of 17 /17
SKIMA JAWAPAN 10.3 Soalan Penilaian Bulatkan jawapan yang betul: 1. Susun langkah-langkah merancang kewangan di bawah dengan susunan yang betul I. Ketahui kedudukan kewangan terkini. II. Jadikannya amalan. III. Tetapkan matlamat. I. !aksanakan apa yang dirancang. . Bina pelan tindakan. a. I" II" III" I dan b. I" III" " I dan II c. III" " II" I" dan I d. " II" I" I" dan III JAWAPAN : b Sumber: BKPK- Modul 1 #. Kehendak adalah $$$$$$$$$$$$ a. %erkara asas penting untuk kehidupan seharian b. Sesuatu yang perlu untuk meneruskan kehidupan c. Sesuatu yang kita ingin milikidan masih dapat meneruskan kehidupan jika tidak memilikinya. d. Semua jawapan di atas JAWAPAN : c e. Sumber: BKPK- Modul 1 &. %ernyataan manakah yang BENAR tentang %erancangan Kewangan. 1

Jawapan Soalan Penilaian

Embed Size (px)

DESCRIPTION

F

Text of Jawapan Soalan Penilaian

SKIMA JAWAPAN

10.3 Soalan PenilaianBulatkan jawapan yang betul:

1. Susun langkah-langkah merancang kewangan di bawah dengan susunan yang betul

I. Ketahui kedudukan kewangan terkini.II. Jadikannya amalan.III. Tetapkan matlamat. IV. Laksanakan apa yang dirancang. V. Bina pelan tindakan.

a. I, II, III, IV dan Vb. I, III, V, IV dan IIc. III, V, II, I, dan IVd. V, II, I, IV, dan III

JAWAPAN : b

Sumber: BKPK- Modul 1

2. Kehendak adalah ____________

a. Perkara asas penting untuk kehidupan seharian b. Sesuatu yang perlu untuk meneruskan kehidupanc. Sesuatu yang kita ingin miliki dan masih dapat meneruskan kehidupan jika tidak memilikinya.d. Semua jawapan di atas

JAWAPAN : ce. Sumber: BKPK- Modul 1

3. Pernyataan manakah yang BENAR tentang Perancangan Kewangan.

a. Perancangan kewangan memberikan ketenangan dan menjamin keselamatan masa hadapanb. Memberi ketenangan fikiran kerana hidup tidak dibebani hutangc. Menolong mengatasi kesan inflasid. Semua di atas

JAWAPAN : dSumber: BKPK- Modul 1

4. Berapakah peringkat yang terdapat dalam Teori Hierarki Maslow

a. 3b. 4

c. 5d. 6JAWAPAN : cSumber: BKPK- Modul 25. Berapakah lamanya matlamat jangka masa sederhana?

a. Satu tahunb. Dua tahun setengahc. Dua hingga lima tahund. Enam tahun dan seterusnya

JAWAPAN : cSumber: BKPK- Modul 26. Susun panduan membuat rancangan perbelanjaan(bajet) yang mudah.

I. Ketepikan sejumlah wang untuk tabungan dan kecemasan.II. Tentukan jumlah pendapat harian/ mingguan atau bulanan anda III. Tentukan jumlah perbelanjaan (membeli makanan, buku, alat tulis dan lain-lain)

a. I, II, dan IIIb. II, III, dan I

c. III, II, dan I

d. I, III, dan II

JAWAPAN : bSumber: BKPK- Modul 47. Nilai RM1 yang diterima pada masa sekarang tidak akan sama nilainya pada masa hadapan, betul atau salah?

a. Betulb. Salahc. Tidak Pastid. Tidak semestinyaJAWAPAN : aSumber: BKPK- Modul 38. Suzana menyimpan RM1200 di dalam bank pada masa sekarang. Kadar pulangan faedah yang diberi oleh bank ialah 5% setahun. Berapakah jumlah simpanan wang yang Suzana akan terima pada tahun hadapan?

a. RM1100b. RM1220

c. RM1260

d. RM1250

JAWAPAN : cSumber: BKPK- Modul 39. Aliran Wang Tunai ialah ________________

a. Hasil tambah wang tunai masuk dan wang tunai keluarb. Perbezaan antara jumlah pendapatan dengan jumlah perbelanjaanc. Perbezaan antara jumlah pelaburan dengan jumlah perbelanjaand. Hasil darab jumlah pendapatan dan jumlah pelaburan

JAWAPAN : bSumber: BKPK- Modul 310. Formula menggunakan wang dengan bijak ialah

a. Pendapatan perbelanjaan = simpanan b. Simpanan - perbelanjaan = pendapatanc. Pendapatan simpanan = perbelanjaan d. Pelaburan perbelanjaan = pendapatanJAWAPAN : cSumber: BKPK- Modul 311. Berikut adalah tip-tip berbelanja dengan bijak, manakah pernyataan yang BETUL?

I. Berbelanja secara borosII. Berjimat-cermat/teliti dalam mengurus perbelanjaanIII. Membeli ketika jualan murahIV. Membeli barangan berjenama

a. II dan IIIb. I dan IIc. III dan IVd. II, III, dan IV

JAWAPAN : aSumber: BKPK- Modul 3

12. Apakah elemen dalam penyata aliran tunai?

a. Pendapatan dan perbelanjaanb. Aset dan liability

c. Pelaburan dan perbelanjaand. Aset sahaja

JAWAPAN : aSumber: BKPK- Modul 313. _______ adalah antara langkah yang patut di semai di kalangan pelajar bagi merancang kewangan mereka.

a. Meminjamb. Melaburc. Memantaud. Berbelanja

JAWAPAN : bSumber: BKPK- Modul 814. _______ merupakan alat pertukaran di antara barang-barang dan perkhidmatan dalam urusniaga jual beli.

a. Insuransb. Wangc. Sahamd. Unit amanahJAWAPAN : bSumber: BKPK- Modul 415. Peningkatan kadar______akan meningkatkan kos pinjaman dan belanja faedah meningkat.

a. Hutangb. Matawangc. Pulangand. Faedah

JAWAPAN : dSumber: BKPK- Modul 616. _______ akan melindungi seseorang bagi sebarang kemungkinan kerugian seperti kebakaran, kemalangan dan sebagainya.

a. Unit amanah

b. Akaun simpanan

c. Insurans

d. Akaun semasa

JAWAPAN : cSumber: BKPK- Modul 817. Perlindungan insurans yang berkonsepkan Islam dan berdasarkan prinsip Syariah dikenali sebagai _______

a. Insurans

b. Takaful

c. Al-Mudharabah

d. Ar-Rahn

JAWAPAN : bSumber: BKPK- Modul 818. Apakah takaful?

a. Melindungi diri daripada kemalangan

b. Mengamalkan prinsip-prinsip penindasan

c. Peserta skim berkongsi risiko dan menolong antara mereka

d. Syarikat yang menawarkan perkhidmatan kewangan Islam

JAWAPAN : cSumber: BKPK- Modul 819. Skim pelaburan yang mengumpulkan wang dari peserta ke dalam tabung khas yang diuruskan pengurus pelaburan profesional ialah..

a. Insurans

b. Unit amanah

c. Saham

d. Tabungan

JAWAPAN : bSumber: BKPK- Modul 820. Manakah pernyataan berkaitan unit amanah di bawah adalah benar:

I. Unit amanah merupakan satu bentuk simpanan jangka panjang

II. Risiko adalah lebih tinggi dalam pelaburan unit amanah

III. Pulangan lebih kompetitif daripada menyimpan dalam simpanan biasa

IV. Sebagai simpanan yang boleh diguna apabila berlaku kecemasan

a. I dan II

b. II dan III

c. II dan IV

d. I, III, dan IV

JAWAPAN : dSumber: BKPK- Modul 621. Pernyataan manakah dianggap sebagai memenuhi keperluan seseorang?

a. Saya perlu makan makanan yang berasaskan daging atas nasihat doktor

b. Saya perlu mempunyai permainan video kerana saya tidak boleh hidup tanpa permainan video

c. Saya perlu membeli kasut berjenama kerana kawan saya memiliki jenama yang sama

d. Kesemua di atas

JAWAPAN : aSumber: Aplikasi BKPK- Modul 122. Apakah jenis produk pelaburan yang mempunyai risiko yang terendah

a. Unit amanah

b. Deposit tetap

c. Emas

d. Takaful

JAWAPAN : bSumber: BKPK- Modul 823. Faktor-faktor manakah yang boleh merubah objektif kewangan seseorang

a. Umur

b. Keutamaan

c. Keperluan

d. Semua di atas

JAWAPAN : dSumber: Aplikasi BKPK- Modul 424. Sistem tukar barang dikenali sebagai________

a. Sistem kewangan

b. Sistem barter

c. Sistem pelaburan

d. Sistem gadaianJAWAPAN : bSumber: Pengetahuan am BKPK- Modul 425. Yang manakah menunjukkan keperluan asas:

I. Komputer riba

II. Pakaian

III. Makanan

IV. Telefon bimbit

a. I dan II

b. I dan III

c. II dan IV

d. II dan III

JAWAPAN : bSumber: Aplikasi BKPK- Modul 1Soalan Struktur

1. Jelaskan tujuan merancang kewangan dan kepentingannya dalam kehidupan seharian. (12 markah)

Jawapan:1. Menolong mengatasi kesan inflasi (kenaikan harga barang secara berterusan dan tidak terbatas)

2. Memastikan pendapatan kita cukup pada masa yang diperlukan terutama semasa kecemasan (Contohnya kematian, sakit, kebakaran)

3. Supaya kita dapat menyimpan bagi merealisasikan impian pembelajaran diri sendiri dan pendidikan anak-anak kelak.

4. Memperbaiki cara hidup kita sekarang dan masa-masa akan datang.

5. Memberi ketenangan fikiran kerana hidup tidak dibebani hutang (Contohnya berhutang dengan Along)

Sumber: BKPK Modul 12. Lukiskan Model Teori Hierarki Maslow. (5 markah)

Jawapan:

3. Terangkan cara menetapkan matlamat kegunaan wang dengan berkesan beserta contoh yang sesuai. (12 markah)

Jawapan:1.Ketahui kedudukan kewangan terkini

2. Tetapkan matlamat. 3. Bina pelan tindakan.

4. Laksanakan apa yang dirancang.

5. Jadikannya amalan.

.... beserta contoh yang sesuai.Sumber: BKPK Modul 14. Selesaikan masalah berikut:

Encik Fauzan menyimpan RM100 di dalam tabung unit Amanah A pada setiap bulan. Kadar pulangannya ialah 8% setahun. Berapakah jumlah simpanan wang yang Encik Fauzan akan terima pada masa 3 tahun akan datang? (3 markah)Jawapan : Nilai Masa Depan Simpanan BerkalaJawapan

8%

100 100 100100.......

Kaedah pengiraan

PMT = RM100 , i = 8 % , n = 3 tahun (36 bulan)

FVIFA = PMT = (1 + i )n 1

i

= 100 = (1 + 0.08 / 12 ) 36 bulan - 1

0.08 / 36

= 100 = (1 + 0.0067 ) 36 1

0.0067

= 100 = 1.2718 1

0.0067

= 100 = 0.2718= 100 (40.560)

0.0067= RM 4056.00Sumber: BKPK Modul 3

Nota

-

Tiada contoh atau formula berkaitan diberikan di dalam buku kerja. Guru dinasihatkan untuk tidak menggunakan soalan ini.

5. Berikan TIGA tujuan perancangan kewangan. (6 markah)

Jawapan :

1. Menolong mengatasi kesan inflasi (kenaikan harga barang secara berterusan dan tidak terbatas)

2. Memastikan pendapatan kita cukup pada masa yang diperlukan terutama semasa kecemasan (Contohnya kematian, sakit, kebakaran)

3. Supaya kita dapat menyimpan bagi merealisasikan impian pembelajaran diri sendiri dan pendidikan anak-anak kelak.

4. Memperbaiki cara hidup kita sekarang dan masa-masa akan datang.

5. Memberi ketenangan fikiran kerana hidup tidak dibebani hutang (Contohnya berhutang dengan Along)

Sumber: BKPK Modul 16. Nyatakan satu bentuk produk pelaburan yang sesuai untuk tujuan pendidikan? (2 markah)Jawapan :

1. Takaful Pendidikan

2. Unit amanah pendidikan

Sumber: BKPK Modul 87. Senaraikan jenis-jenis pinjaman beserta contoh bagi setiap jenis pinjaman. (6 markah)

Jawapan :

1. Pinjaman Jangka Panjang (contoh - Pembelian rumah)

2. Pinjaman Jangka Sederhana (contoh - Sewa beli kenderaan)

3. Pinjaman Jangka Pendek (contoh Kad kredit)

Sumber: BKPK Modul 68. Senaraikan 5 cara mengurus hutang. (5 markah)Jawapan :

1. PERIKSA rekod perbelanjaan

2. KIRAKAN jumlah perbelanjaan 3. TULISKAN senarai hutang

4. BUAT SENARAI pembayaran minima5. TENGOK BAKI yang perlu anda bayar6. SENARAIKAN hutang anda 7. MENYERANG untuk membayar hutang 8. TAMBAHKAN peruntukan untuk membayar hutang9. KURANGKAN perbelanjaan10. GUNAKAN wang tambahan untuk membayar hutang

Sumber: BKPK Modul 6Cari Perkataan1. Selesaikan Cari Perkataan berdasarkan penyataan berikut:

Nilai RM 1 adalah lebih bernilai pada hari ini berbanding hari esok kerana masalah = INFLASI Institusi pelaburan yang mengurus dana. = PNB Konsep yang berasaskan bantu-membantu. = TAKAFUL Nilai dalam diri yang penting untuk menguruskan kewangan yang baik. = DISIPLIN Alat perantaraan pertukaran yang sah dan diterima umum. = WANG Kredit. = HUTANG Tahap pertama dalam teori Hierarki Maslow. = FISIOLOGI Anggaran perbelanjaan berdasarkan pendapatan. = BELANJAWAN Contoh tabung unit amanah pendidikan. = ASDCari Perkataan

ABCINFLASIDEFGH

BDJOHNAKAZAMIAY

CDILMNOPPNBSOSA

IPQVRTAKAFULKMN

GYOUAKPFULJKIKI

OHIXYDISIPLINDL

LUTZWMEBAKTISZG

OHHWWANNILYASON

INNPNBWAWASANZA

SGILHAMOWANGORT

IANZURINAILAIAU

FXYNAWAJNALEBKH

Formula:

FVIFA = PMT = (1+ i) n - 1

i

PVIFA = Nilai kini

PMT = Payment / wang yang disimpan

i = Pulangan

n = bilangan bayaran

3 tahun akan datang

Sekarang

1Buku Kerja Asas Perancangan Kewangan

Kelab Pelaburan Bijak PNB

2

Self-actualization

Self-esteem

Sosial/ Kasih Sayang

Keselamatan

Fisiologi/ Keperluan Asas