31
TERHAD MANUAL KERJA KURSUS PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5) Penggal 3 Tahun 2017 PERINGATAN: Manual ini adalah khas untuk kegunaan guru atau pemeriksa dan calon sahaja dan tidak boleh dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan. Manual ini terdiri daripada 31 halaman bercetak. © Hak cipta Majlis Peperiksaan Malaysia 2017 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

Bm manual kerja kursus 9105 2017

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

PEPERIKSAAN

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek)

Bahasa Melayu

Kertas 5 (910/5)

Penggal 3 Tahun 2017

PERINGATAN:

Manual ini adalah khas untuk kegunaan guru atau pemeriksa dan calon sahaja dan tidak boleh

dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan.

Manual ini terdiri daripada 31 halaman bercetak.

© Hak cipta Majlis Peperiksaan Malaysia 2017

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

Page 2: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

2 TERHAD

KANDUNGAN

Perkara Halaman

BAHAGIAN I: GURU DAN PEMERIKSA

1 Pengenalan

3

2 Objektif 3

3 Pelaksanaan Kerja Kursus

3.1 Arahan Kerja Kursus

3.2 Tanggungjawab Pengetua

3.3 Tanggungjawab Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan

3.4 Tanggungjawab Pemeriksa

3.4.1 Tanggungjawab Pemeriksa Calon Sekolah Swasta

3.4.2 Tanggungjawab Pemeriksa Calon Persendirian Individu

3.5 Tanggungjawab Guru Sekolah Swasta

BAHAGIAN II: CALON

3.6 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan

3.6.1 Penulisan Esei Ilmiah

3.6.2 Pembentangan Penulisan Esei Ilmiah

3.7 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta

3.7.1 Penulisan Esei Ilmiah

3.7.2 Pembentangan Penulisan Esei Ilmiah

3.8 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu

3.8.1 Penulisan Esei Ilmiah

3.8.2 Pembentangan Penulisan Esei Ilmiah

3.9 Kes Plagiat Kerja Kursus

3

3

4

5

5

6

7

7

8

8

9

9

9

4 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus

4.1 Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan

4.2 Sekolah Swasta

4.3 Calon Persendirian Individu

10

12

16

5 Format Penulisan

18

6 Struktur Penulisan

18

7 Penskoran

19

8 Kerangka Konseptual Penghasilan Kerja Kursus (Penulisan Esei Ilmiah) Bahasa

Melayu

20

9 Borang yang Digunakan

21

10 Contoh Tajuk 21

Lampiran 1: Muka hadapan kerja kursus

Lampiran 2: Borang Perakuan Calon

Lampiran 3: Borang Rekod Kerja Kursus Calon

Lampiran 4: Borang Markah Kerja Kursus Calon

Lampiran 5: Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon

22

23

24

25

29

Tema kerja kursus 2017 30

Page 3: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

3 TERHAD

1 PENGENALAN

Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) wajib melaksanakan kerja kursus bagi

mata pelajaran Bahasa Melayu. Wajaran bagi kerja kursus ini adalah sebanyak 17%. Markah

kerja kursus ini akan diambil kira bersama dengan markah ujian bertulis penggal 1, 2, dan 3 bagi

tujuan penggredan mata pelajaran.

2 OBJEKTIF

Tujuan kerja kursus ini dilaksanakan adalah untuk menilai dan memperkukuh kebolehan dan

keupayaan calon untuk

2.1 memahami dan mengaplikasi pengetahuan dan sistem bahasa Melayu

2.2 menerapkan domain kemahiran insaniah dalam mata pelajaran ini

2.3 menerapkan kesedaran bahawa pembelajaran mata pelajaran ini adalah berasaskan

pembelajaran sepanjang penggal

3 PELAKSANAAN KERJA KURSUS

3.1 Arahan Kerja Kursus

(a) Kerja kursus bahasa Melayu (penulisan esei ilmiah) wajib dilaksanakan oleh semua

calon pada penggal 3.

(b) Calon dikehendaki menghasilkan penulisan esei ilmiah berdasarkan tema yang

ditetapkan oleh MPM.

(c) Tema penulisan esei ilmiah terdiri daripada tajuk-tajuk yang terdapat dalam sukatan

pelajaran.

(d) Tajuk-tajuk dalam sukatan pelajaran bagi penggal 3 juga boleh dijadikan tema kajian

esei ilmiah oleh pihak MPM. Jika demikian, tajuk-tajuk yang berkenaan hendaklah

diajarkan pada awal penggal 3.

(e) Tempoh pelaksanaan kerja kursus ini adalah sepanjang penggal 3.

3.2 Tanggungjawab Pengetua

(a) Mempengerusikan Mesyuarat Kerja Kursus (KK) Tingkatan Enam peringkat sekolah.

Mesyuarat mestilah diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu penggal kerja

kursus.

(b) Memastikan semua calon yang menghasilkan penulisan esei ilmiah mendapat

bimbingan daripada guru

(c) Memastikan pelaksanaan penulisan esei ilmiah diserapkan dalam strategi pengajaran

dan bukan merupakan kerja tambahan yang memerlukan persediaan dan waktu yang

berasingan

(d) Mendapatkan maklumat daripada guru bahasa Melayu mengenai perkembangan

penulisan esei ilmiah calon dan masalah yang mungkin dihadapi oleh calon

(e) Memastikan penulisan esei ilmiah dilaksanakan dengan teratur dalam tempoh yang

ditetapkan

(f) Memastikan penulisan esei ilmiah calon dihantar kepada guru mengikut tarikh yang

ditetapkan

(g) Memastikan guru menghantar markah mentah penulisan esei ilmiah calon kepada

MPM mengikut tarikh yang ditetapkan

BAHAGIAN I: GURU DAN PEMERIKSA

Page 4: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

4 TERHAD

(h) Mengesahkan markah mentah penulisan esei ilmiah yang diperoleh calon dengan

menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKK)

(i) Memastikan guru menghantar salinan asal Borang Rumusan Markah Kerja Kursus

Calon (BRuMKK) [u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET],

selewat-lewatnya seminggu selepas penghantaran markah dalam e-submission

(j) Memastikan penyediaan ruang untuk penyimpanan evidens penulisan esei ilmiah calon

di sekolah

(k) Memastikan guru menyimpan evidens penulisan esei ilmiah calon dari tarikh

penyelarasan tamat hingga tarikh keputusan STPM diumumkan

(l) Memastikan evidens penulisan esei ilmiah calon dilupuskan dalam tempoh enam bulan

selepas tarikh keputusan STPM diumumkan

3.3 Tanggungjawab Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan

(a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang

disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon

(b) Menandatangani borang akta MPM (MPM/P13.1 dan MPM/P13.4) yang dilampirkan

dalam Kriteria Penilaian Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5) dan

menyerahkannya kepada Jurulatih Utama semasa taklimat kerja kursus, untuk dihantar

kepada MPM

(c) Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan penulisan esei ilmiah

(d) Membimbing calon untuk memilih tajuk penulisan esei ilmiah berdasarkan tema yang

ditetapkan oleh MPM

(e) Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk penulisan esei ilmiah

(f) Mengadakan sesi pertemuan dengan calon bagi membincangkan hal-hal penulisan esei

ilmiah

(g) Mengisi borang rekod kerja kursus calon pada setiap kali sesi pertemuan diadakan

(h) Membimbing calon sepanjang tempoh penulisan esei ilmiah

(i) Memastikan calon menghasilkan penulisan esei ilmiah berdasarkan tajuk yang dipilih

(j) Memastikan calon menghasilkan penulisan esei ilmiah tanpa meniru, menyalin, atau

menciplak esei daripada mana-mana sumber

(k) Memastikan semua kumpulan calon menghantar penulisan esei ilmiah selewat-lewatnya

pada 18/09/2017 untuk disemak dan dinilai

(l) Menyemak dan menilai penulisan esei ilmiah yang dihasilkan oleh kumpulan calon

(m) Mengadakan sesi pembentangan mulai 4/9/2017 hingga 22/9/2017

(n) Menilai pembentangan calon dan memberikan markah secara individu

(o) Menandatangani borang perakuan calon (Lampiran 2) yang telah ditandatangani oleh

calon, borang rekod kerja kursus calon (Lampiran 3), borang markah kerja kursus calon

(Lampiran 4), dan borang rumusan markah kerja kursus calon (Lampiran 5)

(p) Menghantar markah mentah penulisan esei ilmiah calon kepada MPM dengan

menggunakan perisian e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan

(q) Menghantar salinan asal Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKK)

[u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET], selewat-lewatnya

seminggu selepas penghantaran markah (Guru mestilah menyimpan salinan borang

markah yang dihantar kepada MPM dalam fail yang disimpan di dalam almari

berkunci)

(r) Menyimpan evidens penulisan esei ilmiah calon dari tarikh penyelarasan tamat hingga

tarikh keputusan STPM diumumkan

Page 5: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

5 TERHAD

(s) Melupuskan evidens penulisan esei ilmiah calon dalam tempoh enam bulan selepas

tarikh keputusan STPM diumumkan

3.4 Tanggungjawab Pemeriksa

(Guru sekolah kerajaan atau guru sekolah bantuan kerajaan yang dilantik sebagai

pemeriksa kerja kursus calon sekolah swasta dan calon persendirian individu)

3.4.1 Tanggungjawab Pemeriksa Calon Sekolah Swasta

(a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu

yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon

(b) Menandatangani borang akta MPM (MPM/P13.1 dan MPM/P13.4) yang

dilampirkan dalam Kriteria Penilaian Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 5

(910/5) dan menyerahkannya kepada Jurulatih Utama semasa taklimat kerja

kursus, untuk dihantar kepada MPM

(c) Menyemak dan menilai penulisan esei ilmiah yang dihasilkan oleh calon

sebelum sesi pembentangan

(d) Menghadiri sesi pembentangan penulisan esei ilmiah mengikut jadual yang

diberikan oleh guru sekolah swasta

(e) Menilai pembentangan calon secara individu

(f) Menandatangani borang markah kerja kursus calon (Lampiran 4) dan borang

rumusan markah kerja kursus calon (Lampiran 5)

(g) Menghantar markah mentah penulisan esei ilmiah calon kepada MPM dengan

menggunakan perisian e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan

(h) Menghantar salinan asal Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon

(BRuMKK) [u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET],

selewat-lewatnya seminggu selepas penghantaran markah (Pemeriksa mestilah

menyimpan salinan borang markah yang dihantar kepada MPM dalam fail yang

disimpan di dalam almari berkunci)

(i) Menyimpan evidens penulisan esei ilmiah calon di JPN yang ditetapkan dari

tarikh penyelarasan tamat hingga tarikh keputusan STPM diumumkan (bagi

sekolah swasta yang tidak dibenarkan untuk menyimpan evidens penulisan esei

ilmiah sahaja)

(j) Melupuskan evidens penulisan esei ilmiah calon dalam tempoh enam bulan

selepas tarikh keputusan STPM diumumkan (bagi sekolah swasta yang tidak

dibenarkan untuk menyimpan evidens penulisan esei ilmiah sahaja)

3.4.2 Tanggungjawab Pemeriksa Calon Persendirian Individu

(a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu

yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon

(b) Menandatangani borang akta MPM (MPM/P13.1 dan MPM/P13.4) yang

dilampirkan dalam Kriteria Penilaian Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 5

(910/5) dan menyerahkannya kepada Jurulatih Utama semasa taklimat kerja

kursus, untuk dihantar kepada MPM

(c) Mengadakan pertemuan dengan calon sekurangnya-kurangnya dua kali, iaitu

kali pertama untuk menerangkan kerja kursus dan sekali lagi semasa

penghantaran kerja kursus dan sesi pembentangan diadakan

(d) Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan penulisan esei

ilmiah

Page 6: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

6 TERHAD

(e) Memaklumkan perkembangan terkini tentang pelaksanaan penulisan esei ilmiah

kepada calon

(f) Memastikan calon menghantar penulisan esei ilmiah mengikut tarikh yang

ditetapkan

(g) Menyemak dan menilai penulisan esei ilmiah yang dihasilkan oleh calon

sebelum sesi pembentangan

(h) Merancang jadual pembentangan penulisan esei ilmiah dan memaklumkannya

kepada calon

(i) Mengadakan sesi pembentangan penulisan esei ilmiah

(j) Menilai pembentangan calon

(k) Menandatangani borang perakuan calon (lampiran 2), borang rekod kerja kursus

calon (lampiran 3), borang markah kerja kursus calon (Lampiran 4), dan borang

rumusan markah kerja kursus calon (Lampiran 5)

(l) Menghantar markah mentah penulisan esei ilmiah calon kepada MPM dengan

menggunakan perisian e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan

(m) Menghantar salinan asal Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon

(BRuMKK) [u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET],

selewat-lewatnya seminggu selepas penghantaran markah (Pemeriksa mestilah

menyimpan salinan borang markah yang dihantar kepada MPM dalam fail yang

disimpan di dalam almari berkunci)

(n) Menyimpan evidens penulisan esei ilmiah calon di JPN yang ditetapkan dari

tarikh penyelarasan tamat hingga tarikh keputusan STPM diumumkan

(o) Melupuskan evidens penulisan esei ilmiah calon dalam tempoh enam bulan

selepas tarikh keputusan STPM diumumkan

3.5 Tanggungjawab Guru Sekolah Swasta

(a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu yang

disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon

(b) Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan penulisan esei ilmiah

(c) Membimbing calon untuk memilih tajuk penulisan esei ilmiah berdasarkan tema yang

diberikan oleh MPM

(d) Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk penulisan esei ilmiah

(e) Mengadakan sesi pertemuan dengan calon bagi membincangkan hal-hal penulisan esei

ilmiah

(f) Mengisi borang rekod kerja kursus calon pada setiap kali sesi pertemuan diadakan

(g) Membimbing calon sepanjang tempoh penulisan esei ilmiah

(h) Memastikan calon menghasilkan penulisan esei ilmiah berdasarkan tajuk yang dipilih

(i) Memastikan semua kumpulan calon menghantar penulisan esei ilmiah selewat-lewatnya

pada 19/09/2017 untuk disemak oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM

(j) Menyerahkan penulisan esei ilmiah yang dihantar oleh calon kepada pemeriksa yang

dilantik oleh MPM untuk disemak dan dinilai

(k) Menyusun jadual pembentangan dan memaklumkannya kepada pemeriksa yang dilantik

oleh MPM. Pembentangan hendaklah diadakan mulai 3/10/2017 hingga 14/10/2017.

(l) Menandatangani borang perakuan calon (Lampiran 2) yang telah ditandatangani oleh

calon dan borang rekod kerja kursus calon (Lampiran 3)

Page 7: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

7 TERHAD

3.6 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan

3.6.1 Penulisan Esei Ilmiah

(a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu

yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon

(b) Mendengar penerangan guru mengenai pelaksanaan penulisan esei ilmiah

(c) Membentuk kumpulan yang terdiri daripada tiga hingga empat orang ahli untuk

melaksanakan penulisan esei ilmiah

(d) Merancang jadual kerja bersama dengan ahli kumpulan

(e) Membincangkan pemilihan tajuk penulisan esei ilmiah bersama dengan guru

berdasarkan dua pilihan tema yang ditetapkan oleh MPM

(f) Mengikuti sesi P&P bagi penulisan esei ilmiah

(g) Menyediakan penulisan esei ilmiah berdasarkan tajuk yang dipilih dan mengikut

format yang ditetapkan oleh MPM (rujuk Manual Penulisan Kerja Kursus

Bahasa Melayu)

(h) Mengadakan pertemuan dengan guru dari semasa ke semasa untuk

membincangkan hal-hal berkenaan dengan penulisan esei ilmiah dan

merekodkannya dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon (Lampiran 3)

(i) Menunjukkan semangat berpasukan semasa menghasilkan penulisan esei ilmiah

(j) Mengelakkan diri daripada membincangkan hal-hal sensitif, seperti yang

berkaitan dengan agama, perkauman, dan politik

(k) Melampirkan surat kebenaran untuk menjalankan kerja lapangan daripada

syarikat atau institusi dan surat akuan daripada pengetua sekolah, jika ada

(l) Melampirkan borang soal selidik, jika ada

(m) Menghantar penulisan esei ilmiah (berserta dengan disket atau CD) kepada guru

mengikut tarikh yang ditetapkan

3.6.2 Pembentangan Penulisan Esei Ilmiah

(a) Esei ilmiah yang dihasilkan secara berkumpulan hendaklah dibentangkan oleh

setiap ahli mengikut bahagian masing-masing.

(b) Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki membuat pembentangan selama 5

hingga 10 minit. 5 hingga 10 minit lagi diperuntukkan untuk sesi soal jawab

bagi setiap kumpulan.

(c) Dalam sesi soal jawab, semua ahli kumpulan wajib menjawab soalan. Soalan

hendaklah dibuka kepada semua ahli kumpulan untuk dijawab.

(d) Semasa sesi pembentangan, calon hendaklah menggunakan bahasa baku.

(e) Calon digalakkan agar menggunakan alat/bahan bantu yang sesuai, seperti

power point, LCD, OHP, kertas mahjong, atau lain-lain untuk memaparkan isi

penting sahaja.

(f) Calon tidak dibenarkan membaca keseluruhan teks daripada hasil kajian.

(g) Semangat kerja berpasukan hendaklah jelas kelihatan semasa pembentangan.

(h) Bahan pembentangan mestilah dimasukkan dalam bahagian lampiran esei

ilmiah.

BAHAGIAN II: CALON

Page 8: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

8 TERHAD

3.7 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta

3.7.1 Penulisan Esei Ilmiah

(a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja KursusBahasa Melayu

yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon

(b) Mendengar penerangan guru mengenai pelaksanaan penulisan esei ilmiah

(c) Membentuk kumpulan yang terdiri daripada tiga hingga empat orang ahli untuk

melaksanakan penulisan esei ilmiah

(d) Merancang jadual kerja bersama-sama dengan ahli kumpulan

(e) Membincangkan pemilihan tajuk penulisan esei ilmiah bersama dengan guru

berdasarkan dua pilihan tema yang ditetapkan oleh MPM

(f) Mengikuti sesi P&P bagi penulisan esei ilmiah

(g) Menyediakan penulisan esei ilmiah berdasarkan tajuk yang dipilih dan mengikut

format yang ditetapkan oleh MPM (rujuk Manual Penulisan Kerja Kursus

Bahasa Melayu)

(h) Mengadakan pertemuan dengan guru dari semasa ke semasa untuk

membincangkan hal-hal berkenaan dengan penulisan esei ilmiah dan

merekodkannya dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon (Lampiran 3)

(i) Menunjukkan semangat berpasukan semasa menghasilkan penulisan esei ilmiah

(j) Mengelakkan diri daripada membincangkan hal-hal sensitif, seperti yang

berkaitan dengan agama, perkauman, dan politik

(k) Melampirkan surat kebenaran untuk menjalankan kerja lapangan daripada

syarikat atau institusi dan surat akuan daripada pengetua sekolah, jika ada

(l) Melampirkan borang soal selidik, jika ada

(m) Menghantar penulisan esei ilmiah (berserta dengan disket atau CD) kepada guru

mengikut tarikh yang ditetapkan

3.7.2 Pembentangan Penulisan Esei Ilmiah

(a) Esei ilmiah yang dihasilkan secara berkumpulan hendaklah dibentangkan oleh

setiap ahli mengikut bahagian masing-masing.

(b) Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki membuat pembentangan selama 5

hingga 10 minit. 5 hingga 10 minit lagi diperuntukkan untuk sesi soal jawab

bagi setiap kumpulan.

(c) Dalam sesi soal jawab, semua ahli kumpulan wajib menjawab soalan. Soalan

hendaklah dibuka kepada semua ahli kumpulan untuk dijawab.

(d) Semasa sesi pembentangan, calon hendaklah menggunakan bahasa baku.

(e) Calon digalakkan agar menggunakan alat/bahan bantu yang sesuai, seperti

power point, LCD, OHP, kertas mahjong, atau lain-lain untuk memaparkan isi

penting sahaja.

(f) Calon tidak dibenarkan membaca keseluruhan teks daripada hasil kajian.

(g) Semangat kerja berpasukan hendaklah jelas kelihatan semasa pembentangan.

(h) Bahan pembentangan mestilah dimasukkan dalam bahagian lampiran esei

ilmiah.

Page 9: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

9 TERHAD

3.8 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu

3.8.1 Penulisan Esei Ilmiah

(a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual Kerja Kursus Bahasa Melayu

yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon

(b) Menghadiri pertemuan dengan pemeriksa mengikut tarikh yang ditetapkan

(c) Mendengar penerangan pemeriksa mengenai pelaksanaan penulisan esei ilmiah

(d) Membincangkan pemilihan tajuk penulisan esei ilmiah bersama dengan

pemeriksa berdasarkan dua pilihan tema yang ditetapkan oleh MPM

(e) Merancang jadual kerja

(f) Menyediakan penulisan esei ilmiah secara individu berdasarkan tajuk yang

dipilih dan mengikut format yang ditetapkan oleh MPM (rujuk Manual

Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu)

(g) Mengelakkan diri daripada membincangkan hal-hal sensitif, seperti yang

berkaitan dengan agama, perkauman, dan politik

(h) Melampirkan surat kebenaran untuk menjalankan kerja lapangan daripada

syarikat atau institusi, jika ada

(i) Melampirkan borang soal selidik, jika ada

(j) Menghantar penulisan esei imliah (berserta dengan disket atau CD) kepada

pemeriksa mengikut tarikh yang ditetapkan

3.8.2 Pembentangan Penulisan Esei Ilmiah

(a) Esei ilmiah yang dihasilkan secara individu perlu dibentangkan pada tarikh dan

tempat yang ditetapkan oleh pemeriksa.

(b) Setiap calon dikehendaki membuat pembentangan selama 10 hingga 15 minit.

5 hingga 10 minit lagi diperuntukkan untuk sesi soal jawab.

(c) Dalam sesi soal jawab, calon wajib menjawab semua soalan yang dikemukakan

oleh pemeriksa atau rakan calon yang lain.

(d) Semasa sesi pembentangan, calon hendaklah menggunakan bahasa baku.

(e) Calon digalakkan agar menggunakan alat/bahan bantu yang sesuai, seperti

power point, LCD, OHP, kertas mahjong, atau lain-lain untuk memaparkan isi

penting sahaja.

(f) Calon tidak dibenarkan membaca keseluruhan teks daripada hasil kajian.

(g) Bahan pembentangan mestilah dimasukkan dalam bahagian lampiran esei

ilmiah.

3.9 Kes Plagiat Kerja Kursus

(a) Calon mestilah menghasilkan penulisan esei ilmiah sendiri, berdasarkan tema yang

ditetapkan oleh MPM, tanpa meniru, menyalin, atau menciplak esei daripada mana-

mana sumber.

(b) Perbincangan tajuk dan kaedah penulisan esei boleh diadakan dalam waktu P&P. Namun

demikian, calon mesti menulis esei sendiri, tanpa bantuan daripada mana-mana pihak.

(c) Jika calon didapati meniru, menyalin, atau menciplak mana-mana bahagian esei, calon

akan diberikan 0 markah pada bahagian berkenaan.

(d) Jika calon didapati meniru, menyalin, atau menciplak keseluruhan kandungan esei

daripada mana-mana sumber, calon akan diberikan 0 markah untuk esei berkenaan.

Page 10: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

10 TERHAD

4 JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS

4.1 Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Catatan

1/6/17

hingga

12/6/17

Manual kerja

kursus

Melayari portal MPM

untuk memuat turun

Manual Kerja Kursus

Bahasa Melayu yang

disediakan oleh MPM

untuk guru, pemeriksa,

dan calon

Melayari portal MPM

untuk memuat turun

Manual Kerja Kursus

Bahasa Melayu yang

disediakan oleh MPM

untuk guru, pemeriksa,

dan calon

MPM memuat

naik manual pada

5/5/2017.

13/6/17

hingga

16/6/17

Pengenalan

penulisan esei

ilmiah

Memberikan penerangan

kepada calon tentang

pelaksanaan penulisan

esei ilmiah dari aspek

tugasan dan tarikh akhir

penyerahan tugasan

Mendengar penerangan

guru mengenai aspek

tugasan yang perlu

dilaksanakan

Memahami skop tugasan

Merancang jadual kerja

Penentuan

tajuk penulisan

esei ilmiah

Membimbing calon

menentukan tajuk

penulisan esei ilmiah

yang relevan dengan tema

yang dipilih

Membincangkan

penentuan tajuk

bersama-sama dengan

guru berdasarkan tema

yang dipilih

19/6/17

hingga

17/9/17

P&P dan

pelaksanaan

penulisan esei

ilmiah

Mengadakan sesi P&P di

dalam bilik darjah

tentang penulisan esei

ilmiah

Mengikuti sesi P&P dan

mempelajari teknik

penulisan esei ilmiah

Membimbing calon

melaksanakan tugasan

Melaksanakan tugasan

berdasarkan tajuk yang

ditentukan

Mengadakan pertemuan

dengan guru untuk

mendapatkan bimbingan

Guru dan calon

mesti

merekodkan

butiran

perjumpaan

dalam Lampiran

4.

Menilai elemen

kemahiran insaniah

Mengumpul data dan

maklumat yang

diperoleh daripada

pelbagai sumber

Menyusun dapatan

Mempersembahkan data

dalam bentuk penulisan

esei ilmiah mengikut

format yang telah

ditetapkan

Menyemak dan

membuat

penambahbaikan

terhadap kualiti

penulisan esei ilmiah

Penilaian

kemahiran

insaniah

dilakukan

sepanjang

pelaksanaan

penulisan esei

ilmiah.

Page 11: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

11 TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Catatan

18/9/17hin

gga

30/9/17

Penghantaran,

penyemakan,

dan penilaian

penulisan esei

ilmiah

Menerima penulisan esei

ilmiah daripada setiap

kumpulan calon

Menghantar penulisan

esei ilmiah mengikut

tarikh yang telah

ditetapkan kepada guru

Calon boleh

menghantar

penulisan esei

ilmiah sebaik

sahaja siap tanpa

perlu menunggu

tarikh akhir

penghantaran.

Guru hendaklah

menyemak dan

menilai penulisan

esei ilmiah calon

sebaik sahaja

mereka

menghantarnya

tanpa perlu

menunggu

sehingga tarikh

akhir

penghantaran.

Guru perlu

menyemak

penulisan esei

ilmiah calon

sebelum sesi

pembentangan

dijalankan.

Menyemak dan menilai

kerja kursus setiap

kumpulan calon mengikut

kriteria penilaian yang

ditetapkan oleh MPM

Menyediakan bahan

untuk pembentangan

4/9/17hing

ga 22/9/17

Pembentangan

oleh calon

Penilaian oleh

guru

Menilai pembentangan

penulisan esei ilmiah

calon secara individu

Membentangkan

penulisan esei ilmiah

dalam masa 5 hingga 10

minit seorang pada

tarikh dan masa yang

ditetapkan

23/9/17hin

gga

23/10/17

Penghantaran

markah

keseluruhan

kepada MPM

Menghantar markah

penulisan dan

pembentangan esei

ilmiah kepada MPM

dengan menggunakan

perisian e-submission

Tidak berkenaan

November

2017

hingga

Oktober

2018

Penyimpanan

evidens

Menyimpan evidens

penulisan esei ilmiah

calon di sekolah dari

tarikh penyelarasan tamat

hingga enam bulan

selepas keputusan STPM

diumumkan

Tidak berkenaan

Page 12: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

12 TERHAD

4.2 Sekolah Swasta

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Tindakan

Pemeriksa Catatan

1/6/17

hingga

12/6/17

Manual

kerja kursus

Melayari portal

MPM untuk

memuat turun

Manual Kerja

Kursus Bahasa

Melayu yang

disediakan oleh

MPM untuk

guru, pemeriksa,

dan calon

Melayari portal

MPM untuk

memuat turun

Manual Kerja

Kursus Bahasa

Melayu yang

disediakan oleh

MPM untuk guru,

pemeriksa, dan

calon

Melayari portal

MPM untuk

memuat turun

Manual Kerja

Kursus Bahasa

Melayu yang

disediakan

oleh MPM

untuk guru,

pemeriksa, dan

calon

MPM memuat

naik manual

pada 5/5/2017.

13/6/17

hingga

16/6/17

Pengenalan

penulisan

esei ilmiah

Memberikan

penerangan

kepada calon

tentang

pelaksanaan

penulisan esei

ilmiah dari

aspek tugasan

dan tarikh akhir

penyerahan

tugasan

Mendengar

penerangan guru

mengenai aspek

tugasan yang

perlu

dilaksanakan

Memahami skop

tugasan

Merancang jadual

kerja

Tidak

berkenaan

Penentuan

tajuk

penulisan

esei ilmiah

Membimbing

calon

menentukan tajuk

penulisan esei

ilmiah yang

relevan dengan

tema yang dipilih

Membincangkan

penentuan tajuk

bersama-sama

dengan guru

berdasarkan tema

yang dipilih

Page 13: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

13 TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Tindakan

Pemeriksa Catatan

19/6/17

hingga

17/9/17

P&P dan

pelaksanaan

penulisan

esei ilmiah

Mengadakan sesi

P&P di dalam

bilik darjah

tentang penulisan

esei ilmiah

Mengikuti sesi P&P

dan mempelajari

teknik penulisan

esei ilmiah

Tidak

berkenaan

Membimbing

calon

melaksanakan

tugasan

Melaksanakan

tugasan

berdasarkan tajuk

yang ditentukan

Mengadakan

pertemuan dengan

guru untuk

mendapatkan

bimbingan

Guru dan calon

mesti

merekodkan

butiran

perjumpaan

dalam Lampiran

4.

Menilai elemen

kemahiran

insaniah

Mengumpul data

dan maklumat yang

diperoleh daripada

pelbagai sumber

Menyusun dapatan

Mempersembahkan

data dalam bentuk

penulisan esei

ilmiah mengikut

format yang telah

ditetapkan

Menyemak dan

membuat

penambahbaikan

terhadap kualiti

penulisan esei

ilmiah

Tidak

berkenaan

Penilaian

kemahiran

insaniah

dilakukan

sepanjang

pelaksanaan

penulisan esei

ilmiah.

Page 14: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

14 TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Tindakan

Pemeriksa Catatan

18/9/17

hingga

30/9/17

Penghantaran,

penyemakan,

dan penilaian

penulisan esei

ilmiah

Menerima

penulisan esei

ilmiah daripada

setiap kumpulan

calon untuk

diserahkan kepada

pemeriksa

Menghantar

penulisan esei

ilmiah mengikut

tarikh yang telah

ditetapkan

kepada guru

Menerima

penulisan esei

ilmiah

daripada guru

sekolah swasta

Calon boleh

menghantar

penulisan esei

ilmiah sebaik

sahaja siap tanpa

perlu menunggu

tarikh akhir

penghantaran.

Pemeriksa

hendaklah

menyemak dan

menilai penulisan

esei ilmiah calon

sebaik sahaja

mereka

menghantarnya

tanpa perlu

menunggu

sehingga tarikh

akhir

penghantaran.

Pemeriksa perlu

menyemak

penulisan esei

ilmiah calon

sebelum sesi

pembentangan

dijalankan.

Menyediakan

jadual

pembentangan

dan

memaklumkannya

kepada pemeriksa

Menyediakan

bahan untuk

pembentangan

Menyemak

dan menilai

kerja kursus

setiap

kumpulan

calon

mengikut

kriteria

penilaian yang

ditetapkan

oleh MPM

3/10/17

hingga

14/10/17

Pembentangan

oleh calon

Penilaian oleh

pemeriksa

Tidak berkenaan Membentangkan

penulisan esei

ilmiah dalam masa

5 hingga 10 minit

seorang pada

tarikh dan masa

yang ditetapkan

Menilai

pembentangan

penulisan esei

ilmiah calon

secara

individu

Page 15: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

15 TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Tindakan

Pemeriksa Catatan

14/10/17

hingga

23/10/17

Penghantaran

markah

keseluruhan

kepada MPM

Tidak berkenaan Tidak berkenaan Menghantar

markah

penulisan dan

pembentangan

esei ilmiah

kepada MPM

dengan

menggunakan

perisian

e-submission

November

2017

hingga

Oktober

2018

Penyimpanan

evidens

Menyimpan

evidens

penulisan esei

ilmiah calon di

sekolah dari

tarikh

penyelarasan

tamat hingga

enam bulan

selepas

keputusan STPM

diumumkan

(bagi sekolah

swasta yang

dibenarkan

menyimpan

evidens

penulisan esei

ilmiah)

Tidak berkenaan Menyimpan

evidens

penulisan esei

ilmiah calon di

sekolah dari

tarikh

penyelarasan

tamat hingga

enam bulan

selepas

keputusan

STPM

diumumkan

(bagi sekolah

swasta yang

tidak

dibenarkan

menyimpan

evidens

penulisan esei

ilmiah)

Page 16: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

16 TERHAD

4.3 Calon Persendirian Individu

Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa Tindakan Calon Catatan

1/6/17

hingga

12/6/17

Manual kerja

kursus

Melayari portal MPM

untuk memuat turun

Manual Kerja Kursus

Bahasa Melayu yang

disediakan oleh MPM

untuk guru, pemeriksa,

dan calon

Menghubungi calon

persendirian individu

yang ditetapkan oleh

MPM untuk

memaklumkan tarikh,

masa, dan tempat untuk

bertemu

Melayari portal MPM

untuk memuat turun

Manual Kerja Kursus

Bahasa Melayu yang

disediakan oleh MPM

untuk guru, pemeriksa,

dan calon

MPM memuat

naik manual pada

5/5/2017.

13/6/17

hingga

16/6/17

Pengenalan

penulisan esei

ilmiah

Mengadakan pertemuan

dengan calon

persendirian individu

untuk memberikan

penerangan tentang

pelaksanaan penulisan

esei ilmiah, dari aspek

tugasan dan tarikh akhir

penyerahan tugasan

Bertemu dengan

pemeriksa untuk

mendapatkan maklumat

tentang pelaksanaan

penulisan esei ilmiah

dari aspek tugasan yang

perlu dilaksanakan dan

tarikh akhir penyerahan

tugasan

Memahami skop

tugasan

Merancang jadual kerja

Penentuan tajuk

penulisan esei

ilmiah

Membimbing calon

menentukan tajuk

penulisan esei ilmiah

yang relevan dengan

tema yang dipilih

Membincangkan

penentuan tajuk

bersama-sama dengan

pemeriksa berdasarkan

tema yang dipilih

19/6/17hing

ga 17/9/17 Pelaksanaan

penulisan esei

ilmiah

Tidak berkenaan Melaksanakan tugasan

berdasarkan tajuk yang

ditentukan

Mengumpul data dan

maklumat yang

diperoleh daripada

pelbagai sumber

Menyusun dapatan

Mempersembahkan data

dalam bentuk penulisan

esei ilmiah mengikut

format yang telah

ditetapkan

Page 17: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

17 TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa Tindakan Calon Catatan

Menyemak dan membuat

penambahbaikan

terhadap kualiti

penulisan esei ilmiah

18/9/17

hingga

30/9/17

Penghantaran,

penyemakan, dan

penilaian

penulisan esei

ilmiah

Menerima penulisan esei

ilmiah daripada setiap

calon

Menghantar penulisan

esei ilmiah mengikut

tarikh yang telah

ditetapkan kepada

pemeriksa

Calon boleh

menghantar

penulisan esei

ilmiah sebaik

sahaja siap tanpa

perlu menunggu

tarikh akhir

penghantaran.

Pemeriksa

hendaklah

menyemak dan

menilai penulisan

esei ilmiah calon

sebaik sahaja

mereka

menghantarnya

tanpa perlu

menunggu

sehingga tarikh

akhir

penghantaran.

Pemeriksa perlu

menyemak

penulisan esei

ilmiah calon

sebelum sesi

pembentangan

dijalankan.

Menyemak dan menilai

penulisan esei ilmiah

setiap calon mengikut

kriteria penilaian yang

ditetapkan oleh MPM

Menyediakan bahan

untuk pembentangan

3/10/17

hingga

14/10/17

Pembentangan

oleh calon

Penilaian oleh

pemeriksa

Menilai pembentangan

penulisan esei ilmiah

calon secara individu

Membentangkan

penulisan esei ilmiah

dalam masa 10 hingga 20

minit seorang pada

tarikh, masa, dan di

tempat yang ditetapkan

14/10/17

hingga

23/10/17

Penghantaran

markah

keseluruhan

kepada MPM

Menghantar markah

penulisan dan

pembentangan esei

ilmiah kepada MPM

dengan menggunakan

perisian e-submission

Tidak berkenaan

Page 18: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

18 TERHAD

Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa Tindakan Calon Catatan

November

2017hingga

Oktober

2018

Penyimpanan

evidens

Menyimpan evidens

penulisan esei ilmiah

calon di sekolah dari

tarikh penyelarasan tamat

hingga enam bulan

selepas keputusan STPM

diumumkan

Tidak berkenaan

5 FORMAT PENULISAN

(a) Panjang esei ilmiah hendaklah antara 2000 hingga 2500 patah perkataan, tidak termasuk

lampiran dan bibliografi.

(b) Jika menggunakan komputer, calon dikehendaki mematuhi format seperti yang berikut:

(i) Saiz huruf: 12

(ii) Jenis font: Times New Roman

(iii) Langkau: Dua

(iv) Margin:

Kiri- 1.5" Atas- 1"

Kanan- 1" Bawah- 1"

(v) Saiz kertas: A4

(c) Calon juga boleh menghasilkan esei dengan tulisan tangan.

6 STRUKTUR PENULISAN

Penulisan esei ilmiah oleh calon perlulah mengandungi perkara-perkara yang berikut:

(Rujuk Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu)

1. Tajuk kajian 8. Batasan Kajian

2. Senarai Kandungan 9. Kaedah Kajian

3. Penghargaan 10. Dapatan Kajian

4. Pengenalan 11. Rumusan Kajian

5. Objektif Kajian 12. Penutup

6. Kepentingan Kajian 13. Bibliografi/Nota akhir

7. Skop Kajian 14. Lampiran

Page 19: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

19 TERHAD

7 PENSKORAN

(a) Pemarkahan Penulisan Esei Ilmiah Berkumpulan

Pemarkahan penulisan esei ilmiah bagi setiap kumpulan hendaklah dibuat berdasarkan

perkara dalam jadual yang berikut:

Bil. Perkara

1. Tajuk Kajian

2. Senarai Kandungan

3. Penghargaan

4. Pengenalan

5. Objektif Kajian

6. Kepentingan Kajian

7. Skop Kajian

8. Batasan Kajian

9. Kaedah Kajian

10. Dapatan Kajian

11. Rumusan Kajian

12. Penutup

13. Lampiran

14. Bibliografi/Nota akhir

15. Bahasa

(b) Pemarkahan Pembentangan Esei Ilmiah Individu

Pemarkahan bagi pembentangan esei ilmiah untuk setiap calon hendaklah dibuat

berdasarkan perkara dalam jadual yang berikut:

Bil. Perkara

1. Kerelevanan

2. Kelancaran

3. Keterampilan

4. Kebahasaan

5. Penggunaan Alat/Bahan Bantu

Page 20: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

20 TERHAD

8 KERANGKA KONSEPTUAL PENGHASILAN KERJA KURSUS (PENULISAN ESEI

ILMIAH) BAHASA MELAYU

Tema 1: Morfologi

Tema 2: Variasi Bahasa

Calon memilih tema

Tema 1: Morfologi

Calon merumuskan kajian

Calon menjelaskan dapatan kajian

Calon menentukan batasan kajian

Calon menentukan skop kajian

Calon menentukan kepentingan kajian

Calon menentukan objektif kajian

Calon menentukan tajuk kajian

Calon mengenal pasti isu

Calon menentukan kaedah kajian

Calon menutup kajian

Page 21: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

21 TERHAD

9 BORANG YANG DIGUNAKAN

Terdapat lima jenis borang yang digunakan untuk menilai kerja kursus ini, iaitu:

(i) Muka hadapan kerja kursus (lampiran 1)

(ii) Borang perakuan calon (lampiran 2)

(iii) Borang rekod kerja kursus calon (lampiran 3)

(iv) Borang markah kerja kursus calon (lampiran 4)

(v) Borang rumusan markah kerja kursus calon (lampiran 5)

10 CONTOH TAJUK

Bidang Kajian Esei Ilmiah Tahun 2017

Bil Skop Kajian Contoh Tajuk Kajian

1 Morfologi Kesalahan Penggunaan Kata Sendi Nama dalam Akhbar Tempatan

Penggunaan Imbuhan Kata Kerja dalam Penulisan Murid Tingkatan 1

Kata Adjektif dalam Teks Sajak Usman Awang

2 Variasi Bahasa Bahasa Pasar dalam Kalangan Peniaga Pasar Malam

Penggunaan Bahasa Slanga dalam Laman Sosial

Penggunaan Dialek Perak dalam Drama “Misteri Wan Peah”

Page 22: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

22 TERHAD

Lampiran 1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2017

PENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK)

PENGGAL 3 TAHUN 2017

MATA PELAJARAN/KOD: BAHASA MELAYU 5 (910/5)

TEMA

NAMA,

NOMBOR

KAD PENGENALAN,

DAN ANGKA GILIRAN

CALON

1.

2.

3.

4.

ALAMAT SEKOLAH/

ALAMAT CALON

NAMA GURU/PENILAI

TANDATANGAN

GURU/PENILAI

TARIKH

Page 23: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

23 TERHAD

Lampiran 2

BPC

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

KERJA KURSUS (KERJA KURSUS)

Borang Perakuan Calon

Mata pelajaran: Bahasa Melayu

Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursus calon, dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar

kepada guru/pemeriksa. Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarang markah untuk kerja kursus yang

dihasilkan.

Makluman kepada Calon:

Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah merupakan hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus calon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja

kursus calon lain atau membenarkan calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipu dalam apa cara sekalipun bagi

menghasilkan kerja kursus tersebut.

Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon:

Saya telah membaca dan memahami makluman di atas. Saya telah menghasilkan kerja kursus (kerja projek) Bahasa Melayu (910) tanpa bantuan daripada mana-mana

pihak, kecuali dengan penerangan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah dan pemeriksa yang dilantik.

Calon 1 Calon 2 Calon 3 Calon 4

Tandatangan Calon

Nama Calon

No. Kad Pengenalan Calon

Angka Giliran Calon

Tarikh

Perakuan oleh Guru/Pemeriksa:

Saya mengesahkan bahawa kerja kursus (kerja projek) Bahasa Melayu (910) telah dihasilkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja

kursus (kerja projek) calon dan saya berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus (kerja projek) tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon.

Tandatangan Guru/Pemeriksa

Nama Guru/Pemeriksa

Tarikh

Alamat

MANUAL KERJA KURSUS

TERHAD 23

Page 24: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

24 TERHAD

Lampiran 3

BRKKC

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

BAHASA MELAYU: PENULISAN ESEI ILMIAH (910/5)

PENGGAL 3 TAHUN 2017

BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON

Tarikh Nama calon Aktiviti

(Untuk diisi oleh calon) Ulasan Guru Tandatangan Guru Catatan

(Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman)

Pengesahan Guru Mata Pelajaran: Bahasa Melayu

Saya mengesahkan bahawa kumpulan calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu

Tahun 2017 mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.

Tandatangan Guru: ............................................................

Nama Guru: ......................................................................

Tarikh: ..............................................................................

MANUAL KERJA KURSUS

TERHAD 24

Page 25: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

25 TERHAD

Lampiran 4

BMKKC

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2017

BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON

BAHASA MELAYU 910/5

(a) Senarai Nama Ahli Kumpulan

(Untuk diisi oleh calon)

1. Nama: …………………………………………………. Tandatangan: …………………

No. Kad Pengenalan: - -

2. Nama: …………………………………………………. Tandatangan: …………………

No. Kad Pengenalan: - -

3. Nama: …………………………………………………. Tandatangan: …………………

No. Kad Pengenalan: - -

4. Nama: …………………………………………………. Tandatangan: …………………

No. Kad Pengenalan: - -

Page 26: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

26 TERHAD

(b) Borang Penilaian Penulisan Esei Ilmiah Berkumpulan

(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa dan penyelaras)

Kriteria Penilaian Markah

Penuh

Markah

Guru/Pemeriksa

Markah

Penyelaras

1. Tajuk Kajian

2. Senarai Kandungan

3. Penghargaan

4. Pengenalan

5. Objektif Kajian

6. Kepentingan Kajian

7. Skop Kajian

8. Batasan Kajian

9. Kaedah Kajian

10. Dapatan Kajian

11. Rumusan Kajian

12. Penutup

13. Bibliografi/Nota akhir

14. Lampiran

15. Bahasa

Jumlah markah

Page 27: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

27 TERHAD

(c) Borang Penilaian Pembentangan Individu dan Kumpulan

Perincian Markah Pembentangan

Calon

1 2 3 4

Kerelevanan

Kesesuaian teknik memulakan pembentangan [ ]

Ketepatan kandungan dengan kehendak tajuk [ ]

Keupayaan membentangkan kandungan esei mengikut agihan [ ]

Kesesuaian teknik mengakhiri pembentangan dan menepati masa [ ]

JUMLAH [ ]

Kelancaran

Keupayaan membentangkan kandungan kajian tanpa membaca

keseluruhan teks [ ]

Pertautan idea [ ]

Kejelasan penyampaian [ ]

Keberkesanan penyampaian [ ]

JUMLAH [ ]

Keterampilan

Kekemasan berpakaian [ ]

Kesopanan tutur kata [ ]

Keyakinan diri [ ]

Keupayaan menarik minat khalayak [ ]

Keupayaan menjawab soalan secara spontan dan relevan [ ]

JUMLAH [ ]

Kebahasaan

Kegramatisan ayat [ ]

Kepelbagaian kosa kata [ ]

Ketepatan dan kejelasan sebutan [ ]

Kesesuaian intonasi [ ]

Kesesuaian bahasa badan [ ]

JUMLAH [ ]

Penggunaan Alat/Bahan Bantu

Persediaan alat bantu

Kesesuaian alat bantu

Kecekapan penggunaan alat bantu [ ]

Kesesuaian teknik paparan bahan

Kreativiti

JUMLAH [ ]

JUMLAH MARKAH []

Page 28: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

28 TERHAD

(d) Komen Penilai:

PERAKUAN GURU/PEMERIKSA

Saya memperakui bahawa markah dan butiran di

atas adalah benar.

……………………………………………………

Nama: ……………………………………………

No. Kad Pengenalan: ……………………………

Tarikh: …………………

No. Telefon (sekolah): ………………….

(bimbit): ………………….

PENGESAHAN PENYELARAS

Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran

di atas adalah benar.

……………………………… …….……………

Nama: …………………………………………..

No. Kad Pengenalan: ………………………….

Tarikh: …………………

No. Telefon (sekolah): ………………….

(bimbit): ………………….

Page 29: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

29 TERHAD

Lampiran 5

BRuMKK

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

BORANG RUMUSAN MARKAH KERJA KURSUS CALON

PENGGAL: _________________ TAHUN: _________________

MATA PELAJARAN: _______________________________

NAMA SEKOLAH/NO PUSAT: ________________________________________________________

(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa)

BIL. ANGKA GILIRAN NO. KAD PENGENALAN MARKAH CATATAN

(Senarai markah ini boleh melebihi satu halaman)

PERAKUAN GURU/PEMERIKSA PERAKUAN PENGETUA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar.

Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar.

Tandatangan Guru/Pemeriksa: ………..……... Tandatangan Pengetua: …………………………..

Nama: ……………………..…………………….. Nama: ………………………………………………..

No. Kad Pengenalan: ………………………..… No. Kad Pengenalan: ……………………………….

Tarikh: ………………………………………..…. Tarikh: ……………………………………………...

No. Telefon (sekolah) : ………………………. No. Telefon (sekolah): ……………………………

(bimbit): …………………………. (bimbit): ………………………………

Nota: Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon ini hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia selewat-lewatnya seminggu selepas markah dimasukkan dalam perisian e-submission.

Page 30: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

30 TERHAD

TERHAD

STPM 2017 - 910/5

TERHAD

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon:

Kerja kursus ini wajib dilaksanakan oleh semua calon kertas Bahasa Melayu STPM sebagai

sebahagian daripada komponen pentaksiran penggal ketiga .

Kerja kursus ini mengandungi satu tugasan yang terdiri daripada dua tema. Calon

dikehendaki memilih satu daripada tema tersebut. Semua calon mesti menyerahkan tugasan

tersebut untuk dinilai.

Calon juga mesti melaksanakan semua aspek berkaitan dengan kerja kursus seperti yang

ditetapkan.

Kertas soalan ini terdiri daripada 2 halaman bercetak.

© Majlis Peperiksaan Malaysia 2017

MAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIA

910/5 STPM 2017BAHASA MELAYU

KERTAS 5

KERJA KURSUS

(PENULISAN ESEI ILMIAH)

Page 31: Bm manual kerja kursus 9105 2017

TERHAD MANUAL KERJA KURSUS

31 TERHAD

Pilih satu tema sahaja.

Tema 1

Morfologi [100]

Tema 2

Variasi Bahasa [100]

910/5