of 30 /30
Drodzy Rodzice Nazywam się Damian Grzegorzyca. Jestem przedstawicielem firmy Bezpieczny.pl i Towarzystwa Ubezpieczeń AXA. Przedstawiam Państwu ofertę ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) - dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najważniejsze elementy ubezpieczenia zostały przedstawione w załączonej ofercie, więc skupię się na najmocniejszych stronach tego ubezpieczenia: 1) Najkorzystniejszy na rynku stosunek składek do sumy ubezpieczenia: przy składkach porównywalnych do innych ofert, oferujemy zdecydowanie wyższe sumy ubezpieczenia. 2) Bardzo wysokie sumy ubezpieczenia – od 12000 do 50000 zł 3) Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia – obejmujący uprawianie sportu, a także rehabilitację po wypadku 4) Wysoka wypłacalność świadczeń, wysokie kwoty: od września 2016 roku pod moją opieką jest 4500 dzieci, w Rybniku między innymi SP 11, G1, G7. Od 1 września 2016 obsłużyłem już ponad 140 zgłoszeń (ponad 3% ubezpieczonych – to bardzo dużo, na ogół liczba zgłoszeń w towarzystwach nie przekracza 2%). To wynika z wysokiej świadomości rodziców ubezpieczających dzieci indywidualnie. Wysokie kwoty to efekt łączenia wypłat za urazy ze zwrotami kosztów leczenia i rehabilitacji. Rodzice rzadko pamiętają, że należy im się zwrot tych kosztów. 5) Bardzo szczegółowa tabela uszczerbków na zdrowiu, obejmująca także najczęstsze urazy takie jak: utrata zęba stałego (także częściowa), skręcenia i zwichnięcia, rany cięte. Jest ona elementem załączonych warunków ubezpieczenia, proszę się z nią zapoznać. 6) forma ubezpieczenia: może być zarówno grupowa, jak i indywidualna. W przypadku formy indywidualnej, każdy rodzic samodzielnie dokonuje wyboru wariantu ubezpieczenia i zakupu. Rodzic staje się ubezpieczającym,a na jednej polisie możecie ubezpieczyć wszystkie wasze dzieci, również uczące się w innych placówkach oświatowych. W formie grupowej wszystkie dzieci, objęte ubezpieczeniem w szkole, mają ten sam wariant ubezpieczenia. Ubezpieczającym może być np. przedstawiciel Rady Rodziców. 7) Ubezpieczenie działa non-stop, na całym świecie, obejmuje wszystkie zajęcia pozaszkolne i czynności życia codziennego 8) Ubezpieczenie OBEJMUJE WYCZYNOWE uprawianie sportu: w tym, m.in. żeglarstwo, jazdę konną, sporty walki, a nawet szermierkę! 9) Serwis ubezpieczenia – wypłata świadczenia po wypadku następuje nawet w ciągu kilku dni od zdarzenia! Nie trzeba czekać na zakończenie leczenia. Zgłoszenia można dokonać zaraz po zdiagnozowaniu urazu. Wówczas otrzymane środki można przeznaczyć na leczenie i rehabilitację, a na końcu procesu leczenia i rehabilitacji wystąpić jeszcze raz o zwrot kosztów. 10) Indywidualny Opiekun Ubezpieczenia – to ja! Jestem z Rybnika. W każdej sprawie możecie do mnie zadzwonić i uzyskać poradę. Po wypadku warto dzwonić do mnie w pierwszej kolejności, wówczas składanie wniosku przebiegnie bardzo szybko i sprawnie. 11) Pełna informacja o ubezpieczeniu – w przypadku ubezpieczenia indywidualnego, wszystkie dokumenty: polisa, warunki ubezpieczenia, tabela uszczerbków – trafiają prosto na Wasz adres email i macie do nich stały dostęp, i indywidualny numer konta. Przy umowach grupowych dbam, by pełna informacja była na stałe opublikowana na stronie szkoły. Mam nadzieję, że powyższe informacje zwróciły Państwa uwagę na wysoki poziom prezentowanego ubezpieczenia. Będzie mi bardzo miło, jeśli zdecydujecie powierzyć Wasze dzieci pod opiekę AXA. Damian Grzegorzyca Opiekun Bezpieczny.pl 20093, kom.533761234

Drodzy Rodzice - zs3.rybnik.pl · Złamania kości oczodołu, kości szczękowych, kości jarzmowej: a) złamania wieloodłamowe, z przemieszczeniem odłamów 6 b) złamania wieloodłamowe

  • Author
    lethuan

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Drodzy Rodzice - zs3.rybnik.pl · Złamania kości oczodołu, kości szczękowych, kości...

Drodzy RodziceNazywam si Damian Grzegorzyca. Jestem przedstawicielem firmy Bezpieczny.pl

i Towarzystwa Ubezpiecze AXA. Przedstawiam Pastwu ofert ubezpieczenia od NastpstwNieszczliwych Wypadkw (NNW) - dla uczniw szk podstawowych i ponadpodstawowych.Najwaniejsze elementy ubezpieczenia zostay przedstawione w zaczonej ofercie, wic skupi sina najmocniejszych stronach tego ubezpieczenia:

1) Najkorzystniejszy na rynku stosunek skadek do sumy ubezpieczenia: przy skadkachporwnywalnych do innych ofert, oferujemy zdecydowanie wysze sumy ubezpieczenia.

2) Bardzo wysokie sumy ubezpieczenia od 12000 do 50000 z3) Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia obejmujcy uprawianie sportu, a take rehabilitacj

po wypadku4) Wysoka wypacalno wiadcze, wysokie kwoty: od wrzenia 2016 roku pod moj opiek

jest 4500 dzieci, w Rybniku midzy innymi SP 11, G1, G7. Od 1 wrzenia 2016 obsuyemju ponad 140 zgosze (ponad 3% ubezpieczonych to bardzo duo, na og liczbazgosze w towarzystwach nie przekracza 2%). To wynika z wysokiej wiadomocirodzicw ubezpieczajcych dzieci indywidualnie. Wysokie kwoty to efekt czenia wypatza urazy ze zwrotami kosztw leczenia i rehabilitacji. Rodzice rzadko pamitaj, e naleyim si zwrot tych kosztw.

5) Bardzo szczegowa tabela uszczerbkw na zdrowiu, obejmujca take najczstsze urazytakie jak: utrata zba staego (take czciowa), skrcenia i zwichnicia, rany cite. Jest onaelementem zaczonych warunkw ubezpieczenia, prosz si z ni zapozna.

6) forma ubezpieczenia: moe by zarwno grupowa, jak i indywidualna. W przypadku formyindywidualnej, kady rodzic samodzielnie dokonuje wyboru wariantu ubezpieczeniai zakupu. Rodzic staje si ubezpieczajcym,a na jednej polisie moecie ubezpieczywszystkie wasze dzieci, rwnie uczce si w innych placwkach owiatowych.W formie grupowej wszystkie dzieci, objte ubezpieczeniem w szkole, maj ten sam wariantubezpieczenia. Ubezpieczajcym moe by np. przedstawiciel Rady Rodzicw.

7) Ubezpieczenie dziaa non-stop, na caym wiecie, obejmuje wszystkie zajcia pozaszkolnei czynnoci ycia codziennego

8) Ubezpieczenie OBEJMUJE WYCZYNOWE uprawianie sportu: w tym, m.in. eglarstwo,jazd konn, sporty walki, a nawet szermierk!

9) Serwis ubezpieczenia wypata wiadczenia po wypadku nastpuje nawet w cigu kilku dniod zdarzenia! Nie trzeba czeka na zakoczenie leczenia. Zgoszenia mona dokona zarazpo zdiagnozowaniu urazu. Wwczas otrzymane rodki mona przeznaczy na leczeniei rehabilitacj, a na kocu procesu leczenia i rehabilitacji wystpi jeszcze raz o zwrotkosztw.

10) Indywidualny Opiekun Ubezpieczenia to ja! Jestem z Rybnika. W kadej sprawie moeciedo mnie zadzwoni i uzyska porad. Po wypadku warto dzwoni do mnie w pierwszejkolejnoci, wwczas skadanie wniosku przebiegnie bardzo szybko i sprawnie.

11) Pena informacja o ubezpieczeniu w przypadku ubezpieczenia indywidualnego, wszystkiedokumenty: polisa, warunki ubezpieczenia, tabela uszczerbkw trafiaj prosto na Waszadres email i macie do nich stay dostp, i indywidualny numer konta. Przy umowachgrupowych dbam, by pena informacja bya na stae opublikowana na stronie szkoy.

Mam nadziej, e powysze informacje zwrciy Pastwa uwag na wysoki poziomprezentowanego ubezpieczenia. Bdzie mi bardzo mio, jeli zdecydujecie powierzy Wasze dziecipod opiek AXA.

Damian GrzegorzycaOpiekun Bezpieczny.pl 20093, kom.533761234

PAKIET NNWSZKOLNE 49z

skadka roczna

Wysoko wiadczenia wyraona w zotwkach

WARIANT III

mier w wyniku wypadku komunikacyjnego 24 000

Nazwa wiadczenia

Dzikujemy za skorzystanie z oferty

UBEZPIECZENIE NNWDLA UCZNIW I PRACOWNIKW SZK PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH

mier w wyniku nieszczliwego wypadku, wyniku zawau serca lub udaru mzgu 20 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciaa w NNW 100% SUstawka za 1% SUw tym m.in.: rany skry, oparzenia, odmroenia zamania, zwichnicia, skrcenia wstrznienie mzgu uszkodzenia narzdu suchu i wzroku utrata zbw staych

20 000200

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW (maksymalnie do 180 dni, patne od pierwszego dnia pobytu)

30 / dzieSU 5 400

Zwrot kosztw nabycia lub naprawy rodkw pomocniczych NNW 2 500

Zwrot kosztw leczenia i rehabilitacji w NNW 2 000

Wystpienie powanego zachorowania u Ubezpieczonego

Powane zachorowanie jedna z niej wymienionych chorb:

a) nowotwr zoliwy z biaaczkami i choniakami;b) niewydolno nerek;c) niewydolno wtroby;d) cukrzyca;e) dystrofia miniowa;f) guzy rdczaszkowe;g) piczka;h) sepsa (sepsis);i) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP);j) zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych.

Powysze wiadczenie objte jest karencj wynoszc 1 miesic, liczon od daty rozpoczcia ochrony ubezpieczeniowej.

Prawo do wiadczenia z tytuu wystpienia u Ubezpieczonego powanego zachorowa-nia zostanie przyznane pod warunkiem, e zdiagnozowanie powanego zachorowania nastpio przed ukoczeniem przez Ubezpieczonego 25. roku ycia oraz Ubezpieczony pozosta przy yciu przez okres co najmniej 1 miesica od daty rozpoznania powanego zachorowania. Prawo do wiadczenia w zwizku z wystpieniem u Ubezpieczonego cukrzycy zostanie przyznane pod warunkiem, e cukrzyca zostaa zdiagnozowana przed ukoczeniem przez Ubezpieczonego 18. roku ycia.

1 000

mier rodzica lub opiekuna prawnego w NNW 2 000

Wicej ni standard - wyczynowe uprawianie sportu dla wybranego wariantu (zarwno zajcia szkolne jak i pozaszkolne oraz w yciu prywatnym, m.in. pika nona, sporty walki, ywiarstwo, jazda konna, lekkoatletyka, pywanie). Uwaga: nie dotyczy pracownikw placwek.

Warunki umowy, tabele uszczerbkw oraz procedury zgaszania zdarze dostpne s na stronie www.bezpieczny.pl oraz u Twojego dedykowanego Opiekuna szkoy.

Pojcia uyte wtabeli oznaczaj:

rana uszkodzenie penej gruboci skry zaopatrzone chirurgicznie poprzez zaoenie szww lub klamer (zwyjtkiem uszkodze jzyka oraz oparze); maksymalne sumaryczne wiadczenie z tytuu odniesionych ran w wyniku jednego nieszczliwego wypadku nie moe przekroczy 6% sumy ubezpieczenia;

1% TBSA powierzchnia odpowiadajca powierzchni doni wraz zpalcami; oparzenia oceniane s wg tablicy Lunda iBrowdera.

A. USZKODZENIA GOWY 1. Uszkodzenie powok czaszki (bez uszkodze kostnych):

a) rany skry owosionej gowy 1

b) utrata skry owosionej oskalpowanie (powyej 75% powierzchni) 25

2. Zamania koci czaszki:

a) sklepienia (za kad ko) 2

b) podstawy 5

3. Ubytek penej gruboci koci czaszki niezalenie od powierzchni 5

4. Rozpoznane wstrznienie mzgu wnastpstwie urazu czaszkowo-mzgowego:

a) zhospitalizacj od 1 do 2 dni 1

b) zhospitalizacj od 3 do 5 dni 2

c) zhospitalizacj od 6 do 10 dni 5

d) zhospitalizacj powyej 10 dni 10

5. Uszkodzenie nerww ruchowych:

a) bloczkowy dodatkowy, podjzykowy 2

b) okoruchowy, odwodzcy, trjdzielny, twarzowy, bdny, jzykowo-gardowy 3

6. Urazy rdczaszkowe (krwiaki, krwotoki rdczaszkowe itp.):

a) krwiak rdczaszkowy pourazowy, potwierdzony wbadaniach obrazowych mzgu (TK, RM), leczony zachowawczo 10

b) krwiak rdczaszkowy pourazowy, potwierdzony w badaniach obrazowych mzgu (TK, RM), leczony operacyjnie 20

c) krwiak rdczaszkowy pourazowy, potwierdzony w badaniach obrazowych mzgu (TK, RM), skutkujcy zaburzeniami neurologicznymii psychiatrycznymi (ocena po badaniu orzeczniczym) 30100

B. USZKODZENIA TWARZY 7. Uszkodzenia powok twarzy:

a) rany skry twarzy 2

b) oparzenia powyej stopnia IIA za 1% TBSA 5

8. Uszkodzenia nosa:

a) zamanie koci nosa iprzegrody nosa wieloodamowe, zprzemieszczeniem 5

b) zamanie koci nosa iprzegrody nosa zprzemieszczeniem 2

c) inne zamania koci nosa lub przegrody nosa bez przemieszczenia 1

d) utrata czci nosa operowana rekonstrukcyjnie 7

e) utrata cakowita (cznie zkomi nosa) 30

9. Utrata zbw staych:

a) co najmniej korona za kady zb 1

Tabela wiadczez tytuu uszczerbkw lub uszkodze ciaa na skutek nieszczliwego wypadku

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji S.A., ul. Chodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.plOrgan rejestrowy: Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155; Kapita zakadowy: 107 912 677 z wpacony w caoci

ubezpieczenia

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

Kod dokumentu: 1406_0517

2

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

b) utrata czciowa korony za kady zb 0,5

Maksymalne sumaryczne wiadczenie za utrat zbw staych nie moe przekroczy 20%.

10. Zamania koci oczodou, koci szczkowych, koci jarzmowej:

a) zamania wieloodamowe, zprzemieszczeniem odamw 6

b) zamania wieloodamowe 4

c) inne zamania 1

11. Utrata szczki lub uchwy:

a) czciowa 15

b) cakowita 40

12. Zamania uchwy:

a) zamania wieloodamowe, zprzemieszczeniem odamw 6

b) zamania wieloodamowe 4

c) inne zamania 1

13. Ubytek podniebienia 15

14. Urazy jzyka:

a) rany jzyka zaopatrzone chirurgicznie szwami 1

b) czciowa utrata jzyka 3

c) cakowita utrata jzyka 50

C. USZKODZENIA NARZDU WZROKU (nie podlegaj sumowaniu)

15. Poraenie nastawnoci (akomodacji) przy braku zaburze ostroci wzroku po korekcji:

a) jednego oka 15

b) obu oczu 30

16. Uszkodzenie gaki ocznej wskutek urazw tpych, drcych, urazw chemicznych, termicznych, spowodowanych promieniowaniem elektromagnetycznym oraz energi elektryczn:

a) bez zaburze ostroci wzroku 1

b) zczciowym obnieniem ostroci wzroku jednego oka (przy obnieniu ostroci wzroku do 0,8 iniszej) 5

c) zczciowym obnieniem ostroci wzroku obu oczu (przy obnieniu ostroci wzroku do 0,8 iniszej) 15

d) zcakowit utrat widzenia jednego oka 35

e) zcakowit utrat widzenia obu oczu 100

f) utrata gaki ocznej 40

17. Ubytki pola widzenia:

a) dwuskroniowe 60

b) dwunosowe 30

c) jednoimienne 30

d) inne ubytki pola widzenia (jednooczne) 5

18. Bezsoczewkowo pourazowa:

a) wjednym oku 15

b) wobu oczach 30

19. Uszkodzenie przewodw zowych wymagajce korekcji operacyjnej:

a) wjednym oku 5

b) wobu oczach 15

20. Odwarstwienie siatkwki jednego oka pourazowe, po urazie oka lub gowy:

a) bez zaburze ostroci wzroku 2

b) zczciowym obnieniem ostroci wzroku jednego oka (przy obnieniu ostroci wzroku do 0,8 iniszej) 5

c) zcakowit utrat wzroku 35

21. Jaskra wtrna pourazowa, po potwierdzonym urazie oka lub gowy 3

3

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

22. Wytrzeszcz ttnicy pourazowy 40

Uwaga: Ostro wzroku zawsze okrela si po korekcji szkami zarwno przy zmtnieniu rogwki lub soczewki, jak iprzy wspistnieniu uszkodzenia siatkwki lub nerwu wzrokowego. Ocen kocow naley pomniejszy oewentualne wczeniejsze upoledzenie ostroci wzroku. W przypadku uszkodzenia narzdu wzroku kolejne nalene wiadczenie wypacane z tytuu tego samego nieszczliwego wypadku pomniejszane jest okwot ju wypaconego wiadczenia.

D. USZKODZENIA NARZDU SUCHU

23. Urazy maowiny usznej:

a) rany, oparzenia 1

b) utrata czci maowiny 2

c) utrata czci maowiny operowana rekonstrukcyjnie 7

d) cakowita utrata jednej maowiny 15

e) cakowita utrata obu maowin 30

24. Uszkodzenie ucha rodkowego, bony bbenkowej, kosteczek suchowych, ucha wewntrznego:

a) bez utraty suchu, jednostronne 1

b) zczciow jednostronn utrat suchu (powyej 25 dB) 5

c) zcakowit jednostronn utrat suchu 20

d) zczciow obustronn utrat suchu (powyej 25 dB) 10

e) zcakowit obustronn utrat suchu 50

Uwaga: Oblicza si redni dla ucha prawego ilewego oddzielnie dla 500, 1000 i2000 Hz. Jeeli rnica pomidzy wartociami dla 500 Hz i2000 Hz jest wiksza ni 40 dB, ubytek suchu wylicza si jako redni zczterech progw: 500, 1000, 2000 i4000 Hz. Jeeli rnica pomidzy wartociami dla 500 Hz i2000 Hz jest wiksza ni 40 dB, ale prg syszalnoci dla 4000 Hz jest lepszy ni dla 2000 Hz, ubytek suchu wylicza si jako redni ztrzech progw.

25. Uszkodzenie nerwu twarzowego cznie zpkniciem koci skalistej:

a) jednostronne 5

b) dwustronne 20

W przypadku uszkodzenia narzdu suchu kolejne nalene wiadczenie wypacane z tytuu tego samego nieszczliwego wypadku pomniejszane jest okwot ju wypaconego wiadczenia.

E. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY IPRZEYKU

26. Uszkodzenie garda, krtani, tchawicy leczone operacyjnie 7

27. Uszkodzenie przeyku:

a) leczone operacyjnie 7

b) leczone rekonstrukcyjnie, odtwrczo 30

28. Uszkodzenie skry szyi:

a) rany skry 1

b) rany po oparzeniach powyej stopnia IIA za 1% TBSA 2

F. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ, PLECW IICH NASTPSTWA

29. Urazy czci mikkich klatki piersiowej, grzbietu, plecw:

a) rany skry 1

b) rany po oparzeniach powyej stopnia IIA za 2% TBSA 1

30. Uszkodzenie lub utrata sutka:

a) rany brodawki 1

b) czciowa lub cakowita utrata brodawki 3

c) krwiaki sutka wymagajce nacicia 2

d) czciowa lub cakowita utrata sutka 15

31. Zamania eber:

a) zamanie 1 ebra 0,5

b) zamania od 2 do 4 eber 2

4

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

c) zamania od 5 do 10 eber 7

d) zamania powyej 10 eber 10

32. Zamanie mostka:

a) bez przemieszczenia 1

b) zprzemieszczeniem 4

c) zamania wieloodamowe, zprzemieszczeniem 6

33. Uszkodzenie puc iopucnej:

a) krwiak opucnej lub odma opucnej niewymagajce drenau 2

b) krwiak opucnej lub odma opucnej wymagajce drenau 5

c) krwiak opucnej lub odma opucnej leczona operacyjnie 10

d) utrata czci puca 15

e) utrata caego puca 30

34. Uszkodzenie serca lub osierdzia:

a) uszkodzenia serca wymagajce nakucia osierdzia 10

b) uszkodzenia serca lub osierdzia leczone operacyjnie 30

35. Uszkodzenia przepony leczone operacyjnie 10

G. USZKODZENIA BRZUCHA IICH NASTPSTWA

36. Uszkodzenia powok jamy brzusznej:

a) rany skry 1

b) rany po oparzeniach powyej stopnia IIA za 3% TBSA 1

c) rany brzucha leczone operacyjnie zotwarciem jamy otrzewnowej 5

37. Uszkodzenia odka, jelit, sieci, krezki jelita:

a) leczone operacyjnie, bez utraty narzdw jamy brzusznej 5

b) utrata czci odka, jelita cienkiego lub grubego 10

38. Uszkodzenie duych naczy krwiononych jamy brzusznej imiednicy (aorty brzusznej, ttnic biodrowych wsplnych, zewntrznych iwewntrznych, yy gwnej dolnej iy biodrowych wsplnych) leczone operacyjnie 10

39. Uszkodzenie odbytnicy, odbytu, zwieracza odbytu:

a) uszkodzenia zaopatrzone chirurgicznie 3

b) uszkodzenia leczone operacyjnie 5

c) uszkodzenia wymagajce odbytu sztucznego 15

40. Uszkodzenia ledziony:

a) leczone zachowawczo (krwiak, pknicie narzdu potwierdzone badaniem obrazowym) 2

b) leczone operacyjnie zzachowaniem narzdu 5

c) utrata ledziony 15

41. Uszkodzenie wtroby iprzewodw ciowych, pcherzyka ciowego lub trzustki:

a) leczone zachowawczo (krwiak, pknicie narzdu potwierdzone badaniem obrazowym) 2

b) leczone operacyjnie zzachowaniem narzdu 5

c) utrata pcherzyka ciowego, fragmentu wtroby lub fragmentu trzustki 10

d) utrata cakowita wtroby lub trzustki 100

H. USZKODZENIA NARZDW MOCZOWO-PCIOWYCH

42. Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek:

a) leczone zachowawczo (krwiak, pknicie narzdu potwierdzone badaniem obrazowym) 2

b) leczone operacyjnie zzachowaniem narzdu 5

c) utrata czciowa nerki 15

d) utrata cakowita nerki 30

e) utrata obu nerek 100

5

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

43. Uszkodzenie moczowodu:

a) leczone endoskopowo 5

b) leczone rekonstrukcyjnie, odtwrczo 15

44. Uszkodzenie pcherza moczowego:

a) leczone zachowawczo 1

b) leczone operacyjnie 10

c) utrata cakowita pcherza 50

45. Uszkodzenia cewki moczowej:

a) leczone zachowawczo 1

b) leczone endoskopowo 5

c) leczone rekonstrukcyjnie, odtwrczo 15

46. Uszkodzenia prcia:

a) rany, uszkodzenia leczone rekonstrukcyjnie, odtwrczo 2

b) czciowa utrata prcia 10

c) cakowita utrata prcia 40

47. Uszkodzenie lub utrata jdra, jajnika:

a) leczone zachowawczo (wodniak, krwiak, pknicie narzdu potwierdzone badaniem obrazowym) 2

b) leczone operacyjnie zzachowaniem narzdu 5

c) utrata czciowa 10

d) utrata cakowita 20

e) utrata cakowita obu jder lub jajnikw 40

48. Utrata macicy 30

49. Pourazowe uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy:

a) izolowane rany wzakresie skry 2

b) uszkodzenia skry oraz mini lub powizi, zaopatrzone chirurgicznie 7

c) uszkodzenia leczone operacyjnie i/lub rekonstrukcyjnie 15

I. USZKODZENIA KRGOSUPA, RDZENIA KRGOWEGO IICH NASTPSTWA 50. Uszkodzenie krgosupa szyjnego:

a) skrcenie 2

b) zwichnicie 10

c) zamanie trzonw lubukw krgw leczone zachowawczo (kady) 5

d) zamanie trzonw lubukw krgw leczone operacyjnie (kady) 10

e) zamanie wyrostkw kolczystych lubpoprzecznych (kady) 1

Maksymalne sumaryczne wiadczenie za uszkodzenie krgosupa szyjnego nie moe przekroczy 45%.

51. Uszkodzenia krgosupa wodcinku piersiowym (Th1Th10):

a) skrcenie 1

b) zwichnicie 10

c) zamanie trzonw lubukw krgw leczone zachowawczo (kady) 4

d) zamanie trzonw lubukw krgw leczone operacyjnie (kady) 10

e) zamanie wyrostkw kolczystych lubpoprzecznych (kady) 1

Maksymalne sumaryczne wiadczenie za uszkodzenie krgosupa wodcinku piersiowym nie moe przekroczy 30%.

52. Uszkodzenia krgosupa wodcinku piersiowo-ldwiowym (Th11L5):

a) skrcenie 2

b) zwichnicie 10

c) zamanie trzonw lubukw krgw leczone zachowawczo (kady) 5

d) zamanie trzonw lubukw krgw leczone operacyjnie (kady) 10

e) zamanie wyrostkw kolczystych lubpoprzecznych (kady) 1

Maksymalne sumaryczne wiadczenie za uszkodzenie krgosupa wodcinku piersiowo-ldwiowym nie moe przekroczy 40%.

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

6

53. Urazy rdzenia krgowego:

a) uszkodzenie rdzenia krgowego jednoznacznie rozpoznane w szpitalu, potwierdzone w badaniach obrazowych rdzenia (TK, RM), z utrwalonymi zaburzeniami czucia 10

b) uszkodzenie rdzenia krgowego jednoznacznie rozpoznane w szpitalu, potwierdzone w badaniach obrazowych rdzenia (TK, RM), z utrwalonym niedowadem koczyn Lovett 4 Ashworth 2 20

c) uszkodzenie rdzenia krgowego jednoznacznie rozpoznane w szpitalu, potwierdzone w badaniach obrazowych rdzenia (TK, RM), z utrwalonym niedowadem koczyn Lovett 3 Ashworth 3 30

d) uszkodzenie rdzenia krgowego jednoznacznie rozpoznane w szpitalu, potwierdzone w badaniach obrazowych rdzenia (TK, RM), z utrwalonym niedowadem koczyn Lovett 2 Ashworth 4 60

e) uszkodzenie rdzenia krgowego jednoznacznie rozpoznane w szpitalu, potwierdzone w badaniach obrazowych rdzenia (TK, RM), z utrwalonym niedowadem koczyn Lovett 1 Ashworth 5 100

J. USZKODZENIA MIEDNICY 54. Rozejcie si spojenia onowego 5

55. Zwichnicie stawu krzyowo-biodrowego 10

56. Zamanie miednicy zprzerwaniem obrczy biodrowej, jedno- lub wielomiejscowe:

a) wodcinku przednim jednostronne (ko onowa lub kulszowa) 2

b) wodcinku przednim ko onowa ikulszowa lub obustronnie 5

c) wodcinku przednim itylnym (typ Malgaignea) bez przemieszczenia 10

d) wodcinku przednim itylnym zprzemieszczeniem 20

57. Zamanie panewki stawu biodrowego:

a) tylnej kolumny, tylnej krawdzi 15

b) przedniej kolumny, przedniej krawdzi 5

c) zwichnicie centralne I 7

d) zwichnicie centralne II 15

e) zwichnicie centralne III 30

f) uszkodzenia pourazowe leczone protezoplastyk stawu biodrowego 20

58. Izolowane zamania koci miednicy ikoci krzyowej bez przerwania obrczy koczyny dolnej:

a) jednomiejscowe nieprzemieszczone zamanie koci miednicy (np. zamanie jednej gazi koci onowej lub kulszowej), koci krzyowej 2

b) jednomiejscowe zamanie koci miednicy (np. zamanie jednej gazi koci onowej lub kulszowej), koci krzyowej zprzemieszczeniem 4

c) wielomiejscowe zamania koci miednicy i/lub koci krzyowej bez przemieszczenia 5

d) wielomiejscowe zamania koci miednicy i/lub koci krzyowej zprzemieszczeniem 10

e) izolowane zamania talerza koci biodrowej, kolcw biodrowych, guza kulszowego 2

f) zamanie koci ogonowej bez przemieszczenia 1

g) zamanie koci ogonowej zprzemieszczeniem 3

K. USZKODZENIA KOCZYNY GRNEJ OPATKA

59. Zamania opatki:

a) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 6

b) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 4

c) inne zamania 1

OBOJCZYK

60. Zamania obojczyka:

a) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 5

b) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 2

c) inne zamania 1

61. Uszkodzenie wizozrostu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego:

a) I 1

7

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

b) II 3

c) III 5

BARK STAW RAMIENNO-OPATKOWY

62. Uszkodzenia stawu ramienno-opatkowego (zwichnicia, zamania gowy, nasady bliszej koci ramiennej; skrcenia) oraz uszkodzenia pozostaych struktur barku:

a) skrcenie 1

b) zwichnicie wymagajce repozycji przez lekarza 3

c) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 10

d) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 5

e) inne zamania 2

f) zamania leczone protezoplastyk 15

63. Utrata koczyny wstawie ramienno-opatkowym 65

64. Utrata koczyny wraz zopatk 70

RAMI

65. Zamanie trzonu koci ramiennej:

a) zamania wieloodamowe 7

b) zamania otwarte 10

c) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 7

d) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 4

e) inne zamania 2

66. Izolowane uszkodzenia skry, mini, uszkodzenia cigien iich przyczepw:

a) rany skrne 1

b) uszkodzenie minia dwugowego zaopatrzone chirurgicznie 4

c) uszkodzenie innych mini ramienia zaopatrzone chirurgicznie 3

d) oparzenia powyej stopnia IIA za 1% TBSA 1

67. Utrata koczyny wobrbie ramienia 60

STAW OKCIOWY

68. Zamania wobrbie okcia (nasada dalsza koci ramiennej, nasada blisza koci promieniowej iokciowej):

a) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 8

b) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 5

c) inne zamania 2

69. Inne uszkodzenia okcia:

a) skrcenie 1

b) zwichnicie 3

PRZEDRAMI

70. Zamania wobrbie dalszych nasad jednej lub obu koci przedramienia:

a) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 5

b) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 3

c) inne zamania 1

71. Zamania trzonw jednej lub obu koci przedramienia:

a) zamania wieloodamowe, otwarte, lub zamania di Monteggio, Galeazzi 9

b) zamania otwarte 7

c) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 5

d) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 3

e) inne zamania 2

72. Izolowane uszkodzenie czci mikkich przedramienia, skry, mini, cigien:

a) rany skrne 1

b) uszkodzenia mini zaopatrzone chirurgicznie 2

8

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

c) uszkodzenia cigien zaopatrzone chirurgicznie (kade) 2

d) oparzenia powyej stopnia IIA za 1% TBSA 1

73. Utrata koczyny wobrbie przedramienia 55

74. Utrata przedramienia wokolicy nadgarstka 50

NADGARSTEK

75. Uszkodzenia nadgarstka:

a) zamania mnogie koci nadgarstka zprzemieszczeniem 7

b) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 4

c) inne zamania 2

d) zwichnicia 5

e) skrcenia 1

76. Utrata rki na poziomie nadgarstka 55

RDRCZE

77. Zamania koci rdrcza oraz inne uszkodzenia doni irdrcza:

a) Iko rdrcza:

i) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 4

ii) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 2

ii) inne zamania 1

b) II ko rdrcza:

i) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem 3

ii) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 2

iii) inne zamania 1

c) III, IV, V ko rdrcza:

i) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem 2

ii) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 1

iii) inne zamania 1

d) rany doni irdrcza 1

e) oparzenia doni irdrcza powyej stopnia IIA za 1% TBSA 5

KCIUK

78. Utrata wzakresie kciuka:

a) utrata czciowa lub cakowita opuszki 1

b) utrata paliczka paznokciowego 9

c) utrata obu paliczkw bez koci rdrcza 17

d) utrata obu paliczkw zkoci rdrcza 20

79. Inne uszkodzenia kciuka (zamania, zwichnicia, skrcenia, uszkodzenia tkanek mikkich):

a) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 4

b) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 2

c) inne zamania 1

d) rany 1

e) uszkodzenia lub przecicie cigien (kade) 2

f) zwichnicia 2

g) skrcenia (jeli byo unieruchomienie) 1

h) skrcenia bez unieruchomienia (konieczne leczenie przez min. 2 tygodnie, potwierdzone dokumentacj medyczn) 0,5

PALEC WSKAZUJCY

80. Utrata wobrbie wskaziciela wzalenoci od znieksztace, jakoci kikuta, ograniczenia ruchw wskaziciela, upoledzenia funkcji rki:

a) utrata czciowa lub cakowita opuszki 1

b) utrata paliczka paznokciowego 4

9

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

c) utrata paliczka rodkowego 9

d) utrata trzech paliczkw 12

e) utrata wskaziciela zkoci rdrcza 16

81. Wszelkie inne uszkodzenia wobrbie wskaziciela (zamania, zwichnicia, skrcenia, uszkodzenia czci mikkich):

a) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 3

b) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 2

c) inne zamania 1

d) rany 1

e) uszkodzenia lub przecicie cigien (kade) 2

f) zwichnicia 2

g) skrcenia (jeli byo unieruchomienie) 1

h) skrcenia bez unieruchomienia (konieczne leczenie przez min. 2 tygodnie, potwierdzone dokumentacj medyczn) 0,5

PALEC TRZECI, CZWARTY IPITY

82. Palec III, IV iV wzalenoci od poziomu utraty:

a) palec III utrata paliczka paznokciowego 2

b) palec III utrata dwch paliczkw 5

c) palec III utrata trzech paliczkw 8

d) utrata palca III zkoci rdrcza 9

e) palec IV utrata paliczka paznokciowego 1

f) palec IV utrata dwch paliczkw 2

g) palec IV utrata trzech paliczkw 3

h) utrata palca IV zkoci rdrcza 4

i) palec V utrata paliczka paznokciowego 1

j) palec V utrata dwch paliczkw 2

k) palec V utrata trzech paliczkw 3

l) utrata palca V zkoci rdrcza 4

83. Wszelkie inne uszkodzenia wobrbie palcw III, IV lub V zamania, zwichnicia, skrcenia, uszkodzenia czci mikkich:

a) palec III:

i) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 3

ii) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 2

iii) inne zamania 1

iv) rany; uszkodzenia, przecicia cigien; zwichnicia 1

v) skrcenia (jeli byo unieruchomienie) 1

vi) skrcenia bez unieruchomienia (konieczne leczenie przez min. 2 tygodnie, potwierdzone dokumentacj medyczn) 0,5

b) palec IV:

i) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 2

ii) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 1

iii) inne zamania 1

iv) rany; uszkodzenia, przecicia cigien; zwichnicia 1

v) skrcenia (jeli byo unieruchomienie) 1

vi) skrcenia bez unieruchomienia (konieczne leczenie przez min. 2 tygodnie, potwierdzone dokumentacj medyczn) 0,5

c) palec V:

i) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 1

ii) inne zamania 1

iii) rany; uszkodzenia lub przecicie cigien; zwichnicia 1

iv) skrcenia (jeli byo unieruchomienie) 1

v) skrcenia bez unieruchomienia (konieczne leczenie przez min. 2 tygodnie, potwierdzone dokumentacj medyczn) 0,5

10

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

Uwaga: Warto wiadczenia zwizana zuszkodzeniem skry, mini, nerww, koci nie moe przekroczy wartoci za cakowit utrat koczyny lub czci koczyny, ktrej te uszkodzenia dotycz. Warto wiadczenia ustalona za uszkodzenie jednego palca nie moe przekroczy wartoci wiadczenia przewidzianego za cakowit utrat tego palca. Przy uszkodzeniach obejmujcych wiksz liczb palcw suma procentw za poszczeglne uszkodzenia palcw nie moe przekroczy wartoci przewidzianej za cakowit utrat rki.

L. USZKODZENIA KOCZYNY DOLNEJ

STAW BIODROWY

84. Utrata koczyny dolnej:

a) przez wyuszczenie jej wstawie biodrowym 70

b) amputacja na poziomie uda 60

85. Uszkodzenia stawu biodrowego bliszej nasady koci udowej zamania bliszej nasady koci udowej, zamania szyjki, zamania krtarzowe, urazowe zuszczenia gowy koci udowej:

a) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 15

b) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 10

c) inne zamania 8

d) uszkodzenia pourazowe leczone protezoplastyk stawu biodrowego 20

UDO

86. Zamanie koci udowej:

a) zamania wieloodamowe 15

b) zamania otwarte 12

c) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 4

d) inne zamania 3

87. Izolowane uszkodzenia tkanek mikkich skry, mini, cigien, naczy:

a) rany skrne uda lub poladka 1

b) uszkodzenia zaopatrzone chirurgicznie (szycie mini) 3

c) uszkodzenia naczy leczone operacyjnie 8

d) oparzenia powyej stopnia IIA za 1% TBSA 1

KOLANO

88. Zamania koci tworzcych staw kolanowy dalszej nasady koci udowej, bliszej nasady koci piszczelowej:

a) zamania wieloodamowe, otwarte, zmiadeniowe 20

b) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 10

c) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 5

d) inne zamania 2

89. Zamania rzepki:

a) zamania skutkujce usuniciem rzepki 10

b) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 8

c) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 5

d) inne zamania 2

90. Uszkodzenia aparatu wizadowo-torebkowego (sumarycznie maksymalnie do 25%):

a) uszkodzenie kotki przyrodkowej 1

b) uszkodzenie kotki bocznej 1

c) uszkodzenie cakowite wizada krzyowego przedniego ACL 5

d) uszkodzenie cakowite wizada krzyowego tylnego PCL 4

e) uszkodzenie cakowite wizada pobocznego bocznego LCL 4

f) uszkodzenie cakowite wizada pobocznego przyrodkowego MCL 4

g) zwichnicie rzepki wymagajce repozycji przez lekarza (wykluczone zwichnicia nawykowe lub nastawione przez chorego) 3

h) skrcenia kolana bez uszkodze wymienionych powyej (konieczne leczenie przez min. 2 tygodnie, potwierdzone dokumentacj medyczn) 1

91. Utrata koczyny na poziomie stawu kolanowego 50

11

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

PODUDZIE

92. Zamanie koci podudzia:

a) zamania wieloodamowe, otwarte, zmiadeniowe 15

b) zamania otwarte 12

c) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 10

d) zamania jednomiejscowe zprzemieszczeniem 5

e) inne zamania 2

93. Izolowane zamanie koci strzakowej:

a) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 2

b) inne zamania 1

94. Uszkodzenia tkanek mikkich podudzia, skry, mini, naczy, cigna Achillesa iinnych cigien:

a) rany skrne 1

b) naderwanie minia trjgowego ydki 2

c) cakowite uszkodzenie minia trjgowego ydki 10

d) uszkodzenie cigna Achillesa niewymagajce leczenia operacyjnego 2

e) uszkodzenie cigna Achillesa leczone operacyjnie 5

f) uszkodzenie minia piszczelowego przedniego iprostownikw palcw 2

g) uszkodzenie innych mini icigien 1

h) oparzenia powyej stopnia IIA za 1% TBSA 1

95. Utrata koczyny wobrbie podudzia:

a) przy dugoci kikuta do 8 cm, mierzc od szpary stawowej 50

b) przy duszych kikutach 45

STAW GOLENIOWO-SKOKOWY ISKOKOWO-PITOWY, STOPA

96. Uszkodzenie stawu skokowo-goleniowego iskokowo-pitowego:

a) skrcenia (konieczne leczenie przez min. 2 tygodnie, potwierdzone dokumentacj medyczn) 1

b) zamanie kostki bocznej 2

c) zamanie kostki przyrodkowej 2

d) zamanie dwukostkowe 7

e) zamanie trjkostkowe 10

97. Zamania koci skokowej:

a) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 8

b) zamania wieloodamowe 5

c) inne zamania 3

98. Zamania koci pitowej:

a) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 10

b) zamania wieloodamowe 8

c) inne zamania 4

99. Utrata koci skokowej i/lub pitowej:

a) czciowa utrata 25

b) cakowita utrata 40

100. Uszkodzenie koci stpu kada (sumaryczne maksymalne wiadczenie nie moe przekracza 10%):

a) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 4

b) zamania z przemieszczeniem 2

c) inne zamania 1

101. Zamania koci rdstopia kada (sumaryczne maksymalne wiadczenie nie moe przekracza 15%):

a) zamania wieloodamowe, otwarte 6

b) zamania otwarte 5

c) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 4

12

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

d) inne zamania 2

102. Inne uszkodzenia okolicy stpu, rdstopia istopy:

a) rany 1

b) oparzenia powyej stopnia IIA za 1% TBSA 3

103. Utrata stopy wcaoci 45

104. Utrata stopy na poziomie stawu skokowego 40

105. Utrata stopy wrodkowej czci stpu 35

106. Utrata stopy wokolicy stpowo-rdstopnej 25

PALCE STOPY

107. Uszkodzenie palucha:

a) czciowa lub cakowita utrata opuszki palucha 1

b) utrata paliczka paznokciowego palucha 4

c) utrata caego palucha 8

d) utrata zkoci rdstopia 9

108. Zamania palucha:

a) zamania wieloodamowe, otwarte 4

b) zamania otwarte 3

c) zamania wieloodamowe zprzemieszczeniem odamw 2

d) inne zamania 1

109. Zamania wzakresie palcw II, III, IV, V (sumaryczne maksymalne wiadczenie nie moe przekroczy 5%):

a) zamania otwarte (kady) 2

b) inne zamania (kady) 1

110. Utrata palcw stopy IIV (kady) 2

111. Utrata palcw II, III, IV zkoci rdstopia (kady) 3

112. Utrata palca V zkoci rdstopia 4

113. Uszkodzenia I, II, III, IV iV palca zwichnicia, skrcenia, rany (sumaryczne maksymalne wiadczenie nie moe przekroczy 3%) 1

Uwaga: Warto wiadczenia zwizana zuszkodzeniem skry, mini, nerww, koci nie moe przekroczy wartoci za cakowit utrat koczyny lub czci koczyny, ktrej te uszkodzenia dotycz. Warto wiadczenia ustalona za uszkodzenie jednego palca stopy nie moe przekroczy wartoci wiadczenia przewidzianego za cakowit utrat tego palca. Przy uszkodzeniach obejmujcych wiksz liczb palcw suma procentw za poszczeglne uszkodzenia palcw nie moe przekroczy wartoci przewidzianej za cakowit utrat nogi.

M. ODMROENIA II STOPIE ALBO WYSZY

114. Odmroenia jednego palca rki 1

115. Odmroenia wicej ni jednego palca rki 3

116. Odmroenia jednego palca stopy 1

117. Odmroenia wicej ni jednego palca stopy 3

118. Odmroenia nosa 3

119. Odmroenia maowiny usznej 1

N. PORAENIA LUB NIEDOWADY POSZCZEGLNYCH NERWW OBWODOWYCH

120. Uszkodzenie czciowe lub cakowite wzalenoci od stopnia zaburze:

a) nerwu przeponowego poniej jego poczenia znerwem podobojczykowym:

i) czciowe 5

ii) cakowite 15

b) nerwu piersiowego dugiego:

i) czciowe 5

ii) cakowite 10

13

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

c) nerwu pachowego:

i) czciowe 5

ii) cakowite 20

d) nerwu miniowo-skrnego:

i) czciowe 3

ii) cakowite 15

e) nerwu promieniowego powyej odejcia gazki do minia trjgowego ramienia:

i) czciowe 5

ii) cakowite 30

f) nerwu promieniowego poniej odejcia gazki do minia trjgowego ramienia:

i) czciowe 3

ii) cakowite 20

g) nerwu promieniowego nad wejciem do kanau minia odwracacza przedramienia:

i) czciowe 3

ii) cakowite 15

h) nerwu promieniowego po wyjciu zkanau minia odwracacza przedramienia:

i) czciowe 2

ii) cakowite 10

i) nerwu porodkowego wzakresie ramienia:

i) czciowe 5

ii) cakowite 25

j) nerwu porodkowego wzakresie nadgarstka:

i) czciowe 3

ii) cakowite 15

k) nerwu okciowego:

i) czciowe 5

ii) cakowite 20

l) splotu barkowego czci nadobojczykowej (grnej):

i) czciowe 5

ii) cakowite 20

m) splotu barkowego czci podobojczykowej (dolnej):

i) czciowe 7

ii) cakowite 40

n) pozostaych nerww odcinka szyjno-piersiowego:

i) czciowe 2

ii) cakowite 15

o) nerwu zasonowego:

i) czciowe 5

ii) cakowite 15

p) nerwu udowego:

i) czciowe 5

ii) cakowite 30

q) nerww poladkowych (grnego idolnego):

i) czciowe 3

ii) cakowite 20

r) nerwu sromowego wsplnego:

i) czciowe 3

ii) cakowite 20

Wysoko wiadczenia odpowiadajca procentowi sumy ubezpieczenia

s) nerwu kulszowego przed podziaem na nerw piszczelowy istrzakowy:

i) czciowe 10

ii) cakowite 50

t) nerwu piszczelowego:

i) czciowe 5

ii) cakowite 30

u) nerwu strzakowego:

i) czciowe 5

ii) cakowite 20

v) splotu ldwiowo-krzyowego:

i) czciowe 10

ii) cakowite 60

w) pozostaych nerww odcinka ldwiowo-krzyowego:

i) czciowe 2

ii) cakowite 10

Niniejsza Tabela wiadcze z tytuu uszczerbkw lub uszkodze ciaa na skutek nieszczliwego wypadku zostaa zatwierdzona uchwa Towarzystwa nr 3/26/04/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

14060517

Warunki ubezpieczenia Bezpieczny.pl

ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw

indeks NNWS/17/04/01

ubezpieczenia

Formularz do WU Informacja sporzdzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2015 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Warunki ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw Bezpieczny.pl indeks NNWS/17/04/01

Rodzaj informacji Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Przesanki wypaty odszkodowania i innych wiadcze lub wartoci wykupu ubezpieczenia

2 3 14 ust. 1 pkt 1) i 2) 14 ust. 2 pkt 1) 14 ust. 3 pkt 1) 14 ust. 4 pkt 1) 14 ust. 5 pkt 1) 14 ust. 6 pkt 1), 2) i 3) 14 ust. 7 pkt 1) i 2) 14 ust. 8 pkt 1)

Ograniczenia oraz wyczenia odpowiedzialnoci zakadu ubezpiecze uprawniajce do odmowy wypaty odszkodowania i innych wiadcze lub ich obnienia

9 13 ust. 3 14 ust. 2 pkt 2) 14 ust. 4 pkt 2) i 3) 14 ust. 6 pkt 5) i 6)

1

Warunki ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw Bezpieczny.pl

Postanowienia oglne

1 Niniejsze warunki ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw Bezpieczny.pl, zwane dalej WU, stosuje si do umw ubezpieczenia za-wieranych pomidzy AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpiecze iRe-asekuracji S.A., zwanym dalej Towarzystwem, aUbezpieczajcymi.

Definicje

2 Pojcia uyte wniniejszych WU, wniosku, polisie oraz dokumentach stano-wicych integraln cz umowy ubezpieczenia oznaczaj:

1) bjka starcie dwch albo wicej osb wzajemnie zadajcych sobie razy, zktrych kada wystpuje wpodwjnym charakterze (jako na-padnity inapastnik);

2) Centrum Operacyjne AXA jednostka zajmujca si organizacj iwiadczeniem usug okrelonych wniniejszych WU, wskazana przez Towarzystwo idziaajca wjego imieniu;

3) choroba stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu na dziaanie czynnika chorobotwrczego, prowadzca do zaburze czynnocio-wych, zmian organicznych wtkankach, narzdach, ukadach lub ca-ym ustroju;

4) koszty leczenia poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Pol-skiej niezbdne zmedycznego punktu widzenia iudokumentowane koszty ztytuu pobytu wszpitalu, bada, zabiegw ioperacji medycz-nych, zwizane zleczeniem nastpstw nieszczliwego wypadku;

5) nieszczliwy wypadek przypadkowe, nage zdarzenie wywoane wycznie przyczyn zewntrzn, niezalene od woli ani stanu zdro-wia Ubezpieczonego lub odpowiednio rodzica Ubezpieczonego; za nieszczliwy wypadek nie uznaje si zawau serca, udaru mzgu iinnych chorb, nawet wystpujcych nagle;

6) obraenia ciaa uszkodzenie narzdw lub ukadw narzdw Ubez-pieczonego, powstae wnastpstwie nieszczliwego wypadku;

7) osoba uprawniona podmiot uprawniony do dania spenienia przez Towarzystwo wiadczenia ztytuu umowy ubezpieczenia, wtym Upo-saony;

8) placwka owiatowo-wychowawcza placwka umoliwiajca uzy-skanie iuzupenienie wiedzy oglnej ikwalifikacji zawodowych, zdoby-wanie umiejtnoci, ksztatowanie irozwijanie zainteresowa iuzdol-nie, a take korzystanie z rnych form wypoczynku; za placwk owiatowo-wychowawcz nie uznaje si klubu sportowego;

9) pobyt w szpitalu potwierdzony dokumentacj medyczn pobyt wszpitalu na terenie caego wiata, trwajcy co najmniej:

a) 1 dzie wprzypadku leczenia doznanych obrae ciaa,

b) nieprzerwanie 4 dni wprzypadku leczenia choroby;

wrozumieniu niniejszych WU okres pobytu wszpitalu rozpoczyna si wmomencie przyjcia Ubezpieczonego do szpitala, akoczy wmo-mencie wypisania Ubezpieczonego ze szpitala; wpis i wypis ze szpi-tala nie mog mie miejsca tego samego dnia;

10) polisa dokument wystawiony przez Towarzystwo, potwierdzajcy zawarcie umowy ubezpieczenia;

11) powane zachorowanie jedna zniej wymienionych chorb: a) nowotwr zoliwy z biaaczkami i choniakami niekontrolo-

wany wzrost liczby komrek nowotworowych niszczcy zdrowe tkanki; choroba musi by potwierdzona wynikiem badania histo-patologicznego; ostateczny wynik badania histopatologicznego jednoznacznie potwierdzajcy nowotworowe to choroby przyjmu-je si za dat rozpoznania choroby; zochrony ubezpieczeniowej wyczone s: nowotwory in situ, nowotwory wspistniejce zin-fekcj HIV, nowotwory skry (wtym czerniak zoliwy do 1-B stop-nia zaawansowania w klasyfikacji TNM), ziarnica zoliwa oraz choniaki w1. stopniu zaawansowania,

b) niewydolno nerek kracowe stadium przewlekej niewydol-noci nerek, charakteryzujce si wskanikiem filtracji kbusz-kowej mniejszym ni 10 ml/min oraz wymagajce ze wskaza y-ciowych przewlekego leczenia dializami lub przeszczepu nerek,

c) niewydolno wtroby kracowa przewleka niewydolno wtroby ze sta taczk, encefalopati iwodobrzuszem; roz-poznanie niewydolnoci wtroby wymaga potwierdzenia doku-mentacj medyczn; za stan przewleky uwaa si co najmniej 6-miesiczny okres trwania choroby bdcej przyczyn kracowej niewydolnoci wtroby, liczony od dnia jej zdiagnozowania,

d) cukrzyca choroba metaboliczna owieloczynnikowej etiologii, charakteryzujca si przewlek hiperglikemi, ktra rozwija si wwyniku defektu wydzielania lub dziaania insuliny bd te obu tych zaburze,

e) dystrofia miniowa dystrofia miniowa typu Duchennea; rozpoznanie dystrofii miniowej wymaga potwierdzenia doku-mentacj medyczn,

f) guzy rodczaszkowe niezoliwe guzy rodczaszkowe bdce przyczyn staych ubytkw neurologicznych; z ochrony ubezpie-czeniowej wyczone s: torbiele, ziarniaki, malformacje rd-czaszkowe, guzy przysadki,

g) piczka stan utraty przytomnoci charakteryzujcy si brakiem reakcji na bodce zewntrzne (oceniany wskali piczki Glasgow na mniej ni 9 punktw) ikoniecznoci uycia sprztu wspomaga-jcego utrzymanie czynnoci yciowych; stan ten winien trwa co najmniej 96 godzin oraz pozostawia trwae ubytki neurologiczne, ajego rozpoznanie wymaga potwierdzenia dokumentacj medycz-n, zawierajc kocow ocen stanu neurologicznego,

h) sepsa (sepsis) zesp oglnoustrojowej reakcji zapalnej powsta-y w wyniku krwiopochodnego rozsiewu zakaenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybiczego, podczas ktrego we krwi kr naj-czciej bakterie, ich toksyny bd toksyczne metabolity komrek gospodarza, i objawiajcy si niewydolnoci lub powan dys-funkcj narzdw lub ukadw narzdw; wrozumieniu niniejszych WU za seps uznaje si te rozwijajcy si wjej przebiegu wstrzs septyczny; zochrony ubezpieczeniowej wyczone s: bakteriemia, wiremia ifungemia oraz przypadki sepsy wtrnej, rozwijajcej si jako powikanie po zabiegach operacyjnych lub urazach; jedno-znaczne rozpoznanie sepsy winno by potwierdzone wdokumen-tacji medycznej zorodka prowadzcego leczenie,

i) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP) pierwotne zakae-nie wywoane przez pneumokoki (Streptococcus pneumoniae), oduym nasileniu objaww chorobowych, wystpujce udzieci, przebiegajce pod postaci chorb o charakterze miejscowym lub uoglnionym; zakresem ubezpieczenia objte s przypadki cikich zakae inwazyjnych: zapalenie opon mzgowo-rdze-niowych, koci iszpiku, staww, wsierdzia, osierdzia, otrzewnej, ucha rodkowego, sepsa pneumokokowa lub cikie przypadki zakae inwazyjnych pozostawiajce trwae nastpstwa pod po-staci utraty suchu, zaburze procesu uczenia si, opnie w nauce mowy, porae lub innych ubytkw neurologicznych; z ochrony ubezpieczeniowej wyczone s: zakaenia pneumo-kokowe oprzebiegu lekkim, niepowikane lub niepozostawiajce trwaych nastpstw oraz pourazowe wtrne zakaenia pneumo-kokowe; rozpoznanie IChP oraz jej trwaych nastpstw winno by jednoznacznie potwierdzone wynikami bada, w tym bakterio-logicznych, i zawarte wdokumentacji medycznej wydanej przez orodek suby zdrowia prowadzcy leczenie,

j) zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych pierwotne ropne, wkni-kowe, ziarniniakowe lub limfocytowe zapalenie opon mzgowo--rdzeniowych; zakresem ubezpieczenia objte s rwnie przypad-ki poronnego zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych; rozpoznanie zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych musi by udokumentowa-ne wynikami bada izawarte wdokumentacji medycznej orodka medycznego prowadzcego leczenie, z okreleniem waciwego numeru statystycznego klasyfikacji ICD-10;

12) rodzic Ubezpieczonego matka lub ojciec w rozumieniu kodeksu rodzinnego iopiekuczego; za rodzica uznaje si rwnie osob b-dc wdniu zajcia zdarzenia ubezpieczeniowego:

a) on ojca lub wdow po ojcu, oile po mierci ojca nie wstpia ponownie wzwizek maeski,

b) mem matki lub wdowcem po matce, oile po mierci matki nie wstpi ponownie wzwizek maeski;

2

13) sporty wysokiego ryzyka sporty lub aktywno fizyczna, ktrych uprawianie wymaga dziaania w warunkach podwyszonego ryzyka ze wzgldu na wystpienie choby jednego znastpujcych czynni-kw ryzyka: uycia broni biaej lub palnej (z wyczeniem szermierki), uycia pojazdw silnikowych, schodzenia pod wod na gboko wiksz ni 10 m, przebywania wterenie grskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami; za sporty wysokiego ryzyka uwaa si rwnie sporty ekstremalne, przez ktre rozumie si sporty lub aktywno fizyczn, ktrych uprawianie wymaga ponadprzecitnych umiejt-noci, odwagi lub dziaania w warunkach zagroenia ycia: sporty powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczk wysokogrsk, skaln, skakow, lodow, speleologi, skoki narciarskie, skoki akrobatycz-ne na nartach, skoki zwysokich budynkw lub ska, skoki bungee, jazd po muldach, rafting, sporty uprawiane na rzekach grskich, a take wyprawy do miejsc charakteryzujcych si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia, wysokie gry (pow. 4000 m n.p.m.), busz, bieguny, dungla, tereny lodowcowe;

14) suma ubezpieczenia kwota okrelona wpolisie, bdca podstaw do ustalenia wysokoci wiadczenia wprzypadku zajcia zdarzenia ubezpieczeniowego objtego zakresem ubezpieczenia, dla ktrego ta kwota zostaa ustalona;

15) szpital dziaajcy zgodnie zodpowiednimi przepisami prawa kraju, na terytorium ktrego jest zlokalizowany, zakad opieki lecznictwa za-mknitego, ktrego zadaniem jest wiadczenie przez wykwalifikowan kadr pielgniarsk ilekarsk caodobowej opieki medycznej, lecze-nie oraz wykonywanie zabiegw chirurgicznych; za szpital nie uwaa si orodka opieki spoecznej, orodka dla psychicznie chorych, ho-spicjum, orodka leczenia uzalenie, wszczeglnoci: od alkoholu, narkotykw, lekw, orodka sanatoryjnego, orodka wypoczynkowego, orodka uzdrowiskowego ani placwki rehabilitacyjnej, wtym szpitala rehabilitacji, oddziau rehabilitacji iorodka rehabilitacji;

16) mier wnastpstwie udaru mzgu mier wnastpstwie udaru niedokrwiennego, udaru krwotocznego, krwotoku podpajczynwko-wego na skutek pknicia ttniaka wewntrzczaszkowego, wskaza-nego jako pierwotna przyczyna zgonu wkarcie zgonu lub protokole badania sekcyjnego;

17) mier wnastpstwie zawau serca mier wnastpstwie mar-twicy czci minia sercowego, spowodowanej niedokrwieniem, co zostao wskazane jako pierwotna przyczyna zgonu wkarcie zgonu lub wprotokole badania sekcyjnego;

18) rodki pomocnicze elementy wspomagajce proces leczniczy: gorse-ty, protezy, kule, stabilizatory, temblaki, aparaty ortopedyczne oraz wz-ki inwalidzkie; za rodki pomocnicze nie uznaje si protezy zbowej;

19) Ubezpieczajcy osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba niepo-siadajca osobowoci prawnej, zawierajca umow ubezpieczenia izobowizana do opacenia skadki;

20) Ubezpieczony osoba fizyczna, na rzecz ktrej Ubezpieczajcy za-war umow ubezpieczenia, bdca:

a) wychowankiem, uczniem, studentem, doktorantem lub sucha-czem placwki owiatowo-wychowawczej,

b) pracownikiem placwki owiatowo-wychowawczej wrozumieniu ko-deksu pracy, zatrudnionym na podstawie umowy oprac, powoania, wyboru, mianowania lub spdzielczej umowy oprac, lub osob, zktr Ubezpieczajcy zawar umow zlecenia lub umow odzieo,

ktra nie ukoczya 65. roku ycia; 21) Uposaony osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawnio-

na do otrzymania wiadczenia wprzypadku mierci Ubezpieczonego; 22) uszczerbek lub uszkodzenie ciaa nastpstwa nieszczliwego

wypadku wymienione w tabeli wiadcze z tytuu uszczerbkw lub uszkodze ciaa na skutek nieszczliwego wypadku;

23) wyczynowe uprawianie sportu forma dziaalnoci Ubezpieczonego podejmowana dobrowolnie wdrodze rywalizacji dla uzyskania mak-symalnych wynikw sportowych podczas zaj szkolnych, pozaszkol-nych, jak rwnie wyciu prywatnym; ochrona ubezpieczeniowa obej-muje jedynie dzieci imodzie, ktrzy nie ukoczyli 20. roku ycia; studenci oraz pracownicy placwek owiatowo-wychowawczych nie s objci ochron; zochrony ubezpieczeniowej wyczone s sporty wysokiego ryzyka;

24) wypadek komunikacyjny nieszczliwy wypadek wruchu ldowym, powietrznym lub wodnym, ktremu uleg Ubezpieczony jako:

a) kierowca bd pasaer quada, wycznie na drodze publicznej lub jako kierowca bd pasaer: samochodu, motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy wrozumie-niu prawa oruchu drogowym,

b) pasaer statku morskiego, promu morskiego lub pasaerskiego statku powietrznego.

Przedmiot izakres ubezpieczenia

3 1. W zalenoci od zakresu ubezpieczenia okrelonego w polisie,

przedmiotem ubezpieczenia s nastpstwa nieszczliwych wypad-kw doznane przez Ubezpieczonego lub rodzica Ubezpieczonego, atake zdrowie Ubezpieczonego.

2. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

1) mier Ubezpieczonego spowodowan nieszczliwym wypad-kiem zaistniaym wokresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

2) mier Ubezpieczonego spowodowan wystpieniem zawau serca lub udaru mzgu wokresie udzielania ochrony ubezpie-czeniowej;

3) mier Ubezpieczonego spowodowan wypadkiem komunikacyj-nym zaistniaym wokresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

4) uszczerbek lub uszkodzenie ciaa spowodowane nieszczliwym wypadkiem zaistniaym wokresie udzielania ochrony ubezpiecze-niowej, okrelone w tabeli wiadcze z tytuu uszczerbkw lub uszkodze ciaa;

5) pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, ktry rozpocz si i trwa wokresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej wcelu leczenia obrae ciaa, zaistniaych wokresie udzielania ochrony ubezpie-czeniowej;

6) zwrot kosztw nabycia lub naprawy rodkw pomocniczych,

7) wystpienie uUbezpieczonego powanego zachorowania, okt-rym mowa w 2 pkt 11), ktrego pierwsze rozpoznanie miao miejsce wokresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

8) mier rodzica Ubezpieczonego spowodowan nieszczliwym wypadkiem zaistniaym wokresie udzielania ochrony ubezpiecze-niowej;

9) zwrot kosztw leczenia i rehabilitacji poniesionych wcelu lecze-nia obrae spowodowanych nieszczliwym wypadkiem.

3. Po opaceniu dodatkowej skadki zakres ubezpieczenia zostaje roz-szerzony opobyt Ubezpieczonego wszpitalu wcelu leczenia choroby, ktra zostaa zdiagnozowana lub zpowodu ktrej rozpoczto post-powanie diagnostyczno-lecznicze uUbezpieczonego wokresie ochro-ny ubezpieczeniowej oraz o wiadczenia polegajce na organizacji lub organizacji i pokryciu kosztw usug w zakresie i na zasadach opisanych w zaczniku nr 1 do WU.

4. Ochron ubezpieczeniow objte s nastpstwa nieszczliwych wypadkw zaistniaych na caym wiecie wczasie trwania odpowie-dzialnoci Towarzystwa.

5. Towarzystwo obejmuje ochron ubezpieczeniow rwnie nastp-stwa nieszczliwych wypadkw powstaych na skutek wyczynowego uprawiania sportu. Powysze nie dotyczy ubezpieczenia oferowanego studentom oraz pracownikom placwek owiatowo-wychowawczych.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

4 1. Umowa ubezpieczenia moe zosta zawarta wformie indywidualnej

(imiennej) lub w przypadku placwek owiatowo-wychowawczych wformie grupowej (bezimiennej lub imiennej).

2. Umowa ubezpieczenia wformie grupowej bezimiennej moe zosta zawarta tylko wprzypadku objcia ochron ubezpieczeniow wszyst-kich osb nalecych do placwki owiatowo-wychowawczej, bd-cej Ubezpieczajcym.

3

Warunki ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw Bezpieczny.pl

3. Wprzypadku gdy umowa ubezpieczenia jest zawarta wformie indy-widualnej, Ubezpieczajcym powinien by rodzic Ubezpieczonego lub Ubezpieczony.

4. Tre umowy ubezpieczenia moe zosta zawarta w nastpujcych dokumentach: wniosku ubezpieczeniowym, WU, polisie lub kadym innym dokumencie zoonym Towarzystwu przez Ubezpieczajcego, zaakceptowanym przez Towarzystwo jako cz umowy ubezpieczenia.

5. Wniosek oubezpieczenie wformie indywidualnej (imiennej) powinien zawiera:

1) dane Ubezpieczajcego oraz Ubezpieczonego imi, nazwisko, dat urodzenia lub numer PESEL, adres zamieszkania;

2) okres trwania umowy ubezpieczenia;

3) zakres isumy ubezpieczenia.

6. Wniosek oubezpieczenie wformie grupowej (bezimiennej) powinien zawiera:

1) dane Ubezpieczajcego nazwa, adres, NIP;

2) okres trwania umowy ubezpieczenia;

3) zakres isumy ubezpieczenia;

4) liczb zgaszanych do ubezpieczenia osb.

7. Wniosek oubezpieczenie wformie grupowej (imiennej) powinien za-wiera:

1) dane Ubezpieczajcego nazwa, adres, NIP;

2) okres trwania umowy ubezpieczenia;

3) zakres isumy ubezpieczenia;

4) list imienn zgaszanych do ubezpieczenia osb, zawierajc: imi i nazwisko, PESEL lub dat urodzenia w przypadku, gdy Ubezpieczonym jest obcokrajowiec.

8. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na warunkach okrelonych wWU, wzalenoci od wariantu wformie indywidualnej (imiennej) lub grupowej (bezimiennej lub imiennej).

9. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej w formie grupowej imiennej rodzic lub przedstawiciel ustawowy Ubezpieczonego zobo-wizany jest do udostpnienia danych Ubezpieczonego wskazanych w 4 ust. 7 pkt 4) iwyraa zgod na udostpnianie tych danych Towarzystwu, w celu potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej oraz obsugi umowy ubezpieczenia.

10. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku, liczc od daty pocztku ochrony ubezpieczeniowej, okrelonej wpolisie.

11. Ubezpieczony moe wtym samym czasie zosta objty ochron ubez-pieczeniow tylko wramach jednej umowy ubezpieczenia, zawartej na podstawie tych samych WU.

Ochrona ubezpieczeniowa

5 1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytuu umowy ubezpieczenia w formie

grupowej (bezimiennej lub imiennej) rozpoczyna si od daty wskaza-nej wpolisie, pod warunkiem opacenia skadki w penej wysokoci przed upywem 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialno Towarzystwa, dla formy indywidualnej (imiennej) wprzypadku nowo zawieranych umw ubezpieczenia, rozpoczyna si od dnia nastpujcego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcze-niej jednak ni od dnia nastpnego po opaceniu skadki.

3. Odpowiedzialno Towarzystwa dla formy indywidualnej (imiennej), wprzypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres, rozpoczyna si od dnia nastpnego po opaceniu skadki, nie wczeniej jednak ni po wyganiciu dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

4. Za termin opacenia skadki uznaje si dat zoenia dyspozycji prze-lewu wbanku, pod warunkiem e na rachunku bankowym znajduj si wystarczajce rodki do pokrycia skadki.

5. Wprzypadku zawarcia umowy ubezpieczenia objcie ochron ubez-pieczeniow kolejnych Ubezpieczonych, wtrakcie okresu ubezpiecze-nia, nastpuje na pisemny wniosek Ubezpieczajcego, pod warun-kiem uzyskania zgody Towarzystwa.

6. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 1) wstosunku do wszystkich Ubezpieczonych: a) wdniu rozwizania umowy ubezpieczenia, b) wdniu odstpienia przez Ubezpieczajcego od umowy ubez-

pieczenia, z tytuu wszystkich zdarze objtych zakresem ubezpieczenia, poprzez zoenie stosownego owiadczenia wformie pisemnej;

2) wstosunku do danego Ubezpieczonego: a) wrazie zoenia przez Ubezpieczonego owiadczenia owyst-

pieniu z umowy ubezpieczenia, zgodnie z 12 ust. 2 WU zupywem ostatniego dnia miesica polisowego, wktrym nastpio wystpienie;

b) ztytuu wszystkich zdarze objtych zakresem ubezpieczenia wdniu mierci Ubezpieczonego,

c) z tytuu uszczerbku lub uszkodzenia ciaa Ubezpieczonego w dniu wypaty wiadczenia, ktrego kwota wraz z sum wiadcze wypaconych z tytuu uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciaa Ubezpieczonego cznie odpowiada 100% uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciaa,

d) ztytuu pobytu Ubezpieczonego wszpitalu wnastpstwie nie-szczliwego wypadku wdniu wypaty wiadczenia, ktrego wysoko odpowiada 180 dniom pobytu wszpitalu,

e) ztytuu pobytu Ubezpieczonego wszpitalu wnastpstwie cho-roby wdniu wypaty wiadczenia, ktrego wysoko odpo-wiada 30 dniom pobytu wszpitalu wnastpstwie choroby,

f) z tytuu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w nastpstwie nieszczliwego wypadku i z tytuu pobytu Ubezpieczonego wszpitalu wnastpstwie choroby wdniu, wktrym czna suma wypaty wiadczenia zobu tych tytuw odpowiada 180 dniom pobytu wszpitalu,

g) ztytuu zwrotu kosztw nabycia lub naprawy rodkw pomoc-niczych wdniu wypaty wiadczenia, ktrego kwota odpowia-da sumie ubezpieczenia ztego tytuu,

h) ztytuu wystpienia powanego zachorowania uUbezpieczo-nego wdniu wypaty wiadczenia ztego tytuu,

i) ztytuu mierci rodzica Ubezpieczonego wdniu wypaty wiad-czenia ztytuu mierci drugiego rodzica Ubezpieczonego,

j) ztytuu zwrotu kosztw leczenia irehabilitacji wdniu wypaty wiadczenia, ktrego kwota odpowiada sumie ubezpieczenia ztego tytuu.

Skadka

6 1. Ubezpieczajcy zobowizany jest do opacenia skadki wwysokoci

wskazanej wpolisie ina wskazany rachunek bankowy Towarzystwa. 2. Wysoko skadki za jednego Ubezpieczonego okrelona jest wpo-

lisie, ustalana jest wedug taryfy skadek obowizujcej wdniu za-warcia umowy ubezpieczenia iuzaleniona jest od wysokoci sum ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, rodzaju placwki owiatowo--wychowawczej iliczby Ubezpieczonych.

3. Skadka patna jest jednorazowo za cay okres ubezpieczenia.

Podstawowe obowizki stron umowy ubezpieczenia

7 1. Towarzystwo zobowizane jest do wypaty wiadczenia wprzypadku

zajcia zdarzenia objtego ochron ubezpieczeniow, na warunkach okrelonych wumowie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczajcy zobowizany jest do przekazywania Towarzystwu prawdziwych ipenych danych niezbdnych do naleytego wykonywa-nia postanowie umowy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczajcy zobowizany jest do potwierdzania speniania warun-kw przystpienia do ubezpieczenia oraz potwierdzania daty przy-stpienia do ubezpieczenia osb zgaszajcych roszczenie owypat wiadczenia ztytuu umowy ubezpieczenia zawartej wformie grupo-wej (bezimiennej).

4

4. Do obowizkw Towarzystwa naley rwnie: 1) dorczenie Ubezpieczajcemu na pimie lub jeeli osoba zain-

teresowana wyrazi na to zgod na innym trwaym noniku WU przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

2) dorczenie Ubezpieczajcemu polisy lub dokumentu potwierdza-jcego zawarcie umowy ubezpieczenia;

3) prawidowe iterminowe wykonywanie zobowiza przewidzianych wumowie ubezpieczenia oraz przepisach prawa.

5. Obowizki okrelone wpostanowieniach niniejszego paragrafu nie wyczerpuj obowizkw stron umowy ubezpieczenia, ktre zostay okrelone wpozostaych postanowieniach umowy ubezpieczenia.

Obowizki Ubezpieczajcego

8 W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, o ile konieczna jest zgoda Ubezpieczonego na udzielenie ochrony ubezpiecze-niowej lub Ubezpieczony zgadza si na finansowanie kosztu skadki ubez-pieczeniowej, Ubezpieczajcy przekazuje osobom zainteresowanym, przed przystpieniem do umowy ubezpieczenia lub przed wyraeniem zgody na finansowanie kosztu ochrony ubezpieczeniowej, na pimie lub jeeli oso-ba zainteresowana wyrazi na to zgod na innym trwaym noniku warunki ubezpieczenia wraz zzacznikami.

Wyczenia odpowiedzialnoci

9 1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoci, jeeli nieszczliwy wy-

padek, bdcy przyczyn zdarzenia ubezpieczeniowego objtego zakresem ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia, jest nastpstwem:

1) dziaa wojennych, dziaa zbrojnych, zamieszek, wiadomego ido-browolnego uczestnictwa Ubezpieczonego wbjce lub aktach terro-ryzmu, chyba e jego udzia wbjce wynika zwykonywania czynno-ci subowych, stanu wyszej koniecznoci lub obrony koniecznej;

2) spoycia przez Ubezpieczonego alkoholu wiloci powodujcej, e zawarto alkoholu worganizmie wynosi lub prowadzi do ste-nia we krwi od 0,2 alkoholu albo do obecnoci wwydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w1 dm3; niezaleconego przez le-karza zaycia lekw, narkotykw, rodkw odurzajcych lub psy-chotropowych; poddania si zabiegowi ocharakterze medycznym przeprowadzonemu poza kontrol lekarza;

3) usiowania popenienia lub popenienia przez Ubezpieczonego czynu speniajcego ustawowe znamiona przestpstwa;

4) udziau Ubezpieczonego wsportach wysokiego ryzyka; 5) penienia przez Ubezpieczonego zasadniczej suby wojskowej; 6) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu ldowego, wodnego

lub powietrznego, jeeli Ubezpieczony nie posiada odpowiednich uprawnie lub dokumentu uprawniajcego do kierowania iuy-wania danego pojazdu;

7) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu ldowego, wodnego lub powietrznego, jeeli pojazd ten nie posiada odpowiedniego wiadectwa kwalifikacyjnego, chyba e powysze nie miao wpy-wu na zaistnienie zdarzenia objtego zakresem ubezpieczenia;

8) transportu rodkami powietrznymi, zwyjtkiem licencjonowanych pasaerskich linii lotniczych.

2. Wprzypadku mierci rodzica Ubezpieczonego postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje si odpowiednio do rodzica Ubezpie-czonego.

3. Wprzypadku pobytu wszpitalu wiadczenie nie zostanie wypacone, jeeli celem pobytu wszpitalu jest:

1) pord siami natury, niezwizany z patologi ciy lub pooniczy-mi powikaniami okooporodowymi;

2) poddanie Ubezpieczonego operacji plastycznej lub kosmetycz-nej, chyba e bya ona niezbdna do usunicia skutkw nieszcz-liwego wypadku, jakiemu uleg Ubezpieczony wokresie udzie-lania ochrony ubezpieczeniowej, lub bya skutkiem powanego zachorowania wskazanego w 2 pkt 11);

3) wykonanie Ubezpieczonemu rutynowych bada lekarskich, ba-da biochemicznych, bada rentgenowskich oraz innych bada, oile przyczyn ich przeprowadzenia nie jest choroba lub obrae-nia ciaa Ubezpieczonego;

4) wykonanie Ubezpieczonemu zabiegw rehabilitacyjnych; 5) leczenie chorb umysowych i zaburze psychicznych Ubezpie-

czonego; 6) leczenie wad wrodzonych Ubezpieczonego. 4. Wprzypadku gdy zdarzenie ubezpieczeniowe objte zakresem ubez-

pieczenia zostao spowodowane nieszczliwym wypadkiem, wiad-czenie zostanie wypacone pod warunkiem, e zdarzenie wystpio przed upywem 12 miesicy od daty nieszczliwego wypadku.

Rozwizanie umowy

10 1. Umowa ubezpieczenia rozwizuje si w ostatnim dniu okresu, za

ktry zostaa opacona skadka czna, jednak nie pniej ni wdniu poprzedzajcym najblisz rocznic polisy.

2. Skadka czna za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie podlega zwrotowi.

Odstpienie od umowy ubezpieczenia

11 1. Jeeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres duszy ni 6

miesicy, Ubezpieczajcy ma prawo odstpienia od umowy ubezpie-czenia w terminie 30 dni, aw przypadku gdy Ubezpieczajcy jest przedsibiorc wterminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpie-czenia. Jeeli najpniej wchwili zawarcia umowy Towarzystwo nie poinformowao Ubezpieczajcego bdcego konsumentem oprawie odstpienia od umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, wktrym Ubezpieczajcy bdcy konsumentem dowiedzia si otym prawie. Odstpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpie-czajcego zobowizku zapacenia skadki za okres, wjakim Towarzy-stwo udzielao ochrony ubezpieczeniowej.

2. Owiadczenie oodstpieniu od umowy powinno by zoone wfor-mie pisemnej.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia oraz wystpienie zumowy ubezpieczenia

12 1. Ubezpieczajcy moe wypowiedzie umow ubezpieczenia wkadym

czasie, skadajc stosowane owiadczenie wformie pisemnej, zza-chowaniem 1-miesicznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesica polisy. Przez miesic polisy rozumie si miesic rozpoczynajcy si wdniu pocztku ochrony ubezpieczeniowej, okre-lonej wpolisie, anastpnie wtakim samym dniu kadego kolejnego miesica, ajeeli nie ma takiego dnia wdanym miesicu wostat-nim dniu tego miesica.

2. Ubezpieczony moe w kadym czasie wystpi z umowy ubezpie-czenia, skadajc stosowane owiadczenie w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesica polisowego, wktrym nastpio wyst-pienie.

Uposaony

13 1. Ubezpieczony moe wskaza jedn lub wicej osb Uposaonych do

otrzymania wiadczenia wrazie jego mierci. 2. wiadczenie wzwizku ze mierci Ubezpieczonego nie zostanie wy-

pacone osobie, ktra swoim umylnym dziaaniem spowodowaa lub przyczynia si do mierci Ubezpieczonego.

3. Jeeli w chwili mierci Ubezpieczonego nie ma Uposaonych albo wszyscy utracili prawo do wiadczenia wmyl postanowie ust. 1, prawo do wiadczenia przysuguje spadkobiercom Ubezpieczonego.

4. Za osob zmar przed mierci Ubezpieczonego uwaa si rwnie osob, ktra zmara jednoczenie zUbezpieczonym.

5

Warunki ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw Bezpieczny.pl

Rodzaje wiadcze

14 1. wiadczenie z tytuu mierci Ubezpieczonego spowodowanej nie-

szczliwym wypadkiem lub wnastpstwie zawau serca lub udaru mzgu

1) Jeeli Ubezpieczony zmar w wyniku nieszczliwego wypadku zaistniaego wokresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, To-warzystwo wypaci osobie uprawnionej wiadczenie wwysokoci sumy ubezpieczenia okrelonej wpolisie lub umowie ubezpiecze-nia, pod warunkiem e zmedycznego punktu widzenia istnieje zwizek przyczynowo-skutkowy pomidzy nieszczliwym wypad-kiem imierci Ubezpieczonego.

2) Jeeli Ubezpieczony zmar wnastpstwie zawau serca lub udaru mzgu objtego ochron ubezpieczeniow, a mier nastpia przed upywem 40 dni od daty wystpienia zawau serca lub uda-ru mzgu, Towarzystwo wypaci osobie uprawnionej wiadczenie w wysokoci sumy ubezpieczenia z tytuu mierci Ubezpieczo-nego wnastpstwie zawau serca lub udaru mzgu, okrelonej wpolisie lub umowie ubezpieczenia.

2. wiadczenie ztytuu mierci Ubezpieczonego spowodowanej wy-padkiem komunikacyjnym

1) Jeeli Ubezpieczony zmar w wyniku wypadku komunikacyjnego objtego ochron ubezpieczeniow, Towarzystwo wypaci osobie uprawnionej wiadczenie wwysokoci sumy ubezpieczenia okrelo-nej wpolisie lub umowie ubezpieczenia, pod warunkiem e zme-dycznego punktu widzenia istnieje zwizek przyczynowo-skutkowy pomidzy wypadkiem komunikacyjnym imierci Ubezpieczonego.

2) Jeeli przyczyn mierci Ubezpieczonego jest wypadek komunika-cyjny, Towarzystwo wypaci osobom uprawnionym tylko wiadcze-nie z tytuu mierci Ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym. Wtym przypadku nie zostanie wypacone wiad-czenie, oktrym mowa wust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu.

3. wiadczenie ztytuu uszczerbku lub uszkodzenia ciaa Ubezpieczo-nego spowodowanego nieszczliwym wypadkiem

1) Wprzypadku uszczerbku lub uszkodzenia ciaa Ubezpieczonego, powstaego wnastpstwie nieszczliwego wypadku, zaistniae-go wokresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo wypaci Ubezpieczonemu wiadczenie w wysokoci 1% sumy ubezpieczenia ztytuu uszczerbku lub uszkodzenia ciaa Ubezpie-czonego za kady 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciaa.

2) Suma wiadcze wypacanych ztytuu uszczerbku lub uszkodze-nia ciaa danego Ubezpieczonego, powstaego w nastpstwie tego samego nieszczliwego wypadku, nie moe przekroczy kwoty wiadczenia odpowiadajcego 100% uszczerbku lub uszko-dzenia ciaa Ubezpieczonego, zgodnie ztabel uszczerbkw lub uszkodze ciaa, stanowic zacznik do niniejszych WU.

3) Kolejne wiadczenie wypacane z tytuu uszczerbku lub uszko-dzenia ciaa danego Ubezpieczonego, powstaego wnastpstwie nieszczliwego wypadku, nie moe by wysze ni kwota wiad-czenia wynikajca z rnicy pomidzy wysokoci wiadczenia nalenego wprzypadku 100% uszczerbku lub uszkodzenia ciaa asum wiadcze wypaconych dotychczas ztytuu uszczerbku lub uszkodzenia ciaa danego Ubezpieczonego, powstaego wna-stpstwie nieszczliwego wypadku.

4) Procent uszczerbku lub uszkodzenia ciaa ustalany jest zgodnie ztabel uszczerbkw lub uszkodze ciaa, stanowic zacznik do niniejszych WU.

5) Jeeli na podstawie dokumentacji medycznej nie jest moliwe ustalenie procentu uszczerbku lub uszkodzenia ciaa, Towarzy-stwo zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania bada me-dycznych. Badania medyczne przeprowadzane s przez lekarza wskazanego przez Towarzystwo ina koszt Towarzystwa.

4. wiadczenie ztytuu pobytu Ubezpieczonego wszpitalu spowodo-wanego chorob lub nieszczliwym wypadkiem

1) Wprzypadku pobytu Ubezpieczonego wszpitalu, ktry rozpocz si i trwa wokresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, z za-strzeeniem pkt 6), Towarzystwo wypaci Ubezpieczonemu za ka-

dy dzie pobytu w szpitalu, w zalenoci od przyczyny pobytu, jedno wiadczenie wskazane wpolisie lub umowie ubezpiecze-nia, pod warunkiem e nieszczliwy wypadek zaistnia wokresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej lub jeeli pobyt wszpitalu zwizany by zchorob, ktra zostaa rozpoznana wokresie udzie-lania ochrony ubezpieczeniowej.

2) Jeeli pobyt w szpitalu zosta spowodowany wicej ni jedn przyczyn objt ochron ztytuu niniejszych WU, Towarzystwo wypaci tylko jedno wiadczenie, w wysokoci odpowiadajcej wyszej zkwot nalenych za kade ztych zdarze.

3) Limit odpowiedzialnoci Towarzystwa stanowi wiadczenie ubez-pieczeniowe za maksymalnie: 30 dni pobytu w szpitalu w danym roku polisy, w przypadku

pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby, zzastrzeeniem zdania drugiego;

180 dni pobytu wszpitalu wdanym roku polisy, wprzypadku po-bytu Ubezpieczonego wszpitalu wcelu leczenia obrae ciaa, zzastrzeeniem zdania drugiego.

Jeeli nieprzerwany pobyt wszpitalu rozpocz si zdat udziela-nia ochrony ubezpieczeniowej iwykracza: poza dany rok polisy lub poza okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej, przysuguje limit odpowiedzialnoci Towarzystwa jak w zdaniu pierwszym ijest wliczany do limitu zroku polisy, wktrym pobyt wszpitalu si rozpocz.

4) wiadczenie wypacane jest po zakoczeniu pobytu wszpitalu. W przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia obrae ciaa trwajcego co najmniej 1 miesic, na wniosek Ubezpieczonego, Towarzystwo wypaci cz wiadczenia przed zakoczeniem tego pobytu.

5) wiadczenie pobytu wszpitalu wcelu leczenia choroby lub le-czenia obrae ciaa zaistniaych wokresie udzielania ochrony nie jest nalene za okres, wktrym Ubezpieczony przebywa na przepustce wtrakcie pobytu wszpitalu.

6) Zakres ubezpieczenia nie obejmuje pobytu wszpitalu: a) w celu leczenia choroby, ktry rozpocz si w cigu pierw-

szego miesica od dnia przystpienia do ubezpieczenia, zza-strzeeniem pkt 7);

b) wcelu leczenia chorb, ktrych przyczyny zdiagnozowano, roz-poznano lub leczono wokresie 5 lat poprzedzajcych dat rozpoczcia ochrony ubezpieczeniowej.

7) Zapis, oktrym mowa wpkt 6) lit. a), nie ma zastosowania od drugiego roku obowizywania nieprzerwanej ochrony ubezpiecze-niowej w ramach ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wy-padkw Bezpieczny.pl.

5. wiadczenie ztytuu zwrotu kosztw nabycia lub naprawy rodkw pomocniczych dla Ubezpieczonego

1) Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu niepokryte z powszech-nego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpiecze spoecznych wydatki, poniesione wzwizku z leczeniem doznanych obrae ciaa, na napraw lub nabycie rodkw pomocniczych, pod wa-runkiem e naprawa lub nabycie zalecone zostay przez lekarza w zwizku z nieszczliwym wypadkiem potwierdzonym doku-mentacj medyczn iobjtym ochron ubezpieczeniow.

2) Zwrot nastpuje na podstawie rachunkw bd faktur wystawio-nych na rzecz Ubezpieczonego, do wysokoci sumy ubezpiecze-nia okrelonej wpolisie lub umowie ubezpieczenia.

6. wiadczenie z tytuu wystpienia u Ubezpieczonego powanego zachorowania

1) Wprzypadku wystpienia uUbezpieczonego okrelonego w 2 pkt 20) lit. a) powanego zachorowania, okrelonego w 2 pkt 11), ktrego pierwsze zdiagnozowanie miao miejsce wokre-sie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo wypaci Ubezpieczonemu wiadczenie wwysokoci sumy ubezpieczenia okrelonej wpolisie lub umowie ubezpieczenia.

2) Prawo do wiadczenia ztytuu wystpienia uUbezpieczonego po-wanego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, e

6

zdiagnozowanie powanego zachorowania nastpio przed uko-czeniem przez Ubezpieczonego 25. roku ycia oraz Ubezpieczony pozosta przy yciu przez okres co najmniej 1 miesica od daty rozpoznania powanego zachorowania.

3) Prawo do wiadczenia wzwizku zwystpieniem uUbezpieczo-nego cukrzycy zostanie przyznane pod warunkiem, e cukrzyca zostaa zdiagnozowana przed ukoczeniem przez Ubezpieczone-go 18. roku ycia.

4) Rodzaj idata zdiagnozowania powanego zachorowania ustala-ne s na podstawie dokumentacji medycznej lub na podstawie bada medycznych, przeprowadzonych przez lekarza wskazane-go przez Towarzystwo, wykonanych na zlecenie Towarzystwa. Koszt tych bada ponosi Towarzystwo.

5) Ochron ubezpieczeniow nie s objte powane zachorowania:

a) ktre zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono w okresie 5 lat poprzedzajcych dat rozpoczcia ochrony ubezpieczeniowej lub przed upywem 1 miesica od rozpoczcia ochrony ubez-pieczeniowej;

b) ktrych objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono wokre-sie 5 lat poprzedzajcych dat rozpoczcia ochrony ubezpie-czeniowej lub przed upywem 1 miesica od rozpoczcia ochro-ny ubezpieczeniowej;

c) ktre s nastpstwem lub konsekwencj wady wrodzonej ischorze bdcych ich skutkiem.

6) Zapis, o ktrym mowa w pkt 5) lit. a) i b), nie ma zastosowania od drugiego roku obowizywania nieprzerwanej ochrony ubezpie-czeniowej w ramach ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw Bezpieczny.pl.

7) wiadczenie ztytuu wystpienia uUbezpieczonego powanego zachorowania nie zostanie wypacone wprzypadku, gdy powane zachorowanie jest nastpstwem zdarze wymienionych w 9 ni-niejszych WU, atake gdy jest nastpstwem choroby AIDS lub zakaenia Ubezpieczonego wirusem HIV, samookaleczenia lub okaleczenia Ubezpieczonego na jego prob, niezalenie od jego stanu poczytalnoci.

7. wiadczenie ztytuu mierci rodzica Ubezpieczonego spowodowa-nej nieszczliwym wypadkiem

1) Jeeli rodzic Ubezpieczonego, okrelonego w 2 pkt 20) lit. a), zmar wnastpstwie nieszczliwego wypadku objtego ochro-n ubezpieczeniow, Towarzystwo wypaci osobie uprawnionej wiadczenie wwysokoci sumy ubezpieczenia ustalonej wumo-wie ubezpieczenia.

2) Prawo do wiadczenia z tytuu mierci rodzica Ubezpieczonego zostanie przyznane pod warunkiem, e nieszczliwy wypadek, ktry spowodowa mier, wystpi przed ukoczeniem przez Ubezpieczonego 25. roku ycia oraz mia miejsce wokresie trwa-nia odpowiedzialnoci Towarzystwa.

8. wiadczenie ztytuu zwrotu kosztw leczenia irehabilitacji Ubez-pieczonego spowodowanych nieszczliwym wypadkiem

1) Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu niepokryte z powszech-nego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpiecze spoecznych wydatki poniesione wzwizku zpobytem wszpitalu, wydatki po-niesione na badania, zabiegi ioperacje (wtym niezbdne opera-cje plastyczne, majce na celu usunicie oszpecenia wynikego znieszczliwego wypadku) oraz zabiegi rehabilitacyjne, pod wa-runkiem e powysze zostao zalecone przez lekarza w zwizku z nieszczliwym wypadkiem potwierdzonym dokumentacj me-dyczn i objtym ochron ubezpieczeniow.

2) Zwrot nastpuje na podstawie rachunkw bd faktur wystawio-nych na rzecz Ubezpieczonego, do wysokoci sumy ubezpiecze-nia okrelonej wpolisie lub umowie ubezpieczenia.

Wypata wiadczenia

15 1. Osoba uprawniona do otrzymania wiadczenia zobowizana jest do

zawiadomienia Towarzystwa ozaistnieniu zdarzenia objtego zakre-

sem ubezpieczenia oraz do dostarczenia dokumentw niezbdnych do ustalenia odpowiedzialnoci Towarzystwa.

2. Zawiadomienie dotyczce zaistniaego zdarzenia moe by zoone na pimie lub za zgod Towarzystwa winnej uzgodnionej zUbezpie-czonym formie.

3. Wszelkie dokumenty niezbdne do ustalenia zasadnoci roszcze oraz wysokoci wiadczenia musz by przedoone w jzyku pol-skim lub przetumaczone przez tumacza przysigego.

4. Towarzystwo obowizane jest speni wiadczenie wterminie 30 dni, liczc od daty otrzymania zawiadomienia ozajciu zdarzenia objte-go zakresem ubezpieczenia.

5. Jeeli wpowyszym terminie wyjanienie okolicznoci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoci Towarzystwa albo wysokoci wiad-czenia okazao si niemoliwe, Towarzystwo wypaci wiadczenie wterminie 14 dni od dnia, wktrym przy dooeniu naleytej staran-noci wyjanienie tych okolicznoci byo moliwe. Jednake bezspor-n cz wiadczenia Towarzystwo wypaci w terminie wskazanym wust. 4.

Reklamacje, skargi izaalenia

16 1. Reklamacja to wystpienie osoby fizycznej, w tym skarga i zaale-

nie, skierowane do Towarzystwa, zawierajce zastrzeenia dotyczce usug wiadczonych przez Towarzystwo. Inne podmioty ni osoby fi-zyczne mog wnosi skargi izaalenia zgodnie zust. 12.

2. Reklamacja moe by zoona Towarzystwu wnastpujcy sposb: 1) wformie pisemnej osobicie wsiedzibie Towarzystwa: AXA Ubez-

pieczenia Towarzystwo Ubezpiecze iReasekuracji S.A. wWarsza-wie przy ul. Chodnej 51, albo drog pocztow na adres: AXA Ubez-pieczenia Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji S.A., 00-867 Warszawa, ul. Chodna 51;

2) w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected];

3) ustnie telefonicznie pod nr telefonu 22555 04 45 (koszt po-czenia zgodnie ztaryf operatora) albo osobicie podczas wizyty wjednostce Towarzystwa.

3. Reklamacj wnosi si do Zarzdu Towarzystwa. Reklamacja moe by zoona wkadej jednostce Towarzystwa obsugujcej klientw.

4. Zoenie reklamacji niezwocznie po powziciu zastrzee uatwi iprzy-spieszy rzetelne jej rozpatrzenie.

5. Odpowied Towarzystwa na reklamacj zostanie udzielona wformie pisemnej albo poczt elektroniczn, jeeli osoba skadajca rekla-macj zoy wniosek oudzielenie odpowiedzi wtej formie. Dodatko-wo, na wniosek osoby skadajcej reklamacj, Towarzystwo potwier-dza pisemnie lub winny uzgodniony sposb fakt jej zoenia.

6. Wprzypadku gdy Towarzystwo nie posiada danych kontaktowych oso-by skadajcej reklamacj, przy skadaniu reklamacji naley poda nastpujce dane: imi, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail (wrazie wyboru takiej formy kontaktu).

7. Odpowiedzi na reklamacj Towarzystwo udziela bez zbdnej zwoki, nie pniej ni wterminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. W szczeglnie skomplikowanych przypadkach, uniemoliwiajcych rozpatrzenie reklamacji iudzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Towarzystwo wtym terminie poinformuje osob skadajc reklama-cj oprzyczynie niemonoci rozpatrzenia reklamacji. Wtakim przy-padku odpowied na reklamacj zostanie udzielona nie pniej ni wterminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

9. Jeeli osoba skadajca reklamacj nie zgadza si ze stanowiskiem Towarzystwa wyraonym wodpowiedzi na reklamacj, moe wystpi zwnioskiem orozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

10. Osoba skadajca reklamacj, ktra nie zgadza si ze stanowiskiem Towarzystwa, moe rwnie wystpi do sdu powszechnego zpo-wdztwem przeciwko Towarzystwu, wedug waciwoci okrelonej w 17.

11. Klient bdcy konsumentem ma take moliwo zwrcenia si opomoc do waciwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecz-nika Konsumentw.

7

Warunki ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw Bezpieczny.pl

12. Do skarg izaale wnoszonych przez inne podmioty ni osoby fizycz-ne maj odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 28 oraz ust. 1011, z zastrzeeniem e w szczeglnie skomplikowanych przypadkach, uniemoliwiajcych rozpatrzenie skargi lub zaalenia iudzielenie odpowiedzi wterminie 30 dni, Towarzystwo wtym terminie poinformuje osob skadajc skarg lub zaalenie oprzyczynie nie-monoci ich rozpatrzenia, iwtakim przypadku odpowied na skarg lub zaalenie zostanie udzielona nie pniej ni wterminie 90 dni od dnia ich otrzymania.

13. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 14. Na podstawie art. 31 ustawy zdnia 23 wrzenia 2016 r. opozasdo-

wym rozwizywaniu sporw konsumenckich informujemy, e podmio-tem uprawnionym dla AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpiecze iReasekuracji S.A. do prowadzenia postpowa wsprawach pozas-dowego rozwizywania sporw zkonsumentami wrozumieniu tej usta-wy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

Waciwo sdowa

17 1. Powdztwo oroszczenie wynikajce zumowy ubezpieczenia mona

wytoczy wedug przepisw o waciwoci oglnej albo przed sd waciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajcego, ubezpieczonego lub uprawnionego zumowy ubezpieczenia.

2. Powdztwo oroszczenie wynikajce zumowy ubezpieczenia mona wytoczy wedug przepisw o waciwoci oglnej albo przed sd waciwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego zumowy ubezpieczenia.

Postanowienia kocowe

18 1. Owiadczenia izawiadomienia dotyczce umowy ubezpieczenia ska-

dane s na pimie lub za zgod Towarzystwa w innej uzgodnionej zUbezpieczajcym lub Ubezpieczonym formie.

2. Wsprawach nieuregulowanych niniejszymi WU stosuje si odpowied-nie przepisy prawa polskiego.

3. Integraln cz warunkw ubezpieczenia stanowi Formularz do WU informacja sporzdzona zgodnie zart. 17 ust. 1 ustawy zdnia 11 wrzenia 2015 r. odziaalnoci ubezpieczeniowej ireasekuracyjnej.

4. Niniejsze WU zostay zatwierdzone uchwa Zarzdu AXA Ubezpiecze-nia TUiR S.A. nr 3/26/04/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

5. Niniejsze WU wchodz wycie zdniem 28 kwietnia 2017 r. imaj zastosowanie do umw ubezpieczenia zawartych od tego dnia.

Rodzaj wiadczenia Limit

korepetycje jeeli w nastpstwie nieszczliwego wypadku lub choroby Ubezpieczony nie moe uczestniczy w zajciach dydaktycznych w placwce owiatowo-wychowawczej w zwizku z koniecznoci hospitalizacji przez okres nie krtszy ni 7 dni, Towarzystwo zorganizuje ipokryje koszty dojazdu korepetytora do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego lub do miejsca zamieszkania oraz koszty korepetycji wzakresie biecego programu nauczania wplacwce owiatowo-wychowawczej wczasie nieobecnoci Ubezpieczonego (zwyczeniem materiau dydaktycznego ocharakterze specjalistycznym lub zawodowym, wod-niesieniu do caej grupy przedmiotw); dla uczniw szk podstawowych, gimnazjw iszk ponadgimnazjalnych zakres wiad-czenia obejmuje korepetycje zprzedmiotw wybranych spord: jzyka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, jzykw obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpaskiego)

10 h wroku polisowym

2 h wramach jednej wizyty korepetytora

wizyta lekarska Towarzystwo zapewnia zorganizowanie ipokrycie kosztw wizyt lekarskich wplacwce medycznej lub zor-ganizowanie ipokrycie kosztw honorariw i dojazdw lekarza pierwszego kontaktu do miejsca pobytu Ubezpieczonego, jeeli powysze jest konieczne wzwizku znieszczliwym wypadkiem lub chorob, ztytuu ktrej Ubezpieczony by hospitalizowany przez okres nie krtszy ni 7 dni; wiadczenie jest organizowane, oile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego

2 wizyty wroku polisowym

wizyta pielgniarki Towarzystwo, na zlecenie lekarza prowadzcego, zapewnia zorganizowanie ipokrycie kosztw honorariw idojazdw pielgniarki do miejsca pobytu Ubezpieczonego, jeeli powysze jest konieczne wzwizku znieszczliwym wypad-kiem lub chorob, z tytuu ktrej Ubezpieczony by hospitalizowany przez okres nie krtszy ni 7 dni; wiadczenie obejmuje organizacj ipokrycie kosztw: a) wykonywania czynnoci zwizanych zutrzymaniem higieny, b) wykonywania zabiegw leczniczych, wszczeglnoci: okady, opatrunki, rehabilitacja oddechowa, podawanie lekw itp.

zgodnie zzaleceniami lekarza prowadzcego, c) wykonywania czynnoci diagnostycznych, wszczeglnoci: pomiar cinienia ittna, waenie itp. zgodnie zzaleceniami

lekarza prowadzcego, d) wykonywania czynnoci pomagajcych wodywianiu si

2 wizyty wroku polisowym

transport zosob towarzyszc do placwki medycznej na wizyt kontroln wzwizku zhospitalizacj Ubezpieczonego trwajc nie krcej ni 7 dni Towarzystwo zapewnia zorganizowanie ipokrycie kosztw transportu medycznego do placwki medycznej odpowiadajcej wymogom leczenia albo do placwki medycznej, wktrej zostan wykonane badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny; wiadczenie realizowane jest na pisemne zalecenie lekarza prowadzcego, po konsultacji zlekarzem Centrum Operacyjnego AXA iodbywa si rodkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia osoby uprawnionej

2 000 PLN wroku polisowym

ko szpitalne dla rodzica Ubezpieczonego jeeli wnastpstwie nieszczliwego wypadku lub choroby Ubezpieczony jest ho-spitalizowany przez okres nie krtszy ni 7 dni, Towarzystwo zorganizuje ipokryje koszty ka szpitalnego dla jednego prawnego opiekuna dziecka wplacwce medycznej, wktrej dziecko jest hospitalizowane, oile dana placwka medyczna oferuje tak moliwo; wiadczenie bdzie realizowane zgodnie zlokalnymi moliwociami przez cay czas hospitalizacji dziecka, jednake nie duej ni do wyczerpania limitu

2 000 PLN wroku polisowym

1. Ponisze wiadczenia dostpne s pod warunkiem spenienia poniszych wymogw:1) zostao przyznane wiadczenie z tytuu pobytu w szpitalu zgodnie z niniejszymi WU;2) pobyt w szpitalu trwa co najmniej 7 dni.

2. Ponisze wiadczenia realizowane s wycznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zacznik nr 1 Zakres wiadcze assistance dostpnych po pobycie wszpitalu wzwizku znieszczliwym wypadkiem lub chorob

Rodzaj wiadczenia Limit

infolinia medyczna Towarzystwo zapewnia dostp do infolinii medycznej, polegajcy na telefonicznej rozmowie zuprawnionym personelem medycznym, ktry wmiar posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejcych moliwoci udzieli ustnej oglnej informacji odanym schorzeniu, typowo stosowanym leczeniu, wtym onowoczesnych metodach leczenia dostpnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, atake ouwarunkowaniach medycznych dotyczcych poszczeglnych schorze; Towarzystwo gwaran-tuje rwnie dostp do informacji na temat: a) jednostek chorobowych, b) stanw wymagajcych nagej pomocy, c) zachowa prozdrowotnych, d) lekw, wtym objaww niepodanych przy przyjmowaniu lekw, e) obowizkowych szczepie dzieci, f) transportu medycznego, g) telefonw zaufania igrup wsparcia, udzielajcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pomocy osobom dotknitym alko-

holizmem, wtrudnej sytuacji rodzinnej, cierpicym na okrelone schorzenia (np. cukrzyc, chorob serca), kobietom po mastektomii, rodzicom ciko chorych dzieci,

h) placwek medycznych (lekarzy oglnych, szpitali, przychodni, spdzielni lekarskich), wtym adresw, godzin pracy inumerw te-lefonw placwek odpowiadajcych potrzebom Ubezpieczonego irekomendowanych przez lekarzy Centrum Operacyjnego AXA,

i) aptek znajdujcych si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wtym wszczeglnoci na temat godzin ich otwarcia, adre-sw, numerw telefonw,

j) b