Soalan Dengan Jawapan (Jaspiriya)

Embed Size (px)

Text of Soalan Dengan Jawapan (Jaspiriya)

 • 8/17/2019 Soalan Dengan Jawapan (Jaspiriya)

  1/8

  SOALAN

  DENGAN

   JAWAPAN :

   TOPIK 1 JASPIRIYA A/P CHAMYHURA

  (P4B)

 • 8/17/2019 Soalan Dengan Jawapan (Jaspiriya)

  2/8

  1. Jelaskan konsep budaya serta kepentingan

  kebudayaan dalam konteks masyarakat majmuk di

  Negara kita.- Budaya merupakan cantuman perkataan Sanskrit dan juga

  Melayu iaitu Budhi(sanskrit) yang membawa maksud kecergasan

  fikiran dan akal.

  - Budaya juga dimaksudkan sebagai kemajuan fikiran, akal budi,

  berkelakuan dan sebagainya .

  - Budaya juga merupakan satu cara hidup yang diamalkan olehkumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi

  ekonomi, politik agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai.

 • 8/17/2019 Soalan Dengan Jawapan (Jaspiriya)

  3/8

  Kebudayaan pula membawa maksud keseluruhan cara hidup.

  Kebudayaan mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan

  Negara kita di mana keperibadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha

  yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik.

  Ini sudah tentunya memerlukan penggemblengan dan penglibatan semua

  lapisan masyarakat dalam satu proses yang berterusan bagi mengekalkan

  kepentingan kebudayaan dalam konteks masyarakat majmuk di negara kita.

  Bagi sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti di

  Malaysia proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perancangan

  yang teliti dan rapi supaya dapat melahirkan cara hidup yang bersi!at ke

  Malaysiaan.

  "erancangan kebudayaan ini harus menentukan si!at-si!at yang baik mulia dan

  utama bagi pembinaan bangsa dan ketahanan negara.

 • 8/17/2019 Soalan Dengan Jawapan (Jaspiriya)

  4/8

  .

  !r"ses #ang !an$ang. Bagaimanaa% setia!

  angg"ta mas#araat &a!at merealisasian

  !embinaan Negara bangsa &engan

  mengealan e!entingan b'&a#a- Menghormati budaya setiap masyarakat di Malaysia.

  - Bersifat terbuka dan tidak mementingkan diri sendiri.- Rumah terbuka meraihkan perayaan masyarakat

  berbilang kaum di !egara.

  - "erjasama, tolong menong.

 • 8/17/2019 Soalan Dengan Jawapan (Jaspiriya)

  5/8

  t'$'an !antang larang &iamalan bagi

  mengealan eb'&a#an #ang %arm"nis &i

  Negara ini.

  - Menjaga keharmonian dalam keluarga # menghormati

  orang tua, bertolak ansur 

  - Memelihara dan saying kepada haiwan # mengelakkan

  penganiyaan

  - Menjaga keselamatan ibu mengandung # menghindari

  keguguran dan kemalangan yang tidak diingini

  - "esedaran kebersihan # menjaga kesihatan

  - membentuk budi pekerti yang mulia

 • 8/17/2019 Soalan Dengan Jawapan (Jaspiriya)

  6/8

  men$alanan ati+iti se*ara "leti, &an merasaan

  ba%a-a merea a&ala% %i&'! bersama (R"'*e

  arren0 13). Jelasan &'a *iri 'tama mas#araat #ang

  men$aga e&amaian Negara ita ini.- Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama

  cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan mengganggap diri

  mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasbatas yang telah dirumuskan

  dengan jelas. Masyarakat mempunyai beberapa ciri masyarakat.

  - $ang utamanya ialah Melahirkan Kebudayaan - kelahiran kebudayaan diwarisi dari

  generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai proses penyesuaian.

  - Manusia #ang $idup Berkelompok - Manusia yang hidup secara bersama dan

  membentuk kelompok. "elompok inilah yang nantinya membentuk suatu masyarakat.

  Mereka mengenali antara yang satu dengan yang lain dan saling ketergantungan.

  "esatuan sosial merupakan perwujudan dalam hubungan sesama manusia ini.

  Seorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung

  kepada manusia lain.

 • 8/17/2019 Soalan Dengan Jawapan (Jaspiriya)

  7/8

   eitaan &alam e!elbagaian el"m!"

  man'sia. Jelasan &'a !"la b'&a#aterseb't.

  - %&olusi

  • %ikenal pada akhir abad ke&', merupakan pola perkembangan kebudayaan yang dimulai dari bentuk

  yang rendah sampai ke bentuk yang tinggi.

  • rang yang pertama menerapkan adalah . Morgan, dia mengamati e*olusi kebudayaan secara secara

  beruntun, mulai dari kekejaman, kebiadaban, hingga peradaban.

  • Morgan berpendapat bahwa kemajuan kebudayaan sejalan dengan perkembangan teknologi, semakin

  meningkatnya kontrol manusia atas teknologi baru maka semakin berkembang kebudayaanya.

  • +endekatan e*olusi lain ditemukan oleh ulian Steward, yang menciptakan gagasan mengenai e*olusi

  menurut garis lurus banyak atau e*olusi multilinier. +endekatan tersebut dibagi menjadi -

  &. perkembangan teoritis e*olusi kuno dan teori yang menganggap perkembangan e*olusi menurut garis

  lurus,

  /. pendekatan teoritis 0relati*itas kebudayaan0 yang melihat perkembangan kebudayaan itu pada

  dasarnya berbeda dan mengidentifikasi ciri yang membedakan antara masyarakat satu dengan

  lainnya,

  -. pendekatan e*olusi multilinier, melihat adanya keteraturan persilangan kebudayaan yang berarti.

 • 8/17/2019 Soalan Dengan Jawapan (Jaspiriya)

  8/8

  -  'i!usi

  • +erkembangan kebudayaan sebagai akibat dari proses difusi merupakan

  akibat migrasi manusia.

  • Manusia melakukan migrasi dalam rangka mencari kehidupan yang lebih

  baik dari satu tempat ke tempat lain yang disertai pula dengan

  menyebarnya unsurunsur kebudayaan.

  • Biasanya dilakukan oleh para penyebar agama maupun pedagang.