ENERGOOSZCZĘDNY, BARDZO CICHY SYSTEM WENTYLACJI

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ENERGOOSZCZĘDNY, BARDZO CICHY SYSTEM WENTYLACJI

 • silent ventilation

  ENERGOOSZCZDNY, BARDZO CICHY SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPA

  SIERPIE 2014

 • salonsypialnia

  kuchnia

  23

  wiee powietrze jest zasysane zzewntrz

  zuyte powietrze po schodzeniu jest odprowadzane nazewntrz

  wiee powietrze po ogrzaniu jest nadmuchiwane dosuchych pomieszcze

  zuyte ciepe powietrze jest zasysane wpomieszczeniach mokrych

  1

  4

  Standardy wspczesnego budownictwa dce do niskiego zuycia energii wymagaj budowy szczelnych domw, w ktrych tradycyjna wentylacja grawitacyjna niemoe dziaa prawidowo. VASCO SILENT VENTILATION system wymieniajcy powietrze wcaym domu, z odzyskiem ciepa, zapewnia poczenie wysokiego komfortu ienergooszczdnoci, poniewa dziaa skutecznie i bardzo cicho, zapewniajc wten sposb peny komfort domownikom.

  Jako powietrza wdomu naley

  donajwaniejszych czynnikw komfortu

  SPIS TRECI

  System wentylacji mechanicznej 01/02

  Rekuperatory D300 E II / D400 EP II / D500 E II 03/06

  Rekuperator D275 EP II 07/10

  System kanaw EASYFLOW 11/12

  Wymogi prawne / projekty wentylacji 13/14

  W nowoczesnym domu, przy bardzo szczelnych oknach, koniecznoci staje si za-pewnienie dopywu wieego powietrza do wszystkich pomieszcze i wycigu w spo-sb kontrolowany powietrza zuytego.Wynika to z denia do zwikszenia komfortu mieszkacw przy jednoczesnej mini-malizacji zuycia energii oraz koniecznoci spenienia wymogw prawa budowlanego.

  wiee powietrze jest dostarczane do kadego pomieszczenia suchego typu salon isy-pialnia. Powietrze to jest ogrzane w rekuperatorze ciepem odzyskanym z powietrza wy-ciganego z pomieszcze mokrych typu kuchnia, azienki, WC, pralnia. W ten sposb, wcaym domu, zapewniona jest cyrkulacja powietrza. Przy projektowaniu wentylacji wane jest uniknicie martwych stref i zapewnienie moliwoci przemieszczania si powietrza zpo-mieszcze suchych do mokrych. Dlatego drzwi wewntrzne nie mog by szczelne, wymagany jest otwr opowierzchni 80 cm2, co oznacza najczciej szczelin nad podog wysokoci okoo 1 cm. Przy waciwie zaplanowanej wentylacji nie montuje si nawieww aniwywieww w pomieszczeniach porednich typu hol, przedpokj, schody.

  Wymiana powietrza w caym domu trwa bez przerwy, przez ca dob. Intensywno wymiany jest regulowana rcznie przez uytkownikw albo automatycznie, jeli zasto-sowano czujniki mierzce wilgotno i poziom CO2 lubprzezopcjonalny programator czasowy, zgodnie z cyklem dobowym.

 • 01 | 02

  sypialnia

  azienka

  Firma VASCO opracowaa swj system wentylacyj-ny w taki sposb, aby zagwarantowa skuteczn wymian powietrza z uwzgldnieniem maksymal-nej energooszczdnoci i najwyszego komfortu mieszkacw.

  Najwaniejszym celem konstruktorw firmy VASCO byo zaprojektowanie takiego systemu wentylacji domu jednorodzinnego, ktry nie bdzie syszalny w pomieszczeniach mieszkalnych. Z dowiadcze osb, ktre ju zamontoway wswoich domach me-chaniczn wentylacj wynika, e szumy i inne dwi-ki mog by uciliwym skutkiem ubocznym rekupe-racji, ktryniweluje osigane korzyci.

  Na realizacj zaoonego celu skada si konstruk-cja rekuperatorw VASCO, ktre s jednymi znaj-cichszych na rynku. Nie mniej wane jest zasto-sowanie kompletnego systemu rur wewntrznych EASYFLOW wchodzcego wskad VASCO SILENT VENTILATION.

  Rury EASYFLOW s produkowane z materiau nie przenoszcego haasu i posiadaj wbudowane ele-menty suce wytumieniu dwikw. System zosta tak zaprojektowany, aby w kadym przypadku za-pewni waciwe parametry gwarantujce, e wenty-lacja bdzie dziaa bezgonie.

  Najwiksz zalet rekuperacji jest jej dziaanie wokresie zimy, poniewa przy staym dopywie wie-ego powietrza do pomieszcze minimalizowane jest zuycie energii na cele ogrzewania. Korzyci zkon-trolowanej wentylacji odnosi si jednak przez cay rok. Poza sezonem grzewczym bdzie to oczyszcze-nie powietrza zalergenw i pyw (cao powietrza wewntrz domu jest filtrowana), zmniejszenie haasu docierajcego z zewntrz, brak koniecznoci pami-tania o wietrzeniu i o zamykaniu okien, gdyzaczyna pada deszcz oraz ograniczenie iloci owadw lata-jcych dostajcych si downtrza domu.

  VASCO SILENT VENTILATION system wymuszo-nej wentylacji domu z odzyskiem ciepa gwarantuje szerok palet korzyci:

  Komfort i zdrowie wiee powietrze 24/7, wyelimi-nowanie przecigw, dziaanie antyalergiczne dziki redukcji pykw. Powietrze dostajce si do wntrza domu, nawet przy najwikszych mrozach ma dodat-ni temperatur.

  Wygoda w lecie, dziki wymianie powietrza bezko-niecznoci otwierania okien, eliminowane slatajce owady, dostaje si do domu mniej kurzu iniszy jest haas wewntrz pomieszcze. W zimie okna nie bd zaparowywa, apomieszczenia bd idealnie przewietrzone bezutraty ciepa.

  Ekonomia nisze koszty ogrzewania w sezonie grzewczym, wysza warto domu dziki dostoso-waniu do przyszych wymaga prawabudowlanego.

  CICHA WENTYLACJA

 • system DII MOLIWO DOSTOSOWANIA STEROWANIA SYSTEMU DO INDYWIDUALNEJ AKTYWNOCI MIESZKACW. SYSTEM MOE DZIAA AUTOMATYCZNIE DZIKI

  ZASTOSOWANIU OPCJONALNYCH CZUJNIKW CO2 IWILGOTNOCI.

  MOLIWO STEROWANIA PRZEZ SYSTEM INTELIGENTNEGO DOMU LUB PRZEZ NIEZALENE STEROWNIKI.

  Wane jest rwnie zapewnienie niskich kosztw dziaania rekuperacji. Wentylatory s sterowane elektronicznie, co umoliwia znaczn redukcj poboru prdu wraz ze zmniej-szaniem obrotw. Stosowana jako zalecana grzaka elek-tryczna powietrza zewntrznego jest inteligentnie zarzdza-na, dla zminimalizowania poboru prdu elektrycznego.

  Rekuperatory systemu VASCO SILENT VENTILATION owydajno-ciach nominalnych: 300, 400 i 500 m3/h, a take system kanaw powietrznych zaprojektowano zprzeznaczeniem do zastosowa-nia w domach jednorodzinnych.

  Urzdzenia D275 EP II oraz D400 EP II zostay przebadane wg specjalnej procedury i uzyskay certyfikat Passive House Institute w Darmstadt do zastosowania w domach pasyw-nych, co oznacza, e speniaj najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczce jakoci wykonania i uzyskiwanych parametrw uytkowych (efektywno odzysku ciepa, zu-ycie prdu elektrycznego, poziom gonoci, zdolno do oczyszczania powietrza).

  System sterowania rekuperatorw VASCO DII zapewnia atw obsug przez domownikw bez studiowania zawiych i wielostronicowych instrukcji obsugi. Sterowanie VASCO SILENT VENTILATION jest pomylane jako intuicyjne ibezobsugowe.

  VASCO proponuje zaprojektowanie systemu, ktry bdzie dziaa cakowicie automatycznie, a jedno-czenie zapewnia komfort przez dostosowanie in-tensywnoci wentylacji dobiecych potrzeb.

  Podstawowy przecznik biegw rekuperatora, atake opcjonalne czujniki CO2 i wilgotnoci steruj urzdzeniem bezprzewodowo, co decyduje oela-stycznoci w ich umieszczeniu, a take omoliwo-ci rozbudowy systemu sterowania w cakowicie wykoczonym domu.

  System VASCO SILENT VENTILATION oszcz-dza przestrze domu innowacyjne kanay po-wietrzne EASYFLOW pozwalaj na ukrycie caej instalacji w warstwach podogowych. Dziki temu nie ma koniecznoci wykonywania zabudw su-fitw jak przy tradycyjnej wentylacji. Caa wyso-ko pomieszcze jest do dyspozycji wacicieli, aestetyka przestrzeni pozostaje zachowana.

 • 03 | 04

  CECHY REKUPERATORW VASCO

  D300 E II / D400 EP II / D500 E II

  Deklaracja zgodnoci z norm PN-EN 308:2001 Wymienniki ciepa Procedury badawcze wyznaczania wydajnoci urzdze ().

  Energooszczdne wentylatory z elektroniczn komutacj silnikw (EC).

  Polistyrenowy, krzyowo-przeciwprdowy wymiennik ciepa o maksymalnej sprawnoci >90%.

  atwy dostp do wentylatorw i wymiennika wcelu ich oczyszczenia.

  Filtry elektrostatyczne o waciwociach antyalergicznych (przeciwpykowe).

  Sterowanie w standardzie bezprzewodowym przecznikiem.

  Automatyczna ochrona przed zamarzaniem wymiennika z opcjonaln grzak elektryczn.

  Automatyczny by-pass letni umoliwia nocne chodzenie domu podczas upalnego lata.

  Certyfikat domu pasywnego dla jednostki D400EP II.

  Natenie przepyww powietrza sterowane automatycznie niezalenie od stanu zanieczyszczenia filtrw.

  System VASCO SILENT VENTILATION z opcjonalnymi czujnikami moe dziaa cakowicie automatycznie, zapewniajc komfort bez angaowania mieszkacw wskomplikowane ustawienia. W kadym momencie uytkownicy mog przeczy si na tryb rczny, jeli zdecyduj si zaczy wentylacj na okrelonym poziomie, a po chwili intuicyjnie przywrci prac automatyczn.

  Rekuperatory VASCO, przy zachowaniu wszystkich ich zalet, mog by sterowane zewntrznym sterownikiem, na przykad tygodniowym programatorem biegw albo mog by podczone do komputera instalacji inteligentnego zarzdzania budyn-kiem.

  Rekuperatory VASCO posiadaj moliwo indywidualnych ustawie dziki dost-powi serwisowemu do ustawie rekuperatora.*

  *Indywidualne ustawienia s moliwe poprzez specjalistyczne oprogramowanie informacje odostpnoci dodatkowych usug mona uzyska u przedstawicieli firmy VASCO.

  Wymiary: 827 x 754 x 582 mm (wys. x szer. x g.) Waga: 54 kg Kanay (do wewntrz / na zewntrz): 6 x 180 mm

 • system DSTEROWANIE VASCO SILENT VENTILATION 3 biegowy, bezprzewodowy przecznik RF. Potwierdzenie prawidowej pracy oraz sygnalizacja bdw diod LED. Funkcja zaczania czasowego maksymalnego poziomu wentylacji. Moliwo umieszczenia dodatkowych przecznikw RF w dowolnych miejscach domu. Moliwo sterowania przez jeden przecznik RF dwoma (lub wicej) rekuperatorami jednoczenie. Zasilanie: bateria 3V litowa CR2450 (dostarczona).

  OPCJONALNE moliwoci sterowania

  KONTROLA WILGOTNOCI: czujnik wilgotnoci automatycznie zwiksza wydajno rekuperatora w przypadku wzrostu poziomu wilgotnoci

  wpomieszczeniu, w ktrym jest umieszczony. Poziom wilgotnoci powinien by kontrolowany wazience. W przypadku szybkiego skoku poziomu wilgotnoci, jaki nastpuje podczas kpieli, poziom obrotw rekuperatora podnosi si.

  Program eko i komfort. Czujnik bezprzewodowo komunikuje si rekuperatorem, zasilanie: 2 x baterie typ AA.

  KONTROLA POZIOMU STE