of 12 /12
Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: 881-162 LIST IZLAZI PREMA POTREBI GODINA XXII., BROJ 5. SENJ, 28. SRPNJA 2016. SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA

SLUŽBENI GLASNIK - Senj

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK - Senj

LIST IZLAZI PREMA POTREBI
GODINA XXII., BROJ 5.
SENJ, 28. SRPNJA 2016.
SLUBENI GLASNIK GRADA SENJA
SLUBENI LIST GRADA SENJA
br. 5. - od 28. srpnja 2016. SLUBENI GLASNIK GRADA SENJA
503
GRAD SENJ
1. Frankopanski trg i dio Ul. V. Novaka subotom od 7,00-13,00 sati na rok od jedne godine
Lokacija br. 1 1 mjesto 3,00 m2 štand trgovaka Lokacija br. 2 1 mjesto 8,00 m2 štand trgovaka Lokacija br. 3 1 mjesto 6,00 m2 štand trgovaka Lokacija br. 4 1 mjesto 8,00 m2 štand trgovaka Lokacija br. 5 1 mjesto 6,00 m2 štand trgovaka Lokacija br. 6 1 mjesto 6,00 m2 štand trgovaka Lokacija br. 7 1 mjesto 12,00 m2 štand trgovaka Lokacija br. 8 1 mjesto 8,00 m2 štand trgovaka Lokacija br. 9 1 mjesto 8,00 m2 Štand trgovaka
Lokacija br. 10 1 mjesto 6,00 m2 štand trgovaka Lokacija br. 11 1 mjesto 8,00 m2 štand trgovaka Lokacija br. 12 1 mjesto 12,00 m2 štand trgovaka Lokacija br. 13 1 mjesto 8,00 m2 štand trgovaka
2. Plato nasuprot gimnazije na rok od tri mjeseca- ljetna sezona
Lokacija 1. 1 mjesto 6,00 m2 štand Trgovaka – suveniri, plani rekviziti
Lokacija 2. 1 mjesto 6,00 m2 štand Trgovaka – suveniri, plani rekviziti
Lokacija 3. 1 mjesto 6,00 m2 štand Trgovaka – suveniri, plani rekviziti
3.Pavlinski trg i Ulica Potok – 15.06-15.09. 1 m jesto 6,00 m2
Štandovi /obveza korištenja štanda u vlasništvu Grada
Promocija turistikih izleta
SLUBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 5. - od 28. srpnja 2016.
504
Prodaja biljnih preparata, ajeva od ljekovitog bilja, krema, losiona, eterinih ulja i sl. proizvoda iu vlastite proizvodnje
1 mjesto 6,00 m2
Prodaja autohtonih suvenira i proizvoda iz vlastite proizvodnje (staklo, kamen, keramika, drvo , mediteranski proizvodi, med, bilje i sl.)
1 mjesto 6,00 m2 Prodaja eterinih ulja
1 mjesto 6,00 m2 Prodaja slika
1 mjesto 6,00 m 2 Prodaja kokica, šeerne vune, mini fritica
1 mjesto 6,00 m2 Prodaja kokica, šeerne vune, mini fritica
1 mjesto 6,00 m2
Prodaja autohtonih suvenira i proizvoda iz vlastite proizvodnje (staklo, kamen, keramika, drvo , mediteranski proizvodi, med, bilje i sl.)
1 mjesto 6,00 m2
Prodaja autohtonih suvenira i proizvoda iz vlastite proizvodnje (staklo, kamen, keramika, drvo , mediteranski proizvodi, med, bilje i sl.)
4.Na parkiralištu za tvravu Nehaj na rok do 5 godina
lokacija br. 1. 1 mjesto 16,00 m2 kiosk
turistika agencija posredovanje u domainstvu -organiziranje putovanja
5.Uz D8 na ulazu u Škver na rok do 5 godina 1 mjesto 12,00 m2 kiosk turistika agencija
br. 5. - od 28. srpnja 2016. SLUBENI GLASNIK GRADA SENJA
505
6.Uz D8 uz parkiralište u 1. Dragi na rok do 5 godina Lokacija br.1 1 mjesto 12,00 m2 kiosk Turistika agencija LUKOVO
U centru mjesta Na rok od tri mjeseca
Lokacija br.1. 1 mjesto 6,00 m2 Štand trgovaka – voe i povre
Lokacija br.2. 1 mjesto 6,00 m2 štand
prodaja autohtonih suvenira i proizvoda iz vlastite proizvodnje (staklo, kamen, keramika, drvo mediteranski proizvodi, med, bilje i sl.)
KLADA
na rok od 3 mjeseca 1 mjesto 6,00 m2 Štand
prodaja autohtonih suvenira i proizvoda iz vlastite proizvodnje (staklo, kamen, keramika, drvo mediteranski proizvodi, med, bilje i sl.)
STARIGRAD
na rok od tri mjeseca 1 mjesto 6,00 m2 kiosk
prodaja autohtonih suvenira i proizvoda iz vlastite proizvodnje (staklo, kamen, keramika, drvo mediteranski proizvodi, med, bilje i sl.)
STINICA 1.U luci uz bivši restoran na dijelu k..br. 2338/1 na rok do 5 godina
1 mjesto 12,00 m2 kiosk jednostavne ugostiteljske usluge
2.Pored vodospreme u novom naselju na rok od tri mjeseca
2 mjesta 6,00 m2 štand trgovaka – prodaja voa i povra
3.Pored vodospreme u novom naselju na rok od tri mjeseca
1 mjesto 6,00 m2 štand
trgovaka – prodaja planih rekvizita
4.Na trgu Piaceta na rok do 5 godina 1 mjesto 8,00 m2 kiosk
trgovaka – prodaja pekarskih proizvoda
JABLANAC 1.Ispred montanog objekta kod trgovine na rok od tri mjeseca
1 mjesto 4,00 m2 štand trgovaka –prodaja
voa i povra
SLUBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 5. - od 28. srpnja 2016.
506
1 mjesto 6,00 m2
Trgovaka prodaja mlijenih proizvoda
SVETI JURAJ 1.Na platou desno od gostione «Gušti» na rok do 5 godina
1 mjesto 10,00 m2 kiosk trgovaka – prodaja
novina i dr.
1 mjesto 10,00 m2 kiosk
trgovaka – prodaja pekarskih proizvoda
1 mjesto 10,00 m2 kiosk trgovaka –
prodaja sladoleda
PRIZNA 1.Na platou 50 m prije naplatne kuice za trajekt Na rok od 5 godina
1 mjesto 12,00 m2 kiosk
jednostavne ugostiteljske usluge.
priprema i prodaja hrane i pekarskih proizvoda
3.Na platou na dijelu k.br. 1045/26 Na rok od tri mjeseca
1 mjesto 12,00 m2
br. 5. - od 28. srpnja 2016. SLUBENI GLASNIK GRADA SENJA
507
SLUBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 5. - od 28. srpnja 2016.
508
br. 5. - od 28. srpnja 2016. SLUBENI GLASNIK GRADA SENJA
509
Na temelju lanka 12. stavka 3. vezano za odredbe lanka 53. Zakona o ustanovama (« Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), lanka 16. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13), lanka 31. Statuta Grada Senja («Slubeni glasnik Grada Senja» br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 - proišeni tekst i 6/14), Gradsko vijee Grada Senja na svojoj 29. sjednici, odranoj 27. srpnja 2016. godine, donijelo je, slijedeu
O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima „Sportski objekti Nehaj“
lanak 1.
U Odluci o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima „Sportski objekti Nehaj“ 3/96, 6/98, 6/07, 3/14, 1/16) u lanku 7. stavak 2 mijenja se i glasi:
„Za ravnatelja Ustanove moe biti izabrana osoba koja ima visoku strunu spremu, te najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva.“
lanak 2.
Ove Izmjene Odluke stupaju na snagu dan nakon objave u „Slubenom glasniku Grada Senja“.
KLASA: 620-01/16-01/14 URBROJ: 2125-03/01-16-02 Senj, 27. srpnja 2016.
Predsjednik Gradskog vijea: Berislav Grani, oec., v.r.
Na temelju lanka 54. Zakona o ustanovama («Narodne novine» br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), lanka 35. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumaenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), lanka 31. stavka 1. al. 15. Statuta Grada Senja («Slubeni glasnik Grada Senja« broj 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 - proišeni tekst i 6/14), Gradsko vijee Grada Senja na svojoj 29. sjednici, odranoj 27. srpnja 2016. godine, donosi, slijedei
Z A K L J U A K
1. Gradsko vijee Grada Senja daje prethodnu suglasnost na Izmjene i dopune Statuta
Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima „Sportski objekti Nehaj“ S. S. Kranjevia 1/a, Senj, koje je Upravno vijee usvojilo na svojoj 8. sjednici, odranoj dne. 9. lipnja 2016. godine na nain da se mijenja lanak 29. Statuta, te isti sada glasi:
„ Za ravnatelja Ustanove moe biti izabrana osoba koja ima visoku strunu spremu, te najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva.
2. Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i bit e objavljen u «Slubenom
glasniku Grada Senja» .
GRADSKO VIJEE GRADA SENJA
Predsjednik Gradskog vijea: Berislav Grani, oec., v.r.
Na temelju lanka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i ouvanju kulturnih dobara („Narodne novine” br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14), Uredbe o izmjenama Zakona o zaštiti i ouvanju kulturnih dobara („Narodne novine” br. 98/15) i lanka 31. Statuta Grada Senja („Slubeni glasnik Grada Senja“ br.6/09,2/13, 6/13), Gradsko vijee Grada Senja na svojoj 29. sjednici odranoj dana 27. srpnja 2016. godine donijelo je
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VISINI SPOMENIKE
RENTE GRADA SENJA
lanak 1.
U Odluci o visini spomenike rente Grada Senja („Slubeni glasnik Grada Senja“ br. 10/11) lanak 5 mijenja se i glasi:
„ (1) Spomenika renta za obveznike koji gospodarsku djelatnost obavljaju u objektima koji se nalaze na podruju predmeta zaštite iz lanka 3.stavak 1. ove Odluke, ovisno o djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru iznosi:
SLUBENI GLASNIK GRADA SENJA br. 5. - od 28. srpnja 2016.
510
MJESENO Trgovina openito 3 Trgovina biuterijom i suvenirima 4 Trgovina satovima, optikom i nakitom 4 Trgovina pirotehnikom 4 Arhitektonske djelatnosti, projektiranje,geodetske usluge 4
Fotografske djelatnosti 3 Taksi sluba 3 Prodaja lijekova 4 Uslune djelatnosti u vezi s prijevozom 3 Hoteli i slian smještaj 1 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluivanje hrane 3
Djelatnosti pripreme i usluivanja pia 3 Telekomunikacije, poštanske i kurirske djelatnosti 4
Opskrba elektrinom energijom 4 Javnobiljenike i odvjetnike usluge 4 Gospodarenje vodom, proišavanje i opskrba vodom 4
Banke i ostalo novarsko poslovanje 4 Raunovodsstveni servisi 4 Djelatnost osiguranja i mirovinskih fondova 4 Putnike i turistike agencije te s njima povezane djelatnosti 4
Agencija za posredovanje, špediciju ili promet nekretninama 4
Djelatnost kockanja i klaenja 4 Ribarnice 1 Prodaja pekarskih proizvoda 3 Frizerski i brijaki saloni 3 Ostale nespomenute djelatnosti 1
lanak 2
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Slubenom glasniku Grada Senja“.
KLASA:612-08/16-01/20 URBROJ: 2125-03/01-16-02 Senj, 27. srpnja 2016.
GRADSKO VIJEE GRADA SENJA
br. 5. - od 28. srpnja 2016. SLUBENI GLASNIK GRADA SENJA
511
SADRAJ
AKTI GADSKOG VIJEA Odluka o VI. Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata ............................................................................................. 503 Zakljuak o prihvaanju izvješa Povjerenstva za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva .. 506 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima “Sportski objekti Nehaj” .................................................................................. 509 Zakljuak o davanju predhodne suglasnosti za Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima “Sportski objekti Nehaj” .................................................................................. 509 Odluka o izmjeni Odluke o visini spomenike rente Grada Senja ........................................................................... 509
“Slubeni Glasnik” - Slubeno glasilo Grada Senja Izdava: Grad Senj
Glavna i odgovorna urednica: Maja Matii, mag. iur., proelnica odjela za lokalnu samoupravu i upravu, tel.: 053/881-162
Tisak: Jadranska tiskara Senj d.o.o., tel.: 053/881-302 Slubeni glasnik objavljuje se i na web stranici: www.senj.hr