Vademekum wentylacji klimatyzacji

  • View
    3.551

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

klimapoland.pl vademecum klimatyzacji

Text of Vademekum wentylacji klimatyzacji

  • 1. Zapraszamy Pastwa do zapoznania si zinformacjami na temat rnych instalacji.Informacje - w zalenoci od typu instalacji -zostay podzielone na kilka grup, z ktrychkada stanowi kompendium wiedzy:- PODSTAWOWE INFORMACJE Z DZIEDZINY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI- SYSTEM CENTRALNEGO ODKURZANIAPODSTAWOWE INFORMACJE Z DZIEDZINYWENTYLACJI I KLIMATYZACJIPodstawowym celem stosowania wentylacji jestusuwanie z pomieszcze zuytego powietrzai dostarczenie w jego miejsce powietrzawieego. Nawiewane powietrze zawiera tlen,ktry jest niezbdny do oddychania ludzii zwierzt, a take do procesw spalania.Prawidowo dziaajca instalacja wentylacyjnaobnia stenie szkodliwych zanieczyszczew powietrzu do poziomu akceptowanego przezorganizm czowieka. Wan rol wentylacji jestrwnie utrzymanie odpowiedniego poziomuwilgoci.Zadaniem klimatyzacji jest natomiastzapewnienie komfortu cieplnegow pomieszczeniu, w ktrym przebywaj ludzie.Podstawowymi parametrami wpywajcymi

2. na samopoczucie czowieka s: temperaturai wilgotno wzgldna powietrza, prdkoi kierunek jego ruchu, temperatura powierzchniprzegrd otaczajcych, ilo powietrza wieegoprzypadajcego na osob, wielkozanieczyszcze i zapachy.Optymalne warunki komfortu cieplnegopanuj w pomieszczeniu, gdy:. temperatura powietrza w okresie zimowymwynosi 20-22oC, a latem 23-26oC (latem rnicatemperatur midzy powietrzem zewntrznyma wewntrznym przekraczajca 7oC powodujeszok termiczny, stajc si przyczynprzezibie),. wilgotno wzgldna powietrza wynosi40-60%,. prdko przepywu powietrza wynosiod 0,15 m/s (przy temp. do 20oC) do 0,5 m/s(przy temp. 26oC),. rednia temperatura przegrd otaczajcychjest rwna temperaturze powietrza lub do niejzbliona,. minimalna ilo wieego powietrzaprzypadajca na osob wynosi 20 m3/h, a gdynie ma moliwoci otwierania okien - 30 m3/h.Rodzaje wentylacjiI 3. Wentylacja grawitacyjna wykorzystuje ruchpowietrza powstay w wyniku rnicy gstocimidzy powietrzem ciepym (rzadszymi lejszym) a zimnym (gstszym i ciszym).Jeeli temperatura wewntrzna jest wyszaod zewntrznej (zim), to powietrze wewntrzne- jako lejsze - unosi si ku grze i wypywana zewntrz przez nieszczelnoci i otworyw grnej czci pomieszczenia. W jego miejscedoem napywa powietrze chodniejsze dostajcesi do pomieszczenia przez nieszczelnoci. Gdytemperatura powietrza w pomieszczeniu jestnisza od zewntrznej (latem), proces odbywasi w odwrotnym kierunku. W celu poprawydziaania wentylacji grawitacyjnej stosuje sina wylotach kanaw grawitacyjnychwywietrzaki, ktre wykorzystuj wiatrdo zwikszenia siy cigu. Wentylacjgrawitacyjn mona kontrolowa, montujcw przegrodach zewntrznych, np. w oknie,nawiewniki okienne o regulowanym stopniuotwarcia. Produkowane s take nawiewnikihigrosterowane, ktrych stopie otwarcia zaleyod wilgotnoci wzgldnej powietrzaw pomieszczeniu.Wentylacja mechaniczna wywiewna - ruchpowietrza w pomieszczeniu jest zapewnionydziki pracy wentylatora centralnego 4. (umieszczonego np. na dachu lub na poddaszubudynku) lub wentylatorw indywidualnychumieszczonych bezporedniow pomieszczeniach. Powietrze zewntrznedostaje si do pomieszcze przez nawiewnikiokienne lub cienne i nieszczelnoci.Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna polega na mechanicznymwymuszeniu ruchu powietrza w budynku.Najczciej stosuje si systemyz podgrzewaniem powietrza nawiewanego izazwyczaj z odzyskiem ciepa z powietrzausuwanego.Rodzaje klimatyzacjiSystem CAV (Constant Air Volume) - system,w ktrym powietrze dostarczane jest do strefze sta wydajnoci, lecz ze zmienntemperatur nawiewu. Gdy ronie temperaturana zewntrz, obnia si temperatura powietrzadostarczanego do pomieszcze.System VAV (Variable Air Volume) - system,w ktrym strumie powietrza jest zmienny,a temperatura staa. Rne zapotrzebowaniaposzczeglnych stref na ciepo s wyrwnywaneprzez zmian natenia przepywu powietrzadoprowadzanego. Gdy ronie temperaturaw pomieszczeniu, zwikszony zostaje strumie 5. doprowadzanego powietrza, a gdy temperaturamaleje, jest on zmniejszany.System VRV (Varible Refrigerent Volume) -system ze zmiennym przepywem czynnikachodniczego, zoony z jednostki zewntrzneji kilkunastu wewntrznych, czynnikiemchodniczym w obiegu jest freon doprowadzanydwoma lub trzema przewodami. W systemiez dwoma przewodami wszystkie jednostkiwewntrzne pracuj jednoczenie w trybiegrzania lub chodzenia, w systemie z trzemaprzewodami jednostki wewntrzne mog grzalub chodzi niezalenie od siebie.Czynniki chodnicze stosowane w systemachklimatyzacji i ukadach chodniczychStosowane s nastpujce oznaczenia wgPN-90/M-04611 i ISO 817:. seria dwucyfrowa - s to chlorowcowepochodne metanu (CH4), np. R11, R22,. seria 100 - s to chlorowcowe pochodne etanu(C2H6), np. R115, R124,. seria 200 - chlorowcowe pochodne propanu(C3H8),. seria 400 - mieszaniny i roztwory,. seria 500 - czynniki chodnicze azeotropowe(roztwory o identycznym skadzie masowymcieczy i pary, pozostajcych w rwnowadze 6. termodynamicznej),. seria 600 - zwizki organiczne, dotychczasniesklasyfikowane,. seria 700 - zwizki nieorganiczne, np. amoniakNH3 oznaczany R717,. seria 1000 - chlorowcowe pochodnewglowodorw nienasyconych.Oznaczenie cyfrowe czynnika chodniczegopoprzedza si liter R.Wg innej klasyfikacji czynniki chodniczedzielone s ze wzgldu na budowchemiczn czsteczki:. CFC (FCKW) - chlorofluorowglowodory,zwizki wgla, w ktrych wszystkie atomywodoru w czsteczce zostay zastpioneatomami chloru i fluoru, np. R11, R12, R115,R502, oznaczane CFC-11, CFC-12, CFC-115,CFC-502. S to zwizki bardzo stabilne,rozkadajce si dopiero w warstwie ozonowej,bardzo grone dla rodowiska;. HCFC (HFCKW) -wodorochlorofluorowglowodory; s to zwizkiwgla, w ktrych nie wszystkie atomy wodoruzostay zastpione atomami chloru i fluoru;naley do nich R22 (oznaczany HCFC-22),R401A, R402A; ulegaj rozkadowi w dolnychwarstwach atmosfery;. HBFC (BrFCKW) - 7. wodorobromofluorowglowodory, zwizki,w ktrych atomy wodoru zostay czciowozastpione atomami fluoru i bromu; jestto np. R22B1, oznaczany HBFC-22B1; s onejeszcze bardziej szkodliwe ni CFC;. HFC - hydrofluorowglowodory - zwizkiorganiczne, w ktrych cz atomw wodoruzostaa zastpiona atomami fluoru; naleydo nich R134a, oznaczany HFC-134a, R404a,R407a;. FC (HFKW) - fluorowglowodory; s to zwizkiorganiczne, w ktrych wszystkie atomy wodoruzostay zastpione atomami fluoru; naleydo nich np. RC318, oznaczany FC-C318; nie sszkodliwe dla warstwy ozonowej;. HC - wglowodory nasycone, np. propanR-290 (HC-290) i n-butan R-600(HC-600).Zwizki najbardziej szkodliwe (R11,R12 i R502) zastpowane s przez czynnikiw mniejszym stopniu szkodliwe dla rodowiska:R123 (zamiast R11), R134a, R401A, R401B,R401C, R409A, R290 (zamiast R12), R290,R152a, R402A, R402B, R404A, R407C, R410A,R410B i R717 (zamiast R22), R402A, R402B,R408A, R507 i R717 (zamiast R502). Innyszkodliwy zwizek R13 na razie nie mazamiennika. 8. Urzdzenia do centralnej obrbki powietrzaw systemach klimatyzacjiCentrale klimatyzacyjne - urzdzenia sucedo obrbki powietrza (zmiany temperatury,wilgotnoci, oczyszczenia) w celu dostosowaniaparametrw do wymaga w pomieszczeniu.Zespoy nawiewne skadaj si zazwyczajz nastpujcych elementw (sekcji): wstpnegofiltra powietrza, komory z odzyskiem ciepa lubrecyrkulacyjnej, nagrzewnicy wstpnej,chodnicy, wentylatora, nawilacza parowego,nagrzewnicy wtrnej, filtra dokadnego, tumika.W zespole wywiewnym mog znajdowa sinastpujce urzdzenia: filtr wstpny,wentylator, filtr dokadny, komora z odzyskiemciepa lub recyrkulacyjna. Urzdzeniaoferowane s w trzech podstawowychwariantach wykonania:. wewntrzne - przeznaczone do lokalizacjiw maszynowniach,. zewntrzne - przeznaczone do montauna zewntrz budynku (np. na dachu); majobudow zabezpieczon przed wpywemwarunkw atmosferycznych,. w wykonaniu specjalnym: higieniczne -przeznaczone do obiektw o podwyszonychwymaganiach higienicznych (np. szpitali,laboratoriw itp.), wszystkie elementy centrali s 9. odpowiednio uszczelnione w celu zapewnieniamoliwoci staej kontroli ich czystocii dezynfekcji, ponadto wszystkie krawdziei uskoki s wypenione, tworzc gadkpowierzchni atw do mycia i utrzymaniaw czystoci, co w efekcie prowadzido zminimalizowania ryzyka rozwojudrobnoustrojw; basenowe; w wykonaniuprzeciwwybuchowym.Dostpne s rwnie centrale klimatyzacyjnepodwieszane. Ich cech charakterystyczn jestmiejsce montau - w stropach podwieszonych.Najczciej spotykane s dwa rodzajebudowy central:. sekcyjne (blokowe) - centrala zestawiona jestz poszczeglnych elementw znajdujcych siw oddzielnych blokach,. monoblokowe (kompaktowe) - urzdzeniamontowane s w jednej wsplnej obudowie.Wytwornice (agregaty) wody lodowej(chillery) - s to urzdzenia sucedo schadzania wody do temperatury 6-7oCdo celw chodniczych.Urzdzenia do kocowej lub indywidualnejobrbki powietrzaKlimatyzatory - urzdzenia chodzce orazchodzce z funkcj grzania, suce 10. do obniania (lub podwyszania) temperaturyw pomieszczeniu; mog te regulowawilgotno powietrza (klimatyzatory o tzw. penejklimatyzacji). W skad klimatyzatora wchodz:parownik, sprarka, skraplacz, zawrrozprny, zesp filtrw powietrza, wentylatorpowietrza nawiewanego do pomieszczeniai wentylator chodzcy skraplacz.W klimatyzatorach chodzcych z funkcjgrzania dodatkowo umieszczona jestelektryczna nagrzewnica powietrza lub zawrrewersyjny (ukad pracuje wtedy jako pompaciepa), klimatyzatory o tzw. penej klimatyzacjiwyposaone s dodatkowo w urzdzenieregulujce wilgotno powietrza (nawilaczparowy). Klimatyzatory wystpuj w wersjikompakt lub split: . klimatyzatory typukompakt - wszystkie elementy klimatyzatoraumieszczone s w jednej obudowie, dlategourzdzenia te wymagaj dostpu zarwnodo pomieszczenia, jak i do powietrzazewntrznego; najczciej spotykanymrozwizaniem jest klimatyzator okienny,. klimatyzatory typu split - zoone s z dwchczci: jednostki wewntrznej (parownika)i jednostki zewntrznej (skraplacza i sprarki);ich zalet jest umieszczenie na zewntrzpomieszczenia elementw bdcych rdem 11. haasu (sprarka, zawr rozprny, wentylator);w zalenoci od miejsca montau dziel sina cienne, kanaowe, podogowe (szafkowe),sufitowe i kasetonowe (kasetowe),. klimatyzatory przenone - klimatyzatory,ktre mona przen