CBDB3203 Jawapan Soalan-Soalan Final Exam

Embed Size (px)

Text of CBDB3203 Jawapan Soalan-Soalan Final Exam

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN SAMPEL FINAL EXAM SEP2007

http:\\imaginasi.multiply.com

JAWAPAN SOALAN SAMPEL CBDB3203 (SEPT 2007)Dilampirkan soalan sampel final exam yang terkini bagi subjek ini setelah mengambil kira perubahan format final exam untuk semester Sept 2007. Untuk makluman, soalan final exam untuk semester Sept 2007 adalah di dalam DUA bahasa (iaitu BM dan BI). FITMC, OUM Dipaparkan di LMS pada Wednesday, November 14, 2007.

BAHAGIAN A SOALAN 1 Apakah TIGA (3) fungsi aggregat dalam SQL? (3 markah) AVG ~ mengembalikan purata nilai dalam lajur. SUM ~ mengembalikan jumlah nilai dalam lajur. MAX ~ mengembalikan nilai terbesar dalam lajur. MIN ~ mengembalikan nilai terkecil dalam lajur. COUNT ~ mengembalikan bilangan nilai dalam lajur. SOALAN 2 Huraikan perbezaan di antara CHAR (n) dan VARCHAR (n). (3 markah) CHAR(n) mentakrifkan rentetan aksara dengan n aksara dan menggunakan ruang memori yang tetap. VARCHAR(n) mentakrifkan rentetan aksara dari 1 hingga n aksara dan menggunakan ruang memori yang berubah. SOALAN 3 Struktur jadual : Nama_Pekerja, Alamat_Pekerja, PEKERJA(ID_Pekerja, Kod_Jabatan) JABATAN(Kod_Jabatan, Nama_Jabatan, ID_Pekerja_Pengurus) No_Telefon,

Berdasarkan kepada struktur jadual di atas, tuliskan arahan SQL untuk mencipta jadual PEKERJA dan jadual JABATAN. (3 markah) CREATE TABLE Pekerja ( ID_Pekerja Nama_Pekerja Alamat_Pekerja No_Telefon Kod_Jabatan

CHAR(5) NOT NULL, VARCHAR(20), VARCHAR(20), VARCHAR(10), CHAR(3));

CREATE TABLE Jabatan ( Kod_Jabatan CHAR(3) NOT NULL, Nama_Jabatan VARCHAR(20), ID_Pekerja_Pengurus CHAR(5)); SOALAN 4 Jelaskan secara ringkas perbezaan di antara arahan DELETE dan arahan DROP. (3 markah) DELETE hanya menggugurkan baris dalam jadual manakala DROP menghapuskan jadual beserta strukturnya sekali.

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN SAMPEL FINAL EXAM SEP2007

http:\\imaginasi.multiply.com

SOALAN 5 Apakah IS NULL dan IS NOT NULL? Berikan SATU (1) contoh arahan SQL yang mengandungi salah satu daripada kata simpanan tersebut. (3 markah) IS NULL menguji nilai nol manakala NOT NULL untuk menguji nilai tidak nol. Contoh arahan SQL: SELECT KodKursus, NamaKursus FROM Kursus WHERE NoPekerja IS NULL; SOALAN 6 Huraikan secara ringkas DUA (2) teknik dalam kawalan serempak. (3 markah) 1) 2) Pendekatan pesimistik ~ urusniaga dilambatkan untuk mengelak konflik urusniaga dimasa hadapan. Pendekatan optimistik ~ unrusniaga diteruskan tanpa sinkronisasi dan pemeriksaan konflik dilakukan dipenghujung urusniaga semasa commit.

SOALAN 7 Apakah TIGA (3) daripada lima operator perbandingan yang boleh digunakan dalam kueri? (3 markah) = > < >= 90 nama_pekerja;

c)

Senaraikan id pekerja, id kontrak , tarikh dan masa, id jenis kerja dan jumlah masa semua kerja yang dijalankan dalam bulan Julai 2006. Maklumat tersebut boleh diperoleh dalam jadual WAKTU. Isihkan hasilnya dengan kunci berikut: TARIKH_WAKTU (dalam arahan menurun), ID_PEKERJA (arahan menaik) dan ID kontrak (arahan menurun). Hasilnya seperti di bawah: ID_KONTRAK 7777 7777 7777 7777 7777 7777 6641 2222 TARIKH_BEKERJA 7 July, 2006 6 July, 2006 5 July, 2006 4 July, 2006 3 July, 2006 2 July, 2006 2 July, 2006 1 July, 2006 JENIS_KERJA 255 451 255 255 455 455 461 461 JUMLAH_BEKERJA 410 250 600 600 600 480 120 120 [3 markah]

ID_PEKERJA 5633 5633 5633 5633 5633 5633 7819 7819

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN SAMPEL FINAL EXAM SEP2007

http:\\imaginasi.multiply.com

SELECT

id_pekerja, id_kontrak, tarikh_waktu AS tarikh_bekerja, jenis_kerja, jumlah_bekerja FROM waktu WHERE tarikh_waktu BETWEEN 01/07/2006 AND 31/07/2006 ORDER BY tarikh_bekerja DESC, id_pekerja, id_kontrak DESC;

d)

Paparkan purata_kadar_bil dalam jadual KERJA. Hasilnya seperti di bawah: PURATA KADAR BIL 130 [2 markah] SELECT FROM AVG(kadar_bil) AS Purata_Kadar_Bil kerja;

e)

Paparkan jumlah masa bekerja bagi ID_KONTRAK = 7777. Hasilnya seperti di bawah: JUMLAH MASA BEKERJA 7450 [3 markah] SELECT FROM WHERE SUM(jumlah_bekerja) AS Jumlah_Masa_Bekerja waktu id_kontrak = 7777;

f)

Tunjukkan pekerja yang mempunyai kadar bil tertinggi. Hasilnya seperti di bawah: ID_PEKERJA 3411 SELECT FROM WHERE NAMA_PEKERJA Tuah Iskandar KADAR_BIL 225 [3 markah] id_pekerja, nama_pekerja, kadar_bil pekerja kadar_bil = ( SELECT MAX (kadar_bil) FROM pekerja);

g)

Mencari pekerja dalam jabatan HRM yang mempunyai kadar bil tertinggi. Hasilnya seperti di bawah: ID_PEKERJA 8920 NAMA_PEKERJA Chuari Selamat KADAR_BIL 95 [3 markah] [Jumlah : 20 markah] SELECT FROM WHERE id_pekerja, nama_pekerja, kadar_bil pekerja kadar_bil = ( SELECT MAX (kadar_bil) FROM pekerja WHERE jabatan = HRM);

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN SAMPEL FINAL EXAM SEP2007

http:\\imaginasi.multiply.com

SOALAN 2 PELANGGAN(NoPelanggan, NamaPelanggan, AlamatPelanggan, NoWakilPenjual, BakiPelanggan, HadKreditPelanggan) WAKILPENJUAL(NoWakilPenjual,NamaWakilPenjual,AlamatWakilPenjual, JumlahKomisyen, KadarKomisyen) PESANAN (NoPesanan, TarikhPesanan, NoPelanggan) PESANANTERPERINCI (NoPesanan, NoBahagian, KuantitiPesanan) BAHAGIAN(NoBahagian, CatatanBahagian, KuantitiSediaAda, HargaSatuUnit)

Tuliskan arahan SQL untuk soalan-soalan berikut, berdasarkan struktur jadual yang diberi di atas:

a)

Cipta jadual PELANGGAN dan jadual PESANAN. [4 markah] CREATE TABLE Pelanggan ( NoPelanggan CHAR(5) NOT NULL, NamaPelanggan VARCHAR(20), AlamatPelanggan VARCHAR(20), NoWakilPenjual CHAR(5), BakiPelanggan CURRENCY( ), HadKreditPelanggan CURRENCY( )); CREATE TABLE Pesanan ( NoPesanan CHAR(5) NOT NULL, TarikhPesanan DATE; NoPelanggan CHAR(5));

b)

Carikan kredit yang ada untuk semua pelanggan yang mempunyai had kredit sekurangkurangnya RM1000 . [3 markah] SELECT NoPelanggan, NamaPelanggan FROM Pelanggan WHERE HadKreditPelanggan >= 1000; Carikan bilangan pelanggan dan jumlah baki mereka. [3 markah] SELECT FROM COUNT(NoPelanggan) as Bil_Pelangan, SUM(BakiPelanggan) AS Jum_Baki Pelanggan;

c)

d)

Carikan bilangan semua pelanggan semasa yang membuat pesanan, pastikan senarai pelanggan yang sama dipaparkan sekali. [3 markah] SELECT FROM COUNT(DISTINCT NoPelanggan) AS Bilangan_Pelanggan_Semasa Pesanan;

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN SAMPEL FINAL EXAM SEP2007

http:\\imaginasi.multiply.com

e)

Tambahkan pelanggan (15300, Nurazlina Maarof, Segamat, S003, 0.00, 5000.00) ke dalam pangkalan data. [2 markah] INSERT INTO Pelanggan VALUES (15300, Nurazlina Maarof, Segamat, S003, 0.00, 5000.00);

f)

Tukarkan alamat wakil penjual S003 kepada Johor. [2 markah] UPDATE SET WHERE WakilPenjual AlamatWakilPenjual = Johor NoWakilPenjual = S003;

g)

Carikan catatan semua bahagian yang terdapat di dalam nombor pesanan 123456. [3 markah] SELECT P.NoPesanan, P.TarikhPesanan, P.NoPelanggan, T.NoBahagian, T.KuantitiPesanan FROM Pesanan AS P, PesananTerperinci AS T WHERE P.NoPesanan = T.NoPesanan AND P.NoPesanan = 123456; [Jumlah : 20 markah]

SOALAN 3

a)

Definisikan istilah-istilah berikut:

i.

Enforce Referential Integrity [2 markah] menguatkuasakan kekangan ke atas hubungan yang menentukan konsistenan antara jadual yang berhubungan.

ii.

Cascade Update Related Fields [2 markah] sebarang perubahan nilai kunci utama dalam jadual bapa akan turut mengemaskini nilai yang sama dalam jadual-jadual yang berkaitan.

iii.

Cascade Delete Related Records [2 markah] tindakan memadam sesuatu rekod dalam jadual bapa akan turut memadam rekod yang sama dalam jadual anak (sekiranya ada).

b)

Apakah perbezaan di antara Query by Example (QBE) dan Structured Query Language (SQL)? [4 markah] QBE menggunakan antaramuka grafik dan memudahkan pengguna membuat queri terhadap pangkalan data. SQL pula menggunakan arahan berstruktur untuk membuat queri dan digunakan secara meluas dikalangan pembangun sistem pangkalan data.

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN SAMPEL FINAL EXAM SEP2007

http:\\imaginasi.multiply.com

c)

Huraikan LIMA (5) kriteria unik bagi Microsoft Access. [10 markah] 1) Kemasukan dan pengubahsuaian data ~ Access menyediakan mekanisme mudah pengubahsuaian data dan penghapusan data. untuk penambahan data,

2) Queri ~ mudah untuk pengguna mengajukan soalan yang kompleks berkaitan datadata dalam pangkalan data. 3) Borang ~ pengguna boleh menghasilkan borang yang menarik dan berguna bagi memapar dan mengemaskini data. 4) Laporan ~ Access menyediakan satu ciri yang membenarkan pengguna menghasilkan laporan yang canggih bagi mempersembahkan data dengan cukup mudah. 5) Sokongan Web ~ Access membenarkan pengguna menyimpan objek (laporan, jadual) dalam format HTML, supaya objek boleh dipaparkan menggunakan pelayar. [Jumlah : 20 markah] SOALAN 4

a)

Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan urusniaga atau transaksi? Mengapakah urusniaga atau transaksi merupakan unit operasi yang penting dalam Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD)? [4 markah] Urusniaga ialah tindakan atau satu siri tindakan yang dilaksanakan oleh pengguna atau aturcara yang mencapai atau mengubah kandungan pangkalan data. Urusniaga merupakan unit operasi yang penting kerana perlu dipastikan setiap operasi dilaksanakan dengan sempurna untuk memastikan pangkalan data berubah dari satu keadaan yang konsisten kepada keadaan konsisten yang lain.

b)

Terdapat EMPAT (4) ciri-ciri urusniaga yang dipanggil ACID. Huraikan setiap ciri-ciri tersebut. [10 markah] 1) ATOMICITY ~ all or nothing, setiap urusniaga adalah satu unit yang perlu dilaksanakan sepenuhnya atau tidak dilaksanakan langsung. 2) CONSISTENCY ~ setiap urusniaga mengubah pangkalan data dari satu keadaan konsisten kepada keadaan konsisten yang lain. 3) ISOLATION ~ urusniaga dilaksanakan secara berasingan dengan urusniaga lain. 4) DURABILITY ~ kesan urusniaga yang telah sempurna (commit) direkod secara kekal didalam pangkalan data & tidak hilang walaupun berlaku kegagalan sistem.

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN SAMPEL FINAL EXAM SEP2007

http:\\imaginasi.multiply.com

c)

Terangkan secara ringkas mengenai protokol 2-Phase Locking (2PL) dan berikan SATU (1) contoh bagaimana menggunakan protokol tersebut. [6 markah] 1. Fasa membesar Dalam fasa ini, urus niaga akan mendapatkan semua kunci yang diperlukan tetapi urus niaga tidak boleh melepaskan mana-mana kunci. 2. Fasa mengecil Dalam fasa ini, urus niaga akan melepaskan semua kunci tetapi urus niaga tidak boleh mendapatkan sebarang kunci.

Urus niaga 2 akan meminta kunci tulis ke atas baki x. Selepas itu ia boleh membaca nilai baki x dari pangkalan data, menambah baki dengan RM100 dan menulis baki baru kembali ke dalam pangkalan data. Apabila Urus niaga 1 bermula, ia juga meminta kunci baca ke atas baki x. Tetapi memandangkan baki x sedang dikunci dengan kunci tulis oleh Urus niaga 2, permintaan itu tidak dilayan terus dan Urus niaga 1 perlu menunggu sehingga Urus niaga 2 melepaskan kunci. Urus niaga 2 akan melepaskan kunci apabila ia commit. [Jumlah : 20 markah]

SOALAN 5

a)

Berikan definisi dan huraikan istilah-istilah berikut: i. HTTP ii. HTML iii. URL i. [7 markah] HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ~ protokol yang berfungsi menguruskan pertukaran maklumat antara pelayan web dan pelayar. HTML (Hypertext Markup Language) ~ bahasa pengformatan dokumen yang berfungsi untuk merekabentuk laman web. URL (Uniform Resource Locator) ~ berfungsi mengenalpasti secara unik alamat atau lokasi dimana dokumen atau sumber boleh dijumpai di internet.

ii.

iii.

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN SAMPEL FINAL EXAM SEP2007

http:\\imaginasi.multiply.com

b)

Senaraikan EMPAT (4) kelebihan Web-SPPD. 1) [4 markah] Mudah ~ Amat mudah untuk menggunakan HTML sebagai bahasa pengformatan dokumen sama ada untuk pengguna naif atau pembangun aplikasi. Tidak bergantung kepada pelantar ~ Pelayar (pelanggan Web) yang ada tidak bergantung kepada mana-mana pelantar dan membantu perkembangan pembangunan aplikasi pangkalan data berasaskan Web. Antaramuka Pengguna Bergrafik ~ Kebanyakan pelayar menyediakan antaramuka pengguna bergrafik yang umum dan mudah digunakan. Antaramuka ini boleh digunakan untuk membolehkan pengguna mencapai pangkalan data dengan mudah dan mengurangkan kos latihan untuk pengguna akhir. Piawaian ~ Semua pelayar Web mengikut piawai HTML. Ini membolehkan dokumen HTML dalam satu komputer dicapai oleh pengguna pada mana-mana mesin di dunia dengan sambungan Internet dan pelayar Web.

2)

3)

4)

c)

Sila huraikan fungsi setiap komponen di bawah: i. Common Gateway Interface ii. Web Server iii. Script Language i. [9 markah] Common Gateway Interface (CGI) ~ CGI adalah piawai untuk antaramuka pelayan web dan aplikasi luaran. Ia berfungsi dengan mentaktif bagaimana skrip berkomunikasi dengan pelayan web. Web Server ~ berfungsi sebagai pelayan aplikasi menghubungkan pelanggan web kepada pangkalan data melalui jaringan internet. Script Language ~ bahasa scrip diguna untuk melanjutkan pelayan dan pelayar dengan fungsi pangkalan data dengan mencipta fungsi yang dibenamkan ke dalam HTML. [Jumlah : 20 markah] KERTAS SOALAN TAMAT DI SINI

ii.

iii.

DEKLARASI: Jawapan yang diberi dijawab dengan merujuk kepada module dan BUKAN SKEMA JAWAPAN dari OUM. Jawapan ini adalah untuk rujukan ulangkaji dan perbandingan dengan jawapan anda. Sebarang maklum balas atau komen, sila hantar melalui Email : [email protected]. Update on 26-Nov-2007 into website imaginasi.multiply.com

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN FINAL EXAM SEP2006

http:\\imaginasi.multiply.com

JAWAPAN SOALAN FINAL CBDB3203 (SEPT 2006)BAHAGIAN A ARAHAN: Jawab SEMUA soalan. SOALAN 1 Nyatakan DUA (2) kepentingan Bahasa Pangkalan Data. [4 markah] Kepentingan Bahasa Pangkalan Data: 1. membina pangkalan data dan struktur data 2. membolehkan kemasukkan, kemaskini dan penghapusan data dari jadual 3. membuat pertanyaan mudah dan kompleks. SOALAN 2 Apakah nilai null? Bagaimana anda mengenal pasti lajur yang tidak boleh menerima nilai null? [4 markah] NULL tidak mempunyai nilai, NULL bermaksud tiada data dalam lajur tersebut. Lajur yang tidak boleh menerima nilai NULL apabila lajur tersebut diistihar sebagai NOT NULL semasa jadual dibina dan juga lajur yang dipilih sebagai primary key. SOALAN 3 Struktur jadual: PELAJAR(No_Pelajar, Nama_Pelajar, Alamat_Pelajar, CGPA, ID_Mentor) MENTOR( ID_Mentor, Nama_Mentor, Jawatan, Gaji) Berdasarkan struktur jadual di atas, tuliskan arahan SQL untuk mencipta jadual PELAJAR dan jadual MENTOR. [4 markah] CREATE TABLE PELAJAR ( No_Pelajar CHAR(5) NOT NULL, Nama_Pelajar CHAR(20), Alamat_Pelajar CHAR(80), CGPA DECIMAL(1,2), ID_Mentor CHAR(5)); CREATE TABLE MENTOR ( ID_Mentor CHAR(5) NOT NULL, Nama_Mentor CHAR(20), Jawatan CHAR(20), Gaji CURRENCY); SOALAN 4 Jelaskan secara ringkas perbezaan di antara arahan ROLLBACK dan arahan COMMIT. [4 markah] Arahan ROLLBACK membatalkan semua urusniaga yang dijalankan dan tiada perubahan pada pangkalan data. Arahan COMMIT menamatkan urusniaga dan pangkalan data dikemaskini dengan ursniaga terbaru. Urusniaga melalui arahan COMMIT tidak boleh dibatalkan dan akan dikemaskini kedalam sistem pangkalan data.

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN FINAL EXAM SEP2006

http:\\imaginasi.multiply.com

SOALAN 5 Bagaimana anda menggabungkan jadual-jadual menggunakan arahan SQL? Senaraikan DUA (2) operator di mana anda boleh menggunakannya dengan sub-kueri sebagai alternatif untuk melaksanakan penggabungan. [4 markah] Gabungan jadual boleh dilakukan dengan menyatakan jadual yang hendak digabungkan didalam pernyataan FROM atau melalui sub-kueri. Melalui sub-kueri, dua operator yang boleh digunakan ialah WHERE dan HAVING. SOALAN 6 Terangkan secara ringkas EMPAT(4) ciri transaksi ACID. [4 markah] 1) Atomicity setiap urusniaga ialah satu unit yang perlu dilaksanakan secara keseluruhan atau tidak dilaksanakan langsung.

2) Consistency setiap urusniaga mengubah pangkalan data dari satu keadaan konsisten ke keadaan konsisten yang lain. 3) Isolation setiap urusniaga dijalankan berasingan dari urusniaga lain. 4) Durability urusniaga yang telah sempurna (commit) direkodkan secara kekal didalam pangkalan data walaupun berlaku kegagalan sistem. SOALAN 7 Apakah EMPAT (4) daripada lima operator perbandingan yang boleh digunakan dalam kueri? [4 markah] 1) 2) 3) 4) 5) 6) = > < = bersamaan dengan lebih dari kurang dari kurang atau sama dengan lebih atau sama dengan tidak sama dengan

SOALAN 8 Apakah perbezaan di antara teknik optimistik dan teknik pesimistik? [4 markah] Teknik optimistik : urusniaga diteruskan tanpa di sinkronisasi dan pemeriksaan konflik dilakukan diakhir urusniaga semasa arahan commit. Teknik pesimistik : urusniaga dilambatkan untuk mengelak konflik dengan urusniaga lain dimasa hadapan. SOALAN 9 Nyatakan DUA (2) operasi yang digunakan untuk capaian kepada Pangkalan Data. [4 markah] Capaian pangkalan data dilakukan dengan 2 operasi berikut: 1. read (x) memindah data X dari pangkalan data ke penimbal. 2. write (x) memindah data X dari penimbal kembali ke pangkalan data. SOALAN 10 Apakah kegunaan antaramuka pelayan Web? Berikan beberapa contoh. [4 markah] Tidak diterangkan dalam modul ???.

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN FINAL EXAM SEP2006

http:\\imaginasi.multiply.com

BAHAGIAN B ARAHAN: Jawab TIGA (3) soalan sahaja. SOALAN 1 Soalan-soalan berikut berdasarkan jadual-jadual yang diberikan di bawah.

Tuliskan arahan SQL untuk: a) Menghasilkan jadual PEKERJA dan JABATAN CREATE TABLE PEKERJA ( No_Pek INT NOT NULL, Nama_Pek CHAR(20), Tlahir_Pek DATE, Gaji_Pek CURRENCY, Kod_Jab CHAR(3)); CREATE TABLE JABATAN ( Kod_Jab CHAR(3), Nama_Jab CHAR(40), Pengurus_Jab INT); b) Memasukkan satu rekod baru ke dalam jadual PEKERJA. INSERT INTO VALUES [2 markah] [4 markah]

Pekerja (107,Faizul Haslizi,07/09/1971,1000.00, ACC);

c) Mencari jumlah pekerja dalam jabatan PERAKAUNAN. [3 markah] SELECT FROM WHERE COUNT (*) AS BilPekerja_Perakaunan Pekerja Kod_Jab = ACC;

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN FINAL EXAM SEP2006

http:\\imaginasi.multiply.com

d) Mencari gaji pekerja yang maksimum untuk setiap jabatan. [3 markah] SELECT Nama_Jab, MAX(Gaji_Pek) AS Gaji_Maksimum FROM Pekerja GROUP BY Kod_Jab; e) Menyenaraikan semua maklumat jabatan bersama dengan nama pengurusnya. [3 markah] SELECT FROM WHERE J.Kod_Jab, J.Nama_Jab, J.Pengurus_Jab, P.Nama_Pek AS Nama_Pengurus Jabatan J, Pekerja P J.Pengurus_Jab = P.No_Pek;

f) Menyenaraikan semua nama pekerja bermula dengan Mohd. [2 markah] SELECT FROM WHERE Nama_Pek Pekerja Nama_Pek LIKE Mohd%; [3

g) Menaikkan gaji sebanyak 10% kepada semua pekerja dalam kod jabatan HRM. markah] UPDATE SET WHERE [Jumlah : 20 markah] Pekerja Gaji_Pek = Gaji_Pek*1.1 Kod_Jab = HRM;

SOALAN 2 Pertimbangkan skema pangkalan data di bawah; FILEM(Tajuk, Tahun, Tempoh, NamaStudio, Keuntungan) LAKONAN(TajukFilem, TahunFilem, NamaPelakon) PELAKON(Nama, Alamat, Jantina, TarikhLahir) STUDIO(Nama, Alamat, Presiden) Tuliskan arahan SQL yang bersesuaian berpandukan soalan-soalan berikut: a) Mencari nama dan alamat pelakon filem yang tinggal di Hollywood (iaitu tertulis perkataan Hollywood pada alamat rumah mereka). [2 markah] SELECT FROM WHERE Nama, Alamat Pelakon Alamat LIKE %Hollywood%

b) Mencari nama pelakon filem yang muncul sekurang-kurangnya di dalam satu filem di mana keuntungannya melebihi RM100,000,000.00. [3 markah] SELECT FROM WHERE DISTINCT NamaPelakon Lakonan TajukFilem = (SELECT Tajuk FROM Filem WHERE Keuntungan > 100000000);

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN FINAL EXAM SEP2006

http:\\imaginasi.multiply.com

c) Mencari nama pelakon filem yang muncul sekurang-kurangnya dalam dua filem di mana keuntungannya melebihi RM100,000,000.00. [3 markah] SELECT FROM WHERE AND NamaPelakon Lakonan COUNT(TajukFilem) >= 2 TajukFilem IN (SELECT Tajuk FROM Filem WHERE Keuntungan > 100000000) GROUP BY NamaPelakon;

d) Mencari pelakon filem lelaki dan berlakon dalam filem Titanic. [3 markah] SELECT FROM WHERE AND L.NamaPelakon Lakonan L, Pelakon P L.TajukFilem = Titanic P.Jantina = Lelaki

e) Mencari nama pelakon filem dalam sesebuah filem dan mereka juga presiden studio yang menerbitkan filem tersebut. [3 markah] SELECT FROM WHERE NamaPelakon Lakonan NamaPelakon IN (SELECT Presiden FROM Studio);

f)

Bagi setiap pelakon filem, carikan purata keuntungan filem lakonannya dan paparkan (NamaPelakon, PurataKeuntungan). [3 markah] SELECT L.NamaPelakon, AVG(F.Keuntungan) AS PurataKeuntungan FROM Lakonan L, Filem F WHERE L.TajukFilem = F.Tajuk GROUP BY L.NamaPelakon

g) Untuk setiap pelakon filem, cari purata keuntungan filem lakonannya dan hanya paparkannya jika jumlah keuntungan filem tersebut lebih daripada RM2,000,000.00. [3 markah] SELECT L.NamaPelakon, AVG(F.Keuntungan) AS PurataKeuntungan FROM Lakonan L, Filem F WHERE L.TajukFilem = F.Tajuk GROUP BY L.NamaPelakon HAVING F.Keuntungan > 2000000 [Jumlah : 20 markah]

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN FINAL EXAM SEP2006

http:\\imaginasi.multiply.com

SOALAN 3 a) Microsoft Access merupakan satu perisian pengurusan pangkalan data yang cukup berkuasa. Senaraikan ciri-ciri unik yang terdapat dalam aplikasi ini. [6 markah] 1) Kemasukan dan pengubahsuaian data ~ Access menyediakan mekanisme mudah pengubahsuaian data dan penghapusan data.

untuk

penambahan

data,

2) Queri ~ mudah untuk pengguna mengajukan soalan yang kompleks berkaitan datadata dalam pangkalan data. 3) Borang ~ pengguna boleh menghasilkan borang yang menarik dan berguna bagi memapar dan mengemaskini data. 4) Laporan ~ Access menyediakan satu ciri yang membenarkan pengguna menghasilkan laporan yang canggih bagi mempersembahkan data dengan cukup mudah. 5) Sokongan Web ~ Access membenarkan pengguna menyimpan objek (laporan, jadual) dalam format HTML, supaya objek boleh dipaparkan menggunakan pelayar. b) Terangkan hirarki pangkalan data di dalam Access dan berikan contohnya bagi setiap satu. [6 markah] Tidak diterangkan dalam modul mengenai hirarki pangkalan data dalam Access. c) Terangkan perbezaan di antara kaedah Query by Example dan Structured Query Language. [4 markah] Queri menggunakan QBE (Query By Example). ~ Kaedah QBE menggunakan antaramuka grafik dan menyenangkan pengguna menggunakannya. Queri menggunakan SQL (Structured Query Language). ~ Kaedah SQL pula menggunakan arahan berstruktur dan penggunaannya secara meluas di kalagan pembangun sistem pengurusan pengkalan data. d) Dengan menggunakan queri di bawah, hasilkan pernyataan SQL. [4 markah]

SELECT FROM WHERE [Jumlah : 20 markah]

KodProduk, Keterangan, Harga PRODUK Harga = 40;

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN FINAL EXAM SEP2006

http:\\imaginasi.multiply.com

SOALAN 4 a) Menurut kunci 2-fasa (2-Phase Locking), setiap urusniaga boleh dibahagikan kepada dua fasa.Terangkan kedua-dua fasa ini. [6 markah] 1) Fasa membesar. Dalam fasa ini, urus niaga akan mendapatkan semua kunci yang diperlukan tetapi urus niaga tidak boleh melepaskan mana-mana kunci. Fasa mengecil. Dalam fasa ini, urus niaga akan melepaskan semua kunci tetapi urus niaga tidak boleh mendapatkan sebarang kunci.

2)

b) Berikan definisi bagi Kawalan Serempak. Mengapakah Kawalan Serempak diperlukan dalam SPPD. [6 markah] Kawalan Serempak ialah proses untuk menguruskan beberapa operasi yang berjalan serentak ke atas pangkalan data. Ianya diperlukan dalam SPPD untuk memastikan bahawa operasi tidak mengganggu satu sama lain. c) Bincangkan DUA (2) masalah utama yang dikaitkan dengan Kawalan Serempak. [8 markah] 1) Masalah hilang kemas kini. ~ Masalah ini berlaku apabila dua urusniaga dibenarkan mengemaskini secara serentak menyebabkan hasil dikemaskini secara salah. 2) Masalah sandaran tidak komited. ~ Masalah ini berlaku apabila sesuatu urus niaga (Urus niaga X) dibenarkan untuk melihat hasil terbaru urus niaga lain (Urus niaga Y) sebelum Urus niaga Y commit. 3) Masalah analisis tidak konsisten. ~ Masalah ini berlaku apabila satu urus niaga membaca beberapa nilai tertentu dari pangkalan data dan terdapat urus niaga lain yang mengemas kini nilainilai yang sama semasa transaksi pertama dilaksanakan. [Jumlah : 20 markah] SOALAN 5 a) Apakah URLs, HTML dan Web pages? [6 markah] URL (Uniform Resource Locator) berfungsi untuk mengenal pasti secara unik di mana dokumen atau sesuatu sumber boleh dijumpai dan mewakili lokasi atau alamat sesuatu sumber di Internet dan bagaimana sumber itu perlu dicapai. HTML adalah bahasa pengformatan dokumen yang digunakan untuk merekabentuk laman Web. HTML adalah bahasa yang digunakan untuk mark-up dokumen supaya ia boleh diterbitkan di Web. Web pages adalah dokumen dalam bentuk HTML yang diterbitkan di internet dan boleh dicapai oleh pengguna-pengguna internet.

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi

CBDB3203 IMPLEMENTASI PANGKALAN DATA U nit 1 SOALAN FINAL EXAM SEP2006

http:\\imaginasi.multiply.com

b) Apakah maksud Laman Web Statik? [2 markah] Laman Web statik adalah seperti dokumen HTML yang disimpan dalam fail. Kandungan dokumen ini tidak akan berubah selagi fail tidak diubah. Laman Web statik hanya berfungsi untuk memaparkan maklumat. c) Apakah CGI dan apakah fungsinya? [4 markah] CGI adalah spesifikasi untuk memindahkan maklumat antara pelayan Web dan atur cara CGI. CGI berfungsi dengan mentakrifkan bagaimana skrip berkomunikasi dengan pelayan web. Ianya adalah piawai untuk antaramuka pelayan Web dan aplikasi luaran. Ia juga merupakan kaedah yang paling umum untuk menghubungkan aplikasi Web kepada sumber data. d) Bincangkan EMPAT (4) kebaikan pendekatan WEB-SPPD. [8 markah] 1) Mudah ~ Amat mudah untuk menggunakan HTML sebagai bahasa pengformatan dokumen sama ada untuk pengguna naif atau pembangun aplikasi. Tidak bergantung kepada pelantar ~ Pelayar (pelanggan Web) yang ada tidak bergantung kepada mana-mana pelantar dan membantu perkembangan pembangunan aplikasi pangkalan data berasaskan Web. Antaramuka Pengguna Bergrafik ~ Kebanyakan pelayar menyediakan antaramuka pengguna bergrafik yang umum dan mudah digunakan. Antaramuka ini boleh digunakan untuk membolehkan pengguna mencapai pangkalan data dengan mudah dan mengurangkan kos latihan untuk pengguna akhir. Piawaian ~ Semua pelayar Web mengikut piawai HTML. Ini membolehkan dokumen HTML dalam satu komputer dicapai oleh pengguna pada mana-mana mesin di dunia dengan sambungan Internet dan pelayar Web.

2)

3)

4)

[Jumlah : 20 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT DI SINIDEKLARASI: Jawapan yang diberi dijawab dengan merujuk kepada module dan BUKAN SKEMA JAWAPAN dari OUM. Jawapan ini adalah untuk rujukan ulangkaji dan perbandingan dengan jawapan anda. Sebarang maklum balas atau komen, sila hantar melalui Email : [email protected]. Update on 26-Nov-2007 into website imaginasi.multiply.com

2007 imaginasi.multiply.com

Prepared By: Faizul Haslizi