24
PETA KONSEP SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH OBJEKTIF SISTEM BAHASA MATLAMAT ORGANISASI KANDUNGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN RUKUN NEGARA PENGISIAN KURIKULUM

Kerja kursus bm sem.6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kerja kursus bm sem.6

PETA KONSEP SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU

SEKOLAH RENDAH

SUKATAN

PELAJARAN

BAHASA

MELAYU

SEKOLAH

RENDAH

OBJEKTIF

SISTEM BAHASA MATLAMAT

ORGANISASI

KANDUNGAN

FALSAFAH

PENDIDIKAN

KEBANGSAAN

RUKUN

NEGARA

PENGISIAN

KURIKULUM

Page 2: Kerja kursus bm sem.6

RUKUN NEGARA

Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan

FALSAFAH DAN MATLAMAT KURIKULUM

BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Page 3: Kerja kursus bm sem.6

• FALSAFAH KURIKULUM

BAHASA MELAYU

BERTERASKAN FALSAFAH

PENDIDIKAN

KEBANGSAAN

• Mengaplikasikan bidang

yang merangkumi JERI

menerusi pengajaran dan

pembelajaran menerusi

Kurikulum Bahasa Melayu

Sekolah Rendah.

• Melahirkan insan yang

seimbang dan

harmonis dari segi

intelek, rohani, emosi

dan jasmani.

• Pendidikan di

Malaysia ialah suatu

usaha berterusan ke

arah

memperkembang

potensi individu

secara menyeluruh

dan bersepadu

Melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

• Melengkapkan

pelajar dengan

keterampilan bahasa

dan berkomunikasi

• Melahirkan pelajar

berpotensi secara

menyeluruh menerusi

penggunaan bahasa

OBJEKTIF KURIKULUM BAHASA MALAYSIA

SEKOLAH RENDAH

Page 4: Kerja kursus bm sem.6

• Membaca pelbagai bahan sastera dan bahan

bukan sastera dengan menggunakan teknik

membaca yang sesuai dan berkesan untuk

memperoleh ilmu dan memproses maklumat

secara kritis

• Memupuk minat

membaca sebagai

satu amalan ke arah

membina budaya

pembelajaran

berterusan.

• Memperkembang

imaginasi , kreativiti ,

pemikiran kritis dan

penghayatan nilai murni

melalui aktiviti bertutur, membaca dan menulis.

• Menggunakan bahasa baku

yang meliputi ejaan ,

tatabahasa, kosa serta

sebutan dan itonansi yang

betul dalam aktiviti

mendengar, bertutur,

membaca dan menulis.

• Menghargai dan

menghayati keindahan

bahasa melalui karya

sastera dan karya bukan

sastera.

ORGANISASI KANDUNGAN

KURIKULUM BAHASA

MELAYU SEKOLAH RENDAH

Page 5: Kerja kursus bm sem.6

ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH

KemahiranBahasa

Hasil Pembelajaran

Sistem Bahasa

Pengisian Kurikulum

Page 6: Kerja kursus bm sem.6

KEMAHIRAN BAHASA

KEMAHIRAN BERTUTUR

merujuk kepada keupayaan murid berbicara untuk beriteraksi dalam;

menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea kritis dan kreatif

Kemahiran Menulis

- Merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui penulisan.

- penggunaan ayat gramatis ,tanda baca dan ejaan yang betul,tulisan yang jelas,cantik dan kemas.

-Penulisan berunsur pengetahuan dan imaginatif.

Kemahiran Membaca

merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan;

sebutan,itonansi, jeda dan kelancaran yang betul

berupaya menghayati teks yang dibaca

KEMAHIRAN MENDENGAR

merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan; -teliti,memahami dan menghayati secara lisan

(menerusi pengucapan dan maklum balas.

Page 7: Kerja kursus bm sem.6

HASIL PEMBELAJ

ARAN

Membantu guru memilih kandungan , kaedah , sumber dan prosedur pengajaran

Ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa melayu sekolah rendah

Petunjuk tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid

Membantu guru membuat pengukuran dan penilaian

pencapaian murid

Dapat dicapai dengan menggabungjalinkan kemahiran bahasa , sistem bahasa dan pengisisan

kurikulum

Page 8: Kerja kursus bm sem.6

Kemahiran Berfikir

Pembelajaran Kontekstual

Kajian Masa Depan

Kemahiran Teknologi Maklumat

Dan Komunikasi

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Kecerdasan Pelbagai

Pembelajaran Konsturktivisme

PENGISI

AN

KURIKU

LUM

Kemahiran

Bernilai

Tambah

Peribahasa Kesantunan Bahasa

Laras Bahasa

Pengetahuan

merangkumi

pelbagai

bidang ;

- sains,geogr

afi,sejarah

dll.

Unsur patriotisme

diserapkan dalam pnp

dalam mengutamakan

pemupukan semangat cinta

dan taat kepada tanah air.

Melahirkan warganegara

yang ada komitmen

terhadap bangsa dan negara

Penyerapan nilai murni dalam

pendidikan Bahasa Melayu bagi

melahirkan insan yang baik dan

berakhlak mulia.

Sistem Ejaan

Kosa Kata

umum

istlah

Page 9: Kerja kursus bm sem.6

HURAIAN RINGKAS PERKAITAN ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

DENGAN SUKATAN PELAJARAN KBSR BAHASA MELAYU (2003)

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (SPBM) merupakan satu dokumen yang menjadi panduan guru

bagi melaksanakan pengajarannya. Dalamnya terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan isi

kandungan bahasa Melayu dan hala tuju yang hendak dicapai. Aspek itu merangkumi matlamat dan

objektif pengajaran bahasa Melayu, pengisian kurikulum, kandungan bahasa, sistem bahasa dan

Kemahiran Bernilai Tambah. Aspek-aspek ini menjadi panduan kepada guru dalam pengajarannya.

Page 10: Kerja kursus bm sem.6

Tujuannya agar pengajaran bahasa Melayu antara sekolah adalah seragam, terkawal dan

bersistem.

Menurut Kamus Dewan, maksud falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap

sebagai ilmu tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmu-ilmu lain. Falsafah juga didefinisikan sebagai

kebijaksanaan atau hikmah menggunakan akal fikiran untuk mengetahui kebenaran yang hakiki.

Dasar yang digubal dalam suatu sistem pendidikan perlu merujuk kepada asasnya iaitu falsafah

pendidikan. Falsafah menjadi teras kepadasistem pendidikan kerana terkandung pendidikan yang

digunakan, ciri yang hendak dicapai, kaedah pelaksanaan pendidikan yang akan digunakan, cirri

yang hendak dibentuk dalam diri individu yang menerima pendidikan dan liputan yang terangkum

dalam sistem pendidikan. Menurut Abdul Fatah Hasan, falsafah pendidikan merupakan suatu

sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal tentang

pendidikan dan pengajaran yang patut dilaksanakan di sekolah atau di dalam bilik darjah.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun.

Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di

dalam atau di luar institusi pendidik.

Penggubalan semula Falsafah Pendidikan Negara yang dahulunya hanya dikenali sebagai Falsafah

Pendidikan, menyebabkan berlakunya keperluan untuk mengkaji semula keseluruhan system dalam

pendidikan kebangsaan. Kesinambungan daripada perubahan ini, maka terhasilnya Kurikulum

Bersepadu Sekolah Rendah yang telah dilancarkan sepenuhnya pada tahun 1983. Kurikulum ini

digubal bagi memastikan setiap murid diberi peluang untuk mendapatkan kemahiran, pengetahuan,

nilai, sikap dan amalan kehidupan yang diperlukan.

Falsafah KBSR ialah memberi pendidikan yang bercorak pendidikan asas dengan penegasan

terhadap kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. KBSR turut memberi penekanan

terhadap perkembangan individu secara menyeluruh dan seimbang dari aspek JERIS serta

pemupukan dan perkembangan bakat seseorang individu itu.

Antara objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai pula ialah:

I. Murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai

alat perpaduan dengan baik dan memuaskan.

II. Murid dapat menguasai kemahiran asas bahasa iaitu kemahiran bertutur, membaca dan menulis

dalam bahasa pengantar sekolah rendah iaitu Bahasa Melayu.

Page 11: Kerja kursus bm sem.6

III. Melalui KBSR, pembinaan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai – nilai kemanusiaan

dan kerohanian yang berlandaskan RUKUN NEGARA dapat dipupuk dikalangan murid. Yang

keempat, murid dapat bergaul, menghargai hak dan kebolehan orang lain serta mempunyai semangat

kerjasama dan toleransi. Dan yang kelima, murid dapat menambahkan ilmu pengetahuan,

kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar.

KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi, bidang kemanusiaan dengan

persekitaran dan bidang perkembangan diri individu. Bidang komunikasi pada asasnya terdiri

daripada komponen Kemahiran Asas yang mengandungi mata pelajaran Bahasa iaitu Bahasa

Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris serta matapelajaran Matematik. Bidang Kemanusiaan dan Alam

Sekitar pula terbahagi kepada dua komponen iaitu Kerohanian, Nilai dan Sikap serta Komponen

Kemanusiaan dengan Alam. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah matapelajaran

Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang perkembangan diri

individu terdiri daripada komponen Kesenian dan Reakreasi yang mengandungi matapelajaran

Muzik, Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas,

maka Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas, maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan

KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek

intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, akhlak, nilai – nilai estetika dan sosial selaras dengan

falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan

kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan

bersistematik. Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan

yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan

bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum

Bersepadu Sekolah Rendah dan Falsafah Pendidikan Negara. Pada peringkat ini, Bahasa Melayu

diajarkan sebagai mata pelajaran wajib, selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa

kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi

membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan, seperti kata pepatah

Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya.

I. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas

berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6.

Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur), membaca,

dan menulis. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu. ( Abdullah

Hasan,1996).

Page 12: Kerja kursus bm sem.6

II. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula, mengandungi perincian,

penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Di dalam Huraian Sukatan

Pelajaran ini, dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur,

membaca, menulis, tatabahasa, penjodoh bilangan, peribahasa, dan perbendaharaan kata yang

sesuai bagi peringkat persekolahan murid (Roselan Baki,2003).

III. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C)

dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di

SJK(C) dan (T). Oleh itu, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak

berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian, senarai kemahiran berbahasa, contoh-

contoh peribahasa, tatabahasa, dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan.

IV. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan, dan guru-guru tidak seharusnya

terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-

cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah, guru-guru boleh mengubah dan

menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid.

Untuk melihat sama ada objektif Sukatan Pelajaran dapat dikaitkan dengan Falsafah Pendidikan

Negara, adalah terlebih elok bagi kita melihat dahulu apakah objektif Sukatan Pelajaran Bahasa

Melayu yang digubal oleh Kementerian Pelajaran untuk rakyat Malaysia. Dengan ini barulah kita

dapat melihat adakah Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai

‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara. Jika ia mempunyai kaitan, kita telah pun berada di

jalan yang betul dalam usaha untuk memartabatkan semangat Falsafah Pendidikan melalui Sukatan

Pelajaran Bahasa Melayu yang di ajar di sekolah rendah di Malaysia. Cuma beberapa pendekatan

yang terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan

pembelajaran Bahasa Melayu.

Menurut kandungan Sukatan Pelajaran, setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa

Melayu di sekolah rendah, murid-murid dapat:

a. Mendengar, memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari;

b. Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa

yang sesuai dan bertatasusila; Membaca

c. untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan;

d. Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan

hiburan

Page 13: Kerja kursus bm sem.6

e. Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul;

Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ), matlamat serta ciri-

ciri KBSR itu sendiri, saya dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan

Negara. Falsafah Pendidikan Negara menyatakan bahawa Pendidikan itu suatu proses yang

berterusan. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal, KBSR sememangnya menggalas

tugas yang amat berat. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. KBSR akan

memastikan Pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang

diinginkan. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus

berkembang hingga ke akhir hayat nanti. Oleh itu, KBSR menekankan kemahiran asas 3M iaitu

membaca, menulis dan mengira. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mampat,

segala proses Pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan, 1996).

KBSR menitikberatkan soal nilai-nilai murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan

pembelajarannya. Dengan ini, Falsafah Pendidikan Negara yang menginginkan insan yang harmoni

dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani akan tercapai. Dalam proses pengajaran

dan pembelajaran, KBSR bukan sahaja menekankan soal penyampaian ilmu pengetahuan bahkan

setiap guru dikehendaki menyelitkan penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar semasa proses

pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Selain itu, dalam seminggu hari persekolahan

akan terdapat 2 masa untuk matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Ini melambangkan

KBSR amat menitikberatkan soal kesihatan para pelajar supaya pelajar tidak hanya memerah otak

dalam sesi pembelajaran matapelajaran lain tetapi mereka juga boleh berekreasi dan menenangkan

fikiran dengan bersenam dan bersukan.

Seterusnya, unsur Falsafah Pendidikan Negara ingin melahirkan rakyat yang memberi sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Sehubungan dengan itu, KBSR

menekankan kemahiran berfikir dalam sistem penddidikan pada peringkat awal. Melalui ciri ini pelajar

bebas meluahkan pendapat dan mencipta sesuatu yang baru. Secara tidak langsung hasil kretiviti

pelajar akan terus digilap dan dihargai. Oleh itu, maka lahirlah generasi yang mampu memberi

sumbangan dalam pelbagai bidang.

KESIMPULAN

Dalam era globalisasi yang kian mencabar dan melalui arus-arus modenisasi, konsep

pembangunan modal insan amat ditekankan sebagai satu usaha menjadikan negara kita,

Malaysia maju, yakni setaraf dengan negara-negara luar. Ini termasuklah demi pembangunan

sejagat dalam bidang sains dan teknologi berdasarkan acuan sendiri serta selari dengan

hasrat Wawasan 2020 yang pernah diwar-warkan oleh mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr.

Mahathir Mohamad satu masa dahulu. Kita amat bertuah kerana tidak lama dahulu iaitu pada

tahun 1988, tergubalnya sebuah garis panduan yang diberi nama Falsafah Pendidikan

Page 14: Kerja kursus bm sem.6

Kebangsaan. Ini kerana oleh sebab falsafah inilah yang membentuk sistem pendidikan

Negara seterusnya melahirkan anak-anak Malaysia yang berjaya.

Sesebuah falsafah yang digubal dalam sistem pendidikan sesebuah negara memainkan

peranan yang amat penting. Falsafah pendidikan menjadi satu pedoman, arah tuju dan

pandangan terhadap perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Di dalamnya terkandung

pelbagai hasrat untuk dilaksanakan yang menjadikan sistem pendidikan sebagai modus

operandinya. Maka dengan itu, sistem pendidikan adalah dibina berdasarkan falsafah

pendidikan. Oleh yang demikian, dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan terkandungnya

garis panduan yang menjelaskan arah tujuan sistem pendidikan negara kita. Ia menjadi

panduan setiap aktiviti pendidikan. Ia tidak lepas dari menjadi cerminan pemikiran dan hasrat

negara kita dalam melahirkan ciri-ciri individu yang dikehendaki oleh negara.

Sistem pendidikan negara kita mengalami anjakan paradigma dengan wujudnya Falsafah

Pendidikan Kebangsaan. Perubahan demi perubahan berlaku dari tahun ke tahun sebagai

tujuan untuk menghasilkan peningkatan kuantiti produk-produk generasi baru yang berkualiti.

Ini juga adalah kerana kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri yang bersifat

menyeluruh, sejagat dan bermotivasi. Pada pendapat saya, Falsafah Pendidikan

Kebangsaan bersifat menyeluruh kerana melibatkan keempat-empat unsur dalam kehidupan

kita. Unsur-unsur tersebut ialah rohani, jasmani, intelek dan sosial. Unsur-unsur inilah yang

memantapkan kehidupan harmonis, seimbang dan cemerlang. Individu yang seimbang inilah

dijamin dapat memaju ke arah kemajuan negara yang tiada taranya.

Page 15: Kerja kursus bm sem.6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tahun : 6 Intelek

Tema : Alam Sekitar

Tajuk : Pencemaran Udara

Tarikh : 20.8.2014

Masa : 60 minit

Bilangan murid : 30 orang

Objektif pengajaran dan pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

i.Menyatakan tentang pengalaman mereka melihat berlakunya pencemaran udara ini

secara lisan.

ii.Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai pencemaran udara yang

berlaku .

iii. Menulis karangan pendek mengenai gejala pencemaran dengan menggunakan ayat

majmuk yang betul.

Hasil Pembelajaran:

Fokus Utama :

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan

Menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

Aras 1

(i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar menggunakan bahasa yang sesuai.

Fokus Sampingan :

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan

memahami petikan yang dibaca.

Page 16: Kerja kursus bm sem.6

Aras 2

(i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi

berdasarkan tanda baca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu

penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 3

(i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat Kemahiran Bahasa : Kemahiran

bertutur, menulis dan mendengar.

Sistem Bahasa : Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk, sebutan

dan intonasi.

Ilmu : Bahasa Melayu, Alam sekitar

Nilai : Kebersihan, menghayati, menghormati dan menghargai.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)

Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan, membuat inferens, dan kemahiran

mengkategori.

Kemahiran Belajar : Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.

Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan emosi.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman

mereka mengenai gejala pencemaran alam sekitar dengan cara

berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah.

BBM : Power point, Lembaran kerja,buku latihan, kad manila dan alat tulis.

Langkah/mas

a

ISI PELAJARAN

Aktiviti CATATAN

SET INDUKSI

(5 MINIT)

Murid

ditayangkan

power point yang

berkaitan dengan

jenis-jenis

pencemaran.

i) Murid diminta untuk melihat

paparan power point dan

menghayatinya.

ii) Murid diminta untuk

membezakan jenis-jenis

KB : menghubungkait,

Inferens

BCB: menonton dengan

Aktif

BBM : power point

Page 17: Kerja kursus bm sem.6

Guru bersoal jawab

dengan murid

berkaitan dengan

Pencemaran

Udara

pencemaran dan menyatakan

pengalaman mereka sendiri.

iii) Guru menjelaskan tujuan

aktiviti dan tajuk pengajaran

yang akan diajari pada hari itu.

LANGKAH 1

(20 MINIT)

Perbincangan

kumpulan. Mencari

isi penting tentang

pencemaran udara.

(i)Murid dikehendaki membaca

petikan secara senyap.

(ii)Murid diminta membaca

petikan itu secara individu

dengan kuat dan mengikut

intonasi serta gaya yang betul.

(ii)Murid-murid yang lain

dikehendaki mendengar dan

meneliti teks sambil memahami

petikan tersebut.

(iii)Guru menanyakan soalan

kepada murid berkaitan dengan

petikan.

(iv)Murid dikehendaki memberi

lima makna perkataan

berdasarkan petikan yang

dibaca.

(v)Murid dikehendaki menjawab

lima soalan pemahaman

dengan ayat yang lengkap

berdasarkan petikan yang

diberi.

KB : menghubungkaitkan,

menjana idea

BCB : memproses

maklumat dan melaporkan

maklumat.

KP : verbal linguistik,

Kemahiran intrapersonal dan

interpersonal

Nilai : kerjasama, hormat

menghormati

LANGKAH 2

(15 MINIT)

Murid

membentangkan

hasil perbincangan.

(i)Murid dibahagikan kepada

beberapa kumpulan.

(ii)Murid diminta untuk berada

dalam kumpulan dan membuat

perbincangan.

BCB : melaporkan

maklumat.

KP : verbal linguistik,

interpersonal

Page 18: Kerja kursus bm sem.6

(iii)Murid dikehendaki

membentangkan perbezaan

antara pencemaran sungai dan

pencemaran udara yang

terdapat di Malaysia dan

bandingkan dengan

pengetahuan dan pengalaman

mereka.

(iv)Guru meminta kumpulan

membentangkan hasil

perbincangan.

(v)Guru menanyakan soalan

yang berkaitan dengan isi

pembentangan dan meminta

percambahan pendapat

mereka.

(vi)Guru berbincang dan

membuat kesimpulan hasil

pembentangan murid..

LANGKAH 3

(15 MINIT)

Guru memberi

latihan kepada

murid-murid.

Aktiviti

Pengayaan:

Menulis nilai murni

berdasarkan

tajuk yang diberi.

Aktiviti

Pemulihan:

Menyudahkan

petikan yang

diberikan dengan

mengisi tempat

kosong.

i) Guru memberi latihan kepada

murid iaitu menulis nilai-nilai

murni mengenai pencemaran

udara dari rangka karangan

yang telah disediakan.

ii) Guru membimbing kumpulan

murid yang memerlukan

pemulihan dengan

menyediakan latihan yang perlu

dilengkapkan dengan mengisi

tempat kosong.

KB : menjana idea,

menghubungkaitkan,

membuat inferens.

BCB : mengumpul,

memproses, mencatat dan

melaporkan maklumat.

KP :

intrapersonal;interpersonal,

visual, verbal-linguistik.

Nilai : bekerjasama,

menghargai,

BBM : petikan pencemaran

udara, kertas latihan.

Page 19: Kerja kursus bm sem.6

PENUTUP (5

MINIT)

Guru membuat

rumusan

mengenai

pengajaran yang

telah diajar dan

menanyakan

soalan kepada

murid tentang apa

yang mereka

telah pelajari.

Guru juga

menanyakan nilai-

nilai

murni yang

terdapat semasa

sesi pengajaran

dan

pembelajaran.

i) Murid digalakkan supaya

mengumpul maklumat

tambahan daripada bahan-

bahan

yang lain bagi menambahkan

pengetahuan mereka.

ii) murid juga menyatakan nilai-

nilai murni yang telah dipelajari

pada hari tersebut.

Nilai-nilai murni :

-Menghargai

-Bersyukur

-Menghormati

-bekerjasama

Page 20: Kerja kursus bm sem.6

Teks : Pencemaran Alam

Lembaran Kerja pemulihan:

Dewasa ini,isu pencemaran semakin menjadi-jadi.Banyak sebab yang

mendorong berlakunya pencemaran alam sekitar.Pembakaran bahan api enjin kenderaan

telah menghasilkan asap yang mengandungi gas seperti karbon monoksida dan plumbum

yang mencemarkan udara.Ekoran pertambahan kenderaan di jalan raya,asap yang

dibebaskan merupakan bahan pencemar alam sekitar yang paling ketara.

Pencemaran juga boleh berlaku akibat daripada pembuangan sisa toksik ke

dalam sungai atau tasik seperti pembuangan bahan sisa dari kilang kelapa sawit.Selain

toksik,penggunaan racun makhlul perosak,baja kimia, dan sebagainya dalam sektor

pertanaian turut mencemarkan alam sekitar.

Pencemaran hendaklah ditangani segera sebelum mengancam kehidupan

manusia.Pengusaha kilang hendaklah mempunyai kesedaran terhadap tanggungjawab

sosial.Janganlah bersikap melempar batu sembunyi tangan.Mereka seharusnya

meletakkan keuntungan sebagai sasaran kedua sebaliknya kesejahteraan alam sekitar

haruslah dijadikan sebagai fokus utama.

Selain itu ,masyarakat perlulah mempunyai kesedaran juga.Kesedaran dapat

dipupuk melalui pendidikan.Melalui pendidikan alam sekitar,sikap positif diri terhadap

alam sekitar dapat dibentuk.Masyarakat akan lebih sedar tentang pentingnya

mengekalkan kualiti alam sekitar.

Kerajaan pula hendaklah menggubal serta mengenakan tindakan yang lebih

tegas terhadap mana-mana pihak yang melakukan aktiviti yang mencemarkan alam

sekitar, terutamanya terhadap pekilang-pekilang.Tujuannya adalah untuk menginsafkan

mereka agar lebih menghargai alam sekitar.

Penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan pencemaran perlulah

ditambahbaikkan dan diperbanyakkan.Tanpa teknologi moden , tidak mungkin kerja-kerja

pembersihan tumpahan minyak di laut dapaf dilakukan dengan cekap.Dengan teknologi

moden juga , sisa pepejal seperti surat khabar dan kaca dapat dikitar semula.

Oleh itu , bersama-samalah kita memelihara alam sekitar.Ingatlah bahawa

kemusnahan alam sekitar akan mengancam kehidupan generasi masa hadapan.

Page 21: Kerja kursus bm sem.6

Beri maksud perkataan berikut:

a) Ketara : ---------------------------------

b) Makhlul perosak : ----------------------------

c) Sasaran : -------------------------------

d) Menginsafkan : -----------------------------

e) Generasi : ------------------------------

Soalan Pemahaman ( lisan )

1.Kenapakah pembebasan asap kenderaan ke udara menjadi semakin ketara ?

2.Apakah akibat yang terpaksa ditanggung jika kita tidak menangani segera pencemaran ini ?

3.Mengapakah tindakan tegas perlu dikenakan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan

pencemaran alam ?

4.Apakah maksud rangkai kata semakin menjadi-jadi dalam petikan tersebut ?

Page 22: Kerja kursus bm sem.6

AKTIVITI PENGAYAAN

Baca petikan di bawah .Tulis lima nilai yang dapat kamu perolehi daripada petikan.Gunakan

perkataan yang diberi sebagai rujukan.

1._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Keputusan kerajaan hendak memajukan kawasan air terjun di Kampung Setia amat

menggembirakan semua pihak.Khususnya penduduk kampung itu sendiri.Cadangan untuk

membina beberapa gerai menjual cenderamata, peralatan mandi-manda, dan gerai makanan timbul

ekoran kampung tersebut sering dikunjungi para pelancong termasuklah pelancong dari luar

negara.

Dengan wujudnya gerai itu nanti,sedikit sebanyak dapat menyalur masuk

mata wang asing ke negara kita.Selain itu , dengan adanya pelbagai jenis gerai tersebut, penduduk

kampung juga akan memperoleh pekerjaan sekali gus dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Untuk menggalakkan kedatangan para pelancong ke kawasan air terjun , jalan

tanah akan diturapkan.Kemudahan surau , tandas , dan telefon awam akan duwujudkan

juga.Kemudahan tersebut akan disediakan demi kemudahan dan keselesaan para pengunjung.

Sebenarnya , usaha untuk memajukan air terjun Kampung Setia amat dialu-alukan

kerana usaha tersebut merupakan suatu penghargaan terhadap alam sekitar .Alam sekitar dihargai

dan dipelihara demi kesejahteraan kehidupan manusia.Selain itu , pembangunan yang dilaksanakan

di kawasan Air terjun Kampung Setia pasti akan membuka mata pelancong asing juga.Mereka pasti

kagum akan negara kita kerana destinasi pelancongan alam semulajadi di Malaysia memang tiada

tolok bandingnya.

Pendapatan ekonomi peluang pekerjaan kemudahan infrastruktur

alam sekitar dihargai negara akan terkenal

Page 23: Kerja kursus bm sem.6

AKTIVITI PEMULIHAN

Lengkapkan petikan yang berikut berdasarkan jawapan yang sesuai

Salah satu punca berlakunya pencemaran alam sekitar disebabkan oleh aktiviti __________ untuk

tujuan pertanian.__________________ yang dilakukan itu telah menyebabkan ________________

dengan banyak sekali gus mencemarkan alam sekitar.keadaan tersebut akan_________________

seandainya aktiviti pembakaran tersebut dilakukan pada ________________________.Sebagai

akibatnya ________________ akan berlaku.Lantaran itu _______________________ .Manusia

akan ditimpa pelbagai penyakit seperti penyakit ________________________. ______________

segera hendaklah dilakukan agar penyakit tersebut tidak akan menjadi bertambah mudarat.

Pembakaran hutan

Menjadi lebih serius

jerebu

Musim kemarau

Kesihatan manusia akan terancam

Pembakaran terbuka

Asap dilepaskan ke

udara

Mata dan batuk

rawatan

Page 24: Kerja kursus bm sem.6

Subtopik 2

Jelaskan perkaitan aktiviti yang dirancang dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)

Kumpulan murid ini adalah terdiri daripada mereka yang cepat dan lambat namun mereka

dapat menyiapkan latihan dengan bimbingan guru.

Oleh itu konsep pengajaran Bahasa Melayu merentas kurikulum mestilah dijalankan sepenuhnya dengan menggunakan strategi penggabungjalinan.

Secara keseluruhannya program ini dijalankan selama 3 atau 6 bulan. Masa yang

dijalankan merupakan pilihan yang dibuat oleh sekolah. Selain itu juga semua murid

tahun satu akan mengikuti ujian penapisan. Ujian ini merupakan ujian yang terpenting bagi mengetahui murid-murid yang tidak menguasai kemahiran asas iaitu kemahiran

membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. Murid yang lulus akan meneruskan kelas biasa manakala murid yang gagal, mereka akan ditempatkan dalam program ini.

Oleh itu strategi pengajaran dan pembelajaran yang hendak digunakan perlulah sesuai dengan keperluan untuk membantu murid ini menguasai kemahiran asas ini dengan

seberapa segera yang boleh.