Kertas Kerja10-12-Psikologi Sukan, Kejurulatihan & Peng. Suk

Embed Size (px)

Text of Kertas Kerja10-12-Psikologi Sukan, Kejurulatihan & Peng. Suk

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2006

SAINS SUKANProf Madya Dr Abdul Hafidz Haji Omar Ketua Jabatan Pen. Sosial Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor D. T.

Pengurusan Sukan (28 waktu)Tajuk ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan sukan dalam kehidupan dan bidang kerjaya, meningkatkan kefahaman pelajar tentang prinsip dalam biodang pengurusan sukan dan meningkatkan kemahiran pelajar dalam bidang pengurusan sukan.

Subtajuk Dalam Pengurusan SukanDefinisi Pengurusan Sukan (3 waktu) Kemahiran dalam Pengurusan Sukan (5 waktu) Tanggungjawab dalam Pengurusan Sukan (6 waktu) Konsep utama Pengurusan Sukan (4 waktu) Jenis Pengurusan Sukan (3 waktu) Struktur dan Carta Organisasi Sukan (3 waktu) Pengurusan Prasarana, Alatan dan Pasukan (4 waktu)

Definisi Pengurusan Sukan (3 waktu) Pengurusan sebagai proses merancang,

mengelola, mengarah dan mengawal aktiviti manusia dengan campuran sumber lain dalam organisasi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan Memahami definisi pengurusan sukan

dengan berkesan

Kemahiran dalam Pengurusan Sukan (5 waktu)Menguasai ketiga-tiga kemahiran berikut:a) Kemahiran Berkomunikasi Mempunyai kemahiran untuk menghantar dan menerima maklumat secara verbal dan bukan verbal serta bagaimana seseorang pengurus dapat mempengaruhi kakitangan

Kemahiran dalam Pengurusan Sukan (5 waktu)Mengaplikasi kemahiran berikut serta menyatakan contoh yang berkaitan dengan sukan atau sains sukanb) Kemahiran Teknikal Menyediakan belanjawan Merancang jadual pertandingan Merancang dan menyelia latihan Mengurus pejabat Menilai program dan aspek keselamatan

Kemahiran dalam Pengurusan Sukan (5 waktu)Menguasai ketiga-tiga kemahiran berikut:c) Kemahiran Konseptual

Berkeupayaan berfikir secara abstrak, memupuk idea dan memahami organisasi secara keseluruhan.

Tanggungjawab dalam Pengurusan Sukan (6 waktu)Mengetahui, memahami dan menjelaskan tanggungjawab dalam pengurusan sukana) Perancangan

Berkemampuan memandang ke hadapan, mempunyai pemikiran logik dan berkeupayaan dengan baik.

Tanggungjawab dalam Pengurusan Sukan (6 waktu)b) Pengendalian

Pembahagian bidang kuasa, tugas dan penyediaan struktur.

c) Kakitangan

Pengambilan pekerja mengikut keperluan

Tanggungjawab dalam Pengurusan Sukan (6 waktu)d) Pengarahan

Bimbingan yang disediakan dan proses membuat keputusan e) Koordinasi

Jalinan perhubungan antara kakitangan dalam penyelesaian masalah.

Tanggungjawab dalam Pengurusan Sukan (6 waktu)f)

Pelaporan Proses menyediakan dan melaporkan kepada orang yang bertanggungjawab. g) Belanjawan Pengawalan sumber kewangan dalam aktiviti organisasi.

Konsep utama Pengurusan Sukan (4 waktu)A. Autoriti

Sesuatu yang diberi kepada seseorang untuk bertindak

B. Kuasa

Keupayaan untuk mengarah dan mengawal Keupayaan untuk merancang dan melakukan sesuatu di luar kemampuan

C. Karisma

Konsep utama Pengurusan Sukan (4 waktu)D. Penurunan Kuasa (Delegation)

Memberi autoriti kepada orang lain E. Tanggungjawab Kesanggupan untuk menjalankan tugas F. Akauntabiliti

Akauntabiliti untuk melakukan tugas dengan jayanya

Jenis Pengurusan Sukan (3 waktu)

Menjelaskan perbezaan jenis pengurusan sukan, sama ada. Laissez-faire

Profil yang rendah dan membenarkan organisasi berjalan dengan sendiri. b. Autokratik Pentadbir ialah ketua dan bukan pemimpin

Struktur dan Carta Organisasi Sukan (3 waktu) Struktur Formal Struktur Tidak Formal Carta Organisasi Sukan Sekolah

Membezakan antara struktur formal dengan tidak formal Melakarkan carta organisasi sekolah dan menganalisis secara kritis

Pengurusan Prasarana, Alatan dan Pasukan (4 waktu)a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Pengurusan prasarana Peralatan-pembelian dan pengendalian Penyimpanan Penjagaan Pembaikpulihan Kekemasan Rekod Pemilihan Pemain Melalui Uji Bakat Jadual Latihan Penyediaan Latihan Pemilihan Staf Penghargaan/Kebajikan

PSIKOLOGI SUKAN (30 WAKTU)Tajuk ini bertujuan menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas psikologi sukan dan kemahiran asas psikologi (psychological skill trainning- PST) trainningmenerusi teori dan kerja amali selain menjalani aktiviti pengukuhan dan pengayaan sebagai aktiviti tambahan.

Subtajuk Psikologi SukanPengenalan Psikologi Sukan (3 waktu) Personaliti (3 waktu) Kebangkitan dan Kebimbangan dalam Sukan (11 waktu) Motivasi (4 waktu) Keagresifan dalam Sukan (3 waktu) Kesepaduan Pasukan (3 waktu) Atribut (3 waktu) Tumpuan (3 waktu)

Pengenalan Psikologi Sukan (3 waktu)Menjelaskan perkaitan antara prestasi sukan dengan psikologi individu dalam konteks pertandingan dan menjelaskan bagaimana keadaan psikologi semasa individu memberi kesan kepada prestasinya. dan prestasi semasanya pula memberikan kesan kepada psikologinya.

Hubungan antara prestasi sukan dengan psikologi individu

Pengenalan Psikologi Sukan (3 waktu)Memahami skop bidang psikologi sukan serta menjelaskan perubahan skop bidang yang berlaku berdasarkan peredaran masa.

b) Definisi: Kajian saintifik tentang kesan serta pengaruh sukan terhadap perlakuan fizikal, efektif dan kognitif individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan aktiviti tersebut.

Pengenalan Psikologi Sukan (3 waktu)Membandingkan peranan dan tanggungjawab yang dimainkan oleh psikologi sukan.c. Peranan dan tanggungjawab psikologis sukan

Pendidik Penyelidik Pengamal Klinikal

Personaliti (3 waktu)Menjelaskan pengertian personaliti dan ciri yang Berkaitan dengan seseorang individu. Membezakan struktur personaliti. dan menghuraikan pengaruh personaliti dalam pemilihan aktiviti sukan yang disertai 1) Struktur asas personaliti:

Teras Psikologikal Respons yang biasa Peranan yang dimainkan

Personaliti (3 waktu)Menjelaskan perbezaan individu yang bersifat ekstrovert dan introvert serta aktiviti yang dipilih (sukan individu/ berpasukan)2) Personaliti dan penglibatan dalam sukan:

Ekstrovert Introvert

Kebangkitan dan Kebimbangan dalam Sukan (11 waktu)Menghuraikan pengertian kebangkitan dan Kebimbangan serta membezakan antara keduanya.a) Definisi

Kebangkitan (arousal) Kebimbangan (anxiety)

Kebangkitan dan Kebimbangan dalam Sukan (11 waktu)Memahami proses psikologi yang berkaitan dengan Kebangkitan dan kebimbangan. Mengenal pasti gejala Psikologi yang terhasil dari kebangkitan dan kebimbangan.b) Proses Psikologi

Kebangkitan dan Kebimbangan dalam Sukan (11 waktu)o o

o

o

Menjelaskan istilah yang berkaitan dengan stres Memahami kesan kebangkitan dan kebimbingan terhadap prestasi apabila tahap kebangkitan dan kebimbangan terlalu tinggi/terlalu rendah. Memahami pengaruh kebimbangan tret dan kebimbangan semasa dan perkaitannya dengan prestasi. Memahami teori bencana

Kebangkitan dan Kebimbangan dalam Sukan (11 waktu)c) Kesan Kebangkitan dan kebimbangan

terhadap individu:

Stres Eustres Distres Hiperstres Hipostres

Kebangkitan dan Kebimbangan dalam Sukan (11 waktu)Mengenalpasti kaedah dan langkah mengurangkan masalah berkaitan kebangkitan dan kebimbangan.d. Pengurusan stres Kawalan Pernafasan Relaksasi Otot Progresif Latihan Autogenik Imageri Penetapan Matlamat

Motivasi (4 waktu)Menjelaskan pengertian motivasi dalam konteks Sukan.a) Definisi

Motivasi (4 waktu)Menghuraikan perbezaan antara motivas intrinsik dengan ekstrinsik.. Dan mengenal pasti contoh kepentingan motivasi instrinsik dan ekstrinsik yang Sering digunakan dalam konteks b) Jenis Motivasi sukan. Intrinsik Ekstrinsik

Motivasi (4 waktu)Menjelaskan perkaitan antara motivasi instrinsik dan ekstrinsik dan tahap prestasi individu/pasukan. Menjelaskan proses pentafsiran motivasi yang diterima oleh individu/kumpulan tertentu berdasarkanteori motivasi. Menjelaskan kesan lebihan dan pengurangan motivasi berdasarkan pentafsiran undividu dan perkaitannya dengan prestasi semasa. c) Kaitan antara motivasi dengan prestasi

Keagresifan dalam Sukan (3 waktu)Menjelaskan pengertian keagresifan dalam sukan Memahami perbezaan antara ketiga-tiga jenis keagresifan dalam konteks sukan. Memberi contoh yang sesuai bagi setiap jenis keagresifan dalam sukan.1. o o o

Jenis Keagresifan Ketara (hostile) Instrumental Asertif

Keagresifan dalam Sukan (3 waktu)Mengenal pasti beberapa faktor penyebab keagresifan dalam sukan berdasarkan kepada insiden yang berlaku secara global. Faktor penyebab

Keagresifan dalam Sukan (3 waktu)Menghuraikan kesan keagresifan dalam sukan dari sudut individu, negara dan global.3. Kesan pendekatan agersif terhadap

individu dalam sukan.

Kesepaduan Pasukan (3 waktu)Menjelaskan maksud kesepaduan pasukan. Menghuraikan fasa yang berkaitan dengan pembentukan pasukan dan menghuraikan ciri setiap fasa.a.

Fasa pembentukan pasukan: o Pembentukan o Perbalahan o Pembentukan norma o Persembahan

Kesepaduan Pasukan (3 waktu)Menghuraikan faktor yang berkaitan dengan proses kesepaduan pasukan dan perkaitannya dengan proses pembentukan pasukan. b. Faktor yang mempengaruhi kesepaduano o o o

Individu Pasukan Kepimpinan Persekitaran

Atribut (3 waktu)A. Lokus Kawalano o

Dalaman Luaran Menjelaskan maksud atribut dan sebab manusia melakukannya Menghuraikan masksud dan perbezaan lokus dkawalan dalaman dan luaran

Atribut (3 waktu)B. Dimensi Atributo o o

Lokus penyebab Kestabilan Kebolehkawalan

Menghuraikan perbezaan setiap dimensi atribut dengan contoh yang sesuai.

Tumpuan (3 waktu)1. Dimensi Tumpuano o

Keluasan tumpuan Arah tumpuan

Menjelaskan maksud tumpuan dan membezakannya dengan konsentrasi/fokus

Tumpuan (3 waktu)2. Stail Tumpuan o Luas luaran o Luas dalaman o Sempit luaran o Sempit dalaman

Menghuraikan perbezaan dimensi tumpuan. Menjelaskan dan mengoperasi stail tumpuan dalam konteks

Tumpuan (3 waktu)3. Faktor penentu pengekalan senaman

Mengenal pasti serta menghuraikan faktor yang berkaitan dengan pengekalan amalan sukan

Kejurulatihan sukan (33 waktu)Tujuan tajuk ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan pengehatuan kejurulatihan sukan dalam kehidupan dan bidang kerjaya serta meningkatkan kemahiran dan kefahaman tentang prinsip kejurulatihan sukan.

Subtajuk Kejurulatihan SukanFalsafah Kejurulatihan (3 waktu) Peranan dan Tugas Jurulatih (3 waktu) Etika Kejurulatiahan (3 waktu) Stail Kejurulatihan (4 waktu) Prinsip Latihan (8 waktu) Program Latihan (6 waktu teori dan 5 waktu amali) Uji Bakat Pemilihan Pemain dan Penilaian Prestasi (1 waktu)

Falsafah Kejurulatihan (3 waktu)a) Matlamat yang jelas b) Falsafah kejayaan c) Berusaha mencapai kejayaan d) Komitmen yang tinggi e) Beretika

Keseronokan dan kepuasan g) Pembangunan personalitif)

Peranan dan Tugas Jurulatih (3 waktu) Pendidik Pengajar Pendisiplin Pegawai

Perhubungan Awam Pekerja Sosial Saintis Pelajar Rakan Pembimbing Cara

Etika Kejurulatiahan (3 waktu)a.

Profesion

Berkelulusan/berkelayakan Berkelakuan baik Berdisiplin Bekerjasama Bersikap Positif Mengikut Perkembangan sukan Sentiasa meningkatkan diri Berminat

b. Kendiri

Bertanggungjawab terhadap tindakan Menggalakkan keharmonian Mengeratkan perpaduan Tabiat kerja yang baik Pengurusan masa yang berkesan

Stail Kejurulatihan (4 waktu)a. Autokratik b. Demokratik c. Lassez-faire d. Behaviouristik

Prinsip Latihan (8 waktu)a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Kesediaan pemain Respon individu Penerimaan pemain Adaptasi Lebihan bebanan Ansur maju Pengkhususan Kepelbagaian latihan Memanaskan badan dan gerak kendur Latihan jangka panjang Kebolehbalikan

Program Latihan (6 waktu teori dan 5 waktu amali)

Kitaran Mikro dan Makro Periodisasi Pencapaian kemuncak

Uji Bakat Pemilihan Pemain dan Penilaian Prestasi (1 waktu)Mengetahui proses dan prosedur asas Pengenalan kepada uji bakat, pemilihan

pemain dan penilaian prestasi