of 82 /82
www.nsc.gov.my KURSUS SAINS SUKAN KURSUS SAINS SUKAN SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN 7.KOMPETENSI KEJURULATIHAN 7.KOMPETENSI KEJURULATIHAN 7.1 Perancangan Pengajaran 7.2 Merancang Sesi Latihan 7.3 Mengajar Kemahiran Asas 7.4 Pembelajaran Motor Asas 7.5 Latihan Berkesan 7.6 Mengenalpasti Bakat

KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

Embed Size (px)

Text of KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

Page 1: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7.KOMPETENSI KEJURULATIHAN7.KOMPETENSI KEJURULATIHAN 7.1 Perancangan Pengajaran

7.2 Merancang Sesi Latihan

7.3 Mengajar Kemahiran Asas

7.4 Pembelajaran Motor Asas

7.5 Latihan Berkesan

7.6 Mengenalpasti Bakat

Page 2: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Seorang jurulatih yang berjaya Seorang jurulatih yang berjaya memerlukan pemikiran dan perancangan memerlukan pemikiran dan perancangan yang rapi dalam setiap sesi latihan dan yang rapi dalam setiap sesi latihan dan beberapa siri latihanbeberapa siri latihan

Di akhir topik ini jurulatih akan dapatDi akhir topik ini jurulatih akan dapat

• memahami prinsip asas perancangan memahami prinsip asas perancangan kurikulum yang rasional.kurikulum yang rasional.

• memahami pengurusan masa dan peranannya memahami pengurusan masa dan peranannya dalam perancangan pengajarandalam perancangan pengajaran

Page 3: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Perancangan yang rasional

GolGol

AktivitiAktiviti

OrganisasiOrganisasi

PenilaianPenilaian

memerlukan memerlukan jurulatih jurulatih mengambilkira 4 mengambilkira 4 faktorfaktor

Page 4: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Perancangan yang rasional

GolGol

Apa yang saya ingin atlet saya Apa yang saya ingin atlet saya ketahui, lakukan atau alami ketahui, lakukan atau alami semasa sesi latihansemasa sesi latihan..

Page 5: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Perancangan yang rasional

GolGol

AktivitiAktiviti

Apa yang saya dan atlet saya perlu Apa yang saya dan atlet saya perlu lakukan agar gol tercapai?lakukan agar gol tercapai?

Page 6: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Perancangan yang rasional

GolGol

AktivitiAktiviti

OrganisasiOrganisasi

Bagaimana aktiviti perlu Bagaimana aktiviti perlu dirancangdirancang

memerlukan memerlukan jurulatih jurulatih mengambilkira 4 mengambilkira 4 faktorfaktor

Page 7: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Perancangan yang rasional

GolGol

AktivitiAktiviti

OrganisasiOrganisasi

PenilaianPenilaian

memerlukan memerlukan jurulatih jurulatih mengambilkira 4 mengambilkira 4 faktorfaktor

Bagaimana saya mengetahui Bagaimana saya mengetahui bahawa atlet saya telah bahawa atlet saya telah mempelajari sesuatu atau mempelajari sesuatu atau mencapai apa yang ingin mencapai apa yang ingin dicapai?dicapai?

Page 8: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Perkara yang perlu diberi perhatianPerkara yang perlu diberi perhatian

KeselamatanKeselamatan

Atlet / PemainAtlet / Pemain

Peralatan Peralatan /Kemudahan/Kemudahan

Masa yang adaMasa yang ada

Silabus / perancangan Silabus / perancangan musim musim

Page 9: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Pengurusan masaPengurusan masa

Pengurusan masa yang lemah

• Menunggu sesuatu

• Memberikan maklumat yang tidak relevan dengan pencapaian gol.

• Lemah dari segi pengurusan

• Pengurusan alat

• Penggunaan isyarat-isyarat

Page 10: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

ObjektifObjektif

Objektif hendaklah jelas, tepat dan Objektif hendaklah jelas, tepat dan boleh dicapai.boleh dicapai.

Kandungan aktivitiKandungan aktiviti

Aktiviti yang dirancang hendaklah Aktiviti yang dirancang hendaklah mengambil kira hubungannya dengan mengambil kira hubungannya dengan objektif latihan, masa yang ada, objektif latihan, masa yang ada, kehendak atlet dsb. kehendak atlet dsb.

Page 11: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Alat pandang dengarAlat pandang dengar

Alat pandang dengar adalah amat Alat pandang dengar adalah amat berkesan dalam pengajaran dan berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pilih alat pandang pembelajaran. Pilih alat pandang dengar yang sesuai dan gunakan dengar yang sesuai dan gunakan apabila perlu.apabila perlu.

Page 12: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

PenilaianPenilaian

Adalah satu proses dalam Adalah satu proses dalam menentukan sejauh manakah menentukan sejauh manakah objektif latihan tercapai.objektif latihan tercapai.

• kumpul datakumpul data

• ujian-ujianujian-ujian

• pemerhatianpemerhatian

Page 13: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

OK YOU CAN TAKE OK YOU CAN TAKE 55FAEDAH MEROKOKFAEDAH MEROKOK

menambahkan kandungan menambahkan kandungan nikotina dalam paru-parunikotina dalam paru-paru

membantu pembangunan membantu pembangunan sukan dan rekreasisukan dan rekreasi

mungkin tidak sempat mungkin tidak sempat menikmati usia tuamenikmati usia tua

Page 14: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7.KOMPETENSI KEJURULATIHAN7.KOMPETENSI KEJURULATIHAN 7.1 Perancangan Pengajaran

7.2 Merancang Sesi Latihan

7.3 Mengajar Kemahiran Asas

7.4 Pembelajaran Motor Asas

7.5 Latihan Berkesan

7.6 Mengenalpasti Bakat

Page 15: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

MERANCANG SESI LATIHAN

SETIAP SESI DIRANCANG AGAR ATLET MEMPELAJARI MEMAHIRAN BARU:

Perancangan sesi latihan perlu merangkumi

•PERSEDIAAN FIZIKAL

•PERSEDIAAN TEKNIKAL

• PERSEDIAAN PSIKOLOGIKAL

•PERSEDIAAN TAKTIKAL

Page 16: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

Merancang Sesi LatihanMerancang Sesi Latihan

Kesinambungan sesi latihanKesinambungan sesi latihan

Setiap sesi latihan hendaklah Setiap sesi latihan hendaklah dirancang sebagai sambungan dirancang sebagai sambungan kepada sesi yang lepas dan dilihat kepada sesi yang lepas dan dilihat sebagai satu siri daripada sebagai satu siri daripada keseluruhan program latihan.keseluruhan program latihan.

Satu siri latihan selama ENAM Satu siri latihan selama ENAM minggu sepatutnya boleh minggu sepatutnya boleh memperlihatkan kesan dan memperlihatkan kesan dan kemajuan dari latihan.kemajuan dari latihan.

Page 17: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

Merancang Sesi LatihanMerancang Sesi Latihan

PenilaianPenilaian

Buat penilaian dalam setiap sesi Buat penilaian dalam setiap sesi latihan. Analisa apa yang baik latihan. Analisa apa yang baik dan apa yang tidak baik dan apa dan apa yang tidak baik dan apa yang perlu dibuat untuk sesi yang perlu dibuat untuk sesi berikutnya.berikutnya.

Rancang untuk sesi Rancang untuk sesi berikutnyaberikutnya

Page 18: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

MENGELOLA SESI LATIHAN

- DIRANCANG HASIL DARIPADA LATIHAN

YANG DILAKUKAN SEBELUMNYA

- BUAT PENILAIAN DALAM SETIAP SESI

- CATAT APA YANG DINILAI

- SEDIAKAN MASA UNTUK MERANCANG

DAN BERI TUMPUAN PADA:•KESELAMATAN

•MOTIVASI

•MATLAMAT PEMBELAJARAN

•ORGANISASI

Page 19: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

MENGELOLA SESI LATIHAN

- KESELAMATAN

Aspek keselematan perlu diberi

penekanan semasa sesi latihan

berjalan termasuk keselamatan

peralatan.

- MOTIVASI

Ubahsuai pendekatan dan variasikan

kaedah supaya menjadi lebih menarik.

Page 20: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

- PEMBELAJARAN

atlet perlu belajar kemahiran yang diajar.

- ORGANISASI

Mudahkan bentuk pengelolaan.

- MASA

Pengagihan masa sesuai dengan

kemahiran yang diajar.

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

MENGELOLA SESI LATIHAN

Page 21: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

MENGELOLA SESI LATIHAN

- MAKLUMBALAS :

Beri maklum balas tentang perlakuan @ persembahan yang atlit tunjukkan.

- PENILAIAN:

Menilai keberkesanan kemahiran yang diajar

Page 22: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

MENGELOLA SESI LATIHAN

- Panduan pengurusan Maklumbalas:

• Memerhati atlet dengan baik

• Sampaikan maklumbalas dalam bentuk

lakuan sebenar.

- Mengapa perlu maklumbalas?

Membolehkan atlet meningkatkan tahap kemahiran masing-masing

Page 23: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN 7.1 Perancangan Pengajaran

7.2 Merancang Sesi Latihan

7.3 Mengajar Kemahiran Asas

7.4 Pembelajaran Motor Asas

7.5 Latihan Berkesan

7.6 Mengenalpasti Bakat

Page 24: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

DILAKUKAN DALAM SUASANA YANG BOLEH BERUBAH-UBAH DAN HASIL AKHIRNYA SUKAR DIRAMAL.

MENGAJAR KEMAHIRAN ASAS

KEMAHIRAN TERTUTUP

DILAKUKAN DI BAWAH PERSEKITARAN YANG TETAP, STABIL DAN TIDAK BERUBAH

KEMAHIRAN TERBUKA

Semua kemahiran sukan boleh Semua kemahiran sukan boleh dikategorikan kepada dua iaitu:dikategorikan kepada dua iaitu:

Page 25: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

Dalam melatih kemahiran tertutup, jurulatih hendaklah menyediakan lakuan yang paling ideal sekali dan dilatih berulang kali sehingga lakuan itu menjadi automatik.

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 26: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

Mengajar Kemahiran Tertutup Mengajar Kemahiran Tertutup ialah melaluiialah melalui

ModelingModeling

ImitatingImitating

Drills Drills

Page 27: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KEMAHIRAN TERTUTUP:– Mesti ada satu gambaran pergerakan yang

sempurna.– Praktikkan lakuan daripada pengalaman &

pergerakan terbaik.– Buat banyak latih tubi.

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 28: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

1.8 ASAS PENGAJARAN KEMAHIRAN1.8 ASAS PENGAJARAN KEMAHIRAN

Proses Pembelajaran Kemahiran Tertutup:

Model pergerakan terbaik melalui teknik Model pergerakan terbaik melalui teknik demonstrasidemonstrasi

Pembelajaran kemahiran Pembelajaran kemahiran berlakuberlaku

Maklum balas dari atlit / Maklum balas dari atlit / jurulatihjurulatih

Pelaksanaan Pelaksanaan kemahirankemahiran

Page 29: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

Mengajar Kemahiran TerbukaMengajar Kemahiran Terbuka

• Menerangkan objektif Menerangkan objektif kemahirankemahiran• Mengajar kondisi yang Mengajar kondisi yang

berbeza-bezaberbeza-beza

• Atlet dilatih berfikir, Atlet dilatih berfikir, merancang, melaksanakan merancang, melaksanakan kemahiran untuk mencapai kemahiran untuk mencapai gol yang disasargol yang disasar

Page 30: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

Apabila melatih kemahiran terbuka, jurulatih hendaklah melatih atlet untuk menguasai kemahiran tersebut sebaik mungkin.

Bagi membolehkan atlet menggunakan kemahiran itu, maka ia diikuti dengan latihan berbentuk permainan bagi membolehkan atlet mempelbagaikan kemahiran yang dipelajarinya.

1.6 KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 31: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

1.9 ASAS PENGAJARAN KEMAHIRAN1.9 ASAS PENGAJARAN KEMAHIRAN

Proses Pembelajaran Kemahiran Terbuka:

Kenal pasti setiap objektif Kenal pasti setiap objektif pergerakanpergerakan

Lakukan pergerakan berdasarkan situasi Lakukan pergerakan berdasarkan situasi rangsanganrangsangan

Laksana pergerakan sesuai dengan situasi Laksana pergerakan sesuai dengan situasi persekitaranpersekitaran

Bantuan jurulatih untuk memilih tindakan Bantuan jurulatih untuk memilih tindakan terhadap terhadap

rangsangan (pemantapan)rangsangan (pemantapan)

Pelbagaikan Skima pemilihan Pelbagaikan Skima pemilihan responsrespons

Page 32: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

All movements is goal directedAll movements is goal directed

Goal must be clearGoal must be clear

Goal SettingGoal Setting

Teach players to set goalsTeach players to set goals

Page 33: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

Seven Step process in planning, Seven Step process in planning, explaining and demonstratingexplaining and demonstrating

Writing down why the skill are Writing down why the skill are importantimportantChoose 2-5 teaching pointsChoose 2-5 teaching points

Decide whether teaching aids is Decide whether teaching aids is necessarynecessaryChoose an effective formationChoose an effective formationDecide what to viewDecide what to viewWho demonstrate?Who demonstrate?

Questions from athleteQuestions from athlete

Page 34: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

FeedbackFeedback

Information given to learnerInformation given to learner

Positive and negative Positive and negative feedbackfeedbackDirected towards improving skillsDirected towards improving skills

The coach should:The coach should: •Observe athleteObserve athlete

•Put observation into wordsPut observation into words

•Speak to athleteSpeak to athlete

•Focus on individualFocus on individual

•Praise good performancePraise good performance

Page 35: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7.KOMPETENSI KEJURULATIHAN7.KOMPETENSI KEJURULATIHAN 7.1 Perancangan Pengajaran

7.2 Merancang Sesi Latihan

7.3 Mengajar Kemahiran Asas

7.4 Pembelajaran Motor Asas

7.5 Latihan Berkesan

7.6 Mengenalpasti Bakat

Page 36: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

motor skillmotor skill "…an action or a task that "…an action or a task that has a goal and that requires voluntary has a goal and that requires voluntary body and/or limb movement to achieve body and/or limb movement to achieve the goal".the goal".  

Magill (1993:7)Magill (1993:7)

Page 37: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

Different stages of motor skill Different stages of motor skill acquisitionacquisition

Cognitive stage = Cognitive stage = Beginner Beginner levellevelAssociative stage= Associative stage= Intermediate Intermediate levellevelAutonomous stage= Autonomous stage= Advanced levelAdvanced level

Page 38: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Different stages of motor skill Different stages of motor skill acquisitionacquisition

Cognitive stageCognitive stage

• banyak kesilapan berlakubanyak kesilapan berlaku

• keadaan yang janggal, perlahankeadaan yang janggal, perlahan

• berfikir sebelum melakukanberfikir sebelum melakukan

Page 39: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Different stages of motor skill Different stages of motor skill acquisitionacquisition

Associative stageAssociative stage

• pergerakan lakuan lebih lancarpergerakan lakuan lebih lancar

• kurang membuat kesilapankurang membuat kesilapan

• peranan jurulatih sebagai peranan jurulatih sebagai membantu sahaja.membantu sahaja.

• maklumbalas semakin maklumbalas semakin berkurangan – lebih konstruktifberkurangan – lebih konstruktif

Page 40: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN7. KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Different stages of motor skill Different stages of motor skill acquisitionacquisition

Autonomous stageAutonomous stage

• atlet dapat mengesan atlet dapat mengesan kesilapannya dan tahu kesilapannya dan tahu bagaimana hendak bagaimana hendak memperbaikinya.memperbaikinya.

Page 41: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

Variables that influence the level Variables that influence the level of motor skill acquisitionof motor skill acquisition

a. Practicea. Practice

Practice methodPractice method

Practice distributionPractice distribution

b. Feedbackb. Feedback

IntrinsicIntrinsic

ExtrinsicExtrinsic

Page 42: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

Page 43: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7.KOMPETENSI KEJURULATIHAN7.KOMPETENSI KEJURULATIHAN 7.1 Perancangan Pengajaran

7.2 Merancang Sesi Latihan

7.3 Mengajar Kemahiran Asas

7.4 Pembelajaran Motor Asas

7.5 Latihan Berkesan

7.6 Mengenalpasti Bakat

Page 44: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

6. ..LATIHAN BERKESAN

DI AKHIR TOPIK INI JURULATIH AKANDI AKHIR TOPIK INI JURULATIH AKAN

• Memahami 7 prinsip untukMemahami 7 prinsip untuk m merancang latihanerancang latihan

berkesan.berkesan.

• Dapat mengaplikasi prinsip-Dapat mengaplikasi prinsip-pprinsip ini dalam rinsip ini dalam

llatihan.atihan.

DI AKHIR TOPIK INI JURULATIH AKANDI AKHIR TOPIK INI JURULATIH AKAN

• Memahami 7 prinsip untukMemahami 7 prinsip untuk m merancang latihanerancang latihan

berkesan.berkesan.

• Dapat mengaplikasi prinsip-Dapat mengaplikasi prinsip-pprinsip ini dalam rinsip ini dalam

llatihan.atihan.

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 45: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

6 LATIHAN BERKESAN

PRINSIP-PRINSIP:

1. Latih kemahiran yang betul

2. Latih dalam bentuk pertandingan

3. Latihan yang kerap dan singkat

4. Amalkan penggunaan masa yang efisyen

5. Guna peralatan sepenuhnya

6. Atlet merasakan kejayaan

7. Menyeronokkan

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 46: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

6 LATIHAN BERKESAN

6.1 LATIH KEMAHIRAN YANG BETUL:

Salah satu kesilapan jurulatih dalam

merangka program latihan ialah

memberikan latihan kemahiran yang tidak

begitu relevan dengan permainannya.

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 47: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

6 LATIHAN BERKESAN

6.2 LATIH DALAM BENTUK PERTANDINGAN:

Khususnya apabila melibatkan kemahiran terbuka. Latihan sebegini akan membolehkan atlet berfikir dan menyesuaikan kemahiran yang dipelajarinya dalam situasi permainan sebenar.

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 48: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

6 LATIHAN BERKESAN

6.3 LATIHAN YANG KERAP DAN SINGKAT:

Bagi membolehkan atlet menguasai kemahiran lebih cepat, latihan hendaklah dilakukan sekerap mungkin dan dalam kadar masa yang singkat.

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 49: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

6 LATIHAN BERKESAN

6.4 AMALKAN PENGGUNAAN MASA YANG

EFISYEN:

Seorang jurulatih yang baik tahu membahagi dan menggunakan masa latihan dengan sebaik mungkin.

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 50: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

6 LATIHAN BERKESAN

Pembaziran Masa: Cadangan:

- Menunggu untuk mula

latihan.

Berikan arahan sebelum sesi tentang apa yang hendak dilakukan

- Banyak masa untuk

tukar aktiviti / latih tubi

Buat senarai semak tentang apa yang hendak dilakukan

- Semakan kehadiran Tanda tangan kehadiran

- Jurulatih banyak bercakap Beri penerangan tepat dan jelas

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 51: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

6 LATIHAN BERKESAN

6.5 GUNA ALAT SEPENUHNYA:

Pengurusan peralatan menunjukkan kemahiran jurulatih dapat merancang dengan baik atau sebaliknya.

Peralatan yang ada seharusnya digunakan secara maksimum.

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 52: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

6 LATIHAN BERKESAN

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 53: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

7.KOMPETENSI KEJURULATIHAN7.KOMPETENSI KEJURULATIHAN 7.1 Perancangan Pengajaran

7.2 Merancang Sesi Latihan

7.3 Mengajar Kemahiran Asas

7.4 Pembelajaran Motor Asas

7.5 Latihan Berkesan

7.6 Mengenalpasti Bakat

Page 54: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

Methods in Talent IdentificationMethods in Talent Identification

Common selectionCommon selection

Scientific approachScientific approach

Page 55: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

Page 56: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

Criteria for talent searchCriteria for talent search

Health statusHealth status

Biometric qualities Biometric qualities (Antropometric)(Antropometric)Facilities and climateFacilities and climate

Availability of coaches and Availability of coaches and expertsexperts

Genetic factorsGenetic factors

Page 57: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

Phases of talent searchPhases of talent search

Early phase : 3-10 yearsEarly phase : 3-10 years

Second phase : 9-10 years for Second phase : 9-10 years for gymnastics and swimming,gymnastics and swimming,

10-15 years (girls) for other 10-15 years (girls) for other sports, 10-17 years (boys) for sports, 10-17 years (boys) for other sportsother sports

Final phase : national level Final phase : national level selectionselection

Page 58: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

Roles of parentsRoles of parents

Motivation and encouragement Motivation and encouragement for their childrenfor their children

Providing equipments and basic Providing equipments and basic facilitiesfacilities

Get children into formal coaching Get children into formal coaching clinicsclinics

Page 59: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

Roles of parentsRoles of parents

Page 60: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

KOMPETENSI KEJURULATIHANKOMPETENSI KEJURULATIHAN

Characteristics of talented Characteristics of talented individualsindividuals

Extra qualities compared to Extra qualities compared to normal children: health, physical normal children: health, physical fitness etc.fitness etc.Self dependentSelf dependent

Other qualitiesOther qualities

Refer to 7.6.5 of guide noteRefer to 7.6.5 of guide note

Page 61: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

Berhati-hati dengan apa yang anda Berhati-hati dengan apa yang anda rancangkan……rancangkan……

Page 62: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

Inilah akibatnya….?Inilah akibatnya….?

Page 63: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

Segala yang baik itu datang dari Allah SWT sementara segala kelemahan itu adalah dari diri saya sendiri…….

Page 64: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

MENGELOLA SESI LATIHAN

Kemahiran:

Tarikh / masa: …...Januari 2007; …. jam ……

Min.

Objektif :

Peralatan :

Tuliskan apa yang anda ingin atlet anda capai dalam latihan hari berikut. Seberapa boleh ia hendaklah objektif dan bukan subjektif

Aktiviti kemahiran apakah yang ingin dilatih.

Senaraikan peralatan dan kemudahan yang diperlukan untuk latihan sesi tersebut

Latihan pasukan ????Latihan pasukan ????

Page 65: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

MENGELOLA SESI LATIHAN

BahagiaBahagiann

Butiran latihanButiran latihan catitancatitan

Memanaskan Badan

Masa …….

Tuliskan apakah aktiviti yang anda ingin atlet lakukan.

Regangan umum

Regangan spesifikAktiviti Utama

Bahagian ini mengandungi aktiviti-aktiviti sebenar yang anda ingin laksanakan. Ia merupakan sesi aktiviti kemahiran .

Nyatakan bagaimana anda mengurus latihan

Gambarajah @ organisasi pengelolaan aktivitiboleh membantu memperjelaskan penerangan anda

Gambarajah Gambarajah boleh membantu.boleh membantu.

Page 66: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

4 MENGELOLA SESI LATIHAN

BahagiaBahagiann

Butiran latihanButiran latihan catitancatitan

Permainan kecil

Masa …….

Melibatkan permainan-permainan bersyarat bagi tujuan membolehkan atlet menajamkan lagi kemahiran yang baru dipelajari/ mempelbagaikan tindakan dsb. Boleh diterapkan juga kemahiran yang lalu jika ada kaitan .

Menyejukkan Badan

Masa ………

Mengandungi aktiviti-aktiviti ringan dengan tujuan mengembalikan fungsi sistem tubuh badan ke tahap sebelum latihan dilakukan.

Boleh diikuti dengan maklumbalas/ penilaian dsb.

Catatkan BBM Catatkan BBM yang digunakan yang digunakan @ gambarajah @ gambarajah organisasiorganisasi

Gambarajah Gambarajah boleh boleh membantu.membantu.

Page 67: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

CARTA PENGALIRAN

INCORPORATIOINCORPORATIONN

IN INTO PLAYIN INTO PLAY

IDENTIFYIDENTIFY THE SKILLTHE SKILL

DEMONSTRATE DEMONSTRATE THE SKILLTHE SKILL

PRACTICEPRACTICETHE SKILLTHE SKILL

COMMUNICATECOMMUNICATE COACHING COACHING FEEDBACKFEEDBACK

ASSESSMENT ASSESSMENT OF COMPETENCYOF COMPETENCY

Page 68: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

GUIDELINES

INCORPORATION: The student is able to understand and perform a given skill with adequate ability to use it with an adequate level of consistency and flow during play of the sport/event

IDENTIFY: Communicate the basic technical, tactical, physical IDENTIFY: Communicate the basic technical, tactical, physical and mental components required to be a successful playerand mental components required to be a successful player

DEMONSTRATE: First and foremost, the coach must know how to DEMONSTRATE: First and foremost, the coach must know how to PHYSICALLY PERFORM the skill not just verbally explain it . The PHYSICALLY PERFORM the skill not just verbally explain it . The 7-step process then follows. Video and other visual aids can help7-step process then follows. Video and other visual aids can help

PRACTICE: Develop, implement and supervise DRILLS THAT ARE PRACTICE: Develop, implement and supervise DRILLS THAT ARE PROGRESSIVE, adaptable (for wide differences in age and PROGRESSIVE, adaptable (for wide differences in age and ability), fun and challenging and that re-enforce the teaching ability), fun and challenging and that re-enforce the teaching points from #3points from #3

COMMUNICATE: Based on your observations, knowledge and COMMUNICATE: Based on your observations, knowledge and experience provide feedback regarding their performance of the experience provide feedback regarding their performance of the skill. Be able to give both praise for re-enforcement of positive skill. Be able to give both praise for re-enforcement of positive movements and verbal, demonstrative and interventive movements and verbal, demonstrative and interventive feedback when corrective action is requiredfeedback when corrective action is required

ASSESSMENT: be able to make a formal or informal assessment ASSESSMENT: be able to make a formal or informal assessment of the individual’s ability in that skill as marked against a of the individual’s ability in that skill as marked against a certain level or standard that is communicated to and certain level or standard that is communicated to and understood by, the student.understood by, the student.

Page 69: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

Cuba anda kategorikan bagimanaCuba anda kategorikan bagimanaberuk ini mengaplikasikan prinsip latihan?beruk ini mengaplikasikan prinsip latihan?

Page 70: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

Page 71: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

5. MERANCANG PENGAJARAN

DI AKHIR TOPIK INI JURULATIH AKAN MEMAHAMI TENTANG:

• PRINSIP ASAS PERANCANGAN

KURIKULUM YANG RASIONAL

• PENGURUSAN MASA DAN PERANANNYA

DALAM PERANCANGAN PENGAJARAN

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 72: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

5 MERANCANG PENGAJARAN

1 PERANCANGAN YANG RASIONAL

MEMERLUKAN :

• OBJEKTIF

• AKTIVITI

• ORGANISASI /PENGURUSAN

• PENILAIAN dan

Bagi memenuhi kehendak di atas maka Bagi memenuhi kehendak di atas maka hendaklah mengambil kira faktor; hendaklah mengambil kira faktor;

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 73: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

5 MERANCANG PENGAJARAN

- Keselamatan:

- Pemain – kemahiran, sikap, motivasi,

tahap kecergasan, matlamat.

- Peralatan yang ada.

- Masa yang ada untuk setiap sesi.

- Sukatan / pelan.

2. PENGURUSAN MASA:

- Sebahagian besar masa ditumpukan untuk

matlamat sesi latihan.

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 74: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

5 MERANCANG PENGAJARAN

Pengurusan masa yang lemah:

• Menunggu sesuatu berlaku dulu – buang masa

• Memberikan maklumat yang tidak relevan dengan pencapaian sasaran.

• Pengurusan alatan – ambil masa yang lama untuk sediakan alat sebab tiada kepakaran dan pengalaman.

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 75: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

5 MERANCANG PENGAJARAN

KESIMPULAN:

1. OBJEKTIF HENDAKLAH JELAS,

TEPAT DAN BOLEH DICAPAI

2. KANDUNGAN AKTIVITI

3. PENGGUNAAN ALAT BANTUAN

MENGAJAR

4. PENILAIAN

5. PENEKANAN PADA PERBEZAAN

INDIVIDU (PRINSIP LATIHAN).

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

Page 76: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

1.1 OBJEKTIF

DI AKHIR TOPIK INI JURULATIH AKAN

MENGETAHUI KEMAHIRAN TERBUKA

DAN KEMAHIRAN TERTUTUP

ASAS UNTUK MELATIH KEMAHIRAN

TERBUKA

ASAS UNTUK MELATIH KEMAHIRAN

TERTUTUP

1.KEMAHIRAN MENGAJAR

Page 77: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

• BANTU ATLET MENETAPKAN MATLAMAT

Gol (SASARAN)

• MATLAMAT HENDAKLAH JELAS &

BOLEH DICAPAI

• SETIAP PERGERAKAN ADALAH BERDASARKAN MATLAMAT YANG DITETAPKAN

Page 78: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

Kemahiran Kemahiran TertutupTertutup

Kemahiran Kemahiran TerbukaTerbuka

Boleh Boleh diramaldiramal

Sukar diramalSukar diramal

BolasepakBolasepak

GustiGusti

Mengejar Mengejar arnabarnab

Sukan Sukan berpasukaberpasukann

GimnastikGimnastik

MenaipMenaip

Memotong Memotong sayursayur

Meniti Meniti tightropetightrope

MemanduMemandu

Melintas Melintas jalanjalan

1.4 CONTOH JENIS-JENIS KEMAHIRAN1.4 CONTOH JENIS-JENIS KEMAHIRAN

Page 79: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

In closed skills the environment is In closed skills the environment is predictable but may be predictable predictable but may be predictable because of: perfectly stable because of: perfectly stable environment (eg. archery, bowling); environment (eg. archery, bowling); environment variable, but changes environment variable, but changes are either very predictable and/or are either very predictable and/or have been learned as the result of have been learned as the result of practice (ie juggling); or the practice (ie juggling); or the successful performer can anticipate successful performer can anticipate the behavior of the environment in the behavior of the environment in the near future (eg. expert the near future (eg. expert basketball player). basketball player).

Page 80: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

MATLAMATMATLAMAT(SASARAN)(SASARAN)

Page 81: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KURSUS SAINS SUKANKURSUS SAINS SUKAN

SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAANSKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

2.2 PERKEMBANGAN KEMAHIRAN2.2 PERKEMBANGAN KEMAHIRAN

• Kemahiran Mengajar• Mengelola Sesi Latihan

• Merancang Pengajaran• Latihan Berkesan

Page 82: KOMPETENSI KEJURULATIHAN 1

www.nsc.gov.my

KOMPETENSI KEJURULATIHAN

A. MERANCANG TUNJUKCARA:

MENGAPA KEMAHIRAN ITU PENTING

PILIH 2-5 BUTIRAN MENGAJAR

ADAKAH BBM PERLU

MEMILIH KEDUDUKAN / FORMASI YANG

BERKESAN

APA YANG ATLET PERLU LIHAT

SIAPA MEMBUAT TUNJUKCARA

SOALAN DARIPADA ATLET.

2.2.1 KEMAHIRAN MENGAJAR