Konsep Dasar Dm Tipe 1

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Konsep Dasar Dm Tipe 1

 • 7/25/2019 Konsep Dasar Dm Tipe 1

  1/22

  KONSEP DASAR DM TIPE 1

  1. PENGERTIAN

  Diabetes Melitus Tipe 1

  Diabetes mellitus tipe 1 dahulu disebut insulin-dependent diabetes

  (IDDM diabetes !an" be#"antun" pada insulin$ di%i#i&an

  den"an#usa&n!a sel beta pen"hasil insulin pada pulau-pulau

  lan"e#hanssehin""a te#'adi &e&u#an"an insulin pada tubuh. Diabetes tipe

  inidapat dide#ita leh ana&-ana& maupun #an" de)asa.

  Sampai saat ini diabetes tipe 1 tida& dapat di%e"ah. Keban!a&an

  pende#ita diabetes tipe 1 memili&i &esehatan dan be#at badan !an" bai&

  saat pen!a&it ini mulai dide#itan!a. Selain itu sensiti*itas maupun

  #espns tubuh te#hadap insulin umumn!a n#mal pada pende#ita

  diabetes tipe ini te#utama pada tahap a)al.

  Pen!ebab te#ban!a& da#i &ehilan"an sel beta pada diabetes tipe 1adalah

  &esalahan #ea&si autimunitas !an" men"han%u#&an sel beta paneas.

  Rea&si autimunitas te#sebut dapat dipi%u leh adan!a in+e&si pada

  tubuh.

  ,. EPIDEMIOOGI

  Pada Diabetes Mellitus tipe 1 biasan!a te#dapat pada ana&-ana& dan

  #ema'a salah satu pen!ebabn!a adalah se#in"n!a men"&nsumsi +ast

  +d. Ibu !an" melahi#&an ba!i den"an be#at lebih da#i &" 'u"a be#isi&

  men"alami Diabetes Mellitus.

  /a#iasi si&li& musiman dalam 'an"&a lama te#'adi pada insiden diabetes

  insipidus te#"antun" insulin. Kasus !an" ba#u di&etahui tampa& lebih

  se#in" pada bulan-bulan musim semi dan musim din"in di belahan bumi

  uata#a dan selatan.

  Tabel 1. P#e*alensi Ke'adian Diabetes Mellitus di 0ebe#apa Ne"a#a

  Tahun ,

  (2KM 3ni*e#sitas 4asanuddin Ma&assa# ,5$

 • 7/25/2019 Konsep Dasar Dm Tipe 1

  2/22

  N Ran"&in" ne"a#a tahun

  ,

  O#an"

  den"an DM

  ('uta$

  1. India 615

  ,. 7ina ,86. Ame#i&a Se#i&at 155

  . Indnesia 8

  9. :epan" ;8

  ;. Pa&istan 9,

  5. 2ede#asi Rusia ;

  8. 0#a

 • 7/25/2019 Konsep Dasar Dm Tipe 1

  3/22

  1. Tipe IA didu"a pen"a#uh "eneti& dan lin"&un"an meme"an" pe#an

  utama untu& te#'adin!a &e#usa&an paneas. 4A-DR ditemu&an

  mempun!ai hubun"an !an" san"at e#at den"an +enmena ini.

  ,. Tipe I0 be#hubun"an den"an &eadaan autimun p#ime# padase&elmp& pende#ita !an" 'u"a se#in" menun'u&&an mani+estasi

  autimun lainn!a sepe#ti 4ashimt disease G#a*es disease pe#ni%ius

  anemia dan m!asthenia "#a*is.Keadaan ini be#hubun"an den"an anti"en

  4A-DR6 dan mun%ul pada usia se&ita# 6 - 9 tahun.

  9. PATO2IOOGI TER:ADIN>A PEN>AKIT

  Diabetes tipe 1 disebab&an leh in+e&si atau t&sin lin"&un"an !an"

  men!e#an" #an" den"an sistem imun !an" se%a#a "enetis me#upa&an

  p#edispsisi untu& te#'adin!a suatu #espn autimun !an" &uat !an"

  men!e#an" anti"en sel 0 paneas. 2a&t# e&st#insi& !an" didu"a

  mempen"a#uhi +un"si sel 0 meliputi &e#usa&an !an" disebab&an leh

  *i#us sepe#ti *i#us pen!a&it "nd& (mumps$ dan *i#us %Csa%&ie 0

  leh a"en &imia !an" be#si+at t&si& atau leh sitt&sin pe#usa& dan

  antibdi !an" di#ilis leh imunsit !an" disensitisasi. Suatu &e#usa&an

  "enetis !an" mendasa#i !an" be#hubun"an den"an #epli&asi atau +un"si

  sel 0 paneas dapat men!ebab&an p#edispsisi te#'adin!a &e"a"alan sel

  0 setelah in+e&si *i#us. a"ipula "en-"en 4A !an" &husus didu"a

  menin"&at&an &e#entanan te#hadap *i#us diabet"eni& atau mun"&in

  di&ait&an den"an "en-"en !an" me#espn sistem imun te#tentu !an"

  men!ebab&an te#'adin!a p#edispsisi pada pasien sehin""a te#'adi

  #espn autimun te#hadap sel-sel pulaun!a (islets + an"e#hans$ sendi#i

  atau !an" di&enal den"an istilah aut#e"#esi.

  Diabetes tipe 1 me#upa&an bentu& diabetes pa#ah !an" be#hubun"an

  den"an te#'adin!a &etsis apabila tida& dibati. Diabetes ini mun%ul

  &eti&a paneas seba"ai pab#i& insulin tida& dapat atau &u#an" mampu

  memp#du&si insulin. A&ibatn!a insulin tubuh &u#an" atau tida& ada

  sama se&ali. Penu#unan 'umlah insulin men!ebab&an "an""uan 'alu#

  metabli& anta#an!a penu#unan "li&lisis (peme%ahan "lu&sa men'adi

  ai# dan &a#bndi&sida$ penin"&atan "li&"enesis (peme%ahan "li&"en

 • 7/25/2019 Konsep Dasar Dm Tipe 1

  4/22

 • 7/25/2019 Konsep Dasar Dm Tipe 1

  5/22

  &eluhan a&ibat &mpli&asi de"ene#ati+ ni& pada pembuluh da#ah dan

  sa#a+.

  Mani+estasi &linis DM tipe 1 sama den"an mani+estasi pada DM tahapa)al !an" se#in" ditemu&an B

  a$ Pliu#i (ban!a& &en%in"$

  4al ini disebab&an leh &a#ena &ada# "lu&sa da#ah menin"&at sampai

  melampaui da!a se#ap "in'al te#hadap "lu&sa sehin""a te#'adi smti%

  diu#esis !an" mana "ula ban!a& mena#i& %ai#an dan ele&t#lit sehin""a

  &lien men"eluh ban!a& &en%in".

  b$ Plidipsi (ban!a& minum$

  4al ini disebab&an pemba&a#an te#lalu ban!a& dan &ehilan"an %ai#an

  ban!a& &a#ena pliu#i sehin""a untu& men"imban"i &lien lebih ban!a&

  minum.

  %$ Pli+a"ia (ban!a& ma&an$

  4al ini disebab&an &a#ena "lu&sa tida& sampai &e sel-sel men"alami

  sta#*asi (lapa#$. Sehin""a untu& memenuhin!a &lien a&an te#us ma&an.

  Tetapi )alaupun &lien ban!a& ma&an tetap sa'a ma&anan te#sebut han!a

  a&an be#ada sampai pada pembuluh da#ah.

  d$ 0e#at badan menu#un lemas le&as lelah tena"a &u#an".

  4al ini disebab&an &ehabisan "li&"en !an" telah dilebu# 'adi "lu&sa

  ma&a tubuh be#usama mendapat pelebu#an

 • 7/25/2019 Konsep Dasar Dm Tipe 1

  6/22

 • 7/25/2019 Konsep Dasar Dm Tipe 1

  7/22

  membeda&an DKA den"an %nt#l tida& ade&uat *e#sus DKA !an"

  be#hubun"an den"an insiden ( mis ISK ba#u$

  "$ Gas Da#ah A#te#i B biasan!a menun'u&&an p4 #endah dan

  penu#unan pada 47O6 ( asidsis metabli%$ den"an &mpensasi al&alsis#espi#at#i&.

  h$ T#mbsit da#ah B 4t mun"&in menin"&at ( dehid#asi$ @

  leu&sitsis B hem&nsent#asi @me#upa&an #espn te#hadap st#ess atau

  in+e&si.

  i$ 3#eum ? eatinin B mun"&in menin"&at atau n#mal ( dehid#asi?

  penu#unan +un"si "in'al$

  '$ Amilase da#ah B mun"&in menin"&at !an" men"indi&asi&an adan!a

  pan%#eatitis a&ut seba"ai pen!ebab da#i DKA.

  &$ Insulin da#ah B mun"&in menu#un ? atau bah&a sampai tida& ada

  ( pada tipe 1$ atau n#mal sampai tin""i ( pada tipe II$ !an"

  men"indi&asi&an insusiensi insulin? "an""uan dalam pen""unaann!a

  (end"en?e&s"en$. Resisten insulin dapat be#&emban" se&unde#

  te#hadap pembentu&an antibd! . ( autantibd!$

  l$ Peme#i&saan +un"si ti#id B penin"&atan a&ti*itas h#mne ti#id

  dapat menin"&at&an "lu&sa da#ah dan &ebutuhan a&an insulin.

  m$ 3#ine B "ula dan asetn psiti+ B be#at 'enis dan smlalitas mun"&in

  menin"&at.

  n$ Kultu# dan sensiti*itas B &emun"&inan adan!a in+e&si pada salu#an

  &emih in+e&si pe#na+asan dan in+e&si pada lu&a.

  1 DIAGNOSTIK ? KRITERIA DIAGNOSTIK

  Diabetes Melitus Tipe 1

  Dia"nsis didapat&an da#i anamnesis "e'ala &linis se#ta data

  lab#at#ium den"an ite#ia data labB

  Kada# da#ah se)a&tu dan puasa

  seba"ai pat&an pen!a#in" dia"nsis DM (m"?dl$

  (4O$

  0u&an DM 0elum pasti

  DM

  DM

 • 7/25/2019 Konsep Dasar Dm Tipe 1

  8/22

  Kada# "lu&sa

  da#ah se)a&tuB

  1. Plasma *ena

  ,. Da#ah&apile#

  1

  8

  1 ,

  8 ,

  H,

  H,

  Kada# "lu&sa

  da#ah puasaB

  1. Plasma *ena

  ,. Da#ah

  &apile#

  11

  =

  11 1,

  = 11

  H1,;

  H11

  K#ite#ia dia"nsti& 4O untu& diabetes mellitus pada sedi&itn!a , &ali

  peme#i&saan B

  Glu&sa plasma se)a&tu H, m"?dl (111 mml?$

  Glu&sa plasma puasa H1 m"?dl (58 mml?$

  Glu&sa plasma da#i sampel !an" diambil , 'am &emudian sesudah

  men"&nsumsi 59

  "# &a#bhid#at (, 'am pst p#andial (pp$ H , m"?dl

  11 DIAGNOSIS 0ANDING

  Diabetes Melitus Tipe 1

  P#du&si be#lebihan "lu&ti&id atau &ate&lamin pada

  B

  F Tum# hiptalamus atau hipsis

  F Tum# atau hipe#plasia ad#enal

  Renal "lu&su#ia (Pada &eadaan ini didapat&an "lu&su#ia tanpahipe#"li&emia maupun &etsis$

  F 2emsitma (Pada &eadaan ini didapat&an u'i tle#ansi "lu&sa

  !an" abn#mal dan "lu&su#ia tanpa &etsis !an" disebab&an leh

  penin"&atan "li&"enlisis dan "lu&ne"enesis$.

  1, PENATAAKSAAN

  Diabetes Melitus bai& Tipe 1 dan tipe ,Ada enam %a#a dalam penatala&sanaan DM tipe 1 meliputiB

 • 7/25/2019 Konsep Dasar Dm Tipe 1

  9/22

  1. Pembe#ian insulin

  >an" ha#us dipe#hati&an dalam pembe#ian insulin adalah 'enis dsis

  &apan pembe#ian dan %a#a pen!unti&an se#ta pen!impanan. Te#dapat

  be#ba"ai 'enis insulin be#dasa#&an asal maupun lama &e#'an!a men'adi&e#'a %epat?#apid a%tin" &e#'a pende&(#e"ula#?sluble$ menen"ah

  pan'an" dan %ampu#an.