System wentylacji jednorurowej - Salon .System wentylacji jednorurowej wsp³lny kana‚ i indywidualne

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of System wentylacji jednorurowej - Salon .System wentylacji jednorurowej wsp³lny kana‚ i...

system ochrony przeciwpoarowej z nie odpornym ogniowo szybem

System wentylacji jednorurowejwsplny kana i indywidualne wentylatory

Cicha praca

ER system ochrony przeciwpoarowej z ognioodpornym szybem

System ochrony przeciwpoarowej firmy MAICO to bezpieczestwo i dobre rozwizania techniczne

W systemach ochrony przeciwpo-

arowej zasadniczym kryterium jest

bezpieczestwo.

Zarwno w bezpiecznych jak

i ekonomicznych rozwizaniach dla

budownictwa mieszkaniowego wiod-

ce miejsce zajmuj systemy wentylacji

firmy MAICO:

ER system ochrony przeciwpoaro-

wej dla szybw odpornych ogniowo.

Rozwizania te pokrywaj prawie

wszystkie przypadki zastosowa

i to w sposb absolutnie niezawodny.

aeroduct system ochrony przeciw-

poarowej dla szybw nieodpornych

ogniowo.

System ochrony przeciwpoarowej

firmy MAICO to najlepszy wybr

rwnie pod wzgldem wentylacyj-

no technicznym.

Wentylatory ER maj du rezerw

cinienia, ze wzrostem oporw

ronie prdko obrotowa, prze-

pyw powietrza pozostaje stay

przy jednoczesnej pracy wielu

wentylatorw

przy silnym oddziaywaniu

wiatru.

Duy spr dua rezerwa cinienia

zapewniaj wiksz swobod i pew-

no w fazie projektowania przy:

Zbyt maym dopywie powietrza

Zbyt maych wymiarach urzdze

Uycia wyrzutni dachowych

o zwikszonym oporze przepywu.

Wydajno powietrza:

ER 60 62 m3/h

ER 100 101 m3/h

2 lata gwarancji dla wszyst-kich wentylatorw

ER UPD lub ER-APB z klapami zwrotnymi nie wymagajcymi konserwacji

www.maicopoland.pl

Zalety montau i konserwacji

Klapa odcinajca, nie wymaga

konserwacji, w kadej chwili jest

gotowa do dziaania.

Niewielka gboko wbudowania

wymaga mao miejsca.

Przy instalacji ciennej lub sufito-

wej przycze zawsze pasuje; po

prostu trzeba obrci obudow

ER do wymaganego pooenia.

Szybki monta wentylator

z obudow poczony jest za

pomoc zatrzaskw.

Elektryczne poczenia wtykowe.

Dobre powietrze uzyskiwane

w przyjemny sposb

Dziki maej prdkoci obrotowej

i spokojnemu biegowi wentylatory

s bardzo ciche. Szum pracuj-

cych wentylatorw praktycznie jest

niesyszalny.

Przy penej wydajnoci

62 m3/h 36 dB

Przy podstawowej wydajnoci

35 m3/h 26 dB

Dua trwao may pobr prdu

Wentylator posiada obustronnie za-

mknite oyska kulkowe. Wentylator

po latach pracuje jak w pierwszym

dniu z maym poborem prdu.

Tam gdzie ochrona przeciwpoaro-

wa nie jest wymagana

Do wentylacji azienki i WC

w domach jednorodzinnych mog

by stosowane wentylatory MAICO

w wykonaniu bez ochrony przeciw-

poarowej.

Stroma charakterystyka umo-liwia stay przepyw powietrza przy znacznych zmianach cinienia ma to znaczenie, gdy pracuje jednoczenie kilka wentylatorw.

cinienie

wydajno powietrza

258 Pa

56 m3/h 62 m3/h

2 . 3

ER- system ochrony przeciwpoarowej Proste projektowanie i szybki monta

Optymalna wentylacja wedug

znanych sposobw

System ochrony przeciwpoarowej

ER jest jednoczenie niezawodny

i ekonomiczny. Wysoki standard

bezpieczestwa oraz proste projek-

towanie i monta czyni ten system

perfekcyjnym dla montau

w ognioodpornych szybach.

System z prawidowymi elementa-

mi skadowymi

Do instalowania w szybie. Obu-

dowa podtynkowa z okadzin

ogniochronn i metalow klap

odcinajc (EI 60/90/120)

Poza szybem wystarcza obudowa

z tworzywa sztucznego z metalo-

w klap odcinajc.

Wentylatory z obudow natynko-

w maj jedn wersj montau

zarwno w szybie jak i poza

szybem ogniotrwaym.

Instalacja z ognioodpornym szybem

Okadzina ognioochronna

Okadzina ochrony ogniowej

zapewnia potrzebne bezpieczestwo

wewntrz ogniotrwaych szybw.

www.maicopoland.pl 4 . 5

5

43

21

Przewd gwny z blachy stalowej (rura zwijana na zakadk)/zalewa stropowa o gruboci przynajmniej 100 mm

5

Elementy systemu

Wentylator ER z obudo-w podtynkow UPB w cianie szybu

Wentylator ER z obudow podtynkow UPD poza szybem ognioodpornym

Wentylator natynkowy ER-APB

Gitki przewd aluminio-wy AFR, wewntrz szybu

Gitki przewd stalowy SFR poza szybem

1

4

3

2

5

3

2

Standard bezpieczestwa na naj-

wyszym poziomie

Ze wzgldw bezpieczestwa system

ochrony przeciwpoarowej aeroduct

naley bezwzgldnie do najwyszego

stanu techniki wentylacji.

Po pierwsze w przypadku poaru nie

nastpuje spitrzenie dymu w prze-

wodzie gwnym dolne kondygna-

cje w kadym przypadku chronione

przed kumulacj dymu.

Po drugie system ochrony przeciwpo-

arowej spenia wszystkie wymagania,

dotyczce zapobiegania rozprzestrze-

nianiu si poaru.

Charakterystyka systemu aeroduct:

W przypadku poaru kompenso-

wane jest wyduanie termiczne

przewodu gwnego.

Ochrona przeciwpoarowa bez

dodatkowego nakadu montao-

wego; element wyrwnujcy jest

jednoczenie ksztatk T i kompen-

satorem.

Ruchome czci znajduj si

poza szybem i s w kadej chwili

dostpne.

Cay system wymaga nie wy-

maga konserwacji, jest atwy do

czyszczenia.

Stosowane s materiay rurowe

normalnie dostpne w handlu.

atwy monta oraz mao miejsca

potrzebnego do zainstalowania.

system ochrony przeciwpoarowejWysze bezpieczestwo w projektowaniu i wykonaniuInstalacja bez ognioodpornego szybu

Prosta zasada ochrony przeciwpo-

arowej

1. Klapa odcinajca wentylatora

zamyka si samoczynnie przy

poarze.

2. Element wyrwnawczy ochrony

przeciwpoarowej.

3. Kompensowane s w ten sposb

naprenia. Nie pojawiaj si pk-

nicia w stropie lub w przewodzie

gwnym.

4. zolacja przeciwpoarowej

ochrony ekranuje inne palne in-

stalacje w szybie przed wpywem

wysokiej temperatury. Przestrze

rozdzielajca jest zbdna.

Obudowa z tworzywa sztucznego

ER-UPD

Z metalow klap odcinajc.

Korzystna cena i oszczdno

miejsca

www.maicopoland.pl

5

43

21

Przewd gwny z blachy stalowej (rura zwijana na zakadk)/zalewa stropowa o gruboci przynajmniej 100 mm/cianka szybu z pyty gipsowo-kartonowej 12,5 mm.

5

Elementy systemu

Wentylator ER z obudo-w podtynkow UPD

Wentylator natynkowy ER-APB

Element wyrwnawczy ochrony przeciwpoarowej BA z jednym lub dwoma krcami przyczeniowymi

Izolacja ochrony prze-ciwpoarowej BI

Gitki przewd stalowy SFR

1

3

4

2

1

1

2

5

6 . 7

Program wentylatorwWyposaenie

Przegld systemw Wentylatory podtynkowe

Wydajno powietrza 62 m3/h i 101 m3/h.

Przycze drugiego pomieszczenia moliwe tylko przy

wentylatorach o wydajnoci 101 m3/h

Wentylatory natynkowe

Wydajno powietrza 62 m3/h i 101 m3/h.

Przycze drugiego pomieszczenia nie jest

moliwe

Wentylator Obudowa podtynkowa

aeroduct system ochrony przeciw poarowej

Bez ognioodpornego szybu

ER-* ER-APB

Wentylator Obudowa podtynkowa

ER system ochrony przeciwpoarowej

Z ognioodpornym szybem

ER-* ER-UPB monta

wewntrz szybu

ER-UPD monta poza

szybemER-APB

Wentylator Obudowa podtynkowa

ER- system wentylacji

Bez ochrony przeciwpoarowej,

np. dla domw jednorodzinnych

ER-* ER-UP/G ER-APB

ER-* kropki oznaczaj miejsca na wstawienie wybranej wydajnoci znamionowej 60 lub 100 m3/h oraz wybranego wariantu sterowania; np. ER 60 VZ

Komplet przyczeniowy drugiego pomieszczeniaWyrzutnia dachowa i dachwkaDostpne w kolorze terakota lub czarnym

www.maicopoland.pl

Urozmaicone ukady sterowania z przekanikami czasowymi, fotoelektrycznymi i wilgotnociowymi

Warianty sterowania

Standard Wykonanie standardowe

Moliwa regulacja prdkoci obrotowej

VZ Z cznikiem czasowym

zwocznym

Zwoka zaczania 50 sek.

Opnienie wyczenia 6 min.

Brak moliwoci regulacji obrotw

VZC Z nastawnym cznikiem

czasowym zwocznym

Zwoka zaczania nastawiana

skokowo od 0-150 sek. Co 10 sek.

Opnienie wyczenia nastawiany

skokowo w granicach 1,5-24 min.

Co 1,5 min. Brak moliwoci regula-

cji obrotw. Tylko dla wentylatorw

podtynkowych.

VZ 15 Z cznikiem czasowym

zwocznym o czasie wybiegu 15 min.

Zwoka zaczania 50 sek.

Opnienie wyczenia 15 min.

Brak moliwoci regulacji obrotw

D Z trzema stopniami

wydajnoci

Z trzema stopniami wydajnoci

35 m3/h, 60 m3/h i 100 m3/h.

Przeczanymi 3-stopniowym prze-

cznikiem.

F Z przekanikiem fotoelek-

trycznym

Zaczenie przy nat