28
1.0 PENGENALAN Penilaian dalam Pendidikan Islam (PIM 3110) adalah salah satu kursus bagi guru pelatih Pengajian Islam & Al-Quran semester 5. Hasil pembelajaran kursus ini ialah bagi menganalisis konsep penilaian dalam Pendidikan Islam, membina item soalan dengan tepat mengikut JSU dan melaksanakan proses penilaian dengan teratur. Selain itu, hasil pembelajaran kursus ini juga adalah untuk mengaplikasi dan mentadbir penilaian PAFA mengikut buku panduan PAFA. Bagi memenuhi objektif pembelajaran kursus ini, guru pelatih 5PISMP Pengajian Islam & Al-Quran diberikan tugasan kerja kursus projek. Objektif kerja kursus projek ini adalah untuk menghuraikan konsep dan pelaksanaan PAFA di sekolah dengan mengenalpasti konsep, falsafah dan kepentingan penilaian PAFA, mengenal pasti isu dalam penilaian PAFA dan membuat penilaian PAFA mengikut buku panduan PAFA. 1

kerja kursus PAFA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PAFA

Citation preview

Page 1: kerja kursus PAFA

1.0 PENGENALAN

Penilaian dalam Pendidikan Islam (PIM 3110) adalah salah satu kursus bagi guru pelatih

Pengajian Islam & Al-Quran semester 5. Hasil pembelajaran kursus ini ialah bagi

menganalisis konsep penilaian dalam Pendidikan Islam, membina item soalan dengan tepat

mengikut JSU dan melaksanakan proses penilaian dengan teratur. Selain itu, hasil

pembelajaran kursus ini juga adalah untuk mengaplikasi dan mentadbir penilaian PAFA

mengikut buku panduan PAFA. Bagi memenuhi objektif pembelajaran kursus ini, guru

pelatih 5PISMP Pengajian Islam & Al-Quran diberikan tugasan kerja kursus projek. Objektif

kerja kursus projek ini adalah untuk menghuraikan konsep dan pelaksanaan PAFA di

sekolah dengan mengenalpasti konsep, falsafah dan kepentingan penilaian PAFA,

mengenal pasti isu dalam penilaian PAFA dan membuat penilaian PAFA mengikut buku

panduan PAFA.

1

Page 2: kerja kursus PAFA

2.0 KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN

ISLAM

Pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran merupakan konsep yang penting

diketahui dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Keempat-empat konsep ini walaupun

mempunyai tafsiran yang berbeza dari segi pengertian, tujuan dan ciri-ciri, tetapi saling

membantu untuk mencapai matlamat yang sama.

Pengujian

Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008), pengujian merujuk satu teknik untuk mendapatkan

matlamat tentang perubahan tingkah laku seseorang individu. Ujian terdiri daripada satu set

soalan yang memerlukan maklum balas daripada murid untuk dinilai oleh guru terhadap

pencapaian mereka. Pengujian memerlukan murid menunjukkan secara eksplisit, seperti

perubahan tingkah laku murid berdasarkan perkara yang telah dipelajarinya. Oleh itu, dalam

proses pengujian, pemerhatian dan ujian formal biasanya digunakan sebagai alat

pengukuran.

Proses pengujian biasanya dimulakan dari peringkat persediaan soalan, kemudian

peringkat pelaksanaan dan diikuti dengan peringkat pemeriksaan. Dengan pengujian, guru

dapat mengesan sejauh mana murid dapat menguasai satu-satu kemahiran yang telah

dipelajari. Tujuan pengujian adalah untuk mengesan hasil pembelajaran yang dapat dicapai

oleh murid dan mengesan kemajuan yang telah diperoleh tentang pencapaian hasil-hasil

pembelajaran yang lain serta mengesan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh murid-murid.

Proses pembelajaran murid tidak berakhir dengan menamatkan pelajaran oleh guru-

guru sahaja, malahan di akhir sesuatu ujian pihak guru seharusnya mengetahui sejauh

mana sesuatu pelajaran itu telah diresapi oleh pelajar-pelajar mereka. Justeru, penilaian

amat penting dalam konteks pembelajaran.

2

Page 3: kerja kursus PAFA

Pengukuran

Pengukuran ialah proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif

sesuatu benda, perkara atau keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam

sesuatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan.

Dengan kata lain, pengukuran ialah tindakan atau proses untuk menentukan sejauh mana

sesuatu perkara itu wujud, khususnya apabila perkara itu dibandingkan dengan satu

standard.

Tujuan pengukuran dilihat dari segi pengajaran dan pentadbiran. Dari segi pengajaran,

Ee Ah Meng (1991) menyenaraikan fungsi-fungsi pengukuran seperti berikut :

1) Mengesan hasil-hasil pembelajaran yang diperoleh.

2) Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperoleh.

3) Mengesan kemajuan yang dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain.

4) Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid.

Pengukuran sebagai disiplin boleh wujud dalam berbagai-bagai tahap dan peringkat.

Namun dalam bidang pendidikan, pengukuran biasanya dilaksanakan dalam dua tahap

sahaja. Tahap-tahap ini adalah seperti berikut (Sharifah Alwiah Alsagoff, 1986) :

1) Menempatkan pangkatan murid mengikut pencapaian mereka seperti memilih 10 orang

murid yang terbaik daripada satu darjah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Untuk

ini, guru memerlukan alat pengukuran yang dapat membeza dan menempatkan

kedudukan murid dari segi kebolehan Pendidikan Islam. Untuk pengukuran di tahap ini,

guru tidak perlu mengetahui sebanyak mana pengetahuan Pendidikan Islam bagi setiap

10 orang murid terbaik itu atau perbezaan kebolehan Pendidikan Islam bagi 10 orang

murid yang terpilih berbanding dengan murid-murid lain. Skel yang digunakan ditahap ini

ialah skel urutan sahaja (skel ordinal).

2) Di tahap kedua, khususnya untuk kegunaan analisa perangkaan, pengukuran jenis ini

menggunakan skel selang. Guru harus menyediakan ujian yang memberi unit markah

yang sama besarnya (seperti 100% dan di tahap 1% adalah sama berat nilainya). Dari

maklumat seperti ini, kesemua murid bukan sahaja dapat diberi pangkatan, malahan

perbezaan antara murid dapat dikira.

3

Page 4: kerja kursus PAFA

Pengukuran tidak melibatkan proses menilai (seperti sesuatu itu dihargai, dianggap baik,

buruk, memadai dan sebagainya). Apabila guru mengukur kebolehan murid contohnya

dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, yang dinyatakan ialah sebanyak mana atau

setinggi mana pengetahuan Pendidikan Islam yang telah dicapai oleh murid tersebut.

Kebolehan atau pengetahuan murid tidak dikaitkan dengan nilai baik, lemah dan

sebagainya. Pertimbangan tentang nilai seperti ini dibuat dalam proses penilaian.

Pengukuran membandingkan markah seseorang murid dengan satu skel atau dengan

satu standard. Dalam hampir semua pengukuran di bidang pendidikan atau psikologi, skel

atau standard yang digunakan ialah pencapaian murid lain. Dengan kata lain, pengukuran

dalam pendidikan adalah untuk membandingkan pencapaian semua murid atau tentang

perbezaan antara murid. Skel atau standard yang mutlak dan sentiasa tetap tidak dapat

digunakan kerana pengukuran dalam pendidikan membandingkan seseorang murid dengan

rakan sebayanya dan memberi interpretasi pencapaian murid tersebut berdasarkan

pencapaian semua rakan sebayanya.

Penilaian

Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008), penilaian adalah sebahagian daripada proses

pengajaran dan pembelajaran. Penilaian, pengajaran dan pembelajaran mempunyai

hubungan yang saling bertindak balas antara satu sama lain bagi mencapai matlamat yang

dikenal pasti. Penilaian dalam pendidikan merupakan suatu proses atau suatu sistem yang

merangkumi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran

dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil

tindakan yang sewajarnya, seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang

selanjutnya dengan lebih berkesan.

Proses penilaian melibatkan tiga langkah utama, iaitu :

1) Mendapatkan maklumat melalui cara mengukur.

2) Menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran

3) Membuat suatu pentaksiran (pertimbangan) tentang hasil pengukuran.

4

Page 5: kerja kursus PAFA

Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian, pengukuran, penganalisaan

dan penyimpulan. Prosedur penilaian ini secara ringkasnya boleh dilaksanakan dalam lima

peringkat iaitu peringkat persediaan ujian, peringkat pentadbiran ujian, peringkat

pemeriksaan dan pengukuran, peringkat analisis dan peringkat interpretasi dan tindakan.

Dalam usaha membuat penilaian yang wajar, guru akan mempertimbangkan maklumat

dari berbagai-bagai punca, seperti pengetahuannya sendiri tentang murid tersebut, latar

belakang dan pengalaman mereka, keadaan pembelajaran di rumah dan di sekolah, minat

dan perkara-perkara yang tidak diminati oleh murid. Kesemua ini akan dipertimbangkan

atau dinilai oleh guru dan akhirnya satu penilaian akan dikemukakan untuk membolehkan

tindakan wajar selanjutnya, sama ada memberi pengajaran tambahan, beralih ke

pengajaran lain, menukar kaedah pengajaran dan sebagainya.

Kepentingan Penilaian dalam Pendidikan Islam

Kepentingan penilaian dalam pendidikan islam ialah :

1. Diagnosis

Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum

balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan

kemahiran yang telah diajar. Selain itu, penilaian ini juga dapat memberi maklum balas

tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. Dengan itu, guru dapat

mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar, sama ada pada tahap yang sangat

memuaskan, memuaskan, sederhana, lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. 

Daripada penilaian yang dijalankan juga, guru dapat mengenal pasti pelajar yang

cepat/cergas, yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang

memerlukan aktiviti pemulihan. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk

mengubah strategi pengajaran, supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau

mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya. 

Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan

memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. Pengesanan kemajuan

pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah

yang dihadapi pelajar. Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan

5

Page 6: kerja kursus PAFA

menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi

masalah, guru akan menyelidik punca masalah tersebut. Maklumat berkenaan akan

digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang

khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi. Tanpa bantuan khas ini,

pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus

ketinggalan dalam pembelajaran.

2. Pencapaian

Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat

memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan,

kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. Selain itu, penilaian yang dijalankan

pada akhir tempoh pengajian; misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR), Tingkatan 3 (PMR)

dan Tingkatan 5 (SPM); adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar

secara keseluruhan. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan

akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar.

Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang

diberikan, seperti cemerlang, sederhana atau gagal. Pihak sekolah akan dapat menentukan

keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan

dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya, seperti pemilihan dan

penempatan.

3. Pemilihan dan Penempatan

Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru

perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran

asas kepada tajuk yang hendak diajar. Misalnya, seseorang guru Bahasa Melayu yang akan

mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu, perlu mengetahui aspek pengetahuan

dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai, seperti tatabahasa, perbendaharaan

kata dan sebagainya. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam

menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. 

6

Page 7: kerja kursus PAFA

Selain itu, guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu

kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. Sekiranya penguasaan mereka berbeza,

guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan

seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang

berbeza-beza itu. Dalam keadaan ini, tujuan penilaian ialah untuk memilih dan

menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka.

Selain memulakan sesi pengajaran, tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan

menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. Misalnya, keputusan pelajar yang cemerlang

dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut

kecenderungan seseorang murid berkenaan.

4. Bimbingan dan Kaunseling

Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar

yang memerlukannya. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia

mungkin bersifat intrinsik/dalaman, iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. 

Contohnya, mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan

mendalam, akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat

melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Selain motivasi yang bersifat intrinsik

ini, terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran, iaitu motivasi daripada luar, seperti

dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar.

Pentaksiran

Konsep pentaksiran ialah langkah untuk menentukan sejauh mana seseorang mempunyai

sifat tertentu yakni tahap keupayaan, status dan nilai. Proses menilai dilakukan secara

kuantitatif merangkumi skala ordinal dan skala slang. Pentaksiran dibuat bagi tujuan

menentukan kedudukan dan pencapaian murid-murid. Mengikut pakar dan penulis buku yang

terkenal dalam bidang berkenaan iaitu David Payne dalam bukunya Applied Educational

Assessment Edisi Kedua tahun 2003, pentaksiran ialah integrasi proses mengumpul

maklumat, menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat

keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat.

7

Page 8: kerja kursus PAFA

Dalam konteks sekarang, istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian.

Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran, pengujian dan pentaksiran digunakan silih

berganti dan dianggap sebagai sinonim. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan

berdasarkan suatu peraturan atau piawaian. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada

proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu

proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberikan

skor (markah) dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi

sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2000). Hasil pentaksiran dinyatakan

dalam bentuk skor. Skor mestilah selari dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan

kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran.

8

Page 9: kerja kursus PAFA

3.0 KONSEP, FALSAFAH DAN KEPENTINGAN PENILAIAN PAFA

Konsep

Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid

mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenalpasti pada peringkat awal. PAFA

adalah satu bentuk penilaian amali yang dilaksanakan untuk melihat kefahaman dan

amalan fardhu ain. Sejauh mana pelaksanaan dan keberkesanan PAFA dalam membentuk

keperibadian muslim.

Fardhu ain bermaksud kewajipan yang dituntut oleh agama bagi orang perseorangan,

contohnya mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang lima waktu, puasa, mengerjakan

haji dan sebagainya. Dalam konteks PAFA, beberapa perkara fardhu ain yang terkandung

dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam hendaklah dipastikan supaya tiap-tiap murid

atau pelajar benar-benar mengetahui, memahami dan boleh mengamalkannya dengan cara

yang betul dan sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak. (Surat Pekeliling

Ikhtisas Bil. 4/1994, ruj : Kp5206/8/70 Jld. 13/(14) bertarikh 12 Mac 1994 bersamaan 29

Ramadhan 1414H).

Dalam aspek penilaian, murid dinilai dari segi kefahaman yang betul tentang perlakuan

serta pengamalan solat dan boleh mengamalkannya sekira-kira ‘sah’ pada tahap yang

paling asas dan minimum. PAFA dinilai dan dilaporkan dalam Ujian Penilaian Sekolah

Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR), dan Peperiksaan Sijil Pelajaran

Malaysia (SPM). PAFA mula dilaksanakan pada sesi 1994/1995.

PAFA adalah sebahagian kecil daripada isi kandungan mata pelajaran Pendidikan

Islam. Oleh itu, P&P PAFA adalah P&P Pendidikan Islam. Apa yang penting dalam PAFA

ialah memastikan tiap-tiap murid/pelajar tanpa sebarang keciciran mengetahui, memahami

dan boleh mengamalkan dengan betul, sah dan sempurna sebagaimana yang dikehendaki

atau dituntut oleh syarak. Oleh sebab PAFA adalah mata pelajaran Pendidikan Islam (bukan

satu mata pelajaran baharu di luar Pendidikan Islam), maka P&Pnya adalah sepanjang

masa. P&P Pendidikan Islam mulai Tahun 1 hingga Tahun 6 di peringkat sekolah rendah;

dan Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 di peringkat sekolah menengah.

9

Page 10: kerja kursus PAFA

Pelaksanaan PAFA di sekolah rendah dan menengah amat bertetapan dengan falsafah

Pendidikan Islam iaitu; Pendidikan Islam ialah satu usaha berterusan untuk menyampaikan

ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi

membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah

yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan

negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

Matlamat di dalam falsafah Pendidikan Islam adalah untuk membina keperibadian

seorang muslim dengan melaksana semua tuntutan agama Islam. Sebahagian tuntutan

tersebut terkandung di dalam perkara yang hendak dicapai sewaktu proses P&P PAFA iaitu

pelajar boleh mengucap dua kalimah syahadah dengan betul dan mengetahui serta

memahami ertinya, mengingat dan memahami rukun Islam dan rukun Iman, selain

mengetahui, memahami dan boleh mengamalkan bersuci daripada beristinjak

membersihkan tubuh badan, pakaian dan tempat daripada najis, berwuduk, mandi wajib

dan tayammum.

Di samping itu, perkara yang hendak dicapai oleh PAFA ialah pelajar boleh mendirikan

solat fardu dan yang berkaitan dengannya seperti azan, iqamah, menjawab azan dan

iqamah dan doanya serta mengetahui dan menghayati ibadat puasa, memahami hikmatnya

dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Malah, PAFA juga adalah untuk

mengetahui dan menghayati akhlak yang mulia yang berasaskan “Ihsan” dan bertolak

daripada “Birrul Walidain” di samping memahami dan meyakini sistem kekeluargaan Islam

dalam pembentukan ummah yang kuat dan teguh.

Kepentingan

Di antara kepentingan pelaksanaan penilaian PAFA ini ialah mengenal pasti murid atau

pelajar yang lemah dalam kefahaman dan amalan Perkara Asas Fardu Ain, kemudian

membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan

betul dan sempurna. Pelbagai bentuk bimbingan yang boleh digunakan oleh guru bagi

membimbing pelajar antaranya ialah menggunakan kaedah dan teknik seperti penerangan,

bercerita, lakonan, simulasi, tunjuk cara, talaqqi musyafahah dan banyak lagi. Guru juga

10

Page 11: kerja kursus PAFA

boleh menggunakan kaedah dan teknik tersebut dengan bantuan alat bantu mengajar yang

sesuai dengan cara yang digunakan.

Selain itu, penilaian PAFA juga bertujuan untuk memastikan tidak terdapat keciciran

dalam PAFA, dalam erti kata lain, menentukan kejayaan 100 peratus. Seperti yang

diketahui, perkara asas fardu ain adalah sangat penting untuk difahami, dihayati seterusnya

diamalkan di dalam kehidupan seharian individu muslim bagi melahirkan ummah yang celik

agama. Sekiranya terdapat keciciran di dalam penilaian PAFA, ini akan mewujudkan dan

menyumbang kepada beberapa masalah ummat seperti masalah sosial yang sedang

berleluasa pada hari ini. Perkara ini akan menjadi penyakit yang serius dalam kalangan

masyarakat khususnya umat Islam sekiranya tiada tindakan yang sewajarnya dijalankan.

Seterusnya, PAFA juga mampu menimbulkan dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan

yang positif untuk menghayati dalam amalan kehidupan seharian. Penilaian PAFA dapat

menyuburkan rasa keinsafan dalam diri individu melalui item-item yang diuji di dalamnya

kerana kesemua item tersebut merupakan perkara yang wajib diketahui dan diamalkan oleh

umat Islam. Oleh sebab itu, PAFA ini diwujudkan bagi membantu umat Islam khususnya

murid/pelajar sekolah dalam menguatkan lagi kepatuhan terhadap Allah SWT dengan

mengamalkan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-Nya.

Akhir sekali, kepentingan penilaian PAFA juga dapat dilihat melalui konteks merangsang

tanggungjawab guru dalam memastikan murid menguasai dan menghayati PAFA secara

berterusan. Sebagai guru Pendidikan Islam adalah menjadi satu kewajipan di dalam tugas

bagi memastikan setiap murid/pelajar mendapat bimbingan yang terbaik dalam penilaian

PAFA.

11

Page 12: kerja kursus PAFA

4.0 ISU-ISU PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN PAFA & CADANGAN

PENAMBAHBAIKAN

12

Isu permasalahan

Teori yang berkaitan

Cadangan penambahbaikan

Page 13: kerja kursus PAFA

Melalui proses pembacaan dan berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri sebagai

murid yang dikehendaki menjalani ujian amali PAFA, saya mendapati terdapat beberapa isu

permasalahan yang sering berlaku sepanjang pelaksanaannya di sekolah rendah atau

menengah. Saya dapat rumuskan di sini bahawa isu permasalahan ini boleh dibahagikan

kepada dua faktor ; faktor yang pertama ialah faktor pentaksir PAFA iaitu guru dan yang

kedua faktor instrumen PAFA itu sendiri. Saya akan jelaskan satu persatu dengan terperinci

mengenai isu-isu permasalahan tersebut berdasarkan teori atau model pembelajaran dan

seterusnya membincangkan cadangan penambahbaikan bagi mengatasi masalah isu

tersebut.

i) Isu berkaitan dengan faktor pentaksir PAFA

Isu 1 ; Bebanan kerja yang ditanggung oleh guru mengakibatkan tekanan

Murid yang belum menyelesaikan ujian PAFA akan sentiasa diminta untuk menghadiri

masa pengujian di luar waktu pembelajaran sedangkan mereka juga terbeban dengan

aktiviti lain persekolahan termasuk menyiapkan tugasan bagi mata pelajaran lain. Hal ini

juga akan menimbukan masalah kepada guru kerana akibat daripada penangguhan

tersebut, guru akan terbeban dengan ujian PAFA dan kerja-kerja lain yang perlu

diselesaikan. Sebagai contoh, penangguhan ujian PAFA tahun 5 ke tahun 6 akan menjadi

beban kepada guru yang akan menyebabkan pengajaran guru Pendidikan Islam tahun 6

terganggu kerana terpaksa menguji kod ujian PAFA tahun 5 yang masih belum

diselesaikan. Sedangkan, terdapat juga kod ujian PAFA yang perlu dijalani oleh murid tahun

6. Kesannya, guru mungkin akan mendapat tekanan kerana terpaksa membuat kerja yang

banyak dalam satu masa sahaja.

Selain itu, penangguhan ujian PAFA tahun 5 ke tahun 6 turut menjadi beban kepada

murid-murid tersebut ketika mereka tahun 6. Bebanan ini terjadi kerana murid-murid tahun 6

akan berhadapan dengan dua peperiksaan besar iaitu peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah

Rendah (UPSR) dan Ujian Penilaian Sekolah Rendah Agama (UPSRA) bagi yang

bersekolah rendah agama di sebelah petang. Keadaan ini akan membuatkan tumpuan

13

Page 14: kerja kursus PAFA

terhadap UPSR dan UPSRA terganggu serta boleh mengakibatkan mereka akan

memperolehi keputusan yang rendah.

Teori yang boleh dikaitkan dengan isu permasalahan di atas ialah ;

Teori tekanan Hobb (1972)

“Teori ini menghuraikan hubungan antara prestasi guru dengan tuntutan yang dialaminya

(Dunham, 1992). Hobb (1972 ; dalam Dunham 1992) mengatakan bahawa kerja tanpa

sebarang tuntutan akan membawa kepada kebosanan. Justeru itu, tuntutan kerja yang

meningkat akan dikira sebagai merangsangkan dan ‘energising’. Namun begitu, jika

tuntutan ini melebihi keupayaan individu untuk bertindakbalas terhadapnya, ini akan

mewujudkan tahap kebimbangan yang tinggi, tahap ‘concentration’ yang lemah dan kurang

berkesan dalam kerjanya”.

Berdasarkan teori tekanan Hobb, tekanan yang dialami oleh guru akibat dari lambakan

kerja-kerja yang perlu diselesaikan akan menyebabkan prestasi kerja dan kualiti kerja guru

tersebut menurun dan kurang memberangsangkan. Setelah membuat kajian, saya dapat

mengaitkan isu permasalahan iaitu bebanan kerja yang ditanggung oleh guru dalam

melaksanakan ujian penilaian PAFA dengan teori tekanan Hobb di atas. Merujuk kepada

teori Hobb, jika guru terpaksa untuk melaksanakan beberapa tugasan yang melebihi

keupayaan mereka, hal ini akan menyebabkan kualiti kerja guru terjejas. Menurut Girdano

(1979), individu tidak mungkin dapat berfungsi dengan berkesan dan produktif jika ia dalam

keadaan tertekan. Perasaan tertekan menjadikan seseorang itu tidak rasional, cemas,

tegang, tidak dapat memusatkan perhatian kepada kerja dan gagal menikmati rasa gembira

atau puas hati terhadap kerja yang dilakukan. Hal-hal ini akan menghalang seseorang

mewujudkan sifat peribadi yang positif, apa lagi sifat toleransi dan kasih sayang.

Isu permasalahan mengenai bebanan kerja guru akan menyebabkan tekanan kepada

guru kerana guru terpaksa menggunakan masa lain untuk membuat ujian amali sekiranya

terdapat murid yang mengambil masa yang lama untuk menjalani sesi ujian amali.

Sedangkan masa lain yang digunakan untuk membuat ujian amali PAFA adalah masa untuk

guru menyelesaikan kerja-kerja lain. Seperti yang diketahui, sebagai seorang guru adalah

menjadi adat kebiasaan apabila seorang guru dikehendaki membuat kerja-kerja lain seperti

pendokumentasian, pengkeranian, kursus, kokurikulum dan lain-lain lagi. Hal ini akan

14

Page 15: kerja kursus PAFA

menyebabkan guru terpaksa menangguhkan kerja-kerja tersebut yang sepatutnya

diselesaikan pada masa itu kepada masa lain. Kesan daripada situasi tersebut akan

menyebabkan lambakan kerja guru dan guru terpaksa mencari masa lain untuk membuat

kerja-kerja tersebut.

Justeru itu, cadangan penambahbaikan bagi menyelesaikan isu berkenaan bebanan

kerja guru yang perlu ditanggung dan dalam masa yang sama menyebabkan berlakunya

tekanan dari segi mental dan emosi guru adalah berdasarkan prinsip modifikasi tingkah laku

yang diutarakan oleh Skinner iaitu pengukuhan. Menurut ahli behavioris, pengukuhan amat

berkesan untuk mengajar tingkah laku baru yang wajar serta mengubah tingkah laku

semasa yang kurang wajar. Pengukuhan menekankan kepentingan pengkukuh, sama ada

positif atau negatif yang digunakan untuk meningkatkan kebarangkalian berlakunya sesuatu

tingkah laku.

Dalam konteks bilik darjah, pengukuhan positif merupakan rangsangan yang diberikan

untuk mendorong murid-murid mengulangi tingkah laku yang diingini, misalnya : ganjaran

material, kata-kata pujian, keistimewaan, dan sebagainya. Manakala pengukuhan negatif

pula adalah rangsangan yang ditarik balik, misalnya : buku cerita, supaya murid-murid akan

menunjukkan tingkah laku yang diingini (misalnya : memberi perhatian dalam sesi

pengajaran). Di dalam isu permasalahan berkaitan dengan bebanan kerja guru akan

menyebabkan guru mengalami tekanan boleh diatasi dengan menggunakan teori tingkah

laku Skinner ini. Guru boleh menggunakan pendekatan pengukuhan negatif kepada murid

yang belum menyelesaikan mana-mana kod/tajuk ujian amali PAFA. Contohnya, guru boleh

membuat dendaan yang positif, misalnya : murid menulis tentang mana-mana kod/tajuk

yang belum diselesaikan di dalam buku secara berulang kali. Contoh, menulis rukun Islam

dan mengulanginya sebanyak 30 kali. Dengan cara ini, guru dapat mengurangkan tekanan

akibat lambakan kerja kerana tiada lagi murid yang akan keciciran dalam penilaian PAFA.

Selain itu, Jerrold S. Greenberg (1990), telah mencadangkan empat pendekatan dalam

menangani tekanan semasa bekerja. “Pertama, intervensi situasi-kehidupan, iaitu sekiranya

anda merasakan tidak menyukai bidang tugas yang diberikan, mungkin anda boleh

berunding untuk ditukar bidang tugas yang lebih bersesuaian. Ataupun mungkin anda

merasa terlalu terbeban dengan kerja yang banyak, mungkin boleh berusaha mendapatkan

pembantu atau pengagihan tugas dengan rakan lain. Walaubagaimanapun, ini bergantung

juga kepada nasib anda dan situasi di tempat kerja anda, adakah anda mempunyai peluang

15

Page 16: kerja kursus PAFA

berbuat begitu atau adakah pihak pengurusan akan melayan permintaan anda. Sekiranya

nasib tidak menyebelahi anda, apa yang boleh dilakukan adalah dengan cara mengawal

tekanan daripada menyebabkan anda ‘burnout’. Di antara perkara yang boleh dilakukan

ialah dengan cara mengelakkan daripada membawa pulang tugasan pejabat ke rumah,

mengambil waktu makan tengahari sepenuhnya dan tidak berbincang mengenai kerja ada

waktu makan, seterusnya membincangkan perasaan anda dengan seseorang yang berada

bersama anda ketika tekanan memuncak”.

ii) Isu berkaitan dengan instrumen penilaian PAFA

Isu 2 : Tiada bahan grafik/gambar di dalam buku panduan PAFA

Antara punca kegagalan penilaian PAFA di sesetengah sekolah adalah mungkin

disebabkan murid/pelajar cepat berasa bosan dengan kandungan yang ada di dalam buku

panduan PAFA. Seperti yang kita tahu, buku panduan PAFA hanya menyediakan kod/tajuk

dan perkara-perkara yang perlu diuji sahaja tanpa sebarang grafik atau gambar yang

menarik. Malah, kandungan dan reka bentuk di dalam buku panduan PAFA langsung tiada

perubahan sejak PAFA dikuatkuasakan di sekolah. Malah, hal ini juga menyebabkan

murid/pelajar tidak bersemangat untuk memahami, menhafaz dan menguasai setiap

kod/tajuk yang perlu diuji. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sistem penilaian PAFA masih

lagi di takuk lama tanpa sebarang perubahan yang relevan dengan situasi alam

pembelajaran pada hari ini.

Teori yang boleh dikaitkan dengan isu permasalahan di atas ialah :

Teori Kecerdasan Pelbagai Gardner (1983)

Beliau mengemukakan lapan kecerdasan manusia yang dapat diperkembangkan

sepanjang hayat. Menurut Gardner, “manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan”.

Kurikulum tradisional di sekolah lebih menitikberatkan kecerdasan logikal/matematikal dan

linguistik/verbal. Oleh itu, Gardner mengutarakan satu kurikulum yang lebih seimbang dan

merangkumi bidang-bidang seperti kesenian, kesedaran kendiri, komunikasi dan pendidikan

jasmani. Sehubungan dengan itu, beliau telah mengingatkan para pendidik bahawa walau

16

Page 17: kerja kursus PAFA

apa jua sahaja kaedah mengajar yang digunakan, guru harus mengambilkira kecerdasan

pelbagai murid-murid yang mereka ajar.

Begitu juga dengan isu permasalahan mengenai murid/pelajar cepat berasa bosan

kerana tiada bahan grafik/gambar di dalam buku panduan PAFA. Isu ini lebih berfokuskan

kepada murid/pelajar yang lemah. Murid yang lemah pada kebiasaannya sukar untuk

mengingati atau menghafal sesuatu pembelajaran. Mereka lebih memerlukan bahan bantu

mengajar yang menarik. Di dalam penilaian PAFA pula, mereka mungkin memerlukan

bahan grafik/gambar yang menarik dan bersesuai dengan perkara yang ingin dihafal oleh

mereka. Sehubungan dengan itu, dengan penggunaan bahan grafik/gambar di dalam buku

panduan PAFA mungkin dapat meningkatkan prestasi murid/pelajar yang lemah dalam

menghafal.

Menurut An-Nashmy (1980), mencadangkan supaya guru memilih kaedah yang boleh

memberi kesan yang mendalam bukan sahaja kepada kefahaman pelajar yang diajar,

malah yang memberi kesan kepada jiwa dan menyentuh perasaan pelajar. Dengan cara ini

pelajar akan memberi tumpuan yang padu dan dapat mengingati pelajaran dengan lebih

cepat dan bertahan lama. Untuk mencapai hasrat ini guru haruslah pandai memilih

pendekatan yang sesuai dan teknik yang menarik dan ditambah pula dengan bahan bantu

mengajar yang canggih dan menarik.

Berdasarkan pendapat An-Nashmy, guru boleh mengatasi masalah murid/pelajar cepat

bosan dan mengambil masa yang lama untuk menghafal kod ujian PAFA yang disebabkan

tiada bahan grafik atau bergambar di dalam buku panduan PAFA dengan menggunakan

kaedah dan teknik pengajaran yang lebih menarik seperti teknik nyanyian. Selain itu, guru

juga boleh menyediakan seberapa bahan bantu mengajar yang menarik bagi membantu

murid/pelajar mencapai objektif yang terkandung di dalam penilaian PAFA. Contoh bahan

bantu mengajar yang boleh menarik perhatian pelajar ialah video atau bahan grafik yang

bersesuaian dengan kod/tajuk yang diuji.

Selain itu, menurut Narayanasamy (2000), dengan menggunakan pengurusan grafik,

pelajar bukan sahaja melihat proses kemahiran berfikir tersebut secara eksplisit dan konkrit

tetapi juga berfikir dan memproses secara aktif. Secara lazimnya, pengajaran dan

pembelajaran kemahiran berfikir menjadi lebih berkesan dengan menggunakan pengurusan

grafik. Pengurusan grafik adalah bentuk visual proses berfikir berkenaan. Pengurusan grafik

17

Page 18: kerja kursus PAFA

membolehkan pelajar melihat secara konkrit dan visual, proses berfikir yang terbentang

secara abstrak.

Berdasarkan pendapat Narayanasamy tersebut, jelaslah bahawa bahan grafik adalah

bahan bantu yang sangat penting bagi memastikan kelancaran proses pembelajaran

pelajar. Justeru itu, guru dicadangkan supaya menggunakan bahan-bahan grafik mahupun

animasi yang menarik minat pelajar dalam proses penilaian PAFA. Hal ini sekaligus dapat

mengatasi masalah murid/pelajar yang cepat bosan dengan proses pembelajaran yang

hanya menggunakan tulisan.

18

Page 19: kerja kursus PAFA

5.0 PENUTUP

Kesimpulannya, pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran merupakan

sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Keempat-empat konsep ini

walaupun mempunyai tafsiran yang berbeza dari segi pengertian, tujuan dan ciri-ciri, tetapi

saling membantu untuk mencapai matlamat yang sama.

PAFA pula merupakan mata pelajaran Pendidikan Islam yang bertujuan untuk

mempastikan setiap pelajar mengetahui, memahami dengan betul aspek-aspek Islam

seperti yang dituntut oleh syarak. Perkara yang diuji dalam PAFA ialah perkara yang

berkaitan dengan fardu ain yang mengandungi 16 tajuk berdasarkan kod 1-16. PAFA

dijalankan dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah

(PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

19

Page 20: kerja kursus PAFA

6.0 REFLEKSI

NAMA : NUR AMANINA BT MOHD NAZRI

NO KP : 910909-06-5192

Assalamualaikum wbt. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah dan

junjungan besar Nabi Muhammad SAW kerana pada hari ini saya masih diberi peluang dan

ruang untuk bersama sahabat-sahabat dalam satu penyatuan yang sama iaitu menuntut ilmu

dunia dan akhirat. Tanpa belas kasih sayang dan keizinan-Nya, sudah tentu saya tidak berjaya

menyempurnakan tugasan kerja kursus Penilaian dalam Pendidikan Islam (PIM 3110) ini.

Memang benarlah kata pepatah Melayu, “kalau tak dipecahkan ruyung manakan dapat

sagunya”. Begitu juga dengan saya, jika saya tidak mencanai usaha membentuk gagasan

kerjasama yang utuh, sudah tentu tugasan ini berlangsung ala kadar asalkan siap sahaja.

Istilah kerja kursus begitu sinonim sekali dengan kehidupan seorang pelajar. Saya selalu

mendengar keluhan rakan-rakan saya dek kerana timbunan kerja kursus. Kebanyakan pelajar

akan keluh-kesah tatkala berhadapan dengan tsunami tugasan di maktab ini. Namun, bagi saya

semua itu adalah perkara normal dan perkara wajar yang harus dilalui oleh seorang pelajar.

Apa gunanya belajar kalau tiada kesusahan, apa gunanya nak berjaya kalau tidak mahu

berkorban, dan apa maknanya jika kita nak berjaya, pemikiran negatif selalu sahaja bersarang

diminda? Dalam Islam sendiri ada menekankan bahawa kesenangan itu muncul setelah

kesusahan. Pengurusan masa seorang pelajar itu sangat penting bagi menyiapkan tugasan-

tugasan agar tiada tekanan negatif dan keluhan.

Bagaimana tugasan ini dihasilkan? Izinkan saya berkongsi pengalaman saya sebelum,

semasa dan selepas dalam penghasilan kerja kursus ini. Sebelum saya memulakan kerja

kursus ini, saya agak keliru dengan tugasan yang diberikan semasa taklimat kerja kursus

20

Page 21: kerja kursus PAFA

disampaikan. Namun, bagi mengatasi masalah tersebut, saya dan rakan-rakan bertanya

kepada pensyarah pembimbing tentang kehendak sebenar soalan semasa di kelas. Setelah

pensyarah pembimbing memberikan penjelasan dengan lebih terperinci, barulah saya faham

apa sebenarnya yang dikehendaki oleh pensyarah. Setelah memahami kehendak soalan, saya

dan rakan-rakan lain telah pergi ke perpustakaan untuk mencari bahan-bahan iaitu buku-buku

rujukan yang berkaitan dengan Penilaian dalam Pendidikan Islam. Namun, agak

mengecewakan saya dan rakan-rakan kerana buku-buku yang berkaitan dengan Penilaian

dalam Pendidikan Islam tidak banyak dan buku yang sedia ada merupakan buku-buku lama

dan sudah lama tidak diperbaharui. Jadi, saya dan rakan-rakan mengambil keputusan untuk

mencari sedikit maklumat di dalam internet dan mencari buku di dalam ‘google books’.

Semasa penghasilan kerja kursus ini, saya telah mengalami beberapa masalah.

Antaranya ialah kesukaran untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai penilaian

PAFA. Saya telah mencari maklumat mengenai PAFA di dalam internet namun agak

mengecewakan kerana terlalu sedikit maklumat yang disediakan. Oleh sebab itu, saya telah

membuat perbincangan dengan rakan-rakan bagi menjana idea mengenai penilaian PAFA.

Semasa proses penghasilan persembahan elektronik, saya dikehendaki membuat kaji selidik

bagi mendapatkan isu permasalahan dalam penilaian PAFA dan seterusnya mencari teori atau

model pembelajaran yang sesuai dengan isu permasalahan yang dialami. Saya mengalami

masalah apabila saya sukar untuk mendapatkan teori yang sesuai dengan isu permasalahan

yang saya perolehi. Namun, bagi mengatasi masalah tersebut saya terus berusaha dengan

mencari di dalam semua buku rujukan yang saya ada dan juga mencari di dalam internet

sehingga saya menjumpai teori tersebut. Selepas itu, saya juga mengalami kesulitan apabila

saya tidak pasti bagaimana caranya untuk mengaitkan isu permasalahan dengan teori. Bagi

menyelesaikan masalah tersebut, saya telah meminta pendapat dan bantuan rakan-rakan lain.

Seterusnya, bagi tugasan membuat penilaian PAFA mengikut buku panduan PAFA pula, saya

telah membuat ujian PAFA ke atas 3 orang responden daripada IPGKSM. Melalui ujian

tersebut, saya dapat membuat kesimpulan bahawa mereka kurang diberi pendedahan tentang

penilaian PAFA semasa di sekolah menengah. Masalah lain yang saya hadapi semasa

menghasilkan kerja kursus ini ialah saya mengalami kesuntukan masa untuk menyiapkan kerja

kursus ini kerana terdapat dua lagi kerja kursus yang perlu dihantar pada minggu tersebut.

Namun, berkat keazaman dan kesungguhan saya bersengkang mata semata-mata untuk

21

Page 22: kerja kursus PAFA

menghasilkan kerja kursus yang terbaik, akhirnya kerja kursus ini dapat disiapkan mengikut

tempoh masa yang telah ditetapkan.

Sepanjang penghasilan kerja kursus ini, saya mendapati bahawa saya telah banyak

memperoleh input dan ilmu yang berguna mengenai subjek Penilaian dalam Pendidikan Islam

ini. Pengalaman sepanjang menyiapkan tugasan ini ialah saya dapat mempelajari ilmu baru

mengenai kursus penilaian dalam pendidikan Islam dengan lebih terperinci. Selain itu, saya

juga dapat mempraktikkan apa yang saya belajar sepanjang penghasilan kerja kursus ini

apabila saya ditempatkan di sekolah apabila tamat belajar.

Akhir sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima

kasih kepada pensyarah pembimbing saya, En. Ahmad Shidki bin Mat Yussof yang telah

banyak memberi bimbingan, tunjuk ajar dan motivasi kepada saya dan rakan-rakan. Tidak sah

rasanya jikalau saya tidak mengucapkan sekalung apresiasi terima kasih kepada rakan-rakan

yang telah banyak berkongsi maklumat kepada saya sepanjang penghasilan kerja kursus ini.

Jasa mereka akan saya kenang sampai bila-bila dan hanya Allah SWT sahaja yang dapat

membalasnya. Sekian, terima kasih.

22