of 89 /89
REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD DARUVAR SLUŽBENI GLASNIK GRADA DARUVARA __________________________________________________ Godina XX Daruvar, 02. prosinca 2015. godine Broj 6

SLUŽBENI GLASNIK GRADA DARUVARA

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK GRADA DARUVARA

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  BJELOVARSKO BILOGORSKA UPANIJA

  GRAD DARUVAR

  SLUBENI GLASNIK

  GRADA DARUVARA

  __________________________________________________

  Godina XX Daruvar, 02. prosinca 2015. godine Broj 6

 • 297 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  AKTI GRADSKOG VIJEA

  1. Odluka o II. Izmjeni i dopuni

  Prorauna Grada Daruvara za

  2015. g.

  298

  2. II. Izmjena i dopuna Socijalnog

  programa iz Prorauna Grada

  Daruvara za 2015. g.

  324

  3. II. Izmjene i dopune Programa

  javnih potreba u kulturi Grada

  Daruvara za 2015. g.

  326

  4.

  Odluka o II. izmjenama i

  dopunama Programa gradnje

  objekata i ureaja komunalne

  infrastrukture za 2015. g.

  328

  5.

  Odluka o II. izmjenama i

  dopunama Programa odravanja

  komunalne infrastrukture za 2015.

  g.

  331

  6. Odluka o prihvaanju Programa

  rada Gradskog savjeta mladih

  Grada Daruvara

  337

  7. Poslovnik o radu Gradskog vijea

  Grada Daruvara 337

  8. Odluka o radnom vremenu

  ugostiteljskih objekata na

  podruju Grada Daruvara

  359

  9. Odluka o III. izmjenama i

  dopunama Odluke o visini

  spomenike rente Grada Daruvara

  361

  10. Odluka o II. izmjenama i

  dopunama Odluke o komunalnoj

  naknadi

  361

  11. Odluka o izmjenama i dopunama

  Odluke o porezima Grada

  Daruvara

  363

  12. Odluke o II. izmjeni i dopuni

  Odluke o nerazvrstanim cestama 365

  AKTI GRADONAELNIKA

  1. Odluka o odobrenju subvencije

  prijevoza uenika i studenata 375

  2. Odluka o davanju u najam

  poslovnog prostora u vlasnitvu

  Grada Daruvara Paviljona na

  375

  Trgu k. Tomislava Pelarstvu

  Daruvar d.o.o.

  3. Odluka o davanju u zakup dijela

  javne povrine k.br. 2830 k.o.

  Daruvar zakupniku TISAK d.d.

  376

  4. Odluka o dodjeli pomoi Marijanu

  Abdi za nabavku ogrijeva 376

  5. Odluka o dodjeli pomoi Borisu

  urevi za nabavku ogrijeva 377

  6.

  Odluka o dodjeli pomoi upi

  Presvetog Trojstva Daruvar za

  sufinanciranje projekta

  Caritasova kuhinja

  377

  7.

  Odluka o prodaji nekretnine u

  vlasnitvu Grada Daruvara k.br.

  2662/3 k.o. Daruvar putem javnog

  natjeaja

  377

  8.

  Odluka o II. izmjenama i

  dopunama Pravilnika o

  stipendiranju studenata Grada

  Daruvara

  378

  9.

  Odluka o imenovanju

  Povjerenstva za provedbu javnog

  natjeaja za prodaju nekretnine u

  vlasnitvu Grada Daruvara k.br.

  2662/3 k.o. Daruvar

  379

  10. Odluka o dodjeli pomoi Sanji

  ori u svrhu podmirenja trokova

  stanovanja

  380

  11. Odluka o dodjeli pomoi Svetlani

  Alavanja za osnovne ivotne

  potrebe

  380

  12. Odluka o dodjeli pomoi ekoj

  besedi Daruvar 380

  13. Plan Prijma na struno

  osposobljavanje bez zasnivanja

  radnog odnosa u 2016.g.

  381

  14. Odluka o dodjeli pomoi Tamari

  Mileti u svrhu podmirenja

  trokova stanovanja

  382

  15.

  Odluka o davanju u zakup dijela

  javne povrine k.br. 1446 k.o.

  Daruvar zakupniku

  DINOLORENA j.d.o.o.

  382

 • 298 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 299 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 300 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 301 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 302 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 303 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 304 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 305 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 306 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 307 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 308 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 309 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 310 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 311 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 312 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 313 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 314 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 315 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 316 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 317 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 318 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 319 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 320 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 321 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 322 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 323 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 324 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 325 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 326 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 327 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 328 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 329 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 330 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 331 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 332 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 333 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 334 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 335 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 336 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

 • 337 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  REPUBLIKA HRVATSKA

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA UPANIJA

  GRAD DARUVAR

  GRADSKO VIJEE

  KLASA: 023-01/14-01/51

  URBROJ: 2111/01-01-15-13

  Daruvar, 19. studeni 2015. g.

  Na temelju lanka 42. stavka 1. alineje 9.

  Statuta Grada Daruvara (Slubeni glasnik Grada

  Daruvara, broj 1/13), po prijedlogu

  gradonaelnika, Gradsko vijee Grada Daruvara na

  svojoj 22. sjednici odranoj 19. studenog 2015. g.

  donijelo je sljedeu

  O D L U K U

  I.

  Prihvaa se Program rada i financijski plan za

  2016. godinu, za Gradski savjet mladih Grada

  Daruvara.

  III.

  Ova Odluka stupa na snagu danom

  donoenja, a objavit e se u Slubenom glasniku

  Grada Daruvara.

  Potpredsjednik

  Gradskog vijea

  Marijan Fila, dr.med.vet, v.r.

  REPUBLIKA HRVATSKA

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA UPANIJA

  GRAD DARUVAR

  GRADSKO VIJEE

  KLASA: 012-02/15-01/1

  URBROJ: 2111/01-01-15-1

  Daruvar, 19. studeni 2015.g.

  Temeljem lanka 41. Statuta Grada Daruvara

  (Slubeni glasnik Grada Daruvara, broj 1/13) i

  lanka 124. stavka 1. alineje 2. Poslovnika

  Gradskog vijea Grada Daruvara (Slubeni glasnik

  Grada, broj 6/09 i 1/13), po prijedlogu

  Povjerenstva za Statut i Poslovnik i prijedlogu

  gradonaelnika Grada Daruvara, Gradsko vijee

  Grada Daruvara na svojoj 22. sjednici odranoj 19.

  studenog 2015. godine donijelo je

  POSLOVNIK O RADU

  GRADSKOG VIJEA GRADA DARUVARA

  I. OPE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovim Poslovnikom Gradskog vijea Grada

  Daruvara (u daljnjem tekstu: Poslovnik) utvruje se

  unutarnje ustrojstvo i nain rada Gradskog vijea

  Grada Daruvara (u daljnjem tekstu: Vijee) i to:

  - konstituiranje Vijea, poetak obavljanja dunosti vijenika i

  prestanak njihovog mandata,

  - izbor temeljnih radnih tijela, predsjednika i potpredsjednika

  Vijea,

  - prava i dunosti vijenika, - ustrojstvo Gradskog vijea, - odnos Gradskog vijea,

  gradonaelnika i Gradske

  uprave,

  - podnoenje izvjea gradonaelnika,

  - akti vijea, - postupak za donoenje odluka i

  drugih akata,

  - donoenje akata po hitnom postupku,

  - donoenje Prorauna i godinjeg izvjetaja o izvrenju

  Prorauna Grada,

  - poslovni red na sjednici, - zapisnici, - javnost rada, - prijelazne i zavrne odredbe, te

  druga pitanja od vanosti za rad

  Vijea.

  Ako pojedino pitanje od vanosti za rad Vijea

  nije ureeno ovim Poslovnikom, to e pitanje

  urediti Vijee svojim posebnim aktom.

  II. KONSTITUIRANJE VIJEA,

  POETAK OBAVLJANJA DUNOSTI

  VIJENIKA I PRESTANAK NJIHOVOG

  MANDATA

 • 338 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  lanak 2.

  Vijee je konstituirano izborom

  predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazona

  veina lanova Vijea.

  Konstituirajua sjednica Vijea zapoinje

  izvoenjem himne Republike Hrvatske Lijepa naa

  domovino.

  lanak 3.

  Od dana konstituiranja Vijea pa do

  prestanka mandata lan Vijea ima sva prava i

  dunosti odreena Ustavom, zakonom, Statutom

  Grada Daruvara (u daljnjem tekstu: Statut) i ovim

  Poslovnikom.

  lanak 4.

  Konstituirajuu sjednicu Vijea saziva

  elnik sredinjeg tijela Dravne uprave nadlean za

  poslove lokalne i podrune (regionalne)

  samouprave ili osoba koju on ovlasti.

  Konstituirajuoj sjednici Vijea do izbora

  predsjednika predsjeda prvi izabrani lan s

  kandidacijske liste koja je dobila najvie glasova.

  Ukoliko je vie lista dobilo isti najvei broj glasova

  konstituirajuoj sjednici predsjedat e prvi izabrani

  kandidat s liste koja je imala manji redni broj na

  glasakom listiu.

  Predsjedatelj ima do izbora predsjednika

  Vijea sva prava i dunosti predsjednika Vijea u

  pogledu predsjedanja sjednicom.

  Nakon izbora predsjednika Vijea, izabrani

  predsjednik Vijea preuzima predsjedanje

  sjednicom.

  lanak 5.

  Na konstituirajuoj sjednici Vijea bira se

  Mandatno povjerenstvo na prijedlog predsjedatelja

  ili najmanje jedne treine vijenika.

  Mandatno povjerenstvo na konstituirajuoj

  sjednici podnosi izvjea Vijeu o provedenim

  izborima za Gradsko vijee i imenima izabranih

  vijenika, o podnesenim ostavkama na vijeniku

  dunost, o imenima vijenika koji obnaaju dunost

  nespojivu s vijenikom dunou pa im vijeniki

  mandat miruje, o imenima vijenika kojima mandat

  miruje na njihov zahtjev, te o zamjenicima vijenika

  koji umjesto njih poinju obnaati vijeniku

  dunost.

  Izabrani vijenici koji daju ostavku ili

  stavljaju mandat u mirovanje, moraju o tome

  obavijestiti upravu Grada 24 sata prije poetka

  konstituirajue sjednice.

  Na konstituirajuoj su sjednici umjesto

  vijenika koji su dali ostavku ili stavili mandat u

  mirovanje, nazoni zamjenici vijenika odreeni

  sukladno posebnom zakonu o lokalnim izborima.

  Vijee zakljukom prihvaa izvjea

  Mandatnog povjerenstva.

  lanak 6.

  Nakon to Vijee prihvati izvjea

  Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima,

  pred predsjedateljem Vijea vijenici daju prisegu.

  Tekst prisege glasi: Priseem svojom

  au da u dunost vijenika Gradskog vijea

  Grada Daruvara obnaati savjesno i odgovorno, da

  u se u svom radu drati Ustava, zakona i Statuta

  Grada Daruvara i potivati pravni poredak, te da u

  se zauzimati za svekoliki napredak Grada Daruvara

  i Republike Hrvatske.

  Predsjedatelj izgovara tekst prisege i nakon

  toga proziva poimenino vijenike, a vijenik daje

  prisegu tako to ustaje i izgovara: Priseem.

  Nakon toga, svaki vijenik potpisuje tekst

  prisege i predaje predsjedniku Vijea nakon

  zavretka sjednice.

  lanak 7.

  Vijenik, koji nije bio nazoan

  konstituirajuoj sjednici Vijea, kao i zamjenik

  vijenika kada poinje obnaati vijeniku dunost,

  daje prisegu na iduoj sjednici Vijea odnosno prvoj

  iduoj sjednici kojoj osobno prisustvuje.

  lanak 8.

  Vijenik poinje obnaati vijeniku

  dunost danom konstituiranja Vijea i do dana

  prestanka mandata ima prava i dunosti vijenika

  utvrena Ustavom, zakonom, Statutom i ovim

  Poslovnikom.

  Zamjenik vijenika poinje obnaati

  vijeniku dunost kada Vijee utvrdi zakonske i

  statutarne pretpostavke za primjenu instituta

  zamjenjivanja i davanjem prisege.

  lanak 9.

  Vijeniku prestaje mandat u sluajevima

  utvrenim zakonom.

 • 339 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  lanak 10.

  Ako zakonom, Statutom ili Poslovnikom

  nije drugaije odreeno, Vijee donosi odluke

  veinom glasova ukoliko je na sjednici nazona

  veina lanova Vijea.

  Na sjednici Vijea glasuje se javno, ukoliko

  Vijee javnim glasovanjem ne odlui da se o nekim

  pitanjima glasuje tajno.

  III. IZBOR TEMELJNIH RADNIH

  TIJELA, PREDSJEDNIKA I

  POTPREDSJEDNIKA VIJEA

  lanak 11.

  Na konstituirajuoj sjednici Vijea bira se:

  - Mandatno povjerenstvo, - Povjerenstvo za izbor i

  imenovanja,

  - Povjerenstvo za financije i proraun,

  - Povjerenstvo za Statut i Poslovnik,

  - Povjerenstvo za mjesnu samoupravu.

  Predsjednik i lanovi povjerenstava iz stavka 1.

  ovog lanka biraju se na prijedlog predsjedatelja i/ili

  najmanje jedne treine lanova Vijea s time da je

  njihov sastav priblino razmjeran stranakom

  sastavu Vijea.

  Ako se na konstituirajuoj sjednici ili

  tijekom trajanja mandata nakon razrjeenja, zbog

  izostanka prijedloga ili odbijanja kandidature, ne

  izaberu lanovi povjerenstava odnosno radnih tijela

  iz reda predstavnike manjine, na prijedlog

  predstavnike veine i drugi lanovi izabrat e se iz

  reda predstavnike veine.

  lanak 12.

  Po izboru povjerenstava iz lanka 11. ovog

  Poslovnika, na konstituirajuoj sjednici Vijea

  pristupa se izboru predsjednika i potpredsjednika

  Vijea.

  Predsjednik i potpredsjednici Vijea biraju

  se na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja

  i/ili najmanje jedne treine lanova Vijea.

  IV. PRAVA I DUNOSTI VIJENIKA

  a) Ope odredbe

  lanak 13.

  Vijenik ima prava i dunosti:

  - sudjelovati na sjednicama Vijea, na njima raspravljati,

  davati prijedloge i glasovati,

  - podnositi Vijeu prijedloge odluka,

  - podnositi amandmane na prijedloge opih akata,

  - postavljati pitanja gradonaelniku i proelnicima

  Upravnih odjela,

  - sudjelovati na sjednicama radnih tijela i na njima

  raspravljati, a u radnim tijelima

  iji je lan davati prijedloge i

  glasovati,

  - prihvatiti izbor koji mu svojim odlukama odredi Vijee, a

  jedino se nije duan prihvatiti

  lanstva u radnom tijelu ako je

  ve prihvatio dunost lana u

  dva radna tijela.

  Vijenik ima i druga prava i dunosti

  utvrene odredbama Ustava, zakona, Statuta i ovog

  Poslovnika.

  Vijenicima se u pravilu elektronikim

  putem dostavljaju pozivi za sve sjednice radnih

  tijela, a ako to nije mogue, dostavljaju se osobno

  ili putem pote.

  lanak 14.

  Vijeniku se dostavljaju u pravilu

  elektronikim putem:

  - prijedlozi akata o kojima e se raspravljati u Vijeu,

  - izvjea, analize i drugi materijali o kojima e se

  raspravljati u Vijeu,

  lanak 15.

  Vijeniku su dostupni svi slubeni

  materijali koji se pripremaju ili prikupljaju u

  Upravnim odjelima koji se odnose na teme o kojima

  se raspravlja u Vijeu, a i druge obavijesti koje su

  mu kao vijeniku potrebne.

 • 340 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  lanak 16.

  Vijenik moe traiti obavijesti i

  objanjenja od predsjednika Vijea i predsjednika

  radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

  Vijenik moe traiti obavijesti i

  objanjenja od proelnika upravnih odjela o radu tih

  tijela.

  lanak 17.

  Vijenik moe traiti da mu uprava Grada

  Daruvara (u daljnjem tekstu: uprava Grada) prui

  pomo u obavljanju njegove vijenike dunosti, a

  posebice u izradi prijedloga koje on podnosi, u

  obavljanju poslova i zadaa koje mu je povjerilo

  radno tijelo Vijea, odnosno da mu osigura

  dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili

  predmete koji su na dnevnom redu sjednice Vijea

  ili radnih tijela, a moe traiti i strune obavijesti i

  objanjenja radi potpunijeg rjeavanja problema na

  koje nailazi u obavljanju dunosti vijenika.

  U upravi Grada vijenicima su dostupna

  tehnika i informatika sredstva potrebna za

  obavljanje njihove dunosti, a osiguravaju se

  tehniki i drugi uvjeti za njihov rad.

  b) Klubovi vijenika i meustranako vijee

  lanak 18.

  U Vijeu se mogu osnovati klubovi

  vijenika prema stranakoj pripadnosti te klub

  nezavisnih vijenika. Vijenik moe biti lan samo

  jednog kluba. Klub mora imati najmanje tri lana.

  Klubovi vijenika obvezni su o svom

  osnivanju obavijestiti predsjednika Vijea te

  priloiti svoja pravila rada i podatke o lanovima.

  Prostorne i druge tehnike uvjete za rad

  (prostoriju za sjednice, prijepis, umnoavanje,

  dostavu materijala i dr.) klubovima e osigurati

  uprava Grada.

  Predsjednik kluba vijenika, u pogledu

  prava i obveza, ima status predsjednika radnog

  tijela.

  lanak 19.

  Radi razmjene miljenja, utvrivanja

  zajednikih osnovnih stavova, unapreivanje rada

  te razvijanje drugih oblika meustranake suradnje

  i aktivnosti lanova u Vijeu se moe osnovati

  meustranako vijee.

  Pravilima koje donosi Vijee utvruje se

  ustrojstvo, zadaci i nain rada te prava i dunosti

  lanova meustranakog vijea.

  Prostor, sredstva i druge uvjete za rad

  meustranakog vijea osigurava Vijee uprava

  Grada.

  lanak 20.

  Vijenik je duan uvati tajnost podataka,

  koji su kao tajni odreeni u suglasju s pozitivnim

  propisima, za koje sazna za vrijeme obnaanja

  dunosti vijenika.

  c) Vijenika pitanja

  1. Pisana vijenika pitanja predsjedniku Vijea i

  predsjednicima

  radnih tijela, gradonaelniku

  i proelnicima Upravnih

  odjela

  lanak 21.

  Vijenici mogu postavljati vijenika

  pitanja predsjedniku Vijea i predsjednicima radnih

  tijela, gradonaelniku, zamjenicima gradonaelnika

  i pojedinim proelnicima o stanju u podruju za koja

  su odgovorni, te o izvravanju pojedinih odluka i

  drugih akata.

  Vijenika pitanja mogu se postavljati

  pisano putem predsjednika Vijea, a vijenik je

  duan navesti kome upuuje pitanje.

  Vijeniko pitanje dostavlja se prije

  odravanja sjednice, kako bi se pokualo odgovoriti

  na isto u aktualnom satu koji je na poetku dnevnog

  reda.

  U prvom dijelu toke Aktualni sat bit e

  izlaganje gradonaelnika ili zamjenika

  gradonaelnika o aktualnostima u gradu i daju se

  odgovori na pisana pitanja vijenika.

  Aktualni sat u pravilu traje do jednog sata.

  lanak 22.

  Predsjednik Vijea, predsjednik radnog

  tijela, gradonaelnik, zamjenik gradonaelnika ili

  proelnik kome je upueno pitanje, duan je

  odgovoriti na postavljeno pitanje u roku od 15 dana

 • 341 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  od dana kada je pitanje dostavljeno, odnosno

  pojedinom lanu kome je upueno.

  Ako se ne moe dati odgovor u roku iz

  stavka 1. ovog lanka, duni su putem predsjednika

  Vijea obavijestiti vijenika i navesti razloge zbog

  kojih nisu u mogunosti odgovoriti u predvienom

  roku na vijeniko pitanje.

  lanak 23.

  Pitanja koja vijenici postavljaju, kao i

  odgovori na ta pitanja, moraju biti jasni, precizni i

  kratki, a mogu ukazati na prijedlog moguih mjera

  koje se odnose na postavljeno pitanje.

  lanak 24.

  Vijeniko pitanje mora biti postavljeno u

  skladu s odredbama ovog Poslovnika.

  Ako smatra da postavljeno pitanje nije u

  skladu s odredbama Poslovnika, predsjednik Vijea

  e upozoriti vijenika na to i pozvati ga da svoje

  pitanje uskladi s tim odredbama.

  Ako vijenik ne uskladi svoje pitanje s

  odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Vijea

  nee to pitanje uputiti proelniku i o tome e

  obavijestiti vijenika.

  lanak 25.

  Gradonaelnik, odnosno zamjenici

  gradonaelnika i proelnici dostavljaju pisani

  odgovor vijeniku na vijeniko pitanje putem

  predsjednika Vijea.

  Predsjednik Vijea dostavlja odgovor

  vijeniku i ostalim vijenicima po primitku

  odgovora od strane osobe kojoj je pitanje upueno.

  lanak 26.

  Predsjednik Vijea i zamjenici, odnosno

  pojedini lan kojemu je postavljeno vijeniko

  pitanje, moe odbiti odgovor na postavljeno pitanje,

  ako se pitanje ne odnosi na njihov rad ili na poslove

  iz njihove nadlenosti.

  lanak 27.

  Ako se ne odgovori na vijeniko pitanje u

  roku iz ovog Poslovnika, a rok za odgovor nije

  produen, predsjednik Vijea e o tome obavijestiti

  gradonaelnika i zahtijevati da se u roku od osam

  dana dostavi odgovor.

  lanak 28.

  Nakon primljenog odgovora vijenik moe

  postaviti pisano ili usmeno na samoj sjednici (ako je

  to mogue) dopunsko pitanje.

  2. Usmena vijenika pitanja

  gradonaelniku

  lanak 29.

  Usmena pitanja gradonaelniku ili

  Upravnim odjelima Grada Daruvara postavljaju se

  u okviru toke dnevnog reda Aktualni sat koji se

  odrava na poetku sjednice.

  U toki dnevnog reda Aktualni sat u

  pravilu prisustvuju gradonaelnik, zamjenici

  gradonaelnika uz proelnike i izvjestitelje

  slubenike Upravnih odjela Grada Daruvara.

  Pitanja moraju biti kratka i jasno

  formulirana i u pravilu takva da se na njih moe

  odgovoriti odmah bez pripreme. Vijenik ima pravo

  postaviti najvie dva pitanja.

  Nakon dobivenog odgovora vijenik moe

  iznijeti miljenje o odgovoru i postaviti dopunsko

  pitanje.

  Postavljanje usmenog pitanja ne moe

  trajati due od dvije minute.

  Redoslijed za postavljanje pitanja odreuje

  se prema redoslijedu upisa u knjigu nazonih

  vijenika na sjednici i upisom napomene da eli

  postaviti vijeniko pitanje.

  Na pitanja upuena gradonaelniku

  odgovara gradonaelnik ili zamjenik

  gradonaelnika. Na pitanja upuena iz domene

  Upravnih odjela odgovara proelnik, odnosno

  slubenik.

  Odgovor u pravilu traje dvije minute, a

  iznimno etiri minute.

  V. USTROJSTVO GRADSKOG VIJEA

  1. Predsjednik, potpredsjednici i

  predsjednitvo Vijea

  lanak 30.

 • 342 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  Vijee ima predsjednika i dva

  potpredsjednika, od kojih se jedan potpredsjednik

  bira na prijedlog predstavnike veine, a drugi na

  prijedlog predstavnike manjine u Vijeu.

  Ako predstavnika manjina ne predloi

  vijenika za drugog potpredsjednika, ili predloeni

  vijenik odbije kandidaturu, predstavnika veina

  moe podnijeti prijedlog za drugog potpredsjednika

  iz redova vijenika predstavnike veine.

  lanak 31.

  Predsjednik Vijea:

  - predstavlja i zastupa Vijee, - upuuje prijedloge ovlatenih

  predlagatelja u propisani

  postupak,

  - saziva, predsjedava i odrava red na sjednicama Vijea,

  - predlae dnevni red sjednice Vijea,

  - brine se o postupku donoenja akata,

  - brine o suradnji Vijea s vijeima drugih gradova i

  opina i skuptina upanija,

  - usklauje rad radnih tijela, - objavljuje rezultate glasovanja

  Vijea,

  - potpisuje akte koje donosi Vijee,

  - dostavlja ope akte na nadzor nadlenim tijelima,

  - brine o zatiti prava vijenika i ispunjavanju dunosti

  vijenika,

  - pokree inicijative za razmatranje i raspravu o

  pojedinim pitanjima iz

  djelokruga Vijea,

  - obavlja i druge poslove odreene zakonom, Statutom i

  ovim Poslovnikom.

  lanak 32.

  Potpredsjednici Vijea pomau u radu

  predsjedniku Vijea, te obavljaju poslove iz njegova

  djelokruga na koje ih on ovlasti.

  U sluaju odsutnosti predsjednika Vijea ili

  kad je sprijeen da obavlja predsjedniku dunost,

  zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika kojeg

  odredi predsjednik Vijea.

  Ukoliko predsjednik Vijea nije odredio

  koji ga od potpredsjednika zamjenjuje, zamjenjuje

  ga potpredsjednik iz reda predstavnike veine u

  Vijeu.

  Ako je i potpredsjednik iz prethodnog

  stavka ovog lanka odsutan, zamjenjuje ga drugi

  potpredsjednik.

  Za vrijeme zamjenjivanja predsjednika

  Vijea potpredsjednik odnosno predsjedatelj ima

  sva prava i dunosti predsjednika.

  U sluaju odsutnosti predsjednika i oba

  potpredsjednika, Vijee odluuje o predsjedatelju

  veinom glasova nazonih na sjednici Vijea.

  2. Razrjeenje predsjednika i

  potpredsjednika Vijea povodom

  podnoenja prijedloga

  ovlatenih predlagatelja

  lanak 33.

  Predsjednik i potpredsjednici Vijea mogu

  se razrijeiti dunosti prije isteka mandata na

  temelju podnijetog prijedloga Povjerenstva za izbor

  i imenovanja i/ili najmanje 1/3 lanova Vijea.

  Kada prijedlog podnosi najmanje 1/3

  lanova Vijea, prijedlog mora biti potvren

  njihovim potpisima.

  Prijedlog se dostavlja predsjedniku Vijea u

  pisanom obliku i mora sadravati obrazloenje.

  Predsjednik odnosno potpredsjednici Vijea

  imaju pravo oitovati se o prijedlogu najkasnije u

  roku 8 dana od dana dostave prijedloga.

  Predsjednik Vijea duan je prijedlog

  uvrstiti u dnevni red sjednice Vijea, koja se mora

  odrati najkasnije u roku od 30 dana od dana

  zaprimanja prijedloga.

  Odluka o razrjeenju predsjednika i

  potpredsjednika, na temelju podnijetog prijedloga iz

  stavka 1. ovog lanka, donosi se veinom glasova

  svih lanova Vijea.

  Predsjedniku i potpredsjednicima prava na

  temelju obavljanja dunosti prestaju danom

  stupanja na snagu odluke Vijea o razrjeenju

  dunosti

  lanak 34.

  Ako Vijee razrijei predsjednika, a na istoj

  sjednici ne izabere novog, njegova prava i obveze

  preuzimaju potpredsjednici, sukladno odredbama

  ovog Poslovnika koje utvruju zamjenjivanje

  predsjednika Vijea.

 • 343 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  Ako Vijee razrijei istovremeno

  predsjednika i potpredsjednike, a na istoj sjednici ne

  izabere nove, duno je na istoj sjednici na kojoj

  donosi odluku o razrjeenju, odrediti predsjedatelja

  Vijea do izbora novog predsjednika i

  potpredsjednika Vijea.

  3. Prestanak obavljanja dunosti

  predsjednika i potpredsjednika

  te ostalih dunosnika Vijea

  povodom ostavke

  lanak 35.

  Predsjedniku i potpredsjednicima te ostalim

  dunosnicima Vijea prava na temelju obavljanja

  dunosti prestaju prije isteka mandata povodom

  podnijete ostavke.

  Dunosti navedene u stavku 1. povodom

  podnijete ostavke prestaju danom kada

  predstavniko tijelo utvrdi injenicu podnoenja

  ostavke, a najkasnije tridesetog dana od dana

  podnoenja ostavke.

  U sluaju da predsjednik i potpredsjednici

  Vijea istovremeno podnesu ostavku, Vijee je

  duno nakon isteka roka iz stavka 2. ovog lanka

  odnosno na istoj sjednici na kojoj donosi odluku o

  utvrivanju injenice podnijete ostavke, veinom

  glasova nazonih vijenika na sjednici odrediti

  predsjedatelja Vijea do izbora novog predsjednika

  i potpredsjednika Vijea.

  lanak 36.

  Predsjednik i potpredsjednici Vijea te

  predsjednici klubova vijenika ine Predsjednitvo

  Vijea.

  lanak 37.

  Na poziv predsjednika Vijea u radu

  Predsjednitva sudjeluju proelnici upravnih odjela.

  Predsjednik Vijea na sjednicu

  Predsjednitva moe pozvati predsjednike radnih

  tijela Vijea.

  lanak 38.

  Predsjednitvo Vijea:

  - raspravlja pitanja vana za rad Vijea,

  - predlae Vijeu na raspravu pitanja iz djelokruga Vijea,

  - odluuje o upuivanju vijenika na slubena

  putovanja u zemlji i

  inozemstvu,

  - odreuje sastav privremenih delegacija Vijea prilikom

  posjeta predstavnika vijea

  drugih gradova, opina,

  upanija te raznih dravnih

  institucija,

  - odreuje predstavnike Vijea u sveanim i drugim prigodama,

  - prihvaa pokroviteljstvo u ime Vijea,

  - obavlja i druge poslove znaajne za rad Vijea.

  Predsjednitvo Vijea odluke donosi

  veinom glasova nazonih lanova, ako je sjednici

  nazona veina lanova Predsjednitva.

  Ukoliko su glasovi lanova Predsjednitva

  podijeljeni, odluujui je glas predsjednika Vijea.

  lanak 39.

  Administrativne poslove za potrebe Vijea

  obavlja nadleni upravni odjel za

  ope i pravne poslove.

  2. Radna tijela

  a) Ope odredbe

  lanak 40.

  Radna tijela Vijea su povjerenstva koja se

  imenuju u skladu s ovim Poslovnikom.

  U radnim tijelima Vijea raspravlja se o

  opim pitanjima i pripremaju se rasprave i prijedlozi

  za odluivanje na sjednici Vijea, te za izvravanje

  odreenih zadaa od interesa za Vijee.

  lanak 41.

  U radnim tijelima Vijea raspravlja se o

  prijedlozima i poticajima koji se odnose na

  donoenje odluka i drugih akata iz djelokruga

  Vijea.

  Radna tijela Vijea, nakon provedene

  rasprave, zauzimaju stajalita i o tome izvjeuju

  Vijee, odnosno utvruju prijedloge akata iz svojeg

  djelokruga i predlau ih Vijeu.

  lanak 42.

  Radi rasprave o pojedinim temama Vijee

  moe, uz stalna radna tijela osnovana ovim

 • 344 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  Poslovnikom, osnivati i privremena radna tijela za

  sva pitanja iz svog djelokruga.

  Odlukom o osnivanju privremenih radnih

  tijela ureuje se njihov naziv, sastav, djelokrug,

  ovlasti, vrijeme na koje se osnivaju i nain rada.

  lanak 43.

  Radno tijelo Vijea ima predsjednika i

  odreeni broj lanova.

  Predsjednik i lanovi stalnih radnih tijela

  biraju se meu lanovima Vijea tako da sastav

  radnog tijela u pravilu odgovara stranakoj strukturi

  Vijea.

  Mandat predsjednika i lanova radnog tijela

  traje od dana izbora do dana prestanka ili nastupa

  mirovanja vijenikog mandata, odnosno do dana

  razrjeenja dunosti na koju je izabran.

  Predsjednik i lanovi ostalih radnih tijela, iz

  lanka 37. ovog Poslovnika, mogu pored vijenika

  biti i druge osobe koje svojim znanjem, vjetinama

  i strunou mogu pridonijeti uspjenom radu tog

  tijela.

  lanak 44.

  Predsjednik radnog tijela Vijea usklauje

  rad radnog tijela s radom Vijea i drugih radnih

  tijela, predlae dnevni red i predsjeda njegovim

  sjednicama.

  Predsjednik potie raspravu o pojedinim

  pitanjima i brine se o obavjeivanju lanova o

  pitanjima iz djelokruga radnog tijela.

  Predsjednik surauje s predsjednikom

  Vijea, Predsjednitvom Vijea i predsjednicima

  drugih radnih tijela Vijea.

  Predsjednik se brine o provoenju

  zakljuaka radnog tijela i obavlja i druge poslove

  odreene ovim Poslovnikom.

  U sluaju sprijeenosti ili odsutnosti

  predsjednika, sjednicom radnog tijela predsjeda

  lan radnog tijela kojeg na to ranije ovlasti

  predsjednik radnog tijela.

  lanak 45.

  Sjednicu radnog tijela Vijea saziva

  predsjednik na vlastiti poticaj, a duan ju je sazvati

  najkasnije u roku od pet dana na osnovi zakljuka

  Vijea ili ako to zatrai predsjednik Vijea ili treina

  lanova radnog tijela, uz navoenje tema koje treba

  razmotriti na sjednici.

  Ako predsjednik radnog tijela ne sazove

  sjednicu kad je to obvezan uiniti, sjednicu radnog

  tijela sazvat e predsjednik Vijea.

  lanak 46.

  Radno tijelo Vijea moe zauzimati

  stajalita o pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici

  prisustvuje veina lanova radnog tijela, a odluke se

  donose veinom glasova nazonih lanova.

  lanak 47.

  Radna tijela Vijea raspravljaju o temama iz

  svog djelokruga na vlastiti poticaj, a obvezna su

  raspraviti svako pitanje iz svog djelokruga koje im

  uputi na raspravu ili za koje to trai predsjednik ili

  Predsjednitvo Vijea, lan Vijea, a takoer mogu

  raspraviti predstavke i prijedloge graana

  podnesene Vijeu ili radnom tijelu.

  U sluaju predstavke ili prijedloga graana

  radno tijelo je duno najkasnije u roku od dva

  mjeseca izvijestiti podnositelja o ishodu.

  Svako radno tijelo iz svog djelokruga moe

  predloiti Vijeu donoenje odluke iz nadlenosti

  Vijea.

  lanak 48.

  Radno tijelo Vijea obvezno je o svom

  miljenju izvijestiti Vijee. Radno tijelo moe

  izvijestiti o stajalitima manjine svojih lanova, kad

  miljenja ostanu podijeljena u pogledu prijedloga za

  rjeavanje pojedinog pitanja.

  Kad podnosi izvjea ili prijedlog Vijeu,

  radno tijelo odreuje izvjestitelja koji e prema

  zakljuku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na

  zahtjev Vijea, na sjednici obrazloiti stajalita ili

  prijedlog radnog tijela.

  Izvjestitelj se na sjednici izjanjava u ime

  radnog tijela Vijea o pitanjima u svezi s izvjeem,

  odnosno stajalitem ili prijedlogom radnog tijela, ali

  ne moe izmijeniti stajalite ili prijedlog radnog

  tijela ili odustati od njega, ako za to nije ovlaten od

  radnog tijela, niti se moe izjanjavati o pitanjima o

  kojima radno tijelo nije dalo svoje miljenje ili

  zauzelo stajalite.

  Ako se takvo pitanje pojavi u raspravi,

  izvjestitelj moe traiti da se odgodi rasprava o

  njemu dok ga radno tijelo ne raspravi. Rasprava o

  takvom pitanju odgodit e se i ako Vijee zatrai da

 • 345 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  radno tijelo da o njemu svoje miljenje, odnosno

  zauzme stajalite.

  lanak 49.

  Radno tijelo Vijea ima pravo traiti od

  gradonaelnika i Gradske uprave odgovarajue

  obavijesti i druge podatke koji su mu potrebni za

  rad, a kojima ova tijela raspolau ili su ih u svom

  djelokrugu obvezni prikupljati i evidentirati.

  lanak 50.

  Radno tijelo Vijea moe na sjednici

  pozivati znanstvene, strune i javne djelatnike i

  druge osobe radi pribavljanja miljenja o pitanjima

  o kojima se raspravlja na sjednici.

  lanak 51.

  Sjednici radnog tijela Vijea treba biti

  nazoan proelnik kada se na sjednici razmatra

  prijedlog ili miljenje Upravnog odjela.

  Predsjednik radnog tijela obvezan je osobu

  iz stavka 1. ovog lanka izvijestiti o mjestu i

  vremenu odravanja sjednice.

  Proelnik ima pravo na sjednici radnog

  tijela sudjelovati u raspravi.

  Radno tijelo moe odluiti da e o

  pojedinom pitanju provesti raspravu bez nazonosti

  osobe iz stavka 1. ovog lanka i o tome obvezno

  izvijestiti gradonaelnika i Vijee.

  b) Posebne odredbe

  lanak 52.

  Za prouavanje i razmatranje pojedinih

  pitanja, te pripremu i podnoenje odgovarajuih

  prijedloga za praenje provoenja utvrene politike

  i praenja izvravanja odluka i opih akata

  Gradskog vijea za koordinaciju u rjeavanju

  pojedinih pitanja za prouavanje i raspravljanje i

  drugih pitanja iz nadlenosti Gradskog vijea, te za

  izvravanje zadataka i poslova od interesa za

  Gradsko vijee, Gradsko vijee osniva svoja radna

  tijela.

  Radna tijela razmatraju prijedloge opih i

  pojedinanih akata koje donosi Gradsko vijee, te o

  njima podnose Gradskom vijeu svoje stajalite i

  prijedloge, podnose amandmane te utvruju

  prijedloge akata koje donosi Gradsko vijee kada su

  za to ovlatena.

  lanak 53.

  Stalna radna tijela Vijea su:

  - Mandatno povjerenstvo, - Povjerenstvo za financije i

  proraun,

  - Povjerenstvo za Statut i Poslovnik,

  - Povjerenstvo za izbor i imenovanja,

  - Povjerenstvo za mjesnu samoupravu,

  - Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja,

  - Povjerenstvo za predstavke i albe,

  - Povjerenstvo za odnose sa nacionalnim manjinama.

  lanak 54.

  Stalna radna tijela iz lanka 50. kao i ostala

  koja se imenuju po Vijeu mogu brojiti najmanje 3

  do 5 lanova.

  Predsjednik i lanovi stalnih radnih tijela su

  lanovi vijea.

  1. Mandatno povjerenstvo

  lanak 55.

  Mandatno povjerenstvo:

  - podnosi izvjee o provedenim izborima za lanove Gradskog

  vijea,

  - podnosi Vijeu izvjee o prestanku i mirovanju mandata

  vijenika kada se ispune

  zakonski uvjeti,

  - podnosi izvjee Vijeu o ispunjenju zakonskih uvjeta za

  poetak vijenikog mandata

  zamjenika vijenika,

  - obavlja i druge poslove utvrene zakonom, Statutom i

  Poslovnikom.

 • 346 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  2. Povjerenstvo za financije i proraun

  lanak 56.

  Povjerenstvo za financije i proraun

  raspravlja i predlae miljenje Vijeu o pitanjima iz

  djelokruga Vijea, a odnose se na:

  - donoenje Gradskog prorauna, - zaduenja Grada, - financiranje javnih potreba, - financiranje mjesne

  samouprave,

  - godinja, polugodinja i ostala financijska izvjea,

  - financijsko poslovanje tvrtki i ustanova u vlasnitvu Grada,

  - ostala pitanja iz djelokruga financija.

  3. Povjerenstvo za Statut i Poslovnik

  lanak 57.

  Povjerenstvo za Statut i Poslovnik:

  - prati i razmatra provedbu Statuta,

  - raspravlja naelna pitanja u svezi usuglaavanja odluka

  Vijea i drugih akata sa

  odredbama Statuta,

  - predlae prethodno miljenje Vijeu u postupku donoenja i

  promjene Statuta,

  - rjeava sporove o djelokrugu radnih tijela Vijea,

  - predlae donoenje i promjene Poslovnika Vijea,

  - prati provedbu Poslovnika, - obavlja i druge poslove

  utvrene Poslovnikom.

  Povjerenstvo po potrebi tumai odredbe

  Statuta.

  4. Povjerenstvo za izbor i imenovanja

  lanak 58.

  Povjerenstvo za izbor i imenovanja:

  - predlae Vijeu izbor i razrjeenje predsjednika i

  potpredsjednika Vijea, te

  lanove radnih tijela Vijea,

  - podnosi prijedloge za imenovanje i razrjeenje drugih

  osoba odreenih zakonom,

  ovim Poslovnikom ili Statutom

  Grada Daruvara,

  - predlae mjerila za utvrivanje primanja i naknadu trokova

  lanova radnih tijela Vijea i

  predstavnika Vijea

  imenovanih sukladno zakonu

  ili drugim propisom,

  - obavlja i druge poslove utvrene Poslovnikom.

  5. Povjerenstvo za mjesnu samoupravu

  lanak 59.

  Povjerenstvo za mjesnu samoupravu

  predlae miljenje i daje prijedloge za uvrtavanje u

  dnevni red sjednice Vijea pitanja koja su u

  djelokrugu Vijea, a odnose se na:

  - osnivanje mjesnih odbora, - preustrojavanje osnovanih

  mjesnih odbora,

  - godinje planove rada mjesnih odbora,

  - financijsko poslovanje mjesnih odbora,

  - provoenje izbora za mjesnu samoupravu,

  - obavlja i druge poslove utvrene zakonom, Statutom i

  Poslovnikom.

  6. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

  lanak 60.

  Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja:

  - objavljuje javni poziv za prikupljanje inicijativa za

  dodjelu javnih priznanja,

  - razmatra pristigle inicijative, utvruje prijedloge za dodjelu

  javnih priznanja koje upuuje

  Gradskom vijeu,

 • 347 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  - obavlja i druge poslove utvrene Statutom, ovim

  Poslovnikom te odlukama

  Gradskog vijea.

  7. Povjerenstvo za predstavke i albe

  lanak 61.

  Povjerenstvo za predstavke i albe:

  - razmatra, ispituje osnovanost i poduzima mjere povodom

  predstavki i pritubi graana,

  - obavlja i druge poslove utvrene Statutom, ovim

  Poslovnikom te odlukama

  Gradskog vijea.

  8. Povjerenstvo za odnose s

  nacionalnim manjinama

  lanak 62.

  Povjerenstvo za odnose s nacionalnim

  manjinama prati i razmatra ostvarivanje prava

  nacionalnih manjina utvrenih Ustavom i ostalim

  zakonskim aktima.

  lanak 63.

  Gradsko vijee moe osnivati i druga stalna

  radna tijela kada je njihovo osnivanje propisano

  zakonom ili posebnom odlukom Gradskog vijea.

  Gradsko vijee moe osnovati povremena

  radna tijela radi razmatranja ili strune obrade

  pojedinog pitanja ili pripreme prijedloga

  odgovarajueg akta.

  Odlukom o osnivanju radnog tijela iz stavka

  1. i 2. ovog lanka koju donosi Gradsko vijee,

  utvruje se sastav, broj lanova, djelokrug i nain

  rada.

  lanak 64.

  Radna tijela biraju se u pravilu na mandatno

  razdoblje, a odlukom o osnivanju moe biti odreen

  i krai rok.

  Svi lanovi radnih tijela mogu biti

  razrijeeni i prije isteka vremena na koje su

  imenovani, zbog prestanka mandata, osobnih

  razloga i u drugim sluajevima.

  lanak 65.

  Radna tijela rade na sjednicama.

  O radu tijela vodi se zapisnik.

  Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu,

  predlae dnevni red, rukovodi radom i potpisuje

  akte radnog tijela.

  Radno tijelo moe odrati sjednicu ako je

  istoj nazona veina lanova, a odluuje javnim

  glasovanjem veinom nazonih lanova.

  Ako je predsjednik radnog tijela sprijeen

  ili odsutan, zamjenjuje ga lan kojeg odredi

  predsjednik radnog tijela.

  Ako predsjednik radnog tijela ne odredi

  lana koji ga zamjenjuje za vrijeme njegove

  sprijeenosti/odsutnosti, zamjenjuje ga lan kojeg

  odredi radno tijelo.

  lanak 66.

  Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik

  prema potrebi, a duan ju je sazvati u roku od 8 dana

  kad to zatrai Gradsko vijee ili 2 lana radnog

  tijela.

  Ukoliko ne sazove sjednicu, sazvat

  e je predsjednik Gradskog vijea.

  lanak 67.

  Radna tijela podnose Gradskom vijeu

  izvjee o svom radu, kada to Gradsko vijee

  zatrai.

  VI . ODNOS GRADSKOG VIJEA,

  GRADONAELNIKA I GRADSKE UPRAVE

  lanak 68.

  Gradonaelnik i zamjenici prisustvuju

  sjednicama Gradskog vijea.

  lanak 69.

  Gradonaelnik odreuje izvjestitelja za

  toke dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu

  uvrtene u dnevni red sjednice Gradskog vijea.

 • 348 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  lanak 70.

  Vijee moe raspravljati o pitanjima to se

  odnose na rad gradonaelnika, a osobito u svezi

  njegove odgovornosti za provoenje odluka koje je

  donijelo Vijee te odgovornosti za stanje u

  pojedinom podruju kao i za izvrenje odluka i

  drugih akata Vijea te usmjeravanje i usklaivanje

  rada Gradske uprave.

  Rasprava o tim pitanjima moe se pokrenuti

  povodom odluke ili drugog akta i drugih pitanja to

  su u djelokrugu Vijea.

  lanak 71.

  Izvjestitelj, nazoan na sjednicama

  Gradskog vijea i radnih tijela Gradskog vijea,

  sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajalita

  gradonaelnika, daje obavijesti i struna

  objanjenja, te obavjetava gradonaelnika o

  stajalitima i miljenjima Gradskog vijea odnosno

  radnih tijela.

  Ako na raspravi nije nazoan ovlateni

  izvjestitelj, Gradsko vijee ili radno tijelo moe,

  smatra li da je prisutnost izvjestitelja nuna,

  raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

  lanak 72.

  Poziv i materijali za sjednicu Gradskog

  vijea upuuju se vijenicima, gradonaelniku,

  zamjenicima gradonaelnika i izvjestiteljima

  najkasnije 8 dana prije dana odravanja sjednice.

  Poziv i materijali za sjednicu radnog tijela

  Gradskog vijea upuuju se lanovima u pravilu

  5 dana prije odravanja sjednice radnog tijela, a iz

  opravdanih razloga najkasnije 2 dana prije

  odravanja sjednice.

  lanak 73.

  Proelnici upravnih odjela Grada Daruvara

  imaju pravo i dunost sudjelovati u radu na sjednici

  Vijea, iako nisu njihovi lanovi, kad se raspravlja

  o prijedlogu akata kojima se ureuju pitanja iz

  djelokruga tijela Gradske uprave kojim rukovode i

  kad se raspravlja o drugim pitanjima koja su od

  interesa iz djelokruga tog tijela.

  lanak 74.

  Nain i postupak opoziva gradonaelnika

  propisan je zakonom i Statutom Grada Daruvara.

  VII. PODNOENJA IZVJEA

  GRADONAELNIKA

  lanak 75.

  Gradonaelnik ponosi izvjee o svom radu

  u skladu s odredbama Statuta Grada Daruvara i to

  najmanje dva puta godinje.

  lanak 76.

  Prijedlog za traenje izvjea od

  gradonaelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog

  djelokruga moe podnijeti najmanje 1/3 vijenika.

  Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i

  mora biti potpisan od svih vijenika koji predlau

  donoenje zakljuka o traenju izvjea

  gradonaelnika. U prijedlogu mora biti jasno

  postavljeno, formulirano i obrazloeno pitanje o

  kojem se trai izvjee.

  lanak 77.

  Predsjednik Gradskog vijea stavlja

  prijedlog za traenje izvjea na dnevni red prve

  idue sjednice Gradskog vijea koja se odrava

  nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego to

  protekne 30 dana od dana primitka.

  lanak 78.

  Predstavnik vijenika koji su podnijeli

  prijedlog za traenje izvjea ima pravo na sjednici

  Gradskog vijea izloiti i obrazloiti prijedlog.

  Gradonaelnik ima pravo na sjednici

  usmeno se oitovati na podneseni prijedlog.

  lanak 79.

  Rasprava o izvjeu gradonaelnika

  Gradskog vijea moe zavriti utvrivanjem

  stajalita o pitanju koje je zahtjevom za podnoenje

  izvjea pokrenuto ili donoenjem zakljuka kojim

  se od gradonaelnika trai izvravanje opih akata

  Gradskog vijea.

  lanak 80.

  Vijenici koji su podnijeli prijedlog za

  traenje izvjea gradonaelnika mogu prijedlog

  povui najkasnije prije odluivanja o prijedlogu.

  Ako prijedlog za traenje izvjea

  gradonaelnika nije usvojen, prijedlog za traenje

 • 349 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  izvjea o bitno podudarnom pitanju ne moe se

  ponovno postaviti prije proteka roka od 6 mjeseci

  od dana kada je Gradsko vijee donijelo zakljuak

  kojim ne prihvaa prijedlog za traenje izvjea od

  gradonaelnika.

  VIII. AKTI VIJEA

  lanak 81.

  Vijee u ostvarivanju svojih prava i

  dunosti obavlja Ustavom, zakonom i Statutom

  utvrene poslove i u svezi s tim donosi Statut,

  Poslovnik, proraun, odluke, planove, preporuke,

  zakljuke i druge ope akte.

  Vijee donosi rjeenja i druge pojedinane

  akte, kada u skladu sa zakonom rjeava o

  pojedinanim stvarima.

  Akte iz stavka 1. ovoga lanka potpisuje

  predsjednik Gradskog vijea.

  lanak 82.

  Odlukom se ureuje drutveni i drugi odnos

  vaan za graane, pravne osobe i udruge graana,

  utvruju se njihova prava i dunosti odnosno druga

  pitanja od opeg interesa za Grad kada je to

  propisano zakonom ili Statutom.

  Preporukom Vijee izraava miljenje o

  pojedinim pitanjima od opeg interesa, nainima

  rjeavanja pojedinih problema, ukazuje na vanost

  pojedinih pitanja koja se odnose na promjenu

  Ustava, zakona i drugih akata to ih donosi Vijee,

  izraava miljenje u svezi usklaivanja odnosa i

  meusobne suradnje s drugim gradovima u

  pitanjima od zajednikog interesa, te predlae nain

  i mjere koje bi se trebale poduzimati radi rjeavanja

  pojedinih pitanja.

  lanak 83.

  Zakljukom se zauzimaju stavovi, izraava

  miljenje i utvruju obveze gradonaelnika i

  Gradske uprave u pripremanju prijedloga akata i

  mjerama za primjenu odluka Vijea.

  Zakljukom se rjeavaju i druga pitanja iz

  djelokruga Vijea i njegovih radnih tijela.

  lanak 84.

  Radna tijela Vijea donose zakljuke,

  preporuke i rjeenja a potpisuje ih predsjednik

  radnog tijela.

  lanak 85.

  Na izvornike odluka i drugih akata

  Gradskog vijea stavlja se peat Gradskog vijea.

  Pod izvornikom odluka odnosno drugih

  akata Gradskog vijea podrazumijeva se onaj tekst

  odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na

  sjednici Gradskog vijea.

  Izvornici akata Gradskog vijea uvaju se u

  pismohrani Grada.

  lanak 86.

  Svi akti Vijea i gradonaelnika te rjeenja

  o izboru, odnosno imenovanju i razrjeenju

  vijenika i drugih osoba objavljuju se u

  Slubenom glasniku Grada Daruvara.

  Zakljukom Vijea moe se odluiti da se u

  Slubenom glasniku Grada Daruvara objave i

  drugi akti.

  O objavljivanju akata Vijea brine se

  proelnik upravnog odjela nadlenog za ope i

  pravne poslove.

  Proelnik iz stavka 3. ovoga lanka na

  prijedlog predsjednika Vijea daje na osnovi

  izvornika akta Vijea ispravke pogreaka u

  objavljenom tekstu tog akta.

  IX. POSTUPAK ZA DONOENJE

  ODLUKA I DRUGIH AKATA

  a) Pokretanje postupka

  lanak 87.

  Postupak za donoenje odluka odnosno

  drugih akata pokree se dostavom prijedloga

  odluke, odnosno drugog akta, predsjedniku Vijea.

  lanak 88.

  Svaki vijenik, radno tijelo Vijea i

  predsjednik Vijea imaju pravo predlagati

  donoenje odluka i drugih akata iz nadlenosti

  Vijea.

  lanak 89.

  Inicijativu za donoenje odluka i drugih

  akata Vijea mogu davati graani i pravne osobe te

  Gradska uprava.

  b) Prijedlog za donoenje odluke

 • 350 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  lanak 90.

  Prijedlog za donoenje odluke mora

  sadravati pravnu osnovu, temeljna pitanja i ocjenu

  stanja koje treba urediti odlukom, ocjenu potrebnih

  sredstava za provoenje odluke i tekst prijedloga

  odluke s obrazloenjem.

  c) Podnoenje prijedloga za donoenje odluke

  lanak 91.

  Prijedlog za donoenje odluke s nacrtom

  odluke podnosi se predsjedniku Vijea.

  Predsjednik Vijea upuuje primljeni nacrt

  odluke nadlenom radnom tijelu Vijea.

  Prijedlog za donoenje odluke s nacrtom

  odluke uputit e predsjednik Vijea na miljenje i

  gradonaelniku, ako on nije predlaga.

  d) Razmatranje prijedloga odluke u radnim tijelima

  lanak 92.

  Prijedlog razmatra radno tijelo u ijem

  djelokrugu su pitanja koja se utvruju odlukom, a

  prije rasprave o prijedlogu odluke na sjednici

  Vijea.

  Radno tijelo se izjanjava o svim

  elementima prijedloga odluke, a Povjerenstvo za

  Statut i Poslovnik posebno i o zakonskim i

  statutarnim osnovama odluke.

  lanak 93.

  Kad razmotri prijedlog odluke, nadleno

  radno tijelo podnosi izvjee Vijeu sa stavovima,

  prijedlozima i primjedbama iznesenim tijekom

  njegovog razmatranja.

  Izvjee radnog tijela upuuje se

  predsjedniku Vijea, koji ga dostavlja predlagatelju

  odluke, predsjednicima drugih radnih tijela, svim

  vijenicima i gradonaelniku.

  e) Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici Vijea

  lanak 94.

  O prijedlogu za donoenje odluke raspravit

  e Vijee najkasnije u roku od mjesec dana od

  podnoenja prijedloga predsjedniku Vijea.

  lanak 95.

  Rasprava o prijedlogu odluke u Vijeu

  obuhvaa uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu

  o pojedinostima, raspravu o stajalitima radnih

  tijela, raspravu o podnesenim amandmanima te

  odluivanje o amandmanima i donoenje odluke.

  lanak 96.

  Predlagatelj odluke, odnosno njegov

  predstavnik moe na poetku rasprave podnijeti

  usmeno uvodno izlaganje i kratko dopunsko

  obrazloenje prijedloga.

  Predlagatelj odluke ima pravo uzimati rije

  u tijeku rasprave, davati objanjenja, iznositi svoja

  miljenja i izjanjavati se o podnesenim

  amandmanima i izreenim miljenjima i

  primjedbama.

  Gradonaelnik moe traiti rije u tijeku

  rasprave o odluci i kada iste nije predlagatelj.

  Ista prava ima i izvjestitelj nadlenog

  radnog tijela te Povjerenstva za Statut i Poslovnik.

  lanak 97.

  Tijekom rasprave o prijedlogu odluke

  raspravlja se o prijedlogu po dijelovima, glavama

  odnosno odjeljcima, a ako se na sjednici tako odlui

  i po lancima. Tijekom rasprave odluuje se i o

  podnesenim amandmanima.

  Nakon provedene rasprave i odluivanja o

  amandmanima odluuje se o donoenju odluke.

  f) Amandmani

  lanak 98.

  Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga

  odluke podnosi se pisano u obliku amandmana, uz

  obrazloenje.

  lanak 99.

  Amandman se upuuje predsjedniku Vijea

  koji ga prije odluivanja dostavlja vijenicima,

  predlagatelju odluke, gradonaelniku i kad on nije

  predlagatelj, nadlenom radnom tijelu i

  Povjerenstvu za Statut i Poslovnik.

 • 351 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  lanak 100.

  Iznimno, ako se veina vijenika s tim sloi,

  vijenik moe podnijeti amandman na prijedlog

  odluke i na sjednici u tijeku rasprave. Takav

  amandman podnosi se pisano uz obrazloenje.

  Predlagatelj odluke i gradonaelnik mogu

  podnositi amandmane sve do zakljuenja rasprave.

  Podneseni amandmani prema odredbama

  ovog lanka, moraju se umnoiti, te prije rasprave i

  odluivanja o njima podijeliti vijenicima.

  lanak 101.

  O amandmanima se izjanjava predlagatelj

  i gradonaelnik, neovisno da li je isti predlagatelj ili

  ne.

  Izjanjavanje o amandmanima je u pravilu

  usmeno i iznosi se tijekom rasprave ili neposredno

  prije glasovanja o pojedinim ili svim

  amandmanima.

  lanak 102.

  Amandman koji je podnesen u roku postaje

  sastavnim dijelom odluke i o njemu se odvojeno ne

  glasuje ako ga je podnio predlagatelj odluke ili ako

  se predlagatelj odluke s njime suglasio.

  lanak 103.

  O amandmanima se glasuje prema

  redoslijedu lanaka prijedloga odluke na koje se

  odnose.

  Ako je na jedan lanak prijedloga odluke

  podneseno vie amandmana, najprije se glasuje o

  amandmanu koji najvie odstupa od predloenog

  rjeenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim

  amandmanima.

  Ukoliko se ne mogu primijeniti kriteriji iz

  stavka 1. i 2. ovog lanka, o amandmanima se

  glasuje prema redoslijedu podnoenja.

  X. DONOENJE AKTA PO HITNOM

  POSTUPKU

  lanak 104.

  Iznimno, akt se moe donijeti po hitnom

  postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani

  razlozi ili ako bi ne donoenje takvog akta u

  odreenom roku moglo uzrokovati znatniju tetu za

  Grad.

  Uz prijedlog akta da se akt donese po

  hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako

  prijedlog podnosi vijenik, tada mora imati pisanu

  podrku od 1/3 vijenika, ili prijedlog podnosi

  gradonaelnik.

  Prijedlog za donoenje akta po hitnom

  postupku podnosi se predsjedniku Gradskog vijea

  najkasnije dan prije odravanja sjednice Gradskog

  vijea.

  Predsjednik Gradskog Vijea bez odlaganja

  upuuje prijedlog da se akt donese po hitnom

  postupku vijenicima, te gradonaelniku, ako on

  nije predlagatelj.

  lanak 105.

  Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom

  postupku prethodno se glasuje bez rasprave o

  opravdanosti razloga za hitan postupak i

  uvrtavanja u dnevni red sjednice, a potom se

  raspravlja i odluuje o aktu.

  lanak 106.

  Na predloeni akt koji se donosi po hitnom

  postupku mogu se podnositi amandmani do

  zakljuenja rasprave.

  O postupku s amandmanima iz stavka 1.

  ovog lanka primjenjuju se odredbe ovog

  Poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji

  se donose u redovnom postupku.

  XI. DONOENJE PRORAUNA I

  GODINJEG IZVJETAJA O IZVRENJU

  PRORAUNA GRADA

  lanak 107.

  Prijedlog prorauna, projekciju prorauna

  za slijedee dvije proraunske godine i godinjeg

  izvjetaja o izvrenju prorauna Grada podnosi

  gradonaelnik na nain i u rokovima propisanim

  zakonom.

 • 352 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  lanak 108.

  Proraun i godinji izvjetaj o izvrenju

  prorauna donose se veinom glasova svih

  vijenika.

  XII. POSLOVNI RED NA SJEDNICI

  a) Sazivanje sjednice

  lanak 109.

  Sjednicu saziva predsjednik Vijea na

  temelju zakljuka Vijea ili na vlastitu inicijativu.

  Predsjednik Vijea je duan sazvati

  sjednicu Vijea kad to trai, navodei razloge sa

  sazivanje, najmanje jedna treina vijenika, radno

  tijelo Vijea ili gradonaelnik, u roku od 15 dana od

  dana primitka zahtjeva.

  lanak 110.

  Poziv za sjednicu dostavlja se vijenicima

  elektronikim putem u pravilu 8 dana prije

  odravanja sjednice, a ako postoje opravdani

  razlozi, koji se moraju obrazloiti, taj rok moe biti

  krai, ali ne krai od 3 dana.

  Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog

  reda, svi spisi koji se odnose na prijedlog dnevnog

  reda i zapisnik o radu s prethodne sjednice.

  lanak 111.

  Kad se o nekom pitanju raspravlja bez

  prisutnosti javnosti, materijal za takvu raspravu ne

  mora se dostavljati u pismenom obliku.

  O odravanju sjednica Vijea bez

  prisutnosti javnosti odluuje Predsjednitvo Vijea.

  Prije prelaska na razmatranje pitanja iz

  prethodnog stavka, predsjednik Vijea pozvat e

  osobe, ija prisutnost nije potrebna, da napuste

  dvoranu, a zatim e lanove Vijea obavijestiti o

  razlozima odravanja sjednice bez prisutnosti

  javnosti.

  b) Dnevni red

  lanak 112.

  Dnevni red sjednice utvruje se na poetku

  sjednice.

  Predsjednik Vijea stavlja na raspravu

  prijedlog dnevnog reda.

  Predsjednik Vijea unosi u prijedlog

  dnevnog reda sve predmete iz djelokruga Vijea to

  su mu ih u rokovima i na nain predvien

  Poslovnikom podnijeli ovlateni predlagatelji.

  Ako predsjednik Vijea nije u prijedlog

  dnevnog reda unio prijedlog to ga je predloio

  ovlateni predlagatelj u roku i na nain predvien

  Poslovnikom, a predlagatelj ostane pri svom

  prijedlogu, o prijedlogu se odluuje bez rasprave.

  Ako ovlateni predlagatelj podnese pisani

  prijedlog za sjednicu nakon sazivanja sjednice, a

  prije poetka sjednice, predsjednik Vijea odnosno

  predsjedatelj moe dati takav prijedlog na dopunu

  dnevnog reda, o emu vijenici odluuju bez

  rasprave.

  Ako predsjednik odnosno predsjedatelj

  Vijea prijedlog iz prethodnog stavka ne predloi za

  dopunu dnevnog reda, a predlagatelj ostane pri

  svom prijedlogu, moe predloiti vijenicima da se

  bez rasprave odlui o dopuni dnevnog reda s

  njegovim prijedlogom.

  Odredbe stavka 5. i 6. ovog lanka ne

  primjenjuju se na odredbe lanka 33. ovog

  Poslovnika.

  O prijedlogu dnevnog reda glasuje se za

  ili protiv veinom glasova prisutnih lanova

  Vijea.

  c) Predsjedanje i tijek sjednice

  lanak 113.

  Sjednici Vijea predsjeda predsjednik

  Vijea, a kada je on odsutan ili sprijeen na dan kad

  je sjednica sazvana ili u njezinu tijeku, sjednici

  predsjeda po njegovoj ovlasti jedan od

  potpredsjednika Vijea.

  Ukoliko predsjednik Vijea nije odredio tko

  u njegovoj odsutnosti predsjeda sjednici, sjednici

  predsjedava potpredsjednik iz reda stranke koja ima

  veinu u Vijeu.

  Ako su i potpredsjednici odsutni ili

  sprijeeni, Vijeu predsjeda predsjedatelj kojeg

  izabere Vijee.

  Do izbora predsjedatelja sjednici Vijea

  predsjeda prvi izabrani lan s kandidacijske liste

  koja je dobila najvie glasova.

 • 353 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  lanak 114.

  Nakon otvaranja sjednice, predsjednik

  Vijea daje potrebna objanjenja u svezi s radom

  sjednice i obavjetava o drugim prethodnim

  pitanjima.

  Predsjednik Vijea obavjetava vijenike o

  broju nazonih vijenika sjednici, te o tome koji su

  ga vijenici obavijestili da su sprijeeni.

  Ako predsjedatelj na poetku sjednice

  utvrdi da nije prisutan natpolovian broj vijenika,

  odgaa sjednicu za odreeni dan i sat.

  Sjednicu e predsjedatelj prekinuti i

  odgoditi i ako se za njenog trajanja utvrdi da nema

  vie natpolovinog broja prisutnih vijenika.

  O prekidu i odgodi sjednice iz stavka 3. i 4.

  odluuje se bez rasprave, o emu se izvjeuju samo

  odsutni lanovi.

  lanak 115.

  Vijenik ima pravo podnijeti primjedbe na

  zapisnik prethodne sjednice.

  O osnovanosti primjedbi na zapisnik

  odluuje se na sjednici bez rasprave.

  Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik e se

  unijeti odgovarajue izmjene.

  Zapisnik na koji nije bilo primjedbi,

  odnosno zapisnik koji je izmijenjen u skladu s

  prihvaenim primjedbama smatra se usvojenim.

  lanak 116.

  Poslije usvajanja zapisnika prelazi se na

  raspravu o pojedinim temama i to redom koji je

  utvren u prihvaenom dnevnom redu.

  Rasprava o pojedinim temama iz utvrenog

  dnevnog reda vodi se bez obzira na broj nazonih

  vijenika.

  U raspravi o temama utvrenim dnevnim

  redom svoja stajalita mogu iznijeti i predstavnici

  klubova vijenika, a u redoslijedu govornika imaju

  prednost.

  Vijenik koji se prijavio za govor i nije bio

  nazoan u vijenici kada je pozvan, gubi pravo

  govoriti o predmetu iz dnevnog reda za koji se

  prijavio.

  lanak 117.

  Na sjednici se o svakom predmetu iz

  utvrenog dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim

  odluuje, osim ako je ovim Poslovnikom odreeno

  da se odluuje bez rasprave.

  lanak 118.

  U radu sjednice, kao gosti, mogu

  prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik

  Vijea.

  Na sjednici moe odrati govor i strani

  dravljanin kao gost, na poziv predsjednika Vijea.

  lanak 119.

  Nitko ne moe govoriti na sjednici prije

  nego zatrai i dobije rije od predsjednika Vijea.

  Prijave za govor primaju se im se otvori

  rasprava i mogu se prijavljivati tijekom rasprave,

  sve do zakljuenja rasprave. U raspravi se govori, u

  pravilu, s govornice. S mjesta se moe govoriti

  samo ako to zadovoljavaju tehniki uvjeti da

  govornika svi uju i da njegove rijei mogu biti

  zabiljeene. Govornika moe opomenuti na red ili

  prekinuti u govoru samo predsjedatelj Vijea.

  Predsjedatelj Vijea brine se da govornik ne

  bude ometan ili sprijeen u svom govoru.

  lanak 120.

  Predsjedatelj Vijea daje vijenicima rije

  po redoslijedu kojim su se prijavili.

  Vijeniku koji eli govoriti o povredi

  Poslovnika ili o povredi utvrenog dnevnog reda

  predsjedatelj daje rije im je ovaj zatrai. Govor

  toga vijenika ne moe trajati dulje od dvije minute.

  Predsjedatelj je duan poslije iznijetog

  prigovora dati objanjenje o povredi Poslovnika,

  odnosno utvrenog dnevnog reda. Ako vijenik nije

  zadovoljan danim objanjenjem, o tom se odluuje

  na sjednici bez rasprave.

  Ako vijenik zatrai rije da bi ispravio

  navod za koji dri da je netono izloen i koji bi bio

  povod nesporazuma ili koji zahtjeva objanjenje,

  predsjedatelj e mu dati rije im zavri govor

  onoga koji je to izazvao. Vijenik se u svom govoru

  mora ograniiti na ispravak, odnosno objanjenje, a

  njegov govor ne moe trajati dulje od dvije minute.

  lanak 121.

  Govornik moe govoriti samo o temi o

  kojoj se raspravlja i prema utvrenom dnevnom

  redu.

 • 354 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  Ako se govornik udalji od predmeta

  dnevnog reda, predsjedatelj e ga opomenuti da se

  dri dnevnog reda.

  Ako se govornik i poslije drugog poziva ne

  dri teme dnevnog reda, predsjedatelj Vijea e mu

  oduzeti rije.

  lanak 122.

  Na sjednici se moe odluiti da govornik o

  istoj temi moe govoriti samo jedanput, a moe se

  odrediti i vrijeme trajanja govora.

  Vijenik u raspravi, u pravilu, moe govoriti

  najdue pet minuta, a predstavnik Kluba vijenika

  deset minuta. Iznimno, zbog vanosti teme Vijee

  moe odluiti da pojedini vijenik moe govoriti i

  due.

  Nakon to zavre svoj govor svi vijenici

  koji su se prijavili za govor u skladu sa stavkom 2.

  ovog lanka, mogu ponovno zatraiti rije, i tada

  mogu govoriti jo najvie dvije minute, neovisno o

  tome jesu li ranije govorili o toj temi.

  lanak 123.

  Zbog opirnosti dnevnog reda ili drugih

  razloga Vijee moe odluiti da sjednicu prekine i

  zakae nastavak za odreeni dan i sat o emu se

  pisano izvjeuju samo odsutni vijenici.

  O prekidu iz stavka 1. ovog lanka odluuje

  se bez rasprave.

  lanak 124.

  Predsjedatelj Vijea zakljuuje raspravu

  kada utvrdi da nema vie prijavljenih govornika.

  Kad se zavri rad po svim tokama

  utvrenog dnevnog reda sjednice, predsjednik

  Vijea zakljuuje sjednicu.

  d) Odluivanje

  lanak 125.

  Za donoenje odluke na sjednici Vijea

  potrebna je nazonost veine vijenika.

  Nazonost veine vijenika utvruje se

  brojanjem ili prozivanjem vijenika.

  Nazonost vijenika mora se utvrditi:

  - na poetku sjednice, - kada predsjedatelj tijekom

  sjednice utvrdi da nije nazoan

  dovoljan broj vijenika,

  - kada to zatrai najmanje pet vijenika.

  lanak 126.

  Gradsko vijee donosi akte veinom danih

  glasova, ukoliko je na sjednici Vijea nazona

  veina vijenika, osim ako zakonom, Statutom

  Grada ili ovim Poslovnikom nije drugaije

  odreeno.

  Veinom glasova svih vijenika Vijee

  donosi sljedee akte:

  - Statut Grada, - Poslovnik Gradskog vijea, - Proraun, - Odluku o izvrenju prorauna, - Odluku o privremenom

  financiranju,

  - Odluku o izboru i razrjeenju predsjednika i prvog i drugog

  potpredsjednika Vijea,

  - Odluku o stjecanju i otuenju pokretnina i nekretnina Grada

  Daruvara ija pojedinana

  vrijednost prelazi 0,5% iznosa

  prihoda bez primitaka

  ostvarenih u godini koja

  prethodi godini u kojoj se

  odluuje o stjecanju i otuenju

  pokretnina i nekretnina,

  - Odluku o promjeni granice Grada Daruvara,

  - Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv

  gradonaelnika i njegovih

  zamjenika koji su izabrani

  zajedno s njim,

  - Odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz

  samoupravnog djelokruga

  utvrenih Statutom Grada

  Daruvara.

  lanak 127.

  Glasovanje na sjednici je javno, osim ako

  ovim Poslovnikom nije odreeno da se glasuje

  tajno.

  Javno glasovanje provodi se u pravilu

  dizanjem ruke i poimeninim glasovanjem.

  Poimenino glasovanje provodi se kada to

  zatrai klub vijenika ili predlagatelj.

 • 355 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  Glasovanje dizanjem ruke provodi se na

  nain da predsjedatelj Vijea prvo poziva vijenike

  da se izjasne tko je za prijedlog, zatim tko je

  protiv prijedloga, odnosno je li se tko suzdrao od

  glasovanja.

  Kod utvrivanja dnevnog reda glasuje se

  za ili protiv.

  Iznimno od odredbe stavka 3. ovog lanka,

  ako se prilikom glasovanja o amandmanu za

  njegovo prihvaanje izjasni manje od polovice

  nazonih vijenika, predsjedatelj Vijea moe

  odmah konstatirati da je amandman odbijen.

  Poimenino glasovanje provodi se tako da

  se svaki prozvani vijenik ustane i izgovara za ili

  protiv prijedloga, odnosno suzdran.

  Vijenike proziva i glasove prebrojava

  proelnik upravnog odjela za ope i pravne poslove.

  Predsjedatelj Vijea objavljuje rezultate

  glasovanja.

  lanak 128.

  Tajno glasovanje provodi se u pravilu kod

  izbora, odnosno imenovanja u sluaju kada je broj

  predloenih kandidata vei od broja koji se bira,

  odnosno imenuje.

  Na prijedlog najmanje pet vijenika Vijee

  moe se javnim glasovanjem odluiti da se javno

  glasuje i u sluajevima iz prethodnog stavka, a

  najprije se glasuje o prijedlogu koji je podnijelo

  Povjerenstvo za izbor i imenovanja, a nakon toga o

  drugim prijedlozima prema abecednom redu

  prezimena kandidata.

  lanak 129.

  Tajno glasovanje provodi se glasakim

  listiima.

  Glasaki listii su iste veliine, boje i oblika

  i ovjereni su peatom Vijea. Na glasakom listiu

  prezimena kandidata navedena su abecednim

  redom.

  Glasake listie priprema proelnik

  upravnog odjela za ope i pravne poslove.

  lanak 130.

  Predsjedatelju Vijea kod tajnog glasovanja

  uz nadlenog proelnika pomau i dva vijenika od

  kojih je jedan iz predstavnike veine, a drugi iz

  predstavnike manjine, koji ne mogu biti kandidati

  o kojima se tajno glasuje.

  Kada je predsjednik i/ili potpredsjednik/ci

  Vijea jedan od kandidata za izbor, a glasovanje je

  tajno, sjednicom Vijea na toj toki dnevnog reda

  predsjeda potpredsjednik odnosno prvi izabrani lan

  s kandidacijske liste koja je dobila najvie glasova,

  a ako je i on kandidat, sjednicom predsjeda

  predsjedatelj kojeg izaberu nazoni vijenici

  veinom glasova.

  lanak 131.

  Vijenik moe glasovati samo jednim

  glasakim listiem, i to osobno.

  Vijenik glasuje tako da na glasakom

  listiu zaokrui redni broj ispred imena kandidata za

  koga se glasuje.

  Glasaki listi na kojem je zaokruen redni

  broj ispred imena veeg broja kandidata od broja

  koji se bira, smatra se nevaeim.

  Nevaei je i nepopunjeni glasaki listi,

  kao i listi na kojem su dopisana nova imena,

  odnosno glasaki listi koji je tako popunjen da se

  ne moe sa sigurnou utvrditi za koje je kandidate

  vijenik glasovao.

  lanak 132.

  Rezultati glasovanja utvruju se na osnovi

  predanih glasakih listia.

  Rezultate glasovanja utvruje predsjednik

  Vijea u nazonosti vijenika koji su mu pomagali

  kod glasovanja.

  lanak 133.

  Predsjednik Vijea objavljuje rezultate

  izbora i imenovanja na istoj sjednici na kojoj je

  provedeno tajno glasovanje.

  Predsjedatelj Vijea objavljuje koliko je

  vijenika od ukupnog broja vijenika primilo

  glasake listie, koliko je vijenika ukupno

  glasovalo, koliko je bilo nevaeih listia, te koliko

  je vijenika glasalo za izbor, odnosno imenovanje

  pojedinog kandidata.

  Iza toga predsjedatelj Vijea proglaava

  koji su kandidati izabrani ili imenovani.

  e) Odravanje reda i stegovne mjere

  lanak 134.

  Red na sjednici osigurava predsjedatelj

  Vijea.

 • 356 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  lanak 135.

  Za remeenje reda na sjednici predsjedatelj

  vijeniku moe izrei stegovne mjere.

  Stegovne mjere su:

  - opomena, - opomena s oduzimanjem rijei, - opomena s oduzimanjem rijei

  i iskljuenjem sa sjednice za

  vrijeme rasprave i odluivanja

  o pojedinoj toki dnevnog reda,

  - udaljavanje sa sjednice.

  lanak 136.

  Opomena se izrie vijeniku koji na

  sjednici svojim vladanjem ili govorom remeti red ili

  na drugi nain kri odredbe ovog Poslovnika.

  Vijenik je poinio stegovni istup iz stavka

  1. ovog lanka ako:

  - se u svom govoru ne dri predmeta o kojem se raspravlja,

  - govori, a nije dobio odobrenje predsjedatelja Vijea,

  - svojim upadicama ili na drugi nain ometa govornika,

  - se javi za ispravak netonog navoda ili zbog ukazivanja na

  povredu Poslovnika, a zapone

  govoriti o drugoj temi za koju

  nije dobio rije,

  - omalovaava ili vrijea predsjedatelja Vijea ili druge

  vijenike,

  - svojim vladanjem odstupa od opih pravila vladanja u Vijeu,

  - na drugi nain remeti red na sjednici.

  lanak 137.

  Opomena s oduzimanjem rijei izrie se

  vijeniku koji se u svom govoru i nakon to mu je

  izreena opomena, ne dri predmeta o kojem se

  raspravlja.

  Opomena s oduzimanjem rijei izrei e se

  vijeniku i kada svojim govorom na grublji nain

  vrijea predsjedatelja Vijea ili vijenike, odnosno

  ako svojim govorom tee naruava ugled Vijea i

  vijenika.

  lanak 138.

  Iznimno, vijeniku koji je svojim

  ponaanjem opisanim u lanku 134. stavku 2.

  naruio red na sjednici, moe se uz mjeru

  oduzimanja rijei izrei i mjera udaljenja sa sjednice

  za vrijeme rasprave i odluivanja o toki dnevnog

  reda tijekom koje je remetio red na sjednici.

  lanak 139.

  Vijeniku se izrie stegovna mjera

  udaljavanja sa sjednice Vijea kada je svojim

  vladanjem toliko naruio red i prekrio odredbe

  ovog Poslovnika o redu na sjednicu da je daljnje

  odravanje sjednice dovedeno u pitanje. Stegovna

  mjera stupa na snagu trenutkom izricanja.

  Za vrijeme dok traje mjera udaljenja sa

  sjednice, vijenik ne moe sudjelovati niti u radu

  radnih tijela.

  Ako se vijenik niti nakon izricanja mjere iz

  stavka 1. ovog lanka ne udalji sa sjednice,

  predsjedatelj Vijea e prekinuti sjednicu dok se

  vijenik ne udalji iz vijenice.

  Nakon izricanja stegovne mjere iskljuenja

  ili udaljenja vijenika sa sjednice predsjedatelj

  Vijea e odrediti stanku kako bi vijenik kojemu je

  stegovna mjera izreena imao vremena uloiti

  prigovor na istu.

  lanak 140.

  Protiv stegovne mjere iskljuivanja sa

  sjednice i udaljavanja sa sjednice Vijea vijenik

  ima pravo prigovora.

  Prigovor na mjeru iskljuivanja i

  udaljavanja sa sjednice podnosi se Vijeu odmah

  nakon izricanja mjere. O prigovoru vijenika Vijee

  e odluiti na istoj sjednici.

  Odluku o prigovoru Vijee donosi veinom

  glasova nazonih vijenika, bez rasprave, time da

  pravo govora ima samo vijenik koji je podnio

  prigovor.

  lanak 141.

  Vijee moe po prigovoru:

  - potvrditi izreenu stegovnu mjeru,

  - ukinuti stegovnu mjeru.

 • 357 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  lanak 142.

  Opomena s oduzimanjem rijei, opomena s

  oduzimanjem rijei i udaljavanjem sa sjednice za

  vrijeme raspravljanja i odluivanja o pojedinoj toki

  dnevnog reda, kao i konana stegovna mjera

  udaljenja sa sjednice Vijea, osim u zapisniku

  sjednice, vodi se za razdoblje jednog saziva Vijea

  u posebnoj evidenciji.

  Evidenciju izreenih stegovnih mjera iz

  stavka 1. ovog lanka vodi proelnik upravnog

  odjela za ope i pravne poslove.

  lanak 143.

  Predsjedatelj Vijea moe naloiti da se iz

  vijenice udalji svaki sluatelj koji naruava red.

  Ako je red naruen, predsjedatelj Vijea moe

  naloiti da se udalje svi sluatelji iz vijenice.

  XIII. ZAPISNICI

  lanak 144.

  O radu na sjednici vodi se zapisnik.

  Kada se na sjednici raspravlja i odluuje o

  povjerljivoj stvari ili kada je sa rasprave o nekom

  predmetu iskljuena javnost, vodi se odvojeni

  zapisnik.

  lanak 145.

  Zapisnik obvezno sadri vrijeme i mjesto

  odravanja sjednice, dnevni red sjednice, ime

  predsjednika odnosno predsjedatelja, imena

  prisutnih vijenika s posebnom napomenom za one

  koji su svoj izostanak opravdali, imena ostalih

  sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s

  nazivom pitanja o kojima se raspravljalo i

  odluivalo, imena govornika sa saetim prikazom

  njihovog izlaganja, rezultat glasovanja o pojedinim

  pitanjima, te naziv svih odluka i drugih akata

  donesenih na sjednici.

  Sastavni dio zapisnika su i izglasovani

  tekstovi odluka i drugih akata.

  Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik

  Vijea i zapisniar.

  Izvornik zapisnika sa sjednica Vijea uva

  proelnik upravnog odjela za ope i pravne poslove.

  lanak 146.

  Sjednice Vijea u pravilu se tonski snimaju.

  Proelnik upravnog odjela za ope i pravne

  poslove je duan omoguiti vijenicima na njihov

  zahtjev, uvid u prijepis tonske snimke sjednice.

  Vijenici i ostali koji su govorili na sjednici

  Vijea mogu redigirati svoje izlaganje bez unoenja

  bitnih izmjena u tekst govora.

  O dvojbi o osnovanosti zahtjeva za

  ispravkom u zapisnik odluuje se na sjednici bez

  rasprave.

  XIV. JAVNOST RADA

  lanak 147.

  Rad Gradskog vijea i njegovih radnih tijela

  je javan. Gradsko vijee o svom radu obavjetava

  javnost putem javnih glasila i drugih sredstava

  javnog priopavanja.

  Izvjestitelji sredstava priopavanja imaju

  pravo pratiti rad Gradskog vijea i njegovih radnih

  tijela.

  Predstavnicima sredstava priopavanja

  dostavlja se poziv za sjednicu Gradskog vijea sa

  materijalima.

  Graani i najvie tri predstavnika

  zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo

  prisustvovati sjednicama Gradskog vijea i

  njegovih radnih tijela.

  Graani i pravne osobe, duni su pismeno

  najaviti svoju nazonost, odnosno nazonost svojih

  predstavnika na sjednici Gradskog vijea i njegovih

  radnih tijela, najkasnije tri dana prije odravanja

  sjednice. Graani su duni navesti broj osobne

  iskaznice, a pravne osobe su dune navesti imena i

  prezimena osoba koje e biti nazone na sjednici sa

  brojem osobne iskaznice.

  Predsjednik Gradskog vijea, odnosno

  radnog tijela, moe ograniiti broj graana koji

  prisustvuju sjednici, zbog prostornih uvjeta i

  odravanja reda na sjednici.

  lanak 148.

  Akti Vijea mogu se u cijelosti objaviti u

  sredstvima javnog priopavanja ili kao posebna

  publikacija.

  Radi izvjeivanja vijenika i javnosti o

  svom radu Gradsko vijee izdaje slubeno glasilo

  pod nazivom Slubeni glasnik Grada Daruvara.

 • 358 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  lanak 149.

  Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni

  dokumenti i materijali koji u skladu s posebnim

  propisima nose oznaku tajnosti.

  Vijenik ne smije iznositi podatke koje je

  saznao na sjednici, a imaju karakter povjerljivosti

  naveden u stavku 1. ovog lanka.

  lanak 150.

  Izvjestitelji sredstava javnog priopavanja

  imaju pravo pratiti rad Vijea i njegovih radnih tijela

  i izvjetavati javnost o njihovom radu.

  Dunost je izvjestitelja tiska i drugih

  sredstava javnog priopavanja da iznose tone

  podatke o temama koje se razmatraju na Vijeu.

  Radi pruanja pomoi i stvaranju povoljnih

  uvjeta za rad predstavnika tiska i drugih oblika

  javnog priopavanja, osigurava im se pravovremena

  dostava materijala i uvjeta za praenje rada sjednica

  Vijea i njegovih radnih tijela.

  lanak 151.

  Radi to potpunijeg i tonijeg

  obavjeivanja javnosti o rezultatima rada Vijea i

  radnih tijela moe se dati slubeno priopenje za

  tisak i druga sredstva javnog priopavanja.

  Konferencija za tisak odrava se prema

  odluci predsjednika ili Predsjednitva Vijea, te na

  temelju odluke Vijea. Tiskovnu konferenciju moe

  odrati i radno tijelo na temelju odluke radnog tijela

  ili predsjednika radnog tijela. Tiskovnu

  konferenciju moe odrati i klub vijenika.

  XV. PRIJELAZNE I ZAVRNE

  ODREDBE

  lanak 152.

  Na dan stupanja na snagu ovog Poslovnika

  prestaje vaiti Poslovnik Gradskog vijea Grada

  Daruvara (Slubeni glasnik Grada Daruvara, broj

  6/09 i 1/13 izmjene i dopune te proieni tekst).

  lanak 153.

  Ovaj Poslovnik stupa na snagu osam dana

  nakon objave u Slubenom glasniku Grada

  Daruvara.

  Potpredsjednik

  Gradskog vijea

  Marijan Fila, dr. med. vet., v.r.

  O b r a z l o e n j e Povjerenstvo za Statut i Poslovnik, povodom ukazane potrebe izmjene i dopune

  postojeeg ili donoenja novog Poslovnika o radu

  Gradskog vijea Grada Daruvara, odralo je etiri

  sjednice (dana 16. lipnja, 07. rujna, 01. listopada i

  28. listopada 2015) i izradilo konani prijedlog

  novog Poslovnika, koji se dostavio potpredsjedniku

  Gradskog vijea Grada Daruvara radi stavljanja

  istog u dnevni red za prvu iduu sjednicu. Nakon

  odrane 3. sjednice Povjerenstva svim vijenicima

  je dostavljen prijedlog Poslovnika da se o istom u

  roku 15 dana od primitka pisano oituju (miljenja,

  primjedbe, daljnji prijedlozi). Na prijedlog se

  pisano oitovao samo potpredsjednik Gradskog

  vijea Marijan Fila, s prijedlogom da se isprave

  tehnike pogreke i dopuni stavak 2. lanka 130.

  Povjerenstvo za Statut i Poslovnik odralo je 4.

  sjednicu 28. 10. 2015. g. i prihvatilo pisani prijedlog

  vijenika M. File.

  Gradsko vijee Grada Daruvara na svojoj

  41. sjednici odranoj 28. veljae 2013. g. donijelo

  je Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika

  Gradskog vijea Grada Daruvara.

  Izmeu ostalih odredbi, Vijee je dopunilo

  Poslovnik lankom 104. a., kojim se odreuju uvjeti

  i nain odravanja telefonskih sjednica.

  Ministarstvo uprave, nakon saznanja da

  veina lokalnih samouprava provodi telefonske

  sjednice, dalo je pisano oitovanje kako smatra da

  je odravanje sjednica predstavnikog tijela

  telefonskim putem u suprotnosti s odredbama

  Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj)

  samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,

  125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), jer iz lanka

  37. stavka 4. navedenog Zakona proizlazi da se

  sjednice predstavnikog tijela mogu sazivati i

  elektronikim putem, ali ne i odravati na takav

  nain.

  Shodno tumaenju nadlenog ministarstva,

  predlae se odnosno neophodno je brisanje lanka

  104. a. iz Poslovnika Gradskog vijea Grada

  Daruvara.

  Ukazala se potreba donoenja novog

  Poslovnika Gradskog vijea Grada Daruvara, jer je

  sada vaei akt ("Slubeni glasnik Grada

  Daruvara", broj 6/09 i 1/13) potrebno izmijeniti ili

  dopuniti, ne samo zbog nezakonitosti odredbe 104.

  a, ve i radi tehnikih neispravnosti (lanak 1., 3.,

  5., 7., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 21., 29., 30., 62. -

  sada 65., 70. - sada 72., 97.- sada 99., 110. - sada

 • 359 Godina XX Broj 6 Slubeni glasnik Grada Daruvara

  112., 120.-sada 122., 125.-sada 127., 144.-sada

  146., 149.-sada 151.) odnosno daljnje nezakonitosti

  pojedinih odredbi (npr. l. 65. - gradonaelnik i

  zamjenici nisu odgovorni Vijeu te nisu duni pred

  Vijeem davati prisegu na obavljanje dunosti, ve

  im dunost poinje donoenjem deklaratornog akta

  o izboru), traenja veine vijenika za produenje

  roka za dostavu poziva i materijala za sjednice

  Gradskog vijea, prijedloga potpredsjednika

  Gradskog vijea te drugih prijedloga od strane

  ovlatenih predlagatelja.

  Nadalje, ovim prijedlogom Poslovnika

  odreuju se uvjeti i nain izbora predsjednika i

  potpredsjednika te uvjeti, nain i rokovi u

  postupcima razrjeenja predsjednika i

  potpredsjednika Vijea povodom podnoenja

  prijedloga ovlatenih predlagatelja ( lanak 33.i 34.

  prijedloga novog Poslovnika) te razrjeenja

  predsjednika i potpredsjednika Vijea povodom

  ostavke (lanak 35. prijedloga novog Poslovnika).

  Proelnica

  Olga imon Danek, mag. iur.

  REPUBLIKA HRVATSKA

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA UPANIJA

  GRAD DARUVAR

  GRADSKO VIJEE

  KLASA: 335-01/15-01/1

  URBROJ: 2111/01-01-15-1

  Daruvar, 19. studeni 2015.

  Na temelju lanka 9. Zakona o

  ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj

  85/15) i lanka 42. Statuta Grada Daruvara

  (Slubeni glasnik Grada Daruvara, broj 1/13)

  Gradsko vijee Grada Daruvara na 22.