31
NAMA CALON : NUR FATIN FARIHA BINTI ABD LATIF NOMBOR KAD PENGENALAN: 960501-04-5206 ANGKA GILIRAN : BH101 K015 TINGKATAN : 3 AMANAH NAMA GURU : PUAN ROZAINITA BT ABDUL RAHMAN SENARAI KANDUNGAN Perkara Muka surat Penghargaan

KERJA KURSUS SEJARAH

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KERJA KURSUS SEJARAH

NAMA CALON : NUR FATIN FARIHA BINTI ABD LATIFNOMBOR KAD PENGENALAN: 960501-04-5206 ANGKA GILIRAN : BH101 K015TINGKATAN : 3 AMANAHNAMA GURU : PUAN ROZAINITA BT ABDUL RAHMAN

SENARAI KANDUNGAN

Perkara Muka surat

Page 2: KERJA KURSUS SEJARAH

Penghargaan

Objektif kajian

Kedah Kajian

Hasil kajian

Institusi pentadbiran tempatan1. Nama rasmi/ nama ringkas/ nama

lain 2. Lokasi3. Matlamat/ objektif/ misi/ visi

penubuhan4. Carta organisasi dan senarai

pentadbir

Latar belakang1. Sejarah penubuhan(Asal usul/

Tarikh/ Pengasas)2. Undang- undang Tubuh/ Und

- ang – undang Kecil/ Garis Panduan Penubuhan

3. Perincian peranan/ Tanggungj- awab bidang tugas pentadbir

4. Cara pelantikan pentadbir tempatan

Peranan1. Ekonomi2. Pendidikan3. Kebudayaan4. Pelancongan

Perkembangan1. Kemajuan yang dicapai2. Pengiktirafan/ penghargaan3. Cabaran yang dihadapi4. Perancangan masa hadapan

Rumusan

Lampiran

Rujukan

PENGHARGAAN

Page 3: KERJA KURSUS SEJARAH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana saya berjaya menyiapkan kerja kursus ini

dengan jayanya. Walaupun menghadapi cabaran, tetapi ia tidak melunturkan semangat untuk

melaksanakan kajian ini. Saya dapat melaksanakannya dengan baik hasil kerjasama saya dan

beberapa pihak yang lain.

Saya, Nur Fatin Fariha binti Abd Latif daripada tingkatan 3 Amanah mengambil

kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi- tinggi penghargaan

kepada Pengetua Cemerlang SMK TTDI JAYA, Datin Aisah binti Jaman kerana memberi

kemudahan kepada pelajar- pelajar tingkatan 3 untuk melaksanakan kerja kursus Sejarah

PMR 2011.

Saya turut mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi- tinggi penghargaan kepada

guru Sejarah saya, Puan Rozainita bt Abdul Rahman yang banyak membimbing saya bagi

menyiapkan kerja kursus ini. Beliau banyak memberi keyakinan dan kesenangan kepada saya

dalam pelaksanaan kerja kursus ini.

Tidak lupa juga kepada ibu bapa saya, Encik Abd Latif bin Md Aris dan Puan Sapiyah

binti Samat yang banyak memberi sokongan dan galakan.

Saya juga menyanjung tinggi akan rakan – rakan sekelas saya iaitu pelajar – pelajar 3

Amanah seperti Siti Noor Hidayah, Fazliaty Edora, Nur Zafirah dan lain - lain yang sama-

sama yang menjalankan kajian ini dalam susah dan senang.

OBJEKTIF KAJIAN

Page 4: KERJA KURSUS SEJARAH

Kajian kerja kursus ini dijalankan adalah untuk memenuhi objektif- objektif berikut.

Secara amnya, kerja kursus dilakukan supaya dapat mencari dan mengumpul fakta sejarah

daripada sumber yang sahih. Hal ini membolehkan saya menganalisis, mentafsir dan merumus

fakta sejarah secara rasional. Saya juga dapat merekod fakta sejarah dengan betul. Hasilnya,

saya akan mendapat satu kajian ilmiah yang dilaksanakan dengan tatacara yang betul, tepat

dan jelas.

Secara khususnya, objektif kajian ini adalah untuk membuka mata kita supaya

mengetahui dengan lebih mendalam tentang Majlis Bandaraya Shah Alam(MBSA) selaku

Pihak Berkuasa Tempatan yang telah membangunkan Shah Alam sebagai ibu negeri Selangor

yang makmur. Selain itu, tujuannya juga ialah supaya dapat mengetahui dengan jelas tentang

sejarah MBSA, visi, misi dan latar belakang organisasi ini. Di samping dapat menerangkan

peranannya dari segi ekonomi, pendidikan, keagamaan dan lain – lain, kajian ini juga

bertujuan supaya dapat menghuraikan pula perkembangan MBSA dari sumber kewangan,

pembangunan prasarana, keistimewaannya dan banyak lagi.

Akhir sekali, nilai- nilai murni dan unsur- unsur patriotisme juga dapat disemai

melalui kajian ini dan diharap dapat dijadikan amalan untuk mewujudkan masyarakat yang

harmoni.

KAEDAH KAJIAN

Page 5: KERJA KURSUS SEJARAH

Saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian untuk mengumpul dan

memperoleh maklumat yang diperlukan dalam kajian ini.

Saya telah menggunakan kaedah pemerhatian dengan memerhati secara

menyeluruh tentang bagaimana peranan dan perkembangan MBSA dalam pembangunan Shah

Alam ke arah mencapai matlamatnya.

Saya telah menggunakan kaedah penyelidikan dan rujukan iaitu dengan mencari

maklumat di laman internet dan buku – buku ilmiah untuk mengetahui tentang sejarah

MBSA.

Saya juga melawat kawasan kajian iaitu bangunan MBSA di Shah Alam untuk

mencari maklumat tambahan dan sebagai bukti bahawa saya telah mencari maklumat di

kawasan kajian.

HASIL KAJIAN

Page 6: KERJA KURSUS SEJARAH

1. Institusi Pentadbiran Tempatan

Setiap tempat, bandar, negeri atau negara pasti mempunyai kawalan keselamatan

dan pentadbirannya yang tersendiri. Begitu juga dengan bandar Shah Alam yang merupakan

ibu negeri Selangor. Bandar Shah Alam yang sedang membangun ini dikenali juga dengan

nama Bandar Anggerik.

1.1 Nama rasmi/ Nama ringkas/ Nama lain

Bandar Shah Alam ditadbir oleh satu organisasi Pihak Berkuasa Tempatan iaitu

Majlis Bandaraya Shah Alam atau nama ringkasnya MBSA. Pada asalnya, organisasi ini

dinamakan Majlis Perbandaran Shah Alam dan ditukar menjadi Majlis Bandaraya Shah Alam.

1.2 Lokasi

Organisasi ini bertempat di bangunannya iaitu Wisma MBSA, Persiaran

Perbandaran, Shah Alam. Jika orang ramai mempunyai sebarang masalah, mereka boleh pergi

ke alamat Wisma MBSA, Peti Surat 7200, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan.

1.3 Matlamat/ Objektif/ Misi/ Visi penubuhan

Page 7: KERJA KURSUS SEJARAH

Setiap organisasi pasti mempunyai matlamat, objektif, visi dan misi penubuhannya

untuk mencapai kejayaan yang diinginkan. MBSA telah menetapkan wawasannya iaitu

‘bersama menjadikan Shah Alam bandaraya bestari, cemerlang dan bertaraf dunia’. MBSA

juga mempunyai objektif atau matlamat penubuhannya iaitu mewujudkan Shah Alam sebagai

sebuah bandaraya yang indah, bersih dan selamat, memastikan perancangan dan

pembangunan yang teratur dan terkawal selaras dengan pembangunan lestari, merancang dan

menyediakan kemudahan prasarana perbandaran yang lengkap dan berkualiti, meningkatkan

pembangunan kemasyarakatan seimbang dengan pembangunan fizikal dan mempertingkatkan

penggunaan teknologi maklumat dalam semua urusan perkhidmatan.

Selain itu, objektif MBSA juga ialah mengutamakan pelanggan dalam memberi

perkhidmatan yang cekap, tepat, telus dan berkesan secara berterusan, memastikan warga

kerja yang kompeten dan komited dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab,

mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi menggalakkan pertumbuhan industri,

perdagangan dan pelancongan, menguatkuasakan peraturan dan undang-undang secara

berhemah dan profesional dan akhir sekali ialah memelihara dan memulihara alam sekitar

untuk keselesaan dan kesejahteraan warga Shah Alam.

Visi MBSA yang dijadikan panduan untuk mencapai kejayaan dan meningkatkan

kualiti perkhidmatannya ialah ‘Menjadikan Shah Alam sebuah bandaraya bestari yang indah,

berdaya maju, harmonis dengan alam sekitar ke arah mewujudkan masyarakat madani melalui

nilai-nilai pembangunan mampan.’

Misi MBSA pula ialah ‘Memberi dan memastikan semua aktiviti di setiap peringkat

sentiasa di tahap tahap cemerlang dalam penyediaan perkhidmatan yang berkualiti.’ Slogan

Page 8: KERJA KURSUS SEJARAH

yang dijadikan pembakar semangat oleh warga MBSA untuk terus berkhidmat kepada

penduduk ialah ‘Bersama ke arah kegemilangan’

1.4 Carta organisasi dan senarai pentadbir

Sesebuah organisasi yang cemerlang pasti mempunyai nadi penggerak iaitu

kumpulan individu yang sama – sama berusaha memajukan bandar Shah Alam ke arah

kemajuan yang diimpikan. Berikut merupakan carta organisasi dan senarai pentadbir

organisasi MBSA :

Carta organisasi umum pentadbiran MBSA.

Page 9: KERJA KURSUS SEJARAH

Carta organisasi khusus dan senarai pentadbiran MBSA.

Page 10: KERJA KURSUS SEJARAH

2. Latar belakang

Sejarah penubuhan sesuatu organisasi menjadi titik permulaan kepada kejayaannya.

Tarikh penubuhan keramatnya pula menjadi sejarah yang amat bermakna untuk diingati.

Undang – undang penubuhannya pula menjadi garis panduan untuk terus berkembang

menjadi sebuah organisasi yang maju.

Para pentadbirnya pula bertanggungjawab membawa haluannya ke arah kemajuan

atau kemunduran ibarat sebuah kapal yang dikemudi oleh seorang kelasi di tengah lautan

maha luas. Cara pelantikan pentadbirnya pula dilakukan dengan bijak dan saksama untuk

menyeimbangkan organisasi ini.

2.1 Sejarah penubuhan ( Asal usul/ Tarikh/ Pengasas )

Bandar Anggerik ditadbir oleh Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA). Sebelum itu

ia lebih dikenali dengan Majlis Perbandaran Shah Alam (MPSA). MPSA ditubuhkan pada 7

Disember 1978. Ia ditubuhkan serentak dengan peristiwa perisytiharan Shah Alam sebagai ibu

negeri Selangor Darul Ehsan.

Apabila Shah Alam diisytiharkan sebagai bandaraya pada 10 Oktober 2000, MPSA

dinaiktaraf menjadi Majlis Bandaraya Shah Alam. Bagaimanapun, organisasi ini hanya

memulakan pentadbirannya pada 1 Januari 1979 di sebuah rumah kedai di Seksyen 3.

2.2 Undang – undang tubuh/ Undang – undang kecil / Garis panduan penubuhan

Page 11: KERJA KURSUS SEJARAH

MBSA ditubuhkan di bawah Akta 171 Kerajaan Tempatan. Akta ini

memperuntukkan MBSA mentadbir, berkhidmat dan membangunkan bandaraya Shah Alam.

Undang – undang Kecil 2007 pula telah digubal dan diwartakan. Antaranya ialah

Undang – undang Kecil Mengkompaun Kesalahan – Kesalahan(MBSA) Jalan Parit dan

Bangunan 2005 , Undang – undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta

Persendirian(MBSA) 2005, Undang – undang Kecil Tanah Perkuburan Islam(MBSA) 2005,

Undang – undang Kecil Tandas Awam(MBSA) 2005, Undang – undang Kecil

Vandalisme(MBSA) 2005, Undang – undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan – Kesalahan)

(MBSA) Kerajaan Tempatan 2005, Undang – undang Kecil Taman (MBSA) 2005, Undang –

undang Kecil Pasar(MBSA) 2007 dan Undang – undang Kecil Pusat Sukan

Persendirian(MBSA) 2007.

Selain itu, Undang – undang Kecil ini juga merangkumi Undang – undang Kecil

Kolam Renang(MBSA) 2007, Undang – undang Kecil Pusat Siber dan Kafe(MBSA) 2007,

Undang – undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan(MBSA) 2007, Undang –

undang Kecil Establisyemen Makanan(MBSA) 2007, Undang – undang Kecil Perlesenan

Tred, Perniagaan dan Perindustrian(MBSA) 2007, Undang – undang Kecil Kerja

Tanah(MBSA) 2007 dan Undang – undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan

Sampah – sarap(MBSA) 2007.

Undang – undang Kecil yang lain juga ialah Undang – undang Kecil Perintah

Pengangkutan Jalan( Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MBSA) 2007, Undang – undang

Kecil Iklan Pilihanraya (MBSA) 2007, Undang – undang Kecil Perlesenan Anjing dan Rumah

Pembiakan(MBSA) 2007, Undang – undang Kecil Hotel(MBSA) 2007, Undang – undang

Page 12: KERJA KURSUS SEJARAH

Kecil Krematorium(MBSA) 2007, Undang – undang Kecil Pengendali Makanan( MBSA)

2007, Perintah Tetap Mesyuarat(MBSA) 2007, Undang – undang Kecil Iklan(MBSA) 2007

dan Undang – undang Kecil Penjaja(MBSA) 2007.

2.3 Perincian peranan/ Tanggungjawab bidang tugas pentadbir

Shah Alam dibahagikan kepada 12 zon dan setiap zon diwakili oleh seorang Ahli

Majlis sebagai Pengerusi dan dibantu oleh Timbalan Pengerusi yang juga Ahli Majlis.

Setiap Ahli Majlis diberi sejumlah peruntukkan untuk melaksanakan segala aktiviti dan

melakukan kerja – kerja pembaikan kecil.

2.4 Cara pelantikan pentadbir tempatan

MBSA diketuai oleh seorang Datuk Bandar yang merupakan Pegawai Tadbir dan

Diplomatik (PTD) yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan. Selain itu, Datuk Bandar juga

merupakan Ahli Majlis yang memikul tanggungjawab bersama 23 Ahli Majlis yang lain bagi

setiap dua tahun tempoh lantikan. Ahli – ahli Majlis ini terdiri daripada ahli politik, golongan

profesional, ahli akademik dan tokoh korporat.

Pengurusan Majlis juga dianggotai oleh Timbalan Datuk Bandar, Timbalan

Setiausaha dan pengarah – pengarah jabatan serta ketua – ketua bahagian yang mengetuai

beberapa portfolio. MBSA mempunyai 1200 orang kakitangan yang memegang 153 jenis

jawatan.

Pada awal pentadbirannya, ia hanya beroperasi pada 1 Januari 1979 di sebuah

rumah kedai di Seksyen 3 dengan jumlah kakitangannya seramai 123 orang. Kakitangannya

juga merupakan kakitangan Lembaga Bandaran yang diwujudkan khas untuk mentadbir Shah

Page 13: KERJA KURSUS SEJARAH

Alam.Apabila MPSA mula beroperasi, secara automatik Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

menjadi Yang di – Pertua.

Disebabkan Yang di- Petua tidak bertugas sepenuh masa, Penolong Setiausaha

dilantik untuk membantu tugas – tugas Yang di- Pertua. Pada tahun 1979, jawatan Setiausaha

diwujudkan dan Encik Abu Sujak bin Mahmud dilantik untuk menyandang jawatan tersebut.

Pada tahun1988, MPSA mendapat seorang Yang di- Pertua sepenuh masa dan ia ditukar

menjadi Datuk Bandar apabila Shah Alam dinaiktaraf. Pada tahun 1981, pentadbiran MPSA

berpindah ke Tingkat 1 dan 2 Kompleks PKNS. Pada Oktober 1988, ia berpindah pula ke

bangunannya sendiri iaitu Wisma MPSA.

3. Peranan MBSA

Dalam usaha membangunkan bandar Shah Alam, MBSA berperanan besar

daripada segi ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan pelancongan.

Page 14: KERJA KURSUS SEJARAH

3.1 Ekonomi

Peranan MBSA yang utama ialah menjadikan Shah Alam sebagai sebuah pusat

perindustrian sehinggakan diiktiraf sebagai sebuah bandar raya pertama di Malaysia yang

mempunyai kawasan perindustrian yang terancang.

MBSA juga telah menyediakan banyak kemudahan untuk kegiatan ekonomi di

Shah Alam. Keadaan ini telah menarik ramai pelabur datang ke negara kita untuk melabur.

MBSA turut menyediakan kemudahan pengangkutan yang efisyen yang

menggalakkan kepada pertumbuhan sektor perindustrian di Shah Alam. Antarapusat

perindustrian yang terdapat di Shah Alam ialah Kawasan Perindustrian HICOM(Seksyen 26),

HICOM – Glenmarie Industrial Park (Seksyen U1), Kawasan Perindustrian

Temasya(Seksyen U1), Kawasan Perindustrian Bukit Jelutong(Seksyen U8), Kawasan

Perindustrian AMJ(Seksyen 32), Kawasan Perindustrian Elit( Seksyen 33) dan pelbagai multi

– nasional industri.

Dalam pentadbiran Shah Alam, MBSA juga telah menjadikannya sebagai

pengeluar kereta Proton.

3.2 Pendidikan

Page 15: KERJA KURSUS SEJARAH

Pendidikan merupakan asas utama kepada pembentukan masyarakat yang

bersahsiah cemerlang. Oleh itu, beberapa pusat pendidikan seperti pusat pengajian tinngi dan

sekolah telah ditubuhkan. MBSA bertanggungjawab menubuhkan kemudahan pusat

pendidikan yang sempurna untuk kecemerlangan generasi muda di Shah Alam.

Antara pusat pendidikan yang menjadi kebanggaan setiap penduduk di Shah Alam

ialah Kampus Universiti Teknologi MARA (UITM) yang terletak di Seksyen 1, Universiti

Industri Selangor(UNISEL), Institut Teknologi MARA(ITM), Pusat Teknologi dan

Pengurusan Lanjutan(PTPL), Institut Pendidikan Selangor (Inpens), Politeknik Shah Alam

(PSA) dan Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST).

Pusat – pusat pendidikan tersebut menyediakan banyak kemudahan kepada para penuntutnya

agar selesa untuk menimba ilmu.

Shah Alam juga mempunyai sebanyak 121 buah tadika, 52 buah sekolah rendah dan

15 buah sekolah menengah.

Justeru, setiap penduduk di Shah Alam sepatutnya bersyukur dengan kemudahan

pendidikan yang disediakan oleh MBSA. Terbukti pendidikan merupakan aspek penting

untuk berjaya dalam hidup.

3.3 Kebudayaan.

Page 16: KERJA KURSUS SEJARAH

Sebagai sebuah bandaraya yang sedang membangun, MBSA turut menganjurkan

pelbagai aktiviti kebudayaan sebagai mengekalkan khazanah warisan negara dan menarik

ramai pelancong datang ke Shah Alam.

Antara tempat kebudayaan yang disediakan untuk orang ramai dan pelancong ialah

Kompleks Taman Seri Budaya Negeri Selangor dan Muzium Negeri Sultan Alam Shah yang

menyimpan pelbagai koleksi dan artifak tinggalan sejarah berkaitan dengan salasiah

Kesultanan, kebudayaan dan tradisi rakyat negeri Selangor.

Selain itu, Galeri Seni juga disediakan di bandar Shah Alam. Galeri tersebut

merupakan pusat seni dan budaya bagi penggiat – penggiat seni. Laman Budaya, Taman Tasik

Shah Alam juga merupakan antara tempat kebudayaan yang terdapat di Shah Alam. Ia

merupakan mercu tanda yang mempromosikan kegiatan dan kesenian Malaysia.

MBSA turut menubuhkan kumpulan orkestra yang dikenali sebagai Orkestra Shah

Alam. Kumpulan ini mengadakan persembahan sebanyak dua kali setahun di Auditorium

MBSA.

3.4 Pelancongan

Page 17: KERJA KURSUS SEJARAH

Sektor pelancongan merupakan antara kegiatan yang memberikan perkhidmatan

kepada orang ramai dan menyumbangkan kepada sumber pendapan negara. Pihak MBSA

menyediakan banyak tempat pelancongan yang menarik di sekitar Shah Alam. Antaranya

ialah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz, hotel dan pusat konvensyen, Taman Pertanian

Malaysia Bukit Cahaya Seri Alam Shah, Dataran Shah Alam, Muzium Negeri, Perpustakaan

Negeri, Muzium Institut Penyelidikan Getah dan banyak lagi.

Malah, penubuhan Pusat Pelancongan Darul Ehsan (DETC) juga banyak membantu

dalam menyebarkan tempat – tempat menarik yang boleh dilawati di sekitar Shah Alam.

4. Perkembangan

Page 18: KERJA KURSUS SEJARAH

Beberapa perancangan penting untuk perkembangan sesebuah organisasi.

4.1 Kemajuan yang dicapai.

MBSA telah mencapai beberapa kemajuan dalam perkembangannya. Oleh sebab

MBSA telah banyak menyumbangkan jasa kepada penduduk, bandar Shah Alam semakin

maju. Struktur pentadbiran MBSA yang bijak dan cekap telah berjaya membangunkan Shah

Alam. Antara kemajuan yang dicapai oleh Shah Alam dalam pentadbiran MBSA ialah

dikenali sebagai bandar raya terancang yang pertama di Malaysia, negeri pertama di Malaysia

yang diisytiharkan sebagai negeri maju pada tahun 2005 dan diisytiharkan sebagai Pihak

Berkuasa Tempatan terbaik di Selangor pada tahu 2005.

Selain itu, dalam usaha MBSA membangunkan Shah Alam, ia telah menganjurkan

beberapa aktiviti kemasyarakatan seperti Petandingan bercerita sirah – sirah rasul, pelawanan

bola sepak, program Jom Teropong Angkasa dan lain – lain. Aktiviti – aktiviti yang telah

dianjurakan mendapat sambutan yang hangat daripada penduduk kerana mereka kian

mengetahui tentang pentingnya perpaduan yang dipupuk dalam aktiviti sosial.

Seterusnya, ramai pelabur datang ke negara kita. Hal itu juga merupakan salah satu

kemajuan pentadbiran MBSA daripada segi perindustrian. Pentadbiran MBSA di Shah Alam

juga telah menarik ramai pelancong datang ke negara kita. Di samping itu, daripada segi

pendidikan pula generasi hari ini semakin celik ilmu kerana wujudnya kesedaran tentang

kepentingan ilmu dalam kehidupan. MBSA juga telah menyediakan banyak kemudahan

pendidikan untuk kebaikan penduduk.

4.2 Pengiktirafan/ penghargaan

Page 19: KERJA KURSUS SEJARAH

Berdasarkan usaha dan sumbangan MBSA, ia layak diberi pengiktirafan dan

penghargaan yang sewajarnya. Antara pengiktirafan yang diterima sepanjang tahun 2000

hingga 2010 ialah Anugerah Ceria Bahasa 2000, kategori Pihak Berkuasa

Tempatan, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Tempat Kedua pada Pertandingan Laman

Web Terbaik Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Selangor, 2000, Antara lima pemenang

pada Pertandingan Akhir Laman Web Terbaik Perkhidmatan Awam Peringkat Kebangsaan,

2000, Tuan Rumah Kejohanan Sukan Pihak Berkuasa Tempatan Selangor 2001,

Pengisytiharan Bandaraya Shah Alam, 10 Oktober 2000, Tuan Rumah Sambutan Hari

Kemerdekaan Peringkat Kebangsaan ke-43, 2000, Pavillion Antarabangsa Terbaik dan Spesis

Terbaik (Pingat Emas), Pameran Anggerik Antarabangsa Miami ke-55, 2000, Florida, USA,

Hibrid Terbaik (Pingat Emas) dan ‘Best Stand Judging’ (Pingat Gangsa), Kongres Anggerik

Eropah ke-12, 2000, Copenhagen, Denmark, Pavillion Antarabangsa Terbaik (Pingat Perak),

Pameran Anggerik Kebangsaan Afrika Selatan ke-11, 2000, Pretoria, Afrika Selatan dan

Anugerah Persijilan Amalan 5S dari Perbadanan Produktiviti Negara (NPC), 2001.

Selain itu, MBSA juga telah memenangi Johan kategori Perkhidmatan,

Pertandingan Amalan 5S Peringkat Kebangsaan, 2001, Tempat Kedua Anugerah Pameran

Antarabangsa, Kongres Asia Pasi_k ke-7, 2001, Nagoya, Jepun, Anugerah Kualiti

Perkhidmatan Perancangan Terbaik 2001, daripada Pertubuhan Perancang Malaysia (tiga

tahun berturut-turut), Anugerah Inovasi ICT Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, 2002,

Tuan Rumah bagi Persidangan Anggerik Sedunia (WOC) ke-17 pada tahun 2002, Johan

Perbarisan, Perbarisan Hari Kebangsaan 2002, Sempena Sambutan Hari Kebangsaan ke-45

Peringkat Negeri Selangor, Tempat Ketiga acara perbarisan, Perbarisan Minggu Wanita

Peringkat Negeri Selangor 2002, Johan Keseluruhan (kali kedua), Kejohanan Sukan Pihak

Berkuasa Tempatan Selangor ke-2, 2003, Johan Perbarisan (kategori Pihak Berkuasa

Page 20: KERJA KURSUS SEJARAH

Tempatan), Perbarisan Hari Kebangsaan 2003, Sempena Sambutan Hari Kebangsaan ke-46

Peringkat Negeri Selangor dan Johan kategori Terbuka-Sektor Perkhidmatan, Amalan 5S

Antara Organisasi, 2003.

MBSA juga telah memenangi Johan, Anugerah Kualiti Kaunter Terbaik Pihak

Berkuasa Tempatan (PBT) Selangor, 2003, Anugerah Persijilan MS-ISO 9001:2000, Johan

Keseluruhan (kali ketiga berturut-turut), Kejohanan Sukan Pihak Berkuasa Tempatan

Selangor ke-3, 2004, Menerima Sijil Bersih daripada Ketua Audit Negara bagi Laporan

Kewangan MBSA tahun 2001, 2002 dan 2003, Anugerah Persijilan Amalan 5S, 2004, Johan

Perbarisan (kategori Pihak Berkuasa Tempatan), Perbarisan Hari Kebangsaan 2004, Sempena

Sambutan Hari Kebangsaan ke-47 Peringkat Negeri Selangor, Johan Perbarisan (kategori

Pihak Berkuasa Tempatan), Perbarisan Hari Kebangsaan 2005, Sempena Sambutan Hari

Kebangsaan ke-48 Peringkat Negeri Selangor, Anugerah Inisiatif Persekitaran Fizikal 2005

bagi Perancangan Inovatif dan Kualiti Kehidupan Seimbang: Kajian Kes Taman Wetland

Kota Kemuning, Juara Kategori A (Bandaraya/Majlis Perbandaran), Anugerah Pengurusan

Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC), 2006 dan Pengiktirafan sebagai Bandaraya

Selamat di Malaysia oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 2006.

Bukan itu sahaja, organisasi ini juga telah diberi pengiktirafan Johan Perbarisan

(kategori Pihak Berkuasa Tempatan), Perbarisan Hari Kebangsaan 2007, Sempena Sambutan

Hari Kebangsaan ke-50 Peringkat Negeri Selangor 2007, Juara Kategori Pengurusan, Majlis

Konvensyen Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) ke-20 Peringkat Negeri Selangor,

2007, Johan Keseluruhan Kejohanan Sukan Kerajaan Tempatan Selangor, 2007, Hadiah

Kecemerlangan bagi Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC),

Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor, 2007, Anugerah Khas Bandaraya Lestari – Inisiatif

Page 21: KERJA KURSUS SEJARAH

Pentadbiran Alam Sekitar, 2006/2007, Bandaraya Mampan – Petunjuk Bandar Mampan

Bandaraya Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor Tahun 2007, Anugerah Persijilan MS-

ISO 9001: 2000, 2008, Anugerah Persijilan Amalan 5S dari Perbadanan Produktiviti Negara

(NPC), 2008, Anugerah Persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti dari Perbadanan

Produktiviti Malaysia (MPC), 2008 dan Bandaraya Mampan – Petunjuk Bandar Mampan

Bandaraya Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor Tahun 2009.

Segala usaha untuk mencipta kemajuan tercapai apabila MBSA juga memenangi

Anugerah Ceria Bahasa 2009, Kategori Pihak BerkuasaTempatan, anjuran Dewan Bahasa dan

Pustaka sempena Bulan Bahasa Peringkat Kebangsaan, Penarafan 4 Bintang Dalam Sistem

Star Rating, Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor, 2009, Anugerah Pengurusan Pejabat

dan Pentabiran Cemerlang (APPC), anjuran Kerajaan Negeri Selangor, 2009, Naib Johan

Pertandingan Kawad Formasi Piala Datuk Bandar Petaling Jaya, 2009, Tempat Pertama

Sepanduk Terbaik Kategori Badan Berkanun/Swasta Sempena Majlis Sambutan Maulidur

Rasul Peringkat Negeri Selangor Tahun 1430H/2009M, Johan - Majlis Konvensyen

Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Piala Datuk Bandar, 2010, Johan - Majlis Konvensyen

Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Peringkat Negeri Selangor. (Kategori Teknikal), 2010,

Tempat Ke-2 (bagi Kategori Jabatan dan Bandar Raya) pada Perarakan 10 Tahun, Sempena

Sambutan Ulang Tahun Ke-10 Bandar Raya Shah Alam, 2010, Johan Pertandingan Kawad

Formasi Piala Datuk Bandar Petaling Jaya, 2010, Penganugerahan Bandar raya Mampan-

Sempena Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia, Anjuran Kementerian Perumahan dan

Kerajaan Tempatan, 2010 dan Penarafan 5 Bintang bagi Penilaian Portal dan Laman Web

Kerajaan Malaysia, Anjuran MDEC, 2010.

4.3 Cabaran yang dihadapi

Page 22: KERJA KURSUS SEJARAH

Dalam gah mencipta kegemilangan, MBSA turut menghadapi cabaran sepanjang

pentadbirannya. Antaranya ialah sektor perindustrian bandar terjejas. Hal ini berlaku

disebabkan oleh kegawatan ekonomi dunia. Malah, para peniaga dan pengusaha sudah mula

hilang keyakinan terhadap ekonomi Shah Alam terutamanya sektor eksport. Jika hal ini

dibiarkan berterusan, pendapatan MBSA akan terjejas berikutan kekurangan hasil ekonomi.

Tambahan pula, pihak MBSA terpaksa pula mengeluarkan belanja besar bagi membaiki

kemudahan awam yang rosak akibat vandalisme yang dilakukan oleh penganggur.

Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh MBSA ialah persaingan antara Shah Alam

dengan bandar – bandar lain seperti Putrajaya, Cyberjaya, Klang dan Selayang. Persaingan

bandar – bandar ini berlaku daripada segi pembangunan, ekonomi dan lain – lain. Implikasi

jangka panjang daripada pembangunan bandar – bandar ini boleh menjejaskan penarafan

bandar Shah Alam bahkan daya tarikan Shah Alam akan menurun berikutan dengan

penghijrahan penduduk ke bandar – bandar lain.

Di samping itu, MBSA juga menghadapi masalah dengan ketidakpuasan terhadap

keutuhan pentadbirannya sehinggakan terpaksa berhadapan dengan pelbagai tohmahan,

prasangka dan tanggapan negatif. Tetapi, tohmahan – tohmahan tersebut dianggap sebagai

pembakar semangat untuk terus mencipta kejayaan.

4.4 Perancangan masa hadapan

Page 23: KERJA KURSUS SEJARAH

Bagi mencapai visi, misi dan matlamat penubuhan, MBSA telah merancang

beberapa perancangan masa hadapan. Antaranya ialah menggubal Perancangan Strategik bagi

tempoh lima tahun iaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Perancangan tersebut dilakukan

adalah untuk merealisasikan matlamat penubuhannya. MBSA juga telah merancang untuk

meningkatkan keupayaan sumber manusia untuk kebaikan penduduk Shah Alam. Selain itu,

organisasi ini merancang untuk memperkasa ICT penduduk bagi mencapai matlamat kerajaan

yang inginkan rakyatnya celik IT. MBSA juga telah merancang beberapa dasar iaitu Dasar

Kualiti, Dasar Pembangunan Mampan(seimbang), dan Dasar Bandaraya Selamat dan Nilai –

nilai Madani sebagai salah satu strategi untuk mencapai matlamatnya. Berdasarkan

perancangan – perancangan tersebut, MBSA mentadbir Shah Alam dengan bijak. Tidak

hairanlah ia dianugerahkan Pihak Berkuasa Tempatan Terbaik di Selangor.

RUMUSAN

Page 24: KERJA KURSUS SEJARAH

Kesimpulannya, dalam melaksanakan kerja kursus ini, saya berjaya mengumpul

banyak maklumat dan pengalaman serta nilai yang akan saya amalkan dalam kehidupan

seharian untuk menjadi individu yang cemerlang. Hasil kajian ini membolehkan saya

menyelidik dan mengetahui dengan lebih mendalam tentang pihak berkuasa yang

bertanggungjawab mentadbir Shah Alam.

Seterusnya, kajian ini menjadikan saya lebih menghargai pihak berkuasa bandar

Shah Alam. Selain itu, kajian ini juga mengajar saya tentang sifat gigih dan tidak kenal erti

putus asa seperti pihak MBSA yang gigih memajukan Shah Alam walaupun menghadapi

banyak cabaran seperti tohmahan dan pelbagai prasangka buruk. Hasilnya, segala impian

yang diimpikan akan tercapai.

Selain itu, kajian ini juga mendidik sesebuah masyarakat itu supaya

mengamalkan sikap bersatu – padu dan bekerjasama antara satu sama lain untuk

membentuk penduduk yang sentiasa bermuafakat. Malah, ia memudahkan pihak berkuasa

yang mentadbir kawasan tersebut.

Negara pula aman dan makmur hasil daripada pentadbiran bandar yang cekap

dan efektif. Oleh itu, kuasa – kuasa asing sukar untuk mengambil alih pucuk pimpinan

negara kita kerana kesedaran individu, kerjasama sesebuah masyarakat dan hasil pentadbiran

yang bijak dan cekap.

Dalam menghasilkan kerja kursus ini, saya benar – benar merasai kaedah

pengkajian sejarah yang sebenar. Perkara yang paling penting sekali ialah saya mendapat

Page 25: KERJA KURSUS SEJARAH

pengalaman yang paling berharga bagi meningkatkan kemajuan diri ke arah mencapai

matlamat individu bersahsiah cemerlang.

Page 26: KERJA KURSUS SEJARAH

LAMPIRAN

Page 27: KERJA KURSUS SEJARAH

RUJUKAN

Saya telah merujuk beberapa jenis sumber rujukan dalam proses pelaksanaan kerja kursus

Sejarah PMR 2011.

Rujukan buku ilmiah

1993, Selangor Maju Bersama, halaman 260 – 263(Permodalan Negeri Selangor Berhad dan

Media Printext (M) Sdn. Bhd)

Rujukan majalah

1991, Shah Alam Bersih dan Indah, halaman 4 – 6 (Unit Perhubungan Awam, MPSA).

Melawat tempat kajian

Melawat tempat kajian iaitu bangunan MBSA untuk mencari maklumat bagi pelaksanaan

kerja kursus ini.

Rujukan

http://www.mbsa.gov.my/home

Risalah

Aktiviti Shah Alam Mac 2011 dan Aktiviti Bandar Raya Shah Alam.

Sumber – sumber lain

Merujuk sumber – sumber lain untuk mencari maklumat

Page 28: KERJA KURSUS SEJARAH

KARANGAN ESEI: BAGAIMANAKAH INSTITUSI PENTADBIRAN TEMPATAN DAPAT MEMPERKUKUH INTEGRASI NASIONAL DI NEGARA KITA.

Sudah terang lagi bersuluh bahawa Pihak Berkuasa Tempatan seperti Dewan

Bandaraya, Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan lain – lain memainkan peranan penting

dalam pentadbiran sesebuah tempat atau bandar. Negeri Selangor merupakan antara negeri

termaju di Malaysia. Ibu negeri Selangor ialah Shah Alam. Bandaraya Shah Alam ditadbir

oleh satu organisasi iaitu Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA). Terdapat pelbagai Pihak

Berkuasa Tempatan yang mentadbir tempat lain seperti Majlis Perbandaran Subang Jaya

(MPSJ), Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).

Sebelum mengorak langkah lebih panjang, marilah sama – sama kita hayati

maksud bagi setiap perkataan dalam tajuk esei ini iaitu ‘Bagaimanakah institusi pentadbiran

tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita? ’ Menurut Kamus Dewan

Bahasa institusi bermaksud badan atau organisasi yang ditubuhkan untuk tujuan tertentu.

Pentadbiran ialah perbuatan menguruskan sesuatu manakala tempatan ialah tanah air sendiri.

Perkataan memperkukuh membawa maksud menjadikan lebih kuat sementara integrasi ialah

penggabungan kaum. Akhir sekali, perkataan nasional bermaksud bangsa atau kebangsaan.

Pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan yang cekap dan efisyen telah dapat

memperkukuh integrasi nasional di negara kita melalui peranannya daripada segi

perindustrian, pendidikan, kebudayaan, pelancongan dan lain – lain. Ia telah menyumbangkan

banyak jasa terhadap penduduk yang tinggal di kawasan pentadbirannya.

Page 29: KERJA KURSUS SEJARAH

Misalnya, MBSA telah banyak mewujudkan banyak pusat perindustrian

sehinggakan bandaraya Shah Alam mendapat gelaran Bandar Perindustrian. Keistimewaan

daripada kewujudan pelbagai pusat perindustrian ini telah banyak memberi peluang

pekerjaan kepada penduduk tanpa mengira kaum. Keadaan ini dapat melahirkan

individu yang produktif dan berusaha untuk memajukan diri. Melalui sikap rajin,

berdikari, tabah menghadapi cabaran dan risiko kerja dan berketerampilan, ia dapat

memajukan sektor industri di negara kita.

Paling penting sekali ialah ia dapat melahirkan masyarakat yang senantiasa

berganding bahu untuk membangunkan negara daripada segi ekonomi. Belakangan ini,

rakyat semakin menyedari kepentingan untuk memajukan negara agar setaraf dengan negara –

negara maju yang lain.

Selain itu, pihak Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran, Dewan Bandaraya dan lain

– lain telah menganjurkan pelbagai aktiviti bermanfaat khusus untuk permata negara.

Permata negara yang dimaksudkan ialah golongan remaja. Contohnya, MBSA menganjurkan

aktiviti berbasikal, senamrobik, Pusat Seni Setempat- Music To Youth dan banyak lagi.

Kebiasaannya, aktiviti – aktiviti tersebut diadakan pada waktu cuti persekolahan. Keadaan ini

dapat menghindarkan diri remaja daripada terjebak dengan aktiviti yang tidak

bermoral seperti rempit, lepak merokok dan sebagainya. Di samping itu, ia juga dapat

melatih diri menjadi seorang individu yang berdisiplin dan juga dapat menyemai sikap

sukakan cabaran dan bersatu – padu kerana segala aktiviti dilakukan bersama – sama.

Seterusnya, Pihak Berkuasa Tempatan juga mengadakan aktiviti gotong –

royong membersihkan kawasan sekitar. Aktiviti ini dapat menjamin kesihatan yang baik

Page 30: KERJA KURSUS SEJARAH

dan persekitaran yang selamat. Bukan itu sahaja, aktiviti ini juga mengukuhkan ukhuwah

antara jiran tetangga. Selepas itu, sikap muafakat dan amalan muhibah dapat dipupuk

dalam kalangan masyarakat.

Di samping itu, Pihak Berkuasa Tempatan juga menganjurkan pelbagai aktiviti

yang berkaitan dengan kebudayaan dan perayaan di Malaysia. Misalnya, aktiviti

kesenian dan kebudayaan acapkali dipersembahkan kepada orang ramai di Laman Budaya.

Aktiviti yang diadakan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang adat dan tradisi kaum

lain di Malaysia.

Bahkan, ia juga dapat menyemai sikap cinta akan negara kerana dikurniakan

negara yang aman dan unik. Pihak Berkuasa Tempatan tidak pernah lupa untuk mengadakan

rumah terbuka. Aktiviti ini bukan sahaja dapat membentuk masyarakat yang bersatu –

padu tetapi juga dapat mewujudkan negara yang harmoni setaraf dengan negara maju yang

lain.

Tuntasnya, Pihak Berkuasa Tempatan seperti MBSA, DBKL, MPSJ dan lain – lain

memainkan peranan penting untuk mewujudkan masyarakat 1Malaysia. Justeru, kita

seharusnya bersyukur kerana setiap kawasan tempat tinggal ditadbir dengan bijaksana. Oleh

itu, hargailah dan sertailah pelbagai aktiviti yang menarik dan sudah pasti menyeronokkan

yang acapkali dianjurkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.