Oprogramowanie komputerowe dla wentylacji i klimatyzacji

 • View
  429

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Oprogramowanie komputerowe dla wentylacji i klimatyzacji

 • 1

  Kurs: Roboty zwizane z montaem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

  rdo: www.fotolia.com

  KURS

  Roboty zwizane z montaem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

  MODU Oprogramowanie komputerowe dla wentylacji i klimatyzacji

 • 2

  Kurs: Roboty zwizane z montaem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

  3 Oprogramowanie komputerowe dla wentylacji i klimatyzacji

  3.1 Komputerowe wspomaganie projektowania

  CAD (ang. Computer Aided Design) to komputerowe wspomaganie projektowania, ktre polega na zastosowaniu sprztu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym.

  3.2 Wybrane oprogramowanie komputerowe wspomagajce projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

  3.2.1 Activent

  Funkcje programu1:

  zwymiarowanie wyposaenia do dystrybucji powietrza z rnymi kierunkami nawiewu, przy unikniciu rysowania pokoju;

  narysowanie pokoju jako jednej lub kilku stref oraz zaplanowanie i zwymiarowanie uoenia, co wymaga zaprojektowania pooenia gwnych przewodw;

  zaobserwowanie mieszania si powietrza na podstawie warunkw pocztkowych;

  wydrukowanie danych technicznych wymiarowania, uoenia rysunku oraz listy materiaw, ktre mog by dobrane do innych czci przewodw.

  3.2.2 Audytor OZC

  Rysunek 3.1 Logo programu Audytor OZC

  rdo: http://www.sankom.pl/program-audytor-ozc

  Program Audytor OZC suy do:

  wspomagania obliczania projektowego obcienia cieplnego pomieszcze zgodnie z norm PN-EN 12831;

  okrelania sezonowego zapotrzebowania na energi ciepln i chodnicz budynkw zgodnie z norm PN-B 02025;

  wykonywania wiadectw energetycznych budynkw i ich czci;

  1 http://wentylacja.com.pl/Programy-3/Activent-1755.html

  http://wentylacja.com.pl/Programy-3/Activent-1755.html

 • 3

  Kurs: Roboty zwizane z montaem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

  wykonania analizy wilgotnociowej przegrd budowlanych2.

  Z aplikacji moemy skorzysta w za pomoc komputerw dziaajcych w systemach operacyjnych Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows NT i Windows 98.

  Audytor OZC nie tylko pozwala na wykonywanie oblicze cieplnych obiektw zgodnie z obowizujcymi przepisami, ale rwnie eliminuje konieczno ich szczegowej znajomoci. Zastosowane w programie rozwizania pozwalaj zaoszczdzi wiele czasu projektanta. Program posiada rozbudowany system diagnostyki bdw oraz interpretacji otrzymanych wynikw. Dziki poczeniu wszystkich funkcji program jest w stanie poprowadzi projektanta przez zoony proces oblicze, czsto spowodowany zawiymi i niejasnymi przepisami3.

  Jeli chcesz dowiedzie si wicej o programie, wejd na stron: http://www.sankom.pl/download/free/doc/OZC5_0A.zip.

  3.2.3 Air Duct Calculator

  Air Duct Calculator suy do liczenia i doboru przewodw elastycznych TubeFlex. Program liczy spadki cinienia, prdko powietrza, jego wydajno i rednic przewodw elastycznych4.

  Obliczenia mona przeprowadza w rnych konfiguracjach, poniewa program dziaa na zasadzie zadania znanych dwch wielkoci i poszukiwania odpowiedzi na trzeci. Dla przykadu: podajc rednic i przepyw, poszukujemy prdkoci i spadku cinienia na danej dugoci rury.

  Dane i wyniki s przedstawiane do wyboru w dwch systemach miar5:

  feet, cal, FPM, CFM;

  Pa, mm, m3/h i m/s.

  Program dziaa podobnie do tradycyjnego suwaka wentylacyjnego, jakim posuguje si na co dzie wielu projektantw instalacji. Warunkiem prawidowego korzystania z programu jest jednorazowe obliczanie jednego problemu.

  3.2.4 Wentyle

  WENTYLE s aplikacj AutoCADa, wspomagajc rysowanie i obliczanie instalacji wentylacyjnych. Wsppracuje z nastpujcymi programami:

  AutoCADR14;

  AutoCAD od 2000 do 2011;

  BricsCAD V11;

  ArCAD 2009; 2 http://www.sankom.pl/program-audytor-ozc 3 Tame 4 http://wentylacja.com.pl/Programy-3/Air-Duct-Calculator-1762.html 5 Tame

  http://www.sankom.pl/download/free/doc/OZC5_0A.ziphttp://www.sankom.pl/program-audytor-ozc

 • 4

  Kurs: Roboty zwizane z montaem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

  GstarCAD 2011;

  4M IntelliCAD.

  Niewtpliw zalet programu jest to, e jest on bezpatny.

  Funkcje programu Wentyle:

  wspomaga rysowanie instalacji wentylacyjnych 2D opartych na systemie przewodw o przekroju okrgym oraz przewodw i ksztatek o przekroju prostoktnym i owalnym firmy ALNOR. Ponadto zawiera bazy Belimo, BH-Res, CWK, Darco, Dospel, FlaktBovent, Loximide, Mercor, Smay, Ventia, Venture;

  umoliwia wygodn budow instalacji i atwe wprowadzanie do nich zmian;

  tworzy automatyczne zestawienie wykorzystanych w projekcie elementw;

  automatycznie oblicza spadki cinie stworzonej instalacji lub jej fragmentu6.

  Program pracuje w rodowisku AutoCADa i powsta w wyniku szerokich konsultacji wrd polskich projektantw wentylacji. Jest stale rozwijany i unowoczeniany.

  3.2.5 Tiligo

  TILIGO jest programem do tworzenia ofert i kosztorysw. Aplikacja wspomaga tworzenie ofert, skracajc czas przeznaczony na ofertowanie. Dziki wbudowanym narzdziom do zarzdzania bazami danych produktw, czci, usug i tworzeniu zestaww tych elementw, nawet najbardziej zoone oferty powstaj byskawicznie. Program dysponuje rozbudowanymi moliwociami parametryzowania poszczeglnych czci i usug, w czym pomocna jest m.in. funkcja umoliwiajca korzystanie z dostpnych w programie formu, a take wprowadzanie wasnych zalenoci logicznych7.

  Poszczeglne elementy oferty mona grupowa w gotowe do pniejszego uycia zestawy. Podczas budowania oferty, zestawy takie mona budowa w sposb umoliwiajcy zmian wybranych skadnikw zestawu jako alternatyw. Dziki temu moliwe jest szybkie, automatyczne kalkulowanie wielu konfiguracji, co znacznie przyspiesza proces ofertowania i pozwala na bardziej precyzyjne dostosowanie si do wymaga klienta8.

  Przygotowan ofert mona wydrukowa lub zapisa w wersji elektronicznej. Tiligo umoliwia take korzystanie z wielu estetycznych szablonw ofert dostarczonych z programem lub z wasnych zindywidualizowanych szablonw.

  Program obsuguje baz klientw oraz dostawcw. Na bazie przygotowanych ofert mona stworzy list zaopatrzeniow wraz z informacj o dostawcy. Pozwala to tworzy zamwienia do dostawcw bezporednio z poziomu programu TILIGO.

  6 http://www.alnor.com.pl/dla-partnerow/wsparcie-projektowe-wentyle.html 7 http://wentylacja.com.pl/Programy-3/Tiligo-1931.html 8 Tame

 • 5

  Kurs: Roboty zwizane z montaem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

  3.2.6 Termo Danfoss 4.0

  Pakiet Termo Danfoss 4.0 do projektowania instalacji wewntrznych obejmuje9:

  program Instal-therm HCR 4.0 umoliwia on edycj rzutw, jak i rozwinicie dowolnej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego w systemie jednorurowym lub dwururowym oraz ogrzewania podogowego lub ciennego. Zawiera te instalacje czynnika chodniczego. Edytor graficzny umoliwia samodzielne narysowanie schematu budynku, edycj schematu z wykorzystaniem zeskanowanych podkadw budowlanych, a take najwygodniejsze dla projektanta rozwizanie import rysunkw budowlanych z plikw .dwg i .dxf z rozpoznaniem cian i pomieszcze. Rzuty i rozwinicia z naniesion instalacj i wynikami oblicze mona rwnie eksportowa w tych formatach. Program wykonuje kompleksowe obliczenia cieplne i hydrauliczne oraz automatycznie tworzy kompletne zestawienie materiaw;

  program Instal-OZC 4.0 suy do obliczania strat ciepa budynkw oraz sezonowego zapotrzebowania energii. Program wykonuje bilans powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach oraz oblicza temperatury pomieszcze nieogrzewanych. Program potrafi odczyta konstrukcj budynku z rysunku zapisanego przez program Instal-therm, dziki czemu konstrukcja zaimportowana z pliku .dwg lub .dxf lub narysowana w edytorze graficznym programu Instal-therm wymaga jedynie uzupenienia danych, takich jak struktura cian, dane do wentylacji itp. To nowatorskie rozwizanie znacznie zmniejsza nakad pracy potrzebnej do obliczenia strat ciepa oraz zapewnia pen zgodno danych w obu aplikacjach (dane te s zapamitywane w jednym pliku obsugiwanym przez obydwa programy).

  3.2.7 Kalkulator cieplno-wilgotnociowy

  eby uatwi prac specjalistom z brany budowlanej, firma Rockwool Polska przygotowaa specjalne narzdzie pozwalajce na przeprowadzanie oblicze parametrw cieplno-wilgotnociowych przegrd budowlanych, zoonych z jednorodnych warstw zgodnie z obowizujc norm PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnociowe waciwoci komponentw budowlanych i elementw budynku. Temperatura powierzchni wewntrznej konieczna do uniknicia krytycznej wilgotnoci powierzchni i kondensacja midzywarstwowa. Metody obliczania. Kalkulator c-w dostpny jest na stronie internetowej: www.rockwool.pl10.

  Aplikacja pozwala dobiera ukad warstw przegrd w taki sposb, aby zapobiec powstawaniu kondensacji pary wodnej na powierzchni ktrej z warstw analizowanej przegrody oraz unikn rozwoju pleni. Dziki niej mona sprawdzi ryzyko kondensacji pary wodnej w poszczeglnych miesicach caego roku na powierzchni kolejnych warstw i zidentyfikowa te najbardziej ryzykowne, tzn. bdce najwiksz barier dla pary wodnej przenikajcej na zewntrz budynku11.

  9 http://wentylacja.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Katalog-produkt%C3%B3w-Danfoss-29105.html 10 http://www.okna.pl/aktualnosci,691,Kalkulator_wspomagajacy_obliczenia_wlasciwosci_przegrod_budowlanych.html 11 Tame

  http://www.rockwool.pl/htt