of 44 /44
SLUŽBENI GLASNIK UNSKo-SANSKoG KANtoNA 627. Na osnovu člana 11.tačka b) odjeljka A poglavlja V, člana 3. stav 1) tačka h) poglavlja IV i člana 4. poglavlja IV Ustava Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/04 i 11/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko- sanskog kantona, na 26. sjednici održanoj 18.07.2012. godine, donosi: ZAKoN o ŠUMAMA I oPĆE oDREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Zakonom uređuje se uzgoj, zaštita, korištenje i raspolaganje šumom i šumskim zemljištem kao prirodnim bogatstvom, s ciljem očuvanja biološke raznolikosti te osiguranja gospodarenja na principima gospodarske održivosti, socijalne odgovornosti i ekološke prihvatljivosti, finansiranje, nadzor nad primjenom ovog Zakona, kaznene odredbe, kao i druga pitanja od značaja za šumu i šumsko zemljište na teritoriji Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: kanton). Član 2. (Šume i šumska zemljišta) 1. Šume i šumska zemljišta su temeljni prirodni resurs čije vrijednosti se manifestuju kroz ekološke, socijalne i ekonomske funkcije2. Šume i šumska zemljišta kao dobro od opšteg interesa uživaju posebnu brigu i zaštitu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave i koriste se pod uslovima i na način koji su propisani ovim Zakonom. Član 3. (Definicija šuma i šumskih zemljišta) 1. Pod šumom, u smislu ovog Zakona, podrazumijeva se zemljište obraslo šumskim vrstama drveća i grmlja čija površina prelazi 1000 m² i čija je širina najmanje 20 metara i ako njihove krošnje pokrivaju više od 30% zemljišta. Šume se smatraju ekosistemima. Godina XVI - Broj 22 10. augusta 2012. BIHAĆ Izdanje na bosanskom jeziku

Službeni glasnik broj 22

 • Author
  docong

 • View
  228

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik broj 22

 • SLUBENI GLASNIKUNSKo-SANSKoG KANtoNA

  627.

  Na osnovu lana 11.taka b) odjeljka A poglavlja V, lana 3. stav 1) taka h) poglavlja IV i lana 4. poglavlja IV Ustava Unsko-sanskog kantona (Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj: 1/04 i 11/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skuptina Unsko-sanskog kantona, na 26. sjednici odranoj 18.07.2012. godine, donosi:

  ZAKoN o UMAMA

  I oPE oDREDBE

  lan 1.(Predmet)

  Ovim Zakonom ureuje se uzgoj, zatita, koritenje i raspolaganje umom i umskim zemljitem kao prirodnim bogatstvom, s ciljem ouvanja bioloke raznolikosti te osiguranja gospodarenja na principima gospodarske odrivosti, socijalne odgovornosti i ekoloke prihvatljivosti, finansiranje, nadzor nad

  primjenom ovog Zakona, kaznene odredbe, kao i druga pitanja od znaaja za umu i umsko zemljite na teritoriji Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: kanton).

  lan 2.

  (ume i umska zemljita)

  1. ume i umska zemljita su temeljni prirodni resurs ije vrijednosti se manifestuju kroz ekoloke, socijalne i ekonomske funkcije2. ume i umska zemljita kao dobro od opteg interesa uivaju posebnu brigu i zatitu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave i koriste se pod uslovima i na nain koji su propisani ovim Zakonom.

  lan 3.

  (Definicija uma i umskih zemljita)

  1. Pod umom, u smislu ovog Zakona, podrazumijeva se zemljite obraslo umskim vrstama drvea i grmlja ija povrina prelazi 1000 m i ija je irina najmanje 20 metara i ako njihove kronje pokrivaju vie od 30% zemljita. ume se smatraju ekosistemima.

  Godina XVI - Broj 22 10. augusta 2012. BIHAIzdanje na bosanskom

  jeziku

 • Broj 22 - Strana 998 SLUBENI GLASNIK US KANTONA 10. augusta 2012.

  2. umom se smatraju i umski rasadnici, plantae umskog drvea, istine za trase dalekovoda i drugu javnu infrastrukturu u umi koja se koristi po osnovu prava za prelazak preko tueg zemljita, umski putevi i druga umska transportna i protivpoarna infrastruktura, dijelovi zemljita koji su predmet poumljavanja, povrine namjenjene rekreaciji, kao i jezera, tekue povrinske vode i druge povrinske vode i movare unutar uma kojima se ne upravlja posebnim zakonom.

  3. umsko zemljite, pored zemljita obraslog umom, obuhvata i, podruja sa smanjenim umskim pokrivaem ije kronje prekrivaju manje od 30% zemljita, neiskoriteno ili neplodno zemljite izvan ume u onom omjeru u kojem obezbjeuje ili potpomae funkcije susjedne ume, a to obuhvata kr, istine, livade i panjake unutar uma.

  4. umom se ne smatraju sastojine umskog drvea i bunja koje su izrasle na poljoprivrednom zemljitu procesom sukcesije ako su mlae od 20 godina i ako njihove kronje ne pokrivaju barem 50 % zemljita, groblja pokrivena drveem, rasadnici umskog drvea izvan uma, izolovane grupe umskog drvea na povrini do 1000 m kao i umsko drvee i grmlje u urbanim parkovima i drugim naseljenim podrujima.

  5. U sluaju sumnje ili spora da li se neko zemljite obraslo umskim drveem smatra umom, odnosno, da li se neko zemljite smatra umskim zemljitem, odluku donosi Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Ministar) na osnovu miljenja Kantonalne Uprave za umarstvo (u daljem tekstu: Uprava za umarstvo).

  lan 4. (Definicije pojmova)

  Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju sljedea znaenja:1. Bioloki diverzitet je sveukupnost svih ivih

  organizama koji su sastavni dijelovi kopnenih, morskih i drugih vodenih ekolokih sistema i ekolokih kompleksa, ukuljuuje raznolikost unutar vrsta, izmeu vrsta te izmeu ekolokih sistema.

  2. Cijena drveta na panju je cijena koja se dobije kada se ostvareni prihod od prodaje umskih drvnih sortimenata na stovaritu umanji za ostvarene proizvodne trokove sjee,

  izrade i izvoza istih do stovarita i podijeli na njihovu ukupnu neto drvnu masu bez obzira na strukturu. Cijena drveta na panju je sastavni dio Osnovnog cjenovnika iz take 16. ovog lana.

  3. ista sjea znai sjeu svih ili praktino svih stabala u sastojini izlaui taj dio zemljita ekolokim uslovima goleti ime se stvaraju ozbiljne potekoe za stanite ili susjedne sastojine. istom sjeom ne smatra se uklanjanje starih sastojina ukoliko je njihova reprodukcija osigurana na odgovarajui nain. istom sjeom ne smatra se ni sjea stabala ako je u skladu sa dokumentima prostornog ureenja predviena za promjenu namjene umskog zemljita.

  4. Divlja su posebnim Zakonom odreene ivotinjske vrste koje slobodno ive u prirodi.

  5. Doznaka podrazumjeva odabiranje, obiljeavanje i evidentiranje stabala za sjeu.

  6. Funkcije uma su: a) ekoloke: zatita diverziteta umskih

  ekosistema, zatita stanita, zatita zemljita, zatita voda, klimatska, ukljuujui ulogu uma u vezivanju ugljika iz zraka;

  b) socijalne: nauka, istraivanje, obrazovanje, odbrana, zatita naselja, objekata i infrastrukture, turizam, rekreacija, pejzano-estetske funkcije, istorijske funkcije, umjetnost, duhovno-spiritualne funkcije i unaprijeenje kvaliteta ivljenja stanovnitva;

  c) ekonomske: prihod od proizvodnje drveta i nedrvnih umskih proizvoda.

  7. Gospodarenje umama obuhvata planiranje, uzgajanje, zatitu i koritenje uma i umskog zemljita u skladu sa kriterijima za odrivo gospodarenje umama i odredbama umskoprivredne osnove.

  8. Gospodarska jedinica je prostorna ureajna jedinica ume i umskog zemljita na kome se obezbijeuje trajnost gospodarenja.

  9. Izvoa radova u umarstvu je fiziko ili pravno lice koje je registrovano za izvoenje radova u umarstvu i posjeduje odobrenje kantonalnog ministarstva nadlenog za poslove umarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

  10. Korisnik uma je umsko-privredno drutvo koje na osnovu ugovora zakljuenog u skladu sa odredbama ovog zakona obavlja poslove gospodarenja dravnim umama.

 • 10. augusta 2012. SLUBENI GLASNIK US KANTONA Broj 22 - Strana 999

  11. Koritenje ume obuhvata sjeu i transport drveta, sabiranje nedrvnih umskih proizvoda ukljuujui i prodaju umskih drvnih sortimenata i nedrvnih umskih proizvoda.

  12. Krenje ume u smislu ovog zakona je promjena namjene umskog zemljita. Izgradnja objekata u umi i na umskom zemljitu potrebnih za gospodarenje umama kao i za prehranu i uzgoj divljai ne smatra se krenjem.

  13. Kriteriji za odrivo gospodarenje umom jesu:

  a) odravanje i odgovarajue poboljanje umskih ekosistema i njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika;

  b) odravanje zdravlja i vitalnosti umskog ekosistema;

  c) odravanje i poticanje proizvodnih funkcija ume;

  d) odravanje, ouvanje i odgovarajue poboljanje bioloke raznolikosti u umskom ekosistemu;

  e) odravanje i odgovarajue poboljanje zatitnih funkcija u upravljanju umom (posebno tla i vode) f) odravanje drugih socijalno-ekonomskih funkcija i uslova.

  14. Kr je jedinstven oblik reljefa s posebnim hidrogeolokim i geomorfolokim znaajkama, u kojem je podzemno vodno oticanje znatno bogatije od nadzemnog, u kojem se povrinske razvodnice znatno razlikuju od podzemnih i u kojem se javljaju posebni povrinski fenomeni (krape, ponikve, uvale, polja i dr.) i podzemni oblici (pilje i jame) u tektonski razlomljenim karbonatnim stijenama. Moe biti pokriven umskom vegetacijom ili bez nje (goli kr).

  15. optekorisne funkcije uma su:- zatita zemljita od erozije;- uravnoteenje vodenih reima te spreavanje

  bujica;- proiavanje voda kroz umsko zemljite te

  opskrba podzemnih tokova i izvorita pitke vode;

  - povoljni uticaj na klimu i poljoprivrednu djelatnost;

  - proiavanje zraka;- uticaj na ljepotu krajolika;- stvaranje povoljnih uslova za ljudsko zdravlje;- osiguranje prostora za odmor i rekreaciju;

  - stvaranje uslova za razvoj ekolokog, lovnog i seoskog turizma;

  - ouvanje genofonda umskog drvea i ostalih vrsta umske biocenoze;

  - ouvanje bioloke raznolikosti genofonda, vrsta, ekosistema i krajolika,

  - podravanje opte i posebne zatite prirode (nacionalni parkovi idr.);

  - ublaavanje uinka staklenike atmosfere vezivanjem ugljika te obogaivanje okolia kiseonikom;

  - opta zatita i unapreenje ovjekove okoline postojanjem umskih ekosistema kao biolokog kapitala velike vrijednosti i

  - znaaj u odbrani zemlje i razvoju lokalnih zajednica.

  16. osnovni cjenovnik umskih drvnih sortimenata (u daljem tekstu: cjenovnik) je cjenovnik koga u skladu sa lanom 12. stav 4. donosi korisnik uma.

  17. otvorena vatra je svaka zapaljena vatra izvan zatvorenog objekta koji je pod krovom i zatvorenim ognjitem.

  18. Pravno lice za obavljanje stunih poslova u privatnim umama je privredno drutvo registrovano u skladu sa odredbama vaeeg Zakona o registraciji poslovnih subjekata i koje posjeduje odobrenje Ministarstva.

  19. Poumljavanje je osnivanje sastojina sadnjom umskog drvea ili sjetvom sjemena umskog drvea.

  20. Povrinske vode su stalni i povremeni povrinski vodeni tokovi, te stajae vode.

  21. Prava treih lica na ume su prava na koritenje umskih proizvoda koja postoje u skladu sa obligacionim pravom i upisana su u zemljinoj knjizi.

  22. Pustoenje uma podrazumijeva svako djelovanje kojom se uzrokuje naruavanje stabilnosti uma, podbjeljivanje stabala, vee oteivanje stabala i njihovih dijelova, vee unitavanje i oteivanje podmlatka, kao i svaka druga radnja kojom se slabi prinosna snaga ume i umskog zemljita, ugroava opstanak ume i njihove funkcije.

  23. Sanitarna sjea znai sjeu oboljelih, insektima napadnutih, oteenih ili izvaljenih stabala.

  24. Stanite je jedinstvena funkcionalna jedinica ekolokog sistema odreena geografskim i

 • Broj 22 - Strana 1000 SLUBENI GLASNIK US KANTONA 10. augusta 2012.

  abiotikim i biotikim osobinama; sva stanita iste vrste ine jedan stanini tip.

  25. umarski program kantona je dokument kojim se potujui meunarodnu i domau legistlativu definie opta politika umarstva, gospodarenje umama i umskim zemljitima, kao i politika gospodarenja sa divljai na teritoriji kantona, orjentisanu u pravcu ouvanja i trajnosti gospodarenja umama ukljuujui odravanje i unapreenje diverziteta umskih ekosistema.

  26. umska infrastruktura su umski putevi, kontrolne rampe, stalne umske vlake, stalne iare i druge umske komunikacije i objekti u umama koji su namijenjeni za gospodarenje umama.

  27. umski poar je poar koji nastaje i iri se umom i umskim zemljitem ili koji nastaje na drugom zemljitu i iri se umom i umskim zemljitem.

  28. umski proizvodi su svi proizvodi uma i umskog zemljita, ukljuujui, ali ne ograniavajui se na:

  a) umsko drvee i grmlje; b) biomasu ukupne umske vegetacije; c) cvjetove, sjeme, kotunjiavo voe, bobiaste

  i druge plodove, koru drveta, korijen, iarke i plodove druge vegetacije unutar ume;

  d) ljekovito, aromatsko i jestivo bilje i druge biljke i njihove djelove;

  e) gljive; f) biljni sok smola; g) med; h) divlja i ostale ivotinje koje ive u umi; i) ribe, pueve i rakove; j) travnati ili panjaki prekriva i k) humus, glina, treset, zemlju, pijesak, ljunak i

  kamen sa povrine zemlje. Proizvodi iz al. b) - k) ove take predstavljaju nedrvne umske proizvode. 29. umski putevi su putevi sa prateom

  infrastrukturom, koji su namijenjeni za prijevoz umskih proizvoda i sav saobraaj vezan za gospodarenje umama. Vlake nisu umski putevi.

  30. umski reprodukcioni materijal je: a) Sjeme: iarke, plodovi i sjeme namijenjeno za

  proizvodnju biljaka; b) Dijelovi biljaka: granice i snopovi rezanih

  grana namijenjeni za proizvodnju biljaka;

  c) Mlade biljke: biljke uzgojene iz sjemena ili dijelova biljke, ukljuujui i mlade biljke iz prirodnog podmlatka.

  31. umsko privredna osnova je osnovni okvir regulisanja gazdovanja umama i umskim zemljitem na principu potrajnosti proizvodnje i prihoda uz ouvanje i poboljanje diverziteta i ostalih optekorisnih funkcija uma.

  32. umskoprivredno podruje predstavlja u geografskom, prometnom, ekolokom i ekonomskom pogledu jednu zaokruenu cjelinu u kojoj se osigurava trajnost gospodarenja umskim ekosistemima.

  33. umsko uzgojnim mjerama se smatraju sve mjere i aktivnosti koje doprinose osnivanju novih sastojina u umi i poboljanju njihove stabilnosti, raznolikosti ili kvaliteta.

  umsko uzgojne mjere ukljuuju: a) Mjere za obnovu uma, odnosno za stvaranje

  novih sastojina; b) Njegu uma u mladim razvojnim fazama,

  ukljuujui proredu mlaih sastojina; c) Specijalnu njegu mladih faza u prebornim

  umama i drugim raznolikim umama, izdanakim umama, kao i njegu rubova uma;

  d) Rekonstrukciju i konverziju izdanakih uma, makija, ikara i ibljaka.

  34. trajnost gospodarenja umama podra-zumjeva koritenje proizvoda uma i upotrebu uma i umskih zemljita na nain i sa intenzitetom koji e ouvati njihov biodiverzitet, proizvodnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost te poveati njihov potencijal da sada i u budunosti obavljaju znaajne ekoloke, ekonomske i socijalne funkcije na lokalnom i globalnom nivou, a da se pri tom ne ugrozi funkcionisanje drugih ekosistema.

  35. Upravljanje umama i umskim zemlji-tima podrazumjeva administrativno-upravne poslove koji se sastoje od kreiranja jedinstvene umarske politike, dugoronog (stratekog) i srednjoronog planiranja, kontrole i strunog nadzora koritenja uma i umskog zemljita u cilju ouvanja i unaprijeenja trajnosti gospodarenja umama.

  36. Vlasnici privatnih uma su pravna i fizika lica koja su na zakonit nain stekla pravo vlasnitva nad umom i umskim zemljitem to se dokazuje izvodom iz zemljinih knjiga. Na zakonit nain steena prava na koritenje cijele ili dijelova ume ili umskog zemljita,

 • 10. augusta 2012. SLUBENI GLASNIK US KANTONA Broj 22 - Strana 1001

  ne smatraju se vlasnitvom u smislu ovog zakona.

  37. Zatita uma je skup mjera i aktivnosti koje su duni preduzimati vlasnici i korisnici koji gospodare umama radi zatite uma od poara, drugih elementarnih nepogoda, tetnih organizama, bolesti i tetnih antropogenih uticaja.

  lan 5.(Gramatika terminologija i principi

  ravnopravnosti spolova)

  (1) Gramatika terminologija koritenja mukog ili enskog roda podrazumijeva ukljuivanje oba roda u ovom zakonu i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.

  (2) Pravilnici, evidencije, registri, obrasci, izvjetaji i drugi akti nastali na osnovu ovog Zakona odraavae principe ravnopravnosti polova, te ukoliko sadre statistike podatke, isti trebaju biti razvrstani po polu.

  II. PLANIRANJE I PRIVREIVANJE U UMARStVU

  A. Planiranje u umarstvu

  lan 6. (Kantonalni umarski program)

  (1) Kantonalni umarski program (u daljnjem tekstu: umarski program) potujui meunarodnu i domau legislativu definie optu politiku umarstva, gospodarenja umama i umskim zemljitima, kao i divljai na podruju kantona, orijentisanu u pravcu ouvanja i trajnosti gospodarenja umama ukljuujui odravanje i unapreivanje bioraznolikosti u umama i na umskom zemljitu.

  (2) Kantonalni umarski program sastoji se iz dva dijela: a) Opti dio, umarskog programa odreuje

  glavne ciljeve, naela i smjernice za trajno gospodarenje umama u kantonu, na osnovu stvarnog stanja uma, domaih i meunarodnih obaveza u vezi sa umarstvom, uvaavajui meunarodne smjernice za trajno gospodarenje umama;

  b) Izvedbeni dio umarskog programa u komjem se postavljaju i razrauju ciljevi utvreni Optim dijelom i odreuje nain njihove

  realizacije u odreenom roku, ukljuujui financiranje.

  (3) Opti dio umarskog programa donosi Skuptina Unsko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: Skuptina)

  (4) Vlada Unsko-sanskog kantona ( u daljem tekstu: Vlada Kantona) donosi izvedbeni dio umarskog programa koji predstavlja osnovu za koritenje namjenskih sredstava budeta kantona u skladu sa odredbama ovog Zakona.

  (5) Opti dio umarskog programa donosi se za razdoblje od 20 godina, a Izvedbeni dio umarskog programa donosi za deset godina.

  (6) Ministar imenuje ekspertni tim za pripremu i provoenje aktivnosti na pripremi i izradi nacrta umarskog programa.

  lan7. (Kantonalni umsko-razvojni plan)

  (1) Kantonalni umsko-razvojni plan izrauje se svakih deset godina za sve ume i umsko zemljite, bez obzira na vlasnitvo s ciljem da se obezbijedi trajnost gospodarenja umama na podruju kantona.

  (2) Pored smjernica iz umarskog programa kantona, kantonalni umsko-razvojni plan uvaava smjernice za gospodarenje prirodnim i kulturnim nasljeem u umama i na umskom zemljitu, uslove za gospodarenje vodama, kao i potrebe razvoja lokalne zajednice.

  (3) Kantonalni umsko-razvojni plan sadri najmanje sljedee:a) kartu sa ucrtanim granicama uma i umskog

  zemljita, granicama umskoprivrednih podruja i gospodarskih jedinica, granice opina i kategoriju nosioca prava na umama;

  b) procjenu funkcija uma i njihov uticaj na okoli;

  c) klasifikaciju uma po povrinama, prema njihovim funkcijama i prirodnim karakteristikama, a koje se posebno odnose na stanite;

  d) procjenu drvne zalihe i njenog kvaliteta, prirasta, podmlaivanja, biodiverziteta i zdravstvenog stanja;

  e) smjernice za gospodarenje umama razliitih gazdinskih klasa i kategorija uma;

  f) otvorenost uma sa planom izgradnje novih umskih puteva;

 • Broj 22 - Strana 1002 SLUBENI GLASNIK US KANTONA 10. augusta 2012.

  g) smjernice za poumljavanje umskog zemljita; h) procjenu ugroenosti uma od poara, odreenu

  po stepenu opasnosti i smjernice za zatitu uma od poara;

  i) smjernice za koritenje nedrvnih umskih proizvoda;

  j) smjernice za lovstvo i gospodarenje divljai; k) program biolokih i tehnikih investicija i

  rentabilnost radova.

  (4) Kod izrade kantonalnog umsko-razvojnog plana koriste se podaci iz umsko privrednih osnova i lovno privrednih osnova.

  (5) Vlada kantona donosi kantonalni umsko-razvojni plan, a Ministarstvo je odgovorno za njegovu pripremu, izradu i realizaciju.

  (6) Ministarstvo je duno prilikom izrade plana zatraiti od svih zainteresovanih strana a posebno od zainteresiranih jedinica lokalne samouprave da daju svoje prijedloge i miljenja.

  (7) Ministarstvo duno je trajno uvati kantonalni umsko-razvojni plan.

  lan 8. (umsko privredno podruje)

  (1) U cilju obezbjeenja racionalnog i trajnog gospodarenja dravnim umama i umskim zemljitima formira se umsko privredno podruje u koje ulaze i povrine kra unutar podruja kao posebne gospodarske jedinice.

  (2) Na podruju kantona, na ijem se veinskom teritoriju nalazi neobraslo umsko zemljite (golet) ili je umsko zemljite djelimino ili potpuno obraslo vegetacijom niskog uzgojnog oblika, formirat e se posebno umsko privredno podruje kra.

  (3) Podruje kra zbog svojih specifinosti klasifikuje se kao podruje sa posebnim reimom gospodarenja, te se poslovi gospodarenja umama i umskim zemljitem sufinansiraju iz naknada za opekorisne funkcije uma.

  (4) umsko privredna podruja predstavljaju u geografskom, prometnom, ekolokom i ekonomskom pogledu jednu zaokruenu cjelinu u kojoj se osigurava trajnost gospodarenja umskim ekosistemima.

  (5) U administrativnim granicama jednog kantona moe se formirati jedno ili vie umsko privrednih podruja.

  (6) umsko privredno podruje dijeli se na gospodarske jedinice.

  (7) Formiranje umsko privrednog podruja i reviziju njegovih granica zasniva se na strunom elaboratu komisije koju imenuje Ministar. Struni elaborat pored prikaza biolokih, tehnikih i ekonomskih pokazatelja sadri naroito: a) preglednu kartu podruja sa ucrtanim

  izohipsama, vanjskim granicama umsko privrednog podruja, granicama unutranje podjele uma po gospodarskim jedinicama i odjeljenjima, ucrtanom mreom trajnih umskih puteva, izvoritima i vodotocima, objektima koji su od znaaja za gospodarenje umama i opis granica umsko privrednog podruja;

  b) popis katastarskih parcela po katastarskim opinama i zemljinoknjinim ulocima, sa kulturama, klasama i povrinama koje ulaze u umsko privredno podruje;

  c) podatke o drvnoj zalihi po gospodarskim jedinicama, kategorijama uma i vrstama drvea;

  d) ukupan godinji zapreminski prirast po kategorijama uma i vrstama drvea;

  e) prosjean godinji etat po kategorijama uma i vrstama drvea;

  f) procjenu prihoda i rashoda gospodarenja umama i umskim zemljitima u okviru umsko privrednog podruja;

  g) podatke o mogunostima koritenja nedrvnih umskih proizvoda,divljai,turizma,sporta i rekreacije.

  h) prikaz podataka iz ta. c), d), e), f) i g) po opinama.

  (8) Odluku o formiranju umsko privrednih podruja i reviziju njihovih granica donosi Vlada kantona na prijedlog Ministarstva koji se zasniva na strunom elaboratu iz stava 7. ovog lana, strunom miljenju Uprave za umarstvo i miljenju jedinica lokalne samouprave.

  lan 9. (umskoprivredna osnova)

  (1) umama na prostoru jednog umsko privrednog podruja se gospodari po odredbama umsko privredne osnove, godinjeg plana realizacije umskoprivredne osnove i projekta za izvoenje. Odredbe umsko privredne osnove su obavezne. umsko privredna osnova mora biti usklaena sa smjernicama umarskog programa

 • 10. augusta 2012. SLUBENI GLASNIK US KANTONA Broj 22 - Strana 1003

  kantona i kantonalnim umsko-razvojnim planom.

  (2) umsko privredna osnova, prostorni plan, plan upravljanja vodama vodnog podruja, lovno privredna osnova, evidencije koje se vode u Zavodu za zatitu kulturno historijskog i prirodnog naslijea i federalni Program upravljanja mineralnim resursima te planovi koritenja pojedinih mineralnih sirovina moraju biti meusobno usklaeni.

  (3) Izuzev od odredaba stava 1. ovog lana, ako ne postoje objektivne mogunosti pravovremene izrade nove umsko privredne osnove, dravnim i privatnim umama moe se gospodariti najdue etiri godine na osnovu godinjeg plana gospodarenja za koji je postupak donoenja isti kao i za umsko privredne osnove. Odredbe godinjeg plana gospodarenja su obavezne. Godina izvrenja godinjeg plana gospodarenja smatra se godinom izvrenja nove umsko privredne osnove.

  (4) Ukupan obim sjea predvien umsko privrednom osnovom za ureajni period, po vrstama drvea i gazdinskim klasama, ne moe se prekoraiti. Od ukupno planirane koliine sjee za ureajni period za visoke ume sa prirodnom obnovom, u okviru umsko privrednog podruja godinje se realizuje prosjena godinja koliina.

  (5) Kada se u jednoj ili vie proteklih godina ureajnog perioda realizuje manje od predvienog godinjeg obima sjee u okviru umsko privrednog podruja, moe se u narednim godinama ureajnog perioda realizovati preostali dio koliine sjee.

  (6) umsko privredna osnova za dravne ume donosi se za ume u granicama jednog umsko privrednog podruja, a za privatne ume donosi se jedinstvena umsko privredna osnova za sve ume jedne opine.

  (7) Elektronski i ostali dokumenti izraeni/pripremljeni tokom izrade umsko privrednih osnova, dostavljaju se uz istu, deponuju i uvaju u Upravi za umarstvo a pravo koritenja ovih podataka ima i Ministarstvo, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva( u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), jedinica lokalne samouprave na ijoj teritoriji se nalazi uma, vlasnici i korisnici uma.

  (8) Svi digitalni podaci dostavljaju se u obliku koji omoguava njihovo koritenje.

  (9) Bilo kakva komercijalna i druga upotreba gore pomenutih podataka/dokumenata nije dozvoljena bez saglasnosti Uprave za umarstvo.

  (10) umsko privredna osnova izrauje se za period od deset godina.

  lan10.

  (Izrada i donoenje umsko privredne osnove)

  (1) umsko privredne osnove za ume u dravnom vlasnitvu i za ume u privatnom vlasnitvu izrauje pravno lice koje je registrovano u skladu sa odrebama vaeeg Zakona o registraciji privrednih subjekata, posjeduje certifikat nadlene institucije i koje je izabrano na osnovu vaeeg Zakona o javnim nabavkama.

  (2) Izradu umsko privrednih osnova za ume u dravnom vlasnitvu finansira korisnik uma, a za ume u privatnom vlasnitvu finansira se iz namjenskih sredstava Budeta kantona.

  (3) Ministarstvo na prijedlog Uprave za umarstvo donosi umsko privredne osnove za ume u dravnom vlasnitvu i za ume u privatnom vlasnitvu.

  (4) Uz prijedlog iz stava 3. ovog lana Uprava za umarstvo dostavlja miljenje strune komisije, jedinica lokalne samouprave i organa nadlenog za vode koje su isti duni dostaviti Upravi za umarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za njihovo izdavanje.

  (5) Sastav, rad i trokove strune komisije iz stav 4. ovog lana odreuje Ministar.

  (6) Pravno lice iz stava 1.ovog lana moe otpoeti radove na prikupljanju podataka za izradu umsko privredne osnove kada se obezbijedi i nadzor nad prikupljanjem podataka.

  (7) Nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu umsko privredne osnove vrit e Ministarstvo putem Kantonalne uprave za umarstvo ukoliko je ista materijalno-tehniki i kadrovski osposobljena za te poslove ili angairanjem pravnog ili fizikog lica koje posjeduje certifikat nadlene institucije i koje je izabrano sukladno Zakonu o javnim nabavkama BiH.

 • Broj 22 - Strana 1004 SLUBENI GLASNIK US KANTONA 10. augusta 2012.

  lan 11. (Sadraj umsko privredne osnove)

  (1)umsko privredna osnova za dravne ume i ume u privatnom vlasnitvu obavezno sadri: a) uvodni dio sa razlozima za donoenje i popisom

  svih katastarskih parcela po katastarskim opinama koje ulaze u umsko privredno podruje;

  b) stanje uma i umskih zemljita u doba ureivanja ukljuujui i zatiena umska podruja, objekte, rijetke vrste flore i faune, hidroloke, geomorfoloke i arheoloke znamenitosti;

  c) analizu i ocjenu gospodarenja u proteklom ureajnom periodu;

  d) plan gospodarenja umama i umskim zemljitima za naredni ureajni period sa:

  - planom sjea, - planom umsko uzgojnih radova, - planom proizvodnje i tehnologije rada, - planom zatite uma, - planom za ouvanje i unapreenje diverziteta

  umskih ekosistema, ekolokih i socijalnih funkcija ume,

  - planom investicionih ulaganja sa posebnim naglaskom na odravanje izgradnju umske transportne infrastrukture,

  - planom koritenja nedrvnih proizvoda uma e) ekonomsko finansijsku analizu koja sadri

  rekapitulaciju i obraun oekivanih prihoda i rashoda na osnovu planova iz take d) ovog stava.

  (2) Ako postoje objektivni razlozi za odstupanje od odredaba umsko privredne osnove, naroito zbog prirodnih nepogoda ili bitno promijenjenih gospodarskih uslova, potrebno je izvriti njenu reviziju. Reviziju odobrava i potvruje Ministarstvo i jedan primjerak se dostavlja nadlenom umarskom inspektoru.

  (3) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje izrada, kontrola prikupljanja i obrade podataka, sadraj umsko privredne osnove i uslove za reviziju umsko privrednih osnova za dravne i privatne ume.

  lan 12. (Godinji planovi realizacije umsko

  privredne osnove)(1) umsko privredna osnova se realizuje

  godinjim planovima realizacije koji sadre

  prosjeno jednu desetinu svih planiranih radova po osnovi.

  (2) Korisnik uma duan je Ministarstvu dostaviti godinji plan realizacije umsko privredne osnove nakasnije do 01.12. tekue za narednu godinu, uz pribavljeno miljenje jedinica lokalne samouprave na ijem podruju e se izvoditi radovi predvieni godinjim planom. Uz godinji plan realizacije za narednu godinu dostavlja se procjena izvrenja plana za tekuu godinu, dokaz o uplati naknade za koritenje dravnih uma za tekuu godinu i dokaz o uplati odreen lanom 10. stav 5. ovog Zakona. (3) Ministarstvo u roku od 30 dana od dana prijema godinjeg plana realizacije umsko privredne osnove, a na osnovu prijedloga Uprave za umarstvo, donosi godinji plan realizacije umsko privredne osnove.

  (4) Korisnik uma na kraju tekue godine, a najkasnije do 31. decembra,za narednu godinu donosi Osnovni cjenovnik umskih drvnih sortimenata. Cjenovnik se donosi na osnovu prosjene postignute cijene prodaje umskih drvnih sortimenata. Cijenovnik slui za utvrivanje poetne cijene umskih drvnih sortimenata za javnu ponudu u narednoj godini, utvrivanje naknade za koritenje dravnih uma i naknade za obavljenje strunih poslova u privatnim umama.

  (5) Radovi predvieni godinjim planom realizacije umsko privredne osnove ne mogu se zapoeti ukoliko Ministarstvo nije donijelo godinji plan realizacije umsko privredne osnove. U toku godine, ukoliko za to postoje opravdani razlozi moe se izvriti izmjena godinjeg plana na nain kako je to propisano stavom (3) ovog lana.

  (6) Usvojeni godinji plan realizacije umsko privredne osnove korisnik uma je duan u roku od 15 dana od dana usvajanja dostaviti Federalnoj upravi za umarstvo( u daljem tekstu Federalna uprava) i kantonalnoj umarskoj inspekciji i jedinici lokalne samouprave na ijem podruju e se izvoditi radovi predvieni godinjim planom.

  lan 13. (Projekat za izvoenje)

  (1) Projekat za izvoenje izrauje se za ureajnu jedinicu odjel za dravne ume i katastarsku parcelu/parcele za privatne ume u skladu sa godinjim planom realizacije umsko

 • 10. augusta 2012. SLUBENI GLASNIK US KANTONA Broj 22 - Strana 1005

  privredne osnove. Odredbe projekta za izvoenje su obavezne.

  (2) Projekat za izvoenje sadri planove svih potrebnih biotehnikih mjera u okviru pojedinih sastojina unutar odjeljenja a u skladu sa predvienim ciljevima gazdovanja i to: plan sjea, plan umsko-uzgojnih radova, plan koritenja i transporta posjeene drvne mase, finansijsko-ekonomsku analizu realizacije projekta i kartu unutranjeg prostornog ureenja odjeljenja, mjere zatite izvorita i vodotoka i drugih vrijednosti unutar umskih ekosistema. Pored planova, projekat za izvoenje sadri procjenu uticaja radova na okoli u skladu sa lanom 33. i 34. ovog Zakona i mjere zatite na radu i protivpoarne zatite.

  (3) Radovi predvieni projektom treba da se izvre u roku od dvije godine od dana njegovog donoenja.

  (4) Projekat za izvoenje mogu izraivati diplomirani ininjeri umarstva/masteri umarstva sa poloenim strunim ispitom. Korisnik uma odreuje lice za izradu projekta.

  (5) Projekat za izvoenje donosi korisnik uma za dravne ume, a za privatne ume Uprava za umarstvo ili pravno lice za obavljanje strunih poslova u privatnim umama.

  (6) Izuzev od stava 1. ovog lana projekat za izvoenje moe se izraivati za vie odjela u jednom slivu ako sjea i izrada sanitarnih uitaka ne prelazi vie od 100 m po jednom odjelu.

  (7) Za privatne ume rade se projekti za umsko-uzgojne radove kao i za sjeu ako je godinji obim sjea vei od 100 m po vlasniku .

  (8) Korisnik uma odreuje realizatora projekta, diplomiranog ininjera umarstva/baelora umarstva sa poloenim strunim ispitom, koji je odgovoran za struno izvoenje radova po projektu za izvoenje.

  (9) Projekat za izvoenje ima trajan karakter i uva se u arhivi korisnika uma i vlasnika privatnih uma.

  (10) Korisnik uma i vlasnici privatnih uma duni su da vode registar izraenih i donesenih projekata za izvoenje i da sve izvrene radove po projektu evidentiraju u odgovarajue evidencije.

  B. Privreivanje u umarstvu

  lan 14.

  (Doznaka stabala za sjeu)

  (1) Doznaka stabala za sjeu vri se obiljeavanjem stabala ili obiljeavanjem povrina obraslih drveem. Obiljeavanje povrina za sjeu moe se vriti samo u izdanakim umama predvienim za direktnu konverziju u vii uzgojni oblik.

  (2) Doznaku stabala za sjeu u dravnim umama moe vriti diplomirani ininjer umarstva/master umarstva sa poloenim strunim ispitom koga odredi korisnik uma. Izuzetno, doznaku stabala za sanitarnu sjeu i doznaku stabala u izdanakim umama moe vriti baelor umarstva ili umarski tehniar sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci koga odredi korisnik uma.

  (3) Doznaka i sjea stabala ne moe se vriti u dijelovima ume za koje imovinsko-pravni odnosi nisu rijeeni, granice nisu utvrene i na terenu vidno i na propisani nain obiljeene. (4) Doznaka stabala za sjeu i obim umsko-uzgojnih radova u privatnim umama vri se na osnovu rjeenja Uprave za umarstvo.

  (5) Doznaka i sjea stabala, odnosno povrina za sjeu u privatnim umama, moe se odobriti samo vlasniku koji kao dokaz vlasnitva podnese zemljinoknjini izvadak, kopiju katastarskog plana, saglasnost svih suvlasnika / suposjednika za izdavanje dozvole za sjeu ovjerene kod notara, izjave vlasnika / posjednika susjednih parcela. U katastarskim opinama u kojim nisu uspostavljene zemljine knjige, uz uvjerenje nadlenog suda o toj injenici, umjesto zemljino knjinog izvadka, moe se podnijeti izvadak iz posjedovnog lista.

  (6) Protiv rjeenja iz stava 4. ovog lana moe se izjaviti alba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema istog.

  (7) Doznaku stabala ili obiljeavanje povrina za sjeu u privatnim umama moe vriti diplomirani ininjer umarstva/master umarstva sa poloenim strunim ispitom kojeg rjeenjem odredi Uprava za umarstvo ili pravno lice za obavljanje strunih poslova u privatnim umama. Izuzetno, doznaku stabala za sanitarnu sjeu i doznaku stabala u izdanakim umama, moe vriti baelor umarstva ili umarski tehniar sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci koga

 • Broj 22 - Strana 1006 SLUBENI GLASNIK US KANTONA 10. augusta 2012.

  rjeenjem odredi Uprava za umarstvo ili pravno lice za obavljanje strunih poslova u privatnim umama.

  (8) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje nain doznake stabala za sjeu i obiljeavanja povrina za sjeu.

  lan 15. (Sjea uma)

  (1) Stabla u umi mogu se sjei tek poslije izvrene doznake, donoenja projekta za izvoenje, uz obavjetenje njegovog dostavljanja Upravi za umarstvo.

  (2) Za potrebe lokalnog stanovnitva za ogrijevnim drvetom izuzetno se moe dozvoliti sjea uma u vidu sanitarne sjee. Uvjeti i nain ove vrste sjee biti e regulirani pravilnikom.

  (3)teta koja nastane prilikom sjee na umskom zemljitu mora biti sanirana odmah nakon zavretka izvlaenja umskih drvnih sortimenata.

  (4) Ukoliko postoji opravdan razlog za sumnju da je planirana ili zapoeta sjea, ili druge radnje u suprotnosti sa umsko privrednom osnovom, godinjim planom realizacije umsko privredne osnove, ovim Zakonom ili propisima koji su doneseni na osnovu ovog zakona, nadleni umarski inspektor e zabraniti izvoenje radova dok se ne otklone utvrene nepravilnosti.

  lan 16. (Bioloka reprodukcija uma)

  (1) Korisnik dravnih uma i vlasnik privatne ume duni su izvravati poslove bioloke reprodukcije uma u minimalnom obimu koji je predvien umsko privrednom osnovom.

  (2) Bioloka reprodukcija uma u smislu ovog zakona podrazumjeva: a) pripremu zemljita za prirodno podmlaivanje, b) poumljavanje i sjetva sjemenom umskog

  zemljita,c) popunjavanje, njegu i ienje umskih kultura, d) proizvodnju umskog sjemena i umskog

  sadnog materijala, e) prorjeivanje sastojina, f) sanaciju poarita, g) prevoenje degradiranih sastojina u vii

  uzgojni oblik, h) doznaku stabala za sjeu,

  i) rekonstrukciju i konverziju izdanakih uma, makija, ikara i ibljaka,

  j) zatitu uma,

  k) projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju i odravanje umske infrastrukture.

  3) Planirani obim bioloke reprodukcije uma u umsko privrednim osnovama mora biti usklaen sa kantonalnim umsko-razvojnim planom.

  lan 17.

  (tehniki prijem radova)

  (1) Za izvedene radove po projektu za izvoenje vri se tehniki prijem radova, a najkasnije u roku od 30 dana od dana okonanja radova.

  (2) Komisiju za tehniki prijem radova formira Uprava za umarstvo po prijemu zahtjeva korisnika odnosno vlasnika uma. Zahtjev za tehniki prijem radova podnosi se najkasnije u roku od pet dana od dana zavretka radova.

  (3) Komisija za tehniki prijem radova sastoji se od tri lana u koju obavezno ulaze diplomirani ininjer umarstva/master umarstva koji je izradio projekat za izvoenje radova i dva diplomirana ininjera umarstva/master umarstva predstavnika Uprave za umarstvo sa poloenim strunim ispitom.

  (4) Ako se prilikom tehnikog prijema utvrdi da radovi nisu izvreni u skladu sa projektom za izvoenje, korisnik uma, odnosno vlasnik uma, je duan utvrene nedostatke otkloniti i radove izvriti u roku koji odredi komisija. Nakon isteka roka komisija vri ponovni pregled.

  (5) Tehniki prijem radova poumljavanja (kolaudacija) vri se poslije dvije godine od zavretka njihovog izvoenja.

  (6) O izvrenom tehnikom prijemu izvedenih radova, komisija sainjava zapisnik u kojem se obavezno konstatuje uspjeh, obim i kvalitet izvrenih radova po projektu za izvoenje.

  (7) Primjerak zapisnika komisije dostavlja se u roku od osam dana od dana zavretka pregleda i nadlenom umarskom inspektoru.

  (8) Svi izvreni radovi i nalaz komisije evidentiraju se u propisane knjige evidencije.

 • 10. augusta 2012. SLUBENI GLASNIK US KANTONA Broj 22 - Strana 1007

  lan 18.

  (obavljanje radova u umarstvu)

  (1) Radove u umi mogu izvoditi ona fizika lica koja su obuena za izvoenje odgovarajuih poslova.

  (2) Pravna lica koja obavljaju poslove u umama duna su obezbijediti mjere zatite na radu u skladu sa propisima iz zatite na radu i protivpoarne zatite i moraju sprovesti adekvatnu obuku zaposlenih.

  (3) Ministar donosi pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati izvoai radova u umarstvu.

  lan 19.

  (Struni umarski ispit)

  (1) Za obavljanje strunih poslova u umarstvu polae se struni umarski ispit.

  (2) Struni umarski ispit mogu polagati diplomirani inenjeri umarstva sa VII stepenom VSS, masteri umarstva i baelori umarstva koji su stekli ova zvanja po Bolonjskom procesu obrazovanja, sa najmanje dvije godine radnog iskustva u struci nakon stjecanja strunog zvanja.

  (3) Polaganja strunog umarskog ispita osloboeni su diplomirani inenjeri umarstva, masteri umarstva i baelori umarstva sa vie od deset godina radnog iskustva u struci nakon sticanja strunog zvanja kao i magistri i doktori umarskih nauka.

  (4) Ministar donosi pravilnik o uslovima i nainu polaganja strunog umarskog ispita.

  lan 20.

  (Zabrana istih sjea i drugih oblika pustoenja uma)

  (1) Nisu dozvoljene iste sjee i drugi oblici pustoenja uma.

  (2) iste sjee mogu biti izvrene u posebnim sluajevima u pripremi umsko uzgojnih zahvata s ciljem unapreenja umskih sastojina u mjeri koja je planirana umsko privrednom osnovom.

  (3) ista sjea uma moe se primjeniti ako je neophodna zbog sanitarnih razloga ili provoenja preventivnih zatitnih mjera uz odobrenje Uprave za umarstvo.

  lan 21. (Poumljavanje sjeina i paljika)

  (1) Sve povrine nastale istom sjeom i paljike moraju biti poumljene u roku od dvije godine nakon sjee ili umskog poara, prirodnom obnovom ili putem poumljavanja.

  (2) Ako se ne oekuje prirodna obnova u roku od dvije godine, koja bi bila u skladu sa umsko uzgojnim ciljem, poumljavanje se vri sadnjom ili sjetvom sjemena drvea koje odgovaraju stanitu. U svrhu poumljavanja koristi se samo materijal za reprodukciju potvrenog porijekla.

  (3) Povrine predviene za poumljavanje i prirodnu obnovu moraju biti obiljeene na terenu i ucrtane na karti odgovarajue razmjere.

  lan 22. (umski materijal za reprodukciju)

  (1) Uprava za umarstvo vodi registre objekata za proizvodnju i doradu umskog sjemena i sadnog materijala umskog i hortikulturnog drvea i grmlja.

  C. Zatita protiv biotikih i nebiotikih agensa

  lan 23. (opte preventivne mjere)

  (1) Opte dugorone preventivne mjere protiv biotikih i nebiotikih agensa, koji bi mogli ugroziti stabilnost uma i njihove funkcije, zasnivaju se na gospodarenju umama, koje uvaava prirodne procese, kao i na odravanju i odgovarajuem unapreenju diverziteta umskih ekosistema.

  (2) Principi i mjere kojima se obezbjeuje trajnost gospodarenja umama i odravanje i unapreenje diverziteta umskih ekosistema odreuju se u Kantonalnom umsko-razvojnom planu, a detaljnije se razrauju u umsko privrednim osnovama.

  (3) Stanita od posebnog znaaja posmatrana sa gledita diverziteta umskih ekosistema koja su odreena u umsko privrednim osnovama moraju biti ouvana.

  lan 24. (Sanitarne sjee, umski red i druge

  preventivne mjere)

  (1) Korisnik uma i vlasnici privatnih uma provode ili obezbjeuju provoenje sanitarne

 • Broj 22 - Strana 1008 SLUBENI GLASNIK US KANTONA 10. augusta 2012.

  sjee prije nego to bi se ume mogle ugroziti prekomjernim razmnoavanjem insekata, irenjem uzronika biljnih bolesti ili drugih tetnih organizama. U privatnim umama Uprava za umarstvo obezbjeuje sanitarne sjee ukoliko vlasnici uma ne mogu sami provesti sanitarnu sjeu.

  (2) Mrtva i zaraena neposjeena stabla, pojedinana ili u malim grupama, ne moraju biti posjeena u kontekstu sanitarne sjee ako se mogu smatrati obogaenjem umskog biodiverziteta i ne predstavljaju ozbiljnu prijetnju sastojinama. Korisnik uma i vlasnici privatnih uma koji su odgovorni da obezbijede sanitarnu sjeu i nadleni umarski inspektor e traiti miljenje od Uprave za umarstvo ukoliko nije jasan stepen opasnosti.

  3) Korisnik uma i vlasnik privatnih uma obezbjeuju izvoenje sljedeih mjera zatite uma: a) postavljanje, osmatranje i odravanje

  feromonskih klopki i postavljanje lovnih stabala za potkornjake;

  b) sanaciju umskih podruja nakon elementarnih nepogoda i prenamnoenja tetoina;

  c) guljenje kore ili tretiranje panjeva i drugih dijelova drveta etinara i brijesta koje predstavlja poseban rizik za razmnoavanje parazita, irenja uzronika biljnih bolesti i tetoina kroz upotrebu kemijskih sredstava za tretiranje u skladu sa ovim zakonom;

  d) uspostavljanje i odravanje umskog reda.

  (4) Pod umskim redom iz stava 3. taka d) ovog lana smatra se preduzimanje mjera za sprjeavanje pojave poara, tetnih insekata i biljnih bolesti, tetnog djelovanja vjetra, snijega i drugih nepogoda, oteivanje stabala i podmlatka i zagaivanja voda prilikom sjee i izvoza drveta.

  (5) Uprava za umarstvo: a) prikuplja sve podatke znaajne za zatitu uma

  koje dostavljaju odgovorna lica iz stava 3. ovog lana;

  b) obezbjeuje informacije o pojavi biljnih bolesti i tetoina i

  c) savjetuje o pitanjima koja se tiu integralne zatite uma.

  (6) Ministar nareuje dodatne mjere za zatitu ume ako Uprava za umarstvo ustanovi da je bioloka ravnotea poremeena do takvog stepena da nije mogua njena obnova sa mjerama

  propisanim u ovom lanu ili ako postoji opasnost od drugog velikog oteenja.

  7) Rad u umama mora biti izveden u odgovarajuoj sezoni, na nain koji smanjuje pojavu teta po umski ekosistem.

  (8) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje obim mjera za uspostavljanje i odravanje umskog reda i nain njihovog provoenja.

  lan 25. (obnova uma nakon nepogode)

  (1) U sluaju nepogode u umi uzrokovane bilo kojim biotikim ili nebiotikim uticajima, ukljuujui i umske poare, korisnici uma u saradnji sa Upravom za umarstvo, pripremaju plan za obnovu oteenih i unitenih uma i umskog zemljita. Plan sadri opis nepogode, stepen oteenja ume, mjere koje se trebaju provesti i trokove sanacije i obnove.

  (2) Ako trokovi za obnovu iz stava 1. ovog lana prelaze finansijski potencijal korisnika/vlasnika uma u kombinaciji sa dostupnim finansijskim sredstvima za ume iz Budeta kantona kao i iz drugih dostupnih fondova, Vlada kantona e obezbijediti posebna sredstva kako bi se omoguila primjena plana.

  D. Promet drveta i nedrvnih umskih proizvoda

  lan 26. (Promet drveta i nedrvnih

  umskih proizvoda)

  (1) Drvo, dijelove stabala i grane posjeene u umi i izvan ume (na poljoprivrednom zemljitu, meama, pojedinana stabla i sl.), nije dozvoljeno pomjerati od panja dok se ne obiljei umarskim ekiem (igoe), obroji, premjeri i evidentira. Zabranjeno je iste stavljati u promet dok se ne izda otpremni iskaz.

  (2) igosanje, obrojavanje, premjeravanje, evidentiranje i izdavanje otpremnog iskaza za drvo koje potie iz dravne ume vri korisnik uma, a za drvo iz privatnih uma i izvan ume (na poljoprivrednom zemljitu, meama, pojedinana stabla i sl.) Uprava za umarstvo ili pravno lice za obavljanje strunih poslova u privatnim umama.

  (3) Nedrvne umske proizvode iz lana 37. ovog Zakona nije dozvoljeno stavljati u promet

 • 10. augusta 2012. SLUBENI GLASNIK US KANTONA Broj 22 - Strana 1009

  bez odobrenja korisnika uma ili vlasnika privatne ume.

  (4) Pod prometom drveta i nedrvnih umskih proizvoda, u smislu ovog zakona, podrazumjeva se prevoz prometnicama, kupovina, prodaja, poklon, skladitenje kao i primanje drveta u preraivake kapacitete u kojima se vri prerada drveta.

  (5) Licu koje se zatekne u izvrenju radnji suprotno odredbama ovog lana ili koje izvri sjeu ume na uzurpiranom dravnom i zemljitu na kome imovinsko pravni odnosi nisu rijeeni i lice koje izvri sjeu bez prethodne doznake i prije igosanja, obrojavanja i snabdijevanja drveta sa otpremnim iskazom i koje stavi u promet nedrvne umske proizvode u suprotnosti sa odredbama ovog lana, kaznit e se novanom kaznom i izrei e mu se zatitna mjera oduzimanja drveta, odnosno nedrvnih umskih proizvoda, kao i sredstava kojim je izvrena nezakonita radnja, a licu koje dozvoli vrenje radnji suprotno odredbama ovog lana izrei e se novana kazna.

  (6) Privremeno oduzimanje drveta i nedrvnih umskih proizvoda (zapljena) koji su stavljeni u promet u suprotnosti sa odredbama ovog lana vre uvari uma, pripadnici policije i nadleni umarski inspektori, dok privremeno oduzimanje sredstava kojima je izvrena nezakonita radnja vre pripadnici policije u skladu sa vaeim propisima koji se odnose na krivinu, odnosno prekrajnu odgovornost. Privremeno oduzeti umski proizvodi pohranjuju se na mjestu koje odredi Uprava za umarstvo. U sluaju da postoji mogunost da se u toku pohranjivanja umskim proizvodima umanji vrijednost, zaplijenjenu robu licitacijom e prodati Uprava za umarstvo, a financijska sredstva e se deponovati na poseban raun Budeta kantona.

  (7) Lica iz stava 6. ovog lana imaju pravo legitimisati sva lica koja se kreu na podruju ume koju uvaju, odnosno nad kojom vre nadzor.

  (8) U periodu vegetacije, od 1. aprila do 1. novembra, drvo etinara i brijesta ne moe se sa korom stavljati u promet i uskladitavati.

  (9) Izuzetno od stava 8. ovog lana drvo etinara i brijesta moe se sa korom stavljati u promet ako period od sjee do otpreme traje krae od ciklusa razvoja insekta, a najdue 21 dan.

  (10) Ministar, po prethodno pribavljenom miljenju ministra nadlenog za trgovinu, turizam i zatitu okolia, donosi pravilnik kojim se propisuje nain igosanja, obrojavanja, premjeravanja, sadraj i nain izdavanja otpremnog iskaza za drvo, koje potie iz dravnih i privatnih uma sa teritorije kantona, kao i nain voenja evidencija, obiljeavanja i izdavanja dokumentacije za drvne sortimente u unutranjem prometu, trgovini izmeu treih lica kao i prometu drvnih sortimenata iz uvoza.

  (11) Pravna i fizika lica koja nanesu tetu umama i umskom zemljitu u dravnom vlasnitvu po bilo kojem osnovu duni su tetu nadoknaditi po odtetnom cjenovniku. Naknada se uplauje na poseban raun Budeta kantona.

  (12) Pravna i fizika lica koja nanesu tetu umama i umskom zemljitu u privatnom vlasnitvu po bilo kojem osnovu duni su vlasniku ume i umskog zemljita nadoknaditi tetu prema odtetnom cjenovniku.

  (13) Ministar donosi odtetni cjenovnik iz stava 11. i 12. ovog lana.

  III. UME I UMSKo ZEMLJItE S PoSEBNIM REIMoM GoSPoDARENJA ZAtIENE UME

  A. Zatitne ume i ume s posebnom namjenom

  lan 27. (opi principi)

  (1) Da bi se obezbijedila njihova zatita ili poseban reim gospodarenja, odreene ume mogu biti proglaene zatitnim umama ili umama s posebnom namjenom. Njima e se gospodariti na nain koji e obezbijediti namjenu zbog koje su proglaene.

  (2) Procjena funkcija zatitnih uma i uma s posebnom namjenom utvruje se strunim umarskim elaboratom Uprave za umarstvo sa podacima o stanju uma i principima gospodarenja umama u cilju ouvanja uma i ostvarivanja namjene proglaenja podruja, a koristi se za proglaenje iz stava 1. ovog lana.

  (3) ume koje predstavljaju dio podruja zatienog propisom donesenim u skladu sa drugim zakonima, koji takoer propisuje poseban reim gospodarenja za ume, smatraju se umama

 • Broj 22 - Strana 1010 SLUBENI GLASNIK US KANTONA 10. augusta 2012.

  s posebnom namjenom i za iste e se primjenjivati odredbe ovog zakona.

  (4) Nain gospodarenja i obnove uma unutar zatienog podruja propisuje se programom za gospodarenje umama koji se donosi na osnovu akta o njihovom proglaenju i sastavni je dio plana upravljanja zatienim podrujem. Upravitelj zatienog podruja donosi program gospodarenja umama posebne namjene unutar zatienih podruja koji izrauje Uprava za umarstvo, a moe ga provoditi pravna osoba registrovana za obavljanje poslova u umarstvu.

  (5) Trokove izrade programa i gospodarenja umama s posebnim reimom gospodarenja unutar zatienog podruja snosi pravno lice na iji je zahtjev proglaenje izvreno odnosno pravno lice kojem je zatieno podruje dodijeljeno na upravljanje.

  (6) Kontrolu provoenja programa gospodarenja umama posebne namjene na podrujima zatienim po osnovu propisa o zatiti prirode i okolia vri Uprava za umarstvo i umarska inspekcija.

  (7) Propis kojim se ume proglaavaju zatitnim umama ili umama s posebnom namjenom odreuje reim gospodarenja takvim umama i pravno lice koje je odgovorno za obezbjeenje sredstava za pokrie trokova vezanih za posebni reim gospodarenja.

  (8) Vlasnik privatne ume i korisnik dravne ume imaju pravo na naknadu za njeno ogranieno koritenje ili poveane trokove gospodarenja. Naknadu snosi lice na iji je zahtjev proglaenje izvreno odnosno pravno lice kojem je zatieno podruje dodjeljeno na upravljanje. Visina naknade se utvruje sporazumno, a ako se sporazum ne postigne naknada se utvruje kod nadlenog suda.

  (9) Zatitne ume i ume s posebnom namjenom moraju se ucrtati na kartu i na terenu obiljeiti vidljivim znakovima koji se odrede u propisu o proglaenju ume. ume e biti predmet nadzora Uprave za umarstvo i nadlenog umarskog inspektora bez obzira na tijelo koje je izvrilo proglaenje. Obiljeavanje uma vri pravna osoba koja upravlja zatienim podrujem. Trokove obiljeavanja snosi pravno lice na iji je zahtjev uma proglaena zatitnom, odnosno umom sa posebnom namjenom.

  (10) Uprava za umarstvo, vodi evidenciju zatitnih uma i uma sa posebnom namjenom i podatke dostavlja Federalnom ministarstvu.

  (11) Ministar, po prethodno pribavljenom miljenju kantonalnog ministra nadlenog za trgovinu, turizam i zatitu okolia, donosi pravilnik kojim se propisuje nain izrade, sadraj i postupak odobrenja i revizije programa gospodarenja zatitnim umama i umama posebne namjene.

  lan 28. (Zatitne ume)

  (1) Zatitne ume su: a) ume koje prvenstveno slue za zatitu

  zemljita na strmim terenima i zemljita podlonih erozijama, bujicama, klizitima ili otrim klimatskim uslovima koji ugroavaju postojanje samih uma;

  b) ume iji je glavni zadatak zatita naselja, privrednih i drugih objekata kao to su saobraajnice, energetski objekti, objekti telekomunikacione infrastrukture, zatita izvorita i korita vodotoka, obale vodenih akumulacija kao i ume koje su podignute kao zatitni pojasevi, odnosno koje slue protiv prirodnih nepogoda, katastrofa ili stihijskih efekata ljudskog djelovanja.

  (2) Zatitne ume iz stava 1. ovog lana proglaava Vlada kantona na prijedlog ministarstva ili predstavnikog tijela jedinice lokalne samouprave uz prethodno pribavljeni umarski elaborat Uprave za umarstvo. Kada prijedlog podnosi ministarstvo potrebno je pribaviti i miljenje jedinice lokalne samouprave. Kada prijedlog podnosi jedinica lokalne samouprave potrebno je pribaviti saglasnost ministarstva.

  (3) Primjerak akta o proglaenju zatitne ume obavezno se dostavlja Federalnom ministarstvu, ministarstvu, nadlenoj instituciji za zatitu kulturno historijskog i prirodnog naslijea, Federalnoj upravi i jedinici lokalne samouprave.

  lan 29. (ume s posebnom namjenom)

  (1) Za ume sa posebnom namjenom smatraju se: a) ume ili njeni dijelovi koji imaju poseban

  kulturni, historijski, ekoloki i prirodni znaaj, nacionalni parkovi, park ume, prirodni i

 • 10. augusta 2012. SLUBENI GLASNIK US KANTONA Broj 22 - Strana 1011

  lovni rezervati, ume od posebnog naunog i obrazovnog znaaja, ume i umsko zemljite od znaaja za zatitu diverziteta i prirodnih stanita flore, faune i drugih organizama;

  b) ume od posebnog znaaja za odbranu i potrebe Oruanih snaga Bosne i Hercegovine;

  c) ume ili njeni dijelovi registrovani kao sjemenske sastojine i sjemenski objekti;

  d) ume od znaaja za snabdjevanje vodom i ouvanje njenog kvaliteta zatiene na osnovu propisa o vodama;

  e) ume namjenjene za izletita, odmor, ope obrazovanje, rekreaciju, turizam, klimatska i druga ljeilita.

  (2) ume iz stava 1. taka c) ovog lana proglaava Federalno ministarstvo u skladu sa odredbama vaeeg Zakona o sjemenu i sadnom materijalu umskih i hortikulturnih vrsta drvea i grmlja;

  (3) ume iz stava 1. taka a),b), d) i e) proglaava Vlada kantona na prijedlog ministarstva ili predstavnikog tijela jedinice lokalne samouprave;

  (4) Prije donoenja akata o proglaenju iz stava 1. taka a), d) i e), potrebno je predhodno pribaviti umarski elaborat Uprave za umarstvo. Kada prijedlog podnosi ministarstvo potrebno je pribaviti miljenja jedinica lokalne samouprave. Kada prijedlog podnosi jedinica lokalne samouprave potrebno je predhodno pribaviti saglasnost ministarstva;

  (5) Primjerak akta o proglaenju iz stava 1. taka a), b), d) i e) obavezno se dostavlja Federalnom ministarstvu, ministarstvu, nadlenoj instituciji za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea, Federalnoj upravi i jedinici lokalne samouprave;

  lan 30. (Zahtjev za izdavanje miljenja)

  Zahtjev za izdavanje miljenja iz l. 28. st. 2. i 29. stav 4. ovog Zakona, odnosno proglaenje uma sa posebnim reimom gospodarenja koji podnosi zainteresovana institucija ili pravno lice obavezno sadri sljedee: a) cilj i razloge zbog kojih se predlae proglaenje

  uma sa posebnim reimom gospodarenja; b) opinu, naziv katastarske opine, broj

  zemljinoknjinog uloka i broj katastarske

  parcele, kao i naziv umsko gospodarske jedinice, broj odjela i oznaku odsjeka;

  c) digitaliziranu kartu razmjere 1:10.000 (za manja podruja razmjera 1:5.000), sa ucrtanim parcelama za koju se trai proglaenje zatitne ume odnosno ume sa posebnom namjenom;

  d) struni umarski elaborat sa podacima o stanju uma i principima gospodarenja umama u cilju ouvanja uma i ostvarivanja namjene proglaenja podruja zatite;

  e) procjenu okolinog uticaja za ume iz lana 29. stav 1. taka a);

  f) predloena ogranienja u gospodarenju; g) predloene naknade ukoliko one dou u obzir; h) miljenje jedinice lokalne samouprave i i) odgovarajue administrativne mjere ukljuujui

  javne obavijesti i rasprave.

  B. ume na kru i poumljavanje

  lan 31. (ume na kru)

  (1) ume na kru bitno smanjene produktivnosti i umska zemljita na kru, zbog svojih specifinosti klasifikuju se kao podruja sa posebnim reimom gospodarenja, te imaju finansijsku podrku Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu:kantona) i jedinice lokalne samouprave.

  (2) ume i umska zemljita na kru klasifikuju se kao podruja velike opasnosti od umskih poara.

  (3) Gospodarenje umama na kru vri se u skladu sa umarskim programom, umsko-razvojnim planom, umsko privrednom osnovom, Godinjim planovima realizacije umsko privredne osnove ili na osnovu Godinjih planova gospodarenja.

  lan 32. (Poumljavanje kra i goleti)

  (1) Poumljavanje kra i goleti vri se prema Planu za poumljavanje koji naroito sadri sljedee: a) povrine koje e se poumljavati, naziv umsko

  privrednog podruja, gospodarske jedinice, broj odjela i oznaku odsjeka;

  b) analizu prirodnih karakteristika stanita, naroito u smislu tla i klimatskih uslova;

  c) izbor vrsta drvea, posebne karakteristike sadnica i opis razloga za njihov izbor;

 • Broj 22 - Strana 1012 SLUBENI GLASNIK US KANTONA 10. augusta 2012.

  d) gustou, nain i tehniku sadnje; e) trokove sadnje i trokove odravanja

  poumljenog podruja za period od najmanje pet godina;

  f) procjenu funkcija koje e tek zasaene ume obavljati u tim predjelima;

  g) mjere zatite od poara.

  (2) Za monokulture etinara koje zauzimaju vie od pet hektara zemljita obavezna je procjena okolinog uticaja.

  IV. oUVANJE I ZAtItA UMA I NJIHoVIH FUNKCIJA

  A. Zatita uma i umskog zemljita od teta

  lan 33. (Zatita uma od poara)

  (1) U umama i na umskom zemljitu kao i na drugom zemljitu na udaljenosti do 150 m od ume nije dozvoljeno loenje otvorene vatre. Svako loenje otvorene vatre van udaljenosti od 150 m mora biti prijavljeno Kantonalnoj upravi civilne zatite odnosno slubi civilne zatite i zatite od poara jedinice lokalne samouprave na ijoj se teritoriji uma i umsko zemljite nalazi.

  (2) Izgradnja i rad fabrika i drugih objekata koji rade sa otvorenim plamenom je zabranjena na udaljenosti manjoj od 300 metara od granice ume.

  (3) Izuzev od stava 1. ovog lana, vatra u umama i na umskom zemljitu moe se loiti samo na mjestima odreenim i obiljeenim od strane Uprave za umarstvo uz pridravanje propisanih uslova i mjera bezbjednosti.

  (4) U umama i na umskim zemljitima namjenjenim za izletita, u dane praznika i druge neradne dane, Uprava za umarstvo je duna obezbijediti deurnu uvarsku slubu.

  (5) Uprava za umarstvo klasifikuje ume i umsko zemljite po stepenu opasnosti od umskih poara. Podruja u kojima opasnost od umskog poara predstavlja ozbiljnu prijetnju ekolokoj ravnotei ili bezbjednosti ljudi i stvari, klasifikuju se kao podruja velike opasnosti. Podruja gdje opasnost od poara nije stalna ili ciklina ali predstavlja znaajnu prijetnju umskim ekosistemima klasifikuju se kao podruja srednje opasnosti.

  (6) Korisnici uma u saradnji sa Upravom za umarstvo, jedinicama lokalne samouprave i nadlenim organom civilne zatite, izrauju planove za zatitu uma od poara. Korisnici uma obavezni su provoditi ove planove i redovno izvjetavati Upravu za umarstvo o izvravanju mjera za zatitu od poara.

  (7) Korisnici uma i vlasnici privatnih uma duni su da redovno obavjetavaju Upravu za umarstvo i opinski organ nadlean za poslove civilne zatite o svim poarima u umama i na umskom zemljitu. Radi poboljanja nadzora nad umskim poarima i njihovim uzrocima, uincima i prevenciji Uprava za umarstvo vodi jedinstven informacioni sistem i registar o umskim poarima za teritorij kantona.

  (8) Uprava za umarstvo objavljuje karte teritorija prema stepenu opasnosti od umskih poara.

  (9) Ministar pravilnikom propisuje sadraj planova za zatitu od poara, nain prikupljanja podataka, voenje registra umskih poara, uslove koritenja podataka i izgled obrasca na kojem se izvjetava o umskim poarima.

  lan 34. (Hemijska sredstva i odlaganje otpada)

  (1) Upotreba hemijskih sredstava nije dozvoljena u umi i na umskom zemljitu.

  (2) Izuzev od stava 1. ovog lana, hemijska sredstva ija upotreba je dozvoljena od strane nadlenog organa, pod uslovom da ne ugroavaju bioloku ravnoteu, mogu biti koritena u umskim rasadnicima i u umama za zatitu biljaka od divljai i od korova, za smanjenje prekomjerne populacije insekata iji broj ne moe biti smanjen ni na koji drugi nain, te za gaenje umskih poara.

  (3) Ministarstvo uz prethodnu saglasnost nadlenog ministarstva za trgovinu, turizam i zatitu okolia izdaje dozvolu za iznimnu upotrebu hemijskih sredstva iz stava 2. ovog lana u kojoj se propisuje nain upotrebe. Vremenski rok za izdavanje dozvole za smanjenje prekomjerne populacije insekata je pet dana od pribavljanja prethodne saglasnosti.

  (4) Nije dozvoljeno odlagati otpad, smee ili zagaujue tvari u umi ili na umskom zemljitu.

  (5) Korisnik dravnih uma obavezan je ukloniti otpad i smee iz dravnih uma, a

 • 10. augusta 2012. SLUBENI GLASNIK US KANTONA Broj 22 - Strana 1013

  vlasnik privatne ume obavezan je ukloniti otpad i smee iz ume u njegovom vlasnitvu. Korisnik uma ima pravo na naknadu za nastale trokove uklanjanja otpada i smea od fizikog ili pravnog lica koji su otpad, smee ili zagaujue tvari deponovali u dravnoj umi.

  lan 35. (Paarenje)

  (1) Paa, irenje, brst, kresanje grana i lisnika (u daljem tekstu: paarenje) u umama nije dozvoljeno.

  (2) Izuzev od stava 1. ovog lana korisnici uma i vlasnici privatnih uma mogu prema dogovorenoj naknadi dozvoliti paarenje na povrinama koje su odreene u umsko privrednoj osnovi. Paarenje se moe dozvoliti samo pod uslovom da je stoka pod nadzorom uvara stoke.

  (3) Pristup stoke na pau i pojila kroz ume dozvoljen je samo putem kojeg odredi korisnik uma i vlasnik privatne ume.

  (4) Paarenje u umama nee se dozvoliti ako bi se time ugrozio biodiverzitet, odnosno flora, fauna i gljive zatiene prema propisima o zatiti prirode.

  (5) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi pod kojim se vri paarenje.

  lan 36. (Praenje zdravstvenog stanja uma)

  (1) Uprava za umarstvo, umarska inspekcija i korisnici uma prate zdravstveno stanja uma i obim teta u umama, te o tome izvjetavaju nadleno ministarstvo, jedinice lokalne samouprave i javnost.

  (2) Ministar donosi pravilnik kojim se odreuje nain praenja zdravstvenog stanja uma.

  B. Nedrvni umski proizvodi

  lan 37. (Koritenje nedrvnih umskih proizvoda)

  (1) Korisnik uma i vlasnik privatnih uma mogu uzgajati i iskoritavati nedrvne umske proizvode iz lana 4. taka 28. alineje b), c), d), e), f), g) i j) ili odobriti drugim pravnim i fizikim licima njihovo iskoritavanje u obimu i na mjestima koja su odreena umsko privrednom osnovom.

  (2) U umi i na umskom zemljitu zabranjeno je iskoritavanje humusa, gline, treseta, zemlje, pijeska, ljunka i kamena sa povrine zemlje kao i skidanje kore sa drvea i buenje stabala, uklanjanje iz ume grana i drugih ostataka drveta od sjee kao i ostalih organskih materija koje su neophodne za poboljanje plodnosti tla.

  (3) Izuzev od stava 2. ovog lana korisnik uma i vlasnik privatnih uma mogu za svoje potrebe iskoritavati umske proizvode iz stava 2. ovog lana ukoliko je to predvieno umsko privrednom osnovom.

  (4) Korisnik uma moe za vlastite potrebe koristiti mineralne sirovine na lokalitetima predvienim umsko privrednom osnovom i godinjim planovima realizacije umsko privredne osnove u svrhu izgradnje i odravanja umskih puteva.

  (5) Ako korisnik uma planira koristiti mineralne sirovine u komercijalne svrhe duan je postupiti u skadu sa odredbama vaeeg Zakona o rudarstvu i odredbama lana 59. ovog Zakona.

  (6) Korisnik uma duan je do 28. februara tekue godine za prethodnu godinu Upravi za umarstvo dostaviti podatke o vrsti i koliini nedrvnih umskih proizvoda prikupljenih na podruju kojim gospodari, a Uprava za umarstvo je duna u roku od deset dana ove podatke prosljediti Federalnoj upravi.

  (7) Koritenje nedrvnih umskih proizvoda nee se dozvoliti ako bi se time ugrozio diverzitet umskih ekosistema, odnosno flora, fauna i gljive zatiene prema propisima o zatiti prirode. (8) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi za uzgoj, iskoritavanje, sakupljanje i promet nedrvnih umskih proizvoda.

  lan 38. (Divlja u umi)

  (1) Vrste divljai i njihovo brojno stanje u umama moraju obezbjediti bioloku ravnoteu i ne smiju ugroziti druge lanove ekosistema ili sprijeiti ostvarivanje ciljeva gospodarenja umama. Unoenje pojedinih vrsta divljai u ume i na umska zemljita mora obezbjediti njihov opstanak i ne smije ugroziti druge organizme na stanitu.

  (2) Korisnik lovita duan je priinjene tete i oteenja koja je prouzrokovala divlja u umi nadoknaditi korisniku uma i vlasniku privatnih

 • Broj 22 - Strana 1014 SLUBENI GLASNIK US KANTONA 10. augusta 2012.

  uma u skladu sa odredbama vaeeg Zakona o lovstvu.

  C. Zatita ugroenih vrsta

  lan 39.

  (Ugroene vrste)

  (1) Nije dozvoljena sjea, iskorjenjivanje ili bilo kakvo oteivanje sljedeih vrsta drvea i grmlja: Panieve omorike (Picea omorika (Pani) Purk.), tise (Taxus baccata L.), meje lijeske (Corylus colurna L.), planinskog javora (Acer heldreichii Orph.), planinskog bora (Pinus mugo Turra), zelene johe (Alnus viridis (Chaix) Lam. & DC.), munike (Pinus heldreichii Christ.), zanovijeti (Petteria ramentacea (Sieber) Presl), boikovina (Ilex aquifolium L.), lovorolisni likovac (Daphne laureola L.), meka veprina (Ruscus hippoglosum L.), maljavi planinski sle (Rhododendron hirsutum L.), uta koela (Celtis tournefortii Lamk.), Vebijev badem (Prunus webii (Spach.) Vierh.), hrvatska sibireja (Sibiraea altaiensis var. croatica (Degen) Beck.), Turinka mukinja ( Sorbus x thuringiaca (Nyman) Schonach), obini negnjil ( Laburnum anagyroides Medik.), Blagajev likovac (Daphne blagayana Freyer), irokolisna mukinja (Sorbus latifolia Pers.), najderov hrast (Quercus schnedieri Vierh.), makedonski hrast (Quercus trojana Webb.) i sremza (Prunus padus L.).

  (2) Izuzetno, ukoliko su potrebne uzgojne i sanitarne sjee drvea i grmlja iz stava 1. ovog lana, zahtjev za odobravanje sjee podnosi se Upravi za umarstvo, koja nakon uviaja na terenu izdaje rjeenje i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva i nadlenoj umarskoj inspekciji. Sjea se moe odobriti samo ako su stabla vrsta iz stava 1. ovog lana suha ili toliko oteena da im predstoji neposredno suenje ili predstavljaju leglo zaraze od biljnih bolesti i tetoina, kao i radi sprovoenja mjera njege, obnove i zatite genofonda ovih vrsta u zasadima i prirodnim umama i drugim sluajevima u skladu sa propisom o zatiti ugroenih vrsta.

  (3) Protiv rjeenja iz stava 2. ovog lana moe se izjaviti alba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja.

  D. Saobraaj u umama

  lan 40.(Izgradnja i odravanje umske

  infrastrukture)

  (1) umska infrastruktura slui prvenstveno za potrebe gospodarenja umama i sastavni je dio ume.

  (2) Planiranje, izgradnja i odravanje umske infrastrukture obavlja se uz potivanje tehnikih, gospodarskih i ekolokih uslova, umskog tla, vegetacije, divljai i uz njihovu maksimalnu zatitu.

  (3) Pri planiranju i izgradnji umske infrastrukture potrebno se prilagoditi prirodnom okoliu te uvaavati potrebe lokalne zajednice, kao i protupoarne, turistike i rekreativne potrebe.

  (4) umska infrastruktura mora biti izgraena, odravana i koritena na nain da iskljuuje: a) ugroavanje izvora vode; b) pojavu erozivnih procesa; c) sprjeavanje toka povrinskih i podzemnih

  voda; d) naruavanje ravnotee nestabilnog tla i

  poveanje rizika od klizita; e) uticaj na podruja koja su vana za opstanak

  divljih ivotinja i bioloku raznolikost; f) uticaj na prirodno i kulturno naslijee; g) ugroavanje ostalih funkcija ili vienamjensku

  upotrebu ume.

  (5) umski put se moe graditi nakon to se izradi glavni projekat i pribavi odobrenje za graenje od nadlenog organa.

  (6) Korisnik uma, u skladu sa odredbama ovog zakona i umsko privredne osnove, gradi, odrava i nadgleda umsku transportnu infrastrukturu i promet na istoj.

  (7) Korisnik uma dostavlja podatke neophodne za uspostavljanje i voenje katastra umske infrastrukture Upravi za umarstvo koja jedan primjerak iste dostavlja Federalnoj upravi i jedinici lokalne samouprave.

  lan 41. (Saobraaj u umama)

  (1) Nije dozvoljeno kretanje motornih vozila u umama i na umskim putevima osim u svrhu gospodarenja umama i nadzora, spaavanja,

 • 10. augusta 2012. SLUBENI GLASNIK US KANTONA Broj 22 - Strana 1015

  policijskih istraga, vojnih manevara, mjera za zatitu od prirodnih katastrofa, te pristupa vlasnika, korisnika uma i pojedinaca zemljitu za koje su odgovorni, kao i lokalnog stanovnitva.

  (2) Vlasnik i korisnik uma i umskog zemljita mogu dozvoliti kretanje umskim putem treem licu po dogovoru koji moe ukljuivati odreenu naknadu. Za organizovanje biciklistikih i moto trka umskim putem potrebno je pribaviti dozvolu korisnika/vlasnika.

  (3) Bicikli se mogu koristiti na umskim putevima irim od dva metra.

  (4) teta na umskim putevima uinjena od strane drugih korisnika mora biti nadoknaena vlasnicima uma i korisniku uma.

  lan 42.

  (Pristup umama)

  (1) Sva lica imaju pravo kretati se kroz umu ili umskim zemljitem u cilju rekreacije, ako nije drugaije odreeno ovim ili nekim drugim federalnim zakonom. Sva lica koja ovako koriste umu ili umsko zemljite to rade na vlastitu odgovornost. Korisnici odnosno vlasnici ume nisu obavezni preduzeti posebne mjere predostronosti prema posjetiocima uma niti e se smatrati odgovornim za bilo kakve tete ili povrede koje pretrpe takva lica.

  (2) Bez odobrenja korisnika ili vlasnika privatne ume zabranjeno je: a) razapinjati ator ili postavljati logor u umi; b) smjetati pelinjake; c) sakupljati nedrvne umske proizvode u koliini

  koja prelazi 1 kg; d) ulaziti u fiziki i znakovima oznaena umska

  podruja i zatvorene umske ceste; e) ulaziti u podruja, umske ceste ili izletita

  gdje se vri sjea; f) ulaziti u podruja prirodne obnove, poumljena

  podruja i umske rasadnike i ulaziti u predjele i infrastrukturu koja je namijenjena za lov.

  (3) Postavljanje ograda unutar ume je dozvoljeno samo u mjeri koja je neophodna za odgovarajue radove gospodarenja umama, zatite i uzgoja divljai, spreavanja tete od divljai i ni u kom sluaju nee ozbiljno remetiti pristup umama i umskom zemljitu.

  V. UPRAVLJANJE UMAMA, KAtAStAR UMA I EKoNoMSKE FUNKCIJE UMA

  A. Upravljanje umama

  lan 43. (Dravne i privatne ume)

  (1) ume i umsko zemljite su u vlasnitvu drave (u daljem tekstu: dravne ume) i u vlasnitvu fizikih i pravnih lica (u daljem tekstu: privatne ume).

  lan 44. (Upravljanje dravnim umama)

  (1) U ostvarivanju prava po osnovu vlasnitva, nad umom i umskim zemljitem u dravnom vlasnitvu na podruju Kantona, Kanton zastupa Ministarstvo.

  (2) Dravnim umama i umskim zemljitima na podruju kantona upravlja Ministarstvo pod uslovima utvrenim ovim Zakonom.

  lan 45. (Sticanje vlasnitva)

  (1) Pravo vlasnitva nad dravnim umama i umskim zemljitima ne moe se stei njihovim koritenjem ili zauzimanjem bez obzira na period trajanja istog.

  (2) Strana fizika i pravna lica ne mogu sticati pravo vlasnitva na umama i umskim zemljitem, osim ako meunarodnim ugovorom nije drugaije odreeno.

  lan 46. (Provoenje prava i obaveza kantona)

  (1) Ministarstvo provodi prava i obaveze iz oblasti umarstva na podruju Kantona u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.

  (2) Ministarstvo jednom godinje dostavlja izvjetaj Vladi kantona o stanju uma i umskog zemljita na podruju Kantona.

  lan 47. (Zabrana zauzimanja)

  (1) Zabranjeno je i kanjivo svako neovlateno zauzimanje dravnih uma i umskog zemljita. (2) Neovlateno zauzetu dravnu umu i umsko zemljite bespravni korisnik duan je napustiti

 • Broj 22 - Strana 1016 SLUBENI GLASNIK US KANTONA 10. augusta 2012.

  odmah po prijemu naloga umarskog inspektora ili uvara uma.

  lan 48. (Promet uma)

  (1) Zabranjen je promet dravnih uma i umskih zemljita. Svaki promet dravnih uma izvren suprotno odredbama ovog Zakona je nezakonit i takav ugovor je nitavan.

  (2) Izuzev od odredaba stava 1. ovog lana promet dravnih uma moe se vriti samo u svrhu arondacije i komasacije.

  (3) Dravne ume ne mogu biti predmetom privatizacije.

  lan 49. (Utvrivanje granica dravnih uma)

  (1) Granice dravnih uma moraju na terenu biti obiljeene vidnim i trajnim znakovima.

  (2) Granice dravnih uma, koje nisu utvrene, moraju se utvrditi u skladu sa materijalnim propisom kojim se ureuje oblast premjera i katastra nekretnina.

  (3) Utvrene granice iz stava 2. ovog lana moraju se ucrtati na katastarskim planovima i provesti kroz katastarski operat opinskog organa nadlenog za geodetske poslove.

  (4) Poslove obiljeavanja granica dravnih uma, uvanja i odravanje graninih znakova vri Uprava za umarstvo.

  (5) Ministar donosi pravilnik o nainu obiljeavanja granica dravnih uma, kao i vrsti i postavljanju graninih znakova.

  lan 50. (Upravljanje privatnim umama)

  (1) Privatne ume, u smislu ovog zakona, su sve ume i umsko zemljite za koje fiziko ili pravno lice dokumentima iz zemljine knjige dokae vlasnitvo.

  (2) Privatnim umama upravljaju i gospodare njihovi vlasnici u skladu sa ovim Zakonom, podzakonskim propisima i odredbama umsko privredne osnove.

  (3) Strune poslove u privatnim umama obavlja Uprava za umarstvo, a moe odreene poslove prenijeti na kantonalno umsko-privredno drutvo.

  (4) Prenoenje poslova vri se uz obostranu Saglasnost i regulira se meusobnim ugovorom. (5) Pod strunim poslovima iz stava (3) ovog lana podrazumijevaju se doznaka, primanje i premjeravanje, izdavanje otpremnog iskaza, planiranje umsko-uzgojnih radova, struni nadzor, struni savjetodavni poslovi, uvanje i zatitu uma.

  (6) Uprava za umarstvo i pravna lica za obavljanje strunih poslova u privatnim umama duni su voditi evidencije o izvrenim radovima i provedenim mjerama predvienim kantonalnim umsko-razvojnim planom, umsko privrednom osnovom i projektom za izvoenje. Podaci predvieni evidencijama moraju se evidentirati za proteklu godinu najkasnije do 01. februara tekue godine. Pravna lica za obavljanje strunih poslova u privatnim umama duni su Upravi za umarstvo dostaviti evidencije do 28. februara tekue godine za prethodnu godinu.

  (7) Za privatne ume projekat za izvoenje izrauje se u skladu sa odredbama lana 13. ovog Zakona i donosi ga Uprava za umarstvo ili pravno lice za obavljanje strunih poslova u privatnim umama na koje su preneseni struni poslovi.

  (8) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje nain i oblik voenja registra evidencija za privatne ume iz stava 6. ovog lana.

  B. Ekonomske funkcije ume

  lan 51. (Zakljuivanje ugovora)

  (1) Na podruju Kantona posluje jedno umsko-privredno drutvo, PD Unsko-sanske ume d.o.o Bosanska Krupa (u daljem tekstu: korisnik uma).

  (2) Na prijedlog Vlade kantona, Skuptina moe donijeti Odluku o osnivanju vie umsko-privrednih drutava.

  (3) Inicijativu za osnivanje vie umsko-privrednih drutava moe podnijeti predstavniko tijelo jedinice lokalne zajednice putem Ministarstva.

  (4) Odluka o osnivanju vie umsko-privrednih drutava donijet e se na osnovu strunog elaborata o ekonomskoj opravdanosti njihovog osnivanja, koga e izraditi ekspertna grupa imenovana Rjeenjem Ministra i predhodno

 • 10. augusta 2012. SLUBENI GLASNIK US KANTONA Broj 22 - Strana 1017

  pribavljenog miljenja Uprave za umarstvo i jedinica lokalne uprave.

  (5) Minimalna teritorija kojom moe gospodariti jedno umsko-privredno drutvo je umsko-privredno podruje.

  (6) Ministarstvo ugovorom prenosi poslove gospodarenja dravnim umama korisniku uma.

  (7) Prava, zadaci i odgovornosti iz stava 6. ovog lana koje ministarstvo ugovorom prenosi korisniku uma pored ostalog sastoje se iz: a) realizacije umsko privredne osnove putem

  godinjih planova realizacije, izvrenje godinjih planova gospodarenja ukoliko nije doneena umsko privredna osnova i izrade i realizacije projekata za izvoenje;

  b) projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i odravanja umske infrastrukture; c) prometa umskih drvnih sortimenata i nedrvnih umskih proizvoda; d) izvravanja programa i planova bioloke reprodukcije uma propisanih umsko privrednom osnovom; e) provoenja mjera zatite uma u skladu sa ovim zakonom;

  f) proizvodnje i prometa umskog sjemena, umskog i hortikulturnog sadnog materijala;

  g) izvravanja planova koritenja nedrvnih umskih proizvoda;

  h) realizacije planova razvoja umarstva i mjera racionalizacije u umarstvu;

  i) realizacije aktivnosti predvienih kantonalnim umsko-razvojnim planom i

  j) ostalih poslova, zadataka i odgovornosti u skladu sa ugovorom o prenosu poslova gospodarenja.

  (8) Vlada kantona donosi Uredbu o nainu prodaje umskih drvnih sortimenata porijeklom iz dravnih uma na teritoriji kantona.

  (9) Korisnik uma ne moe prenositi na trea lica prava koja proistiu po osnovu ugovora iz stava 6. i 7. ovog lana.

  lan 52. (Realizacija ugovornih obaveza)

  (1) Ministarstvo putem Uprave za umarstvo prati realizaciju ugovorenih obaveza iz lana 51. stav 7. ovog Zakona i o tome izvjetava Federalnu upravu, Federalno ministarstvo i jedinice lokalne samouprave.

  (2) Korisnici uma duni su voditi evidenciju o izvrenim radovima i provedenim mjerama

  predvienim kantonalnim umarskim programom, kantonalnim umsko-razvojnim planom, umsko privrednom osnovom, godinjim planom gospodarenja ukoliko nije doneena umsko privredna osnova, godinjim planom realizacije umsko privredne osnove i projektom za izvoenje. Podaci predvieni evidencijama moraju se evidentirati za proteklu godinu i dostaviti Upravi za umarstvo najkasnije do 28. februara tekue godine za prethodnu godinu.

  (3) Ministar donosi pravilnik o nainu i obliku voenja registra evidencija za dravne ume iz stava 2. ovog lana.

  lan 53.

  (Naknada za koritenje uma)

  (1) Visina naknade za koritenje dravnih uma iznosi 9 % od prihoda utvrenog na osnovu ostvarene godinje koliine sjee umskih drvnih sortimenata raunajui cijenu drveta na panju u skladu sa cjenovnikom i ostvarenog prihoda od prodaje nedrvnih umskih proizvoda iz lana 12. stav 4. ovog Zakona.

  (2) Korisnik uma duan je vriti uplatu naknade za koritenje dravnih uma na nain propisan odredbama lana 67. ovog Zakona.

  (3) Kontrolu obrauna i uplate naknade iz stava 1. ovog lana vri umarska inspekcija i Porezna uprava.

  C. Katastar uma

  lan 54.

  (Katastar uma)

  (1) Korisnik uma i pravno lice za obavljanje strunih poslova u privatnim umama ukoliko je obavljanje strunih poslova za privatne ume preneseno ugovorom na njega, duni su Upravi za umarstvo dostaviti katastar dravnih i privatnih uma najdalje do 31. marta tekue godine za prethodnu godinu sa evidentiranim svim promjenama u toku godine.

  (2) Po jedan primjerak izraenog katastra uma za podruje Kantona, Uprava za umarstvo dostavlja Federalnoj upravi i jedinici lokalne samouprave za pripadajue podruje.

  (3) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje nain voenja katastra uma za dravne i privatne ume.

 • Broj 22 - Strana 1018 SLUBENI GLASNIK US KANTONA 10. augusta 2012.

  D. odnosi kod koritenja uma

  lan 55.(Prava treih lica)

  (1) Prava treih lica na dravnoj umi potuju se ako su upisana u zemljine knjige.

  (2) Prava treih lica mogu prestati uz odgovarajuu novanu naknadu, nakon zahtjeva vlasnika ume.

  (3) Zabranjeno je utvrivati nova ili iriti postojea prava treih lica na dravnoj umu, osim ako je to u skladu sa odredbama ovog Zakona.

  lan 56. (Zatita susjednih parcela)

  (1) Prilikom gospodarenja umom, vlasnik ili korisnik ume treba voditi dunu panju o susjednim parcelama.

  (2) Ako vlasnik ili korisnik ume, u procesu gospodarenja umom, svojim aktivnostima vri uticaj na susjedne parcele, obavezan je traiti saglasnost vlasnika susjedne parcele prije nego zapone tu aktivnost. Ako vlasnici susjednih parcela ne postignu sporazum, Uprava za umarstvo odluuje o tome da li se ta aktivnost moe provesti i u kom obliku, a naknada za poduzetu aktivnost utvruje se sporazumno ili putem nadlenog suda.

  lan 57. (Koritenje parcela treih lica)

  (1) Vlasnik, odnosno korisnik ume i umskog zemljita, duan je da dozvoli privremeni prijevoz ili smjetaj umskih proizvoda sa susjednih parcela na svom zemljitu ako to nije mogue izvriti na drugi nain ili ako bi drugi nain bio nesrazmjerno skuplji.

  (2) Korisnik prinudnog puta ili smjetaja proizvoda duan je da vlasniku odnosno korisniku zemljita plati naknadu za to koritenje. Naknada za koritenje utvruje se sporazumno, u suprotnom putem nadlenog suda.

  (3) Ako je zbog izgradnje umske transportne infrastrukture neophodno koristiti parcele treih lica izvrit e se eksproprijacija takvih parcela u skladu sa vaeim Zakonom o eksproprijaciji. Od drugih vlasnika ume i ostalih pravnih ili fizikih lica koja imaju koristi od ovakve infrastrukture, moe se zahtijevati da uestvuju u trokovima

  izgradnje i odravanja u skladu sa koristima koje e imati od toga.

  VI. PRoMJENA NAMJENE I KoRItENJE UMA U DRUGE SVRHE

  A. Promjena namjene umskog zemljita i gradnja u umi

  lan 58.(Izdvajanje iz umsko privrednog podruja)

  (1) Vlada kantona moe na prijedlog Ministarstva pojedine dijelove dravnih uma izdvojiti iz umsko privrednog podruja radi njihovog koritenja za potrebe Oruanih snaga Bosne i Hercegovine i policijskih struktura.

  (2) Vlada kantona na zahtjev Ministarstva ili predstavnikog tijela jedinice lokalne samouprave, uz elaborat Uprave za umarstvo, moe dijelove umskih zemljita nepodesnih za poumljavanje izdvojiti iz umsko privrednog podruja i prenijeti u vlasnitvo opini na koritenje u druge svrhe koje daju veu trajnu korist.

  (3) Podnosilac zahtjeva duan je uplatiti naknadu koja se odreuje u skladu sa lanom 59. stav 9. ovog Zakona. Naplaena sredstva su namjenski prihod Budeta kantona.

  (4) Visinu naknade iz stava 3. ovog lana procjenjuje struna komisija koju imenuje Ministar.

  (5) Trokove postupka izdvajanja iz umsko privrednog podruja snosi podnosilac zahtjeva.

  (6) Kontrolu naplate iz stava 4. ovog lana vri umarska inspekcija.

  lan 59. (Krenje ume)

  (1) Krenje uma odnosno promjena namjene umskog zemljita je zabranjeno.

  (2) Krenje ume, moe se dozvoliti samo ako se radi o izgradnji objekata planiranih vaeim planom prostornog ureenja.

  (3) Ministarstvo uz prethodno miljenje Uprave za umarstvo i dokaza o izvrenoj uplati naknada iz stava 9. ovog lana donosi Rjeenje kojim se dozvoljava krenje ume iz stava 2. ovog lana.

  (4) Zahtjev za krenje uma odnosno prevoenje umskog zemljita drugoj namjeni

 • 10. augusta 2012. SLUBENI GLASNIK US KANTONA Broj 22 - Strana 1019

  moe podnijeti samo vlasnik, koncesionar i druga ovlatena osoba u skladu sa odredbama ovog Zakona.

  (5) Zahtjev za krenje ume podnosi se Ministarstvu i sadri slijedeu dokumentaciju: a) izvadak iz vaeeg plana prostornog ureenja; b) izvadak iz zemljinih knjiga i kopiju

  katastarskog plana; c) koncesijski ugovor ako se radi o koncesiji; d) okolinu saglasnost u skladu sa propisima o

  zatiti okolia; e) saglasnost organa nadlenog za zatitu

  historijskog i prirodnog naslijea; f) odgovarajui vodni akt za gradnju planiranog

  objekta izdat od nadlenog organa za vode. U katastarskim opinama u kojima nisu uspostavljene zemljine knjige, uz uvjerenje nadlenog suda o toj injenici, umjesto zemljino knjinog izvadka moe se podnijeti izvadak iz posjedovnog lista.

  (6) Odredbe ovog Zakona i podzakonskih propisa donesenih na osnovu njega, a koji se tiu zatite uma, primjenjuju se i za ume za koje je izdana dozvola za krenje ako nisu iskrene.

  (7) Ako se u roku od dvije godine od dana izdavanja Rjeenja iz stava 3. ovog lana iskreno zemljite ne privede namjeni radi koje je krenje izvreno, korisnik iskrenog zemljita duan je izvriti njegovo poumljavanje.

  (8) Dozvola za krenje ume vai dvije godine od dana njenog donoenja.

  (9) Podnosilac zahtjeva za krenje ume obavezan je prije zapoinjanja radova uplatiti naknadu ija vrijednost se odreuje u visini trokova podizanja i odravanja novih uma na povrini koja ne moe biti manja od povrine kojoj se mijenja namjena dodajui tome trinu vrijednost drveta koja se dobije sjeom. Naknada se uplauje kao namjenski prihod Budeta kantona i ista se moe koristiti samo u svrhu podizanja novih uma i kupovinu uma u skladu sa odredbama ovog zakona.

  (10) Visinu naknade iz stava 9. ovog lana procjenjuje struna komisija koju imenuje Ministar.

  (11) Trokove postupka izdavanja dozvole iz ovog lana snosi podnosilac zahtjeva.

  (12) Protiv Rjeenja iz stava 3. ovog lana nije doputena alba ali se pred nadlenim sudom moe pokrenuti upravni spor.

  (13) Kontrolu uplate iz stava 9. ovog lana vri umarska inspekcija.

  lan 60. (Gradnja u umi)

  (1) U umi i na umskom zemljitu moe se graditi samo umska infrastruktura, objekti potrebni za gospodarenje umama u skladu sa vaeom umsko privrednom osnovom i lovno uzgojni i lovno tehniki objekti u skladu sa vaeom lovno privrednom osnovom.

  (2) Izuzetno od stava 1. ovog lana, gradnja objakata predvienih vaeim planom prostornog ureenja moe se dozvoliti nakon pribavljanja dozvole za promjenu namjene zemljita iz lana 59. ovog Zakona.

  B. Zakup

  lan 61.

  (Zakup umskog zemljita)

  (1) Davanje uma i umskog zemljita u zakup je zabranjeno.

  (2) Izuzev od odredbi stava 1. ovog lana, Ministarstvo moe pojedina umska zemljita ugovorom davati u zakup radi postavljanja objekata ija je gradnja predviena ugovorom o koncesiji, telekomunikacijskih objekata, uzgoja divljai i podizanja viegodinjih nasada ukoliko se time ne naruavaju funkcije ume, uz predhodno pribavljeno miljenje Uprave za umarstvo.

  (3) umsko zemljite koje se daje u zakup moe se koristiti samo u skladu sa ugovorom o zakupu i ne moe se davati u podzakup.

  (4) Prije sklapanja ugovora o zakupu umskog zemljita potrebno je pribaviti miljenje kantonalnog javnog pravobranilatva.

  (5) Naknada koja se ostvaruje po osnovu ugovora o zakupu iz stava 2. ovog lana uplauje kao namjenski prihod budeta kantona, a kontrolu uplate vri umarska inspekcija.

  (6) Uslove, namjenu, cijenu i nain davanja umskog zemljita u dravnom vlasnitvu u zakup i zasnivanje prava slunosti propisuje Vlada kantona.

 • Broj 22 - Strana 1020 SLUBENI GLASNIK US KANTONA 10. augusta 2012.

  C. Slunost

  lan 62. (Pravo slunosti na dravnoj umi i

  umskom zemljitu)

  (1) Na umi i umskom zemljitu u dravnom vlasnitvu moe se uspostaviti pravo slunosti u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, elektrinih vodova i vodova koji omoguavaju prenos signala, kao i slunost puta u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciiji.

  (2) Ugovor kojim se uspostavlja slunost na umi i umskom zemljitu u dravnom vlasnitvu zakljuuje se izmeu korisnika i ministarstva.

  (3) Naknada koja se ostvaruje po osnovu slunosti iz stava 1. ovog lana uplauje se kao namjenski prihod Budeta kantona, a kontrolu uplate vri umarska inspekcija.

  (4) Jedinica lokalne samouprave je osloboena plaanja naknade iz stava 3. ovog lana za objekte komunalne i prometne infrastrukture iji je ona investitor.

  VII. UMARSKE INStItUCIJE

  A. Kantonalna Uprava za umarstvo

  lan 63. (Uprava za umarstvo)

  (1) Uprava za umarstvo je organ uprave u sastavu Ministarstva.

  (2) Uprava za umarstvo formira svoje nie organizacione jedinice po opinama koje e obavljati poslove propisane ovim Zakonom.

  (3) Za direktora Uprave za umarstvo moe se imenovati samo diplomirani inenjer umarstva ili master umarstva koji je stekao ovo zvanje po Bolonjskom procesu obrazovanja, sa najmanje est godina radnog iskustva u struci u skladu sa propisima koji reguliu istu materiju u dravnoj slubi.

  lan 64. (Poslovi Uprave za umarstvo)

  (1) Uprava za umarstvo obavlja slijedee poslove: a) osigurava neposrednu zatitu dravnih i

  privatnih uma putem uvarske slube; b) vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih

  uma i vodi katastar uma i umskog zemljita

  na podruju Kantona i dostavlja ih Federalnoj upravi i jedinici lokalne samouprave za pripadajue podruje;

  c) priprema kantonalni umarski program i dostavlja ga Ministarstvu;

  d) priprema kantonalni umskorazvojni plan i dostavlja ga Ministarstvu;

  e) provodi proceduru izrade umsko privredne osnove za ume u dravnom vlasnitvu i za privatne ume;

  f) prati realizaciju umskoprivrednih osnova putem godinjih planova realizacije ili godinjih planova gospodarenja

  g) obavlja poslove dijagnozno prognozne slube i prati stanje i stepen oteenosti uma i o tome obavjetava Federalnu upravu;

  h) prati izvrenje ugovornih obaveza koji se odnose na dravne ume;

  i) prati realizaciju programa zatite uma; j) vri obiljeavanje i odravanje granica dravnih

  uma; k) obavjetava i dostavlja podatke o umskim

  poarima Federalnoj upravi; l) usaglaava umskoprivredne osnove sa

  prostornim planovima, vodoprivrednim osnovama, lovnoprivrednim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za zatitu kulturno historijskog i prirodnog naslijea i federalnim programom upravljanja mineralnim sirovinama i planovima upravljanja pojedinim mineralnim sirovinama;

  m) prati i analizira ekonomsko stanje u oblasti umarstva na podruju Kantona i podatke sa izvjetajem o transparentnom nainu prodaje umskih drvnih sortimenata i njihovim cijenama dostavlja Ministarstvu i Federalnoj upravi;

  n) priprema i izrauje programe iz oblasti umarstva koji se finansiraju ili sufinansiraju iz namjenskih sredstava Budeta kantona;

  o) priprema i daje miljenje za proglaenje zatitnih i uma sa posebnom namjenom na nain propisan ovim Zakonom i daje i druga miljenja;

  p) predlae Osnovni cjenovnik umskih proizvoda koji slui kao osnovica za obraun naknade za obavljanje strunih poslova u privatnim umama, naknade za koritenje dravnih uma i slui kao poetni cjenovnik za transparentan nain