Click here to load reader

Službeni glasnik - Sinj

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik - Sinj

Izdaje: Grad Sinj; Za uredništvo: Igor Vidalina,v.d. predstojnik Ureda Grada,
Sinj, Dragašev prolaz 24, tel: 021/708-603, fax: 021/826-591
List izlazi po potrebi.
I GRADSKO VIJEE
Vijea Mjesnog odbora Glavice i
mještana sela Glavice za sprjeavanje
planiranog otvaranja kamenoloma u
Glavicama na predjelu „Poljakova
Izvješa o radu gradonaelnice za
razdoblje sijeanj- lipanj 2019. godine 5
4. Odluka o nainu pruanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog
„Blagovijest“ za 2018./2019.godinu s
financijskim izvješem za 2018.
„arobni pianino“ za
2018./2019.godinu s financijskim
7. Zakljuak o neprihvaanju Izvješa o
realizaciji plana i programa rada DV
„Bili cvitak“ za 2018./2019.godinu s
financijskim izvješem za 2018. ......... 20
8. Zakljuak o neprihvaanju Izvješa o
radu i financijskom poslovanju
Kamika d.o.o- za upravljanje
radu i financijskom poslovanju
Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o.
10. Zakljuak o neprihvaanju Izvješa o
radu i financijskom poslovanju
radu i financijskom poslovanju
2018. godinu ....................................... 21
radu davatelja javne usluge
izvršenju Programa gradnje objekta i
ureaja komunalne infrastrukture u
izvršenju Programa odravanja
Slubeni glasnik
Grada Sinja
31. prosinca 2019. SLUBENI GLASNIK GRADA SINJA Broj 11 - Stranica- 2
II GRADONAELNIK
Zajednici športskih udruga Grada
obraun plae slubenika i
namještenika u upravnim tijelima
Ivani Vui .......................................... 24
Klapi Sinj ............................................ 24
Samostanu Gospe Sinjske ................... 25
oznaka stvaratelja i primatelja akata
upravnih i drugih tijela Grada Sinja za
2020. godinu ....................................... 26
31. prosinca 2019. SLUBENI GLASNIK GRADA SINJA Broj 11 - Stranica- 3
I GRADSKO VIJEE
Sinja („Slubeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09,
02/13 i 02/18) Gradsko vijee Grada Sinja na
svojoj 28. sjednici odranoj dana 30. prosinca
2019. godine donijelo je
o davanju potpore inicijativi Vijea mjesnog
odbora Glavice i mještana sela Glavice za
sprjeavanje planiranog otvaranja
“Poljakova greda”
lanak 1.
potporu inicijativi Vijea mjesnog odbora
Glavice i mještana sela Glavice za sprjeavanje
planiranog otvaranja kamenoloma u Glavicama
na predjelu “Poljakova greda”.
planiranju projekta otvaranja kamenoloma u
Glavicama na predjelu “Poljakova greda”
budui da bi se realizacijom navedenog projekta
ugrozilo zdravlje i kvaliteta ivota mještana sela
Glavice, te bi se izravno ugrozili i devastirali
prirodni resursi na tom podruju.
Isto tako Gradsko vijee Grada Sinja
protivi se planiranju te realizaciji proširenja
postojeih i otvaranju novih eksploatacijskih
podruja (rudokopa, kamenoloma i sl.) na
podruju Glavica i ostalih mjesnih odbora na
podruju Grada Sinja.
energetike, Ministarstvu gospodarstva,
lanak 4.
donošenja i objavit e se u „Slubenom glasniku
Grada Sinja“.
Potpredsjednik Gradskog vijea:
Anelko Bilandi, v.r.
lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
123/17 i 98/19) i lanka 35. Statuta Grada
Sinja („Slubeni glasnik Grada Sinja“ broj
10/09, 02/13 i 02/18), Gradsko vijee
Grada Sinja na svojoj 28. sjednici odranoj
30. prosinca 2019. godine, donijelo je
P R A V I L N I K
o stipendiranju srednjoškolaca lošijeg
lanak 1.
podruja Grada Sinja.
se jednako na enski i muški rod bez obzira
jesu li korišteni u muškom ili enskom rodu.
lanak 3.
- dravljanin je Republike Hrvatske,
neku od javnih srednjih škola na podruju
Republike Hrvatske,
najmanje šest mjeseci prije objave
natjeaja za dodjelu stipendija,
ostvaren u 6 mjeseci koji prethode
mjesecu objave natjeaja, ne prelazi iznos
od 1.500,00 kuna,
novane potpore u svrhu školovanja.
lanak 4.
školsku godinu utvruje gradonaelnica
31. prosinca 2019. SLUBENI GLASNIK GRADA SINJA Broj 11 - Stranica- 4
Grada Sinja (u daljnjem tekstu:
Gradonaelnica) posebnom odlukom.
proraunu Grada Sinja sukladno financijskim
mogunostima.
raun stipendista, za deset mjeseci školske
godine.
Gradonaelnica.
sadrava:
- visinu mjesene stipendije,
podnošenja prijava i naziv tijela kojemu se
one podnose,
odbijene,
o rezultatima natjeaja i
Gradonaelnice.
ploi i slubenoj web stranici Grada Sinja
(www.sinj.hr).
uenici i ne mogu je podnositi druge osobe u
ime uenika.
priloiti i popratnu dokumentaciju:
razredu u školskoj godini za koju se
dodjeljuje stipendija, ispunjenu na
propisanom obrascu i potpisanu –
propisanom obrascu, vlastoruno
istu treba supotpisati i roditelj / zakonski
skrbnik,
uprave) i
javnom natjeaju.
lanak 7.
vezane za dodjelu stipendija provodi Komisija
za dodjelu srednjoškolskih stipendija (u
daljnjem tekstu: Komisija).
Komisiju imenuje Gradonaelnica.
lanak 8.
natjeajna prijava nepotpuna, pozvat e
podnositelja na dopunu prijave u roku od 5
dana od primitka poziva za dopunu.
Ukoliko podnositelj ne dostavi dopunu u
naznaenom roku, prijava se odbacuje.
lanak 9.
prosjenog prihoda iz lanka 3. stavak 1.
alineja 4., redoslijedom – od najnieg prema
višima, do konanog broja stipendija koji je
naveden u javnom natjeaju.
stipendija bude više uenika s istim prosjenim
prihodom Grad Sinj e svima osigurati
stipendiju.
ploi i slubenoj web stranici Grada Sinja u
roku od 30 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava na natjeaj.
Podnositelji prijava mogu na prijedlog
rang-liste podnijeti prigovor.
osam dana od objave prijedloga rang-liste.
O prigovoru odluuje Gradonaelnica,
dana od primitka prigovora.
prigovora, Gradonaelnica donosi konani
godinu.
podnositi prigovori.
se ugovori o stipendiranju.
stipendiju odustane od potpisivanja ugovora,
obavijest o ostvarivanju prava na stipendiju
šalje se prvom slijedeem studentu na rang-
listi do konanog ispunjenja zadane kvote.
lanak 10.
punoljetan.
adrese,
stipendija,
potpise ugovornih strana i
ugovora o stipendiranju.
isplatu potpore ako: prekine školovanje ili
prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je
ostvario stipendiju.
stipendist prekrši bilo koju od svojih obveza
preuzetih ugovorom o stipendiji, Grad Sinj
ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o
stipendiranju i prestati s plaanjem stipendije.
Ugovor o stipendiranju moe se
raskinuti i na zahtjev stipendista.
lanak 12.
Pravilnika, voenje evidencije o odobrenim
stipendijama, zakljuenim ugovorima i
lanak 13.
osmoga dana nakon objave u „Slubenom
glasniku Grada Sinja“.
Potpredsjednik:
i 02/18) Gradsko vijee Grada Sinja na 28.
sjednici odranoj dana 30. prosinca 2019.
godine, donijelo je
gradonaelnice za razdoblje sijeanj-lipanj
gradonaelnice za razdoblje sijeanj-lipanj
glasniku Grada Sinja“.
Potpredsjednik Gradskog vijea:
Anelko Bilandi, v.r.
odrivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), lanka
31. prosinca 2019. SLUBENI GLASNIK GRADA SINJA Broj 11 - Stranica- 6
4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom
(„Narodne novine“ br. 50/17 i 84/19) i lanka
35. Statuta Grada Sinja („Slubeni glasnik
Grada Sinja“ br, 10/09, 02/13 i 02/18) Gradsko
vijee Grada Sinja na 28. sjednici odranoj 30.
prosinca 2019. godine, donosi
miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na
usluge prikupljanja miješanog komunalnog
povezane usluge odvojenog prikupljanja
(glomaznog) otpada na podruju Grada Sinja.
Ovom se Odlukom propisuje slijedee:
1. kriterij obrauna koliine otpada,
2. standardne veliine i druga bitna svojstva
spremnika za sakupljanje otpada,
godinu,
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada,
6. odredbe propisane uredbom iz lanka 29.
stavka 10. Zakona
uspostavljeno reciklano dvorište
usluge povezane s javnom uslugom
- odredbe o provedbi Ugovora koje se
primjenjuju u sluaju nastupanja posebnih
okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i
sl.)
uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog
javne usluge
usluge za pojedinog korisnika usluge
- odredbe o nainu izrauna i odreivanju cijene,
te iznos obvezne minimalne javne usluge
- nain odreivanja udjela korisnika javne usluge
u sluaja kada korisnici iz kategorije kuanstvo
koriste zajedniki spremnik, a nije postignut
sporazum o njihovim udjelima
- odredbe o ugovornoj kazni
ime jedinica lokalne samouprave preuzima
obvezu plaanja cijene za javnu uslugu,
- nain obrauna naknade za gradnju graevina
za gospodarenje komunalnim otpadom
lanak 2.
otpad koji je po prirodi i sastavu slian otpadu iz
kuanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz
poljoprivrede i šumarstva.
kuanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz
ustanova koji je po svojstvima i sastavu slian
otpadu iz kuanstava, iz kojeg posebnim
postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali
(kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu
otpada oznaen kao 20 03 01.
Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao
u kuanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu
slian otpadu iz kuanstva, osim proizvodnog
otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a
koji u svom sastavu sadri biološki razgradiv
otpad. Biorazgradivi komunalni otpad u okviru
javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton.
Reciklabilni komunalni otpad ine otpadna
plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je
to prikladno i druge vrste otpada koje su
namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil,
otpadno drvo i sl.).
ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase
neprikladno prikupljati u sklopu usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
propisani predmeti koji se smatraju glomaznim
otpadom. (Namještaj, kuhinjska oprema,
stvari za djecu itd.). Glomazni otpad ne ukljuuje
tvari i predmete za koje je posebnim propisom
propisano da se smatraju otpadom koji se
svrstava u posebnu kategoriju otpada (napuštena
vozila, graevinska šuta, otpadne gume, opasni
otpad itd.).
20 01 Kataloga otpada koji uobiajeno nastaje u
kuanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima,
sastavu i koliini usporediv s opasnim otpadom
koji uobiajeno nastaje u kuanstvu pri emu se
problematinim otpadom smatra sve dok se
nalazi kod proizvoaa tog otpada.
Javna usluga je javna usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada.
sakupljanje komunalnog otpada putem
reciklanog dvorišta, mobilnog reciklanog
korisnika usluge te odvojeno prikupljanje
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
korisnika usluge.
usluge na obrascu koju korisnik usluge
ispunjava i dostavlja davatelju usluge.
Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu je
evidencija koju vodi davatelj usluge i sadri
podatke o korisniku usluge, korištenju javne
usluge za obraunsko mjesto, korištenju
reciklanog dvorišta i mobilnog reciklanog
dvorišta i korištenju usluge preuzimanja
glomaznog otpada.
otpadom.
otpadom.
krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu:
usluga) obavlja se u okviru sustava sakupljanja
komunalnog otpada sukladno propisanim
otpada na odreenom podruju pruanja javne
usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i
prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu
odnosno odlaganje.
lanak 4.
komunalnog otpada i biorazgradivog
sjedištem u Sinju, Ulica 126.Brigade HV-a13,
OIB:79243957155,u daljnjem tekstu: davatelj
lanak 5.
je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog
dijela nekretnine ili korisnik nekretnine, odnosno
posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik
nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine
obvezu plaanja javne usluge ugovorom prenio
na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja
usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno
meusobnom sporazumu, zajedniki nastupati
biorazgradivog komunalnog otpada iz lanka 30.
stavka 5. Zakona razvrstavaju se u kategoriju:
- korisnika kuanstvo
kojem se ne obavlja djelatnost, razvrstava se u
kategoriju korisnika kuanstvo.
kategoriju korisnika kuanstvo, razvrstava se u
31. prosinca 2019. SLUBENI GLASNIK GRADA SINJA Broj 11 - Stranica- 8
kategoriju korisnika koji nije kuanstvo i
odgovarajuu potkategoriju sukladno Prilogu 2
ove Uredbe.
lanak 6.
obraunskom razdoblju, pri emu je kriterij
koliine otpada u obraunskom razdoblju
volumen spremnika otpada i broj pranjenja
spremnika.
spremnika za sakupljanje otpada
spremnika za sakupljanje otpada odreuju se na
nain da spremnik bude primjeren potrebi
pojedinog korisnika usluge. Primjerenost
volumena davatelja usluge.
2.1.Miješani komunalni otpad
razvrstane u kategoriju korisnika kuanstvo
prikuplja se u:
240 litara, 360 litara, 480 litara i 1100 litara
- vreama volumena 80 litara, 120 litara, 240
litara,
kuanstvo prikuplja se u:
240 litara, 360 litara, 480 litara, 720 litara, 1100
litara, 5000 litara i 7000 litara
- vreama volumena 80 litara, 120 litara i 240
litara,
2.2. Biorazgradivi komunalni otpad
- standardnim kunim komposterima volumena
- standardnim spremnicima volumena 120 litara,
240 litara, 360 litara i 1100 litara.
- vreama volumena 80 litara, 120 litara i 240
litara.
- standardnim spremnicima volumena 80 litara,
120 litara, 240 litara, 360 litara i 1100 litara,
- vreama volumena 80 litara, 120 litara i 240
litara.
otpad odlae se plastika, metal i staklo, a kad je
to prikladno i druge vrste otpada koje su
namijenjene recikliranju.
krupnog (glomaznog) otpada koji se
preuzima u okviru javne usluge
lanak 11.
reciklanom dvorištu, mobilnom reciklanom
mjestu prema rasporedu odvoza glomaznog
otpada.
31. prosinca 2019. SLUBENI GLASNIK GRADA SINJA Broj 11 - Stranica- 9
(2) Koliina glomaznog otpada koji se preuzima
u okviru javne usluge iznosi do 5m3 godišnje.
(3)Davatelj usluge duan je na zahtjev korisnika
usluge besplatno osigurati preuzimanje
je korisnik usluge duan platiti cijenu prijevoza
tog otpada do reciklanog dvorišta.
lanak 12.
lanova kuanstva te ukupnog broja lanova koji
koriste nekretninu.
korisnika koji nisu kuanstvo davatelj usluge ne
osigurava spremnike za reciklabilni komunalni i
biorazgradivi otpad.
sakupljanje reciklabilnog komunalnog i
korisnika koji nisu kuanstvo davatelj usluge e
na zahtjev omoguiti pojedinano korištenje
usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpad putem tog spremnika, naziv vrste otpada za
koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o
otpadu koji se prikuplja putem tog spremnika.
(2) Spremnici su osigurani fiksnim poklopcima
koji onemoguuju rasipanje sadraja iz
unutrašnjosti spremnika.
lanak 14.
oznakom koja sadri naziv davatelja javne usluge
i usluge povezane sa javnom uslugom i oznaku
koja je u Evidenciji pridruena korisniku usluge
na obraunskom mjestu.
spremnikom duan je omoguiti davatelju usluge
oznaavanje spremnika sukladno stavku 1.ovog
lanka.
veliine spremnika uz uvaavanje broja lanova
kuanstva i naina korištenja graevine
sukladno cjeniku.
lanak 16.
vrea odreuje se za cijelo podruje Grada Sinja
sa minimalnom uestalošu od:
biorazgradivog komunalnog otpada,
karton iz biorazgradivog komunalnog otpada,
- najmanje jednom mjeseno za reciklabilni
otpad,
otpad.
izdaje sa zadnjim danom u mjesecu za protekli
mjesec, a rok plaanja je 30 dana.
31. prosinca 2019. SLUBENI GLASNIK GRADA SINJA Broj 11 - Stranica- 10
5. Podruje pruanja javne usluge prikupljanja
miješanog biorazgradivog komunalnog otpada
je podruje Grada Sinja sa naseljima sukladno
Odluci Grada Sinja o dodjeli obavljanja javne
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada od 31. oujka 2014. godine;
Klasa: 351-01/14-01/2, Ur.broj: 2175/01-01-14-
stavka 10. Zakona.
uspostavljeno reciklano dvorište
usluge povezane s javnom uslugom
lanak 20.
mogunost predaje miješanog komunalnog
kartona te korištenje reciklanog dvorišta,
mobilnog reciklanog dvorišta i odvoz
glomaznog otpada.
prema standardima iz l.8.st.1.ove Odluke, te
potpisom Izjave potvrditi da e vršiti
kompostiranje sukladno Zakonu o odrivom
gospodarenju otpadom.
sljedee usluge:
biorazgradivog komunalnog otpada od
obrada tih koliina
od ugovorenih koliina uz plaanje sakupljanja i
obrade tih koliina.
primjenjuju u sluaju nastupanja posebnih
okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i
sl.)
(elementarne nepogode, katastrofe i slino)
gradonaelnik Grada Sinja e na temelju
prijedloga Stoera civilne zaštite Grada Sinja,
donijeti posebnu Odluku kojom e urediti
provedbu ugovora o korištenju javne usluge.
(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga lanka e se
ovisno o nastalim posebnim okolnostima utvrditi
prioritet, vremenski okvir te opseg pruanja
javne usluge, a sukladno kojoj je duan postupati
davatelj usluge za vrijeme dok je navedena
Odluka na snazi.
postupanju po prigovoru graana na neugodu
uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog
neugode uzrokovane sustavom skupljanja
4.stavku 4. Uredbe.
korištenje javne usluge
sakupljanje svih vrsta otpada. Ako nije mogue
31. prosinca 2019. SLUBENI GLASNIK GRADA SINJA Broj 11 - Stranica- 11
pojedinano korištenje javne usluge, davatelj
usluga omoguit e korisnicima zajedniko
korištenje javne usluge.
otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju
usluge na podruju na kojem se nalazi nekretnina
korisnika usluge,
korištenja javne usluge,
spremnike za otpad, te iste spremnike drati na
mjestu odreenom za njihovo dranje i ne
premještati ih bez suglasnosti davatelja usluge,
4. omoguiti davatelju usluge pristup spremniku
na mjestu primopredaje u sluaju kad mjesto
primopredaje otpada nije na javnoj površini,
5. postupati s otpadom na obraunskom mjestu
korisnika usluge na nain kojim se ne dovodi u
opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do
rasipanja otpada oko spremnika, ne oneišuje
okolni prostor i ne uzrokuje pojava neugode
drugoj osobi zbog mirisa otpada,
6. odgovarati za postupanje s otpadom i
spremnikom na obraunskom mjestu korisnika
usluge sukladno Zakonu o odrivom
gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju
komunalnim otpadom i ovoj Odluci,
7. zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom
obraunskom mjestu odgovarati za obveze
nastale zajednikim korištenjem spremnika
sukladno Zakonu odrivom gospodarenju
otpadom i ovoj Odluci,
odvojeno prikupljeni komunalni otpad,
od miješanog komunalnog otpada,
predvienim mjestima, sukladno vrsti otpada i
namjeni spremnika,
dvorište ili mobilno reciklano dvorište,
11. predavati krupni (glomazni) otpad u
reciklano dvorište, mobilno reciklano dvorište
i po potrebi jednom godišnje (po pozivu) na
lokaciji obraunskog mjesta korisnika usluge,
12. plaati davatelju usluge cijenu javne usluge,
u skladu s vaeim cjenikom
6.6. Odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja
javne usluge za pojedinog korisnika usluge
lanak 25.
za pojedinog korisnika usluge smatra se
dokument iz slubene Evidencije iz lanka
17.Uredbe.
Opih uvjet isporuke davatelja usluge i
pozitivnim zakonskim propisima.
korisnika kuanstvo i potkategorije korisnika koji
nisu kuanstvo
lanak 26.
troškova iz lanka 18. stavka 1. Uredbe.
2. Strukturu cijene javne usluge ini cijena javne
usluge za koliinu predanog miješanog
komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne
javne usluge i cijena ugovorne kazne.
3. Korisnik usluge je duan platiti davatelju javne
usluge iznos cijene javne usluge za obraunsko
mjesto i obraunsko razdoblje.
usluge za koliinu predanog miješanog
komunalnog otpada odreuje se prema izrazu:
C = JCV × BP × U
pri emu je:
31. prosinca 2019. SLUBENI GLASNIK GRADA SINJA Broj 11 - Stranica- 12
C – cijena javne usluge za koliinu predanog
miješanog komunalnog otpada izraena u
kunama
spremnika miješanog komunalnog otpada
sukladno podacima u Evidenciji
spremnika.
jedinstvena je na podruju pruanja usluge za
sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju
korisnika kuanstvo i iznosi 29,97 kn.
2. Cijena obvezne minimalne javne usluge
jednaka je za sve korisnike usluge razvrstane u
kategoriju korisnika koji nije kuanstvo unutar
iste potkategorije iz Priloga 2 koji je tiskan uz
ovu Uredbu i ini njezin sastavni dio.
3. Iznos obvezne minimalne javne usluge za
korisnike javne usluge razvrstane u potkategoriju
korisnika (Prilog 2) koji nisu kuanstvo iskazan
je u tablici:
PDV-a)
kategoriju korisnika koji nije kuanstvo, korisnik
je duan plaati samo cijenu obvezne minimalne
javne usluge obraunatu za kategoriju korisnika
koji nije kuanstvo.
moe razvrstati u više potkategorija korisnika
koji nije kuanstvo iz priloga ove Uredbe,
korisnik je duan plaati samo jednu cijenu
obvezne minimalne javne usluge.
usluge u sluaju kad su korisnici javne usluge
kuanstva i koriste zajedniki spremnik, a nije
postignut sporazum o njihovim udjelima
lanak 27.
spremnik, a meu korisnicima usluge nije
postignut dogovor o udjelima korištenja
zajednikog spremnika na nain da zbroj svih
udjela ini jedan, primjenjuje se udio korisnika
usluge u korištenju zajednikog spremnika koji je
odredio davatelj javne usluge.
usluge je omjer broja fizikih osoba u kuanstvu
korisnika usluge i ukupnog broja fizikih osoba
na obraunskom mjestu.
lanak 28.
Odlukom, ije su odredbe koje se odnose na
pruanje javne usluge prikupljanja
bitni sastojak Ugovora o korištenju javne usluge,
kojeg je korisnik usluge duan platiti u sluaju
kad je postupio protivno Ugovoru.
(2)Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran
troškovima uklanjanja posljedica takvog
obvezne minimalne javne usluge za kategoriju
korisnika usluge u koju je korisnik razvrstan.
(3)Smatra se da je korisnik usluge postupio
protivno Ugovoru:
sa problematini otpadom, reciklabilnim ili
nekom drugom vrstom otpada (lanak 29.
Odluke), davatelj usluge e naplatiti korisniku
usluge ugovornu kaznu u iznosu od polugodišnje
cijene obvezne minimalne javne usluge za
31. prosinca 2019. SLUBENI GLASNIK GRADA SINJA Broj 11 - Stranica- 13
kategoriju korisnika usluge u koju je korisnik
razvrstan.
ugovornu kaznu u iznosu od polugodišnje cijene
obvezne minimalne javne usluge za kategoriju
korisnika usluge u koju je korisnik razvrstan.
- ako kao korisnik usluge u roku od 15 dana od
dana kad je nastupila promjena podataka iz
Izjave, pismeno ne obavijesti davatelja usluge o
promjeni podataka radi izmjene Izjave i Ugovora
o korištenju javne usluge, davatelj usluge e
naplatiti korisniku usluge ugovornu kaznu u
iznosu od etveromjesene cijene obvezne
minimalne javne usluge za kategoriju korisnika
usluge u koju je korisnik razvrstan.
- ako korisnik usluge ne omogui davatelju
usluge preuzimanje spremnika na mjestu
preuzimanja u odreeno vrijeme preuzimanja
davatelj usluge e naplatiti korisniku usluge
ugovornu kaznu u iznosu od dvomjesene cijene
obvezne minimalne javne usluge za kategoriju
korisnika usluge u koju je korisnik razvrstan.
(4) Korisnik usluge koji u godini dana nije niti
jednom postavio spremnik za pranjenje što se
dokazuje izvodom iz Evidencije pranjenja
spremnika, duan je davatelju usluge, na
njegovo traenje, dostaviti dokaze da nije
koristio nekretninu, najkasnije u roku od 15 dana
od dana dostavljenog zahtjeva.
roku davatelju usluge korištenje nekretnine,
davatelj usluge e korisniku usluge naplatiti
ugovornu kaznu u ukupnom iznosu od godišnje
cijene obvezne minimalne javne usluge za
kategoriju korisnika usluge u koju je korisnik
razvrstan.
nekretninu, davatelj javne usluge e korisniku
javne usluge naplatiti ugovornu kaznu u
ukupnom iznosu od godišnje cijene obvezne
minimalne javne usluge za kategoriju korisnika
usluge u koju je korisnik razvrstan.
lanak 29.
spremnik, a ne utvrdi se odgovornosti pojedinog
korisnika za postupanja protivno Ugovoru svi
korisnici usluge koji koriste zajedniki spremnik
su duni platiti ugovornu kaznu razmjerno svojim
udjelima u zajednikom korištenju spremnika.
lanak 30.
li odreeni korisnik usluge postupio protivno…