GRAMATIKA NEMACKOG JEZIKA

Embed Size (px)

Text of GRAMATIKA NEMACKOG JEZIKA

GRAMATIKA NJEMAKOG JEZIKA

1

Rod imenicaA. IMENICE MUKOG RODA / DER1. imenice godinjih doba,mjeseci i dana: der Frhlong- proljee Sommer- ljeto Herbst- jesen Winter- zima der Januar - sijeanj Februar - veljaa Mrz - oujak April - travanj Mai - svibanj Juni - lipanj Juli - srpanj August - kolovoz September - rujan Oktober - listopad November - studeni Dezember- prosinac

der Montag - ponedjeljak Dienstag - utorak Mittwoch - srijeda Donnerstag - etvrtak Freitag - petak Samstag - subota Sonntag - nedjelja

2. nazivi za strane svijeta: der Norden- sjever Sden jug Osten- istok Westen zapad

2

3. veina jednoslonih imanica izvedenih od glagolskih osnova: der Bau (bauen) gradnja Bund (binden) savez Fall (fallen) pad, pade Fluss (fliessen) rijeka Sprund (springen) skok Tritt (treten) korak

4. imenice koje zavravaju na -ig, -ich, -ing, -ling, -m der Honig med Kfig kavez Pfirsich breskva Teppich ilim Jngling mladi Schmetterling leptir Baum- drvo Lrum galama Sturm oluja

5. veliki dio vielonih imanica na -el, -en, -er, -ast der Engel aneo Himmel nebo Regen kia Hafen luka Flieder jorgovan Walzer valcer Ast grana Palast - palaa

6. mnoge imenice na ee der Tee - aj Kaffee - kava Klee - djetelina Schnee - snijeg

7. strane imenice na us der Globus globus Kasus pade Fantismus fantizam Relismus realizam

8. imenice stranog porijekla na al, -an, -ant, -ier, -ist, -or der General general Konsonant suglasnik Offizier oficir Tourist turist Professor profesor

3

B. IMENICE ENSKOG RODA / DIE1. sve imenice sa zavrecima: die Druckerei- tamparija, Polizei policija Freiheit sloboda, Neuheit - novost Dankbarkeit zahvalnost, Wirklickeit - stvarnost Freundschaft prijateljstvo; Landschaft - pokrajna bung vjeba, Zeitung novine Freundin- prijateljica, Schlerin uenica, Industrie industrija, Familie obitelj Fabrik tvornica, Musik glazba Lektion lekcija, Nation nacija Nationalitt narodnost, Universitt - sveuilite Kultur kultura, Nautr - priroda

-ei -heit -keit -schalft -ung -in -ie -ik -ion -tt -ur

2. veina dvoslonih imenica sa zavretkom na e koje oznauju stvari, ponajvie drvee i cvijee, kao i veina apstraktnih imenica na e: die Birke bereza Kirsche trenja Kastanie kesten Beere jagoda Blume cvijet Rose rua Wiese livada Kirche crkva Strke snaga, mo Lnge duina Breite irina Hhe visina Tiefe dubina Liebe ljubav Gte dobrota Weite prostranstvo, irina

4

C. IMENICE SREDNJEG RODA / DAS1. veina imenica koje oznauju materiju, naroito metale: das Holz drvo Mehl brano Gold zlato Silber srebro Eisen eljezo Salz sol Wasser voda Kupfer bakar Massing mjed Zink cink

2. vlastita imena mjesta, kontinenata i veina imena zemalja: das schne Wein lijepi Be das grosse London veliki London das alte Europa stara Europa das reiche England bogata Engleska *kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut, jer stoje inae bez lana.

3. ostale vrste rijei- najee infinitiv glagola kad se uzimaju kao imenice te se piu velikim poetnim slovom: Dein offenes Ja freut mich. Tvoje otvoreno da raduje me. das Blau plavetnilo Lachen smijeh Weinen pla Essen jelo Trinken pijenje, pie Gestern jueranjica Leben ivot Sterben umiranje Arbeiten rad ben vjebanje 4. demunitivi na chen i -lein das Brderchen braco Schwesterchen sestrica Tischlein stoli Bchlein knjinica

5

Frulein - gospoica Mdchen- djevojka Stdtchen - gradi

1. razlomci na el das Drittel treina Viertel etvrtina Zehntel desetina Hundertstel - stotina

2. veina imenica na nis, -sal, -tum das Ereignis dogaaj Erlebnis doivljaj Schicksal sudbina Scheusal neman, grdoba Eigentum vlasnitvo Brgertum graanstvo

3. velika veina imenica s naglaenim prefiksom Ge, od kojih su mnoge zbirne imenice na e: das Gebirge planine Gewrz mirodije Gebude zgrada Gemse povre Gepck prtljaga Gesprch razgovor

6

LANJEDNINA M S MNOINA M S

Nominativ

der

die

das

Nominativ

die

die

die

Genitiv

des

der

des

Genitiv

der

der

der

Dativ

dem

der

dem

Dativ

den den

den

Akkusativ

den

die

das

Akkusativ

die

die

die

JEDNINA

M

S

Nominativ

ein

eine

ein

Genitiv

eines

einer

eines

Dativ

einem einer

einem

Akkusativ

einen

eine

ein

7

Upotreba lanova Odreeni lan se upotrebljava kada se govori o odreenom licu, predmetu ili pojmu. Neodreeni lan se upotrebljava kada se radi o neemu nepoznatom i neodreenom.

Primjer: Das ist ein Wecker. Ovo je (jedan) budilnik. U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on je za itaoca nepoznat, nije klasini budilnik kojeg svaki dan moemo vidjeti, ve nakakav nov. U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik i on je ve (tano) odreen u predhodnom tekstu. Imenica, zajedno sa lanom, se moe zamjeniti sa prisvojnom zamjenicom odgovarajueg roda.

Der Wecker ist (Taj) budilnik je alt. star. Er ist alt. On je star.

Odreeni lan stoji uz nazive nekih drava ili geografskih elemenata (der Irak, die Schweiz (vajcarska), die Ukraine, die Trkei; das Mittelmeer, die Alpen).

lan se izostavlja u sledeim sluajevima:-kod osobnih imena (Hans, Anne, Franz) -kod naziva zemalja i kontinenata (Finnland ist das Land der tausend Seen. Finska je zemlja hiljdu jezera.) -kod naziva mijesta i gradova (Berlin ist Haupstadt Deutschland. - Berlin je glavni grad Njemake.) -kada ispred imenice stoji zamjenica (mein Freund, unsere Tante) -kod uzvika (Hilge!) -kod naziva zanimanja i nacionalnosti (Er ist Lehrer. - On je uitelj.; Er ist Englnder - On je Englez.) -kod apstraktnih imenica koje oznaavaju osobinu ili stanje (Er hat Geduld. - On ima strpljenja.)

8

Deklinacija imenicaPrema nastavcima genitiva jednine i nominativa mnoine razlikujemo u njemakom jeziku 3 promjene:

TIP 1. U genitivu je padeni nastavak e ili es. Nasavak es umaju imenice: na- s, -z (das Haus-des Hauses ; der Schwanz-des Schwanzes) i veina jednoslonih imenica (der Tag des Tages, das Buch- des Buches)

U ostalim padeima nema nastavaka. Ovom tipu pripada veina imenica mukog goda i sve imenice srednjeg roda.

TIP 2. U nominativu, genitivu i dativu je padeni nastavak en ili-n Nastavak n imaju imenice na e i imenica: der Herr (des Herrn, dem Herrn, den Herrn) der Knabe (des Knaben, dem Knaben , den Knaben) Ovom tipu pripadaju neke imenice mukog roda roje najee oznaavaju iva bia.

TIP 3. Ni u jednom padeu nemaju padene nastavke. Ovom tipu pripadaju sve imenice enskog roda.

N G D A

TIP 1 der Lehrer das Bild des Lehrers des Bildes dem Lehrer dem Bild den Lehrer das Bild

TIP 2 der Mensch des Menschen dem Menschen den Menschen

TIP 3 die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter

9

MNOINA IMENICAMnoina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka, pri emu se vokali: A,O,U esto mijenjaju u: ,, (prijeglas). Npr. das Glas- die Glser, der Shon- die Shne, die Mutter- die Mtter.

Postoje 5 tipova torbe mnoine: 1. s nastavkom e, esto s prijeglasom. Imenice srednjeg roda na nis udvajaju konano s npr. das Ereignis die Ereignisse. Ovom tipu pripada veina imenica mukog i srednjeg roda, ali i mnoge imenice enskog roda. 2. bez nastavka, ponekad s prijeglasom 3. s nastavkom er, uvijek s preglasom 4. s nastavkom en ili n (uz imenice na e: der Knabe- die Knaben) , nikada s prijeglasom. Imenicew enskog roda na in udvajaju konano n: die Lehrerin die Lehrerinnen. Ovom tipu pripada veina imenic enskog roda, ali i neke imenice mokog i srednjeg roda. 5. s nastavkom s, nikada s prijeglasom. Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika (das Team die Teams, das Hotel die Hotels) , ali i neke druge imenide: die Oma- die Omas. Imenice tipa 1, 2 i 3 u dativu imaju padeni nastavak n, a u ostalim padeima nemaju nastavke. Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padeu nemaju padene nastavke.

TIP 1 N G D A die Hefte der Hefte der Heften die Hefte

TIP 2 die Lehrer der Lehrer der Lehrern die Lehrer

TIP 3 die Bilder der Bilder der Bildern die Bilder

TIP 4 die Menschen der Menschen der Menschen die Menschen

TIP 5 die Hotels der Hotels der Hotels die Hotels

N G D A

die Shne der Shne der Shnen die Shne

die Mtter der Mtter der Mttern die Mtter

Die Bltter der Bltter der Blttern die Bltter

10

PADEIJedninaNr. 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo je student. Nema studenta. (Ne) Radujem se studentu. Znam studenta. Kontext Das ist... Es gibt kein(e)... Ich freue mich an/ber/auf... Ich wei/kenne...

MnoinaNr. 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo su studenti. Nema studenata. (Ne) Radujem se studentima. Znam studente. Kontext Das ist... Es gibt kein(e)... Ich freue mich an/ber/auf... Ich wei/kenne...

NegacijaU njemakom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN.

Negacija Nicht se pie i izgovara iza glagola. Prevodi se sa NE. Ich bin nicht zu Hause. Ja nisam kod kue. Er kommt nicht in die On ne dolazi u kolu. Schule.

Negacija Kein se pie i izgovara prije imenice. Prevodi se takoe sa NE. Ich habe kein Buch. Nemam knjigu. Er hlt keine Tasche. On ne dri torbu.

Negacija Kein se upotrebljava kad neeg nema. Negacija Nicht kad neeg ima, ali se trenutno ne koristi.Muki rod kein keines keinem keinen enski rod keine keiner keiner keine Srednji rod kein keines keinem kein Mnoina keine keiner keinen keine

NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV

11

ZAMJENICEOSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMEN jednina JA ich meiner mir mich TI du deiner dir dich ON er seiner ihm ihn ONA Sie ihrer Ihr sie ONO es seiner ihm es

NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV

mnoina NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV MI wir unser uns uns VI ihr euer euch euch ONI, ONE, ONI Sie Ihrer Ihnen Sie

POSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV PRONOMEN Oznavaju posjedovanje ili pripadnost. Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojna zamjenica. Ich mein Du dein Er sein Sie ihr Es sein

Wir unser Ihr euer Sie - ihr

Stoje uz imenicu ili umjesto imenice, a dekliniraju se kao negacija kein:

NASTAVCINOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muki rod -es -em -en enski rod -e -er -er -e Srednji rod -es -em Mnoina -e -er -en -e

12

Ich - mein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV

Muki rodmein meines meinem meinen

enski rodmeine meiner meiner meine

Srednji rod Mnoinamein meines meinem mein meine meiner meinen meine

Du dein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV

Muki roddein deines deinem deinen

enski roddeine deiner deiner dein e

Srednji rod Mnoinadein deines deinem dein deine deiner deinen deine

Er sein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV

Muki rodsein seines seinem seinen

enski rodseine seiner seiner seine

Srednji rod Mnoinasein seines seinem sein seine seiner seinen seine

Itd.

13

PREZENTPrezent (Prsens) je glagolski oblik koji oznaava radnju koja se trenutno deava, tj. sadanje vrijeme. U njemakom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka za prezent:

Jednina 1. lice (ICH) 2. lice (DU) 3. lice (ER, SIE i ES) -e -st -t

Mnoina 1. lice (WIR) 2. lice (IHR) 3. lice (SIE) -en -t -en

Infinitivna osnova se gradi tako to se infinitivu glagola odbije nastavak -en. Npr: Glagol machen (mahen; raditi) Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-. Kao u naem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobiemo radi-.

Ovako bi izgledao prezent glagola machen: Jednina Ich mach-e Du mach-st Er* mach-t Ja radi-m Ti radi- On radiMnoina Wir mach-en Ihr mach-t Sie mach-en Mi radi-mo Vi radi-te Oni rad-e

Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu!

! Glagoli na eln gube u 1. licu jednine glas e od eln , a u ostalim licima glas e iz nastavka, npr. sammeln(skupljati): 1. ich sammele skupljam 2. du sammelst skuplja 3. er sammelt skuplja 1. wir sammeln skupljamo 2. ihr sammelt skupljate 3. sie sammeln skupljaju

14

! Mnogi jaki glagoli u 2. i 3. licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik, dok ga u itavoj mnoini zadravaju, tako mnogi glagoli minjenjaju glas e u i ili ie: Essen (jesti) ich esse, du it , er it, wir essen... Geben (dati) ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben... Helfen (pomagati) ich helfe, du hilfst, er hilft, wir helfen... Sprachen (govoriti) ich sprache, du sprichst, er spricht, wir sprachen... Nehmen (uzeti) ich nehme, du nimmst, er nimmt, wir nehmen ... Treffen (pogoditi) ich treffe, du triffst, er trifft, wir treffen... Treten (stupiti) ich trete, du trittst, er tritt, wir treten... Sehen (vidjeti) ich sehe, du siehst, er sieht, wir sehen... Befehlen (narediti) ich befehle, du befiehst, er befiehlt, wir befehlen...

! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas, tj. preglaavaju glasove a-o-au u -- u 2. i 3. licu jednine, npr: Blasen (puhati) ich blase, du blst, er blst, wir blasen... Fallen (pasti) ich falle, du fllast, er fllt, wir fallen... Halten (drati) ich halte, du hltst, er hlt, wir halten... Lassen (pustiti) ich lasse, du lsst, er lsst, wir lassen... Schlafen (spavati) ich schlafe, du schlfst, er schlft, wir schlafen... Stien (gurati) ich stoe, du stt, er stt, wir stoen... Laufen (trati) ich laufe, du lufst, er luft, wir laufen...

! Glagoli s osnovnim szglasnikom u nikada ne preglaavaju taj glas u , npr rufen (pozvati): ich rufe, du rufst, er ruft, wir rufen...

! Treba upamtiti oblike glagola tun (initi): 1. ich tue 2. du tust 3. er tut 4. wir tun 5. ihr tut 6. sie tun

15

PREZENT POMONIH GLAGOLAsein (biti) 1. Ich bin 2. Du bist 3. Er/sie/es ist 4. Wir sind 5. Ihr seid 6. Sie/sie sind werden (postati) 1. Ich werde 2. Du wirst 3. Er/sie/es wird 4. Wir werden 5. Ihr werden 6. Sie/sie werden haben (imati) 1. Ich habe 2. Du hast 3. Er/sie/es hat 4. Wir haben 5. Ihr habt 6. Sie/sie haben

PRETERITPreterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka A. slabi glagoli: 1. ich (e) te 2. du (e) test 3. er (e) te 4. wir (e) ten 5. ihr (e) tet 6. sie (e) ten

Nastavke ete, etest... imaju glagoli na d, -t i na suglasnik + m, n

B. jaki glagoli 1. ich ... 2. du (e) st 3. er ... 4. wir en 5. ihr (e) t 6. sie en

16

PREZENT I PRETERIT POMONIH GLAGOLAPREZENT sein (biti) 1. Ich bin 2. Du bist 3. Er/sie/es ist PRETERIT 1. ich war 2. du warst 3. er war 4. wir waren 5. ihr wart 6. sie waren

4. Wir sind 5. Ihr seid 6. Sie/sie sind

haben (imati) 1. Ich habe 2. Du hast 3. Er/sie/es hat 1. ich hatte 2. du hattest 3. er hatte 4. wir hatten 5. ihr hattet 6. sie hatten

4. Wir haben 5. Ihr habt 6. Sie/sie haben

werden (postati) 1. Ich werde 2. Du wirst 3. Er/sie/es wird 4. Wir werden 5. Ihr werden 6. Sie/sie werden 1. ich wurde 2. du wurdest 3. er wurde 4. wir wurden 5. ihr wurdet 6. sie wurden

17

PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLAPREZENT Drfen 1. ich darf 2. du darfst 3. er darf 4. sie drfen 5. ihr drft 6. wir dfren Knnen 1. Ich kann 2. Du kannst 3. er kann 4. Wir knnen 5. Ihr knnt 6. sie knnen Mgen 1. ich mag 2. du magst 3. er mag 4. sie mgen 5. ihr mgt 6. wir mgen mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten konnte konntest konnte konnten konntet konnten PRETERIT Mssen durfte durfest durfen durfte durftet durften 1. ich mu 2. du mut 3. er mu 4. sie mssen 5. ihr mt 6. wir mssen Sollen 1. ich soll 2. du sollst 3. er soll 4. sie sollen 5. ihr sollt 6. wir sollen Wollen 1. ich will 2. du willst 3. er will 4. sie wollen 5. ihr wollt 6. wir wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten sollte solltest sollte sollten solltet sollten mute mutest mute muten mutet muten

18

PREZENT - PRSENSa) Schwache Verben npr. lenen leb + nastavci (ich) (du) (er) 1. - e 2. -(e) st 3. -(e) t (wir) (ihr) (sie) 1. - en 2. -(e) t 3. -en

1 . ich lebe 2 . du lebst 3 . er lebt

1 . wir leben 2 . ihr lebt 3 . sie leben

b) Starke Verben 1. a (fahren): 1. ich fahre 1. wir fahren 2. du fhrst 2. ihr fahrt 3. er fhrt 3. sie fahren * auch: (schlafen, tragen, fallen, anfangen, sich waschen) 2. ei (nehmen) : 1. ich nehme 1. wir nehmen 2. du nimmst 2. ihr nehmt 3. er nimmt 3. sie nehmen

* takoe: (geben, sehen, helfen, lesen, sprechen, treffen, werfen,essen) II) Trennbare Verben Einige trennbare Prfixe: ab - :abschreiben an - :anfangen auf - :aufstehen aus - :ausgehen aus.) ein - :einsteigen mit - :mitkommen (Der Schler schreibt die Hausaufgabe ab.) (Der Unterricht fngt um 8 Uhr an.) (Morgens stehe ich frh auf.) (Am W ochenende geht er mit seinen Freunden (Die Leute steigen in den Bus ein.) (W a r u m k o m m t e r n i c h t m i t ? )

* takoe: fern- (fernsehen) hervor-, hinunter-, hinauf-, hinaus-, hinein-, heraus-, herein-, herauf-, herunter-, hinber-...

19

PRTERITUMI) s c h w a c h e V e r b e n Endungen 1. - te 1. - ten 2. - test 2. - tet 3. - te 3. - ten 1. ich sagte arbeiteten 2. du sagtest arbeitetet 3. er sagte arbeiteten 1. wir sagten 2. ihr sagtet 3. sie sagten aber: 1. ich arbeitete 2. du arbeitetest 3. er arbeitete 1. wir 2. ihr 3. sie

II) s t a r k e V e r b e n Endungen 1. -/2. -st 3. -/NPR. kommen 1. -en 2. -t 3. -en 1. ich kam 2.du kamst 3.sie kam 1. wir kamen 2. ihr kamt 3. sie kamen

PRETERIT POMONIH I MODEALNIH GLAGOLAIII) Hilfsverben HABEN und SEIN

h a be n1. ich hatte 2. du hattest 3. er hatte 1. wir hatten 2. ihr hattet 3. sie hatten

sein1. ich war 2. du warst 3. er war 1. wir waren 2. ihr wart 3. sie waren

IV)

Modalverben (-te, -test, -te, -ten, -tet, -ten)

drfen1. durfte 2. durfest 3. durfen 1. durfte 2. durftet 3. durften

knnenkonnte konntest konnte konnten konntet konnten

mgenmochte mochtest mochte mochten mochtet mochten

mssenmute mutest mute muten mutet muten

sollensollte solltest sollte sollten solltet sollten

wollenwollte wolltest wollte wollten wolltet wollten

20

Das Perfekt Prsens von haben oder sein + Partizip Perfekt NPR- kaufen ich gekauft habe

Bildung des Partizips Perfekt von schwachen Verben k a u f e n ge + kauf + t gekauft einkaufen ein + ge + kauf + t eingekauft verkaufen verkauf + t verkauft

Das Partizip Perfekt von starken Verben stehen ge + stand + en gestanden aufstehen auf + ge + stand + en aufgestanden *(trennbar: auf-, an- ein- mit- bei-, vor, zu- ...) verstehen verstand + en verstanden *(untrennbar: be-, ge-, emp-, ent-, er-, ver-, zer-...)

HABEN oder SEIN als Hilfsverb? a) mit dem Hilfsverb HABEN: - transitive Verben (Akkusativobjekt) - reflexive Verben (sich freuen, sich rgern...)

b) mit dem Hilfsverb SEIN: - intransitive Verben, die eine Ortsvernderung ausdrcken (gehen - ich bin gegangen; kommen - ich bin gekommen) - intransitive Verben, die eine Zustandsvernderung ausdrcken (einschlafen - ich bin eingeschlafen; aufstehen - ich bin aufgestanden) - die Verben sein, werden und bleiben (ich bin gewesen / geworden / geblieben)

21

DAS PASSIV(Prsens und Prteritum) I) Bildung des Passivs: werden Prsens 1. ich werde 2. du wirst 3. er, sie es wird 1. wir werden 2. ihr werdet 3. sie werden Prteritum 1. ich wurde 2. du wurdest 3. er, sie, es wurde 1. wir wurden 2. ihr wurdet 3. sie wurden WERDEN + PARTIZIP PERFEKT Partizip Perfekt

+

geprft gesucht gebeten besucht

II) Passiv-Transformation: Aktiv:Subjekt Verb Objekt (Akk.)

Er Passiv:

schreibt

einen Brief.

Subjekt (Nom.)

Verb

Prpositionalobjekt

Verb

Ein Brief

wird

(von ihm)

geschrieben.

PRIMJERI AKTIV 1. Man entwickelt Filme. 2. Im Labor entwickelt man Filme.

PASSIV 1. Filme werden entwickelt. 2. Im Labor werden Filme entwickelt. Filme werden im Labor entwickelt.

3. Man tanzt in der Disco. Hier arbeitet man viel. 4. Man arbeitet.

3. In der Disco wird getanzt. Hier wird viel gearbeitet. 4. Es wird gearbeitet.

22

TEMPORALSTZE VREMENSKE REENICE* Konjunktionen:

wenn als

* Gebrauch der Konjunktionen "als" und "wenn": a l s (einmalige Handlung in der Vergangenheit) wenn (wiederholte Handlung in der Vergangenheit; + Prsens, + Futur)

*PRIMJER: Als w ir gestern ins Kino gingen, regnete es. (Vergangenheit, einmalige Handlung) Immer w enn ich am Wochenende ins Kino gehe, regnet es. (Prsens) Als Ulrike im Altenheim ihr Praktikum machte, freuten sich ltere Leute, w enn sie mit ihnen spazieren ging. (Vergangenheit: - als - einmalige Handlung - wenn - wiederholte Handlung)

23

Starke Verben NEPRAVILNI GLAGOLI

INFINITIV anfangen anrufen aufstehen ausgehen aussteigen backen beginnen bekommen beschreiben bitten bleiben bringen einladen einschlafen einsteigen eintreten entschlieen sich entstehen erfahren erkennen fahren fallen fernsehen finden fliegen geben gehen gelingen geschehen gewinnen halten helfen kommen laufen lesen liegen lgen mitbringen mitnehmen nachdenken nehmen

PRTERITUM fing an rief an stand auf ging aus stieg aus backte begann bekam beschrieb bat blieb brachte lud ein schlief ein stieg ein trat ein entschloss mich entstand erfuhr erkannte fuhr fiel sah fern fand flog gab ging gelang geschah gewann hielt half kam lief las lag log brachte mit nahm mit dachte nach nahm

PERFEKT h. angefangen h. angerufen b. aufgestanden b. ausgegangen b. ausgestiegen h. gebacken h. begonnen h. bekommen h. beschrieben h. gebeten b. geblieben h. gebracht h. eingeladen b. eingeschlafen b. eingestiegen b. eingetreten h. mich entschlossen ist entstanden h. erfahren h. erkannt b. gefahren b. gefallen h. ferngesehen h. gefunden b. geflogen h. gegeben b. gegangen ist gelungen ist geschehen h. gewonnen h. gehalten h. geholfen b. gekommen b. gelaufen h. gelesen h. gelegen h. gelogen h. mitgebracht h. mitgenommen h. nachgedacht h. genommen

BEDEUTUNG poeti, zapoeti nazvati (telefonom) ustati (se) izai sii pei poeti dobiti opisati moliti, zamoliti ostati donijeti pozvati zaspati ui (u bus i sl.) ui (u sobu i sl.) odluiti se nastati saznati prepoznati voziti se, putovati pasti gledati televiziju nai letjeti dati ii uspjeti dogoditi se dobiti, pobijediti drati pomoi doi trati itati leati lagati donijeti sa sobom ponijeti razmiljati uzeti

24

rennen rufen schieen schlafen schlagen schlieen sehen singen sitzen sprechen springen stehen sterben streiten teilnehmen treffen trinken tun umziehen umziehen sich unternehmen verbieten vergessen vergleichen verlassen verlieren verschwinden versprechen verstehen verzeihen waschen weggehen werfen wissen ziehen

rannte rief schoss schlief schlug schloss sah sang sa sprach sprang stand starb stritt nahm teil traf trank tat zog um zog mich um unternahm verbot verga verglich verlie verlor verschwand versprach verstand verzieh wusch ging weg warf wusste zog

b. gerannt h. gerufen h. geschossen h. geschlafen h. geschlagen h. geschlossen h. gesehen h. gesungen h. gesessen h. gesprochen b. gesprungen h. gestanden ist gestorben h. gestritten h. teilgenommen h. getroffen h. getrunken h. getan b. umgezogen h. mich umgezogen h. unternommen h. verboten h. vergessen h. verglichen h. verlassen h. verloren b. verschwunden h. versprochen h. verstanden h. verziehen h. gewaschen b. weggegangen h. geworfen h. gewusst h. gezogen

trati zvati pucati spavati udariti zatvoriti vidjeti pjevati sjediti govoriti skoiti stajati umrijeti svaati se sudjelovati susresti; pogoditi piti initi, raditi preseliti se presvui se poduzeti zabraniti zaboraviti usporediti napustiti izgubiti nestati obeati razumjeti oprostiti prati otii baciti znati vui

25