of 22 /22
187 «Službeni glasnik» Broj 12 *********************************************************************** Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Ružica Bilkić, oec. načelnica Općine Bilje Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje S S l l u u ž ž b b e e n n i i g g l l a a s s n n i i k k Općine Bilje SADRŽAJ AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BILJE Red. br_____________________________________ Str. 1. STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BILJE ………………................ 189 *************************************************************************** Godina XVI Bilje, 09.06.2010.g. Broj 12

Službeni glasnik - Bilje

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik - Bilje

Slubeni glasnik187 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
SS ll uu bb ee nn ii gg ll aa ss nn ii kk
OOppiinnee BBiilljjee
AKTI TURISTIKE ZAJEDNICE OPINE BILJE Red. br_____________________________________ Str.
1.
189
188 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
1.
Na temelju lanka 12. i 15. Zakona o turistikim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 152/2008), Skupština Turistike zajednice Opine Bilje, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici odranoj 31.svibnja 2010.g. donijela je
S t a t u t
Turistike zajednice Opine Bilje
lanak 1.
Turistika zajednica Opine Bilje (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba, ije su lanice pravne i fizike osobe u djelatnostima ugostiteljstva, turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanim djelatnostima na podruju Opine Bilje.
lanak 2.
Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovoga Statuta, a svojstvo pravne osobe stjee danom upisa u Upisnik turistikih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrene su Zakonom o turistikim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.
lanak 3.
Turistika zajednica Opine Bilje pravni je slijednik Turistike zajednice Opine Bilje upisane u Upisnik Turistikih zajednica Ministarstva
turizma, list broj 323, stranica A, upisni broj 277 (klasa: 334-03/98-02/36 urbroj:529-02/98-02) od 29. lipnja 1998. godine.
lanak 4.
(2) Sjedište Zajednice je u Bilju.
(3) Skraeni naziv Zajednice je "TZO Bilje".
lanak 5.
(1) Zajednica ima peat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem "Turistika zajednica Opine Bilje" promjera 25 mm.
(3) Peat se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice. Svaki peat ima redni broj.
(4) O broju peata, nainu njihovog korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo uvanje odluuje direktor Turistikog ureda.
lanak 6.
(1) Zajednica ima znak koji je identian grbu Opine Bilje. Oblik grba je u zelenom polju lovaki rog u prirodnim bojama i u zaglavlju poloen klas ita.
(2) O promjeni sadraja i oblika znaka odluuje Turistiko vijee
(3) O nainu korištenja znaka odluuje direktor Turistikog ureda.
lanak 7.
Zajednicom upravljaju njezini lanovi i njihova se prava utvruju prema
189 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
visini udjela lanova u prihodima Zajednice i njihovom znaaju za ukupni razvoj turizma.
lanak 8.
Zajednica ima strunu slubu za obavljanje strunih i administrativnih poslova vezanih za zadae Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistiki ured).
lanak 9.
(1) Rad Zajednice je javan.
(2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje na nain propisan ovim Statutom.
lanak 10.
(2) Turistika zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako Zakonom nije drugaije propisano.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog lanka, Turistika zajednica moe:
1. upravljati javnom turistikom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave, 2. organizirati manifestacije i priredbe, 3. objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima, 4. prodavati suvenire, turistike karte i vodie, osim vlastitog promotivnog materijala, 5. obavljati druge poslove i zadae od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koje nisu u suprotnosti sa Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.
(4) Turistika zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovakog društva.
II. ZADAE ZAJEDNICE
(1) Zadae Zajednice su slijedee:
1. promoviranje turistike destinacije na razini Opine Bilje samostalno i putem udruenog oglašavanja,
2. upravljanje javnom turistikom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Opine Bilje,
3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Opine Bilje,
4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
5. poticanje optimalizacije i uravnoteenje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou Opine Bilje,
7. poticanje i sudjelovanje u ureenju Opine Bilje u cilju unapreenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i auriranje podataka o turistikoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama), radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
9. izdavanje turistikih promotivnih materijala
10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turistikom ponudom,
190 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetnikih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaivanju turistike ponude,
12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno ukljueni u turistiki promet radi zajednikog dogovaranja, utvrivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaivanja turistike ponude,
13. poticanje, organiziranje i provoenje akcija u cilju ouvanja turistikog prostora, unapreivanja turistikog okruja i zaštite ovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
14. poticanje, unapreivanje i promicanje specifinih prirodnih i društvenih vrijednosti koje Opinu Bilje ine turistiki prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
15. voenje jedinstvenog popisa turista za podruje Opine Bilje, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i strune obrade podataka,
16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesena obrada podataka o turistikom prometu na podruju Opine Bilje,
17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadlenim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obraunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,
18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, ouvanju i unapreenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o vanosti i uincima turizma, te svojih lanova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
19. organizacija, provoenje i nadzor svih radnji promocije turistikog proizvoda Opine Bilje sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
20. ustrojavanje jedinstvenog turistikog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statistike obrade,
21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.
(2) Zajednice sudjeluju u provedbi programa i akcijama Turistike zajednice upanije od zajednikog interesa za sve subjekte u turizmu s podruja upanije.
(3) Zajednica Opine Bilje moe na temelju posebne odluke Turistikog vijea Hrvatske turistike zajednice, biti lan meunarodnih turistikih organizacija.
III. LANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI
lanak 12.
(1)Zajednica ima obvezatne i poasne lanove.
(2)Osim lanova iz stavka 1. ovoga lanka Zajednica moe imati i dragovoljne lanove.
1. Obvezatni lanovi
lanak 13.
(1) Obvezatni lanovi Zajednice su sve domae pravne i fizike osobe koje na podruju Zajednice imaju svoje sjedište ili podrunice, pogon, filijalu i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje ostvaruju
191 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
prihod obavljanjem ugostiteljskih i turistikih, te s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.
(2) Odredbe stavka 1. ovoga lanka primjenjuju se i na podrunice, predstavništva i sl. stranih fizikih i pravnih osoba, koje imaju sjedište u turistikom mjestu.
(3) Pravne i fizike osobe iz stavka 1. i 2. ovoga lanka postaju obvezatni lanovi Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom poetka obavljanja djelatnosti pravne i fizike osobe na podruju Zajednice.
lanak 14.
(2) Na prestanak obvezatnog lanstva u Turistikoj zajednici ne utjee privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.
2. Poasni lanovi
lanak 15.
(1) Poasnim lanom Zajednice mogu biti imenovane domae i strane fizike osobe posebno zaslune za razvoj i promicanje turizma na podruju Zajednica.
(2) Odluku o imenovanju poasnog lana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turistikog vijea.
(3) Poasni lanovi Zajednice ne mogu se birati niti biti birani u tijela Zajednice.
(4) Poasni lanovi mogu sudjelovati u radu sjednice Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odluivanja.
3. Dragovoljni lanovi
lanak 16.
(1) Kao dragovoljni lanovi u Zajednicu se mogu ulaniti pravne i fizike osobe koje nisu obvezatni lanovi Zajednice sukladno lanku 13. ovog Statuta.
(2) O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovog lanka odluuje Skupština Zajednice.
(3) Dragovoljno lanstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaanjem lanarine due od šest mjeseci ili iskljuenjem
(4) Dragovoljni lan Zajednice moe biti iskljuen iz Zajednice ako se ne pridrava odredbi ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.
(5) Odluku o iskljuenju dragovoljnog lana donosi Skupština Zajednice.
4. Prava, obveze i odgovornosti lanova Zajednice
lanak 17.
(1) lanovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:
- oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u tijela Zajednice,
192 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
- upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice,
- daju inicijative koje imaju za cilj jaanje i promicanje turizma na podruju Zajednice,
- daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,
- predlau razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,
- predlau i usklauju svoje meusobne odnose u zajednike interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim statutom,
- predlau sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u cilju ouvanja turistikog prostora, unapreivanja turistikog okruja i zaštite ovjekovog okoliša na podruju Zajednice,
- predlau pomaganje razvoja turizma i u mjestima na podruju Zajednice koja nisu turistiki razvijena,
- razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,
- putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadlenim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanje poremeaja u turizmu i veih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti,
- daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz podruja turizma,
- koriste strunu pomo Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,
- predlau izmjene i dopune Statuta i drugih opih akata,
- budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno-financijskom poslovanju,
- sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,
- provode odluke i zakljuke što ih donose tijela Zajednice,
- zastupaju dogovorene stavove Zajednice u Turistikoj zajednici upanije,
- razvijaju meusobnu odgovornost za provoenje zadataka Zajednice,
- daju podatke i izvješa potrebna za izvršavanje zadaa Zajednice,
- pridravaju se odredbi Statuta, odluka, zakljuaka i drugih akata tijela Zajednice.
(2) Poasni lanovi Zajednice imaju osobita prava iz stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14 i 15, ovoga lanka.
IV. TIJELA ZAJEDNICE
193 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
lanova Zajednice, s podruja Opine Bilje, razmjerno visini udjela pojedinog lana u prihodu Zajednice, i to tako da:
- lanovi Zajednice s podruja djelovanja Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s najmanje 3% - 9,99% imaju jednog predstavnika u Skupštini Zajednice,
- lanovi Zajednice s podruja djelovanja Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice od 10% do 14,99% imaju dva predstavnika u Skupštini Zajednice,
- lanovi Zajednice s podruja djelovanja Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice od 15% do 19,99% imaju tri predstavnika u Skupštini Zajednice,
- lanovi Zajednice s podruja djelovanja Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice od 20% do 29,99% imaju etiri predstavnika u Skupštini Zajednice,
- lanovi Zajednice s podruja djelovanja Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s više od 30% imaju pet predstavnika u Skupštini Zajednice,
(3) lanove Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s pojedinanim udjelom ispod 3 % grupiraju se u sljedee skupine, i to:
- lanovi Zajednice koji ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljske djelatnosti
- lanovi Zajednice koji ostvaruju prihod obavljanjem turistike djelatnosti
- lanovi Zajednice koji ostvaruju prihod obavljanjem djelatnosti koje su neposredno povezane s turizmom
Broj predstavnika svake skupine u skupštini odreuje se razmjerno visini
udjela skupine u prihodu zajednice na nain da svaku skupinu predstavljaju lanovi s najvišim udjelom prihoda unutar skupine.
(4)Ukoliko predstavnici iz stavka 3. ovog lanka odbiju predstavljati lanove svoje grupacije u Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju predstavljat e lan koji po udjelu u prihodu Zajednice slijedi iza predstavnika sa najveim udjelom, i tako redom.
(5) Jedan lan Zajednice moe imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini.
(6) Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 2. i 3. ovog lanka raunaju se lanarina i 25% boravišne pristojbe koje je taj lan uplatio Zajednici u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.
(7) Ako tijekom mandata doe do promjene udjela u prihodima za više od 10 %, broj predstavnika lanova Skupštine iznova e se utvrditi prema stavku 2. ovog lanka.
(8) Promjenu iz stavka 4. ovog lanka utvruje Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg financijskog izvješa.
(9) lanovi, odnosno predstavnici lanova Zajednice ne mogu putem punomoi ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.
lanak 20.
pravima i dunostima, te nainu
poslovanja,
194 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
3. odluuje o izboru i razrješenju lanova
Turistikog vijea,
Nadzornog odbora,
financijsko izvješe Zajednice,
lanstvo,
Turistikog vijea poasne lanove
Turistikog ureda,
dragovoljne lanove Zajednice,
Skupštinu Turistike zajednice upanije,
Zajednice,
donošenje zakona i drugih propisa,
14. razmatra i zauzima stavove o
najznaajnijim pitanjima koja proizlaze iz
zadaa Zajednica, predlae mjere i
poduzima radnje za njihovo izvršavanje,
15. donosi odluku o osnivanju i ustroju
podrunice Zajednice,
drugim pitanjima kada je to predvieno
propisima i ovim Statutom.
(1) Mandat lanova Skupštine Zajednice traje etiri godine.
(2) lanu Skupštine Zajednice moe prestati mandat i prije isteka vremena na koje je primljen:
- opozivom od strane lana Zajednice iji je predstavnik,
- prestankom rada kod lana Zajednice iji je predstavnik,
- na osobni zahtjev.
(3) Skupština Zajednice moe predloiti lanu Zajednice da opozove svog predstavnika, ako svoju dunost ne obavlja u skladu sa zadaama Zajednice ili je uope ne obavlja.
(4) Novoizabranom lanu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran lan Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od naina utvren u stavku 2. ovog lanka.
lanak 22.
Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turistiko vijee najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice
lanak 23.
(2) Redovna sjednica odrava se dva puta godišnje.
(3) Izvanredna sjednica saziva se u sluaju:
- izbora lanova Turistikog vijea ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4,
195 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
- na zatjev Nadzornog odbora, Turistikog vijea, najmanje 1/10 lanova Skupštine, direktora Turistikog ureda.
(4) Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice duan je predloiti dnevni red Skupštine Zajednice.
(5) Ako u sluaju iz stavka 3. ovog lanka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turistiko vijee, Nadzorni odbor ili 20 % lanova Skupštine.
lanak 24.
(1) Skupština Zajednice pravovaljano odluuje ako je na sjednici nazono više od polovice ukupnog broja lanova Skupštine Zajednice.
(2) Skupština Zajednice donosi odluke veinom glasova nazonih lanova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugaije odredeno.
(3) Nain sazivanja i voenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za odravanje sjednice Skupštine ureuje se Poslovnikom.
2. Turistiko vijee
(2) Turistiko vijee odgovorno je Skupštini Zajednice.
lanak 26.
Zajednice,
rada i financijski plan,
izvješe,
Zakonu i ovom Statutu, te sukladno
programu rada i financijskom planu,
5. donosi ope akte za strunu slubu
Zajednice,
izmjena Statuta,
pitanjima o kojima odluuje Skupština,
8. odluuje o korištenju sredstava za
izgradnju, adaptaciju i nabavu
financijskim planom,
temelju javnog natjeaja, te ga
razrješava,
Zajednice i raspolaganje financijskim
u sluaju sprijeenosti direktora,
13. donosi ope akte koje ne donosi
Skupština Zajednice,
njegovom radu i radu Turistikog
ureda, te obavezno donosi odluku o
prihvaanju ili neprihvaanju
196 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
15. potie suradnju s drugim turistikim
zajednicama i drugim pravnim i
fizikim osobama koje su neposredno
ili posredno ukljuene u turistiki
promet,
Zakonom o turistikim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma i ovim
Statutom.
(1) Turistiko vijee Zajednice ima predsjednika i osam lanova koje bira Skupština Zajednice iz redova lanova Zajednice, vodei rauna o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pruatelji ugostiteljskih usluga, putnike agencije i sl.).
(2) Predsjednik Zajednice je predsjednik Turistikog vijea.
lanak 28.
(1) Mandat lanova Turistikog vijea traje etiri godine.
(2) lanu Turistikog vijea moe prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
1. razrješenjem od strane Skupštine
Zajednice,
opozvati ako ne obavlja svoje dunosti u
skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne
provodi odluke Skupštine Zajednice i
Turistikog vijea.
(4) Na mjesto lana Turistikog vijea kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadleno tijelo bira novog lana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
lanak 29.
(2) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava sjednici Turistikog vijea.
(3) U sluaju odsutnosti, odnosno sprijeenosti predsjednika, sjednici Turistikog vijea predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.
lanak 30.
(1) Turistiko vijee moe pravovaljano odluivati ukoliko je na sjednici nazono više od polovice lanova Vijea.
(2) Turistiko vijee odluuje veinom glasova nazonih lanova.
lanak 31.
(1) Turistiko vijee odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.
(2) Turistiko vijee moe odluiti da se o odreenom pitanju odluuje tajnim glasovanjem.
(3) Nain sazivanja i voenja sjednica Turistikog vijea i druga pitanja u svezi odravanje sjednice Turistikog vijea ureuju se Poslovnikom.
197 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
3. Nadzorni odbor
(2) Nadzorni odbor ima tri lana, a ine ga:
1. dva lana koja bira Skupština Zajednice,
2. jedan lan kojeg delegira Turistiko
vijee Turistike zajednice upanije.
(3) lan Nadzornog odbora ne moe biti lanom drugih tijela Zajednice.
(4) Nadzorni odbor iz redova svojih lanova bira predsjednika i njegovog zamjenika.
(5) Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.
lanak 33.
raspolaganje sredstvima Zajednice,
financijskog plana Zajednice.
(2) O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor Zajednice podnosi pisano izvješe Turistikom vijeu i Skupštini Zajednice, te Turistikom vijeu Turistike zajednice upanije.
(3) U izvješu iz stavka 2. ovog lanka Statuta Nadzorni odbor duan je posebno navesti: djeluje li Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turistikog vijea;
jesu li godišnja i druga financijska izvješa sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje; ocjenu o poslovanju i voenju poslovanja; da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogunostima poboljšanja njihove provedbe.
(4) Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. ovog lanka Statuta najmanje dva puta godišnje.
lanak 34.
(1) Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u sluaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.
(2) Nadzorni odbor moe pravovaljano odluivati ako je sjednici nazona veina lanova Odbora, a odluke donosi veinom glasova ukupnog broja lanova.
(3) Nain sazivanja i voenja sjednica Nadzornog odbora i druga pitanja u svezi odravanje sjednica Nadzornog odbora ureuju se Poslovnikom.
(4) Poslovnik iz stavka 3. ovog lanka donosi Nadzorni odbor.
lanak 35.
(1) Mandat lanova Nadzornog odbora traje etiri godine.
(2) lanu Nadzornog odbora moe prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
- opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno delegiralo,
- na osobni zahtjev.
198 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
(3) lan Nadzornog odbora moe se opozvati ako svoju dunost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.
(4) Na mjesto lana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka nadleno tijelo bira novog lana na vrijeme do isteka mandata na koje je izabran prethodnik.
4. Predsjednik Zajednice
(2) Dunost predsjednika Zajednice obnaša naelnik.
(3) Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turistikog vijea.
(4) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava Skupštini Zajednice i saziva i predsjedava sjednicama Turistikog vijea.
(5) U trenutku razrješenja naelnika sukladno propisu kojim se ureuju jedinice lokalne samouprave prestaje njegova dunost predsjednika Zajednice, a u navedenom sluaju dunost predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore naelnika.
lanak 37.
Predsjednik Zajednice:
- predstavlja Zajednicu,
- saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
- saziva i predsjeda Turistikom vijeu,
- organizira, koordinira i usklauje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
- brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaa Zajednice,
- pokree i brine se o suradnji Zajednice s drugim turistikim zajednicama i drugim tijelima sa zajednikim interesom,
- brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turistikog vijea,
- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turistiko vijee,
- obavlja i druge poslove utvrene aktima Skupštine Zajednice i Turistikog vijea.
lanak 38.
5. Radna tijela
lanak 39.
(1) Skupština Zajednice i Turistiko vijee mogu osnovati stalna ili privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja odreenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o znaajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.
(2) Skupština Zajednice i Turistiko vijee odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvruju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.
199 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE
lanak 40.
(1) Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turistikog ureda.
(2) Direktor Turistikog ureda moe dati pismenu punomo drugoj osobi za zastupanje Zajednice.
(3) Ako se opa punomo daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoi potrebna je suglasnost Turistikog vijea.
(4) Punomo iz stavka 2. ovog lanka daje se sukladno odredbama zakona kojim se ureuju obvezni odnosi.
VI. TURISTIKI URED
(1) Radi obavljanja strunih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistiki ured.
(2) Sjedište Turistikog ureda je u sjedištu Zajednice.
lanak 42.
lanak 43.
- obavlja strune i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,
- obavlja strune i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i ope poslove, vodi evidencije i statistike podatke utvrene propisima i aktima Zajednice,
- izrauje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
- daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim struna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,
- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.
lanak 44.
(1) Na radne odnose zaposlenih u Turistikom uredu primjenjuju se opi propisi o radu, ako Zakonom nije drugaije propisano.
(2) Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete glede strune spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposleni u Turistikom uredu.
(3) Direktor Turistikog ureda i radnici na strunim poslovima na izvršenju zadaa Zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrenih pravilnikom iz
200 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
stavka 2. ovog lanka Statuta, moraju imati poloen struni ispit za rad u Turistikom uredu.
(4) Struni ispit polae se prema ispitnom programu, a o poloenom ispitu izdaje se uvjerenje.
(5) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za struni ispit, sastav ispitne komisije i nain polaganja ispita.
(6) Iznimno od stavka 3. ovog lanka poloeni struni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuu strunu spremu i najmanje 10 godina radnog staa na poslovima u turizmu u toj strunoj spremi.
(7) Osoba iz stavka 3. ovog lanka, koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrene propisom iz stavka 2. ovog lanka, ali nema poloen struni ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad poloiti struni ispit.
(8) Radniku iz stavka 7. ovog lanka koji ne poloi struni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje strunog ispita.
lanak 45.
(2) Direktora Turistikog ureda na temelju javnog natjeaja imenuje Turistiko vijee.
(3) Direktor Turistikog ureda, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz stavka 2. lanka 44. ovog Statuta, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomonom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izreena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz podruja turizma, dok ta mjera traje.
lanak 46.
Ako se na raspisani natjeaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natjeaj e se ponoviti.
lanak 47.
lanak 48.
(1) Direktor Turistikog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turistikog ureda i u granicama utvrenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.
(2) Direktor je za svoj rad odgovoran Turistikom vijeu i predsjedniku Zajednice.
(3) Direktor Turistikog ureda i drugi radnici zaposleni u Turistikom uredu ne mogu biti predsjednicima niti lanovima skupštine, turistikog vijea i nadzornog odbora niti jedne turistike zajednice.
(4) Direktoru Turistikog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turistike djelatnosti na podruju grada.
(5) Direktor Turistikog ureda ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utjeu na financijski ili drugi interes njegovog branog druga, djeteta ili roditelja.
(6) Direktor Turistikog ureda ne smije biti lan upravnog ili nadzornog odbora trgovakog društva ili druge pravne osobe koja je lan Zajednice.
(7) Direktor Turistikog ureda:
201 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
1. zastupa Zajednicu i poduzima sve
pravne radnje u ime i za raun Zajednice,
2. zastupa Zajednicu u svim postupcima
pred sudovima, upravnim i drugim
dravnim tijelima, te pravnim osobama za
javnim ovlastima,
poslovanjem Turistikog ureda,
odgovoran je za poslovanje Zajednice i
zakonitost rada Turistikog ureda,
Turistikog ureda i brine se da poslovi i
zadau budu na vrijeme i kvalitetno
obavljeni u skladu s odlukama,
zakljucima i programom rada Zajednice i
njezinih tijela,
vijeu podnosi izvješe o svom radu i radu
Turistikog ureda,
Turistikom uredu i rasporeivanju
sistematizaciji Turistikog ureda,
i tijela Zajednice na zakonitost njihovih
odluka,
djelatnika Zajednice, korištenju osobnih
sredstava reprezentacije,
Turistikog ureda,
poslova treim osobama ako ocijeni da je
potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja
zadataka Zajednice,
Skupštine Zajednice,
organizacije rada Turistikog ureda,
Zakonom, aktima Zajednice i odlukama
tijela Zajednice.
lanak 49.
1. na osobni zahtjev,
vršenja svoje dunosti Zajednica nije
mogla vršiti svoje zadatke ili je izvršenja
tih zadataka bilo oteano,
4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili
odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili
postupa protivno tim odlukama,
202 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
5. ako najmanje jednom godišnje ne
podnese Turistikom vijeu izvješe o
svom radu i radu Turistikog ureda,
6. ako Turistiko vijee ne prihvati
izvješe o radu direktora i Turistikog
ureda.
(2) Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora, predsjednik, Skupština ili Nadzorni odbor moraju podnijeti u sluaju iz stavka 1. toka 2.,3., 4., 5. i 6. ovog lanka.
(3) Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru se mora dati mogunost da se izjasni o razlozima za razrješenje.
(4) Odluku o razrješenju direktora Turistikog ureda donosi Turistiko vijee glasovanjem.
VII. TURISTIKO INFORMATIVNI CENTAR
(1) Radi prikupljanja, obrade i raspaavanja informacija o radu Zajednice Skupštine Zajednice moe odlukom o osnivanju Turistikog ureda ustrojiti Turistiko-informativni centar (u daljnjem tekstu: TIC) kao uu organizacijsku jedinicu Turistikog ureda.
(2) TIC nema svojstvo pravne osobe.
lanak 51.
- prikupljanje, obrada i raspaavanje informacija u cilju poticanja i promidbe turizma na podruju Zajednice,
- prikupljanje informacija o turistikim potrebama i drugih pojavama u zemlji i inozemstvu od znaaja za turizam Zajednice,
- informiranje turista o znamenitostima i privlanostima turistikog okruja, spomenicima kulture i dr.,
- promocija turistikog proizvoda s podruja Zajednice,
- davanje ostalih potrebnih turistikih informacija,
- suradnja s tuzemnim inozemnim informativnim organizacijama,
- drugi poslovi utvreni odlukom o osnivanju Centra i drugim aktima Skupštine Zajednice ili Turistikog vijea.
(2) TIC-a radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovog lanka moe izdavati biltene ili druge periodine publikacije.
lanak 52.
(1) Poslove TIC-a vodi i organizira voditelj TIC-a.
(2) Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a odgovara Turistikom vijeu i direktoru Turistikog ureda.
(3) U pogledu pravnog statusa TIC- a odgovarajue se primjenjuju opi propisi o radu.
lanak 53.
Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi s radom T1C-a uredit e se opim aktom kojima se ova pitanja ureuju za Turistiki ured.
203 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUNOSTI U ZAJEDNICI
lanak 54.
(1) Svaki lan tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dunosti.
(2) Svaki lan tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a lanovi Skupštine Zajednice odgovorni su lanu Zajednice kojeg predstavljaju.
(3) Direktor Turistikog ureda odgovoran je za zakonito, savjesno i struno obavljanje dunosti i zadataka koje mu je utvrdilo Turistiko vijee.
IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI
lanak 55.
(1) Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno - u svoje ime i za svoj raun.
(2) Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
lanak 56.
lanak 57.
Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvruje program rada i financijski plan.
lanak 58.
(1) Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice utvruje Turistiko Vijee i podnosi ga
Skupštini Zajednice do 31. listopada tekue godine za slijedeu poslovnu godinu.
(2) Zajednica dostavlja prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana za slijedeu poslovnu godinu, u roku iz st. 1 ovog lanka, Turistikoj zajednici upanije.
lanak 59.
(1) Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadre pojedinano utvrene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.
(2) Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednice dostavlja se lanovima Skupštine Zajednice u roku od 8 dana prije odravanja sjednice na kojoj se isti dokumenti donose.
lanak 60.
(1) Tijekom godine Zajednica moe mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.
(2) Ako tijekom godine doe do odstupanja programa rada i financijskog plana u obujmu veem od 5%, Zajednica je duna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.
(3) Izmjene iz stavka 2. ovog lanka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.
lanak 61.
(1) Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turistiko vijee.
204 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
(2) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je direktor Turistikog ureda.
lanak 62.
Turistiko vijee duno je Skupštini Zajednice podnijeti financijsko izvješe u roku koje ono odredi.
lanak 63.
(1)Prijedlog godišnjeg financijskog izvješa za prethodnu godinu Turistiko vijee podnosi Skupštini Zajednice do kraja veljae.
(2) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješa u roku iz stavka 1. ovog lanka Turistiko Vijee podnosi i Nadzornom odboru.
(3) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješa mora se staviti na uvid lanovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini.
(4) Godišnje financijsko izvješe za prethodnu godinu dostavlja se Turistikoj zajednici upanije.
(5) Godišnje financijsko izvješe za prethodnu godinu donosi Skupština Zajednice do kraja oujka tekue godine.
(6) Godišnje financijsko izvješe obvezno sadrava podatke o izvršenju programom rada pojedinano utvrenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Turistikog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloenjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu uinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.
lanak 64.
(1) Zajednica ostvaruje prihode iz slijedeih izvora:
1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom, 2. lanarine, u skladu s posebnim zakonom, 3. prorauna grada, 4. od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz lanka 10. stavak 3. Zakona 5. od imovine u vlasništvu.
(2) Pored izvora iz stavka 1. ovog lanka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi lanovi i zainteresirane pravne i fizike osobe.
(3) Zajednica se, na temelju posebne odluke Turistikog vijea, moe financijski zaduivati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduenja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predvienih prihoda.
lanak 65.
(1) Domae i strane pravne i fizike osobe plaaju lanarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.
(2) Dragovoljni lanovi Zajednice plaaju lanarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.
lanak 66.
(1) U financijskom planu Zajednice moe se izdvojiti dio prihoda kao nerasporeena sredstva (tekua rezerva)
205 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
koja se koriste tijekom godine za nepredviene i nedovoljno predviene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.
(2) Sredstvima tekue rezerve raspolae Turistiko vijee.
lanak 67.
lanak 68.
Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapreenja turistikog podruja Zajednice.
lanak 69.
(1) Turistiko vijee Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošu urednog i savjesnog gospodarstvenika.
(2) Za nabavu i otuenje nekretnina Turistiko vijee mora zatraiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odluuje veinom glasova svih lanova Skupštine Zajednice.
X. JAVNOST RADA ZAJEDNICE
lanak 70.
Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za lanove Zajednice, objavom na oglasnoj ploi Zajednice odnosno putem sredstava javnog priopavanja ili na drugi prikladan nain.
lanak 71.
Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadraju
pristupano informiranje javnosti o radu Zajednice.
XI. POSLOVNA TAJNA
lanak 72.
(1) Poslovnu tajnu Zajednice ine isprave i podaci ije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.
(2) Predsjednik Zajednice odreuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u svezi s poslovnom tajnom.
(3) Poslovnu tajnu duni su uvati svi lanovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji nain saznaju za ispravu ili podatak koji je utvren kao poslovna tajna.
(4) Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je tea povreda radne dunosti.
XII. ZAŠTITA PRIRODE I OVJEKOVA OKOLIŠA
lanak 73.
(1) Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadau na nain koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitet ovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.
(2) Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i uvanju kulturnih dobara.
XIII. STATUT I DRUGI OPI AKTI
lanak 74.
(1) Zajednica ima Statut i druge ope akte (pravilnici, odluke, poslovnici).
206 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
(2) Opi akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.
(3) U sluaju nesuglasnoti opih akata sa Statutom primjenjivat e se odgovarajue odredbe Statuta.
(4) Ocjenu suglasnosti opih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.
(5) Kada utvrdi da opi akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.
lanak 75.
(1) Statut donosi, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Zajednice dvotreinskom veinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.
(2) Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici obinom veinom glasova.
(3) Ostale ope akte donosi Turistiko vijee Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a ope akte Turistikog ureda na prijedlog direktora Turitikog ureda.
lanak 76.
- o ustrojstvu
mjesta,
materijalnoj odgovornosti zaposlenih,
ostala primanja,
Turistikog vijea.
lanak 77.
(1) Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na nain odreen za donošenje Statuta.
(2) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta moe podnijeti Turistiko vijee ili najmanje desetina lanova Skupštine Zajednice.
(3) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se lanovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turistikom vijeu Zajed- nice u roku od osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turistiko vijee utvruje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upuuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.
lanak 78.
(1) Statut Zajednice objavljuje se u Slubenom glasniku Opine Bilje.
(2) Opi akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploi Zajednice, a opi akti Turistikog ureda na oglasnoj ploi Ureda.
(3) Opi akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.
207 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
lanak 79.
Zajednica je duna uskladiti svoj ustroj i druge ope akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
lanak 80.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vaiti Statut Turistike zajednica Opine Bilje upisan u Upisnik Turistikih zajednica Ministarstva turizma, list broj 323, stranica A, upisni broj 277 (klasa: 334-03/98-02/36 urbroj:529-02/98-02) od 29. lipnja 1998. godine.
lanak 81.
Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine Bilje.
Predsjednik TZO Bilje
Ruica Bikli, v.r.
208 «Slubeni glasnik» Broj 12
*********************************************************************** Izdaje: Opina Bilje. Za izdavaa : Ruica Bilki, oec. naelnica Opine Bilje
Grafika priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Opine Bilje
Godina XVI
1.
Na temelju lanka 12. i 15. Zakona o turistikim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 152/2008), Skupština Turistike zajednice Opine Bilje, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici odranoj 31.svibnja ...
I. OPE ODREDBE
II. ZADAE ZAJEDNICE
1. Obvezatni lanovi
2. Poasni lanovi
3. Dragovoljni lanovi
IV. TIJELA ZAJEDNICE
1. Skupština Zajednice
VI. TURISTIKI URED
IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI
X. JAVNOST RADA ZAJEDNICE
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE