of 26 /26
Službeni glasnik O p ć i n e / G r a d a T u z l a HRONOLOŠKI REGISTAR za 2014. godinu Redni Broj broj Glasnika Strana Redni Broj broj Glasnika Strana I AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLA ODLUKE 1. Odluka o usvajanju Izmjene Regula- cionog plana područja slijeganja u Tuzli - Prostorna cjelina Staro gradsko područje Hendek - Pazar u Tuzli 1 1 2. Odluka o provođenju Izmjene Regula- cionog plana područja slijeganja u Tuzli - Prostorna cjelina Staro gradsko područje Hendek - Pazar u Tuzli 1 3 3. Odluka o izgradnji skloništa i zaklona na području općine Tuzla 1 12 4. Odluka o nabavci i korištenju sredstava za rad organa Općine Tuzla 1 17 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja ušteda u Općini Tu- zla 2 41 6. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima 2 42 7. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31-5723/12) 2 42 8. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31-8692/12) 2 42 9. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31-7980/13) 2 43 10. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/07-31-1124/14) 2 43 11. Odluka o usvajanju Vodiča za pristup in- formacijama i Indeks registra informacija pod kontrolom službi za upravu, stručnih službi i upravnih organizacija Općine Tu- zla VODIČ za pristup informacijama pod kontrolom službi za upravu, stručnih službi i upravnih organizacija Općine Tu- zla INDEKS REGISTAR informacija pod kontrolom službi za upravu, stručnih službi i upravnih organizacija Općine Tu- zla 3 65 12. Odluka o uslovima, držanju i načinu postu- panja sa domaćim životinjama, kućnim lj- ubimcima i nezbrinutim životinjama 3 69 13. Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine (01/07-31-1479/14) 3 74 14. Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine (01/07-31-1479/14) 3 75 15. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31-7980/13) 3 75 16. Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Tuzla za period 1. 1. - 31. 12. 2014.godine 4 89 17. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana proizvodne zone prostorne cjeline Kreka Sjever u Tuzli 4 92 18. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana stambeno-poslovne zone Zlokovac - Ši Selo u Tuzli 4 95 19. Odluka o davanju saglasnosti za usposta- vu lične služnosti – prava upotrebe u ko- rist JP BIT Centar Tuzla 4 98 20. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31-10033/10-IV) 4 98 21. Odluka o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija 5 261 22. Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Tuzla za period od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine 6 397

Službeni glasnik - Tuzla

  • Author
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Službeni glasnik - Tuzla

Slubeni glasnik O p i n e / G r a d a T u z l a
HRONOLOŠKI REGISTAR za 2014. godinu
Redni Broj broj Glasnika Strana Redni Broj
broj Glasnika Strana
ODLUKE
1. Odluka o usvajanju Izmjene Regula- cionog plana podruja slijeganja u Tuzli - Prostorna cjelina Staro gradsko podruje Hendek - Pazar u Tuzli 1 1
2. Odluka o provoenju Izmjene Regula- cionog plana podruja slijeganja u Tuzli - Prostorna cjelina Staro gradsko podruje Hendek - Pazar u Tuzli 1 3
3. Odluka o izgradnji skloništa i zaklona na podruju opine Tuzla 1 12
4. Odluka o nabavci i korištenju sredstava za rad organa Opine Tuzla 1 17
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nainu ostvarivanja ušteda u Opini Tu- zla 2 41
6. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima 2 42
7. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31-5723/12) 2 42
8. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31-8692/12) 2 42
9. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31-7980/13) 2 43
10. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/07-31-1124/14) 2 43
11. Odluka o usvajanju Vodia za pristup in- formacijama i Indeks registra informacija pod kontrolom slubi za upravu, strunih slubi i upravnih organizacija Opine Tu- zla
VODI za pristup informacijama pod kontrolom slubi za upravu, strunih slubi i upravnih organizacija Opine Tu- zla INDEKS REGISTAR informacija pod kontrolom slubi za upravu, strunih slubi i upravnih organizacija Opine Tu- zla 3 65
12. Odluka o uslovima, dranju i nainu postu- panja sa domaim ivotinjama, kunim lj- ubimcima i nezbrinutim ivotinjama 3 69
13. Odluka o prosjenoj konanoj graevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine (01/07-31-1479/14) 3 74
14. Odluka o prosjenoj konanoj graevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine (01/07-31-1479/14) 3 75
15. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31-7980/13) 3 75
16. Odluka o izmjeni i dopuni Budeta Opine Tuzla za period 1. 1. - 31. 12. 2014.godine 4 89
17. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana proizvodne zone prostorne cjeline Kreka Sjever u Tuzli 4 92
18. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana stambeno-poslovne zone Zlokovac - Ši Selo u Tuzli 4 95
19. Odluka o davanju saglasnosti za usposta- vu line slunosti – prava upotrebe u ko- rist JP BIT Centar Tuzla 4 98
20. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31-10033/10-IV) 4 98
21. Odluka o nainu i proceduri auriranja Programa kapitalnih investicija 5 261
22. Odluka o izmjeni i dopuni Budeta Opine Tuzla za period od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine 6 397
2 Strana
broj Glasnika Strana
23. Odluka o bratimljenju Opine Tuzla i Opine Bešiktaš iz Republike Turske 7 433
24. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti 7 433 25. Odluka o usvajanju Vizije budunosti
saobraajno-prostornog razvoja Opine Tuzla u skladu sa Saobraajno-prostornim konceptom Opine Tuzla 7 434
26. Odluka o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijenika u Opinskom vijeu Tuzla 7 434
27. Odluka o izmjenama i dopunama Budeta Opine Tuzla za period 1. 1. - 31. 12. 2014. godine 8 475
28. Odluka o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesrea u Budetu Opine Tuzla 8 479
29. Odluka o prenamjeni korištenja sredstava ostvarenih na osnovu naknade za izgrad- nju i odravanje skloništa u Budetu Opine Tuzla 8 480
30. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/07-31-14/2014) 8 480
31. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Opinskog vijea Tuzla 10 585
32. Odluka o usvajanju Regulacionog plana poslovne zone Kreka Sjever u Tuzli 10 586
33. Odluka o provoenju Regulacionog plana poslovne zone Kreka Sjever u Tuzli 10 587
34. Odluka o uslovima i postupku za davanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnih priloga od graana, organizacija i zajed- nica na podruju opine Tuzla 10 595
35. Odluka o postupku za davanje odo- brenja za unos naziva opine Tuzla u firmu privrednog društva sa sjedištem na podruju opine Tuzla, odnosno u naziv udruenja ili fondacije s podruja opine Tuzla 10 596
36. Odluka o raspisivanju Prvog javnog konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Opine Tuzla, licima s nastradalih podruja, u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata 10 597
37. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31-6819/14-I) 10 600
RJEŠENJA
1. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Bukinje 1 19
2. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Dobrnja 1 19
3. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Dragunja 1 19
4. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Gornja Tuzla 1 19
5. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Grabovica 1 20
6. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Mramor 1 20
7. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Mejdan 1 20
8. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Ljubae 1 20
9. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Lipnica 1 21
10. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Par Selo 1 21
11. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Husino 1 21
12. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Stari Grad 1 21
13. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Šiki Brod 1 21
14. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Mejdan 1 22
15. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Šiki Brod 1 22
16. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Stari Grad 1 22
17. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Husino 1 22
18. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Breške 1 23
19. Rješenje o izboru predsjednika i lanova Savjeta Mjesne zajednice Bukinje 1 23
20. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Dobrnja 1 23
21. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Dokanj 1 23
22. Rješenje o izboru lanova Savjeta Mjesne zajednice Dragunja 1 24
23. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Gornja Lipnica 1 24
24. Rješenje o izboru predsjednika i lanova Savjeta Mjesne zajednice Gornja Obod- nica 1 24
25. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Gornja Tuzla 1 24
26. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Grabovica 1 25
Strana 3
broj Glasnika Strana
27. Rješenje o izboru predsjednika i lanova Savjeta Mjesne zajednice Husino 1 25
28. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Kiseljak 1 25
29. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Lipnica 1 26
30. Rješenje o izboru predsjednika i lanova Savjeta Mjesne zajednice Ljepunice 1 26
31. Rješenje o izboru predsjednika i lanova Savjeta Mjesne zajednice Ljubae 1 26
32. Rješenje o izboru predsjednika i lanova Savjeta Mjesne zajednice Mramor 1 26
33. Rješenje o izboru predsjednika i lanova Savjeta Mjesne zajednice Par Selo 1 27
34. Rješenje o izboru lanova Savjeta Mjesne zajednice Srednja Lipnica 1 27
35. Rješenje o utvrivanju prava korištenja gradskog graevinskog zemljišta (01/08- 31-7031/13) 1 27
36. Rješenje o utvrivanju prava korištenja gradskog graevinskog zemljišta (01/08- 31-8228/13) 1 28
37. Rješenje o odbijanju Zahtjeva za preu- zimanje neizgraenog graevinskog zemljišta (01/08-31-6384/13) 1 28
38. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Novi Grad I 2 43
39. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Novi Grad II 2 44
40. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Novi Grad I 2 44
41. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Novi Grad II 2 44
42. Rješenje o razrješenju predsjednika Savje- ta Mjesne zajednice Bukinje 2 44
43. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Bukinje 2 45
44. Rješenje o izboru predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Bukinje 2 45
45. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Bukinje 2 45
46. Rješenje o razrješenju lana Komisije za poduzetništvo Opinskog vijea Tuzla 2 45
47. Rješenje o imenovanju lana Komisije za poduzetništvo Opinskog vijea Tuzla 2 45
48. Rješenje o razrješenju lana Komisije za ljudska prava i slobode Opinskog vijea Tuzla 2 46
49. Rješenje o imenovanju lana Komisije za ljudska prava i slobode Opinskog vijea Tuzla 2 46
50. Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za informisanje Opinskog vijea Tuzla 2 46
51. Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za informisanje Opinskog vijea Tuzla 2 46
52. Rješenje o razrješenju lana Komisije za stambena pitanja Opinskog vijea Tuzla 2 47
53. Rješenje o imenovanju lana Komisije za stambena pitanja Opinskog vijea Tuzla 2 47
54. Rješenje o razrješenju lana Koordinaci- jske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, naelima i nainu izrade programa kapitalnih inves- ticija Opine Tuzla 2 47
55. Rješenje o imenovanju lana Koordinaci- jske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, naelima i nainu izrade programa kapitalnih inves- ticija Opine Tuzla 2 47
56. Rješenje o razrješenju lana Koordinaci- jske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, naelima i nainu izrade Programa kapitalnih inves- ticija opine Tuzla 2 48
57. Rješenje o imenovanju lana Koordinaci- jske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, naelima i nainu izrade Programa kapitalnih inves- ticija opine Tuzla 2 48
58. Rješenje o utvrivanju prava korištenja gradskog graevinskog zemljišta (01/07- 31-4768/09) 2 48
59. Rješenje o utvrivanju prava korištenja gradskog graevinskog zemljišta (01/08- 31-1087/13) 2 49
60. Rješenje o utvrivanju prava korištenja gradskog graevinskog zemljišta (01/08- 31-5356/13) 2 50
61. Rješenje o odbijanju Zahtjeva za dod- jelu neizgraenog gradskog graevinskog zemljišta (01/07-31-5202/07) 2 50
62. Rješenje o razrješenju predsjednika Savje- ta Mjesne zajednice Mejdan 3 76
63. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Mejdan 3 76
64. Rješenje o izboru predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Mejdan 3 76
65. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Mejdan 3 76
4 Strana
broj Glasnika Strana
66. Rješenje o utvrivanju prava korištenja gradskog graevinskog zemljišta (01/08- 31-4678/10) 3 76
67. Rješenje o utvrivanju prava korištenja gradskog graevinskog zemljišta (01/08- 31-2834/13) 3 77
68. Rješenje o utvrivanju prava korištenja gradskog graevinskog zemljišta (01/08- 31-7925/13) 3 78
69. Rješenje o utvrivanju prava korištenja gradskog graevinskog zemljišta (01/08- 31-8117/13) 3 79
70. Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za prostorno ureenje i zaštitu okoline Opinskog vijea Tuzla 4 99
71. Rješenje o razrješenju lana Komisije za prostorno ureenje i zaštitu okoline Opinskog vijea Tuzla 4 99
72. Rješenje o razrješenju lana Komisije za informisanje Opinskog vijea Tuzla 4 99
73. Rješenje o razrješenju lana Komisije za informisanje Opinskog vijea Tuzla 4 99
74. Rješenje o razrješenju lana Komisije za poduzetništvo Opinskog vijea Tuzla 4 100
75. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Srednja Lipnica 4 100
76. Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za prostorno ureenje i zaštitu okoline Opinskog vijea Tuzla 4 100
77. Rješenje o imenovanju lana Komisije za prostorno ureenje i zaštitu okoline Opinskog vijea Tuzla 4 100
78. Rješenje o imenovanju lana Komisije za informisanje Opinskog vijea Tuzla 4 100
79. Rješenje o imenovanju lana Komisije za informisanje Opinskog vijea Tuzla 4 101
80. Rješenje o imenovanju lana Komisije za poduzetništvo Opinskog vijea Tuzla 4 101
81. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Srednja Lipnica 4 101
82. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-6371/11) 4 102
83. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/08-31-7180/13) 4 102
84. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/08-31-7803/13) 4 102
85. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-991/14) 4 103
86. Rješenje o dopuni i izmjeni pravosnanog Rješenja, broj 01/07-31-6810/04 (01/07- 31-6810/04-I) 4 104
87. Rješenje o dopuni Rješenja, broj 01/08- 31-10033/10 (01/08-31-10033/10-IV) 4 105
88. Rješenje o odbijanju Zahtjeva preuziman- je neizgraenog gradskog graevinskog zemljišta (01/08-31-7259/13) 4 105
89. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Bukinje 6 399
90. Rješenje o razrješenju predsjednika Savje- ta Mjesne zajednice Grabovica 6 399
91. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Grabovica 6 399
92. Rješenje o razrješenju predsjednika Savje- ta Mjesne zajednice Poarnica 6 399
93. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Poarnica 6 399
94. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Sjenjak 6 400
95. Rješenje o razrješenju predsjednika Savje- ta Mjesne zajednice Lipnica 6 400
96. Rješenje o razrješenju predsjednika i lanova Savjeta Mjesne zajednice Mramor 6 400
97. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Bukinje 6 400
98. Rješenje o izboru predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Grabovica 6 401
99. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Grabovica 6 401
100. Rješenje o izboru predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Poarnica 6 401
101. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Poarnica 6 401
102. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Sjenjak 6 402
103. Rješenje o izboru predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Lipnica 6 402
104. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/08-31-4299/13) 6 402
105. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/08-31-8301/13) 6 403
106. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-1603/13) 6 403
107. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-1694/13) 6 404
Strana 5
broj Glasnika Strana
108. Rješenje o odbijanju zahtjeva za preu- zimanje neizgraenog gradskog graevinskog zemljišta (01/08-31- 8040/13) 6 404
109. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Sjenjak 7 434
110. Rješenje o imenovanju lana Savjeta Mjesne zajednice Sjenjak 7 435
111. Rješenje o izboru lanova Odbora za Kodeks ponašanja vijenika u Opinskom vijeu Tuzla 7 435
112. Rješenje o formiranju Strunog tima za monitoring klizišta na podruju opine Tuzla 7 435
113. Rješenje o razrješenju lana Koordinaci- jske radne grupe za izradu i donošenje propisa o pretpostavkama, naelima i nainu izrade programa kapitalnih inves- ticija Opine Tuzla 7 436
114. Rješenje o izboru lana Koordinacijske radne grupe za izradu i donošenje pro- pisa o pretpostavkama, naelima i nainu izrade programa kapitalnih investicija Opine Tuzla 7 436
115. Rješenje o razrješenju lana Komisije za informisanje Opinskog vijea Tuzla 7 437
116. Rješenje o imenovanju lana Komisije za informisanje Opinskog vijea Tuzla 7 437
117. Rješenje o izboru predsjednika i lanova Savjeta Mjesne zajednice Mramor 7 437
118. Rješenje o utvrivanju javnog interesa (01/08-31-3608/14) 7 437
119. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/08-31-7980/13) 7 442
120. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/08-31-6628/10) 7 443
121. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-5884/12) 7 443
122. Rješenje o osnivanju Prvostepene komisi- je za provoenje javnog konkursa za postupak prenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Opine Tuzla 8 481
123. Rješenje o osnivanju Komisije za razma- tranje prigovora 8 481
124. Rješenje o razrješenju lana Komisije za poduzetništvo Opinskog vijea Tuzla 8 482
125. Rješenje o imenovanju lana Komisije za poduzetništvo Opinskog vijea Tuzla 8 482
126. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Branska Malta 8 482
127. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Branska Malta 8 482
128. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Breške 8 483
129. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Breške 8 483
130. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Gornja Obodnica 8 483
131. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Gornja Obodnica 8 484
132. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Gornja Tuzla 8 484
133. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Gornja Tuzla 8 484
134. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Mejdan 8 484
135. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Mejdan 8 485
136. Rješenje o razrješenju predsjednika Savje- ta Mjesne zajednice Stari Grad 8 485
137. Rješenje o izboru predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Stari Grad 8 485
138. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Stari Grad 8 485
139. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Stari Grad 8 486
140. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/08-31-1889/09) 8 486
141. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Dobrnja 10 600
142. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Dobrnja 10 600
143. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Centar 10 600
144. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Centar 10 601
145. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Mosnik 10 601
146. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Mosnik 10 601
147. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-1353/14) 10 601
148. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-1640/14) 10 602
6 Strana
broj Glasnika Strana
149. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-1641/14) 10 603
150. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-3529/14) 10 603
151. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01- 31-4613/14) 10 604
152. Rješenje o odbijanju Zahtjeva za utvrivanje prava vlasništva na izgraenom gradskom graevinskom zemljištu (01-31-7180/10) 10 604
ZAKLJUCI
1. Zakljuak o neprihvatanju Ponude za preuzimanje neizgraenog gradskog graevinskog zemljišta (01/08-31- 5374/13) 1 29
2. Zakljuak o neprihvatanju Ponude za preuzimanje neizgraenog gradskog graevinskog zemljišta (01/08-31- 7630/13) 1 29
3. Zakljuak o odbacivanju Ponude za preuzimanje neizgraenog graevinskog zemljišta (01/08-31-7285/13) 1 29
4. Zakljuak o odbacivanju Ponude za preuzimanje neizgraenog graevinskog zemljišta (01/08-31-10387/11) 2 50
5. Zakljuak o ispravci greške u Rješenju Opinskog vijea Tuzla, broj 01/08-31- 3876/12 2 51
6. Zakljuak o usvajanju Nacrta Regula- cionog plana stambeno-poslovne zone prostorne cjeline Autocentar-Tuzla u Tuzli 2 51
7. Zakljuak o odbacivanju Zahtjeva za utvrivanje prava korištenja izgraenog gradskog graevinskog zemljišta (01/07- 31-4452/11) 3 79
8. Zakljuak o neprihvatanju Ponude za preuzimanje neizgraenog graevinskog zemljišta (01/08-31-6245/11) 4 105
9. Zakljuak o odbacivanju Prijedloga za obnovu postupka donošenja odluke o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31- 1942/13) 4 105
10. Zakljuak o odbacivanju Zahtjeva za poništenje pravosnanog Rješenja Skupštine opštine Tuzla, broj 462/41 (01/07-31-1324/14) 4 106
11. Zakljuak o neprihvatanju Ponude za preuzimanje neizgraenog gradskog graevinskog zemljišta (01/08-31- 3405/13) 6 405
12. Zakljuak o neprihvatanju Ponude za preuzimanje dijela neizgraenog grad- skog graevinskog zemljišta (01/08-31- 4448/13) 6 405
13. Zakljuak o odbacivanju Zahtjeva za utvrivanje prava korištenja na izgraenom gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-6727/10) 6 405
14. Zakljuak o obustavljanju postupka zam- jene parcele (01/07-31-4399/08) 6 406
15. Zakljuak o usvajanju Nacrta Regula- cionog plana proizvodne zone Kreka Sje- ver u Tuzli (01-23-2625/14) 6 406
16. Zakljuak o odbacivanju Zahtjeva za preu- zimanje zemljišta (01/08-31-3550/14) 7 442
17. Zakljuak o usvajanju Nacrta Regula- cionog plana prostorne cjeline Slatina 1 u Tuzli 7 442
18. Zakljuak o odbacivanju Zahtjeva za preu- zimanje gradskog graevinskog zemljišta (01/07-31-2032/14) 8 486
19. Zakljuak o odbacivanju Zahtjeva za dodjelu gradskog graevinskog zemljišta (01/07-31-4007/14) 8 486
20. Zakljuak o prekidanju postupka za utvrivanje prava vlasništva na graevinskom zemljištu (01/07-31- 3594/14) 8 487
OSTALI AKTI OPINSKOG VIJEA TUZLA
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriteriji- ma i postupku za odobravanje jednokratne pomoi pripadnicima branilake popu- lacije s podruja opine Tuzla 1 30
2. Izvještaj o izvršenju Budeta Opine Tu- zla za period 1. 1. – 31. 12. 2013. godine 4 107
3. Izvještaj o izvršenju Budeta Opine Tu- zla za period 1. 1. – 31. 3. 2014. godine 4 168
4. Program kapitalnih investicija opine Tu- zla za period 2014. – 2018. godina 5 261
5. Pravilnik o nainu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima i kriterijima za dod- jelu taksi stajališta 7 443
6. Program zbrinjavanja graana i pomoi u obnovi i izgradnji stambenih zgrada zahvaenih prirodnom nesreom na podruju opine Tuzla 8 461
Strana 7
broj Glasnika Strana
7 Izvještaj o korištenju Budeta Opine Tu- zla za period 1. 1. - 30. 6. 2014. godine 8 488
II AKTI OPINSKOG NAELNIKA TUZLA
ODLUKE
1. Odluka o prestruktuiranju rashoda Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu 1 31
2. Odluka o davanju odobrenja Udruenju graana „Udruenje samohranih roditelja – Jedan manje – One less – Tuzla” da u naziv Udruenja unese naziv opine Tuzla 1 31
3. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Hodi Senadu 1 31
4. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Atikovi Muhamedu i Sejdilu 1 32
5. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Osmanli Zulfi 1 32
6. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Krdali Sedini 1 32
7. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Beadini Verki 1 33
8. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Smaji Senadi 1 33
9. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Zuki Mini 1 33
10. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Mehmedovi Elmiru 1 34
11. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Banovi Zoranu 1 34
12. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Kušljugi Midhatu 1 35
13. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Šiljegovi Senadu 1 35
14. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Švabi Draganu 1 35
15. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Bearevi Damiru 1 36
16. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Suljanovi Zumreti 1 36
17. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Salki Amiru 1 36
18. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Unger Zdenki 1 37
19. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Peji Emiliji 1 37
20. Odluka o proglašenju stanja druge nesree (veliki poar) 2 52
21. Odluka o uslovima, postupku i kriterijima za dodjelu Nagrade Opine Tuzla za os- tvaren natprosjean uspjeh uenika i stu- denata s podruja opine Tuzla 2 53
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i nainu formiranja komisija za tehniki pregled, visini i nainu plaanja troškova za tehniki pregled graevina 2 54
23. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu 2 56
24. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu 2 56
25. Odluka o prestrukturiranju rashoda Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu 2 57
26. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Jaganjac Šukriji 2 57
27. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Galji Suadi 2 58
28. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Jelai Enisi 2 58
29. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Šimi Ljubici 2 58
30. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Dindo Beiru 2 59
31. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Šiši Mahi 2 59
8 Strana
broj Glasnika Strana
32. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Mitri eljku 2 59
33. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Krdali Muji 2 60
34. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Bajri Esadu 2 60
35. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, igi Mini 2 61
36. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Bojanovi-Sivevi Gordani 2 61
37. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Cvjetinovi Dragi 2 61
38. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Gazibegovi Emini 3 80
39. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Husanovi Adisu 3 80
40. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Fejzi Nermini 3 80
41. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Helji Besimu 3 81
42. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Zabo Mladenu 3 81
43. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Muminovi Muberi 3 81
44. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Mandi Slavici 3 82
45. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Suljagi Almiri 3 82
46. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, udruenjima graana na ime premije zdravstvenog osiguranja 3 83
47. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Hadi Mireli 3 83
48. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Midi Eldaru 3 83
49. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ivkovi Aleksandri 3 84
50. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Meki Demili 3 84
51. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Bosanki Refiku 3 84
52. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Begovi Niazu 3 85
53. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Vanti Sadiki 3 85
54. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, aji Miji 3 86
55. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Saki Enveru 3 86
56. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Muji Jusufu 3 86
57. Odluka o davanju odobrenja Sportskom društvu Tuzla da u naziv udruenja unese naziv opine Tuzla 3 87
58. Odluka o prestrukturiranju rashoda Budeta Opine Tuzla za period 1. 1. - 31. 12. 2014.godine 4 229
59. Odluka o davanju odobrenja Udruenju graana MALOLJETNI BORCI ARMI- JE RBiH – OPINA TUZLA da u naziv Udruenja unese naziv opine Tuzla 4 229
60. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru JZU Gradske apoteke Tuzla za imenovanje direktora Ustanove 4 229
61. Odluka o davanju prethodne saglas- nosti Upravnom odboru Javne ustanove Meunarodna galerija portreta Tuzla za imenovanje direktora Ustanove 4 229
62. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Bojki Dragici 4 230
63. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Bošnjakovi Enveri 4 230
64. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Dedi Mirsadi 4 230
Strana 9
broj Glasnika Strana
65. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Kantor Mihalju 4 231
66. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Nuhanovi Mirsadu 4 231
67. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Jezidi Smiljki i Mirjani 4 232
68. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Vukovi Rizahu 4 232
69. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, eki Šairu i Fatimi 4 232
70. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Mujanovi Omeru i Kadiri 4 233
71. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Brguljak Hasibu i Hajriji 4 233
72. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Šiši Fadilu 4 234
73. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Šiši Ahmetu 4 234
74. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Kurbaši Sadiku 4 234
75. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Hadihrusti Nedreti 4 235
76. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ostoji Stjepanu 4 235
77. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Mezei Ilinki 4 235
78. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Dori Havi 4 236
79. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Salispahi Damiru 4 236
80. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Hasanovi Mersiji 4 237
81. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Daferagi Muhamedu 4 237
82. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Guši Damiru 4 237
83. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Pobri Ajidi 4 238
84. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Peranovi Radi 4 238
85. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Kova Sabiri 4 238
86. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Stojanovi Rajku 4 239
87. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Brki Hrusti 4 239
88. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Begi Mirzi 4 239
89. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Gardaš Andrei 4 240
90. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Marinovi Miji 4 240
91. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Imamovi Ramizi 4 241
92. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Pašanovi Mešanu 4 241
93. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Sprei Ramizi 4 241
94. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Mati Predragu 4 242
95. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Kavgi Muhamedu 4 242
96. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Bosanki Merimi 4 242
97. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Mehmedovi Mevludinu 4 243
98. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Imširovi Ismetu 4 243
10 Strana
broj Glasnika Strana
99. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Jazavevi Fikreti 4 243
100. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, ulovi Zijadu 4 244
101. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ibri Mirzi 4 244
102. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ibrahimovi Ahmetu 4 245
103. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, olo Asimu i Asmiru 4 245
104. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Beadini Lazimu 4 245
105. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Hajdarevi Melihi 4 246
106. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Nikoli Daliborki 4 246
107. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Kasumovi Zinki 4 246
108. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Smaji Mehmedu 4 247
109. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Demirovi Harizu 4 247
110. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Dizdarevi Elviru 4 247
111. Odluka o proglašenju stanja prirodne nesree zbog poplava, klizišta i slijeganja zemljišta na podruju opine Tuzla 5 389
112. Odluka o prenosu odobrenih budetskih sredstava (02-14-1832-2014) 5 389
113. Odluka o prenosu odobrenih budetskih sredstava (02-14-2031-2014) 5 390
114. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Lukavaki Seadu 5 390
115. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Mulali Mejri 5 390
116. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Divkovi Iliji 5 391
117. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Beganovi Rasimu 5 391
118. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Hasanovi Amiru 5 391
119. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Paoi Rasimi 5 392
120. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Kovaevi Jasminku 5 392
121. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Hadi Ahmetu 5 393
122. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Muminovi Hrustanu 5 393
123. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Ovina Hajrudinu 5 393
124. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Hadi Almiru 5 394
125. Odluka o osnivanju Slube za internu re- viziju Opine Tuzla 6 407
126. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-2150-2014) 6 407
127. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-2230-2014) 6 408
128. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-2627-2014) 6 408
129. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Sejfi Suadu 6 409
130. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Djedovi Tajibi 6 409
131. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Okanovi Jasmini 6 410
132. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Mehinovi Nijazu 6 410
133. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Jusufovi Adisi 6 410
Strana 11
broj Glasnika Strana
134. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Poljakovi Zehriji 6 411
135. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Šehi Edisi 6 411
136. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Mujanovi Ademu 6 411
137. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Pezi Emini 6 412
138. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, ulovi Salki 6 412
139. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Muki Nurdini 6 413
140. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Altumbabi Ibrahimu 6 413
141. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Behlilovi Zoranu 6 413
142. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Radovi Petru 6 414
143. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Sulji Mirsadu 6 414
144. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Bošnji Rasemi 6 414
145. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Kasumovi Devadu 6 415
146. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Kecap Nedadu 6 415
147. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Omeraševi Mensuri 6 415
148. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Mušanovi Šuhreti 6 416
149. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Beirovi Besimi 6 416
150. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Sejrani Musi 6 417
151. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Demirovi Devadu 6 417
152. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Deli Amiri 6 417
153. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Topi Hadipu 6 418
154. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Opštini Srebrenica 6 418
155. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, DOO „TUŠ TRADE“ Biha – na- bavka paketa za socijalno ugroene rad- nike tuzlanskih firmi koje su u postupku steaja 6 418
156. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, za zdravstveno osiguranje i jed- nokratne novane pomoi za 15 radnika JP „Direkcija za izgradnju“ Tuzla 6 419
157. Odluka o prestrukturiranju rashoda Budeta Opine Tuzla za period 1. 1. - 31. 12. 2014. godine 7 445
158. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o procedurama, uslovima, kriterijima i prioritetima za saniranje šteta nastalih djelovanjem prirodnih i drugih nesrea na podruju opine Tuzla 7 447
159. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-3038-2014) 7 448
160. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-3039-2014) 7 448
161. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-3040-2014) 7 449
162. Odluka o visini regresa za 2014. godinu 7 449 163. Odluka o davanju saglasnosti na odluku
Nadzornog odbora JP RPC Tuzla-Inkuba- tor „Lipnica“ d.o.o. Tuzla za imenovanje direktora preduzea 7 450
164. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Vrabac Ševkiji 7 450
165. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Durakovi Mevliji 7 450
12 Strana
broj Glasnika Strana
166. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Stanek Huremovi Margareti 7 451
167. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Jahi Fikretu 7 451
168. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, za uplatu neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za Mii Marka, Federalnom zavodu za penzijsko/ mirovinsko osiguranje 7 451
169. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Huki Ismaru 7 452
170. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Keroševi Ruici 7 452
171. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Divkovi Zorici 7 452
172. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Zuki Mini 7 453
173. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Tursi Nedadu 7 453
174. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Gogi Elmedini 7 454
175. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Bukvi Hasibi 7 454
176. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Mehmedovi Nejri 7 454
177. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Jakovljevi Verici 7 455
178. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Šerbei Jasmini 7 455
179. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Mandi Iliji 7 455
180. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Saletovi Refiku 7 456
181. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, ivi Edini 7 456
182. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Brki Sabini 7 456
183. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Selimovi Zinaidi 7 457
184. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Cvjetinovi Dragi 7 457
185. Odluka o prestanku stanja druge nesree – veliki poar 8 549
186. Odluka o obrazovanju Savjeta Opinskog naelnika Tuzla 8 549
187. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-3458-2014) 8 549
188. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-3459-2014) 8 550
189. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-3460-2014) 8 551
190. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-3838-2014) 8 551
191. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za iz- bor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Dom penzionera Tuzla i predsjednika i lanova Upravnog odbora Javne ustanove Gradski stadion „Tušanj“ Tuzla 8 551
192. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za utvrivanje prijedloga kandidata za pred- sjednika i dva lana nadzornih odbora Javnog preduzea SKPC „Mejdan“ d.o.o. Tuzla i JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Tuzla, iji je osniva Opina Tuzla 8 552
193. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ii Ramizu 8 552
194. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Šabanovi Mirsadu 8 552
195. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Stankovi Predragu 8 553
196. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Šehi Enisi 8 553
197. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Toki Mladenu 8 554
Strana 13
broj Glasnika Strana
198. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ivkovi Elmi 8 554
199. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Imamovi Faruku 8 554
200. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Hanki Ramizu 8 555
201. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Andri Iliji 8 555
202. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Beirovi Muneveri 8 555
203. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Hadi Almiru 8 556
204. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Halilovi Raziji 8 556
205. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Derviševi Majidi 8 556
206. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, ero Saidi 8 556
207. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Muminovi Ernisu 8 557
208. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Rami Sahbi 8 557
209. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Musi Saneli 8 558
210. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ljaji Jasminki 8 558
211. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Crvenom kriu/krstu Tuzla 8 558
212. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Mujkanovi Sabini 8 559
213. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, iak Devadi 8 559
214. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Hanki Mirsadi 8 560
215. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Simi Dragici 8 560
216. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, erimi Nermini 8 561
217. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Huki Ajki 8 561
218. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Dori Hajri 8 561
219. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Novali Refiku 8 562
220. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Zahirovi Galibu 8 562
221. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Bosanki Melihi 8 562
222. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Arifi Šabanu 8 563
223. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Beadani Verki 8 563
224. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Osmanovi Merhunisi 8 564
225. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ljalji Fadili 8 564
226. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Vrabac Lejli 8 564
227. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za pomo vlasnicima uništenih ili ošteenih stambenih zgrada na podruju opine Tu- zla 9 575
228. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Huremovi Emini 9 576
229. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, za uplatu neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za Mii Marka, Federalnom zavodu za penzijsko/ mirovinsko osiguranje 9 576
230. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Huri Šemsi 9 577
14 Strana
broj Glasnika Strana
231. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Paoi Azri 9 577
232. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Huri Miralemu 9 577
233. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2013. godinu, Zelenturovi Eldinu 9 578
234. Odluka o prestrukturiranju rashoda Budeta Opine Tuzla za period 1. 1. - 31. 12. 2014. godine 10 605
235. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-4243-2014) 10 606
236. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-4247-2014) 10 609
237. Odluka o izmjenama Odluke o odobravan- ju izdvajanja sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, za zdravstveno osiguranje i jednokratne novane pomoi za radnike JP „Direkcija za izgradnju“ Tuzla 10 610
238. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Meši Almi 10 610
239. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Deli Senadu 10 611
240. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Kuduzovi Mirsadu 10 611
241. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Sejrani Mirsadu 10 611
242. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Omerovi Hani 10 612
243. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Tomi Tunji 10 612
244. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Rami Mireli 10 612
245. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ibrišimovi Abdulahu 10 613
246. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Arapovi Šemsi 10 613
247. Odluka o postupku prijavljivanja i rješavanja nepravilnosti u radu Opine Tuzla 11 617
248. Odluka o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Fed- eralnog fonda za pomo nastradalim podrujima, vlasnicima uništenih stam- benih zgrada prirodnom nesreom i koji posjeduju odobrenje za graenje 11 620
249. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomo nastradalim podrujima od prirodne nesree na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na podruju opine Tuzla koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesree 11 623
250. Odluka o dodjeli novanih sredstava Federalnog fonda za pomo nastradalim podrujima, privrednim subjektima koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesree na podruju opine Tuzla 11 624
251. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-4883-2014) 11 625
252. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-4884-2014) 11 625
253. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Opine Tuzla za 2014. godinu (02-14-4885-2014) 11 626
254. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Avdi Izetu 11 626
255. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ferhatovi Safeti 11 627
256. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Rami Miralemu 11 627
257. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Demirovi Muameru 11 628
258. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Vanti Bahriji 11 628
259. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Gavri Ani 11 628
260. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Smreka Enizu 11 629
Strana 15
broj Glasnika Strana
261. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Vanti erimu 11 629
262. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Zahirovi Timei 11 629
263. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Juriši Zdravki 11 630
264. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Jahi Indiri 11 630
265. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Oki Nerminu 11 630
266. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Mujki Selmi 11 631
267. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Banovi Marinku 11 631
268. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Zabo Mladenu 11 632
269. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Pezi Emini 11 632
270. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Demirovi Adnanu 11 632
271. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ristanovi Cviji 11 633
272. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Husi Nuriji 11 633
273 Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ljaji Demailu 11 633
274. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Krasni Harizu 11 634
275. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Halilovi Bersidu 11 634
276. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Jašarevi Hajrudinu 11 634
277. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Suljagi Almiri 11 635
278. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Suljagi Zubejdi 11 635
279. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Hadi Nurdinu 11 636
280. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Begii Miralemu 11 636
281. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Kalesi-Tanki Senadi 11 636
282. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Vasi Miroslavi 11 637
283. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ikini Hazimu 11 637
284. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Švabi Draganu 11 637
285. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Omerovi Haši 11 638
286. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Udruenju veterana rata 1992.- 1995. lijeenih od PTSP-a „Steak“ Tuzla 11 638
287. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ivelji Anti 11 639
288. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Opinskom crvenom kriu Tuzla - za Rui Franju 11 639
289. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Kunosi Mirsadi 11 639
290. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Lovri Anti 11 640
291. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Bearevi Damiru 11 640
292. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Zoleti Enesi 11 640
293. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, apo Refiku 11 641
16 Strana
broj Glasnika Strana
294. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Habul Mersimi 11 641
295. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Hodi Nihadu 11 641
296. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Hanki Sofi Ersedini 11 642
297. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Subaši Munibi 11 642
298. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Kasumovi Zinki 11 642
299. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Saluhovi Vehidu 11 643
300. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Ivanovi Mati 11 643
301. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, Hurti Fatimi 11 643
302. Odluka o izmjenama Odluke o odobravan- ju izdvajanja sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, na ime finansijske pomoi, Lovri Anti 11 644
303. Odluka o izmjenama Odluke o odobravan- ju izdvajanja sredstava iz Tekue rezerve Budeta Opine Tuzla za 2014. godinu, na ime finansijske pomoi, Ikini Hazimu 11 644
RJEŠENJA
1. Rješenje o imenovanju mrtvozornika koji vrše utvrivanje nastupa smrti, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravs- tvene ustanove na podruju opine Tuzla za 2014. godinu 3 87
2. Rješenje o imenovanju Prvostepene disci- plinske komisije za voenje disciplinskog postupka zbog povrede slubene dunosti namještenika Opine Tuzla 6 420
3. Rješenje o imenovanju Radne grupe za razvoj preventivnih i alternativnih mjera iz oblasti maloljetnikog prestupništva na podruju opine Tuzla 6 420
4. Rješenje o imenovanju lana Komisije za odabir korisnika programa Sistem socijal- nog stanovanja u opini Tuzla (KIK) 6 421
5. Rješenje o razrješenju irija za dod- jelu nagrade „Meša Selimovi“ na 14. meunarodnim knjievnim susretima Cum grano salis 6 421
6. Rješenje o imenovanju irija za dod- jelu nagrade „Meša Selimovi“ na 14. meunarodnim knjievnim susretima Cum grano salis 6 422
7. Rješenje o imenovanju Tima za izradu propisa i akata i koordinaciju aktivnosti, vezanih za zbrinjavanje graana i pomo u obnovi i izgradnji stambenih zgrada zahvaenih prirodnom nesreom 8 565
8. Rješenje o formiranju Prvostepene komisije za provoenje javnog konkursa za ostvarivanje prava na dodjelu novanih sredstava za pomo vlasnicima uništenih ili ošteenih stambenih zgrada na podruju opine Tuzla 9 578
9. Rješenje o imenovanju Drugostepene komisije za rješavanje po prigovorima na odluke o dodjeli novanih sredstava za pomo vlasnicima uništenih ili ošteenih stambenih zgrada na podruju opine Tu- zla 9 579
10. Rješenje o formiranju Prvostepene komisije za provoenje javnog konkursa za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za pomo nastradalim podrujima, vlas- nicima uništenih stambenih zgrada pri- rodnom nesreom i koji posjeduju odo- brenje za graenje 11 644
11. Rješenje o formiranju Prvostepene komisije za provoenje javnog konkursa za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomo nastradalim podrujima od prirodne nesree na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na podruju opine Tuzla koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesree 11 644
12. Rješenje o formiranju Drugostepene komisije za rješavanje po prigovoru na pr- vostepenu odluku komisije za provoenje javnog konkursa za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za pomo nastradalim podrujima, vlasnicima uništenih stam- benih zgrada prirodnom nesreom i koji posjeduju odobrenje za graenje 11 645
Strana 17
broj Glasnika Strana
13. Rješenje o formiranju Drugostepene komisije za provoenje javnog konkursa za raspodjelu sredstava iz Federalnog fonda za pomo nastradalim podrujima od prirodne nesree na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na podruju opine Tuzla koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesree 11 647
14. Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika lana i sekretara Prvostepene komisija za provoenje javnog konkursa za ostvarivanje prava na dodjelu novanih sredstava za pomo vlasnicima uništenih ili ošteenih stambenih zgrada na podruju opine Tuzla 11 648
15. Rješenje o imenovanju Koordinacionog tima za realizaciju projekta izgradnje Poslovne zone Kreka Sjever u Tuzli 11 648
OSTALI AKTI OPINSKOG NAELNIKA TUZLA
1. Pravilnik o utvrivanju kriterija i postup- ka za dodjelu sredstava na ime ueša Opine Tuzla u razvoju primarne poljo- privredne proizvodnje 4 248
2. Pravilnik o utvrivanju kriterija za dod- jelu sredstava na ime podrške projekata iz oblasti poduzetništva na podruju opine Tuzla 4 252
3. Pravilnik o utvrivanju postupka i krit- erija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelat- nosti organizacijama civilnog društva na podruju opine Tuzla 6 422
4. Pravilnik o kriterijima i postupku dod- jele sredstava medijskim subjektima na podruju opine Tuzla 6 425
5. Pravilnik o blagajnikom poslovanju 6 427 6. Pravilnik o bliim kriterijima, postupku
i dokumentaciji neophodnoj za ostvari- vanje prava za dodjelu novanih sredstava i graevinskog materijala na ime pomoi vlasnicima uništenih ili ošteenih stam- benih zgrada na podruju opine Tuzla 9 569
7. Pravilnik o bliim kriterijima, postupku i dokumentaciji neophodnoj za ostvari- vanje prava za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Opine Tuzla licima s nastradalih podruja opine Tuzla 9 572
8. Pravilnik o nainu i uvjetima dodjele na privremeno korištenje raspoloivih zam- jenskih nekretnina kao nuni smještaj vlasnicima uništenih stambenih zgrada u prirodnoj nesrei na podruju opine Tu- zla 10 605
9. Uputstvo izmjeni i dopuni Uputstva o nainu pranjenja sredstava s depozitnog rauna Opine Tuzla 10 613
III AKTI SLUBE ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA OPINE TUZLA
1. Odluka o izmjeni Uputstva o izmjeni i proširenju postojeih i odreivanju novih zona parkiranja na podruju opine Tuzla 2 62
IV AKTI SLUBE ZA BUDET I FINANSIJE OPINE TUZLA
1. Registar budetskih korisnika Opine Tu- zla za 2015. godinu 6 428
V AKTI GRADSKOG VIJEA GRADA TUZLA
ODLUKE
1. STATUTARNA ODLUKA o organizac- iji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla 1 1
2. Odluka o peatu Grada Tuzla 1 4 3. Odluka o nainu izmirivanja novanih
obaveza u postupku izgranje individulanih stambenih objekata osobama kojima je trajno onemogueno korištenje nekretnina za stanovanje usljed prirodne nesree 2 9
4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa zbrinjavanja graana i pomoi u obnovi i izgradnji stambenih zgrada, zahvaenih prirodnom nesreom na podruju opine Tuzla 2 10
18 Strana
broj Glasnika Strana
5. Odluka o prijevremenom zatvaranju kredita Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine namjenjenog za izgradnju nadvonjaka na sjevernoj saobraajnici, dionica Paviljon - Dindi damija 2 10
6. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje lana Gradske izborne komisije Tuzla 2 11
7. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31-7305/13-I) 2 11
8. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/07-31-1712/14-I) 2 12
9. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti (01/08-31-5474/13-I) 2 12
10. Odluka o usvajanju Prostornog plana Grada Tuzla za period 2010.-2030. godine 3 105
11. Odluka o provoenju Prostornog plana Grada Tuzla za period 2010.-2030. godina 3 112
12. Odluka o izgradnji Poslovne zone Kreka Sjever u Tuzli 3 151
13. Odluka o raspisivanju Drugog javnog konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla licima s nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata 3 152
14. Odluka o o izvršavanju Budeta Grada Tuzla za 2015. godinu 4 233
15. Odluka o izmjenama i dopunama Budeta Grada Tuzla za period 1. 1. - 31. 12. 2014. godine 4 237
16. Odluka o nainu ostvarivanja ušteda u Gradu Tuzla 4 240
17. Odluka o davanju u zakup poljoprivred- nog zemljišta u vlasništvu drave na podruju Grada Tuzla 4 242
18. Odluka o davanju saglasnosti za zakljuenje sudske nagodbe 4 244
19. Odluka o imenovanju lana Gradske iz- borne komisije Tuzla 4 245
20. Odluka o odobravanju prodaje suvlasnikog dijela nekretnine 4 245
21. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-1) 4 245
22. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-2) 4 246
23. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-3) 4 246
24. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-4) 4 247
25. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-5) 4 248
26. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-6) 4 248
27. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-7) 4 249
28. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-8) 4 249
Strana 19
broj Glasnika Strana
29. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-9) 4 250
30. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-10) 4 251
31. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-11) 4 251
32. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-12) 4 252
33. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-13) 4 252
34. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-14) 4 253
35. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-15) 4 254
36. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-16) 4 254
37. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-17) 4 255
38. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-18) 4 255
39. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-19) 4 256
40. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-20) 4 257
41. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-21) 4 257
42. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-22) 4 258
20 Strana
broj Glasnika Strana
43. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-23) 4 258
44. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-24) 4 259
45. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-25) 4 260
46. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-26) 4 260
47. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-27) 4 261
48. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-28) 4 261
49. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-29) 4 262
50. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-30) 4 263
51. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-31) 4 263
52. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-32) 4 264
53. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-33) 4 264
54. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-34) 4 265
55. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-35) 4 265
56. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-36) 4 266
Strana 21
broj Glasnika Strana
57. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-37) 4 267
58. Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama po Prvom javnom konkur- su za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tu- zla, licima nastradalih podruja u svrhu izgradnje individualnog stambenog ob- jekta (01/07-31-7166-38) 4 267
RJEŠENJA
1. Rješenje o razrješenju lana Gradske iz- borne komisije Tuzla 2 12
2. Rješenje o razrješenju lana Komisije za informisanje Gradskog vijea Grada Tuzla 2 13
3. Rješenje o razrješenju lana Komisije za informisanje Gradskog vijea Grada Tuzla 2 13
4. Rješenje o razrješenju lana Komisije za predstavke i prijedloge Gradskog vijea Grada Tuzla 2 13
5. Rješenje o razrješenju lana Komisije za jednakopravnost polova Gradskog vijea Grada Tuzla 2 13
6. Rješenje o razrješenju predsjednika Savje- ta Mjesne zajednice Tušanj 2 14
7. Rješenje o razrješenju predsjednika Savje- ta Mjesne zajednice Branska Malta 2 14
8. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Branska Malta 2 14
9. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Mejdan 2 14
10. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Lipnica 2 15
11. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Mramor 2 15
12. Rješenje o imenovanju lana Komisije za predstavke i prijedloge Gradskog vijea Grada Tuzla 2 15
13. Rješenje o imenovanju lana Komisije za informisanje Gradskog vijea Grada Tuzla 2 15
14. Rješenje o imenovanju lana Komisije za informisanje Gradskog vijea Grada Tuzla 2 15
15. Rješenje o imenovanju lana Komisije za jednakopravnost polova Gradskog vijea Grada Tuzla 2 16
16. Rješenje o izboru predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Tušanj 2 16
17. Rješenje o izboru predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Branska Malta 2 16
18. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Branska Malta 2 16
19. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Mejdan 2 17
20. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Lipnica 2 17
21. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Mramor 2 17
22. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-8537/12) 2 18
23. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-1697/14) 2 18
24. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-4415/14) 2 19
25. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-4452/14) 2 19
26. Rješenje o odbijanju Zahtjeva za preuzimanje neizgraenog gradskog graevinskog zemljišta (01/08-31- 8143/13) 2 20
27. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/08-31-5723/12) 3 154
28. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/08-31-2241/13) 3 155
29. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/08-31-6819/13) 3 155
30. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-8197/13) 3 156
31. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-14/14) 3 156
32. Rješenje o utvrivanju prava vlasništva na gradskom graevinskom zemljištu (01/07-31-2109/14) 3 157
33. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Par Selo 4 268
34. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Par Selo 4 268
35. Rješenje o razrješenju predsjednika Savje- ta Mjesne zajednice Srednja Lipnica 4 268
22 Strana
broj Glasnika Strana
36. Rješenje o izboru predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Srednja Lipnica 4 269
37. Rješenje o razrješenju lana Savjeta Mjesne zajednice Srednja Lipnica 4 269
38. Rješenje o izboru lana Savjeta Mjesne zajednice Srednja Lipnica 4 269
ZAKLJUCI
OSTALI AKTI GRADSKOG VIJEA GRADA TUZLA
1. Izvještaj o izvršenju Budeta Opine Tu- zla za period 1. 1. - 30. 9. 2014. godine 2 22
2. Budet Grada Tuzla za period 1. 1. – 31. 12. 2015. godine 4 169
VI AKTI GRADONAELNIKA GRADA TUZLA
ODLUKE
1. Odluka o prestrukturiranju rashoda Budeta Grada Tuzla za period 1. 1. - 31. 12. 2014. godine 2 83
2. Odluka o uspostavljanju Programa postin- vesticione podrške ulagaima na podruju Grada Tuzla 2 86
3. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Grada Tuzla za 2014. godinu (02-14-5074-2014) 2 87
4. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Grada Tuzla za 2014. godinu (02-14-5230-2014) 2 88
5. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Udruenju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ 2 88
6. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Krasni Jeleni 2 88
7. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Hadi Ahmetu 2 89
8. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Muzar Almi 2 89
9. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Hasanovi Amiru 2 90
10. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Hirki Zehrudinu 2 90
11. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, za jednokratne novane pomoi za 8 radnika JP Direkcija za izgradnju Tu- zla 2 90
12. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Hirki Osmanu 2 91
13. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Dizdarevi Šejli 2 91
14. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Muminovi Emini 2 92
15. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Zahirovi Damiru 2 92
16. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Hadi Samiri 2 92
17. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Jankovi Elvedini 2 93
18. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Hadi Mireli 2 93
19. Odluka o prestrukturiranju rashoda Budeta Grada Tuzla za period 1. 1. - 31. 12. 2014. godine 3 159
20. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Grada Tuzla za 2014. godinu (02-14-5430-2014) 3 159
21. Odluka o usmjeravanju neplaniranih nam- jenskih sredstava u Budet Grada Tuzla za 2014. godinu (02-14-5431-2014) 3 160
Strana 23
broj Glasnika Strana
22. Odluka o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Fed- eralnog fonda za pomo nastradalim podrujima vlasnicima uništenih stam- benih objekata prirodnom nesreom na podruju Grada Tuzla 3 160
23. Odluka o redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31. 12. 2014. godine 3 163
24. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, EP Elektroprivredi BiH Sarajevo, Podrunica „Elektrodistribucija“ Tuzla i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla – za izgradnju Centra za autizam u naselju Bukinje 3 164
25. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Dervoz Muhamedu 3 164
26. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Cvjetinovi Nevenki 3 164
27. Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekue rezerve Budeta Grada Tuzla za 2014. godinu, Imamovi Mirsadu 3 165
28. Odluka o prestanku stanja prirodne nesree - poplave, klizišta i slijeganje zemljišta na podruju Grada Tuzla 4 270
29. Odluka o izmjeni Odluke o usmjeravan- ju neplaniranih namjenskih sredstava u Budet Grada Tuzla za 2014