of 148 /148
SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 2016. BROJ: 24 - Godina XXIV. Koprivnica, 30. prosinac 2016. ISSN 1333-6398 KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA 106. Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novinebroj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.), članka 3. Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županijebroj 7/13. i 17/14.) i članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županijebroj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst) Župan Koprivničko-križevačke županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke škole Koprivnica I. Daje se suglasnost na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke škole Koprivnica KLASA: 012-03/16-06/21, URBROJ: 2137-50-16-01, od 03. lipnja 2016. godine. II. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“. ŽUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE KLASA: 012-03/15-01/22 URBROJ: 2137/1-06/05-16-9 Koprivnica, 08. lipnja 2016. ŽUPAN: Darko Koren, ing. građ., v.r. AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU 3. Na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13 i 78/15), članka 15. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 64/08) i članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije donosi ODLUKU o upućivanju Strateške studije utjecaja Nacrta prijedloga Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. na okoliš s Nacrtom prijedloga Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. na javnu raspravu

SLUŽBENI GLASNIK - kckzz.hr

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK - kckzz.hr

BROJ: 24 - Godina XXIV. Koprivnica, 30. prosinac 2016. ISSN 1333-6398
KOPRIVNIKO- KRIEVAKA UPANIJA
AKTI UPANA
106. Na temelju lanka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.), lanka 3. Odluke o obavljanju osnivakih prava i obveza nad ustanovama kojima je osniva Koprivniko-krievaka upanija („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 7/13. i 17/14.) i lanka 55. Statuta Koprivniko-krievake upanije („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – proišeni tekst) upan Koprivniko-krievake upanije donosi
ZAKLJUAK o davanju suglasnosti na Prijedlog Statutarne
odluke o izmjenama i dopunama Statuta Obrtnike škole Koprivnica
I.
Daje se suglasnost na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Obrtnike škole Koprivnica KLASA: 012-03/16-06/21, URBROJ: 2137-50-16-01, od 03. lipnja 2016. godine.
II.
UPAN KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE
UPAN:
AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU
3. Na temelju lanka 166. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13 i 78/15), lanka 15. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 64/08) i lanka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivniko-krievake upanije donosi
ODLUKU
upanijske razvojne strategije Koprivniko-krievake upanije za razdoblje
2014.-2020. na javnu raspravu
I.
II. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira i provodi Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu u suradnji s nadlenim upravnim tijelom za zaštitu okoliša Koprivniko- krievake upanije.
III.
U svrhu provedbe javne rasprave Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu e najkasnije 8 (osam) dana prije poetka javne rasprave objaviti obavijest o javnoj raspravi na slubenoj internetskoj stranici Koprivniko -krievake upanije, www.kckzz.hr, oglasom u „Veernjem listu“ te na oglasnoj ploi Koprivniko- krievake upanije.
IV. Obavijest iz toke III. ove Odluke sadravati e naziv predmeta javne rasprave, datum poetka i datum završetka javne rasprave, mjesto i vrijeme javnog uvida, mjesto i vrijeme javnog izlaganja, nain na koji e javnost moi davati mišljenja, prijedloge i primjedbe, naziv tijela kojemu e i rok u kojemu e javnost moi dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe.
V. Javna rasprava i javni uvid u Studiju odrati e se u periodu od 27. prosinca 2016. do 27. sijenja 2017. godine. Tijekom trajanja javne rasprave javnosti e se osigurati javni uvid u Stratešku studiju i Netehniki saetak Strateške studije te Nacrt
prijedloga Strategije radnim danom od 8,00-14,00 sati u prostorijama Koprivniko-krievake upanije. Ne-tehniki saetak Strateške studije, Strateška Studija i Nacrt prijedloga Strategije bit e danom poetka javne rasprave dostupni javnosti na internetskim stranicama Koprivniko-krievake upanije (www.kckzz.hr).
VI. Za vrijeme trajanja javne rasprave odrati e se javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Strategije dana 18. sijenja (srijeda) 2017. u prostorijama Koprivniko-krievake upanije, Nemieva 5. Na javnom izlaganju osigurat e se nazonost i sudjelovanje predstavnika nadlenog tijela Koprivniko-krievake upanije, izraivaa Nacrta prijedloga Strategije i voditelja izrade Strateške studije.
VII. Tijekom javne rasprave, pisana mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:
upisivati u knjigu primjedbi izloenu na mjestu javnog uvida,
davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, dostaviti u pisanom obliku na adresu:
Koprivniko-krievaka upanija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Nemieva 5, 48 000 Koprivnica, zakljuno sa zadnjim danom javne rasprave.
Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, napisani itko i razumljivo te potpisani s adresom, nee se uzeti u razmatranje.
VIII. Ova Odluka biti e objavljena na slubenoj internetskoj stranici Koprivniko-krievake upanije i u Slubenom glasniku Koprivniko-krievake upanije
Proelnik: Marijan Štimac, dipl.oec., v.r.
OPINA ELEKOVEC AKTI OPINSKOG VIJEA
34. Na temelju lanka 39. Zakona o proraunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15) i lanka 31. Statuta Opine elekovec ("Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije" broj 9/09, 4/13. i 5/16), Opinsko vijee Opine elekovec na 27. sjednici odranoj 19. prosinca 2016. donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PRORAUNA OPINE ELEKOVEC ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
I. OPI DIO
lanak 1. U Proraunu Opine elekovec za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu ("Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije broj 14/15. i 16/16) (u daljnjem tekstu: Proraun) u lanku 1. mijenjaju se A. Raun prihoda i rashoda, B. Raun financiranja i C. Višak / manjak prihoda i primitaka, kako slijedi:
30. prosinac 2016. “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” Broj 24 - Stranica 3236
PLAN ZA 2016. POVEANJE / NOVI PLAN
GODINU SMANJENJE ZA 2016. GODINU
A. RAUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA 2.575.900,00 -138.300,00 2.437.600,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.879.250,00 99.850,00 1.979.100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 700.150,00 -238.150,00 462.000,00
-3.500,00 0,00 -3.500,00 RAZLIKA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA 0,00 0,00 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00
NETO ZADUIVANJE / FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00
C. VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE 3.500,00 3.500,00
VIŠAK /MANJAK + NETO ZADUIVANJE / FINANCIRANJE
lanak 2. U lanku 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvreni u Raunu prihoda i ras- hoda i Raunu financiranja u Proraunu mijenjaju se u: A. Raunu prihoda i rashoda i B. raunu financiranja, kako slijedi: A. RAUN PRIHODA I RASHODA
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 2.575.900,00 -138.300,00 2.437.600,00
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA 2.575.900,00 -138.300,00 2.437.600,00
0,00
6 Prihodi poslovanja 1.220.080,00 -19.480,00 1.200.600,00
61 Prihodi od poreza 1.220.080,00 -19.480,00 1.200.600,00
611 Porez i prirez na dohodak 1.140.000,00 -40.000,00 1.100.000,00
613 Porezi na imovinu 55.000,00 10.000,00 65.000,00
614 Porezi na robu i usluge 25.080,00 10.520,00 35.600,00
IZVOR 05 POMOI 597.820,00 -180.620,00 417.200,00
6 Prihodi poslovanja 597.820,00 -180.620,00 417.200,00
63 Pomoi iz inozemstva (darovnice) i unutar opeg prorauna 597.820,00 -180.620,00 417.200,00
633 Pomoi iz prorauna drugih prorauna 363.420,00 -87.420,00 276.000,00
634 Pomoi od izvanproraunskih korisnika 149.400,00 -8.200,00 141.200,00
638 Pomoi iz dravnog prorauna temeljem prijenosa EU sred. 85.000,00 -85.000,00 0,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 3.000,00 1.300,00 4.300,00
6 Prihodi poslovanja 3.000,00 1.300,00 4.300,00
64 Prihodi od imovine 3.000,00 1.300,00 4.300,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
641 Prihodi od financijske imovine 2.000,00 150,00 2.150,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.000,00 1.150,00 2.150,00
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 567.000,00 72.700,00 639.700,00
6 Prihodi poslovanja 567.000,00 72.700,00 639.700,00
64 Prihodi od imovine 567.000,00 72.700,00 639.700,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 567.000,00 72.700,00 639.700,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 -7.300,00 7.700,00
6 Prihodi poslovanja 15.000,00 -7.300,00 7.700,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim prop. 15.000,00 -7.300,00 7.700,00
651 Administrativne i upravne pristojbe 10.000,00 -7.000,00 3.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 5.000,00 -300,00 4.700,00
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 173.000,00 -4.900,00 168.100,00
6 Prihodi poslovanja 173.000,00 -4.900,00 168.100,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim prop. 173.000,00 -4.900,00 168.100,00
651 Administrativne i upravne pristojbe 24.500,00 -1.000,00 23.500,00
652 Prihodi po posebnim propisima 5.500,00 -900,00 4.600,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 143.000,00 -3.000,00 140.000,00
IZVOR 07 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOV. 0,00 0,00 0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00
711 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00
Stranica 3237 - Broj 24 “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” 30. prosinac 2016.
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
UKUPNO RASHODI I IZDACI 2.579.400,00 -138.300,00 2.441.100,00
RASHODI POSLOVANJA 1.879.250,00 99.850,00 1.979.100,00
3 Rashodi poslovanja 1.879.250,00 99.850,00 1.979.100,00
31 Rashodi za zaposlene 424.500,00 -9.600,00 414.900,00
311 Plae (bruto) 353.500,00 -7.800,00 345.700,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 8.500,00 -700,00 7.800,00
313 Doprinosi na plae 62.500,00 -1.100,00 61.400,00
32 Materijalni rashodi 736.600,00 85.350,00 821.950,00
321 Naknade troškova zaposlenima 32.700,00 3.600,00 36.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju 136.000,00 16.100,00 152.100,00
323 Rashodi za usluge 314.700,00 40.450,00 355.150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 253.200,00 25.200,00 278.400,00
34 Financijski rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00
343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00
36 Pomoi dane u inozemstvo i unutar ope drave 319.000,00 -13.700,00 305.300,00
363 Pomoi unutar opeg prorauna 4.000,00 4.300,00 8.300,00
366 Pomoi proraunskim korisnicima drugih prorauna 315.000,00 -18.000,00 297.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osig. i dr. nak 87.150,00 -2.500,00 84.650,00
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna 87.150,00 -2.500,00 84.650,00
38 Ostali rashodi 305.000,00 40.300,00 345.300,00
381 Tekue donacije 265.000,00 -9.700,00 255.300,00
382 Kapitalne donacije 40.000,00 0,00 40.000,00
386 Kapitalne pomoi 0,00 50.000,00 50.000,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.150,00 -238.150,00 462.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 685.150,00 -243.150,00 442.000,00
421 Graevinski objekti 410.050,00 -217.200,00 192.850,00
422 Postrojenja i oprema 2.600,00 6.900,00 9.500,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 272.500,00 -32.850,00 239.650,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.000,00 5.000,00 20.000,00
451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 15.000,00 5.000,00 20.000,00
B. RAUN FINANCIRANJA
PLAN ZA 2016. GODINU
8 Primici od financijske imovine i zaduivanja 0,00 0,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00
II. POSEBNI DIO
lanak 3. U lanku 3. svota "2.579.400,00" zamjenjuje se svotom "2.441.100,00" te se provode izmjene i dopune ras- hoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i programima u Posebnom dijelu Prorauna kako slijedi
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
UKUPNO RASHODI I IZDACI 2.579.400,00 -138.300,00 2.441.100,00
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIKO I IZVRŠNO TIJELO OPINE 227.000,00 5.450,00 232.450,00
GLAVA 00101 PREDSTAVNIKO I IZVRŠNO TIJELO OPINE 227.000,00 5.450,00 232.450,00
PROGRAM 1001 RAD PREDSTAVNIKOG I IZVRŠNOG TIJELA 227.000,00 5.450,00 232.450,00
Funkcijska klasifikacija 01 Ope javne usluge 227.000,00 5.450,00 232.450,00
A100101 Redovna djelatnost 135.000,00 17.850,00 152.850,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 135.000,00 17.850,00 152.850,00
3 Rashodi poslovanja 135.000,00 17.850,00 152.850,00
32 Materijalni rashodi 135.000,00 17.850,00 152.850,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 9.850,00 19.850,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 8.000,00 133.000,00
A100102 Rad politikih stranaka 12.000,00 -500,00 11.500,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 -500,00 11.500,00
30. prosinac 2016. “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” Broj 24 - Stranica 3238
3 Rashodi poslovanja 12.000,00 -500,00 11.500,00
38 Ostali rashodi 12.000,00 -500,00 11.500,00
381 Tekue donacije 12.000,00 -500,00 11.500,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 -8.000,00 22.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 -8.000,00 22.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 -8.000,00 22.000,00
381 Tekue donacije 30.000,00 -8.000,00 22.000,00
A100104 Izbori 50.000,00 -3.900,00 46.100,00
IZVOR 05 POMOI 50.000,00 -3.900,00 46.100,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 -3.900,00 46.100,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 -3.900,00 46.100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 -3.900,00 46.100,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.352.400,00 -143.750,00 2.208.650,00
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.352.400,00 -143.750,00 2.208.650,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST 502.500,00 -8.800,00 493.700,00
Funkcijska klasifikacija 01 Ope javne usluge 502.500,00 -8.800,00 493.700,00
A 100201 Redovna djelatnost 502.500,00 -8.800,00 493.700,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 207.500,00 -1.700,00 205.800,00
3 Rashodi poslovanja 207.500,00 -1.700,00 205.800,00
31 Rashodi za zaposlene 207.500,00 -1.700,00 205.800,00
311 Plae bruto 171.500,00 -1.300,00 170.200,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 -700,00 4.300,00
313 Doprinosi na plae 31.000,00 300,00 31.300,00
IZVOR 05 POMOI 150.000,00 -7.400,00 142.600,00
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 -7.400,00 142.600,00
31 Rashodi za zaposlene 150.000,00 -7.400,00 142.600,00
311 Plae bruto 126.000,00 -6.000,00 120.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 0,00 2.000,00
313 Doprinosi na plae 22.000,00 -1.400,00 20.600,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 127.000,00 -12.400,00 114.600,00
3 Rashodi poslovanja 127.000,00 -12.400,00 114.600,00
32 Materijalni rashodi 127.000,00 -12.400,00 114.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 2.000,00 27.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 65.000,00 -6.400,00 58.600,00
323 Rashodi za usluge 33.000,00 -6.000,00 27.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 -2.000,00 2.000,00
IZVOR 05 POMOI 7.000,00 1.500,00 8.500,00
3 Rashodi poslovanja 7.000,00 1.500,00 8.500,00
32 Materijalni rashodi 7.000,00 1.500,00 8.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 1.500,00 8.500,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 11.000,00 11.200,00 22.200,00
3 Rashodi poslovanja 11.000,00 4.300,00 15.300,00
34 Financijski rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00
343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00
36 Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna 4.000,00 4.300,00 8.300,00
363 Tekue pomoi unutar opeg prorauna 4.000,00 4.300,00 8.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 6.900,00 6.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 6.900,00 6.900,00
422 Postrojenja i oprema 0,00 6.900,00 6.900,00
PROGRAM 1003 PROSTORNO UREENJE I UNAPREENJE STA- NOVANJA 128.000,00 -11.600,00 116.400,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapreenja stanovanja i zajed- nice 128.000,00 -11.600,00 116.400,00
K100301 Izrada PUR-a 85.000,00 -11.600,00 73.400,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 0,00 33.150,00 33.150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 33.150,00 33.150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 33.150,00 33.150,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 33.150,00 33.150,00
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 85.000,00 -44.750,00 40.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 -44.750,00 40.250,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 -44.750,00 40.250,00
Stranica 3239 - Broj 24 “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” 30. prosinac 2016.
426 Nematerijalna proizvedena imovina 85.000,00 -44.750,00 40.250,00
T100301 Izrada registra nerazvrstanih cesta 43.000,00 0,00 43.000,00
IZVOR 05 POMOI 43.000,00 0,00 43.000,00
3 Rashodi poslovanja 43.000,00 0,00 43.000,00
32 Materijalni rashodi 43.000,00 0,00 43.000,00
323 Rashodi za usluge 43.000,00 0,00 43.000,00
0,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapreenja stanovanja i zajed- nice 33.500,00 5.200,00 38.700,00
T100401 Odravanje objekata u vlasništvu opine 11.000,00 200,00 11.200,00
IZVOR O1 OPI PRIHODI I PRIMICI 11.000,00 200,00 11.200,00
3 Rashodi poslovanja 11.000,00 200,00 11.200,00
32 Materijalni rashodi 11.000,00 200,00 11.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 500,00 1.500,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 -300,00 9.700,00
K100401 Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Opine - vodovod - sportski Imbriovec 15.000,00 5.000,00 20.000,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 5.000,00 20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 5.000,00 20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.000,00 5.000,00 20.000,00
451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 15.000,00 5.000,00 20.000,00
T100402 Energetsko certificiranje objekata u vlasništvu opine 7.500,00 0,00 7.500,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 7.500,00 0,00 7.500,00
3 Rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 7.500,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
32 Materijalni rashodi 7.500,00 0,00 7.500,00
323 Rashodi za usluge 7.500,00 0,00 7.500,00
PROGRAM 1005 ODRAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 321.300,00 20.700,00 342.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapreenja zajednice i stano- vanja 321.300,00 20.700,00 342.000,00
A100501 Odravanje i potrošnja javne rasvjete 78.000,00 -2.700,00 75.300,00
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 78.000,00 -2.700,00 75.300,00
3 Rashodi poslovanja 78.000,00 -2.700,00 75.300,00
32 Materijalni rashodi 78.000,00 -2.700,00 75.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 0,00 50.000,00
323 Rashodi za usluge 28.000,00 -2.700,00 25.300,00
A100502 Odravanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 81.000,00 3.600,00 84.600,00
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 81.000,00 3.600,00 84.600,00
3 Rashodi poslovanja 81.000,00 3.600,00 84.600,00
32 Materijalni rashodi 81.000,00 3.600,00 84.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 23.000,00 23.000,00
323 Rashodi za usluge 81.000,00 -19.400,00 61.600,00
A100503 Odravanje javnih površina i groblja 150.300,00 31.800,00 182.100,00
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.300,00 31.800,00 182.100,00
3 Rashodi poslovanja 147.700,00 31.800,00 179.500,00
31 Rashodi za zaposlene 67.000,00 -500,00 66.500,00
311 Plae (bruto) 56.000,00 -500,00 55.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.500,00 0,00 1.500,00
313 Doprinosi na plae 9.500,00 0,00 9.500,00
32 Materijalni rashodi 80.700,00 32.300,00 113.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 700,00 100,00 800,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
GODINU POVEANJE/ SMANJENJE
322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 -1.000,00 19.000,00
323 Rashodi za usluge 60.000,00 33.200,00 93.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.600,00 0,00 2.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.600,00 0,00 2.600,00
422 Postrojenja i oprema 2.600,00 0,00 2.600,00
A100504 Odvodnja atmosferskih voda 12.000,00 -12.000,00 0,00
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 12.000,00 -12.000,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 12.000,00 -12.000,00 0,00
32 Materijalni rashodi 12.000,00 -12.000,00 0,00
323 Rashodi za usluge 12.000,00 -12.000,00 0,00
30. prosinac 2016. “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” Broj 24 - Stranica 3240
PROGRAM 1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 600.550,00 -150.950,00 449.600,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapreenja zajednice i stano- vanja 600.550,00 -150.950,00 449.600,00
K100602 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - projekt 2. 200.000,00 -191.250,00 8.750,00
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 120.000,00 -111.250,00 8.750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 -111.250,00 8.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 -111.250,00 8.750,00
421 Graevinski objekti 120.000,00 -120.000,00 0,00
426 Ceste projektna dokumentacija 0,00 8.750,00 8.750,00
IZVOR 05 POMOI 80.000,00 -80.000,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 -80.000,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 -80.000,00 0,00
421 Graevinski objekti 80.000,00 -80.000,00 0,00
K100605 Adaptacija zgrade Opine 22.500,00 0,00 22.500,00
IZVOR 05 POMOI 11.250,00 0,00 11.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.250,00 0,00 11.250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.250,00 0,00 11.250,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
426 Nematerijalna proizvedena imovina 11.250,00 0,00 11.250,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 0,00 0,00 0,00
0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.250,00 0,00 11.250,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 11.250,00 0,00 11.250,00
K100606 Kanalizacija 13.000,00 37.000,00 50.000,00
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 13.000,00 37.000,00 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.000,00 -13.000,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.000,00 -13.000,00 0,00
421 Graevinski objekti 13.000,00 -13.000,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 0,00 50.000,00 50.000,00
386 Kapitalne pomoi 0,00 50.000,00 50.000,00
K100607 Izgradnja djejeg igrališta - kod crkve 79.000,00 3.750,00 82.750,00
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 47.000,00 3.750,00 50.750,00
3 Rashodi poslovanja 750,00 18.750,00 19.500,00
32 Materijalni rashodi 750,00 18.750,00 19.500,00
323 Rashodi za usluge 750,00 18.750,00 19.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 46.250,00 -15.000,00 31.250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 46.250,00 -15.000,00 31.250,00
421 Graevinski objekti 0,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 46.250,00 -15.000,00 31.250,00
IZVOR 05 POMOI 32.000,00 0,00 32.000,00
3 Rashodi poslovanja 750,00 0,00 750,00
32 Materijalni rashodi 750,00 0,00 750,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
323 Rashodi za usluge 750,00 0,00 750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 31.250,00 0,00 31.250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 31.250,00 0,00 31.250,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 31.250,00 0,00 31.250,00
K100613 Izgradnja djejeg igrališta - EKO ZONA 89.000,00 3.750,00 92.750,00
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 52.000,00 3.750,00 55.750,00
3 Rashodi poslovanja 750,00 18.750,00 19.500,00
32 Materijalni rashodi 750,00 18.750,00 19.500,00
323 Rashodi za usluge 750,00 18.750,00 19.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 51.250,00 -15.000,00 36.250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 51.250,00 -15.000,00 36.250,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 51.250,00 -15.000,00 36.250,00
IZVOR 05 POMOI 37.000,00 0,00 37.000,00
3 Rashodi poslovanja 750,00 0,00 750,00
32 Materijalni rashodi 750,00 0,00 750,00
323 Rashodi za usluge 750,00 0,00 750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 36.250,00 0,00 36.250,00
42 Radhodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36.250,00 0,00 36.250,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 36.250,00 0,00 36.250,00
K100612 Izgradnja ograde oko groblja u Imbriovcu 197.050,00 -4.200,00 192.850,00
Stranica 3241 - Broj 24 “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” 30. prosinac 2016.
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 118.830,00 -2.080,00 116.750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 118.830,00 -2.080,00 116.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 118.830,00 -2.080,00 116.750,00
421 Graevinski objekti 118.830,00 -2.080,00 116.750,00
IZVOR 05 POMOI 78.220,00 -2.120,00 76.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 78.220,00 -2.120,00 76.100,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 78.220,00 -2.120,00 76.100,00
421 Graevinski objekti 78.220,00 -2.120,00 76.100,00
PROGRAM 1007 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 69.200,00 23.100,00 92.300,00
Funkcijska klasifikacija 05 zaštita okoliša 69.200,00 23.100,00 92.300,00
A100701 Sanacija odlagališta 69.200,00 23.100,00 92.300,00
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 69.200,00 23.100,00 92.300,00
3 Rashodi poslovanja 69.200,00 23.100,00 92.300,00
32 Materijalni rashodi 69.200,00 23.100,00 92.300,00
323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.200,00 23.100,00 92.300,00
PROGRAM 1008 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 315.000,00 -18.000,00 297.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 315.000,00 -18.000,00 297.000,00
A100801 Djeji vrti "Vrapi" Drnje 290.000,00 -18.000,00 272.000,00 IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 290.000,00 -18.000,00 272.000,00
3 Rashodi poslovanja 290.000,00 -18.000,00 272.000,00
36 Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna 290.000,00 -18.000,00 272.000,00
366 Pomoi proraunskim korisnicima drugih prorauna 290.000,00 -18.000,00 272.000,00 K100801 Dogradnja kuhinje na djejem vrtiu 0,00 0,00 0,00
IZVOR 05 POMOI 0,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 0,00 0,00 0,00
Aktivnost: A100802 Osnovna škola M.P. Miškina elekovec 25.000,00 0,00 25.000,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 25.000,00 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 25.000,00
36 Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna 25.000,00 0,00 25.000,00 366 Pomoi proraunskim korisnicima drugih prorauna 25.000,00 0,00 25.000,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
GODINU POVEANJE/ SMANJENJE
PROGRAM 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 72.000,00 0,00 72.000,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost 72.000,00 72.000,00
A100901 Redovna djelatnost DVD-a 65.000,00 0,00 65.000,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 65.000,00 0,00 65.000,00 3 Rashodi poslovanja 65.000,00 0,00 65.000,00
38 Ostali rashodi 65.000,00 0,00 65.000,00
381 Tekue donacije 65.000,00 0,00 65.000,00
382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00
A100902 Civilna zaštita 5.000,00 0,00 5.000,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00
A100903 HGSS - Bjelovar 2.000,00 0,00 2.000,00 IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 0,00 2.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00
38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00
381 Tekue donacije 2.000,00 0,00 2.000,00
PROGRAM 1010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 90.000,00 0,00 90.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura, religija 90.000,00 0,00 90.000,00
A101001 Redovna djelatnost sportskih klubova i društava 90.000,00 0,00 90.000,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00 0,00 90.000,00
3 Rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 90.000,00
38 Ostali rashodi 90.000,00 0,00 90.000,00 381 Tekue donacije 90.000,00 0,00 90.000,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
GODINU POVEANJE/ SMANJENJE
PROGRAM 1011 PROMICANJE KULTURE 88.000,00 0,00 88.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura, religija 88.000,00 0,00 88.000,00
30. prosinac 2016. “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” Broj 24 - Stranica 3242
A101101 Redovna djelatnost udruga i društava u kulturi 48.000,00 0,00 48.000,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 48.000,00 0,00 48.000,00
3 Rashodi poslovanja 48.000,00 0,00 48.000,00
38 Ostali rashodi 48.000,00 0,00 48.000,00
381 Tekue donacije 48.000,00 0,00 48.000,00
A101102 Vjerske zajednice 40.000,00 0,00 40.000,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 -40.000,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 -40.000,00 0,00
38 Ostali rashodi 40.000,00 -40.000,00 0,00
382 Kapitalne donacije 40.000,00 -40.000,00 0,00
IZVOR 04 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 40.000,00 40.000,00 38 Ostali rashodi 0,00 40.000,00 40.000,00
382 Kapitalne donacije 0,00 40.000,00 40.000,00
PROGRAM 1012 ZDRAVSTVO 27.200,00 300,00 27.500,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo 27.200,00 300,00 27.500,00
A101201 Deratizacija i dezinsekcija 14.700,00 300,00 15.000,00 IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 14.700,00 300,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 14.700,00 300,00 15.000,00
32 Materijalni rashodi 14.700,00 300,00 15.000,00
323 Rashodi za usluge 14.700,00 300,00 15.000,00
0,00 A101202 Higijeniarska sluba 12.500,00 0,00 12.500,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 12.500,00 0,00 12.500,00
3 Rashodi poslovanja 12.500,00 0,00 12.500,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
NOVI PLAN ZA 2016. GODINU
32 Materijalni rashodi 12.500,00 0,00 12.500,00 323 Rashodi za usluge 12.500,00 0,00 12.500,00
PROGRAM 1013 SOCIJALNA SKRB 105.150,00 -3.700,00 101.450,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 105.150,00 -3.700,00 101.450,00
A101301 Financiranje troškova gerontodomaice 5.000,00 0,00 5.000,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 5.000,00 0,00 5.000,00
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna 5.000,00 0,00 5.000,00
A101302 Pomo za ogrijev 17.000,00 -6.500,00 10.500,00
IZVOR 05 POMOI 17.000,00 -6.500,00 10.500,00 3 Rashodi poslovanja 17.000,00 -6.500,00 10.500,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 17.000,00 -6.500,00 10.500,00
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna 17.000,00 -6.500,00 10.500,00
A101303 Sufinanciranje prehrane uenika slabijeg im. Stanja 17.500,00 -7.000,00 10.500,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 17.500,00 -7.000,00 10.500,00
3 Rashodi poslovanja 17.500,00 -7.000,00 10.500,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 17.500,00 -7.000,00 10.500,00
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna 17.500,00 -7.000,00 10.500,00
A101304 Potpore rod. odr. kat. za sufinanciranje boravka djece u vrtiu 10.000,00 1.000,00 11.000,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 1.000,00 11.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 1.000,00 11.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 1.000,00 11.000,00
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna 10.000,00 1.000,00 11.000,00
Raz- red
Sku- pina
Pod- skup
PLAN ZA 2016. GODINU
A101305 Nabava djejih darova 10.000,00 0,00 10.000,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 0,00 10.000,00
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna 10.000,00 0,00 10.000,00
A101306 Naknada za novoroeno dijete 7.000,00 2.000,00 9.000,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 2.000,00 9.000,00
Stranica 3243 - Broj 24 “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” 30. prosinac 2016.
3 Rashodi poslovanja 7.000,00 2.000,00 9.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.000,00 2.000,00 9.000,00
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna 7.000,00 2.000,00 9.000,00
A101307 Akcija "Sigurno u prometu" 650,00 0,00 650,00 IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 650,00 0,00 650,00
3 Rashodi poslovanja 650,00 0,00 650,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 650,00 0,00 650,00
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna 650,00 0,00 650,00
A101308 Ostale naknade iz prorauna u naravi 20.000,00 8.000,00 28.000,00
IZVOR 01 OPI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 8.000,00 28.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 8.000,00 28.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 8.000,00 28.000,00
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna 20.000,00 8.000,00 28.000,00
0,00
3 Rashodi poslovanja 18.000,00 -1.200,00 16.800,00
38 Ostali rashodi 18.000,00 -1.200,00 16.800,00
381 Tekue donacije 18.000,00 -1.200,00 16.800,00
lanak 4. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Opine elekovec za 2016. godinu sastavni su dio ovih Izmjena i dopuna Prorauna i nalaze se u njegovom prilogu. III. ZAVRŠNA ODREDBA
lanak 5.
Ove Izmjene i dopune Prorauna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Slubenom glasniku Koprivniko-krievake upanije".
OPINSKO VIJEE OPINE ELEKOVEC
PREDSJEDNIK: Slavko Kadija, v.r.
35. Na temelju lanka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i lanka 31. Statuta Opine elekovec („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 9/09, 4/13. i 5/16), Opinsko vijee Opine elekovec na 27. sjednici odranoj 19. prosinca 2016. donijelo je
PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba
u djelatnosti predškolskog odgoja na podruju Opine elekovec u 2016. godini
I. U Programu javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na podruju Opine elekovec u 2016. godini („Slubeni glasnik Koprivniko- krievake upanije“ broj 14/15) (u daljnjem tekstu: Program) toka IV. mijenja se i glasi:
„Za ostvarivanje javnih potreba iz toke II. ovog Programa planiraju se sredstva u Proraunu u ukupnoj svoti 272.000,00 kuna, a rasporeuju se za potrebe „Vrapi“ djejeg vrtia Drnje, Podrunice „Iskrica“ elekovec.“.
II. Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Slubenom glasniku Koprivniko- krievake upanije“.
OPINSKO VIJEE OPINE ELEKOVEC
PREDSJEDNIK: Slavko Kadija, v.r.
36. Na temelju lanka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 99/15. i 52/16) i lanka 31. Statuta Opine elekovec („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 9/09, 4/13. i 5/16), Opinsko vijee Opine elekovec na 27. sjednici odranoj 19. prosinca 2016. donijelo je
PLAN o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na podruju Opine elekovec u 2016. godini
I. U Planu javnih potreba u socijalnoj skrbi na podruju Opine elekovec u 2016. godini („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 14/15) (u daljnjem tekstu: Plan) toka IV. mijenja se i glasi: „Za javne potrebe iz toke II. ovog Plana osiguravaju se sredstva u Proraunu Opine
30. prosinac 2016. “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” Broj 24 - Stranica 3244
elekovec za 2016. godinu u svoti 90.950,00 kuna i u Proraunu Koprivniko-krievake upanije za 2016. godinu u svoti 11.400,00 kuna, sveukupno u svoti 102.350,00 kuna, te se rasporeuju:
za financiranje troškova gerontodomaice 5.000,00 kuna,
za dodjelu djejih darova 10.000,00 kuna, za sufinanciranje troškova prehrane uenika
10.500,00 kuna, za pomo za ogrjev 11.400,00 kuna, za potpore roditeljima odreenih kategorija
11.000,00 kuna, za naknade za novoroeno dijete
9.000,00 kuna, za akciju „Sigurno u prometu“ 650,00 kuna, za ostale naknade iz Prorauna
11.000,00 kuna, za podmirenje troškova stanovanja
17.000,00 kuna, za socijalnu skrb kroz udruge graana
16.800,00 kuna.“.
II. Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Slubenom glasniku Koprivniko- krievake upanije“.
OPINSKO VIJEE OPINE ELEKOVEC
PREDSJEDNIK: Slavko Kadija, v.r.
37. Na temelju lanka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - proišeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15) i lanka 31. Statuta Opine elekovec („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 9/09, 4/13. i 5/16), Opinsko vijee Opine elekovec na 27. sjednici odranoj 19. prosinca 2016. donijelo je
PROGRAM o izmjeni Programa odravanja komunalne
infrastrukture na podruju Opine elekovec u 2016. godini
I.
U Programu odravanja komunalne infrastrukture na podruju Opine elekovec u 2016. godini („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 14/15 i 16/16) (u daljnjem tekstu: Program) toka II. mijenja se i glasi: „Za odravanje komunalne infrastrukture u 2016. godini za komunalne djelatnosti iz toke I. ovog Programa predviena su sredstva u Proraunu u iznosu 282.800,00 kuna.
1. Odravanje javnih površina i groblja u svoti 125.400,00 kuna 1.1. Košnja trave prema potrebi, odravanje zelenila
te zamjena dotrajalih sadnica, kupnja i odravanje klupa za odmor, išenje autobusnih stajališta, odvoz smea prema potrebi u svoti 122.800,00 kuna,
1.2. Nabava opreme u svoti 2.600,00 kuna. 2. Odravanje nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva u svoti 84.600,00 kuna 2.1. Tekue odravanje nerazvrstanih cesta obuhva-
a nasipavanje šljunkom i razgrtanje grederom prema potrebi na nerazvrstanim cestama 2. kategorije koje se vode pod oznakama EL-NC -2001 do EL-NC-2013 i nerazvrstanim cestama 3. kategorije koje se vode pod oznakama EL- NC-3001 do EL-NC-3087, u svoti 77.300,00 kuna,
2.2. Zimsko odravanje, išenje snijega prema po- trebi nerazvrstanih cesta 1. kategorije koje se vode pod oznakama EL-NC-1001 do EL-NC- 1024, u svoti 7.300,00 kuna.
3. Odravanje i potrošnja javna rasvjete u svoti 72.800,00 kuna 3.1. Odravanje javne rasvjete, popravak i zamjena
rasvjetnih tijela po potrebi u svoti 25.300,00 kuna,
3.2. Podmirivanje troškova elektrine energije za javnu rasvjetu u svoti 47.500,00 kuna.“.
II.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Slubenom glasniku Koprivniko- krievake upanije“.
OPINSKO VIJEE OPINE ELEKOVEC
PREDSJEDNIK: Slavko Kadija, v.r.
38. Na temelju lanka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - proišeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15) i lanka 31. Statuta Opine elekovec („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 9/09, 4/13. i 5/16), Opinsko vijee Opine elekovec na 27. sjednici odranoj 19. prosinca 2016. donijelo je
PROGRAM o izmjenama Programa gradnje objekata i
ureaja komunalne infrastrukture na podruju Opine elekovec u 2016. godini
Stranica 3245 - Broj 24 “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” 30. prosinac 2016.
I. U Programu gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture na podruju Opine elekovec u 2016. godini („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 14/15 i 16/16) (u daljnjem tekstu: Program) toka III. mijenja se i glasi:
„1. NERAZVRSTANE CESTE 1.1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta – projekt 2 8.750,00 kuna,
UKUPNO: 8.750,00 kuna.
2. JAVNE POVRŠINE 2.1.Adaptacija zgrade Opine 22.500,00 kuna, 2.2. Izgradnja djejeg igrališta kod Crkve 82.750,00 kuna, 2.3. Izgradnja djejeg igrališta Eko zona 92.750,00 kuna, UKUPNO: 198.000,00 kuna.
3. GROBLJA 3.1. Izgradnja ograde oko groblja u Imbriovcu 192.850,00 kuna, UKUPNO: 192.850,00 kuna.
SVEUKUPNO: 399.600,00 kuna.“.
Toka V. mijenja se i glasi: „Za financiranje ostvarivanja utvrenog Programa procijenjenim troškovima utvruju se financijska sredstva prema izvorima u sljedeim svotama:
1. Iz Prorauna Opine elekovec:
(komunalni doprinos, šumski doprinos, naknada za koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti, prihod od nefinancijske imovine) 243.250,00 kuna,
2. Iz Prorauna Koprivniko-krievake upanije: 156.350,00 kuna,
UKUPNO: 399.600.00 kuna.“.
III. Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Slubenom glasniku Koprivniko- krievake upanije“.
OPINSKO VIJEE OPINE ELEKOVEC
PREDSJEDNIK: Slavko Kadija, v.r.
39. Na temelju lanka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12. i 143/13) i lanka 31. Statuta Opine elekovec („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 9/09, 4/13. i 5/16), Opinsko vijee Opine elekovec na 27. sjednici odranoj 19. prosinca 2016. donijelo je
PROGRAM o izmjenama Programa o namjenskom korištenju
sredstava naknade za zadravanje nezakonito izgraenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
I.
U Programu o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadravanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru za 2016. godinu („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 14/15) (u daljnjem tekstu: Program) u toki II. brojka „30.000,00“ zamjenjuje se brojkom „65.000,00“.
II. U toki III., stavku 1., alineja 1. mijenja se i glasi: „ – izgradnju ograde oko groblja u naselju Imbriovec“.
III. Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Slubenom glasniku Koprivniko- krievake upanije“.
OPINSKO VIJEE OPINE ELEKOVEC
PREDSJEDNIK: Slavko Kadija, v.r.
40. Na temelju lanka 31. Statuta Opine elekovec („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 9/09, 4/13. i 5/16), Opinsko vijee Opine elekovec na 27. sjednici odranoj 19. prosinca 2016. donijelo je
ODLUKU o stavljanju izvan snage Program utroška
sredstava šumskog doprinosa na podruju Opine elekovec u 2016. godini
I.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Program utroška sredstava šumskog doprinosa na podruju Opine elekovec u 2016. godini („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 14/15).
30. prosinac 2016. “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” Broj 24 - Stranica 3246
II. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Slubenom glasniku Koprivniko- krievake upanije“.
OPINSKO VIJEE OPINE ELEKOVEC
PREDSJEDNIK: Slavko Kadija, v.r.
OPINA FERDINANDOVAC AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NOMRATIVNU DJELATNOST
OPINSKOG VIJEA
54. Na temelju lanka 43. Statuta Opine Ferdinandovac („Slubeni glasnik Koprivniko- krievake upanije“ broj 6/13) i lanka 35. Poslovnika Opinskog vijea Opine Ferdinandovac („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije“ broj 15/09. i 6/13) Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Opinskog vijea Opine Ferdinandovac na 5. sjednici, odranoj 19. studenoga 2016. godine, utvrdio je proišeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana ureenja Opine Ferdinandovac koji sadri: Odluku o donošenju Prostornog plana ureenja Opine Ferdinandovac („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije” broj 6/07), Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana ureenja Opine Ferdinandovac („Slubeni glasnik Koprivniko -krievake upanije” broj 9/14) i Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana ureenja Opine Ferdinandovac („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije” broj 16/16) u kojima je naznaeno vrijeme njihovog stupanja na snagu. KLASA: 350-02/15-01/01 URBROJ: 2137/15-16-62 Ferdinandovac, 29. prosinca 2016.
PREDSJEDNIK: Milan Kolar, v.r.
(proišeni tekst) I. OPE ODREDBE
lanak 1. Odlukom o donošenju Prostornog plana ureenja Opine Ferdinandovac („Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije” broj 6/07, 9/14. i 16/16) donosi se proišeni tekst Prostornog plana ureenja Opine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Prostorni plan).
lanak 2.
Prostorni plan sadri sljedee sastavne dijelove:
A) TEKSTUALNI DIO: I. OPE ODREDBE II. ODREDBE ZA PROVOENJE III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE B) GRAFIKI DIO: I. Kartografski prikazi: 1. Korištenje i namjena površina M 1:25.000 2.1. Infrastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije M 1:25.000 2.2. Infrastrukturni sustavi – Energetski sustavi M 1:25.000 2.3. Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski
sustavi M 1:25.000 3. Uvjeti za korištenje, ureenje i zaštitu prostora M 1:25.000 Graevinska podruja naselja: 4.1. Brodi M 1:5.000 4.2.1. Ferdinandovac – središnji dio naselja M 1:5.000 4.2.2. Ferdinandovac – Tolnica M 1:5.000 4.2.3. Ferdinandovac – Trepe, Pavlanci M 1:5.000 4.2.4. Ferdinandovac – Lepa Greda M 1:5.000 4.2.5. Ferdinandovac – Laz M 1:5.000 II. Grafiki prilozi – kartogrami 1. Nerazvrstane ceste M 1: 35.000 2. Konjike staze, biciklistike staze i pouna staza
Lepa Greda M 1: 35.000 C) OBVEZNI PRILOZI: I. OBRAZLOENJE:
1. POLAZIŠTA 2. CILJEVI PROSTORNOG PLANA 3. PLAN PROSTORNOG UREENJA
II. ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA PREMA LANKU 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREENJU
III. IZVJEŠE O JAVNOJ RASPRAVI IV. SAETAK ZA JAVNOST V. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA VI. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I
PROPISA
lanak 3.
Prostorni plan utvruje uvjete za ureivanje prostora Opine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Opina), odreuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i saniranje graevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te zaštitu kulturne baštine i osobito vrijednih dijelova prirode na podruju Opine.
lanak 4.
Izgradnja graevina i ureaja, parcelacija i ureivanje zemljišta, te obavljanje drugih radnji iznad, ispod ili na površini zemlje na podruju Opine, moe se obavljati samo u skladu s Prostornim planom i vaeim zakonskim odredbama, odnosno, u skladu s postavkama koje iz toga proizlaze. Potreba izrade dokumenata prostornog ureenja niih razina utvrena je ovim Prostornim planom. S ovim Prostornim planom moraju biti usklaeni svi dokumenti prostornog ureenja nie razine kao i svi akti na osnovu kojih se dozvoljava gradnja na podruju Opine.
lanak 5. Granice obuhvata Prostornog plana su administrativne granice Opine kao jedinice lokalne samouprave odreene Zakonom o podrujima upanija, gradova i opina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06 - ispravak, 16/07 - ispravak, 95/08 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10 - ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13. i 110/15). Granice obuhvata Opine prikazane su na grafikim prikazima navedenim u lanku 2, pod B. GRAFIKI DIO, podtoke od 1. do 3. u mjerilu 1 : 25.000. Sukladno odredbama Zakona iz stavka 1. ovog lanka u sastavu Opine su naselja: Ferdinandovac i Brodi.
lanak 6.
U smislu ove Odluke, izrazi i pojmovi koji se koriste za ureenje graevnih estica i površina imaju sljedee znaenje:
1. Opina - oznaava teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave,
2. Akt kojim se dozvoljava gradnja – svi opi i upravni akti koje izdaje nadleno upravno tijelo upanije, velikog grada ili grada na osnovu kojih se odobrava gradnja (lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima gradnje, potvrda glavnog projekta, graevinska dozvola, rješenje za graenje),
3. Graevinsko podruje utvreno Prostornim planom je izgraeni i ureeni dio naselja i neizgraeni dio podruja tog naselja planiran za njegov razvoj i proširenje, a sastoji se od graevinskog podruja naselja, izdvojenog dijela graevinskog podruja naselja i izdvojenog graevinskog podruja izvan naselja,
4. Izdvojeno graevinsko podruje izvan naselja je izgraena i/ili neizgraena prostorna cjelina izvan graevinskog podruja naselja planirana za sve namjene, osim za stambenu,
5. Izdvojeni dio graevinskog podruja naselja je odvojeni dio postojeega graevinskog podruja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja,
6. Izgraeni dio graevinskog podruja je podruje odreeno Prostornim planom koje je izgraeno,
7. Neizgraeni dio graevinskog podruja je podruje odreeno Prostornim planom planirano za daljnji razvoj,
8. Neureeni dio graevinskog podruja je neizgraeni dio graevinskog podruja na kojemu nije izgraena planirana osnovna infrastruktura,
9. Prizemlje (P) je dio graevine iji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konano ureenog i zaravnanog terena mjereno na najnioj toki uz proelje graevine ili iji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),
10. Suteren (S) je dio graevine iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konano ureeni i zaravnani teren uz proelje graevine, odnosno da je najmanje jednim svojim proeljem izvan terena,
11. Podrum (Po) je dio graevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svog volumena u konano ureeni zaravnani teren i iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,
12. Kat (K) je dio graevine iji se prostor nalazi izmeu dva stropa iznad prizemlja,
13. Potkrovlje (Pk) je dio graevine iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova,
14. Visina graevine mjeri se od konano zaravnanog i ureenog terena uz proelje graevine na njegovom najniem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, ija visina ne moe biti viša od 1,2 m,
15. Ukupna visina graevine mjeri se od konano zaravnanog i ureenog terena na njegovom najniem dijelu uz proelje graevine do najviše toke krova (sljemena),
16. Osnovna infrastruktura je prometna površina preko koje se osigurava pristup do graevne estice, odnosno zgrade, javno parkiralište, graevine za odvodnju otpadnih voda i niskonaponska elektroenergetska mrea.
17. Infrastruktura su komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektronike komunikacijske i druge graevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara.
18. Komunalna infrastruktura su graevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i
30. prosinac 2016. “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” Broj 24 - Stranica 3248
proišavanju otpadnih voda, odravanju istoe naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te ulina rasvjeta, trnice na malo, groblja, krematoriji i površine javne namjene u naselju.
19. Krajobraz je odreeno podruje vieno ljudskim okom, ija je narav rezultat meusobnog djelovanja prirodnih i ljudskih imbenika,
20. Lokacijski uvjeti su kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru utvreni lokacijskom dozvolom ili rješenjem o uvjetima graenja na temelju dokumenta prostornog ureenja, Zakona i posebnih propisa,
21. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, vonjaci, malinjaci, vinogradi, ribnjaci, trstici i movare kao i drugo zemljište koje se moe privesti poljoprivrednoj proizvodnji,
22. Graevina je graenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih graevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugraenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao graenjem,
23. Postojea graevina je graevina izgraena na temelju graevinske dozvole ili drugog odgovarajueg akta za graenje i svaka druga graevina koja je prema zakonu kojim se regulira gradnja ili posebnom zakonu s njom izjednaena,
24. Prometna površina je površina javne namjene, nerazvrstana cesta, površina u vlasništvu vlasnika graevne estice ili površina na kojoj je osnovano pravo slunosti prolaza u svrhu pristupa do graevne estice,
25. Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena graevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju ivotinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinana graevina unutar sustava infrastrukturne graevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i sline graevine),
26. Zamjenska graevina je nova graevina izgraena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojee graevine unutar iste graevne estice, odnosno obuhvata u prostoru, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veliina i utjecaj na okoliš dotadašnje graevine,
27. Rekonstrukcija graevine je izvedba graevinskih i drugih radova na postojeoj graevini kojima se utjee na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu graevinu ili kojima se mijenja usklaenost te graevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgraena (dograivanje, nadograivanje, uklanjanje vanjskog dijela graevine, izvoenje radova radi promjene namjene graevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba graevinskih i drugih radova na ruševini postojee graevine u svrhu njezine obnove,
28. Interpolacija je graenje na neizgraenim graevnim parcelama u preteito izgraenim dijelovima naselja odnosno izgradnja graevina uz ve postojeu regulaciju,
29. Zgrada ija graevinska bruto površina nije vea od 400 m2, i zgrada za obavljanje iskljuivo poljoprivrednih djelatnosti ija graevinska bruto površina nije vea od 600 m2 su zgrade u iju se graevinsku bruto površinu uraunavaju i površine svih drugih graevina ako se nalaze na istoj graevinskoj estici,
30. Graevinsko zemljište je zemljište koje je izgraeno, ureeno ili Prostornim planom namijenjeno za graenje graevina ili ureenje površina javne namjene,
31. Koeficijent izgraenosti (kig) je odnos izgraene površine zemljišta pod graevinom i ukupne površine graevne estice. Zemljište pod graevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova graevine osim balkona, na graevnu esticu, ukljuivši i terase u prizemlju graevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etae. U izgraenu površinu ne ulaze cisterne, septika jama i sline graevine, ukoliko su ukopane u zemlju, kao i terase na terenu,
32. Koeficijent iskorištenosti (kis) je odnos graevinske bruto površine graevine i površine graevne estice,
33. Rudarski radovi su svi radovi koji se izvode u svrhu istraivanja i eksploatacije mineralnih sirovina, te radovi sanacije prostora.
34. Istraivanje mineralnih sirovina su radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, poloaj i oblik leišta mineralnih sirovina, njihovu kakvou i koliinu, te uvjete eksploatacije, osim geološke prospekcije terena, geološkog, geokemijskog, geofizikog, pedološkog i geomehanikog ispitivanja radi pronalaenja minerala ili izrade kompleksne geološke karte, ispitivanja tla i istraivanja u znanstvene svrhe,
35. Istrani prostor mineralnih sirovina je spojnicama koordinata vršnih toaka omeeni dio zemljišnih estica na kojima je odobreno istraivanje mineralnih sirovina, sa identificiranim zemljišnim esticama na kojima se odobrava istrani prostor mineralnih sirovina (katastarske i zemljišno-knjine oznake estica),
36. Eksploatacija mineralnih sirovina je otkopavanje ili pridobivanje mineralnih sirovina iz leišta i oplemenjivanje mineralnih sirovina,
37. Mineralne sirovine od interesa su i u vlasništvu Republike Hrvatske, a na podruju Opine mineralnim sirovinama u smislu propisa o rudarstvu smatraju se: - energetske mineralne sirovine - ugljikovodici: nafta, prirodni plin, plinski kondenzat; - geotermalne vode iz kojih se moe koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, osim geotermalnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke ili rekreativne svrhe i druge namjene, na koje se primjenjuju propisi o vodama,
38. Sanacija prostora podrazumijeva rudarske radove radi provedbe mjera osiguranja rudarskim radovima otkopanih prostora kojima
Stranica 3249 - Broj 24 “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” 30. prosinac 2016.
se iskljuuje mogunost nastanka opasnosti za ljude i imovinu, kao i za prirodu i okoliš, kao i radi privoenja namjeni odreenoj dokumentima prostornog ureenja ako su za to ispunjene pretpostavke,
39. Rudarski objekti i postrojenja su svi objekti i postrojenja, oprema, alati, ureaji i instalacije koje se koriste za izvoenje rudarskih radova u svrhu istraivanja i eksploatacije mineralnih sirovina te sanacije prostora,
40. Višak iskopa je materijal iz iskopa nastao prilikom graenja graevina sukladno propisima o gradnji, koji se prema projektnoj dokumentaciji ne ugrauje u obuhvatu te graevine, a koji sukladno odredbama lanka 144. stavka 2. Zakona o rudarstvu („Narodne novine“ broj 56/13. i 14/14) predstavlja mineralnu sirovinu,
41. Elektronika komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema: pripadajua infrastruktura i oprema povezana s elektronikom komunikacijskom mreom i/ili elektronikom komunikacijskom uslugom, koja omoguuje ili podrava pruanje usluga putem te mree i/ili usluge, što osobito obuhvaa kabelsku kanalizaciju, antenske stupove, zgrade i druge pripadajue graevine i opremu, te sustave uvjetovanog pristupa i elektronike programske vodie,
42. Obnovljivi izvori energije - obnovljivi nefosilni izvori energije (aerotermalna, energija iz biomase, energija iz biotekuine, hidroenergija, energija vjetra, geotermalna i hidrotermalna energija, energija plina iz deponija otpada, plina iz postrojenja za obradu otpadnih voda i bioplina, suneva energija i biorazgradivi dio certificiranog otpada za proizvodnju energije na gospodarski primjeren nain sukladno propisima iz upravnog podruja zaštite okoliša);
43. Proizvodnja energije – fizikalni ili kemijski proces pretvorbe goriva ili obnovljivih izvora energije u elektrinu, toplinsku ili druge oblike energije,
44. Proizvodno postrojenje – samostalno i tehniki cjelovito postrojenje za proizvodnju elektrine i/ili toplinske energije, a koje se moe sastojati od više proizvodnih jedinica;
45. Proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije – proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju elektrine i/ili toplinske energije;
46. Kogeneracijsko postrojenje – proizvodno postrojenje u kojem se istodobno proizvodi elektrina i toplinska energije u jedinstvenom procesu, pri emu se kogeneracijska postrojenja koja obnovljive izvore energije koriste kao primarni izvor energije smatraju proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije;
47. Meudravni vodni put – vodni put na kojem je dozvoljena plovidba plovila pod zastavom Republike Hrvatske i granine drave na tom vodnom putu,
48. Pristanište - dio vodnog puta i s njim neposredno povezani kopneni prostor koji je namijenjen i opremljen za pristajanje, sidrenje i zaštitu plovila,
49. Skelski prijelaz – dio unutarnjih voda s izgraenim i ureenim prilaznim putovima opremljen za sigurno prilaenje, ukrcaj i iskrcaj osoba, ivotinja i stvari koje se prevoze skelom,
50. Šumska infrastruktura - jesu šumske prometnice (šumske ceste, vlake i stalne iare) i drugi objekti u šumama namijenjeni prvenstveno gospodarenju i zaštiti šuma.
II. ODREDBE ZA PROVOENJE 1. Uvjeti za odreivanje namjena površina na
podruju Opine
lanak 7. Odredbama Prostornog plana prostor Opine dijeli se na: 1. Površine za razvoj i ureenje naselja - graevinsko podruje naselja i izdvojeni dio graevinskog podruja naselja sa sljedeim namjenama:
preteito stambena namjena (S) gospodarska namjena – proizvodna i poslovna
(I) i (K) javna i društvena namjena (upravna (D1),
zdravstvena (D3), predškolska (D4), školska (D5), kulturna (D7), vjerska (D8)),
javne zelene površine (Z1), sportsko-rekreacijska namjena (R1), ugostiteljsko – turistika namjena (kamp (T3)), površine infrastrukturnih sustava (IS).
2. Površine za razvoj i ureenje izvan naselja - izdvojeno graevinsko podruje izvan naselja sa sljedeim namjenama:
gospodarska namjena - proizvodna i poslovna (I) i (K),
javna i društvena namjena (vjerska (D8), vatrogasni dom (D9), edukacijsko-rekreacijski centar (D10)),
mješovita namjena (povremeno stanovanje (M3), preteito poljoprivredno gospodarstvo (M4)),
sportsko - rekreacijska namjena (ribiki dom (R7), lovaki dom (LO)),
ugostiteljsko - turistika namjena (seoski turizam (T4)),
površine infrastrukturnih sustava (infrastrukturni objekti, trafostanice (IS), šumska infrastruktura (ŠI), odlagalište otpada (OK), ureaj za proišavanje otpadnih voda (IP)),
površine za eksploataciju mineralnih sirovina (E1),
groblje, zaštitne zelene površine (Z).
3. Ostale površine izvan graevinskog podruja sljedeih namjena:
poljoprivredno tlo iskljuivo osnovne namjene - vrijedno obradivo tlo (P2),
30. prosinac 2016. “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” Broj 24 - Stranica 3250
šuma iskljuivo osnovne namjene - gospodarska šuma (Š1),
vodne površine (vodotoci, ostale vodne površine, sprud),
površine infrastrukturnih sustava (cestovni promet - dravne, upanijske, lokalne i nerazvrstane ceste, komunalne, energetske, vodne, komunikacijske, elektronike komunikacijske i druge graevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara).
1.1. Preteito stambena namjena
lanak 7.a Površine preteito stambene namjene (S) namijenjene su ureenju i izgradnji graevina stambene, stambeno-poslovne ili poslovne namjene. Graevine stambene namjene su obiteljske kue i višestambene zgrade namijenjene stalnom stanovanju. Obiteljske kue su slobodnostojee, dvojne ili kue u nizu, s najviše tri stambene jedinice, dok višestambene zgrade imaju više od tri stambene jedinice. Površine preteito stambene namjene prikazane su na kartografskim prikazima broj 4. „Graevinska podruja naselja“ u mjerilu 1:5000. Posebni uvjeti ureenja i gradnje graevina preteito stambene namjene navedeni su u lancima 14.- 19. ove Odluke. 1.2. Mješovita namjena – povremeno stanovanje i preteito poljoprivredna gospodarstva
lanak 7.b Površine mješovite namjene za povremeno stanovanje (M3) odreene su kao izdvojeno graevinsko podruje izvan naselja uz rukavac „Stara Drava“. Posebni uvjeti ureenja i gradnje graevina za povremeno stanovanje navedeni su u lanku 24. te lancima 49.- 53. ove Odluke. Površine mješovite namjene preteito poljoprivredna gospodarstva (M4) odreene su kao izdvojeno graevinsko podruje izvan naselja za poljoprivrednu proizvodnju te uzgoj i tov ivotinja. Posebni uvjeti ureenja i gradnje graevina preteito poljoprivrednih gospodarstava navedeni su u lancima 63.- 66. ove Odluke. 1.3. Javna i društvena namjena
lanak 7.c Površine javne i društvene namjene (upravne (D1), zdravstvene (D3), predškolske (D4), školske (D5), kulturne (D7), vjerske (D8), vatrogasni dom (D9), edukacijsko-rekreacijski centar (D10)) namijenjene su ureenju i izgradnji graevina za obavljanje poslova u podruju društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu dravnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i podrune (regionalne) samouprave, pravnih osoba s
javnim ovlastima, banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija, meunarodnih institucija, gospodarskih, strukovnih i graanskih komora i drugih udruga, vjerskih zajednica te putnicima u javnom prometu i korisnicima poštanskih i elektronikih komunikacijskih usluga, a odreene su na kartografskim prikazima broj 4. „Graevinska podruja naselja“ u mjerilu 1:5.000 i to:
kao površine postojeih pojedinanih estica ili više grupiranih estica s javnom i društvenom namjenom ili
površine planirane za razvoj javnih i društvenih sadraja s ciljem rezerviranja površina za izgradnju graevina javne i društvene infrastrukture i prateih sadraja.
Posebni uvjeti ureenja i gradnje graevina javne i društvene namjene navedeni su u lancima 77.- 81. ove Odluke dok su posebni uvjeti ureenja i oblikovanja edukacijsko-rekreacijskog centra (D10) na prostoru nekadašnjih graninih karaula navedeni u lanku 81.a ove Odluke. 1.4. Gospodarska namjena – proizvodna i poslovna
lanak 7.d Površine gospodarske namjene – proizvodne i poslovne (I) i (K) namijenjene su ureenju i izgradnji graevina proizvodne i poslovne namjene. Na površinama gospodarske namjene – proizvodne i poslovne (I) i (K) moe se graditi jedna ili kompleks gospodarskih graevina – proizvodnih i/ili poslovnih, dok se kao pratee graevine mogu graditi servisne i infrastrukturne graevine u funkciji proizvodne i poslovne djelatnosti te više pomonih graevina koje slue redovnoj upotrebi gospodarskih graevina. Na površinama gospodarske namjene – proizvodne i poslovne dozvoljeno je obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom sukladno zakonskoj regulativi i posebnim propisima o odrivom gospodarenju otpadom te drugim propisima, na nain koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš ili na bilo koji nain narušava i ugroava okoliš i zdravlje ljudi. Posebni uvjeti ureenja i gradnje graevina gospodarske proizvodne i poslovne namjene unutar graevinskog podruja naselja navedeni su u lanku 47.a ove Odluke. Posebni uvjeti ureenja i gradnje graevina gospodarske proizvodne i poslovne namjene na izdvojenom graevinskom podruju izvan naselja navedeni su u lanku 73. ove Odluke. 1.5. Ugostiteljsko – turistika namjena
lanak 7.e Na površini ugostiteljsko – turistike namjene (kamp T3) unutar graevinskog podruja naselja Ferdinandovac dozvoljena je izgradnja kampova, sukladno vaeoj zakonskoj regulativi. Poloaj planiranog kampa prikazan je na kartografskom prikazu broj 1. "Korištenje i namjena površina" te na kartografskom prikazu broj 4.2.1. "Graevinsko podruje naselja Ferdinandovac – središnji dio naselja“ u mjerilu 1:5.000.
Stranica 3251 - Broj 24 “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” 30. prosinac 2016.
Na površini ugostiteljsko – turistike namjene (seoski turizam T4) na izdvojenom graevinskom podruju izvan naselja dozvoljena je gradnja turistikih i ugostiteljskih sadraja i popratnih sadraja. Uvjeti gradnje graevina ugostiteljsko-turistike namjene za kamp i seoski turizam navedeni su u lanku 76.a ove Odluke.
1.6. Sportsko-rekreacijska namjena
1.7. Javne zelene površine
Javne zelene površine (Z1) odreene su unutar graevinskog podruja naselja kao javne površine za ureenje parkova, djejih igrališta, šetališta, spomen obiljeja, sakralnih obiljeja i slinih prostora. Ove površine ureuju se izvedbom parternog oploenja, ureenjem nasada i postavom urbane opreme. Posebni uvjeti ureenja javnih zelenih površina navedeni su u lanku 20. ove Odluke.
1.8. Zaštitne zelene površine
lanak 7.h
Zaštitne zelene površine (Z) odreene su izvan graevinskog podruja naselja u kontaktnom prostoru oko groblja. Posebni uvjeti ureenja zaštitnih zelenih površina navedeni su u lanku 71.a ove Odluke. 1.9. Površine infrastrukturnih sustava
lanak 7.i
Infrastrukturne graevine ine komunalne, prometne, energetske, vodne, komunikacijske, elektronike komunikacijske i druge graevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara. Komunalna infrastruktura koja se moe graditi unutar graevinskog podruja naselja su graevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i proišavanju otpadnih voda, odravanju istoe naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, ulina rasvjeta, trnice na malo i površine javne namjene u naselju. Infrastrukturne graevine koje se mogu ili moraju graditi izvan graevinskog podruja naselja navedene su u lanku 54. ove Odluke. 1.10. Površine za eksploataciju mineralnih sirovina
lanak 7.j Površine za eksploataciju mineralnih sirovina (E1) obuhvaaju graevne estice eksploatacijskih bušotina mineralnih sirovina nafte i plina. Posebni uvjeti ureenja površina za eksploataciju mineralnih sirovina navedeni su u lancima 58.-62. ove Odluke. 1.11. Groblje
lanak 7.k Površina na kojoj je formirano groblje nalazi se na izdvojenom graevinskom podruju izvan naselja, a prikazana je na kartografskom prikazu broj 4.2.1. "Graevinsko podruje naselja Ferdinandovac – središnji dio naselja“ u mjerilu 1:5.000. Posebni uvjeti ureenja groblja navedeni su u lanku 71. ove Odluke.
lanak 8.
Osnovna namjena i korištenje površina odreena ovim Prostornim planom naelno je prikazana na kartografskom prikazu broj 1. "Korištenje i namjena prostora", u mjerilu 1:25.000, a detaljno na kartografskim prikazima broj 4. "Graevinska podruja naselja" u mjerilu 1:5.000. Granice graevinskih podruja naselja, izdvojenih dijelova graevinskih podruja naselja i izdvojenog graevinskog podruja izvan naselja te razgranienje izgraenih i neizgraenih dijelova detaljno su prikazani na kartografskim prikazima broj 4. "Graevinska podruja naselja", na podlozi digitalnih katastarskih planova i digitalne ortofoto karte (DOF5) u mjerilu 1 : 5.000. Razgranienje površina razliitih namjena graevinskog podruja odreeno je u lanku 7. ove Odluke. Postojei i planirani koridori ili trase infrastrukturnih sustava odreeni su aproksimativno u prostoru, a tona trasa se treba odrediti idejnim rješenjem (projektom) za svaki pojedini namjeravani zahvat u prostoru. Navedene površine prikazane su u kartografskim prikazima broj 2. "Infrastrukturni sustavi" u mjerilu 1 : 25.000 i na kartografskim prikazima broj 4. "Graevinska podruja naselja" u mjerilu 1 : 5.000.
30. prosinac 2016. “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” Broj 24 - Stranica 3252
Izuzetno od stavka 4. ovog lanka, sustav cestovnog prometa prikazan je na kartografskom prikazu broj 1. "Korištenje i namjena površina", u mjerilu 1:25.000, na kartografskim prikazima broj 4. "Graevinska podruja naselja" u mjerilu 1:5.000 i na kartogramu broj 1. „Nerazvrstane ceste“ u mjerilu 1:35.000. 2. Uvjeti za ureenje prostora 2.1. Graevine, drugi zahvati u prostoru i
površine dravnog i podrunog (regionalnog) znaaja
lanak 9.
Graevine od vanosti za Dravu odreene su zakonskim propisima o odreivanju graevina, drugih zahvata u prostoru i površina dravnog i podrunog (regionalnog) znaaja i Programom prostornog ureenja Republike Hrvatske, a graevine od vanosti za upaniju odreene su zakonskim propisima o odreivanju graevina, drugih zahvata u prostoru i površina dravnog i podrunog (regionalnog) znaaja i Prostornim planom Koprivniko-krievake upanije.
lanak 10.
Odreivanje prostora i korištenje graevina od vanosti za Dravu i Koprivniko-krievaku upaniju ovom se Odlukom utvruju kao osnovni, plansko- usmjeravajui uvjeti.
lanak 11.
Izvan graevinskih podruja naselja za graevine od vanosti za Dravu i upaniju odreene su površine infrastrukturnih sustava.
lanak 12.
Ovim Prostornim planom utvruju se graevine, površine i zahvati u prostoru od vanosti za Dravu i upaniju, a nalaze se, ili su planirani na prostoru Opine: 2.1.1. Graevine, površine i zahvati u prostoru od vanosti za Dravu
meudravni vodni put rijeke Drave od rkm 70+000 do rkm 198+600 u graninom podruju s R. Maarskom,
planirano pristanište na meudravnom vodnom putu rijeke Drave,
stalni granini prijelaz za meunarodni promet putnika u cestovnom prometu Ferdinandovac,
magistralni plinovod Ferdinandovac – Budrovac DN 200/50,
magistralni plinovod Ferdinandovac – Budrovac DN 150/50,
magistralni plinovod PS Ferdinandovac - F25 DN100 (postojei),
magistralni naftovod Budrovac - Ferdinandovac DN120/50 (4 1/2) (postojei),
kondenzatovod DN 60/50 (2 ½“) Budrovac – Ferdinandovac,
naftno plinska stanica Ferdinandovac, mjerno redukcijska stanica MRS
Ferdinandovac, ulazna mjerna stanica UMS Ferdinandovac, blokadno ispuhivaka stanica BIS
Ferdinandovac, meunarodni i magistralni TK kabel, istrani prostor ugljikovodika Drava – 02 (DR-
02), eksploatacijsko polje ugljikovodika EPU
„Ferdinandovac“, eksploatacijsko polje ugljikovodika EPU
„Kalinovac“, rudarski objekti za eksploataciju ugljikovodika
na eksploatacijskim poljima ugljikovodika EPU „Ferdinandovac“ i EPU „Kalinovac“ – bušotine: Drk-1, F-1, F-1D, F-3, F-6, F-8, F-11, F-12, F- 13, F-14, F-16, F-19, F-23, F-24, F-25, F-28, F- 29, F-29AL, Kal-1S,
istrani prostor geotermalne vode ''Ferdinandovac – 1'' i unutar njega planirana istraivanja i eksploatacija geotermalne vode,
objekti obrane od poplava na rijeci Dravi - regulacijska i zaštitna vodna graevina na vodama I. reda: nasip Brodi – Zgruti.
2.1.2. Graevine, površine i zahvati u prostoru od vanosti za upaniju
upanijske ceste -2185 i -2214, lokalne ceste, graevine za vodoopskrbu sa svim
pripadajuim mreama i ureajima, graevine za odvodnju i zbrinjavanje otpadnih
voda, graevine i postrojenja za proizvodnju
elektrine i toplinske energije koji koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju,
planirani granini prijelaz Brodi, graevine i prostori, koji su zaštieni spomenici
kulture ili spomenici prirode, javni objekti (zgrada Opine, osnovna škola,
vrti, ljekarna, ambulanta, sportska dvorana, veterinarska stanica, društveni dom),
sanacija odlagališta otpada Opine Ferdinandovac.
2.2. Graevinska podruja naselja i izdvojeni dijelovi graevinskih podruja naselja
lanak 13. Graevinsko podruje naselja i izdvojeni dio graevinskog podruja naselja razgranieni su na izgraeni i neizgraeni dio predvien za daljnji razvoj naselja. Razgranienje izgraenog dijela obavlja se rubom graevnih estica. Svi neizgraeni dijelovi graevinskog podruja Opine oznaeni na kartografskim prikazima kao planirane površine za razvoj smatraju se ureenim površinama. Kriteriji prostornog razgranienja prikazani su na kartografskim prikazima graevinskih podruja broj 4. "Graevinska podruja naselja" u mjerilu 1:5.000. Unutar graevinskog podruja naselja i izdvojenog dijela graevinskog podruja naselja predviena je izgradnja novih ili zamjenskih graevina te odravanje i rekonstrukcija postojeih graevina slijedeih namjena:
Stranica 3253 - Broj 24 “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” 30. prosinac 2016.
stanovanje, rad, javni i pratei sadraji, društveni sadraji, gospodarske namjene, trgovaki i usluni sadraji, turistiki i ugostiteljski sadraji, vjerski sadraji, infrastrukturne i komunalne graevine i ureaji, zelene površine, sportsko - rekreacijske
graevine i površine, djeja igrališta, jednostavne i druge graevine.
Graevne estice unutar granice graevinskog podruja planirane Prostornim planom za izgradnju, moraju se odravati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti do izvršnosti akta kojim se odobrava gradnja. Parcelacija zemljišta u svrhu osnivanja graevnih estica moe se obavljati samo unutar graevinskog podruja u skladu s Prostornim planom.
lanak 14.
Na jednoj graevnoj estici u graevinskom podruju naselja moe se graditi samo jedna stambena, poslovna ili stambeno-poslovna graevina. Uz osnovnu graevinu iz stavka 1. ovog lanka mogu se na istoj graevnoj estici graditi pomone i gospodarske graevine i manje poslovne graevine, a koje sa osnovnom graevinom ine cjelinu i koje svojom izgradnjom nee utjecati na sigurnost i zaštitu okolnih graevina i zaštitu od buke, zagaenja tla, vode i zraka. Za obavljanje djelatnosti iz stavka 2. ovog lanka mogu se koristiti i prostorije ili graevine koje ranije nisu bile namijenjene za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, poslovnog, gospodarskog ili pomonog prostora. Stambene, poslovne i stambeno-poslovne graevine se u pravilu postavljaju prema ulici, a pomone, gospodarske i dvorišne poslovne graevine po dubini estice iza tih graevina. Iznimno se moe dozvoliti i drugaiji smještaj graevina na estici, ukoliko konfiguracija terena i oblik estice, te tradicionalna organizacija estice ne dozvoljavaju nain izgradnje odreen u prethodnom stavku 4. ovog lanka. Na površinama preteito stambene namjene mogu se locirati društvene djelatnosti koje su uobiajeno vezane uz stanovanje, kao što su odgoj, nie obrazovanje, djelatnost primarne zdravstvene zaštite, institucije djelovanja vjerskih zajednica i drugih graanskih skupina, ustanove socijalne skrbi, staraki domovi, ostale ustanove za skrb osoba starije ivotne dobi i slino. Posebni uvjeti ureenja i gradnje graevina javne i društvene namjene navedeni su u lancima 77.- 81. ove Odluke.
lanak 15.
Stambenom graevinom smatra se graevina namijenjena stalnom ili povremenom stanovanju, a moe biti individualna ili višestambena. Individualna stambena graevina je graevina s najviše 3 stambene jedinice.
Višestambena graevina je stambena graevina s više od 3 stambene jedinice.
lanak 16. (Manjim) poslovnim graevinama smatraju se:
za tihe i iste djelatnosti: razliite kancelarije, uredi, biroi i druge sline djelatnosti, trgovaki i ugostiteljski sadraji bez glazbe i s ogranienim radnim vremenom, krojake, frizerske, autoelektriarske, postolarske, fotografske i sline uslune radnje, komunalno servisne i proizvodne djelatnosti (manji proizvodni pogoni) i druge sline djelatnosti kod kojih se ne javlja buka, zagaenje zraka, vode i tla te ostali štetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okoliš, i slino;
za bune i potencijalno opasne djelatnosti: autolimarske, automehaniarske i proizvodne radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovanice, stolarije, pilane, klesarske radionice, ugostiteljsko-turistike djelatnosti s glazbom i slino.
Tihe i iste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene graevine, ukoliko za to postoje tehniki uvjeti. Bune i potencijalno opasne djelatnosti u pravilu se lociraju na propisanoj udaljenosti od stambenih zgrada, i to najmanje 15,0 m od susjednih graevina u kojima se boravi, izuzev stana vlasnika ija udaljenost moe biti i manja ukoliko je s tim suglasan vlasnik, a izuzetno i na manjoj udaljenosti ukoliko se to dokae posebnim elaboratom. Pod bunim djelatnostima smatraju se sve one djelatnosti u kojima tijekom rada buka premašuje vrijednost od 55 dB danju, odnosno 45 dB nou.
lanak 17. Gospodarskim graevinama smatraju se :
bez izvora zagaenja: šupe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda i alata, sušare, pelinjaci, staklenici, plastenici, rasadnici, sortirnice, pakirnice, sušare, male uljare, vinarije, mini mljekare, silosi, hangari, trgovine ili ugostiteljski objekti u funkciji gospodarske graevine i sl.
s potencijalnim izvorima zagaenja: farme, tovilišta, staje, svinjci, kokošinjci, kuninjaci i ostale graevine za preradu mesa, ribe i drugih ivotinjskih ostataka, razliiti proizvodni pogoni ili postrojenja, hladnjae i slino.
lanak 18.
U sklopu graevinskih podruja naselja mogu se graditi gospodarske graevine s izvorima zagaenja. Unutar zone ogranienja poljoprivredne proizvodnje prikazane na kartografskom prikazu broj 3. „Uvjeti za ureenje, korištenje i zaštitu prostora“ u mjerilu 1:25.000 i na kartografskom prikazu 4.2.1. "Graevinsko podruje naselja Ferdinandovac – središnji dio naselja" u mjerilu 1:5.000, dozvoljava se izgradnja graevina za uobiajeni uzgoj i tov ivotinja u domainstvu i to za maksimalno 30 uvjetnih grla uz ogranienje u svinjogojstvu na maksimalno 50 svinja. Za preostali dio graevinskog podruja naselja izvan zone ogranienja poljoprivredne proizvodnje
30. prosinac 2016. “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” Broj 24 - Stranica 3254
dozvoljava se uobiajen uzgoj i tov ivotinja u domainstvu do najviše 50 uvjetnih grla. Uvjetnim se grlom, podrazumijeva grlo teine 500 kg i koeficijentom 1.0, te se temeljem toga sve vrste stoke ili peradi svode na uvjetna grla primjenom koeficijenata navedenih u poglavlju 2.3.6. ove Odluke. Broj razliite vrste ivotinja se kumulativno zbraja. Gradnja graevina iz stavka 1. ovog lanka nije dozvoljena na podrujima posebnog reima zaštite.
lanak 19.
lanak 20.
Unutar graevinskog podruja naselja predvieno je ureenje javnih zelenih površina (Z1) u svrhu ureenja i zaštite okoliša. U sklopu površina iz stavka 1. ovoga lanka omogueno je ureenje i izgradnja :
kolnih i pješakih putova, oploenih terasa i sl., biciklistikih staza, sportsko - rekreacijskih površina i igrališta, manjih objekata pratee namjene (spremište
rekvizita i opreme i sl.),
manjih graevina u funkciji turizma (turist-biro i sl.),
kioska, konjikih staza, pounih staza, paviljona i slinog mobilijara, privremenih izlobenih eksponata i postavki, djejih igrališta, spomeniko ili sakralno obiljeje tlocrtne
površine do 12 m2 ili do 10 % javne zelene površine.
Površina graevina iz stavka 2. alineje 3, 4, 5, 6. i 9. ovog lanka ne smije prelaziti 10 % zelene površine, te da su oblikovanjem, a naroito visinom, u skladu s ureenjem prostora u kome se grade.
lanak 21. Idejnim rješenjem za izdavanje akta kojim se dozvoljava gradnja graevina javne i društvene, gospodarsko-proizvodne, ugostiteljsko-turistike ili športsko-rekreacijske namjene potrebno je utvrditi nain osiguranja parkirališnih mjesta za osobna ili teretna vozila. Dimenzioniranje broja parkirališno-garanih mjesta za graevine iz stavka 1. ovog lanka odrediti e se na temelju sljedee tablice:
Namjena graevine Broj mjesta na: Potreban broj mjesta 1. Višestambene graevine 1 stan 1-1,5 2. Industrija i skladišta 1 zaposleni 0,45 3. Uredski prostori 1000 m2 korisnog prostora 20 4. Trgovina 1000 m2 korisnog prostora 20 5. Banka, pošta, usluge 1000 m2 korisnog prostora 20 6. Ugostiteljstvo i turizam 1000 m2 korisnog prostora 20 7. Višenamjenske dvorane 1 gledatelj 0,15 8. Športske graevine 1 gledatelj 0,20 9. Poslovne i druge graevine za rad 1000 m2 korisnog prostora 15
10. Škole i vrtii 1000 m2 korisnog prostora 5 11. Zdravstvene graevine 1000 m2 korisnog prostora 20
Smještaj potrebnog broja parkirališnih mjesta potrebno je predvidjeti na estici ili u sklopu zelenog pojasa ispred estice uz suglasnost pravne osobe koja upravlja cestom. Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih i urbanistikih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva, odnosno prilikom ureenja treba se pridravati Pravilnika o osiguranju pristupanosti graevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, broj 78/13). Za potrebe kretanja osoba smanjene pokretljivosti, osoba s djecom u kolicima, biciklista i slino, na krianjima u sklopu pješakih prijelaza obiljeenih horizontalnom i vertikalnom signalizacijom predvieno je izvesti upuštene rubnjake. Od ukupnog broja parkirno/garanih mjesta potrebno je 5% namijeniti i projektirati na nain koji je prilagoen osobama sa smanjenom pokretljivošu, ali ne manje od jednoga.
2.2.1. Graevne estice
lanak 22.
Graevna estica minimalne širine odreene lankom 23. ove Odluke, mjereno u punoj širini na regulacionoj liniji, mora imati neposredan pristup na javnu prometnu površinu širok najmanje 3,0 m, te slobodan kolni pristup do stranjeg dijela estice. U sluaju prilaza na upanijsku ili nerazvrstanu cestu u postupku izdavanja akta kojim se dozvoljava gradnja potrebno je ishoditi posebne uvjete prikljuenja od strane organizacije koja tim cestama upravlja. U sluaju kada se graevna estica nalazi uz spoj ulica razliitog znaaja, prilaz s te estice na javnu prometnu površinu obavezno se ostvaruje preko ulice nieg znaaja. Slunost za prilaz na graevnu esticu moe se utvrivati samo izuzetno, kada je to dozvoljeno vaeim zakonskim propisima, te u sluajevima ve izgraenih graevnih estica koje nemaju direktan prilaz na javnu prometnu površinu, a isti se ne moe ishoditi.
Stranica 3255 - Broj 24 “SLUBENI GLASNIK KOPRIVNIKO-KRIEVAKE UPANIJE” 30. prosinac 2016.
lanak 23. Minimalne veliine graevnih estica za izgradnju stambenih, poslovnih ili stambeno-poslovnih graevina odreuju se za podruje Opine:
NAIN IZGRADNJE OS- NOVNE GRAEVINE
minimalna širina graev- ne estice
minimalna dubina gra- evne estice
minimalna povr&scar