of 13/13
29 4 / 2009 29 Računovodstvo Ra č unovodstvo prodaje Ra č unovodstvo prodaje robe u komisiji robe u komisiji Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač. 1. Osnove komisijske prodaje Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 do 41/08 – u nastavku teksta: ZOO), odredbom članka 785. propisano je da se ugovorom o komisiji obvezuje komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime i za račun komitenta jedan ili više poslova koje mu povjerava komitent. Kao jedan od mogućih poslova takav ugovor uključuje i prodaju robe komisionara za račun komitenta, pri čemu komisionar kao svoj prihod ostvaruje komisionarsku proviziju u obli- ku posebne marže, sadržane u cijeni robe ili posebne naknade. S obzirom na vlasnički odnos, komisionar drži robu za račun druge osobe, pa se stoga roba u bilančnom smislu iskazuje u izvanbilanč- noj evidenciji komisionara. Osim toga, valja imati na umu potrebu osiguranja podataka o pri- mljenoj robi za svakog komitenta. Kao poseban prilog ovom članku daje se ogledni primjer ugovora o komisijskoj prodaji robe prema pretpostavljenom sadržaju koji je prilagođen odrednicama članka 785.-803. Zakona o obveznim od- nosima. 1.1. Bitne odrednice novog Zakona o obveznim odnosima glede komisijske prodaje Ugovor o komisijskoj prodaji robe sklapaju stranke od kojih je jedna komitent - davatelj robe u komisijsku prodaju, a druga je komisio- nar - prodavatelj robe u komisiji, u svoje ime a za račun komitenta. Na ugovor o komisiji na odgovarajući se način primjenjuju pravila o nalogu, ako pravilima o komisiji nije drukčije propisano. Komisionar odgovara komitentu za štetu ako je prodao robu preza- duženoj osobi, za čiju je prezaduženost znao ili morao znati. Trgovačka društva u određenim slučajevima preuzimaju tuđe proizvode (robu) u komisiju, a to znači da kao komisionari prodaju proizvode (robu) u svoje ime, a za račun vlasnika (komitenta). Prodaja robe (proizvoda) u komisiji pripada, sukladno članku 3. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08 do 116/08), djelatnosti trgovačkih usluga. U ovom članku razmatramo računovodstveno evidentiranje proizvoda i robe u komisiji, u skladu s propisima obveznog prava i propisima o porezu na dodanu vrijednost, te kratki osvrt na poslove javnog komisionara. Sadržaj komisijskog posla procjenjuje se prema stvarnom poslov- nom događaju, bez obzira na naziv ugovora koji stranke sklapaju. Komisionar može, ako mu je komitent to dopustio, zadržati robu za sebe kao kupac, odnosno isporučiti je kao prodavatelj. U tom slučaju između komisionara i komitenta stvarno nastaju odnosi iz ugovora o kupoprodaji. U poslovnoj praksi poznati su slučajevi da komitent iz ugovora o komisiji isporuči robu komisionaru, tako da on nakon prodaje te robe na tržištu dostavi obavijest komitentu pod nazivom »odjava«, s ciljem da mu ovaj pošalje fakturu. U takvom slučaju očito se radi o poslu redovite kupnje i prodaje robe uz odgođeno fakturiranje do trenutka kada je formalni komisionar prodao robu. U konkretnom slučaju manjka bitni sastojak komisijskog posla, a to je da stranka koja formalno nastupa kao misionar, obavlja prodaju u vlastito ime i za vlastiti račun uz odgođeno fakturiranje na strani isporučitelja koji formalno nastupa kao komitent (transakcija očito ima obilježje kupnje i prodaje). Naime, komisijski posao razumijeva prodaju robe za koju, nakon što ju je komisionar obavio u svoje ime a za račun komitenta, dostavlja u ugovorenom roku obračun (polaga- nje računa) uz ostvarivanje ugovorene naknade (provizije). Nadalje, prijelaz rizika prodavatelja na kupca nastupa u različitim trenucima. U prvom slučaju rizik prelazi na formalnog komisionara u trenutku prijama robe, a u slučaju stvarne komisijske prodaje komi- sionar odgovara za primljenu robu samo kao držatelj za tuđi račun, dok prijelaz rizika na kupca nastupa tek u trenutku isporuke robe od strane komisionara, da ne spominjemo i neke druge razlike između odnosa kupnje i prodaje i komisije. U nastavku prikazujemo neke važnije obveze komisionara, odno- sno komitenta.

RRaačuunovodstvo prodaje novodstvo prodaje unovodstvo ... · 4 / 2009 29 Ra č unovodstvo RRaačuunovodstvo prodaje novodstvo prodaje rrobe u komisijiobe u komisiji Zvonimir Trampus,

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RRaačuunovodstvo prodaje novodstvo prodaje unovodstvo ... · 4 / 2009 29 Ra č unovodstvo...

294 / 2009 29

Raunovodstv

oRaunovodstvo prodaje Raunovodstvo prodaje robe u komisijirobe u komisiji

Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. ra.

1. Osnove komisijske prodajeZakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 do 41/08 u

nastavku teksta: ZOO), odredbom lanka 785. propisano je da se ugovorom o komisiji obvezuje komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime i za raun komitenta jedan ili vie poslova koje mu povjerava komitent. Kao jedan od moguih poslova takav ugovor ukljuuje i prodaju robe komisionara za raun komitenta, pri emu komisionar kao svoj prihod ostvaruje komisionarsku proviziju u obli-ku posebne mare, sadrane u cijeni robe ili posebne naknade.

S obzirom na vlasniki odnos, komisionar dri robu za raun druge osobe, pa se stoga roba u bilannom smislu iskazuje u izvanbilan-noj evidenciji komisionara.

Osim toga, valja imati na umu potrebu osiguranja podataka o pri-mljenoj robi za svakog komitenta.

Kao poseban prilog ovom lanku daje se ogledni primjer ugovora o komisijskoj prodaji robe prema pretpostavljenom sadraju koji je prilagoen odrednicama lanka 785.-803. Zakona o obveznim od-nosima.

1.1. Bitne odrednice novog Zakona o obveznim odnosima glede komisijske prodaje

Ugovor o komisijskoj prodaji robe sklapaju stranke od kojih je jedna komitent - davatelj robe u komisijsku prodaju, a druga je komisio-nar - prodavatelj robe u komisiji, u svoje ime a za raun komitenta.

Na ugovor o komisiji na odgovarajui se nain primjenjuju pravila o nalogu, ako pravilima o komisiji nije drukije propisano.

Komisionar odgovara komitentu za tetu ako je prodao robu preza-duenoj osobi, za iju je prezaduenost znao ili morao znati.

Trgovaka drutva u odreenim sluajevima preuzimaju tue proizvode (robu) u komisiju, a to znai da kao komisionari prodaju proizvode (robu) u svoje ime, a za raun vlasnika (komitenta). Prodaja robe (proizvoda) u komisiji pripada, sukladno lanku 3. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08 do 116/08), djelatnosti trgovakih usluga.U ovom lanku razmatramo raunovodstveno evidentiranje proizvoda i robe u komisiji, u skladu s propisima obveznog prava i propisima o porezu na dodanu vrijednost, te kratki osvrt na poslove javnog komisionara.

Sadraj komisijskog posla procjenjuje se prema stvarnom poslov-nom dogaaju, bez obzira na naziv ugovora koji stranke sklapaju. Komisionar moe, ako mu je komitent to dopustio, zadrati robu za sebe kao kupac, odnosno isporuiti je kao prodavatelj. U tom sluaju izmeu komisionara i komitenta stvarno nastaju odnosi iz ugovora o kupoprodaji.

U poslovnoj praksi poznati su sluajevi da komitent iz ugovora o komisiji isporui robu komisionaru, tako da on nakon prodaje te robe na tritu dostavi obavijest komitentu pod nazivom odjava, s ciljem da mu ovaj poalje fakturu. U takvom sluaju oito se radi o poslu redovite kupnje i prodaje robe uz odgoeno fakturiranje do trenutka kada je formalni komisionar prodao robu.

U konkretnom sluaju manjka bitni sastojak komisijskog posla, a to je da stranka koja formalno nastupa kao misionar, obavlja prodaju u vlastito ime i za vlastiti raun uz odgoeno fakturiranje na strani isporuitelja koji formalno nastupa kao komitent (transakcija oito ima obiljeje kupnje i prodaje). Naime, komisijski posao razumijeva prodaju robe za koju, nakon to ju je komisionar obavio u svoje ime a za raun komitenta, dostavlja u ugovorenom roku obraun (polaga-nje rauna) uz ostvarivanje ugovorene naknade (provizije).

Nadalje, prijelaz rizika prodavatelja na kupca nastupa u razliitim trenucima. U prvom sluaju rizik prelazi na formalnog komisionara u trenutku prijama robe, a u sluaju stvarne komisijske prodaje komi-sionar odgovara za primljenu robu samo kao dratelj za tui raun, dok prijelaz rizika na kupca nastupa tek u trenutku isporuke robe od strane komisionara, da ne spominjemo i neke druge razlike izmeu odnosa kupnje i prodaje i komisije.

U nastavku prikazujemo neke vanije obveze komisionara, odno-sno komitenta.

RiPup_2009_04.indb 29RiPup_2009_04.indb 29 1.4.2009 21:34:071.4.2009 21:34:07

4 / 200930

Raunovodstv

o

Raunovodstvo prodaje robe u komisiji

1.1.1. Obveze komisionaraObveze komisionara:

Komisionar je obvezan uvati povjerenu mu robu s panjom dobrog gospodarstvenika.On odgovara i za sluajnu propast ili oteenje robe ako je nije osigurao, a prema ugovoru je bio obvezan to uiniti.Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, koju mu je poslao komitent, komisionar je obvezan utvrditi njezino stanje i bez odgaanja izvijestiti komitenta o danu prispijea robe te vid-ljivim oteenjima ili manjku, inae odgovara za tetu koja bi zbog toga propusta nastala za komitenta.Komisionar je obvezan obavijestiti komitenta o svim promjena- ma na robi zbog kojih bi ona mogla izgubiti od svoje vrijednosti, a ako nema vremena za ekanje njegovih uputa ili odugovlai s davanjem uputa, u sluaju opasnosti znatnijeg oteenja robe komisionar je obvezan prodati je na najpovoljniji nain.Komisionar je obvezan poloiti raun o obavljenom poslu bez nepotrebnog odgaanja. Rokovi polaganja rauna uglavljuju se ugovorom o komisiji. U sluaju komisijske prodaje robe polaganje rauna obavlja se u obliku obrauna prodaje koji komisionar dostavlja komitentu. Takav obraun, kao vjerodo-stojna isprava, ima svojstvo rauna u poreznom smislu (vidje-ti kasnije objanjenje u dijelu ovoga lanka koji se odnosi na obraun PDV-a).Komisionar odgovara za ispunjenje obveze svog kupca samo ako je posebno jamio da e on svoje obveze ispuniti (delkre-dere komisija), u kojem sluaju odgovara solidarno s kupcem. U sluaju takvog jamstva komisionar ima pravo i na poveanu proviziju (delkredere provizija).

1.1.2. Obveze komitentaObveze komitenta:

Komitent je obvezan isplatiti komisionaru proviziju kad bude obavljen posao koji je komisionar poduzeo ili ako ispunjenje po-sla bude sprijeeno nekim uzrokom za koji odgovara komitent.U poslovnoj praksi provizija (naknada) za poslove komisije u prodaji robe odreuje se ugovorom u osnovi na dva naina. Najee se komisionaru utvruje sloboda ugovaranja prodaj-nih cijena komitentove robe prema uvjetima trita, tako da on komitentu jami cijenu utvrenu ugovorom u trenutku prijama robe u komisiju. Tada postignuta razlika u cijeni ini prihod komisionara kao ugovorena naknada. Meutim, ugovorom se esto utvruje krajnja prodajna cijena komitentove robe, pre-ma kojoj je komisionar obvezan prodavati tu robu. Pritom se ugovara provizija u postotku od prodajne cijene koju komisio-nar zaraunava komitentu nakon obavljene prodaje, tako da se obraunavanje obavlja u obraunima o prodaji komisionara, a koji imaju obiljeje rauna za obavljenu uslugu u poreznom smislu. Uobiajeno je da se podmirenje provizije obavlja prije-bojem meusobnih trabina komisionara i komitenta.Ako iznos provizije nije odreen ugovorom ili tarifom, komisio- naru pripada provizija prema obavljenom poslu i postignutom rezultatu.Komitent je obvezan dati komisionaru posebnu naknadu za uporabu njegovih skladita i transportnih sredstava, ako ona nije obuhvaena provizijom.

1.1.3. Zalono pravoKomisionar ima zalono pravo na stvarima koje su objekt ugovora

o komisiji dok se te stvari nalaze kod njega ili kod nekoga tko ih dri

za njega ili dok on ima u rukama ispravu s pomou koje moe raspo-lagati tim stvarima (primjerice, skladinica).

Iz vrijednosti tih stvari komisionar moe naplatiti prije ostalih komi-tentovih vjerovnika svoje trabine po osnovi zajmova i predujmova danih komitentu, bez obzira na to jesu li nastale u vezi s tim stvarima ili s nekima drugima.

Pravo prvenstvene naplate ima komisionar iz trabine koje je izvr-avajui nalog stekao za raun komitenta.

1.1.4. Odnosi s treim osobamaOdnosi s treim osobama:

Komitent moe zahtijevati ispunjenje trabine iz posla koji je komisionar sklopio s treim osobama i za njegov raun tek nakon to mu ih komisionar ustupi.Vjerovnici komisionara ne mogu radi naplate svojih trabina, ni u sluaju njegova steaja, poduzeti mjere ovrhe na pravima i stvarima koje je komisionar izvravajui nalog stekao u svoje ime, ali za raun komitenta, osim ako je rije o trabinama nastalim u vezi sa stjecanjem tih prava i stvari.U sluaju steaja komisionara komitent moe zahtijevati izlu- enje iz steajne mase stvari koje je predao komisionaru radi prodaje za njegov raun, a i stvari koje je komisionar nabavio za njegov raun. U tom sluaju (steaja komisionara) komi-tent moe zahtijevati od treega, kojemu je komisionar pro-dao stvari, da mu isplati njihovu cijenu, odnosno njezin jo neisplaeni dio.

1.2. Razlikovanje komisijskog posla u odnosu na trgovako zastupanje i posredovanje

S obzirom na neke slinosti razliitih ugovora o prodaji tue robe, u nastavku prikazujemo neke razlike ugovora o komisijskoj prodaji pre-ma ugovorima o trgovakom zastupanju i ugovora o posredovanju.

Radi pravilnog predoenja spomenutih razlika potrebno je usvojiti sadraj pojedinih vrsta ugovora ove vrste u ZOO-u, to slijedi:

Ugovorom o trgovakom zastupanjua) prema odredbi lanka 804. ZOO-a obvezuje se zastupnik da e za vrijeme trajanja ugovora pregovarati s treim osobama o sklapanju ugovora, a u ime i za raun nalogodavca, a nalogodavac se obvezuje da e zastupniku za svaki ugovor kojega je on sklopio ili koji je sklopljen njegovim djelovanjem platiti odreenu proviziju. Takav ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku, to je izriito propisano odredbom lanka 806. ZOO-a (takve odred-be nema za ugovor o komisiji).

Glede primanja ispunjenja, zastupnik ne moe zahtijevati ni pri-miti ispunjenje trabine svog nalogodavca ako za to nije posebno ovlaten (arg. iz l. 808. ZOO-a). Kod ugovora o komisiji komisionar preuzima ispunjenje za raun komitenta tako da je duan predati komitentu sve to je primio s osnove posla obavljenog za njegov raun.

Prema odredbi lanka 801. ZOO-a, komitent moe zahtijevati ispu-njenje trabine iz posla to ga je komisionar sklopio s treim osoba-ma, a za njegov rauna, tek poto mu ih komisionar ustupi itd.

Ugovorom o posredovanjub) prema odredbi lanka 835. ZOO-a obvezuje se posrednik dovesti u vezi s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogo-davac se obvezuje isplatiti mu odreenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen itd. Radi se, dakle, o poslu sasvim razliitom od komisije i zastupanja, iako se u poslovnoj praksi ova vrsta ugovora esto poistovjeuje s ugovorom o zastupanju.

RiPup_2009_04.indb 30RiPup_2009_04.indb 30 1.4.2009 21:34:071.4.2009 21:34:07

314 / 2009 31

Raunovodstv

oZvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. ra.

Vano je napomenuti da je, radi pravilnog postupanja glede nave-denih ugovora, potrebno imati na umu osnovno pravilo da je trgo-vake ugovore potrebno razmatrati prema njihovom bitnom sadra-ju, a ne prema nazivu odnosno obliku u kojem su sklopljeni.

Vezano uz prikazano razlikovanje ugovora pri prodaji tue robe, upuujemo itatelje na posebno poglavlje u ovom lanku koje e se odnositi na prodaju tue robe u vlasnitvu graana posebno u odnosu na obvezu PDV-a glede pojedinih vrsta ugovora o prodaji tue robe.

2. Prodaja robe u komisiji i porez na dodanu vrijednost

Prodaja robe u komisiji temelji se na ugovoru o komisiji kojim se jedna stranka (komisionar) obvezuje za raun druge stranke (komi-tenta) prodavati proizvode (robu) komitenta u prodajnom prostoru komisionara. Pritom komisionar nakon prodaje dostavlja obraun komitentu u kojem se utvruje udjel svake stranke u prodanoj vri-jednosti dobra (robe ili proizvoda) sukladno ugovorenim uvjetima. Komisionar, kao stranka ugovora o komisiji, uvijek je poduzetnik, dok druga stranka (komitent) moe biti poduzetnik ili druga pravna oso-ba, odnosno graanin.

Komisionar mora biti trgovac u smislu odredbe lanka 3. Zakona o trgovini, jer taj posao spada u komisijske usluge koje su sastavni dio poslova u posredovanju u trgovini.

U imovinskom i bilannom smislu dobra (roba i proizvodi) u ko-misiji u vlasnitvu su komitenta i iskazuju se na bilannoj poziciji zaliha komitenta sve dok prodajom ne prijeu u vlasnitvo kupca.

Kod komisionara dobra (roba i proizvodi) koje on preuzme radi prodaje za tui raun iskazuju se u izvanbilannoj evidenciji do pro-daje i obrauna s komitentom.

Sustav poreza na dodanu vrijednost ureen je:Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95 do 76/07 - u nastavku teksta: Zakon) iPravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96 do 34/08 u nastavku: Pravilnik).

U sustavu poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) navedena imovinska i bilanna odrednica dobara (robe i proizvoda) u komisiji nema bitnog utjecaja na utvrivanje poreznog obveznika i plaanje poreza. Odredbom lanka 4. Pravilnika propisano je da poduzetnik koji isporuku obavlja u vlastito ime i za vlastiti raun obraunava i plaa porez na punu naknadu isto kao i komisionar koji nastupa u vlastito ime, a za tui raun.

To znai da za utvrivanje porezne obveze i poreznog obvezni-ka u sustavu poreza na dodanu vrijednost nije presudno formal-no vlasnitvo na dobrima (robi i proizvodima) ve se uvaava faktino raspolaganje, odnosno omoguavanje raspolaganja dobrima koja su predmet isporuke.

2.1. Predmet oporezivanja i obveznik poreza na dodanu vrijednost

S obzirom na sadraj poslova komisijske prodaje proizvoda i robe i zakonsku odrednicu komisionara kao poreznog obveznika za punu naknadu isporuke, valja zakljuiti da je predmet oporezivanja u tom poslu isporuka dobara, neovisno o okolnosti da dio vrijednosti isporuke ini naknadu za uslugu komisionara (taj dio vrijednosti naj-manji je u odnosu na cjelokupnu naknadu).

Pri takvom odreivanju predmeta oporezivanja potrebno je uvaiti odredbu lanka 6. stavak 2. Pravilnika kojom je ureen sluaj kada isporuka istodobno ima obiljeja isporuke dobara i usluga, pri emu

je za razvrstavanje bitno ono obiljeje koje odreuje stvarni gos-podarski sadraj isporuke kao i volju ugovornih stranaka.

U poslovima komisijske prodaje proizvoda (robe) nedvojbeno pre-vladava obiljeje isporuke dobara, a i volja ugovornih stranaka je usmjerena upravo na to obiljeje.

Porezni obveznik u prodaji proizvoda i robe u komisiji je komisio-nar.

Meutim, s obzirom na okolnost da komitent stvarno sudjeluje u isporuci proizvoda (robe) u ovoj vrsti poslovanja predajom proizvoda (robe) komisionaru, dogaaju se pritom stvarno dva prometa dobara te stoga valja i komitenta odrediti kao poreznog obveznika u di-jelu transakcije nakon prodaje i prijama obrauna komisionara, ako je komitent poduzetnik u smislu Zakona.

Moe se zakljuiti da je predmet oporezivanja u prodaji proi-zvoda (robe) u komisiji isporuka dobara, a porezni je obveznik komisionar te u odreenim sluajevima i komitent kada se javlja u svojstvu poduzetnika.

2.2. Nastanak porezne obveze

U sustavu PDV-a, obveza obrauna poreza nastaje istekom obra-unskog razdoblja u kojem je obavljena isporuka dobra ili usluge (l. 17. st. 1. Zakona). Porezna obveza nastaje u visini poreza sadranog u obavljenim i zaraunanim isporukama tijekom obraunskog razdo-blja (l. 41. st. 3. Pravilnika). Rok naplate, kao ni odgoda naplate ili kreditiranje, ne utjee na nastanak porezne obveze.

Nastanak porezne obveze komisionara. Obveza obrauna i plaanja za komisionara nastaje istekom obraunskog razdoblja u kojem su prodana dobra (roba i proizvodi) i u kojem je ispostavljen raun kupcu (l. 16. Zakona). Raun izdan kupcu mora sadravati sve podatke iz lanka 15. Zakona, odnosno lanka 74. Pravilnika, ovisno o tome je li rije o veleprodaji ili prodaji na malo za gotovinu.

Nastanak porezne obveze komitenta - poduzetnika. Obveza obrauna i plaanja poreza na dodanu vrijednost za komitenta po-duzetnika nastaje istekom obraunskog razdoblja u kojem je primio obraun komisionara o prodaji dobara (proizvoda i robe). U ovom konkretnom sluaju obraun komisionara zamjenjuje raun za isporuku komitenta te stoga mora sadravati sve podatke iz lanka 15. stavak 3. Zakona, tako da je posebno iskazan porez na doda-nu vrijednost (vidjeti prikaz pod 2.3.).

2.3. Obraun i plaanje porezaUgovorom o komisijskoj prodaji stranke uglavljuju nain utvriva-

nja prodajne cijene proizvoda (robe) na dva uobiajena naina. Prvi je mogui nain da komitent odreuje krajnju prodajnu cijenu, tako da je komisionarov udjel u toj cijeni utvren u postotku od tako odre-ene cijene (provizija). Drugi je nain (preteno zastupljen u prak-tinoj uporabi) da se sporazumno utvruje udjel komitenta u obliku cijene koju komisionar jami, dok je komisionaru ostavljena sloboda da prema uvjetima trita utvruje krajnju prodajnu cijenu, tako da postignuta razlika u cijeni ini udjel komisionara u prodajnoj cijeni proizvoda (robe). U oba sluaja konani je rezultat istovjetan, a to je da svaka stranka ostvaruje ugovoreni udjel u krajnjoj prodajnoj cijeni proizvoda (robe) bez prethodno ukljuenog poreza na dodanu vrijed-nost. Krajnja prodajna cijena proizvoda (robe) ini poreznu osnovicu poreza na dodanu vrijednost kao ukupna naknada za izvrenu ispo-ruku komisionara kupcima. Opisani postupak uobliava predloak na kojem se temelji i kalkulacija prodajne cijene komisionara prema pretpostavljenim podacima:

RiPup_2009_04.indb 31RiPup_2009_04.indb 31 1.4.2009 21:34:071.4.2009 21:34:07

4 / 200932

Raunovodstv

o

Raunovodstvo prodaje robe u komisiji

1. Vrijednost dobra (proizvoda ili robe) kao udjel komitenta 20.000,002. Udjel komisionara (primjerice (20%) 4.000,003. Prodajna cijena bez poreza 24.000,00

Obraun isporuke komisionara kupcu - poduzetnikuZa prodaju dobara (proizvoda ili robe) kupcu - poduzetniku komi-

sionar ispostavlja raun (Obrazac R-1), a ne komitent. Prikazujemo to na sljedeem primjeru:

Vrijednost robe prema ugovorenoj cijeni(uz imenovanje robe prema vrstama 24.000,00Porez na dodanu vrijednost (22%) 5.280,00Ukupno: 29.280,00

Istodobno (u istom obraunskom razdoblju) komisionar sastav-lja obraun za komitenta - poduzetnika u kojem osigurava ve spomenute podatke potrebne za raun prema Obrascu R-1 kao i druge podatke specifine za poslove komisijske prodaje dobara. Tu mogunost potvruje i odredba lanka 80. stavak 2. Pravilnika, tj. raunom se smatraju i isprave u kojima isporuke dobara ili usluga zaraunava primatelj isporuke dobara ili usluge, ako su obje strane suglasne da se napravi obraun na taj nain. To dolazi do izraaja ba u poslovima komisije jer je komisionar u mogunosti sastaviti obraun prodaje u proteklom obraunskom razdoblju, s obzirom na podatke s kojima jedino on raspolae. Na tom obraunu treba staviti oznaku R-1 (ili R-2), ovisno o statusu komitenta, jer je ta isprava istovjetna raunu. Prikazujemo to na sljedeem primjeru obrauna prodaje:

1. Vrijednost prodaje (uz imenovanje robe prema vrstama) 29.280,002. Porez na dodanu vrijednost (primjenom preraunane stope 18,0328%) 5.280,003. Udjel komisionara (ugovorena provizija) 4.000,004. Udjel komitenta (1 - 2 - 3) 20.000,005. Porez na dodanu vrijednost (22%) 4.400,00Ukupno: 24.400,00

Sastavljanje obrauna prodaje za komitenta u istom obraunskom razdoblju omoguava komisionaru odbitak pretporeza u obraunskom razdoblju u kojem je obvezan platiti dospjeli porez. U protivnom plaa ukupno obrau-nani porez.

2.3.1. Obraun i plaanje poreza Komisionar podnosi prijavu poreza na dodanu vrijednost na obras-

cu PDV - u roku mjesec dana nakon isteka obraunskog razdoblja, ako je rije o mjesenom obvezniku PDV-a, odnosno tromjeseja, ako je rije o tromjesenom obvezniku PDV-a, a u tom roku obve-zan je i platiti dospjeli porez iz porezne prijave (l. 18. i 19. Zakona). Dospjelu poreznu obvezu obraunskog razdoblja komisionar iskazuje pod red. br. II/1 Obrasca PDV, na temelju izdanih rauna R-1 i R-2 u obraunskom razdoblju. Dospjeli pretporez iz komisijske prodaje obraunskog razdoblja komisionar iskazuje pod red. br. III/1 Obrasca

PDV, na temelju ispostavljenih obrauna za komitenta u obraun-skom razdoblju, u skladu s odredbama Pravilnika. Komitent podnosi prijavu poreza na dodanu vrijednost i plaa porez kako je to opisano za komisionara, uz odreene specifinosti: dospjelu poreznu obvezu obraunskog razdoblja komitent iskazuje pod red. br. II/1 Obrasca PDV na temelju primljenih obrauna komisionara u obraunskom razdoblju. Komitent utvruje dospjeli pretporez obraunskog razdo-blja na temelju ulaznih rauna svih dobara i usluga i iskazuje ga u Obrascu PDV neovisno o obraunima primljenim od komisionara.

2.3.2. Obraun isporuke komisionara kupcima u prodaji na malo (gotovinski promet)

Za prodaju na malo robe u komisiji komisionar kupcima izdaje ra-une za gotovinski promet iz lanka 74. stavak 2. i 3. Pravilnika, a poreznu obvezu iskazuje u Obrascu PDV kako je opisano za obvezni-ke na temelju izdanih rauna.

3. Raunovodstveno iskazivanje robe u komisiji

Raunovodstveno evidentiranje prodaje robe u komisiji ima spe-cifina obiljeja s obzirom na imovinskopravni odnos koji nastaje izmeu sudionika takvog poslovanja, a koji se bitno razlikuje od istog kupoprodajnog odnosa u prometu robe. S obzirom na aktu-alnost sustava poreza na dodanu vrijednost valja se podsjetiti na bitne elemente knjigovodstvenog evidentiranja tog poreza, a koje su znaajne i za poslovanje komisijske prodaje robe, a sadrane su u zakonskim odrednicama koje u nastavku ukratko prikazujemo. Knji-govodstveno evidentiranje poreza na dodanu vrijednost ureeno je odredbama lanka 23. i 24. Zakona, te lanka 128.-134. Pravilnika, koje sadre temeljne premise za osiguravanje podataka za pravilno obraunavanje i plaanje poreza na dodanu vrijednost i to:

porezni obveznik mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za tono, pravilno i pravodobno obrauna-vanje i plaanje poreza na dodanu vrijednost;knjigovodstvo poduzetnika i knjige izdanih i primljenih rauna moraju se voditi prema naelima tonosti, urednosti i pravo-dobnosti prema Zakonu o raunovodstvu i drugim propisima koji ureuju voenje knjiga poduzetnika;porezni obveznik koji plaa porez prema izdanim raunima mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrivanje i plaanje poreza na dodanu vrijednost, a osobito:

o ukupnom iznosu naknade za isporuke dobara i obavlje-1) nih usluga, iznosu naknade za isporuku dobara i obavlja-nja usluga na koje se plaa porez registriranim poreznim obveznicima i krajnjim potroaima te iznosu naknada za isporuke dobara i obavljenih usluga za koje su osloboeni plaanja poreza,o obraunanom porezu prema izdanim raunima za ispo-2) ruena dobra i obavljene usluge,o ukupnom iznosu naknade za primljena dobra i usluge, 3) iznosu naknade za primljena dobra i usluge s porezom i bez poreza,o obraunanom porezu prema raunima za primljena do-4) bra i koritene usluge (pretporezu),o obvezi poreza za uplatu i uplati poreza,5) o potraivanju za povrat pretporeza i njegovoj uplati.6)

navedene podatke obvezni su na odgovarajui nain osigurati i porezni obveznici koji porez na dodanu vrijednost utvruju i pla-aju na temelju naplaenih naknada prema lanku 17. stavak 3. i 5. Zakona (obveznici poreza na dohodak - obrtnici i dr.);

RiPup_2009_04.indb 32RiPup_2009_04.indb 32 1.4.2009 21:34:071.4.2009 21:34:07

334 / 2009 33

Raunovodstv

oZvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. ra.

radi osiguranja podataka o izdanim i primljenim raunima i po- rezu sadranom u tim raunima, porezni obveznik mora voditi posebne evidencije Knjigu izdanih (izlaznih) rauna (Obrazac I-RA) i Knjigu primljenih (ulaznih) rauna (Obrazac U-RA). Po-drobniji opis voenja navedenih knjiga sadran je u lanku 130. i 131. Pravilnika, a oblik i sadraj obrazaca sastavni su dio Pravilnika:podatke u spomenutim evidencijama porezni obveznici mora- ju osigurati unutar propisanog roka za uplatu poreza (obraun-ska razdoblja),ako porezni obveznik u svom knjigovodstvu osigurava sve podatke potrebne za utvrivanje porezne osnovice, odnosno poreza kao i pretporeza, nije obvezan posebno voditi knjige i evidencije propisane Pravilnikom;obrasci i knjige iz Pravilnika mogu se prilagoavati automat- skoj obradi podataka, s tim da se moraju osigurati najmanje propisani podaci;porez na dodanu vrijednost obraunan na isporuke dobara i usluga nije prihod poreznog obveznika, niti je porez na dodanu vrijednost zaraunan na ulaznim raunima - pretporez rashod poreznog obveznika.

U nastavku prikazujemo praktine primjere knjienja prodaje proi-zvoda (robe) u komisiji za trgovce pravne osobe uz ove napomene:

s obzirom na funkciju komisijske prodaje proizvoda prirodni je tijek tog poslovanja da proizvode u komisiji daju proizvoai proizvoda onda kada procijene da je to ekonomski opravdano s gledita oslobaanja vlastitih skladinih prostora za zalihe, s brim obrtajem uloenih sredstava;stoga istodobno valja oekivati manju vjerojatnost davanja u komisiju trgovake robe, jer su trgovci poduzetnici, u pravilu, u vlastitoj djelatnosti najee i komisionari za tue proizvode;u primjerima prikazujemo prodaju proizvoda u komisiji kada komisionar sam utvruje maru za svoju uslugu prema uvje-tima trita i pri obraunu je zadrava uz plaanje ugovorene vrijednosti proizvoda komitentu, to se uglavljuje ugovorom.

Pretpostavljeni podaci za knjienja su iz prikazanih primjera obra-una prodaje.Knjienje kod komisionara:

Opis KontoIznos

Duguje Potrauje2 3 4 5

1) Primljena roba u komisijsku prodajuRoba u prodavaonici - tuaObveze prema vlasnicima robe

990995

20.000,0020.000,00

2) Obraun prodaje na temelju rauna br. ... i obrauna br. ...BlagajnaObveza za prodanu robu u komisijiPrihodi od trgovakih uslugaObveza za PDVPretporez u primljenim raunima

102225755260160

29.280,00

4.400,00

24.400,004.000,005.280,00

3) Smanjenje zalihe tue robe na temelju obrauna br. ...Obveze prema vlasnicima robeRoba u prodavaonici - tua

995990

20.000,0020.000,00

4) Saldiranje pretporeza za obraunsko razdobljeObveza za PDVPretporez u primljenim raunimaObveza za plaanje PDV-a

260160

2609

5.280,004.400,00

880,005) Plaen PDViro-raunObveza za plaanje PDV-a

1002609 880,00

880,00

Podaci za komitentaNain iskazivanja predaje proizvoda u komisijsku prodaju u imovini

(zaliha gotovih proizvoda) kod komitenta - proizvoaa ovisi o izbo-ru raunovodstvene politike vrednovanja zaliha gotovih proizvoda u skladu s MRS-om 2 - Zalihe. U ovom primjeru pretpostavka je da komitent iskazuje gotove proizvode na zalihi primjenom toke 17. MRS-a 2 metodom standardnog troka. U ovom je sluaju pretpo-stavljen podatak da vrijednost predanih gotovih proizvoda prema standardnom troku iznosi 17.800,00 kn (pojedinane vrijednosti proizvoda utvruju se na temelju robnog knjigovodstva).

Pretpostavka u danom primjeru ne obvezuje poduzetnika jer je odabrana kao mogua alternativa. Isprava za knjienje je otpremni-ca, odnosno dostavnica skladita komitenta, a isprava za knjienje prijenosa trokova prodanih proizvoda je obraun komisionara.

Knjienje kod komitenta:

Opis KontoIznos

Duguje Potrauje2 3 4 5

1) Predaja proizvoda komisionaru na temelju otpremnice br. ..Gotovi proizvodi u komisijskoj prodajiGotovi proizvodi u skladitu

631630

17.800,09017.800,00

2) Obraun komisionara br ...Potraivanje od komisionaraPrihodi od prodaje proizvodaObveza za PDV

124741260

24.400,0020.000,004.400,00

3) Cijena proizvodnje prodanih proizvodaTrokovi prodanih proizvodaGotovi proizvodi u komisijskoj prodaji

700631

17.800,0017.800,00

Alternativni primjer u sluaju kad komitent odreuje prodajnu cije-nu komisionaru uz obraun provizije:

Pretpostavljeni su sljedei podaci: Kn

Predaja proizvoda komisionaru za koje je komitent ugovorom odredio krajnju prodajnu cijenu proizvoda u komisiji (PDV sadran u cijeni) 23.000,00

Komisionar je nakon prodaje dostavio komitentu obraun u kojem obrau-nava PDV i proviziju po stopi od 20% na prodajnu cijenu kao fiksnu naknadu

fakturirana prodajna cijena kupcima u prodaji na veliko 23.000,00

PDV sadran u prodajnoj cijeni (primjenom preraunane stope od 18,0328%)

4.147,54

prodajna vrijednost bez PDV-a 18.852,46

provizija komisionara (20% od 23.000,000) 4.600,00

PDV sadran u proviziji (primjenom preraunane stope od 18,0328%) 829,51

provizija nakon odbitka PDV-a 3.770,49

Naplata provizije ugovorena je prijebojem 4.600,00

Objavite financijske Objavite financijske izvjetaje u RiPup-uizvjetaje u RiPup-u

Cijena: 980,00 kn + PDVTel.: 01 49 21 737

RiPup_2009_04.indb 33RiPup_2009_04.indb 33 1.4.2009 21:34:081.4.2009 21:34:08

4 / 200934

Raunovodstv

o

Raunovodstvo prodaje robe u komisiji

Knjienje kod komisionara:

Opis KontoIznos

Duguje Potrauje2 3 4 5

1) Primljena roba u komisijsku prodajuRoba u skladitu - tuaObveze prema vlasnicima robe

990995

18.852,4618.852,46

2) Obraun prodaje na temelju obrauna br. .. od ..Potraivanja od kupaca u zemlji za prodanu robuObveze za prodanu robu u komisiji (komitent)Obveze za PDVPretporez u primljenim raunimaObveze za prodanu robu u komisiji (komitent)Potraivanja od kupaca u zemlji za usluge (komitent)Prihodi od trgovakih uslugaObveze za PDV

120225260160225120755260

23.000,00

4.147,54

4.600,00

18.852,464.147,54

4.147,54

3.770,49829,51

3) Saldiranje pretporeza za obraunsko razdobljeObveze za PDV (4.147,54+829,51)Pretporez u primljenim raunimaObveze za plaanje PDV-a

2601602609

4.977,054.147,54

829,51

4) Smanjenje zaliha tue robe na temelju obrau-na br .. od .....Obveze prema vlasnicima robeRoba u skladitu tua

995990

18.852,4618.852,46

5) Plaen PDVObveze za plaanje PDV-airo-raun

2609100

829,51829,51

6) Prijeboj trabina za proviziju - na temelju ugovoraObveze za prodanu robu u komisijiPotraivanja od kupaca u zemlji za usluge (komitent)

226120

4.600,004.600,00

4. Prodaja tue robe u vlasnitvu graana

Specifinost prodaje tue robe u vlasnitvu graana odnosi se na injenicu da komisijska prodaja takve robe podrazumijeva povea-nje cijene te robe zbog PDV-a koji komisionar kao porezni obveznik mora obraunavati i plaati, pa zbog toga dolazi do relativno oteane prodaje takve robe, to nije u interesu graanina komitenta:

Radi toga se ukazuje potreba da se prodaja robe graana kao tue robe od strane trgovca obavlja s pomou ugovora o zastupanju pri emu trgovac nije porezni obveznik PDV-a. S obzirom na okolnost da graani, ija se roba prodaje od strane trgovca kao tua roba, u pravilu, nisu obveznici PDV-a, trgovac pri takvoj prodaji robe ne obraunava PDV, pa zbog toga takva roba ne poskupljuje na tritu jer nije optereena PDV-om.

Naime, kao to smo ranije ve napomenuli, trgovac u poslovima zastupanja (to mora biti vidljivo iz sklopljenog ugovora) radi u tue ime i za tui raun, pa zbog toga nije porezni obveznik PDV-a (za razliku od poslova komisijske prodaje gdje je komisionar porezni ob-veznik bez obzira na to iju robu prodaje).

U nastavku prikazujemo prodaju robe graana u komisiji, jer se u pojedinim sluajevima sklapaju i s graanima ugovori o komisijskoj prodaji s posljedicom obraunavanja PDV-a od strane trgovca ko-misionara.

4.1. Obraun prodaje komisionara kad graani daju robu u komisiju

Ugovoreni uvjeti prodaje robe u komisiji koja je preuzeta od gra-ana uglavljuju se tako da komisionar u krajnju prodajnu cijenu

robe ukljuuje i pripadajui porez na dodanu vrijednost. Nastav-no prikazujemo primjer kalkulacije komisionara prema pretpostavlje-nim podacima:

1. Vrijednost robe kao udjel komitenta (graanina) 2.000,002. Udjel komisionara (30%) 600,003. Prodajna cijena bez poreza 2.600,004. Porez na dodanu vrijednost 22% 572,005. Maloprodajna cijena 3.172,006. Stopa mare na cijenu bez poreza (600,00 x 100 : 2.600,00) 23,0769%

Na temelju izdanih rauna za gotovinski promet komisionar sa-stavlja obraun koji prikazujemo na praktinom primjeru prema po-dacima iz prikazane kalkulacije:

1. Vrijednost prodane robe 3.172,002. Porez na dodanu vrijednost (prera. stopom od 18,0328%) 572,003. Prodajna cijena bez poreza 2.600,004. Udjel komisionara (mara primjenom stope od 23,0769%) 600,005. Udjel komitenta (3 - 4) 2.000,00

Knjienje:

Opis KontoIznos

Duguje Potrauje2 3 4 5

1) Primjena roba u komisijsku prodaju na temelju otpremniceRoba u prodavaonici - tuaObveze prema vlasnicima robe

990995

2.000,002.000,00

2) Obraun prodajeBlagajnaObveze za prodanu robu u komisijiPrihodi od trgovakih uslugaObveza za PDV

1020225755260

3.172,002.000,00

600,00572,00

3) Smanjenje zalihe tue robe na temelju obrauna br. ...Obveze prema vlasnicima robeRoba u prodavaonici - tua

995990

2.000,002.000,00

4) Isplata graanimaBlagajnaObveze za prodanu robu

100225 2.000,00

2.000,00

Komisionar osigurava podatke o robi prema vrsti, koliini i vrijed-nosti te prema svakom komitentu, u skladu s potrebama, sastavlja obraun prodaje za svakog komitenta. Komisionar podnosi prijavu poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV) i plaa porez. Specifi-nost je u ovom sluaju da komisionar nema osnove za odbija-nje pretporeza jer ulaz robe potjee od graana koji ne mogu izdati raun (R-1 ili R-2), na temelju kojeg se jedino moe utvrditi i odbiti pretporez. U ovom je sluaju, naime, isporuka primljena od osoba koje nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost (graana), te stoga u tom smislu nije ispunjen jedan od zakonskih uvjeta za odbitak pret-poreza. Komisionar u ovom sluaju plaa porez na dodanu vrijednost koji je naplatio od kupaca, krajnjih potroaa robe, a koji u sustavu tog poreza konano i snose porezni teret.

RiPup_2009_04.indb 34RiPup_2009_04.indb 34 1.4.2009 21:34:081.4.2009 21:34:08

354 / 2009 35

Raunovodstv

oZvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. ra.

Obraun prodaje u sluaju kada se s graanima sklapa ugovor o zastupanju istovjetan je, osim to se ne primjenjuje obraun PDV-a, to valja na odgovarajui nain provesti glede obrauna i u knjigo-vodstvu trgovca zastupnika.

Napominjemo da u prikazu modela ugovora prikazujemo potvrde o prijemu robe od graana kao obliku ugovora, posebno za komisijsku, a posebno za zastupniku prodaju tue robe u vlasnitvu graana.

5. Specifinost trgovca kao komitenta

Davanje robe u komisiju drugom trgovcu od trgovca nije tipino za prodaju robe u komisiji jer takva prodaja strukovno pripada trgova-kom poslovanju. Ali, dnevna poslovna praksa viestruko je potvrdila da i trgovci daju robu u komisijsku prodaju drugim trgovcima. Razlozi za to nisu relevantni za temu ovog lanka, pa ovdje samo podsjea-mo da trgovac kao komitent u raunovodstvenom smislu postupa kao i komitent u prikazanom primjeru uz uporabu odgovarajuih ra-una zaliha robe (rauni iz skupine 66 - Roba).

6. Podaci o robi u komisijskoj prodaji robe

Odredbom lanka 16. novog Zakona o trgovini propisano je voe-nje podataka o stanju robe, tako da je prestala obveza voenja prije propisanog posebnog popisa robe.

Meutim, trgovci mogu zadrati voenje bive knjige popisa robe kojom praktiki udovoljavaju odredbi Zakona o trgovini o voenju po-dataka o stanju robe. Takoer, mogu voditi podatke o robi i na drugi nain pod uvjetom da osiguraju podatke koje propisuje spomenuti lanak 16. tog Zakona.

Napominjemo da smo u naem asopisu RIPUP br. 10/08 u lanku o trgovini dali i model voenja podataka o robi kao i model kalkulaci-je te opis isprava koje su potrebne za voenje navedenih podataka, pa itatelje upuujemo na navedeni struni lanak u smislu njegove odgovarajue primjene i na komisijsku i zastupniku prodaju tue robe u trgovini.

7. Alternativni postupak u prodaji tue robe (zastupnika prodaja tue robe)

Krajem 1997. godine Ministarstvo gospodarstva na poticaj stru-kovne prakse, a radi praktine primjene Zakona o trgovini u uvjetima usvajanja novih modaliteta trgovakog poslovanja, izdalo je Uputu za obavljanje zastupnike prodaje robe u trgovini. Time je praktino uspostavljena alternativa komisijskoj prodaji tue robe, jer je zastu-pnika prodaja zasnovana na ugovoru o prodaji robe u tue ime i za tui raun. Takvom vrstom prodaje eliminira se verini uinak PDV-a koji je u komisijskoj prodaji prisutan, jer je u sustavu PDV-a komisionar koji radi u svoje ime, a za tui raun, kao porezni obve-znik izjednaen s trgovcem u klasinoj prodaji robe. U zastupnikoj prodaji robe trgovac zastupnik radi u ime i za raun nalogodavca koji je ujedno i porezni obveznik PDV-a (u takvoj prodaji robe u pore-znom smislu ne nastaju dva prometa robe, nego je oporeziv samo promet robe na strani nalogodavca, uz propisane uvjete izdavanja rauna i porezne evidencije, dok je zastupnik samo obveznik PDV-a za obraunanu proviziju - naknadu za obavljenu uslugu zastupanja). Glede prodaje robe graana koji nisu porezni obveznici PDV-a, ugo-vorom o zastupnikoj prodaji na malo krajnjim potroaima posti-

e se smanjenje cijene robe za obraunani PDV, koji u komisijskoj prodaji komisionar zaraunava neovisno o okolnostima to vlasnici robe - graani nisu obveznici PDV-a. Takva alternativna mogunost prodaje tue robe u mnogim je sluajevima ve potisnula komisij-sku prodaju preteito zbog gospodarskih razloga (jer se angairaju prodajni kapaciteti drugih trgovaca koji ostvaruju povoljniju naknadu nego obinim najmom prostora), a osim toga dolazi do ve opisane eliminacije negativnog uinka PDV-a, koji se u komisijskoj prodaji ne moe izbjei zbog specifinog ureenja poreznog sustava u poslova-nju komisijske prodaje robe.

Glede zastupnike prodaje robe (u tue ime i za tui raun) upuu-jemo itatelje na lanak u naem asopisu br. 3/2003. i 9/2005.

Pritom valja napomenuti da je u ugovoru o zastupnikoj prodaji robe preuzete od graana (koji nisu obveznici PDV-a) potrebno, osim standardnih uglavaka, unijeti posebnu ovlast zastupnika da u ime i za raun nalogodavca prima uplate za prodanu robu od kupaca u skladu s odredbom lanka 808. Zakona o obveznim odnosima. Izo-stanak takvog uglavka u ugovoru o zastupnikoj prodaji robe mogao bi imati za posljedicu da ovlateno porezno tijelo povodom nadzora ustanovi obvezu PDV-a, zakljuujui da se u konkretnom sluaju radi o komisijskoj prodaji tue robe, bez obzira na formalni naziv ugovo-ra.

8. Ugovor o komisiji (primjer)U nastavku lanka daje se primjer ugovora o komisijskoj prodaji

pravnih osoba.

Ugovorne strane1. Poduzee TRGOVAC d.o.o. iz Zagreba, koje zastupa direktor ____________(u nastavku: KOMITENT) i2. Poduzee CROPROMET d.o.o. iz Zagreba, koje zastupa direktor ____________ (u nastavku: KOMISIONAR), sklopili su ovaj

UGOVOR O KOMISIJSKOJ PRODAJI

lanak 1.Ugovorne strane utvruju svoje poslovne interese tako da KOMI-

TENT daje u komisijsku prodaju svoje proizvode prema katalogu iz ovog Ugovora, a KOMISIONAR preuzima obvezu da prodaje robu KOMITENTA u vlastitom poslovnom prostoru u Zagrebu i drugim mjestima u Republici Hrvatskoj prema mogunostima plasmana.

lanak 2.Potpisom ovog Ugovora KOMISIONAR preuzima obvezu da

preuzima proizvode KOMITENTA radi komisijske prodaje za raun KOMITENTA u poslovnom prostoru koji se utvruje posebnom zahtjevnicom, a prema katalogu o koliinama i asortimanu koji je sastavni dio ovog Ugovora, u posebno dogovorenim terminima, a u razdoblju od iduih est mjeseci.

lanak 3.KOMITENT se obvezuje da e na poziv KOMISIONARA osigurati

sudjelovanje svoje povjerljive osobe pri preuzimanju proizvoda radi prodaje, odnosno pri utvrivanju vraenih proizvoda zbog skrivenih nedostataka. KOMISIONAR je ovlaten zapisniki utvrivati stanje proizvoda pri preuzimanju ili vraanju, ako KOMITENT ne osigura sudjelovanje osobe.

lanak 4.Prodajne cijene pojedinih proizvoda iz ovog Ugovora ovlaten

je utvrditi KOMISIONAR prema uvjetima pojedinog trita. KOMI-TENTU se jami udjel u prodajnoj cijeni proizvoda prema cijenama

RiPup_2009_04.indb 35RiPup_2009_04.indb 35 1.4.2009 21:34:081.4.2009 21:34:08

4 / 200936

Raunovodstv

o

Raunovodstvo prodaje robe u komisiji

oznaenim u otpremnici, ako se za pojedini sluaj ne dogovori druk-ije. Udjel KOMISIONARA ini razlika do pune prodajne cijene bez ukljuenog poreza na dodanu vrijednost. (ALTERNATIVA: Prodajne cijene pojedinih proizvoda iz ovog Ugovora utvruje KOMITENT, tako da naknada KOMISIONARA iznosi __% od prodajne cijene bez ukljuenog poreza na dodanu vrijednost).

lanak 5.KOMISIONAR je obvezan KOMITENTU dostavljati obraun ko-

misijske prodaje proizvoda iz ovog Ugovora svakih 14 dana u mje-secu. Obraunom se osiguravaju podaci o prodanim i naplaenim proizvodima u obraunskom razdoblju.

lanak 6.KOMISIONAR je obvezan obraunavati porez na dodanu vrijed-

nost za prodane proizvode iz ovog Ugovora u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Obraun poreza za komitenta (pretpo-rez) komisionar dostavlja komitentu do kraja propisanog obraun-skog razdoblja za obraun i plaanje poreza na dodanu vrijednost, u sklopu obrauna prodaje iz lanka 5. ovog Ugovora.

lanak 7.Svaka ugovorna strana obvezuje se plaati dospjeli porez na

dodanu vrijednost na temelju porezne prijave koju podnosi u Zako-nom propisanom roku.

lanak 8.Ugovorne strane su sporazumne da e rizik nenaplate prodanih

proizvoda podnijeti svaka do visine utvrenog udjela u prodajnoj cijeni iz lanka 4. ovog Ugovora.

lanak 9.KOMISIONAR se obvezuje da e novanu doznaku udjela KOMI-

TENTA iz lanka 4. ovog Ugovora doznaiti u roku _____ dana od dana obrauna iz lanka 5. ovog Ugovora za naplaene proizvode.

lanak 10.KOMISIONAR se obvezuje da e drati i uvati zalihe preuzetih

proizvoda iz ovog Ugovora pozornou dobroga gospodara.

lanak 11.Ako KOMISIONAR utvrdi da se pojedini proizvodi ne mogu pro-

dati na tritu u roku _____ dana od dana preuzimanja, ovlaten je takve proizvode vratiti KOMITENTU bez odgode.

lanak 12.KOMITENT ima pravo uvida u poslovanje KOMISIONARA glede

prodaje i nabave proizvoda iz ovog Ugovora uz nazonost ovlate-ne osobe KOMISIONARA.

lanak 13.Stranke su sporazumne da se ovaj Ugovor moe raskinuti is-

kljuivo pisanim otkazom i s otkaznim rokom od 15 dana od dana dostave.

lanak 14.Za sve to nije uglavljeno ovim Ugovorom stranke uglavljuju pri-

mjenu Zakona o obveznim odnosima.

lanak 15.Stranke e sporazumno rjeavati nastale sporove glede primjene

ovog Ugovora, a u sluaju nesporazuma podvrgnut e se presudi stvarno nadlenog suda u Zagrebu.

lanak 16.Ovaj Ugovor nainjen je u etiri ista primjerka od kojih svakoj

strani pripadaju dva.

lanak 17.Izmjene i dopune ovog Ugovora doputene su samo u pisanom

obliku.

lanak 18.Ovaj Ugovor ima pravni uinak od dana potpisa.

U Zagrebu, __________ dana ___________.

KOMITENT: KOMISIONAR: ___________________ ___________________

9. Ugovori za komisijsku prodaju robe graana (primjer)

Ugovori koje komisionari sklapaju s graanima za prodaju robe u vlasnitvu graana imaju u strukovnoj praksi pojednostavljeni oblik prilagoen praktinoj gospodarskoj svrsi u trgovakom poslovanju. Takvi ugovori uobiajeno najee imaju naziv potvrde, prijamnice i sl., no ponekad imaju i naziv ugovora. Bitni su sastojci navedenih ugovora roba i cijena koju komisionar jami graaninu komitentu, te uvjeti isplate cijene nakon prodaje.

U sustavu poreza na dodanu vrijednost u takvom ugovoru valja uglaviti klauzulu da je zajamena cijena robe bez ukljuenog pore-za na dodanu vrijednost. U nastavku prikazujemo primjer ugovora o komisijskoj prodaji robe u obliku Potvrde o preuzimanju robe od graana radi prodaje u komisiji.

PROMET d.o.o.Split, Duga obala 5iro-raun ________________________ Tel. _____________

POTVRDAo komisijskoj prodaji robe br. _____

Donositelj i naziv i koliina robe __________________________Cijena robe: _______________________________________Adresa i tel.: ______________________________________Osobna iskaznica br. ____________, JMBG: ______________Tekui raun: ______________________________________iro-raun ________________________________________

U cijenu robe nije ukljuen porez na dodanu vrijednost.

Nakon izvrene prodaje __________________ treba isplatiti donositelju navedeni iznos u roku _____ dana.

Aparati u komisijskoj prodaji moraju biti izloeni najmanje ____________ dana od dana prijama.

Svojim potpisom donositelj prihvaa uvjete prodaje te odgovara za podrijetlo navedene robe.

U Splitu, _______________ dana __________.

ROBU PREDAO: ROBU PREUZEO:_________________ _________________

RiPup_2009_04.indb 36RiPup_2009_04.indb 36 1.4.2009 21:34:091.4.2009 21:34:09

374 / 2009 37

Raunovodstv

oZvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. ra.

10. Ugovor za zastupniku prodaju robe graana (primjer)

druge strane, tako da sudski ovritelj prodaje pokretnine u ime i za raun ovrenika, a osoba koja obavlja komisione poslove u svoje ime, a za raun ovrenika.

To praktino znai da pravna osnova za prodaju pokretni-na javnog komisionara nije ugovor stranaka, nego zakon-sko odreenje ovrenika kao komitenta i komisionara kao prodavatelja, mimo volje ovrenika. Takav je odnos bitna pretpostavka za iskazivanje imovine i tijeka poslovanja u knjigama javnog komisionara.

Ugovorni odnosi nastaju i odvijaju se u bitnim pitanjima po-b) slovanja izmeu komisionara i ovrhovoditelja (predujmovi, naknada trokova i nagrade komisionara i sl.) u skladu s posebnim Pravilnikom.Obraun komisionara dostavlja se sudu koji zatim odreuje c) prava i obveze stranaka u ovrnom postupku u skladu s OZ-om.Minimalni tehniki uvjeti prostora i ostala specifina pravila d) poslovanja ureena su posebnim Pravilnikom (Nar. nov., br. 13/06), to je takoer lex specialis u odnosu na Zakon o tr-govini.Glede nadzora OZ propisuje, osim nadlenosti upanije i ovr-e) nog suca i pravo nadzora koje prema posebnim propisima imaju nadlena upravna tijela.Dozvolu za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj f) gospodarskoj komori za pojedine javne komisione prodava-onice, odnosno ugovornom javnom komisionaru izdaje ured dravne uprave u upaniji nadlean za gospodarstvo itd.

11.2. Prava i dunosti javnog komisionaraPrava i dunosti javnog komisionara propisane su odredbom lan-

ka 143.d OZ-a.

11.2.1. PredujamKomisionar ima pravo traiti predujam za pokrie trokova koje e imati u svezi s preuzetim pokretninama.

Predujam je komisionaru obvezatan platiti ovrhovoditelj. Ako ovr-hovoditelj ne poloi predujam komisionar nije obvezatan preuzeti pokretnine na uvanje.

Na temelju odredbe lanka 3. Pravilnika o tarifi za naknadu troko-va i nagrada za obavljanje javne komisione djelatnosti (Nar. nov., br. 13/06 u nastavku: Pravilnik), komisionar ima pravo na predujam za naknadu trokova, i to u iznosu do visine 1% od procijenjene vri-jednosti pokretnina koje su komisionaru povjerene za prodaju.

S obzirom na posebnosti glede vrste i koliine robe, naina po-hrane i skladitenja pokretnina i drugih uvjeta prodaje, iznimno od prethodne odrednice, ovrhovoditelj i komisionar sporazumno mogu ugovorom odrediti predujam i u veem iznosu, odnosno i da nema predujma.

Ako je na zahtjev ovrhovoditelja, a za potrebe otpreme oduzetih pokretnina, komisionar osigurao prometna sredstva i radnu snagu, iznos predujma uveava se za trokove tog prijevoza, odnosno osi-guranih prometnih sredstava i radne snage.

Predujam je ovrhovoditelj obvezatan platiti komisionaru nakon to su pokretnine predane komisionaru i uredno smjetene na uvanje, na nain i u roku odreenom ugovorom.

11.2.2. Naknada trokova i nagrada komisionaraKomisionar ima pravo na nagradu za obavljene poslove i na-

knadu trokova.

Zastupnik:PROMET d.o.o.Split, Duga obala 5iro-raun ________________________ Tel. _____________

POTVRDA UGOVORo zastupnikoj prodaji robe br. _____

Donositelj-nalogodavatalj _____________________________Naziv i koliina robe __________________________________Cijena robe _________________Osobna iskaznica br. ____________, JMBG: ______________Tekui raun _______________________________________

Ovlauje se zastupnik da u ime i za raun graanina-ugovarate-lja _______________________ moe primati ispunjenje u nov-cu pri prodaji navedene robe.

U cijenu robe nije ukljuen PDV.Nakon izvrene prodaje _______________________ treba

isplatiti donositelju navedeni iznos u roku od __________ dana.Aparati u zastupnikoj prodaji moraju biti izloeni najmanje

_____________ od dana prijama.Svojim potpisom donositelj prihvaa uvjete prodaje te odgovara

za podrijetlo navedene robe.

U Splitu, __________ dana ___________.

ROBU PREDAO: ROBU PREUZEO:_________________ _________________

11. Poslovanje javnih komisionara

11.1. Pristupna razmatranjaOvrnim zakonom (Nar. nov., br. 57/96 do 67/08 - u nastavku tek-

sta: OZ) ustanovljena je prodaja zaplijenjenih pokretnih stvari putem javnog komisionara.

U nastavku se prikazuje poslovanje javnih komisionara u skladu s Ovrnim zakonom i provedbenim propisima relevantnim za to poslo-vanje, kao i u svezi s propisima o trgovini, porezu na dodanu vrijed-nost i drugim propisima glede poslovanja javnih komisionara.

Kao to je navedeno, javni komisionari ustanovljeni su OZ-om tako da odredbe tog Zakona ine specijalni propis (lex specialis) u odnosu na Zakon o obveznim odnosima u dijelu u kojem je ureen ugovor o komisiji.

Odredbe OZ-a o javnim komisionarima specifine su u odnosu na ugovorne komisionare s vie osnova, od kojih ovdje iznosimo samo neke najznaajnije:

Komisijska prodaja robe podrazumijeva u osnovi prodaju u ko-a) joj komisionar nastupa u pravnom prometu u svoje ime, a za raun komitenta kao vlasnika robe na osnovi ugovora. OZ pro-pisuje odredbom lanka 141. da se prodaja zaplijenjenih stvari neposrednom pogodbom obavlja izmeu kupca s jedne strane i sudskog ovritelja ili osobe koja obavlja komisione poslove s

RiPup_2009_04.indb 37RiPup_2009_04.indb 37 1.4.2009 21:34:091.4.2009 21:34:09

4 / 200938

Raunovodstv

o

Raunovodstvo prodaje robe u komisiji

Odredbom lanka 2. Pravilnika propisano je da se visina naknade trokova i nagrade za obavljanje poslova komisionara odreuje, u pravilu, pisanim ugovorom izmeu ovrhovoditelja i komisio-nara.

Ovdje bi odredba u pravilu mogla znaiti da ugovor moe biti sklopljen i neformalno (usmeno, narudbom i sl.).

Ugovorom iz ovog lanka Pravilnika odreuje se, izmeu ostalog, i visina predvidivih trokova i nagrade komisionara, a po zavrnom postupku komisione prodaje obraunavaju se stvarni trokovi i iznos nagrade komisionara u skladu s ovim Pravilnikom, ako ugovorne strane nisu drukije odredile ugovorom.

Ako ugovor iz ove odredbe Pravilnika nije sklopljen, a komisionar je preuzeo od ovrhovoditelja pokretnine na prodaju, naknada trokova i nagrada komisionara ne moe biti obraunana u iznosu viem od iznosa utvrenih u skladu s ovim Pravilnikom.

11.2.2.1. Naknada trokova komisionaraVisina naknade trokova komisionara, u skladu s Pravilnikom,

utvruje se prema ostvarenim trokovima koje je komisionar imao u svezi s prodajom odreenih pokretnina, a koji se odnose na pohranu i prodaju te robe (trokovi prijevoza, smjetaja, uvanja, osigura-nja, oglaavanja za prodaju, kao i mogui drugi trokovi koje je komisionar imao u svezi s prodajom).

U obraunu za naknadu trokova komisionar mora iska-zati specifikaciju trokova koji se odnose na prodaju odreenih pokretnina, uz koji obraun prilae kopije ra-una, ugovora i/ili drugih vjerodostojnih dokumenata kojima su evidentirani ti trokovi.

Za obraun putnih trokova, odnosno obrauna dnevnica i nakna-da za slubeno putovanje komisionara, primjenjuju se iznosi dnevni-ca i naknada trokova koji se odnose na korisnike koji se financiraju iz sredstava dravnog prorauna.

Trokovi komunikacijskih usluga i drugih trokova tekueg po-slovanja proizalog iz poslova komisionara u svezi s prodajom po-kretnina (telefon, telefaks, Internet, potanske usluge, papir, fotokopiranje i sl.) utvruju se u paualnom iznosu, i to ukupno do najvie 500,00 kuna po pojedinom ovrnom postupku.

Ako se pokretnina ne proda, odnosno u sluaju obustave ovrhe, komisionar ima pravo na naknadu trokova koje je imao u svezi s pohranom i prodajom te robe.

Ukupan iznos za naknadu trokova moe se odobriti komisio-naru u skladu s obraun trokova najvie do iznosa u visini 4% od procijenjene vrijednosti pokretnina koje su mu bile povjerene za prodaju, s tim da se komisionaru priznaju opravdani trokovi po-slovanja nastali u cilju prodaje robe.

Najvii iznos za naknadu trokova iz ove odrednice odnosi se na ukupnost pokretnina koje su predmet ovrhe u odreenom ovrnom postupku, odnosno koje su komisionaru povjerene za prodaju.

Iznimno, nadleni sud moe u opravdanim sluajevima odobriti i vei iznos za naknadu trokova komisionara, ako ti trokovi nespor-no proizlaze iz prirode, odnosno vrste i koliine pokretnina te poseb-nih uvjeta i potreba u svezi s pohranom i prodajom robe.

11.2.2.2. Nagrada za obavljene posloveKomisionar ima pravo, osim naknade trokova, na nagradu za

obavljene poslove prodaje pokretnina.Tarifa nagrade za obavljanje javne komisione djelatnosti propisa-

na je odredbom lanka 6. Pravilnika.

Nagrada pripada komisionaru na ime obavljene usluge za uspje-nu prodaju pokretnine, a predstavlja naknadu koja obuhvaa sve radnje koje je komisionar obavio u svezi s prodajom pokretnina koje nisu obuhvaene naknadom trokova (vidjeti pod sadraj nakna-de trokova).

Nagrada komisionara utvruje se po prodaji pokretnine u odnosu na iznos kupovine, odnosno visinu sredstava ostvarenih prodajom robe.

Visina nagrade komisionara za uspjeno obavljenu prodaju odre-uje se ovisno o iznosu ostvarene kupovnine, i to prema sljedeoj tablici:

Za iznos ostvarene kupovine Visina nagrade

do 5.000 kn 10,0% od kupovnine

od 5.001 do 50.000 kn 500 + 8,0% na iznos preko 5.000 kn

od 50.001 do 100.000 kn 4.100 + 6,0% na iznos preko 50.000 kn

od 100.001 do 300.000 kn 7.100 + 4,0% na iznos preko 100.000 kn

od 300.001 do 1.000.000 kn 15.100 + 3,5% na iznos preko 300.000 kn

od 1.000.001 do 10.000.000 kn 32.600 + 1,5% na iznos preko 1.000.000 kn

od 10.000.001 do 50.000.000 kn 167.600 + 1,0% na iznos preko 10.000.000 kn

vie od 50.000.000 kn 567.600 + 0,5% na iznos preko 50.000.000 kn

Ovrhovoditelj i komisionar sporazumno mogu odrediti ugovorom visinu nagrade komisionara i drukiju od iznosa utvrenog pre-ma prethodnoj odrednici, odnosno mogu ugovoriti i poveanje na-grade (bonus) ovisno o ostvarenom iznosu kupovnine, roku prodaje i drugim uvjetima u svezi s prodajom pokretnina, a koji su od znaaja za ovrhovoditelja.

Ako se pokretnina ne proda, odnosno u sluaju obustave ovr-he, komisionar nema pravo na nagradu.

Komisionar je obvezan kod naplate naknade trokova i nagrade propisane ovim Pravilnikom izdati ovrhovoditelju raun.

11.2.3. Zalono pravoKomisionar stjee zakonsko zalono pravo na pokretninama koje

su mu predane radi prodaje za naplatu trokova i nagrade, neovisno o tome ije su pokretnine i jesu li ovrne radnje na temelju kojih su mu pokretnine predane valjane ili nisu. To zalono pravo po redu pr-venstva dolazi prije zalonog prava drugih osoba na pokretninama.

11.2.4. Dunost preuzimanja zaplijenjenih pokretninaKomisionar je obvezatan preuzeti zaplijenjene pokretnine za iju je

prodaju dobio dozvolu prema lanku 143.b stavka 4. OZ-a ako je ovr-hovoditelj spreman platiti predujam. Samo iznimno, zbog nedostatka slobodnog prostora ili izvanrednih okolnosti, komisionar moe odbiti preuzeti odreene pokretnine.

11.2.5. Postupanje u skladu s pravilima struke i odgovornost za tetu

Komisionar je obvezatan savjesno u skladu s pravilima struke preuzeti, razvrstati, uvati, osigurati, odravati i izlagati pokretnine, davati obavijesti o njima, oglaavati njihovu prodaju, prodavati ih te rukovati s dobivenim novanim sredstvima.

Komisionar odgovara strankama za tetu koju im priini povredom svojih dunosti iz prethodne odrednice.

11.3. Osiguranje od odgovornostiOdredbom lanka 143.b OZ-a komisionar je obvezatan osigurati se

od odgovornosti do iznosa koji utvruje ministar nadlean za poslove pravosua, s obzirom na vrstu pokretnina za iju je prodaju dobio dozvolu i oekivani promet.

RiPup_2009_04.indb 38RiPup_2009_04.indb 38 1.4.2009 21:34:091.4.2009 21:34:09

394 / 2009 39

Raunovodstv

oZvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. ra.

Komisionar je obvezatan produljiti osiguranje od odgovornosti naj-kasnije mjesec dana prije isteka prethodnog razdoblja osiguranja i o tome bez odgode obavijestiti ured dravne uprave u upaniji nadle-an za gospodarstvo na ijem je podruju njegovo sjedite.

Na temelju lanka 4. Pravilnika o utvrivanju visine iznosa radi osiguranja javnih komisionara od odgovornosti (Nar. nov., br. 13/06) komisionar je obvezatan sklopiti s osigurateljem ugovorom o osigu-ranju na iznos osigurane svote od 500.000,00 kn.

Osiguranik moe ugovoriti osiguranu svotu u iznosu veem od 500.000,00 kn.

Visina nastale tete utvruje se sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

11.4. Povjeravanje prodaje pokretnina komisionaru

Odredbom lanka 141. OZ-a propisano je da nain prodaje zaplije-njenih pokretnina odreuje zakljukom sud. To znai da se zaklju-kom suda odreuje povjeravanje prodaje pokretnina komisionaru na prijedlog ovrhovoditelja, to je propisano lankom 143.f OZ-a.

Glede obveze komisionara na preuzimanje zaplijenjenih pokretnina upuujemo itatelje na toku 11.2.4. ovoga lanka.

Iz konteksta odredaba OZ-a valja zakljuiti da predaju zaplijenjenih pokretnina komisionaru obavlja sudski ovritelj.

Isprava na temelju koje se obavlja predaja pokretnina komi-sionaru nije propisana, no prema strukovnim pravilima to moe biti zapisnik o predaji, odnosno druga isprava kojom se pokretnine pre-daju ili otpremaju komisionaru (dostavnica, otpremnica, tovarni list, skladinica i sl.).

11.5. Procjena pokretnina predanih komisionaru

Odredbom lanka 137. OZ-a propisano je da javni komisionar obavlja procjenu pokretnina koje mu se predaju na prodaju.

Nain procjene, prema toj odredbi OZ-a, preputen je javnom komisionaru, a to znai da bi komisionar takvu procjenu obavljao u skladu s uvjetima trita prema strukovnoj pripadnosti i svojstvu pojedinih preuzetih pokretnina.

Glede pravovaljanosti procjene komisionara, dvojbena je primjena pravnih sredstava koja su u svezi s procjenom propisana ostalim odredbama lanka 137. OZ-a, to u ovom lanku ne komentiramo.

Stoga u daljnjem prikazu ove materije polazimo od pretpostavke da je za poslovanje komisionara mjerodavna procjena komisionara glede cijene pokretnina koje je on preuzeo radi prodaje.

11.6. Izlaganje i objavljivanje podataka o pokretninama

Prema odredbi lanka 143.g OZ-a, komisionar je obvezatan po-kretnine izloiti tako da ih zainteresirane osobe mogu razgledati u redovito radno vrijeme komisionara.

Na izloenim pokretninama naznait e se njihov broj prema kojem se vode kod komisionara, ali tako da ne e biti mogue utvrditi kome one pripadaju, odnosno u kojem su ovrnom postupku zaplijenjene.

Na pokretninama moraju biti naznaeni podaci o njihovoj ka-kvoi i veliini te cijena. Posebno se mora naznaiti je li provjerena njihova ispravnost, odnosno kako se ona moe provjeriti.

Komisionar moe dati i posebno jamstvo za nedostatke stvari.Komisionar moe preko oglasnih ploa, kataloga, javnih medija,

Interneta te na drugi odgovarajui nain objaviti podatke o pokret-

ninama koje se prodaju preko njega uz naznaku naina i vremena njihova razgledavanja te prodaje.

Ove odredbe OZ-a upuuju na potrebu voenja odgo-varajue evidencije o preuzetim pokretninama kod komisionara, tako da bude osigurana tajnost podataka o osobi ovrenika i o tome u kojem su ovrnom po-stupku zaplijenjene.

Utvrenje broja pokretnina koji se obvezatno naznauje na pokret-nini mogue je uspostaviti upisnikom o preuzimanju pokretnine u kojem e biti oznaeni redni brojevi za svaku preuzetu pokretninu, tako da se takav broj nalijepi na samoj pokretnini. Pritom podaci upisnika moraju biti dostupni samo komisionaru, sudu i strankama u postupku ovrhe, tako da budu nedostupni kupcima odnosno javnosti.

Sadraj upisnika utvrivao bi komisionar prema potrebama poda-taka o preuzetim pokretninama.

Preporuka je autora da upisnik pokretnina minimalno sadrava, osim broja i datum, naziv i opis pokretnine, broj i datum ulazne ispra-ve te ovrnog predmeta kod suda, naziv odnosno ime ovrenika i ovrhovoditelja, kao i datum prodaje, odnosno moebitnog vraanja pokretnine ovreniku u sluaju neuspjele prodaje s oznakom izlazne isprave o vraanju pokretnine.

Ostale evidencije, dokumentacija i poslovne knjige bit e prikazani u odgovarajuem dijelu ovoga lanka prema redoslijedu materije.

11.7. Prodaja pokretninaPrema odredbi lanka 143.h OZ-a, u skladu sa zakljukom suda

pokretnine se prodaju na javnoj drabi ili neposrednom pogod-bom. Drabu kod komisionara provodi javni biljenik. Na drabi mogu sudjelovati kao kupci samo osobe koje su uplatile jamevinu.

S obzirom na odredbu da drabu kod komisionara provodi javni biljenik valja zakljuiti da on odreuje jamevinu i nain njezine uplate.

11.8. Prodajna cijena pokretnineKomisionar nakon procjene utvrenu cijenu oznaava na pokret-

nini.Odredbom lanka 142. OZ-a propisan je postupak za sluaj da se

pokretnine ne mogu prodati prema procijenjenoj cijeni kao i uvjeti pod kojima se one mogu prodati po manjoj cijeni.

Navedene odredbe odnose na odgovarajui nain i na prodaju po-kretnina kod komisionara. Pritom valja imati na umu odredbe o nad-lenosti suda, te o pravima stranke u postupku, to ovdje ne komen-tiramo jer se radi o pitanjima koja se rjeavaju sudskom praksom.

Odredbom lanka 143.f OZ-a propisano je: ako se pokretnina u roku dva mjeseca otkako je dopremljena komisionaru ne proda ni za dvije treine procijenjene vrijednosti, sud e joj sniziti cijenu na treinu te vrijednosti.

Ako se pokretnina ne proda ni u roku od daljnjih mjesec dana, sud e obustaviti ovrhu, a ovrenika e obavijestiti da moe preuzeti pokretninu u roku 15 dana. Ako ovrenik ne preuzme pokretninu u tom roku, sud e odrediti da mu je komisionar vrati, a ovreniku e rjeenjem naloiti da nadoknadi trokove otpreme.

Navedene odredbe podrazumijevaju odreenu korespondenci-ju izmeu suda i komisionara, to u ovom lanku ne razmatramo uvaavajui vjerojatnost da e to biti razrijeeno sudskom praksom. Ovdje valja imati na umu i osiguravanje potrebnih podataka na strani komisionara, to je takoer ovisno o razrjeenju navedene korespon-dencije.

RiPup_2009_04.indb 39RiPup_2009_04.indb 39 1.4.2009 21:34:091.4.2009 21:34:09

4 / 200940

Raunovodstv

o

Raunovodstvo prodaje robe u komisiji

11.9. Predaja postignute kupovne cijeneOdredbom lanka 143.i OZ-a, nakon obavljene prodaje pokretnine

komisionar e pokretninu predati kupcu nakon to kupac plati kupovninu.

Iz dobivene kupovnine komisionar e najprije namiriti trokove pohrane i prodaje pokretnine i svoju nagradu te e preostali iznos uplatiti na raun suda uz naznaku ovrnog predmeta u svezi s kojim je pokretnina prodana. Komisionar e sudu uputiti i izvod iz zapisnika javnog biljenika o drabi te obraun trokova i nagrade.

Sud e, nakon to strankama omogui da se izjasne o obraunu komisionara, rjeenjem odobriti obraun ili naloiti komisionaru da razliku uplati na raun suda.

Protiv rjeenja suda stranke i komisionar mogu podnijeti albu. alba komisionara odgaa izvrnost rjeenja.

11.10. Obveze i prava kupcaOdredbom lanka 143. OZ-a propisana su prava i obveze kupca.

Kupac je obvezatan poloiti kupovninu i pokretnine uzeti odmah na-kon zakljuenja drabe, odnosno prodaje neposrednom pogodbom. Ako kupac odmah ne poloi kupovninu, smatrat e se da draba nije uspjela (to se vjerojatno odnosi i na kupnju neposrednom po-godbom). Sud odluuje o naknadi tete strankama zbog odustanka kupca. Kupac u svakom sluaju postaje vlasnik kupljenih pokretnina njihovim preuzimanjem. Kupcu ne pripadaju prava po osnovi od-govornosti zbog nedostatka stvari.

11.11. Prodaja robe kod javnog komisionara i porez na dodanu vrijednost

Prodaja robe kod javnog komisionara temelji se na zakonskoj odrednici OZ-a kojim je propisano da osoba koja obavlja komisione poslove pokretnine prodaje u svoje ime, a za raun ovrenika.

Tim je zakonskim odrednicama ovrenik odreen kao druga stran-ka u komisionom poslu komitent.

Komisionar kao stranka u komisionom poslu uvijek je poduzetnik, dok druga stranka moe biti poduzetnik ili druga pravna osoba ili graanin (komitent - ovrenik).

Komisionar mora biti trgovac u smislu odredbe lanka 3. Zakona o trgovini, jer taj posao spada u komisijske usluge koje su sastavni dio poslova u posredovanju u trgovini.

U imovinskom i bilannom smislu dobra (roba i proizvodi) u ko-misiji u vlasnitvu su komitenta i iskazuju se na bilannoj poziciji zaliha komitenta sve dok prodajom ne prijeu u vlasnitvo kupca.

Kod komisionara dobra (roba i proizvodi) koje on preuzme radi prodaje za tui raun iskazuju se u izvanbilannoj evidenciji do pro-daje i obrauna s komitentom.

U sustavu poreza na dodanu vrijednost navedena imovinska i bi-lanna odrednica dobara (robe i proizvoda) u komisiji nema bitnog utjecaja na utvrivanje poreznog obveznika i plaanje poreza. Odred-bom lanka 4. Pravilnika propisano je da poduzetnik koji isporuku obavlja u vlastito ime i za vlastiti raun obraunava i plaa po-rez na punu naknadu isto kao i komisionar koji nastupa u vlasti-to ime, a za tui raun.

To znai da za utvrivanje porezne obveze i poreznog obvezni-ka u sustavu poreza na dodanu vrijednost nije presudno formal-no vlasnitvo na dobrima (robi i proizvodima) ve se uvaava faktino raspolaganje, odnosno omoguavanje raspolaganja dobrima koja su predmet isporuke.

11.11.1. Predmet oporezivanja i obveznik poreza na dodanu vrijednost

S obzirom na sadraj poslova komisijske prodaje proizvoda i robe i zakonsku odrednicu komisionara kao poreznog obveznika za punu naknadu isporuke, valja zakljuiti da je predmet oporezivanja u tom poslu isporuka dobara.

U poslovima komisijske prodaje proizvoda (robe) nedvojbeno pre-vladava obiljeje isporuke dobara, a i volja stranaka je usmjerena upravo na to obiljeje.

Porezni obveznik u prodaji proizvoda i robe u komisiji je ko-misionar.

Meutim, s obzirom na okolnost da komitent silom zakona su-djeluje u isporuci proizvoda (robe) u ovoj vrsti poslovanja predajom proizvoda (robe) komisionaru, dogaaju se pritom stvarno dva pro-meta dobara te stoga valja i komitenta odrediti kao poreznog obveznika u dijelu transakcije nakon prodaje i prijama obrauna komisionara, ako je komitent poduzetnik u smislu Zakona i porezni obveznik.

Moe se zakljuiti da je predmet oporezivanja u prodaji proi-zvoda (robe) u komisiji isporuka dobara, a porezni je obveznik komisionar te u odreenim sluajevima i komitent kada se javlja u svojstvu poduzetnika poreznog obveznika.

Odredbom lanka 17. Pravilnika propisano je da se, kad Zakonom utvreno tijelo u postupku ovrhe proda neko dobro, ne smatra da je dolo do isporuke izmeu dunika i ovrnog tijela, ve do izravne isporuke kupcu, koja podlijee oporezivanju.

Tom je odredbom Pravilnika obuhvaena i narav porezno-pravnog odnosa izmeu ovrenika i javnog komisionara kada on prodaje za-plijenjene pokretnine u ovrnom postupku.

11.11.2. Nastanak porezne obvezeU sustavu PDV-a, obveza obrauna poreza nastaje istekom obra-unskog razdoblja u kojem je obavljena isporuka dobra ili usluge (l. 17. st. 1. Zakona). Porezna obveza nastaje u visini poreza sadranog u obavljenim i zaraunanim isporukama tijekom obraunskog razdo-blja (l. 41. st. 3. Pravilnika). Rok naplate, kao ni odgoda naplate ili kreditiranje, ne utjee na nastanak porezne obveze.

11.11.2.1. Nastanak porezne obveze komisionaraObveza obrauna i plaanja PDV-a za komisionara nastaje istekom

obraunskog razdoblja u kojem su prodana dobra (roba i proizvodi) i u kojem je ispostavljen raun kupcu (l. 16. Zakona). Raun izdan kupcu mora sadravati sve podatke iz lanka 15. Zakona, odnosno lanka 74. Pravilnika, ovisno o tome je li rije o veleprodaji ili prodaji na malo za gotovinu.

11.11.2.2. Nastanak porezne obveze komitenta poduzetnika poreznog obveznika

Obveza obrauna poreza na dodanu vrijednost za komitenta po-duzetnika nastaje istekom obraunskog razdoblja u kojem je primio obraun komisionara o prodaji dobara (proizvoda i robe). U ovom konkretnom sluaju obraun komisionara zamjenjuje raun za isporuku komitenta te stoga mora sadravati sve podatke iz lanka 15. stavak 3. Zakona, tako da je posebno iskazan porez na doda-nu vrijednost.

11.11.3. PDV kod prodaje robe javnog komisionaraProdaju zaplijenjenih pokretnina u ovrnom postupku putem jav-

nog komisionara ureuje OZ tako da cijenu pokretnina u toj proda-ji utvruje procjenom javni komisionar. Pritom je samim zakonom

RiPup_2009_04.indb 40RiPup_2009_04.indb 40 1.4.2009 21:34:091.4.2009 21:34:09

414 / 2009 41

Raunovodstv

oZvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. ra.

utvren ovrenik kao komitent te stoga ovrenik u povodu te prodaje nema utjecaja na cijenu pokretnina predanih javnom komisionaru. To u poreznom smislu odreuje sadraj obrauna PDV-a koji se ra-zlikuje prema tome je li ovrenik komitent, poduzetnik obveznik PDV-a ili je on graanin koji nije obveznik PDV-a.

11.11.3.1. Obraun prodaje i PDV-a za ovrenika poduzetnika obveznika PDV-a

U sluaju kad je ovrenik komitent poduzetnik porezni obve-znik, javni komisionar u obraunu za komitenta iskazuje osim obveze PDV-a iz prodaje robe kupcu i PDV koji ini njegov pretporez, odno-sno poreznu obvezu ovrenika komitenta.

Radi ilustracije prikazujemo to na primjeru obrauna prodaje jav-nog komisionara kupcu iz maloprodaje to slijedi.

Komisionar PLIMA promet Zagreb, Vlaka bb, porezni broj: _____, prodao je robu iz prodavaonice kupcu graaninu u gotovini za raun ovrenika komitenta PLAMENGRAD iz Sv. Ivana Zeline, Ledine bb, porezni broj: _____, po procijenjenoj vrijednosti prema pretpostavljenim podacima.

OBRAUN KOMISIONE PRODAJE

OPIS KUNA

1. Prodajna cijena 10.000,00

2. PDV u prodajnoj cijeni (10.000 x 18.0328%) 1.803,28

3. Prodajna cijena bez PDV-a 8.196,72

4. PDV na cijenu ovrenika kao porezna obveza komitenta 22% 1.803,28

UKUPNO ZA RAUN OVRENIKA 10.000,00

U ovrnom postupku kod komisionara ne postoji obveza prema ovreniku jer kupovnina pripada ovrhovoditelju (vidjeti primjer knji-enja na odgovarajuem mjestu).

Krajnji rezultat obrauna PDV-a kod javnog komisionara je 0 jer se pretporez u istom razdoblju obrauna oduzima od porezne obveze u obrascu PDV.

Istovremeno je na temelju obrauna kod ovrenika komitenta nastala porezna obveza u iznosu od 1.803,28 kn koju on iskazuje u svojem obrascu PDV za obraunsko razdoblje.

Obraun komisionara predstavlja ovreniku komitentu ispravu (izlazni raun) na temelju koje e utvrditi svoju poreznu obvezu za PDV u obraunskom razdoblju u kojem je roba prodana i sastavljen obraun komisionara. Navedeni obraun ovrenik komitent eviden-tira u Knjizi izlaznih rauna (IRA). U obraunu komisionara iskazan je i PDV koji duguje ovrenik komitent to za komisionara predstavlja pretporez pa e komisionar taj obraun evidentirati u knjizi ulaznih rauna. Zbog navedenog komisioni obraun mora sadravati porezni broj ovrenika komitenta i komisionara, kao i sve druge elemente propisane odredbom lanka 15. stavka 3. Zakona o PDV-u.

11.11.3.2. Obraun prodaje i PDV-a za ovrenika graanina koji nije obveznik PDV-a

U sluaju kad je ovrenik komitent graanin koji nije obveznik PDV-a, javni komisionar u obraunu za komitenta iskazuje samo svo-ju obvezu PDV-a iz prodaje robe kupcu.

Radi ilustracije prikazujemo to na primjeru obrauna prodaje jav-nog komisionara kupcu iz maloprodaje to slijedi.

Komisionar PLIMA promet Zagreb, Vlaka bb, porezni broj: _____, prodao je robu iz prodavaonice kupcu graaninu u gotovini za raun ovrenika Mije Petria iz Dugog Sela, eravinec bb, po procijenjenoj vrijednosti prema pretpostavljenim podacima:

OBRAUN KOMISIONE PRODAJE

OPIS KUNA

1. Prodajna cijena 3.000,00

2. PDV u prodajnoj cijeni (3.000 x 18.0328%) 540,98

3. Prodajna cijena bez PDV-a 2.459,02

U ovrnom postupku kod komisionara ne postoji obveza prema ovreniku jer kupovnina pripada ovrhovoditelju (vidjeti primjer knji-enja na odgovarajuem mjestu).

Krajnji rezultat obrauna PDV-a kod javnog komisionara je njego-va porezna obveza u obraunskom razdoblju koju iskazuje u svojem obrascu PDV za razdoblje prodaje robe.

11.12. Podaci o stanju robeGlede podataka o stanju robe kod javnog komisionara trgovca

upuujemo na opis tih podataka u poglavlju pod brojem 6. Podaci o robi u komisijskoj prodaji robe.

11.13. ZakljuakGlede obrauna trokova i nagrade javnog komisionara i rauno-

vodstvenog iskazivanja poslovanja upuujemo itatelje na poseban lanak u RiPup-u br. 4/2007 u kojem su prikazani praktini primjeri tog dijela poslovanja javnih komisionara.

RiPup_2009_04.indb 41RiPup_2009_04.indb 41 1.4.2009 21:34:091.4.2009 21:34:09