JAWAPAN KEPADA SOALAN- Mengenai proses …majlis-mesyuarat.gov.bn/JMM Images/laporan2014/updated/soalan... · JAWAPAN KEPADA SOALAN- ... Tingkatan Enam Sengkurong-Mulaut, Sekolah

 • Upload
  buique

 • View
  252

 • Download
  2

Embed Size (px)

Citation preview

 • 788

  JAWAPAN KEPADA SOALAN-

  SOALAN JAWAB MULUT YANG

  DIJAWAB SECARA BERTULIS

  DARIPADA YANG BERHORMAT

  MENTERI PEMBANGUNAN:

  1. Soalan daripada Yang

  Berhormat hormat Awang Haji

  Mohd. Shafiee bin Ahmad:

  i) Perkara ini, kaola tujukan

  kepada Jabatan Tanah. Proses

  berkaitan dengan pindah milik,

  tukar syarat dan pemecahan

  tanah yang bergeran atau

  lease. Mengikut Tekad

  Pemedulian Orang Ramai

  (TPOR) yang ada sekarang

  akan mengambil masa selama

  6 bulan tapi masih terdapat

  permohonan seperti di atas

  mengambil masa lebih dari 6

  bulan, kadang-kadang

  memakan masa sehingga

  setahun atau lebih untuk

  diluluskan. Dicadangkan

  supaya proses yang ada

  sekarang dapat

  dipermudahkan agar lebih

  nampak efisien.

  Jawapan:

  Mengenai proses pindah milik dan tukar

  syarat, Kementerian Pembangunan

  melalui Jabatan Tanah sentiasa berusaha

  untuk memudahkan dan mempercepatkan

  proses berkenaan. Pada masa ini, TPOR

  bagi proses berkenaan adalah tidak

  melebihi 6 bulan walau bagaimanapun,

  kadang-kadang terdapat permohonan-

  permohonan yang bermasalah yang mana

  mungkin mengambil masa yang lebih

  lama.

  Mengenai proses pemecahan tanah yang

  bergeran atau lease, kerja-kerja ini adalah

  tertakluk kepada Juruukur berlesen yang

  melaksanakan kerja-kerja tersebut.

  Setelah cadangan pemecahan dihadapkan

  kepada Pihak Layak Yang Berkuasa

  Pemecahan dan Penyantuman Tanah

  (yang dipengerusikan oleh Juruukur

  Agung) dan diluluskan, barulah kerja-kerja

  pengukuran dibuat sebelum tanah

  didaftarkan di Jabatan Tanah.

  Secara keseluruhannya, pihak

  Kementerian Pembangunan melalui

  jabatan-jabatan yang berkenaan sedang

  berusaha untuk mengadakan permohonan

  secara online. Memandangkan

  kebanyakkan proses membabitkan

  beberapa jabatan (contohnya permohonan

  tukar syarat) maka penyelerasan perlu

  dibuat supaya proses berkenaan teratur

  dan mengikut undang-undang dan garis

  panduan yang berkuatkuasa.

  ii) Tukar nama tanah TOL. Sebelum

  ini tukar nama atau pemilik

  tanah TOL yang ada aset di

  atasnya iaitu rumah contohnya

  kalau pertukaran itu daripada ibu

  kepada anak yang warganegara

  Brunei Darussalam atau

  penduduk tetap tidak

  mempunyai sebarang masalah

  ianya dibenarkan tetapi pada

  akhir-akhir ini, kaola

  dimaklumkan perkara tersebut

  tidak lagi dibenarkan. Kaola

  memohon penjelasan dalam

  perkara ini.

  Jawapan:

  Seperti yang diterangkan pada sesi

  jawatankuasa sebelum ini, tanah Lesen

  Tumpang Sementara atau TOL telah

  dibekukan bermula pada tahun 2008 bagi

  semua jenis kegiatan sementara dasar

 • 789

  TOL baru didraft. Pada tahun 2011, satu

  dasar baru telah dikeluarkan yang mana

  membukaan permohonan TOL untuk

  kegunaan perniagaan, perindustrian,

  sekolah dan site office sahaja manakala

  TOL bersyaratkan perumahan, pertanian,

  bangunan kebajikan dan lain-lainnya tidak

  lagi diterima.

  Walau bagaimanapun, Kementerian ini

  maklum mengenai terdapatnya tanah-

  tanah TOL yang mempunyai aset seperti

  rumah kediaman yang dipohonkan untuk

  diambil alih oleh ahli keluarga yang

  terdekat. Perkara tersebut telah pun

  diberikan pertimbangan oleh Kementerian

  Pembangunan bagi tanah-tanah TOL yang

  berkenaan asalnya dikeluarkan sebelum

  pembekuan iaitu tahun 2008. Mana-mana

  permohonan terutamanya TOL yang baru

  dan dipohonkan selepas tahun 2008 masih

  lagi dalam penelitian pihak Kementerian

  Pembangunan. Ini adalah memandangkan

  Kerajaan telah merancang untuk

  menyelaras penggunaan tanah-tanah

  Kerajaan untuk dioptimakan dan

  mengenal pasti tanah-tanah yang tidak

  lagi sesuai untuk diberikan secara TOL.

  Tambahan lagi, Kerajaan juga telah,

  sedang dan akan menyediakan

  perumahan-perumahan di dalam

  Rancangan Perumahan Negara. Sayugia

  juga diingatkan bahawa tanah-tanah TOL

  tidak boleh dipindah milik kerana ianya

  adalah tanah yang diberikan secara lesen

  tumpang sementara dan untuk kegunaan

  sementara sahaja. Lesen Tumpang

  Sementara atau TOL tersebut hanya sah

  dari tahun kesetahun dan memang

  dipersyaratkan bahawa jika Kerajaan

  berhasrat untuk menggunakan tanah

  tersebut untuk projek Kerajaan maka

  lesen-lesen tersebut boleh dibatalkan.

  2. Saranan daripada Yang

  Berhormat Awang Haji Jumat bin

  Akim, Yang Berhormat Awang

  Haji Mohd. Shafiee bin Ahmad,

  Yang Berhormat Orang Kaya Jaya

  Putera Dato Paduka Awang Haji

  Mohamad Taha bin Abd. Rauf:

  Isu-isu RPN (Rancangan Perumahan

  Negara

  Mengwujudkan kawasan perumahan

  di kampung-kampung

  Jawapan:

  Projek infill scheme menyediakan lot-lot

  tanah di kawasan tanah kosong di

  kampung-kampung telah dilaksanakan di

  beberapa kampung seperti Kampung

  Madang, Kampung Meragang dan

  beberapa buah kampung lagi. Skim infill

  ini akan dilaratkan ke kawasan tanah

  kosong di kampung lain. Ini termasuklah

  penyediaan rumah mengikut tempat

  kediaman asal pemohon di kampung

  pedalaman. Tapak-tapak yang

  bersesuaian di kampung-kampung sedang

  dikenal pasti.

  3. Soalan daripada Yang Berhormat

  Awang Haji Sulaiman bin Haji

  Ahad:

  Mengenai kegiatan perniagaan di

  kawasan perumahan dan

  pembesaran jalan belakang ke

  Rancangan Perumahan Negara

  (RPN) Kampung Rataie.

  Jawapan:

  Syarat Perumahan RPN yang tidak

  membenarkan pemilik rumah menjalankan

  kegiatan perniagaan adalah bagi tujuan

  mengelakan kesan atau impak yang boleh

  menjejaskan kesejahteraan dan

  keharmonian kejiranan penduduk

  setempat. Kegiatan perniagaan boleh saja

 • 790

  menimbulkan kesan bising, menjejaskan

  lalulintas dan kebersihan kawasan.

  Mengenai kemudahan bagi penduduk RPN

  Kampung Rataie menjalankan perniagaan,

  dimaklumkan tapak bagi kawasan

  perniagaan memang ada disediakan di

  kawasan RPN Kampung Rataie. Penduduk

  kampung boleh menggunakan tapak ini

  bagi maksud menjalankan perniagaan

  mereka. Mengenai cadangan untuk

  mendirikan gerai jualan, cadangan ini

  akan kita usahakan dengan pihak-pihak

  berkenaan. Cadangan pembesaran jalan

  ke RPN Kampung Rataie akan JKR teliti

  dan usahakan.

  4. Soalan daripada Yang Berhormat

  Awang Haji Jumat bin Akim:

  i. Jalan keluar masuk menuju ke

  Pusat Kesihatan Bunut dengan

  jalan besar supaya akan dapat

  dinaik taraf ataupun

  dibesarkan bagi melancarkan

  perjalanan kenderaan teutama

  jika sekiranya ada kecemasan

  berlaku.

  Jawapan:

  Jabatan Kerja Raya, Kementerian

  Pembangunan akan mengkaji cadangan

  daripada Yang Berhormat Awang Haji

  Jumat bin Akim dan akan meningkatkan

  jalan laluan berkenaan mengambil kira

  keadaan tapak, trafik dan keselamatan

  jalan raya untuk melancarkan trafik

  terutamanya semasa kesibukan. Kerja-

  kerja berkenaan dapat dilaksanakan

  melalui kontrak penggal Jabatan Kerja

  Raya (JKR) yang sedia ada.

  ii. Simpang 4, Jalan Mulaut-

  Masin, Jalan Lampaki dan

  Jalan Lubuk Sigurun Kampung

  Mulaut. Akhir-akhir ini, Jalan

  Mulaut/Masin semakin sibuk

  dan sesak oleh kenderaan

  yang lalu lalang menggunakan

  jalan berkenaan terutama

  pada waktu pagi, tengahari,

  petang dan waktu balik

  bekerja. Kesesakan ini

  semakin bertambah dengan

  adanya ibu bapa dan orang

  ramai yang menghantar dan

  mengambil anak-anak mereka

  ke sekolah dari Pusat

  Tingkatan Enam Sengkurong-

  Mulaut, Sekolah Rendah

  Mulaut, Sekolah Agama dan

  sebagainya. Oleh itu penduduk

  kampung mencadangkan

  supaya lampu isyarat (traffic

  light) didirikan di Simpang 4

  yang dimaksudkan.

  Jawapan:

  Jabatan Kerja Raya, Kementerian

  Pembangunan juga akan mengkaji

  keadaan trafik di simpang berkenaan dan

  jika trafik telah melebihi kapasiti simpang

  berkenaan, JKR akan memohon

  peruntukan tertentu bagi pembaikkan

  persimpangan dan pemasangan lampu

  isyarat berkenaan.

  5. Soalan daripada Yang Berhormat

  Dato Paduka Awang Haji Abdullah

  bin Haji Mohd. Jaafar:

  i. Kaola akan membawa isu

  menaik taraf jalan, simpang

  jalan (excess road). Antara

  syarat bagi menaik taraf

  jalan, simpang laluan (excess

  road) ialah kawasan tersebut

  hendaklah sekurang-kurang-

  nya ada 5 buah rumah. Dalam

  hal ini, kaola mencadangkan

  syarat tersebut dikaji semula

  dengan mempertimbangkan

 • 791

  sokongan laluan yang kurang

  dari 5 buah rumah. Ini

  membolehkan semua rakyat

  dapat kemudahan yang sama

  dengan yang lain.

  Jawapan:

  Skim bagi menaik taraf simpang-simpang

  telah pun diadakan untuk perkembangan

  sosio-ekonomi Negara. Sejak RKN ke 6,

  sebanyak 862 simpang dalam sepanjang

  226 km diseluruh negara telah pun dinaik

  taraf.

  Syarat utama bagi menaik taraf simpang-

  simpang adalah kepadatan simpang

  berkenaan mesti melebihi 30 buah rumah

  dalam 1 kilometer dan mempunyai

  sekurang-kurangnya dalam 5 buah rumah

  pada simpang berkenaan. Walaupun

  syarat kepadatan masa ini amat tinggi,

  sejumlah lebih 360 simpang yang

  memenuhi syarat berkenaan adalah dalam

  giliran untuk dinaik taraf, tertakluk kepada

  peruntukan yang diluluskan.

  Walau bagaimanapun, pihak Jabatan Kerja

  Raya, Kementerian Pembangunan

  menyedari bahawa kepadatan di Daerah

  Tutong dan Daerah Temburong adalah

  kurang jika dibandingkan dengan Daerah

  Brunei dan Muara, maka syarat-syarat

  bagi menaik taraf simpang di daerah-

  daerah berkenaan akan direview semula

  demi untuk kebaikan penduduk-penduduk

  di daerah-daerah tertentu.

  ii. Sehubungan dengan ini juga,

  kaola cadangkan jalan kecil

  Bukit Panggal yang

  menghubungkan Jalan Tutong

  ke Lebuh Raya Muara-Tutong

  dapat dilebarkan dan

  seterusnya dinaik taraf kerana

  jumlah kereta yang

  menggunakan jalan tersebut

  setiap hari meningkat.

  Dicadangkan supaya dibina

  flyover bagi menyeberangi

  jalan kerana mengunakan

  pusingan U-turn yang ada

  sekarang adalah berbahaya.

  Jawapan:

  Satu perancangan sedang dalam kajian

  oleh pihak BEDB untuk mengadakan

  kemajuan industri di kawasan Bukit

  Panggal. Kajian berkenaan akan termasuk

  juga perancangan menaik taraf jalan dari

  Lebuhraya hingga ke Jalan Tutong lama

  dan perancangan bagi sebuah jejambat di

  persimpangan Lebuhraya Jalan Bukit

  Panggal. Maklumat-maklumat

  perancangan berkenaan mungkin dapat

  dikongsikan selepas perancangan

  berkenaan siap selesai nanti.

  6. Yang Berhormat Awang Haj

  Sulaiman bin Haji Ahad:

  i. Kaola mencadangkan supaya

  benteng tebing Sungai

  Temburong di Pekan Bangar,

  yang sudah ada pada masa ini,

  akan dapat dipertimbangkan

  untuk disambung hingga ke

  hujung Kampung Menengah

  sebagai benteng menahan air

  bah yang deras bila musim

  tengkujuh dan bagi

  mengelakkan hakisan tanah

  atau tanah runtuh yang akan

  melibatkan rumah-rumah yang

  berdekatan dengan tebing

  sungai penduduk kampong

  yang berkenaan.

  Jawapan:

 • 792

  Dalam jangka masa panjang, projek

  saliran bagi penyambungan benteng

  penahan air tebing Sungai Temburong

  dari Pekan Bangar ke hujung Kampung

  Menengah adalah termasuk dalam

  perancangan Jabatan Kerja Raya,

  Kementerian Pembangunan di bawah

  senarai Skim Rancangan Kemajuan Ke-11.

  ii. Dicadangkan jalan kedua

  dibina dari Kampung Ratie,

  Mukim Bokok menunju ke

  Kampung Peliunan, Mukim

  Bangar Temburong. Diusulkan

  supaya ada jalan alternative

  jika berlaku banjir kilat di

  kampung dan mukim tersebut

  dan sebagai jalan pintas ke

  Pekan Bangar.

  Jawapan:

  Laluan jalan alternative ini belum terdapat

  dalam rancangan Kementerian

  Pembangunan. Namun demikian, usul ini

  akan diteliti kesesuaiannya

  memandangkan kawasan yang akan

  dilalui adalah merentasi bukit tinggi dan

  memerlukan kajian terperinci.

  iii. Dicadangkan supaya mesin

  memproses aspal diadakan

  di Daerah Temburong

  bagi kemudahan dan

  mempercepatkan lagi kerja-

  kerja membaiki kerosakan dan

  menaiktaraf jalan-jalan raya

  di Daerah ini.

  Jawapan:

  Perkara ini adalah tertakluk kepada situasi

  pasaran. Kontraktor-kontraktor akan

  melabur dalam penyediaan mesin

  memasak asphal jika kerja-kerja

  pembinaan dan pemeliharaan berlaku

  semasa kontraktor melaksanakan

  pelebaran Jalan Puni ke Pos Kawalan

  Labu. Walau bagaimanappun, selepas

  projek siap dilaksanakan, mesin memasak

  asphal di keluarkan daripada Daerah

  Temburong kerana jumlah penggunaan

  asphal bagi pemeliharaan adalah cuma

  sedikit saja. Jabatan Kerja Raya akan

  sentiasa memastikan langkah-langkah

  berpatutuan diambil oleh pihak kontraktor

  supaya kualiti asphal yang dibekalkan dari

  Daerah Brunei dan Muara adalah

  memenuhi spesifikasi bagi kerja-kerja

  pemeliharaan jalan raya di Daerah

  Temburong.

  iv. Kaola sukacita mencadangkan

  supaya jalan kecil Kampung

  Peliunan, Mukim Batu Apoi,

  memerlukan pembaikan dan

  dinaik taraf kerana jalan raya

  yang ada pada masa ini terlalu

  kecil bagi laluan dua buah

  kenderaan bila bertembung

  dan jalan raya berkenaan

  banyak rosak dan berlubang-

  lubang.

  Jawapan:

  Jabatan Kerja Raya, Kementerian

  Pembangunan akan mengadakan

  pemeriksaan atas jalan berkenaan dan

  mengambil tindakan yang bersesuaian. Di

  samping itu pihak Jabatan Kerja Raya juga

  akan menilai jalan berkenaan untuk tujuan

  pembaikannya.

  Walau bagaimapun, implemantasi

  pembaikannya adalah tertakluk kepada

  keutamaan dan kebenaran peruntukan.

 • 793

  JAWAPAN KEPADA SOALAN-

  SOALAN JAWAB MULUT YANG

  DIJAWAB SECARA BERTULIS

  DARIPADA YANG BERHORMAT

  MENTERI PENDIDIKAN:

  7. Soalan Yang Dibawakan Oleh

  Yang Berhormat Awang Haji

  Tahamit Bin Haji Nudin:

  Aduan dari pelajar-pelajar yang

  mengikuti pengajian di luar negeri,

  mengenai pemberitahuan kelayakan

  menerima biasiswa dari pihak Kerajaan.

  Ada segelintir pelajar hanya mengetahui,

  mereka akan belajar ke luar negeri sehari

  sebelum bertolak ke luar negeri.

  Jawapan:

  Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan

  penghargaan dan terima kasih kepada

  Yang Berhormat Awang Haji Tahamit bin

  Haji Nudin di atas keprihatinan beliau

  dalam mengetengahkan isu kelambatan

  pemberitahuan biasiswa kepada pemohon

  yang berjaya.

  Kementerian Pendidikan mengambil

  maklum bahawa isu ini adalah penting dan

  perlu diberikan perhatian serius. Adalah

  dimaklumkan pada masa ini pihak

  Kementerian sedang berusaha keras untuk

  memperbaiki perkara ini dengan

  mengambil langkah-langkah strategik

  untuk menilai dan merebiu lagi proses-

  proses, tatacara, syarat-syarat

  permohonan dan pemilihan biasiswa yang

  sedia ada. Ini adalah untuk memastikan

  perjalanan seorang pemohon biasiswa itu

  lancar dimana pemberitahuan keputusan

  biasiswa akan dapat dibuat lebih awal

  daripada tarikh berangkat ke luar negara.

  Kementerian Pendidikan mengambil

  maklum bahawa persiapan untuk ke luar

  negara adalah mencabar dan memakan

  masa seperti permohonan visa,

  pemeriksaan kesihatan dan urusan tiket

  pelayaran. Di samping itu, para pemohon

  juga perlu untuk sampai ke negeri

  destinasi pada masa yang awal dan sesuai

  untuk urusan tempat tinggal, membuka

  akaun bank, menghadiri orientasi,

  pendaftaran universiti dan sebagainya,

  jesteru ini, beberapa Student Unit di

  bawah Kementerian Pendidikan memang

  telah ada beroperasi di negara-negara

  tertentu bagi memastikan kelancaran

  kedatangan para penuntut kita ke negara-

  negara tersebut.

  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka

  Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan

  Negara Brunei Darussalam telah bertitah

  pada Majlis Bersama Rakyat dan

  Penduduk Negara Brunei Darussalam yang

  berada di United Kingdom dan Ireland

  pada bulan Disember 2013 bagi satu polisi

  dermasiswa baru dibentuk bagi

  mempastikan calon-calon penerima

  biasiswa kerajaan adalah benar-benar

  layak. Ini adalah bagi memastikan isu

  mismatch tidak berlarutan dan

  memastikan pelaburan Kerajaan selama

  ini membuahkan hasil atau Return on

  Investment (ROI) yang maksima.

  Adalah juga dimaklumkan bahawa satu

  Jawatankuasa Ad Hoc bagi Meneliti Skim-

  Skim Biasiswa Di Negara Brunei

  Darussalam telah ditubuhkan untuk

  merebiu dasar dan menilai pelbagai isu

  berkaitan biasiswa demi menambahbaik

  lagi proses dan pemilihan biasiswa.

  Alhamdulillah, berkaitan dengan perkara

  biasiswa ini juga, Kebawah Duli Yang

  Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan

  dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei

  Darissalam telah memperkenankan

  penubuhan satu Badan Khas yang

  bertanggungjawab menyediakan dasar

  perancangan sumber tenaga manusia

 • 794

  (manpower planning). Tujuan utama

  Badan Khas Sumber Tenaga Manusia ini

  ditubuhkan adalah untuk memadankan

  permintaan dan bekalan bagi kemahiran

  (demand and supply for skills) dalam

  pembangunan ekonomi berdasarkan tahap

  sedia ada dan anggaran keperluan masa

  depan.

  Apa yang lebih penting, Badan Khas ini

  akan membolehkan projeksi keperluan

  sumber tenaga manusia yang boleh

  digunakan sebagai panduan untuk

  menawarkan biasiswa menurut bidang

  dan bilangan selaras dengan keperluan

  sebenar sumber tenaga manusia di negara

  ini.

  Insya Allah, penganugerahan biasiswa

  oleh Kementerian Pendidikan akan

  dijalankan dengan lebih strategik, selaras

  dengan keperluan Negara dan diberikan

  kepada yang benar-benar layak

  menerima. Kita perlulah juga ingat dan

  faham bahawa biasiswa bukanlah satu hak

  (right) tetapi adalah satu keistimewaan

  bagi mereka yang betul-betul layak.

  8. Yang Berhormat Awang Haji

  Ramli bin Haji Lahit:

  Adakah perancangan supaya herba-

  herbaan hutan negara ini termasuk

  dalam kajian saintifik untuk

  mengenal pasti kandungan dan

  khasiatnya? Kerana di bawah Skim

  Insentif Pendidikan Brunei,

  peruntukan $5 juta disediakan untuk

  meningkatkan aktiviti penyelidikan

  dan pembangunan R&D (Research

  and Development).

  Jawapan:

  Kaola ingin merujuk pertanyaan dari Yang

  Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahit

  mengenai penyelidikan dalam bidang

  perubatan herba atau herbal medicine

  sebagaimana dititahkan oleh Kebawah

  Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda

  Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei

  Darussalam di Majlis Konvokesyen

  Universiti Brunei Darussalam pada tahun

  2011. Penyelidikan-penyelidikan herba

  termasuk perubatan herba ada dijalankan

  di Universiti Brunei Darussalam di mana

  ianya adalah salah satu program

  penyelidikan di bawah penyelidikan

  Biodiversity. Adalah dimaklumkan bahawa

  Biodivesity adalah salah satu bidang

  penyelidikan niche bagi Universiti Brunei

  Darussalam. Bidang penyelidikan nichle

  lain di Universiti Brunei Darussalam

  termasuk tenaga, agrotechnology,

  Kewangan dan Tabdir Urus Islam dan

  Pengajian Asian.

  Untuk makluman Ahli-Ahli Yang Berhormat

  jua, penyelidikan Biodiversity di Universiti

  Brunei Darussalam merentasi disiplin dan

  dijalankan oleh beberapa fakulti dan pusat

  penyelidikan terutama sekali oleh Institute

  of Biodiversity and Environment Research.

  Institut ini adalah institut antarabangsa

  dan aktif dalam aktiviti-aktiviti

  penyelidikan dan pendidikan kerjasama

  termasuk dalam pertukaran pelajar-pelajar

  bersama institut-institut terkemuka seperti

  Priceton University, Cambridge University,

  New York Botanical Garden dan lain-lain

  lagi. Universiti Brunei Darussalam adalah

  juga pengasas, pengerusi dan sekretariat

  bagi rangkaian universiti-universiti

  antarabangsa yang dikenali sebagai iCUBE

  iaitu International Consortium of

  Universities in the study of Biodiversity

  and Environment. Ahli-ahli lain dalam

  rangkaian ini adalah National University of

  Singapore, Kings College London, Monash

  Unversity di Australia, Auckland University

  di New Zealand, Korea University, Bonn

 • 795

  University di Germany dan University of

  North Carolina at Chapel Hill di Amerika

  Syarikat.

  Menyentuh penyelidikan khusus kepada

  perubatan herba atau herbal medicine

  pula, ada terdapat beberapa projek yang

  merentasi beberapa disiplin di bawah

  penyelidikan ini. Dana dari Majlis

  Penyelidikan Brunei (Brunei Research

  Council) bagi penyelidikan ini adalah

  sebanyak $6.25 juta dan $750,000 lagi

  diperuntukan bagi pengeluaran paten hasil

  dari penyelidikan ini.

  Universiti Brunei Darussalam berkolabarasi

  dengan beberapa institusi antarabangsa

  dalam penyelidikan ini termasuk G STEP

  dari Korea, Universiti Malaya, dan baru-

  baru ini Osaka University. Skop

  penyelidikan perubatan herba adalah luas

  dari takat penggunaan herba sebagai ubat

  di kalangan masyarakat melayu ke

  penyelidikan yang melibatkan

  bioprospecting bagi mengkaji herba-herba

  yang terdapat di Brunei untuk

  kegunaannya dalam perubatan tradisional.

  Ada terdapat 68 jenis herba tempatan

  yang sedang dalam kajian dan ini

  termasuk pengaga, bunga kunyit, pucuk

  pawas dan ginseng Brunei. Skop

  penyelidikan herba meliputi beberapa

  jenis kajian termasuk kajian aktiviti anti-

  oxidant dan kajian kandungan bio active

  compounds. Selain dari itu, extract dari

  herba juga sedang dikaji bagi

  kegunaannya dalam perubatan seperti

  selepas besalin dan penyakit kencing

  manis. Di sini juga perlu dimaklumkan

  bahawa penyelidikan sains yang

  membawa faedah kepada manusia

  selalunya mengambil tempoh yang lama.

  Walau bagaimanapun, setakat ini

  beberapa perkembangan didapati di mana

  contohnya ada herba yang dilihat

  mempunyai kemampuan untuk

  menumbuhkan semula sel (cell

  regeneration) dari organ pancreas dalam

  tikus dan ini adalah berpotensi untuk

  perubatan bagi kencing manis.

  Program penyelidikan ini juga berhasrat

  untuk membangun kapasiti tenaga

  kepakaran terutama sekali anak tempatan

  kita. Pada masa ini, ada terdapat 4

  pelajar di tahap PhD dan 3 pelajar di

  tahap Sarjana selain daripada beberapa

  researcher fellows yang lain. Selain dari

  ini, Fakulti Sains juga akan menawarkan

  pengkhususan dalam bidang Biochemistry

  and Molecular Biology di peringkat Sarjana

  Muda di mana pendidikan dan

  penyelidikan herba akan dimasukkan.

  PENJELASAN TAMBAHAN DARIPADA

  YANG BERHORMAT MENTERI

  PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-

  SUMBER UTAMA:

  Kampung Tanjung Maya, sering dibanjiri

  dan kemasukan air-air masin ataupun

  air pasang daripada laut ini

  menjejaskan pengusaha-pengusaha

  daripada mendapatkan pengeluaran yang

  tinggi. Di Lamunin ini akan kaola lihat

  macam mana kesesuaiannya, tetapi

  memang dikesan Kampung Tanjung Maya

  itu, air daripada laut telah mula menaiki

  kawasan atasan kawasan ulu di Sungai

  Tutong. Kaola pada masa ini, dengan

  bantuan ITB membuat kajian tentang

  macam mana usaha untuk mengurangkan

  kemasukan air masin dari laut ke sungai-

  sungai di Tutong itu. Walau macam

  manapun, Yang Berhormat tadi telah

  mencadangkan supaya diusahakan

  dengan pokok-pokok rumbia.

  Di Lubuk Gusih, 4 tahun lalu telah dibuka

  dan ini akan diusahakan untuk dijadikan

 • 796

  tempat pengeluaran yang melibatkan

  kerjasama dengan ITB terutamanya

  tentang mendatangkan pengaliran air dan

  sebagainya dan mengurangkan kesan-

  kesan kemasukan air pasang air masin

  dari laut ke kawasan-kawasan tersebut.

  JAWAPAN TAMBAHAN DARIPADA

  YANG BERHORMAT MENTERI

  PENDIDIKAN:

  Kaola ingin memberi jawapan tambahan

  mengenai soalan dari Yang Berhormat

  Awang Haji Ramli bin Haji Lahit mengenai

  usaha untuk mengurangkan air masin dari

  laut ke sungai-sungai di Tutong. Adalah

  dimaklumkan bahawa Institut Teknologi

  Brunei dan Kementerian Perindustrian dan

  Sumber-Sumber Utama ada menjalankan

  penyelidikan pengairan padi. Ianya

  melibatkan beberapa ahli akademik dan

  pembantu penyelidik (research assistants)

  lepasan diploma yang termasuk anak

  tempatan. Projek Pengairan Padi ini

  dibaiyai oleh Majlis Penyelidikan Brunei

  (BRC) dengan dana penyelidikan sebanyak

  B$613,460.

  Penyelidikan ini berfokus kepada skim

  padi di Lubok Gusih yang terletak di

  Mukim Kiudang dengan keluasan hampir

  55.9 hektar. Kawasan padi adalah rata

  dan berpaya dan berhampiran dengan

  Sungai Birau. Kawasan ini mempunyai

  masalah dengan pengairan di mana:

  1) Bekalan air tidak mencukupi;

  2) Hanya kawasan padi berhampiran

  dengan sungai sahaja yang dapat

  menerima pembekalan air;

  3) Kemarau selama 1-2 bulan boleh

  menyebabkan air dari laut masuk

  sungai dan terus ke kawasan

  tanaman padi, seterusnya

  menyebabkan penanaman padi

  diberhentikan untuk seketika; dan

  4) Di waktu hujan lebat, saliran akan

  tersekat menyebabkan padi

  tenggelam oleh air yang

  bertekung.

  Penyelidikan adalah untuk menyelesaikan

  masalah-masalah tersebut dengan

  membentuk struktur pengawalan yang

  dipanggil Sluice Gates. Pagar ini

  digunakan untuk mengawal dan menyukat

  kadar aliran air di dalam sungai dan

  terusan terbuka. Sluice gate perlu

  disimpan tinggi apabila air dalam keadaan

  rendah. Bagi mukim ini, 2 reka alternatif

  telah dicadangkan:

  1) Empangan direka-bentuk di mana

  tahap crest sama dengan air

  pasang;

  2) Empangan rendah dengan sluice

  gate.

  Fasa penyelidikan seterusnya adalah

  untuk mereka-bentuk Sluice Gate secara

  terperinci dan keberkesanan kos atau cost

  effectiveness pengendaliannya. Projek

  yang bermula April 2010 akan dijangka

  selesai April 2014.

  Hari Selasa, 16 Jamadilawal 1435 / 18

  Mac 2014 (Pagi)

  9. Yang Berhormat Dato Paduka

  Awang Haji Abdullah bin Haji

  Mohd. Jaafar:

  Pada masa ini, terdapat empat buah

  institusi pengajian tinggi, tiga di

  Kementerian Pendidikan dan satu di

  Kementerian Hal Ehwal Ugama.

  Kaola difahamkan, aktiviti-aktiviti

  para ahli akademik adalah

  pengajaran (teaching) menyediakan

  penyelidikan dan juga sumbangan

 • 797

  kepada masyarakat. Sukacita ingin

  mengetahui:

  i. Adakah kriteria-kriteria bagi

  kenaikan pangkat bagi para ahli

  akademik di empat institusi ini,

  seragam atau berlainan?; dan

  ii. Apakah kriteria-kriteria bagi

  kenaikan pangkat para ahli

  akademi ke Profesor Madya?

  Berapa banyak pendidikan yang

  diperlukan untuk kenaikan

  pangkat ini? Adakah para ahli

  akademi ini menerbitkan hasil

  penyelidikan mereka di jurnal

  tempatan dan di luar Negara?

  PENJELASAN TAMBAHAN DARIPADA

  YANG BERHORMAT MENTERI

  PENDIDIKAN:

  Yang Berhormat Pengerusi, kaola ingin

  memberikan penjelasan tambahan untuk

  soalan yang ditimbulkan oleh Yang

  Berhormat Dato Paduka Haji Awang

  Abdullah bin Haji Mohd. Jaafar mengenai

  kriteria-kriteria kenaikan pangkat bagi ahli

  akademik di Institusi Pengajian Tinggi.

  Alhamdulillah, kaola dengan ini

  memaklumkan bahawa melalui surat Yang

  Mulia Timbalan Menteri Kewangan

  bilangan KKW/MKII/24 bertarikh

  4 Jamadilawal 1435 bersamaan 6 Mac

  2014, menyatakan bahawa Kebawah Duli

  Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda

  Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei

  Darussalam telahpun memperkenankan

  skim baru Skim Perkhidmatan Tenaga

  Akademik Institusi Pengajian Tinggi Awam

  (SPTA). SPTA ini adalah untuk kesemua

  institusi-institusi pengajian tinggi di Brunei

  Darussalam, iaitu UBD, ITB, UNISSA dan

  KUPUSB.

  Pengemaskinian skim ini adalah bertujuan

  bagi:

  1. Menyediakan satu skim

  perkhidmatan yang lebih

  kompetitif untuk berdaya-saing

  bagi menarik tenaga akademik

  yang berkualiti tinggi dalam

  semua peringkat, setanding

  dengan yang terdapat di

  institusi-institusi pengajian

  tinggi antarabangsa;

  2. Menaik taraf kelayakan tenaga

  akademik untuk memastikan

  mereka sentiasa relevan dan

  diperkembangkan dari segi

  keupayaan;

  3. Penyediaan insentif yang

  kompetitif bagi menarik tenaga

  akademik yang diperlukan

  didalam bidang-bidang strategik

  termasuk klinikal dan

  professional, diantaranya, dari

  kalangan tenaga akademik

  antarabangsa yang berkelayakan

  dan berpengalaman;

  4. Menyediakan aliran peringkat

  rendah iaitu Penolong Pensyarah

  sehinggalah ke peringkat

  profesor dengan kemudahan

  tanggagaji yang kompetitif

  bagi menggalakkan dedikasi

  perkhidmatan di dalam

  pengajaran dan penyelidikan;

  5. Menekankan kepada kelayakan-

  kelayakan akademik dan

  profesional serta KPI yang perlu

  dipenuhi oleh tenaga akademik

  bagi kemajuan di sepanjang

  aliran kerjaya tenaga akademik;

  dan

 • 798

  6. Mewujudkan aliran kerjaya

  (career path) yang seimbang

  dan selaras dengan jawatan,

  insentif, kelayakan dan

  kedudukan tanggagaji yang

  tidak bertindih.

  Dalam SPTA baru ini, kenaikan

  pangkat ahli-ahli akademik pada

  setiap peringkat akan perlu

  mencapai KPI yang sediakan

  berasaskan kepada tiga kriteria,

  iaitu 1) Pengajaran, 2)

  Penyelidikan dan Penerbitan, dan

  3) Servis (kepada universiti,

  masyarakat dan negara, termasuk

  servis di peringkat antarabangsa).

  Perlu ditekankan di sini bahawa

  hanya ahli-ahli akademik yang

  betul-betul berkelayakan akan

  beralih ke Skim Baru. Mereka yang

  tidak memenuhi kriteria akan

  masih bertahan dalam skim lama,

  sehinggalah mereka memenuhi

  kriteria-kriteria perpindahan.

  Di sini kaola ingin memetik Titah

  Kebawah Duli Yang Maha Mulia

  Seri Baginda Sultan dan Yang Di-

  Pertuan Negara Brunei Darussalam

  di Majlis Konvokesyen UBD ke-21,

  pada 12 Zulkaedah 1430 Hijrah

  bersamaan dengan 31 Oktober

  2009:

  Beta juga mahu melihat

  peningkatan jumlah tenaga

  akademik tempatan yang

  berjawatan Pensyarah Kanan

  dan Profesor Madya. Namun

  dalam pada itu, kita tidak

  menggalakkan hanya untuk

  meningkat semata-mata,

  tetapi peningkatan mestilah

  betul-betul menepati kriteria

  kelayakan, sebagaimana yang

  diamalkan oleh universiti-

  universiti yang berprestij di

  dunia.

  Maka untuk itu, calon-calon

  Pensyarah Kanan dan Profesor

  Madya itu hendaklah betul-

  betul memenuhi syarat-syarat

  yang diperlukan, diantaranya

  mesti kreatif dan gigih

  melakukan penyelidikan-

  penyelidikan serta

  menghasilkan karya-karya

  penulisan yang bermutu.

  Semua ini akan turut menjadi

  sukat-sukat kepada tahap

  kualiti mereka. Tanpa

  penyelidikan dan hasil-hasil

  kreatif itu, maka akan

  sukarlah untuk kita bercakap

  mengenai kualiti.

  Pelbagai strategi juga

  akan diusahakan bagi

  memperkembangkan keupayaan,

  kepakaran dan kemahiran ahli-ahli

  akademik bukan sahaja untuk

  memberikan kesempatan untuk

  mereka beralih ke Skim Baru ini,

  terutamanya di kalangan ahli

  akademik ini. Di UBD misalnya,

  pelbagai inisiatif dan insentif telah

  dilaksanakan bagi memangkin

  produktiviti ahli-ahli akademinya,

  serta memantapkan keupayaan

  mereka. Inisiatif-inisiatif ini akan

  dilaratkan ke Institusi-institusi

  pengajian tinggi yang lain.

  Inisiatif ini termasuk:

  1. Pemberian dana dan cuti

  penyelidikan (research grants

  and leave);

 • 799

  2. Penyediaan program-program

  latihan perkembangan

  akademik, seperti bengkel-

  bengkel pengajaran, penulisan,

  perisian dan keadah-kaedah

  penyelidikan yang inovatif;

  3. Pemberian cuti sabatikal,

  temasuk program latihan

  lepasan pasca-kedoktoran

  (post-doctoral training) ;

  4. Pemberian atau milik-sama

  hak-hak penyelidikan, seperti

  Hak-Hak Harta Intelek

  (Intellectual Property Rights),

  Paten-paten (patents) dan

  Royalti (Royalties) ;

  5. Pemberian anugerah-anugerah

  cemerlang seperti Anugerah

  Pengajar Cemerlang (Teaching

  Excellence Award) dan

  Anugerah Penyelidik Cemerlang

  (Research Excellence Award).

  JAWAPAN-JAWAPAN BERTULIS

  DARIPADA YANG BERHORMAT

  KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA

  DAN SUKAN:

  10. Yang Berhormat Awang Haji

  Mohd. Shafie bin Ahmad:

  i. Mengenai succession

  planning, melalui

  pemerhatian bahawa

  jawatan Timbalan

  Setiausaha Tetap di

  Kementerian Kebudayaan,

  Belia dan Sukan sudah

  setahun tidak diisi.

  Sepatutnya tidak dibiarkan

  kosong (sekadar menarik

  perhatian Dewan sahaja).

  Jawapan:

  Sukacita menarik perhatian

  Yang Berhormat jua bahawa

  jawatan Timbalan Setiausaha

  Tetap adalah merupakan antara

  jawatan yang paling kanan dan

  pengisiannya adalah berbeza

  dari jawatan yang lain yang

  memerlukan penelitian yang

  rapi. Lantikan Timbalan

  Setiausaha Tetap ini juga bukan

  semata-mata bidang kuasa

  kementerian tetapi juga agensi-

  agensi yang lain dan

  sememangnya pihak

  kementerian memberikan

  perhatian mengenai perkara ini.

  ii. Apakah status isu-isu sosial

  terkini yang dibincangkan

  oleh Majlis Kebangsaan Isu

  Sosial, khususnya penilaian

  yang dibuat serta

  perkembangan mengenai

  langkah-langkah yang telah

  diambil ke atas pelan

  tindakan untuk menangani

  isu-isu sosial di negara ini?

  Jawapan:

  Majlis Kebangsaan Isu Sosial

  telah mengenal pasti 11 isu

  sosial utama yang perlu

  ditangani iaitu kemiskinan,

  rumah daif, pekerjaan sekuriti

  sosial, mentaliti masyarakat,

  kegiatan kurang bermoral,

  jenayah, isu wanita, keluarga,

  orang berkeperluan khas dan

  warga emas.

  Bagi menangani isu ini,

  beberapa jawatankuasa khas

  yang diterajui oleh beberapa

 • 800

  agensi dalam kerajaan sedang

  dan telah meluluskan pelan

  tindakan masing-masing.

  Walau bagaimanapun, bagi

  jawatankuasa khas di bawah

  Kementerian Kebudayaan, Belia

  dan Sukan seperti

  Jawatankuasa Khas Institusi

  Keluarga dan Isu Wanita,

  Jawatankuasa Khas Isu Warga

  Emas dan Orang Berkeperluan

  Khas dan Jawatankuasa Khas

  Kemiskinan telah pun

  meluluskan pelan-pelan

  tindakan masing-masing dan

  sedang melaksanakannya.

  Kementerian ini bersedia untuk

  memberikan taklimat kepada

  Ahli-Ahli Yang Berhormat yang

  berminat mengenainya.

  iii. SMRC mempersoalkan

  mengenai jawatan-jawatan

  di SMRC untuk diisi atau

  diambil alih oleh

  (menerajui) anak-anak

  tempatan yang mempunyai

  kelulusan Sports Science.

  Jawapan:

  Kelulusan belumlah mencukupi

  untuk menjadi pakar dalam

  bidang sains sukan. Ianya

  memerlukan pengalaman dan

  latihan-latihan lanjutan dan ini

  mengambil makan jangka masa

  yang panjang. Mengenai

  dengan bidang ini, anak-anak

  tempatan lebih berminat untuk

  menjadi pegawai atau pakar

  perubatan di

  Kementerian Kesihatan. Walau

  bagaimanapun, pada masa ini 2

  kekosongan jawatan bagi

  Pegawai Perubatan di SMRC

  sedang dalam proses

  pengiklanan dan 2 jawatan

  Physiotherapist, dalam proses

  temuduga. Daripada

  pengalaman, profesi dalam

  bidang dukungan sains sukan

  seperti bio mechanic, exercise

  physiologist adalah kurang

  menarik dalam mana banyak

  mereka yang telah diambil

  menjawat jawatan-jawatan

  tersebut telah berhenti apabila

  mendapat tawaran yang lebih

  baik di tempat lain. Ini

  disebabkan skim perkhidmatan

  jawatan-jawatan berkenaan

  adalah merupakan sebagai

  jawatan sementara (non

  established post) dan pihak

  Kementerian akan terus

  berusaha untuk mendapatkan

  sebagai jawatan tetap.

  iv. Memohon mengongsikan

  penilaian yang telah dibuat

  oleh Majlis Kebangsaan Isu

  Sosial ke atas hasil kajian

  atau dapatan mengenai

  kemiskinan yang telah

  dibuat oleh ZD Consultant,

  khususnya yang boleh

  diguna pakai oleh majlis

  sebagai pelan tindakan

  atau garis panduan untuk

  menangani isu kemiskinan

  di negara ini.

  Jawapan:

  Mengenai kajian kemiskinan

  di Negara Brunei Darussalam,

  pihak konsultan telah

  mengemukakan pelan tindakan

  yang menyeluruh dan

  bersepadu bagi mempercepat-

 • 801

  kan usaha mengeluarkan

  orang-orang miskin dari

  belenggu kemiskinan yang

  mana terbahagi kepada 3

  peringkat yang perlu

  dilaksanakan serentak iaitu:

  Peringkat Individu

  Peringkat Masyarakat

  Peringkat Kerajaan

  Dalam hal ini, beberapa

  tindakan telah dan sedang

  dilaksanakan oleh

  Jawatankuasa Khas Kemiskinan

  yang dipengerusikan oleh Yang

  Berhormat Menteri

  Kebudayaan, Belia dan Sukan

  iaitu:

  a) Di peringkat masyarakat,

  usaha-usaha sektor

  persendirian, organisasi-

  organisasi masyarakat sivil

  dan organisasi akar umbi

  menyokong dasar-dasar

  Kerajaan melalui

  tanggungjawab korporat

  sosial dan masyarakat sivil

  dalam membantu merubah

  kehidupan orang-orang

  miskin. Satu contoh adalah

  One Village One Product di

  bawah Kementerian Hal

  Ehwal Dalam Negeri, yang

  mana bertujuan untuk

  mengiatkan budaya motivasi

  diri dan sara diri di kalangan

  penduduk tempatan dan

  seterusnya membuka ruang

  dan peluang pekerjaan,

  meningkatkan pendapatan

  keluarga dan memperbaiki

  taraf kehidupan dan

  seterusnya mengurangkan

  kadar kemiskinan.

  b) Di peringkat kerajaan, usaha-

  usaha menangani kemiskinan

  melibatkan penyertaan pelbagai

  agensi yang antaranya

  termasuk meningkatkan

  pelaburan dalam sumber

  tenaga manusia, peningkatan

  kapasiti para penganggur /

  pencari kerja, menyediakan

  persekitaran yang kondusif bagi

  meningkatkan penghasilan dan

  peluang-peluang pekerjaan,

  penyediaan mikro kredit,

  pengukuhan public private

  partnerships dan mempromosi

  tanggungjawab sosial korporat.

  Jawatankuasa Khas Kemiskinan

  akan terus berusaha bagi

  integrasi inisiatif-inisiatif

  pembasmian kemiskinan yang

  mana termasuk streamlining

  semua bantuan sosial,

  pengurusan kemiskinan dan

  program-program pembasmian

  kemiskinan.

  c) Di peringkat individu, usaha-

  usaha berterusan telah dibuat

  untuk merubah minda dan

  mengangkat keberdayaan

  individu yang lemah agar keluar

  daripada kepompong

  kemiskinan. Dalam Program

  workfare, penerima-penerima

  bantuan kebajikan bulanan

  yang muda dan berkeupayaan

  diberikan latihan melalui

  Program Perkasa dan Program

  Perkasa Komuniti di Pusat

  Pembangunan Belia. Di

  samping itu, jerayawara dan

  taklimat mengenai Pengurusan

  Kewangan dan Budaya

  Menabung juga telah diadakan

  di sekolah-sekolah, kampung-

 • 802

  kampung dan mukim-mukim

  termasuklah melalui media

  elektronik (Telivesyen dan

  Radio).

  d) Mengenai Kadar Minima Asas

  (KMKA) yang dicadangkan oleh

  pihak konsultan, pihak

  Kementerian Kebudayaan, Belia

  dan Sukan sedang membuat

  penyelarasan dengan

  mengambil kira hasil kajian

  perbelanjaan keluarga yang

  akan dibuat oleh pihak Jabatan

  Perancangan dan Kemajuan

  Ekonomi. Oleh yang demikian,

  MKMA belum dapat dikongsikan

  pada masa ini.

  v. Ingin mengetahui apakah

  status isu sosial terkini

  yang dibincangkan khusus

  mengenai penilaian yang

  dibuat dalam menangani

  isu sosial (pelan tindakan).

  Oleh itu, dicadangkan

  untuk dikongsikan hasil

  kajian yang telah

  dilaksanakan oleh CSPS

  mengenai dengan isu sosial

  di kalangan belia (dapatan

  yang diperolehi daripada

  kajian berkenaan).

  Jawapan:

  Mengenai dengan hasil kajian

  mengenai isu sosial di

  kalangan belia, pihak CSPS

  membuat kesimpulan masalah

  tersebut adalah berpunca

  daripada masalah keluarga dan

  pengaruh rakan sebaya. Dalam

  hal ini, Kementerian ini

  bersedia memberikan taklimat

  kepada Ahli-Ahli Yang

  Berhormat yang berminat

  mengenainya.

  vi. Berapa orang yang

  disenaraikan dalam

  golongan miskin dan

  berapa orang yang telah

  dapat dikeluarkan daripada

  golongan berkenaan.

  Jawapan:

  Kadar kemiskinan di Negara

  Brunei Darussalam adalah

  kemiskinan relatif dan

  bukannya kemiskinan tegar.

  Walau bagaimanapun, kategori

  orang susah di negara ini

  adalah mereka yang menerima

  bantuan kebajikan bulanan dan

  pengagihan wang zakat. Pada

  bulan Januari 2014 senarai

  5,318 ketua keluarga menerima

  bantuan daripada Jabatan

  Pembangunan Masyarakat.

  Jumlah yang terkeluar daripada

  kemiskinan pada masa ini

  adalah terlalu sedikit kerana

  pelan-pelan yang dilaksanakan

  hanya mengeluarkan hasil

  dalam tempoh jangka masa

  yang panjang.

  vii. Ingin mengetahui status

  perancangan Kementerian

  Kebudayaan, Belia dan

  Sukan mengenai cadangan

  penubuhan Pusat

  Perkembangan Belia di

  Daerah Tutong/Belait.

  Jawapan:

  Mengenai dengan status

  pembinaan Pusat

 • 803

  Pembangunan Belia baru bagi

  kawasan Daerah Belait dan

  Tutong, cadangan ini masih

  dalam proses perbincangan

  dengan pihak Jabatan

  Perancang Kemajuan Ekonomi

  (JPKE).

  11. Yang Berhormat Awang Haji

  Sulaiman bin Haji Ahad:

  i. Ingin mengetahui sama

  ada tapak Program

  Khidmat Bakti Negara

  di Daerah Temburong

  adalah tanah gazet di

  bawah Jabatan Belia

  dan Sukan bagi kemudahan

  sukan di Daerah

  Temburong dan

  mempersoalkan sama ada

  dengan penubuhan tapak

  berkenaan nanti adakah

  tidak menjejaskan

  prasarana sukan yang akan

  dibina.

  Jawapan:

  Tapak Kompleks Kem Kekal

  Program Khidmat Bakti Negara

  (PKBN) yang akan dibangun di

  Kampung Gadong Baru Mukim

  Batu Apoi meliputi tanah seluas

  12 ekar dengan bangunan-

  bangunan dan kelengkapannya

  yang tersendiri. Walau

  bagaimanapun, perlaksanaan

  pembangunan Kompleks kekal

  ini akan diusahakan secepat

  mungkin.

  Tapak pembinaan kem tetap

  PKBN di Batu Apoi itu adalah

  tapak yang digazetkan di

  bawah Jabatan Belia dan

  Sukan. Ketetapan ini dibuat

  oleh kerana kem tetap PKBN

  perlu dibangunkan seberapa

  segera. Tapak yang digunakan

  itu akan diganti dengan

  memohonkan tapak yang lain.

  ii. Jurulatih sukan tempatan

  di Daerah Temburong.

  Jawapan:

  Pada masa ini Jabatan Belia

  dan Sukan telah mengaturkan

  jurulatih tempatan bagi sukan

  pencak silat dan karatedo

  secara berjadual ke Daerah

  Temburong.

  iii. Menyentuh mengenai

  dengan perancangan serta

  pelaksanaan pelbagai

  program dan aktiviti belia

  agar selari dengan Perintah

  Kanun Hukuman Jenayah

  Syariah seperti aktiviti

  kebudayaan, kapal belia

  dan sebagainya.

  Jawapan:

  Kementerian Kebudayaan,

  Belia dan Sukan akan sentiasa

  mematuhi apa jua garis

  panduan yang disediakan oleh

  pihak-pihak yang berkuasa di

  dalam sama-sama

  melaksanakan Perintah Kanun

  Hukuman Jenayah Syariah.

  Dalam waktu yang sama, pihak

  Kementerian sentiasa

  menasihatkan peserta-peserta

  sukan untuk memakai pakaian

  yang bersesuaian. Begitu jua

  berkaitan dengan aspek

  kebudayaan dan kesenian.

 • 804

  Mengenai dengan Program

  Kapal Belia, program tersebut

  adalah di bawah pengendalian

  dan pembiayaan pihak Jepun

  dengan menggunakan kapal

  kepunyaan Jepun. Walau

  bagaimanapun, belia-belia

  yang dipilih bagi mewakili

  Negara Brunei Darussalam

  mengikuti kapal Belia tersebut

  diberikan kursus, tunjuk ajar

  dan peringatan untuk sentiasa

  menjaga imej, maruah dan

  identiti sebagai wakil kepada

  sebuah Negara Melayu Islam

  Beraja.

  12. Yang Berhormat Awang Haji

  Gapor @ Haji Md. Daud bin

  Karim:

  i) Bilakah kadar kemiskinan

  ini akan dikongsikan?

  Setiap berapa tahunkah

  kajian kemiskinan

  diadakan?

  Jawapan:

  Pada masa ini, kadar

  kemiskinan yang diperolehi

  melalui Kajiselidik Kemiskinan

  Mengenai Kemiskinan di

  Negara Brunei Darussalam

  akan diselaraskan dengan hasil

  Kajian Perbelanjaan Keluarga

  (Houshold Expenditure Survey)

  pada tahun 2011. Oleh yang

  demikian, perkara ini belum

  dapat dikongsikan pada masa

  ini.

  ii) Jumlah orang-orang miskin

  di Negara Brunei

  Darussalam?

  Jawapan:

  Jumlah orang-orang miskin

  yang menerima bantuan

  kebajikan bulanan pada bulan

  Januari 2014 ialah 5318 ketua

  keluarga.

  iii) Menyentuh mengenai

  kenapakah pemenang di

  peringkat serantau tidak

  mendapat pingat seperti

  yang pernah diberikan

  kepada pemain bola sepak

  Piala Malaysia pada tahun

  1999 yang telah

  dianugerahkan PJK.

  Jawapan:

  Dari masa ke semasa,

  Kementerian ini menyokong

  bagi penganugerahan pingat

  kepada para atlet yang telah

  mengharumkan nama negara

  di arena sukan serantau dan

  antarabangsa.

  Semasa ucapan mukadimah

  Yang Berhormat Menteri

  Kebudayaan, Belia dan Sukan

  juga telah memaklumkan

  bahawa sebuah Galeri Sukan

  akan dibuka rasmi pada

  7 April 2014 sebagai satu cara

  untuk memberikan

  penghormatan terhadap

  pencapaian mereka dalam

  sukan.

  13. Yang Berhormat Datin Paduka

  Dayang Hajah Salbiah binti

  Haji Sulaiman:

 • 805

  i. Pelan Tindakan Isu

  Kemiskinan. Bilakah pelan

  ini akan dikongsikan

  dengan orang ramai?

  Apakah KPI bagi menilai

  keberkesannya?

  Jawapan:

  Pelan Tindakan Membasmi

  Kemiskinan telahpun

  dimaklumkan dalam majlis-

  majlis yang berkaitan dengan

  pembasmian kemiskinan dan

  ianya memang telahpun

  disebarluaskan kepada semua

  stakeholders dan agensi-agensi

  yang perlu mengambil

  tindakan. Ianya juga

  disebarluaskan kepada

  peserta-peserta seminar,

  pekerja-pekerja sosial dan

  pihak-pihak yang tertentu.

  Pelan tindakan ini memang

  sudah dalam proses

  perlaksanaan oleh semua

  agensi yang bertanggungjawab

  bagi aspek-aspek pembasmian

  kemisikinan yang tersebut.

  KPI bagi menilai keberkesanan

  pelan tindakan ini sedang dalam

  proses penyediaan atau

  penetapan yangmana agensi-

  agensi berkenaan diperlukan

  untuk menjelaskan kedudukan

  pencapaian KPI-KPI tersebut.

  ii. Child Online Protection

  Framework. Apakah

  perancangan Kementerian

  Kebudayaan, Belia dan

  Sukan dalam melaksana-

  kan COP Frameworks?

  Jawapan:

  Child Online Protection Framework

  baru diserahkan kepada KKBS

  sebagai lead agency pada 5hb Mac

  2014 daripada AITI, Kementerian

  Perhubungan. Pelaksanaanya

  akan dikendalikan bersama dengan

  semua agensi termasuk AITI.

  Perancangan pelaksanaan

  seterusnya ialah untuk finalise

  terma rujukan Child Online

  Protection oleh semua

  stakeholders. Antara program

  awal, adalah meningkatkan

  kesedaran orang ramai terutama

  sekali kanak-kanak dan ibu bapa

  mengenai risiko mangsa siber.

  iii. Perlindungan ke atas

  kanak-kanak. Tahun lepas,

  terdapat 7 kes penderaan

  kanak-kanak dan

  meningkat kepada 15 kes.

  Terdapat perbezaan dari

  segi?

  Jawapan:

  Kes-kes penderaan kanak-kanak

  ditangani mengikut prosedur-

  prosedur yang tertentu mengikut

  Children and Young Persons Act.

  Apabila kes-kes baru diterima,

  pihak Jabatan Pembangunan

  Masyarakat (JAPEM) akan

  memohon interim order yang

  mana ianya hanya dibenarkan

  untuk menempatkan kanak-kanak

  berkenaan di rumah perlindungan

  tidak lebih dari 3 hari waktu

  bekerja. Dalam tempoh 3 hari

  tersebut, berkenaan di rumah

  perlindungan tidak lebih dari 3 hari

  waktu bekerja. Dalam tempoh 3

  hari tersebut, JAPEM dikehendaki

  untuk mendapat perintah

  perlindungan kekal daripada pihak

 • 806

  mahkamah. Pihak Mahkamah

  seterusnya akan menilai

  kesesuaian mangsa diberi

  perlindungan berdasarkan kepada

  laporan sokongan daripad JAPEM,

  pihak polis dan pihak hospital.

  Dalam hal ini, tidak semua kes

  yang dirujuk ke pihak hospital,

  terutama sekali suspected abuse,

  akan diberikan perintah

  perlindungan. Dan tidak ada

  suspected abuse cases dimasukkan

  ke rumah perlindungan tanpa

  perintah mahkamah. Setentunya

  keutamaan diberikan kepada best

  intersest of the child, walau

  bagaimanapun tindakan dibuat

  berdasarkan akta dan peraturan.

  iv. ATOCP patut mendalami lagi

  kefahaman mengenai CYPA

  supaya lebih berkesan.

  Mengenai dengan kefahaman

  CYPA supaya lebih berkesan.

  Alhamdulillah pada masa ini,

  seorang penasihat undang-undang

  telah ditempatkan di kompleks

  rumah-rumah kebajikan bagi

  memberikan nasihat dan

  membantu pihak JAPEM dalam

  melaksanakan akta ini.

  14. Yang Berhormat Pehin Orang

  Kaya Maharaja Kerna Dato

  Paduka Seri Awang Haji Yaakub

  bin Pehin Orang Kaya Maharaja

  Diraja Dato Paduka Awang Haji

  Zainal:

  i. Adakah lepasan dari Pusat

  Pembangunan Belia (PPB)

  diberikan pekerjaan dalam

  Jabatan-Jabatan Kerajaan

  atau dicarikan pekerjaan di

  sektor swasta?

  Jawapan:

  Mengenai dengan pertanyaan

  samada Kementerian Kebudayaan,

  Belia dan Sukan melalui Pusat

  Pembangunan Belia memberikan

  pekerjaan di pihak kerajaan.

  Sukacita dimaklumkan bahawa

  penubuhan Pusat Pembangunan

  Belia adalah matlamat untuk

  memberikan latihan kemahiran

  kepada para belia yang tidak

  dapat meneruskan pendidikan

  formal. Walau bagaimanapun,

  Pusat Pembangunan Belia telah

  membuat beberapa inisiatif yang

  berkaitan dengan pemasaran

  sumber tenaga manusia Pusat

  Pembangunan Belia di sektor

  swasta seperti:

  Melaksanakan Karnival Kerjaya

  yang dilaksanakan setiap

  tahun dengan menjemput

  syarikat-syarikat swasta yang

  menawarkan jawatan-jawatan

  kosong yang ada di syarikat

  mereka dengan mengadakan

  temuduga di Pusat

  Pembangunan Belia.

  Pusat Pembangunan Belia juga

  ada melaksanakan projek Kick-

  Start yang diadakan bagi

  mengumpul semua rakan-

  rakan strategik PPB

  berdasarkan kursus-kursus

  yang ditawarkan di Pusat

  Pembangunan Belia dalam

  memberikan penerangan dan

  kefahaman kepada para

  majikan di syarikat swasta

 • 807

  untuk menilai kualiti lepasan

  Pusat Pembangunan Belia.

  Sukacita juga dimaklumkan pada

  masa ini, sejumlah 73% lepasan

  pelatih Pusat Pembangunan Belia

  telah berjaya mendapat pekerjaan

  mahupun memulakan perniagaan.

  Dalam mukadimah Yang

  Berhormat Menteri Kebudayaan,

  Belia dan Sukan juga telah

  memaklumkan bahawa Pusat

  Pembangunan Belia akan

  memperluaskan lagi kursus-kursus

  yang ditawarkan dan Kementerian

  ini mengambil perhatian di atas

  cadangan Yang Berhormat

  tersebut.

  Dalam membantu lepasan pelatih

  PPB untuk memulakan perniagaan,

  Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha

  Mulia Paduka Seri Baginda Sultan

  dan Yang Di-Pertuan Negara

  Brunei Darussalam melalui

  Kementerian Kebudayaan, Belia

  dan Sukan telah memperuntukkan

  bajet Program Belia Berdikari yang

  boleh digunakan untuk membantu

  para belia lepasan pelatih Pusat

  Pembangunan Belia yang

  berkeinginan untuk memulakan

  perniagaan. Setakat ini seramai 29

  orang telah dikenal pasti untuk

  diberikan bantuan kewangan

  berbentuk grant bagi fasa 1.

  Mengenai dengan cadangan untuk

  mengadakan kursus dalam industri

  pembinan di Pusat

  Pembangunan Belia seperti

  menyimin, memasang tile, mencat

  dan sebagainya, ianya adalah satu

  cadangan yang baik dan akan

  dipertimbangkan.

  Mengenai dengan cadangan

  membukakan kursus seperti

  memasak, salon kecantikan bagi

  ibu-ibu tunggal pada masa ini,

  Pusat Pembangunan Belia memang

  ada menerima permohonan

  daripada ibu-ibu tunggal yang ingin

  mengikuti kursus-kursus seperti

  masakan, jahitan, pembuatan kek

  dan pastry, solekan melalui

  Program Perkasa komuniti.

  Program ini akan dilaratkan lagi di

  daerah-daerah lain.

 • 808