CW witamy w firmie - Ciecholewski- Instalacja wentylacji mechanicznej Swedwood Poland S.A. - Lubawa,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CW witamy w firmie - Ciecholewski- Instalacja wentylacji mechanicznej Swedwood Poland S.A. - Lubawa,

 • Witamy w Firmie

 • Typ AI kana³y i kszta³tki

  Typ BI i “Spiro” kana³y i kszta³tki

  “Spiro” z uszczelk¹ gumow¹

  kana³y i kszta³tki

  Anemostaty nawiewne i wyci¹gowe

  kratki wentylacyjne

  Wyrzutnie dachowe i œcienne

  Nawiewniki dalekiego zasiêgu

  Nawiewniki sufitowe

  Typ BII kana³y i kszta³tki do

  transportu pneumatycznego

  Czerpnie dachowe i œcienne

  Okapy

  Podstawy dachowe

  Przepustnice regulacyjne

  Nawietrzaki podokienne Wywietrzaki cylindryczne

  Elementy izolowane

  Kratki grawitacyjne

  Sufit podwieszany

  T³umiki

  Zabudowa higienicznaBudynek biurowy.Plan rozbudowy zak³adu.

  Firma Ciecholewski-Wentylacje sp. z o.o. istnieje na rynku od 1977 roku. Zajmujemy siê produkcj¹ oraz wykonaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Produkujemy elementy takie jak: przewody wentylacyjne, kszta³tki, nawiewniki, kratki wentylacyjne, okapy, nawiewy laminarne i inne. Materia³y, których u¿ywamy do produkcji to ró¿ne rodzaje blach stalowych - czarna, ocynkowana, nierdzewna oraz blach z aluminium, miedzi, o³owiu. Dysponujemy du¿ym i elastycznym parkiem maszynowym. Nasz¹ specjalnoœci¹ s¹ skomplikowane instalacje przemys³u farmaceutycznego, spo¿ywczego, stoczniowego a tak¿e instalacje w szpitalach, halach, biurach, centrach handlowych i salach widowiskowych.

  Firma zdoby³a doœwiadczenie w latach osiemdziesi¹tych. Dynamiczny rozwój nast¹pi³ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy po zrównaniu w prawie podmiotów gospodarczych, uzyskaliœmy dostêp do rynków zastrze¿onych dla firm pañstwowych. Firma zaczê³a zdobywaæ rynek oraz wyspecjalizowa³a siê w produkcji elementów instalacji wentylacyjnych. W ci¹gu wielu lat nabyliœmy doœwiadczenie pracuj¹c na ró¿nych obiektach i z rozmaitymi klientami. Nasze produkty maj¹ zastosowanie we wszystkich ga³êziach budownictwa, od budownictwa komunalnego do ga³êzi przemys³u wspomnianych wczeœniej.

  Wspó³pracujemy z wieloma uznanymi firmami. Ca³y czas inwestujemy w szereg nowoczesnych maszyn, urz¹dzeñ i oprogramowanie, które pozwalaj¹ nam na du¿¹ elastycznoœæ w przyjmowaniu zleceñ i szeroki zakres zamówieñ. Firma rozbudowuje siê. W roku 2004 oddaliœmy do u¿ytku halê produkcyjn¹ “Przewodów i kszta³tek

  2 2ko³owych”, o powierzchni 1083 m . W roku 2005 powsta³ magazyn o powierzchni 864 m , w 2006 oddaliœmy do u¿ytku kolejn¹, now¹ halê, a w 2007 nastêpn¹.

  Reasumuj¹c, na terenie zak³adu znajduj¹ siê: budynek biurowy, szeœæ hal produkcyjnych o ³¹cznej 2powierzchni 5000 m , bogato wyposa¿onych w komputery, maszyny i specjalistyczny sprzêt s³u¿¹cy do

  obróbki metali, oraz sto³ówka zak³adowa. W planach jest dalsza rozbudowa zak³adu.

 • Typ AI kana³y i kszta³tki

  Typ BI i “Spiro” kana³y i kszta³tki

  “Spiro” z uszczelk¹ gumow¹

  kana³y i kszta³tki

  Anemostaty nawiewne i wyci¹gowe

  kratki wentylacyjne

  Wyrzutnie dachowe i œcienne

  Nawiewniki dalekiego zasiêgu

  Nawiewniki sufitowe

  Typ BII kana³y i kszta³tki do

  transportu pneumatycznego

  Czerpnie dachowe i œcienne

  Okapy

  Podstawy dachowe

  Przepustnice regulacyjne

  Nawietrzaki podokienne Wywietrzaki cylindryczne

  Elementy izolowane

  Kratki grawitacyjne

  Sufit podwieszany

  T³umiki

  Zabudowa higienicznaBudynek biurowy.Plan rozbudowy zak³adu.

  Firma Ciecholewski-Wentylacje sp. z o.o. istnieje na rynku od 1977 roku. Zajmujemy siê produkcj¹ oraz wykonaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Produkujemy elementy takie jak: przewody wentylacyjne, kszta³tki, nawiewniki, kratki wentylacyjne, okapy, nawiewy laminarne i inne. Materia³y, których u¿ywamy do produkcji to ró¿ne rodzaje blach stalowych - czarna, ocynkowana, nierdzewna oraz blach z aluminium, miedzi, o³owiu. Dysponujemy du¿ym i elastycznym parkiem maszynowym. Nasz¹ specjalnoœci¹ s¹ skomplikowane instalacje przemys³u farmaceutycznego, spo¿ywczego, stoczniowego a tak¿e instalacje w szpitalach, halach, biurach, centrach handlowych i salach widowiskowych.

  Firma zdoby³a doœwiadczenie w latach osiemdziesi¹tych. Dynamiczny rozwój nast¹pi³ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy po zrównaniu w prawie podmiotów gospodarczych, uzyskaliœmy dostêp do rynków zastrze¿onych dla firm pañstwowych. Firma zaczê³a zdobywaæ rynek oraz wyspecjalizowa³a siê w produkcji elementów instalacji wentylacyjnych. W ci¹gu wielu lat nabyliœmy doœwiadczenie pracuj¹c na ró¿nych obiektach i z rozmaitymi klientami. Nasze produkty maj¹ zastosowanie we wszystkich ga³êziach budownictwa, od budownictwa komunalnego do ga³êzi przemys³u wspomnianych wczeœniej.

  Wspó³pracujemy z wieloma uznanymi firmami. Ca³y czas inwestujemy w szereg nowoczesnych maszyn, urz¹dzeñ i oprogramowanie, które pozwalaj¹ nam na du¿¹ elastycznoœæ w przyjmowaniu zleceñ i szeroki zakres zamówieñ. Firma rozbudowuje siê. W roku 2004 oddaliœmy do u¿ytku halê produkcyjn¹ “Przewodów i kszta³tek

  2 2ko³owych”, o powierzchni 1083 m . W roku 2005 powsta³ magazyn o powierzchni 864 m , w 2006 oddaliœmy do u¿ytku kolejn¹, now¹ halê, a w 2007 nastêpn¹.

  Reasumuj¹c, na terenie zak³adu znajduj¹ siê: budynek biurowy, szeœæ hal produkcyjnych o ³¹cznej 2powierzchni 5000 m , bogato wyposa¿onych w komputery, maszyny i specjalistyczny sprzêt s³u¿¹cy do

  obróbki metali, oraz sto³ówka zak³adowa. W planach jest dalsza rozbudowa zak³adu.

 • Wydzia³ produkcji kana³ów i kszta³tek prostok¹tnych Wydzia³ produkcji kana³ów i kszta³tek okr¹g³ych

  Wydzia³ produkcji galanterii wentylacyjnej 1 Wydzia³ produkcji galanterii wentylacyjnej 2

  Wydzia³ obróbki skrawaniem

  Malarnia Œlusarnia

  Pomieszczenie socjalne “Kantyna”

  Ciêcie laserem

  Prasa wykrawaj¹ca

  Linia do produkcji kana³ów prostok¹tnych

  Prasa wykrawaj¹ca

  Ciêcie plazm¹

  Ciêcie plazm¹

  Gilotyna

  Wycinarka segmentów kolan “Segto”

 • Wydzia³ produkcji kana³ów i kszta³tek prostok¹tnych Wydzia³ produkcji kana³ów i kszta³tek okr¹g³ych

  Wydzia³ produkcji galanterii wentylacyjnej 1 Wydzia³ produkcji galanterii wentylacyjnej 2

  Wydzia³ obróbki skrawaniem

  Malarnia Œlusarnia

  Pomieszczenie socjalne “Kantyna”

  Ciêcie laserem

  Prasa wykrawaj¹ca

  Linia do produkcji kana³ów prostok¹tnych

  Prasa wykrawaj¹ca

  Ciêcie plazm¹

  Ciêcie plazm¹

  Gilotyna

  Wycinarka segmentów kolan “Segto”

 • Spawarka liniowa Zgrzewarka liniowa (zgrzew przerywany, ci¹g³y)

  Zgniatarka zak³adów blacharskich

  Profilarko - zamykarka zak³adów blacharskich

  Zgrzewarka punktowa

  Sterowana numerycznie linia do produkcji kana³ów “Spiro” - “TORMEC”

  Prasa krawêdziowa

  Gniazdo ¿³obiarek

  Dyrekcja Budowy Szpitala w Koœcierzynie, 1992 - 1998 Kompletna instalacja wentylacji i klimatyzacji Szpitala Specjalistycznego na 440 ³ó¿ek

  Fabryka Opakowañ Ró¿nych FORCAN - Tczew, 1998 - 1999 Instalacja wentylacji mechanicznej hali produkcyjnej i klimatyzacji budynku biurowego

  Dom Us³ugowo Biurowy "Atrium" - Gdynia, 1999 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

  Wydzia³ Prawa i Administracji UNIWERSYTET GDAÑSKI, 1999 - 2001 Wentylacja mechaniczna

  Hala OLIWIA - Gdañsk, 1999 Instalacja wentylacji mechanicznej

  Swedwood Poland S.A. - Lubawa, 1999 Instalacja wentylacji mechanicznej hali produkcyjnej

  JAWOR - Linowiec, 1999 Instalacja odci¹gu trocin z odzyskiem ciep³a w hali produkcji mebli

  Stocznia Pó³nocna - Gdañsk, 1999 - 2000 Instalacja wentylacji mechanicznej hali kad³ubowni C-181, instalacja wentylacji stanowiskowej w hali C-167, instalacja wentylacyjno klimatyzacyjna kompleksu barowo restauracyjnego C-200

  „SENATOR" hotel z oœrodkiem wypoczynkowym - DŸwirzyno, 1999 - 2001 Instalacja wentylacji i klimatyzacji zespo³u obiektów

  P³ywalnia kryta - Piotrków Trybunalski, 2000 Instalacja wentylacji mechanicznej

  Hipermarket Le Clerc - Olsztyn, 2000 Instalacja wentylacji mechanicznej

  Wytwórnia Pizza Rigga - W³adys³awowo, 2000 Instalacja wentylacji z odzyskiem ciep³a hali produkcyjnej, zaplecza socjalnego i biur

  Wytwórnia Mro¿onek „IGLOTEX" - Skórcz, 2000 Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeñ produkcyjnych

  Centrum Rekreacyjno wypoczynkowe „ELZAM MAZURY” - Bogaczewo, 2000 Instalacja wentylacji budynku centralnego

  Gdañskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego - Gdañsk Szadó³ki, 2000 Instalacja wentylacji mechanicznej budynku

  2czterokondygnacyjnego o pow. 8.184 m Papieski Wydzia³ Teologiczny - Warszawa, 2000 Instalacja wentylacji piwnicy, antresoli i parteru Instytutu sekcji „Bobolanum"

  Szko³a Podstawowa nr 88 w Gdañsku Œwibnie, 2000 Instalacja wentylacji mechanicznej

  Oczyszczalnia œcieków - Stegna, 2000 Instalacja wentylacji mechanicznej i ruroci¹gu sprê¿onego powietrza

  Hipermarket “Le Clerc” - Olsztyn

  P³ywalnia - Piotrków Trybunalski

  Uniwersytet Gdañski

  Fabryka opakowañ “Forcan” - Tczew

  Szpital w Koœcierzynie

 • Spawarka liniowa Zgrzewarka liniowa (zgrzew przerywany, ci¹g³y)

  Zgniatarka zak³adów