medj javno pravo.doc

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  1/23

  Internacionalni Univezitet Brko distrikt BiHPravni fakultet

  Osnovne akademske studije

  SEMINARSKI RAD

  Predmet: Meunarodno javno pravo

  Tema: Evropski sud pravde

  Mentor: Student: Doc. Dr Muharem Selimovi Marko etrovi

  !r"ko# $%&' (odina

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  2/23

  SADRAJ:

  1 U!"D #

  $ P"!IJ%S& RADA %UR"PS'"( SUDA PRA!D% )

  # "R(A*I+A,IJA I RAD %UR"PS'"( SUDA PRA!D% -

  ).& Odluke euro*sko( suda *ravde.................................................................&%

  ).$ Odvjetnici.................................................................................................&$

  ).) Sekretar......................................................................................................&)

  . A',IJ% +B"( *%ISPU*J%*JA "B!%+A1.

  +.& Akcije ,a *oni-tenje...................................................................................&+

  +.$ Akcije ,o( *ro*u-tanja.............................................................................&'

  +.) /u0e ,a naknadu -tete...............................................................................&'

  +.+ Kako je or(ani,iiran rad suda.....................................................................&1

  ) +A'/JU0A'1

  IS&RAI!A*JA$2

  /I&%RA&URA$#

  $

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  3/23

  1U!"D

  Ovim seminarskim radom 0elim *rika,ati neke karakterisrike i va0nost euro*sko( suda

  *ravde. 2ilj *isanja ovo( seminarsko( rada mi je da *rika0em neke osnovne *ojmove

  ovo( suda i *oku-am ih ojasniti kori-tenjem ra,li"ite literature ali i nekim svojim

  ,aklju"cima koji su sastavni dio ovo( seminarsko( rada.

  Mno(i (ra3ani dr0ava nastali na teritoriji iv-e S4R5 imaju *erce*ciju Euro*ske 6nije

  kao neko mitsko odredi-te# u kojoj su dati od(ovori na sve ekonomske i socijalne i,a,ove

  dana-njice# a samo je se va0no *riklju"iti.

  Mno(e doktrine su *ratile ra,voj unije# a tako3er i njenih institucija# 7unkcionalisti"ke#

  neo7unkcionalisti"ke# neorealisti"ke# neo7ederalisti"ke itd.a *reva(u je odnosila jednim

  dijelom konce*cija o euro*skoj su*erdr0avi# a *onekad konce*cija o ,ajednici euro*skih

  dr0ava. 6*rkos o*strukcijama nekih va0nih *rota(onista 8De 9aulle# /acher itd.# u

  okviru *ravno( sistema 6nije 7ormiran je jedan jak se(ment nadnacionalno( *rava

  8Supranational Law. Kao centralna *ravosudna institucija# Evro*ski sud *ravde

  8European Court of Justice# imao je veoma ,na"ajnu ulo(u u stvaranju to(

  nadnacionalno( *rava. 5edno od ovla-tenja koja su Sudu stajala na ras*ola(anju u tom

  *rocesu ila je i Odluka o *rethodnom *itanju 8Preliminary rullin i, "l. $)+ 8stara

  numeracija &;; 6(ovora o osnivanju Evro*ske

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  4/23

  ,na"ajan utijecaj jer se *rva velika savremena kodi7ikacija desila sa dono-enjem ove

  deklaracije i imala je ,na"aj na dono-enje "itavo( ni,a dokumenata koji se odnose na

  *itanje slooda i *rava "ovijeka.

  Sud *ravde je tako3er jedina institucija koja mo0e dati mi-ljenje# na ,amolu nacionalno(

  suda# o tuma"enju ili valjanosti odredaa ,ajedni"kih *ravnih akata koje *rovode

  institucije 6nije. Ako su takva *itanja u *rocesu *red nacionalnim sudom# Sud *ravde

  mo0e# a u nekim slu"ajevima i mora dati *rethodno rje-enje.

  Sud *ravde je tako3er jedina instanca mjerodavna ,a *ravorijek u sudovima ,emalja

  "lanica u slu"aju da je nacionalno *ravosu3e *o,ove. Ovaj sustav jam"i jedinstvenu*rimjenu ,ajedni"ko( euro*sko( *rava na cijelom *odru"ju Euro*ske unije.

  6 okviru *rvo( stu*a# Euro*ski je sud nadle0an odlu"ivati o *rethodnom *ostu*ku ,a

  tuma"enje i ocjenu valjanosti *rava

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  5/23

  Euro*ski sud *ravde vodi *orijeklo od Suda *ravde =Court of Justice> 825 koji je

  us*ostavljen 6(ovorom o Evro*skoj ,ajednici ,a u(alj i "elik 8ECSC *ot*isanim u

  ari,u &?.%+.&@'&. (. lanom )& E2S2# 25 je doio ,adatak da osi(ura da se u

  tuma"enju i *rimjeni 6(ovora# kao i *ravila koja su *ostavljena ,a nje(ovu *rimenu# ima

  *ostu*ati *o *ravu. Daljim odredama 6(ovora 8))B+ 25 su data ovla-tenja da *oni-ti

  odre3ene akte dru(ih or(ana 7ormiranih sa(lasno E2S2# da odlu"i o 0alama na nov"ane

  ka,ne ra,re,ane *o odredama E2S2# da odlu"i o ,ahtijevu ,a naknadu -tete koju je

  or(an E2S2 na"inio *ro*ustom u svom radu# kao i da donese odluku o *rethodnom

  *itanju o valjanosti akta doneto( od strane Cisoke vlasti 8!i" #ut"ority ili Savijeta

  8Council# kada je valjanost akta dovedena u *itanje u *ostu*ku koji se vodi *red

  nacionalnim sudom ili triunalom&.

  Sud *ravde Euro*ske unije 8/he 2ourt o7 5ustice o7 the Euro*ean 2ommunities ima

  sjedi-te u uemour(u i sastoji se od &' sudaca i @ (lavnih odvjetnika koje s*ora,umno

  imenuju dr0ave "lanice na 1 (odina. Oni se odairu me3u kandidatima "ija je

  ne*ristranost ,ajam"ena. 6lo(a Suda je da osi(ura *o-tivanje ,akona u tuma"enju i

  *rovedi 6(ovora.Sud trea osi(urati *rovo3enje ,akona E6 te is*ravno tuma"enje i

  *rimjenu u(ovora.

  Sud mo0e ilo koju dr0avu "lanicu *ro(lasiti krivom ako ne is*unjava svoje ove,e i,

  u(ovora# mo0e *ro(lasiti krivim i Euro*ski *arlament# Cijee ili Komisiju# ako ne djeluju

  u skladu s *ro*isima. Sud euro*skih ,ajednica jedina je institucija koja na ,ahtjev

  nacionalnih sudova mo0e dati *resudu na tuma"enje u(ovora te na vrijednost i tuma"enje

  & FFF.etuc.or(G

  '

  http://www.etuc.org/http://www.etuc.org/
 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  6/23

  ,akona E6. Kada se *itanje takve vrste *ojavi na sudu u jednoj od dr0ava "lanica# sud

  mo0e B *onekad i mora B tra0iti *resudu od Suda Euro*skih ,ajednica.

  Ovakav sastav osi(urava da se ,akonodavstvo E6 tuma"i i *rimjenjuje na isti na"in u

  cijeloj Euro*skoj uniji.

  6 *o"etku# oim rada suda je io veoma mali i svodio se u(lavnom na tehni"ka *itanja.

  Svoju *rvu *resudu sud je i,rekao tek nakon deset (odina od *ot*isivanja 6(ovora# &@1&.

  (od. u slu"aju Komisija v. Italija 8C $%&' EC( )'$. Kasnije# kako je stvarana sve

  kom*leksnija struktura# 6(ovor o Evro*skoj ekonomskoj ,ajednici 8TEC i 6(ovor oEvro*skoj ,ajednici ,a atomsku ener(iju 8E#EC# *ot*isani &@';. (od. u Rimu# stu*ili na

  sna(u &@'?. (od. *oveavao se i roj odluka 25# a i njihov uticaj je ivao sve

  dalekose0niji. 6(ovor i, Mastrihta je &@@$. (od. na *ostojeu strukturu *ostavio novu

  =(ra3evinu> B 6(ovor o Evro*skoj 6niji 8TE*# sa ovla-tenjima 6nije u dve olasti koje

  nisu ile ouhvaene ariskim i Rimskim 6(ovorima# a to su S*oljna i !e,ednosna

  *olitika =Second pillar># kao i ravda i 6nutra-nji *oslovi =T"ird pillar>. lanom +1

  8stara numeracija '% 6(ovora o Evro*skoj 6niji (otovo sve odrede i, novih olasti

  stavljene su van jurisdikcije Suda. Sud je stekao nove nadle0nosti samo u olasti

  =olicija i sudska saradnja u krivi"nim stvarima> /E6 8Title +,# ali i to u, o(rani"enja i,

  "l. )' /E6# tj. tek *o deklaraciji dr0ave "lanice da *rihvata nadle0nost Suda u ovoj

  olasti# kao i nadle0nosti usled kr-enja Evro*ske konvencije o ,a-titi ljudskih *rava i

  osnovnih slooda od strane dr0ave "lanice. 6o"ljivo je odsustvo ilo kakve nadle0nosti

  Suda u olasti !e,ednosti i S*oljne *olitike 8Title + /E6.

  1

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  7/23

  Me3uvladina kon7erencija 8I92 u Amsterdamu &@@1. dovela je do *ot*isivanja

  Amsterdamsko( u(ovora &@@;. 8stu*io na sna(u &@@@. (od.# kojim je Sud doio ,natne

  nadle0nosti u olasti ravde i unutra-njih *oslova# *o *itanju vi,a# a,ila# imi(racije i

  dru(ih *olitika ve,anih ,a sloodu kretanja lica# /E2. Odluke Suda *o *rethodnom

  *itanju u ovoj olasti imaju odre3ene *reduslove i o(rani"enja i, "l. 1? /E2. 6 slu"aju

  kad se *red nacionalnim sudom# *rotiv "ije odluke ne *ostoji *ravni lijek *o nacionalnom

  *ravu# vodi *ostu*ak u kom se *ostavilo *itanje inter*retacije odredi i, (lave IC

  6(ovora# nacionalni sud e ,atra0iti relevantnu odluku E25# ako nae da je takva odluka

  neop"odna -a pravilno presuenje u pravnoj stvari u pitanju. Nadalje# *ro*isano je da uilo kom slu"aju# E25 nee imati jurisdikciju da *resu3uje o mijerama i odlukama

  donijetim na osnovu "l. 1$# stav & 6(ovora# koje se odnose na odr0avanje javno( reda i

  mira i o"uvanja unutra-nje e,jednosti.

  # "R(A*I+A,IJA I RAD %UR"PS'"( SUDA PRA!D%

  ;

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  8/23

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  9/23

  koja u vrijeme dono-enja *resude nije mo(la iti *o,nata Sudu i ne,adovoljnoj stranki#

  mo0e iti *odnijet ,ahtijev ,a revi,iju odluke.

  /okom $%%$. Sud je rije-io +11 *redmeta# od "e(a je donijeo $1@ *resuda i &@1 naredi

  8orders# a u jednom slu"aju dao mi-ljenje shodno "l. )%% stav 1 /E2. /okom iste (odine

  +;; novih *redmeta je ,a*rimljeno u Sudu 8'%+ u $%%&. (od.# tako da je krajem $%%$.

  (odine @%; *redmeta ilo u radu 8*ostu*ci u toku *red Sudom. rose"no vrijeme

  *otreno ,a dono-enje *resude je $+ meseca 8u *ore3enju sa $) u $%%&. i $$ u $%%%.(od.. Sud je u '%H slu"ajeva donijeo odluke u veu *etorice# u $'H u veu trojice i isto

  toliko u *lenarnoj sednici).

  lanom $@ Evro*sko( 6stava 8Constitution for Europe# usvojeno( na Konvencijama od

  &). juna i &%. jula $%%). (od. *redvi3eno je *ostojanje Suda ravde E6 koji se sastoji od

  Evro*sko( Suda ravde# rvoste*eno( suda i s*ecijali,ovanih sudova. Stavom ) isto(

  "lana *redvi3eno je da Sud donosi odluke o *rethodnom *itanju# na ,ahtijev suda dr0ave

  "lanice# a radi tuma"enja *rava 6nije i valjanosti akata donijetih od strane Institucija.

  #1 "dluke euro3sko4 suda 3ravde

  lan $)+ 8&;; /E2 *ro*isuje:

  ) FFF.etuc.or(G

  @

  http://www.etuc.org/http://www.etuc.org/
 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  10/23

  Sud *ravde je nadle0an da donosi odluke o *rethodnim *itanjima u ve,i:

  a tuma"enja ovo( 6(ovora#

  valjanosti i tuma"enja akata koje su doneli or(ani

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  11/23

  mo0emo ra,likovati =o*-te>B odluke *o *itanjima koja se odnose na t,v. Pillar ,nadalje

  dru(a vrsta je ona koja se odnosi na 9lavu + /E2 8"l. 1&B1@# =Ci,e# a,il# imi(racija i

  dru(e *olitike koje se odnose na sloodu kretanja lica> i na*osletku trea vrsta koja se

  odnosi na olast t,v.Pillar ,,,=olicija i sudska saradnja u krivi"nim stvarima>.

  Kako je ovde rije" o veoma kom*leksnoj i ra,u3enoj materiji# kako sa stanovi-ta olasti

  koje *okriva# tako i sa stanovi-ta vremena tj. evolucije stavova# kao i stvaranja i ra,rade

  ra,li"itih doktrina# a imajui u vidu *rostorna o(rani"enja ovo( rada# ie *rika,ano

  nekoliko karakteristi"nih odluka Suda *o *rethodnom *itanju. Sud svoje odluke donosi u

  sa(lasnosti sa me3unarodnim *ravom i u tim smislu naro"ito *rimjenjuje me3unarodne

  konvencije ilo o*-te ili *osene koja us*ostavljaju *ravila i,ri"ito *ri,nata od strana

  dr0ava u s*oru me3unarodni oiaji# kao doka, o*-te *rakse koja je *rihvaena kao

  *ravo o*-a *ravna na"ela koja *ri,naju *rosveeni narodi kao i u"enja naj*o,natijih

  stru"njaka me3unarodno( javno( *rava ra,li"itih naroda kao *omono sredstvo ,a

  itvr3ivanje *ravnih *ravila

  +

  #$ "dv5etnici

  +RACOS6DNI SIS/EM 8material ,a *ri*remanje is*ita Doc.dr. Sla3an Ajva, str '&.

  &&

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  12/23

  Sudcu *oma0e osam odvjetnika koji su od(ovorni ,a *redstavljanje *ravno mi-ljenje o

  slu"ajevima dodijeljena ,a njih. Oni mo(u dati *itanje uklju"enih strana# a ,atim dati

  svoje mi-ljenje na *ravno rje-enje ,a slu"aj *red sudcima koji vijeaju i donose svoju

  *resudu. Namjera i,a imaju odvjetnici *riklju"ena je osi(urati neovisna i ne*ristrana

  mi-ljenja o *redmetima Suda.

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  13/23

  Re(istrar Suda je u(lavnom ,asnovan na administratorima. Oni u*ravljaju odjelima *od

  vlast redsjednik Suda# imenuje Sud ,a onovljive mandata od -est (odina. Sud moraj

  tako3er imenovati jedno( ili vi-e *omonika re(istrara. Oni *oma0u sudu# *redsjednik i

  suci u svim svojim slu0enim 7unkcijama. Oni su od(ovorni ,a re(istar# kao i ,a *rimitak#

  *rijenos i *ritvor dokumenata i iska,a koji su u-li u re(istar *ara7irani od strane

  *redsjednika. Sekretar je od(ovoran ,a administraciju Suda# nje(ova 7inancijsko(

  u*ravljanja i nje(ove ra"une. Rad Suda je u rukama du0nosnika i dru(ih slu0enika koji

  su od(ovorni tajniku *od vla-u *redsjednika. Sud u*ravlja vlastitu in7rastrukturu# a to

  uklju"uje i *revo3enje Direkcije.

  . A',IJ% +B"( *%ISPU*J%*JA "B!%+A

  &)

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  14/23

  rema "lanku $$1. konsolidirano( 6(ovora o osnivanju Euro*ske

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  15/23

  .$ Akci5e z6o4 3ro3u7tan5a

  6(ovor ,ahtijeva Euro*ski *arlament# Cijee i Komisiju da i odre3ene odluke *od

  odre3enim okolnostima. Ako oni to ne na taj na"in# dr0ava "lanica# dru(ih institucija

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  16/23

  redmeti se *odnose re(istru i *oseni sudac i odvjetnik kojima je dodijeljen svakom

  slu"aju.ostu*ak koji slijedi je u dvije 7a,e: *rvo *ismeni# a ,atim usmena 7a,a.

  6 *rvoj 7a,i# sve uklju"ene stranke *odnose *ismena i,vje-a# a sudac kojem je slu"aj

  dodijeljen i,ra3uje i,vje-taj re,imira te i,jave i *ravnu *o,adinu slu"aja.

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  17/23

  Euro*ski sud *ravde 8E25 je *ravosudnih institucija Euro*ske unije. /o ,na"i da se avi

  s*orovima i,me3u stranaka kao isudovi raditi u Irskoj. E25 ima va0nu 7unkciju ,aosi(urati da euro*ski ,akon tuma"i i *rimjenjuje na isti na"in u svakoj dr0avi "lanici. On

  ,asjeda u uksemur(u i sastavljen od $; sudaca# *o jedno(a suca i, svake dr0ave

  "lanice. /renutno irski sudac na Euro*ski sud *ravde je Aindrias 2aoimh# iv-e( suca

  Cisoko( suda. Osim $; sudaca na E25# ima ? Advocate (enerali koji su dostaviti

  mi-ljenja o *redmetima kako i *omo(li E25 u dono-enju svojih odluka.

  Suci i Advocate (enerali E25 moraju imati kvali7ikacije ,a imenovanje na najvi-e

  nacionalnih sudova u njihovih dr0ava "lanica ili oni svianj iti jurisconsults 8akademski

  odvjetnika. Njihova ne,avisnost mora iti neu*itna. /o ,na"i da# kada udu imenovani#

  oni svianj dr0ite ilo koje dru(e uredske administrativne ili *oliti"ke *rirode i oni

  svianj nee sudjelovati u ilo kojem ,animanju# *laeni ili ne*laeni. Suci i Advocate

  9enerals imenuje ,ajedni"kim do(ovorom vlada dr0ava "lanica. Oni su onovljivi

  mandat od 1 (odina.

  Euro*ski sud *ravde sjedi i slu-a slu"ajeva tijekom cijele (odine. 6 $%%+# sud je

  ,aklju"io 11' slu"ajeva.

  rvostu*anjski sudosnovan je &@?@. rvostu*anjski sud *ravila o odre3enim

  kate(orijama *redmeta u *rvom stu*nju# na *rimjer# slu"ajevi koji se odnose na kr-enje

  ,akona o tr0i-nom natjecanju# kr-enje komercijalne *olitike ili socijalne *olitike ili

  s*orove u ve,i osolja E6 *ro*isima. Odluke rvostu*anjski sud svianj se ulo0iti 0ala

  E25.

  &;

  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hr&sl=en&u=http://www.citizensinformation.ie/categories/justice/courts-system/courts&prev=/search%3Fq%3Decj%26hl%3Dhr%26sa%3DN%26start%3D10&rurl=translate.google.ba&usg=ALkJrhj0hCKYT1SSfvwpDZyQE9Tf7c_BGwhttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hr&sl=en&u=http://curia.eu.int/en/instit/presentationfr/index.htm&prev=/search%3Fq%3Decj%26hl%3Dhr%26sa%3DN%26start%3D10&rurl=translate.google.ba&usg=ALkJrhhSw2jzkyd3Mu7eJz60WWrUxHdhvghttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hr&sl=en&u=http://www.citizensinformation.ie/categories/justice/courts-system/courts&prev=/search%3Fq%3Decj%26hl%3Dhr%26sa%3DN%26start%3D10&rurl=translate.google.ba&usg=ALkJrhj0hCKYT1SSfvwpDZyQE9Tf7c_BGwhttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hr&sl=en&u=http://curia.eu.int/en/instit/presentationfr/index.htm&prev=/search%3Fq%3Decj%26hl%3Dhr%26sa%3DN%26start%3D10&rurl=translate.google.ba&usg=ALkJrhhSw2jzkyd3Mu7eJz60WWrUxHdhvg
 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  18/23

  E25 *odu*ire u(ovora i osi(urava da je euro*ski ,akon tuma"i i *rimjenjuje na isti na"in

  u cijeloj E6 kro, ra,ne olike *ravne akcije. One uklju"uju:

  rethodno rje-enja. Da i se i,je(la ra,like u tuma"enju ,akona E6Ba od strane

  nacionalnih sudova# *reliminarno rje-enje *ostu*ak omo(uava suradnju i,me3u

  nacionalnih sudova i E25. Ako slu"aj do3e *red nacionalnim sudom koji uklju"uje

  tuma"enje ,akona E6Ba# a *ostoji sumnja kako je trea tuma"iti# nacionalni sud e se

  odnositi na *itanje E25 odlu"iti. E25 e donijeti odluku kako ,akonom trea tuma"iti i

  *rimjenjivati te e *oslati tu odluku nacionalno( suda. Nacionalni sud mora ,atim

  *rimijeniti da odluku o *redmetu *red njim.

  ostu*ak ,a *ro*ust da is*uni ove,u. Komisija ili dr0ave "lanice svianj ,a*o"eti

  *ostu*ak u E25 na sna(u dr0ave "lanice E6Ba u skladu sa ,akonom. Ako E25 odlu"i da

  dr0ava "lanica u *itanju je u krivu# dr0ave "lanice moraju is*ravljaju situaciju e,

  odla(anja.

  ostu*ak ,a *oni-tenje. Dr0ava "lanica# Komisije# Cijea Euro*ske unije i Euro*ski

  *arlament svianj ,ahtjev ,a *oni-tenje ili ukidanje ,akona E6Ba. /o svianj do(oditi ako

  se institucije E6Ba donosi ,akon kojim se sukoi s E6 u(ovora. Ako E25 je su(lasan da

  je os*oreni ,akon je u su*rotnosti s 6(ovorima# on e *ro(lasiti ,akon

  ni-tavnim. rivatni *ojedinci svianj isto tako dovesti *ostu*ak ,a *oni-tenje ,akona E6B

  a# ako oni mo(u *oka,ati da je os*oreni ,akon utje"e na njih i,ravno i *ojedina"no. Da i

  *ostu*ak ,a *oni-tenje# te i treao doiti *ravni savjet i G ili ,astu*anje. Ne morate ii

  kro, nacionalni sudovi *rvi u kako i se donijeti *ostu*ak ,a *oni-tenje u E25. Ako

  i,(uite na slu"aj E25# vi svianj iti od(ovoran ,a *laanje tro-kova ,a oje strane. Ako

  &?

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  19/23

  us*ije# tro-kove e iti *laeni od strane E6Ba ,akon e se *ro(lasiti ni-tavim u cijeloj

  E6.

  IS&RAI!A*JA:

  &@

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  20/23

  Euro*ski sud *ravde 8E25 *rovodi ,akon E6Ba.6 *odru"jima koja su ouhvaena

  *ravom E6# to je najvi-i sud u E6# outrankin( vrhovnim nacionalnim

  sudovima. Nje(ova *resuda mo0e utjecati na oje dr0ave "lanice i *ojedince# a to je

  sudac i,me3u dr0ava "lanica# institucija i *ojedinaca u s*orovima koji se odnose na

  ,akonodavstvo E6Ba.

  Povijest

  E25 je io *ostavljen u okviru 6(ovora u ari,u 8&@'& *rovesti *ravni okvir Euro*ske

  ,ajednice ,a u(ljen i "elik 8E

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  21/23

  Nadle0nost Suda u ,akonodavstvo E6 *ada u(lavnom u sljedeim kate(orijama

  *redmeta: neus*jeha dr0ava "lanica E6Ba ili tijelo is*uniti svoje ove,e u(ovora#

  sudska kontrola ,akona donio *o tijelima E6Ba *reliminarne *resude o *redmetima

  koji se *redao nacionalnim sudovima. rvostu*anjski sud radova u, E25# iako je

  neovisan sud. Nje(ova osnovna ulo(a je da se "uju sve radnje koje donose *ojedinci#

  dok E25 7okusira na institucionalne i one s*orove i,me3u dr0ava "lanica.

  E25 "ini svoje odluke ove,ujue ,a narode i (ra3ane *utem na"ela *rava E6 *o,nat

  kao i-ravni u3inaki nadmo42 Kro, ove je doio ovlasti da samo dr0ave su ranije

  imali. Na *rimjer# Komisija *rotiv 4rancuske 8&@@;# E25 je *resudio da dr0ava "lanica

  da u*uti svoje nacionalne *olicijske sna(e *rovesti ,akonodavstvo E6Ba. 6

  7rancuskom slu"aju to je ,na"ilo koristei *olicije kako i se osi(uralo sloodno

  kretanje roe. Kro, takve radnje E25 su*tilno mijenja odnos i,me3u nacionalnih

  dr0ava i E6. 6 veini slu"ajeva# takva rje-enja milost dajui ovlasti u E6. isaonski

  u(ovor# koji mora iti rati7iciran od strane svih dr0ava "lanica kako i stu*iti na sna(utijekom $%%@# e *ro-iriti E25 je nadle0nosti i uklju"uju# me3u ostalim kontrover,nim

  *odru"jima *ravosu3a i unutarnjih *oslova.

  5rojke i 3injenice

  O*tereenje E25 je *ovean od ;@ slu"ajeva u &@;% do ';+ u $%%'# do &.$'@ u

  $%%;.

  $&

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  22/23

  6 $%%' E25 *ro-lo &)1 *resuda *rotiv dr0ave "lanice ,o( neus*jeha da is*uni

  svoje ove,e# uklju"ujui sedam *rotiv Celike !ritanije.

  6 $%%1 E25 *ro-lo )'& *rosude. /o *onovno *orasla u $%%;# kada su doneseni

  );@ *rosude.

  #rumenti

 • 8/9/2019 medj javno pravo.doc

  23/23

  /I&%RA&URA:

  &. FFF.etuc.or(G

  $. FFF.civitas.or(.uk

  ). RACOS6DNI SIS/EM 8material ,a *ri*remanje is*ita Doc.dr. Sla3an Ajva,

  +. FFF.Fiki*edia.or(

  http://www.etuc.org/http://www.civitas.org.uk/http://www.etuc.org/http://www.civitas.org.uk/