KERJA KURSUS

Embed Size (px)

Citation preview

PERMARKAHAN 1. REFLEKSI 2. ESEI (A) (B) 3. FORUM JUMLAH

EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR TAJUK

PORTFOLIOPERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASARKUMPULAN EL-B27 DISEDIAKAN OLEH NAMA TEE SU MOOI NO. ID D20102044453 NO. TELEFON 012-371 9231

NAMA TUTOR E-LEARNING:

Dr Abdul Talib bin Mohamed Hashim

TARIKH SERAH: 15hb Disember 2011

ISI KANDUNGANBIL 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 KANDUNGAN REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan Reka bentuk kurikulum di Malaysia Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia Akta Pendidikan 1996 ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. FORUM E-LEARNING Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan. HALAMAN 1-2 3-5 6-7 8-9 10-12 13-15 16-17 18-20 21-23 24-25 26-28 29-32

33-36

3.2 3.3 3.4 3.5

37-40 41-44 45-47 48-50

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 1

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1 TAJUK PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KE ARAH

PEMBANGUNAN INSAN DAN NEGARA

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit Unit ini mengandungi 2 bahagian yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Malaysia dan fungsi untuk pembangunan. Dalam bahagian pertama memberi fokus kepada perkembangan pendidikan di negara yang melibatkan pendidikan dalam era sebelum penjajahan Inggeris; semasa penjajahan Inggeris ( pembukaan Pulau Pinang ); era sebelum kemerdekaan ( selepas Perang Dunia Kedua dan pembentukan Malayan Union ); era selepas merdeka ( mulai tahun 1957 ) serta pendidikan dalam era milenium. Seterusnya memberi fokus kepada fungsi pendidikan ke arah pembangunan insan dan fungsi pendidikan ke arah pembangunan negara. Dalam membangunkan insan, pembentukan sahsiah adalah antara perkara yang penting. Pembangunan insan yang komprensif melalui pendidikan diharap akan dapat membendung ejala sosial aripada terus menular. Peranan pendidikan dalam pembangunan negara adalah membolehkan seseorang menghayati prinsip Rukun Negara, membangunkan masyarakat pelbagai kaum, melahirkan guna tenaga manusia dan melahirkan modal insan.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 2

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Sekolah Vernakular Sekolah yang Penjelasan ditubuhkan berasaskan etnik yang

menggunakan bahasa pengantar, kurikulum, buku dan guru 2. Falsafah pendidikan masing-masing. Suatu sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal mengenai pendidikan dan

pengajaran yang patut dijalankan di sekolah atau di bilik-bilik 3. Pendidikan darjah. Satu proses mendidik sehingga seseorang yang dididik memperoleh keilmuan yang akhirnya mampu menerbitkan 4. Falsafah tingkah laku atau amalan yang dikehendaki. PendidikanGambaran cita-cita serta hala tuju kepada semua usaha dan perjuanan rakyat Malaysia melalui proses pendidikan. Warganegara yang mempunyai ciri patriotik, cinta negara, glokal dan berdaya saing dengan meneruskan warisan budaya dan kesenian bangsa serta menumpukan taat setianya kepada raja dan negara dengan ajaran agama sebagai pegangan. 3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Kandungan unit ini memberi pendedahan kepada saya tentang perkembangan pendidikan di Malaysia dan fungsi pendidikan untuk pembangunan. Melalui unit ini, saya dapat mengetahui betapa susah perkembangan pendidikan di negara ini berlangsung sejak dari zaman dahulu lagi dan berkesinambungan hingga sekarang. Kita patut bersyukur kerana mempunyai tokoh-tokoh yang berjuang dalam pendidikan ini. Saya juga dapat faham bagaimana pendidikan yang berlangsung di negara ini dapat membangunkan rakyat dari sudut pembangunan insan dan juga pembangunan negara. Walau bagaimanapun terdapat kelemahan di dalamnya seperti tidak membincangkan perkembangan pendidikan di Malaysia dengan terperinci. Oleh itu, saya mencadangkan perkara ini dapat membuat penambahbaikan.

Kebangsaan 5. Negara Bangsa

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 3

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT TAJUK

2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) : HURAIAN DAN PENGHAYATAN

1.

Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini mengandungi 4 bahagian yang berkaitan dengan huraian dan penghayatan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam bahagian pertama membuat perbezaan antara falsafah dan falsafah pendidikan. Seterusnya juga menyatakan bahawa Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini adalah digubal daripada usaha berfikir yang rasional dan kritis berlandaskan daripada ideologi negara sebagaimana yang telah dimanifestasikan dalam Laporan dan Dasar Pendidikan termasuk Rukun Negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini akan menjadi suluh yang memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam institusi pendidikan atau di luar institusi pendidikan. Jika dilihat daripada intipati Falsafah Pendidikan Kebangsaan, ia boleh diterjemahkan sebagai suatu hasrat untuk memastikan usaha berterusan dalam pendidikan. Seterusnya, memperkembangkan potensi individu secara berterusan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan yang berlaku seharusnya dapat mencakupi dari segi rohani, emosi, jasmani dan intelek. Apabila rohani, emosi, jasmani dan intelek dapat disepadukan dalam proses pendidikan, maka akan lahirlah individu yang seimbang dan harmonis. Kesimpulannya, di akhir matlamat atau hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini adalah untuk melahirkan insan yang menghayati nilai-nilai agama dan berpegang kepadanya.

2.

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 4

Konsep 1 2 Falsafah Cabang Falsafah

Penjelasan Usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan. 4 cabang penting dalam falsafah ialah metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Keempat-empat cabang ini menekankan unsur-unsur yang berkaitan tentang jiwa, ilmu pengetahuan, sistem nilai, penaakulan, pemikiran, peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan.

3

Falsafah Umum Barat

Aliran tradisional yang melibatkan seseorang berupaya berfikir, memahami dan menaakul manakala aliran

moden yang berfokus terhadap pengalaman dalam Penampilan yang tegas tetapi mesra menjadikan saya guru yang dihormati dan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan bukan disayangi, bukannya digeruni. Dengan cara ini, pelajar mudah didampingi diri. sahaja 4 Falsafah Pendidikan Berasaskan al-Quran melatih seseorang individu secara di dalam, malah di luar bilik darjah. Di samping itu , saya berharap agar semua guru juga Islam seimbang dan bersepadu dari bangsa kita yang jasmani berhasrat dan bertanggungjawab untuk melahirkan anak-anak segi akal, rohani, baik dari segi JERI. Kesimpulannya, dan tingkah guru menjalankan tanggungjawab dengan jika semua laku. penuh komited pasti matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan tercapai. 5 Falsafah Islam Adalah berteraskan kepada ketetapan Allah swt iaitu falsafah bermaksud penaakulan bijaksana untuk mencari kebenaran dan kebenaran itu perlulah diamalkan. 3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya bahawa sebagai seorang pendidik mesti mempunyai paras tenaga yang tinggi dan mempunyai stamina untuk bekerja keras serta tidak mudah putus asa. Saya juga difahami bahawa guru merupakan cermin kepada murid. Maka,kita perlulah mempamerkan sahsiah yang baik agar menjadi teladan kepada murid-murid.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 5

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 6

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 3 TAJUK

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU ( FPG ) : PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN

1.

Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini mengandungi 4 bahagian yang berkaitan dengan perkembangan profesion keguruan dari segi pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan. Dalam bahagian pertama membuat perbezaan antara konsep keguruan dan perguruan untuk dielakkan daripada kekeliruan. Cabaran-cabaran yang dihadapi guru masa kini dan masa depan semakin meningkat bermatlamat peningkatan akademik dan pemantapan profesionalisme keguruan di kalangan guru. Melahirkan guru yang berkualiti

berdasarkan Falsafah Pendidikan Guru yang mengandungi maksud yang tersurat dan tersirat berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu ada pada

seorang guru untuk melahirkan mengembangkan potensi guru secara seimbang dan bersepadu dari segi rohani, emosi, intelek dan jasmani.. Seterusnya, Standard Guru Malaysia dibentuk untuk memartabatkan profesion keguruan pada tahap antarabangsa dengan memberi penekanan kepada standard keguruan dan keperluan dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan. Secara kesimpulannya, perkembangan profesion keguruan secara berterusan dapat membangunkan modal insan yang cemerlang dan berkualiti pada masa kini dan akan datang.

2.

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1 Perguruan dan Keguruan 2 Profesionalisme KeguruanPerkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 7

Penjelasan

Perguruan ialah proses menyediakan guru manakala keguruan bermaksud keadaan alam pekerjaan guru itu sendiri atau profesion guru. Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai latihan ikhtisas dan kelulusan yang cukup bermutu, berdedikasi dan bertanggungjawab semasa menjalankan tugas, mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh

3 4

Falsafah Pendidikan Guru Malaysia ( FPG ) Model konseptual Pendidikan Guru ( MKPG )

organisasi. Merupakan halatuju dalam pembinaan watak guru dari segi pemikiran dan amalan. 3 aspek penting yang mementingkan akauntabiliti guru kepada diri sendiri, masyarakat dan ketuhanan.

5

Standard Guru Malaysia ( SGM )

Suatu piawaian yang ditetapkan untuk mengenalpasti tahap kompetensi profesional guru-guru di Malaysia.

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya dalam usaha yang perlu dilakukan untuk menyediakan diri ke arah peningkatan profesionalisme. Kesediaan ini dapat membantu saya menghadapi pelbagai cabaran dan tekanan tugas yang sering berubah dalam proses peningkatan dan pembaharuan. Selain itu, ciri-ciri untuk membentuk pemikiran dan amalan positif patut dicontohi oleh saya demi menjadi seorang guru yang profesion bertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 8

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 4 TAJUK DASAR-DASAR DAN HALA TUJU PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1.

Ringkasan Isi Kandungan UnitUnit ini mengandungi 4 bahagian yang berkaitan dengan perkembangan dasar-

dasar dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Dalam bahagian pertama memberi penerangan tentang pengertian dan contoh-contoh dasar di Malaysia berasaskan empat tujuan utama iaitu kawalan, kebajikan, inovasi dan solusi dalam pendidikan dan hubungannya dengan pembangunan insan, guna tenaga, perpaduan, bahasa, teknologi, negara bangsa dan pengantarabangsa.Pengenalan tentang dasar-dasar dalam pendidikan di Malaysia mengikut era menunjukkan bahawa pendidikan adalah suatu yang universal dan berlangsung terus-menerus tak terputus dari generasi ke generasi. Pelaksanaan sesuatu dasar juga memerlukan perancangan yang teliti dan sistematik demi melahirkan warganegara yang memacu kemajuan negara. Seterusnya, bermula dari Laporan Barnes (1951) hingga ke Akta pendidikan 1996 merupakan landasan

perkembangan pendidikan di Malaysia yang bertujuan mencapai pendidikan yang berkualiti. Di samping itu, faktor-faktor yang melibatkan sosial, ideologi, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi perubahan pendidikan dan orientasi kurikulum moden. Dasar-dasar yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan pendidikan di Malaysia untuk mencapai matlamatnya.

2.

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 9

Konsep 1 2 Laporan Barnes ( 1951) Laporan Hussien Onn ( 1971)

Penjelasan Disediakan dengan tujuan untuk menyiasat kedudukan dan memperbaiki pendidikan orang melayu. Selain dari untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara ketika itu, juga adalah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah. Merupakan laporan sebuah jawatankuasa yang telah ditubuhkan oleh kerajaan British di Tanah Melayu / Malaya untuk mengkaji Laporan Barnes (1950) dan Fenn-Wu (1951). Menyemak semula perakuan-perakuan yang terkandung dalam Laporan Razak 1956 Suatu Akta untuk mengadakan dengannya. peruntukan bagi

3

Ordinan Pelajaran 1952

4 5

Laporan Rahman Talib 1960 Akta Pendidikan 1996

pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya bahawa dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan negara. Pelaksanaan pendidikan di sebuah negara sangat berkait dengan falsafah, dasar dan sistem yang diamalkan di negara berkenaan. Sebagai seorang pendidik, saya memainkan peranan sebagai pelaksana dan perlu akur dengan dasar yang telah dibuat kerana dasar yang dibuat bermatlamat keharmonian, keadilan, penambahbaikan dan pemantapan. Dengan itu, dapatlah memberi sumbangan memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 10

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 5 TAJUK FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG): PERANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1.

Ringkasan Isi Kandungan Unit Unit ini menjelaskan perkaitan antara pembangunan pendidikan menerusi

Rancangan Malaysia (RM). Kebanyakan penulisan menyatakan perkembangan pendidikan di Malaysia telah dan sedang melalui lima fasa yang utama. Manakala, Penyata Razak 1956 merupakan suatu yang amat signifikan apabila membicarakan perkembangan pendidikan di Malaysia. Ia menjadi titik tolak kepada usaha kerajaan untuk membangunkan sistem pendidikan sendiri dan pada masa yang sama memastikan kestabilan Negara yang baru merdeka yang mana rakyatnya terdiri daripada pelbagai anutan kaum dan agama. Langkah-langkah ini dilakukan bagi membekalkan modal insan yang mahir dan berpengetahuan dalam Negara yang mampu bersaing di peringkat global kesan daripada dasar keterbukaan yang lebih komprehensif. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) ialah garis panduan yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai rancangan pembangunan pendidikan yang ingin dicapai dalam tempoh 5 tahun sepanjang pelaksanaan RMK 9. Matlamat

PIPP ialah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. KPM telah mengenal pasti dua pendekatan dan enam teras strategik PIPP untuk mencapai hasrat ini.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 11

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. Penyata Razak Menjadi titik tolak Penjelasan kepada usaha kerajaan untuk

membangunkan sistem pendidikan sendiri dan pada masa 2. Lima fasa utama depan yang sama memastikan kestabilan Negara. - Zaman Pramerdeka (sebelum 1957) Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-2020)

3. Laporan Razak (1956) Asas kepada perkembangan sistem pendidikan kebangsaan bertujuan pembentukan perpaduan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar serta pengunaan kurikulum, sukatan dan peperiksaan yang sama bagi semua pelajar. 4. Rusuhan Kaum 13 MeiMenyebabkan kerajaan mengubahsuai matlamat pendidikan 1969 Negara bukan sekadar pembentukan perpanduan, tapi juga sebagai senjata untuk membasmi kemiskinan dengan usaha untuk merapatkan jurang 5. Pelan Pembangunan Pendidikan (PIPP) pendapatan antara kaum di Malaysia. IndukDiwujudkan oleh KPM dengan dua pendekatan dan enam teras stategik bagi pelaksanaan PIPP. Ia merupakan beberapa cabaran yang perlu ditangani oleh KPM dalam usaha untuk

mencapai wawasan Negara menjelang tahun 2020.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 12

3.

Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya tentang perkembangan dan pembangunan pendidikan di Malaysia sebelum dan selepas merdeka. Hal ini merupakan suatu perkara yang baru kepada saya untuk memahami secara menyeluruh tentang betapa ribuan kesungguhan kerajaan dalam mengubal ataupun membuat perubahan dalam pendidikan demi kestabilan Negara yang berbagai bangsa dan kaum. Setiap perubahan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia mendatangkan kemajuan dan peninigkatan inovasi dan memastikan pembanguan modal insan yang menyeluruh. Perubahan-perubahan ini dilakukan bagi membekalkan modal insan yang mahir dan berpengetahuan dalam negara yang mampu bersaing di peringkat global. Manakala PIPP yang diperkenalkan oleh KPM pula merupakan pendekatan yang paling bagus bagi pelaksanaan dasar pendidikan. Dengan adanya PIPP, maka arah pendidikan menjadi lebih jelas dan mampu menghasilkan pendidikan yang berkualiti untuk semua.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 13

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT TAJUK

6

KURIKULUM SEBAGAI WAHANA MENTERJEMAHKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1.

Ringkasan Isi Kandungan Unit Unit ini mendedahkan 3 bahagian bagaimana pelaksaan kurikulum dalam

menterjemah FPK. Pertama, Konsep dan Pengertian kurikulum. Falsafah menetapkan matlamat, pendidikan merupakan proses dan pengisinya adalah kurikulum. Kurikulum mengandungi ilmu untuk diwariskan yang meliputi pengetahuan, kemahiran, nilai dan budaya. Definisi kurikulum yang ada mencakupi kandungan mata pelajaran yang perlu diajarkan kepada murid, kaedah yang berkesan untuk menyampikan akan yang menjadi kandungan mata pelajaran dan penilaian terhadap sejauhmanalah apa yang diajar kepada murid benar-benar telah dikuasai. Sterusnya, Kurikulum di Malaysia di bahagikan kepada 2 jenis, iaitu kurikulum formal dan tidak formal. Pada setakat ini, Malaysia menggunakan kurikulum kebangsaan yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai unsure kebudayaan & kepercayaan untuk membantu semua murid dengan sepenuhnya dari segi JERI. Ketiga, penterjemahan kurikulum KSSR dalam FPK. Pelaksanaan KSSR mampu memperbaharui kurikulum sedia ada serta memastikan ia relevan dengan l=keperluan pendidikan semasa. KSSR berfungsi sebagai agen perubahan bagi mencapai objektif untuk melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi sebagaimana yang dimatlamatkan di dalam FPK.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 14

2.

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Penjelasan Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan & kepercayaan untuk perkembangan murid dari segi JERI serta untuk menanam dan mempertingkatkan moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Merujuk kepada system kepada kepercayaan dan nilai yang diambil kira oleh pembina-pembina kurikulum sebagai panduan untuk membina kurikulum. Kurikulum yang tersurat seperti yang terkandung dalam silibus serta berfokus kepada matlamat, objektif, subjek matter dan

Konsep 1. Kurikulum Kebangsaan

2. Dasar Kurikulum

3. Kurikulum Formal

struktur atau susunan pengajaran. 4. Kurikulum tidak formal Melibatkan human variables yang tidak dapat dikawalkan atau dirancang sebelumnya. Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara pelajar dan guru, yang melibatkan perasaan, sikap dan 5. KSSR tingkah laku. Merupakan kukrikulum terkini bagi menggantika KBSR yang diharapkan dapat meningkatkan standard encapaian pelajar yang mencakupi 4M (menulis, membaca, mengira dan menaakul)

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 15

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang statik, malahan perubahan yang berlaku di sekelilingnya boleh mempengaruhi perjalanan sesuatu sistem pendidikan. Untuk menghadapi dunia pendidikan yang sentiasa berubah, sebagai seorang pendidik saya harus mencuba berbagai-bagai pendekatan sebagai langkah-langkah untuk mendapat persetujuan bagi satu-satu perubahan dan pembaharuan. Perubahan dan pembaharuan merupakan sesuatu yang perlu dalam kurikulum dalam menghadapi sesuatu yang baru dari semasa ke semasa untuk menyediakan pelajar dengan kehendak dan tuntutan masa.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 16

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 7 TAJUK REKA BENTUK KURIKULUM DI MALAYSIA

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini terbahagi kepada 5 bahagian. Dalam bahagian pertama memberi fokus kepada peranan pendidik sebagai perancang, pelaksana dan penilai. Pendidik perlu melaksanakan tugas pengajaran berpandukan rancangan pengajaran. Rancangan pengajaran pula adalah berpandukan kepada topik atau sub-topik yang disenaraikan dalam rancangan kerja dan silibus atau maklumat kursus. Dalam bahagian kedua berbincang tentang perkembangan kurikulum yang melibatkan 3 proses iatu perancangan, pelaksanaan dan penilaian. Prinsip & Model Tyler telah dibincangkan dalam bahagian ini. Bahagian ketiga memberi tumpuan dalam pola & orientasi reka bentuk kurikulum yang dibahagikan kepada berpusatkan akademik, berpusatkan pelajar dan berpusatkan masalah. Bahagian keempat memberi foukus alam penilaian kurikulum. Alah satu model elah digunakan ialah Model CIPP. Bahagian terakhir berbincang ntang pengaruh perspektif terhadap ilmu terhadap reka bentuk kurikulum. Aliran objektivis melihat ilmu sebagai satu produk dan guru adalah penyampai. Aliran konstruktivis melihat ilmu sebagai satu proses pembinaan dan guru adalah pemudahcaranya.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 17

2. 1.

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep Prinsip Kesinambungan Kandungan Penjelasan Pemeringkatan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai oleh murid-murid sejajar dengan pertumbuhan fizikal dan perkembangan mental seiring dengan

2.

Prinsip

peningkatan usia mereka. Ketertiban Jumlah timbun-tambah ilmu, kemahiran dan nilai yang dibina menerusi pembelajaran yang dilaksanakan merentas agar antara pengalaman satu sama pembelajaran lain supaya

Kandungan 3.

waktu. Prinsip Kesepaduan Menetapkan Kandungan dihubungkaitkan

4.

Penilaian Formatif

pembelajaran leih bermakna dan menyeluruh. Dilakukan secara berterusan, perubahan-perubahan dan usaha penambahbaikan kepada kurikulum boleh dilakukan apabila perlu. Dilakukan pada peringkat akhir atau setelah selesai pelaksanaan sesuatu program untuk membolehkan keputusan dibuat untuk penambahbaikan seterusnya.

5.

Penilaian Sumatif

3.

Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya tentang reka bentuk

kurikulum di Malaysia. Saya dapat difahami pendidik memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kurikulum. Tugas setiap pendidik ialah menentukan bahawa pengajaran dan matlamat yang hendak dicapai adalah selaras dengan falsafah, misi, visi dan amalan yang telah dipilih dan memaksimumkan koherens serta kesan-kesan positif dari kurikulum tersembunyi. Namun, kita dapat lihatlah faktor-faktor ini telah mencorakkan kurikulum yang direka dan menentukan hasil akhir yang diperolehi. Saya memperolehi banyak ilmu daripada unit ini. Oleh itu, saya berasa tiada kekurangan di dalam unit ini.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 18

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 8 TAJUK PENTERJEMAHAN DAN PENTAFSIRAN KURIKULUM KEBANGSAAN

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit Unit ini mengandungi 3 bahagian yang berkaitan dengan kurikulum kebangsaan. Dalam bahagian pertama memberi pengenalan tentang kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah. Dalam konteks Malaysia kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah sebenar berada pada landasan yang sama tetapi pada peringkat yang berbeza. Pada peringkat pusat, kurikulum kebangsaan adalah menefestasi terhadap apa yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Manakala pada peringkat sekolah, kurikulum merupakan pelaksanaan terhadap apa yang telah dibentuk pada peringkat pusat. Bahagian kedua pula menerangkan matlamat dan objektif kurikulum kebangsaan. Objektif kurikulum dibahagikan kepada 3 domain, iaitu domain kognitif ataupun Taksonomi Bloom, domain afektif dan domain psikomotor. Penerangan tentang ketigatiga domain ini telah diberikan. Dalam bahagian ketiga, kurikulum diterjemahkan kepada proses pengajaran dan pembelajaran, matlamat pendidikan negara ditranformasikan ke dalam matlamat mata pelajaran khusus. Selain itu, cara menulis objektif pengajaran juga diperkenalkan. Hal ini adalah penting kerana penulisan objektif pengajaran dalam RPH akan mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 19

2.

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya

Konsep 1. Kurikulum Kebangsaan

Penjelasan Kurikulum kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan yang membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi JERI serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Kurikulum sekolah ialah segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Sukatan Pelajaran ialah dokumen tentang suatu pernyataan mengenai perkara yang mesti diajar kepada murid di sekolah sepanjang tahun persekolahan. Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen perincian kepada Sukatan Pelajaran mengikut unit-unit kecil mata pelajaran yang perlu dimuatkan untuk proses pengajaran & pembelajaran mengikut tahap/persekolahan. Penterjemahan kurikulum kebangsaan merupakan satu siri proses yang melibatkan empat komponen yang berantai, iaitu: i. Asas pertimbangan pembinaan kurikulum ii. Peringkat pelaksanaan kurikulum iii. Amalan kurikulum bilik darjah iv. Hasil pelaksanaan kurikulum

2.

Kurikulum Sekolah

3.

Sukatan Pelajaran

4.

Huraian Sukatan Pelajaran

5.

Penterjemahan Kurikulum kebangsaan

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar |20

3.

Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya hubungan antara kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah serta peranan kurikulum kebangsaan. Hal ini telah membantu saya menghayati falsafah dan matlamat kurikulum, struktur dan organisasi kurikulum serta sukatan pelajaran. Melalui kandungan unit ini, saya telah memahami rangka konsep penterjemahan kurikulum ke dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, terdapat juga penjelasan tentang matlamat dan objektif kurikulum. Ini telah membantu saya dalam menyatakan objektif pengajaran semasa menulis RPH. Ia juga menjadi panduan saya dalam menjalankan tugas-tugas seperti menganalisis objektif kurikulum dan isi kandungannya, menentukan keperluan pelaksanaan melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar dan penyediaan bahanbahan pelajaran, merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut saranan kurikulum serta membuat penilaian untuk mengenal pasti kelemahan dengan tujuan meningkatkan keberkesanan dalam pelaksanaan kurikulum.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 21

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 9 TAJUK ETIKA KEGURUAN DAN PERATURAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1. Ringkasan Isi Kandungan Unit Unit ini mengandungi 2 bahagian utama yang berkaitan dengan etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia. Dalam bahagian etika keguruan, ciri-ciri guru profesional telah diterangkan. Etika Profesionalisme Keguruan dan Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin guru dalam perkhidmatan juga dijelaskan. Selain itu, Kod Etika Profesion Keguruan Malaysia juga dinyatakan, tujuan Kod Etika Profesion Keguruan Malaysia adalah untuk menjamin guru sentiasa benar dan betul. Bahagian ini juga memberi fokus kepada Tatasusila Profesion Keguruan Malaysia dan akauntabiliti keguruan yang menerangkan tanggungjawab yang perlu disempurnakan oleh seseorang guru. Bahagian kedua adalah mengenai peraturan pendidikan di Malaysia. Bahagian ini memberi fokus kepada Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993 Pindaan 2002). Peraturan-peraturan ini mengandungi peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pegawai awam. Peraturan-peraturan Pegawai awam bukanlah bertujuan semata-mata untuk menghukum sahaja tetapi lebih kepada pencegahan, pengajaran dan peringatan agar sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 22

2.

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannyaKonsep 1. Ciri-ciri Guru Profesional Penjelasan Dalam konteks Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggariskan sifat dan kualiti guru yang profesional

seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. Bersemangat tinggi dalam perkhidmatan Bermatlamat yang jelas Berkemahiran mengurus bilik darjah Berkebolehan komunikasi yang baik Jangkaan yang tinggi terhadap murid Berupaya memberi yang terbaik diajarsecara mendalam viii. Hubungan yang bekualiti dengan pelajar, ibu bapa, 2. Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia masyarakat dan majikan Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia merupakan garis panduan untuk meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan, peradaban, peranan, nilai serta tingkahlaku 3. Kod Etika Profesion Keguruan Malaysia profesion dalam masyarakat. Kod Etika Profesion Keguruan Malaysia ialah suatu panduan yang menyenaraikan tindakan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh guru. Kod etika ini digubal untuk memberi panduan kepada para guru di Malaysia bagi menjamin guru sentiasa benar dan betul.

vii. Pengetahuan tentang kurikulum dan subjek yang

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 23

4.

Akauntabiliti Keguruan

Akauntabiliti Keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru. Akauntabiliti seorang guru yang dimaksudkan di atas merangkumi akauntabiliti guru terhadap pelajar, diri guru itu sendiri, sekolah, masyarakat dan Negara, dan profesion keguruan amnya. Pertaturan ini mengandungi peraturan yang boleh dan yang

5.

Peraturan-peraturan

Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993 Pindaan 2002)

tidak

boleh

dilakukan

oleh

seorang pegawai

awam.

Pelanggaran terhadap sebarang peraturan yang ditetapkan akan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadap penjawat awam tersebut.

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya tentang etika keguruan. Ia telah memberi panduan kepada saya bagaimana untuk bertingkahlaku dan bertatasusila selayaknya dalam profesion keguruan. Selain itu, saya lebih jelas mengenai akauntabiliti seseorang guru tehadap murid, sekolah, masyarakat dan negara. Ini banyak membantu saya dalam menjalankan tugas-tugas guru. Melalui Peraturanperaturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993 Pindaan 2002), ia memberi peringatan kepada saya agar sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Ia juga membantu saya supaya mengelakkan diri daripada berlakunya amalan-amalan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 24

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 10 TAJUK AKTA PENDIDIKAN 1996

1.

Ringkasan Isi Kandungan Unit

Unit ini mengandungi 3 bahagian yang memberi fokus tentang Akta Pendidikan 1996 dari aspek asas pembentukan, kandungan dan implikasinya.Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan Akta Pendidikan Kebangsaan yang digubal setelah mengambil kira pandangan dan aspirasi semua pihak. Seterusnya, dalam Akta Pendidikan, konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi, dan meliputi semua kategori sekolah, iaitu sekolah kerajaan , sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Selain itu, Akta Pendidikan Pendidikan 1996 adalah merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. Walaupun Akta Pendidikan 1996 merupakan perundangan yang baru, ia menampilkan kesinambungan kepada hasrat dan dasar pendidikan yang sedia ada. memperluaskan skop, Akta baru ini juga banyak memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan dan

mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. Kesimpulannya, sambil mengambil kira aspirasi semua kaum di dalam masyarakat majmuk di Malaysia, Akta Pendidikan 1996 memperkenalkan banyak peruntukan perundangan baru untuk menangani cabaran pendidikan menjelang abad ke-21 dan memenuhi kehendak atau hasrat Wawasan 2020.

2.

Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannyaKonsep 1 Penjelasan

Asas Pembentukan Akta Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan menjadi Pendidikan 1996 teras dan asas dalam memantapkan perpaduan dan pendidikan negara.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 25

2

Kandungan Akta Pendidikan 1996

Ke arah memantapkan sistem pendidikan kebangasaan untuk generasi akan datang sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Menyediakan kemudahan latihan kursus kepada guru prasekolah.

3

Pendidikan Prasekolah

4 5

Pendidikan Rendah Peruntukan Menteri Pelajaran

Pendidikan wajib iaitu dari tahun 1 hingga tahun 6.

Kuasa Menteri diberi kuasa jika difikirkannya wajar dan demi kepentingan sesuatu institusi pendidikan atau demi kepentingan murid atau awam.

3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya dalam pengenalan terhadap Akta Pendidikan 1996 dengan lebih lanjut. Akta Pendidikan juga memberi kesedaran kepada saya bahawa ilmu memainkan peranan yang penting kerana ia adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa. Maka, sebagai seorang pendidik, saya bertanggungjawab menyampaikan ilmu kepada pelajar supaya melahirkan pelajar yang dapat menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang bersaing tinggi serta serta bersifat global.Dengan berpandukan Akta Pendidikan, ia juga menjadi suatu misi untuk saya menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh untuk mencapai aspirasi negara seperti mana yang termaktub dalam Wawasan 2020.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 26

Esei (a)Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. Unit terpilih:1.9 Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia

Sesungguhnya para pendidik pada hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan kaum. Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab, kelengkapan, keilmuan dan keluhuran peribadi. Pendidik dari kacamata Islam merupakan murabbi, muallim, muaddib, alim atau ulamak. Mereka berfungsi bukan saja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat. Tentang hubungan, komitmen dan hubungannya dengan Allah. Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilainilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Para pendidik juga berperanan menerapkan nilai kerjasama dan toleransi di kalangan pelajar. Jika kita lihat, orang-orang Islam telah diikat oleh satu peraturan supaya hidup berjiran dan bersahabat dengan mereka. Hak jiran tidak boleh dikurangi dan tidak boleh boleh dilanggar sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah S.A.W dalam pembentukan negara Islam. Dengan ini, terciptalah satu masyarakat yang berbilang kaum dan kepercayaan demi mewujudkan kebahagiaan bersama dalam satu masyarakat dan satu negara. Sikap toleransi yang diterapkan oleh guru dapat membentuk hubungan yang baik dalam masyarakat yang mampu melahirkan integrasi nasional.Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 27

Pada hari ini, marilah kita mengenang sumbangan para guru kepada anak bangsa di negara kita. Guru merupakan golongan pendidik yang banyak berjasa serta menabur bakti untuk memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Sehubungan dengan itu, ibu bapa dan para pelajar harus dan wajar memberi penghormatan serta pengiktirafan yang tertinggi atas pengorbanan dan sumbangan guru-guru mereka yang sentiasa bertungkus lumus tanpa mengenal penat lelah mendidik anak bangsa kita. Kita juga harus meletakkan martabat guru pada kedudukan yang tinggi dan mulia kerana para guru adalah penentu masa depan generasi muda. Prestasi, imej dan kualiti

perkhidmatan mereka yang cemerlang akan melahirkan pelajar yang cemerlang dan seterusnya akan membentuk sebuah masyarakat yang maju dan cemerlang juga. Golongan pendidik adalah seperti lilin, membakarkan diri demi menerangi orang lain. Oleh sebab itu profesion guru disanjung tinggi oleh masyarakat. Kita perlu sama-sama merealisasikan Wawasan 2020 seperti yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad. Kerajaan menghargai sumbangan guru dengan mengistiharkan tanggal 16 Mei pada setiap tahun bermula dari Tahun 1975 sebagai Hari Guru. Ini salah satu usaha kerajaan untuk mengiktiraf dan mengenang jasa-jasa baik para guru. Saya berharap para guru akan terus berusaha untuk menyemaikan dan menyuburkan budaya ilmu di kalangan anak-anak agar kita dapat mencapai sebuah negara yang maju dan unggul pada masa depan. Guru ialah orang yang menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita supaya menjadi orang yang berguna kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu alat terpenting yang amat berkesan dalam kehidupan manusia bagi mencapai kebahagian hidup, sama ada di dunia mahupun di akhirat. Bak kata pepatah jasa guru umpama air mengalir dari anak sungai hingga ke dasar lautan. Pendidikan adalah aset penting yang menghala tuju pembangunan negara serta aset mahal dalam pembinaan minda manusia serta alat untuk mewujudkan jati diri atau keperibadian yang unggul.Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 28

Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman, perkembangan pesat percantuman teknologi-teknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi, dunia telah banyak membawa banyak cabaran kepada kita. Kita tidak dapat menyangkal betapa cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran melalui 'online'. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif, proaktif dan responsif terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa

yang maju. Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemangkin ke arah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. Sebagai pemangkin, guru menggunakan teknologi info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia semata-mata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua ilmu tersebut. Tahniah diucapkan kepada para guru! Penguasaan ilmu yang dapat melahirkan generasi yang berilmu, bertakwa, berkualiti, mampu bersaing dan bersesuaian dengan kehendak pergolakan dunia pada alaf baru ini. Sesungguhnya kerajaan telah mengangkat darjat orang yang beriman dan berilmu di kalangan kita semua. Oleh yang demikian, profesion perguruan adalah merupakan satu profesion yang tinggi nilainya di sisi kalangan rakyat dan sepatutnya kita menyanjung tinggi terhadap jasa yang mereka curahkan kepada anak bangsa kita. Profesion perguruan ini adalah suatu yang bernilai tinggi. Marilah sama-sama kita tingkatkan martabat ini di mata masyarakat demi merealisasikan sebuah negara yang mempunyai bangsa yang terkenal dengan kekayaan ilmuannya di mata dunia.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 29

Esei (b)Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.Tanggal 16 Mei setiap tahun merupakan hari istimewa buat semua warga guru.Bukannya mengejar dan mengharapkan pengiktirafan serta sanjungan melambung , namun sambutan Hari Guru biasanya dilaksanakan dengan penuh

simbolik bagi menghargai jasa dan pengorbanan pendidik yang setia membangun jiwa memacu kecemerlangan modal insan. Kita masing-masing pastinya mempunyai seribu satu nostalgia indah bagaimana insan guru diraihkan dengan cara tersendiri.Menyingkap memori lama, pasti kita teringat bagaimana sajak-sajak dibacakan untuk mereka, bingkisan dan hadiah dititipkan untuknya walaupun ianya tidak dapat membalas segala pengorbanan yang telah ditaburkan.Bayangkan dunia ini tanpa guru yang mengajar kita membaca dan menulis? Mampukah kita menongkah arus membangun diri? Cabaran Ada relevannya mengapa guru Malaysia harus diberi pengiktirafan.Guru kini diasak dengan cabaran yang pelbagai memerlukan mereka terus kekal di dalam arus globalisasi.Konsep langit terbuka banyak mendedahkan pelajar masakini dengan pelbagai perkara samada yang membawa kebaikan ataupun keburukan.Rela atau tidak, guru bertindak sedaya upaya untuk menyeimbangkan keperluan perkembangan minda pelajar agar kekal mengamalkan nilai dan jatidiri serta mengamalkan tatasusila mulia adab ketimuran . Di tengah-tengah kesibukan menjalankan tugas asasi merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran , janganlah dilupakan ada insan guru yang bersengkang mata menelaah pelajaran demi mengejar segulung ijazah untuk meningkatkan kerjaya di bidang perguruan.Begitulah tabahnya guru-guru yang gigihPerkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 30

berusaha menyambung pelajaran ke peringkat Ijazah pendidikan , malah ada di kalangan mereka yang kini bergelar calon sarjana dan Phd. Ini tidak termasuk dengan pengorbanan masa guru menjalankan aktiviti pengembangan bakat dan potensi pelajar melalui pengendalian kejohanan sukan, syarahan, karnival pendidikan di peringkat sekolah sehinggalah kebangsaan.Segalanya demi ingin melihat modal insan yang dilahirkan seimbang dari segi ilmu, kemahiran dan sikap yang positif serta potensi yang mampu melonjak kecemerlangan diri.Pengorbanan tersebut

menuntut komitmen masa, wang ringgit dan tenaga yang tidak ternilai di samping tidak meminggirkan tugas asasi mereka di bilik darjah. Ketika berada di sekolah, merekalah ibu dan bapa kepada anak-anak kita.Mengajar, mengendalikan aktiviti, membawa pelajar menyertai aktiviti kokurikulum ke sekolah berhampiran malah menghantar pelajar ke klinik apabila berhadapan dengan saat-saat kecemasan.Begitulah erti keperihatan seorang guru. Apalagi berhadapan dengan seribu satu karenah anak murid yang kini tampil dengan pelbagai keadaan. Isu-isu disiplin dan salah laku pelajar seperti buli umpamanya membuatkan guru kini lebih tertekan dan sentiasa menghadapi risiko kecederaan murid akibat amarah remaja yang tidak ketentuan.Mampukah guru untuk memperhatikan setiap perlakuan anak-anak kita bagi setiap saat dan detik?.Itulah sebabnya timbul cadangan pemasangan CCTV di sekolah bagi memantau pergerakan para pelajar.Namun persoalannya selesakah kita berada di bawah pengawasan 24 jam CCTV? .Ia nyata menghilangkan privacy dan hak individu untuk bebas hidup tanpa dikawal dan diperhatikan. Begitulah sedikit sebanyak daripada rentetan cabaran guru-guru di alaf baru.Adakalanya mereka mengeluh akibat pengorbanan yang sering disalah erti oleh pihak-pihak tertentu.Adakalanya juga mereka berdepan dengan risiko prasangka pihak tertentu.Justeru, tema Perayaan hari Guru kali ini Guru Cemerlang Negara Terbilang memberikan semangat baru dengan pengiktirafan jasa guru membangun modal insan ke tahap cemerlang lantas menyumbang kepada negara terbilang.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 31

Memartabatkan Profesion PerguruanWarga guru juga pasti berasa bertuah kerana agenda memartabatkan profesion perguruan menjadi salah satu dari teras Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP 2006-2010) Kementerian Pelajaran Malaysia.Usaha ini membawa kepada naik taraf maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Guru (IPG) dimana institusi yang melahirkan guru berkualiti ini melahirkan guru berijazah melalui Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG), Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP),

Program Berkembar Praperkhidmatan (B.Ed TESL) dan Program Bahasa-Bahasa Antarabangsa. Merujuk kepada PIPP, teras Memartabatkan Profesion Perguruan ini, menggariskan usaha pemantapan latihan perguruan, memantapkan kerjaya guru, penambahbaikan persekitaran kerja dan kebajikan serta pemantapan perancangan dan pengurusan sumber manusia sebagai strategi memperkasakan kerjaya perguruan. Di bidang latihan perguruan, pemantapan profesionalisme keguruan dengan memberi latihan dalam aspek pedagogi, kokurikulum, ICT, penyelidikan amat-amat diperlukan bagi memastikan kelangsungan profesionalisme seorang guru cemerlang. Manakala Menambah baik penjawatan guru serta peluasan kenaikan pangkat untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah di Kementerian Pelajaran Malaysia / Jabatan Pendidikan Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah merupakan strategi usaha mengembangkan kerjaya perguruan .Sekurang-kurangnya guru-guru mampu untuk melonjakkan kecemerlangan diri dengan peluang peluasan kerjaya yang disediakan. Manakala bagi memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia, beberapa strategi dirancang melalui PIPP iaitu: Mewujudkan kerjasama dengan IPT tentang latihan guru Memantapkan mekanisme unjuran guru Menambahbaik sistem maklumat guruPerkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 32

Kelancaran

sistem

pengurusan

sumber

manusia

mampu

melancarkan

usaha

memartabatkan profesion perguruan .Manakala pengurusan maklumat dan sistem pengkalan data yang mesra pelanggan dan efektif akan memudahkan segala urusan pengurusan profil dan rekod serta pembangunan kerjaya guru-guru. Namun, walau apapun usaha kementerian Pelajaran untuk memartabatkan profesion perguruan, individu insan gurulah terlebih dahulu yang harus melonjakkan dirinya menuju ke arah kecemerlangan .Perancangan pengembangan diri dan kerjaya yang

dirancang

mengikut dan

kemampuan mampu kerjaya seterusnya

melonjakkan insan membangun

guru

ke menuju

arah ke

kecemerlangan

masyarakat

arah negara yang terbilang.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 33

Forum 1:Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai?

Course ID : KPF3012 < Group Name : Group EL-B27 < Full Name : Tee Su MooiTitle Message Date Full

posted E Forum 1 FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Hal ini bermakna, semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK ini. Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca, memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. Intipati utama dalam FPK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani,emosi, rohani

Name Tee Su Mooi

09 Oct 2011 08:59:29 AM

dan intelektual sosial yang sering disebut oleh

guru-guru sebagai JERIS. Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara keempat-empat unsur tersebut, yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau sebaliknya.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 34

E Forum 1 FPK

Salam sejahtera. I amat bersetuju dengan huraian yang dikemukakan oleh Cikgu Tan. Bagi memastikan objektif dan matlamat FPK tercapai, para guru perlu memiliki beberapa ciri-ciri guru yang dinyatakan dalam FPG. Bakal guru perlulah menguasai bidang akademik sepenuhnya agar

09 Oct 2011 09:03:58 AM

Tee Su Mooi

dapat menjadi guru yang berilmu dan mempunyai kemahiran dalam akademik. Dengan itu, guru-guru dapat mengajar dan mendidik murid-murid dengan baik tanpa keraguan. Ini adalah kerana ilmu itu sentiasa berkembang lanjutan penemuan baru dan inovasi. Oleh itu menjadi tanggungjawab guru untuk memperoleh ilmu agar tidak ketinggalan dari segi profesional. Perkara ini adalah merujuk kepada ciri-ciri dan elemen yang terkandung dalam FPG iaitu berpandangan progresif dan saintifik melalui cabang falsafah epistemologi. E Forum 1 FPK Salam sejahtera.Bagi memastikan objektif dan matlamat FPK tercapai, para guru perlu memiliki beberapa ciri-ciri guru yang dinyatakan dalam FPG. Bakal guru perlulah menguasai bidang akademik sepenuhnya agar dapat menjadi guru yang berilmu dan mempunyai kemahiran dalam akademik. Dengan itu, guru-guru dapat mengajar dan mendidik murid-murid dengan baik tanpa keraguan. Ini adalah kerana ilmu itu sentiasa berkembang lanjutan penemuan baru dan inovasi. Oleh itu menjadi tanggungjawab guru untuk memperoleh ilmu agar tidak ketinggalan dari segi profesional. Perkara ini adalah merujuk kepada ciri-ciri dan elemen yang terkandung dalam FPG iaitu berpandangan progresif dan saintifik melalui cabang falsafah epistemologi. 09 Oct 2011 09:05:27 AM Tee Su Mooi

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 35

E Forum 1 FPK

Salam sejahtera cikgu. Saya amat bersetuju dengan pandangan yang dikemukan oleh cikgu. Saya juga berpendapat bahawa kualiti guru itu penting kerana berdasarkan elemen FPK iaitu pendidikan suatu usaha yang berterusan dan ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

09 Oct 2011 09:08:10 AM

Tee Su Mooi

Implikasi daripada elemen tersebut peningkatan terhadap ilmu dan kemahiran adalah perlu bagi proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan. Maka, adalah penting bagi para guru meningkatkan kualiti, ilmu dan kemahiran diri bagi melahirkan insan yang mempunyai ilmu dan kemahiran yang diperolehi di sekolah dan boleh digunakan oleh mereka bagi sepanjang hayat. Dengan itu, bakat, potensi dan kebolehan diri juga dapat dipupuk, diperkembangkan dan dipertingkatkan. E Forum 1 FPK Saya yang berada di sini amat bersetuju dengan huraian yang dikemukakan oleh cikgu Low. Saya juga berpandangan bahawa kualiti guru itu penting kerana berdasarkan elemen FPK iaitu pendidikan suatu usaha yang berterusan dan ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Implikasi daripada elemen tersebut peningkatan terhadap ilmu dan kemahiran adalah perlu bagi proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan. Maka, adalah penting bagi para guru meningkatkan kualiti, ilmu dan kemahiran diri bagi melahirkan insan yang mempunyai ilmu dan kemahiran yang diperolehi di sekolah dan boleh digunakan oleh mereka bagi sepanjang hayat. Dengan itu, bakat, potensi dan kebolehan diri juga dapat dipupuk, diperkembangkan dan dipertingkatkan. Salam sejahtera, 09 Oct 2011 09:09:30 AM Tee Su Mooi

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 36

E Forum

Salam sejahtera.

09 Oct 2011 AM

Tee Su

1 FPK Saya bersetuju dengan pandangan cikgu. Disini saya juga berpandangan bahawa antara ciri-ciri bagi seorang guru bagi merealisasikan objektif FPK, seseorang guru itu perlulah mengamalkan budaya kerja cemerlang bagi menjadi guru yang cemerlang. Untuk menjadi guru yang baik juga, seseorang guru itu perlulah kuat jati dirinya agar tidak

09:12:29 Mooi

mudah dipengaruhi oleh orang lain dan persekitaran yang tidak sihat. Maka, guru-guru perlulah pandai menyesuaikan diri dengan persekitaran dan juga ketika berhadapan dengan pelbagai jenis ragam manusia. Selain itu, ciri-ciri yang perlu ada bagi seorang guru ialah bersikap optimis dan komited dalam kerja yang dilakukan. Jika seseorang guru itu melakukan kerjanya dengan tidak bersungguh-sungguh dan tidak kompetensi, maka hasil kerja yang tidak berkualiti akan terhasil. Ini adalah bertentangan dengan elemen FPG yang berbunyi menjamin perkembangan individu. Apabila seseorang guru itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka perkembangan murid yang baik seperti mana yang diharapkan oleh masyarakat dan negara tidak berlaku. E Forum 1 FPK Saya yang berada di sini amat bersetuju dengan pendapat guru.Dan saya juga bersependapat dengan cikgu bahawa kualiti guru itu penting kerana berdasarkan elemen FPK iaitu pendidikan suatu usaha yang berterusan dan ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Implikasi daripada elemen tersebut peningkatan terhadap ilmu dan kemahiran adalah perlu bagi proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan. Maka, adalah penting bagi para guru meningkatkan kualiti, ilmu dan kemahiran diri bagi melahirkan insan yang mempunyai ilmu dan kemahiran yang diperolehi di sekolah dan boleh digunakan oleh mereka bagi sepanjang hayat. Dengan itu, bakat, potensi dan kebolehan diri juga dapat dipupuk, diperkembangkan dan dipertingkatkan. Salam sejahtera. 09 Oct 2011 09:14:28 AM Tee Su Mooi

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 37

Forum 2: Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda.E Forum 2 PPSMI

Salam sejahtera, Saya juga bersependapat dengan Cikgu Low bahawa dasar PPSMI tidak perlu dilaksanakan lagi sekolah-sekolah kerana: Sepanjang enam tahun lalu mereka belajar dua mata pelajaran

09 Oct 2011 10:31:45 AM

Tee Su Mooi

penting ini dalam bahasa Inggeris (bukan bahasa keluarga). Pembelajaran dan prestasi mereka lemah. Dasar PPSMI ini tidak menjejaskan pembelajaran dan prestasi murid SRJKC kerana mereka terus belajar Matematik dan Sains dalam bahasa Cina dan ditambah dengan istilah Inggeris. Kajian UPSI (2008) mendapati lebih 70 peratus pelajar Melayu/Bumiputera di SK terutama golongan sosioekonomi rendah di bandar dan luar Bandar berdepan kepayahan belajar kedua-dua mata pelajaran berkenaan dalam bahasa Inggeris. Keadaan ini akan berterusan, oleh kerana asas Matematik dan Sains pada peringkat rendah ini lemah, kelemahan ini secara kumulatif dibawa ke peringkat menengah dan tinggi. Golongan yang mendapat faedah daripada pelaksanaan PPSMI ini ialah 20 hingga 30 peratus pelajar daripada keluarga profesional, menengah dan bandar, yang sebahagian besarnya mengguna bahasa Inggeris sebagai salah satu bahasa keluarga.

Jikalau dasar PPSMI ini masih diteruskan lagi, ia akan mendatangkan banyak isu-isu yang negatif dan menjejaskan masa depan muridmurid.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 38

E Forum 2 PPSMI

Salam Sejahtera. Saya juga berpendapat bahawa dasar PPSMI tidak perlu dilaksanakan lagi kerana: Kajian UPSI (2008) mendapati lebih 70 peratus pelajar Melayu/Bumiputera di SK terutama golongan sosioekonomi rendah di bandar dan luar Bandar berdepan kepayahan belajar kedua-dua mata pelajaran berkenaan dalam bahasa Inggeris. Keadaan ini akan berterusan, oleh kerana asas Matematik dan Sains

09 Oct 2011 10:38:26 AM

Tee Su Mooi

pada peringkat rendah ini lemah, kelemahan ini secara kumulatif dibawa ke peringkat menengah dan tinggi. Golongan yang mendapat faedah daripada pelaksanaan PPSMI ini ialah 20 hingga 30 peratus pelajar daripada keluarga profesional, menengah dan bandar, yang sebahagian besarnya mengguna bahasa Inggeris sebagai salah satu bahasa keluarga. Ini adalah tidak adil untuk pelajar Melayu dan bumiputra bagi menguasai sesuatu matapelajaran dengan menggunakan bahasa penghantar 2. Ini akan menjejaskan keminatan mereka dalam belajar Sains dan Matematik, ini menjadikan kerugian kepada negara kita pada masa akan datang.E Forum 2 PPSMI

Pada pandangan saya, Dasar PPSMI tidak perlu kembali dilaksanakakn sekolah-sekolah.Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dimansuhkan mulai 2012 di sekolah rendah dan sekolah menengah Malaysia. Tetapi Bahasa Inggeris terus menjadi bahasa pengantar di peringkat universiti, matrikulasi dan tingkatan 6. Pemansuhkan itu diumumkan oleh Menteri Pelajaran Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 8 Julai 2009 setelah mendapat kecaman parti politik, ibu bapa cendekiawan, pakar bahasa dan sasterawan di Malaysia. Selain itu kajian bebas antarabangsa turut membuktikan tahap pencapaian negara merosot dengan teruknya di kalangan 59 negara.

09 Oct 2011 09:58:16 AM

Tee Su Mooi

Berikut merupakan kesusahan dan masalah yang ditempuhi oleh cikgu-cikgu dan pelajar semasa dasar PPSMI dilaksanakan. Apabila pelajar cuba belajar bahasa kedua dan terus belajar misalnya Matematik dan Sains melalui bahasa kedua, pelajar akan menggunakan kemahiran kognitif akademik yang lemah, iaitu pelajar sukar mempelajarinya.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 39

Pendidikan dalam bahasa keluarga amat kritikal untuk kanak-kanak mencapai tahap kematangan mental iaitu kemahiran memahami dan membina konsep secara membina misalnya proses pembelajaran dalam subjek Matematik dan Sains. Penjelasan ini relevan dalam konteks hasil kajian dan ulasan TIMSS yang menunjukkan pencapaian Matematik dan Sains pelajar mengguna bahasa keluarga untuk pengajaran dan pembelajaran kedua-dua mata pelajaran ini secara purata lebih tinggi berbanding mereka yang belajar subjek berkenaan dalam bahasa kedua. Ini kerana bahasa keluarga di sekolah

memudahkan pelajar memahami konsep subjek berkenaan. Bahasa keluarga digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains di sekolah bagi memudah dan mengukuh kefahaman konsep kepada pelajar. Kesan negatif ketara berikutan pelaksanaan PPSMI adalah pendidikan Matematik dan Sains di Sekolah Kebangsaan, sekolah yang lebih 90 peratus murid Melayu/Bumiputera menerima pendidikan Matematik dan Sains. Sepanjang enam tahun lalu mereka belajar dua mata pelajaran penting ini dalam bahasa Inggeris (bukan bahasa keluarga). Pembelajaran dan prestasi mereka lemah. Dasar PPSMI ini tidak menjejaskan pembelajaran dan prestasi murid SRJKC kerana mereka terus belajar Matematik dan Sains dalam bahasa Cina dan ditambah dengan istilah Inggeris. Dasar PPSMI mengecilkan peratus dan bilangan pelajar Melayu yang cekap dalam Matematik dan Sains untuk pengajian tinggi dalam bidang sains, teknologi dan profesional. Strategi pembangunan modal insan melalui dasar PPSMI adalah strategi yang salah untuk membina keupayaan modal insan sains dan teknologi anak bangsa. Ia terus membantut keupayaan ekonomi mereka dan perkembangan ekonomi seterusnya. Ini akan melebar jurang antara kaum dan kelas sosioekonomi dan boleh menjejaskan kestabilan negara. Secara kesimpulan, demi kepentingan pembelajaran para pelajar untuk masa depan, maka Dasar PPSMI tidak perlu dilaksanakan di sekolah-sekolah lagi.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 40

E Salam sejahtera. 09 Oct Forum 2011 Saya bersetuju dengan pandangan Cikgu Wong Lye Funn. 2 10:13:06 PPSMI AM Pada masa kini, Dasar PPSMI memang tidak sesuai lagi dilaksanakan di sekolah-sekolah rendah dan menengah. Banyak kajian yang telah dibuat oleh pakar-pakar penyelidik Dasar PPSMI dan penubuhan-penubuhan juga mengemukakan laporan tentang Dasar PPSMI tidak sesuai dilaksanakan.

Tee Su Mooi

Dasar PPSMI menjejaskan kemajuan murid-murid dalam pembelajaran mereka. Kemerosotan keputusan UPSR pada tahun-tahun kebelakangan ini dalam matapelajaran Sains dan Matematik membuktikan murid-murid tidak dapat menguasai dua matapelajaran ini dengan cemerlang dan bahasa penghantar kedua, kerana ini bukan bahasa keluarga maka akan menambahkan kebebanan mereka dalam dua matapelajaran. Situasi ini akan menjejaskan sosio ekonomi negara pada masa akan datang. Negara kita juaga akan berkurangan dengan pakar-pakar dalam bidang nMatematik dan Sains juga. E Forum 2 PPSMI Salam Sejahtera. 09 Oct Saya juga berpendapat bahawa Dasar PPSMI tidak perlu dilaksanakan lagi di 2011 sekolah-sekolah.Dasar PPSMI mengecilkan peratus dan bilangan pelajar 10:20:07 Melayu yang cekap dalam Matematik dan Sains untuk pengajian tinggi dalam AM bidang sains, teknologi dan profesional. Strategi pembangunan modal insan melalui dasar PPSMI adalah strategi yang salah untuk membina keupayaan modal insan sains dan teknologi anak bangsa. Ia terus membantut keupayaan ekonomi mereka dan perkembangan ekonomi seterusnya. Ini akan melebar jurang antara kaum dan kelas sosioekonomi dan boleh menjejaskan kestabilan negara. Tee Su Mooi

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 41

E- Forum 3: Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. E Forum 3 Kurikulum Pendidikan 1Malaysia Ya. Saya bersetuju dengan pendapat guru. Pada peringkat sekolah, kurikulum yang telah dibentuk akan dilaksanakan. Hal ini bermakna sekolah merupakam institusi yang berperanan sebagai pelaksana atau 28 Nov 2011 03:15:34 PM Tee Su Mooi

agen penyampai kurikulum kebangsaan. Di sekolah guru-guru merupakan oranng yang bertanggungjawab untuk memastikan kurikulum yang telah dibentuk dicerna dan disampaikan mengikut kreativiti dan kesesuaian persekitaran sekolah dan murid-murid. Guru sebagai pendidik perlu memainkan peranan dalam perkembangan kurikulum dalam tiga perkara iaitu: 1. Guru sebagai perancang 2. Guru sebagai pelaksana 3. Guru sebagai penilai E Forum 3 Kurikulum Pendidikan 1Malaysia Integrasi nasional antara kaum adalah antara aspek penting yang perlu ditekankan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa ini. Tanpa semangat perpaduan dan kejelekitan antara kaum, kemajuan dan pembangunan negara pasti akan terjejas dan akhirnya akan menyebabkan berlakunya konflik dan perpecahan kaum. Untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum ini, prasangka yang bersifat perkauman atau prejudis ini seharusnya dikikis dan dihapuskan daripada diri setiap masyarakat Malaysia. Dalam hal ini, sikap toleransi harus sentiasa diamalkan. Di samping itu, perbezaan kebudayaan, pendidikan, sosial dan ekonomi tidak harus dibiarkan berlarutan atau menjadi batu penghalang terhadap usaha kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan warganegaranya. Malah, sebagai rakyat Malaysia, kita harus berusaha untuk merapatkan jurang perbezaan ini untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu, harmonis dan sejahtera. 28 Nov 2011 03:43:42 PM Tee Su Mooi

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 42

E Forum 3 Kurikulum Pendidikan 1Malaysia

Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar yang menjadi nadi penghubung interaksi sosial antara kaum di negara ini. Bahasa Melayu adalah lambang kepada pengenalan identiti bangsa Malaysia yang dikongsi bersama sejak sekian lama dan ia merupakan aspek utama yang menyumbang ke arah pembentukan integrasi nasional di negara ini. Oleh yang demikian, dalam kurikulum KBSR

28 Nov 2011 03:53:27 PM

Tee Su Mooi

dan KBSM, kedudukan Bahasa Melayu adalah sangat tinggi nilainya dalam sistem pendidikan di negara ini agar setiap kaum memperoleh pengetahuan, nilai dan kefahaman yang saksama dan adil. Guru matapelajaran Bahasa Malaysia berperanan dalam penyampaian di dalam kelas, agar semua murid-murid dapat menguasaia Bahasa Malaysia dengan cemerlang supaya menyemai semangat Bahasa Jiwa Bangsa di kalangan murid-murid.

E Forum 3 Kurikulum Pendidikan 1Malaysia

Semangat tolenransi dapat diterusi dengan aktiviti budaya sekolah. Aktiviti Budaya Sekolah ini merangkumi aktiviti seperti menyanyikan lagu kebangsaan, lagu sekolah dan lagu patriotik secara bersama dalam perhimpunan sekolah, membaca ikrar dalam upacara rasmi seperti hari sukan, mengibarkan bendera kebangsaan pada setiap pagi hari persekolahan dan melaksanakan program Minggu Bahasa Melayu peringkat sekolah. Oleh yang demikian, tidak dapat dinafikan aktiviti aktiviti budaya sekolah yang dijalankan ini dapat menyumbang ke arah pembentukan integrasi nasional melalui pemupukan semangat patriotisme dan kenegaraan dalam kalangan para pelajar sekolah rendah mahu pun di sekolah menengah.

28 Nov 2011 04:10:53 PM

Tee Su Mooi

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 43

E Forum 3 a) Kurikulum 1Malaysia 28 Nov 2011 Kurikulum 04:30:25 PM Pendidikan Bagi mencapai matlamat pembentukan negara bangsa, guru 1Malaysia harus menjalankan tanggungjawabnya dalam menanamkan nilai-nilai murni yang merentasi kurikulum dan kokurikulum kerana nilai adalah ukur tara terhadap sesuatu benda, perkara, perbuatan dan amalan. Nilai juga melibatkan persepsi minda dan hati berasaskan sifat dan syarat tertentu yang serasi dan sejalan dengan fitrah. Baik pada ukuran nilai tidak sahaja pada pertimbangan akal dan rasional tetapi juga pada hati dan

Tee Su Mooi

terlihat dalam amalan dan percakapan. Penerapan watak nilai murni kemanusiaan ini memandu manusia agar hidup bertatahkan adab agar pembinaan bangsa itu berada di tahap yang tinggi dari segi ilmu dan akhlaknya. Dalam proses pendidikan ini, guru berperanan mendidik manusia supaya faham makna diri, makna Pencipta dan makna persekitaran dengan ilmu sebagai medium utama. Dalam pengajaran di sekolah, ilmu diolah menjadi kurikulum dan ia menjadi fokus dalam menyusun sukatan. Bagaimana penerapan nilai yang sewajarnya, bergantung kepada kebijaksanaan melaksanakan proses pedagogi dalam bilik darjah. Hal yang sama juga berkait dengan kegiatan ko kurikulum sama ada bentuknya sukan dan permainan, kesenian dan persatuan, ianya berkembang dalam batas nilai. b) Strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atau guru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar. Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 44

Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu, selain berpotensi memeransangkan pelajar belajar secara aktif, ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna. c) Aktiviti pelajar Pembinaan watak melalui kegiatan ko kurikulum juga amat penting dalam mengembangkan lagi bakat dan minat para pelajar supaya ianya menjadi persiapan kepada pelajar dalam menghadapi realiti hidup dan cabaran yang

mendatang. Disiplin dalam organisasi, adab dalam bersukan dan berseni menjadi aset yang penting kepada pelajar dalam membentuk jiwa kepimpinan dalam diri mereka. Hakikatnya, pembabitan pelajar dalam organisasi merupakan suatu jambatan kepada membina keperibadian, ketrampilan dan ciri kepimpinan yang akan mempengaruhi hala tuju kehidupan pelajar tersebut pada masa akan datang. Watak-watak berkeperibadian yang tinggi serta kepimpinan berasaskan nilai inilah secara tidak langsung yang akan menghasilkan produk berkualiti untuk kemajuan negara pada masa akan datang untuk meneroka kemajuan dan perubahan yang sifatnya membangun bukan meruntuhkan. Inilah peranan utama guru yang mempunyai tahap profesianal yang tinggi dalam pembentukan watak insan kamil demi kepentingan pembentukan negara bangsa. d) Penilaian dan pemantauan Pengurusan kurikulum hendaklah dijadikan oleh pengetua dan guru besar sebagai agenda utama dalam aktiviti hariannya di sekolah. Pengurusan kurikulum yang baik dan teratur akan dapat membantu guru-guru melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dengan lebih berkesan. Keperluan mendapatkan maklumat peningkatan pencapaian akademik pelajar dan aktiviti pemantauan kepada pengajaran guru perlu diberi keutamaan oleh pengetua dan guru besar dalam melaksanakan tugasan hariannya. Dengan adanya maklumat dan data yang lengkap akan memudahkan pengetua dan guru besar merancang, melaksana dan menilai program serta aktiviti yang dilakukan oleh guru dan pelajar. Ini akan membolehkan mereka menjadi pengurus kurikulum berkesan yang dikagumi oleh semua guru dan pelajar.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 45

E-Forum 4: Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan.E Forum 4 Guru sebagai arkitek bangsa 1Malaysia

Golongan pendidik ini perlu ikhlas dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai guru. Guru mesti sedia berkorban untuk meningkatkan darjat pendidikan anak bangsa selain melaksanakan kewajipan terhadap anak muridnya. Semasa pelajar berada di sekolah, menjadi tanggungjawab guru melatih, mengajar dan memupuk nilai-nilai murni termasuk hubungan

28 Nov 2011 04:32:55 PM

Tee Su Mooi

kekeluargaan, kemesraan dan keikhlasan dalam diri pelajar yang semakin terhakis. Adalah menjadi harapan semua, agar golongan pendidik melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan amanah dengan semangat memartabatkan profesion keguruan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan pendidikan yang diberikan kepada rakyat selaras dengan gagasan 1Malaysia yang menekankan ideologi rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Penerapan konsep 1Malaysia harus dipupuk di peringkat sekolah kerana pembentukan sahsiah dan karakter remaja adalah ketika di alam persekolahan.E Forum 4 Guru sebagai arkitek bangsa 1Malaysia 24 Nov 2011 02:40:05 PM Tee Su Mooi

Guru sebagai arkitek Bangsa 1Malaysia amat bertepatan dengan keperluan semasa kerana dalam era globalisasi dan ekonomi, negara kita terpaksa bersaing dengan negara lain di atas dasar kualiti. Kita tidak mempunyai pilihan, melainkan berusaha bersungguh-sungguh untuk melahirkan generasi masa hadapan Malaysia yang amat mengutamakan kualiti dalam setiap pekerjaan mereka. Justeru, tidak hairanlah jika Perdana Menteri, YAB Dato Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak memberikan penekanan yang begitu tinggi terhadap bidang pendidikan. Reformasi pendidikan yang ingin beliau bawa diharap dapat melahirkan generasi masa hadapan yang betul-betul boleh mengangkat Malaysia ke suatu tahap yang lebih Cemerlang, Gemilang dan Terbilang.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 46

Guru merupakan golongan yang berada di barisan paling hadapan dan merupakan pemangkin untuk memastikan hasrat ini menjadi kenyataan. Segala ini bermaksud, jika cabaran globalisasi menuntut agar rakyat Malaysia menjadi lebih berpengetahuan, lebih berkemahiran, lebih berdisiplin dan lebih mengutamakan kualiti, maka tuntutan terhadap golongan guru sebagai golongan yang berada di barisan paling hadapan adalah jauh lebih hebat. Golongan pendidik ini perlu ikhlas dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai guru. Guru mesti sedia

berkorban untuk meningkatkan darjat pendidikan anak bangsa selain melaksanakan kewajipan terhadap anak muridnya. Semasa pelajar berada di sekolah, menjadi tanggungjawab guru melatih, mengajar dan memupuk nilainilai murni termasuk hubungan kekeluargaan, kemesraan dan keikhlasan dalam diri pelajar yang semakin terhakis. Adalah menjadi harapan semua, agar golongan pendidik melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan amanah dengan semangat memartabatkan profesion keguruan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan pendidikan yang diberikan kepada rakyat selaras dengan gagasan 1Malaysia yang menekankan ideologi rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Penerapan konsep 1Malaysia harus dipupuk di peringkat sekolah kerana pembentukan sahsiah dan karakter remaja adalah ketika di alam persekolahan. Memang tidak dinafikan kesan yang dibawa oleh guru di Malaysia amatlah besar. Kita berbangga dengan status Malaysia di persada antarabangsa dan kejayaan yang kita kecapai selama ini. Namun kejayaan besar yang kita kecapi ini, ilmu yang kita ada ini, kesedaran yang kita alami ini, semuanya bermula dengan insan yang bernama guru. Mereka adalah insan yang tidak kenal erti penat lelah, sanggup berkorban masa dan tenaga demi anak bangsa pada masa hadapan.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 47

E Forum 4 Guru sebagai arkitek bangsa 1Malaysia

Guru merupakan golongan yang berada di barisan paling hadapan dan merupakan pemangkin untuk memastikan hasrat ini menjadi kenyataan. Segala ini bermaksud, jika cabaran globalisasi menuntut agar rakyat Malaysia menjadi lebih berpengetahuan, lebih berkemahiran, lebih berdisiplin dan lebih mengutamakan kualiti, maka tuntutan terhadap golongan guru sebagai golongan yang berada di barisan paling hadapan adalah jauh lebih hebat.

28 Nov 2011 04:46:40 PM

Tee Su Mooi

E Forum 4 Guru juga perlu menjadi model utama kepada Guru sebagai anak didiknya. Oleh itu mereka perlu berjiwa besar. arkitek Bukan sembarangan orang layak menjadi guru. bangsa Hanya mereka yang luhur jiwa dan kental 1Malaysia semangatnya yang sanggup mencurahkan bakti untuk menjadi guru. Kecintaan terhadap profesion ini juga seharusnya bukan sekadar secara luarannya sahaja, sebaliknya sifat keguruan itu perlu mendarah daging. Selain itu, guru sering dikaitkan sebagai agen perubahandalam agenda sosial, politik dan ekonomi. Perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh kerajaan selalunya disalurkan melalui falsafah dan matlamat ( juga merupakan input ) yang perlu diterjemahkan oleh guru sekolah dalam aktiviti kurikulum dan ko kurikulum.

28 Nov 2011 05:00:55 PM

Tee Su Mooi

E Forum 4 Guru sebagai arkitek bangsa 1Malaysia

Profesion guru dan pendidik terutamanya dalam zaman-zaman mencabar ini bukanlah semudah yang disangka - kerjanya separuh hari dan cutinya panjang. Sebagai arkitek sosial, guru mempunyai tanggungjawab yang amat besar, bukan sekadar memberi pendidikan dan menyampaikan ilmu. Gurulah insan yang dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan transformasi pendidikan yang dicitacitakan oleh negara. Justeru kegagalan sesebuah masyarakat untuk berfungsi dengan sempurna kerap dikaitkan dengan kegagalan sistem pendidikan sesebuah negara.

28 Nov 2011 05:02:56 PM

Tee Su Mooi

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 48

E-Forum 5: Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan. E Forum 5 Guru perlu menitik berat terhadap peraturan perkhidmatan Perkhidmatan keguruan demi memartabatkan profesion perguruan. Peraturan Guru keguruan dianggap penting kerana: 1. Menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam 24 Nov Tee 2011 Su 03:03:31 Mooi PM

profesion perguruan. Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. 2. Peraturan Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. 3. Kandungan yang dinyatakan dalam Peraturan Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding Peraturan keguruan di negara lain. Guru dapat melihat keunikan peraturan yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. 4. Peraturan Keguruan disediakan dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula peraturan ini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana peraturan keguruannya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. 5. Menerusi peraturan keguruan, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. 6. Peraturan keguruan adalah penting dalam sesebuah sekolah. Pengamalan peraturan keguruan dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan antara rakan sekerja dalam sesebuah sekolah.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 49

E Forum 5 Guru

Dengan peraturan pendidikan, maka guru dapat memahami Peraturan ini harus dihayati sepenuhnya kerana akan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. Ini kerana penghayatan tersebut membolehkan semua gur dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan penuh komited dan dedikasi.

28 Nov 2011 PM

Tee Su

Perkhidmatan tangggungjawab dan larang mereka dalam bidang tugas.

05:42:20 Mooi

E Forum 5

Keunikan peraturan keguruan membolehkan guru lebih tahu

28 Nov

Tee

Perkhidmatan dan sedar tantang peranan dan tanggungkawab yang mesti 2011 Su E Forum 5 Semua kriteria guru yang unggul dan profesional adalah 28 Nov Tee Guru dilaksanakan. Dengan menghayati peraturan pendidikan 05:51:00 Mooi Perkhidmatan bergantung kepada tahap penghayatan seseorang guru terhadap 2011 Su maka guru akan menimbulkan rasa hormat terhadap profesion PM Guru peraturan keguruan. Guru yang unggul dan perofesional dapat 05:55:36 Mooi dan seterusnya mempertingkatkan kualiti perkhidmatan menunjukkan sikap profesional, mempamerkan ciri-ciri kekuatan PM masing-masing. Lagipun, guru dappat meletakkan teori, karya ilmu, berperibadi mulia dan berwawasan sebagai kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan diri pendidik unggul pada setiap masa dan berupaya melahirkan sendiri, sentiasa memelihara reputasi perkhidmatan. 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan E Forum 5 Dengan adanya peraturan pendidikan maka guru dalam 28 Nov Tee ilmu, berpesonaliti sihat dan serba boleh. Perkhidmatan menjalankan tugas akan dibekalkan dengan kuasa tertentu. 2011 Su Guru Peraturan guru ini menjadi satu garisan ataupun panduan Kuasa tersebut mestilah dikawal bagi menggelakkan penyelewengan, menyalahgunakan kuasa atau kepentingan bertugas kepada semua guru Malaysia yang berwibawa. Dengan peribadi dan supaya reputasi melaksanakan tugas dengan adanya pperaturan ini, guru dapat perkhidmatan awam tidak terjejas. Peraturan ini juga dilaksanakan untuk memelihara cekap dan dedikasi. tingkahlaku dan mengglekkan keraguan masyarakat terhadap kejujuran dan kesungguhan penjawat awam dalam melaksanakan tugas mereka. 05:28:47 Mooi PM

Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar | 50