of 22/22
Broj 9. “SLUŽBENI GLASNIK” Stranica 0 ISSN: 1849-904X SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOROVO Broj 10. God. IV Borovo, 22. studeni 2018. Izlazi prema potrebi

Službeni glasnik Općine Borovo br. 10opcina-borovo.hr/wp-content/uploads/2018/11/Službeni-glasnik-Op... · broj 10. “sluŽbeni glasnik” stranica 1 „sluŽbeni glasnik op Ćine

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik Općine Borovo br....

Broj 9. SLUBENI GLASNIK Stranica 0

ISSN: 1849-904X

SLUBENI GLASNIK

OPINE BOROVO

Broj 10. God. IV Borovo, 22. studeni 2018. Izlazi prema potrebi

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 1

SLUBENI GLASNIK OPINE BOROVO

Nakladnik Opina Borovo

Urednitvo:

Opinski naelnik: Zoran Baanovi, mag. iur. glavni i odgovorni urednik

Proelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Slobodanka Stevanovi, dipl. pravnica

Borovo, Glavna 3, 32 227 Borovo, Republika Hrvatska

Telefon: 032/439-598

Fax: 032/439-601

e-mail: [email protected]

Izlazi prema potrebi

Broj 9. SLUBENI GLASNIK Stranica 2

S A D R A J AKTI OPINSKOG VIJEA - Programa izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2019 god. str. 3. - Programa odravanja objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2019 god. str. 4. - Odluka o usvajanju Izvjea dravne revizije za 2017 god. str. 5. - Odluka o organizaciji i nainu obavljanja dimnjaarskih poslova na podruju Opine Borovo. str. 6. - Odluka o vrijednosti boda za izraun komunalne naknade str. 10. - Odluka na albu Nade okoanin o dodjeli stipendije str. 11. AKTI OPINSKOG NAELNIKA - Suglasnost na pravila ponaanja na mjesnom groblju str. 12. - Suglasnost na Ope uvijete za isporuku dimnjaarskih usluga str. 12. - Suglasnost na cjenovnik dimnjaarskih usluga str. 13. AKTI KOMUNALNOG PODUZEA EKO DUNAV d.o.o. - Odluka o pravilima ponaanja na Mjesnom groblju u Borovu str. 13. - Opi uvjeti za isporuku dimnjaarskih usluga str. 16. - Cjenovnik dimnjaarskih usluga str. 20.

Broj 9. SLUBENI GLASNIK Stranica 3

AKTI OPINSKOG VIJEA KLASA: 400-08/18-02/01 URBROJ: 2196-04-18-02-64 Borovo, 19.11.2018 god.

Na temelju l. 129. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18) te l. 39 Statuta Opine Borovo (Sl. Glasnik Opine Borovo 05/17) te l. 33 Poslovnika (Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske upanije 07/13) Opinsko Vijee Opine Borovo na 14. redovnoj sjednici odranoj dana 19.11.2018 god. donosi:

PROGRAM ODRAVANJA OBJEKATA I UREAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. godinu

I Programom odravanja objekata i ureaja komunalne infrastrukture (u dalnjem tekstu: Program) na podruju Opine Borovo za 2019 god. financirat e se odravanje objekata i ureaja komunalne infrastrukture, kako slijedi: NAZIV Plan Ureenje etalita Trg palih boraca 800.000,00 Nabavka prometne signalizacije 30.000,00 Potronja elektrine energije (javna rasvjeta) 230.000,00 Potronja elektrine energije (ostalo) 30.000,00 Usluga odravanja javne rasvjete i ostalo 60.000,00 Sanacija javne rasvjete led rasvjeta 400.000,00 Ozelenjavanje 120.000,00 Sanacija staza u mjestu 400.000,00 Odravanje javnih povrina 300.000,00 Nabava video nadzora 130.000,00 Ureenje kanalske mree 700.000,00 Ostale komunalne usluge 10.000,00 II Program se donosi za jednogodinje vremensko razdoblje i to od 01.01.2019 god. do 31.12.2019 god. III Programom u ukupnoj vrijednosti 3.210.000,00 definiraju se vrste i opseg poslova odravanja komunalne infrastrukture te izvori iz kojih potiu financijska sredstava za provedbu Programa, kako sledi: - Ureenje etalita Trg palih boraca 800.000,00 kn proraun Republike Hrvatske i Opinski proraun: ureenje e se provoditi tokom 2019 god. na nain da e se nabavka i postavljanje oplonika te ureenje sredita etalita postavljanjem obiljeja o ijoj vrsti i namjeni e se provesti javna rasprava, te obavljanjem drugih aktivnosti u svrhu dovoenja predmetnog prostora u funkciju, - Nabavka prometne signalizacije 30.000,00 kn sredstva komunalne naknade, - Potronja elektrine energije (javna rasvjeta) 230.000,00 kn sredstva komunalne naknade, - Potronja elektrine energije (ostalo) 30.000,00 Opinski proraun, - Usluga odravanja javne rasvjete i ostalo 60.000,00 kn Opinski proraun, - Sanacija javne rasvjete led rasvjeta 400.000,00 kn sredstva Fonda za zatitu okolia i Opinski proraun,

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 4

- Ozelenjavanje 120.000,00 kn sredstva komunalne naknade, - Sanacija staza u mjestu 400.000,00 kn sredstva prorauna Republike Hrvatske i komunalne naknade, - Video nadzor 130.000,00 kn Opinski proraun, - Odravanje javnih povrina 300.000,00 kn Opinski proraun, - Ureenje kanalske mree 700.000,00 kn prorauna Republike Hrvatske i Opinski proraun, - Ostale komunalne usluge 10.000,00 kn Opinski proraun, IV Provedbene odluke u cilu realizacije ovoga Programa donijeti e Opinski naelnik. V Program odravanja objekata i ureaja komunalne infrastrukture stupa na snagu 8. dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine Borovo. PREDSJEDNIK OPINSKOG VIJEA Sran Jeremi mag.oec. KLASA: 400-08/18-02/01 URBROJ: 2196-04-18-02-65 Borovo, 19.11.2018 god.

Na temelju l. 129. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18) te l. 39 Statuta Opine Borovo (Sl. Glasnik Opine Borovo 05/17) te l. 33 Poslovnika (Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske upanije 07/13) Opinsko Vijee Opine Borovo na 14. redovnoj sjednici odranoj dana 19.11.2018 god. donosi:

PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019 god.

I Programom izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture (u dalnjem tekstu: Program) na podruju Opine Borovo za 2019 god. propisuje se izgradnja objekata i ureaja komunalne infrastrukture, kako slijedi:

Naziv Plan Izgradnja reciklanog dvorita tren silos 100.000,00 Izgradnja sustava odvodnje 600.000,00 Izgradnja parkinga kod Mjesnog grobla (kupovina zemljita, projektna dokumentacija i izgradnja)

500.000,00

Izgradnja cesta crni put i ulice ora Sremca, Ratarska i Boidara Maslaria

3.000.000,00

II Program se donosi za jednogodinje vremenski period i to od 01.01.2019 god. do 31.12.2019 god.

III Programom se definiraju vrste i opseg poslova izgradnje komunalne infrastrukture, te izvori iz kojih potjeu financijska sredstava za provoenje Programa, kako slijedi: - Izgradnja reciklanog dvorita tren silos sredstva Opinskog prorauna 100%, - Izgradnja sustava odvodnje sredstva Opinskog prorauna i Svjetske banke temeljem posebnog Ugovora,

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 5

- Izgradnja parkinga kod Mjesnog grobla -sredstva komunalne naknade i ostala sredstva Opinskog prorauna, - Izgradnja cesta (crni put i ulice ora Sremca, Ratarska i Boidara Maslaria) sredstva Ministarstva za regionalni razvoj, proraun Republike Hrvatske i Opinski proraun.

Predmetnim programom za 2019 god. predvia se izgradnja objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2019 god. u ukupnoj vrijednosti od 4.200.000,00 kn.

IV Provedbene odluke u cilu realizacije ovoga programa donijeti e Opinski naelnik.

V Program izgradnje komunalne infrastrukture stupa na snagu 8. dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine Borovo.

PREDSJEDNIK OPINSKOG VIJEA Sran Jeremi mag.oec. KLASA: 041-01/18-01/01 URBROJ: 2196-04-18-02-04 Borovo, 19.11.2018 god.

Na temelju l. 39 Statuta (Sl. glasnik Opine Borovo 05/17) te l. 33 Poslovnika (Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske upanije 7/13) Opinsko vijee Opine Borovo na 14. redovnoj sjednici odranoj dana 19.11.2018 god. donosi:

O D L U K U o usvajanju Izvjea Dravne revizije

I U cijelosti se usvaja Izvjee Dravne revizije, o obavljenoj reviziji izvrenja prorauna i sastavljenih financijskih izvjetaja Opine Borovo za 2017 god. II Izvjee o obavljenoj reviziji prorauna Opine Borovo za 2017 god. sastavni je dio ove odluke.

PREDSJEDNIK OPINSKOG VIJEA

Sran Jeremi mag. oec.

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 6

KLASA: 363-02/18-02/01 URBROJ: 2196-04-18-02-01 Borovo, 19.11.2018 god.

Na temelju l.24. st.1. t.5 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), l. 8. st.2. Zakona o zatiti od poara (92/10), l. 39. Statuta (Sl.glasnik Opine Borovo 04/18) i l. 33. Poslovnika o radu Opinskog vijea (Sl. Vjesnik Vukovarsko srijemske upanije) Opinsko vijee Opine Borovo na svojoj 14. sjednici odranoj dana 19.11.2018 god. donosi

ODLUKU o organizaciji i nainu obavljanja dimnjaarskih poslova

na podruju Opine Borovo

I OPTE ODREDBE lanak 1.

Ovom Odlukom propisuje se organizacija i nain obavljanja dimnjaarskih poslova, utvruju se rokovi kontrole i ienje dimovodnih objekata i odreuje nain vrenja nadzora nad radom gospodarskog subjekta koji obavlja dimnjaarsku djelatnost, a u svrhu sprjeavanja i otklanjanja uzroka poara i opasnosti od dima i plinova.

Obavljanje dimnjaarskih poslova kao komunalne djelatnosti, organizira se u cilju zatite imovine i ivota ljudi, te sprjeavanja uzroka i opasnosti od poara u svim graevinama i prostorima koji koriste dimovodne objekte, a od posebnog je interesa za fizike i pravne osobe na podruju Opine Borovo. Dimnjaarski poslovi kao komunalna djelatnost, organiziraju se na nain da se osigurava njeno trajno obavljanje, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, te odredbama ove Odluke.

lanak 2. Dimnjaarski poslovi podrazumevaju: -ienje i kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti dimovodnih objekata i ureaja za loenje, u rokovima propisanim ovom Odlukom, - obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i ureaja za loenje, -spaljivanje i vaenje ai iz dimnjaka i ureaja za loenje, -poduzimanje mjera za spreavanje opasnosti od poara, eksplozija, trovanja, te zagaenja zraka, kako ne bi dolo do tetnih posljedica uslijed neispravnosti dimnjaka i ureaja za loenje, -zatita okolia i spreavanje zagaenja i trovanja produktom plina kao i racionalna potronja produkata izgaranja. II ORGANIZACIJA DIMNJAARSKIH POSLOVA

lanak 3. Dimnjaarske poslove na podruju Opine Borovo, temeljem odredaba ove Odluke obavlja tvrtka EKO-DUNAV d.o.o. za komunalne delatnosti Borovo, pravna osoba registrirana za izvrenje predmetnme usluge, koja ima zaposlenu osobu struno osposobljenu za obavljanje dimnjaarskih poslova. Sa tvrtkom EKO DUNAV d.o.o. za komunalnu delatnost zakljuit e se Ugovor o izvrenju usluge obavljanja dimnjaarskih poslova.

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 7

III DIMOVODNI OBJEKTI

lanak 4. Pod dimovodnim objektima u smislu ove Odluke za koje je propisano obavezno ienje i

pregledavanje u odreenom rokovima, podrazumijevaju se: -dimnjaci, -dimovodne cijevi, -dimovodni kanali, -loita, -spojni kruti elementi loita (ukljuujui i dimovodne zaklope) -sabirnice ai i drugi delovi dimnjaka. Na zahtjev i troak korisnika, izvritelj dimnjaarske usluge duan je oistiti i svaki drugi dimovodni objekt.

lanak 5. Dimnjaarski poslovi podrazumijevaju obveznu kontrolu i ienje dimovodnih objekata i ureaja za loenje, na sve vrste goriva. Vlasnici ili korisnici dimovodnih objekata duni su odravati u ispravnom stanju dimnjake na sve vrste goriva, troila i ventilacijske otvore. Obvezatno se kontroliraju i iste svi dimnjaci, dimovodni kanali, centralne i parne pei u poslovnim prostorijama, ventilacioni kanali, tednjaci i kotlovi.

Vlasnici objekata i poslovnih prostorija, stanari i ostali korisnici stambenih i poslovnih prostorija (korisnici dimovodnih objekata), duni su omoguiti redovitu kontrolu i ienje dimovodnih objekata u objektima, stanovima, poslovnim prostorima koji pripadaju pod obvezatnu kontrolu i ienje. Pod obvezatnu kontrolu i ienje ne pripadaju glinene pei (kaljeve). Dimnjaar je duan istiti tednjake i pei na tekua i kruta goriva u kuanstvima uvjek kada to korisnik zahtjeva uz posebnu naknadu. Korisnik dimovodnih objekata koji se ubudue ne eli koristiti svojim dimovodnim objektima, duan je o tome pismeno unaprijed obavjestiti nadlenog izvritelja dimnjaarskih usluga. Obvezatno je jednom godinje izvriti kontrolu i ienje dimnjaka izvan upotrebe.

lanak 6. Korisnici dimovodnih objekata duni su dopustiti i omoguiti njihovu kontrolu i ienje radnim danom u vremenu od 7.oo do 15.oo sati. ienje dimovodnih objekata moe se obavljati i izvan vremena predvienog u st. 1 ovoga l. na osnovi sporazuma korisnika dimovodnih objekata i dimnjaara. Radno vrijeme iz st. 1 ovoga l. ne odnosi se na ienje dimovodnih objekata u industrijskim pogonima, ugostiteljskim radnjama, zdravstvenoj ustanovi, koli i sl. u kojima se ienje obavlja prema prirodi posla i potrebama, odnosno sporazumu stranaka.

lanak 7. Dimovodni objekti kontroliraju i iste se u vremenu od 01.10. do 30.04. i to:

- -Svi dimnjaci se kontroliraju i iste etiri puta godinje za vrijeme sezone grijanja u kuanstvima,

- -Ventilacioni kanali, jedanput godinje. - -Kontroliraju i iste se svi dimnjaci i kotlovi koji se koriste na kruta, tekua i plinovita

goriva jedanput mjeseno u toku sezone grijanja, - -Sabiralita ai u dimnjacima iste se jedanput godinje, - -Dimnjaci na koje su prikljuena plinska loita tri puta godinje se kontroliraju i iste

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 8

u kuanstvima, - -Fasadna plinska troila vizualno se kontroliraju jedanput godinje, - -Dimnjaci koji nisu u upotrebi kontroliraju se i iste jedanput godinje.

ienje dimovodnih objekata obavlja se na zahtjev korisnika i izvan rokova, uz posebnu naknadu.

IV UVJETI I NAIN OBAVLJANJA DIMNJAARSKIH POSLOVA

lanak 8. Dimnjaarski poslovi na podruju Opine Borovo obavljaju se temeljem Plana i programa, koji izvritelj usluge dostavlja Opini Borovo najkasnije do 01.09. za tekuu sezonu grijanja. Izuzetno za sezonu grijanja 201/2019 Pla i program se dostavlja u roku od 8 dana od dana donoenja ove Odluke. Izvritelj usluge obvezan je obavijestiti korisnike o vremenu ienja i kontrole dimnjaka najkasnije 3 dana prije poetka obavljanja usluge.

lanak 9. U svezi kontrole ienja dimovodnih objekata pristup do vrataaca dimovodnih objekata mora biti uvijek slobodan. Korisnik dimovodnih objekata ne smije dimnjaaru sprjeavati pristup do mjesta za kontrolu i ienje dimovodnih objekata niti ga ometati u vrenju dimnjaarskih usluga.

lanak 10. Dimovodne objekte koje nije mogue oistiti treba po potrebi ispaljivati.

Ispaljivanje se vri na mjestu koje je najpogodnije. Ispaljivanje se ne smije vriti za vrijeme jakog vjetra ili kada je jaka vruina. Ispaljivanje prethodno prijaviti vatrogasnoj jedinici na ijem se podruju nalaze

dimovodni objekti koji se ispaljuju. Dimnjaar je duan pri ispaljivanju poduzeti sve mjere opreza i o tome obavjestiti

korisnika dimovodnih objekata. Ispaljivanjem rukovodi kvalificirani dimnjaar, a pri ispaljivanju dimovodnih objekata

dimnjaar je duan uvjeriti se da je uklonjena svaka eventualna opasnost od poara. a koja izgara u dimovodnom kanalu mora se ukloniti iz talonice. Dimnjaar je duan a odnijeti u posudu za odlaganje ai koju je duan osigurati

korisnik i postaviti kod dimovodnog objekta.

lanak 11. Ako dimnjaar ustanovi da na dimovodnim objektima postoje nedostatci kao: ispucani zidovi dimnjaka, dotrajala vrataca, ugraeni drveni elementi u zidove dimnjaka, nedostaju vrataca za ienje, dimnjaci u derutnom stanju, ako su dimnjaci izgraeni od salonitnih cijevi ili ih uope nema, a loi se, te ako je u blizini dimovodnih objekata smjeten zapaljivi materijal bilo koje vrste, pismeno e pozvati korisnika dimovodnih objekata da ukloni nedostatke i o tome obavjesti protupoarnu inspekciju policijske uprave ili lokalnu samoupravu. Ako dimnjaar utvrdi nedostatke na dimovodnom objektu na koje je prikljueno loite na plin duan je odmah o nedostatcima obavjestiti poduzee koje obavlja opskrbu plinom, a distributer plina je duan prekinuti isporuku plina dok se dimovodni objekt ne dovede u ispravno stanje.

lanak 12. Izvritelj usluge duan je ustrojiti i voditi evidenciju o pregledu i ienju dimovodnih

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 9

objekata (kontrolna knjiga), a koja obavezno sadri sledee podatke: -oznaku i adresu objekta, -ime i prezime korisnika usluge, -oznaku dimovodnih objekata koji se pregledavaju i iste obzirom na vrstu energenta koji koristi prikljueni ureaj za loenje, -vrstu i datum izvoenja radova na dimovodnom objektu, -potpis dimnjaara, -potpis korisnika.

lanak 13. Redovnom i obveznom ienju i kontroli ne podlijeu dimovodni objekti u stambenim objektima koji se ne koriste, pod uvjetom da je izvritelj usluge pravovremeno pismeno obavijeten. V NAKNADA ZA DIMNJAARSKE USLUGE

lanak 14. Cijena komunalne usluge, za pruenu komunalnu uslugu, plaa se isporuitelju usluge. Obveznik plaanja cijene komunalne usluge za pruenu komunalnu uslugu je vlasnik, odnosno korisnik objekta. Za dimnjaarske usluge obavljene na izriiti zahtjev korisnika usluge, a izvan obveza i rokova utvrenih ovom Odlukom, naknadu plaa traitelj usluge prema cjeniku izvritelja usluge.

lanak 15. Naknada za dimnjaarske usluge naplauje se nakon obavljanja usluge na osnovi ispostavljanja rauna. Suglasnost na promjenu visine naknade za obavljenu uslugu koja je predmet ove Odluke daje Opinski naelnik.

lanak 16. Izvritelj usluge koji vri dimnjaarsku uslugu ima pravo na naknadu za izgubljeno vrijeme i stvarno uinjene druge trokove u visini 80 % cijene izvrene usluge u sluaju kada korisnik odbije dopustiti dimnjaaru ienje, odnosno kontrolu dimovodnog objekta , a odgovornost za nastale posljedice prelazi na korisnika, osim u sluaju kada ne eli koristiti dimovodni objekt, a o tome pismeno unaprijed obavijestiti izvritelja usluge. VI NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAARSKIH POSLOVA

lanak 17. Nadzor nad obavljanjem dimnjaarskih poslova obavlja zamjenik Opinskog naelnika za komunalne djelatnosti Opine Borovo.

lanak 18. Glede vrenja nadzora nad redovitim obveznim ienjem dimovodnih objekata, izvritelj usluge dostavlja na uvid kontrolnu knjigu dimnjaarske slube. Kontrolna knjiga se vodi za sve korisnike koji pripadaju pod obvezatno kontroliranje i ienje dimovodnih objekata, troila i ventilacijskih otvora a pripadaju pod predmetnu uslugu.

Kontrolnu knjigu ovjerava jedinica lokalne samouprave. Knjiga se vodi za tekuu godinu, a uva se jo dvije godine.

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 10

VII KAZNENE ODREDBE lanak 19.

Novanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit e se pravna osoba, odnosno novanom kaznom od 2.000,00 kn fizika osoba obrtnik ako na podruju Opine Borovo obavlja dimnjaarske poslove bez zakljuenog Ugovora .

lanak 20. Novanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn kaznit e se izvritelj usluge ako:

1. ne dostavi godinji plan ienja i kontrole dimnjaka u roku utvrenom ovom Odlukom, 2. ne obavijesti korisnike dimnjaarskih usluga na propisani nain o vremenu izvrenja usluge, 3. ne oisti i ukloni otpadni materijal i a nastalu ienjem dimovodnih objekata, 4. ako o utvrenim nedostatcima na dimovodnim objektima pismeno ne obavijesti korisnika o obvezi otklanjanja istih, 5. ne vodi evidenciju o izvrenju usluge, 6. ne izda raun i potvrdu o izvrenoj usluzi.

lanak 21.

Novanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit e se korisnik dimnjaarskih usluga - pravna osoba, odnosno novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn fizika osoba (graani i obrtnici) koji ne doputaju ili na bilo koji nain spreavaju izvrenje dimnjaarske usluge. VIII PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

lanak 22. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vaiti Odluka o organizaciji i radu dimnjaarske slube KLASA: 363-02/13-02/01 UR.BROJ: 2196-04-02-13-1 od dana 29.08.2013 god.

lanak 23. Ova Odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objave u Sl. Glasniku Opine Borovo.

PREDSJEDNIK OPINSKOG VIJEA Sran Jeremi,mag.oec. KLASA:363-03/18-02/01 UR BROJ: 2196-04-18-02-01 Borovo, 19.11.2018 god.

Na temelju lanka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i lanka 39. Statuta (Slubeni glasnik Opine Borovo 4/18) te l. 33. Poslovnika (Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske upanije 07/13) Opinsko vijee Opine Borovo na 14. redovnoj sjednici odranoj dana 19.11.2018 god. Donosi

ODLUKU

o vrijednosti boda za izraun komunalne naknade

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 11

lanak 1. Ovom Odlukom utvruje se Vrijednost boda (B) za izraun komunalne naknade za stambene i poslovne prostore na podruju Opine Borovo u prvoj zoni.

lanak 2. Vrijednost boda iz lanka 1. ove Odluke utvruje se na godinjoj razini kako sledi: - stambeni prostor 4,56 kn po m2 korisne stambene povrine - poslovni prostor 18,00 kn po m2. Vrijednost boda utvrena stavkom 1. ovoga lanka primjenjuje se na obraun i naplatu komunalne naknade na mjesenoj razini u iznosu od - 0,38 kn po m2 korisne stambene povrine - 1,50 kn po m2 poslovnog prostora.

lanak 3. Ova e odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine Borovo. PREDSJEDNIK OPINSKOG VIJEA Sran Jeremi, mag.oec KLASA: 604-02/18-01/01 UR.BROJ: 2196-04/02-18-08 Borovo. 19.11.2018 god Na temelju l. 10. st.3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i nainu ostvarivanja prava na dodjelu stipendije iz prorauna Opine Borovo KLASA: 604-02/16-02/01 URBROJ:2196-04/02-16-07 l. 39. Statuta (Sl.glasnik Opine Borovo 04/18) te l.33. Poslovnika (Sl. Vjesnik Vukovarsko srijemske upanije 07/13) Opinsko vijee Opine Borovo na 14. redovnoj sjednici odranoj dana 19.11.2018 god. Donosi

O D L U K U

alba Nade okoanin, Borovo ul. Slobode br.5 izjavljena na Odluku opinskog naelnika o dodjeli stipendija iz prorauna Opine Borovo, odbacuje se kao nedoputena. O b r a z l o e nj e Opinski naelnik Opine Borovo dana 26.10.2018 god. donio je Odluku o dodjeli stipendije iz opinskog prorauna kojom Odlukom stpendija nije dodjeljena podnositeljici prijave Duici okoanin sa adresom u Borovu, ul. Slobode br.5 iz razloga to imenovana studentica, kao ni lanovi njene obitelji, nikada nisu ivjeli na podruju Opine Borovo unato injenici prijave prebivalita na navedenoj adresi. Na opisanu Odluku majka Duice okoanin-Nada okoanin pravovremeno je podnijela albu Opinskom vijeu Opine Borovo uz koju nije priloena punomo za poduzimanje konkretne pravne radnje, odnosno nije dokazano ovlatenje za podnoenje pravnog lijeka. Sukladno navedenom donesena je Odluka kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK OPINSKOG VIJEA Sran Jeremi dipl. oec.

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 12

AKTI OPINSKOG NAELNIKA KLASA: 363-05/14-01/03 URBROJ: 2196-04-01-18-10 Borovo, 29.10.2018 god.

Na temelju l. 54 Statuta Opine Borovo (Sl. glasnik Opine Borovo 4/18) te l. 8. st. 2. Odluke o upravljanju mjesnim grobljem u Borovu (Sl. glasnik 09/18) opinski naelnik dana 29.10 .2018 god. daje

S U G L A S N O S T Na Odluku o pravilima ponaanja na Mjesnom groblju u Borovu KLASA: 363-01/18-06/01, URBROJ: 2196-04-05-18-01-1 koju je donijela direktorica trgovakog drutva EKO Dunav d.o.o. za komunalno gospodarstvo koje je temeljem Odluke Opinskog vijea Opine Borovo imenovano upraviteljem Mjesnog groblja u Borovu. OPINSKI NAELNIK Zoran Baanovi mag. iur. KLASA: 363-02/18-02/01 URBROJ: 2196-04-18-01-02 Borovo, 23.11.2018 god.

Na temelju l. 54 Statuta Opine Borovo (Sl. glasnik Opine Borovo 4/18) opinski naelnik dana 23.11.2018 god. daje

S U G L A S N O S T

Na Ope uvijete za isporuku dimnjaarskih usluga KLASA: 363-02/18-01/01, URBROJ: 2196-04-05-18-01-3 koju je donijela direktorica trgovakog drutva EKO Dunav d.o.o. za komunalno gospodarstvo dana 23.11.2018 god. OPINSKI NAELNIK Zoran Baanovi mag. iur.

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 13

KLASA: 363-02/18-02/01 URBROJ: 2196-04-18-01-03 Borovo, 23.11.2018 god.

Na temelju l. 54 Statuta Opine Borovo (Sl. glasnik Opine Borovo 4/18) opinski naelnik dana 23.11.2018 god. daje

S U G L A S N O S T

Na cjenovnik dimnjaarskig usluga KLASA: 363-02/18-01/01, URBROJ: 2196-04-05-18-01-4 kojeg je donijela direktorica trgovakog drutva EKO Dunav d.o.o. za komunalno gospodarstvo dana 23.11.2018 god. OPINSKI NAELNIK Zoran Baanovi mag. iur.

AKTI KOMUNALNOG PODUZEA EKO DUNAV d.o.o.

KLASA: 363-01/18-06/01 UrBroj: 2196-04-05-18-01-1 Borovo, 24. listopada 2018.

Na temelju l. 18. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12 i 89/17), l.16. st. 2. t.6. Izjave o

osnivanju trgovakog drutva ovjerene kod javnog biljenika Ore Vojislava Posl.broj OU-4/14 od dana 10.01.2014, te Odluke Opinskog vijea Opine Borovo o upravljanju Mjesnim grobljem u Borovu (slubeni glasnik Opine Borovo 9/18), direktorica drutva EKO DUNAV d.o.o. dana 24.10.2018 god. donosi

ODLUKU

o pravilima ponaanja na Mjesnom groblju u Borovu

lanak 1. Ovom Odlukom trgovako drutvo EKO - DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo, kao Upravitelj Mjesnog groblja u Borovu, utvruje pravila ponaanja, nain odravanja i red na Mjesnom groblju u Borovu (u daljnjem tekstu: Mjesno groblje).

lanak 2. Mjesnim grobljem upravlja trgovako drutvo EKO - DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo (u danjem tekstu: Uprava Groblja), temeljem Odluke o upravljanju Mjesnim grobljem na podruju Opine Borovo (Slubeni glasnik Opine Borovo 9/18).

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 14

lanak 3. Uprava groblja ima obvezu ureenja i odravanja Mjesnog groblja i prateih objekata. O ureenju i odravanju Mjesnog groblja i prateih objekata brine Uprava groblja, a o ureenju pojedinih grobova i grobnih mjesta brinu se korisnici grobnih mjesta.

lanak 4. Korisnici grobnih mjesta duni su ureivati i odravati grobove i prostor oko grobnog mjesta u redu i istoi, pazei da ne oteuju i ne oneiuju susjedne grobove uz dunu panju prema umrlima.

lanak 5.

Ukoliko se korisnik ne brine o odravanju grobnog mjesta kako je to odreeno ovom Odlukom i Odlukom o upravljanju grobljima na podruju Opine Borovo, Uprava groblja e ga pismenim putem upozoriti na njegove obveze te mu odrediti rok za ureenje groba. Ako korisnik ne postupi po pismenom upozorenju, Uprava groblja izvrit e potrebne radnje na troak korisnika.

lanak 6.

Mrtvanica ( kapela) je otvorena za koritenje u vremenu od 08:00 do 21:00 sati od 1. oujka do 1. listopada, a od 1. listopada do 1. oujka u vremenu od 08:00 do 19:00 sati. Nedjeljom i blagdanom mrtvanica ( kapela) je u pravilu zatvorena.

lanak 7. Na Mjesnom groblju sahrane se obavljaju od ponedjeljka do subote od 12:00 do 15:00 sati. Nedjeljom i u dane dravnih blagdana sahrane se ne obavljaju. Iznimno sahrana se obavlja i na dan dravnog blagdana ukoliko je blagdan dan uoi, odnosno dan nakon neradnog dana i to temeljem posebnog odobrenja Uprave groblja.

lanak 8. Sahrana umrle osobe ili posmrtnih ostataka ne moe se obaviti bez popunjenog obrasca prijave ukopa potpisanog od strane korisnika i ovlatene osobe Upravitelja groblja.

lanak 9.

Sahrani umrle osobe ili posmrtnih ostataka mora prisustvovati radnik Uprave groblja radi nadzora nad tehnikim uvjetima i evidentiranja sahrane.

lanak 10. Iskop ( ekshumacija) umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka moe se obaviti:

1. Na temelju zahtjeva zainteresirane osobe uz odobrenje nadlenog tijela, a radi premjetaja u drugo grobno mjesto,

2. Po slubenoj dunosti, radi redovnog prekopa ili postupanja po odluci nadlenog tijela. Iskop umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka obavljaju radnici Uprave groblja sukladno posebnim propisima. Iskop umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka osobe umrle od posljedica zarazne bolesti moe se dozvoliti protekom godine dana raunajui od dana ukopa.

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 15

lanak 11.

Na Mjesnom groblju mogu se odravati samo skupovi koji su u vezi sa ispraajem i ukopom umrlih te organizirani prigodni skupovi u povodu sjeanja na umrle i pokopane na groblju.

lanak 12.

Posjetitelji Mjesnog groblja duni su se ponaati na Mjesnom groblju kako to dolikuje samom mjestu posjete, lokalnim obiajima i dunom potovanju prema umrlima. Djeca mlaa od 12 godina starosti mogu posjeivati Mjesno groblje iskljuivo u pratnji odraslih lanova obitelji.

lanak 13.

Na Mjesnom groblju je posebno zabranjeno: 1. Oneienje, unitavanje grobova i skrnavljenje, grobnica, nadgrobnih spomenika, nadgrobnih ploa i znakova na grobovima i grobnicama; 2 Prouzrokovanje tete na objektima i ureajima na groblju (esme, klupe, koare za otpatke i drugo); 3. Gaenje grobova i grobnica te unitavanje cvijea i nasada; 4. Unitavanje zelenila i zelenih povrina na groblju kao i svaki drugi zahvat na zelenilu izvan grobnog mjesta; 5. Odnoenje cvijea, cvjetnih aranmana, svijea i drugih ukrasa s tuih grobova i grobnica; 6. Odlaganje otpada na svim drugim mjestima osim u za to predviene posude; 7. Vonja svim prijevoznim sredstvima osim uz suglasnost i odobrenje Uprave groblja; 8. Obavljanje bilo kakvog oblika trgovine ili reklamiranja bez suglasnosti i odobrenja Uprave groblja; 10. Vikanje, glasan govor, pjevanje i sviranje koje nije dio pogrebnog obreda, zabava, smijeh i slino ponaanje koje remeti mir na groblju i nije primjereno odavanju pijeteta prema umrlima 11. Izvoenje u etnju kunih ljubimaca te ulazak drugim ivotinjama.

lanak 14.

Graevinski, klesarski i slini radovi na Mjesnom groblju mogu se obavljati od ponedjeljka do subote od 07,00 do 18,00 sati. Svi radovi na Mjesnom groblju moraju biti u skladu sa propisima o graenju, sanitarnim i tehnikim propisima te planom rasporeda grobova.

lanak 15.

Pravne osobe i fizike osobe koje su registrirane za obavljanje samostalne djelatnosti kojima je povjereno izvoenje radova na Mjesnom groblju duni su uplatiti pristojbu za izvoenje radova Upravi groblja koja se smatra odobrenjem za izvoenje radova.

lanak 16.

Radovi se moraju obaviti tako da se ouva potpuni red i mir na Mjesnom groblju.

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 16

Graevinski materijal potreban za obavljanje odobrenih radova moe se drati na Mjesnom groblju samo za vrijeme obavljanja radova. Nakon obavljenih radova izvoa je duan ukloniti sav preostali graevinski materijal i koriteni prostor dovesti u prvobitno stanje.

lanak 17.

Svaka povreda odredaba ove Odluke podlijee primjeni kaznenih odredbi iz lanka 24. Odluke o upravljanju grobljima na podruju Opine Borovo.

lanak 18.

Ova Odluka stupa na snagu prvog narednog dana u odnosu na dan objave na oglasnoj ploi na Mjesnom groblju i oglasnim ploama Opine Borovo a bit e objavljena u Slubenom glasniku Opine Borovo i internet stranici Upravitelja groblja. lanak 19. Odluka se primjenjuje od 01.11.2018 god. DIREKTORICA Ljiljana Jakovljevi, dipl.oec KLASA: 363-02/18-01/01 UrBroj: 2196-04-05-18-01-3 Borovo, 23. studenog 2018.

Na temelju odredaba Odluke Opinskog vijea Opine Borovo o uvjetima i nainu obavljanja dimnjaarskih usluga na podruju Opine Borovo (Slubeni glasnik Opine Borovo 10/18), te l.16. st.2 t.6. Izjave o osnivanju trgovakog drutva ovjerene kod javnog biljenika Ore Vojislava Posl. broj OU-4/14 od dana 10.01.2014.god., Direktorica Eko - Dunava d.o.o. za komunalno gospodarstvo dana 20.11.2018. donijela je :

OPE UVIJETE ZA ISPORUKU DIMNJAARSKIH USLUGA

I. OPE ODREDBE

lanak 1. Opim uvjetima za isporuku dimnjaarskih usluga na podruju Opine Borovo (u

daljnjem tekstu Opi uvjeti) utvruju se - meusobni odnosi izmeu isporuitelja usluga i korisnika dimnjaarskih usluga na podruju Opine Borovo, - zadaci i obveze dimnjaarske slube, - rokovi ienja dimovodnih objekata, - objekti koji potpadaju obveznim pregledima i ienjima, - nain vrenja nadzora nad radom dimnjaarske slube, - nain obrauna i plaanja isporuke, - obveze korisnika usluge.

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 17

II. ODREIVANJE POJMOVA lanak 2.

Izrazi koji se koriste u ovim Opim uvjetima imaju znaenja utvrena vaeim Zakonom o zatiti od poara (N. N. 58/93) Zakona o obveznim odnosima (N.N.35/05.,41/8.,125/11), Zakona o zatiti potroaa (N.N. 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 41/14, 110/15) , Odlukom opinskog vijea Opine Borovo o organizaciji i nainu obavljanja dimnjaarskih poslova na podruju Opine Borovo (Slubeni glasnik Opine Borovo 10/18), te ovim Opim uvjetima: 1. ISPORUITELJ DIMNJAARSKIH USLUGA - na podruju Opine Borovo dimnjaarsku slubu obavlja trgovako drutvo EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Glavna 3, 32227 Borovo (u daljnjem tekstu Isporuitelj), 2. KORISNIK DIMNJAARSKIH USLUGA - fizika ili pravna osoba vlasnici/korisnici stambenih objekata ili poslovnih prostorija (korisnici dimovodnih objekata), 3. DIMNJAARSKA USLUGA - podrazumijeva ienje dimnjaka dimovodnih kanala centralnih pei, obinih pei i cijevi, kontrola ispravnosti dimovodnih objekata, 4. NAKNADA ZA IENJE - dimovodnih objekata, centralnih pei, obinih pei i cijevi, te kontrola ispravnosti istih. naknada koju Korisnih plaa poslije izvrene usluge Isporuitelja. 5. SEZONA GRIJANJA - vrijeme kada se svakodnevno koriste dimnjaci, dimovodni kanali, pei, a traje od 01. listopada tekue godine do 30. travnja idue kalendarske godine. III. ZADACI DIMNJAARSKE SLUBE

lanak 3. Dimnjaarski poslovi podrazumijevaju: - ienje i kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti dimovodnih objekata i ureaja za loenje, u rokovima propisanim ovim opim uvjetima, - obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i ureaja za loenje, - spaljivanje i vaenje ai iz dimnjaka i ureaja za loenje, - poduzimanje mjera za spreavanje opasnosti od poara, eksplozija, trovanja , te zagaenja zraka kako ne bi dolo do tetnih posljedica uslijed neispravnosti dimnjaka i ureaja za loenje. - zatita okolia i spreavanje zagaenja i trovanja produktom plina kao i racionalna potronja produkata izgaranja..

lanak 4. Ako dimnjaar ustanovi da na dimovodnim objektima postoje nedostatci kao: ispucali

zidovi dimnjaka, dotrajala vrataca, ugraeni drveni elementi u zidove dimnjaka, nedostaju vrataca za ienje, dimnjaci u derutnom stanju, ako su dimnjaci izgraeni od salonitnih cijevi ili ih uope nema, a loi se, te ako je u blizini dimovodnih objekata smjeten zapaljiv materijal bilo koje vrste, pismeno e pozvati Korisnika dimovodnih objekata da ukloni nedostatke, napisati Zapisnik o ispravnosti dimovodnih objekata i o tome obavijestiti protupoarnu inspekciju policijske uprave ili lokalnu samoupravu.

Ako dimnjaar utvrdi nedostatke na dimovodnom objektu na koje je prikljueno loite na plin duan je odmah o nedostatcima obavijestiti poduzee koje obavlja opskrbu plinom, a distributer plina je duan prekinuti isporuku plina dok se dimovodni objekt ne dovede u ispravno stanje.

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 18

IV. ROKOVI IENJA DIMOVODNIH OBJEKATA

lanak 5. Dimovodni objekti iste se u vremenu od 01. listopada do 30. travnja i to: 1. Svi dimnjaci se kontroliraju i iste etiri puta godinje za vrijeme sezone grijanja u kuanstvima, 2. Ventilacioni kanali - jedanput godinje, 3. Kontroliraju i iste se svi dimnjaci i kotlovi koji se koriste na kruta, tekua i plinovita goriva jedanput mjeseno u toku sezone grijanja, 4. Sabiralita ai u dimnjacima - jedanput godinje, 5. Dimnjaci na koje su prikljuena plinska loita tri puta godinje se kontroliraju i iste u kuanstvima, 6. Fasadna plinska troila vizualno se kontroliraju jedanput godinje, 7. Dimnjaci koji nisu u upotrebi kontroliraju se i iste jedanput godinje. ienje dimovodnih objekata obavlja se na zahtjev korisnika i izvan rokova, uz posebnu naknadu. V. OBJEKTI KOJI POTPADAJU OBVEZNIM PREGELEDIMA I IENJIMA

lanak 6. Obvezno se iste svi dimnjaci, dimovodni kanali, centralne i parne pei, pei u poslovnim

prostorijama, ventilacioni kanali, te tednjaci i kotlovi za kuhanje hrane u ugostiteljskim radnjama, pravnim subjektima i kolama.

Pravni subjekti koji upravljaju stambenim i poslovnim objektima, vlasnici objekta i poslovnih prostorija, stanari i ostali korisnici stambenih i poslovnih prostorija (korisnici dimovodnih objekata), duni su omoguiti redovno ienje i kontrolu dimovodnih objekata u objektima, stanovima, poslovnim prostorijama, prostorijama i postrojenjima i drugim ureajima koji potpadaju pod obvezan pregled i ienje. Pod obavezno ienje ne potpadaju glinene pei (kaljeve).

Dimnjaar je duan istiti tednjake i pei na tekua i kruta goriva u kuanstvima uvijek kada to korisnik zahtjeva uz posebnu naknadu.

Korisnik dimovodnih objekata koji se ubudue ne eli koristiti svojim dimovodnim objektima, duan je o tome pismeno unaprijed obavijestiti EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo .

Obvezno je jednom godinje izvriti pregled dimnjaka izvan upotrebe.

lanak 7. Korisnici dimovodnih objekata duni su dopustiti i omoguiti njihovo ienje i kontrolu

radnim u vremenu od 07,00 do 15,00 sati. ienje dimovodnih objekata moe se obavljati i izvan vremena predvienog u stavku 1.

ovog lanka na osnovi sporazuma korisnika dimovodnih objekata i dimnjaara. Radno vrijeme iz stavka 1. ovog lanka ne odnosi se na ienje dimovodnih objekata u

industrijskim pogonima, ugostiteljskim radnjama, ambulantama, kolama i sl. u kojima se ienje obavlja prema prirodi posla i potrebama, odnosno sporazumu stranaka. Vl. NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJACARSKE SLUBE

lanak 8. Nadzor nad obavljanjem dimnjaarske slube obavlja zamjenik opinskog naelnika za

komunalne djelatnosti.

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 19

lanak 9. Glede vrenja nadzora nad redovnim obaveznim ienjem dimovodnih objekata,

Izvritelj je duan voditi kontrolnu knjigu dimnjaarske slube. Kontrolna knjiga obavezno sadri slijedee podatke:

- oznaku i adresu korisnika usluge, - ime i prezime korisnika usluge, - oznaku dimovodnih objekata koji se pregledaju i iste obzirom na vrstu energenata koji koristi prikljuni ureaj za loenje, - vrstu i datum izvoenja radova na dimovodnom objektu, - potpis dimnjaara, - potpis korisnika.

Kontrolnu knjigu ovjerava jedinica lokalne samouprave. Knjiga se vodi za tekuu godinu, a uva se dvije godine.

VII. NAIN OBRAUNA I PLAANJA ISPORUKE

lanak 10. Za obavljanje dimnjaarske usluge plaa se naknada. Visinu naknade za dimnjaarske usluge utvruje EKO DUNAV d.o.o. za komunalno

gospodarstvo, uz suglasnost opinskog naelnika Opine Borovo. Naknada za dimnjaarske usluge naplauje se nakon obavljanja usluge, odnosno izvrenih

radova, na osnovi ispostavljanja rauna. Naknada za dimnjaarske usluge plaaju korisnici, odnosno vlasnici dimovodnih

objekata. lanak 11.

EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo, ima pravo na naknadu za izgubljeno vrijeme i stvarno uinjene druge trokove, u visini od 80% cijene izvrene usluge u sluaju kada korisnik dimovodnog objekta odbije dopustiti dimnjaaru ienje, odnosno pregled dimovodnog objekta, a odgovornost za nastale posljedice uzima na sebe, osim u sluaju kada ne eli koristiti dimovodni objekt, a o tome pismeno unaprijed obavijesti EKO DUNAV d.o.o. VIII. OBVEZE KORISNIKA USLUGE

lanak 12. Korisnici dimovodnih objekata ne smiju dimnjaaru sprjeavati pristup do mjesta za

ienje dimovodnih objekata, niti ga ometati u vrenju dimnjaarskih poslova. U svezi ienja dimovodnih objekata i njihove kontrole, pristup do vrataca dimovodnih

objekata mora biti uvijek slobodan Korisnik dimovodnog objekta duan je postaviti kod dimovodnog objekta posudu za

odlaganje ai. Korisnici dimovodnih objekata u sluaju neispravnosti istih, duni su ukloniti nedostatke i

o tome obavijesti protupoarnu inspekciju Policijske uprave. IX. PRIJELAZNE 1 ZAVRNE ODREDBE

lanak 13. Korisnik usluge i Isporuitelj rjeavati e sva sporna pitanja sporazumno, a ako to nije

mogue nadlean je Opinski sud u Vukovaru.

lanak 14. Za odnose izmeu ugovorenih strana koje nisu ureeni ovim Opim uvjetima primjenjivat

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 20

e se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o obveznim odnosima.

lanak 15 Ovi Opi uvjeti objavit e se u Slubenom glasniku Opine Borovo,na oglasnoj ploi

Isporuitelja i Internet stranici Opine Borovo.

lanak 16. Ovi opi uvjeti stupaju na snagu narednog dana u odnosu na dan objave u Slubenom

glasniku Opine Borovo 10/18 , a primjenjuju se od dana 26.11.2018. DIREKTORICA Ljiljana Jakovljevi, dipl.oec. KLASA: 363-02/18-01/01 UrBroj: 2196-04-05-18-01-4 Borovo, 23. studenog 2018.

CJENIK DIMNJAARSKIH USLUGA

Naziv usluge Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a PDV

Cijena sa PDV-om

Domainstva

Kontrola i ienje dimnjaka na kruta i tekua goriva od 1.10. dod 30.04. etiri puta godinje po odluci kom 20,00 5,00 25,00 Kontrola i ienje dimnjaka na koje su prikljuena plinska loita, tri puta godinje po odluci kom 20,00 5,00 25,00 ienje ventilacijskih kanala jedanput godinje po odluci kom 24,00 6,00 30,00 ienje talonice jedanput godiinje po odluci kom 0,00 0,00 0,00 Kontrola fasadnih plinskih troila jedanput godinje po odluci kom 10,00 2,50 12,50 Kontrola i ienje dimnjaka izvan upotrebe jedanput godinje po odluci kom 40,00 10,00 50,00 Ispaljivanje dimnjaka m 30,00 7,50 37,50 ienje tednjaka na kruta i tekua goriva kom 40,00 10,00 50,00 ienje obinih pei na kruta i tekua goriva kom 40,00 10,00 50,00 ienje centralnih pei na kruta i tekua goriva kom 50,00 12,50 62,50 ienje dimovodnih cijevi po dunom metru m 5,00 1,25 6,25

Broj 10. SLUBENI GLASNIK Stranica 21

Poslovni subjekti

Kontrola i ienje dimnjaka na kruta i tekua goriva od 1.10. dod 30.04. etiri puta godinje po odluci kom 40,00 10,00 50,00 Kontrola i ienje dimnjaka na koje su prikljuena plinska loita, tri puta godinje po odluci kom 40,00 10,00 50,00 Kontrola fasadnih plinskih troila jedanput godinje po odluci kom 20,00 5,00 25,00 Kontrola i ienje dimnjaka izvan upotrebe jedanput godinje po odluci kom 80,00 20,00 100,00 ienje dimovodnih cijevi po dunom metru m 10,00 2,50 12,50 Centralne pei do 50 kw kom 300,00 75,00 375,00 Centralne pei do 100-200 kw kom 400,00 100,00 500,00 Centralne pei do 200 - 500 kw kom 550,00 137,50 687,50 Centralne pei do preko 500 kw kom 3.000,00 750,00 3.750,00 Naknada za izgubljeno vrijeme i stvarno uinjene druge trokove ako korisnik odbije uslugu (% od ponuene cijene) % 80,00 80,00 80,00 Norma sat - za sve ostale dimnjaarske usluge koje nisu obuhvaenje ovim cjenikom sat 24,00 6,00 30,00 Ovaj cjenik vai od 26.11.2018.

DIREKTORICA Ljiljana Jakovljevi, dip.oec