Wytyczne do projektowania systemów wentylacji poż .Wytyczne do projektowania systemów wentylacji

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wytyczne do projektowania systemów wentylacji poż .Wytyczne do projektowania systemów wentylacji

Wytyczne do projektowania systemw wentylacji poarowej.

Rola systemw w strategii ochrony p.po. budynkw wielokondygnacyjnych.

dr in. Grzegorz Kubicki Wydzia IBHI Politechniki Warszawskiej

207. 1. Budynek i urzdzenia z nim zwizane powinny by projektowane i wykonane w sposb ograniczajcy moliwo powstania poaru, a w razie jego wystpienia zapewniajcy:

1) zachowanie nonoci konstrukcji przez okrelony czas; 2) ograniczenie rozprzestrzeniania si ognia i dymu wewntrz budynku; 3) ograniczenie rozprzestrzeniania si poaru na ssiednie obiekty budowlane lub

tereny przylege; 4) moliwo ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposb; 5) uwzgldnienie bezpieczestwa ekip ratowniczych.

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)z dnia 14 listopada 2017 r.

zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanieWarszawa, dnia 8 grudnia 2017 r. Poz. 2285

Warunki podstawowe dla obiektw ZL

Zadania systemw wentylacji poarowej

5. ust. 1. Uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje si w toku wzajemnejwsppracy projektanta z rzeczoznawc do spraw zabezpiecze przeciwpoarowych wtrakcie sporzdzania przez projektanta projektu budowlanego polegajcej na:

1) konsultacji rozwiza projektowych w zakresie oceny ich zgodnoci z wymaganiamiochrony przeciwpoarowej;

2) wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych rodkwzabezpieczenia przeciwpoarowego;

3) opracowaniu scenariusza poarowego dla obiektu budowlanego objtegoobowizkiem stosowania systemu sygnalizacji poarowej.

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgldemochrony przeciwpoarowej (Dz. U. poz. 2117 z dnia 14 grudnia 2015 r.)

Skutecznoci systemw wentylacji poarowej

wiadomo skutkw dziaania caej instalacji

Okrelenie celu dziaania systemu

Podstawa prawna jest wica dla tworzenia rozwiza inynierskich

Przepisy nie definiuj wymaga funkcjonalnych dla systemw wentylacji poarowej budynkw

wielokondygnacyjnych

Podstawa projektowania systemw wentylacji poarowej

Wybr rozwizania technicznego systemu oddymiania

Dla kadego obiektu dobrane powinno by rozwizanie techniczne

wskazane przepisami, standardem projektowym lub rozwizaniealternatywne (inynierskie) oparte na wiedzy technicznej

W kadym indywidualnym przypadku konieczne jest dokadneustalenie zagroe oraz okrelenie kryteriw funkcjonalnychzapewniajcych spenienie wymaga podstawowych

Krajowe przepisy nie wskazuj obligatoryjnej drogi projektowej

Kiedy projektant nie jest w stanie w peni zastosowa si do standardu projektowego, mona zastosowa alternatywnepodejcie inynierskie w zakresie bezpieczestwa poarowego. Wszdzie, gdzie ma to zastosowanie, rozwizanieinynierskie powinno przyjmowa okrelone dla zastosowanego typu instalacji wymagania funkcjonalne.

Na podstawie PN EN 12101-6

Jest 245. Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy poarowej:1) ZL II w budynku niskim (N),2) ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V w budynku redniowysokim (SW),3) - powinny by obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi orazwyposaone w urzdzenia zapobiegajce zadymieniu lub suce dousuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoc systemu wykrywaniadymu.;

Alternatywne metody wentylacji poarowej w budynkach wielokondygnacyjnych

Byo 245. W budynkach: 1) niskim (N), zawierajcym stref poarow ZL II, 2) redniowysokim (SW), zawierajcym stref poarow ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, 3)naley stosowa klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposaone w

urzdzenia zapobiegajce zadymieniu lub suce do usuwania dymu.

A ewakuacja bezporednio zagroonej i niszych kondygnacji , B oczyszczanie klatki z dymu (warunkowa ewakuacja); C uatwienie dziaania ekip ratownicze

Kryteria funkcjonalne - Moliwo opuszczenia kondygnacji poniej rda poaru- Uatwienie dziaania JRG- Warunki do przetrwania na i powyej kondygnacji objtej poarem

Systemy oddymiania klatek schodowychwg wytycznych CNBPO-PIB W-0003

Cele fakultatywne- Warunkowa ewakuacji- Oczyszczenie budynku z dymu po zakoczeniu akcji ratowniczo-ganiczej

WENTYLACJA POAROWA BUDYNKW WIELOKONDYGNACYJNYCH

ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie

(byo) 246 1. W budynku wysokim (W) i wysokociowym (WW) powinny by co najmniej dwie klatkischodowe obudowane i oddzielone od poziomych drg komunikacji oglnej oraz pomieszcze przedsionkiemprzeciwpoarowym, odpowiadajcym wymaganiom 232.

(jest) 246. 1. W budynku wysokim (W) i wysokociowym (WW), zzastrzeeniem ust. 4, naley zapewni moliwo ewakuacji do co najmniejdwch klatek schodowych, ktre powinny by obudowane i oddzielone odpoziomych drg komunikacyjnych lub ewakuacyjnych oraz pomieszcze,przedsionkiem przeciwpoarowym, odpowiadajcym wymaganiomokrelonym w 232.,

246. 2. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpoarowe,stanowice drog ewakuacyjn w budynku wysokim (W) dla strefpoarowych innych ni ZL IV i PM oraz w budynkuwysokociowym (WW), powinny by wyposaone w urzdzeniazapobiegajce ich zadymieniu.

2Podczas ewakuacji i akcji ratowniczej w otwartych drzwiach pomidzy przestrzenichronion i niechronion nadcinieniem wytworzona musi zosta ukierunkowanaminimalna prdko przepywu powietrza (min 1 lub 2 m/s)

3Utrzymanie nadcinienia w klatce na takim poziomie, eby sia potrzebna do otwarciadrzwi nie przekraczaa 100 N

4System w krtkim czasie musi powrci do funkcji utrzymania nadcinienia w trzonieklatki schodowej po kadorazowym zamkniciu drzwi ewakuacyjnych

1Kiedy klatka schodowa pozostaje zamknita naley wytworzy i utrzyma stabilnenadcinienie w trzonie klatki schodowej w stosunku do przestrzeni otaczajcej.zamknite (od 30 do 80 Pa)

1 2 21 .Realizacja zadania 1 i 2 podczas poaru

Wymagania funkcjonalne dla systemw rnicowania cinienia

URZDZENIA SUCE ZAPOBIEGANIU ZADYMIENIAgwne skadowe systemw

Zestawy urzdze suce NAPOWIERZANIU

przestrzeni chronionej nadcinieniem

Zestawy urzdze suce ODBIOROWI POWIETRZA I DYMU

Z przestrzeni nie chronionej nadcinieniem

Zestawy urzdze sucychnapowietrzaniu jedno lubwielopunktowego

Zestawy urzdze sucychnapowietrzaniu przepywowe(pasywne i aktywne)

Instalacja odbioru powietrza-Naturalne (okna, kanay grawitacyjne)-Mechaniczne (przewody oddymiajce, wentylatory wyrzutu bezporedniego)

Przestrze podlegajca ochronie (granica strefy spenienia wymaga podstawowych)

PN-EN 12101-6 zmiana EN 12101-13Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepa cz 6. Wymagania techniczne dotyczcesystemw rnicowania cinie Zestaw urzdze

zacznik C normy EN12101-13(Instrukcja nr 378/2002 ITB)

Projektowanie instalacji wentylacji poarowejdrg ewakuacyjnych w budynkach wysokich iwysokociowych

Wymagania:-Ochrona przestrzeni chronionej nadcinieniem -Przepyw midzy przestrzeni chronion i pozostaymi czciami budynku-Sia potrzebna do otwarcia drzwi-Instalacja odbioru powietrza

Wymagania:-Ochrona przestrzeni klatki schodowej nadcinienie -Przepyw midzy klatk schodow i przedsionkiem-Przepyw midzy przedsionkiem i korytarzem-Instalacja usuwania dymu z korytarzy

Okrelenie obszarw podlegajcych ochronie

Obliczenia- Ilo powietrza niezbdna do ochrony klatkischodowej dla spenienia warunku nadcinienia(przecieki)- Ilo powietrza niezbdna do ochrony klatkischodowej dla spenienia warunku przepywu(przecieki + prdko przepywu w drzwiachotwartych)- Obliczenia iloci usuwanego powietrza

Obliczenia- Ilo powietrza niezbdna do ochrony klatkischodowej dla spenienia warunku przepywu (prdkoprzepywu)- Ilo powietrza niezbdna do ochrony przedsionkapoarowego (prdko przepywu i wielko transferulub wydajno instalacji nawiewnej i wycigowej)- Obliczenia wydajnoci instalacji usuwania dymu zkorytarzy lub instalacji nawiewu i usuwania dymukorytarzy) wycig zbilansowany z nawiewem

Klasyfikacja budynkw pod ktem stosowanych systemw

Zakres stosowalnoci rnych rozwiza systemw rnicowania cinienia dla klatki schodowej jest cile powizany z wysokoci budynku

Wysoko budynku Skuteczne systemy rnicowania cinienia dla przestrzeni klatki schodowej

Budynki do wysokoci 50 m - pasywne i aktywne systemy nawiewne iprzepywowe (w tym systemymonoblokowe)

Budynki o wysokoci powyej 50 m - Systemy aktywnego zwalczania wpywu cigu termicznego

Scenariusz drzwi otwartych

Nad

cin

ien

ie (

np

. 20

8

0 P

a)

PRDKO PRZEPYWU

np. 1 m/s

Nieszczelnoci drzwi zamknitych

Instalacja usuwania powietrza i dymu(klapy odcinajce do przewodw wentylacji Oddymiajcej

otwarte tylko na kondygnacji objtej poarem)

klapa upustowa z przeciwwag

Scenariusz drzwi zamknitych

UKAD PASYWNY mechaniczny

Nad

cin

ien

ie (n

p. 2

0

80 P

a)

PRDKO PRZEPYWU np. 1 m/s

Nieszczelnoci drzwi zamknitych

Scenariusz drzwi zamknitych Scenariusz drzwi otwartych

UKADY AKTYWNE - elektroniczne

Warunek stosowania ukadw aktwynych NIEZAWODNA AUTOMATYKA PRZEMYSOWA

Zdefiniowana nieszczelno klatki schodowej

Sky Tower Wrocaw

normatywny poziomom nieszczelnoci obiekt uzyska po3 latach eksploatacji

Nad

cin

ien

ie (

np

. 50

Pa)

Nadcinienie w przedsionku poarowym np. 45 Pa

Aktywny zestaw napowietrzania

Akt

ywn

e z

est

awy

naw

iew

no

-wy