Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  1/23

  1.0 PENGERTIAN SEJARAH

  Manusia dan peristiwa adalah dua perkara yang amat berkait rapat antara satu

  sama lain. Oleh itu, sejarah tidak dapat dipisahkan darai rentetan kehidupan

  manusia masa lampau hinggalah kini. Ia merupakan satu interaksi berterusan yang

  tiada penghujungnya.

  Sejarah juga menegaskan kesepaduan unsur pengetahuan, peningkatan daya

  intelek, pemupukan nilai-nilai murni dan perkembangan kemahiran belajar. Selain

  itu, Sejarah juga membentuk pemupukan kemahiran berfikir dan kemahiran

  pemikiran sejarah dalam setiap kalangan warganegara disamping menerapkan nilai-

  nilai murni dan semangat patriotik dalam usaha mencapai aspirasi membentuk

  negara,bangsa yang berkualiti.

  Patriotisme adalah perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air. Perasaan ini perlu

  wujud di hati setiap individu rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Sehubungan itu,

  semangat patriotik dapat membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu dan

  harmoni. Justeru, berdasarkan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek sejarah

  negara, setiap warganegara perlu dibimbing untuk menganalisis dan menilai fakta-

  fakta sejarah secara rasional. Natijah daripada pemahaman dan penghayatansejarah negara, seluruh rakyat dapat membina kekuatan semangat cinta akan

  negara.

  Terdapat pelbagai pandangan mengenai pengertian sejarah. Ilmu sejarah telah

  dibincangkan sejak zaman Yunani. Secara umumnya ilmu sejarah dapat dihuraikan

  seperti berikut:

  SEJARAH

  Perkara lepas yang benar-benar berlaku

  terutamanya peristiwa dalam kalanganmanusia. Ia dianggap absolute dan

  objektif.

  Rekod mengenai perkara yang benar

  berlaku. Ia berbentuk relatif dan

  subjektif. Sejarah merupakan

  pandangan menurut penulis dari apayang berlaku. Terhasil dalam bentuk

  rekod bertulis.

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  2/23

  Kemajuan Teknologi video dan audio pada abad ke-20 mempengaruhi perubahan

  sumber. Terdapat 3 bentuk rekod:

  sejarah tidak berulang walaupun sesetengah golongan berpendapat bahawa

  sejarah itu berulang. Ini kerana sejarah itu memiliki fakta yang lengkap dengan masa

  dan tarikh sesuatu peristiwa itu terjadi. Walaupun proses kitaran yang silih berganti

  itu wujud (kelahiran, perkembangan atau kejayaan dan keruntuhan) namun agak

  sukar bagi kita untuk melihat sesuatu fakta yang sama muncul pada zaman akan

  datang di mana tarikh, objek dan tempatnya adalah sama. Oleh itu, sekali lagi saya

  tekankan di sini bahawa sejarah hanya berulang dari segi falsafah atau fenomena

  penyampaian yangtertua dan dilakukandalam bentuk lisan.

  bermula pada4000SM - 500SM

  penyampaian dalambentuk susunankronologi atau

  urutan peristiwa.

  BentukNaratif

  berkembang sekitar500SM.

  merupakan sejarahinstrutif atau belajardaripada sesuatuperistiwa.

  sangatberpengaruhsehinggamunculnya Leopardvon Ranke, bapasejarah moden.

  Bentuk

  Didaktik

  jadi amalan pentingdari tahun 800hinggalah hari ini.

  matlamatnya

  mewujudkanpersoalan 'kenapa'dalam peristiwasejarah dengancara menkajikomplesiti sebabdan akibat sesuatuperistiwa ituberlaku.

  Bentuk

  Genetik

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  3/23

  yang mampu memberikan pengajaran, tunjuk ajar serta pengetahuan kepada

  masyarakat tetapi tidak berulang secara khusus pada zaman, waktu, tempat,

  pemimpin ataupun orang yang sama.

  PANDANGAN PARA ILMUAN

  Ilmuan islam memberikan sumbangan dalam memperkembangkan ilmu sejarah.

  Mereka bersetuju mengatakan sejarah sebagai satu disiplin ilmu. Sejarah dianggap

  sebagai suatu ilmu pengetahuan yang cuba melihat masa lampau melalui kaca mata

  masa kini. Ilmu sejarah turut mendapat tempat dalam kalangan ahli-ahli sejarah

  tempatan sejak negara belum merdeka. Ia diperkenalkan oleh sejarawan Eropah

  dan diperturunkan kepada penduduk tempatan.

  Masyarakat Barat memberikan perhatian serius terhadap kejadian yang berlaku

  dalam kalangan manusia. Mereka mengambil bahagian penting dalam setiap

  perdebatan ilmu sejarah dari segi pengertian, kepentingan dan kegunaan sejarah itu.

  Terdapat kesinambungan pengertian sejarah yang dibuat oleh sejarawan Barat

  dengan sejarawan tempatan.

  E.H Carr sejarawan terkenal abad ke-20 mengatakan, sejarah adalah satuproses interaksi berterusan di antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya,

  satu dialog yang tidak berkesudahan di antara masa kini dengan masa

  lampau(1984,27)

  Sejarawan tempatan seperti Shaharom Hussein mengatakan daripada

  pelajaran Tawarikh juga kita dapat menyingkap semula lembaran sejarah

  darihal kebangkitan, kemajuan, kejatuhan, dan kemuduran sesuatu

  bangsa.(1950)

  Zainal Abidin A.Wahid pula menyatakan sejarah membolehkan kita

  memeriksa,mengambil pengertian dan menimbangkan satu-satu perkara itu

  dengan lebih saksama dan sempurna.sejarah juga boleh menjadi petunjuk

  dan pemandu kita. (2000)

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  4/23

  Mengikut pandangan "Bapa Sejarah" Herodotus, Sejarah ialah satu kajian

  untuk menceritakan satu kitaran jatuh bangunnya seseorang tokoh,

  masyarakat dan peradaban.

  Mengikut definisi yang diberikan oleh Aristotle, bahawa Sejarah merupakan

  satu sistem yang mengira kejadian semulajadi dan tersusun dalam bentuk

  kronologi. Pada masa yang sama, menurut beliau juga Sejarah adalah

  peristiwa-

  peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod-rekod atau bukti-buktiyang kukuh.

  Menurut R.G.Collingwood, sejarah ialah sejenis bentuk penyelidikanatau

  suatu penyiasatan tentang perkara-perkara yang telah dilakukan oleh

  manusia pada masa lampau.

  Drs.Sidi Gazalba cuba menggambarkan sejarah sebagai masa lampau

  manusia dan persekitarannya yang disusun secara ilmiah dan lengkap

  meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yangmemberi pengertian dan kefahaman tentang apa yang berlaku.

  V. Bryce- Sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan,

  dan diperbuat oleh manusia.

  W.H. Walsh- Sejarah itu menitikberatkan pada pencatatan yang berarti dan

  penting saja bagi manusia. Catatan itu meliputi tindakan-tindakan dan

  pengalaman-pengalaman manusia di masa lampau pada hal-hal yang penting

  sehingga merupakan cerita yang berarti.

  Patrick Gardiner- Sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah

  diperbuat oleh manusia.

  Roeslan Abdulgani- Ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan

  yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan

  masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian

  dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  5/23

  penelitiannya tersebut, untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan pedoman

  bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa

  depan.

  Moh. Yamin - Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil

  penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan

  kenyataan.

  KEPENTINGAN ILMU SEJARAH

  Sebagai alat mendidik manusia menjadi lebih baik, menjaga kepentingan negara. Iajuga merupakan pedoman manusia supaya belajar daripada kejayaan dan

  kelemahan masyarakat masa lalu. Ia juga penting supaya manusia bangga dengan

  sejarah dahulu dan dapat menanamkan semangat patriotik dan cita akan tanah air. 3

  kepentingan sejarah:

  Kebenaran adalah perkara penting yang diajar dalam ilmu sejarah. Mengkaji sejarah

  sesuatu peristiwa dapat mendidik manusia kepada keperluan mencari kebenaran. Dalam

  sejarah, perkara paling utama ialah sesuatu peristiwa itu mestilah benar dan tiada unsur

  pemalsuan. Setiap peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya untuk bertujuan mengelak

  daripada sejarah itu digunakan untuk memenuhi kepentingan seseorang individu atau

  kumpulan.

  Keperluan mengetahui kebenaran

  Digunakan sejak zaman Yunani (abad ke-6SM) . untuk mendidik masyarakat pada masa itu

  supaya memiliki semangat patriotik. Ini kerana kerajaan Yunani perlu mempertahankan

  negaranya daripada ancaman musuh luar.

  Kepentingan sejarah dalam bidang pendidikan

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  6/23

  bidangilmu

  sejarah

  politik

  kebudayaan

  diplomatik

  pentadbiran

  geologi

  arkeologi

  ekonomi

  linguistik

  intelektual

  sosial

  Peristiwa lalu digunakan untuk mengingatkan manusia supaya tidak mengulangi kesilapan

  yang pernah dilakukan sebelumnya dan belajar daripada sejarah. Digunakan membimbing

  manusia ke arah kebaikan dan mengelak unsur-unsur keburukan. Contoh:- ancaman

  Komunis 1948-1960, menjadi ingatan kepada masyarakat mengenai keburukan yang

  mengugut kestabilan negara.

  Pengalaman lalu untuk kegunaan kini

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  7/23

  PENTING DAN BERMAKNA

  SEBAB DAN AKIBAT

  SEBAB DAN AKIBAT

  kesimpulan

  CIRI-CIRI

  SEJARAH

  PENTING DAN

  BERMAKNA

  SEBAB DAN AKIBAT

  TEPAT DAN BENAR

  Sesuatu meninggalkan

  kesan.Bermakna dan yang penting

  diingati.

  Apa,di mana, mengapa dan bagaimana

  sesuatu peristiwa berlaku.terbukti

  kesahihan

  Tidak boleh direka atau ditokok tambah.

  Bertanggungjawab terhadap sumber dan

  kesahihan.

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  8/23

  Generasi masa kini dapat merangka wawasan masa depan dengan lebih yakin

  dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan negara dalam

  semua bidang.

  Maksud sumber-sumber sejarah

  Adalah jelas bahawa semua maklumat kita berhubung dengan peristiwa-peristiwa

  dan keadaan-keadaan silam berasal daripada bukti-bukti yang pelbagai jenis. Bukti-

  bukti ini dipanggil sumber. Kadangkala ada sejumlah sumber yang baik dan boleh

  dipercayai untuk satu-satu peristiwa, misalnya sebagai contoh, peristiwa

  pemenggalan leher Raja Charles I di England pada tahun 1649, atau kisah

  pergerakan tentera Napoleon ke Russia. Kadangkala ada hanya satu sumber

  tunggal, yang tidak dapat dipercayai, misalnya sebagai contoh, dalam kes

  pengebumian Raja Alaric di dasar sebuah sungai. Bagi banyak hal yang penting,

  yang hebat, yang kita mahu ketahui mengenainya, malangnya tidak ada sumber-

  sumber bertulis sama sekali, dan kita hanya boleh meramal saja tentang perkara-

  perkara itu. Contohnya, kita tidak tahu apa yang orang Jerman lakukan sebelum

  Julius Caesar membuat hubungan dengan mereka dan menemui kecelaruan untuk

  memberikan satu keterangan ringkas mengenai mereka. Kita boleh mempelajari

  sedikit sahaja mengenai bishop-bishop Rom (atau paus-paus) sebelum zaman

  Maharaja Constantine kerana sedikit sekali rujukan tentang mereka yang datang

  kepada kita.

  Sumber sumber sejarah terdiri daripada:

  Rekod-rekod bertulis Tradisi lisan

  Tinggalan perkampungan prasejarah

  Inskripsi pada batu-batu

  Sebarang testimoni

  Tinggalan manusia

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  9/23

  Sumber adalah bahan yang tersimpan dalam arkib,perpustakaan,

  muzium,pejabat-pejabat menyimpan rekod dan istana.

  Kebanyakan ahli sejarah bergantung pada sumber sejarah yang berbentu:

  Sumber dibahagikan kepada 3:-

  DEFINISI SUMBER PRIMER

  Punca pertama untuk memahami sesuatu peristiwa yang telah lepas.

  Bahan yang belum dicetak, mentah bahan dalam bentuk fosil, artifak dan

  lisan.

  Arthur Marwick menyatakan sumber primer sebagai bahan yang wujud dalam

  keadaan asas, tidak sempurna dan sumber yang belum diprosese oleh

  pengkaji.

  sumber sejarah

  numismatik

  arkeologi

  epigrafi

  Sumber sejarah

  SUMBER PRIMER

  SUMBER TERTIAR

  SUMBER SEKUNDER

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  10/23

  Sumber primer juga dikenali sebagai:

  Penggunaan sumber primer oleh ahli sejarah dapat menjelaskan tentang

  kebenaran sejarah dari sudut keabsahan, validity, ketepatan fakta sejarah.

  Kaedah penulisan dan kaedah sejarah yang betul akan dapat mengelakkan

  kesilapan dan kesalahan dalam fakta-fakta sejarah.

  sumber

  awalan

  sumber

  pertama

  sumber

  utama

  sumber

  sezaman

  contoh

  sumber

  primer

  fail rasmi

  jabatan

  suratperibadi

  diari

  manuskripyang

  belumdicetak

  batu

  bersurat

  peta

  artifak,jumpaanarkeologi

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  11/23

  CIRI-CIRI SUMBER PRIMER

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  12/23

  Kesimpulan

  Sumber primer pada zaman dulu sukar dikenal pasti, manuskrip dan dokumen

  sejarah didapati tidak tersusun dengan baik. Ia dikumpulkan dalam bilik gelap sera

  berhabuk. Apabila ahli sejarah gagal menggunakan sumber primer, mereka akanmenggunakan sumber kedua yang banyak telah berubah daripada bentuk asal

  sumber.

  kandunganya masih baru dan dihasilkan oleh idea-idea kreatif

  tidak diterjemahkan ke bahasa yang lain dan kekaltulisan asal .

  sumber awal yang belum ditafsir

  teks yang sebenar, tidak diubahsuai dan ditokoktambah

  sumber maklumat pertama yang diperolehi

  bahan mentah- yang belum diproses ataupunmeengalami perubahan secara fizikal

  sukar diperolehi kerana terhad,sulit,terhapus,milikperibadi atau orang perseorangan.

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  13/23

  SUMBER SEKUNDER atau KEDUA

  secara asasnya sumber sekunder merupakan tafsiran, kesimpulan yang dibuat olehseseorang pengkaji sejarah dengan berdasarkan sumber utama yang berkaitan. Ia

  merupakan sumber-sumber sejarah yang telah diproses, di tafsir, dan dinilai oleh ahli

  sejarah daripada bentuk primer kepada bentuk sekunder.

  Louis Gottschalk mengatakan sumber sekunder ialah sumber yang berbentuk catatan

  yang diperolehi daripada sesiapa sahaja yang bukan saksi iaitu hadir semasa kejadian

  itu berlaku.

  Menurut M. Yusof Ibrahim, sumber sekunder ialah kajian-kajian ataupun penulisan-

  penulisan yang telah dilaksanakan oleh seseorang mahupun suatu kumpulan tentang

  peristiwa, tokoh dan sebagainya.

  CONTOH-CONTOH SUMBER KEDUA

  CIRI-CIRI SUMBER SEKUNDER

  buku

  jurnal

  tesisi

  majalah,surat

  khabar,risalah

  artikel

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  14/23

  Kesimpulan

  Sumber sejarah merujuk kepada bahan yang dikaji melalui pembacaan bertulis,

  yakin bahan yang ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah. Walaupun dianggap

  bahawa karya sejarah yang dirujuk berasaskan sumber kedua itu adalah benar,

  namun bukanlah semua karya tersebut yang ditulis adalah seratus peratus benar.

  Masih wujud tokoh tambah dan sifat bias yang dilakukan oleh segelintir sejarawan

  yang kurang profesional. Maka dengan itu, pemahaman masyarakat hanya terhad

  terhadap sesuatu sumber yang agak kurang jelas kebenarannya yang dirujuk.

  SUMBER TERTIER

  sumber yang diterjemahkn ke dalambahasa lain

  sumber bahan mentah

  yang telah diproses

  berfungsi sebagai bahan

  rujukan, mengalami

  perubahan dari bahan

  mentah kepada bentukpenulisan- misalnya

  kepada jurnal

  sifat yang ketara ialah

  boleh dibeli, tidak terhad,

  tidak sulit, diterbitkan

  semula, bukan milikperibadi.

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  15/23

  Dalam penyelidikan, terdapat juga sumber ketiga. Sumber ketiga ini kurang

  ditekankan oleh pengkaji kerana tidak menyedari akan kepentingannya. Sumber

  ketiga merupakan pilihan, penyulingan, rumusan atau senarai komplikasi kepada

  sumber pertama, kedua atau kedua-duanya sekali.

  contoh

  sumberketiga

  indeks,abstrak,

  manual, fakta-

  fakta buku

  senaraibacaan

  buku panduan

  katalogperpustakaan

  bibliografi

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  16/23

  5.0 SUMBER LISAN

  Kaedah lisan merupakan cara memperoleh maklumt responden melalui:-

  Sumber lisan merupakan sumber yang wujud melalui percakapan atau pertuturandari mulut ke mulut oleh seseorang yang terlibat atau menyaksikan sesuatu

  peristiwa yang telah berlaku. Ia hanya tersimpan di dalam ingatan penyaksi dan

  ianya tidaklah ditulis atau dirakamkan. Namun begitu, sumber lisan boleh menjadi

  sumber bertulis apabila ia dirakam setelah mengalarni proses temu bual,

  perbincangan, dan temu duga dengan orang sumber. Pada kebiasaannya, sumber

  ini turut menjadi rujukan bagi ahli sejarawan dalam bidang sejarah lisan.

  sumber-sumber

  lain

  smbertulisan

  arkeologisumber

  lisan

  ucapan perbualan

  penceritaanpengisahan

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  17/23

  Sumber lisan boleh juga dikategorikan sebagai sumber utama dan sumber kedua.

  Lazimnya, sumber utamanya didapati daripada penyaksi-penyaksi atau orang-orang

  yang terlibat dalam sesuatu peristiwa sejarah itu. Mereka ini boleh memberikan

  maklumat asal tentang peristiwa yang mereka saksikan atau yang mereka turut

  terlibat. Jika mereka ini memuatkan maklumat-maklumat ke dalam pita rakaman

  ataupun apa-apa perakam suara, maka itu juga boleh dianggap sebagai sumber

  utama. Tetapi, jika mereka menulisnya, maka ia akan menjadi sumber utama yang

  bertulis dan bukan lisan lagi. Bagi sumber lisan dalam kategori kedua pula, ia adalah

  maklumat daripada mereka yang tidak menyaksikan atau terlibat dalam sesuatu

  peristiwa yang diterangkan.

  Kepentingan sumber lisan sememangnya tidak boleh dipertikaikan lagi. Tambahan

  pula dalam situasi di mana kurangnya sumber utama dan kedua dalam satu-satu

  peristiwa sejarah. Contoh yang jelas ialah semasa pendudukan Jepun di Tanah

  Melayu selama 3 setengah tahun iaitu dari 15 Februari 1942 hinggalah 12

  September 1945. Kebanyakan daripada generasi muda pada masa kini mendapat

  tahu tentang peristiwa yang menggambarkan keganasan dan kekejaman

  pendudukan Jepun di Tanah Melayu melalui cerita-cerita orang tua yang masih

  hidup dan telah menempuh zaman tersebut. Hal ini turut dijelaskan oleh K.Ratnam:

  Layanan yang berbeza diberi kepada penduduk tempatan oleh pihak Jepun. Semua

  kaum iaitu orang Melayu, Gina dim India mengalami penyeksaan, penderitaan,

  kebuluran, ketakutan dan pengangguran. Kaum Gina menderita akibat kezaliman

  dan penyeksaan askar-askar Jepun. Akibatnya, ramai orang Cina telah melarikan

  diri ke pinggir-pinggir hutan untuk mengelakkan penyeksaan, kebuluran, dan

  kezaliman Jepun. Di sini mereka menternak ayam itik. Ini mewujudkan masyarakat

  setinggan di Tanah Melayu Kaum Melayu dan India diberi layanan baik tetapi ramai

  di antara mereka juga dihantar ke Siam untuk membina Jalan Kereta Api Maut.

  Akibatnya ramai orang Melayu, India dan Cina telah terkorban dalam pembinaan

  jalan kereta api tersebut akibat seksaan dim jangkitan penyakit tropika.

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  18/23

  6.0 SUMBER TULISAN

  Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-

  peninggalan tertulis, catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau, misalnya

  prasasti, dokumen, naskhah, piagam, babad, surat khabar, tambo (catatan tahunan

  dari Cina), dan rakaman. Sumber tertulis dibahagikan menjadi dua, iaitu sumber

  primer (dokumen) dan sumber sekunder (buku perpustakaan).Biasanya sumber

  tertulis dapat memberikan informasi aspek-aspek yang akan kita teliti, misalnya

  aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Dilihat dari segi bentuknya,

  sumber tertulis dapat berbentuk tulisan yang tercetak dan tulisan yang masih ditulis

  tangan atau manuskrip. Ada beberapa contoh sumber tertulis yang dapat dijadikan

  sumber penelitian sejarah, iaitu sebagai berikut.

  Buku Sejarah Nasional Indonesia merupakan upaya untuk

  menulis sejarah Indonesia yang indonesiasentris

  (Sumber : Nugroho Notosusanto, dkk, 19 )

  a. Laporan-laporan

  Laporan-laporan dapat berupa laporan yang dibuat oleh lembaga pemerintah atau

  lembaga non pemerintah. Pembuatan laporan biasanya dilakukan per tahun. Jadi,

  kita bisa menggunakan laporan tahunan. Pada lembaga-lembaga pemerintah,

  biasanya suka dibuat laporan tahunan. Sedangkan laporan non pemerintah misalnya

  http://4.bp.blogspot.com/-c62_WBNC9qk/TnxSP1LfbzI/AAAAAAAAAKU/kDsopRWHTBo/s1600/sumber+sejarah.bmphttp://4.bp.blogspot.com/-c62_WBNC9qk/TnxSP1LfbzI/AAAAAAAAAKU/kDsopRWHTBo/s1600/sumber+sejarah.bmp
 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  19/23

  laporan perusahaan. Dengan adanya laporan tahunan perusahaan kita akan

  mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan dalam periode tertentu.

  b. Notulen rapat

  Notulen rapat adalah catatan-catatan yang berisi tentang hal-hal yang menjadi

  materi penting dalam pembicaraan rapat. Catatan dibuat biasanya oleh salah

  seorang yang ditunjuk atau ditugaskan untuk menjadi pencatat atau sekretaris.

  Notulen rapat memberikan informasi yang berharga dalam penelitian sejarah,

  apalagi bila notulen rapat yang kita temukan itu masih dalam bentuk tulisan tangan

  si petugas penulis. Apabila kita menemukan bentuk notulen rapat yang demikian,

  maka itu termasuk sumber primer. Dalam notulen rapat, biasanya terdapat materi

  penting yang menjadi bahasan rapat.

  c. Surat-surat

  Surat-surat dapat menjadi sumber sejarah baik surat-surat peribadi maupun surat-

  surat resmi yang dibuat oleh pemerintah. Dalam surat kita bisa melihat tanggal,

  ditujukan kepada siapa, dari siapa (pembuat), dan isi dari surat itu. Isi surat ini akan

  memberikan suatu informasi penting apa yang terjadi pada saat itu. Surat biasanya

  dapat berupa tulisan yang singkat, dapat pula surat yang panjang dan ada

  lampirannya. Baik surat yang pendek maupun surat yang panjang merupakan

  sesuatu yang berharga dalam penelitian sejarah. Apabila kita menemukan surat

  yang ada lampirannya, maka kita kemungkinan akan menemukan banyak data atau

  informasi yang kita betulkan dalam penelitian.

  d. Surat khabar

  Dalam surat khabar biasanya banyak berita yang memuat tentang hal- hal yang

  terjadi di masyarakat. Berita-berita tersebut merupakan sumber yang berharga bagi

  peneliti sejarah. Peneliti sejarah dapat menyeleksi bagian mana dari berita itu yang

  dapat dijadikan sumber bagi penelitiannya. Sumber tertulis ini yang banyak

  merekam atau mencatat kejadian- kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat.

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  20/23

  Berita yang dimuat dalam surat khabar sangat beragam, ada berita ekonomi, politik,

  sosial dan budaya. Bagi peneliti sejarah, berita-berita tersebut dapat dijadikan

  sebagai sumber bahan penelitianya. Sumber yang digunakan tergantung pada tema

  penelitian yang diselidiknya. Berita dari yang disajikan oleh surat kabar yang satu

  dengan yang lainnya, kemungkinan akan menunjukkan suatu analisis yang

  beragam. Pembedahan ini disebabkan oleh kepentingan dari masing-masing

  penerbit surat khabar. Setiap surat khabar memiliki kepentingan atau misi untuk

  membentuk opini atau pendapat masyarakat. Surat khabar yang diterbitkan oleh

  pemerintah dan nonpemerintah tentu akan

  memiliki perbedahan dalam menilai suatu peristiwa.

  e. Catatan peribadi

  Catatan peribadi adalah catatan yang dibuat oleh seorang individu yang menceritakan

  pengalamannya yang ia pandang penting untuk dicatat. Biasanya ada orang-orang tertentu

  yang memiliki kebiasaan untuk menulis pengalamannya. Bahkan yang ia catat bukan sekadar

  apa yang terjadi pada dirinya, tetapi mungkin mencatat pengalaman orang lain yang ia lihat.

  Catatan peribadi ini dapat memberikan informasi yang mungkin saja tidak terdapat pada

  laporan-laporan resmi, misalnya laporan resmi pemerintah. Ada pula dari catatan-catatan

  pribadi ini yang kemudian disusun oleh si pemilik catatan tersebut menjadi sebuah

  autobiografi.

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  21/23

  6.0 SUMBER ARKEOLOGI

  Kaedah mendapatkan maklumat berdasarkan saintifik dipanggil sumber

  arkeologi.

  Memperoleh maklumat melalui proses gali.

  Ahli arkeologi mempunyai tugasan untuk mengesan, menjelajah dan mencari

  petunjuk tinggalan artifak sejarah zaman lampau.

  Melalui tinggalan ini seseorang mengetahui usia, kegiatan masyarakat dan

  perkembangan semasa yang berlaku ketika itu.

  Contoh artifak:- piramid, mumia raja-raja mesir.

  6.1 KESIMPULAN

  Jelas bahawa semua maklumat mengenai kisah lampau perlu disertakan dengan

  bukti. bukti-bukti yang dikemukakan ini dikenali sebagai sumber sejarah.

  Kebanyakan pengkaji sejarah lebih berminat menggunakan sumber kedua kerana ia

  mudah diperoleh dan sudah ditulis oleh orang lain. Sebaiknya ahli sejarah

  menggunakan sumber primer dalam sesuatu kajian dan penulisan sejarah kerana ia

  memberi peluang kepada mereka untuk membuat tafsiran asal mengenai sesuatu

  peristiwa sejarah.

  contohartifak

  logam

  tembikar

  binaan batu

  fosil

  kulit siput

  peralatandaripada

  logam

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  22/23

  7.0 KEPENTINGAN SUMBER SEJARAH

  sebagai punca pertama untuk memahami peristiwa lepas.

  dapat menjelaskan kebenaran sejarah dari sudut validity

  sebagai kajian awal (literature review)

  sebagai panduan untuk mencari sumber-sumber yang lain

  penting untuk menampal tompok-tompok sejarah yang mungkin tiada dalam

  bentuk tulisan.

  membantu memberi gambaran yang lengkap mengenai sesuatu peristiwa

  yang berlaku.

  untuk memberi penjelasan mengenai tinggalan lama, monumen, artifak.

  dapat menanamkan semangat ingin tahu (curiosity) yang kuat untuk

  mengetahui asal usul sesuatu tamadun.

  dapat memberikan kepuasan kendiri kepada pengkaji sejarah.

  dapat mengasah kemahiran yang tersedia ada di samping menambah lagi

  kemahiran, dan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi canggih.

  Dapat menarik minat pembaca dan menjadikan sesuatu penulisan sejarah

  menarik dengan adanya gambar-gambar sekali gus dapat memberikan

  pemahaman yang jelas.

  memudahkan pengkaji bertukar maklumat dengan ahli sejarah yang lain di

  samping mempercepatkan pencarian maklumat.

 • 7/31/2019 Kerja Kursus Sejarah sem1 PPISMP

  23/23