SOALAN 4 JAWAPAN

Embed Size (px)

Text of SOALAN 4 JAWAPAN

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  1/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  SET 1

  (a) Gambar menunjukkan logo sebuah institusi kewangan bukan bank.

  Jelaskan sumbangan institusi ini kepada pertumbuhan ekonomi negara. [4 markah]

  Sumbangannya ialah :

  !enggalakkan pelaburan" membiayai projek pelaburan"pembangunan

  !enggalakkan"menggembleng tabungan" membolehkan indi#idu"$irma"kerajaan

  membuat pinjaman

  !eningkatkan guna tenaga"pembiayaan projek pembangunan mewujudkan banyak 

    peluang pekerjaan"meningkatkan tara$ hidup"mengurangkan pengangguran

  !enstabilkan ekonomi"mengawal in$lasi"kemelesetan ekonomi"membeli"menjual surat

    jaminan kerajaan

  !engurangkan pinjaman luar negara"digunakan sebagai sumber pinjaman dalam negara

  oleh swasta"kerajaan"mengurangkan aliran wang keluar"menstabilkan nilai mata wang

    negara

  (b) Gambar menunjukkan perubahan struktur ekonomi negara.

  %&S'%&* +,'- *. /* 0+-*1S!%J1 J+-+0 2-03

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  2/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  Jelaskan kesan perubahan kegiatan ekonomi di atas. [5 markah]

  esan perubahan dari sektor utama ke sektor ketiga ialah :

  elaburan asing meningkat " emasukan banyak pelabur asing

  erkembangan sektor perkilangan"2anyak kilang dibangunkan" terdapat industri spt

    tekstil.elektronik1 industri berat"skala besar  erkembangan sektor perkhidmatan"!eningkatkan permintaan terhadap perkhidmatan

    sokongan " 6ontoh kewangan1 perhubungan1 pengangkutan

  eluang pekerjaan meningkat" !ewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas"

    eupayaan menyerap guna tenaga yang lebih banyak " kurang pengangguran

  endapatan negara meningkat"endapatan negara meningkat " stabil "produkti#iti

    meningkat

  7ara$ hidup meningkat"!eningkatkan tara$ hidup penduduk " peningkatan kemudahan

    in$rastruktur "peningkatan barang perkhidmatan

  (6) 8arta pai menunjukkan sumber hasil kerajaan bagi suatu tahun.

  (i) -itungkan dalam 0! juta sumber hasil kerajaan yang diperoleh daripada hasil Q.

  [9 markah]

  Sumber hasil kerajaan yang diperoleh daripada hasil Q ialah :

  ; 0!994 >

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  3/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  %uti eksais

  6ukai yang dikenakan ke atas barang keluaran tempatan untuk pasaran

    dalam negeri

  8ukai jualan 6ukai yang dikenakan ke atas barang akhir"barang yang hendak dijual kepada

    pengguna

  8ukai perkhidmatan

  6ukai yang dikenakan ke atas perkhidmatan seperti hotel"restoran

  8ukai perjudian

  6ukai yang dikenakan ke atas syarikat yang menjalankan akti#iti perjudian

   berlesen"6ontoh : !agnum1 7oto

  (d) erbualan berikut berkaitan dengan satu keadaan ketidakstabilan ekonomi.

  ada pendapat anda1 adakah ketidakstabilan ekonomi tersebut dapat diselesaikan

  dengan dasar belanjawan lebihan@ Jelaskan pendapat anda. [A markah]

  %asar belanjawan lebihan dapat mengatasi masalah ini kerana :

  erajaan mengurangkan perbelanjaan kerajaan

  !enangguhkan projek pembangunan

  endapatan negara berkurang

  erbelanjaan masyarakat" %% barang berkurang

  !eningkatkan kadar 6ukai

  endapatan boleh guna berkurang

  ermintaan masyarakat berkurang

  %&S'%&* +,'- *. /* 0+-*1S!%J1 J+-+0 2-03

  B

  7alha : ,ingam1 hidup sekarang susah. Semua harga barang naik.

  ,ingam : 2etul 6akap awak. Semakin hari nilai wang semakin ke6il.

  Gaji makin naik tak guna juga sebab harga barang naik lagi

  tinggi.

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  4/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  SET 2

  (a) 0ajah di bawah menunjukkan perubahan struktur ekonomi negara dari tahun =>< ke

  tahun ==

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  5/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  (b) Gra$ menunjukkan arah aliran hasil pendapatan dan perbelanjaan kerajaan bagi

  tempoh B tahun.

  (i) Jelaskan kedudukan belanjawan kerajaan pada tahun 9

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  6/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  (6) eratan akhbar di bawah berkaitan dengan sejenis hasil kerajaan.

  (i) Jelaskan hasil tersebut. [B markah]

  -asil tersebut ialah hasil 6ukai tidak langsung

  beban 6ukai boleh dipindahkan"diagihkan kepada orang lain

  dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan

  menyebabkan kenaikan dalam harga barang dan perkhidmatan

  (ii) Jelaskan kesan kutipan hasil 6ukai tersebut kepada pertumbuhan ekonomi negara.

  [4 markah]

  esan kutipan hasil 6ukai ialah :

  hasil negara meningkat

  dapat membiayai penyediaan kemudahan awam

    seperti membina jalan raya1 hospital1sekolah dan sebagainya

  dapat mengagihkan pendapatan di antara lapisan rakyat

  dapat mempelbagai program kebajikan untuk golongan miskin

  dapat meningkatkan tara$ hidup masyarakat

  ekonomi negara bertambah baik 

  meningkatkan keupayaan kerajaan membayar hutang"mengurangkan hutang

    negara

  melaksanakan projek pembangunan luar bandar"desa"6ontoh"projek yang

    lebih produkti$ 

  SET -

  (a) (i) !aklumat di bawah berkaitan dengan satu perkhidmatan sebuah institusi kewangan.

  7erangkan d"a $ungsi lain institusi kewangan tersebut. [4 markah]

  D"a $ungsi lain ialah :

  !engeluar mata wang

  men6etak wang kertas dan duit syiling

  !engawal ketabilan nilai mata wang

  6ampuir tangan dalam pasaran pertukaran asing

  Jurubank kepada kerajaan

  mengurus hutang negara"mentadbir akaun kerajaan

  Juru bank kepada bank perdagangan  mengawal riEab tunai dan riEab berkanun"sumber pinjaman terakhir 

  %&S'%&* +,'- *. /* 0+-*1S!%J1 J+-+0 2-03

  A

  0iEab berkanun yang dikenakan terhadap bank perdagangan bertujuan

  mempengaruhi keupayaan bankbank perdagangan dalam memberi pinjaman

  GS7 tingkat hasil pendapatan

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  7/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  (ii) Jadual menunjukkan suatu langkah mengawal ketidakstabilan ekonomi dalam negara.

  Ta$") P)(ama)

  Mak%m"m

  Tempo$

  &'edt

  &ada'

  .aeda$

  9

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  8/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  %ikenakan setiap tahun %ikenakan setiap kali perkhidmatan

  digunakan

  (e) (i) 7erangkan d"a jenis perbelanjaan mengurus yang ditanggung oleh kerajaan.

  [4 markah]

  omponen perbelanjaan mengurus ialah :

  'molumen bayaran gaji dan upah kepada kakitangan kerajaan

  en6en dan ganjaran

  pembayaran kepada pegawai kerajaan yang telah bersara"

  ganjaran dibayar sekali sahaja kepada pesara selepas bersara dan jumlahnya

    berdasarkan gaji akhir pesara serta tempoh pesara bekerja

  2ayaran hidmat -utang

  bayaran yang dikenakan ke atas bayaran balik pokok dan bayaran $aedah atas

    hutang negara

  emberian dan Serahan epada erajaan *egeri

  sejumlah peruntukan daripada perbelanjaan kerajaan persekutuan yang diserahkan

    kepada kerajaan negeri

  ia berdasarkan jumlah penduduk sesebuah negeri

  2ekalan dan erkhidmatan

  termasuklah penyelenggaraan jalan raya1 sekolah1 hospital dan harta kerajaan yang

    lain

  erbelanjaan lain bantuan kerajaan untuk mengurangkan kos pengeluaran dalam bidang pertanian1

    perindustrian dan pendidikanseperti subsidi baja kepada petani

  (ii) !engapakah peruntukan bagi perbelanjaan mengurus biasanya lebih banyak 

  daripada perbelanjaan pembangunan@ [9 markah]

  eruntukan bagi perbelanjaan mengurus biasanya lebih banyak daripada perbelanjaan

   pembangunan kerana :

  ia merupakan perbelanjaan semasa

  yang perlu ditanggung setiap tahun

  ia bersi$at berulangulang

  untuk memastikan pengurusan dan pentadbiran negara berjalan

    dengan lan6ar 

  perbelanjaan yang tidak boleh ditangguh"diberi keutamaan

  %&S'%&* +,'- *. /* 0+-*1S!%J1 J+-+0 2-03

  ?

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  9/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  SET 4

  (a) Gambar menunjukkan sebahagian daripada akti#iti suatu sektor dalam struktur ekonomi negara.

  Jelaskan kesan pergantungan ekonomi !alaysia terhadap sektor tersebut dari segi :

  (i) guna tenaga [B markah]

  pelaburan kurang maka peluang pekerjaan terjejas

  upah yang rendah dan tidak stabil menyebabkan berlaku penghijrahan

   penduduk dari desa ke bandar 

  peningkatan guna tenaga dalam sektor lain iaitu sektor kedua dan

  sektor ketiga

  (ii) pendapatan negara [B markah]

  turun naik harga komoditi"harga komoditi turun naik kerana

  bergantung kepada permintaan dan penawaran dlm pasaran

  daya pengeluaran sektor ekonomi rendah"saiE tanah yang tidak 

  ekonomi"penggunaan teknologi yang terhad

  persaingan daripada barang tiruan seperti getah sintetik dan aluminium

  (b) 2erikut adalah perbualan antara tiga orang rakan mengenai 6ukai.

  (i) enal pasti ketigatiga jenis 6ukai yang perlu dibayar oleh setiap indi#idu

  tersebut. [B markah]

  Fa6k membayar 6ukai pintuSam membayar 6ukaiperkhidmatan

  /an membayar 6ukai jalan

  %&S'%&* +,'- *. /* 0+-*1S!%J1 J+-+0 2-03

  =

  Fa6k : Sam dan /an1 saya baru aje menjelaskan 0!45< untuk 

  setahun kepada !ajlis %aerah Johor 2ahru 7engahkerana rumah saya berada dalam kawasan ini.

  Sam : Saya pula membayar tambahan AC daripada harga

  makanan yang dibeli daripada restoran makanan segera.

  /an : Saya pula dikenakan bayaran sebanyak 0!B< kerana

  memperbaharui lesen memandu di Jabatan

  engangkutan Jalan.

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  10/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  (ii) 2erikan t3a perbeEaan jenis 6ukai yang dibayar oleh Fa6k dan /an.

  [A markah]

  erbeEaannya ialah :ak6"ka p)t" 7a)6"ka pe'k$dmata)

  &alah 6ukai langsung &alah 6ukai tak langsung

  2eban 6ukai tidak boleh diagihkan

  kepada orang lain"ditanggung

  sepenuhnya oleh pembayar 6ukai

  2eban 6ukai boleh diagihkan kepada

  orang lain"ditanggung oleh pengguna

  %ikenakan ke atas indi#idu"syarikat %ikenakan ke atas barang"perkhidmatan

  yang dibekalkan

  adar 6ukai ditentukan oleh

  27

  adar 6ukai ditentukan oleh kerajaan

   pusat

  %ikenakan setiap tahun %ikenakan setiap kali perkhidmatandigunakan

  (6) 7erangkan d"a jenis belanjawan negara. [4 markah]

  Jenisjenis belanjawan ialah :

  belanjawan lebihan"positi$ 

    keadaan apabila jumlah pendapatan kerajaan melebihi jumlah perbelanjaan kerajaan

    [$a%# 8 ,e#a)(a9

  belanjawan kurangan"negati$ 

    keadaan apabila jumlah pendapatan kerajaan adalah kurang berbanding dengan jumlah

    perbelanjaan kerajaan [$a%# : ,e#a)(a9

  belanjawan seimbang

    berlaku apabila jumlah pendapatan adalah sama dengan jumlah perbelanjaan kerajaan

    [$a%# ; ,e#a)(a9

  (d) !aklumat berikut berkaitan dengan sumber pinjaman kerajaan.

  S"m,e' <

  injaman pasaran=

  redit pembekal

  (i) pakah pinjaman =@ [ markah]

  injaman ialah pinjaman projek 

  (ii) 7erangkan tujuan kerajaan membuat pinjaman daripada %"m,e' [4 markah]

  7ujuan kerajaan membuat pinjaman ialah :

  !enampung kekurangan hasil kerajaan

  anggaran hasil kurang daripada anggaran perbelanjaan kerajaan negara"jumlah  perbelanjaan melebihi jumlah hasil

  %&S'%&* +,'- *. /* 0+-*1S!%J1 J+-+0 2-03

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  11/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  !embiayai pembangunan ekonomi

  hasil kerajaan yang diperoleh hanya 6ukup untuk membiayai perbelanjaan

    mengurus sahaja

  !embiayai kelewatan kutipan hasil 6ukai

  kutipan 6ukai yang digunakan untuk perbelanjaan mengurus lambat dikutip"

  memastikan jentera pentadbiran berjalan lan6ar 

  !engagihkan pendapatan melalui projek pembangunan

  mengurangkan jurang perbeEaan pendapatan" menjalankan projek yang memberi

    $aedah kepada rakyat walaupun perbelanjaannya besar 

  SOALAN TAMBAHAN

  ernyataan berikut berkait dengan pinjaman kerajaan.

  2erdasarkan pernyataan di atas1 terangkan t3a 6ara lain kerajaan boleh

  mendapatkannya. [A markah]

  8ara lain kerajaan mendapatkan hutang dalam negeri ialah :

  2il perbendaharaan

  pinjaman jangka pendek  ia dijual dengan harga diskaun

  Surat Jaminan erajaan

  pinjaman jangka panjang

  memperoleh keuntungan daripada kadar $aedah yang telah ditetapkan

  Sijil pelaburan

  satu bentuk pelaburan yang diadakan untuk institusi kewangan &slam seperti 2ank &slam1

  ,7- danSyarikat 7aka$ul

  %&S'%&* +,'- *. /* 0+-*1S!%J1 J+-+0 2-03

  Semasa menjalankan belanjawan kurangan pada tahun kewangan

  tertentu kerajaan terpaksa membuat pinjaman. erajaan bolehmelakukannya melalui pinjaman bersendikit dari umpulan /ang

  Simpanan ekerja (/S)1 pinjaman dari /ang injaman

  erumahan erbendaharaan dan dari bank perdagangan.

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  12/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  9 2erikut ialah dua jenis institusi kewangan yang terdapat di !alaysia.

  Jelaskan perbeEaan institusi kewangan di atas. [A markah]

  erbeEaannya ialah :

  Gambar Gambar 9

  &alah bank saudagar &alah bank perdagangan

  elanggan terdiri dari syarikat korporatelanggan terdiri dari orang ramai

  "indi#idu dan $irma"syarikat

  !enyediakan pinjaman bersindiket!enyediakan pinjaman

   persendirian"ber6agar"o#erdra$ 

  !enerima deposit tetap sahaja!enerima deposit tabungan1 deposit

  tetap dan deposit semasa

  %isyaratkan oleh bank negara untuk

  menerima B

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  13/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  (i) -itung sumber hasil kerajaan yang diperoleh daripada hasil 6ukai tak langsung.

  [9 markah]

  Jumlah hasil 6ukai tak langsung

  S"m,e' Ha%# RM ("ta

  %uti import 9 945

  %uti eksais 9 BB?

  8ukai jualan = ?5

  %uti eksport 9 B=B

  8ukai perkhidmatan A =>

  8ukai tidak langsung lain 9 AA?

  !"m#a$ B5

 • 8/17/2019 SOALAN 4 JAWAPAN

  14/14

  MODUL PROGRAM BESAMA MURID

  TAHUN 2015 SOALAN 4

  5 !aklumat di bawah berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan.

  !e)% Pe',e#a)(aa) &e'a(aa)

  erbelanjaan ini digunakan untuk memastikan jentera pentadbiran kerajaan berjalan lan6ar 

  7erangkan t3a komponen perbelanjaan tersebut. [A markah]

  omponen perbelanjaan mengurus ialah :

  'molumen

  bayaran gaji dan upah kepada kakitangan kerajaan

  en6en dan ganjaran

  pembayaran kepada pegawai kerajaan yang telah bersara" ganjaran dibayar sekali sahaja kepada pesara selepas bersara dan jumlahnya berdasarkan

    gaji akhir pesara serta tempoh pesara bekerja

  2ayaran hidmat -utang

  bayaran yang dikenakan ke atas bayaran balik pokok dan bayaran $aedah atas hutang

    negara

  emberian dan Serahan epada erajaan *egeri

  sejumlah peruntukan daripada perbelanjaan kerajaan persekutuan yang diserahkan

    kepada kerajaan negeri

  ia berdasarkan jumlah penduduk sesebuah negeri

  2ekalan dan erkhidmatan

  termasuklah penyelenggaraan jalan raya1 sekolah1 hospital dan harta kerajaan yang lain

  erbelanjaan lain

  bantuan kerajaan untuk mengurangkan kos pengeluaran dalam bidang pertanian1

    perindustrian dan pendidikan seperti subsidi baja kepada petani

  A 2erikan sebabsebab 6ukai penting sebagai sumber pendapatan negara. [A markah]

  8ukai penting sebagai sumber pendapatan negara kerana :

  !embiayai penyediaan kemudahan awam

  seperti membina jalan raya1 hospital1sekolah dan sebagainya

  mengagihkan pendapatan di antara lapisan rakyat

  mengutip 6ukai daripada golongan berpendapatan tinggiuntuk diman$aatkan kepada

    golongan kurang berada

  elbagai program kebajikan untuk golongan miskin dapat dijalankan

  sebagai alat untuk mengawal keadaan ekonomi seperti untuk men6egah in$lasi kerajaan

    akan mengenakan 6ukai yang lebih tinggi

  %&S'%&* +,'- *. /* 0+-*1S!%J J+-+0 2-03

  4