25
TAJUK KAJIAN: PENGGUNAAN BAHASA KASAR DALAM NOVEL PERJUDIAN HASIL KARYA S. OTHMAN KELANTAN Ahli Kumpulan: Avila Iona Dureena Jasmine Steacy

Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

TAJUK KAJIAN:PENGGUNAAN BAHASA KASAR

DALAM NOVEL PERJUDIAN HASIL KARYA S. OTHMAN

KELANTAN

Ahli Kumpulan:

Avila Iona

Dureena

Jasmine

Steacy

Page 2: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"
Page 3: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

1.0 PENGENALAN1.1 Latar Belakang

Bahasa kasar merupakan variasi bahasa yang sering digunakan oleh golongan yang tidak mementingkan penggunaan bahasa.

Penggunaan bahasa kasar dalam kalangan masyarakat pengguna bahasa memang sesuatu yang kurang sopan kerana membawa kesan yang negatif.

Page 4: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

• Kajian ini dilakukan untuk memperlihatkan implikasi faktor dan kesan penggunaan bahasa kasar agar hasilnya dapat diketengahkan bagi makluman mereka yang berminat dalam bidang kajian variasi bahasa yang mengkhusus kepada bahasa kasar.

Page 5: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

1.2 Definisi Konsep

Bahasa kasar ialah bahasa yang tidak sopan atau tidak manis ditutur

Bahasa kasar memberi makna yang berlawanan dengan bahasa halus.

Bahasa kasar digunakan oleh penutur yang tidak mementingkan amalan sopan-santun dalam proses berbahasa.

Bahasa yang dituturkan ini menggunakan perkataan kasar yang boleh menyakitkan hati orang yang terlibat.

Page 6: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

2.0 OBJEKTIF KAJIAN

Menyenaraikan data tentang penggunaan bahasa kasar dalam novel Perjudian.

Membincangkan faktor penggunaan bahasa kasar dalam novel Perjudian.

Membincangkan kesan penggunaan bahasa kasar dalam novel Perjudian.

Page 7: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

3.0 KEPENTINGAN KAJIAN

Memperlihatkan faktor penggunaan bahasa kasar dalam Bahasa Melayu,

Menambah pengetahuan tentang penggunaan bahasa kasar untuk dijadikan panduan tentang penggunaan dialek sosial terutamanya bahasa kasar dalam pengajaran dan pembelajaran Variasi Bahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Prauniversiti.

Page 8: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

4.0 SKOP KAJIAN

Kajian ini berfokus kepada penggunaan bahasa kasar dalam novel Perjudian.

Kata atau frasa yang mengandungi bahasa kasar, faktor bahasa kasar, dan kesan penggunaan bahasa kasar akan dikaji.

Page 9: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

5.0 BATASAN KAJIAN

Kajian ini hanya berfokus kepada penggunaan bahasa kasar dalam novel Perjudian. Oleh itu, bahasa kasar di luar daripada novel Perjudian tidak termasuk dalam kajian ini.

Page 10: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

6.0 KAEDAH KAJIAN

6.1 Mendapatkan Bahan / Data

memanfaatkan institusi, seperti perpustakaan, pusat sumber, dan laman sesawang yang mengandungi bahan bertulis atau bukan bertulis untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan kajian.

Page 11: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

6.2 Mengumpulkan Data

Melalui pembacaan bahan bacaan seperti buku ilmiah, jurnal atau makalah

Melalui kajian secara maya menerusi laman-laman sesawang yang berkaitan dengan kajian seperti Yahoo, dan Googles

Page 12: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

6.3 Menganalisis Data• Semua maklumat yang dicari dan

dikumpulkan melalui kaedah kepustakaan seperti yang dinyatakan di atas akan digunakan untuk menulis tiga aspek bahasa kasar yang dikaji iaitu, data penggunaan bahasa kasar dalam novel Perjudian, faktor penggunaan bahasa kasar dan kesan penggunaan bahasa kasar dalam novel Perjudian.

Page 13: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

7.0 HASIL KAJIAN

7.1 Analisis Penggunaan Bahasa Kasar Dalam Novel Perjudian

Jumlah bahasa kasar yang dapat dikesan penggunaannya ialah sebanyak 50.

Bahasa kasar yang paling kerap ialah perkataan mati, kematian, mematikan dan bini serta bininya.

Oleh kerana bahasa kasar boleh memberi kesan negatif, maka perkataan di atas boleh digantikan dengan perkataan yang lebih halus maksudnya;

Page 14: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

Mati meninggal

Bini isteri

Contoh ayat yang menyatakan perasaan marah watak utama terhadap watak antagonis dalam cerita ini;

tidak lama lagi perut Siti Sarah akan merembeh kemudian meluahkan anak,

manusia binatang itu wajib dipenggal kepalanya,

darahnya halal diminum, dan

Page 15: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

dagingnya akan dipanggang dan manusia babi itu mesti dicincang lumat seperti timun

Page 16: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

7.2 FAKTOR-FAKTOR PENGGUNAAN BAHASA KASAR

Persilangan bahasa mengikut budaya dalam kalangan masyarakat;

Maksud: perkataan yang hanya boleh digunakan untuk sesuatu masyarakat sahaja tetapi tidak sesuai untuk digunakan dalam masyarakat lain.

Pengaruh media massa;

Contoh : dalam penerbitan filem-filem Melayu yang menampilkan gaya hidup samseng jalanan.

Page 17: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

Perkataan yang kerap dipamerkan melalui filem ialah langsi, gua, lu, gedik, hantam.

Page 18: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

Faktor emosi;Apabila seseorang berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil atau marah, mereka cenderung menggunakan bahasa kasar untuk mencaci, memaki-hamun atau memarahi sesuatu.

Contoh ayat yang dipetik daripada novel Perjudian;

Ya Tuhan, pohon Pak Mat dalam hati, semoga babi-babi celaka itu tidak melihat padinya yang lapan gantang benih itu. ( menunjukkan kekesalan terhadap haiwan liar yang mengacau tanamannya )

Page 19: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

7.3 KESAN PENGGUNAAN BAHASA KASAR

Pencemaran bahasa

Kemerosotan mutu Bahasa Melayu baku sama ada lisan atau tulisan

Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan tergugat.

Penggunaan bahasa kasar dalam perbualan harian secara tidak langsung akan menggugat kedudukan Bahasa Melayu

Page 20: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

Bahasa Melayu yang indah akan dipinggirkan oleh generasi Melayu

Kewujudan bahasa lain dan percampuran bahasa akan mencemarkan Bahasa Melayu.

Berlaku kekeliruan bahasa kepada generasi akan datang

Bahasa yang tercemar akan menimbulkan kekeliruan kepada generasi akan datang untuk mempraktikkan bahasa yang sesuai diguna pakai dalam kehidupan seharian.

Page 21: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

8.0 RUMUSAN• Tiga objektif yang telah ditetapkan iaitu

•Menyenaraikan bahasa kasar,•Mengenal pasti faktor, dan•Mengenal pasti kesan bahasa kasar,

berjaya dicapai dengan kaedah kajian yang sangat membantu iaitu kaedah kepustakaan.

• Terdapat sebanyak 50 bahasa kasar yang mencakupi perkataan dan ayat digunakan berulang-ulang. Contoh; perkataan mati.

Page 22: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

• Terdapat tiga faktor penggunaan bahasa kasar;–Persilangan bahasa mengikut budaya dalam

kalangan masyarakat,–Pengaruh media massa, dan–Faktor emosi.

• Terdapat empat kesan penggunaan bahasa kasar,–Pencemaran bahasa,–Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa

rasmi dan bahasa kebangsaan tergugat,–Bahasa Melayu yang indah akan dipinggirkan

oleh generasi Melayu, dan

Page 23: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

• Berlaku kekeliruan bahasa kepada generasi akan datang

Page 24: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

9.0 PENUTUP• novel Perjudian ini kerap menggunakan

bahasa kasar dalam hampir setiap muka surat.

• Buktinya, sebanyak 50 bahasa kasar dikesan dan disenaraikan mengikut kekerapan dan muka surat perkataan tersebut digunakan

• Semoga kajian ini dapat dijadikan titik tolak kepada pengkaji lain untuk melakukan kajian terhadap penggunaan bahasa dalam mana-mana novel dengan lebih terperinci terutamanya bahasa kasar.

Page 25: Contoh pembentangan kerja kursus BM Tingkatan 6 2013. "6A1"

Sekian, terima kasih