of 184/184
Službeni glasnik G r a d a T u z l a GODINA LII 30. APRIL 2015. GODINE BROJ 4 I AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA TUZLA 1 Na osnovu člana 65., 66. i 68. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 67/05.), članova 13. i 35. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“, broj 49/06. i 6/09.) i člana 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 1/14.), Gradsko vijeće Grada Tuzla, na sjednici od 29. aprila 2015.godine, donosi ODLUKU o utvrđivanju zona građevinskog zemljišta 1. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom Odlukom se utvrđuju zone građevinskog zemljišta na osnovu položaja zemljišta, stepena opremljenosti zemljišta komunalnim objektima i instalacijama, saobraćajne povezano- sti, vrste i kapaciteta objekata za svakodnevno i periodično snabdijevanje, stepena pokrivenosti objektima za zdravstvenu zaštitu, školstvo, kulturu i dječiju zaštitu, prirodnih i ekoloških uslova korištenja zemljišta, kao što su naročito nagib terena, orijentacija, osunčanost, temperatura zraka, vjetrovi i zagađe- nost vazduha. 2. ZONE GRAĚEVINSKOG ZEMLJIŠTA Član 2. Zone građevinskog zemljišta se određuju u skladu s na- mjenom zemljišta utvrđenom Prostornim planom Grada Tuzla za period 2010.-2030. godine („Službeni glasnik Grada Tu- zla”, broj 3/14.). Zone građevinskog zemljišta radi određivanja naknade iz osnova prirodnih pogodnosti i pogodnosti već izgrađene ko- munalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta. a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina – renta, svrstavaju se u šest zona kako slijedi: I ZONA a) Stambeno-poslovne zone Mejdan, Novi centar 2, Novi centar 1, Sjenjak 1, Topolica, Stupine sjever, Bulevar, Pecara 1, Pecara 2, Zlokovac-Ši Selo, Sjenjak 2, Slatina, Univerzitetski centar, Podgra- dina, Stari grad, Hendek-Pazar, Slatina 1, Pašabunar. b) Kolektivno stanovanje Zlokovac, Stupine jug. c) Kolektivno i individualno stanovanje Slavinovići. d) Rekreacione zone Rekreaciona zona „Tušanj”. e) Poslovne zone Zdravstveno-lječilišni kompleks „Gradina”. f) Područje kulturno-istorijskog naslijeđa Memorijalni kompleks „Slana Banja-Trnovac“, Kulturno- rekreacioni kompleks „Panonska jezera“.

glasnik Službeni

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of glasnik Službeni

UntitledSlubeni glasnik G r a d a T u z l a
GODINA LII 30. APRIL 2015. GODINE BROJ 4
I AKTI GRADSKOG VIJEA GRADA TUZLA
1
Na osnovu lana 65., 66. i 68. Zakona o graevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Slubene novine FBiH“, broj 67/05.), lanova 13. i 35. Zakona o principima lokalne samouprave („Slubene novine FBiH“, broj 49/06. i 6/09.) i lana 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni glasnik Grada Tuzla“, broj 1/14.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na sjednici od 29. aprila 2015.godine, donosi
ODLUKU
Ovom Odlukom se utvruju zone graevinskog zemljišta na osnovu poloaja zemljišta, stepena opremljenosti zemljišta komunalnim objektima i instalacijama, saobraajne povezano-
sti, vrste i kapaciteta objekata za svakodnevno i periodino snabdijevanje, stepena pokrivenosti objektima za zdravstvenu zaštitu, školstvo, kulturu i djeiju zaštitu, prirodnih i ekoloških uslova korištenja zemljišta, kao što su naroito nagib terena, orijentacija, osunanost, temperatura zraka, vjetrovi i zagae-
nost vazduha.
mjenom zemljišta utvrenom Prostornim planom Grada Tuzla za period 2010.-2030. godine („Slubeni glasnik Grada Tu-
zla”, broj 3/14.).
munalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta. a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina – renta, svrstavaju se u šest zona kako slijedi:
I ZONA
a) Stambeno-poslovne zone
Mejdan, Novi centar 2, Novi centar 1, Sjenjak 1, Topolica, Stupine sjever, Bulevar, Pecara 1, Pecara 2, Zlokovac-Ši Selo, Sjenjak 2, Slatina, Univerzitetski centar, Podgra-
dina, Stari grad, Hendek-Pazar, Slatina 1, Pašabunar.
b) Kolektivno stanovanje
Zlokovac, Stupine jug.
Slavinovii.
178 Strana »SLUBENI GLASNIK« Broj 4
II ZONA
b) Stambeno-poslovne zone
Jala, Josipovac, Simin Han zapad, Irac sjever, Irac jug, Mos-
nik, Miladije sjever, Stara kasarna, Stara solana, Kreka, Kreka jug, Pašabunar.
c) Kolektivno i individualno stanovanje
Grabov potok, Pašabunar, Mosnik, Solina 2, Solina, Novo naselje 1, Kula, Slavinovii 1.
d) Individualno stanovanje
Simin Han zapad, Bearevac, Solina 1, Tušanj, Slanac Krevine, Ši Selo, Vrape-Medenice, Mejdan-Brdo.
e) Poslovne zone
III ZONA
a) Individualno stanovanje
Gospi, Pašabunar-Moluhe, Kozlovac, Dedino brdo, Kula- Goli brijeg, Kraljevac, Dragodol, Simin Han jug, Medenice- Kula, Simin Han sjever, Badre, Solina 3, Mosnik, Bukinje (3), Grabov potok, Ši Selo, Vrape-Medenice, Mejdan-Brdo, Crvene njive, Krojica, Slanac, Krevine, Krojica, Gradina, Solina-Vodice.
b) Stambeno-poslovne zone
c) Kolektivno i individualno stanovanje
Kozlovac, Sepetari-Kriani, Batva, Miladije.
d) Privredne zone
Nova solana, Distributivni centar 1, Hudeko polje istok, Mi- ladije 1, Miladije 2, Husino, Kliještovac, Ševar, Mlake, Šiki Brod jug, Šiki Brod, Hudeko polje jug, Distributivni centar 2, Hude, Drenik 4, Drenik 3, Drenik 2, Drenik 1, Mlin Ljubae, Elektroprenos Ljubae, Elektro Tuzla, Pivara Tu-
zla, Šii, Tetima, Rudnik Mramor-eksploatacija u mirovanju, Poljana zapad, Rudnik soli „Tušanj“ - završena eksploatacija, Putniki terminal istok, Šiki Brod, Bukinje, Kovaevo selo, Putniki terminal zapad, Termoelektrana „Tuzla“, Poljana, Proizvodna zona Kreka sjever, Lugovi, eljeznika stanica Kreka nova, Hudeko Polje, Solana zapad.
e) Društveno-opsluni centri
h) Groblja
Ševar jug, Sepetari-Kriani, Husino sjever (1), Husino-Petro-
vice Gornje, Dokanj Luka, Dokanj (1), Mramor Novi sjever (1), Milešii sjever, Ljepunice 1 sjever, Plane (3), Šiki Brod- Bukinje, Lipnica, Ljepunice 1, Kiseljak (1), Ljepunice 1 (1), Milešii, Sepetari, Cerik, Cerik (1), Husino Zapad, Bisii, Gornja Tuzla jug, Gornja Tuzla, Dokanj, Mramor novi (1), Plane (1), Plane (2), Plane, Šiki Brod-Bukinje 1, Hude, Šii istok, Kriani, Ljubae, Kiseljak, Grabovica Donja, So-
lina 4, Borii, Bukinje (1), Plane (4), Buhaica, Grabovica Donja (1), Simin Han sjever (1), Simin Han sjever (2), Tušanj sjever, Drenik, Bare sjever, Miladije jug, Šii (1), Moluhe- Drenik, Šljivice, Ši Selo, Crvene njive, Slanac Krevine, Do-
brnja, Husino sjever, Husino jug.
b) Stambeno-poslovne zone
Ljbae, Petrovice Donje, Par Selo-Pasci, Kovaevo selo 1-Poarnica, Kovaevo selo 2-Poarnica, Gornja Tuzla jug, Dokanj luka, Dokanj, Breške, Obodnica Donja, Obodnica Gornja, Dragunja Donja, Mramor Novi sjever, Šiki Brod- Bukinje 1, Šiki Brod-Bukinje, Lipnica zapad, Lipnica luke, Ljepunice, Lipnica Gornja, Liješnica jug.
d) Rekreacione zone
e) Privredne zone
Bukinje, RPC Tuzla-Inkubator „Lipnica“, Rudnik „Mramor“, Rudnik „Mramor“ sjever, Hude zapad, Šiki Brod 2, Šiki Brod 1, Moranani, Par Selo-Sastavci, Dokanj-Krevine, Ljepunice, Gornja Tuzla-Polje, Gornja Tuzla-Grijaice, Do-
Broj 4 »SLUBENI GLASNIK« Strana 179
kanj-Polja, Plane, Rudnik „Bukinje“-eksploatacija u mirovan-
ju, Ljepunice jug, Fabrika vode „Cerik“, Gornja Tuzla-Polje jug, Gornja Tuzla-Piskavica, Gornja Tuzla-Polje 1.
V ZONA
a) Individualno stanovanje - u okviru prostornih cje lina
Par selo-Pasci (6), Gajevi, Breške, Kamenjaši, Mramor novi, Milešii zapad, Lipnica istok, Lipnica luke, Husino sjever (2), Kolovrat, aklovii Gornji (2), aklovii Gornji (1), Hasanbašii, Barice, Par Selo-Pasci (4), Slanac Krevine (3), Momanovo, Kovaevo selo jug, Kovaevo selo - Poarnica, Gornja Tuzla (1), Gornja Tuzla sjever, Obodnica Donja, Mramor novi sjever, Mihatovii, Delii Donji, Lipnica Sred-
nja, Lipnica sjever, Šii, Kreevac, Plazulja, Orašje, Mli, Par Selo-Pasci (7), Lipnica zapad, Bukinje (2), Avdibašii luke, Avdibašii, Delii, Rapae (1), Mandii, Husino sjever (3), Slanac krevina (1), Slanac krevine (2), Ljepunice, Trnovac, Trnovac (1), Smokvice, Moila, Bašia strana, Mlake, Grabo-
vica Donja (2), Kriani (1), Kovaevo selo, Par Selo-Pasci, Brani, aklovii Gornji, Brgule, Pogorioci, Ševar, Rapae, Poarnica, Dolovi, Lipnica Gornja, Delii-Prosine, Dobrnja, Husino sjever, Husino jug.
b) Privredne zone
c) Društveno-opsluni centri
Poarnica, Avdibašii, Osoje.
d) Individualno stanovanje - u okviru graevinskog zemljišta izvan urbanog poruja Grada Tuzla
Breze, Breške, Poarnica, Gornja Tuzla, Poljana, Lipnica Gornja, Gornja Tuzla, Poarnica, Dobrnja, anii, Tetima, Gornja Tuzla, Kovaica, Gornja Tuzla, Poarnica, Kovaevo selo, Ševar, Poljana, Kovaica, Lipnica, Pogorioci, Obodnica Donja, anii, Tetima, Brgule, Poljana, Ljubae.
VI ZONA
a) Individualno stanovanje - u okviru prostornih cje- lina
aklovii Gornji (3), Poljana, Poljana sjever, Poljana (1), Lješnica jug, Par Selo-Pasci (3), Par Selo-Pasci (5), Par Selo- Pasci (2), Obodnica Gornja, Osoje, Krtolije, Rasovac, Osoje Luke, Ravna trešnja, aklovii Donji, Petrovice Donje, Pasci, Divkovii, Dragunja Donja, Marii, Sarajac, Liješnica sjever, Gornja Grabovica (1), Gornja Grabovica, Mekote, ajii, Par Selo-Pasci (1), aklovii Gornji (4), Crveno brdo, Borovi, Oglavak, Osojkii, Krtolije (1), Krtolije (2), Brda, Grabovica Gornja (2), Mekote (1), Grabovica Donja (1), Kolovrat (1), Podgaj, Podgaj (1), Delii-Prosine.
b) Privredne zone
Etno-prirodni krajolik Vršani.
d) Društveno-opsluni centri
e) Individualno stanovanje - u okviru graevinskog zemljišta izvan urbanog poruja Grada Tuzla
Svojtina, Tisovac, Cviljevina, Potraš, Pasci Gornji, Ljubae, Osoje, Kukovina, Kovaevo Selo, Dragunja Donja, Dragun-
ja Gornja, Marinovii, Obodnica Gornja, Obodnica Donja, Mramor, anii, Dobrnja, Mramor novi, Lipnica Gornja, Snoz, Breške, Dokanj, Kosci, Tetima, Poarnica, Kolimer, Petrovice Donje, Konjikovii, Ljepunice, Lipnica.
Sastavni dio ove Odluke je graiki prilog: geodetske podloge s ucrtanim/nanesenim granicama zona.
3. NAKNADA ZA POGODNOST LOKACIJE – RENTA
lan 3.
Visina rente po m2 korisne površine graevine koja e se graditi na gradskom graevinskom zemljištu, utvruje se u procentu od prosjene konane graevinske cijene korisne stambene površine m2 na podruju Grada iz prethodne godine, i to kao iksan procenat rente:
- prvoj zoni 6% - drugoj zoni 5% - treoj zoni 4% - etvrtoj zoni 3% - petoj zoni 2% - šestoj zoni 1%
lan 4.
Visina naknade za pogodnost lokacije- renta se utvru-
je rješenjem Slube za prostorno ureenje i zaštitu okoline u postupku odobravanja graenja, osim u sluajevima kada se visina naknade za pogodnost lokacije – renta utvruje u po-
stupku rješavanja imovinskih odnosa u skladu sa Zakonom o graevinskom zemljištu FBiH („Slubene novine FBiH”, broj 67/05.).
lan 5.
Za parcele gdje je potrebno izvršiti geomehanika ispi- tivanja šire lokacije radi utvrivanja uslova gradnje i mjera sanacije u postupku izdavanja urbanistike saglasnosti, koje se nalaze u granicama obuhvata prostornih cjelina planiranih za izgradnju, utvruje se jedna zona graevinskog zemljišta nia
180 Strana »SLUBENI GLASNIK« Broj 4
od pripadajue.
strukturu (vodovod, kanalizacija, struja), što e se utvrditi u postupku izdavanja urbanistike saglasnosti, visina naknade za pogodnost lokacije e se obraunati za jednu zonu nie u odnosu na zonu u kojoj se nalazi.
Ukoliko se vrše promjene namjene postojeeg zemljišta (poljoprivredno, šumsko zemljište) u skladu s vaeim propi- sima u ovoj oblasti i utvrenim uslovima iz urbanistike sagla-
snosti, visina naknade za pogodnost lokacije e se obraunati prema najnioj zoni.
Za objekte u okviru postojeeg domainstva zemljorad-
nika ija je izgradnja odobrena na osnovu vaeih propisa, visina naknade za pogodnost lokacije e se obraunati prema najnioj zoni.
Naknada za pogodnost lokacije (rente) za objekt koji se gradi na mjestu postojeeg legalno izgraenog objekta, od-
nosno objekta izgraenog na osnovu odobrenja za graenje, umanjit e se za utvrenu korisnu površinu postojeeg objekta.
Utvrivanje zone nie od pripadajue moe se izvršiti samo po jednom osnovu predvienom ovom Odlukom.
4. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
lan 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da vai Odluka o uslovima i nainu dodjele graevinskog zemljišta u dravnom vlasništvu („Slubeni glasnik Opine Tuzla”, broj 6/03., 7/03, 10/05., 6/06., 7/06. i 5/07.).
Postupci zapoeti u vrijeme vaenja Odluke o uslovima i nainu dodjele graevinskog zemljišta u dravnom vlasništvu, okonat e se po odredbama te Odluke, osim ako je primjena ove Odluke povoljnija za podnosioca zahtjeva.
lan 7.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slubenom glasniku Grada Tuzla”.
GRAD TUZLA PREDSJEDAVAJUI Gradsko vijee Broj: 01-23-2009-2015 Jozo Nišandi 29. april 2015. godine
2
Na osnovu lana 23. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH („Slubene no-
vine Federacije BiH“, broj 2/06., 72/07., 32/08., 4/10., 13/10. i 45/10.), lana 40. i lana 41. Zakona o prostornom ureenju i graenju („Slubene novine TK“, broj 6/11., 4/13. i 15/13.) i lana 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla („Slu-
beni glasnik Grada Tuzla“, broj 1/14.), Gradsko vijee Grada
Tuzla, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
ODLUKU
lan 1.
U cilju izgradnje i ureenja prostora nerealiziranog dijela prostorne cjeline, pristupa se izradi Regulacionog plana nere-
aliziranog dijela prostorne cjeline Pecara 2 u Tuzli (u daljnjem tekstu Regulacioni plan).
lan 2.
Granica obuhvata Regulacionog plana, koja deiniše pro-
stor nerealizovanog dijela prostorne cjeline Pecara 2, odre-
ena je ulicom Armije RBiH sa zapadne strane, kolektivnim stambeno-poslovnim objektom Super blok 1 s june strane, kolektivnim stambenim objektom Pecara 2 s istone strane i preostalim kolektivnim stambenim objektima u ul. Slavka Miia sa sjeverne strane. Prostornim planom Grada Tuzla za period 2010.-2030. godina („Sl. glasnik Grada Tuzla“, broj 3/14.), prostorna cjelina Pecara 2 je deinisana kao stambeno- poslovna zona.
Na zemljištu u obuhvatu Regulacionog plana, koje je naj- veim dijelom neizgraeno, nalazi se jedan poslovni objekt namjene „Tehniki pregled vozila“ i objekti bivšeg vlasnika „Trans servis“ (koji nisu u funkciji).
Saobraajni pristup lokalitetu se ostvaruje sa zapadne strane direktno iz ulice Armije RBiH, kao i naseljskom sao-
braajnicom, ul. Slavka Miia, sa sjeverne strane.
lan 3.
lan 4.
ne planske dokumentacije za realizaciju objekata stambene, stambeno-poslovne i poslovne namjene, s integracijom zate-
enog stanja, zatim izgradnju i rekonstrukciju saobraajne, ko-
munalne i energetske infrastrukture, kao i opremanje prostora sadrajima i objektima društvene infrastrukture.
Osnovne smjernice za izradu Plana su:
• Izvršiti geodetsko snimanje postojeeg stanja terena u pros-
tornom obuhvatu. Uz geodetske podloge potrebno je obezb-
Broj 4 »SLUBENI GLASNIK« Strana 181
jediti i podatke o posjedovnom stanju i aurnom katastru ko-
munalne infrastrukture. • Izvršiti valorizaciju postojeeg stanja te ispitati mogunosti integracije istog u planiranu prostornu organizaciju, tretirajui i kontaktne prostorne cjeline. • Potrebno je zadrati koncept primarne saobraajne mree deinisan Prostornim planom Grada Tuzla za period 2010.- 2030. godina („Sl. glasnik Grada Tuzla“, broj 3/14.). • U zavisnosti od prostorne organizacije planirati izgradnju primarne i sekundarne komunalne, energetske i saobraajne infrastrukture. Sekundarne saobraajnice planirati i u funkciji protivpoarnih puteva. • Izraditi elaborate, studije te izvršiti dodatna istraivanja na terenu, auriranje podataka i njihovo prilagoavanje potre-
bama planiranja, kao i drugu dokumentaciju za koju se ukae potreba u toku izrade Regulacionog plana • Kod izrade Regulacionog plana potrebno je koristiti rezultate svih dosadašnjih relevantnih istraivanja.
lan 5.
Rok za izradu Regulacionog plana je 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke na sjednici Gradskog vijea Grada Tu-
zla.
Nosilac pripreme za izradu Regulacionog plana je Grado-
naelnik Grada Tuzla i Sluba za prostorno ureenje i zaštitu okoline Grada Tuzla (u daljem tekstu: Nosilac pripreme).
Nosilac izrade Regulacionig plana je Upravna organiza-
cija Zavod za urbanizam Grada Tuzla (u daljem tekstu: Nosi- lac izrade).
lan 7.
Nosilac izrade Regulacionog plana e izraditi Osnovnu koncepciju i dostaviti Nosiocu pripreme na razmatranje i usa-
glašavanje.
Nakon usvajanja Osnovne koncepcije, Nosilac izrade e izraditi Prednacrt i dostaviti Nosiocu pripreme radi razmatra-
nja i usaglašavanja.
Nosilac pripreme za izradu Regulacionog plana e utvr- diti Nacrt Regulacionog plana i podnijeti ga Gradskom vijeu na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu, u trajanju do 30 dana. Nakon provedene javne rasprave i usaglašavanja s eventualnim primjedbama, Plan se dostavlja Gradskom vijeu na razmatranje u formi Prijedloga plana.
lan 8.
Kod izrade Regulacionog plana koristiti svu do sada izra-
enu dokumentaciju koja se odnosi na izdata pravosnana rje-
šenja o urbanistikoj saglasnosti, kao i odobrenja za graenje i odobrenja za upotrebu objekata.
U skladu s prednjim stavom, obavezuju se investitori i
druga preduzea i institucije koji raspolau s dokumentacijom vezanom za objekte i infrastrukturu u ovoj prostornoj cjelini, da istu stave na raspolaganje Nosiocu pripreme i Nosiocu izra-
de Regulacionog plana.
enog u skladu s navedenim smjernicama, Zakonom o pro-
stornom ureenju i graenju („Slubene novine TK„ broj 6/11., 4/13. i 15/13.) i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Slubene novine FBiH“, broj 63/04., 50/07. i 84/10.), obezbijedit e se iz Budeta Grada Tuzla.
lan 10.
Regulacioni plan izraditi u skladu sa sadrajem koji je za ovu vrstu planova utvren Zakonom o prostornom uree-
nju i graenju TK, Zakonom o geološkim istraivanjima TK, Zakonom o rudarstvu, Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i drugim uredbama, zakonima, pravilnicima i aktima koji regulišu ovu oblast.
lan 11.
Postupak razmatranja i donošenja Regulacionog plana, sprovest e se u skladu s odredbama Zakona o prostornom ureenju i graenju („Slubene novine TK“, broj 6/11., 4/13. i 15/13.) i Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu plan-
skih dokumenata („Slubene novine Federacije BiH“, broj 63/04., 50/07. i 84/10.).
lan 12.
Sastavni dio ove Odluke je graiki prilog u MJ 1:2500, s ucrtanom granicom obuhvata plana.
lan 13.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slubenom glasniku Grada Tuzla“.
GRAD TUZLA PREDSJEDAVAJUI Gradsko vijee Broj: 01-23-2011-2015 Jozo Nišandi 29. april 2015. godine
3
Na osnovu lana 23. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BIH („Slubene no-
vine Federacije BiH“, broj 2/06., 72/07., 32/08., 4/10., 13/10. i 45/10), lana 40. i lana 41. Zakona o prostornom ureenju i graenju („Slubene novine TK“, broj 6/11., 4/13. i 15/13.) i lana 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla („Slu-
beni glasnik Grada Tuzla“, broj 1/14.), Gradsko vijee Grada
182 Strana »SLUBENI GLASNIK« Broj 4
Tuzla, na sjednici od 29. aprila 2015.godine, donosi
ODLUKU
lan 1.
U cilju izgradnje i ureenja prostora prostorne cjeline Grabov potok, pristupa se izradi Regulacionog plana prostor- ne cjeline Grabov potok kolektivno-individualno stanovanje u Tuzli (u daljnjem tekstu Regulacioni plan).
lan 2.
tine površini i granicama Prostorne cjeline Grabov potok ko-
lektivno-individualno stanovanje, kako je deinisano Prostor- nim planom Grada Tuzla za period 2010.-2030. godina („Sl. glasnik Grada Tuzla“, broj 3/14.).
Prostorna cjelina Grabov potok kolektivno-individualno stanovanje, granii s prostornom cjelinom Beareva“ individ-
ualno stanovanje sa zapadne i sjeverne strane i s prostornom cjelinom Grabov potok individualno stanovanje s istone i june strane.
Zemljište u okviru obuhvata Regulacionog plana je naj- veim dijelom neizgraeno graevinsko zemljište, a nalazi se u kontaktu sa zemljištem na kome su izgraeni individualni stambeni objekti u okviru navedenih prostornih cjelina.
Saobraajni pristup lokalitetu se ostvaruje s june strane, naseljskom saobraajnicom koja se odvaja iz ulice II tuzlanske brigade (magistralna cesta Tuzla–Zvornik).
lan 3.
lan 4.
Regulacioni plan se radi u cilju donošenja provedbene planske dokumentacije za izgradnju kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih i individualnih stambenih objekata, s po-
trebnim prateim sadrajima uzimajui u razmatranje i analizu zateenog stanja, te izgradnju i rekonstrukciju saobraajne, komunalne i energetske infrastrukture.
Osnovne smjernice za izradu Plana su:
• Izvršiti geodetsko snimanje postojeeg stanja terena u pros-
tornom obuhvatu. Uz geodetske podloge potrebno je obezb-
jediti i podatke o posjedovnom stanju i aurnom katastru ko-
munalne infrastrukture. • Potrebno je zadrati koncept primarne saobraajne mree deinisan Prostornim planom Grada Tuzla za period 2010- 2030 godina („Sl. glasnik Grada Tuzla“, broj 3/14.). • U zavisnosti od prostorne organizacije planirati izgradnju primarne i sekundarne komunalne, energetske i saobraajne infrastrukture. Sekundarne saobraajnice planirati i u funkciji protivpoarnih puteva. • Izraditi elaborate, studije te izvršiti dodatna istraivanja na terenu, auriranje podataka i njihovo prilagoavanje potre-
bama planiranja, kao i drugu dokumentaciju za koju se ukae potreba u toku izrade Regulacionog plana • Kod izrade Regulacionog plana potrebno je koristiti rezultate svih dosadašnjih istraivanja (naroito s aspekta geologije) za zemljište u postojeoj prostornoj cjelini, kao i za zemljište u susjednim kontaktnim zonama. • Planirati adekvatan tretman vodotoka Grabov potok.
lan 5.
Rok za izradu Regulacionog plana je 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke na sjednici Gradskog vijea Tuzla.
lan 6.
Nosilac pripreme za izradu Regulacionog plana je Grado-
naelnik Grada Tuzla i Sluba za prostorno ureenje i zaštitu okoline Grada Tuzla (u daljem tekstu: Nosilac pripreme).
Nosilac izrade Regulacionig plana je Upravna organiza-
cija Zavod za urbanizam Grada Tuzla (u daljem tekstu: Nosi- lac izrade).
lan 7.
Nosilac izrade Regulacionog plana e izraditi Osnovnu koncepciju i dostaviti Nosiocu pripreme na razmatranje i usa-
glašavanje.
Nakon usvajanja Osnovne koncepcije, Nosilac izrade e izraditi Prednacrt i dostaviti Nosiocu pripreme radi razmatra-
nja i usaglašavanja.
Nosilac pripreme za izradu Regulacionog plana e utvr- diti Nacrt Regulacionog plana i podnijeti ga Gradskom vijeu na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu, u trajanju do 30 dana. Nakon provedene javne rasprave i usaglašavanja sa eventualnim primjedbama, Plan se dostavlja Gradskom vi- jeu na razmatranje u formi Prijedloga plana.
lan 8.
Kod izrade Regulacionog plana koristiti svu do sada izra-
enu dokumentaciju koja se odnosi na izdata pravosnana rje-
šenja o urbanistikoj saglasnosti, kao i odobrenja za graenje i odobrenja za upotrebu objekata.
U skladu s prednjim stavom, obavezuju se investitori i druga preduzea i institucije koji raspolau sa dokumentaci- jom vezanom za objekte i infrastrukturu u ovoj prostornoj cje-
Broj 4 »SLUBENI GLASNIK« Strana 183
lini, da istu stave na raspolaganje Nosiocu pripreme i Nosiocu izrade Regulacionog plana.
lan 9.
enog u skladu s navedenim smjernicama, Zakonom o pro-
stornom ureenju i graenju („Slubene novine TK„ broj 6/11., 4/13. i 15/13.) i Uredbom o jedinstvenoj metodologi- ji za izradu planskih dokumenata („Slubene novine FBIH“, broj 63/04., 50/07. i 84/10.), obezbijedit e se iz Budeta Gra-
da Tuzla.
lan 10.
Regulacioni plan izraditi u skladu sa sadrajem koji je za ovu vrstu planova utvren Zakonom o prostornom uree-
nju i graenju TK, Zakonom o geološkim istraivanjima TK, Zakonom o rudarstvu, Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i drugim uredbama, zakonima, pravilnicima i aktima koji regulišu ovu oblast.
lan 11.
Postupak razmatranja i donošenja Regulacionog plana, sprovest e se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom ureenju i graenju („Slubene novine TK“, broj 6/11., 4/13. i 15/13.) i Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu plan-
skih dokumenata („Slubene novine Federacije BiH“, broj 63/04., 50/07. i 84/10.).
lan 12.
Sastavni dio ove Odluke je graiki prilog u MJ 1:2500, sa ucrtanom granicom obuhvata plana.
lan 13.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slubenom glasniku Grada Tuzla“.
GRAD TUZLA PREDSJEDAVAJUI Gradsko vijee Broj: 01-23-2012-2015 Jozo Nišandi 29. april 2015. godine
4
Na osnovu lana 108. Zakona o poljoprivrednom zemlji- štu („Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 52/09.), lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/06.), lana 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni glasnik Grada Tuzla“, broj 1/14.) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu dra-
ve na podruju Grada Tuzla („Slubeni glasnik Grada Tuzla“,
broj 5/14.), na koju je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dalo saglasnost broj: 04/1- 24-2897/15, od 27. 1. 2015. godine, Gradsko vijee Grada Tu-
zla, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
drave na podruju Grada Tuzla
I
U Odluci o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljo-
privrednog zemljišta u vlasništvu drave na podruju Grada Tuzla, broj: 01-19-1390, od 31. 3. 2015. godine, ( u daljem tekstu: Odluka), u taki I, iza tabelarnih pregleda odabranih ponuaa poljoprivrednog zemljišta (obradivog i zapuštenog), u kojima su izmeu ostalog naznaeni: lini podaci o ponu-
au, katastarska estica dodijeljenog zemljišta, katastarska opina, katastarska kultura i klasa te površina dodijeljenog ze-
mljišta, kao i cijena zakupa zemljišta po hektaru i iznos zakupa za dodijeljeno zemljište, nakon stava 2., dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„U skladu s Odlukom o utvrivanju kriterija o visini zakup-
nine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu drave na podruju Tuzlanskog kantona („Slubene novine Tuzlanskog kantona”, broj 13/11.), cijene zakupa po hektaru dodijeljenog poljoprivrednog zemljišta, odreene prema katastarskoj kul- turi zemljišta, uveavaju se u zavisnosti od katastarske klase tog zemljišta, i to:
- poljoprivredno zemljište I i II katastarske klase za 20%, - poljoprivredno zemljište III i IV katastarske klase za 15%.”
II
U taki II Odluke iza tabelarnog pregleda, ukupne zaku-
pnine za dodjeljeno poljoprivredno zemljište, nakon stava 1., dodaje se novi stav 2., koji glasi:
„Pojedinane ukupne zakupnine uveavaju se u skladu sa stavom 3. taka I ove Odluke.”
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u „Slubenom glasniku Grada Tuzla“.
GRAD TUZLA PREDSJEDAVAJUI Gradsko vijee Broj: 01-19-2010-2015 Jozo Nišandi 29. april 2015. godine
184 Strana »SLUBENI GLASNIK« Broj 4
5
Na osnovu lana 22.Zakona o stvarnim pravima („Slu-
bene novine FBiH“, broj 66/13. i 100/13.), lanova 13. i 35. Zakona o principima lokalne samouprave („Slubene novine FBiH“, broj 49/06.) lanova 5. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federaci- je Bosne i Hercegovine, kantona, opina i gradova („Slubene novine FBiH“, broj 17/14.) lana 4. i 9. Odluke o uvjetima i nainu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla („Slubeni glasnik Grada Tuzla“, broj 2/15. i 3/15.) i lana 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Za-
konom o Gradu Tuzla („Slubeni glasnik Grada Tuzla“, broj 1/14.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na sjednici od 29. aprila 2015.godine, donosi
ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla putem javnog nadmetanja – licitacije za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta S1 s vanjskim ureenjem u okviru nerealiziranog dijela stambenog naselja Sjenjak 1
u Tuzli
lan 1.
zla, oznaene kao:
- k.. broj 3304/2, Sjenjak, neplodno, površine 8144 m2, upisana u PL 1543 KO Tuzla II, korisnik Opina Tuzla (stari premjer k.. broj 1386/34, 1386/2, 1386/3, 1406/20A,1406/13 KO Tuzla, dravno vlasništvo 1/1), a u svrhu izgradnje ko-
lektivnog stambeno-poslovnog objekta S1 s pripadajuim vanjskim ureenjem u okviru nerealiziranog dijela stambenog naselja Sjenjak 1, na naznaenom zemljištu prema urbanisti-
ko-tehnikim uslovima koje je utvrdila Sluba za prostorno ureenje i zaštitu okoline, broj u Rješenju o naelnoj urba-
nistikoj saglasnosti broj 06/2-23-1025/2015, od 2. 2. 2015. godine.
lan 2.
Prodaja nekretnina iz lana 1. Ove odluke e se vršiti na osnovu javnog nadmetanja – licitacije.
Javni oglas o prodaji nekretnina javnim nadmetanjem – licitacijom, objavit e se u dnevnim novinama „Osloboenje“, na web stranici Grada Tuzla i na oglasnim tablama gradske uprave.
Oglas mora biti objavljen najmanje 15 dana od dana odreenog za dan licitacije.
lan 3.
Poetna prodajna cijena po kojoj e se vršiti javno nad-
metanje – licitacija za prodaju nekternine iz lana 1. ove Odlu-
ke, utvrena je na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka ekonomske struke Sadike Atli, dipl. ecc. od 15. 4. 2015. godi- ne i iznosi za 1 m2 290,00 KM, odnosno za površinu od 8144 m2 poetna prodajna cijena iznosi 2.361.760,00 KM.
lan 4.
Javno nadmetanje- licitaciju e provesti Komisija koju e imenovati rješenjem Gradsko vijee.
lan 5.
Uesnici javnog nadnmetanja – licitacije, duni su polo-
iti kaparu u iznosu od 50.000,00 KM, uplatom na depozitni raun Budeta Grada Tuzla, broj 1321000185060197, vrsta prihoda 722431.
lan 6.
cije, na osnovu zapisnika Komisije za provoenje javnog nad-
metanja – licitacije, Gradsko vijee e donijeti odluku o izbo-
ru najpovoljnijeg ponuaa sa kojim e se zakljuiti ugovor o prodaji nekretnine iz lana 1. ove Odluke.
Lice koje bude izabrano za najpovoljnijeg ponuaa je duno platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od za-
kljuenja kupoprodajnog ugovora.
U sluaju zakašnjenja s plaanjem kupoprodajne cijene, kupac je duan platiti zateznu kamatu za period kašnjenja, ra-
unajui od dana dospijea do isplate.
U sluaju da najpovoljniji ponua odustane od zakljue-
nja ugovora, gubi pravo na povrat poloene kapare.
lan 7.
Na osnovu ove Odluke e Sluba za geodetske i imovin-
sko-pravne poslove raspisati javni oglas za prodaju nekretnine iz lana 1.
lan 8.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u „Slubenom glasniku Grada Tuzla“.
GRAD TUZLA PREDSJEDAVAJUI Gradsko vijee Broj: 01-31-2013-2015 Jozo Nišandi 29. april 2015. godine
Broj 4 »SLUBENI GLASNIK« Strana 185
6 Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samo-
uprave („Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/06.) i lana 6. u vezi sa lanom 17. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o gradu Tuzla („Slubeni glasnik Grada Tuzla”, broj 1/14.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
o formiranju Strunog tima za monitoring klizišta na podruju Grada Tuzla
I
Formira se Struni tim za monitoring klizišta na podru-
ju Grada Tuzla (u daljem tekstu: Struni tim), u slijedeem sastavu:
1. Prof. dr. sci. IZET IGI, predsjednik, Rudarsko-geološko- graevinski fakultet Tuzla. 2. Dr. sci. MIRALEM MULA, zamjenik predsjednika, Sluba civilne zaštite. 3. IZET BIJEDI, lan, Sluba za prostorno ureenje i zaštitu okoline. 4. NUSRET KARI, lan, Sluba civilne zaštite. 5. ZLATKO HANI, lan, Sluba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.
II
III
Zadaci Strunog tima su:
- kartiranje padina na podruju Grada Tuzla na kojima su evi- dentirana klizišta, - analiziranje stanja i utvrivanje mjera (poduzetih intervent- nih i drugih na klizištima na podruju Grada Tuzla), - monitoring u realizaciji predloenih mjera na klizištima na podruju Grada Tuzla, - saradnja sa nadlenim organima i institucijama svih nivoa vlasti s ciljem rješavanja problematike klizišta i - obavljanje drugih poslova po nalogu Gradskog vijea i Gradonaelnika.
IV
Administrativno-tehnike poslove u vezi sa sazivanjem i odravanjem sjednica Strunog tima i radom Strunog tima, kao i ustrojavanjem evidencije, obavlja Sluba civilne zaštite.
V
Predsjedniku i lanovima Strunog tima pripada mjese-
na naknada u visini utvrenoj lanom 4. Odluke o naknadama vijenicima i lanovima radnih tijela Gradskog vijea Tuzla („Slubeni glasnik Opine Tuzla“, broj 6/97., 10/02., 12/06., 1/08., 1/09. i 11/10.).
VI
šenje o formiranju Strunog tima za monitoring klizišta na po-
druju opine Tuzla („Slubeni glasnik Opine Tuzla”, broj 7/14.).
VII
VIII
zla”.
7
Na osnovu lana 9. Pravilnika o postupku javnog kon-
kursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, opina i gradova („Slubene novine FBiH“, broj 17/14.) lana 16. Odluke o uvjetima i nainu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla („Slubeni glasnik Grada Tuzla“, broj 2/15. i 3/15.) i lana 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Za-
konom o Gradu Tuzla („Slubeni glasnik Grada Tuzla“, broj 1/14.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na sjednici od 29. aprila 2015.godine, donosi
RJEŠENJE
iziranog dijela stambenog naselja Sjenjak 1
I
cije zaprodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla oznaenih
186 Strana »SLUBENI GLASNIK« Broj 4
kao k.. broj 3304/2, Sjenjak, neplodno, površine 8144 m2, upisana u PL 1543 KO Tuzla II, korisnik Opina Tuzla (stari premjer k.. broj 1386/34, 1386/2,1386/3, 1406/20A, 1406/13 KO Tuzla, dravno vlasništvo 1/1), za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta S1 sa pripadajuim vanjskim ureenjem u okviru nerealiziranog dijela stambenog naselja Sjenjak 1 (u daljem tekstu:Komisija), imenuju se:
1. Almir Šuta, dipl.pravnik, predsjednik 2. Mr.Mirsad Djedovi, dipl.ing.geod., zamjenik predsjednika 3. Mr.Esmir Spahi, dipl.ecc., lan 4. Tomislav Rui, dipl.ing.gra., zamjenik lan 5. Lidija Selimhodi, dipl.ecc., lan 6. Zlatko Obrenovi, dipl.pravnik, zamjenik lana Sekretar: Asja Kravi, dipl.pravnik
II
Zadatak Komisije je da, u skladu s lanovima 9. do 23. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje ne-
kretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, opina i gradova, provede postupak javnog nadme-
tanja – licitacije, saini zapisnik o svom radu s prijedlogom izbora najpovoljnijeg ponuaa, dostavi ga Slubi za geodet- ske i imovinsko-pravne poslove radi pripreme odluke o izboru najpovoljnijeg ponuaa i davanja saglasnosti za zakljuenje ugovora o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla, a koju donosi Gradsko vijee na prijedlog Gradonaelnika i uz pri- bavljeno mišljenje Gradskog pravobranilaštva.
III
zla”.
8
Na osnovu lana 6. i lana 18. Statutarne odluke o organi- zaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slu-
beni glasnik Grada Tuzla”, broj 1/14.), a u vezi sa lanom 26. stav 2. Poslovnika o radu Opinskog vijea Tuzla („Slubeni glasnik Opine Tuzla“, broj 7/05., 7/11. i 10/14.), Gradsko vi- jee Grada Tuzla, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju lana Komisije za statutarna pitanja i prop- ise Gradskog vijea Grada Tuzla
I
nja i propise, Zvonimir Banovi.
II
Rješenje e se objaviti u „Slubenom glasniku Grada Tuzla”.
GRAD TUZLA PREDSJEDAVAJUI Gradsko vijee Broj: 01-05-2019-2015 Jozo Nišandi 29. april 2015. godine
9 Na osnovu lana 6. i lana 18. Statutarne odluke o organi-
zaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slu-
beni glasnik Grada Tuzla”, broj 1/14.), a u vezi sa lanom 26. stav 2. Poslovnika o radu Opinskog vijea Tuzla („Slubeni glasnik Opine Tuzla“, broj 7/05., 7/11. i 10/14.), Gradsko vi- jee Grada Tuzla, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju lana Komisije za statutarna pitanja i prop- ise Gradskog vijea Grada Tuzla
I
Bira se na dunost lana Komisije za statutarna pitanja i propise, Jasminka Mijatovi.
II
zla”.
10
Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samo-
uprave u Federaciji Bosne I Hercegovine („Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/06.), lana 6. Statu-
tarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni glasnik Grada Tuzla”, broj 1/14.) i lana 1. Odluke o davanju saglasnosti da se pristupi izradi i
Broj 4 »SLUBENI GLASNIK« Strana 187
donošenju propisa o pretpostavkama, naelima i nainu izrade programa kapitalnih investicija Opine Tuzla („Slubeni gla-
snik Opine Tuzla”, broj 4/05.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju lana Koordinacijske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, naelima i nainu
izrade programa kapitalnih investicija Opine Tuzla
I
Razrješava se dunosti lana Koordinacijske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, naelima i nainu izrade programa kapitalnih investicija Opine Tuzla, Hasib Hirki.
II
zla“.
11
Na osnovu lana 13. Zakona o principima lokalne samo-
uprave u Federaciji Bosne I Hercegovine („Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/06.), lana 6. Statu-
tarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni glasnik Grada Tuzla”, broj 1/14.) i lana 1. Odluke o davanju saglasnosti da se pristupi izradi i donošenju propisa o pretpostavkama, naelima i nainu izrade programa kapitalnih investicija Opine Tuzla („Slubeni gla-
snik Opine Tuzla”, broj 4/05.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju lana Koordinacijske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, naelima i nainu izrade programa kapitalnih investicija Opine
Tuzla
I
Bira se na dunost lana Koordinacijske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, naelima i nai- nu izrade programa kapitalnih investicija Opine Tuzla, Mua-
mer Dedi.
Mandat izabranom lanu traje do isteka mandata pred-
sjedniku i lanovima Koordinacijske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, naelima i nainu izra-
de programa kapitalnih investicija Opine Tuzla, imenovanim Rješenjem Opinskog vijea Tuzla, broj 01-23-4947-2013 od 25. 6. 2013. godine.
III
zla“.
12
Na osnovu lana 6. Statutarne odluke o organizaciji Gra-
da Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni gla-
snik Grada Tuzla”, broj 1/14.), a u vezi s lanom 83.c Statuta Opine Tuzla („Slubeni glasnik Opine Tuzla“, broj 2/99., 9/00., 2/08. i 12/09.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na prijed-
log Komisije za izbor i imenovanja, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
I
jednice Mramor, Aldijana Hodi.
zla“.
188 Strana »SLUBENI GLASNIK« Broj 4
13
Na osnovu lana 6. Statutarne odluke o organizaciji Gra-
da Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni gla-
snik Grada Tuzla”, broj 1/14.), a u vezi s lanom 83.c Statuta Opine Tuzla („Slubeni glasnik Opine Tuzla“, broj 2/99., 9/00., 2/08. i 12/09.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na prijed-
log Komisije za izbor i imenovanja, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
I
Bira se na dunost predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Mramor (u daljem tekstu: Savjet), Hasib Hirki.
II
Mandat izabranog predsjednika Savjeta traje do isteka mandata u sazivu Gradskog vijea Tuzla u kojem su organi mjesne zajednice izabrani.
III
zla“.
14
Na osnovu lana 6. Statutarne odluke o organizaciji Gra-
da Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni gla-
snik Grada Tuzla”, broj 1/14.), a u vezi s lanom 83.c Statuta Opine Tuzla („Slubeni glasnik Opine Tuzla“, broj 2/99., 9/00., 2/08. i 12/09.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na prijed-
log Komisije za izbor i imenovanja, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
I
Razrješava se dunosti lana Savjeta Mjesne zajednice Mramor, Amir Taletovi.
II
zla“.
15
Na osnovu lana 6. Statutarne odluke o organizaciji Gra-
da Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni gla-
snik Grada Tuzla”, broj 1/14.), a u vezi s lanom 83.c Statuta Opine Tuzla („Slubeni glasnik Opine Tuzla“, broj 2/99., 9/00., 2/08. i 12/09.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na prijed-
log Komisije za izbor i imenovanja, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
I
mor (u daljem tekstu: Savjet), Aldijana Hodi.
II
Mandat izabranog lana Savjeta traje do isteka mandata u sazivu Gradskog vijea Tuzla u kojem su organi mjesne za-
jednice izabrani.
zla“.
Broj 4 »SLUBENI GLASNIK« Strana 189
16 Na osnovu lana 6. Statutarne odluke o organizaciji Gra-
da Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni gla-
snik Grada Tuzla”, broj 1/14.), a u vezi s lanom 83.c Statuta Opine Tuzla („Slubeni glasnik Opine Tuzla“, broj 2/99., 9/00., 2/08. i 12/09.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na prijed-
log Komisije za izbor i imenovanja, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
I
Razrješava se dunosti lana Savjeta Mjesne zajednice Mosnik, Mehdi Gaši.
II
zla“.
17
Na osnovu lana 6. Statutarne odluke o organizaciji Gra-
da Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni gla-
snik Grada Tuzla”, broj 1/14.), a u vezi s lanom 83.c Statuta Opine Tuzla („Slubeni glasnik Opine Tuzla“, broj 2/99., 9/00., 2/08. i 12/09.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na prijed-
log Komisije za izbor i imenovanja, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
I
snik (u daljem tekstu: Savjet), Mirza Salihovi.
II
Mandat izabranog lana Savjeta traje do isteka mandata
u sazivu Gradskog vijea Tuzla u kojem su organi mjesne za-
jednice izabrani.
zla“.
18
Gradsko vijee Tuzla, rješavajui po Zahtjevu Salihovi Senada iz Tuzle za utvrivanje prava korištenja izgraenog gradskog graevinskog zemljišta, na osnovu lana 4., 61. i 62. Zakona o graevinskom zemljištu Federacije Bosne i Herce-
govine („Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 67/05.), te lana 6 i 17. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slube-
ni glasnik Grada Tuzla”, broj 1/14.), na sjednici od 28. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
I
Utvruje se, u korist Salihovi (Emin) Senada iz Tuzle, uz naknadu, pravo vlasništva na izgraenom gradskom grae-
vinskom zemljištu oznaenom kao:
- k.. broj 3414/4, zv. Kuii, oranica/njiva, površine 417 m2 , upisana u posjedovni list broj 43 KO Tuzla IV, korisnik Salihovi (Emin) Senad iz Tuzle sa 1/1 (po starom premjeru oznaena kao k.. broj 1820/107, upisana u el. zk. uloak broj 13142 KO Tuzla, pravo raspolaganja Opina Tuzla sa 1/1).
II
Salihovi Senad iz Tuzle je obavezan da, u roku od 15 dana od dana pravosnanosti ovog Rješenja, uplatiti nakna-
du za dodjeljeno zemljište u iznosu od 4.170,00 KM, na de-
pozitni raun Grada Tuzla broj: 132-100-0185060197, vrsta prihoda 722431, budetska organizacija 0503001, otvoren kod NLB Banka d.d. Tuzla i naknadu za pogodnost lokacije (ren-
ta) u iznosu od 5.997,20 KM, na depozitni raun Grada Tuzla broj:132-100-0185060197, vrsta prihoda 722437, budetska organizacija 0702001, otvoren kod NLB Banka d.d.Tuzla.
190 Strana »SLUBENI GLASNIK« Broj 4
III
Nakon pravosnanosti ovog Rješenja, a po prilaganju dokaza o uplati naknade utvrene u taki 2. dispozitiva ovog Rješenja, po Zahtjevu Salihovi Senada iz Tuzle, organi nad-
leni za evidenciju prava na nekretninama, brisat e ranije iz-
vršene upise na nekretnini poblie opisanoj u taki 1.dispozi- tiva ovog rješenja u pogledu prava na njima i iste upisati kao - pravo vlasništva u korist Salihovi (Emin) Senada Emina iz Tuzle sa 1/1.
IV
Salihovi Senad iz Tuzle je obavezan da, u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja, na ime naknade troškova po-
stupka uplati iznos od 30,00 KM na budetski depozitni raun Grada Tuzla broj:132-100-0185060197, vrsta prihoda 722131, budetska organizacija 0801001, kod NLB Banka d.d. Tuzla.
V
zla”.
Rahman Mamdouha iz Tuzle za utvrivanje prava korištenja izgraenog gradskog graevinskog zemljišta, na osnovu la-
na 4., 61. i 62. Zakona o graevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 67/05), te lana lana 6. i 17. Statutar- ne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni glasnik Grada Tuzla”, broj 1/14.), na sjednici od 28. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
I
Utvruje se, u korist Abd el Rahman Mamdouha iz Tuzle, uz naknadu, pravo vlasništva na izgraenom gradskom grae-
vinskom zemljištu oznaenom kao:
- k..broj 2043/23, zv. Bara, vonjak, površine 595 m2, upisana u posjedovni list 984 KO Tuzla II, dravna svojina, korisnik Nuhbegovi Nazifa Smail s dijelom od 1/1 (stari pre-
mjer k.. broj 1179/33, zv. Bara, vonjak, površine 595 m2, upisana u el. zk. uloak broj 7872 KO Tuzla).
II
Abd el Rahman Mamdouh iz Tuzle je obavezan, u roku od 15 dana od dana pravosnanosti ovog Rješenja, uplatiti na-
knadu za pogodnost lokacije (renta) u iznosu od 2.270,00 KM, na depozitni raun Grada Tuzla broj:132-100-0185060197, vr- sta prihoda 722437, budetska organizacija 0702001, otvoren kod NLB Banka d.d. Tuzla.
III
Nakon pravosnanosti ovog Rješenja, a po prilaganju dokaza o uplati naknade utvrene u taki 2. dispozitiva ovog Rješenja, po Zahtjevu Abd el Rahman Mamdouha iz Tuzle, organi nadleni za evidenciju prava na nekretninama, brisat e ranije izvršene upise na nekretnini poblie opisanoj u taki 1.dispozitiva ovog rješenja u pogledu prava na njima i iste upi- sati kao - pravo vlasništva u korist Abd el Rahman Mamdouha iz Tuzle sa dijelom 1/1.
IV
Abd el Rahman Mamdouh iz Tuzle je obavezan da, u roku od 8 dana od dana prijema ovog Rješenja, na ime nakna-
de troškova postupka uplati iznos od 30,00 KM na budetski depozitni raun Grada Tuzla broj:132-100-0185060197, vrsta prihoda 722131, budetska organizacija 0801001, kod NLB Banka d.d.Tuzla.
V
zla”.
20
Gradsko vijee Tuzla, rješavajui po Zahtjevu Zuki Idri- za iz Tuzle za utvrivanje prava korištenja izgraenog grad-
skog graevinskog zemljišta, na osnovu lana 4., 61. i 62. Zakona o graevinskom zemljištu Federacije Bosne i Herce-
govine („Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 67/05.), te odredaba lana lana 6 i 17. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tu-
zla („Slubeni glasnik Grada Tuzla”, broj 1/14.), na sjednici od 28. aprila 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
Broj 4 »SLUBENI GLASNIK« Strana 191
I
Utvruje se, u korist Zuki (Ramo) Idriza iz Tuzle, uz naknadu, pravo vlasništva na izgraenom gradskom graevin-
skom zemljištu oznaenom kao:
- k.. broj 784/50, zv. Novi Grad, dvorište, površine 17 m2, upisana u posjedovni list broj 342 KO Tuzla II,korisnik opina Tuzla sa 1/1 (po starom premjeru oznaena kao k..broj 1356/35, upisana u zk. uloak broj 146 KO Tuzla, erar).
II
Zuki Idriz iz Tuzle je obavezan da, u roku od 15 dana od dana pravosnanosti ovog Rješenja, uplatiti naknadu za dodjeljeno zemljište u iznosu od 2.550,00 KM, na depozitni raun Grada Tuzla broj: 132-100-0185060197, vrsta prihoda 722431, budetska organizacija 0503001, otvoren kod NLB Banka d.d. Tuzla i naknadu za pogodnost lokacije (renta) u iznosu od 981,18 KM, na depozitni raun Grada Tuzla broj: 132-100-0185060197, vrsta prihoda 722437, budetska orga-
nizacija 0702001, otvoren kod NLB Banka d.d. Tuzla.
III
Nakon pravosnanosti ovog Rješenja, a po prilaganju dokaza o uplati naknade utvrene u taki 2. dispozitiva ovog Rješenja, po Zahtjevu Zuki Idriza iz Tuzle, organi nadleni za evidenciju prava na nekretninama, brisat e ranije izvrše-
ne upise na nekretnini poblie opisanoj u taki 1. dispozitiva ovog rješenja u pogledu prava na njima i iste upisati kao - pravo vlasništva u korist Zuki (Ramo) Idriza iz Tuzle sa 1/1.
IV
Zuki Idriz iz Tuzle je obavezan da, u roku od 8 dana od dana prijema ovog Rješenja, na ime naknade troškova po-
stupka, uplati iznos od 30,00 KM na budetski depozitni raun Grada Tuzla broj:132-100-0185060197, vrsta prihoda 722131, budetska organizacija 0801001, kod NLB Banka d.d. Tuzla.
V
zla”.
21
Na osnovu lana 67. stav 2. Zakona o upravnom postup-
ku („Slubene novine Federacije BiH”, broj 2/98. i 48/99.) i lana 6. i 17. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni glasnik Grada Tuzla”, broj 1/14.), a u vezi s lanom 61. stav 1. Zakona o garevinskom zemljištu („Slubene novine Federacije BiH”, broj 67/05.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na sjednici od 28. aprila 2015. godine donosi
ZAKLJUAK
o odbacivanju Zahtjeva o utvrivanju prava vlasništva na graevinskom zemljištu
I
Odbacuje se, kao nepotpun, Zahtjev Fazli Dalibora iz Tuzle kojim je imenovani traio da se u njegovu korist utvrdi pravo vlasništva na graevinskom zemljištu u dravnoj svojini po novom premjeru oznaenom kao k.. broj 1703/1 KO Tu-
zla II, a po starom premjeru oznaenom kao k.. broj 2131/5 KO Tuzla i smatra se da isti Zahtjev nije ni podnesen.
II
22
Na osnovu lana 6. Statutarne odluke o organizaciji Gra-
da Tuzlla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni gla-
snik Grada Tuzla“, broj 1/14.) i lana 94. Poslovnika Opin-
skog vijea Tuzla („Slubeni glasnik Opine Tuzla 7/05., 7/11. i 10/14), Gradsko vijee Grada Tuzla, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
ZAKLJUAK
period 2015.-2018. godine
I
Usvaja se Lokalni akcioni plan za unapreenje poloaja readmisiranih povratnika u gradu Tuzla za period 2015-2018. godine.
II
GRAD TUZLA PREDSJEDAVAJUI Gradsko vijee Broj:01-36-2033-2015 Jozo Nišandi 29. april 2015. godine
23
Na osnovu lana 46. stav 2. Zakona o prostornom ureenju i graenju („Subene novine Tuzlanskog kantona“, broj 6/11., 4/13. i 15/13.) i lana 6. stav 1. alineja 3. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla („Slubeni glasnik Grada Tuzla“, broj 1/14.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, donosi
ZAKLJUAK
o usvajanju Nacrta Regulacionog plana prostorne cjeline Solana Sjever u Tuzli
I
Usvaja se Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline Solana Sjever u Tuzli.
II
GRAD TUZLA PREDSJEDAVAJUI Gradsko vijee Broj:01-23-2032-2015 Jozo Nišandi
29. april 2015. godine
24
Na osnovu lanova 96. i 97. Zakona o budetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Slubene novine Federacije BiH”, broj 102/13., 9/14. i 13/14.), i lana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Sl. novine Federacije BiH”, broj 49/06.), Gradsko vijee Grada Tuzla, na sjednici od 29. aprila 2015. godine, usvaja
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDETA GRADA TUZLA
za period 1. 1. - 31. 12. 2014. godine
Broj 4 »SLUBENI GLASNIK« Strana 193
I O P
I D IO
2
1 9 ,4
9 0 ,0
1 9 ,4
9 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
o d in
o d in
e 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
2
1
r za
up ra
vl ja
nj e
v rs
tim o
tp ad
om " T
uz la
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
9 0 ,0
0 0 ,0
9 0 ,0
4 2 ,0
0 1 .2
0 0 .0
0 0 ,0
0 1 .7
6 9 .6
4 2 ,0
4
8 6 ,4
O P
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N A
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN E
IN D
E X
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N A
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN E
IN D
E X
O P
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N A
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN E
IN D
E X
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N A
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN E
IN D
E X
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N A
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN E
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
S R
E D
S T
A V
A I
R A
S H
O D
O D
IN E
IN D
E X
A .
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
P O
O S
N O
V U
N A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N I
P R
IH O
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
IN D
E X
I P
R IH
O D
I O
D P
O R
E Z
P O
R E
Z N
A D
O B
IT P
P o re
ro fe
P o re
4 0 ,0
4 0 ,0
0 6 ,7
5 0 ,0
Po re
z na
o sn
ov u
au to
rs ki
h pr
av a,
p at
en at
4 0 ,0
Po re
z na
u ku
pa n
pr ih
od fi
zi k
ih li
5 0 ,0
5 4 .9
7 7 ,7
6 0 ,0
0 4 .9
7 7 ,7
6 0 ,0
1 0 ,0
P o re
d i m
o v in
6 0 .0
0 0 ,0
0 0 ,0
PO R
Po re
z na
p la
u i
dr ug
a li
na p
rim an
8 0 ,0
0 0 ,0
8 0 ,0
2 4 ,5
0 0 ,0
2 4 ,5
8 6 ,2
6 8 6 ,8
P o re
8 5 9 ,9
1 5 5 .2
8 0 ,0
7 1 ,7
2 0 ,0
7 1 ,7
2 2 ,6
6 0 ,0
2 2 ,6
4 8 2 ,5
P O
R E
Z N
Po re
z na
im ov
in u
od fi
zi k
ih li
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
4 5 ,2
3 0 ,0
4 5 ,2
6 6 ,3
7 2 9 ,2
P o re
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
4 3 ,4
8 0 ,0
4 3 ,4
5 9 ,8
P o re
1 5 ,0
7 0 ,0
1 5 ,0
4 7 ,1
0 0 ,0
4 7 ,1
7 2 ,0
Po re
z na
n as
lije e
i da
ro ve
5 0 ,1
Po re
z na
p ro
m et
n ep
ok re
tn os
ti od
fi zi
k ih
li ca
1 .8
P o re
tn o s ti o
d p
4 .8
Br oj
ra u
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
P O
O S
N O
V U
N A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N I
P R
IH O
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
IN D
E X
Po re
z na
p ro
m et
p ro
iz vo
da iz
la
na 1
2. Z
ak on
a o
po re
zu n
a pr
om et
6 6 0 ,2
P o re
g a
8 0 ,0
1 4 .0
0 0 ,0
0 0 ,0
9 0 ,0
O S
T A
P o re
a ft n ih
0 ,0
Po re
z na
p ro
m et
e ne
rg en
at a
po n
i oj
s to
pi iz
la
na 1
2. s
ta v
1. ta
k a
p o re
z u n
s lu
g a
2 .0
Po re
z na
p ro
m et
o sn
ov ni
h pr
oi zv
od a
po ljo
iz v o d a i u
s lu
g a
5 .0
Po re
z na
p ro
m et
o sn
ov ni
h pr
oi zv
od a
za g
ra .
iz
la na
1 2.
st av
1 . t
a . 1
p o re
z u n
s lu
7 2 3 ,6
8 .0
P O
R E
Z N
A D
O H
O D
A K
P ri h o d i o d p
o re
.l ic
a o
d n
9 9 9 ,3
9 1 3 ,3
P ri h o d i o d p
o re
.l ic
a o
d s
a m
0 0 ,0
8 6 ,0
3 0 ,0
8 6 ,0
0 5 ,5
5 0 ,5
P ri h o d i o d p
o re
. lic
P ri h o d i o d p
o re
. lic
k a p it a la
1 .9
8 0 ,0
8 1 .3
2 6 ,7
6 0 ,0
0 1 .3
2 6 ,7
7 0 ,0
P ri h o d i o d p
o re
. lic
d n
Pr ih
p o re
z u n
5 8 0 .0
0 0 ,0
4 1 ,9
8 0 ,0
4 1 ,9
1 8 ,0
0 1 ,5
Pr ih
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
2 2 ,8
1 0 ,0
2 2 ,8
8 9 ,2
8 0 ,0
8 9 ,2
1 0 ,4
6 .8
2 1 5 ,9
P R
IH O
7 1 7 1 3 1
P ri h o d i o d i n d ir . p o re
z a k
c e s ta
3 2 ,5
7 1 7 1 4 1
P ri h o d i o d i n d ir . p o re
z a k
k . s a m
o u p ra
4 2 1 ,4
1 0 .3
2 7 .0
0 0 ,0
0 0 ,0
5 2 3 ,9
4 5 0 ,1
P O
R E
Z N
A P
R O
D A
J U
D O
B A
R A
I U
S L
U G
A , U
K U
P N
I P
R O
M E
Br oj
ra u
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
P O
O S
N O
V U
N A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N I
P R
IH O
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
IN D
E X
JA VN
P ri h o d i o
d d
iv id
u d je
P ri h o d i o
d d
p ra
a , p a te
1 0 ,0
4 9 ,3
2 0 ,0
4 9 ,3
9 2 ,8
1 0 ,7
P ri h o d i o
d iz
z e m
P ri h o d i o
d iz
p o s lo
0 0 ,0
4 2 ,8
8 0 ,0
4 2 ,8
0 5 ,0
3 0 ,7
P ri h o d i o
d iz
o s ta
v la
7 0 ,0
9 0 5 .9
1 0 ,0
2 1 ,3
8 0 ,0
2 1 ,3
4 0 ,9
5 0 ,0
4 0 ,9
5 1 ,5
O S
T A
P ri h o d i o
d k
a m
a te
3 .0
3 .0
II N
E P
O R
E Z
Br oj
ra u
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
P O
O S
N O
V U
N A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N I
P R
IH O
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
IN D
E X
O p
in sk
e ad
m in
ist ra
tiv ne
ta ks
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
2 6 ,5
9 0 ,0
2 6 ,5
8 0 ,7
3 9 9 ,8
T a ks
d o ku
1 0 .0
0 0 ,0
0 0 ,0
6 0 ,0
Ta ks
a za
v je
n an
ja i
dr ug
e civ
iln e
re gi
st ra
cij e
0 ,0
7 8 0 .0
0 0 ,0
3 6 ,5
9 0 ,0
3 6 ,5
2 5 ,7
7 1 ,7
K O
M U
N A
L N
E N
A K
N A
D E
I T
A K
S E
O p
in sk
e ko
m un
al ne
ta ks
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
8 3 ,8
8 0 ,0
8 3 ,8
5 0 ,9
7 1 ,2
O st
al e
op in
sk e
ko m
un al
ne n
ak na
de i
pr ist
oj be
0 0 ,0
0 3 ,0
0 0 ,0
0 3 ,0
9 6 ,3
2 0 ,5
8 0 0 .0
0 0 ,0
8 6 ,8
8 0 ,0
8 6 ,8
4 7 ,2
0 1 ,8
O P
IN SK
E NA
KN AD
E ZA
Z EM
LJ IŠ
TE I
IZ G
RA DN
Na kn
ad e
za o
sig ur
an je
o d
po a
5 0 ,0
5 0 ,0
5 1 4 ,1
4 0 ,0
Na kn
ad a
za k
or išt
en je
g ra
e vi
ns ko
g ze
m ljiš
Na kn
ad e
po o
sn ov
u te
hn ik
og p
re gl
ed a
gr a
ev in
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
2 6 ,0
2 6 ,0
8 0 ,0
7 1 ,1
7 1 ,1
Na kn
ad a
za k
or išt
en je
h id
ro ak
um al
ac io
no g
ob je
kt a
izg ra
. n
a po
to pl
je no
m p
od ru
Na kn
ad e
za k
or išt
en je
d r
av ni
h šu
m a
1 .0
Na kn
ad a
za z
au zim
an je
ja vn
ih p
ov rš
in a
0 0 ,0
2 6 ,9
8 0 ,0
2 6 ,9
1 1 ,9
0 9 5 ,9
Na kn
ad a
za z
ak up
ja vn
ih p
ov rš
in a
od k
af ea
, r es
to ra
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
2 5 ,6
0 0 ,0
2 5 ,6
3 3 ,8
Na kn
ad a
za s
kla d.
g ra
. m
at er
ija la
, k am
pi ng
a, p
ris ta
ni št
2 0 ,0
Na kn
ad a
za re
kla m
e po
st av
lje ne
n a
ja vn
im p
ov rš
in am
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 3 ,5
0 0 ,0
0 3 ,5
Na kn
ad a
za k
or išt
en je
d r
av . š
um a
ut vr
. k an
to n.
p ro
pi sim
6 0 ,0
6 0 ,0
5 6 3 .0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 1 .9
3 0 .6
2 0 ,4
2 6 ,0
8 2 .0
6 7 .4
4 6 ,5
5 4 ,5
7 1 ,1
2 5 ,7
O P
IN SK
E NA
KN AD
Br oj
ra u
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
P O
O S
N O
V U
N A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N I
P R
IH O
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
IN D
E X
N a kn
ka p
re m
je ra
i ka
0 9 4 ,7
N a kn
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
3 7 ,9
0 0 ,0
3 7 ,9
6 9 ,1
4 0 ,6
N a kn
0 0 ,0
6 6 ,7
0 0 ,0
6 6 ,7
3 8 ,0
0 0 ,5
N ak
na de
z a
up ot
re bu
c es
ta z
a vo
zi la
g ra
a na
0 0 ,0
9 8 ,0
2 0 ,0
9 8 ,0
0 8 ,6
1 0 ,8
N a kn
d in
N a kn
io n a ln
o s ti
d in
ic e
9 0 ,1
9 6 0 .0
0 0 ,0
0 1 .0
2 2 .0
5 8 ,4
2 0 ,0
0 1 .0
2 2 .0
5 8 ,4
2 1 .0
5 1 .4
8 9 ,9
3 0 ,0
0 1 .0
5 1 .4
8 9 ,9
8 2 ,3
PR IH
O DI
O D
PR U
AN JA
J AV
NI H
US LU
G A
Pr ih
Pr ih
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
1 8 ,8
5 0 ,0
1 8 ,8
7 0 ,5
0 0 ,7
Pr ih
3 4 0 .0
0 0 ,0
4 2 ,1
1 0 ,0
4 2 ,1
0 0 ,2
8 0 ,7
N E
P L
A N
IR A
N E
U P
L A
T E
-P R
IH O
D I
O s ta
ti 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 4 .2
2 2 ,7
5 4 .2
2 2 ,7
5 0 ,0
0 1 .0
8 4 ,1
5 0 ,0
U pl
at e
za p
re ko
ra e
nj e
tro šk
ov a
PT T
us lu
1 0 ,0
9 0 ,0
9 6 8 ,8
8 0 ,0
Pr ih
7 9 0 ,0
N a p la
8 0 ,0
Pr im
lje ne
n am
je ns
ke d
on ac
ije n
ep la
ni ra
ne u
b ud
e tu
0 ,0
U pl
a en
e re
fu nd
ac ije
b ol
ov an
0 6 ,4
9 0 ,0
0 6 ,4
1 8 3 ,6
O s ta
p la
1 0 ,1
1 0 1 .0
0 0 ,0
1 7 ,5
1 0 ,0
1 7 ,5
9 1 ,7
1 0 ,4
NO V
AN E
KA ZN
N ov
a ne
k az
ne z
a pr
ek r.
ko ji
su re
g. u
re g.
n ov
. k az
ni i
tro š.
p re
4 7 2 ,6
3 0 .0
0 0 ,0
0 0 ,0
4 7 2 ,6
0 0 ,0
0 4 .6
3 2 .9
1 0 ,0
0 5 .6
2 1 .5
5 2 ,5
2 6 ,0
8 5 .7
5 8 .3
7 8 ,5
9 4 .4
3 5 .8
7 4 ,2
7 1 ,1
6 4 .5
5 0 .4
4 5 ,4
P O
S E
B N
E N
A K
N A
D E
I T
A K
S E
Br oj
ra u
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
P O
O S
N O
V U
N A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N I
P R
IH O
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
IN D
E X
TE KU
I T
RA NS
FE RI
O D
IN O
ST RA
NI H
VL AD
A I
M E
.O RG
AN IZ
AC IJ
Pr im
lje ni
te ku
i tr
an . o
d in
os tra
ni h
vl ad
Pr im
lje ni
te k.
tra ns
fe ri
od m
e un
ar .o
rg an
iza ci
2 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 ,0
TE KU
I T
RA NS
FE RI
O D
O ST
AL IH
N IV
O A
VL AS
Pr im
lje ni
te ku
i tr
an sf
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
9 1 ,6
Pr im
lje ni
t ek
0 9 ,5
4 0 ,0
Pr im
lje ni
t ek
8 7 ,7
8 7 ,7
0 2 .8
4 7 ,8
6 5 ,0
1 2 ,9
1 0 ,0
0 7 ,8
0 7 ,8
5 1 ,9
Tr an
sf er
o d
Fe de
ra ln
og Z
av od
a za
z ap
oš lja
va nj
0 ,0
5 7 ,8
1 5 ,3
1 0 ,0
0 1 .0
5 5 .4
4 5 ,8
3 1 .0
5 5 .4
4 5 ,8
4 2 ,3
D O
N A
C IJ
o d p
0 0 ,0
0 0 ,0
iz in
0 ,0
2 6 ,2
5 7 ,0
5 0 ,0
0 1 .0
8 3 .2
2 3 ,7
5 1 .0
8 3 .2
2 3 ,7
9 2 ,3
K A
P IT
A L
I K
A P
IT A
L N
I T
R A
N S
F E
Pr im
lje ni
k ap
ita ln
6 0 ,0
0 ,0
6 0 ,0
II K
A P
IT A
L N
I T
R A
N S
F E
P ri m
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,2
P ri m
0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,2
5 1 ,8
5 1 ,8
4 0 ,0
4 5 ,5
1 0 ,3
P R
IH O
U p la
o d n
(z a o s ta
le u
p la
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
5 9 ,9
2 4 ,1
2 4 ,1
2 4 ,1
9 0 ,8
5 6 4 ,2
III T
EK U
B ro
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
P O
O S
N O
V U
N A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N I
P R
IH O
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
IN D
E X
I N
E P
O R
E Z
PR IH
O D
Pr ih
7 0 ,0
0 ,0
7 0 ,0
U pl
a en
e re
fu nd
ac ije
b ol
ov an
0 0 ,0
0 0 ,0
0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
1 0 ,0
II TE
K U
TE KU
Pr im
lje ni
te ku
i tr
an sf
Pr im
lje ni
te ku
i tr
an sf
Pr im
lje ni
te ku
i tr
an sf
Tr an
sf er
o d
Fe de
ra ln
og Z
av od
a za
z ap
oš lja
va nj
0 0 ,0
0 ,0
9 0 ,0
D O
N A
C IJ
o d p
7 0 ,0
0 ,0
7 0 ,0
7 0 ,1
7 0 ,1
B ro
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
P O
O S
N O
V U
N A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N I
P R
IH O
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
IN D
E X
I N
E P
O R
E Z
JA VN
7 2 1 1 2 2
P ri h o d i o d i z n a jm
lji v a n ja
p o s lo
0 ,0
PR IH
O D
Pr ih
Pr ih
0 ,0
N E
P L
A N
IR A
N E
U P
L A
T E
O s ta
p la
5 0 ,0
0 ,0
5 0 ,0
II TE
K U
TE KU
Pr im
lje ni
te ku
i tr
an sf
0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
B ro
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
P O
O S
N O
V U
N A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N I
P R
IH O
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
IN D
E X
I N
E P
O R
E Z
JA VN
7 2 1 1 2 2
P ri h o d i o d i z n a jm
lji v a n ja
p o s l. p
ro s to
ra i o
0 ,0
PR IH
O D
Pr ih
8 3 ,4
Pr ih
Pr ih
6 3 0 ,9
1 2 7 ,3
0 ,0
5 3 ,4
N E
P L
A N
IR A
N E
U P
L A
T E
P ri h o d i o d r
e fu
b o lo
0 ,0
TE K
U
Pr im
lje ni
te ku
i tr
an sf
0 ,0
D O
N A
C IJ
o d p
0 ,0
Br oj
ra u
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
P O
O S
N O
V U
N A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N I
P R
IH O
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
IN D
E X
I N
E P
O R
E Z
JA VN
7 2 1 1 2 9
P ri h o d i o d i z n a jm
lji v a n ja
o s ta
3 0 ,1
0 ,0
3 0 ,1
3 0 ,1
II TE
K U
TE KU
Pr im
lje ni
te ku
i tr
an sf
0 ,0
D O
N A
C IJ
o d p
2 9 9 ,4
0 ,0
2 9 9 ,4
2 4
,7 4
0 ,0
2 0 ,1
3 0 ,1
B ro
O D
IN U
P L
A N
P R
IH O
D A
P O
O S
N O
V U
N A
O D
IN U
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N I
P R
IH O
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
P L
A N
O D
IN U
O S
T V
A R
E N
J E
U K
U P
N O
P L
A N
IR A
N IH
P R
IH O
D A
Z A
O D
IN U
IN D
E X
I N
E P
O R
E Z
O S
T A
P ri h o d i o d k
a m
a ta
b a n c i
0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
P ri h o d i o d G
S M
l ic
0 0 ,0
0 4 ,4
P ri h o d i o s rv
a re
2 0 .8
7 4 ,5
2 0 ,0
2 0 .8
7 4 ,5
2 2 .0
1 7 .7
4 3 ,9
1 2 .0
3 8 .6
1 8 ,4
3 2 .0
3 7 ,1
1 0 ,0
0 2 .0
3 7 ,1
K O
M U
N A
L N
E N
A K
N A
D E
I T
A K
S E
N ak
na da
z a
pr ik
lju e
nj e
no vi
h ko
ris ni
ka n
a vo
do vo
dn u
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 5 ,1
8 0 ,0
0 5 ,1
0 8 ,1
6 1 ,3
N ak
na da
z a
an ga
o va
ni k
ap ac
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
N ak
na da
z a
ko riš
te nj
e ja
vn ih
d ob
ar a
1 .8
2 .5
O ST
AL E
B U
D E
TS K
E N
AK N
AD E
N ak
na da
z a
do di
je lje
no z
em ljiš
7 4 ,9
3 0 ,0
7 4 ,9
8 4 ,0
0 0 ,0
8 4 ,0
N ak
na da
z a
ko riš
te nj
e gr
ad sk
og g
ra e
vn is
ko g
ze m
ljiš ta
(N K
G Z)
1 .5
N a k n a d a p
o o
ri ro
R e n ta
0 8 7 ,4
N ak
na da
z a
po st
up ak
le ga
liz ac
ije ja
vn ih
p ov
rš in
7 1 ,2
5 2 ,0
7 0 ,0
5 2 ,0
9 8 ,1
8 2 ,0
6 .2
3 8 ,7
N E
P L
A N
IR A
N E
U P
L A
T E
-P R
IH O
D I
P rim
lje ne
n am
je ns
ke d
on ac
ije n
ep la
ni ra
ne u
b ud
e tu
0 ,0
O s ta
p la
0 ,0
3 1 8 ,5
II TE
K U
TE K
U
P rim
lje ni
te ku
i tr
an sf
P rim
lje ni
te ku
i tr
an sf
0 ,0
D O
N A
C IJ
D on
ac ije
o d
fiz i
ki h
lic a
- z a
pr oj
ek te
k om
un al
ne in
fra st
ru kt
ur e
0 ,0
0 ,0
II I K
P ri m
i tr
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
8 5 ,0
8 5 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
P ri m
i tr
4 5 ,9
4 5 ,9
0 ,0
4 5 ,9
4 5 ,9
IV K
A P
IT A
L N
I T
R A
N S
F E
K ap
ita ln
4 1 ,7
4 1 ,7
6 0 ,0
i tr
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
1 4 ,8
1 4 ,8
1 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 0 ,0
0 ,0
1 8 ,4
1 8 ,4
3 0 ,0
0 1 .0
2 7 .9