of 18 /18
Službeni glasnik Općine Šolta Godina XVIII Grohote, 27.srpnja 2011. godine Broj 5 S A D R Ž A J 1- Polugodišnji obraĉun Proraĉuna Općine Šolta za 2011. godinu.....................................................................................stranica 2 2- Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Šolta za 2011. Godinu....stranica 14 3- Odluka o odbijanju prijedloga za kompenzaciju iznosa komunalnog doprinosa………………………………………..........stranica 14 4- Odluka o odobrenju izgradnje poljoprivrednog prikljuĉka………...stranica 15 5- Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prodaju dijela zemljišta…………..stranica 16 6- Odluka o ambulantnoj prodaji ribe……………………………………stranica 16 7- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu……………...stranica 17 8- Odluka o ovlaštenju Općinskog naĉelnika…………………...……….stranica 18 9- Odluka o reguliranju prometa…………………………………………stranica 18

SLUŽBENI GLASNIK BROJ 5

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK BROJ 5

Slubeni glasnik Opine oltaGodina XVIII Grohote, 27.srpnja 2011. godine Broj 5

SADRAJ

1- Polugodinji obraun Prorauna Opine olta za 2011. godinu.....................................................................................stranica 2 2- Odluka o dodjeli javnih priznanja Opine olta za 2011. Godinu....stranica 14 3- Odluka o odbijanju prijedloga za kompenzaciju iznosa komunalnog doprinosa..........stranica 14 4- Odluka o odobrenju izgradnje poljoprivrednog prikljuka...stranica 15 5- Odluka o raspisivanju natjeaja za prodaju dijela zemljita..stranica 16 6- Odluka o ambulantnoj prodaji ribestranica 16 7- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu...stranica 17 8- Odluka o ovlatenju Opinskog naelnika....stranica 18 9- Odluka o reguliranju prometastranica 18

2

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

Na temelju lanka 108. i 109. Zakona o proraunu (N.N. br. 87/08, 36/09 i 46/09) i lanka 30. Statuta Opine olta (Slubeni glasnik Opine olta 3/09), Opinsko Vijee Opine olta na svojoj 25. sjednici odranoj 25.07.2011. godine donijelo je

POLUGODINJI OBRAUN PRORAUNA OPINE OLTA ZA 2011. GODINU I OPI DIOlanak 1. Polugodinji obraun prorauna Opine olta za 2011. godinu sastoji se od:

A.

RAUNA PRIHODA I RASHODAPLAN ZA 2011. 15.912.000 1.010.000 9.560.000 10.134.000 -2.772.000 Plan I-VI 7.956.000 505.000 4.780.000 5.067.000 -1.386.000 Ostvarenje 4.578.746 115.931 3.555.360 1.512.874 -373.557 % 58 23 74 30 27

PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU RAZLIKA (PRIHODI RASHODI) VIAK/MANJAK

B.

SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINAPLAN ZA 2011. Plan I-VI 1.361.000 Ostvarenje 2.721.513 % 200

MANJAK/ VIAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

2.722.000

C.

RAUNA ZADUIVANJA / FINANCIRANJAPLAN ZA 2011. Plan I-VI 150.000 125.000 25.000 Ostvarenje 0 70.000 -70.000 % 0 56 0

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO ZADUIVANJE/ FINACIRANJE RAZLIKA PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE MANJAK/VIAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

300.000 250.000 50.000

0

0

2.277.956

0

3

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

A.

RAUN PRIHODA I RASHODAPlan I-VI 7.956.000 2.806.000 1.085.000 1.671.000 50.000 2.500.000 2.500.000 285.000 10.000 275.000 1.735.000 35.000 100.000 1.600.000 625.000 625.000 5.000 5.000 Ostvarenje 4.578.746 2.785.792 965.944 1.793.231 26.616 4.000 4.000 281.992 41.896 240.096 1.276.862 71.930 43.381 1.161.551 229.100 229.100 1.000 1.000 % 58 99 89 107 53 0 0 99 419 87 74 206 43 73 37 37 20 20

PRIHODI POSLOVANJA KONTO OPIS PLAN 2011. 6 Prihodi poslovanja 15.912.000 61 Prihodi od poreza 5.612.000 611 Porez i prirez na dohodak 2.170.000 613 Porezi na imovinu 3.342.000 614 Porezi na robu i usluge 100.000 63 Pomoi 5.000.000 633 Pomoi iz prorauna 5.000.000 64 Prihodi od imovine 570.000 641 Prihodi od financijske imovine 20.000 642 Prihodi od nefinancijske imovine 550.000 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi 3.470.000 po posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe 70.000 652 Prihodi po posebnim propisima 200.000 653 Komunalni doprinosi i naknade 3.200.000 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 1.250.000 pruenih usluga i prihodi od donacija 663 Donacije od pravnih i fizikih osoba 1.250.000 izvan opeg prorauna 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000 681 Kazne i upravne mjere 10.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTO OPIS PLAN 2011. 7

Plan I-VI 505.000

Ostvarenje 115.931

% 23

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine71 711 72 724 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje knjiga, umjetnikih djela i ostalih izlobenih vrijednosti

1.010.000

1.000.000 1.000.000 10.000 10.000

500.000 500.000 5.000 5.000

115.931 115.931 0 0

23 23 0 0

4

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

RASHODI POSLOVANJA KONTO OPIS 3 31 311 312 313 32 321 322 323 329 34 343 35 352 36 363 37 372 38 381 386

PLAN 2011. 9.560.000 1.360.000 1.110.000 55.000 195.000 4.279.000 140.000 725.000 2.714.000 700.000 20.000 20.000 70.000 70.000 5.000 5.000 640.000 640.000 3.186.000 2.293.000 893.000

Plan I-VI 4.780.000 680.000 555.000 27.500 97.500 2.139.500 70.000 362.500 1.357.000 350.000 10.000 10.000 35.000 35.000 2.500 2.500 320.000 320.000 1.593.000 1.146.000 446.500

Ostvarenje 3.555.360 609.718 509.572 12.500 87.646 1.661.820 56.538 312.776 1.110.777 181.729 2.632 2.632 17.045 17.045 0 0 206.591 206.591 1.057.554 1.057.554 0

% 74 90 92 45 90 78 81 86 82 52 26 26 49 49 0 0 65 65 66 92 0

Rashodi poslovanjaRashodi za zaposlene Plae (bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plae Materijalni rashodi Naknade trokova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Subvencije Subvencije trgovakim drutvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna Pomoio unutar opeg prorauna Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna Ostali rashodi Tekue donacije Kapitalne pomoi

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTO OPIS PLAN 2011. 4

Plan I-VI 5.067.000

Ostvarenje 1.512.874

% 30

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine41 411 42 421 422 423 426 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Materijalna imovina prirodna bogatstva Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Graevinski objekti Postrojenja i oprema Prijevozna sredstva Nematerijalna proizvedena imovina

10.134.000

770.000 770.000 9.364.000 8.114.000 345.000 100.000 805.000

385.000 385.000 4.682.000 4.057.000 172.500 50.000 402.500

37.292 37.292 1.475.582 1.100.538 46.699 0 328.345

10 10 32 27 27 0 82

5

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

B.

RAUN FINANCIRANJA / ZADUIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA KONTO OPIS PLAN 2011. 8 Primici od financijske imovine i 300.000 zaduivanja 81 Primljene otplate (povrati) glavnice 300.000 danih zajmova 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovakim drutvima u javnom 300.000 sektoru

Plan I-VI 150.000 150.000 150.000

Ostvarenje 0 0 0

% 0 0 0

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA KONTO OPIS PLAN 2011. Plan I-VI 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 250.000 125.000 zajmova 51 Izdaci za dane zajmove 250.000 125.000 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i 125.000 62.500 kuanstvima 514 Izdaci za dane zajmove trgovakim 0 0 drutvima u javnom sektoru 516 Izdaci za dane zajmove trgovakim drutvima i obrtnicima izvan javnog 125.000 62.500 sektora

Ostvarenje 70.000 70.000 70.000 0 0

% 56 56 112 0 0

II POSEBNI DIOlanak 2.

Ostvarenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje od 01.01.2011. do 30.06.2011. godine utvruje se po izvorima, programskoj i funkcionalnoj klasifikaciji kako slijedi:

6

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA, PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA ZA 2011. GODINUPRIHODI I PRIMICI Opi prihodi i primici Prihodi za posebne namjene Pomoi Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Donacije Namjenski primici od zaduivanja UkupnoPlan 2011. Plan I-VI Ostvarenje %

6.467.000 5.967.000 5.000.000 1.010.000 1.250.000 250.000 19.944.000

3.233.500 2.983.500 2.500.000 505.000 625.000 125.000 9.972.000

2.667.654 1.967.024 0 0 503.556 0 5.138.234

82,5 66 0 0 80,6 0 51,5

RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVNI PROGRAM P01-OPINSKA UPRAVA PROGRAM P01 1001 OPINSKA UPRAVA AKTIVNOST P01 1001 A100001 REDOVNO POSLOVANJEEkonomska /funkcijska 31 311/0111 312/0111 313/0111 32 321/0111 322/0111 323/0111 329/0111 34 343/0111 Naziv rauna Rashodi za zaposlene Plae Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plae Materijalni rashodi Naknade trokova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Postrojenja i oprema Prijevozna sredstva Nematerijalna proizvedena imovina UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 1.360.000 1.110.000 55.000 195.000 1.420.000 140.000 295.000 495.000 490.000 20.000 20.000 150.000 45.000 100.000 5.000 2.950.000 Plan I-VI 680.000 555.000 27.500 97.500 710.000 70.000 147.500 274.500 245.000 10.000 10.000 75.000 22.500 50.000 2.500 1.475.000 Ostvarenje 609.718 509.572 12.500 87.646 647.466 56.538 127.486 281.713 181.729 2.632 2632 33.465 33.465 0 0 1.293.281 % 90 92 45 90 91 81 86 114 74 26 26 45 149 0 0 88

42 422/0111 423/0111 426/0111

SVEUKUPNO PROGRAM

2.950.000

1.475.000

1.293.281

88

7

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

GLAVNI PROGRAM P02- KOMUNALNA DJELATNOST PROGRAM P02 1001 KOMUNALNA DJELATNOST AKTIVNOST P02 1001 A100001 JAVNA RASVJETAEkonomska /funkcijska 32 322/0640 323/0640 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 560.000 350.000 210.000 560.000 Plan I-VI 280.000 175.000 105.000 280.000 Ostvarenje 307.791 185.291 122.500 307.791 % 110 110 106 117

AKTIVNOST P02 1001 A100002 JAVNO PROMETNE I ZELENE POVRINEEkonomska /funkcijska 32 323/0660 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 685.000 685.000 685.000 Plan I-VI 342.500 342.500 342.500 Ostvarenje 341.105 341.105 341.105 % 100 100 100

AKTIVNOST P02 1001 A100003 MJESNA GROBLJAEkonomska /funkcijska 32 323/0660 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 190.000 190.000 190.000 Plan I-VI 95.000 95.000 95.000 Ostvarenje 79.167 79.167 79.167 % 83 83 83

AKTIVNOST P02 1001 A100004 UREENJE MJESTAEkonomska /funkcijska 32 323/0660 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 495.000 495.000 495.000 Plan I-VI 247.500 247.500 247.500 Ostvarenje 31.488 31.488 31.488 % 13 13 13

AKTIVNOST P02 1001 A100005 UREENJE CESTA-PUTEVAEkonomska /funkcijska 32 323/0660 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 420.000 420.000 420.000 Plan I-VI 210.000 210.000 210.000 Ostvarenje 231.621 231.621 231.621 % 110 110 110

SVEUKUPNO PROGRAM

2.350.000

1.175.000

991.172

84

8

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

GLAVNI PROGRAM P03- RAZVOJ PROGRAM P03 1001 RAZVOJ AKTIVNOST P03 1001 A100001 KOMUNALNE INFRASTRUKTUREEkonomska /funkcijska 38 386/0620 Naziv rauna Ostali rashodi Kapitalne pomoi Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Zemljite Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Graevinski objekti Postrojenja i oprema UKUPNO AKTIVNOST

IZGRADNJAPlan 2011. 493.000 493.000 770.000 770.000 8.414.000 8.114.000 300.000 9.677.000

OBJEKATA

I

UREAJA

Plan I-VI 246.500 246.500 385.000 385.000 4.207.000 4.057.000 150.000 4.838.500

Ostvarenje 0 0 37.292 37.292 1.113.772 1.100.538 13.234 1.151.063

% 0 0 10 10 27 27 9 24

41 411/0620 42 421/0620 422/0620

AKTIVNOST P03 1001 A100002 PROSTORNO PLANIRANJEEkonomska /funkcijska 42 426/0620 Naziv rauna Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Nematerijalna proizvedena imovina UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 800.000 800.000 800.000 Plan I-VI 400.000 400.000 400.000 Ostvarenje 328.344 328.344 328.344 % 82 82 82

AKTIVNOST P03 1001 A100003 KAPITALNE POMOIEkonomska /funkcijska 38 386/0620 Naziv rauna Ostali rashodi Kapitalne pomoi UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 400.000 400.000 400.000 10.877.000 Plan I-VI 200.000 200.000 200.000 5.438.500 Ostvarenje 0 0 0 1.479.408 % 0 0 0 27

SVEUKUPNO PROGRAM

9

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

GLAVNI PROGRAM P04 - GOSPODARSTVO PROGRAM P04 1001- GOSPODARSTVO AKTIVNOST P04 1001 A100001 - POLJOPRIVREDAEkonomska /funkcijska 32 329/0421 35 352/0421 36 363/0421 Naziv rauna Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Subvencije Subvencije poljoprivrednicima Pomoi dane u inozemstvo i unutar ope drave Tekue pomoi unutar ope drave UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 80.000 80.000 70.000 70.000 5.000 5.000 155.000 Plan I-VI 40.000 40.000 35.000 35.000 2.500 2.500 77.500 Ostvarenje 0 0 17.045 17.045 0 0 17.045 % 0 0 49 49 0 0 22

AKTIVNOST P04 1001 A100002 - TURIZAMEkonomska /funkcijska 32 323/0473 329/0473 38 381 381/0473 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekue donacije Turistika zajednica Opine olta za redovno poslovanje UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 50.000 20.000 30.000 420.000 420.000 420.000 470.000 Plan I-VI 25.000 10.000 15.000 210.000 210.000 210.000 235.000 Ostvarenje 0 0 0 255.506 255.506 255.506 255.506 % 0 0 0 121 121 121 109

AKTIVNOST P04 1001 A100003 RAZVOJ GOSPODARSTVAEkonomska /funkcijska 35 Naziv rauna Subvencije Subvencije trg. drutvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Plan 2011. 0 Plan I-VI 0 Ostvarenje 0 % 0

352/0620 SVEUKUPNO PROGRAM

0 625.000

0 312.500

0 272.551

0 87

10

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

GLAVNI PROGRAM P05 SOCIJALNI PROGRAM PROGRAM P05 1001 - SOCIJALNI PROGRAM AKTIVNOST P05 1001 A100001 SOCIJALNI PROGRAMEkonomska /funkcijska 37 372 372/1070 372/1070 372/1070 372/1070 372/1070 372/1070 372/1070 372/1070 Naziv rauna Naknade graanima i kuanstvima Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna Jednokratne novane pomoi Pomo za novoroeno dijete Pomo za podmirenje trokova stanovanja Poklon starijim osobama za Boi Pomo u kui starim i nemonim Sufinanciranje cijene katamaranske karte Pomo za kupnju kolskih knjiga Stipendije Osloboenje plaanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, djejeg vrtia Ostali rashodi Tekue donacije Katolika udruga Lovret pomo u kui UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 640.000 640.000 40.000 100.000 20.000 60.000 40.000 180.000 40.000 60.000 100.000 60.000 60.000 60.000 700.000 Plan I-VI 320.000 320.000 20.000 50.000 10.000 30.000 20.000 90.000 20.000 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 350.000 Ostvarenje 206.591 206.591 5.000 0 0 2.800 4.341 89.778 0 57.000 47.672 25.548 25.548 25.548 232.139 % 65 65 25 0 0 9 22 100 0 190 95 85 85 85 66

372/1070 38 381 381/1070

SVEUKUPNO PROGRAM

700.000

350.000

232.139

66

11

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

GLAVNI PROGRAM P06 DRUTVENE DJELATNOSTI PROGRAM P06 1001 - DRUTVENE DJELATNOSTI AKTIVNOST P06 1001 A100001 - KULTURAEkonomska /funkcijska 32 323 323/0820 323/0820 323/0820 323/0820 329 329/0820 329/0820 38 381 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 381/0820 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za usluge Rashodi za usluge - izrada Baine Rashodi za usluge - izrada Monografije otoka olte Rashodi za usluge - izrada oltanske novitadi Rashodi za usluge - ostale knjige i literatura i ost. rashodi za kulturu Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi Likovna kolonija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi Tekue donacije Turistika zajednica Opine olta - za oltansko ljeto Udruga Rusmarin Plesna skupina Meduze KUD olta G Olinta SD Redikuli Bratovtina sv. Martina - Donje Selo Knjinica Marka Marulia Ostale donacije - za oltansko kulturno ljeto Ostale donacije UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 259.000 199.000 24.000 140.000 20.000 15.000 60.000 30.000 30.000 646.500 646.500 150.000 19.000 14.000 70.000 250.000 33.500 15.000 5.000 50.000 40.000 905.500 Plan I-VI 129.500 99.500 12.000 70.000 10.000 7.500 30.000 15.000 15.000 323.250 323.500 75.000 9.500 7.000 35.000 125.000 16.750 7.500 2.500 25.000 20.000 452.750 Ostvarenje 23.183 23.183 11.839 0 2.767 8.577 0 0 0 218.500 218.500 20.000 4.000 14.000 50.000 55.000 13.500 15.000 5.000 2.000 40.000 241.683 % 18 23 100 0 28 114 0 0 0 61 61 27 42 200 143 44 81 200 200 8 200 53

Ekonomska /funkcijska 38 381 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810 381/0810

Naziv rauna Ostali rashodi Tekue donacije Judo klub Pivac Lovaka udruga olta PRD Maslinica PRD Neujam Malonogometni klub olta

Plan 2011. 114.500 114.500 30.000 20.000 4.500 5.000 20.000

Plan I-VI 57.250 57.250 15.000 10.000 2.250 2.500 10.000

Ostvarenje 63.000 63.000 20.000 20.000 0 5.000 0

% 110 110 133 200 0 200 0

12381/0810

Slubeni glasnik Opine oltaOstale donacije UKUPNO AKTIVNOST 35.000 114.500 17.500 57.250

broj 5/201118.000 63.000 103 110

AKTIVNOST P06 1001 A100002 SPORT

AKTIVNOST P06 1001 A100003 VJERSKE ORGANIZACIJEEkonomska /funkcijska 38 381 381/0840 Naziv rauna Ostali rashodi Tekue donacije Donacije vjerskim zajednicama UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 70.000 70.000 70.000 70.000 Plan I-VI 35.000 35.000 35.000 35.000 Ostvarenje 45.000 45.000 45.000 45.000 % 129 129 129 129

SVEUKUPNO PROGRAM

1.090.000

545.000

349.683

60

GLAVNI PROGRAM P07 PROTUPOARNA I CIVILNA ZATITA PROGRAM P07 1001 - PROTUPOARNA I CIVILNA ZATITA AKTIVNOST P07 1001 A100001 PROTUPOARNA ZATITAEkonomska /funkcijska 38 381 381/0320 381/0320 381/0320 381/0320 Naziv rauna Ostali rashodi Tekue donacije DVD olta za redovno poslovanje DVD olta oprema i vozila DVD olta sezonski vatrogasci DVD olta za lanove Plan 2011. 982.000 982.000 540.000 320.000 72.000 50.000 Plan I-VI 491.000 491.000 270.000 160.000 36.000 25.000 Ostvarenje 450.000 450.000 270.000 156.000 0 24.000 % 92 92 100 98 0 96

AKTIVNOST P07 1001 A100002 CIVILNA ZATITAEkonomska /funkcijska 32 322/0220 329/0220 Naziv rauna Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 120.000 80.000 40.000 120.000 Plan I-VI 60.000 40.000 20.000 60.000 Ostvarenje 0 0 0 0 % 0 0 0 0

SVEUKUPNO PROGRAM

1.102.000

551.000

450.000

82

13

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

GLAVNI PROGRAM P08 ZAJMOVI I JAMSTVA PROGRAM P08 1001 - ZAJMOVI I JAMSTVA AKTIVNOST P08 1001 A100001 ZAJMOVI I JAMSTVAEkonomska /funkcijska 51 512 Naziv rauna Izdaci za dane zajmove Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima Izdaci za dane zajmove trgovakim drutvima Izdaci za dane zajmove trg. drutvima i obrtnicima izvan javnog sektora UKUPNO AKTIVNOST Plan 2011. 250.000 125.000 0 125.000 250.000 Plan I-VI 125.000 62.500 0 62.500 125.000 Ostvarenje 70.000 70.000 0 0 70.000 % 56 112 0 0 56

514 516

SVEUKUPNO PROGRAM

250.000

125.000

70.000

56

Plan 2011. UKUPNO PRORAUN 19.944.000

Plan I-VI 9.972.000

Ostvarenje 5.138.234

% 52

III PRIJELAZNE I ZAKLJUNE ODREDBE lanak 3. Polugodinji obraun Prorauna Opine olta za 2011. godinu stupa na snagu 8 dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine olta.

Klasa:021-05/11-01/06 Ur.broj:2181/03-01-11-2Grohote, 25.07.2011. Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. _________________________________________________________________________________

14

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

Temeljem lanka 30. Statuta Opine olta, (Slubeni glasnik Opine olta br. 03/09), te Odluke o dodjeli javnih priznanja Opine olta, od 27. 07. 09. godine, Opinsko vijee Opine olta na svojoj 25. sjednici odranoj 25. 07. 2011. godine donosi

ODLUKU o dodjeli javnih priznanja Opine olta za 2011. godinu I. Judo klubu PIVAC dodjeljuje se priznanje Opine olta. Uenici Tini Ceci dodjeljuje se priznanje Opine olta. Uenikoj zadruzi Buharica dodjeljuje se priznanje Opine olta. Gi. Sigrid Pavii dodjeljuje se priznanje Opine olta. enskoj klapi uvite - dodjeljuje se skupna nagrada Opine olta i novana nagradu u iznosu od 6.000,00 kuna. II. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine olta. KLASA: 021-05/11-01/06 URBROJ: 2181/03-01-11-3 Grohote, 25. 07. 2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. _________________________________________________________________________________

Temeljem lanka 30. Statuta Opine olta, (Slubeni glasnik Opine olta br. 03/09), a povodom podneska Tona Grbavca, Markoveva 6, Neujam, Opinsko vijee Opine olta na svojoj 25. sjednici odranoj 25. 07. 2011. godine donosi

ODLUKU

I. Odbija se prijedlog Tona Grbavca, Markoveva 6, Neujam, za kompenzaciju iznosa komunalnog doprinosa ustupanjem-prodajom nekretnine oznaene kao est. zem. 2625/504 K.O. Grohote, koja u naravi predstavlja put Opini olta.

15

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

II. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine olta. KLASA: 021-05/11-01/06 URBROJ: 2181/03-01-11-4 Grohote, 25. 07. 2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. _________________________________________________________________________________

Temeljem lanka 30. Statuta Opine olta, (Slubeni glasnik Opine olta br. 03/09), a povodom zahtjeva Miroslava Novakovia, Sv. Nikole 17, Stomorska, Opinsko vijee Opine olta na svojoj 25. sjednici odranoj 25. 07. 2011. godine donosi

ODLUKU I. Odobrava se Miroslavu Novakoviu, Sv. Nikole 17, Stomorska, izgradnja sveukupno (3) tri poljoprivredna prikljuka na vodu i to na sljedeim esticama zemlje: 1. est. zem. 2927/2 K.O. Gornje Selo, zvana Mala banda, povrine 1.435 m2, 2. est. zem. 2642 K.O. Gornje Selo, zvana Raveni put povrine 728 m2, 3. est. zem. 2495 K.O. Gornje Selo, zvana Kriice, povrine 1584 m2. II. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine olta.

KLASA: 021-05/11-01/06 URBROJ: 2181/03-01-11-5 Grohote, 25. 07. 2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. _________________________________________________________________________________

16

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

Temeljem lanka 30. Statuta Opine olta, (Slubeni glasnik Opine olta br. 03/09), a povodom zahtjeva Tomislava Bilankova, Obala Sv. Tereze 29, Roga, Opinsko vijee Opine olta na svojoj 25. sjednici odranoj 25. 07. 2011. godine donosi

ODLUKU I. Raspisuje se javni natjeaj za prodaju dijela ( cca 50 m2) katastarske estice 4629/19 K.O. Grohote. Poetna cijena iznosi 50 eura za 1m2. II. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine olta. KLASA: 021-05/11-01/06 URBROJ: 2181/03-01-11-6 Grohote, 25. 07. 2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. _________________________________________________________________________________

Temeljem lanka 30. Statuta Opine olta, (Slubeni glasnik Opine olta br. 03/09), a povodom zahtjeva Jadranke Sedlar, Opinsko vijee Opine olta na svojoj 25. sjednici odranoj 25. 07. 2011. godine donosi

ODLUKU I. Odobrava se ambulantna prodaja ribe ribarskom obrtu SEDLAR vlasnice Jadranke Sedlar, Moseka 33 a, Solin, na podruju Opine olta u svim naseljima osim naselja Grohote. Visina naknade iznosi 1200,00 kuna godinje a plaa se unaprijed.

II. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine olta.

17

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

KLASA: 021-05/11-01/06 URBROJ: 2181/03-01-11-7 Grohote, 25. 07. 2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. _________________________________________________________________________________

Temeljem lanka 30. Statuta Opine olta, (Slubeni glasnik Opine olta br. 03/09), a povodom zahtjeva Jadranke Sedlar, Opinsko vijee Opine olta na svojoj 25. sjednici odranoj 25. 07. 2011. godine donosi ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu I. U lanku 17. Odluke o komunalnom redu (Slubeni glasnik Opine olta broj 1/2008) iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: Ambulantna prodaja ribe doputena je u svim naseljima na podruju Opine olta osim u naselju Grohote. O svakom pojedinanom zahtjevu za ambulantnu prodaju ribe odluuje Opinsko vijee. Visina naknade za ambulantnu prodaju ribe iznosi 1200,00 kuna godinje, a plaa se unaprijed jednokratnom novanom uplatom. II. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine olta. KLASA: 021-05/11-01/06 URBROJ: 2181/03-01-11-8 Grohote, 25. 07. 2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. _________________________________________________________________________________

Temeljem lanka 30. Statuta Opine olta, (Slubeni glasnik Opine olta br. 03/09), Opinsko vijee Opine olta na svojoj 25. sjednici odranoj 25. 07. 2011. godine donosi ODLUKU lanak 1.

18

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2011

Ovlauje se Opinski naelnik Nikola Ceci Karuzi, ing. za potpisivanje nagodbe izmeu Opine olta i Azurna uvala d.o.o., radi osiguranja potraivanja i meusobnih prava i obaveza izmeu Opine olta i Azurna uvala d.o.o., sa osnivanjem hipoteke na dijelu .zem. 3240 ZU 2197 K.O. Gornje Selo u vlasnitvu Opine olta. lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine olta. KLASA: 021-05/11-01/25 URBROJ: 2181/03-01-11-9 Grohote, 25. 07. 2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. _________________________________________________________________________________

Temeljem lanka 30. Statuta Opine olta, (Slubeni glasnik Opine olta br. 03/09), Opinsko vijee Opine olta na svojoj 25. sjednici odranoj 25. 07. 2011. godine donosi ODLUKU lanak 1. Na podruju ispred restorana Komin i pizzerije Riva u naselju Stomorska postaviti e se znak zabrane parkiranja osim za dostavna vozila. lanak 2. U naselju Grohote, na podruju Kuparia put postaviti e se saobraajni znak zabrane parkiranja. lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine olta. KLASA: 021-05/11-01/25 URBROJ: 2181/03-01-11-10 Grohote, 25. 07. 2011.Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. _________________________________________________________________________________