Metode prodaje - Seminarski

 • View
  377

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Metode prodaje - Seminarski

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  1/30

  SVEUILITE/ UNIVERZITET VITEZ VITEZ

  FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

  VITEZ

  STUDIJ PRVOG CIKLUSA, I. GODINA STUDIJA

  MARIJANA LEI

  METODE PRODAJE

  SEMINARSKI RAD

  TRAVNIK, 2012.

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  2/30

  SVEUILITE/ UNIVERZITET VITEZ VITEZ

  FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

  VITEZ

  METODE PRODAJE

  SEMINARSKI RAD

  IZJAVA: Ja, Marijana Lei, student Sveuilita/Univerziteta VitezVitez, Indeks broj 0025-

  11/VE odgovorno i uz moralnu i akademsku odgovornost izjavljujem da sam ovaj rad izradila

  potpuno samostalno uz koritenje citirane literature i pomo mentora.

  Potpis studenta:________________

  Predmet: Prodaja i prodajni menadment

  Profesor: Doc. dr. Slobodan Vuji

  Asistent: Mr. Ibrahim Obhoa

  Student: Marijana Lei

  Broj indexa: 0025-11/VE

  Travnik, Maj 2012.

  2

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  3/30

  SADRAJ

  1. UVOD .................................................................................................................4

  1.1.

  1.2.

  1.3.

  1.4.

  1.5.

  PROBLEM, PREDMET I OBJEKT ISTRAIVANJA ................................................. 4

  SVRHA I CILJEVI ISTRAIVANJA ........................................................................... 5

  STRUKTURA RADA ..................................................................................................... 6

  ZNANSTVENE METODE .............................................................................................. 7

  RADNA HIPOTEZA I POMONE HIPOTEZE ........................................................... 8

  2. METODA PRODAJE........................................................................................................ 9

  3. LINA PRODAJA PROIZVODA I USLUGA ................................................ 11

  3.1.

  3.2.

  3.3.

  3.4.

  ZNAAJ LINE PRODAJE ......................................................................................... 13

  KARAKTERISTIKE LINE PRODAJE ..................................................................... 14

  PRINCIPI LINE PRODAJE ....................................................................................... 16

  PROFESIONALIZAM U PROCESU LINE PRODAJE ........................................... 17

  4. PRODAJA PREKO PRODAJNIH AUTOMATA ............................................ 21

  4.1.

  4.2.

  PREDNOSTI PRODAJE PREKO PRODAJNIH AUTOMATA .................................. 21

  NEDOSTATCI PRODAJE PREKO PRODAJNIH AUTOMATA ............................... 22

  5. NOVE METODE PRODAJE ............................................................................ 24

  5.1.

  5.2.

  5.3.

  5.4.

  PRODAJA IZMEU DVIJE KOMAPNIJE ..............Error! Bookmark not defined.24

  PRODAJA KOMPANIJE KRAJNJEM KUPCU (FIZIKOJ OSOBI) ........................ 25

  MODIFICIRANE METODE PRODAJE ..................................................................... 26

  PRODAJA PUTEM INTERNETA ............................................................................... 27ZAKLJUAK .......................................................................................................... 28

  LITERATURA......................................................................................................... 30

  3

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  4/30

  1. UVOD

  1.1. PROBLEM, PREDMET I OBJEKT ISTRAIVANJA

  U ovom radu baviemo se istraivanjem metoda prodaje koje podrazumijevaju nain na

  koji se izvrava prodaja. Najvanija i ujedno najstarija metoda prodaje je lina prodaja. Pored

  line prodaje ukratko emo definisati i ostale metode koje su nastale razvojem tehnologije,

  izmeu ostalih, obradiemo prodaju putem kataloga, prodajnih automata, prodaju na temelju

  uzorka, prodaju putem TV-a i prodaju putem interneta (eletronska prodaja).

  Poslovni ljudi koji rade u trgovini osmiljavaju i usavravaju metode prodaje kojima e se

  reducirati udio ljudskog rada u procesu pruanja trgovinske usluge, a da trgovinska usluga bude

  mogua i jednako kvalitetna.

  Rezultat takvog osmiljavanja su prodajni sistemi koji su zasnovani na smanjenju udjela

  ljudskog rada u pruanju trgovinskih usluga. Depersonalizacija prodaje omoguava odvijanje

  prodajnog procesa uz to manje angairanog ljudskog rada. Naglasak je na smanjenju "ivog"

  rada, a porastu udjela opredmeenog ili minulog rada u suvremenijim prodajnim tehnologijama.

  Najbolji primjeri depersonalizirane prodaje su svi prodajni sistemi koji poslovne

  prednosti crpe iz tehnologije prodaje koja se temelji na tehnologiji samoizbora isamoposluivanja. Spomenuta prodajna tehnologija utjee na reduciranje broja prodajnog

  osoblja. Smanjenjem prodajnog osoblja stvaraju se pretpostavke da prodaja bude jeftinija. Bitan

  je utjecaj spomenutog na cijene proizvoda u uvjetima izrazite zaotrenosti trine konkurencije.

  Spomenuto je bitno jer je cijena u segmentu mjeovitog trgovinskog asortimana kljuni

  faktor odabira kako prodavnice tako i trgovake robe koja se kupuje. Ostali faktori od utjecaja na

  odabir su: kvaliteta, asortiman, usluga i lokacija.

  Lina prodaja je jedno od najstarijih zanimanja na svijetu. Milioni ljudi irom svijeta rade

  u prodaji, kako u profitnim tako i u neprofitnim organizacijama. Zato se esto kae da svako ivi

  od prodaje neega. Lina prodaja se moe definisati kao dvosmjerna, face-to-face komunikacija

  koja se koristi da informie, pokae, naglasi ili uspostavi dugorone odnose sa lanovima

  ciljanog auditorija.

  4

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  5/30

  Kada su u pitanju ostale metode prodaje spomenut emo telefonsku prodaju koja je

  nastala naglim razvojem telekomunikacionih tehnologija.

  Prodaja putem kataloga koji se alju potom svojevremeno je bila revolucionarno

  unapreenje u komercijalnom poslovanju. Izuzetno visoki trokovi terenskih prodavaca bili sudrastino smanjeni, a prodaju je bilo mogue obaviti bez naputanja sjedita kompanije.

  Danas se, meutim, vie koristi prodaja putem elektronskih kataloga koja je smanjila

  trokove tampanja, sada ve tradicionalnih kataloga, bra je distribucija, kao i prijem

  narudbenica koje se dostavljaju e-mailom.

  Predmet istraivanja je definisati i objasniti metode prodaje koje se koriste u trgovini.

  1.2. SVRHA I CILJEVI ISTRAVANJA

  Obzirom da prodaja predstavlja jednu od najvanijih funkcija u svakoj firmi potrebno je

  detaljno istraiti postojeu prodaju: organizaciju, metode prodaje, posticaji prodaje, kvalitet

  ljudskih faktora koji rade u prodaji i druga vana pitanja vezana za prodaju.

  Svako istraivanje prodaje ima za cilj da utvrdi kvalitet postojee prodaje i predloi mjere

  za poboljanje prodaje. Ona je jedina funkcija u firmi koja ostvaruje prihode koji slue za

  pokrivanje svih trokova firme a ne samo trokova prodaje.

  Polazei od saznanja da prodaja jedina ostvaruje prihode neophodno je da sve ostale

  funkcije u firmi rade na podrrci prodaje. Cilj istraivanja u oblasti prodaje ima zadatak da utvrdi

  i proanalizira postojee stanje u prodaji i predloi mjere i akcije kako bi se prodaja poboljala sa

  krajnjim ciljem da se poveaju prihodi od prodaje a time i ukupan prihod frme.

  5

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  6/30

  1.3. STRUKTURA RADA

  Struktura rada ovog seminarskog rada je koncipirana tako da nas vodi od pojma i znaaja

  prodaje, kroz metode prodaje i oekivane rezultate od prodaje.

  Rad ima est osnovnih poglavlja.

  Prvo poglavlje, Uvod , sadri pet podpoglavlja i to:

  -

  -

  -

  -

  -

  Problem, predmet i objekt istraivanja,

  Svrha i ciljevi istraivanja,

  Struktura rada,

  Znanstvene metode, i

  Radna hipoteza i pomone hipoteze.

  Drugo poglavlje, odrauje metode prodaje (lina prodaja, prodaja putem kataloga, putem

  automata, prodaja putem TV-a, prodaja putem internet, itd.).

  Tree poglevlje obrauje linu prodaju proizvoda i usluga (znaaj line prodaje,

  krakteristike line prodaje itd.).

  etvrto poglavlje se bavi prodajom preko prodajnih automata (prednosti i nedostatci ove

  prodaje).

  Peto poglavlje, govori o novim metodama prodaje kao to je metode prodaje B2B, B2C,

  C2C, zatim o modificiranim metodama prodaje kao i prodaja putem interneta.

  esto poglavlje, odnosi se na Zakljuak gdje se daje konana i zakljuna ocjena o prodaji

  i njenom znaaju. Posebno se ukazuje na prihvatanje ili odbacivanje postavljenih hipoteza.

  6

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  7/30

  1.4. ZNANSTVENE METODE

  U ovom seminarskom radu koristit e se vie strunih-znanstvenih metoda kao to su;

  1. Metode analize i sinteze po kojoj e se analizirati znaaj i funkcija prodaje kroz

  pojedinane elemente.

  sintetikih zakljuaka.

  2. Metode apstrakcije i konkretizacije. Po metodi apstrakcije zanemarit emo neke druge

  utjecaje na prodaju a izvui emo osnovne funkcije i zadae. Uz konkretizaciju mogue je jasno i

  precizno karakterizirati aktivnosti prodaje kao i njen znaaj i vanost za firmu.

  3. Komparativna metoda, omoguava komparaciju oekivanih rezultata prodaje ako je

  organizirano na jedan nain u odnosu na oekivane rezultate po drugoj organizaciji prodaje.

  4. Metoda promatranja, se realizira kroz promatranje i ponaanje kupca u odnosu na neke

  postavljene elemente.

  Uz sintezu pojedinanih elemenata mogue je doi do ukupnih

  7

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  8/30

  1.5. RADAN HIPOTEZA I POMONE HIPOTEZE

  U seminarskom radu postavlja se jedna radna hipoteza i vie pomonih hipoteza.

  Na temelju predmeta i cilja istraivanja postavlja se glavna (radna) hipoteza seminarskog

  rada: I pored razvoja tehnike i tehnologije, a time i novih oblika prodaje, lina prodaja je jo

  uvijek prisutna i najefikasniji metod prodaje.

  Ovako postavljena glavna hipoteza omoguava postavljene i slijedee tri pomone

  hipoteze;

  1. Istraivanje metoda prodaje i njihovo poboljanje je polazna predpostavka da e se

  poveati obim prodaje.

  2. Osposobljavanje prodavaa koji rade u linoj prodaji je garancija da e se poboljati

  prodajne usluge a time i poveati obim prodaje.

  3. Kao posljedica ukupnog poboljanja line prodaje realno je oekivati poboljanje i

  poveanje obim prodaje.

  8

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  9/30

  2. METODA PRODAJE

  Metoda prodaje predstavlja nain (metodu) prodaje. Ona obuhvata nain postupanja s

  kupcima, nain prezentiranja ponude, ugovaranja prodaje i nain komuniciranja. Metode prodajezavise od vrste proizvoda koja se prodaje, kome se prodaje, koliko se prodaje, i slino. One

  mogu biti razne.

  Metode prodaje su:

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  lina prodaja,

  prodaja putem kataloga,

  prodaja putem automata,

  prodaja na temelju uzorka,

  samousluna prodaja,

  prodaja putem TV-a,

  prodaja putem internet (eletronska prodaja),

  mrena prodaja, piramidna prodaja itd.1

  Metoda prodaje se esto mijea sa kanalima prodaje, odnosno distribucije, to se oituje u

  literaturi kao i u praksi. Kanali prodaje predstavljaju puteve prodaje i mogue je u prodaji

  koristiti jednu ili vie metoda prodaje bez obzira na to koji se kanal prodaje koristi.

  a) Lina prodaja podrazumijeva lino prisustvo kupca i prodavca u procesu prodaje. Ova

  metoda prodaje je najvie prisutna. U maloprodaji to je uobiajna metoda prodaje, dok u

  veleprodaji ona predstavlja najznaajniji oblik prodaje, bilo da kupci dolaze kod

  veleprodavca ili predstavnici veleprodaje (refernti prodaje, trgovaki predstavnici ili

  rukovoditelji prodaje) neposredno posjeuju svoje kupce.

  b) Prodaja putem ponude (pismo) obuhvata proizvode kojima se karakteritike mogu opisati

  ili su ve poznate kupcima, tako da je kupac u mogunosti da prihvati ponudu na osnovu

  1 Nikola Grabovac, Slobodan Vuji, Saa Vuji, Prodaja i prodajni menadment, Sarajevo, 2005.

  9

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  10/30

  pismene ponude. U maloprodaji se ova metoda prodaje ne koristi. Naime, ova metoda

  prodaje vie se koristi izmeu proizvoaa, odnosno veletrogovine koje nude proizvod

  maloprodajnim kompanijama, proizvoaima, veim kupcima i drugoj veletrgovini.

  c) Prodaja putem kataloga se temelji na specificiranje oznaka proizvoda, davanju skica ili

  slike i ostalih potrebnih informacija na osnovu kojih kupac moe donijeti odluku o

  kupovini. Ova metoda prodaje zastupljena je u prodaji na proizvodno uslunom tritu

  (maine, alati, rezervni dijelovi i sl.), a i na tritu line potronje (irokog asortiman

  proizvoda: odjea, obua, kuanski aparati, namjetaj, rasvjetna tijela, alati i sl.). Prodaju

  putem kataloga mogue je vriti u veleprodaji, maloprodaji i kod proizvoaa.

  d) Prodaja putem automata je poseban oblik prodaje na malo. Ubacivanjem novca dobije se

  eljeni proizvod, to mogu biti cigarete, sokovi, pie, hrana i slino.

  e) Prodaja na temelju uzorka predstavlja kombinaciju osobne ili pismene prodaje uz

  prezentaciju uzorka. U prodaji veletrgovinskih kompanijama ovaj vid prodaje je dosta

  zastupljen bilo da kupac posjeuje veletrgovinsku kompaniju ili da predstavnik prodaje

  dolazi kupcu s prezentacijom uzorka.

  f) Samousluna prodaja temelji se na samoizboru i samousluivanju kupca. Prodavac je

  prisutan samo u sluaju davanja nekih dodatnih informacija, objanjena ili pak uputstava.

  g) Prodaja putem TV-a predstavlja prezentaciju proizvoda na nekom TV-e kanalu, a

  gledatelj se na osnovu onog to mu je prezentirano odluuje za kupovinu.

  h) Prodaja putem interneta predstavlja kupovina zasnovanu na ponudi putem kompjutera i

  zainteresirani kupci vre kupovinu putem interneta.2

  2Nikola Grabovac, Slobodan Vuji, Saa Vuji, Prodaja i prodajni menadment, Sarajevo, 2005.

  10

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  11/30

  3. LINA PRODAJA PROIZVODA I USLUGA

  Lina prodaja se realizuje neposrednim, direktnim kontaktom izmeu prodavca i kupca.

  Ova metoda prodaje je najvie zastupljena.

  U maloprodaji ona je visoko zastupljena, a to je posebno oituje u prodaji skupljih

  proizvoda gdje kupac trai odreene informacije, savjete, upustva i slino. U prodaji standardnih

  proizvoda lina prodaja se vie svodi na funkciju usluivanja kupaca uz obavljanje rutinske

  prodaje.

  U veleprodajnim kompanijama lina prodaja ima znaaj, jer prodavac mora da pokae

  kreativnost u pronalaenju kupaca, u prodaji novih proizvoda starim kupcima, u proirenju

  asortimana prodaje, u poveanju obima prodaje itd. Kod sloenih proizvoda kao i kod prvih

  prodajnih kontakata, proizvoa najee koristi linu prodaju.

  Sudionici line prodaje su:

  x prodava,

  x kupac,

  x proizvod,

  x prodajno mjesto3

  Prodava je predstavnik kompanije. Da bi zainteresirao potencijalnog kupca i podstakao

  ga na kupovinu ponuenog proizvoda, on koristi razne vjetine, tehnike kao i znanje. Prodava

  treba da se brine o kupcu i zadovolji njegove potrebe, te mu pomogne pri kupovini proizvoda.

  Kupac je nositelj potrebe za kupovinom koji ima problem kupovine proizvoda. Kupce

  moemo podijeliti u dvije osnovne grupe:

  kupci koji su krajnji potroai ili kupuju proizvode za svoju porodicu, roake, prijatelje i

  slino,

  kupci koji kupuju proizvod u cilju daljnje prerade ili prodaje (proizvoai, veliki

  potroai, trgovine i slino.).

  3http://www.link-elearning.com/site/kursevi/lekcija/4526 Pristupljeno: 25.05.2012.

  11

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  12/30

  U prvu skupinu kupaca spadaju svi graani koji su sa aspekta strunosti u nabavi amateri.

  U drugoj skupini kao kupci se obino pojavljuju nabavne slube proizvoaa, trgovaca i

  sl. U ime nabavnih slubi kupovinu vre profesionalci, koji na tim poslovima rade dui period i

  dobro poznaju kvalitet proizvoda, njegove karakteristike, cijene, ponudu konkurencije itd.

  Svaki kupac eli rijeiti problem kupovine proizvoda, odnosno zadovoljiti svoje potrebe.

  Ako prodavac pomogne kupcu u rjeavanju njegovog problema kupovine, dolazi do stvaranje

  polazne osnove za uspjeno prodavanje proizvoda.

  Proizvod zadovoljava potrebe kupca. Svaki prodavac ima za zadatak da informira,

  pomae, sugerira i uvjeri kupca da e navedeni proizvod uspjeno da zadovolji potrebe kupca.

  Svaki proizvod koji je skuplji, tehniki kompliciraniji, moderniji ili je pak na tritu nov, ali i

  manje poznat, zahtjeva vee osobno objanjenje, i prezentaciju od prodavca.

  Prodajno mjesto predstavlja mjesto na kojem se obavlja lina prodaja, i kao takvo ono

  predstavlja znaajan faktor osobne prodaje. Mjesto koje je uredno i estetski ureeno stvorit e

  povoljnu sliku kupcu o ponudi proizvoda. Prodaja modnih proizvodi, namjetaj, kuanski

  aparati, konfekcije, obue, krzna i slino zahtjeva prikladnost prodajnog prostora, modnosti,

  dizajna, estetike i dekoracije proizvoda koji se nude u prodaji.

  Lina prodaja predstavlja skup prodajnih napora koje kompanija provodi kroz ostale

  oblike promocije. Postoji velika povezanost izmeu raznih elemenata promocije to se naroito

  oituje izmeu ekonomske propagande i osobne prodaje. U fazi pretprodaje ekonomska

  propaganda stupa u kontakt s potencijalnim kupcima informirajui ih o ponudi i otvara vrata

  osobnoj prodaji. U neposrednom kontaktu s kupcem lina prodaja preuzima na sebe znaajnu

  ulogu u daljnjoj prodaji proizvoda.

  Lina prodaja postaje znaajan element ekonomske propagande jer prodava neposredno

  moe prilagoditi propagandnu poruku onome kome je namijenjena. Lina prodaja i ekonomska

  propaganda se nadopunjuju i jedna drugoj pomau u ostvarenju ciljeva.4

  4 Nikola Grabovac, Slobodan Vuji, Saa Vuji, Prodaja i prodajni menadment, Sarajevo, 2005.

  12

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  13/30

  3.1. ZNAAJ LINE PRODAJE

  Lina prodaja obuhvata usmenu komunikaciju sa jednim ili vie potencijalnih kupaca od

  strane plaenih predstavnika, u cilju ostvarivanja prodaje. Zasniva se na linom kontaktu

  prodavca i kupca (potroaa). Ciljevi line prodaje su slini ciljevima drugih oblika promocije i

  to su: informisanje, ubjeivanje i/ili obnavljanje sjeanja.

  Lina prodaja se akcentira kada su:

  1. porudbine velike,

  2. potroai koncentrisani,

  3. artikli skupi i

  4. potrebne usluge.5

  Potroai sa velikim porudbinama zahtjevaju posebnu panju. Geografski koncentrisane

  potroae je moda mogue efikasnije usluiti putem prodajne snage nego putem masovnih

  medija. Prilagoeni, skupi i sloeni proizvodi ili usluge zahtjevaju usmene informacije

  potroaima, demonstracije i ponovne pozive. Potroai mogu traiti posebne prodajne usluge,

  kao to su umotavanje poklona i isporuka. Ako oglasi nisu dovoljno informativni, pitanja bi

  mogla da budu razrjeena samo putem line prodaje. Novim proizvodima je potrebna lina

  prodaja da bi bili prihvaeni od strane maloprodavaca.

  Lina prodaja je vaan element komunikacijskog marketing miksa. Meutim,

  organizacije su veoma osjetljive na visoke i rastue trokove (plate, provizije, premije posebne

  nagrade, putne trokove, beneficije) odravanja prodajne snage. Zbog toga, organizacije trae

  supstitucione naine prodaje putem pote i telefona (da bi smanjile trokove prodaje). Trokovi

  line prodaje su esto vei od trokova oglaavanja.

  Postoje brojne strategije za sniavanje trokova prodaje i poboljanje efikasnosti prodajne

  snage, kao to su:

  1. minimizacija vremena i trokova putovanja,

  5Philip Kotler, Upravljanje marketingom, Informator, Zagreb, 2000. p. 461

  13

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  14/30

  2. telemarketing,

  3. kompjuterizacija i

  4. kompjuterizovane baze podataka o potroaima.6

  Takoe, organizacije nastoje da poveaju produktivnost prodajne snage kroz bolji izbor,

  obuku, usmjeravanje, motiviranje i nagraivanje prodavaca.

  3.2. KARAKTERISTIKE LINE PRODAJE

  Pozitivne strane line prodaje su:

  -

  -

  -

  -

  -

  dinamika interakcija izmeu kupca i prodavca,

  fleksibilnost,

  efikasnost,

  zakljuuje prodaju i

  obezbjeuje fidbek povratnu vezu ili spregu od potroaa.7

  Lina prodaja obezbjeuje individualnu panju svakom potroau i daje brojne

  informacije. Postoji dinamika interakcija izmeu kupca i prodavca dvostrani tok komunikacija

  izmeu dvije strane. Ovo nije mogue kod oglaavanja.

  Lina prodaja je individualno, lino saoptavanje informacija za razliku od masovne,

  nepersonalne komunikacije putem oglaavanja, podsticanja prodaje i drugih sredstava promocije.

  To znai da je lina prodaja fleksibilnija od drugih promocijskih sredstava. Prodavci mogu da

  prilagode svoje prezentacije potrebama i ponaanju individualnih potroaa. Oni mogu da vide

  reakcije (odgovore) potroaa na odreene prodajne pristupe i sprovedu momentalna

  prilagoavanja. Na primjer, posrednici u trgovini nekretninama mogu da koriste jednuprezentaciju prodaje za kupca koji kupuje prvi put, a drugu za osobu koja je ve kupovala

  nekretnine. Prodavac moe takoe da primjeni ubjeivanje onoliko koliko je potrebno da bi

  6

  7Philip Kotler, Upravljanje marketingom, Informator, Zagreb, 2000. p. 461http://marketing-pr.fon.rs/webroot/uploads/Menadzment%2520prodaje%2520-%2520Skripta(1).pdfPristupljeno:25.05.2012.

  14

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  15/30

  uspostavio ravnoteu sa potrebama za informacijama. Pored toga, putem interakcije kupac

  prodavac, mogu je pristup prodajnih veza, gdje se razvija prijateljstvo sa potroaima.8

  Slika 1. Dinamika interakcija potroa prodavac

  Izvor: Philip Kotler, Upravljanje marketingom, Informator, Zagreb, 2000. p. 341

  Lina prodaja ima za cilj vie definisan i koncentrisan auditorijum, to znai manje

  gubitke u odnosu na oglaavanje. Osim toga, ljudi koji dolaze u prodavnicu, ili koji su

  kontaktirani od strane prodavca, spremniji su da kupe proizvod nego ako posmatraju oglas na

  televiziji. Lina prodaja omoguava zakljuivanje prodaje i direktnu i jasnu povratnu spregu od

  strane potroaa. Potroai mogu pitati za cijene proizvoda, ili se mogu aliti i tako prodavcu

  otkriti snage i slabosti marketing programa.

  Negativne strane line prodaje su ogranieni auditorijum, veliki trokovi po potroau i

  slab imid. Lina prodaja je neefektivna u pogledu stvaranja poznatosti proizvoda, jer prodajno

  osoblje moe da kontaktira samo ogranieni broj potroaa. Na primjer, maloprodavac

  (namjetaja i sl.) moe da razgovara sa manje od dvadeset osoba dnevno ako prosjena duina

  razgovora (kontaktiranja) traje petnaest minuta do pola sata. Prodajno osoblje koje posjeuje

  potroae moe da obie samo nekoliko klijenata, zavisno od putovanja. Osim toga, brojni

  potroai privueni oglaavanjem mogu zahtjvati samousluivanje. Ovo obeshrabruju neki

  agresivni prodavci. Trokovi line prodaje po potroau mogu biti visoki zbog prirode prodaje

  8http://www.link-elearning.com/lekcija-Direktna-prodaja,-li%C4%8Dna-prodaja-i-prodajno-osoblje_1167Pristupljeno: 25.05.2012.

  15

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  16/30

  jedan na jedan. Konano, lina prodaja, posebno kod krajnjih potroaa, ima slab imid. Lina

  prodaja se kritikuje zbog nepotenja i taktike pritisaka. Ova situacija moe biti poboljana

  boljom obukom prodajnog osoblja i primjenom prakse orijentirane prema potroaima, a ne

  prema prodavcima.

  3.3. PRINCIPI LINE PRODAJE

  Tri glavna aspekta line prodaje su:

  -

  -

  -

  profesionalizam,

  pregovaranje i

  marketing odnosa.9

  Slika 2. Principi line prodaje

  Izvor: Philip Kotler, Upravljanje marketingom, Informator, Zagreb, 2000. p. 342

  9http://www.link-elearning.com/lekcija-Direktna-prodaja,-li%C4%8Dna-prodaja-i-prodajno-osoblje_1167Pristupljeno: 25.05.2012.

  16

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  17/30

  3.4. PROFESIONALIZAM U PROCESU LINE PRODAJE

  Organizacije izdvajaju velike novane iznose za usavravanje prodajnog osoblja u vjetini

  prodaje. Svi prodajni pristupi nastoje da pretvore prodavce od pasivnih primalaca porudbina u

  aktivne dobavljae porudbina10. Primalac porudbine posluje na osnovu pretpostavke da

  potroai znaju svoje potrebe, protive se pokuajima uticaja na sebe i preferiraju uljudne i

  nenametljive prodavce. Dva osnovna pristupa u obuci prodavca da budu dobavljai porudbina

  su:

  1. pristup orijentisan na prodaju i

  2. pristup orijentisan na potroaa.11

  Pristup orijentisan na prodaju obuava osobe za stereotipne tehnike visokog pritiska kojese koriste pri prodaji enciklopedija ili automobila. Ovaj oblik prodaje pretpostavlja da e

  potroai vjerovatno kupovati samo pod pritiskom i da na njih utie spretna prezentacija.

  Pristup orijentisan na potroaa obuava prodavce da rjeavaju probleme potroaa.

  Prodavac saznaje kako da slua i pita da bi identifikovao potrebe potroaa i predloio

  rjeenja proizvoda. Ovaj pristup pretpostavlja da potroai imaju latentne potrebe koje stvaraju

  mogunosti, da cijene konstruktivne predloge i da e biti lojalni prodajnim predstavnicima koji

  imaju u vidu njihove dugorone interese. Prema marketing konceptu, prodavcu vie odgovara

  koncept rjeavaa problema, nego koncept agresivnog prodavca ili primaoca porudbina.

  Slika 4. Glavne faze efektivne prodaje

  Izvor: Philip Kotler, Upravljanje marketingom, Informator, Zagreb, 2000. p. 343

  10 Philip Kotler, Upravljanje marketingom, Informator, Zagreb, 2000. p. 342 http://www.link-elearning.com/lekcija-Direktna-prodaja,-li%C4%8Dna-prodaja-i-prodajno-osoblje_1167Pristupljeno: 25.05.2012.

  11

  17

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  18/30

  Prva faza efektivne prodaje je identifikovanje i kvalifikovanje potencijalnih potroaa.

  Danas veina organizacija preuzima odgovornost za pronalaenje i kvalifikovanje potroaa,

  tako da prodavci mogu da koriste svoje skupocjeno vrijeme da rade ono to najbolje znaju da

  prodaju. Organizacije mogu pronai vodee potroae na sljedee naine:

  Pregledom izvora podataka (novine, adresari, CD-ROM-ovi) pri istraivanju imena.

  Organizacije mogu da kupe informacije od odgovarajuih istraivakih organizacija.

  Pozivanjem postojeih potroaa da predloe imena potencijalnih potroaa.

  Obradom drugih odgovarajuih izvora, kao to su dobavljai, trgovci, bankari i izvrni

  rukovodioci trgovinskih udruenja.

  Kontaktiranjem organizacija i udruenja kojima pripadaju potencijalni potroai.

  Angaovanjem u govornim i pisanim aktivnostima koje e privui panju.

  Upotrebom telefona, pote i Interneta.12

  Organizacije, zatim, mogu da kvalifikuju (blie odrede) potroae, kontaktirajui ih

  putem pote ili telefona da bi procenili nivo interesovanja i finansijske mogunosti. Potencijalni

  potroai se razvrstavaju u tri grupe jaki, srednji i slabi. Jaki potencijalni potroai se

  preputaju terenskom prodajnom osoblju, a srednji potencijalni potroai se preputaju osoblju

  telemarketinga.13

  Druga faza efektivne prodaje je uvodni pristup. Prodavac treba da sazna to je mogue

  vie o organizaciji potencijalnom potroau (potrebe, ko donosi odluku o kupovini) i njenim

  kupcima (linim karakteristikama, stilovima kupovine). Moe pri tome da konsultuje standardne

  izvore, prijatelje i druge izvore o organizaciji. Zatim treba da odredi ciljeve posjeta: kvalifikovati

  (blie odrediti) potencijalne potroae, prikupiti informacije, ostvariti neposrednu prodaju.

  Sljedei zadatak se odnosi na odluku o najboljem pristupu, koji moe biti: lina posjeta,

  telefonski poziv ili pismo.14

  Slijedi trea faza efektivne prodaje, ili pristup. Prodavac treba da zna kako e se

  predstaviti kupcu, da bi se od samog poetka uspostavio dobar odnos. Takoe treba da pokae

  12

  13 http://www.link-elearning.com/site/kursevi/lekcija/4526 Pristupljeno: 25.05.2012. http://www.link-elearning.com/site/kursevi/lekcija/4526 Pristupljeno: 25.05.2012.14

  Philip Kotler, Upravljanje marketingom, Informator, Zagreb, 2000. p. 345

  18

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  19/30

  ljubaznost i panju kupcu i izbijegava zbunjujue ponaanje (posmatranje potroaa). Uvodni

  nastup mora da bude pozitivan.

  Slijede prezentacija i demonstracija, u etvrtoj fazi efektivne prodaje. Prodavac sada

  pria kupcu priu o proizvodu, slijedei AIDA formulu da bi privukao panju, zadrao

  interesovanje, izazvao elju i podstakao na akciju. Prodavac naglaava karakteristike, prednosti,

  koristi i vrijednost. Karakteristike se odnose na fizike atribute trine ponude (na primjer, brzina

  ili kapacitet memorije ipa). Prednosti opisuju zato karakteristike obezbjeuju prednost za

  potroaa. Koristi opisuju ekonomske, tehnike, uslune i drutvene koristi koje prua ponuda.

  Vrijednost opisuje zbirnu vrijednost ponude (esto u novanim terminima). Veoma esto,

  prodavci provode dosta vremena u razmatranju karakteristika proizvoda (orijentacija prema

  proizvodu), a ne obraaju panju na ponudu koristi i vrijednosti (orijentacija prema potroaima).

  Organizacije primenjuju tri razliita stila prezentacije prodaje. Prvi je mehaniki pristup

  memorisani (napamet nauen) razgovor o prodaji koji pokriva glavna pitanja. Baziran je na

  razmiljanju stimulans odgovor, tj. kupac je pasivan i moe se pokrenuti na kupovinu

  koritenjem pravih, stimulativnih rijei, slika, izraza i akcija. Formulisani pristup se takoe

  zasniva na razmiljanju stimulans odgovor, ali prvo identifikuje potrebe kupaca i stilove

  kupovine, a zatim koristi formulisani pristup za odreenu vrstu kupca. Pristup zadovoljenja

  potreba startuje sa istraivanjem stvarnih potreba potroaa ohrabrivanjem potroaa da vodi

  vei dio razgovora. Prodavac preuzima ulogu dobro obavjetenog poslovnog konsultanta,

  nadajui se da e pomoi potroau da utedi novac ili zaradi vie novca.15

  Rjeavanje prigovora je peta faza procesa efektivne prodaje. Potroai skoro uvijek

  postavljaju prigovore za vrijeme prezentacije ili pri zakljuivanju porudbine. Psiholoki otpor

  obuhvata otpor smetnjama, preferencije odreenih izvora ponude ili marki, apatiju, otpor

  odustajanju od neega, neprijatne asocijacije stvorene od strane prodajnih predstavnika,

  unaprijed odreene ideje, nevoljnost da se odluuje i neurotian stav prema novcu. Logiki otpor

  mogao bi obuhvatiti prigovore na cijenu, plan dostavljanja ili odreene karakteristike proizvoda

  15 http://marketing-pr.fon.rs/webroot/uploads/Menadzment%2520prodaje%2520-%2520Skripta(1).pdfPristupljeno: 25.05.2012.

  19

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  20/30

  ili organizacije. Da bi rijeio te prigovore, prodavac odrava pozitivan pristup, trai da kupac

  razjasni prigovor, postavlja pitanje kupcu na nain koji ga primorava da objasni svoj prigovor,

  osporava vrijednost prigovora ili pretvara prigovor u razlog za kupovinu.16

  Zakljuivanje prodaje je esta faza efektivne prodaje. Prodavac u ovoj fazi nastoji da

  zakljui prodaju. Neki prodavci i ne stignu do ove faze, ili je ne obave dobro. Nedostaje im

  samopouzdanje, ili se osjeaju neprijatno to moraju da pitaju za porudbinu, ili ne prepoznaju

  pravi psiholoki moment za zakljuivanje prodaje. Potrebno je da prodavci znaju kako da

  prepoznaju signale kupca za zakljuivanje prodaje, ukljuujui fizike pokrete, izvjetaje ili

  komentare i pitanja. Prodavci mogu da koriste jednu od nekoliko tehnika zakljuivanja prodaje.

  Mogu pitati za porudbinu, ukratko ponoviti glavne take ugovora, ponuditi pomo sekretarici da

  napie porudbinu, pitati kupca da li eli A ili B ponudu, omoguiti kupcu da izvri ui izbor u

  pogledu boje ili veliine, ili da ukau kupcu ta bi mogao da izgubi ako ne porui odmah

  proizvod. Prodavac moe da ponudi kupcu posebne uslove za zakljuivanje prodaje, kao to su

  posebna cijena, dodatna koliina ili poklon.17

  Nastavak i odravanje su neophodni ako prodavac eli da osigura zadovoljstvo potroaa

  i obnavljanje poslovanja. Neposredno poslije zakljuivanja prodaje, prodavac treba da utvrdi sve

  neophodne detalje o vremenu isporuke, uslovima kupovine i drugim pitanjima vanim za

  potroae. Prodavac treba da planira nastavak poziva poslije primanja prvobitne porudbine da bi

  se uvjerio u ispravnost instalacija, instrukcija i usluga.18

  16

  17 http://www.link-elearning.com/site/kursevi/lekcija/4526 Pristupljeno: 25.05.2012. http://marketing-pr.fon.rs/webroot/uploads/Menadzment%2520prodaje%2520-%2520Skripta(1).pdfPristupljeno: 25.05.2012.18

  http://www.link-elearning.com/site/kursevi/lekcija/4526 Pristupljeno: 25.05.2012.

  20

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  21/30

  4. PRODAJA PREKO PRODAJNIH AUTOMATA

  Automati su u trgovini na malo primjer pokuaja maksimalne depersonalizacije prodaje.

  Ljudski rad se svodi na poslovne operacije kakve su:

  a) punjenje automata asortimanom trgovake robe kakav je primjeren za prodaju preko

  spomenutog automata;

  povremeno pranjenje kase automata i

  odravanje automata u irem smislu i izvan okvira poslovnih operacija sadranih pod

  takama (a) i (b). Radi se o odravanju koje se odnosi na zastoje u funkcioniranju

  automata iz raznih razloga. Dovoljno je spomenuti opu razinu kulture okruenja u kojoj

  se prodajni automat nalazi. Odnos prema tuoj imovini i postupanje s njom mogu biti ufunkciji pojave rjeih ili uestalih zastoja u radu prodajnih automata.19

  b)

  c)

  4.1. PREDNOSTI PRODAJE PREKO PRODAJNIH AUTOMATA

  Kljune prednosti prodaje preko automata su:

  1. maksimalno mogua depersonalizacija prodaje;2. ne podlijeganje takvog oblika prodaje odredbama zakona o radnom vremenu

  prodavnica i

  3. relativno nisko ulaganje po jedinici prodajnog automata.20

  Maksimalno mogua depersonalizacija prodaje bila je odluujua pri pojavi prodajnih

  automata, njihovom stalnom tehnolokom inoviranju te pojavi njihovih novih generacija.

  Radno vrijeme prodajnog automata uvjetovano je lokacijom na kojoj se nalazi. Moemo

  razlikovati dvije vrste lokacija njihovog smjetaja. Jedna vrsta su lokacije na otvorenom ili u

  objektima otvorenim tokom cijelog dana kakva su mjesta visoke gustoe i velike frekvencije

  19

  20http://www.suvremena.hr/807.aspx Pristupljeno: 25.05.2012.http://www.suvremena.hr/807.aspx Pristupljeno: 25.05.2012.

  21

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  22/30

  potencijalnih korisnika asortimana ponude kakav se preko prodajnog automata nudi. Takve

  lokacije su: eljeznike i autobusne stanice, aerodromi, frekventne saobraajnice i slino. Na

  spomenutim lokacijama prodajni automati rade 24 sata i mogu podmiriti potrebu bilo kojeg

  korisnika za onim asortimanom prodajnog proizvoda kakvog oni mogu pruiti.

  Drugu kategoriju lokacija na kojoj se prodajni automati lociraju ine lokacije unutar

  razliitih ureda i preduzea. To su lokacije koje su u veem stepenu zatvorene lokacije.

  Potencijalna usluga koju korisnik moe dobiti preko prodajnog automata odnosi se na zaposleno

  osoblje u uredima i preduzeima i onog dijela vanjskih korisnika koji u takve urede dolaze u vezi

  konkretnih poslova. Takvi prodajni automati radno vrijeme imaju podudarno s radnim vremenom

  ureda ili objekta u kojemu su smjeteni.

  Relativno nisko ulaganje po jedinici prodajnog automata omoguava lake pokretanjeposla u usporedbi s prodajnim kapacitetima za ije pokretanje je nuno u startu vee finansijsko

  ulaganje. Dio zarade je mogue ulagati u kupovinu novog ili novih prodajnih automata. Uspjeno

  poslovanje je pretpostavka za stvaranje lanca prodajnih automata.

  4.2. NEDOSTATCI PRODAJE PREKO PRODAJNIH AUTOMATA

  Nedostaci prodaje, u trgovinskom poslovanju, preko prodajnih automata su:

  1. izrazita ogranienost asortimana proizvoda koji se preko prodajnog

  automata mogu prodavati;

  2. potpuna izloenost korisnicima i

  3. zakonska ogranienja.21

  Nije zanemariva njihova potpuna izloenost korisnicima iji neprimjereni odnos prema

  prodajnim automatima moe izazvati poveane trokove njihovog odravanja i postizanja

  spremnosti za rad.

  21http://www.suvremena.hr/807.aspx Pristupljeno: 25.05.2012.

  22

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  23/30

  Zakonodavne odredbe u znaajnoj mjeri mogu utjecati na ograniavanje rada prodajnih

  automata. Primjeri toga su zemlje lanice Europske unije koje zabranjuju prodaju duhana i

  duhanskih preraevina osobama mlaim od 16 odnosno 18 godina. Kako su prodajni automati na

  javnim povrinama dostupni svima i ne razlikuju kupca prema godinama starosti to su se neke od

  njih odluile za potpunu zabranu prodaje duhana i duhanskih preraevina. Druge zemlje su

  donijele odluke da se prodaja duhana i duhanskih proizvoda moe obavljati preko prodajnih

  automata uz potrebu njihovog tehnolokog inoviranja. Prodajni automati za promet duhana i

  duhanskih preraevina morali bi biti prilagoeni za kartino plaanje. Tako se znaajno smanjuje

  mogunost da konzumenti usluge kakva je prodaja duhana i duhanskih preraevina preko

  prodajnog automata budu osobe mlae od 16 odnosno 18 godina. Popuna zabrana prodaje

  duhana i duhanskih preraevina preko automata te ogranienja i zabrane njegove marketinke

  promocije utjecale su na drastino smanjenje prometa posebno ondje gdje su duhan i duhanske

  preraevine vodee u strukturi asortimana koji se prodaje preko prodajnih automata.Dogradnja

  prodajnih automata na nain da budu tehniki osposobljeni za kartino plaanje utjecala je na

  dodatne trokove koje su imali ili bi imali vlasnici odnosno poduzea za prodaju preko prodajnih

  automata. Posljedica odluke o potrebi da se prodajni automati tehniki usklade sa zakonodavnim

  rjeenjem imala je za posljedicu da je jedan broj prodajnih automata ostao izvan upotrebe jer se

  odustalo od njihove tehnike prilagodbe. Nisu samo zakonska rjeenja o zabrani prodaje duhana i

  duhanskih preraevina preko prodajnih automata ili potreba njihove tehnike prilagodbe za isti

  asortiman prodaje (iskljuivo kartino plaanje) utjecala na smanjenje znaaja prodaje preko

  prodajnih automata. Uvoenje eura je takoer zahtijevalo tehniku prilagodbu postojeih

  prodajnih automata. Prodajne automate je trebalo prilagoditi za prihvat euro kovanica razliitih

  apoena. Jedan dio prodajnih automata u zemljama euro zone nije tome prilagoen te su ostali

  izvan trine funkcije.Lociranje automata na javnim povrinama ili u objektima zahtjeva

  pribavljanje odgovarajuih saglasnosti lokalnih zajednica ili sklapanje odgovarajuih ugovora

  kojima se reguliu uvjeti i rokovi koritenja prostora u objektima konkretnih vlasnika.

  23

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  24/30

  5. NOVE METODE PRODAJE

  Prodaji najvie moe koristiti razvoj elektronskog poslovanja. Globalizacijom trita i

  brzinom prijenosa informacija gubi se utjecaj tradicionalnih fizikih trita. Potrebna je novastrategija u davanju i prezentiranju ponuda kao i nove tehnike prodaje i plaanja.

  Elektronska prodaja se razvija u dva osnovna segmenta:

  a) prodaja izmeu dvije kompanije i

  b) prodaja kompanije krajnjem kupcu (fizikoj osobi).22

  5.1. PRODAJA IZMEU DVIJE KOMPANIJE

  Prodaja izmeu dvije kompanije naziva se biznis biznisu (business to business ili B2B).

  Prodava i kupca se odnose kao dvije kompanije. Internet omoguava jednostavno i brzo

  komuniciranje, globalno poslovanje, smanjuje trokove.

  elektronskih trnica gdje se mogu susresti prodavai i kupci.

  Postoje dvije vrste elektronskih trnica:

  specijalizirane i

  konglomerati.23

  Na internetu postoji preko 2.000

  Ponude i traenja jedne vrste proizvoda ili vrste industrije vre se na specijaliziranim

  elektronskim trnicama, dok se ponude proizvodnje i usluga ireg asortimana vre na

  konglomeratnim elektronskim tritima.

  Ovim sistemom prodaje mogu se koristiti ne samo velike kompanije nego i male i srednje

  kompanije.

  22

  23

  Nikola Grabovac, Slobodan Vuji, Saa Vuji, Prodaja i prodajni menadment, Sarajevo, 2005.Nikola Grabovac, Slobodan Vuji, Saa Vuji, Prodaja i prodajni menadment, Sarajevo, 2005.

  24

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  25/30

  Vlasnik elektronske trnice nije ni kupac, ali nije ni prodavac proizvoda i usluga. On je

  samo elektronski posrednik. Ova trnica radi sve vrijeme, i moe se koristiti 24 sata dnevno, i

  svih sedam dana u nedjelji.

  5.2. PRODAJA KOMPANIJE KRAJNJEM KUPCU (FIZIKOJ OSOBI)

  Prodaja kompanije kranjem kupcu (fizikoj osobi) naziva se biznis kupcu (business to

  consumer ili B2C). Kupac moe pregledati ponude i naruivati proizvode svih sedam dana u

  nedjelji i svih 24 sata u toku dana, to je slino prodaji proizvoda u prodavnici, razlika je u tome

  da je ovaj vide prodaje otvoren non stop. Svaki vid internet prodaje zahtjeva kvalitetnuprezentaciju proizvoda sa svim obiljejima, tehnikim podacima, kao i rokovima isporuke i

  naina plaanja.

  Problem u ovom nainu prodaje je relativno manja aktivnost prodavca od aktivnosti

  kupca. Aktivnost prodavca svodi se na kvalitetno ureivanje svoje internet stranice i ekanje da

  se javi kupac. Aktivnost kupca poinje pretraivanjem internet stranice. Zbog mnogobrojnih

  ponuda teko je privui potencijalnog kupca da se zadri na odreenoj stranici. Praksa je

  pokazala da bolji uinak prodaje postiu firme koje posvete jednu internet stranicu prodaji

  jednog proizvoda ili grupe istih ili slinih proizvoda gdje su navedeni jasni i konkretni podaci o

  proizvodu, cijeni, roku isporuke, nainima plaanja i slino. U sutini na internet stranici mora

  postojati odgovor koji postavlja kupac (osoba koja posjeuje stranicu), ta dobijem ako kupim

  odreeni proizvod?24

  c) Pored navedena dva sistema internet prodaje razvija se i drugi model prodaje:

  kupac za kupca (consumer to consumer ili C2C), to je kupoprodaja izmeu pojedinca.Odnosi se na manje koliine proizvoda.

  24 Nikola Grabovac, Slobodan Vuji, Saa Vuji, Prodaja i prodajni menadment, Sarajevo, 2005.

  25

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  26/30

  5.3. MODIFICIRANE METODE PRODAJE

  Modificirane metode prodaje predstavljaju ve poznate metode koje su se donekle

  modificirale i modernizirale. To su metode:

  ambulatne prodaje

  prodaje na sajmu

  prodajne akcije i slino.25

  a) Ambulatna prodaja je od ranije poznata. Prodavac na frekventnim mjestima vri prodaju.

  Prodavac je obino prodavao proizvode tako to je automobilom dolazi na kapije veih fabrika,

  eljeznikih stanica, pred sportske dvorane i slina mjesta. To su najee bili tekstilni proizvodi,

  knjige i druge kune potreptine. Modificirani oblik ambulatne prodaje podrazumijeva da

  trgovac na veliko ili proizvoai svaki dan ili svaki drugi dan dovoze svoje proizvode do

  maloprodajnih objekata. Prodaja i isporuka proizvoda koje eli maloprodavac, vri se odmah. U

  tom sluaju, voza je ujedno i prodava i distributer. Ovom tehnikom prodaje ve se koriste

  trgovci i proizvoai hrane, pia, sokova i slino. Trgovci na malo smanjuju zalihe, i na ovaj

  nain dolazi do smanjenja trokova nabave, a ujedno kupuju ono to im treba. 26

  b) Prodaja na sajmu je prodaja na veliko. Njega koriste proizvoai i trgovci na veliko. Nekad

  se mislilo da se kompanija mora pojaviti na sajmu. Promocija je stavljanja u prvi plan. U

  posljednje vrijeme na sajmovima se sve vie vri prodaja, dok su ostale promocijske aktivnosti u

  drugom planu. Kako bi prodaja na sajmu bila uspjena, potrebno je da tand bude estetski i

  funkcionalno ureen.

  Dvije grupe obino rade na tandu:

  -

  -

  grupa za doek i prihvat posjetitelja,

  druga grupa radi na prodaji.27

  Obje grupe moraju biti sposobne da obave svoj dio posla koji unaprijed treba biti definisan.

  Odreen broj posjetitelja je pored poslova prodaje zainteresiran i za propagandni materijal i

  25

  26

  Nikola Grabovac, Slobodan Vuji, Saa Vuji, Prodaja i prodajni menadment, Sarajevo, 2005.Nikola Grabovac, Slobodan Vuji, Saa Vuji, Prodaja i prodajni menadment, Sarajevo, 2005.

  27Nikola Grabovac, Slobodan Vuji, Saa Vuji, Prodaja i prodajni menadment, Sarajevo, 2005.

  26

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  27/30

  razne druge informacije koje odreena kompanija nudi. Takvim zahtjevima treba se kvalitetno

  udovoljiti.

  c) Prodajne akcije predstavljaju specifian oblik prodaje kojim se dodatno stimulira prodaja, npr.

  snienjem cijena. Prodajna akcija je modificiran prodajni sistem koji se zove rasprodaja.Prodajna akcija se odnosi na prodaju jednog ili vie proizvoda po snienim cijenama. Ona traje

  samo odreeno vrijeme i moe biti dodatno stimulirana nekom nagradnom igrom. Prodajne

  akcije mogu biti organizovane od strane proizvoaa, trgovca na veliko ili trgovca na malo.

  Organizaciju prodajne akcije mogue je realizirati individualno, ali i zajedniki proizvoa,

  trgovac na veliko i trgovac na malo. Trokove je neophodno dogovorno podijeliti izmeu

  uesnika, ukoliko se organizira zajednika prodajna akcija. Sve prednosti prodajne akcije moraju

  biti javno publicirane i ravnopravno dostupne svim kupcima.28

  5.4. PRODAJA PUTEM INTERNETA

  Posebno novi metod prodaje je prodaja putem interneta. Ovaj metod prodaje raste vrlo

  visokom stopom rasta. Najvea prednost ove prodaje je mogunost stalnog pristupa kupca

  ponuenim robama. Kupcu je kupovina dostupna svih sedam dana u nedelji i cijeli dan (od 0 sati

  do 24 sata). Ovaj metod prodaje ne spada u grupu line prodaje stoga je neemo detaljnije

  tretirati u ovom seminarkom radu.

  28 Nikola Grabovac, Slobodan Vuji, Saa Vuji, Prodaja i prodajni menadment, Sarajevo, 2005.

  27

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  28/30

  6. ZAKLJUAK

  U ovom radu smo se bavili istraivanjem metoda prodaje. Detaljnije smo obradili linu

  prodaju koja je tradicionalni oblik prodaje i bazirali se na principe, karakteristike i znaaj line

  prodaje.

  Pored line prodaje ukratko smo definisali prodaju putem kataloga, prodajnih automata,

  prodaju na temelju uzorka, prodaju putem TV a i prodaju putem interneta (eletronska prodaja).

  Sve nabrojane metode prodaje su zastupljene u dananjim trgovinama. U nastavku emo ukratko

  predoiti najvanije pojmove koje smo apsolvirali u toku istraivanja.

  Lina prodaja se sastoji iz individualnog, linog komuniciranja, unapreenja prodaje i

  drugih promocionih sredstava. Ona je dio promocije koji ukljuuje usmenu prezentaciju i

  konverzaciju sa jednim ili vie perspektivnih kupaca za svrhu ostvarivanja prodaje.

  Lina prodaja ostaje veoma ljudski intenzivna aktivnost, uprkos koritenju tehnologije.

  Lina prodaja se razlikuje od PR i propagande dijelom po tome to je dinamika, a ne statika.

  Dinamika iz razloga to prodajni dijalog omoguava svim uesnicima da se odmah prilagode

  informacionim i linim potrebama drugih. Ona je fleksibilna po tome to prodava moe da

  sastavi svoju poruku da odgovara odreenim potrebama za svaki kontakt. Kompetentni prodava

  tako moe da otkrije i apeluje na razlike meu kontaktima, dok su poruke masovnog

  komuniciranja zasnovane na slinostima izmeu trinih segmenata.

  Dobar prodava ne nastoji da proda robu kupcu, ve prije da pomogne kupcu da kupi,

  prezentirajui mu prednosti i nedostatke njegovog proizvoda i pokazujui kako e on da

  zadovolji njegovu potrebu. U sluajevima gdje kompanija svoje proizvode plasira do krajnjeg

  kupca indirektno, prodajna operativa ima svoju bitnu ulogu iza scene. Ona radi na pridobijanju

  njihove podrke i da im pomogne da budu efikasniji u prodaji njihovih proizvoda.

  Prodaja putem kataloga ukljuuje prodaju trgovake robe koristei katalog kao sredstvo

  za ponudu robe i sticanje kupaca. Asortiman mogu sainjavati prehrambeni i neprehrambeni

  proizvodi.

  28

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  29/30

  Televizijska prodaja je prodaja pri kojoj se putem televizije, nude odreeni prehrambeni i

  neprehrambeni proizvodi. Prilikom sklapanja ugovora izmeu kupaca i prodavaa nema fizikog

  kontakta, ve se prodaja obavlja pozivom kupca na odreeni telefonski broj prikazan na TV

  ekranu.

  Internet trgovina je oblik elektronikog poslovanja koji se ostvaruje na nain da se

  razliiti asortiman proizvoda i usluga nudi i naruuje putem interneta. Trgovina putem interneta

  je najprofitabilniji obilik trgovine. Razlog takvoj profitabilnosti su jednostavnost i niski trokovi.

  Internet trgovina nema radno vrijeme, kupovina je mogua 24 sata dnevno, a proizvod je

  dostupan i onim najudaljenijim internet korisnicima.

  Vie od 300 miliona korisnika interneta u svijetu postaju potencijalni kupci i ne plaa se

  zakup poslovnog prostora jer je umjesto trgovine potreban samo jedan internet site. Internet

  trite je jedno od najveih svjetskih trita u razvoju. Postoji li kvalitetna ponuda, korisnici se

  lako odluuju na kupovinu putem interneta jer ona podrazumijeva vei izbor, jednostavnu

  usporedbu cijena izmeu vie prodavaa te uslugu dostave na kuna vrata, to znai utedu

  vremena. Sve informacije ili cijene u internet trgovini mogu se odmah promijeniti kako bi

  informacija to prije stigla do kupaca.

  Prodaja putem telefona je prodaja ponuene robe bez direktnog kontakta izmeu

  prodavaa i kupca.

  Hipoteza istraivanja: I pored razvoja tehnike i tehnologije, a time i novih oblika

  prodaje, lina prodaja je jo uvijek prisutna i najefikasnije metoda prodaje.

  Hipoteza istraivanja definisana u uvodnim razmatranjima je dokazana. Takoe,

  dokazane su i potvrene tri pomone hipoteze.

  29

 • 7/28/2019 Metode prodaje - Seminarski

  30/30

  LITERATURA

  KNJIGE;

  1. Kesi Tanja Ponaanje potroaa Zagreb,1999g

  2. Lovreta Stipe Trgovinski Menadment Beograd 2001g.

  3. Nikola Grabovac Marketing trgovinskim organizacijama (upravljanje trgovinskim

  poduzeima) drugo izdanje, Sarajevo, 2002g

  4. Nikola Grabovac, Slobodan Vuji, Saa Vuji, Prodaja i prodajni menadment, Sarajevo,

  2005.

  5. Philip Kotler, Upravljanje marketingom, Informator, Zagreb, 2000.

  INTERNET;

  1. http://marketing-pr.fon.rs/webroot/uploads/Menadzment%2520prodaje%2520-

  %2520Skripta(1).pdfPristupljeno: 25.05.2012.

  2. http://www.link-elearning.com/lekcija-Direktna-prodaja,-li%C4%8Dna-prodaja-i-

  prodajno-osoblje_1167 Pristupljeno: 25.05.2012.

  3. http://www.link-elearning.com/site/kursevi/lekcija/4526 Pristupljeno: 25.05.2012.

  4. http://www.suvremena.hr/807.aspx Pristupljeno: 25.05.2012.