WZÓR Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej ... wentylacji mechanicznej - wzor.pdf ·

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WZÓR Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej ... wentylacji mechanicznej -...

WZR

Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznejz odzyskiem ciepa.

Inwestor ...

ObiektBudynek mieszkalny jednorodzinnydziaka nr 124/7 przy ul. Krakowskiej

44-200 Rybnik

Stadium Projekt budowlany instalacji wentylacjimechanicznej z odzyskiem ciepa

Opracowanienumer 16/10/10

Dbrowa Grnicza, czerwiec 2010 r.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa - WZR

Spis tre ci:

1. Dane oglne.1.1. Przedmiot i zakres opracowania.1.2. Podstawa opracowania.1.3. Inwestor.1.4. Podstawowe zaoenia projektowe.

1.4.1. Odzysk ciepa,1.4.2. Izolacja termiczna kanaw wentylacyjnych,1.4.3. Oczyszczanie powietrza,1.4.4. Ogrzewanie budynku,1.4.5. Skropliny,1.4.6. Napicie zasilania,1.4.7. Automatyka,1.4.8. Strefy poarowe,1.4.9. Lokalizacja urzdze,1.4.10. Obsuga instalacji.

2. Koncepcja rozwizania instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa.2.1. Instalacja wentylacyjna.2.2. Parametry powietrza nawiewanego.2.3. Haas wywoany prac urzdze.

3. Obliczenia iloci powietrza wymienianego.4. Dobr urzdze i materiaw.

4.1. Dobr centrali wentylacyjnej.4.2. Dobr przewodw.

5. Regulacja hydrauliczna instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa.6. Informacja BIOZ

6.1. Wymagania i zabezpieczenia przeciwpoarowe.6.2. Wymagania bezpieczestwa i higieny pracy.6.3. Wymagania higieniczno-sanitarne.6.4. Wymagania ochrony akustycznej.6.5. Wymagania ochrony rodowiska.

7. Wykonawstwo, prby i odbiory.7.1. Zakres robt.7.2. Kolejno robt, wystpujce zagroenia i rodki zabezpieczajce.

8. Wytyczne branowe.8.1. Wytyczne dla brany architektoniczno-budowlanej.8.2. Wytyczne dla brany instalacji sanitarnej.8.3. Wytyczne dla brany instalacji elektrycznych.

9. Zestawienie urzdze i materiaw.10. Rysunki:

- Rysunek 01- Rzut parteru,- Rysunek 02- Rzut strychu.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa - WZR 2

1. Dane oglne.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji

mechanicznej z odzyskiem ciepa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanegow Rybniku przy ulicy Krakowskiej.Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wentylacji mechanicznej oraz wytycznedla brany architektoniczno-budowlanej, elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.

1.2. Podstawa opracowania. Projekt budowlany architektury. Obowizujce normy i przepisy. Uzgodnienia midzybranowe. Uzgodnienia z inwestorem.

1.3. Inwestor....

1.4. Podstawowe zaoenia projektowe.Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej znajdowa si bdzie w nowo powstaym

domu jednorodzinnym. Zapotrzebowanie oraz straty ciepa budynku w okresach zimowymi przejciowym bd pokrywane przez instalacj centralnego ogrzewania.Zadaniem projektowanej wentylacji mechanicznej jest:- zapewnienie prawidowej wentylacji pomieszcze zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia iOpieki Spoecznej z dnia 22.06.2009 r.- odzyska ciepo z powietrza zuytego w rekuperatorze o sprawnoci max 95%.- zredukowa zapotrzebowanie na ciepo i moc ciepln budynku.

1.4.1. Odzysk ciepa. Centrala wentylacyjna jest wyposaona w krzyowy przeciwprdowy wymiennik odzyskuciepa, pozwalajcy odzyskiwa ciepo z powietrza wywiewanego, co pozwoli zredukowazapotrzebowanie mocy cieplnej budynku.

1.4.2. Izolacja termiczna kanaw wentylacyjnych.Izolowane bd wszystkie kanay wentylacyjne powietrza wieego wen mineraln

gruboci 50mm oraz kanay powietrza wyrzucanego, nawiewanego i wywiewanego wenmineraln gruboci 30mm.

1.4.3. Oczyszczanie powietrza. Dla zapewnienia prawidowej wentylacji pomieszcze zgodnie z Rozporzdzeniem MinistraZdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 22.06.2009 r. centrala wentylacyjna jest wyposaonaw filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego klasy G4. 1.4.4. Ogrzewanie budynku. Pomieszczenia ogrzewane bd poprzez system centralnego ogrzewania. Szczegyinstalacji grzewczej nie stanowi zawartoci niniejszego opracowania.

1.4.5. Skropliny. Skropliny z centrali wentylacyjnej odprowadzane bd do kanalizacji. Wczenia dokanalizacji naley zasyfonowa.

1.4.6. Napicie zasilania. Urzdzenia zasilane bd napiciem 230V/50Hz.

1.4.7. Automatyka. Instalacja wentylacyjna pracowa bdzie automatycznie. Zastosowane urzdzeniawyposaone bd w kompletne ukady automatyki.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa - WZR 3

1.4.8. Strefy poarowe. Projektowany budynek nie zosta podzielony na strefy poarowe.

1.4.9. Lokalizacja urzdze. Centrala wentylacyjna znajdowa si bdzie w pomieszczeniu pralni na parterze budynku.

1.4.10. Obsuga instalacji. Instalacja pracowa bdzie automatycznie. Istnieje jednak niezbdna potrzeba staegonadzoru nad jej prac. Sprowadza si ona do okresowej wymiany filtrw, czyszczenia wymiennikaciepa i tacy skroplin. Konserwacj naley przeprowadza zgodnie z wytycznymi producentaurzdzenia.

2. Koncepcja rozwi zania instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskie m ciepa.

2.1. Instalacja wentylacyjna.Projektuje si wentylacj ogln nawiewno-wywiewn w oparciu o central Onyx Dream

firmy Frapol (sprawno odzysku do 95%, Vmax = 440 m3/h). W skad centrali wchodzi po stronienawiewnej: filtr powietrza klasy G4, krzyowy przeciwprdowy wymiennik odzysku ciepa,wentylator nawiewny, automatyczny by-pass. Po stronie wywiewnej centrala skada si z: filtrapowietrza klasy G4, krzyowego przeciwprdowego wymiennika odzysku ciepa i wentylatorawywiewnego. Centrala wyposaona zostanie w cyfrowy panel sterowniczy. Sterowanie centralwentylacyjn jest automatyczne na podstawie zadanego programu oraz wskaza czujnikwtemperatury.

Powietrze wiee pobierane bdzie za pomoc czerpni ciennej umiejscowionej na cianiepnocnej pralni na poziomie ok. +2,90 nad terenem. Po obrbce na centrali wentylacyjnejpowietrze poprzez sie kanaw bdzie rozprowadzone do poszczeglnych pomieszcze. Kanaywentylacyjne zakoczone bd kratkami lub zaworami nawiewnymi. Wywiew bdzie realizowanypoprzez kratki lub zawory wywiewne sieci kanaw wentylacyjnych do centrali skd powietrzezuyte bdzie kierowane na wyrzutni umiejscowion na cianie zachodniej pralni na poziomieok. +3,00 nad terenem.

Zakada si, e kuchnia wyposaona bdzie w pochaniacz kuchenny. Uzgodniono rwnie,e kominek w pokoju dziennym wykonany bdzie w wersji z zamknit komor spalania aniezbdne do procesu spalania wiee powietrze dostarczane bdzie osobnym kanaemwykonanym wg projektu architektury.

2.2. Parametry powietrza nawiewanego.Przyjmuje si, e powietrze nawiewane bdzie miao temperatur wynikow wynikajc

z procesu odzysku ciepa. Na yczenie inwestora instalacja nawiewna moe zosta wyposaona wdodatkow nagrzewnic wodn lub elektryczn dogrzewajc powietrze nawiewane do budynku.

2.3. Haas wywoany prac urzdze.

Instalacja wentylacyjna wyposaona zostanie w tumiki oraz przewody tumice,zmniejszajce haas od wentylatorw do wartoci dopuszczalnych przez polsk norm PN-87/B-02151/02 (haas w pomieszczeniach od instalacji wentylacyjnej nie wyszy ni 30dB(A)). Zgodnie zRozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 29.07.2004 emisja haasu wywoanego pracurzdze wentylacyjnych do rodowiska, mierzona na granicy dziaki, nie bdzie przekracza 50dB/A/ w dzie i 40 dB/A/ w nocy.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa - WZR 4

3. Obliczenia ilo ci powietrza wymienianego.

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia Kubatura Nawiew Wywiew

- - m2 m3 m3/h m3/h

1 Salon 45,4 122,7 7055

-

2 Kuchnia 11,8 31,9 80

3 Jadalnia 8,4 22,7 25 -

4 Pokj 1 17,0 45,9 50 -

5 Pokj 2 10,6 28,6 30 -

6 Pokj 3 12,9 34,8 35 -

7 Spiarka 5,8 15,7 - 15

8 Pralnia 10,1 27,4 45 45

9 WC 2,1 5,7 - 30

10 azienka 1 4,1 11,1 - 45

11 azienka 2 7,3 19,7 - 60

12 Wiatroap 4 10,9 - 15

Razem: 310 290

Na podstawie oblicze okrelono strumie powietrza: nawiewanego 310m3/h wyciganego 290m3/h

Ze wzgldu na planowan budow kominka instalacj wentylacyjn naley wyregulowa tak abystrumie powietrza nawiewanego by wikszy od strumienia powietrza wyciganego (tak aby wbudynku panowao nadcinienie).

4. Dobr urz dze i materiaw.

4.1. Dobr centrali wentylacyjnej.

Dobrano central wentylacyjn:- NIKOL 320 firmy Nikol- wydajno maksymalna 350 m3/h- nawiew 310 m3/h przy spru dyspozycyjnym 170 Pa- wywiew 290 m3/h przy spru dyspozycyjnym 185 Pa- sprawno odzysku do 96%- poziom dwiku na zewntrz centrali 49 dB(A)- napicie zasilania 230V - natenie prdu (max) 0,5A- pobr mocy 21-150W- waga 57kg- wymiary krcw wentylacyjnych 160mm- filtry klasy EU4- odpyw skroplin 2x9mm

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa - WZR 5

4.2. Dobr przewodw.Magistrale i gwne kanay naley wykona z rur sztywnych typu Spiro-OCY i/lub

prostoktnych QD-N-OCY, czone ksztatkami wentylacyjnymi. Kanay kocowe doprowadzajce powietrze do nawiewnikw i odprowadzajce z wywiewnikwwykona z przewodw elastycznych, perforowanych typu Flex lub Sonoduct AD-L. Wszystkiekanay zaizolowa termicznie warstw 30mm weny mineralnej lamella. Przewody mocowa dostropu i cian obejmami montaowymi.

5. Regulacja hydrauliczna instalacji wentylacji mech anicznej z odzyskiem ciepa.

Elementy do regulacji hydraulicznej:- przepustnice regulacyjne jednopaszczyznowe,- anemostaty nawiewne,- anemostaty wywiewne,- sterowanie regulacj wydajnoci centrali wentylacyjnej,- sterowanie by-passem zdalne za pomoc siownika sprzonego z termostatem.Po uruchomie