of 12 /12
Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń · • złamania kości twarzoczaszki 4% sumy ubezpieczenia • złamania kości ogonowej 3,5% sumy ubezpieczenia ... za złamanie zęba stałego 0,5%

Embed Size (px)

Text of Kompleksowa oferta ubezpieczeń · • złamania kości twarzoczaszki 4% sumy ubezpieczenia •...

Kompleksowa oferta ubezpiecze dla szk, przedszkoli i obkw

Szanowni Pastwo,

zapraszamy do zapoznania si z ofert ubezpiecze przygotowan specjalnie na nowy rok szkolny. Najwaniejszym jej elementem jest ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw (NNW) dzieci, modziey i personelu. Nasze ubezpieczenie wyrnia midzy innymi odpowiedzialno za wypadki powstae w czasie uprawiania wszelkiego rodzaju sportw, w tym take sportw wyczynowych uprawianych w ramach zarwno zaj lekcyjnych, jak i pozaszkolnych klubw, zwizkw i organizacji sportowych, a take w czasie wolnym. Bierzemy rwnie odpowiedzialno za wypadki powstae podczas udziau we wszelkiego rodzaju zawodach, treningach, zgrupowaniach czy obozach sportowych. Ubezpieczenie jest skierowane zarwno do dzieci i modziey szkolnej jak rwnie personelu placwek owiatowych. Warto zwrci uwag, e nie stosujemy w tym ubezpieczeniu ogranicze wiekowych. Ochron objte s zdarzenia, bez wzgldu na miejsce (zaistniae na obszarze RP i poza jej granicami) i czas (ochrona 24h na dob), przez cay rok, w tym podczas wakacji, ferii, dni witecznych, a take pobytu na tzw. zielonych szkoach.

Pragniemy przy okazji przypomnie, na co powinni Pastwo przede wszystkim zwrci uwag przy zawieraniu polisy NNW. Najwaniejsza dla ubezpieczonego i jego rodziny jest wysoko wiadczenia, ktre mona uzyska w razie wypadku. wiadczenie powinno stanowi odczuwaln rekompensat i rzeczywist pomoc finansow w trudnej sytuacji yciowej. Wysoko wiadczenia jest cile powizana z wysokoci sumy ubezpieczenia. W naszym ubezpieczeniu wysoko wiadczenia w razie mierci ubezpieczonego w wyniku wypadku na terenie placwki owiatowej wynosi dwukrotno wybranej sumy ubezpieczenia.

PZU zapewnia kilka moliwoci zgoszenia wypadku ubezpieczeniowego. Ubezpieczony lub jego opiekun mog wybra najwygodniejszy dla nich sposb: zgoszenie przez internet, telefon czy te bezporednio w oddziale PZU. Aby skrci czas rozpatrywania sprawy staramy si ograniczy formalnoci do niezbdnego minimum.

Poza ubezpieczeniem NNW w ofercie znajd Pastwo rwnie propozycj innych, bardzo wanych ubezpiecze, np. ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej (OC) placwek dydaktycznowychowawczych. Kada szkoa lub placwka wychowawcza aby bezpiecznie funkcjonowa powinna zawrze ubezpieczenie OC z tytuu prowadzonej dziaalnoci edukacyjnej i wychowawczej. Celem tego ubezpieczenia jest ochrona interesw majtkowych ubezpieczonej placwki, zwizana z ryzykiem pokrywania szkd wyrzdzonych osobom trzecim, w tym szkd wyrzdzonych uczniom

lub wychowankom znajdujcym si pod opiek lub nadzorem ubezpieczonego. Ubezpieczenie OC zapewnia ochron na wypadek szkd na osobie oraz szkd rzeczowych powstaych z tytuu: posiadanego przez ubezpieczon placwk mienia

(ruchomoci, nieruchomoci), zaniedba organizacyjnych zwizanych z prowadzeniem

dziaalnoci edukacyjnej lub wychowawczo opiekuczej, czynnoci wykonywanych przez wszystkie osoby,

za ktre ubezpieczona placwka ponosi odpowiedzialno (nauczycieli, wychowawcw, personel administracyjny, pomocniczy itp.).

Jeeli Pastwa placwka jest uprawniona do prowadzenia punktu gastronomicznego, ubezpieczenie OC obejmie ochron rwnie odpowiedzialno za szkody osobowe bdce nastpstwem zatrucia pokarmowego, powstae w zwizku z prowadzeniem tego punktu. Dodatkowo mog Pastwo rozszerzy ubezpieczenie na bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych o szkody w rzeczach przyjtych do szatni. Wybierajc zakres ubezpieczenia OC dla placwki dydaktycznowychowawczej, powinni Pastwo zwrci uwag rwnie na wysoko sumy gwarancyjnej, adekwatnej do ryzyka zwizanego z prowadzon dziaalnoci.

Obok ubezpieczenia OC placwek dydaktycznowychowawczych posiadamy w ofercie take ubezpieczenie OC dla nauczycieli, wychowawcw i opiekunw. Ubezpieczenie to jest przeznaczone dla osb fizycznych wykonujcych zadania dydaktycznowychowawcze, opiekucze i pomocnicze, zwizane z procesem nauczania i wychowania. Istotne jest, e nauczyciel, wychowawca lub opiekun otrzymuje ochron ubezpieczeniow OC niezalenie od miejsca, w ktrym wykonuje swj zawd. Ochrona trwa take, gdy nauczyciel, wychowawca lub opiekun zmieni miejsce pracy (placwk dydaktycznowychowawcz, placwk opiekucz) w trakcie roku szkolnego. Zakresem terytorialnym obejmujemy szkody bdce nastpstwem wypadkw ubezpieczeniowych, ktre zaszy na terenie pastw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii (opieka nad dziemi podczas wyjazdu na wycieczki, zielone szkoy itp.). W ofercie mog Pastwo znale take ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej przeznaczone specjalnie dla dyrektorw placwek owiatowych.

Staym ju elementem naszej oferty jest atrakcyjna propozycja ubezpieczenia budynku placwki od ognia i innych ywiow.

Chtnie umwimy si na spotkanie, aby omwi szczegy naszej oferty i pomc w wyborze ubezpiecze.

Z powaaniem

2

801 102 102 pzu.pl

UBEZPIECZENIE NASTPSTW NIESZCZLIWYCH WYPADKW DZIECI, MODZIEY I PERSONELU

WARIANT Iwiadczenia podstawowe w ramach skadki podstawowej

mier ubezpieczonego

w nastpstwie: nieszczliwego wypadku zawau serca krwotoku rdczaszkowego ataku epilepsji sepsy

100% sumy ubezpieczenia

mier ubezpieczonego na terenie placwki

wiadczenie wypacane dodatkowo poza wiadczeniem za mier ubezpieczonego w nastpstwie nieszczliwego wypadku 100% sumy ubezpieczenia

Trway uszczerbek na zdrowiu

jeeli w wyniku nieszczliwego wypadku, zawau serca, krwotoku rdczaszkowego, ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie ubezpieczony dozna 100% trwaego uszczerbku na zdrowiu, to otrzyma wiadczenie w penej wysokoci sumy ubezpieczenia, tj.: 100% trwaego uszczerbku = 100% sumy ubezpieczenia, a w razie niszego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony dozna trwaego uszczerbku

do 100% sumy ubezpieczenia

Brak trwaego uszczerbku na zdrowiu

jeeli uraz ciaa wymaga interwencji lekarskiej w placwce medycznej poczonej z dalszym leczeniem i wymaga co najmniej 1 wizyty kontrolnej

jednorazowe wiadczenie 1% sumy ubezpieczenia

Zdiagnozowanie sepsy wiadczenie z tytuu zachorowania na seps jednorazowe wiadczenie w wysokoci 1000 z

Koszty nabycia przedmiotw ortopedycznych i rodkw pomocniczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zbw staych

zwrot kosztw nabycia przedmiotw ortopedycznych i rodkw pomocniczych oraz kosztw odbudowy stomatologicznej zbw staych, poniesionych na terytorium RP i za granic

do 25% sumy ubezpieczenia (do 200 z za kady zb)

Koszty przeszkolenia zawodowego osb niepenosprawnych

zwrot kosztw przeszkolenia zawodowego osb niepenosprawnych, poniesionych na terytorium RP

do 25% sumy ubezpieczenia

Podstawa: oglne warunki ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw dzieci, modziey i personelu ustalone uchwa Zarzdu PZU SA nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. ze zmianami ustalonymi uchwa nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

3

WARIANT IIwiadczenia podstawowe w ramach skadki podstawowej

mier ubezpieczonego

w nastpstwie: nieszczliwego wypadku zawau serca krwotoku rdczaszkowego ataku epilepsji sepsy

100% sumy ubezpieczenia

mier ubezpieczonego na terenie placwki

wiadczenie wypacane dodatkowo poza wiadczeniem za mier ubezpieczonego w nastpstwie nieszczliwego wypadku 100% sumy ubezpieczenia

Koszty nabycia przedmiotw ortopedycznych i rodkw pomocniczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zbw staych

zwrot kosztw nabycia przedmiotw ortopedycznych i rodkw pomocniczych oraz kosztw odbudowy stomatologicznej zbw staych, poniesionych na terytorium RP i za granic

do 25% sumy ubezpieczenia (do 200 z za kady zb)

Koszty przeszkolenia zawodowego osb niepenosprawnych

zwrot kosztw przeszkolenia zawodowego osb niepenosprawnych, poniesionych na terytorium RP

do 25% sumy ubezpieczenia

Zdiagnozowanie sepsy wiadczenie z tytuu zachorowania na seps jednorazowe wiadczenie w wysokoci 1000 z

Trway uszczerbek na zdrowiu

spowodowany zawaem serca, krwotokiem rdczaszkowym lub powanym uszkodzeniem ciaa; wysoko wiadczenia ustalana na podstawie orzeczenia lub opinii lekarskiej stanowi taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony dozna trwaego uszczerbku

do 100% sumy ubezpieczenia

Trwae uszkodzenie ciaa

cakowita utrata wzroku w obu oczach cakowita utrata mowy poraenie lub niedowad co najmniej dwch koczyn poniej

3. stopnia w skali Lovetta piczka trwajca duej ni 30 dni

100% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata koczyny grnej w obrbie barku lub ramienia 80% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata koczyny dolnej w obrbie stawu biodrowego lub koci udowej

cakowita utrata obu nerek75% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata koczyny grnej w obrbie okcia lub przedramienia cakowita utrata koczyny dolnej w obrbie stawu kolanowego,

podudzia lub staww skokowych60% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata rki cakowita utrata wzroku w jednym oku cakowita utrata suchu w obu uszach

50% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata stopy cakowita utrata macicy 40% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata jednej nerki 35% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata suchu w jednym uchu 30% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata kciuka 22% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata jajnika lub jdra cakowita utrata ledziony cakowita utrata nosa

20% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata palucha cakowita utrata maowiny usznej 15% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata palcw rki: II, III, IV, V 8% za kady palec

cakowita utrata palcw stopy: II, III, IV, V 3% za kady palec

w razie utraty do 9 zbw staych za utrat zba staego 2% za kady utracony zb stay

w razie utraty wicej ni 9 zbw staych za wszystkie utracone zby stae 20% sumy ubezpieczenia

zamania w obrbie krgosupa dotyczy trzonw i ukw krgw (z wyczeniem koci ogonowej)

11% sumy ubezpieczenia za kady krg

zamania koci udowej niestabilne zamania miednicy zwichnicie stawu biodrowego

10% sumy ubezpieczenia

4

801 102 102 pzu.pl

WARIANT II BIS

Zakres ochrony jest taki sam, jak w wariancie II (opisanym szczegowo na s. 45), z wyczeniem wiadczenia jednorazowego w wysokoci 1,5% sumy ubezpieczenia przewidzianego, gdy uraz ciaa wymaga interwencji lekarskiej w placwce medycznej poczonej z dalszym leczeniem i wymaga co najmniej 1 wizyty kontrolnej.

Ograniczenie to daje skadk nisz o 30% w stosunku do wariantu II.

Podstawa: oglne warunki ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw dzieci, modziey i personelu ustalone uchwa Zarzdu PZU SA nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. ze zmianami ustalonymi uchwa nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Trwae uszkodzenie ciaa

zamania koci ramiennej zwichnicie stawu barkowego zamania w obrbie koci podudzia (jednej lub obu)

7% sumy ubezpieczenia

zamania koci sklepienia i podstawy czaszki zwichnicie w obrbie stawu okciowego zwichnicie stawu kolanowego (z wyczeniem zwichnicia rzepki)

5% sumy ubezpieczenia

zamania opatki, obojczyka, mostka za kad ko stabilne zamania miednicy 4,5% sumy ubezpieczenia

zwichnicie w stawach skokowych zamania w obrbie stopy z wyczeniem koci palcw zamania rzepki zamania w obrbie koci przedramienia (jednej lub obu) zamania koci twarzoczaszki

4% sumy ubezpieczenia

zamania koci ogonowej 3,5% sumy ubezpieczenia

zamania w obrbie koci rki z wyczeniem koci palcw zamania w obrbie kciuka zwichnicie kciuka

3% sumy ubezpieczenia

zamania w obrbie krgosupa dotyczy wyrostkw poprzecznych i kolczystych krgw za kady krg

zamanie w obrbie palucha2,5% sumy ubezpieczenia

zamania w obrbie koci palcw rki: II, III, IV, V zwichnicia staww w obrbie palcw rki: II, III, IV, V zamania w obrbie koci palcw stopy: II, III, IV, V

2% sumy ubezpieczenia

w razie zamania do 9 zbw staych za zamanie zba staego 0,5% sumy ubezpieczenia za kady zamany zb stay

w razie zamania wicej ni 9 zbw staych za wszystkie zamane zby stae 5% sumy ubezpieczenia

dodatkowe wiadczenie w razie operacyjnego leczenia zamania lub zwichnicia 2% sumy ubezpieczenia

Oparzenia lub odmroenia

oparzenie II stopnia powyej 30% powierzchni ciaa oparzenie III stopnia powyej 10% powierzchni ciaa oparzenie drg oddechowych leczone w szpitalu

20% sumy ubezpieczenia

oparzenie III stopnia powyej 5% do 10% powierzchni ciaa 10% sumy ubezpieczenia

oparzenie II stopnia powyej 15% do 30% powierzchni ciaa 7% sumy ubezpieczenia

odmroenie II albo wyszego stopnia wicej ni jednego palca rki lub palca stopy oraz odmroenie nosa lub ucha

oparzenie II stopnia powyej 1% do 15% powierzchni ciaa oparzenie III stopnia do 5% powierzchni ciaa

4% sumy ubezpieczenia

odmroenie II albo wyszego stopnia jednego palca rki lub stopy oparzenie II stopnia do 1% powierzchni ciaa 1,5% sumy ubezpieczenia

Wstrznienia lub podejrzenia wstrznienia mzgu

2 dni hospitalizacji 1% sumy ubezpieczenia

3 dni hospitalizacji 2% sumy ubezpieczenia

4 dni hospitalizacji 3% sumy ubezpieczenia

Pogryzienia, poksania, ukszenia (wymagajce hospitalizacji)

pogryzienia przez psa poksania przez inne zwierzta ukszenia przez owady

10% sumy ubezpieczenia

Brak trwaego uszczerbku na zdrowiu

zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, poraenie prdem, piorunem ktre to stany wymagay hospitalizacji 5% sumy ubezpieczenia

nastpstwo urazw ciaa z jednego nieszczliwego wypadku lub zdarzenia objtego umow ubezpieczenia, ktre (a) wymagao interwencji lekarskiej w placwce medycznej, poczonej z dalszym leczeniem i wymagajcej co najmniej 1 wizyty kontrolnej, a nie zostao umieszczone w tabelach, albo (b) nie daje si zakwalifikowa do definicji powanego uszkodzenia ciaa (nie dotyczy interwencji stomatologicznej)

1,5% sumy ubezpieczenia

5

WIADCZENIA TYPU ASSISTANCE (NA TERYTORIUM RP) W RAMACH SKADKI PODSTAWOWEJ

Bogaty zakres wiadcze typu assistance jest staym elementem ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw bez wzgldu na zakres oraz wysoko sumy ubezpieczenia i nie wymaga dodatkowej skadki.

Pomoc medyczna

wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego wizyta ubezpieczonego u lekarza w placwce medycznej transport medyczny wizyta pielgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego

czna kwota 2000 z na kady nieszczliwy wypadek

Pomoc rehabilitacyjna i pielgnacyjna

organizacja procesu rehabilitacji do 500 z na kady wypadek

dostawa drobnego sprztu rehabilitacyjnego lub medycznego dostarczenie do miejsca pobytu lekw przepisanych przez lekarza do 300 z na kady wypadek

domowa opieka pielgniarska po hospitalizacji duszej ni 2 dni do 1000 z na kady wypadek

Pomoc psychologa pomoc psychologa do 1500 z na kady wypadek dla kadej osoby uprawnionej do skorzystania z tej pomocy

Lekcje prywatne

dla uczniw szk podstawowych, gimnazjw oraz szk ponadgimnazjalnych (z wyczeniem uczniw szk policealnych) jeeli na skutek nieszczliwego wypadku ucze nie moe uczszcza do szkoy duej ni 10 dni od dnia wypadku, PZU organizuje i pokrywa koszty indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotw (maksymalnie 2) wchodzcych w zakres programu nauczania szkoy

do 400 z na kady nieszczliwy wypadek

6

801 102 102 pzu.pl

WIADCZENIA DODATKOWE (PO OPACENIU DODATKOWEJ SKADKI)

Warto si zastanowi nad wyborem wymienionych niej wiadcze dodatkowych. Stanowi one niewygrowane cenowo uzupenienie podstawowego zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw.

Zwrot kosztw leczenia w tym rehabilitacji

poniesionych w zwizku z nieszczliwym wypadkiem lub zdarzeniem objtym ochron na terytorium RP i za granic w ramach kosztw leczenia

poniesionych w zwizku z rehabilitacj w okresie 6 miesicy od dnia nieszczliwego wypadku lub zdarzenia objtego ochron

do wysokoci 20% lub 30% (do wyboru) sumy ubezpieczenia

Ryczatza okres czasowej cakowitej niezdolnoci do nauki i pracy pozostajcej w zwizku z nieszczliwym wypadkiem lub zdarzeniem objtym ochron

w wysokoci 0,06% sumy ubezpieczenia za jeden dzie niezdolnoci za okres nieprzerwanego leczenia trwajcego duej ni 14 dni, maksymalnie za okres 180 dni cznie dla wszystkich wypadkw lub zdarze objtych ochron

Dieta szpitalna

za pobyt w szpitalu w zwizku z nieszczliwym wypadkiem lub zdarzeniem objtym ochron,

wypacana od 2. dnia pobytu maksymalnie przez okres 90 dni z tytuu jednego nieszczliwego wypadku lub zdarzenia objtego ochron

w wysokoci 0,2% sumy ubezpieczenia za 1 dzie pobytu w szpitalu

Jednorazowe wiadczenia

w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem zoliwym

w przypadku zgonu dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca

w przypadku amputacji koczyny lub czci koczyny spowodowanej nowotworem zoliwym u dziecka, ucznia lub studenta do 25. roku ycia

w wysokoci 1000 z (na kade wiadczenie)

mier przedstawiciela ustawowego lub osoby, ktra ma na utrzymaniu ucznia lub studenta

mier w nastpstwie nieszczliwego wypadku w wysokoci 1000 z

77

OC PLACWEK DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH I PLACWEK OPIEKUCZYCH

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno cywilna ubezpieczonej placwki wobec osb trzecich za szkody na osobie i szkody rzeczowe bdce nastpstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialno cywilna deliktowa), powstae w zwizku z prowadzon przez ubezpieczonego dziaalnoci oraz z posiadanym w zwizku z t dziaalnoci mieniem.

Ochron ubezpieczeniow objte s rwnie szkody wyrzdzone w nastpstwie racego niedbalstwa. Zakres ubezpieczenia obejmuje take szkody powstae w zwizku z prowadzeniem punktu gastronomicznego przez placwk dydaktycznowychowawcz lub placwk opiekucz. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno za wypadki ubezpieczeniowe skutkujce powstaniem szkody osobowej, bdcej nastpstwem zatrucia pokarmowego, zaistniae w zwizku z prowadzeniem punktu gastronomicznego.

Suma gwarancyjna Skadka za 12 miesicy

20 000 z 90 z

50 000 z 155 z

100 000 z 205 z

500 000 z 335 z

1 000 000 z 480 z

Na Pastwa yczenie za opat dodatkowej skadki moemy wprowadzi dodatkowe klauzule, ktre rozszerzaj standardow ochron ubezpieczeniow wynikajc z niej wymienionych oglnych warunkw ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej placwek dydaktyczno wychowawczych i opiekuczych oraz nauczycieli, wychowawcw i opiekunw. Na przykad moemy wprowadzi klauzul rozszerzajc zakres ubezpieczenia o szkody powstae w rzeczach przyjtych na przechowanie do szatni. Ubezpieczenie obejmuje wtedy odpowiedzialno cywiln za szkody wynike z czynw niedozwolonych (OC deliktowa) oraz odpowiedzialno cywiln za szkody z tytuu niewykonania lub nienaleytego wykonania umw (OC kontraktowa).

Klauzula rozszerzajca zakres ubezpieczenia o szkody powstae w rzeczach przyjtych na przechowanie do szatni

Limit Skadka

5 000 z 10 z

Szczegy dotyczce pozostaych klauzul rozszerzajcych zakres ubezpieczenia omwi z Pastwem nasz przedstawiciel.

Podstawa: oglne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej placwek dydaktycznowychowawczych i opiekuczych oraz nauczycieli, wychowawcw i opiekunw ustalone uchwa Zarzdu PZU SA nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwa nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r., uchwa nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. oraz uchwa nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

8

801 102 102 pzu.pl

UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCW I OPIEKUNW

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno cywilna ubezpieczonego nauczyciela, opiekuna lub wychowawcy wobec osb trzecich za szkody na osobie i szkody rzeczowe bdce nastpstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa) powstae w zwizku z wykonywanym zawodem oraz z posiadanym w zwizku z wykonywanym zawodem mieniem. Ochron ubezpieczeniow objte s take szkody wyrzdzone w nastpstwie racego niedbalstwa. Nauczyciel, wychowawca lub opiekun otrzymuje ochron ubezpieczeniow OC niezalenie od miejsca wykonywania swojego zawodu.

Suma gwarancyjna na 1 osob

Skadka za 1 osob

100 000 z 5 z

Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, wychowawcw i opiekunw, PZU rozszerza zakres terytorialny odpowiedzialnoci o szkody bdce nastpstwem wypadkw ubezpieczeniowych, ktre zaszy na terenie pastw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno cywiln zwizan z wykonywaniem czynnoci wychowawczoopiekuczych podczas wycieczek, zielonych szk lub wymiany modziey, organizowanych przez placwki owiatowe znajdujce si na terenie RP, w ktrych zatrudniony jest nauczyciel, wychowawca lub opiekun.

Na Pastwa yczenie za opat dodatkowej skadki moemy wprowadzi dodatkowe klauzule, ktre rozszerzaj standardow ochron ubezpieczeniow wynikajc z niej wymienionych oglnych warunkw ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej placwek dydaktycznowychowawczych i opiekuczych oraz nauczycieli, wychowawcw i opiekunw.

Szczegy oferty omwi z Pastwem nasz przedstawiciel.

UBEZPIECZENIE OC DYREKTORA PLACWKI OWIATOWEJ

PZU obejmuje ochron ubezpieczeniow odpowiedzialno cywiln dyrektora placwki owiatowej oraz odpowiedzialno cywiln nauczyciela za wypadki ubezpieczeniowe skutkujce powstaniem szkody na osobie lub rzeczowej u osb trzecich z tytuu czynu niedozwolonego (OC deliktowa) lub z tytuu niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania (OC kontraktowa) przy wykonywaniu przez nich obowizkw subowych, w granicach posiadanych przez nich kompetencji. Ochron ubezpieczeniow objte s take szkody wyrzdzone w nastpstwie racego niedbalstwa.

Suma gwarancyjna na 1 osob

Skadka za 1 osob

50 000 z 100 z

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialnoci o szkody bdce nastpstwem wypadkw ubezpieczeniowych, ktre zaszy na terenie pastw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko odpowiedzialno cywiln zwizan z wykonywaniem czynnoci wychowawczoopiekuczych podczas wycieczek, zielonych szk lub wymiany modziey organizowanych przez placwki owiatowe znajdujce si na terenie RP, w ktrych zatrudniony jest nauczyciel.

Na Pastwa yczenie za opat dodatkowej skadki moemy wprowadzi dodatkowe klauzule, ktre rozszerzaj standardow ochron ubezpieczeniow wynikajc z niej wymienionych oglnych warunkw ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej placwek dydaktycznowychowawczych i opiekuczych oraz nauczycieli, wychowawcw i opiekunw.

Szczegy oferty omwi z Pastwem nasz przedstawiciel.

Podstawa: oglne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej placwek dydaktycznowychowawczych i opiekuczych oraz nauczycieli, wychowawcw i opiekunw ustalone uchwa Zarzdu PZU SA nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwa nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r., uchwa nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. oraz z uchwa nr UZ/393/2015 z 17 grudnia 2015 r.

9

Peny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka podstawowe: ogie, uderzenie pioruna, eksplozj, upadek statku powietrznego;

oraz ryzyka dodatkowe: powd, huragan, deszcz nawalny, pozostae ryzyka, tj.: grad, lawin, napr niegu lub lodu,

trzsienie ziemi, osuwanie si i zapadanie ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddwikowy, dym i sadz, katastrof budowlan, upadek drzew lub budowli,

nastpstwa szkd wodocigowych, a take akcj ratownicz prowadzon w zwizku

ze zdarzeniami wymienionymi powyej, objtymi umow ubezpieczenia.

Specjalna stawka w wysokoci 0,7 dla zakresu penego dla wszystkich budynkw w placwce dydaktycznowychowawczej i placwce opiekuczej (z wyjtkiem budynkw nalecych do szk wyszych i zakadw opiekuczoleczniczych, szpitali, szpitali uzdrowiskowych i sanatoriw) o niepalnej konstrukcji ubezpieczanych wedug wartoci odtworzeniowej.

Podstawa: oglne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych ywiow dla maych i rednich przedsibiorcw ustalone uchwaa Zarzdu PZU SA nr UZ/562/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwa nr UZ/430/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r., uchwa nr UZ/411/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz uchwa nr UZ/393/2015 z 17 grudnia 2015 r.

UBEZPIECZENIE BUDYNKW OD OGNIA I INNYCH YWIOW

10

801 102 102 pzu.pl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

pzu.pl

801 102 102