of 17 /17
1 „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________ SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT LIST IZLAZI PO POTREBI ________________________ Tel: 735-291 Telefaks: 734-900 BROJ: 04/2019 Dugi Rat, 23. travnja 2019. Izdaje: Općina Dugi Rat Tiska: Općina Dugi Rat Adresa: 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133. OIB 70748151333 S A D R Ž A J Općinski načelnik 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu ……………….…. 1 ______________________________________________________________________________ 1. Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 02/18) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), Općinski načelnik Općine Dugi Rat dana 30. studenog 2018. godine donosi PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 1 NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT ZA 2019. GODINU 1. UVODNE ODREDBE Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti. 1 Sukladno članku 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Plan upravljanja pomorskim dobrom Općine/Grada mora biti usklađen sa županijskim godišnjim Planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

1 SLUŽBENI GLASNIK

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1 SLUŽBENI GLASNIK

LIST IZLAZI PO POTREBI
Izdaje: Opina Dugi Rat
Tiska: Opina Dugi Rat
Adresa: 21315 Dugi Rat,
Opinski naelnik
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na podruju Opine Dugi Rat za 2019. godinu ……………….…. 1
______________________________________________________________________________ 1.
Na temelju lanka 34. Statuta Opine Dugi Rat („Slubeni glasnik“-slubeno glasilo Opine Dugi Rat, br. 02/18)
i lanka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj
36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), Opinski naelnik Opine Dugi Rat dana 30. studenog 2018. godine donosi
PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM1
1. UVODNE ODREDBE
Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvruje se sadraj
redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje
se mogu obavljati na pomorskom dobru na podruju Opine Dugi Rat kao i mikrolokacije za obavljanje
propisanih djelatnosti.
1 Sukladno lanku 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Plan upravljanja pomorskim dobrom Opine/Grada mora biti usklaen sa upanijskim godišnjim Planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o emu nadleno tijelo u upaniji daje potvrdu.
2
Vijee za davanje koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na
pomorskom dobru, koje ne iskljuuju niti ograniuju opu upotrebu pomorskog dobra.
Upravljanje pomorskim dobrom podrazumijeva odravanje, unaprjeenje, brigu o zaštiti pomorskog
dobra u opoj upotrebi kao i posebnu upotrebu, odnosno gospodarsko korištenje pomorskog dobra na
temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.
Opina/Grad je u obavezi s Planom izraditi i Pravilnik za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne iskljuuju niti ograniuju opu upotrebu pomorskog dobra (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji je suglasan sa Pravilnikom o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji graevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na podruju Splitsko-dalmatinske upanije (KLASA: 021-04/17-02/163, URBROJ: 2181/1- 01-17-1, "Slubeni glasnik Splitsko-dalmatinske upanije", broj 110/17).
2. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
U smislu ovoga Plana, pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i
odravanju pomorskog dobra u opoj uporabi, koju e Opina Dugi Rat provoditi putem ovlaštene osobe
Luke kapetanije ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, komunalnog redarstva i Jedinstvenog
upravnog odjela Opine Dugi Rat te uz pomo policije, graevinskog inspektora i ostalih nadlenih tijela.
Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaa:
- brigu o zaštiti pomorskog dobra,
- odravanje pomorskog dobra,
- posebnu upotrebu pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.
Briga o zaštiti pomorskog dobra i odravanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih
ošteenja na pomorskom dobru, ureenjem plaa dovozom pijeska i drugog materijala na nain da se ne
mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, išenjem i odvozom smea, postavljanjem
posuda za odlaganje smea na plaama, ograivanje plaa plutajuim branama, postavljanjem tuševa i sl.
Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje
odreene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i odravanju pomorskog dobra (hortikultura, išenje i sl.) te
o sigurnosti kupaa i stvari brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja u suradnji
s ovlaštenom osobom Luke kapetanije ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, komunalnom tvrtkom
i redarstvom. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Opine Dugi Rat provode komunalni redari
Jedinstvenog upravnog odjela Opine Dugi Rat. Komunalni redari su duni obavljati nadzor nad provedbom
ovog Plana, a posebno o rasporedu lealjki i suncobrana.
3. SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE
Sredstva za upravljanje pomorskim dobro:
3
- Sredstva od naknada za koncesije i naknada za koncesijsko odobrenje.
- Sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaaju vlasnici brodica i jahti upisanih u
oevidnik brodica, odnosno upisnik jahti.
- Naknade od šteta nastalih oneišenjem pomorskog dobra.
- Sredstva koja se osiguravaju u proraunu upanije i grada/opine za odravanje pomorskog dobra na
njihovom podruju.
Opina Dugi Rat u 2019. godini planira provesti plan ulaganja u pomorsko dobro kako slijedi:
PLAN ULAGANJA U
strateške studije utjecaja na
Sumpetru
200.000,00
ureenja obalnog pojasa
Izrada Idejnog projekta obalne
Nasipanje plaa alom i
ureenje ošteenih šetnica i
ispod kue Papui
Due Luka 300.000,00
Shooko bar u Duama
Berekin)
Berekin)
Mali Rat 70.000,00
NAPOMENA: Plan ulaganja s gore navedenim podacima daje se Lukoj kapetaniji Split na suglasnost.
Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno putem
jedinica lokalne samouprave. Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se odravanje,
unapreenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u opoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko
5
korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja. O dijelu pomorskog dobra u
opoj upotrebi koje se nalazi na njenom podruju, vodi brigu o zaštiti i odrava jedinica lokalne samouprave.
Upravljanje pomorskim dobrom moe biti redovno i izvanredno. Redovno upravljanje obavlja se
sukladno godišnjem planu. Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i odravanju
pomorskog dobra u opoj upotrebi.
Izvanredno upravljanje obuhvaa sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih
dogaaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba.
O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave, a o
izvanrednom upravljanju jedinice podruje (regionalne) samouprave.
4. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE
MOGU OBAVLJATI NA PODRUJU OPINE DUGI RAT
Na pomorskom dobru na podruju Opine Dugi Rat, a kojim upravlja Opina Dugi Rat, utvruju se
sljedee djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH:
- iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla, skuter, sredstvo za
vuu – banana, tuba, guma, skije, padobran i sl., daska za jedrenje, sandolina, padalina, pribor i
oprema za ronjenje i kupanje);
- ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, prikolica, montani objekt do 12 m2, pripadajua terasa objekta, štand
– rukotvorine, igrake, suveniri i sl., ambulantna prodaja – škrinja, aparati za sladoled i sl.;
- komercijalno-rekreacijski sadraji (jumping, aqua park, zabavni sadraji, suncobrani, lealjke,
kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa, reklamiranje,
slikanje, fotografiranje), štand za masau i sl. djelatnosti;
Sve koliine sredstava za iznajmljivanje moraju biti izraene sukladno obraunskoj jedinici odreenoj
u Prilogu 1B, Tablici 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(„Narodne novine“ broj 36/04 i 63/08, 133/13 i 63/2014).
5. MIRKOLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI2
5.1. Djelatnost iznajmljivanja sredstava ovoga Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:
2 Sukladno lanku 8. stavak 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) kada se zahtjev za Odobrenje odnosi na posebno zaštiene prirodne vrijednosti na pomorskom dobru, Vijee moe dati Odobrenje nakon što ishodi suglasnost ministarstva nadlenog za poslove zaštite prirode.
6
SREDSTVO MIKROLOKACIJA (opisno, kat.est.) KOLIINA ROK3
Brodica na motorni
do 5 m
do 5 m
do 5 m
do 5 m
do 5 m
do 5 m
Due Roga, ispod ug. obj. Croatia, k..br. do 5 m
Due Roga, zapadno od turist biroa, k..br. 3055 k.o. Due
do 5 m
Due Vavlje, istono od turist biroa, k..br. 3524/1 k.o. Due
do 5 m
do 5 m
do 5 m
do 5 m
Due Glavica, zapadno od ug. obj. Tamarin k..br.3750/1 k.o. Due
do 5 m
Due Glavica, zapadno od ug. obj. Tamarin k..br.3750/1 k.o. Due
do 5 m
Due Glavica, ispod ug. obj. Tamarin, k..br. 3750/1 k.o. Due
do 5 m
Due Glavica, istono od ug. obj. Tamarin, k..br. 3750/3 k.o. Due
do 5 m
do 5 m
Jedrilica, brodica na
vesla
Due Luka, k..br. 3047/1 k.o. Due do 5 m Due Luka, k..br. 3047/1 k.o. Due do 5 m
Skuter/djeji skuter4 Mali Rat, punta, k..br. 8792/1 k.o. Jesenice 1 plovilo Dugi Rat, betonski plato pored zapadnog lukobrana, k..br. 2229 k.o. Due
2 plovila
Due Luka, ispod ug. obj. Rua Vjetrova, k..br. 3047/1 k.o. Due
2 plovila
2 plovila
3 Vremenski rok na koji se dodjeljuje koncesijsko odobrenje. 4 Sukladno lanku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Vijee je po slubenoj dunosti duno zatraiti suglasnost nadlene luke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti.
7
Due Vavlje, zapadno od turist biroa, k..br. 3055 k.o. Due
1 plovila
2 plovila
2 plovila
Due Glavica, zapadno od ug. obj. Tamarin, k..br. 3524/2 k.o. Due
2 plovila
Due Vavlje, zapadno od turist biroa, k..br. 3055 k.o. Due
110,30 kW
Due Glavica, zapadno od ug. obj. Tamarin, k..br. 3524/2 k.o. Due
180,32 kW
3 kom.
Due Luka, zapadno od ug. obj. Rua Vjetrova, k..br. 3047/1 k.o. Due
2 kom.
2 kom.
Due Roga, ispod ug. obj. Forum, k..br. 3054/1 k.o. Due
4 kom.
3 kom.
2 kom.
1 kom.
Due Glavica, zapadno od ug. obj. Tamarin, k..br. 3524/2 k.o. Due
1 kom.
Due Glavica, zapadno od ug. obj. Tamarin, k..br. 3750/1 k.o. Due
2 kom.
Due Glavica, zapadno od ug. obj. Tamarin, k..br. 3750/1 k.o. Due
1 kom.
Due Glavica, istono od ug. obj. Tamarin, k..br. 3750/1 k.o. Due
1 kom.
2 kom.
Nije Planom predviena
5 Sukladno lanku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Vijee je po slubenoj dunosti duno zatraiti suglasnost nadlene luke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti. 6 Sukladno lanku 8. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) Vijee je po slubenoj dunosti duno zatraiti suglasnost nadlene luke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti.
8
Pribor i oprema za
ronjenje, kupanje i sl.
Nije Planom predvieno
5.2. Djelatnost ugostiteljstva i trgovine ovoga Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako slijedi:
SREDSTVO MIKROLOKACIJA (opisno, kat.est.) KOLIINA ROK7
Kiosk, prikolice
1 kom.
1 kom.
1 kom.
Dugi Rat, ug. obj. Malo Misto, k..br. 2222 k.o. Due
1 kom.
1 kom.
2 kom.
2 kom.
1 kom.
1 kom.
3 kom.
Pripadajua terasa
Jesenice
100 m2
20 m2
20 m2
Mali Rat, ug. obj. Coco bar, k..br. 8792/1 k.o. Jesenice
100 m2
30 m2
9
Dugi Rat, ug. obj. Malo Misto. K..br. 2222 k.o. Due
100 m2
20 m2
140 m2
Dugi Rat – Glavica, ug. obj. Grota, k..br. 2448/1 k.o. Due
75 m2
30 m2
Due Luka, ug. obj. Rua vjetrova, k..br. 3047/1 k.o. Due
50 m2
Due Roga, ug. obj. Tamaris, k..br. 3054/1 k.o. Due
20 m2
20 m2
220 m2
90 m2
20 m2
Štand (rukotvorine,
Due Golubinka, ispod Zenikog, k..br.
3524/3 k.o. Due
Due Luka (Papui), k..br. 3047/1 k.o. Due
1 kom.
1 kom.
Due Vavlje, ispod ug. obj. Ivan, k..br. 3524/1 k.o. Due
1 kom.
1 kom.
Due Golubinka, istono od Zenikog, k..br. 3524/3 k.o. Due
1 kom.
Due Glavica, zapadno od ug. obj. Tamarin, k..br. 3750/1 k.o. Due
1 kom.
Due Glavica, istono od ug. obj. Berekin, k..br. 3750/1 k.o. Due
1 kom.
NAPOMENA: Sukladno lanku 2. stavak 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim graevinama i radovima („Narodne novine“, broj 112/2017) je propisano: „(2) Bez graevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadlenog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se ureuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini moe se graditi: 1. Kiosk i druga graevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju lanka 77. Zakona o gradnji ili tehnika ocjena sukladno posebnom zakonu;“ Za išenje lokacije na kojoj se obavlja odobrena djelatnost plaa se naknada komunalnom poduzeu
Peovica d.o.o. iz Omiša.
Svi plani objekti moraju dostaviti rješenja o minimalnim uvjetima pruanja usluga i prema njima raditi
te snositi troškove istaa. Ugostiteljske štekate nije dozvoljeno izgraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge
kao što nije dozvoljeno ni ukopavanjem mijenjati zateenu podlogu. Ugostiteljski štekat moe biti izraen
samo na montano-demontani nain od drvene konstrukcije.
5.3. Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadraja ovog Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama
kako slijedi:
Jumping Nije previeno Planom
Aqua park i drugi
1 kom.
1 kom.
1 kom.
Zabavni sadraji
Dugi Rat, k..br. 2222 k.o. Due 1 kom.
Due Luka, istono od Luice ispod Papuia, k..br. 3047/1 k.o. Due
1 kom.
Due Roga, istono od dug. obj. Forum, k..br. 3054/1 k.o. Due
1 kom.
11
Due Vavlje, ispod autobusne stanice, k..br. 3524/1 k.o. Due
1 kom.
Due Glavica,, zapadno od ug. obj. Tamarin, k..br. 3750/1 k.o. Due
1 kom.
Due Glavica, ispod ug. obj. Tamarin, k..br. 3750/1 k.o. Due
1 kom.
Due Glavica, ispod ug. obj. Tamarin, k..br. 3750/1 k.o. Due
1 kom.
Krilo (Moila), k..br. 5721 k.o. Jesenice 5 kom.
Suhi Potok, k..br. 7728 k.o. Jesenice 5 kom.
Suhi Potok, k..br. 7828 k.o. Jesenice 5 kom.
Sumpetar, k..br. 7838 k.o. Jesenice 5 kom.
Sumpetar, k..br. 7954 k.o. Jesenice 10 kom.
Sumpetar, k..br. 7975 k.o. Jesenice 10 kom.
Sumpetar-Mali Rat, k..br. 8783 k.o. Jesenice
10 kom.
12
Due Golubinka, k..br. 3524/1 k.o. Due 10 kom.
Due Golubinka, k..br. 3524/3 k.o. Due 20 kom.
Due Glavica, k..br. 3524/2 k.o. Due 10 kom.
Due Glavica, k..br. 3750/1 k.o. Due 30 kom.
Lealjke
Krilo (Moila), k..br. 5721 k.o. Jesenice 10 kom.
Suhi Potok, k..br. 7728 k.o. Jesenice 10 kom.
Suhi Potok, k..br. 7828 k.o. Jesenice 10 kom.
Sumpetar, k..br. 7838 k.o. Jesenice 10 kom.
Sumpetar, k..br. 7954 k.o. Jesenice 10 kom.
Sumpetar, k..br. 7975 k.o. Jesenice 25 kom.
Sumpetar-Mali Rat, k..br. 8783 k.o. Jesenice
30 kom.
15 kom.
10 kom.
Due Luka, (Papui) k..br. 3047/1 k.o. Due
15 kom.
13
Due Vavlje, k..br. 3055 k.o. Due 50 kom.
Due Vavlje, k..br. 3524/1 k.o. Due 70 kom.
Due Golubinka, k..br. 3524/1 k.o. Due 80 kom.
Due Golubinka, k..br. 3524/3 k.o. Due 80 kom.
Due Glavica, k..br. 3524/2 k.o. Due 20 kom.
Due Glavica, k..br. 3750/1 k.o. Due 150 kom.
Kulturne,
komercijalne,
400 m2/ 3 dana
Nije predvieno Planom
Lealjke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora. Lealjke jednog koncesionara od lealjki
drugog koncesionara moraju biti udaljene 10 metara. Lealjke i ostala oprema ne smije ometati korištenje
plae kao opeg dobra, nego moraju biti sloeni na jednom mjestu te se tek na zahtjev korisnika mogu
postaviti na za to predvieno mjesto na plai.
NAPOMENA: Na dijelu pomorskog dobra koje je utvreno kao luko podruje niti na dijelu pomorskog dobra
koje je dano u koncesiju ne moe se dati koncesijsko odobrenje.
6. PLAANJE NAKNADE ZA DAVANJE KONCESIJKOG ODOBRENJE
14
„SLUBENI GLASNIK“ – SLUBENO GLASILO OPINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________
Godišnji iznos naknade za davanje koncesijskog odobrenje korisnik je u obavezi uplatiti u cijelosti u korist
opinskog prorauna Opine Dugi Rat u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomonosti Rješenja o
izdavanju koncesijskog odobrenja.
7. GRAFIKI PRIKAZ
Grafiki prikaz mora biti izraen sukladno primjeru kojeg dostavljamo. Isti mora sadravati legendu na kojoj su sve oznake razvidne po boji i obliku, te koje prate tekst Plana (mikrolakacije, sredstva). LEGENDA:
a = brodice na motorni pogon
b = jedrilice, brodica na vesla
c = skuter
e = daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.
f = podmornica
h = kiosk, prikolice, montani objekti do 12 m2 i sl.
i = pripadajua terasa objekta
k = ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)
l = jumping
n = zabavni sadraj
o = suncobrani, lealjke
r = snimanje komercijalnog programa
x = obuka jedrenja, veslanja i sl.
y = obuka plivanja
8. ZAKLJUNE ODREDBE
Postupak davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, visina naknade za davanje
koncesijskog odobrenja i djelatnosti za koje se moe dati koncesijsko odobrenje propisani su Uredbom o
postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04 i 63/08,
133/13 i 63/2014).
svaka pravna ili fizika osoba, vlasnik obrta registrirana za obavljanje djelatnosti za koju trai Odobrenje.
Podnositelj zahtjeva duan je zahtjevu obavezno priloiti:
- Dokaz o registraciji djelatnosti za koju trai davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra
trgovakog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadlenog tijela za obavljanje
djelatnosti).
- Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
- Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
- Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u sluajevima kada se koncesijsko odobrenje
trai za obavljanje brodicom/brodom).
- Presliku i skicu podruja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
- Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Opine Dugi Rat i komunalnog poduzea Peovica d.o.o. iz
Omiša, o nepostojanju dugovanja traitelja koncesijskog odobrenja i navedenu potvrdu za sve
povezane fizike i pravne osobe sa traiteljem koncesijskog odobrenja.
- Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Opine Dugi Rat za uklanjanje i odvoz na deponij
svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije,
koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na
mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
- Izjava ovjerena kod javnog biljenika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje
suglasnost da se moe provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje
djelatnosti, odnosno vraanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim
njegovim raunima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih,
a neplaenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te
eventualnih troškova ovrhe.
„SLUBENI GLASNIK“ – SLUBENO GLASILO OPINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________
Koncesijsko odobrenje daje se na vremenski rok od 1 (jedne) kalendarske godine. Iznimno,
koncesijsko odobrenje moe se dati na vremenski rok dulji od 1 (jedne) godine , a najviše do 5 (pet) godina.
Rok se odreuje na kalendarske (nedjeljive) godine. Sukladno lanku 8. Uredbe o postupku davanja
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04 i 63/08, 133/13 i 63/2014)
iznimno, kada se Odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 godine, a za obavljanje djelatnosti potrebna je
mikrolokacija na pomorskom dobru, Vijee je duno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadlenog tijela u
upaniji, kojom se potvruje da za vrijeme na koje se daje odobrenje nee biti pokrenut postupak
koncesioniranja.
U neposrednoj blizini postojeih koncesija ne mogu se planirati, odnosno odobravati obavljanje
gospodarskih djelatnosti koje bi ugrozile obavljanje gospodarskih djelatnosti na podruju postojeih
koncesija.
Nakon što je utvreno da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadri sve potrebno,
pristupa se odluivanju o dodjeli koncesijskog odobrenja.
- Vijee za izdavanje koncesijskih odobrenja razmatrat e prispjele zahtjeve za davanje koncesijskih
odobrenja u koliko je podnositelj zahtjeva uredno podmirio svoje obaveze prema Opini Dugi Rat i
prema tvrtkama u vlasništvu Opine Dugi Rat, obveze iz prethodne godine vezano za postupak
izdavanja koncesijskih odobrenja te ukoliko nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne
osnove i /ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru, ukoliko prethodno ne plati naknadu štete zbog
stjecanja bez osnove, s tim da visina naknade štete ne moe biti manja od naknade za koncesiju, koju
bi bio duan platiti ovlaštenik koncesije da pomorsko dobro koristi na temelju valjane pravne osnove
(akti na temelju djelovanja nadlenih institucija – Carinska uprava, Luka kapetanija, Graevinska
inspekcija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i sl.).
- Ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva prednost e imati ranije zaprimljeni zahtjev
raunajui od dana objave Plana u Slubenog glasniku Opine Dugi Rat.
- Za mikrolokacije za koje postoji interes za dodatna ulaganja u ureenje okoliša, ureenje postojeih
objekata, ulaganja u pomorsko dobro i sl., Vijee e prednost dati podnositelju ijim se Planom9
ureenja predvia vee ulaganje u trajno ureenje mikrolokacije i podizanje razine usluge.
Dodatno: Objekti za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine mogu se postavljati iskljuivo u skladu sa
Idejnim rješenjem kojeg e prethodno izraditi Opina Dugi Rat.
Opina Dugi Rat je u obavezi provesti javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošu u trajanju ne
kreem od 30 (trideset) dana.
9 Prema potrebi, ovisno o atraktivnosti lokacije.
17
„SLUBENI GLASNIK“ – SLUBENO GLASILO OPINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________
Ovaj Plan i Pravilnik stupaju na snagu dan nakon dana objave u Slubenom glasniku Opine Dugi Rat,
a po pribavljenim potvrdama Splitsko-dalmatinske upanije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo.
Stupanjem na snagu Plan i Pravilnik se objavljuju na mrenim stranicama i oglasnoj ploi Opine Dugi
Rat, a po objavi, u roku od 30 dana, podnose se zahtjevi za koncesijsko odobrenje na propisanom obrascu.
KLASA: 350-01/18-01/83
URBROJ: 2155/02-02/1-19-01
OPINSKI NAELNIK