Click here to load reader

Komunikacja interpersonalna materiał do książki „Doktryna jakości”

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Komunikacja interpersonalna materiał do książki „Doktryna jakości”

 • Komunikacja interpersonalna

  materia do ksiki Doktryna jakoci

  Andrzej Blikle

  15 listopada 2012

  1 Inteligencja emocjonalna

  Niniejszy rozdzia jest w przewaajcej mierze oparty na materiale pochodzcym z dwch

  ksiek [Silne] i [Zam].

  1.1 Dwie skadowe inteligencji

  Wiele osb sdzi, e osobisty sukces w yciu zaley poza pracowitoci i tzw. utem

  szczcia od naszego ilorazu inteligencji (ang. IQ). Tymczasem prawda jest cakiem inna.

  Iloraz inteligencji, ktry jest niewtpliwie bardzo wany, wcale nie przesdza o sukcesie.

  Przesdza o nim zdolno do budowania trwaych i pozytywnych relacji z ludmi, co od sto-

  sunkowo niedawna, bo od lat kilkunastu, jest nazywane inteligencj emocjonaln. Dzi uwaa

  si, e na nasz inteligencj skadaj si dwie grupy cech osobowociowych: inteligencja ra-

  cjonalna i inteligencja emocjonalna.

  Inteligencja racjonalna jest mierzona zdolnoci do racjonalnego mylenia, a wic:

  1. umiejtnoci analizy stanu rzeczy,

  2. umiejtnoci uoglniania, tj. dokonywania syntezy przypadkw w wiedz ogln,

  3. umiejtnoci dostrzegania zwizkw przyczynowo-skutkowych pomidzy faktami i zdarzeniami,

  4. umiejtnoci wycigania wnioskw (dedukcja),

  5. umiejtnoci definiowania poj,

  6. umiejtnoci stawiania i rozwizywania problemw.

  Z kolei inteligencja emocjonalna jest mierzona zdolnoci do budowania relacji z ludmi, na

  co skadaj si cztery rodzaje kompetencji ukadajce si w dwie grupy:

  1. Kompetencje osobiste

  1.1. Samowiadomo (rozumienie siebie): rozpoznawanie swoich emocji i ich skut-kw, poznanie swoich silnych stron i ogranicze, poczucie wartoci wasnej.

 • 1.2. Motywacja (budowanie siebie): denie do osigni, utosamianie swoich ce-lw z celami grupy, gotowo do wykorzystania szans i okazji, wytrwao w rea-

  lizacji wytyczonego celu.

  2. Kompetencje spoeczne

  2.1. Empatia (rozumienie innych): rozumienie ludzi ich odczu, emocji i potrzeb (wspodczuwanie), doskonalenie innych, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb

  innych, czerpanie z rnorodnoci ludzi, rozpoznawanie emocjonalnych prdw

  grupy.

  2.2. Umiejtnoci spoeczne (budowanie zespou): skuteczne przekonywanie, umie-jtno suchania, agodzenie konfliktw, katalizowanie zmian, tworzenie wizi,

  wsppraca, organizowanie wspdziaania.

  Inteligencja racjonalna moe by w osiganiu sukcesu bardzo pomocna, jednake jedynie

  wtedy, gdy nasze racjonalne umiejtnoci potrafimy wykorzysta do budowania pozytywnych

  wizw z innymi ludmi. Bardzo trafnie uj to Doug Lennick doradca finansowy American

  Express:

  Umiejtnoci, ktre potrzebne s do odniesienia sukcesu, zaczynaj si od sprawnoci inte-

  lektu, ale po to, aby wykorzysta skadajce si na t potencjaln si wszystkie talenty, po-

  trzebna jest kompetencja emocjonalna.

  Jeeli inteligencja emocjonalna jest tak wana, to czy mona j w sobie rozwija? Czy

  mona si jej nauczy, czy te trzeba si z ni urodzi? Na szczcie prawdziwa jest teza

  pierwsza. Mimo i nie wszyscy ludzie rodz si z wyjtkowymi predyspozycjami do talentw

  emocjonalnych, to praktycznie wszyscy mog je w sobie rozwin w stopniu niezbdnym do

  skutecznego dziaania. I o tym wanie jest niniejsza cz mojej ksiki.

  1.2 Nasze kluczowe talenty emocjonalne

  W Rozdz.?? odwoaem si do wynikw badania Instytutu Gallupa, ktrych celem byo ziden-

  tyfikowanie wsplnych cech firm odnoszcych dugotrwae sukcesy rynkowe. W wyniku tych

  bada ustalono, e statystycznie rzecz biorc na sukces skazane s te firmy, ktrych pracow-

  nicy odpowiadaj TAK na dwanacie pyta zwanych dzi testem G12. Czwarte z tych pyta

  brzmi:

  Czy codziennie mam w pracy moliwo wykonywania tego, co potrafi najlepiej?

  Jak si okazuje (por. Silne strony, st.16), odpowiedzi TAK udziela jedynie 20% spord 1,7

  miliona pracownikw w 101 firmach z 36 krajw. Ten zadziwiajcy wynik pokazuje jaki ko-

  losalny i niewykorzystany potencja drzemie w firmach na caym wiecie.

  Obok wspomnianych ju bada Instytut Gallupa przeprowadzi rwnie badania powi-

  cone odkryciu cech wsplnych najlepszych na wiecie menaderw. Te badania, opisane w

  ksice ([Odkryj]), trway 30 lat i objy dwa miliony menaderw na caym wiecie. W

  ich wyniku ustalono, co nastpuje:

  1. istniej 34 talenty, wane z punktu widzenia budowania relacji midzyludzkich,

  2. kady z nas ma jedynie 5 spord tych talentw1,

  1 Jak std wynika, profili menaderskich jest tyle, ile jest picioelementowych podzbiorw w zbiorze 34

  talentw, ktrych jest 278.256.

 • 3. w zakresie swoich talentw kady moe osign mistrzostwo,

  4. w zakresie pozostaych talentw nikt nie moe osign mistrzostwa,

  5. kade pi talentw wystarcza by odnie sukces niezalenie od obranego zawodu.

  Talenty s rozumiane jako powtarzajce si wzorce mylenia, odczuwania lub zachowania,

  ktre mog znale poyteczne zastosowania. S wic one indywidualnymi cechami mzgu

  kadego czowieka, a ich zaskakujce wasnoci s wynikiem przemian, jakie dokonuj si

  mzgu od chwili poczcia do koca naszego ycia. Opisz je po krtce.

  W 42 dniu od poczcia mzg podu rozpoczyna budowanie neuronw i pocze pomidzy

  nimi zwanych synapsami. W tym dniu powstaje pierwszy neuron, a w 120 dni pniej jest ich

  ju 100 miliardw. Oznacza to, jak mona policzy, e w kadej sekundzie powstaje 9.500

  nowych neuronw. T liczb neuronw zachowujemy a do schyku wieku redniego.

  60 dni przed narodzeniem w mzgu zaczynaj powstawa poczenia midzyneuronowe, a

  wic synapsy. W wieku trzech lat mamy ju po 15.000 pocze synaptycznych przypadaj-

  cych na kady neuron. Powstaj one w wyniku uczenia si i zapamitywania. Wtedy jednak

  zaczyna si wielki odwrt. Mniej uywane cieki zanikaj, by w wieku lat 16 spa o po-

  ow. Jednoczenie wiele ze cieek ulega wzmocnieniu. Wzmocnieniu podlegaj te biegn-

  ce nimi sygnay. Ten proces to porzdkowanie naszej wiedzy, to przejcie od etapu pamita-

  nia do etapu rozumienia i do wyksztacania si talentw. Powstaj superszybkie linie, ktre

  Buckingham i Clifton [??] nazywaj liniami T1, gdy tak wanie okrela si w telekomunika-

  cji szybkie linie przesyu informacji. Z dziecka przytoczonego ogromn iloci nieuporzd-

  kowanej informacji stajemy si dorosym z mniejszym, ale znacznie lepiej ustrukturalizowa-

  nym zasobem wiedzy. Po zakoczeniu tego okresu ksztatowania si naszej osobowoci i ta-

  lentw, nowe linie T1 ju nie powstaj, a te, ktre z jakich przyczyny zostayby zniszczone,

  nie odrodz si.

  Nie wszystkie linie T1 odpowiadaj za nasze talenty, ale kady talent to jedna taka linia.

  Kad z nich moemy rozwija i wzmacnia by osign mistrzostwo, ale nowych zbudowa

  nie moemy.

  Wnioski wycignite z przytoczonych bada obalaj wic dwa do rozpowszechnione mi-

  ty, a mianowicie:

  e przez nauk kady moe sta si kompetentny niemal w kadej dziedzinie,

  e najwiksza przestrze do rozwoju kadej osoby to obszar jej saboci.

  Te pozornie racjonalne przekonania powoduj, e ogromna wikszo rodzicw na caym

  wiecie (w USA 75%) interesuje si przede wszystkim tymi szkolnymi wynikami swoich

  dzieci, ktre s sabe. Czyni tak w myl zasady, e w pierwszej kolejnoci naley zaj si

  tym, gdzie trzeba si podcign. Martin Seligman byy prezes Amerykaskiego Tow. Psy-

  chologicznego wyraa to tak:

  W szkoach i miejscach pracy na caym wiecie kady z nas jest nieustannie zachcany do

  znajdywania, analizowania i korygowania swoich saboci po to, by sta si silnym.

  Tymczasem,

 • aby osign doskonao w swojej dziedzinie i czerpa z niej nieustann satysfakcj po-

  winiene pozna swj indywidualny zbir talentw2. Powiniene sta si ekspertem w znajdy-

  waniu i rozwijaniu swoich silnych stron.

  Na kad z silnych stron czowieka skadaj si trzy elementy:

  1. talenty (wrodzone) powtarzajce si pozytywne wzorce mylenia, odczuwania lub zachowania.

  2. wiedza informacje, prawdy i algorytmy,

  3. umiejtnoci zdolnoci do dziaania z wykorzystaniem wiedzy i talentw.

  Przytocz teraz skrcone opisy wszystkich trzydziestu czterech talentw, ktrych rozwinicia

  mona znale w [Silne]. Jak podkrelaj autorzy tych definicji, s one w pewnym sensie

  abstrakcyjne, gdy nie opisuj cech adnego konkretnego czowieka, ale jedynie pewn syn-

  tez i uoglnienie cech zaobserwowanych u przebadanych osb. Obok polskich nazw talen-

  tw podaj ich oryginalne nazwy w jzyku angielskim. Jedne i drugie za [Silne], a take w

  przyjtym tam porzdku.

  1. Osiganie (Achiever) By by zadowolonym z siebie, musisz kadego dnia i to bez rnicy, czy jest to dzie pracy, czy te nie mie poczucie, e co konkretnego

  osigne.

  2. Aktywator (Activator) Twoim zdaniem, liczy si przede wszystkim dziaanie. Cho przyznajesz pewn wag analizie, wolisz dziaa ni analizowa.

  3. Elastyczno (Adaptability) Przyszo to nie z gry ustalone przeznaczenie, ale co co moesz tworzy z dnia na dzie. Chtnie reagujesz na potrzeb chwili.

  4. Analityk (Analitical) Oczekujesz, aby kady pogld, czy teoria, byy dobrze ugrun-towane. Czsto mwisz: Udowodnij to.

  5. Organizator (Arranger) Najlepiej sprawdzasz si w sytuacjach dynamicznych. W obliczu zoonych wyzwa uwielbiasz ukada plany i znajdywa optymalne rozwi-

  zania.

  6. Pryncypialno (Belief) yjesz i postpujesz wedug niezmiennych i ustalonych war-toci. Najczciej jeste osob skoncentrowan na rodzinie, altruistyczn i uducho-

  wion. Cenisz sobie wysoki poziom moralnoci i odpowiedzialnoci.

  7. Dowodzenie (Command) Sprawy wasne, a take dotyczce innych, bierzesz w swoje rce. Nie jeste zakopotany narzucajc innym swj punkt widzenia.

  8. Komunikatywno (Communication) Lubisz