Poradnik wentylacji po¼arowej Flakt Woods

 • View
  410

 • Download
  58

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poradnik wentylacji pożarowej ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z zastosowaniem urządzeń wentylacyjnych w systemach kontroli ciepła i dymu. W publikacji poruszono główne obszary zastosowania: wentylację bytową i pożarową garaży (wentylacja strumieniowa), wentylację tuneli, oddymianie obiektów wielkokubaturowych, ochrona dróg ewakuacyjnych przed zadynieniem - napowietrzanie klatek schodowych. Każdy dział zawiera przykład obliczeń i zastosowania dedykowanych urządzeń. Niniejsza pozycja skierowana jest do projektantów, rzeczoznawców i studentów pragnących usystematyzować swoją wiedzę w zakresie powyższej tematyki.

Text of Poradnik wentylacji po¼arowej Flakt Woods

 • WENTYLACJAPOAROWAPoradnik projektanta.

  Autor: Magorzata Krl

  Opracowanie graficzne: Maciej Mazurek (Zuchowe Studio)

 • 54

  Tlenek wgla

  Dym wydzielany przez silniki Diesla

  Dobr wentylatorw Jetfoil

  Wymagania dotyczce siy cigu wentylatorw

  Straty cinienia na wlocie i wylocie do tunelu

  Opr lub wsparcie spowodowane ruchem ulicznym

  Warunki otoczenia

  Opr tunelu

  Cakowita sia cigu w tunelu

  Cig wentylatora Jetfoil

  Inne czynniki wpywajce na zdolno cigu

  Ilustracje do rozdziau

  Marmaray - tunel kolei podmiejskiej ze wschodniej czci Stambuu

  do zachodnich dzielnic miasta pod cienin Bosfor

  Wentylacjapoarowadlaobiektwwielkokubaturowych

  Wprowadzenie

  Wymagania w zakresie wentylacji poarowej dla obiektw wielkokubaturowych

  Systemy wentylacji poarowej obiektw wielkokubaturowych

  System wypeniania dymem (natural smoke filling)

  System wentylacji mechanicznej wywiewnej

  System wentylacji naturalnej

  Zestawy urzdze w systemie oddymiania obiektw wielkokubaturowych.

  Ilustracje do rozdziau

  Przykady oblicze dla rnych wariantw obiektw wielkokubaturowych

  Poar w atrium lub hali zilustrowany schematycznie na rysunku nr 1

  Sklep oddymiany przez pasa wg schematu zilustrowanego na rysunku nr 5

  Systemyochronydrgewakuacyjnychwbudynkachnawypadekwybuchupoaru

  Wprowadzenie

  Wymagania w zakresie ochrony drg ewakuacyjnych na wypadek wybuchu poaru

  Systemy wentylacji poarowej dla pionowych drg ewakuacyjnych

  Zestawy urzdze do ochrony pionowych drg ewakuacyjnych

  Praca systemu w trybie wytwarzania nadcinienia

  Praca systemu w trybie oddymiania i gaszenia poaru

  Ilustracje do rozdziau

  Przykad obliczeniowy dla systemu napowietrzania klatek schodowych - Budynek wielorodzinny

  przy ulicy Krtej w Biaymstoku

  Lista referencyjna

  62

  62

  63

  64

  64

  64

  65

  65

  66

  66

  67

  69

  74

  78

  80

  81

  88

  89

  89

  90

  90

  92

  99

  99

  100

  104

  106

  106

  110

  111

  111

  111

  112

  121

  130

  spis treci

  wstp

  Wentylacjapoarowagaraypodziemnych

  Wprowadzenie

  Wymagania w zakresie zapewnienia wentylacji poarowej dla garay

  Standard belgijski NBN S 21-208-2 [3]

  Standard brytyjski BS 7346-7:2006 [2]

  Systemy wentylacji poarowej garay zamknitych

  Zestawy urzdze w bezprzewodowym systemie oddymiania garay zamknitych

  Wentylatory strumieniowe

  Wentylatory wycigowe

  System detekcji i sterowania

  Wykrycie dymu

  Jak zaprojektowa system wentylatorw strumieniowych

  Okrelenie wartoci progowych stenia dwutlenku wgla

  Okrelanie iloci powietrza wentylacyjnego

  Opracowanie scenariusza wentylacji i oddymiania

  Dobr i rozmieszczenie wentylatorw

  Wentylatory wycigowe

  Wentylatory strumieniowe

  Algorytm pracy systemu strumieniowego JetFan

  Weryfikacja projektu technicznego

  Sposb przeprowadzenia symulacji CFD

  Ilustracje do rozdziau

  Przykad zastosowania wentylatorw strumieniowych w garau zespou mieszkalno-usugowego

  ADRIA w Warszawie

  Podsumowanie

  Plansze Adria dobory

  Wentylacjapoarowatunelikomunikacyjnych

  Wprowadzenie

  Wymagania w zakresie zapewnienia wentylacji poarowej dla tuneli komunikacyjnych

  Wymagania stawiane instalacji wentylacji na wypadek wybuchu poaru

  Systemy wentylacji poarowej dla tuneli komunikacyjnych

  Wentylacja mechaniczna poprzeczna

  Wentylacja mechaniczna ppoprzeczna

  Urzdzenia w systemach wentylacji tuneli komunikacyjnych

  Wymagania co do iloci wieego powietrza

  6

  7

  10

  12

  12

  14

  15

  18

  20

  20

  21

  21

  21

  22

  22

  23

  25

  25

  26

  26

  27

  27

  28

  29

  34

  35

  38

  50

  52

  52

  57

  59

  60

  60

  61

  61

  Spistreci

 • 76

  WstpW kadym nowo powstajcym obiekcie, zarwno mieszkalnym jak i uytecznoci publicznej zachodzi konieczno zapewnienia

  odpowiedniej iloci miejsc parkingowych dla jego uytkownikw. Ze wzgldw praktycznych i ekonomicznych najczciej

  stosowanym rozwizaniem tego problemu jest budowa podziemnych parkingw samochodowych. Wykorzystanie miejsc

  postojowych, a przede wszystkim ruch samochodw w zamknitej przestrzeni garau, wie si ze znaczn emisj znajdujcych

  si w spalinach szkodliwych substancji, w postaci aldehydw, tlenkw wgla, azotu, siarki itd. W celu zabezpieczenia ludzi

  korzystajcych z obiektw tego typu, niezbdna jest skuteczna i pewnie dziaajca wentylacja zapewniajca dostarczenie

  odpowiedniej iloci czystego powietrza i usunicie gronych zanieczyszcze. Przyjte rozwizanie powinno take zapewnia

  wysoki poziom bezpieczestwa obiektu w czasie poaru tak, aby na skutek usunicia gorcych dymw poaru moliwa bya

  ewakuacja ludzi oraz podjcie skutecznej akcji ratowniczej.

  Garae podziemne, to specyficzy przykad obiektu wymagajcego specjalnego podejcia do wentylacji. Jednak kwestia

  bezpieczestwa ludzi podczas poaru dotyczy rwnie wszelkich innych konstrukcji, w ktrych sprawna ewakuacja jest kluczowa dla podjcia sprawnej akcji ratowniczej i umoliwienia wykorzystania w peni rodkw ganiczych przez jednostki

  stray poarnej.

  Dlatego te od kilku lat w ochronie poarowej ronie znaczenie urzdze wentylacyjnych. Firma Flakt Woods jest jednym z pionierw nowoczesnych rozwiza w tym zakresie. Niniejszy poradnik ma na celu przyblienie najpopularniejszych rodzajw

  obiektw wykorzystujacych urzdzenia wentylacyjne w ochronie poarowej. Zdajemy sobie spraw, e na dalszych stronach nie udao nam si wyczerpujco opisa wszelkich moliwch zagadnie. W dodatku rozwj technologii i oglny wzrost

  wiadomoci znaczenia waciwej wentylacji w ochronie poarowej wpywajcy na dziaania legislacyjne sprawiaj, e wydrukowany egzemplarz, ktry maj Pastwo w rkach niedugo moe nie by aktualny. Dlatego te zamiecilimy na kocu

  kadego rozdziau kody pozwalajce na ledzenie na bieco nowoci, zmian czy choby uzyska-nie dodatkowych informacji

  na dany temat - prosto z naszej strony internetowej. Mamy nadziej, e dziki temu niniejszy poradnik bdzie cenn pozycj w Pastwa bibliotece, do czasu ukazania si kolejnego wydania, nad ktrym niedugo rozpoczniemy prac.

 • 98

  GARAE

 • 1110

  Wentylacjapoarowagaraypodziemnych

  1.Wprowadzenie.

  Ogromny rozwj motoryzacji skutkuje cigymi poszukiwaniami dodatkowych miejsc parkingowych zarwno w centrach

  miast, jak i na ich obrzeach. Kadej wikszej inwestycji mieszkaniowej, handlowej, hotelowej czy biurowej towarzyszy budowa

  garau najczciej zamknitego, jedno- lub wielokondygnacyjnego, o powierzchni od kilkuset do kilkudziesiciu tysicy metrw

  kwadratowych. W nowo powstajcych garaach podziemnych naley zapewni skuteczny system wentylacji, ktrej funkcj

  bdzie zarwno bezpieczne wykorzystanie tej przestrzeni podczas normalnego jej uytkowania co powinna zapewni wentylacja

  bytowa, jak rwnie ochrona drg ewakuacji oraz zapewnienie dostpu dla ekip ratowniczych podczas poaru co z kolei powinna

  zabezpieczy wentylacja poarowa. Mimo, e tendencj wzrostu liczby samochodw mona zaobserwowa we wszystkich

  krajach europejskich to tylko dwa z nich sformuoway normy zawierajce wymagania dotyczce systemw usuwania dymu i ciepa z garay

  Funkcjonowanie systemw usuwania dymu i ciepa z garay ma na celu przede wszystkim stworzenie warunkw do ewakuacji

  ludzi, suy rwnie ochronie konstrukcji budynku oraz powinno uatwi prowadzenie akcji ratowniczo-ganiczej. Sformuowane

  powyej zadania mog by realizowane rnymi metodami na przykad poprzez rozcieczenie dymu i obnienie jego temperatury,

  poprzez kontrol rozprzestrzeniania si dymu czy poprzez zapewnienie wolnego od dymu dostpu do rda poaru.

  Systemy wentylacji bytowej dla garay zamknitych wicej ni 10 stanowiskowych zgodnie z polskimi przepisami [1] powinny

  by realizowane jako systemy wentylacji mechanicznej. Podczas normalnego funkcjonowania obiektu gwnym zagroeniem

  dla ludzi korzystajcych z zamknitych parkingw s toksyczne produkty spalania paliwa emitowane przez silniki spalinowe.

  Przepisy polskie nakadaj obowizek stosowania wentylacji mechanicznej sterowanej czujnikami niedopuszczalnego poziomu

  stenia tlenku wgla w garaach wielostanowiskowych oraz mechaniczn, sterowan czujkami niedopuszczalnego poziomu

  stenia gazu propan-butan - w garaach, w ktrych dopuszcza si parkowanie samochodw zasilanych gazem propan-butan

  i w ktrych poziom podogi znajduje si poniej poziomu terenu. Intensywno wymiany powietrza w garaach zamknitych

  powinna zosta okrelona na podstawie oblicze uwzgldniajcych wiele zmiennych takich jak: liczba miejsc postojowych,

  dugo dojazdu do bramy czy dobowy rozkad korzystania z parkingu. Wedug standardw projektowania i dla garay o rnej

  kubaturze otrzyma mona wyniki od 1,5 do 6 wymian powietrza na godzin. Poprawnie przeprowadzone obliczenia stanowi

  oczywicie podstaw doboru wielkoci wentylatorw nawiewajcych powietrze do garau ale o skutecznoci systemu w rwnej

  mierze bdzie decydowa organizacja przepywu powietrza w przestrzeni garau.

  2.Wymaganiawzakresiezapewnieniawentylacjipoarowejdlagaray.

  Wybuch poaru w garau zamknitym stanowi due zagroenia dla ludzi znajdujcych si w nim oraz dla budynku, z ktrym gara moe by poczony. Z tego wzgldu poprawna ochrona tej przestrzeni systemem wentylacji oddymiajcej jest wana i regulowana stosownymi przepisami. Przepisy te zawart