of 136 /136
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN ______________________________________________________________________________ BROJ: 3 PAŠMAN, 22. svibnja 2018. godine GODINE: IV AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pašman za 2017. godinu 3 Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Pašman za razdoblje od 01. 07. 2017. - 31. 12 2017. godine. 45 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu 51 Odluka o komunalnom redu 52 Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Pašman 103 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Pašman 109 Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Pašman 111 Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 112 Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 121 Odluka o plaći i koeficijentima dužnosnika Općine Pašman 122 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 123

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN - opcinapasman.hropcinapasman.hr/wp-content/uploads/2018/05/SLUŽBENI-GLASNIK-3-18.-1.pdf · Stranica 5 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN -...

 • SLUŽBENI GLASNIK

  OPĆINE PAŠMAN ______________________________________________________________________________ BROJ: 3 PAŠMAN, 22. svibnja 2018. godine GODINE: IV

  AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN

  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pašman za 2017. godinu 3 Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Pašman za razdoblje

  od 01. 07. 2017. - 31. 12 2017. godine. 45 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu 51 Odluka o komunalnom redu 52 Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Pašman 103 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području

  Općine Pašman 109 Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na

  području Općine Pašman 111 Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 112 Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 121 Odluka o plaći i koeficijentima dužnosnika Općine Pašman 122 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova

  Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 123

 • Stranica 2 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

 • Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik Općina Pašman“ broj 1/18) Općinsko vijeće Općine Pašman na 10.sjednici održanoj dana 21. svibnja 2018. godine donosi

  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PAŠMAN

  ZA 2017. GODINU I. OPĆI DIO

  Članak 1.

  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pašman za 2017. godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživa sredstva iz predhodnih godina kako slijedi: Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks

  2016 (1) 2017.(2) 2017.(3) (3/1) (3/2)

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  Prihodi poslovanja 9.032.226,15 13.340.980,58 11.425.630,83 126,50 85,64

  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

  Rashodi poslovanja 9.418.692,66 8.821.929,35 8.480.279,98 90,04 96,13

  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.237.412,00 3.756.083,97 3.708.209,00 299,67 98,73

  RAZLIKA - MANJAK -1.623.878,51 767.967,26 -762.858,15 46,98 -99,33

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

  Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 1.269,38 1.269,38 0,00 100,00

  NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 -1.269,38 -1.269,38 0,00 100,00

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIG GODINA (MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA) -770.775,57 -770.775,57 0,00 0,00 0,00

  D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA DJEČJI VRTIĆ (Manjak prihoda i rezerviranja 4.077,69 4.077,69 0,00

  VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -766.697,88

  -766.697,88 -1.530.825,41 0,00 0,00

 • Stranica 4 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  Članak 2. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji ostvaren je kako slijedi:

  Račun / opis Izvršenje 2016. Izvorni plan 2017. Izvršenje 2017. Indeks 3/1 Indeks 3/2

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5

  6 Prihodi poslovanja 9.032.226,15 13.340.980,58 11.425.630,83 126,50% 85,64%

  61 Prihodi od poreza 4.648.399,48 6.729.460,60 5.823.821,07 125,29% 86,54%

  611 Porez i prirez na dohodak 2.194.325,83 2.267.000,00 2.096.540,97 95,54% 92,48% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.194.325,83 2.096.540,97 95,54% 0,00%

  613 Porezi na imovinu 2.308.345,16 4.292.460,60 3.611.022,95 156,43% 84,12% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 1.257.497,93 1.353.419,60 107,63% 0,00%

  6134 Povremeni porezi na imovinu 1.050.847,23 2.257.603,35 214,84% 0,00%

  614 Porezi na robu i usluge 145.728,49 170.000,00 116.257,15 79,78% 68,39%

  6142 Porez na promet 71.651,90 101.942,52 142,27% 0,00% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 74.076,59 14.314,63 19,32% 0,00% 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 242.543,25 2.519.562,16 2.578.929,30 1063,29% 102,36%

  633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 204.000,00 2.517.782,16 2.577.169,30 1263,32% 102,36%

  6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 45.000,00 689.387,14 1531,97% 0,00%

  6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 159.000,00 1.887.782,16 1187,28% 0,00%

  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 37.143,25 0,00

  0,00% 0,00%

  6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 37.143,25 0,00% 0,00% 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 1.400,00 1.780,00 1.760,00 125,71% 98,88% 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 1.400,00 1.760,00 125,71% 0,00%

  64 Prihodi od imovine 459.893,13 743.655,43 492.588,28 107,11% 66,24%

 • Stranica 5 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  641 Prihodi od financijske imovine 12.466,52 13.692,73 5.037,32 40,41% 36,79% 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.329,25 808,36 34,70% 0,00%

  6414 Prihodi od zateznih kamata 10.137,27 4.228,96 41,72% 0,00%

  642 Prihodi od nefinancijske imovine 447.426,61 729.962,70 487.550,96 108,97% 66,79%

  6421 Naknade za koncesije 68.806,33 10.112,07 14,70% 0,00%

  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 229.049,46 257.288,00 112,33% 0,00%

  6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 8.517,96 140.876,72 1653,88% 0,00%

  6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 141.052,86 79.274,17 56,20% 0,00% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.642.531,63 3.275.662,39 2.486.801,06 68,27% 75,92%

  651 Upravne i administrativne pristojbe 98.940,78 188.759,47 85.699,54 86,62% 45,40%

  6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 3.940,78 5.699,54 144,63% 0,00%

  6514 Ostale pristojbe i naknade 95.000,00 80.000,00 84,21% 0,00%

  652 Prihodi po posebnim propisima 292.151,53 586.902,92 326.407,51 111,73% 55,62%

  6526 Ostali nespomenuti prihodi 292.151,53 326.407,51 111,73% 0,00%

  653 Komunalni doprinosi i naknade 3.251.439,32 2.500.000,00 2.074.694,01 63,81% 82,99%

  6531 Komunalni doprinosi 2.839.197,05 1.610.433,53 56,72% 0,00%

  6532 Komunalne naknade 412.242,27 464.260,48 112,62% 0,00% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 34.592,00 23.640,00 21.310,81 61,61% 90,15% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 34.592,00 23.640,00 21.310,81 61,61% 90,15%

  6631 Tekuće donacije 27.000,00 17.640,00 65,33% 0,00%

  6632 Kapitalne donacije 7.592,00 3.670,81 48,35% 0,00%

  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 4.266,66 49.000,00 22.180,31 519,85% 45,27%

  681 Kazne i upravne mjere 4.266,66 10.000,00 5.683,33 133,20% 56,83%

  6819 Ostale kazne 4.266,66 5.683,33 133,20% 0,00%

  683 Ostali prihodi

  39.000,00 16.496,98 0,00% 42,30%

  6831 Ostali prihodi 16.496,98 0,00% 0,00%

  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

  5.000,00

  0,00% 0,00% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

  5.000,00

  0,00% 0,00%

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

  5.000,00

  0,00% 0,00%

  3 Rashodi poslovanja 9.418.692,66 8.821.929,35 8.480.279,98 90,04% 96,13%

 • Stranica 6 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  31 Rashodi za zaposlene 1.238.850,97 1.232.548,95 1.228.074,94 99,13% 99,64%

  311 Plaće (Bruto) 1.026.113,91 1.028.795,60 1.024.978,49 99,89% 99,63%

  3111 Plaće za redovan rad 1.026.113,91 1.024.978,49 99,89% 0,00%

  312 Ostali rashodi za zaposlene 36.253,00 26.800,00 26.800,00 73,92% 100,00%

  3121 Ostali rashodi za zaposlene 36.253,00 26.800,00 73,92% 0,00%

  313 Doprinosi na plaće 176.484,06 176.953,35 176.296,45 99,89% 99,63%

  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 159.040,13 158.871,75 99,89% 0,00% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 17.443,93 17.424,70 99,89% 0,00%

  32 Materijalni rashodi 5.069.777,40 4.601.817,38 4.311.767,43 85,05% 93,70%

  321 Naknade troškova zaposlenima 159.291,14 190.510,55 181.220,89 113,77% 95,12%

  3211 Službena putovanja 111.077,14 123.842,89 111,49% 0,00% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.064,00 39.568,00 101,29% 0,00%

  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.150,00 17.810,00 194,64% 0,00%

  322 Rashodi za materijal i energiju 878.064,65 639.780,23 623.727,54 71,03% 97,49%

  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 92.009,75 70.944,68 77,11% 0,00%

  3222 Materijal i sirovine 23.216,67 19.122,23 82,36% 0,00%

  3223 Energija 359.593,91 357.657,21 99,46% 0,00% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 296.928,09 173.363,22 58,39% 0,00%

  3225 Sitni inventar i auto gume 105.834,98 2.371,20 2,24% 0,00%

  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 481,25 269,00 55,90% 0,00%

  323 Rashodi za usluge 3.772.316,70 3.238.312,13 3.045.824,02 80,74% 94,06%

  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 85.644,74 79.498,65 92,82% 0,00%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.779.892,25 2.055.998,48 73,96% 0,00%

  3233 Usluge promidžbe i informiranja 71.296,62 103.811,50 145,61% 0,00%

  3234 Komunalne usluge 184.334,06 115.499,27 62,66% 0,00%

  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.217,50 15.404,50 247,76% 0,00%

  3237 Intelektualne i osobne usluge 252.568,19 411.658,65 162,99% 0,00%

  3238 Računalne usluge 82.372,31 101.294,81 122,97% 0,00%

  3239 Ostale usluge 309.991,03 162.658,16 52,47% 0,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

  1.500,00 531,24 0,00% 35,42%

  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 531,24 0,00% 0,00%

 • Stranica 7 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.104,91 531.714,47 460.463,74 177,03% 86,60% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 49.449,16 204.716,74 413,99% 0,00%

  3292 Premije osiguranja 3.340,51 1.371,55 41,06% 0,00%

  3293 Reprezentacija 75.624,86 90.367,88 119,49% 0,00%

  3294 Članarine i norme 28.017,42 31.846,22 113,67% 0,00%

  3295 Pristojbe i naknade 11.377,50 8.926,05 78,45% 0,00%

  3296 Troškovi sudskih postupaka 752,88 7.000,00 929,76% 0,00%

  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.542,58 116.235,30 126,97% 0,00%

  34 Financijski rashodi 14.643,24 33.810,00 31.244,86 213,37% 92,41%

  343 Ostali financijski rashodi 14.643,24 33.810,00 31.244,86 213,37% 92,41%

  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.641,31 17.132,49 117,01% 0,00%

  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1,93 14.112,37 731210,88% 0,00%

  35 Subvencije 190.468,20 1.500,00 1.500,00 0,79% 100,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 190.468,20

  0,00% 0,00%

  3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 190.468,20 0,00% 0,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

  1.500,00 1.500,00 0,00% 100,00%

  3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.500,00 0,00% 0,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.812,38 10.000,00 6.747,61 99,05% 67,48%

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.812,38 10.000,00 6.747,61 99,05% 67,48%

  3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 6.812,38 6.747,61 99,05% 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 400.400,00 396.700,00 363.900,00 90,88% 91,73% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.400,00 396.700,00 363.900,00 90,88% 91,73%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 353.700,00 325.500,00 92,03% 0,00%

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 46.700,00 38.400,00 82,23% 0,00%

  38 Ostali rashodi 2.497.740,47 2.545.553,02 2.537.045,14 101,57% 99,67%

  381 Tekuće donacije 939.776,01 898.178,86 890.170,98 94,72% 99,11%

  3811 Tekuće donacije u novcu 939.776,01 890.170,98 94,72% 0,00%

  382 Kapitalne donacije 1.554.364,46 1.643.274,16 1.643.274,16 105,72% 100,00%

  3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.554.364,46 1.643.274,16 105,72% 0,00%

 • Stranica 8 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  386 Kapitalne pomoći 3.600,00 4.100,00 3.600,00 100,00% 87,80% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 3.600,00 3.600,00 100,00% 0,00%

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.237.412,00 3.756.083,97 3.708.209,00 299,67% 98,73% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 517.060,14 1.906.638,15 1.876.974,37 363,01% 98,44%

  412 Nematerijalna imovina 517.060,14 1.906.638,15 1.876.974,37 363,01% 98,44%

  4124 Ostala prava 284.310,14 1.752.974,37 616,57% 0,00%

  4126 Ostala nematerijalna imovina 232.750,00 124.000,00 53,28% 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 720.351,86 1.001.410,32 983.199,13 136,49% 98,18%

  421 Građevinski objekti 163.557,50 259.996,25 273.371,25 167,14% 105,14%

  4212 Poslovni objekti 128.412,50 273.371,25 212,89% 0,00%

  4214 Ostali građevinski objekti 35.145,00 0,00% 0,00%

  422 Postrojenja i oprema 70.534,51 450.075,69 438.489,50 621,67% 97,43%

  4221 Uredska oprema i namještaj 3.175,00 68.987,25 2172,83% 0,00%

  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 26.300,00 1.998,00 7,60% 0,00%

  4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 22.087,50 0,00% 0,00%

  4226 Sportska i glazbena oprema 8.250,00 0,00% 0,00%

  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 18.972,01 359.254,25 1893,60% 0,00%

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 486.259,85 291.338,38 271.338,38 55,80% 93,14%

  4262 Ulaganja u računalne programe 44.823,38 0,00% 0,00%

  4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 62.500,00 91.140,00 145,82% 0,00%

  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 423.759,85 135.375,00 31,95% 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

  848.035,50 848.035,50 0,00% 100,00%

  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

  848.035,50 848.035,50 0,00% 100,00%

  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 848.035,50 0,00% 0,00%

  Članak 3.

  Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja ostvareni su kako slijedi:

 • Stranica 9 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  Račun / opis Izvršenje 2016. Izvorni plan 2017. Izvršenje 2017. Indeks 3/1 Indeks 3/2 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA

  FINANCIRANJA 1 2 3 4 5

  SVEUKUPNI PRIHODI 9.032.226,15 13.345.980,58 11.425.630,83 126,50% 85,61%

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.166.830,71 7.649.847,50 6.428.347,13 124,42% 84,03%

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 5.166.830,71 7.649.847,50 6.428.347,13 124,42% 84,03%

  Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.545,00 2.545,00 0,00% 100,00%

  Izvor 3.2. Vlastiti prihodi DV- suf. roditelja 2.545,00 2.545,00 0,00% 100,00%

  Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.516.681,65 3.067.057,92 2.317.376,00 65,90% 75,56%

  Izvor 4.1. Nakn. za konc. na pomo. dobru 68.806,33 80.000,00 10.112,07 14,70% 12,64%

  Izvor 4.3. Prihodi od boravišne pristojbe 95.000,00 180.000,00 80.000,00 84,21% 44,44%

  Izvor 4.4. Prihodi od komunalnog doprinosa 2.839.197,05 2.000.000,00 1.610.433,53 56,72% 80,52%

  Izvor 4.5. Prihodi od komunalne naknade 412.242,27 500.000,00 464.260,48 112,62% 92,85%

  Izvor 4.8. Prihodi za katastarsku namjenu 101.436,00 300.000,00 145.512,00 143,45% 48,50% Izvor 4.9. Sredstva za doprinose za osobe primljene na struč. osposoblj 7.057,92 7.057,92 0,00% 100,00%

  Izvor 5. PRIHODI OD POMOĆI 269.543,25 2.519.562,16 2.578.929,30 956,78% 102,36%

  Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz žup. proračuna 45.000,00 200.000,00 169.556,69 376,79% 84,78% Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 9.000,00 200.000,00 0,00% 0,00%

  Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 1.887.782,16 1.887.782,16 1258,52% 100,00%

  Izvor 5.5. Fond za zaštitu okoliša 37.143,25 0,00 0,00% 0,00%

  Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.400,00 230.000,00 519.830,45 37130,75% 226,01%

  Izvor 5.9. Tekuća pomoć iz državnog proračuna PK 1.780,00 1.760,00 0,00% 98,88%

  Izvor 6. PRIHODI OD DONACIJA 7.592,00 23.640,00 21.310,81 280,70% 90,15%

  Izvor 6.1. Donacije 7.592,00 19.640,00 17.640,00 232,35% 89,82%

  Izvor 6.2. Donacije PK 4.000,00 3.670,81 0,00% 91,77% Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71.578,54 5.000,00 0,00% 0,00%

  Izvor 9. Vlastiti prihodi DV 78.328,00 77.122,59 0,00% 98,46%

  Izvor 9.1. Vlastiti prihodi DV-sufinanciranje roditelja 77.300,00 76.095,50 0,00% 98,44%

  Izvor 9.2. Vlastiti prihodi DV 1.028,00 1.027,09 0,00% 99,91%

  SVEUKUPNI RASHODI 10.656.104,66 12.578.013,32 12.188.488,98 114,38% 96,90%

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.623.958,15 8.980.292,30 8.667.983,28 113,69% 96,52%

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 7.623.958,15 8.980.292,30 8.667.983,28 113,69% 96,52%

 • Stranica 10 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 132.291,52 82.405,69 73.153,37 55,30% 88,77%

  Izvor 3.2. Vlastiti prihodi DV- suf. roditelja 69.791,52 78.328,00 69.352,12 99,37% 88,54%

  Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja-DV 4.077,69 3.801,25 0,00% 93,22%

  Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.657.444,73 3.022.338,64 3.054.716,32 114,95% 101,07%

  Izvor 4.0. Ostali prihodi za posebne namjene 39.000,00 39.000,00 0,00% 100,00%

  Izvor 4.1. Nakn. za konc. na pomo. dobru 86.279,40 86.279,40 0,00% 100,00%

  Izvor 4.3. Prihodi od boravišne pristojbe 176.502,45 102.873,00 74.117,84 41,99% 72,05%

  Izvor 4.4. Prihodi od komunalnog doprinosa 1.693.148,63 1.744.036,24 1.693.821,95 100,04% 97,12%

  Izvor 4.5. Prihodi od komunalne naknade 635.978,32 1.048.650,00 1.160.965,89 182,55% 110,71%

  Izvor 4.8. Prihodi za katastarsku namjenu 151.815,33 0,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor 4.9. Sredstva za doprinose za osobe primljene na struč. osposoblj 1.500,00 531,24 0,00% 35,42%

  Izvor 5. PRIHODI OD POMOĆI 214.543,25 488.976,69 388.963,64 181,30% 79,55%

  Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz žup. proračuna 9.000,00 119.556,69 19.556,69 217,30% 16,36%

  Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 350.000,00 350.000,00 233,33% 100,00%

  Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.400,00 1.780,00 1.766,95 126,21% 99,27%

  Izvor 5.8. Tekuća pomoć fizičkih osoba 7.000,00 17.640,00 17.640,00 252,00% 100,00%

  Izvor 6. PRIHODI OD DONACIJA 27.867,01 4.000,00 3.672,37 13,18% 91,81%

  Izvor 6.1. Donacije 27.867,01 4.000,00 3.672,37 13,18% 91,81%

  Članak 4.

  Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji ostvareni su kako slijedi:

  Račun/Opis Izvršenje 2016 Izvorni plan 2017 Izvršenje 2017 Indeks 3/1 Indeks 3/2

  1 2 3 4 5

  SVEUKUPNO RASHODI 10.656.104,66 12.578.013,32 12.188.488,98 114,38% 96,90%

  0111 Izvršna i zakonodavna tijela 204.141,59 394.983,92 379.271,98 185,79% 96,02%

  3 Rashodi poslovanja 204.141,59 394.983,92 379.271,98 185,79% 96,02%

  32 Materijalni rashodi 204.141,59 394.983,92 379.271,98 185,79% 96,02%

  0112 Financijski i fiskalni poslovi 52.584,81 115.500,00 76.695,82 145,85% 66,40%

 • Stranica 11 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  3 Rashodi poslovanja 52.584,81 115.500,00 76.695,82 145,85% 66,40%

  32 Materijalni rashodi 40.147,80 84.000,00 47.772,27 118,99% 56,87%

  34 Financijski rashodi 12.437,01 31.500,00 28.923,55 232,56% 91,82%

  0131 Opće usluge vezane za službenike 1.142.169,28 1.142.790,90 1.134.902,44 99,36% 99,31%

  3 Rashodi poslovanja 1.142.169,28 1.142.790,90 1.134.902,44 99,36% 99,31%

  31 Rashodi za zaposlene 992.757,14 956.155,35 956.260,55 96,32% 100,01%

  32 Materijalni rashodi 149.412,14 186.635,55 178.641,89 119,56% 95,72%

  0133 Ostale opće usluge 1.609.698,88 1.484.944,17 1.351.446,89 83,96% 91,01%

  3 Rashodi poslovanja 1.598.918,88 1.440.120,79 1.306.623,51 81,72% 90,73%

  32 Materijalni rashodi 1.142.747,00 1.166.370,79 1.036.277,26 90,68% 88,85%

  38 Ostali rashodi 456.171,88 273.750,00 270.346,25 59,26% 98,76%

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.780,00 44.823,38 44.823,38 415,80% 100,00%

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.780,00 44.823,38 44.823,38 415,80% 100,00%

  0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 722.019,48 467.110,00 477.232,61 66,10% 102,17%

  3 Rashodi poslovanja 264.562,17 10.000,00 6.747,61 2,55% 67,48%

  32 Materijalni rashodi 257.749,79 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.812,38 10.000,00 6.747,61 99,05% 67,48%

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 457.457,31 457.110,00 470.485,00 102,85% 102,93% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 302.744,81 197.113,75 197.113,75 65,11% 100,00%

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 154.712,50 259.996,25 273.371,25 176,70% 105,14%

  0220 Civilna obrana 1.359,00 1.359,00 100,00%

  3 Rashodi poslovanja

  1.359,00 1.359,00

  100,00%

  32 Materijalni rashodi 1.359,00 1.359,00 100,00%

  0320 Usluge protupožarne zaštite 200.000,00 270.000,00 270.000,00 135,00% 100,00%

  3 Rashodi poslovanja 200.000,00 270.000,00 270.000,00 135,00% 100,00%

  38 Ostali rashodi 200.000,00 270.000,00 270.000,00 135,00% 100,00% 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 100,00%

  3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 100,00%

  38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 100,00%

  0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 260.625,00 260.625,00 100,00%

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

  260.625,00 260.625,00

  100,00%

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 260.625,00 260.625,00 100,00%

  0412 Opći poslovi vezani uz rad 176.673,00 165.752,75 93,82%

 • Stranica 12 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

  176.673,00 165.752,75

  93,82%

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 176.673,00 165.752,75 93,82%

  0421 Poljoprivreda 7.000,00 9.500,00 9.500,00 135,71% 100,00%

  3 Rashodi poslovanja 7.000,00 9.500,00 9.500,00 135,71% 100,00%

  35 Subvencije 1.500,00 1.500,00 100,00%

  38 Ostali rashodi 7.000,00 8.000,00 8.000,00 114,29% 100,00%

  0423 Ribarstvo i lov 10.000,00 15.000,00 15.000,00 150,00% 100,00%

  3 Rashodi poslovanja 10.000,00 15.000,00 15.000,00 150,00% 100,00%

  38 Ostali rashodi 10.000,00 15.000,00 15.000,00 150,00% 100,00%

  045 Promet 155.312,50 0,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 155.312,50 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 155.312,50 0,00

  0451 Cestovni promet 93.000,00 0,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 93.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 93.000,00 0,00

  0452 Promet vodnim potovima 600.000,00 600.000,00 100,00%

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

  600.000,00 600.000,00

  100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 600.000,00 100,00%

  0473 Turizam 198.375,00 130.100,00 129.600,00 65,33% 99,62%

  3 Rashodi poslovanja 3.600,00 4.100,00 3.600,00 100,00% 87,80%

  38 Ostali rashodi 3.600,00 4.100,00 3.600,00 100,00% 87,80%

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 194.775,00 126.000,00 126.000,00 64,69% 100,00%

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 194.775,00 126.000,00 126.000,00 64,69% 100,00%

  0474 Višenamjenski razvojni projekti 15.234,86 9.375,00 9.375,00 61,54% 100,00%

  3 Rashodi poslovanja 12.475,01 32 Materijalni rashodi 12.475,01

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.759,85 9.375,00 9.375,00 339,69% 100,00%

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.759,85 9.375,00 9.375,00 339,69% 100,00%

  0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.018.021,90 2.806.053,56 2.798.455,59 274,89% 99,73%

  3 Rashodi poslovanja 866.206,57 2.806.053,56 2.798.455,59 323,07% 99,73%

  32 Materijalni rashodi 671.607,12 1.157.779,40 1.153.221,43 171,71% 99,61%

  35 Subvencije 190.468,20

  38 Ostali rashodi 4.131,25 1.648.274,16 1.645.234,16 39.824,12% 99,82%

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 151.815,33 0,00 0,00 0,00%

 • Stranica 13 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 151.815,33 0,00 0,00 0,00%

  0510 Gospodarenje otpadom 1.599.289,46 1.000,00

  3 Rashodi poslovanja 1.599.289,46 1.000,00 32 Materijalni rashodi 44.925,00 1.000,00

  38 Ostali rashodi 1.554.364,46 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 1.176.261,18 872.000,74 821.786,45 69,86% 94,24%

  3 Rashodi poslovanja 1.176.261,18 872.000,74 821.786,45 69,86% 94,24%

  32 Materijalni rashodi 1.176.261,18 872.000,74 821.786,45 69,86% 94,24%

  0620 Razvoj zajednice 22.000,00 1.129.524,40 1.099.860,62 4.999,37% 97,37%

  3 Rashodi poslovanja 22.000,00 20.000,00 20.000,00 90,91% 100,00%

  38 Ostali rashodi 22.000,00 20.000,00 20.000,00 90,91% 100,00%

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

  1.109.524,40 1.079.860,62

  97,33% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.109.524,40 1.079.860,62 97,33%

  0630 Opskrba vodom 50.000,00 23.308,97 46,62%

  3 Rashodi poslovanja

  50.000,00 23.308,97

  46,62%

  32 Materijalni rashodi 50.000,00 23.308,97 46,62%

  0640 Ulična rasvjeta 1.157.939,48 1.286.060,50 1.302.934,36 112,52% 101,31%

  3 Rashodi poslovanja 1.060.294,48 438.025,00 454.898,86 42,90% 103,85%

  32 Materijalni rashodi 1.060.294,48 438.025,00 454.898,86 42,90% 103,85%

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 97.645,00 848.035,50 848.035,50 868,49% 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 62.500,00 0,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.145,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 848.035,50 848.035,50 100,00% 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 62.500,00 111.140,00 91.140,00 145,82% 82,00%

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.500,00 111.140,00 91.140,00 145,82% 82,00%

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.500,00 111.140,00 91.140,00 145,82% 82,00%

  0721 Opće medicinske usluge 12.504,00 0,00

  3 Rashodi poslovanja 12.504,00 0,00 38 Ostali rashodi 12.504,00 0,00

  0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 75.995,94 72.997,98 75.995,94 100,00% 104,11%

 • Stranica 14 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  3 Rashodi poslovanja 75.995,94 72.997,98 75.995,94 100,00% 104,11%

  32 Materijalni rashodi 75.995,94 72.997,98 75.995,94 100,00% 104,11%

  0810 Službe rekreacije i sporta 97.000,00 105.000,00 105.000,00 108,25% 100,00%

  3 Rashodi poslovanja 97.000,00 105.000,00 105.000,00 108,25% 100,00%

  38 Ostali rashodi 97.000,00 105.000,00 105.000,00 108,25% 100,00%

  0820 Službe kulture 94.000,00 206.773,00 185.897,81 197,76% 89,90%

  3 Rashodi poslovanja 94.000,00 206.773,00 185.897,81 197,76% 89,90%

  32 Materijalni rashodi 50.000,00 30.688,94 61,38%

  38 Ostali rashodi 94.000,00 156.773,00 155.208,87 165,12% 99,00%

  0830 Službe emitiranja i izdavanja 125.000,00

  3 Rashodi poslovanja 125.000,00 32 Materijalni rashodi 125.000,00

  0911 Predškolsko obrazovanje 373.487,42 429.846,29 407.460,65 109,10% 94,79%

  3 Rashodi poslovanja 362.120,41 417.068,60 395.348,90 109,18% 94,79%

  31 Rashodi za zaposlene 246.093,83 276.393,60 271.814,39 110,45% 98,34%

  32 Materijalni rashodi 109.020,35 125.165,00 108.013,20 99,08% 86,30%

  34 Financijski rashodi 2.206,23 2.310,00 2.321,31 105,22% 100,49% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.800,00 13.200,00 13.200,00 275,00% 100,00%

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.367,01 12.777,69 12.111,75 106,55% 94,79%

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.367,01 12.777,69 12.111,75 106,55% 94,79%

  0912 Osnovno obrazovanje 38.868,88 2.000,00 2.000,00 5,15% 100,00%

  3 Rashodi poslovanja 38.868,88 2.000,00 2.000,00 5,15% 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 31.900,00

  38 Ostali rashodi 6.968,88 2.000,00 2.000,00 28,70% 100,00%

  094 Visoka naobrazba 209.000,00 166.000,00 166.000,00 79,43% 100,00%

  3 Rashodi poslovanja 209.000,00 166.000,00 166.000,00 79,43% 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 209.000,00 166.000,00 166.000,00 79,43% 100,00%

  096 Dodatne usluge u obrazovanju 13.200,00 13.200,00 100,00%

  3 Rashodi poslovanja

  13.200,00 13.200,00

  100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 13.200,00 13.200,00 100,00% 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 1.500,00 531,24 35,42%

 • Stranica 15 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  3 Rashodi poslovanja

  1.500,00 531,24

  35,42%

  32 Materijalni rashodi 1.500,00 531,24 35,42%

  1012 Invaliditet 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00% 100,00%

  3 Rashodi poslovanja 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00% 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00% 100,00%

  1020 Starost 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,00% 100,00%

  3 Rashodi poslovanja 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,00% 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,00% 100,00%

  1040 Obitelj i djeca 87.000,00 136.900,00 112.900,00 129,77% 82,47%

  3 Rashodi poslovanja 87.000,00 136.900,00 112.900,00 129,77% 82,47% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 87.000,00 136.900,00 112.900,00 129,77% 82,47% 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 40.300,00 52.655,86 43.855,86 108,82% 83,29%

  3 Rashodi poslovanja 40.300,00 52.655,86 43.855,86 108,82% 83,29% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.300,00 20.000,00 11.200,00 55,17% 56,00%

  38 Ostali rashodi 20.000,00 32.655,86 32.655,86 163,28% 100,00%

  Članak 5.

  Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

  Racun/Opis Izvršenje 2016 Izvorni plan 2017 Izvršenje 2017 Indeks 3/1 Indeks 3/2

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5

  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

  1.269,38 1.269,38

  100,00%

  53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici

  1.269,38 1.269,38

  100,00% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

  1.269,38 1.269,38

  100,00%

  5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.269,38 100,00%

 • Stranica 16 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.269,38 100,00% 532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.269,38 KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA

  9 Vlastiti izvori 766.697,88 1.530.825,41

  92 Rezultat poslovanja 766.697,88 1.530.825,41

  922 Višak/manjak prihoda 766.697,88 1.530.825,41

  Članak 6.

  Račun financiranja prema izvorima klasifikaciji

  Račun / opis Izvršenje 2016. Izvorni plan 2017. Izvršenje 2017. Indeks 3/1 Indeks 3/2

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5

  SVEUKUPNO RASHODI 1.269,38 1.269,38 100,00%

  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.269,38 1.269,38 100,00%

  1.1. Opći prihodi i primici 1.269,38 1.269,38 100,00% KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -766.697,88 -1.530.825,41

  3. VLASTITI PRIHODI -766.697,88 -1.530.825,41

  3.1. Vlastiti prihodi -770.775,57 -1.538.863,81

  3.3. Višak prihoda poslovanja-DV 4.077,69 8,038,40

 • Stranica 17 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  II. POSEBNI DIO

  Članak 7.

  Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji:

  BROJ OPIS

  KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA Izvorni plan 2017. Izvršenje 2017. INDEKS 2/1

  UKUPNO RASHODI / IZDACI 12.579.282,70 12.189.758,36 96,90 %

  RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 12.579.282,70 12.189.758,36 96,90 %

  GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I OSTALA RADNA TIJELA 394.983,92 379.271,98 96,02 %

  GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.767.652,49 11.416.225,73 97,01%

  GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆ OTOK PAŠMAN 416.646,29 394.260,65 94,63 %

  Članak 8.

  Izvršenje poračuna po programskoj klasifikaciji:

  Organizacijska klasifikacija

  Izvori

  Projekt/Aktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA Izvorni plan 2017 Izvršenje 2017 Indeks 2/1

  1 2 3

  UKUPNO RASHODI I IZDATCI 12.579.282,70 12.189.758,36 96,90%

  RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 12.579.282,70 12.189.758,36 96,90%

  GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OSTALA RADNA TIJELA 394.983,92 379.271,98 96,02%

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 375.427,23 359.715,29 95,81%

  1000 Program: REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA 238.736,67 223.024,73 93,42%

  A100001 Aktivnost: Financiranje rada općinskog vijeća i ureda načelnika 238.736,67 223.024,73 93,42%

 • Stranica 18 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  329

  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 238.736,67 223.024,73 93,42%

  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 48.469,49

  3293 Reprezentacija 90.367,88

  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.187,36

  1001 Program: Financiranje redovnih aktivnosti općinskih tijela 136.690,56 136.690,56 100,00%

  A100001 Aktivnost: Financiranje redovitih aktivnosti općinskih tijela 136.690,56 136.690,56 100,00%

  329

  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 136.690,56 136.690,56 100,00%

  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 136.690,56

  Izvor 5. PRIHODI OD POMOĆI 19.556,69 19.556,69 100,00%

  1001 Program: Financiranje redovnih aktivnosti općinskih tijela 19.556,69 19.556,69 100,00%

  A100001 Aktivnost: Financiranje redovitih aktivnosti općinskih tijela 19.556,69 19.556,69 100,00%

  329

  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.556,69 19.556,69 100,00%

  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 19.556,69

  GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.767.652,49 11.416.225,73 97,01%

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.277.673,85 7.993.869,41 96,57%

  1000

  Program: REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 4.656.292,23 4.475.304,67 96,11%

  A100001 Aktivnost: Rashodi za zaposlene 1.142.790,90 1.134.902,44 99,31%

  311 Plaće (Bruto) 799.364,18 799.454,30 100,01%

  3111 Plaće za redovan rad 799.454,30

  312 Ostali rashodi za zaposlene 19.300,00 19.300,00 100,00%

  3121 Ostali rashodi za zaposlene 19.300,00

  313 Doprinosi na plaće 137.491,17 137.506,25 100,01%

  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 123.915,51

  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u 13.590,74

 • Stranica 19 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  slučaju nezaposlenosti

  321 Naknade troškova zaposlenima 177.465,55 169.471,89 95,50%

  3211 Službena putovanja 121.923,89

  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.988,00

  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.560,00

  323 Rashodi za usluge 9.170,00 9.170,00 100,00%

  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.170,00

  A100002 Aktivnost: Rashodi za materijal i energiju 258.571,23 238.890,46 92,39%

  322 Rashodi za materijal i energiju 258.571,23 238.890,46 92,39%

  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 48.873,03

  3223 Energija 15.674,81

  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 173.363,22

  3225 Sitni inventar i auto gume 979,40

  A100003 Aktivnost: Rashodi za usluge 907.799,56 797.386,80 87,84%

  323 Rashodi za usluge 906.428,01 796.015,25 87,82%

  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 77.877,13

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.930,00

  3233 Usluge promidžbe i informiranja 103.811,50

  3234 Komunalne usluge 12.086,60

  3237 Intelektualne i osobne usluge 396.566,45

  3238 Računalne usluge 101.294,81

  3239 Ostale usluge 75.448,76

  329

  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.371,55 1.371,55 100,00%

  3292 Premije osiguranja 1.371,55

  A100004 Aktivnost: Financijski rashodi 115.500,00 76.695,82 66,40%

  329

  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.000,00 47.772,27 56,87%

  3294 Članarine i norme 31.846,22

  3295 Pristojbe i naknade 8.926,05

  3296 Troškovi sudskih postupaka 7.000,00

  3299 Ostali nespomenuti rashodi

 • Stranica 20 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  poslovanja

  343 Ostali financijski rashodi 31.500,00 28.923,55 91,82%

  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.811,18

  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 14.112,37

  A100009 Aktivnost: Tekuće pomoći udrugama 18.000,00 14.596,25 81,09%

  381 Tekuće donacije 18.000,00 14.596,25 81,09%

  3811 Tekuće donacije u novcu 14.596,25

  A100010 Aktivnost: Kapitalna pomoć JKU 1.643.274,16 1.643.274,16 100,00%

  382 Kapitalne donacije 1.643.274,16 1.643.274,16 100,00%

  3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.643.274,16

  A100011 Aktivnost: Tekuća donacija TZ Općine Pašman 255.750,00 255.750,00 100,00%

  381 Tekuće donacije 255.750,00 255.750,00 100,00%

  3811 Tekuće donacije u novcu 255.750,00

  A100016 Aktivnost: Tekuća pomoć županijskim proračunima 10.000,00 6.747,61 67,48%

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 6.747,61 67,48%

  3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 6.747,61

  K100005 Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 221.496,38 210.576,13 95,07%

  422 Postrojenja i oprema 176.673,00 165.752,75 93,82%

  4221 Uredska oprema i namještaj 65.186,00

  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.998,00

  4226 Sportska i glazbena oprema 8.250,00

  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 90.318,75

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 44.823,38 44.823,38 100,00%

  4262 Ulaganja u računalne programe 44.823,38

  K100006 Kapitalni projekt: Rashodi za uređenje poslovnih zgrada 83.110,00 96.485,00 116,09%

  412 Nematerijalna imovina 73.113,75 73.113,75 100,00%

  4124 Ostala prava 73.113,75

  421 Građevinski objekti 9.996,25 23.371,25 233,80%

 • Stranica 21 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  4212 Poslovni objekti 23.371,25

  1000 Program: Izgradnja komunalne infrastrukture 600.000,00 600.000,00 100,00%

  K100003 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija luke Neviđane 600.000,00 600.000,00 100,00%

  412 Nematerijalna imovina 600.000,00 600.000,00 100,00%

  4124 Ostala prava 600.000,00

  1000 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI 158.000,00 138.688,94 87,78%

  A100001 Aktivnost: Tekuće donacije u novcu udrugama 103.000,00 103.000,00 100,00%

  381 Tekuće donacije 103.000,00 103.000,00 100,00%

  3811 Tekuće donacije u novcu 103.000,00

  A100003

  Aktivnost: Pokretanje knjižnice-bibliobusa stanovnicima Općine Pašman 5.000,00 5.000,00 100,00%

  381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 100,00%

  3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00

  A100006 Aktivnost: Kultirna događanja 50.000,00 30.688,94 61,38%

  329

  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 30.688,94 61,38%

  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.688,94

  1001 Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 105.000,00 105.000,00 100,00%

  A100001 Aktivnost: Tekuće donacije sporstkim društvima 60.000,00 60.000,00 100,00%

  381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 100,00%

  3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00

  A100002 Aktivnost: Tekuće donacije za ostale sportske aktivnosti 45.000,00 45.000,00 100,00%

  381 Tekuće donacije 45.000,00 45.000,00 100,00%

  3811 Tekuće donacije u novcu 45.000,00

  1002 Program: ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 504.353,84 474.551,80 94,09%

  A000004 Aktivnost: Socijalna skb 204.300,00 171.500,00 83,95%

  372

  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 204.300,00 171.500,00 83,95%

 • Stranica 22 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 133.100,00

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38.400,00

  A000005 Aktivnost: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 72.997,98 75.995,94 104,11%

  323 Rashodi za usluge 72.997,98 75.995,94 104,11%

  3234 Komunalne usluge 75.995,94

  A000006 Aktivnost: Sufinanciranje rada dječjeg vrtića "Latica" Zadar 13.200,00 13.200,00 100,00%

  372

  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.200,00 13.200,00 100,00%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.200,00

  A100001 Aktivnost: Visoko obrazovanje 166.000,00 166.000,00 100,00%

  372

  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 166.000,00 166.000,00 100,00%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 166.000,00

  A100002 Aktivnost: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 2.000,00 2.000,00 100,00%

  381 Tekuće donacije 2.000,00 2.000,00 100,00%

  3811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00

  A100004 Aktivnost: Sufinanciranje tečajeva stranih jezika 13.200,00 13.200,00 100,00%

  372

  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 13.200,00 13.200,00 100,00%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 13.200,00

  A100006 Aktivnost: Ostale naknade za socijalnu skrb 32.655,86 32.655,86 100,00%

  381 Tekuće donacije 32.655,86 32.655,86 100,00%

  3811 Tekuće donacije u novcu 32.655,86

  0100 Program: SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA 582.500,00 582.500,00 100,00%

  A100002 Aktivnost: Poljski putevi 582.500,00 582.500,00 100,00%

  323 Rashodi za usluge 582.500,00 582.500,00 100,00%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog 582.500,00

 • Stranica 23 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  održavanja

  1000 Program: SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA 8.000,00 8.000,00 100,00%

  A100004 Aktivnost: Pomoć udrugama poljoprivrednika 8.000,00 8.000,00 100,00%

  381 Tekuće donacije 8.000,00 8.000,00 100,00%

  3811 Tekuće donacije u novcu 8.000,00

  1001

  Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 296.359,00 296.359,00 100,00%

  A100001 Aktivnost: Civilna zaštita 1.359,00 1.359,00 100,00%

  329

  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.359,00 1.359,00 100,00%

  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.359,00

  A100002 Aktivnost: Gorska služba spašavanja 10.000,00 10.000,00 100,00%

  381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00%

  3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

  A100003 Aktivnost: Protupožarna zaštita 270.000,00 270.000,00 100,00%

  381 Tekuće donacije 270.000,00 270.000,00 100,00%

  3811 Tekuće donacije u novcu 270.000,00

  A100004 Aktivnost: Lovačko društvo 15.000,00 15.000,00 100,00%

  381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 100,00%

  3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00

  1000 Program: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 93.500,00 73.500,00 78,61%

  A100001 Aktivnost: Prostorni plan i druga prostorno-planska dokumentacija 93.500,00 73.500,00 78,61%

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 93.500,00 73.500,00 78,61%

  4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 73.500,00

  1001 Program: GEODETSKO KATASTARSKA IZMJERA 1.109.524,40 1.079.860,62 97,33%

  A100001 Aktivnost: Geodetsko katastarska izmjera 1.109.524,40 1.079.860,62 97,33%

  412 Nematerijalna imovina 1.109.524,40 1.079.860,62 97,33%

  4124 Ostala prava 1.079.860,62

 • Stranica 24 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  1002 Program: HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD 5.000,00 1.960,00 39,20%

  A100001 Aktivnost: Tekuća pomoć poduzetnicima za HOP 5.000,00 1.960,00 39,20%

  381 Tekuće donacije 5.000,00 1.960,00 39,20%

  3811 Tekuće donacije u novcu 1.960,00

  1000 Program: GOSPODARENJE OTPADOM 2.269,38 1.269,38 55,94%

  A100001 Aktivnost: Odlaganje i zbrinjavenje otpada 1.000,00 0,00%

  323 Rashodi za usluge 1.000,00

  0,00%

  3234 Komunalne usluge

  A100002

  Aktivnost: Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom "Biljane Donje" 1.269,38 1.269,38 100,00%

  532

  Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.269,38 1.269,38 100,00%

  5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.269,38

  1001 Program: Projekti za razvoj turizma i otoka 135.375,00 135.375,00 100,00%

  K100001 Kapitalni projekt: Bodulski put 9.375,00 9.375,00 100,00%

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 9.375,00 9.375,00 100,00%

  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 9.375,00

  K100002 Kapitalni projekt: Marina Pašman 126.000,00 126.000,00 100,00%

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 126.000,00 126.000,00 100,00%

  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 126.000,00

  1002 Program: Tekuća pomoć udrugama 20.000,00 20.000,00 100,00%

  A100001 Aktivnost: Tekuća pomoć udrrugama građanja 20.000,00 20.000,00 100,00%

  381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 100,00%

  3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00

  1002 Program: Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju 1.500,00 1.500,00 100,00%

  A100001 Aktivnost: Program potpore 1.500,00 1.500,00 100,00%

 • Stranica 25 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  poljoprivredi i ruralnom razvoju

  352

  Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.500,00 1.500,00 100,00%

  3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.500,00

  Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.022.338,64 3.054.716,32 101,07%

  1000

  Program: REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 1.500,00 531,24 35,42%

  A100003 Aktivnost: Rashodi za usluge 1.500,00 531,24 35,42%

  324

  Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500,00 531,24 35,42%

  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 531,24

  1000 Program: Izgradnja komunalne infrastrukture 124.000,00 124.000,00 100,00%

  K100010 Kapitalni projekt: Mrtvačnice 40.000,00 40.000,00 100,00%

  412 Nematerijalna imovina 40.000,00 40.000,00 100,00%

  4126 Ostala nematerijalna imovina 40.000,00

  K100011 Kapitalni projekt: Groblja 84.000,00 84.000,00 100,00%

  412 Nematerijalna imovina 84.000,00 84.000,00 100,00%

  4126 Ostala nematerijalna imovina 84.000,00

  1000 Program: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA 1.607.905,14 1.653.132,88 102,81%

  A100001 Aktivnost: Održavanje javnih površina 475.279,40 570.721,43 120,08%

  323 Rashodi za usluge 475.279,40 570.721,43 120,08%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 484.442,03

  3239 Ostale usluge 86.279,40

  A100002 Aktivnost: MO Kraj 51.750,00 51.750,00 100,00%

  323 Rashodi za usluge 51.750,00 51.750,00 100,00%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 51.750,00

  A100003 Aktivnost: MO Pašman 145.913,22 145.913,22 100,00%

  323 Rashodi za usluge 145.913,22 145.913,22 100,00%

 • Stranica 26 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 145.913,22

  A100004 Aktivnost: MO Barotul 130.000,00 79.785,71 61,37%

  323 Rashodi za usluge 130.000,00 79.785,71 61,37%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 79.785,71

  A100005 Aktivnost: MO Mrljane 194.596,17 194.596,17 100,00%

  323 Rashodi za usluge 194.596,17 194.596,17 100,00%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 194.596,17

  A100006 Aktivnost: MO Neviđane 25.484,39 25.484,39 100,00%

  323 Rashodi za usluge 25.484,39 25.484,39 100,00%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.484,39

  A100007 Aktivnost: MO Dobropoljana 192.239,51 192.239,51 100,00%

  323 Rashodi za usluge 192.239,51 192.239,51 100,00%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 192.239,51

  A100008 Aktivnost: MO Banj 31.785,71 31.785,71 100,00%

  323 Rashodi za usluge 31.785,71 31.785,71 100,00%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 31.785,71

  A100009 Aktivnost: MO Ždrelac 100.231,74 100.231,74 100,00%

  323 Rashodi za usluge 100.231,74 100.231,74 100,00%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.231,74

  K100001

  Kapitalni projekt: Označavanje kućnih brojeva, ulica i trgova u Općini Pašman 260.625,00 260.625,00 100,00%

  422 Postrojenja i oprema 260.625,00 260.625,00 100,00%

  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 260.625,00

  1001 Program: JAVNA RASVJETA 1.186.060,50 1.202.934,36 101,42%

  A100000 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete 138.025,00 138.025,00 100,00%

  323 Rashodi za usluge 138.025,00 138.025,00 100,00%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 138.025,00

 • Stranica 27 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  A100001 Aktivnost: Opskrba električnom energijom 300.000,00 316.873,86 105,62%

  322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 316.873,86 105,62%

  3223 Energija 316.873,86

  K100001 Kapitalni projekt: Dodatno ulaganje u javnu rasvjetu 748.035,50 748.035,50 100,00%

  451

  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 748.035,50 748.035,50 100,00%

  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 748.035,50

  1002 Program: Opskrba pitkom vodom 50.000,00 23.308,97 46,62%

  A100000 Aktivnost: Opskrba vodom 50.000,00 23.308,97 46,62%

  323 Rashodi za usluge 50.000,00 23.308,97 46,62%

  3234 Komunalne usluge 23.308,97

  1000 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI 48.773,00 47.208,87 96,79%

  A100002 Aktivnost: Tekuće donacije u novcu za kuturna događanja 25.000,00 23.435,87 93,74%

  381 Tekuće donacije 25.000,00 23.435,87 93,74%

  3811 Tekuće donacije u novcu 23.435,87

  A100005 Aktivnost: Kulturno ljeto 2017 u samostanu sv. Dujma 23.773,00 23.773,00 100,00%

  381 Tekuće donacije 23.773,00 23.773,00 100,00%

  3811 Tekuće donacije u novcu 23.773,00

  1005 Program: Realizacija projekta Južni Pašman 4.100,00 3.600,00 87,80%

  K100000

  Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć trgovačkim truštvima u javnom sektoru 4.100,00 3.600,00 87,80%

  386 Kapitalne pomoći 4.100,00 3.600,00 87,80%

  3861

  Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 3.600,00

  Izvor 5. PRIHODI OD POMOĆI 467.640,00 367.640,00 78,62%

  1000

  Program: REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 250.000,00 250.000,00 100,00%

  K100006 Kapitalni projekt: Rashodi za 250.000,00 250.000,00 100,00%

 • Stranica 28 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  uređenje poslovnih zgrada

  421 Građevinski objekti 250.000,00 250.000,00 100,00%

  4212 Poslovni objekti 250.000,00

  1000 Program: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA 100.000,00 0,00%

  A100001 Aktivnost: Održavanje javnih površina 100.000,00 0,00%

  323 Rashodi za usluge 100.000,00

  0,00%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

  1001 Program: JAVNA RASVJETA 100.000,00 100.000,00 100,00%

  K100001 Kapitalni projekt: Dodatno ulaganje u javnu rasvjetu 100.000,00 100.000,00 100,00%

  451

  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 100.000,00 100,00%

  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00

  1000 Program: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 17.640,00 17.640,00 100,00%

  A100001 Aktivnost: Prostorni plan i druga prostorno-planska dokumentacija 17.640,00 17.640,00 100,00%

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 17.640,00 17.640,00 100,00%

  4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 17.640,00

  GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ OTOK PAŠMAN 416.646,29 394.260,65 94,63%

  Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 328.460,60 315.667,96 96,11%

  1002 Program: ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 328.460,60 315.667,96 96,11%

  A100003 Aktivnost: Predškolski odgoj 328.460,60 315.667,96 96,11%

  311 Plaće (Bruto) 229.431,42 225.524,19 98,30%

  3111 Plaće za redovan rad 225.524,19

  312 Ostali rashodi za zaposlene 7.500,00 7.500,00 100,00%

  3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.500,00

  313 Doprinosi na plaće 39.462,18 38.790,20 98,30%

  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 34.956,24

  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.833,96

 • Stranica 29 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  321 Naknade troškova zaposlenima 8.500,00 7.580,00 89,18%

  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.580,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 27.567,00 21.181,37 76,84%

  3222 Materijal i sirovine

  3223 Energija 21.181,37

  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

  323 Rashodi za usluge 16.000,00 15.092,20 94,33%

  3237 Intelektualne i osobne usluge 15.092,20

  Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 82.405,69 73.153,37 88,77%

  1002 Program: ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 82.405,69 73.153,37 88,77%

  A100003 Aktivnost: Predškolski odgoj 82.405,69 73.153,37 88,77%

  321 Naknade troškova zaposlenima 4.545,00 4.169,00 91,73%

  3211 Službena putovanja 1.919,00

  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.250,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 51.862,00 45.014,90 86,80%

  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.304,70

  3222 Materijal i sirovine 19.122,23

  3223 Energija 3.927,17

  3225 Sitni inventar i auto gume 1.391,80

  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 269,00

  323 Rashodi za usluge 14.911,00 13.208,78 88,58%

  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.621,52

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 315,00

  3234 Komunalne usluge 4.107,76

  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.234,50

  3239 Ostale usluge 930,00

  343 Ostali financijski rashodi 2.310,00 2.321,31 100,49%

  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.321,31

  422 Postrojenja i oprema 8.777,69 8.439,38 96,15%

  4221 Uredska oprema i namještaj 3.801,25

 • Stranica 30 -– Broj 3 „Službeni glasnik Općine Pašman“ 22. svibnja 2018. godine

  www.opcinapasman.hr

  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.638,13

  Izvor 5. PRIHODI OD POMOĆI 1.780,00 1.766,95 99,27%

  1002 Program: ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 1.780,00 1.766,95 99,27%

  A100003 Aktivnost: Predškolski odgoj 1.780,00 1.766,95 99,27%

  322 Rashodi za materijal i energiju 1.780,00 1.766,95 99,27%

  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.766,95

  Izvor 6. PRIHODI OD DONACIJA 4.000,00 3.672,37 91,81%

  1002 Program: ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 4.000,00 3.672,37 91,81%

  A100003 Aktivnost: Predškolski odgoj 4.000,00 3.672,37 91,81%

  422 Postrojenja i oprema