Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep‚a

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep‚a

 • Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa

 • Systemy wentylacji

  mechanicznej

  z odzyskiem ciepa

  Znaczenie wentylacji w budynkach

  Wymiana powietrza w budynku jest koniecznociJako powietrza ma ogromny wpyw na nasze

  zdrowie i komfort. Dlatego nie mona realizo-

  wa systemu wentylacyjnego w budynku,

  jedynie majc na uwadze spenienie obowizu-

  jcych przepisw budowlanych. Przebywajc

  w zamknitych pomieszczeniach zaczynaj

  nam dokucza: dwutlenek wgla, wilgo,

  nieprzyjemne zapachy, ale take to, z czego nie

  zawsze zdajemy sobie sprawy niebezpieczne

  zwizki chemiczne wydzielane m.in. przez

  dywany, wykadziny, panele, kleje uyte do

  wyrobu mebli i inne przedmioty w naszym

  otoczeniu. W tej sytuacji z pomoc moe

  przyj tylko sprawnie dziaajca wentylacja.

  Dostarczanie wieego powietrza do pomieszczeOddychajc, wydalamy do otoczenia dwutlenek

  wgla (CO2). Jest to gaz nieszkodliwy dla

  czowieka w szerokim zakresie ste, nato-

  miast gdy jego stenie zaczyna przekracza

  0,1% wyranie upoledza nasze czynnoci

  intelektualne, co objawia si silnym uczuciem

  sennoci i otpieniem.

  Odbir wilgoci z powietrzaWykonywanie codziennych czynnoci domo-

  wych takich jak pranie, gotowanie, czy mycie

  powoduje, i w powietrzu zwiksza si zawar-

  to pary wodnej. Rwnie ludzie poprzez

  oddychanie i pocenie si oddaj do powietrza

  par wodn. Ta w nadmiernej iloci pogarsza

  nasze samopoczucie, ale nie jest to gwnym

  powodem, dla ktrego musimy wentylowa

  pomieszczenia. Najwaniejszym powodem jest

  to, e wilgotne i ciepe rodowisko sprzyja

  rozwojowi grzybw pleniowych. Te za produ-

  kuj toksyny mogce powodowa alergie,

  grzybice, choroby ukadu oddechowego, a tak-

  e liczne choroby zwizane z osabieniem

  ukadu odpornociowego. Nadmierna wilgot-

  no powietrza bdzie rwnie wpywaa

  destrukcyjnie na wyposaenie domu. Zwasz-

  cza elementy wykonane z drewna s bardzo

  czue na wilgo w powietrzu.

  Tutaj nastpuje wydzielanie si wilgoci w gospodarstwie domowym zamieszkaym przez 4 osoby jest to cznie

  do 15 litrw wody dziennie

  180 C

  20:052-3 20 052-3

  40 C1-28

  2 litry/dzie 2 do 4 litrw na dzie

  2 do 8 litrw/dzie 1 do 2 litr/os./dzie

  Gwne rda wilgoci w gospodarstwie domowym

  Wzrost stenia CO2 w przecitnym pomieszczeniu mieszkalnym powodowany przez jedn osob (nie wykonujc

  pracy fizycznej)

  86420

  0,03

  0,10

  0,2

  0,3

  Czas pobytu (w godzinach)

  CO

  2 [V

  ol. %

  ]

  higieniczna warto graniczna

  zawarto CO2 w wieym powietrzu

  wymiana powietrza = 0

  wymiana powietrza = 0,5

  1 3 5 7

  Wzrost stenia CO2 powodowany przez jedn osob

  Zadania instalacji wentylacji w budynku

  Podstawowe zadania instalacji wentylacji to dostarczanie wieego powietrza do pomieszcze oraz odbir wilgoci z budynku. Prawidowo dziaajca instalacja korzystnie wpywa na komfort przebywania w pomieszczeniach, jak rwnie pomaga zabezpieczy budynek przed negatywnym wpywem wilgoci.

 • Energia cieplna wykorzystywana w budynkuCiepo wytwarzane przez urzdzenia grzewcze

  w budynku jest wykorzystywane na potrzeby

  podgrzewu ciepej wody uytkowej oraz instala-

  cji centralnego ogrzewania. Instalacja c.o.

  pokrywa straty ciepa wystpujce poprzez

  przegrody budowlane oraz podgrzewa zimne

  powietrze napywajce do pomieszcze

  w przypadku systemu grawitacyjnego.

  W przypadku domu jednorodzinnego o

  powierzchni okoo 160 m2 oraz gdy temperatu-

  ra na zewntrz wynosi -15C, wydajno wen-

  tylacji grawitacyjnej bdzie wynosia okoo

  200 m3/h. Zatem powietrze zasysane do

  budynku (np. poprzez nawiewniki higrosterowa-

  ne) bdzie miao temperatur -15C, a tempera-

  tura powietrza wywiewanego poprzez piony

  grawitacyjne bdzie wynosia 20C. Przyjmujc

  powysze zaoenia, ilo ciepa, ktre musimy

  dostarczy do 200 m3/h powietrza, aby je

  podgrza o 35 K bdzie wynosia okoo 2,3 kW.

  Taka warto moe stanowi nawet 1/3 mocy

  grzewczej nowo budowanego budynku! Tem-

  peratura na zewntrz wynoszca -15C nie jest

  rzadkoci w zimowe noce, zatem ucieczka

  2,3 kW ciepa przez kominy grawitacyjne w

  cigu 10 godzin bdzie kosztowaa uytkownika

  ogrzewajcego dom kondensacyjnym kotem

  gazowym okoo 5,5 z. To koszt uciekajcego

  ciepa w jedn noc (10 h), std w skali miesica

  koszty te s znaczne.

  Korzyci wynikajce ze stosowania wenty-lacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepa: Uzyskanie wymaganej wydajnoci systemu

  wentylacyjnego niezalenie od warunkw

  zewntrznych.

  Moliwo zwikszania i zmniejszania

  wydajnoci instalacji wentylacji zgodnie

  z aktualnym zapotrzebowaniem.

  Rekuperatory najnowszej generacji pozwala-

  j na odzyskanie ponad 90% ciepa z powie-

  trza wywiewanego.

  Korzyci ze stosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa

  Uniezalenienie wymiany powietrza od warunkw atmosferycznych oraz ograniczenie zapotrzebowania budynku na ciepo, mona osign instalujc wentylacj mechaniczn z odzyskiem ciepa.

  Dobrze wykonany system wentylacyjny

  oparty na rekuperatorze pozwala na obnie-

  nie kosztw ogrzewania nawet o ponad

  50% w porwnaniu z wentylacj grawita-

  cyjn.

  Obnienie strat ciepa w budynku moe

  pozwoli na zakup urzdzenia grzewczego

  o mniejszej mocy grzewczej (taszego

  w zakupie).

  W lecie w okresie nocnym moliwo

  nawiewania chodnego powietrza za pomo-

  c automatycznej tak zwanej funkcji

  free-coolig.

  Moliwo filtracji powietrza doprowadzane-

  go do pomieszcze (w przypadku alergikw

  zalecane filtry klasy F7).

  Brak przecigw oraz haasu ulicznego.

  Wady: Koszty inwestycyjne wysze o okoo

  1040% w stosunku do wentylacji grawi-

  tacyjnej.

  Konieczno wykonywania okresowych

  przegldw.

  Koszty eksploatacyjne (praca wentylatorw

  wymaga energii elektrycznej).

  Kanay oraz centrala wentylacyjna wymagaj

  przestrzeni.

  Zapotrzebowania na ciepo w domu jednorodzinnym o pow. ok. 150 m2

  40

  80

  120

  160

  200

  240

  7090130

  50

  80

  15

  40

  15

  160

  50

  21035

  35

  zapotrzebowanie na ciepo w zwizku z przenikaniem(straty przez przegrody zewntrzne budynku)

  zapotrzebowanie na ciepo wentylacyjne (straty wskutek wymiany powietrza)

  zapotrzebowanie na ciepo do podgrzewania ciepej wody uytkowej

  Zapo

  trze

  bow

  anie

  na

  ciep

  o [k

  Wh/

  (m2

  a)]

  50

  nieizolowanebudynkiistniejce

  budynkiod 1984

  budynki od 1995

  dom nisko-energetyczny

  40

  15

  25

  15 15

  510

  udzia odzyskiwanego ciepa

  dompasywny

  Wskazwka

  Koszty wykonania wentylacji grawita-cyjnej: murowane kanay

  wentylacyjne,

  kominy na dachu (nie-

  kiedy z kosztownym

  elementem zakacza-

  jcym),

  skomplikowanie

  ksztatu dachu

  (podniesienie kosztu

  samego dachu),

  nawiewniki higroste-

  rowane w stolarce

  okiennej,

  moskitiery w oknach,

  niekiedy konieczno

  zakupu wikszego

  (droszego) urzdze-

  nia grzewczego ze

  wzgldu na wiksze

  straty ciepa ni w

  przypadku wentylacji

  mechanicznej z odzy-

  skiem ciepa.

  /

 • Ochrona przegrd budowlanych i wyposa-enia domuWilgotne powietrze w pomieszczeniu wykra-

  pla si w obszarze mostkw termicznych

  i prowadzi do powstawania grzyba pleniowe-

  go. Wedug ostatniego raportu o szkodach

  budowlanych w ostatnich latach ilo tego

  rodzaju szkd znacznie wzrosa. Za odpowied-

  nie rodki zapobiegawcze uznaje si:

  ograniczenie obcienia wilgoci przez

  stosowanie systemw wentylacji mecha-

  nicznej

  staranne wykonywanie budowli i nadzr

  z eliminacj mostkw termicznych

  W kadym przypadku obowizuje zasada:

  Inwestycja w system wentylacji mechanicznej

  budynku jest tasza ni usuwanie szkd

  budowlanych spowodowanych grzybem ple-

  niowym.

  Podniesienie komfortu w pomieszczeniuSystem wentylacji mechanicznej z odzyskiem

  ciepa w sposb bezporedni wpywa na

  komfort osb przebywajcych w pomieszcze-

  niach.

  Wentylujc pomieszczenie grawitacyjnie w ob-

  rbie nawiewnikw (np. higrosterowanych)

  bd w zimie tworzyy si zimne strefy. Elimi-

  nujc to zjawisko wentylacja mechaniczna

  wpywa korzystnie na komfort termiczny

  w pomieszczeniu.

  Moliwo filtrowania powietrza (filtry klasy

  F7 zalecane dla alergikw) oraz zapewnienie

  przez cay rok odpowiedniego napywu wie-

  ego powietrza do pomieszcze, jednoczenie

  odprowadzajc CO2 i zapachy, powoduje

  popraw jakoci powietrza.

  Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepa

  umoliwia rwnie zachowanie ciszy w po-

  mieszczeniach, a jest to bardzo istotne w przy-

  padku budowy domu w pobliu ruchliwych ulic

  lub innych rde haasu. Instalacja nie wyma-

  ga otworw nawiewnych w oknach oraz brak

  jest koniecznoci otwierania okien, aby prze-

  wietrzy dom. W celu przewietrzenia domu

  ustawia si jedynie wysz wydajno na

  regulatorze, natomiast chcc schodzi budy-

  nek w nocy w lecie centrala suy automatycz-

  n klap by-pass.

  Oszczdno energii i ochrona rodowiskaSystem wentylacji mechanicznej z odzyskiem

  ciepa Vitovent 300 oraz Vitovent 300-W

  w poczeniu z hermetyczn konstrukcj