23
22 FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Unit 2 FONETIK DAN FONOLOGI Pengenalan Unit ini membincangkan hal tentang konsep Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu serta aspek kajiannya. Unit ini juga menjelaskan hal tentang bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara serta menerangkan alat- alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa bahasa Melayu. Apakah yang Dimaksudkan dengan Bunyi? Bunyi ialah kesan yang didengar oleh telinga yang berlaku apabila udara daripada paru-paru keluar melalui pita suara ke rongga tekak, kemudian terus keluar ke rongga mulut atau rongga hidung. Semasa udara keluar melalui rongga tekak dan HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu, ii. menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi, akustik dan fonetik auditori, iii. menganalisis bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara, iv. mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu.

fonetik fonologi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pjj upsi

Citation preview

22

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Unit

2

FONETIK DAN FONOLOGI

Pengenalan

Unit ini membincangkan hal tentang konsep Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu

serta aspek kajiannya. Unit ini juga menjelaskan hal tentang bunyi bahasa, bukan

bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara serta menerangkan alat-

alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa bahasa Melayu.

Apakah yang Dimaksudkan dengan Bunyi?

Bunyi ialah kesan yang didengar oleh telinga yang berlaku apabila udara daripada

paru-paru keluar melalui pita suara ke rongga tekak, kemudian terus keluar ke

rongga mulut atau rongga hidung. Semasa udara keluar melalui rongga tekak dan

HASIL PEMBELAJARAN

Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat:

i. membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu, ii. menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi, akustik dan

fonetik auditori, iii. menganalisis bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi

bersuara dan bukan bunyi bersuara, iv. mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam

penghasilan bunyi bahasa Melayu.

23

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

rongga mulut atau rongga hidung, udara mungkin mengalami gangguan atau

sekatan atau mungkin tidak. Udara yang keluar dalam bentuk gelombang itu

mengenai bahagian gegendang telinga dan terhasillah bunyi.

Tahukah Anda Pengertian Fonetik? Bunyi bahasa dikaji dalam bidang fonetik. Berikut diberikan beberapa definisi

atau pengertian serta pendapat tentang fonetik:

(i) Dalam The World Book of Dictionary (C.L. Barnhart & R.K. Barnhart,

1981:1566), fonetik dikatakan “the body of speech sounds of any one

language, and their relation to one another”.

(ii) Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:51) memberikan

definisi fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki penghasilan,

penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa”.

(iii) Marsono dalam bukunya, Fonetik (1986:1) mendefinisikan fonetik

sebagai “ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat

fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam sesuatu bahasa”.

(iv) W. Bright (1992:194) dalam International Encyclopedia of Linguistics

menghuraikan fonetik sebagai “the study of the physical

characteristics of human speech sounds”.

(v) Abdullah Hassan (1993:40) memberikan definisi fonetik sebagai

“fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan, pendengaran

atau sifatnya ... Fonetik amnya ialah pengkajian terhadap unsur-unsur

dalam bentuk bunyi”.

(vi) The Penguin Dictionary (2004:1046) menjelaskan fonetik sebagai “the

study and classification of speech sounds”.

(vii) Menurut Kamus Dewan (2005:354), “fonetik ialah ilmu bahasa

(linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang

yang menunjukkan sebutannya”.

24

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Tahukah Anda Pengertian Fonologi?

Bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai sistem atau peraturan pula dikaji dalam

bidang fonologi. Antara definisi atau pengertian serta pandangan tentang fonologi

adalah seperti yang berikut:

(i) F. Parker (1974:112) memberikan pengertian fonologi sebagai “...

suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa, iaitu rumus-rumus yang

menentukan sebutan”.

(ii) Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:61) memberikan

definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki

bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya.

(iii) Dalam World Book of Dictionary (C.L. Barnhart & R.K. Barnhart,

1981:1567), fonologi didefinisikan sebagai “the systems of sounds

used in a language”.

(iv) Abdullah Hassan dalam bukunya, Linguistik Am untuk Guru Bahasa

Malaysia (1993:40) menyatakan bahawa “fonologi mengkaji bunyi-

bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu”.

(v) Menurut J. Clark dan C. Yallop (1995:5) “phonology is concerned with

the organization of speech within specific languages”.

(vi) P. Roach dalam bukunya Phonetics, menjelaskan fonologi sebagai

“the study of the distinctive sound units of a language, the patterns

they form, and the rules which regulate their use” (2001:111).

(vii) Fonologi dalam The Penguin Dictionary (2004:1045) ditakrifkan

sebagai “the study of the sound systems of a language”.

2.1 Berikan definisi fonetik menurut tokoh yang anda tahu.

2.2 Rumuskan konsep fonetik berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh di atas.

25

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Tahukah Anda Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu? Berdasarkan pelbagai definisi dan pengertian daripada beberapa buah kamus dan

ensiklopedia serta berdasarkan pandangan dan pendapat yang diberikan oleh

beberapa orang sarjana bahasa tentang fonetik dan fonologi, dapat kita rumuskan

bahawa fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia, iaitu

mengkaji bunyi-bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya, daerah

pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan

bunyi-bunyi bahasa.

Dalam bidang fonetik, terdapat tiga aspek kajian yang dilakukan, iaitu:

(i) fonetik artikulasi

(ii) fonetik akustik

(iii) fonetik auditori

Fonetik artikulasi mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dikeluarkan

oleh alat-alat artikulasi. Fonetik akustik pula mengkaji sifat bunyi itu sendiri, iaitu

bagaimana gelombang udara dari paru-paru mengalami perubahan yang

disebabkan oleh gangguan yang dibuat oleh alat artikulasi seperti pita suara, lidah,

bibir dan sebagainya (lihat rajah 2.1 – bentuk gelombang akustik). Fonetik

auditori pula merupakan kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap

bunyi-bunyi yang dihasilkan supaya bunyi-bunyi itu dapat diperturunkan ke dalam

lambang-lambang yang tepat.

2.3 Jelaskan konsep fonologi berdasarkan pandangan tokoh yang anda tahu.

2.4 Bezakan konsep antara fonetik dengan fonologi.

26

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Rajah 2.1: Bentuk gelombang akustik bagi perkataan bahasa Inggeris “see” /si:/ (Sumber: P. Roach, 2001:40)

Fonologi pula dapat disimpulkan sebagai kajian terhadap fungsi-fungsi bunyi

bahasa. Maksudnya bidang fonologi menentukan sistem bunyi satu-satu bahasa

dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi sama ada bunyi itu distingtif (membezakan

makna) atau tidak distingtif (tidak membezakan makna). Matlamat akhir bidang

fonologi ialah menentukan sistem bunyi atau menentukan huruf-huruf atau fonem-

fonem tertentu yang seterusnya mewujudkan sistem ejaan bagi sesuatu bahasa.

Oleh itu, apakah yang dimaksudkan dengan Fonetik dan Fonologi Bahasa

Melayu? Fonetik dan fonologi bahasa Melayu ialah bidang pengajian yang

melibatkan pengkajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsi-fungsi bunyi

bahasa dalam bahasa Melayu. Kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu

meliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu itu dihasilkan atau

dituturkan, misalnya bagaimanakah bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta

diftong dalam bahasa Melayu itu dihasilkan. Apakah alat-alat artikulasi yang

terlibat dan daerah mana pada alat artikulasi yang berperanan dalam

menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. Misalnya, bagaimanakah

cara menghasilkan bunyi vokal hadapan, vokal belakang, dan vokal tengah

dalam bahasa Melayu. Dalam bidang ini, juga turut dikaji pelbagai jenis bunyi

konsonan dalam bahasa Melayu seperti konsonan letupan, letusan, geseran,

sengau, separuh vokal dan seumpamanya. Bidang ini turut mengkaji jenis-jenis

diftong seperti diftong au, ai dan oi dalam bahasa Melayu (Abdul Hamid

Mahmood, 2002:198).

s i

27

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Tahukah Anda Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa?

Dalam kehidupan, manusia menyedut udara setiap hari. Udara merupakan

sumber tenaga utama dalam penghasilan bunyi bahasa. Udara disedut ke dalam

paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama waktu kita sedang bernafas.

Udara yang dihembuskan (atau dihirup untuk sebahagian kecil bunyi bahasa) itu,

kemudian mendapat halangan atau gangguan di berbagai-bagai tempat alat

artikulasi dengan berbagai-bagai cara sehingga terjadilah bunyi-bunyi bahasa.

Tempat atau alat artikulasi yang dilalui, antaranya ialah batang tenggorok, pangkal

tenggorok, kerongkong, rongga mulut, rongga hidung atau rongga hidung

bersama-sama dengan alat yang lain. Pada waktu udara mengalir keluar, pita

suara boleh berada dalam keadaan terbuka atau tertutup. Jika pita suara itu

terbuka, udara dapat keluar bagi menghasilkan bunyi-bunyi tidak bersuara. Jika

pita suara itu tertutup, udara yang keluar dengan kuat akan menggegarkan pita

suara, maka lahirlah bunyi-bunyi bersuara seperti bunyi vokal. Jika udara

mengalami gangguan atau himpitan, maka bunyi-bunyi yang dihasilkan merupakan

bunyi-bunyi konsonan. Bunyi bahasa tidak akan terjadi sekiranya tiada halangan

atau gangguan pada alat artikulasi seperti dalam bernafas.

Bunyi bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia yang

digunakan dalam pertuturan. Bunyi yang bukan bunyi bahasa pula merupakan

bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi, tetapi tidak digunakan dalam

pertuturan, misalnya bunyi batuk, bunyi siulan, bunyi sendawa, bunyi dehem, bunyi

berdengkur dan seumpamanya. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat yang bukan

alat artikulasi seperti bunyi lipatan jari, tepuk tangan dan seumpamanya juga

bukan bunyi bahasa. Rajah 2.2 yang berikut menunjukkan proses penghasilan

bunyi.

2.5 Bincangkan aspek-aspek kajian bidang fonetik; fonetik artikulasi, fonetik akustik dan fonetik auditori.

28

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Rajah 2.2: Proses Penghasilan Bunyi (Sumber: B.William, 1992:195)

Proses oral

Proses sebutan

(artikulasi)

Proses penghasilan

bunyi (fonasi)

Proses pengaliran

udara (menghembus

dan menghirup)

paru-paru

2.6 Dengan menyertakan gambar rajah, terangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan bunyi.

2.7 Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa?

2.8 Berikan lima contoh bunyi bahasa dan

bukan bunyi bahasa.

29

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Apakah Alat Artikulasi? Seperti yang diterangkan bahawa bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami

halangan atau gangguan pada alat-alat artikulasi. Secara terperinci, bahagian-

bahagian anggota tubuh yang ikut membentuk bunyi, baik secara langsung

ataupun tidak langsung ialah alat artikulasi. Alat artikulasi atau disebut juga

artikulator yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa terdiri daripada

yang berikut:

(1) Paru-paru (lungs)

(2) Batang tenggorok (trachea)

(3) Pangkal tenggorok (larynx)

(4) Pita suara (vocal cords)

(5) Krikoid (cricoid)

(6) Tiroid (thyroid) atau halkum

(7) Aritenoid (arythenoids)

(8) Dinding rongga kerongkongan (wall of pharynx)

(9) Epiglotis (epiglottis)

(10) Akar lidah (root of tongue)

(11) Akar lidah, lidah belakang, pangkal lidah (hump, back of tongue, dorsum)

(12) Tengah lidah (middle of the tongue, medium)

(13) Daun lidah (blade of the tongue, laminal)

(14) Hujung lidah (tip of the tongue, apex)

(15) Anak tekak (uvula)

(16) Langit-langit lembut (soft palate, velum)

(17) Langit-langit keras (hard palate, palatum)

(18) Gusi dalam, gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi (alveola,

alveolum)

(19) Gigi atas (upper teeth, denia)

(20) Gigi bawah (lower teeth, denta)

(21) Bibir atas (upper lip, labia)

(22) Bibir bawah (lower lip, labia)

(23) Mulut (mouth)

(24) Rongga mulut (oral cavity, mouth cavity)

(25) Rongga hidung (nose cavity, nasal cavity)

30

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Rajah 2.3: Alat-alat Artikulasi

14

5 7

5 3

9

4

6

8

15

16

17

18

25

19

20

21

23

22 24

10

1

2

11

12

13

31

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Tahukah Anda Fungsi Alat Artikulasi? Setelah kita mengenali pelbagai jenis alat artikulasi yang berperanan dalam

penghasilan bunyi-bunyi bahasa, sekarang kita meneliti dengan terperinci fungsi-

fungsi alat artikulasi tersebut:

Paru-paru

Fungsi utama paru-paru adalah untuk pernafasan. Bernafas pada dasarnya ialah

mengalirkan udara ke dalam paru-paru. Proses ini disebut menarik nafas dan

mengeluarkan udara yang telah kotor. Proses ini disebut menghembuskan nafas.

Udara yang mengandungi O2 (oksigen) akan mengalir ke paru-paru jika

tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan udara dalam paru-paru.

Berkurangnya tekanan udara dalam paru-paru kerana adanya pembesaran

ruangan, begitu pula sebaliknya. Udara akan mengalir keluar dari paru-paru hanya

apabila tekanan udara yang ada di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan

udara yang ada di luar, sehingga memungkinkan CO2 (gas karbon dioksida)

mengalir ke luar.

Selama manusia masih hidup, proses mengembang (pembesaran ruangan

paru-paru) dan mengempis (pengecilan ruangan paru-paru)nya paru-paru yang

dikerjakan oleh otot-otot paru-paru, otot perut dan rongga dada berjalan terus

secara teratur. Arus udara yang dari paru-paru inilah yang menjadi sumber syarat

mutlak terjadinya bunyi (K.L. Pike, 1947:4; B. Malmberg, 1963:21-22).

Epiglotis (katup pangkal tenggorok) terletak pada pintu masuk pangkal

tenggorok berfungsi untuk melindungi masuknya makanan atau minuman ke

batang tenggorok. Pada waktu kita menelan makanan dan minuman, epiglotis

menutup batang tenggorok sehingga makanan atau minuman tidak masuk ke

saluran itu. Dalam pembentukan bunyi bahasa, epiglotis ini tidak mempunyai

peranan apa-apa.

Pangkal Tenggorok (Larynx)

Pangkal tenggorok atau laring (larynx) adalah rongga pada hujung pipa

pernafasan. Rongga ini terdiri daripada empat komponen, iaitu (i) tulang rawan

krikoid, (ii) dua tulang rawan aritenoid, (iii) sepasang pita suara dan (iv) tulang

rawan tiroid (B. Malmberg, 1963:22). Tulang rawan krikoid berbentuk seperti

lingkaran sebagai tumpuannya terletak di belakang. Dua tulang rawan aritenoid

32

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

bentuknya kecil seperti piramid terletak di atas rawan krikoid. Sistem otot aritenoid

dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara. Pita suara

bahagian muka terkait pada tulang rawan tiroid, sedangkan bahagian belakang

pada tulang rawan aritenoid. Sepasang pita suara dapat membuka lebar,

membuka, menutup dan menutup rapat. Fungsi utama pita suara ini adalah

sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru

dengan mulut atau hidung. Tulang rawan tiroid atau halkum yang dapat dilihat

berbentuk menonjol pada kaum laki-laki sebenarnya tidak begitu mempunyai

peranan yang bererti dalam pembentukan bunyi bahasa.

Keterangan: Garis putus dengan titik – menarik nafas Garis agak tebal – bernafas biasa (normal) Garis tipis di tengah – fonasi Garis putus melengkung di bawah – pergerakan arah aritenoid

Rajah 2.4: Proses Menutup dan Membukanya Glotis (Sumber: B. Malmberg, 1963:25)

Dengan peristiwa membuka dan menutupnya pita suara, maka terbentuklah

suatu celah atau ruang di antara sepasang pita suara. Celah itu disebut glotis.

Sehubungan dengan terjadinya bunyi dan pernafasan, maka glotis biasa

dibezakan atas empat posisi, iaitu dalam keadaan: terbuka lebar, terbuka, tertutup

dan tertutup rapat. Glotis dalam keadaan terbuka lebar terjadi apabila kita

bernafas secara normal. Glotis dalam keadaan terbuka dalam menghasilkan bunyi

tak bersuara; sedang dalam keadaan tertutup, sehingga memungkinkan arus

udara yang mengalir menggetarkan pita suara pada waktu menghasilkan bunyi

Tiroid (lekum)

Aritenoid

Krikoid

33

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

bersuara. Proses menggetarnya pita suara itu sendiri disebut fonasi (phonation)

(B. Malmberg, 1963:23-25; P. Ladefoged, 1973:7-22). Yang terakhir, keadaannya

tertutup rapat, iaitu dengan menghasilkan bunyi hamzah. Rajah 2.5 yang berikut

dapat memperjelas huraian ini.

Keterangan:

1 - pita suara (celah, ruang, lubang pita suara)

2 - glotis (garis tempat pertemuan pita suara)

Rajah 2.5 : Keadaan Pita Suara Ketika Menghasilkan Bunyi (Sumber: P. Ladefoged, 1973:6)

tulang

rawan

aritenoid

1

2

tulang

rawan

aritenoid

1

2

1

2

tulang

rawan

aritenoid

1

2

tulang

rawan

aritenoid

Pita suara tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara

Pita suara tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah

Pita suara terbuka lebar dalam bernafas normal

Pita suara terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara

34

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Rongga Kerongkongan (Pharynx)

Rongga kerongkongan atau faring (pharynx) ialah rongga yang terletak di antara

pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsi utamanya

adalah sebagai saluran makanan dan minuman. Dalam pembentukan bunyi

bahasa, peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut

bergetar apabila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh faring

disebut bunyi faringal (Bloch & George, L. Trager, 1942:16). Bunyi sebegini

terdapat dalam bahasa Arab dan Hebrew (M. Davenport & S.J. Hannahs,

1998:13).

Langit-langit Lembut (Soft Palate, Velum)

Langit-langit lembut (velum), iaitu bahagian lembut selepas langit-langit keras,

beserta bahagian hujungnya yang disebut anak tekak (uvula) dapat turun naik

sedemikian rupa. Dalam keadaan bernafas normal, langit-langit lunak beserta

hujung anak tekak menurun, sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga

hidung. Demikian pula pada waktu terbentuknya bunyi nasal. Dalam kebanyakan

pembentukan bunyi bahasa, iaitu bunyi non-nasal atau pada waktu kita menguap,

langit-langit lembut beserta anak tekaknya terangkat ke atas menutup rongga

hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh langit-langit lembut ini disebut bunyi

velar. Dalam pembentukan bunyi, ia sebagai artikulator pasif, sedangkan

artikulator (aktif)nya ialah pangkal lidah. Bunyi yang dibentuk oleh pangkal lidah

(dorsum) disebut dorsal (Bloch & George L. Trager, 1942:16). Gabungan kedua-

duanya menjadi dorso-velar. Untuk bunyi yang dihasilkan dengan halangan anak

tekak (uvula) disebut bunyi anak tekak atau uvular.

Langit-langit Keras (Hard Palate, Palatum)

Langit-langit keras merupakan bahagian bertulang selepas gusi yang pada

bahagian depan langit-langit itu melengkung cekung ke atas dan bahagian

belakang berakhir dengan bahagian yang terasa lembut apabila diraba. Dalam

pembentukan bunyi bahasa, langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif,

sedangkan artikulator aktifnya adalah hujung lidah atau tengah lidah. Bunyi yang

dihasilkan oleh langit-langit keras (palatum) disebut palatal (Bloch & George L.

Trager, 1942:15). Bunyi yang dihasilkan oleh hujung lidah (apex) disebut apikal

dan bunyi yang dihasilkan dengan halangan tengah lidah (medium) disebut medial.

Gabungan yang pertama menjadi apikopalatal sedangkan gabungan yang kedua

menjadi medio-palatal.

35

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Gusi Dalam (Alveola, Alveolum)

Gusi dalam (gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi, lekuk gigi) adalah

bahagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bahagian belakang, terletak tepat

di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah.

Dalam pembentukan bunyi bahasa, gusi ini sebagai artikulator pasif sedang

artikulator aktifnya adalah hujung lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi (alveola,

alveolum) disebut bunyi alveolar atau bunyi gusi. Bunyi yang dihasilkan oleh

halangan hujung lidah pada gusi disebut bunyi apiko-alveolar. Selain itu, dapat

juga gusi bekerjasama dengan daun lidah sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang

dihasilkan oleh daun lidah (lamina) disebut bunyi laminal. Gabungan kedua-

duanya menjadi bunyi lamino-alveolar.

Gigi (Teeth Denta)

Gigi terbahagi menjadi dua, iaitu gigi bawah dan atas. Walaupun gigi bawah dapat

digerakkan ke bawah dan ke atas namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak

banyak berperanan, hanya bersifat membantu sahaja. Yang berfungsi penuh

sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerjasama dengan bibir

bawah atau hujung lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi (denta) disebut bunyi

dental. Bunyi yang dihasilkan oleh bibir (labia) disebut bunyi labial. Bunyi yang

dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan bibir bawah disebut bunyi labio-dental

dan yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan hujung lidah disebut bunyi

apiko-dental. Fungsi utama gigi untuk mengunyah. Contoh-contoh bunyi yang

dihasilkan oleh gigi ialah [] seperti dalam perkataan hadith [hadi].

Bibir (Lip, Labia)

Bibir terbahagi menjadi dua, iaitu bibir bawah dan atas. Fungsi utama kedua-dua

bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Dalam pembentukan bunyi

bahasa, bibir adalah sebagai artikulator pasif bekerjasama dengan bibir bawah

sebagai artikulator aktifnya. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu

bekerjasama dengan gigi atas, hasilnya ialah bunyi labio-dental. Contoh-contoh

bunyi yang dihasilkan oleh bibir ialah bunyi fonem [p], [b], [w], [m] dan bunyi labio

dental, [f] dan [v].

36

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Lidah (Tongue)

Fungsi utama lidah adalah sebagai alat perasa dan untuk memindahkan makanan

yang akan atau sudah dikunyah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, lidah sebagai

artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. Lidah dapat dibahagi

kepada lima bahagian, iaitu akar lidah (root), pangkal lidah (dorsum), tengah lidah

(medium), daun lidah (lamina) dan hujung lidah (apex). Akar lidah bekerjasama

dengan rongga kerongkongan menghasilkan bunyi dorso-velar. Tengah lidah

bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [, ʒ , y].

Hujung lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti

[l]. Selain itu, hujung lidah boleh bekerjasama dengan gigi atas untuk

menghasilkan bunyi [] seperti dalam perkataan mithal [mial], juga dengan gusi

untuk menghasilkan bunyi [t, s], seperti dalam perkataan [tadi] dan [sapu].

2.9 Namakan alat-alat artikulasi dalam rajah di bawah.

37

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Apakah Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara? Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ini mempunyai kaitan dengan keadaan pita suara seperti yang digambarkan dalam rajah 2.6 yang berikut:

v

i

xi

xii

ix

vi

viii

vii

iv

ii

iii

x

38

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Rajah 2.6: Keadaan pita suara (glotis) ketika: (a) tertutup, (b) terbuka untuk bunyi bersuara,

(c) terbuka untuk bunyi bisikan, (d) proses getaran (Sumber: J. Laver, 1993:188)

Sekiranya pita suara (glotis) itu tertutup rapat sewaktu udara keluar

melaluinya, maka berlakulah getaran pada pita suara dan bunyi yang dihasilkan

ialah bunyi bersuara. Contohnya, bunyi [b], [d], [g] dan bunyi-bunyi vokal.

(a)

(d)

(b)

(c)

39

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Rajah 2.7 : Tiga bentuk gelombang bunyi yang mungkin berupa getaran pada pita suara (Sumber: P. Ladefoged, 2006: 183)

Sebaliknya, jika pita suara (glotis) itu direnggangkan (terbuka) sewaktu udara

keluar melaluinya, maka getaran pada pita suara tidak berlaku dan bunyi yang

dihasilkan ialah bunyi tidak bersuara. Contohnya, bunyi [p], [t], [k], [f], [s] dan

seumpamanya.

2.10 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai, huraikan perbezaan bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara.

40

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 2

2.1 Bagi soalan ini, jawapan anda harus mencakupi aspek-aspek berikut:

i. Definisi fonetik

ii. Berikan pendapat C.L. Barnhart & R.K. Barnhart dalam The World Book of

Dictionary

iii. Definisi yang diberikan oleh Harimurti Kridalaksana

iv. Definisi yang diberikan oleh Marsono dalam bukunya, Fonetik (1986)

v. Definisi yang diberikan oleh W. Bright (1992)

vi. Definisi yang diberikan oleh Abdullah Hassan (1993)

vii. Definisi yang diberikan oleh Menurut Kamus Dewan.

2.2 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu:

i. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang

berlainan tentang ilmu fonetik

ii. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut, sila buat rumusan anda

sendiri terhadap ilmu fonetik.

2.3 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu:

i. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang

berlainan tentang ilmu fonologi

ii. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut, sila buat rumusan anda

sendiri terhadap ilmu fonologi.

2.4 Bagi menjawab soalan ini, jawapan anda harus boleh:

i. Menjelaskan perbezaan antara fonetik dan fonologi

ii. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi vokal, konsonan, dll

iii. Fonologi mengkaji sistem bunyi bahasa, iaitu menentukan fonem-fonem

yang distingtif

iv. Anda juga harus membincangkan bagaimana fonem tersebut berperanan

membentuk suku kata dalam bahasa Melayu, dll.

2.5 Untuk menjawab soalan ini, anda harus boleh:

i. Memberikan penjelasan tentang jenis-jenis aspek fonetik bahasa Melayu

ii. Sila beri keterangan tentang fonetik artikulasi

iii. Sila beri keterangan tentang fonetik akustik

iv. Sila beri keterangan tentang fonetik auditori.

41

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

2.6 Soalan ini memerlukan anda:

i. Melukis gambar rajah alat artikulasi yang terlibat dalam proses

penghasilan bunyi

ii. Menerangkan proses oral, proses sebutan (artikulasi), proses penghasilan

bunyi (fonasi), proses pengaliran udara (menghembus dan menghisap)

dan paru-paru.

2.7 Untuk menjawab soalan ini, anda perlu:

i. Menerangkan bunyi-bunyi yang dikatakan bunyi bahasa dan bunyi yang

bukan bunyi bahasa

ii. Berikan juga ciri-ciri bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa.

2.8 Untuk menjawab soalan ini, anda perlu:

i. Memberikan contoh-contoh bunyi bahasa seperti bunyi vokal, konsonan,

diftong, vokal rangkap dan bunyi suku kata

ii. Contoh bukan bunyi bahasa termasuklah bunyi kentut, bunyi batuk,

berdehem, lipat jari, dll.

2.9 Untuk jawapan soalan ini, anda perlu:

i. Memerhatikan semua alat artikulasi yang terlibat dalam penyebutan

bunyi bahasa

ii. Sila berikan nama setiap alat artikulasi tersebut.

2.10 Untuk jawapan soalan ini, anda perlu:

i. Perlu membezakan antara bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara

ii. Sila berikan lima (5) contoh bagi bunyi bersuara dan bukan bunyi

bersuara yang meliputi bunyi vokal dan konsonan.

42

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Rujukan

Abdul Hamid Mahmood (1995). Ejaan bahasa Melayu terkini. Masa Enterprise. Abdul Hamid Mahmood (2002). Guru dan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: City

Reprographic Services. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik fonetik dan

fonologi bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd. Abdullah Hassan (1993). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya:

Fajar Bakti Sdn. Bhd. Alias Mohammad Yatim (1992). Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Kulim:

Penerbit Sarlis. Arbak Othman (1983). Permulaan ilmu linguistik. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Ashby, P. (1995). Speech sounds. London: Routledge. Barnhart, C.L. & Barnhart, R.K. (Ed.) (1981). The world book of encyclopedia

volume two. Toronto: World Book Inc. Bright, W. (Ed) (1992). International encyclopedia of linguistics. New York: Oxford

University Press. Clark, J. & Yallop, C. (1995). An introduction to phonetics and phonology (second

edition). USA: Blackewell. Crystal, D. (1986). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Basil

Blackwell Ltd. Davenport, M. & Hannahs, S.J. (1998). Introducing phonetics & phonology.

Auckland: Arnold. Gleason, H.A. (1955). An introduction to descriptive linguistics. New York: Holt,

Rinehart & Winston. Harimurti Kridalaksana (1983). Kamus linguistik. Jakarta: Penerbit P.T. Gramedia

Jakarta.

43

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Hymes, D. (1966). Linguistics and Language Planning. Dalam Brigth (Ed.).

Sociolinguistics. Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar (2006). Fonetik dan fonologi siri

pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Professional.

Istilah linguistik Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia, Bahasa Malaysia – Bahasa

Inggeris. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991. Jones, D. (1958). An outline of English phonetics. London: Heffer. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ladefoged, P. (1973). Preliminaries to linguistic phonetics. Chicago: University of

Chicago Press. Ladefoged, P. (1993). A course in phonetics (3rd. Ed). New York: Harcourt, Brace

and Jovanovich. Ladefoged, P. (2005). Vowels and consonants (second edition). Australia:

Blackwell Publishing. Ladefoged, P. (2006). A course in phonetics (fifth edition). Boston, MA: Thomson

Wadsworth. Laver, J. (1993). Principles of phonetics. New York: Cambridge University Press. Lutfi Abas (1985). Linguistik deskriptif, nahu bahasa Melayu. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka. Lyons, J. (1981). Noam Chomsky. New York: Penguin Modern Master University

Press. Malmberg, B. (1963). Phonetics. New York: Denver. Mangantar Simanjuntak (1991). Neurolinguistik dan Afasiologi: Satu kewujudan

kerjasama yang saling menguntungkan. Dewan Bahasa, 35(2). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Marsono (1986). Fonetik. Yogyakarta: Gadjah Mada University

Press.

44

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Martin, J.B. & Rahilly, J. (1999). Phonetics the science of speech. London: Arnold. Mohd. Taib Osman (2004). Budaya dan bahasa Melayu masalah dan harapan.

Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Asas fonetik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka. Parker, F. (1974). Linguistik untuk bukan ahli linguistik. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka. Pike, K.L. (1947). Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique

for the practical description of sounds University of Michigan Press. Rahmat Sato, H. (1998). Pengenalan fonetik dan fonologi. Kuala Lumpur: Fakulti

Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya. Roach, P. (2001). Phonetics. United Kingdom: Oxford University Press. Sudaryanto (1983). Linguistik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

The Penguin Dictionary (2004). London: Penguin Books. Verhaar, J.W.M. (1983). Pengantar linguistik. Yogyakarta: Gadjah Mada University

Press.