53398268 Soalan Dan Jawapan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  1/60

  SEJARAH TINGKATAN 4

  SOALAN DAN JAWAPAN

  BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

  Tajuk : Tamadun Mesopotamia

  Soalan Struktur

  Petempatan aa! di Lem"a# Mesopotamia te!a# "e$kem"an% se&a$a e'o!usi kepada "anda$ dan ne%a$a kotase#in%%a mem"entuk tamadun te$aa! di dunia (an% mem"e$ikan sum"an%an "esa$ kepada pe$ada"an

  manusia seja%at)

  *a+ Apaka# &i$i,&i$i sese"ua# ne%a$a kota di Mesopotamia)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 11 12)

  F1 Terbahagi kepada pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan

  F2 Di dalam kota terdapat istana, rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar

  F3 Terdapat jalan raya yang lurus

  F4 Tembok kota mempunyai kubu pertahanan dan pintu gerbang

  F5 Terdapat sungai

  F6 Terdapat kawasan tanah pamah

  -./ 0 1m Mak) 2 ma$ka#3

  *"+ N(atakan kedudukan $aja da!am sistem peme$inta#an teok$asi di Mesopotamia)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 12 - 13)

  F1 aja sebagai ketua pentadbir

  F2 !erkuasa dalam soal tanah, "ukai serta hasil pertanian dan perniagaan

  F3 aja dianggap tuhan atau wakil tuhan

  F4 #ebagai ketua tentera

  F5 #ebagai ketua pendeta

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  2/60

  F6 #ebagai ketua agama

  F$ %enentukan pentadbiran &iggurat

  F' !erkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di &iggurat

  -.4 0 1m Mak) 5 ma$ka#3

  *&+ Se"utkan &i$i,&i$i Kod Undan%,Undan% 6ammu$a"i

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1)

  F1 !erteraskan hak rakyat terhadap keadilan

  F2 (ukuman setimpal dengan kesalahan

  F3 (ukuman berbe&a mengikut susun lapis masyarakat

  F4 %engandungi 2'2 undang)undang

  F5 Dipahat pada tembok dan tiang besar

  F6 Dijadikan dasar perundangan %esopotamia

  -./ 0 1m Mak) 2 ma$ka#3

  *d+ Sena$aikan 7aeda#,7aeda# pen%%unaan sistem tu!isan te$#adap pe$kem"an%an tamadunMesopotamia)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1!)

  F1 %ewujudkan sistem pendidikan

  F2 *ahirnya jurutulis

  F3 %embolehkan urusan pentadbiran dan soal keagamaan di"atat

  F4 +enggunaan resit, nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan

  F5 %elahirkan tradisi kesusasteraan

  F6 Terhasilnya epik ilgamesh

  F$ %embawa kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri

  F' +erkembangan dalam ilmu perubatan

  F- .bat)ubatan dapat dikatalogkan

  F1/ 0ara mengubati penyakit dan "ara menggunakan ubatan dapat di"atat

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  3/60

  -18 0 1m Mak) 5 ma$ka#]

  Tajuk : Tamadun Mesopotamia

  Soalan Esei

  *a+ 9a!u$kan p$oses seja$a# pem"entukan dan pe$tum"u#an tamadun Mesopotamia)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 11)

  od Tema (uraian

  F1 Sume$ rang #umeria berhijrah ke wilayah selatan iaitu di #umerF2 Keka! %embina petempatan kekal

  F3 Pe$tanian %ereka menjalankan aktiiti pertanian dengan menebus gunatanah

  F4 Pen%ai$an %embina sistem pengairan

  F5 Le"i#an %embawa kepada lebihan penghasilan makanan

  F6 Penduduk %ampu menampung keperluan penduduk yang ramai

  F$ Banda$ +erkampungan berkembang menjadi bandar

  F' Kota %embentuk negara kota

  -4 0 1m Mak) 4 ma$ka#3

  *"+ 6u$aikan sum"an%an tamadun Mesopotamia te$#adap pe$ada"an manusia seja%at)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1 - 1")

  od Tema F1 Undan%,

  Undan%%elahirkan od .ndang).ndang (ammurabi yang berteraskanhak rakyat terhadap keadilan

  F2 Pendidikan %ewujudkan sistem pendidikan

  F3 Tu!isan ewujudan sistem tulisan membolehkan urusan pentadbiran danperniagaan di"atat

  F4 Pe$nia%aan %empelopori urusan perniagaan yang disertakan resit, nota dan

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  4/60

  surat kredit

  F5 Kesusaste$aan %elahirkan tradisi kesusasteraan

  F6 9i!%ames# +enghasilan epik ilgamesh yang menjadi rujukan

  F$ Ast$onom %enyumbang kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik

  dan geometriF' Pe$u"atan +erkembangan dalam ilmu perubatan

  F- Kata!o% .bat)ubatan dikatalogkan "ara mengubati penyakit danpenggunaan ubat)ubatan di"atat

  F1/ oda #umbangan dalam pen"iptaan roda

  F11 Ke$eta kuda %enghasilkan kereta kuda untuk tujuan peperangan danpengangkutan

  F12 Kin&i$ +en"iptaan kin"ir air untuk pertanian

  F13 La(a$ +en"iptaan kapal layar

  F14 Batu,"ata %emperkenalkan "ara membuat batu)bata daripada tanah liat

  F15 A$&a %en"ipta ar"a dan tiang batu

  F16 Empa(a$ %erintis pembentukan empayar

  F1$

  -1/ 0 1m Mak) 12 ma$ka#3

  Tajuk : Tamadun Mesi Pu!a

  Soalan Struktur

  Tamadun Mesi "an# dian##a$ se!a#ai %anu#ea& dai$ada Sun#ai Ni'( !ekem!an# den#an )ii*

  )ii +esendii dan +anda ke,ujudan +amadun "an# a#un# i+u da$a+ di&a"a+i me'a'ui +in##a'an

  ,aisan se+a k&a-ana& !an#san"a.

  /a0 A$aka& se!a! Tamadun Mesi Pu!a dian##a$ se!a#ai %anugerah daripada Sungai Nil 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 17)

  Tamadun Mesir lahir di lembah ini

  - Limpahan air sungai Nil menukar bentuk bumi yang tandus kepada kawasan yang subur

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  5/60

  Lanar yang dibawa membentuk delta yang subur

  Delta sesuai untuk kegiatan pertanian

  Delta sesuai untuk petempatan kekal

  23 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /!0 Se!u+kan ama'an ke$e)a"aan mas"aaka+ Mesi Pu!a 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.!)

  Percaya kepada konsep politeisme

  Tuhan orang Mesir dikaitkan dengan unsur alam

  Mempercayai kehidupan selepas mati

  Mayat disimpan dan dijaga dengan baik

  Keperluan selepas mati ditanam bersama mayat

  Mayat disolek dan dipakaikan alat kebesaran

  28 5m 6 Mak. 9 maka&]

  /)0 N"a+akan sis+em $endidikan da'am +amadun Mesi Pu!a

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. )

  Pendidikan dikhususkan kepada anak golongan atasan

  Kanak-kanak diberi pendidikan sejak kecil

  Pendidikan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan Pendidikan dijalankan oleh rumah ibadat

  Pendidikan bertujuan untuk melahirkan pegawai terlatih

  Ilmu yang diajar ialah geometri matematik dan sains

  28 5m 6 Mak. 9 maka&]

  /d0 eikan keja"aan*keja"aan "an# di)a$ai ;'e& mas"aaka+ Mesi Pu!a &asi'

  $en#uasaan meeka da'am !idan# ma+ema+ik dan as+;n;mi 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. )

  Dapat mengawal banjir sungai Nil

  Mencipta sistem pengairan

  Menukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian

  Memperkenalkan kalendar !"# hari berdasarkan $% bulan setahun

  24 5m 6 Mak. 7 maka&]

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  6/60

  Tajuk : Tamadun Mesi Pu!a

  Soalan Esei

  /a0 Huaikan s+uk+u $emein+a&an dan $en+ad!ian keajaan Mesi Pu!a.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.1" # !)

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  7/60

  Renda& - Memulakan pendidikan di peringkat umur yang rendah

  >us - &istem pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat

  Keajaan- &istem pendidikan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan

  Pe#a,ai - &istem pendidikan bertujuan melahirkan pegawai kerajaan terlatih

  Aja - Pengajaran ilmu geometri matematik dan sains dalam pendidikan

  Mumia - Memumiakan mayat

  anji - Pengawalan banjir menggunakan ilmu matematik

  Pen#aian- Penciptaan sistem pengairan

  Te!us #una- Menebus guna kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian

  Ka'enda- Memperkenalkan kalendar !"# hari dalam setahun

  253 7m 6 Mak. 57 maka&]

  A 7 : PENINGKATAN TAMAD>N

  Tajuk : Pemein+a&an dan Pen+ad!ian

  Soalan Struktur

  Penin#ka+an +amadun manusia da'am !idan# $;'i+ik da$a+ dikesan me'a'ui idea*idea !au "an#

  di$ekena'kan da'am sis+em $emein+a&an dan $en+ad!ian "an# !e+ujuan menam!a&!aikkan 'a#i

  sis+em "an# sedia ada.

  /a0 A$aka& )ii*)ii sis+em dem;kasi "an# di$ekena'kan di A+&ens? @unani.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $%)

  Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis

  ,arganegara lelaki dewasa berpeluang menjadi ahli Dewan Perhimpunan

  Tempoh menjadi ahli Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun

  Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali sebulan

  hli Dewan Perhimpunan mencadangkan dasar kerajaan

  Keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis

  Dewan Perhimpunan bertanggungjawab melantik ahli Majlis Majistret dan +uri(

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  8/60

  Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa terhadap Majlis majistret dan +uri(

  2= 5m 6 Mak. 9 maka&]

  /!0 Se!u+kan $eu!a&an*$eu!a&an "an# di'akukan ;'e& Ju'ius aesa +e&ada$ sis+em

  $emein+a&an R;m

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $$)

  Menjalankan pemerintahan bercorak empayar

  Membentuk pemerintahan berpusat

  Menyatukan wilayah kecil yang ditaklukinya

  Menamatkan pemerintahan republik

  Menguasai angkatan tentera dan &enat

  Mengisytiharkan dirinya sebagai diktator

  Menggunakan gelaran maharaja

  2B 5m 6 Mak. 9 maka&]

  /)0 eikan usa&a*usa&a "an# di'aksanakan ;'e& As;ka un+uk meman+a$kan keajaan Mau"a di

  India.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $&)

  Menamatkan perang saudara selepas keamtian ayahnya

  Menakluki negeri Kalinga Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial

  Meninggalkan dasar penaklukan melalui ketenteraan

  Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama .uddha Menjalankan pentadbiran secara birokrasi

  28 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /d0 Senaaikan )ii*)ii sis+em !i;kasi a,am $ada -aman Dinas+i &in di &ina.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $&)

  Pegawai pentadbiran awam dilantik oleh maharaja

  Perlantikan dijalankan oleh sebuah jawatankuasa dalam perkhidmatan awam

  Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian dalam peperiksaan awam

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  9/60

  29 5m 6 Mak. 7 maka&]

  Tajuk : Pemein+a&an dan Pen+ad!ian

  Soalan Esei

  /a0 Huaikan $eu!a&an "an# !e'aku ke$ada !en+uk $emein+a&an di ne#aa k;+a A+&ens? @unani

  se&in##a mun)u'n"a sis+em $emein+a&an !e);ak dem;kasi.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $ # $%)

  eaja - Pada mulanya thens mengamalkan pemerintahan beraja(

  Ke+ua - *aja berperanan sebagai ketua hakim ketua tentera dan ketua agama(

  an+u - *aja dibantu oleh konsul dalam menjalankan pentadbiran(

  K;nsu' - pabila konsul semakin kuat kuasa raja menjadi lemah(

  O'i#aki- Pemerintahan oleh konsul melahirkan pemerintahan oligarki(

  ;';+ - Dari kalangan konsul lahirnya golongan aristokrat yang membolot kuasa(

  Ais+;kasi- Pemerintahan ini dikenali sebagai aristokrasi(

  Ram$as- *akyat yang tidak berpuas hati dengan pemerintahan aristokrasi dipimpin oleh

  golongan kaya / tentera merampas kuasa (

  Tiani - Pemimpin yang menggelarkan dirinya sebagai diktator melahirkan pemerintahan tirani(

  Dem;kasi- Pemerintahan demokrasi muncul apabila golongan aristokrat menentang pemerintahan

  diktator

  25C 7m 6 Mak. 5C maka&]

  /!0 a#aimanaka& ama'an sis+em e$u!'ik da'am sis+em $emein+a&an dan $en+ad!ian R;m.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $% ' $$)

  Mu+'ak - Tiada pemerintah berkuasa mutlak

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  10/60

  K;nsu' - Kuasa tertinggi terletak di tangan dua orang konsul(

  Im!an# - Perlantikan dua orang konsul bertujuan mengimbangkan kuasa

  Lan+ik - Konsul dilantik oleh Dewan &enat(

  Sena+ - Dewan &enat membantu konsul dalam pentadbiran(

  an#sa,an- Dewan &enat dianggotai oleh golongan bangsawan(

  >ndan#*undan#- Dewan &enat membincangkan hal pentadbiran dan merangka undang-undang(

  Pae;+;- hli Dewan &enat boleh dilantik menjadi konsul dengan syarat menjadi praeotor /

  pemeriontah tentera terlebih dahulu(

  Pe&im$unan - Dewan &enat dibantu oleh Dewan Perhimpunan(

  Rak"a+ - Dewan Perhimpunan diwakili oleh semua rakyat *om(

  Lu'us - Dewan Perhimpunan bertanggungjawab meluluskan keputusan yang dibuat oleh Dewan &enat(

  255 7m 6 Mak. 5C maka&]

  Tajuk : Peundan#an

  Soalan Esei

  /a0 Tean#kan +en+an# undan#*undan# !e+u'is "an# +eda$a+ da'am +amadun R;m.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $)

  Dua !e'as- 0ndang-undang *om pertama ialah 1ukum Kanun Dua .elas(

  Pa$an - 0ndang-undang ini dipahat pada kayu dan dikenali sebagai Papan Dua .elas(

  A,am - Diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat(

  a!an# - 0ndang-undang *om terdiri daripada tiga cabang iaitu 0ndang-0ndang &i2il0ndang- 0ndang +enayah dan 0ndang-0ndang Natural(

  Pinsi$ - Prinsip undang-undang *om ialah semua manusia sama di sisi undang-undang(

  esa'a&- &eseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah(

  Keadi'an- &etiap indi2idu berhak mendapat keadilan(

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  11/60

  uk+i - 1ukuman berasaskan bukti yang cukup(

  Kum$u' - Maharaja +ustinian mengumpul dan membukukan undang-undang *om(

  Jus+inian- Kod undang-undang *om ini dikenali sebagai 0ndang-0ndang +ustinian(

  25C 7m 6 Mak. 57 maka&]

  /!0 Huaikan $ekem!an#an sis+em $eundan#an "an# +eda$a+ di India $ada -aman $enin#ka+an

  +amadun.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $ # $7)

  D&ama * Kitab Dharma &astra menjadi kitab undang-undang 1indu yang tertua dalam tamadun India

  Raja - *aja dipertanggungjawabkan memelihara kesucian dan kedaulatan undang-undang(

  Kesa'a&an- &egala kesalahan dikenakan tindakan(

  Denda - Denda bergantung kepada keseriusan kesalahan(

  a&min- )olongan .rahmin dominan dalam bidang undang-undang kerana mereka mahir tentang

  hukum agama(

  Ti+a& - Pada 3aman Dinasti Maurya titah raja adalah undang-undang(

  Tian# - &egala titah raja diukir dan dipahat pada tiang(

  Dii - Tiang didirikan di tepi jalan supaya dapat dibaca oleh rakyat(

  As;ka - Tiang ini dikenali sebagai Tiang soka(

  2 7m 6 Mak. = maka&]

  Tajuk : Pe'uasan Kuasa

  Soalan Struktur

  Se+e'a& sese;an# $emein+a& i+u !eja"a menu!u&kan keajaan "an# kua+ dan s+a!i'? !e'iau akan

  !eusa&a un+uk me'uaskan ka,asan $emein+a&ann"a me'a'ui $enak'ukan dan $em!ukaan

  ka,asan !au.

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  12/60

  /a0 A$aka& sum!an#an A'eande T&e Gea+ +e&ada$ $e'uasan $en#au& em$a"a @unani.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $)

  Meneruskan usaha penyatuan kerajaan Macedonia dan 4unani

  Meluaskan lagi jajahan takluk 4unani(

  Menakluki empayar Parsi

  Menguasai seluruh kawasan Laut Mediterranean

  Menyebarkan kebudayaan 1ellenistik

  23 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /!0 N"a+akan $eanan &anda#u$+a Mau"a da'am $em!en+ukan em$a"a Mau"a.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $")

  Menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India

  Mengubah status raja kepada maharaja

  Meluaskan empayar meliputi Teluk .enggala hingga ke Pergunungan 1indu Kush

  Menjadikan Pataliputra sebagai ibu negara

  24 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /)0 Se!u+kan usa&a*usa&a "an# di'akukan ;'e& As;ka da'am men#uku&kan em$a"a Mau"a $ada

  -aman $emein+a&ann"a.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $&)

  Menamatkan perang saudara selepas kematian ayahnya

  Menakluki negeri Kalinga

  Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial

  Meninggalkan dasar penaklukan melalui ketenteraan

  Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama .uddha Membentuk pentadbiran bercorak birokrasi untuk menjalankan pemerintahannya

  28 5m 6 Mak. 9 maka&]

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  13/60

  /d0 Senaaikan 'an#ka&*'an#ka& "an# di'aksanakan ;'e& S&i& Huan# Ti da'am $em!en+ukan

  em$a"a Dinas+i &in.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $" # &!)

  Menyatukan kerajaan kecil di 5hina

  Memerintah secara autokratik

  Menghapuskan kuasa golongan bangsawan

  Melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir

  Membina Tembok .esar 5hina

  23 5m 6 Mak. 9 maka&]

  Tajuk : Penin#ka+an S;sia' /Pendidikan0

  Soalan Struktur

  Pendidikan meu$akan asas $em!inaan dan $enin#ka+an +amadun manusia keana $endidikan

  mem!an+u menin#ka+kan +a&a$ in+e'ek+ua' "an# mem!a,a ke$ada $enin#ka+an da'am !idan#*

  !idan# 'ain.

  /a0 A$aka& a'saa& $endidikan A+&ens 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. &%)

  .ertujuan menghasilkan manusia seimbang dari segi rohani dan jasmani Manusia yang cemerlang dapat memberikan sumbangan kepada kesejahteraan

  masyarakat Menitikberatkan kemahiran semua aspek

  29 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /!0 eikan dua kesan dai$ada $ekem!an#an $endidikan $ada -aman $enin#ka+an +amadun

  @unani.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. &$)

  .erkembangnya sekolah-sekolah 6alsa6ah

  thens menjadi pusat cendekiawan

  Lahirnya ramai sejarawan

  Lahirnya pemikir-pemikir dalam bidang sains dan teknologi

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  14/60

  24 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /)0 Senaaikan )ii*)ii $endidikan da'am +amadun India $ada Faman edik.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. &$)

  Mementingkan ilmu keagamaan

  Pendidikan berteraskan agama 1indu

  Pendidikan didominasikan oleh kaum lelaki

  Tidak memberi ruang kepada kaum wanita

  Menumpukan kepada kitab-kitab 7eda

  .ahasa &anskrit menjadi medium pengajaran

  Kaedah pembelajaran ialah kaedah ha6alan

  2B 5m 6 Mak. 9 maka&]

  /d0 N"a+akan kema&ian "an# di+ekankan da'am sis+em $endidikan $ada -aman $enin#ka+an

  +amadun di &ina.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. &&)

  /i0. Pein#ka+ enda&

  Mengenal tulisan ideogram

  Mengha6al tulisan ideogram

  Mengha6al sembilan buah buku suci

  29 5m 6 Mak. 5 maka&]

  ii( Pein#ka+ menen#a&

  Menulis karangan

  Mempelajari sastera

  27 5m 6 Mak. 5 maka&]

  iii( Pein#ka+ +in##i

  Menterjemah buku suci

  25 maka&]

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  15/60

  Tajuk : Penin#ka+an S;sia' /Pendidikan0

  Soalan Esei

  /a0 Huaikan $ekem!an#an !idan# $endidikan $ada -aman $enin#ka+an +amadun di India.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. &$ # &&)

  edik - Peningkatan bidang pendidikan bermula pada 3aman 7edik

  Hindu - gama 1indu menjadi teras pendidikan

  Le'aki - Pendidikan didominasikan oleh kaum lelaki sahaja(

  Wani+a - )olongan wanita tidak berpeluang mendapat pendidikan(

  eda - Perhatian diberikan kepada pembelajaran kitab 7eda(

  Sanski+- .ahasa &anskrit menjadi medium pengajaran(

  Haa'an - Kaedah ha6alan digunakan dalam pembelajaran(

  udd&a - Pendidikan kemudiannya berkembang kepada pembelajaran yang berteraskan agama 1indu

  dan .uddha(

  Sem$una- .ertujuan supaya mereka dapat hidup sempurna dan bersedia menghadapi hari selepas mati(

  Ruma& - Pendidikan dijalankan di rumah dan di istana(

  K;'ej - Pendidikan tinggi diberikan di Kolej .rahman(

  >niesi+i- Pada abad ke-8 Masehi lahirnya 0ni2ersiti Nalanda untuk mendalami agama .uddha(

  a&min- Pendidikan tinggi bertujuan melahirkan .rahmin yang berpendidikan(

  Sains - Disamping mengha6al buku-buku agama mereka mempelajari karya sains dan 6alsa6ah(

  254 7m 6 Mak. 5C maka&]

  /!0 a#aimanaka& $e$eiksaan a,am $ada -aman $enin#ka+an +amadun &ina di'aksanakan 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. &&)

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  16/60

  Ta&a$ - Dilaksanakan dalam tiga tahap iaitu tahap pertama /Hsiu Tai tahap kedua / Chun-Jendan

  tahap ketiga / Chin Shih.

  Taa - Tahap pertama setara6 dengan ija3ah pertama tahap kedua setara6 ija3ah sarjana dan tahap ketiga

  setara6 ija3ah doktor 6alsa6ah(

  Pe+ama- Peperiksaan tahap pertama dijalankan di daerah(

  Kedua - Peperiksaan tahap kedua dijalankan di ibu kota daerah(

  Ke+i#a - Peperiksaan tahap ketiga dijalankan di istana di hadapan maharaja(

  Ke+a+ - Peperiksaan dikendalikan dengan ketat(

  Meniu - Mereka yang didapati meniru dikenakan hukuman mati(

  Pemeiksa- Pemeriksa dikurung sebelum tiba hari peperiksaan(

  a';n - 5alon peperiksaan ditempatkan di dalam bilik selama tiga hari untuk menjawab peperiksaan(

  Pe$eiksaan- Peperiksaan tahap pertama diadakan dua kali dalam tempoh tiga tahun manakala

  peperiksaan tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali(

  Pe#a,ai - Lulusan peperiksaan tahap pertama layak menjadi pegawai kerajaan(

  Pendidik- Lulusan peperiksaan tahap ketiga layak menjadi pendidik(

  257 7m 6 Mak. 5C maka&]

  BAB 5 : TAMADUN AWAL ASIA TEN99AA

  Tajuk : Ke$ajaan A%$a$ia

  Soalan Struktur

  Sa!a# satu "entuk ke$ajaan (an% mun&u! da!am tamadun aa! di Asia Ten%%a$adikate%o$ikan se"a%ai ke$ajaan a%$a$ia "e$dasa$kan kedudukan %eo%$a7i dan sosioekonomimas(a$akatn(a)

  *a+ Apaka# maksud ke$ajaan a%$a$ia ;

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. #!)

  erajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, penternakan

  dan memungut hasil hutan dan sungai

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  17/60

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  18/60

  Tajuk : Ke$ajaan A%$a$ia > Ke$ajaan Ma$itim

  Soalan Esei

  *a+ 6u$aikan 7akto$,7akto$ (an% men(e"a"kan S$i'ija(a mun&u! se"a%ai se"ua# ke$ajaan

  ma$itim (an% te$u!un% di Asia Ten%%a$a) (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $% $1)

  Tente$a ) %emiliki bala tentera yang besar

  Kaa! ) Tentera mengawal perdagangan dan keselamatan kerajaan

  Pe!a"u#an) %emiliki pelabuhan yang baik

  St$ate%ik) edudukan pelabuhannya strategik iaitu di #elat %elaka

  Pe$sin%%a#an) %enjadi persinggahan pedagang dari 0hina dan ndia

  Wi!a(a# ) 7ilayah taklukannya membekalkan hasil dan barangan perdagangan

  Kapa! ) %ampu menghasilkan kapal besar

  6u"un%an) %empunyai hubungan dengan pelabuhan edah Tua -4 0 1m Mak) 4 ma$ka#3

  *"+ Men%apaka# ke$ajaan ma$itim dan ke$ajaan a%$a$ia di Asia Ten%%a$a sa!in% "e$%antun%anta$a satu sama !ain ; (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $3)

  Be$as ) erajaan agraria membekalkan beras kepada kerajaan maritim

  Da%an%an) !eras menjadi barang dagangan utama antara kedua)dua kerajaan

  Mea# ) erajaan agraria bergantung kepada kerajaan maritim untuk mendapatkan baranganmewah dari luar

  6utan ) erajaan agraria membekalkan hasil hutan kepada kerajaan agraria sebagai tukarandalam perdagangan

  9aja# ) ajah untuk kenderaan raja diperolehi daripada kerajaan agraria

  Tukan% ) Tukang kayu dan tukang batu yang mahir dibekalkan oleh kerajaan agraria

  -/ 0 2m Mak) 4 ma$ka#3

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  19/60

  Tajuk : Ke$ajaan Ma$itim

  Soalan Struktur

  *a+ N(atakan &i$i,&i$i utama ke$ajaan ma$itim)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. #$ - #&)

  Terletak di lembah sungai di kawasan pesisir pantai dan kepulauan

  %asyarakatnya menjalankan kegiatan menangkap ikan dan memungut hasil laut

  %empunyai pelabuhan sebagai tempat berdagang

  !erperanan sebagai pelabuhan entreport

  -= 0 1m Mak) 5 ma$ka#3

  *"+ Apaka# (an% dimaksudkan den%an pe!a"u#an ent$epo$t ;

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.#&)

  +elabuhan yang berperanan membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan

  taklukannya kepada pedagang antarabangsa yang berdagang di pelabuhannya +elabuhan nini juga berperanan membeli barangngan daripada pedagang

  antarabangsa dan mengedarkannya pedagang yang datang dari pelabuhansekitarnya

  - 2 ma$ka#3

  *&+ Sena$aikan 7akto$,7akto$ (an% mendo$on% pe$kem"an%an Keda# Tua se"a%ai pe!a"u#anent$epo$t)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. #&)

  !erperanan sebagai pelabuhan pembekal

  Terletak di #elat %elaka

  edudukannya di laluan perdagangan di antara 0hina dengan ndia %enjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti 0hina dan ndia

  %empunyai hasil buminya sendiri seperti logam, hasil hutan dan hasil laut

  %empunyai hasil yang dibekalkan oleh kerajaan lain

  %empunyai pelabuhan yang lengkap dengan kemudahan

  -? 0 1m Mak) 5 ma$ka#3

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  20/60

  *d+ Be$ikan se"a",se"a" o$an% Me!a(u me$upakan pe!aut@ peda%an% dan pene$oka (an%te$u!un% di Asia Ten%%a$a)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. #& - $%)

  !ahasa %elayu dijadikan lingua 8ran"a %empunyai pelabuhan yang lengkap dengan kemudahan

  #emangat masyarakat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat di

  luar %emiliki kemahiran membuat perahu dan kapal layar

  %engetahui kaedah pelayaran

  - 0 1m Mak) 5 ma$ka#3

  Tajuk : Pen%a$u# A%ama 6indu dan Budd#a da!am Ke$ajaan Aa!

  Soalan Esei

  *a+ Ba%aimanaka# pen%a$u# a%ama 6indu dan Budd#a te$se"a$ di Asia Ten%%a$a padaaman ke$ajaan aa! ; (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $ - $!)

  Ks(at$ia , Dibawa oleh golongan ksyatria tentera

  Penak!uk , Disebarkan oleh golongan penakluk dari ndia yang membentuk tanah jajahan

  ais(a , Dibawa oleh golongan pedagang aisya

  B$a#min , Dibawa oleh golongan !rahmin pendeta

  Buda(a , +engambilan aspek kebudayaan ndia yang menarik dan disesuaikan dengan budaya tempatan

  - 0 2m Mak) 4 ma$ka#3

  *"+ e!askan pen%a$u# 6indu dan Budd#a te$#adap sistem peme$inta#an dan pentad"i$an

  ke$ajaan aa! di Asia Ten%%a$a) (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $! - $")

  9e!a$an , +enggunaan gelaran raja

  Be$aja ) #trukur pemerintahan di pengaruhi oleh sistem beraja di ndia

  Pun&ak ) aja berada di pun"ak pemerintahan dan dibantu oleh golongan bangsawan danpembesar

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  21/60

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  22/60

  Tempat menyimpan patung dewa utama

  %enjadi lambang keagungan pemerintah

  %elambangkan orde kosmos

  - 0 1m Mak) 5 ma$ka#3

  *&+ N(atakan &i$i,&i$i "inaan An%ko$ Wat)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. &% - &1)

  Tingginya 213 meter

  eluasan kawasannya ialah 2/' hektar

  %empunyai tempat pemujaan di bahagian tengahnya

  Tempat pemujaan berbentuk teres bertingkat empat setinggi 3- meter

  #etiap sudut mempunyai menara

  Di bahagian luarnya terdapat tembok

  Tembok dibuat daripada batu dengan ukuran '5/ meter lebar dan 1 /// meterpanjang

  Terdapat ukiran epik amayana dan %ahabharata di dinding tembok

  -4 0 1m Mak) 5 ma$ka#3

  *d+ Be$ikan ti%a ke%unaan "atu "e$su$at da!am ke$ajaan aa! di Asia Ten%%a$a)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. &2 - &3)

  %en"atat keturunan raja

  %enulis maklumat berkaitan agama !uddha %en"atat perkara yang berkaitan dengan pemerintahan

  %en"atat amaran raja kepada rakyat

  -= 0 1m Mak) 2 ma$ka#3

  BAB = : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PEKEMBAN9ANNFA

  DI MAKKA6

  Tajuk : Mas(a$akat A$a" a#i!ia#

  Soalan Struktur

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  23/60

  an%ka masa 588 M G /18 M me$upakan Haman a#i!ia# dan aman ini dian%%ap se"a%aiaman ke%e!apan di Semenanjun% Tana# A$a")

  *a+ Apaka# maksud ja#i!ia# ;

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. && - 1%%)

  :ahiliah bermaksud jahil dan tidak mengetahui

  ) %asyarakatnya tidak mempunyai ilmu pengetahuan

  9% markah:

  *"+ Be$ikan ses"a",se"a" aman ini dian%%ap se"a%ai aman ke%e!apan)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1%%)

  Tidak menyembah 9llah

  %enyembah berhala

  %emper"ayai animisme

  ehidupan masyarakatnya ku"ar)ka"ir

  Tiada nabi dan kitab su"i sebagai petunjuk

  9khlak yang rendah

  -/ 0 1m Mak) 5 ma$ka#3

  *&+ N(atakan ke%iatan (an% menjadi sum"e$ ekonomi mas(a$akat A$a" a#i!ia#)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1%% - 1%1)

  +erniagaan yang berasaskan riba dan penindasan

  #ikap mementingkan keuntungan dan kekayaan semata)mata

  %erompak dan merampas barangan

  %engeksploitasi golongan miskin

  -= 0 1m Mak) 2 ma$ka#3

  *d+ Sena$aikan kesan,kesan ne%ati7 da$ipada ama!an Sistem Ka"i!a# da!am mas(a$akat A$a"a#i!ia#)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1%1 - 1%2)

  (idup berasaskan puak

  Taksub dan 8anatik kepada kabilah

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  24/60

  #emangat kesukuan yang melampau

  +eperangan dan persengketaan dalam masyarakat

  #truktur system yang berasaskan keturunan

  Terlalu terikat kepada peraturan yang ditetapkan oleh kabilah

  #anggup menuntut bela untuk mempertahankan maruah kabilah

  -? 0 1m Mak) 5 ma$ka#3

  Tajuk : Kepe$i"adian Na"i Mu#ammad S)A)W

  Soalan Esei

  *a+ 6u$aikan pen%a!aman Na"i Mu#ammad s)a) da!am "idan% pe$da%an%an)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1% - 1%!)

  Pen%a!aman) +engalaman diperoleh semasa baginda berusia 12 tahun

  om"on%an) %engikuti rombongan bapa saudara baginda ke #yam

  9iat ) iat berdagang semasa berusia 2/ tahun

  Be$seo$an%an) !erniaga se"ara berseorangan

  Kon%si ) !aginda !erkongsi berniaga dengan temannya

  U$us ) %enguruskan perniagaan hadijah bersama %aisarah

  Moda! ) %emperoleh modal yang besar daripada hadijah untuk diuruskan oleh baginda

  Untun% ) %emperolehi keuntungan berlipat)ganda -4 0 2m Mak) 4 ma$ka#3

  /!0 e!askan kepe$i"adian (an% dimi!iki o!e# Na"i Mu#ammad s)a)) se#in%%a"a%inda !a(ak mendapat %e!a$an a!,Amin) (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan

  Empat ms. 1%! - 1%#)

  Te$puji ) %emiliki empat si8at terpuji iaitu siddi;, amanah, tabligh, 8atanah

  Pe$&a(a ) +erbuatan baginda diper"ayai

  Bena$ ) #entiasa ber"akap benar dan tidak berbohong

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  25/60

  Amana# ) 9manah dalam menguruskan pernbiagaan hadijah

  Be$sun%%u#) !ersungguh)sungguh menyampaikan ajaran slam walaupun menghadapi pelbagairintangan

  Bijaksana) !ijaksana dalam menyelesaikan isu perletakan (ajarul 9swad

  Pen%asi#) +engasih dalam melayan memberi pendidikan anak)anak

  Be$tim"an% $asa) !ertimbang rasa membantu isteri dalam urusan rumah tangga

  Me$enda#) %erendah diri dalam pergaulan

  Be$%au! ) !ergaul dengan semua lapisan masyarakat

  au# ) !jaksana dan berpandangan jauh semasa menandatangani +erjanjian (udaibiyah

  Mas(a$akat) #elalu memikirkan tentang kehidupan masyarakat

  -12 0 2m Mak) 12 ma$ka#3

  Tajuk : Pen(e"a$an Is!am

  Soalan Struktur

  Wa!aupun pen(e"a$an Is!am di Makka# pada mu!an(a dija!ankan se&a$a $a#sia@ namunpendekatan (an% di%unakan o!e# asu!u!!a# s)a)) te!a# disam"ut "aik o!e# se"a#a%ian

  mas(a$akat A$a")

  *a+ Apaka# maksud daka# se&a$a $a#sia ;

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1%$ - 1%&)

  Dakwah se"ara rahsia bermaksud penyebaran slam se"ara sulit sembunyi

  ) Dakwah ini ditujukan kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat

  - 2 ma$ka#3

  *"+ Sena$aikan toko#,toko# (an% meme!uk Is!am me!a!ui daka# te$se"ut)

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1%&)

  hadijah binti huwailid

  9li bin 9bu Talib

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  26/60

  9bu !akar 9s)#iddi;

  .thman bin 988an

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  27/60

  Lem"ut , !erdakwah se"ara lemah lembut

  Bandin% , %embandingkan akhlak pada &aman :ahiliah dengan akhlak yang dianjurkan olehslam

  A(at , %enyampaikan ayat)ayat al)=uran untuk menjawab pertanyaan

  Te$an% , %emberi penerangan

  Te!adan , %enunjukkan teladan yang baik

  Iman , %enanam keimanan yang kuat kepada pengikut,

  Pe$i"adi , eperibadian asulullah yang bersi8at mulia)

  Kesun%%u#an , esungguhan asulullah menyampaikan dakwah -18 0 2m Mak) 18 ma$ka#3

  *"+ Men%apaka# o$an% A$a" u$ais( Makka# menentan% aja$an Is!am ;

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 11 - 1131)

  Kepe$&a(aan , +erbe&aan keper"ayaan

  Be$#a!a , 9jaran slam menolak amalan menyembah berhala dan memper"ayai animisme

  Ta$a7 ) +rinsip persamaan tara8 bertentangan dengan amalan mereka yang mementingkan darjat

  Pe$sauda$aan) onsep persaudaraan bertentangan dengan amalan sistem kabilah

  Mo$a! ) 9malan tidak bermoral dilarang oleh slam

  Tan%%apan) %empunyai tanggapan yang salah terhadap tugas >abi

  Tunduk ) %enganggap jika menerima slam mereka terpaksa tunduk kepada kepimpinan >abi

  Kedudukan ) +enyebaran slam boleh menggugat kedudukan dan pengaruh orang tertentu

  Pemimpin) %enggugat peluang orang tertentu untuk menjadi pemimpin

  Uki$ ) %enjejaskan perusahaan mengukir patubg berhala -18 0 2m Mak) 18ma$ka#3

  A 3 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  28/60

  Tajuk : Hija&

  Soalan Struktur

  O'e& se!a! $en"e!aan dak,a& Is'ami"a& di Makka& men#&ada$i $e'!a#ai in+an#an dan

  menda$a+ +en+an#an dai$ada ;an# Aa! uais"? Pejanjian Aa!a& +e'a& mem!ei uan#

  ke$ada Na!i Mu&ammad s.a., mem!ua+ ke$u+usan un+uk !e&ija& ke Madina&.

  /a0 N"a+akan !en+uk $enen+an#an "an# di'akukan ;'e& ;an# Aa! uais" +e&ada$ dak,a&

  Is'ami"a& di Makka&.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 111 ' 11%)

  Mencemuh Nabi Muhammad s(a(w

  Mengganggu Nabi Muhammad s(awsemasa beribadat

  Mengejek ajaran Islam melalui puisi Memujuk Nabi Muhammad s(a(w meninggalkan dakwah Islamiyah dengan pelbagai

  tawaran Memulau Nabi Muhammad s(a(w dan keluarga baginda

  Merancang membunuh Nabi Muhammad s(a(w

  28 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /!0 eikan se!a!*se!a! Na!i Mu&ammad s.a., dan ;an#*;an# Is'am !e&ija& ke Madina&.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 11% dan ms 11)

  Mengatasi ancaman orang ;uraisy terhadap orang Islam

  Meneruskan dakwah Islamiyah

  Menerima perintah llah

  Memenuhi jemputan suku us dan Kha3raj

  Mahu mendirikan sebuah kerajaan Islam

  .ertujuan mendamaikan masyarakat Madinah yang bermusuhan

  28 5m 6 Mak. 9 Maka&]

  /)0 Se!u+kan dua isi Pejanjian Aa!a& Kedua.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 11 # 11")

  &uku us dan Kha3raj memeluk Islam dan mengukuhkan taat setia kepada Nabi

  Muhammad s(a(w

  http://s.aw/http://s.aw/
 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  29/60

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  30/60

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  31/60

  Ri!a - 0nsur riba dan penipuan dihapuskan dalam perniagaan(

  Pe+a&anan- &emua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah daripada ancaman luar(

  @a&udi - Keselamatan orang 4ahudi terjamin selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah(

  257 7m 6 Mak. = maka&]

  Tajuk : Pejanjian Hudai!i"a&

  Soalan Struktur

  Kunjun#an ;an# Is'am Madina& ke k;+a Makka& $ada +a&un 87= M +e'a& diseka+ ;'e& ;an# Aa!

  uais" dan menim!u'kan k;n'ik &in##a mem!a,a ke$ada +eme+eain"a Pejanjian Hudai!i"a&.

  /a0 N"a+akan +ujuan ;an#*;an# Is'am Madina& men#unjun#i k;+a Makka&.

  .ercadang men3iarahi Makkah

  Mengunjungi Kaabah yang menjadi pusat ibadat bagi orang Islam

  Mengerjakan umrah

  29 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /!0 eikan se!a!*se!a! >sman !in Aan di$i'i& se!a#ai ,aki' un+uk menean#kan ke$ada ;an#

  Aa! uais" +en+an# +ujuan kunjun#an ;an# Is'am.

  0sman mempunyai ramai saudara mara di Makkah(

  Merupakan sahabat yang matang berbanding sahabat lain(

  &i6atnya yang lembut / bertolak ansur

  29 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /)0 Se!u+kan kandun#an Pejanjian Hudai!i"a&.

  .ersetuju mengadakan gencatan sebjata selama $> tahun Kabilah rab bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang ;ur?isy

  Makkah(

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  32/60

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  33/60

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  34/60

  A 8 : PEMENT>KAN KERAJAAN ISLAM DAN S>MANGANN@A

  Tajuk : K&a'ia&

  Soalan Struktur

  Se'e$as Na!i Mu&ammad s.a., ,aa+ $ada +a&un 897 M? sis+em $emein+a&an keajaan Is'am +e'a&

  di+euskan me'a'ui sis+em $en+ad!ian "an# dike+uai ;'e& k&a'ia&.

  /a0 A$aka& maksud k&a'ia& 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1$%)

  Khali6ah bermaksud pengganti yang melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran

  kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s(a(w Dalam konteks agama Khali6ah bermaksud tanggungjawab memelihara kemurnian agama

  Islam dan mengekalkan keharmonian umat Islam(

  27 maka&]

  /!0 Senaaikan s"aa+*s"aa+ "an# $e'u di$enu&i un+uk sese;an# i+u di)a';nkan se!a#ai K&a'ia&.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1$%)

  Lelaki yang merdeka

  .eragama Islam

  Memilki pengetahuan tentang Islam

  Mematuhi perintah llah

  &anggup melaksanakan hukum llah

  .ersi6at adil

  Mempunyai akhlak yang baik

  Tubuh yang sihat dan sempurna

  .er6ikiran cerdas

  ,arak

  Pandai mentadbir kerajaan

  255 5m 6 Mak. 9 maka&]

  )0 eikan dua kaeda& $emi'i&an K&a'ia& "an# diama'kan da'am Is'am.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1$%)

  Melalui musyawarah / syura

  5adangan satu nama sahaja daripada khali6ah terdahulu

  Pemilihan daripada beberapa orang calon

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  35/60

  Pencalonan oleh sekelompok masyarakat

  24 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /d0 N"a+akan +u#as*+u#as K&a'ia&.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1$$)

  Memelihara kedudukan agama Islam

  Mentadbir negara mengikut hukum syariah berpandukan al-;uran dan &unnah

  Menitikberatkan keseimbangan antara keperluan rohaniah dan jasmaniah

  Memastikan kelicinan pentadbiran negara

  Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh

  Melantik / melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara

  Menjaga kebajikan rakyat

  Menjaga dan meneruskan najaran llah

  Mengekalkan perpaduan ummah Memantapkan sistem perundangan Islam

  Menguruskan kewangan negara

  Mengatur pungutan kharaj ji3yah dan 3akat(

  257 5m 6 Mak. 9 maka&]

  Tajuk : Sum!an#an K&u'aa a'*Ras"idin

  Soalan Esei

  /a0 a#aimanaka& K&a'ia& A!u aka as*Siddi men"e'esaikan )a!aan "an# di&ada$i ;'e& uma+

  Is'am semasa !e'iau menjadi K&a'ia& 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1$$ # 1$)

  Mu+ad - Mengambil tindakan tegas terhadap orang Islam yang murtad(

  A*Ridda&- Memerangi golongan ar-*iddah yang menyalahta6sirkan ayat-ayat al-;uran hingga enggan

  membayar 3akat(

  An)aman- Mempertahankan Madinah daripada ancaman Parsi dan *om(

  Ten+ea - Menghantar Khalid bin al-,alid menghadapi tentera Parsi dan 0samah bin Caid ke )hassan(

  Wi'a"a&- Membahagikan tanah rab kepada $> wilayah untuk melicinkan pentadbiran(

  Ami - Melantik amir untuk mentadbir setiap wilayah(

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  36/60

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  37/60

  ai+u'ma'- Mendirikan .aitulmal(

  25= 7m 6 Mak. 57 maka&]

  Tajuk : Keajaan Tuki >+&mani"a&

  Pe+em!un#an Tamadun Is'am den#an Tamadun Lain di Dunia

  Soalan Esei

  /a0 Huaikan ak+;*ak+; "an# men"e!a!kan em$a"a Tuki >+&mani"a& !eja"a men"e!akan

  Is'am ke E;$a& Timu.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1 # 1%)

  ;ns+an+in;$'e- Penaklukan 5onstantinople oleh tentera-tentera Islam(

  Akida& - Pegangan akidah yang kukuih dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam(

  G&a-i - Tentera Islam mempunyai semangat gha3i(

  Ten+ea - &istem ketenteraan yang tersusun dan peralatan senjata moden(

  Janissai- Kerajaan Turki 0thmaniyah mempunyai tentera elit +anissari(

  Amada - Memilki armada tentera laut yang kuat(

  P;'i+ik - Keadaan politik yang tidak stabil di ropah akibat peperangan di kalangan kerajaan kecil(

  "-an+ine- Kejatuhan empayar .y3antine memberi laluan kepada penyebaran Islam(

  Geeja - )ereja )reek

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  38/60

  /!0 a#aimanaka& !e'akun"a $e+em!un#an +amadun Is'am den#an +amadun 'ain di dunia 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1$)

  Peda#an#an- Perdagangan dan perniagaan menjadi alat pertembungan tamadun Islam dengan tamadun

  lain(

  &ina -

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  39/60

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 17$ # 17)

  (i) Teori *slam datang dari Semenanjung Tanah +ra,

  Aa! *Islam berkembang di sia Tenggara dari &emenanjung rab(

  a,;d- Dikemukakan oleh +ohn 5raw6ord dan disokong oleh Pro6esor &yed Muhammad Na?uib

  al- ttas(

  an+;n - 5atatan 5hina mengatakan orang rab dan Parsi mempunyai petempatan di 5anton(

  Peda#an#an- &ejak awal lagi pedagang rab menguasai perdagangan dari Mesir hingga ke 5hina(

  Sin##a& - Pedagang rab yang berdagang ke 5hina singgah di pelabuhan sia Tenggara(

  Kam$un#- ,ujud sebuah perkampunga Islam di 0tara &umatera pada "#> M(

  Kesusas+eaan - ,ujud persamaan bahan kesusasteraan di sia Tenggara dengan yang terdapat di

  &emenanjung Tanah rab(

  S"eik& - Karya tempatan menceritakan pengislaman raja di sia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari

  &emenanjung Tanah rab(

  (ii) Teori *slam datang dari -hina

  &ina - Islam tersebar di sia Tenggara menerusi 5hina(

  Eedia - Dikemukakan oleh manuel )adinho redia dan &(;( 'atimi(

  Penia#a - .ukti yang dikemukakan ialah Peniaga rab mengembangkan Islam di kalangan peniaga

  5hina di 5anton(

  Se!a - pabila peniaga 5hina Islam berdagang ke sia Tenggara mereka menyebarkan Islam kepada

  masyarakat sia Tenggara(

  Pinda& - .erlakunya perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di 5anton ke sia

  Tenggara sekitar tahun E=" M(

  a+u - Penemuan .atu .ersurat Terengganu yang ditemui di &ungai Tersat Keala .erang mencatatkan

  wujudnya hubungan perdagangan antara Terengganu dengan 5hina(

  Seni !ina- 0nsur-unsur seni bina masjid di nusantara mempunyai persamaan dengan unsur seni bina

  5hina(

  (ii) Teori *slam datang dari *ndia

  India - Islam berkembang di sia Tenggara menerusi India(

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  40/60

  Hun#;nje- Dikemukakan oleh &nouck 1ungronje(

  Hu!un#an- 1ubungan perdagangan telah lama wujud antara India dengan sia Tenggara(

  Nisan - .atu nisan Malik Ibrahim di )erisik +awa dan Malik al-&alih di Pasai mempunyai ciri buatan

  India(

  Ke!uda"aan- ,ujudnya unsur kebudayaan India di sia Tenggara

  27C 7m 6 Mak. 7C maka&]

  Tajuk : Pen"e!aan Is'am di Asia Ten##aa.

  Soalan Struktur

  Sejaa,an !ese+uju !a&a,a keda+an#an Is'am ke an+au Asia Ten##aa +e'a& di!a,a ;'e& $eda#an#Is'am dan $en"e!aann"a +e'a& dikem!an#kan ;'e& $aa u'ama &in##a ,ujudn"a keajaan*

  keajaan Is'am "an# menjadi $usa+ kei'muan dan $usa+ $en"e!aan Is'am di an+au ini.

  /a0 N"a+akan )aa*)aa "an# di#unakan ;'e& $aa $eda#an# un+uk men"e!akan Is'am di Asia

  Ten##aa.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 17" # 1!)

  Menjadikan kepercayaan dan amalan Islam sebagai tajuk perbualan(

  Mengamalkan sikap dan tingkah laku Islam untuk dijadikan ikutan penduduk setempat

  Perkampungan pedagang Islam menjadi pusat perbincangan tentang agama Islam( Pedagang-pedagang berdakwah menyebarkan Islam(

  &ambil berdagang pedagang membawa ulama untuk menyebarkan Islam(

  Pedagang mengadakan hubungan baik dengan pemerintah tempatan(

  Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk berdakwah( Pedagang yang dianugerahkan jawatan &yahbandar menggunakan peranan tersebut untuk

  menyebarkan Islam(

  2= 5m 6 Mak. 9 maka&]

  /!0 A$aka& 'an#ka&*'an#ka& "an# di'akukan ;'e& keajaan Is'am un+uk men"eka+ $ekem!an#ana#ama Kis+ian di Asia Ten##aa 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 11)

  +ohor-*iau berusaha menawan kembali Melaka daripada Portugis(

  - cheh menaungi beberapa negeri kecil di &umatera 0tara

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  41/60

  cheh menakluki negeri-negeri di Tanah Melayu(

  29 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /)0 Se!u+kan $eanan $usa+ ke!uda"aan di Asia Ten##aa se!a#ai $usa+ kei'muan dan $usa+$en"e!aan Is'am.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1 # 1%)

  Menjadi pusat penterjemahan

  0lama-ulamanya menjadi pakar rujuk kepada para ulama dari luar

  &ebagai pusat penulisan kesusasteraan saduran rab

  Tempat penghasilan puisi Islam

  Menghasilkan karya Islam

  23 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /d0 eikan usa&a "an# di'akukan ;'e& mu!a'i#& da'am menja'ankan dak,a& Is'ami"a&.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1%)

  Mengajar asas Islam secara tidak 6ormal(

  Mengajar Islam secara 6ormal

  Menjadikan masjid istana dan rumah mereka sebagai pusat mempelajari ilmu Islam

  Mendirikan pondok / pesantren sebagai pusat pendidikan(

  Menasihati raja dalam pentadbiran

  Mempraktikkan Islam dalam politik dan pentadbiran(

  Menjadikan masjid sebagai markas dakwah Islamiyah(

  2B 5m 6 Mak. 9 maka&]

  Tajuk : Pen#au& Is'am di Asia Ten##aa.

  SoalanEsei

  /a0 A$aka& unsu*unsu !au "an# di$ekena'kan ;'e& Is'am da'am !idan# $emein+a&an dan$en+ad!ian keajaan di Asia Ten##aa 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1& # 17)

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  42/60

  Ins+i+usi - Institusi kesultanan yang diwarisi daripada kerajaan bbasiyah dan kerajaan Turki

  0thmaniyah diperkenalkan(

  Ke+ua - &ultan diletakkan sebagai ketua negara(

  Mu+i - Mu6ti dilantik sebagai penasihat sultan(

  Pe#a,ai - Pegawai dan petugas seperti kadi khatib bilal pemungut 3akat penyelia baitulmal dan

  penjaga harta waka6 diwujudkan(

  Su'+an - Pemerintah menggunakan gelaran &ultan(

  Ge'aan - *aja-raja diberi gelaran Khali6ul Mukminin dan Cilullah 6il lam(

  A#ama - Islam dijadikan agama rasmi oleh kerajaan Islam(

  K&a'ia&- &ultan dianggap khali6ah llah dan harus memerintah dengan adil(

  Pen+ad!ian- &ultan menerapkan unsur-unsur Islam dalam pentadbiran(

  Nama - Nama raja juga menggunakan nama Islam(

  S"aia& - Kerajaan Islam memperkenalkan undang-undang syariah(

  Pak+ik - 0ndang-undang Islam dipraktikkan dengan tegas(

  Ji&ad - Islam menggerakkan semangat jihad menentang penjajah(

  259 7m 6 Mak. 57 maka&]

  /!0 a#aimanaka& $en#au& Is'am mem!ei kesan +e&ada$ $ekem!an#an sis+em $endidikan di

  Asia Ten##aa1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 17 # 1)

  Pe'uan# - Peluang mendapat pendidikan terbuka kepada golongan awam(

  Sika$ - &ikap mementingkan ilmu pengetahuan dapat ditanam ke dalam jiwa masyarakat(

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  43/60

  Sis+ema+ik- ,ujudnya sistem pendidikan yang lebih sistematik yang berasaskan peringkat pendidikan(

  Lua - Institusi pendidikan di sia Tenggara menerima pelajar dari luar(

  Wani+a * ,anita mendapat peluang belajar dan memegang jawatan(

  2= 7m 6 Mak. = maka&]

  A = : PEMAHAR>AN DAN PENGAR>H ISLAM DI MALA@SIA

  SEEL>M KEDATANGAN ARAT

  Tajuk : Pen#au& Is'am Te&ada$ S;si;!uda"a Mas"aaka+ Tana& Me'a"u

  Soalan Struktur

  Keda+an#an Is'am ke Tana& Me'a"u +e'a& mem!a,a kesan +e&ada$ as$ek $endidikan &in##a

  ,ujudn"a dua jenis $endidikan "an# diama'kan ;'e& mas"aaka+ Me'a"u? iai+u $endidikan ;ma'

  dan $endidikan +idak ;ma'.

  /a0 A$aka& "an# dimaksudkan den#an $endidikan +idak ;ma' 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. !1)

  Pendidikan tidak 6ormal adalah asuhan dalam keluarga yang menekankan pengajaran nilai-nilai moral

  melalui pendengaran penglihatan dan pemerhatian(

  27 maka&]

  /!0 Se!u+kan kaeda& "an# di#unakan ;'e& mas"aaka+ Me'a"u un+uk men"am$aikan ni'ai*ni'ai

  muni dan $en#ajaan.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. !1)

  Menerapkan melalui cerita( Melalui pergaulan sosial

  Menerapkan melalui pantun peribahasa teka-teki pepatah dan lain-lain(

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  44/60

  29 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /)0 Senaaikan $eanan is+ana se!a#ai $usa+ $endidikan ;ma'.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. !1 # !)

  &ebagai pusat pengajian agama Tempat ulama mengajar

  Tempat perbincangan ulama daripada pelbagai bangsa

  Tempat mengembangkan ilmu tasawu6

  Tempat menyimpan buku-buku hikayat

  Pusat pendidikan ilmu politik dan pentadbiran

  28 5m 6 Mak. 9 maka&]

  /d0 eikan )ii*)ii sis+em $endidikan $;nd;k.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. ! # !%)

  Memberi penekanan kepada ilmu agama

  Menyediakan pelajar untuk bertugas sebagai guru agama

  Menyediakan pelajar yang dapat bertugas untuk masyarakat

  Tiada batasan waktu

  Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian

  23 5m 6 Mak. 9 maka&]

  Tajuk : Pen#au& Is'am Te&ada$ S;si;!uda"a Mas"aaka+ Tana& Me'a"u

  /Pendidikan0

  Soalan Esei

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  45/60

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  46/60

  /Kesenian Ga"a Hidu$0

  Soalan Esei

  /a0 Huaikan $en#au& Is'am +e&ada$ seni $esem!a&an mu-ik? n"an"ian dan +aian da'am

  mas"aaka+ Me'a"u +adisi;na'.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. !& # !)

  Sesuai - &eni persembahan disesuaikan dengan ajaran Islam(

  Aa! - Pengaruh rab berkembang dalam kesenian ini(

  Da!us - Tarian dabus mengandungi unsur keagamaan yang dikaitkan dengan kepahlawanan &aidina li(

  Inan# - Tarian Inang ditarikan dalam majlis tertentu di istana(

  Na-am - Lahirnya nyanyian na3am yang mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad s(a(w para nabi

  dan para sahabat(

  >$a)aa- Nyanyian na3am dipersembahkan dalam upacara bersi6at keagamaan(

  Diki - &eni dikir dinyanyikan dengan iringan pukulan rebana dan kompang(

  Seni ka+a- &eni kata dikir bercampur baur antara bahasa Melayu dengan bahasa rab(

  G&a-a' - .erkembangnya kesenian gha3al yang memuji kebesaran llah(

  2 7m 6 Mak. = maka&]

  /!0 A$aka& kesan*kesan $en#au& Is'am +e&ada$ ke&idu$an s;sia' mas"aaka+ Me'a"u.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. !7 # !)

  Ke'ua#a * 1ubungan kekeluargaan sangat rapat(

  H;ma+ - Ibu bapa dan orang yang lebih tua dihormati(

  Pan##i'an * Menggunakan panggilan tertentu untuk orang yang lebih tua(

  Jian - +iran dianggap seperti keluarga sendiri(

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  47/60

  Suaa -

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  48/60

  *aja memiliki tanah secara mutlak

  *aja menaungi pembesar

  Pembesar memberi khidmat kepada raja

  *akyat memberi khidmat kepada tuan tanah / pembesar

  Terdapat golongan hamba

  28 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /)0 N"a+akan se!a!*se!a! ke#ia+an $eda#an#an di E;$a& +idak !e#i+u me'uas $ada Faman Ge'a$.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1)

  )angguan orang-orang gasar

  Kawasan Mediterranean dikuasai oleh pedagang Islam

  Masyarakat ropah menumpukan kepada kegiatan pertanian

  Perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian Penggunaan mata wang yang terhad

  Masih menggunakan sistem barter

  28 5m 6 Mak. 9 maka&]

  /d0 Se!u+kan $eu!a&an*$eu!a&an "an# !e'aku $ada Faman Pea'i&an dai Faman Ge'a$

  ke Faman Renaissan)e.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1)

  )ereja berperanan sebagai institusi yang uni2ersal

  )ereja menjadi agen penyatuan

  .erlaku peningkatan akti2iti pertanian

  .erlaku pertambahan penduduk

  ,ujudnya kegiatan perdagangan

  Kemunculan bandar-bandar

  Munculnya golongan pertengahan

  *akyat terlibat dalam urusan politik

  2= 5m 6 Mak. 9 maka&]

  Tajuk : Faman Renaissan)e

  Soalan Struktur

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  49/60

  Kesun##u&an manusia men)ai $en"e'esaian ke$ada $emasa'a&an &idu$ dan kesediaan meeka

  un+uk mene;ka !idan# !au +e'a& men"e!a!kan Faman Renaissan)e !emu'a di I+a'i dan +e'a&

  menin##a'kan kesann"a da'am $e'!a#ai !idan#.

  /a0 A$aka& "an# dimaksudkan den#an Faman Renaissan)e 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.17)

  *enaissance bermaksud kelahiran semula yang merujuk kepada penghargaan semula ilmu yang telah

  dihasilkan oleh cendekiawan dalam tamadun 4unani dan *om(

  27 maka&]

  /!0 Senaaikan )ii*)ii "an# +eda$a+ di ne#aa I+a'i se&in##a men"e!a!kan +e)e+usn"aRenaissan)e di si+u 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.17)

  Kemunculan bandar-bandar yang menjadi pusat perdagangan antarabangsa

  .erlakunya pertembungan budaya agama dan bahasa di bandar-bandar utamanya

  Itali menjadi pusat perkembangan idea baru(

  Kemunculan pedagang yang menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar

  Pedagang kaya menjadi penaung @patronA kepada cendekiawan

  Persaingan antara bandar-bandar untuk mendapatkan tokoh cendekiawan

  5endekiawan yang sering berkunjung dari bandar ke bandar membantu menyebarkanidea *enaissance

  Penguasa )ereja di *om turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan

  2= 5m 6 Mak. 9 maka&]

  /)0 Se!u+kan dua ;an# +;k;& )endekia,an I+a'i "an# mun)u' $ada Faman Renaissan)e.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.17# 1")

  'rancesco Petrarch

  Niccolo Machia2elli

  )io2anni .ocaccio

  )alileo )alilei

  Leonardo da 7inci

  *aphael

  Michelangelo

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  50/60

  2B 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /d0 N"a+akan kesan*kesan "an# ,ujud &asi' dai$ada Faman Renaissan)e.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.1" # !)

  Kemunculan monarki baru

  Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus

  &istem perdagangan semakin berkembang

  .erlakunya kegiatan penjelajahan dan penerokaan

  .erkembangnya ilmu pengetahuan

  Lahirnya seniman dalam masyarakat .erlaku perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran

  logik dan sainti6ik(

  2B 5m 6 Mak. 9 maka&]

  Tajuk : Geakan Re;ma+i;n

  Soalan Esei

  /a0 A$aka& ke$in)an#an ins+i+usi #eeja "an# mend;;n# !e'akun"a #eakan Re;ma+i;n di

  E;$a& aa+ $ada kuun ke*58.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.1)

  Keduniaan- Pihak )ereja lebih mementingkan usaha pembangunan keduniaan(

  Rasua& - *asuah dan penyelewengan berlaku di kalangan pihak )ereja(

  aa Hidu$- 5ara hidup penguasa )ereja tidak selari dengan kitab .ible(

  Ga"a - Penguasa )ereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup pemerintah dan golongan

  bangsawan(

  A#ama - )aya hidup mereka tidak mencerminkan kehidupan keagamaan(

  Indu'#en)es- Penjualan sijil indulgences(

  28 7m 65C maka&]

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  51/60

  /!0 Faman Re;ma+i;n +e'a& menim!u'kan !e!ea$a kesan "an# menda'am +e&ada$ E;$a&.

  Je'askan.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.)

  Ma-&a! - Negara ropah berpecah mengikut ma3hab masing-masing

  Pe$ean#an- Perbalahan agama mengakibatkan peperangan dan kemusnahan(

  an"ak - Masyarakat ropah dikuasai oleh banyak ma3hab(

  Pendidikan- Timbulnya sikap toleransi antara pelbagai ma3hab untuk mempergiatkan pendidikan(

  Se!a - &etiap ma3hab berusaha menyebarkan 6ahaman masing-masing(

  a!a - Kuasa )ereja telah dicabar secara terbuka(

  Kuasa - Kuasa )ereja terhadap kerajaan semakin berkurang(

  M;naki- Monarki .aru membebaskan diri daripada penguasaan Paus di *om(

  2= 7m 6 5C maka&]

  Tajuk : Penje'aja&an dan Pene;kaan

  Soalan Esei

  /a0 Huaikan ak+;*ak+; "an# mend;;n# ke#ia+an $ene;kaan dan $enje'aja&an ;an# E;$2a&

  ke Timu.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.% # &)

  Is+an!u' - Penguasaan Istanbul oleh orang Islam menyebabkan orang ropah sukar mendapat barang

  dagangan (

  aan#an-

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  52/60

  Raja - *aja &epanyol dan Portugal memberi galakan kepada usaha penerokaan(

  Pesain#an- Persaingan negara-negara ropah untuk mendapatkan tanah jajahan(

  T;dise''as- Perjanjian Tordisellas $8F8 telah menetapkan pembahagian pengaruh antara Portugal dan

  &epanyol(

  Pe'au+ - Kemunculan pelaut yang berkebolehan(

  Seman#a+- &emangat yang berani dan optimistik(

  S';#an - Dorongan slogan G)old )ospel and )loryH

  2 7m 6 = maka&]

  /!0 N"a+akan kesan*kesan $enje'aja&an dan $ene;kaan +e&ada$ mas"aaka+ di 'ua E;$a&.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms.& # )

  Pejanjian * Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil kuasa ropah(

  S"aika+ * Pemerintah tempatan mengiktira6 kekuatan kuasa ropah melalui syarikat berpiagam(

  Pem!eka'- Negara luar ropah menjadi pembekal barang keperluan masyarakat ropah(

  Em$;ium- Pusat emporium dunia telah dikuasai oleh kuasa ropah(

  ;';+ - Kekayaan negeri jajahan dibolot oleh kuasa ropah(

  Ja'an - +alan perdagangan yang dahulunya dikuasai oleh orang Islam telah dikuasai pula oleh kuasa

  ropah(

  Ga"a &idu$- Masyarakat tempatan terpengaruh dengan gaya hidup ropah(

  A#ama - Masyarakat peribumi menerima agama Kristian(

  Mas"aaka+- Penghijrahan beramai-ramai orang ropah mewujudkan sebuah masyarakat baru di wilayahyang ditakluki(

  Tamadun- Tamadun tempatan telah dihapuskan oleh kuasa ropah(

  uu& - .uruh tempatan dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi kuasa ropah(

  Pe+em$a+an- Munculnya petempatan orang ropah di negara-negara yang ditakluki(

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  53/60

  257 7m 6 Mak. 57 maka&]

  A 5C : DASAR RITISH DAN KESANN@A

  TERHADAP EKONOMI NEGARA

  Tajuk : Ek;n;mi Tadisi;na'

  Soalan Struktur

  Keda+an#an i+is& ke Tana& Me'a"u $ada a!ad ke*5 +e'a& men#u!a& ek;n;mi Tana& Me'a"u dai

  ke#ia+an ek;n;mi +adisi;na' "an# dija'ankan ;'e& mas"aaka+ Me'a"u ke$ada !en+uk d,iek;n;mi.

  /a0 A$aka& maksud d,iek;n;mi 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $ ' $7)

  Dwiekonomi bermaksud wujudnya dua bentuk ekonomi secara serentak iaitu ekonomi bercorak sara

  diri dan ekonomi dagangan(

  27 maka&]

  /!0 eikan +i#a )ii ek;n;mi +adisi;na' di Tana& Me'a"u.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $$ ' $)

  .ersi6at sara diri

  Dalam skala kecil

  Menggunakan teknologi mudah / rendah

  Penggunaan buruh yang sedikit

  Pasaran yang kecil

  Lebihan pengeluaran digunakan semula

  Lebihan pengeluaran disimpan Menggunakan modal yang sedikit

  Tiada pengkhususan pekerjaan

  2 5m 6 Mak. 9 maka&]

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  54/60

  /)0 Se!u+kan ke#ia+an ek;n;mi +adisi;na' "an# dija'ankan ;'e& mas"aaka+ Me'a"u.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $ ' $7)

  Menanam padi

  Menanam tanaman sampingan Menternak binatang

  Menangkap ikan

  Mendulang / mencari bijih

  Mengumpul hasil hutan

  23 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /d0 N"a+akan kesan*kesan dai$ada ,ujudn"a d,iek;n;mi di Tana& Me'a"u.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $7)

  Industri perlombongan meningkat

  Penekanan terhadap pertanian komersil

  konomi dikuasai oleh pemodal ropah(

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  55/60

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan ima ms. $7 ' &!)

  Re;'usi- *e2olusi Perindustrian di ropah membawa permintaan yang tinggi terhadap getah

  Pamean- 1(N(*idley mengadakan pameran untuk meyakinkan peladang menanam getah(

  A#i& - .eliau mengagihkan benih getah secara percuma(

  I!idem - .erjaya menemui teknik torehan ibidem @tulang ikan keringA(

  M;da' - Kemasukan modal asing milik pelabur ropah(

  S"aika+- &yarikat ropah menubuhkan syarikat perwakilannya di Tanah Melayu untuk membuka ladang getah(

  Ga'akan- Dasar .ritish memberi galakan kepada pemodal asing untuk memperluaskan penanaman

  getah(

  Se,a - Menyediakan kadar sewa tanah dan tari6 yang rendah kepada peladang yang ingin menanam

  getah(

  Diiden - Memberi di2iden yang tinggi dan pengecualian cukai eksport kepada syarikat pengusaha getah(

  Inas+uk+u- Pembinaan in6rastruktur untuk menghubungkan kawasan ladang dengan pelabuhan dan

  pusat pentadbiran(

  uu& - Membawa masuk buruh dari India untuk mengatasi masalah kekurangan buruh(

  255 7m 6 Mak. 57 maka&]

  /!0 Tean#kan usa&a*usa&a "an# di'akukan ;'e& keajaan i+is& di Tana& Me'a"u un+uk men"eka+

  $en"e+aan ;an# Me'a"u da'am $enanaman #e+a&.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 1 ' )

  Ak+a - Meluluskan kta Tanah &impanan Melayu yang melarang penanaman getah dalam kawasan

  Tanah &impanan Melayu

  Enakmen- Meluluskan nakmen Tanah Padi melarang penanaman getah di atas tanah padi

  Pemium- Premium permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah dinaikkan

  uka - Pembukaan tanah baru untuk penanaman getah dilarang

  S+eens;n * *ancangan &ekatan &te2enson menghadkan pengeluaran getah oleh pekebun kecil

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  56/60

  RPGA - *ancangan Peraturan )etah ntarabangsa menetapkan kuota yang lebih rendah kepada

  pekebun kecil

  an+uan- .antuan teknikal dan insenti6 kewangan tidak ditawarkan kepada pekebun kecil

  2B 7m 6 Mak. = maka&]

  Tajuk : Pen##unaan Tena#a uu& Lua

  Soalan Struktur

  a#i men#a+asi masa'a& kekuan#an +ena#a !uu& +em$a+an aki!a+ ke$esa+an $em!an#unan sek+;

  $e+anian dan $e';m!;n#an? $i&ak i+is& +e'a& mem!a,a masuk +ena#a !uu& dai 'ua un+uk

  memenu&i ke$e'uan ak+ii+i ek;n;mi di Tana& Me'a"u.

  /a0 A$aka& ak+;*ak+; "an# mend;;n# !uu& dai ina dan India da+an# ke Tana& Me'a"u 1

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. &%)

  )alakan kerajaan .ritish

  Penghijrahan mereka tidak ditentang oleh orang Melayu

  ,ujud hubungan tradisi antara India dengan Tanah Melayu

  Kepesatan ekonomi Tanah Melayu

  Kestabilan politik

  23 5m 6 Mak. 9 maka&]

  /!0 Se!u+kan )aa kemasukan !uu&*!uu& +ese!u+ ke Tana& Me'a"u.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. &%#&&)

  uu& dai ina

  &istem tiket kredit

  &istem pengambilan kakitangan

  &istem pengambilan rumah kongsi

  29 5m 6 Mak. 7 maka&]

  uu& dai India

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  57/60

  &istem buruh bebas

  &istem kontrak

  &istem kangani

  29 5m 6 Mak. 7 maka&]

  /)0 N"a+akan kesan*kesan dai$ada $enin#ka+an jum'a& kemasukan imi#an +ese!u+.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. $)

  * Pembentukan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu

  ,ujud petempatan yang berbe3a-be3a mengikut kaum

  +enis pekerjaan yang berbe3a mengikut kaum Penggunaan bahasa yang berbe3a dalam pertuturan

  Tidak terdapat interaksi antara kaum

  Tidak ada perpaduan antara kaum

  28 5m 6 Mak. 9 maka&]

  Tajuk : Pen##unaan Tena#a uu& Lua

  Soalan Esei

  /a0 Huaikan )aa kemasukan !uu& dai ina dan India ke Tana& Me'a"u $ada a!ad ke*5.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. & ' &&)

  (i) /emasukan ,uruh -ina

  Kedi+ - Melalui sistem tiket kredit bakal imigran dikumpulkan oleh kheh-tau@ketuaA(

  Nak&;da- Imigran @sin khehA ini diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh

  yang dibayar oleh majikan(

  Pejanjian- )olongan sin kheh perlu membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara

  bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu(

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  58/60

  Tike+ - Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju(

  Pem!;;n#- Tiba di pelabuhan mereka diambil oleh pemborong buruh yang akan mendapatkan majikan

  untuk mereka(

  Kaki+an#an- Melalui sistem pengambilan kakitangan majikan yang memerlukan buruh akan menghantar

  pegawainya ke 5hina untuk mendapatkan buruh(

  Pe!e'anjaan- &egala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan(

  Iin# - Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka sampai ke tempat majikan(

  K;n#si - Di bawah sistem pengambilan rumah kongsi pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di

  negara 5hina yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi(

  ia"ai - Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi(

  (ii) /emasukan ,uruh *ndia

  e!as - .uruh India memasuki Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas iaitu datang sendiri dengan

  biayaan masing-masing(

  K;n+ak- Melalui sistem kontrak majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu(

  ekeja - .uruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu dengan bayaran minimum(

  Kan#ani- Melalui sistem kangani seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen dan dihantar

  pulang ke India untuk mencari tenaga buruh(

  Wan# - Kangani diberi wang untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu(

  253 7m 6 Mak. 57 maka&]

  /!0 N"a+akan usa&a*usa&a "an# di'aksanakan un+uk men#a,a' ,a!ak $en"aki+ di Tana&

  Me'a"u $ada $en#&ujum# a!ad ke*5 &in##a a,a' a!ad ke*7C.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. ")

  H;s$i+a'- Menubuhkan hospital kerajaan di Kuala Lumpur dan Taiping(

  Pusa+- Membina pusat kesihatan kecil

  Pese;an#an - Membina hospital atas sumbangan orang perseorangan seperti 1ospital Tung &hin di

  Kuala Lumpur(

  Ins+i+u+ - Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan pada tahun $F>>(

  Kaji - Institut ini membuat kajian punca penyakit dan langkah mencegah(

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  59/60

  Ke!esi&an - Menitikberatkan kebersihan dan kesihatan di bandar-bandar(

  Sani+a"- Menubuhkan &anitary .oard untuk menjaga kebersihan bandar Kuala Lumpur dan

  bandar- bandar di Perak(

  Ja!a+an - Menubuhkan +abatan Kesihatan untuk mengambil alih tugas &anitary .oard menjaga

  kesihatan(

  2= 7m 6 Mak. = maka&]

  Tajuk : Pem!andaan

  S;a'an Esei

  /a0 Huaikan $;ses $ekem!an#an !anda*!anda !au di Tana& Me'a"u $ada a!ad ke*5.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. % ' $)

  Sum!e - Perkembangan pesat ekonomi di kawasan yang kaya dengan sumber semula jadi menyebabkan berlakunya proses pembandaran(

  Pe';m!;n#an- Pekan berhampiran kawasan perlombongan menjadi pusat mengumpul hasil lombong(

  Penduduk- Pekan ini mengalami pertambahan penduduk(

  Ke$e'uan- Pekan ini ber6ungsi menyediakan keperluan harian kepada pelombong-pelombong(

  Pen+ad!ian- Pekan ini berkembang menjadi bandar yang ber6ungsi sebagai pusat pentadbiran(

  Inas+uk+u - .andar-bandar baru yang muncul dilengkapi dengan pelbagai kemudahan in6rastruktur(

  Pen#an#ku+an- Perkembangan sistem pengangkutan turut mempengaruhi kewujudan bandar-bandar baru(

  Kedudukan- Kedudukan bandar yang strategik membolehkannya menjadi penghubung kepada beberapa

  buah bandar dan kawasan lain(

  Pe+anian- Pertanian komersil mempengaruhi perkembangan bandar baru(

  Pe'a!u&an- Produk getah dan bijih timah menjadikan bandar muncul sebagai bandar pelabuhan(

  Pem!an#unan - Pembangunan oleh kerajaan .ritish di kawasan tertentu menyebabkan banyak bandar

  muncul di pantai .arat Tanah Melayu(

  255 7m 6 Mak. 5C maka&]

 • 7/26/2019 53398268 Soalan Dan Jawapan

  60/60

  /!0 Huaikan $ekem!an#an sis+em $e&u!un#an ja'an a"a dan ja'an kee+a a$i di Tana& Me'a"u

  se&in##a a,a' a!ad ke*7C.

  (Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms. 7 ' ")

  i. 0alan /ereta +pi

  Pe+ama- +alan kereta api yang pertama dibina menghubungkan Taiping dengan Port ,eld pada $EE#(

  Lain - +alan kereta api yang lain turut dibina untuk menghubungkan kawasan perlombongan dengan pelabuhan( 5ontohnya Kuala Lumpur Port &wettenham @$EEFA &eremban Port Dickson @$EF$A dan

  Ipoh Telok nson @$EF#A

  Semua - Menjelang $F>8 semua kawasan perlombongan mempunyai perkhidmatan kereta api(

  Siam- +alan kereta api menghubungkan &eberang Perai dengan sempadan &iam siap pada $F$E(

  Gemas - $F!$ jalan kereta api menghubungkan )emas Pahang dan Kelantan ke &iam siap dibina(

  Sin#a$ua- Menjelang tahun $F%! jalan kereta api di Tanah Melayu disambung hingga ke &ingapura(

  ii. 0alan Raa

  Denai - +alan denai dan jalan kereta lembu digantikan dengan jalan raya(

  Se'an#;- Menjelang $EF# &elangor dan Perak mempunyai rangkaian jalan raya sepanjang % 8>> km(

  Peai - Pada tahun $F$$ jalan raya dari &eberang Perai ke Melaka disiapkan(

  Pe'is - ntara $F$$ hingga $F%E jalan raya menghubungkan Perlis dengan &ingapura disiapkan(

  Hu!un# - +alan raya antara Kuala Lumpur dengan Kuantan dibuka untuk memudahkan perhubungan

  negeri-negeri di pantai .arat dengan pantai Timur Tanah Melayu(

  255 7m 6 Mak. 5C maka&