Systemy wentylacji i klimatyzacji – ci…g dalszy

 • View
  237

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Systemy wentylacji i klimatyzacji – ci…g dalszy

 • 1

  Kurs: Roboty zwizane z montaem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

  rdo: http://pl.fotolia.com/id/55919531

  KURS

  Roboty zwizane z montaem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

  MODU Systemy wentylacji i klimatyzacji cig dalszy

  http://pl.fotolia.com/id/55919531

 • 2

  Kurs: Roboty zwizane z montaem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

  7 Systemy wentylacji i klimatyzacji cig dalszy

  7.1 Klasyfikacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

  Norma PN-EN 13779:2005 Wentylacja budynkw niemieszkalnych. Wymagania dotyczce waciwoci instalacji i klimatyzacji klasyfikuje instalacje na podstawie zdolnoci do utrzymania jakoci powietrza wewntrznego, jak i moliwoci zmiany parametrw termodynamicznych powietrza w pomieszczeniu1. Norma przedstawia rwnie podstawowe typy instalacji.

  Poniej zawarte s podstawowe typy instalacji podzielone ze wzgldu na sposb regulacji instalacji w pomieszczeniu. Skrt IDA pochodzi od angielskiej nazwy indoor air quality, co oznacza jako powietrza wewntrznego.

  Typy instalacji wedug IDA:

  IDA-C1 brak regulacji, instalacja dziaa bez przerwy;

  IDA-C2 regulacja rczna, instalacja jest wczana i wyczana przez uytkownika;

  IDA-C3 regulacja czasowa, instalacja dziaa zgodnie z zaprogramowanym czasem pracy;

  IDA-C4 regulacja uytkowaniem, instalacja dziaa w zalenoci od wykorzystania pomieszczenia (wczniki wiata, czujniki podczerwieni);

  IDA-C5 regulacja obecnoci ludzi, instalacja dziaa w zalenoci od liczby osb przebywajcych w pomieszczeniu;

  IDA-C6 bezporednia regulacja, instalacja sterowana jest czujnikami mierzcymi parametry powietrza, na podstawie ktrych reguluje rodowiskiem wewntrz pomieszczenia.

  rodowisko wewntrzne pomieszczenia moe by ksztatowane przez poczenie instalacji wentylacji lub klimatyzacji we wspdziaaniu z innymi instalacjami, np. z ogrzewaniem podogowym itp. Przez to moemy wyrni dwa systemy: wentylacyjno-klimatyzacyjny oraz mieszany, czyli wspdziaajcy z innymi instalacjami2.

  Wedug wspomnianej normy instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne dziel si w zalenoci od moliwoci kontrolowania temperatury i wilgotnoci powietrza w danym pomieszczeniu.

  1 Sabiniak H.G., Sabiniak M., O szczelnoci instalacji wentylacyjnych, Orodek Informacji Technika

  instalacyjna w budownictwie, 2012 2 Kazior J., Czasopismo techniczne Politechniki Krakowskiej, 4-, 2012

 • 3

  Kurs: Roboty zwizane z montaem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

  Typy instalacji w zalenoci od funkcji:

  Typ

  Procesy kontrolowane w instalacji

  Nazwa

  wentylacja ogrzewanie ozibianie nawilanie odwilanie

  THM-C0 x - - - - wentylacja mechaniczna

  THM-C1 x x - - - ogrzewanie powietrzem

  THM-C2 x x - x - czciowa klimatyzacja z nawilaniem

  THM-C3 x x x - o czciowa klimatyzacja z ozibianiem

  THM-C4 x x x x o czciowa klimatyzacja z ozibianiem i nawilaniem

  THM-C5 x x x x x pena klimatyzacja

  Tabela 7.1 Typy instalacji w zalenoci od funkcji: - proces niekontrolowany przez system; x proces kontrolowany i gwarantowany w pomieszczeniu;

  o proces kontrolowany, ale nie gwarantowany w pomieszczeniu

  rdo: Opracowanie wasne na podstawie Muller J., Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna. Klasyfikacja i pomiary, Wydawnictwo PK, Krakw 2012

  Wspomniana norma wprowadza rwnie podzia instalacji ze wzgldu na cinienie panujce w pomieszczeniu w stosunku do pomieszcze ssiadujcych. Zrnicowane cinienie w pomieszczeniach ssiadujcych stosuje si, aby ograniczy rozprzestrzenianie si zanieczyszcze z pomieszczenia do pomieszczenia.

  Kategorie pomieszcze w zalenoci od cinienia3:

  PC1 podcinienie (wiksze ni -6 Pa);

  PC2 lekkie podcinienie (od -2 Pa do -6 Pa);

  PC3 rwnowaga (od -2 Pa do +2 Pa);

  PC4 lekkie nadcinienie (od +2 Pa do +6 Pa);

  3 Kazior J., Czasopismo techniczne Politechniki Krakowskiej, 4-, 2012

 • 4

  Kurs: Roboty zwizane z montaem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

  PC5 nadcinienie (wiksze ni +6 Pa).

  7.2 Elementy i technologie wykonywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

  7.2.1 Kanay powietrzne i ich wyposaenie4

  Przewody w instalacjach wentylacyjnych wykonywane s najczciej z blachy stalowej ocynkowanej lub czarnej zabezpieczonej przed korozj przez malowanie farb ochronn. Kanaw wentylacyjnych murowanych nie stosuje si ze wzgldu na ich du chropowato i nieszczelno. Wyjtek stanowi jedynie poczenia urzdze wentylacyjnych z czerpni i wyrzutni.

  Innymi materiaami dopuszczonymi do budowy przewodw wentylacyjnych s:

  blacha lub tama stalowa aluminiowa;

  blacha stalowa oowiowana;

  blacha cynkowa;

  pyty z PVC;

  pyty z polietylenu i polipropylenu.

  Przewody wentylacyjne mog mie przekrj poprzeczny prostoktny, kwadratowy lub koowy. Korzystniejszy jest przekrj koowy, gdy opr przepywu powietrza jest w nim mniejszy. Przewody prostoktne s trudniejsze w montau (czenie i izolacja), ale poniewa atwiej je rozmieci w pomieszczeniu stosowane s czciej. Poredni form s przewody spaszczone, ktre cz cechy przewodw koowych i prostoktnych.

  W zalenoci od przekroju poprzecznego oraz konstrukcji rozrni mona przewody:

  A/I o przekroju prostoktnym, wykonywane na zakadk;

  A/II o przekroju prostoktnym, spawane;

  B/I o przekroju koowym, wykonywane na zakadk;

  B/II o przekroju koowym, spawane;

  S typu spiro, o przekroju koowym, zwijane spiralnie z tamy stalowej.

  Elementy prostoktne czone s najczciej za pomoc konierzy w postaci przyspawanych ktownikw. Pomidzy ktowniki wkadana jest uszczelka (gumowa, z filcu technicznego, tektury nasczonej pokostem lub tworzywa sztucznego). Konierze poczone s rubami. Tak utworzone poczenie tworzy ram usztywniajc przewd. Dopuszcza si czenie blach na ciankach kanaw do gruboci 1,5 mm na zamek blacharski. 4 Wicek M., Poradnik dla ucznia. Wykonanie i eksploatacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

  Wydawnictwo PIB, Radom 2006

 • 5

  Kurs: Roboty zwizane z montaem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

  W przypadku przewodw typu spiro poczenia za pomoc konierzy paskich i ktowych s najdroszym sposobem czenia. Stosowa je naley tylko wwczas, gdy odcinki rur musz by czsto demontowane. Poczenia stosowane w tym typie przewodw mog by wtykowe, o rnym sposobie wykonania.

  W poczeniach wtykowych dwa odcinki rury czone s za pomoc nypla, a ksztatki za pomoc mufy lub odcinka przewodu typu spiro. Do uszczelnienia stosuje si najczciej elastyczn tam klejc z tworzywa sztucznego.

  Innym systemem pocze wtykowych jest poczenie, w ktrym uszczelnienie nastpuje za pomoc piercienia samouszczelniajcego z gumy EPDM. Na ksztatce w specjalnym rowku znajduje si piercie samouszczelniajcy. Ksztatk czy si z rur typu spiro i zabezpiecza za pomoc blachowkrtw.

  Rury wentylacyjne mog by wykonane rwnie z tworzywa sztucznego z twardego PVC, polipropylenu i polietylenu. Rury te czy si w kielich lub muf. Rury z PVC czy si za pomoc klejenia, a rury polipropylenowe i polietylenowe za pomoc spawania.

  Kanay wentylacyjne z tworzywa sztucznego rwnie s wykonane z twardego PVC. Wiksze przewody wytwarza si z pyt czonych na spoin. Przy wikszych kanaach naley dodatkowo zamontowa usztywnienie, nadspawujc ebra usztywniajce.

  Do izolacji drga i kompensacji wydue termicznych su mikkie mankiety z PVC. czenie ich z przewodami sztywnymi wykonuje si za pomoc konierzy. Przewody o maych przekrojach poprzecznych mona czy poprzez spawanie czoowe. Do zmiany kierunku kanau, zmiany wymiaru lub wykonania rozgazienia oraz dostosowania systemu rozprowadzenia powietrza do istniejcych warunkw przestrzennych su ksztatki wentylacyjne. Oznacza si je analogicznie, tak jak przewody.

  W zalenoci od przeznaczenia rozrni mona ksztatki5:

  uki;

  kolana;

  zwki symetryczne lub niesymetryczne;

  trjniki;

  czwrniki;

  odsadzki;

  uki pomiarowe.

  Ze wzgldw oszczdnociowych do stosowania systemu rozprowadzania powietrza do warunkw lokalnych wykorzystuje si rury i we elastyczne.

  Mog one by wykonane z6: 5 http://www.zsb.gliwice.pl/pdf/monter_instlacji_i_urz_san/Monter_instalacji_i_ur-

  san_713%5B02%5D_Z4.04_u.pdf

  http://www.zsb.gliwice.pl/pdf/monter_instlacji_i_urz_san/Monter_instalacji_i_ur-san_713%5B02%5D_Z4.04_u.pdfhttp://www.zsb.gliwice.pl/pdf/monter_instlacji_i_urz_san/Monter_instalacji_i_ur-san_713%5B02%5D_Z4.04_u.pdf

 • 6

  Kurs: Roboty zwizane z montaem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

  blachy stalowej ocynkowanej;

  aluminium;

  tkaniny poliestrowej;

  polichlorku winylu.

  Rury elastyczne po przyciciu nasadza si na cznik nyplowy lub krciec i mocuje przy uyciu nitw. Doszczelnienie zcza wykonywane jest przy pomocy przylepnej tamy aluminiowej lub z polichlorku winylu.

  7.2.2 Izolacja termiczna

  7.2.3 Kratki wentylacyjne, nawiewniki, wywiewniki

  Jeeli chcesz dowiedzie si wicej na temat izolacji termicznych, kratek wentylacyjnych, nawiewnikw oraz wywiewnikw, obejrzyj prezentacj pt. Izolacja termiczna, kratki wentylacyjne, nawiewniki i wywiewniki.

  7.3 Budowa i zasada dziaania wybranych urzdze i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

  7.3.1 Urzdzenia do oczyszczani