52
Europska unija Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o. „Ulaganje u budućnost“ Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Radovi rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine - Hotel Park 4*

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

  • Upload
    lekien

  • View
    220

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

1

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Radovi rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine -

Hotel Park 4*

Page 2: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

2

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

UPUTE PONUDITELJIMA

1. OPĆI PODACI;

1.1. Opći podaci o Naručitelju;

Naziv i sjedište naručitelja: GASTROCOM d.o.o., S.S.Kranjčevića 12/I, 42 000 Varaždin

OIB; 97020558931

Internetska adresa; www.gastrocom-ugostiteljstvo.com/

Adresa elektroničke pošte; [email protected]

Telefon; +385 42 211 466

Fax; +385 42 211 467

Naručitelj je upisan u registar obveznika PDV-a.

1.2. Osoba ili služba zadužena za kontakt;

Osoba zadužena za komunikaciju s

gospodarskim subjektima za pojašnjenja

dokumentacije za nadmetanje;

Senka Vranić, dipl.oec.

Ovlaštena savjetnica za provedbu postupaka javne

nabave

Osoba zadužena za komunikaciju s

gospodarskim subjektima za pojašnjenja

tehničkog dijela dokumentacije;

Darinka Brakus, dipl.ing. arh.

Osoba za kontakt s ponuditeljima od strane

Naručitelja;

Martina Cuković, mag. oec.

Projektni asistent

Telefon/fax; 099 265 65 26

042 211-466

042 211 -467

e-mail adresa; [email protected]

1.3. Evidencijski broj nabave;

Sukladno Planu nabave, evidencijski broj nabave je 07/2014

1.4. Navod o sukobu interesa:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o

javnoj nabavi.

1.5. Vrsta postupka javne nabave:

Sukladno propisanim uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz strukturnih fondova i

kohezijskog fonda EU u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost za razdoblje 2007 –

2013., te pravilima propisanim za provedbu postupaka javne nabave za subjekte koji nisu obveznici

Zakona o javnoj nabavi.

1.6. Vrsta ugovora o javnoj nabavi:

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi: ugovor o javnim radovima

Page 3: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

3

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

1.7. Procijenjena vrijednost nabave: 21.460.000,00 kn bez PDV-a

1.8. Navod o elektroničkoj dražbi: Elektronička dražba se ne provodi.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Rekonstrukcije ulične građevine, te kompletno opremanje i izgradnja zamjenske građevine na mjestu

prostora Restoran "PARK", u ulici Jurja Habdelića broj 6, Varaždin, na č.k. broj 1814 upisana u z.k.

uložak broj 10652 k.o. Varaždin (u osnivanju), veličine ≈ 2,500 m2, prema tehničkoj dokumentaciji

koju je izradio “Brakus” d.o.o. Varaždin, koja je sastavni dio Potvrde glavnog projekta klasa: 361-

03/13-08/2, urbroj: 2186/01-12-13-05/CM, od 13. studenoga 2013. godine – sukladno prilogu br.12 i

13 Dokumentacije za nadmetanje (troškovniku radova i opreme). Napomena; Građevina koja je

predmetom investicije je zaštićena kao kulturno dobro.

2.2. Mjesto izvođenja radova:

Lokacija predmetne građevine je u ulici Jurja Habdelića broj 6, Varaždin, na č.k. broj 1814 upisana u

z.k. uložak broj 10652 k.o. Varaždin (u osnivanju) vidjeti grafičke priloge dokumentacije za

nadmetanje.

2.3. Rok izvođenja radova ili trajanje ugovora

Maksimalni rok izvođenja radova je 390 dana, od dana uvođenja u posao. Ponuditelji mogu ponuditi

kraći rok izvođenja radova (podaci se navode u ponudbenom listu). Rok izvođenja radova je jedan od

elemenata za izračun ekonomski najpovoljnije ponude (vidi točku 5.9. dokumentacije za nadmetanje).

2.4. Tehničke specifikacije predmeta nabave:

Sukladno prilogu br. 11 Dokumentacije za nadmetanje, predmet nabave obuhvaća sljedeće radove:

GRAĐEVINSKI RADOVI

PRIPREMNI RADOVI

RUŠENJA I DEMONTAŽE

ZEMLJANI RADOVI

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

ZIDARSKI RADOVI

IZOLATERSKI RADOVI

TESARSKI RADOVI

POKRIVAČKI RADOVI

VANJSKO UREĐENJE

RADOVI NA EKSPLOATACIJI PODZEMNE VODE

OBRTNIČKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

ALU STOLARIJA

VENTILIRANA FASADA, FASADNA i KROVNA

MEMBRANA

BRAVARSKI RADOVI

KERAMIČARSKI RADOVI

PODOPOLAGAČKI RADOVI

Page 4: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

4

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

MONTAŽNE GK PREGRADE, OBLOGE I STROPOVI

STOLARSKI RADOVI

PARKETARSKI RADOVI

SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

FASADERSKI RADOVI

STAKLARSKI RADOVI

DRVENI PODOVI TERASA

DIZALO

HIDROINSTALACIJE

KANALIZACIJSKI PRIKLJUČAK 1

KANALIZACIJSKI PRIKLJUČAK 2

VANJSKA KANALIZACIJA

VODOVOD I KANALIZACIJA UNUTAR GRAĐEVINE

GRAĐEVINSKI RADOVI - ViK

VODOVOD

KANALIZACIJA

SANITARIJE

ELEKTROINSTALACIJE

RAZDJELNICI I NAPOJNI KABLOVI

RASVJETA I UTIČNICE

TELEFONSKA I KOMPJUTERSKA INSTALACIJA

ANTENSKA INSTALACIJA

NAPAJANJE TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA

INSTALACIJA DOJAVE POŽARA

INSTALACIJA INTELIGENTNE SOBE

GRIJANJE VODOLOVNIH GRLA

GRIJANJE STAZE GOSPODARSKOG DVORIŠTA

OZVUČENJE

GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE MET.

MASA

PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

MJERENJA I ISPITIVANJA

TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

SUSTAV PRIPREME PODZEMNE VODE

KOTLOVNICA I STROJARNICA

RADIJATORSKO GRIJANJE

VENTILOKONVEKTORI ZA GRIJANJE I HLAĐENJE

ZRAČNA ZAVJESA

INSTALACIJE CJEVOVODA

KOMORE ZA VENTILACIJU, GRIJANJE I HLAĐENJE

ELEMENTI DISTRIBUCIJE ZRAKA

KANALI ZA ZRAK

LOKALNA ODSISNA VENTILACIJA

VENTILACIJA PUŠAČKOG PROSTORA

CENTRALNI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV

PLINSKA INSTALACIJA

Page 5: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

5

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OPREMA KUHINJE

PODRUM

SKLADIŠTE PIĆA

SKLADIŠTE VINA

KOMORA OTPADA

GRUBA PRIPREMA POVRĆA

HLADNA KUHINJA

FINA PRIPREMA POVRĆA

KOMORA POVRĆA

SKLADIŠTE KOMADNE ROBE

PRIPREMA MESA

RASHLADNE KOMORE

PRIPREMA RIBE

SKLADIŠTE KOMADNE ROBE

PRIPREMA UZ MULTIFUNKCIONALNU DVORANU

BLAGOVAONICA ZAPOSLENI

PRIZEMLJE

GOSPODARSKI ULAZ

SKLADIŠTE

SLASTIČARNA

PRANJE CRNOG SUĐA

PRANJE BIJELOG SUĐA

CENTRALNA TERMIČKA OBRADA

ŠEF KUHINJE

IZDAVANJE

KONOBARSKI OFFICE

TEHNOLOGIJA ŠANKA

UNUTARNJA OPREMA

MULTIFUNKCIONALNA DVORANA

BLAGOVAONICA ZA ZAPOSLENE

GARDEROBA ZA ZAPOSLENE

SPREMIŠTE ČISTAČICE

ULAZNI HALL, URED VODITELJA

HOTELSKE SOBE SA KUPAONICAMA (postojeća kuća-

priz. 01-04)

KAVANA, RESTORAN I PRATEĆI SADRŽAJI

TERASA

HOTELSKE SOBE SA KUPAONICAMA (dogradnja, br.01-

11)

HOTELSKE SOBE SA KUPAONICAMA (postojeća kuća,

br.12-15)

PROSTOR SAUNE

HODNIK UZ HOTELSKE SOBE

Page 6: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

6

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Troškovi priključnih pristojbi (angažirana snaga i vršno opterećenje) nisu predmet ponude, a iste snosi

Naručitelj, temeljem posebnih ugovora s distributerima.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe, obavezno nuditi cjelokupan predmet nabave.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1. Ponuditelj će biti isključen iz sudjelovanja u postupku nabave u bilo kojoj fazi:

- ako je osuđen za kazneno djelo ili je osuđen zbog svog profesionalnog ponašanje, na temelju

zakonskih odredbi u zemlji u kojoj ima poslovni nastan

Dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da nisu u situaciji za isključenje: Izjava (prilog 4

dokumentacije)

- ako je kriv za lažno predstavljanje i pružanje neistinitih informacija koje je naručitelj naveo

kao uvjet za sudjelovanje u postupku javne nabave

Dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da nisu u situaciji za isključenje: Izjava (prilog

5 dokumentacije)

- ako nad njim se otvori stečajni postupak ili započne postupak likvidacije, ili ako njegovim

poslovima upravlja sud, ili ako je sklopio sporazum s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne

aktivnosti, ako je predmetom sudskih postupaka zbog navedenih aktivnosti ili je u analognoj

situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili

propisima zemlje u kojoj ima poslovni nastan

Dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da nisu u situaciji za isključenje: Izjava (prilog

6 dokumentacije)

- ako je u posljednje je tri godine od dana početka postupka javne nabave osuđen za

neprofesionalno postupanje, što naručitelj može dokazati nekim sredstvom

Dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da nisu u situaciji za isključenje: Izjava (prilog 7

dokumentacije)

- ako ne ispuni obvezu povezanu s plaćanjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje ili

s plaćanjem poreza u skladu sa zakonskim odredbama u zemlji u kojoj ima poslovni nastan.

Dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da nisu u situaciji za isključenje: Izjava (prilog 8

dokumentacije)

U slučaju zajednice ponuditelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice

pojedinačno.

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više

podizvoditelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve podizvoditelje.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

4.1. Pravna i poslovna sposobnost

Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza pravne i poslovne sposobnosti:

1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a

Page 7: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

7

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može

dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od

tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju

sposobnost iz točke 4.1.1.

2. a) Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje djelatnosti

građenja minimalno za skupinu F, sukladno odredbama Zakona o arhitektonskim i

inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11 i

25/13) i Pravilnika o suglasnostima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN

43/09),

ili

b) Izvođač koji ima sjedište u drugoj državi članici Europske unije, odnosno koji je njezin

državljanin, može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnost građenja građevine, odnosno

izvođenja pojedinih radova one složenosti i vrste koje je, prema propisima zemlje u kojoj ima

prebivalište odnosno sjedište, ovlašten izvoditi, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo

graditeljstva i prostornog uređenja, tj. temeljem potvrde koju nakon primitka uredne obavijesti

izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Za potrebe dokazivanja, takvi

ponuditelji u svojoj ponudi dostavljaju ekvivalentne dokumente iz matične države i ponudi

prilažu obavijest upućenu Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja radi dokazivanja da

su započeli formalni postupak izdavanja potvrde od strane nadležnog hrvatskog Ministarstva

graditeljstva i prostornog uređenja, kojom se dokazuje da imaju pravo obavljanja djelatnosti

građenja građevina za traženu skupinu F. - Ukoliko potvrda ne bude izdana do trenutka

potpisivanja ugovora sa odabranim ponuditeljem, naručitelj će odbiti ponudu navedenog

ponuditelja te ponovo izvršiti rangiranje ponuda.

ili

c) Izvođač koji ima sjedište u stranoj zemlji, odnosno koji državljanin strane države koja nije

članica Europske unije, a koji u toj državi ima pravo obavljati djelatnost građenja, ima pravo u

Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati djelatnost građenja pod

istim uvjetima kao i izvođač koji ima prebivalište, odnosno sjedište u Republici Hrvatskoj.

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na stranog izvođača koji ima sjedište u državi

članici Svjetske trgovinske organizacije, odnosno koji je njezin državljanin.

3. a) Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za poslove:

izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru, izdano od strane Ministarstva kulture,

sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03,

157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13) i Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne

osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

(NN 74/03, 44/10),

ili

b) Odgovarajući dokument zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za izvršenje

predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene

organizacije

Page 8: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

8

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

4. Suglasnost Državne geodetske uprave, temeljem čl. 10. stavka 1. Zakona o obavljanju

geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11, 56/13) za obavljanje stručnih geodetskih poslova za

djelatnosti: iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevina, geodetsko praćenje

građevine u izgradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, izrada geodetskog situacijskog

nacrta izgrađene građevine.

ili

b) Odgovarajući dokument zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za izvršenje

predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene

organizacije

Ukoliko je za izvršavanje dijela predmeta nabave potrebno određeno ovlaštenje ili je potrebno

biti član određene organizacije, svoju sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja

koji je u ponudi naveden da će izvršavati taj dio predmeta nabave.

Ukoliko je za izvršavanje dijela predmeta nabave, koji ponuditelj namjerava dati u podugovor

jednom ili više podizvoditelja, potrebno određeno ovlaštenje ili je potrebno biti član određene

organizacije, traženi dokument potrebno je dostaviti za onog podizvoditelja koji je u ponudi

naveden da će izvršavati taj dio predmeta nabave.

4.2. Financijska sposobnost

Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza financijske sposobnosti:

1. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost

gospodarskog subjekta. Dokaz se prilaže u obliku financijske dokumentacije BON2/SOL2.

Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti navedeni

dokument, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom kojeg

naručitelj smatra prikladnim.

Minimalna razina financijske sposobnosti: Gospodarski subjekt mora dokazati da mu račun/računi u

posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio blokiran/i više od 7 (sedam) dana neprekidno, te ne više od 15

(petnaest) dana ukupno.

Procjena je naručitelja da neprekidna blokada računa u trajanju dužem od 7 (sedam) dana, odnosno

ukupno trajanje blokade računa od 15 (petnaest) dana u razdoblju od 6 (šest) mjeseci može ugroziti

ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih

procesa, a pretpostavka su kontinuiranog izvođenja predmeta nabave u razdoblju trajanja ugovora.

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih

subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski

subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem

obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na

sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

4.3. Tehnička i stručna sposobnost

Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza tehničke i stručne sposobnosti:

Page 9: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

9

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

1. Popis ugovora o radovima izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i

tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum,

mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem

izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni

u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno

od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde

Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti: Potrebno je dostaviti dokaze o izvršenju istih ili

sličnih ugovora kao što je predmet nabave, i to:

- dokaz/i o izvršenju ugovora za izgradnju/rekonstrukciju i opremanje turističkih smještajnih

kapaciteta, minimalne ukupne vrijednosti od 20.000.000,00 kn (bez PDV-a);

i

- dokaz/i o izvršenju ugovora za izvođenje radova na objektu koji ima status zaštićenog

nepokretnog kulturnog dobra, minimalne ukupne vrijednosti od 1.000.000,00 kn (bez PDV-a)

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih

subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski

subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje

ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje

gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost

članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

Danom početka postupka javne nabave smatra se dan objave Obavijesti o nabavi u Narodnim

novinama Republike Hrvatske.

4.4. Pravila dostavljanja dokumenata

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva kao dokaze da ne postoje razlozi za isključenje te dokumente

kojima ponuditelji dokazuju svoju sposobnost, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru,

naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti izjave br. 4. - 7.(iz točke 3.1. Dokumentacije za

nadmetanje), s ovjerom potpisa od strane javnog bilježnika, te potvrdu Porezne uprave o stanju duga

koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili važeći

jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje

potvrda Porezne uprave, ili izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu

ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika

ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s

ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka

postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne

uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta; kojom

ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili

je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),

Page 10: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

10

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni

naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi

zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi sukladno

točki 4.1., 4.2. i 4.3. dokumentacije za nadmetanje. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio

određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim

preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima

gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni naručitelj odredio u

postupku javne nabave.

4.5. Vrsta sredstvo i uvjeti jamstva

Naručitelj od gospodarskih subjekata zahtjeva sljedeće vrste jamstava:

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude - Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti izvornu garanciju

banke, plativu „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u iznosu od 1.000.000,00 kn s važenjem do

isteka roka valjanosti ponude, kao jamstvo za ozbiljnost ponude tj. za slučaj odustajanja

ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u

smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 143/13, 83/13),

nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj

nabavi (NN 90/11,83/13, 143/13), odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno

nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Dokaz se dostavlja u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude uvezane

u cjelinu. Dokaz ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična

folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice

ponude.

Umjesto navedenog jamstva, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani

polog uplaćuje se u korist Gastrocom d.o.o. sa sljedećim podacima:

IBAN: HR5223400091510670309

Model: 02

Poziv na broj: (OIB ponuditelja)

Svrha uplate: jamstvo za ozbiljnost ponude - ev. broj nabave 7/14

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza - Odabrani

izvoditelj je obvezan dostaviti Naručitelju, u roku 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora

jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u iznosu 10% (deset posto) od ugovorne cijene radova

(bez PDV-a), a u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi poziv,

na rok trajanja ugovora. Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa,

odnosno zaključivanja dodatka ugovoru, iznos i rok valjanosti jamstva će se prilagoditi

novonastaloj situaciji.

Ponuditelj je obavezan uz ponudu priložiti potpisanu i ovjerenu izjavu o dostavljanju jamstva

za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza (obrazac izjave se nalazi u

prilogu 9. ove dokumentacije za nadmetanje)

Page 11: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

11

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Odabrani izvoditelj je obvezan

Naručitelju, u roku od 8 (osam) dana nakon primopredaje radova, dostaviti jamstvo za

otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u iznosu 10 % (deset posto) od ugovorne cijene

radova (bez PDV-a), a u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi

poziv.

Ponuditelj je obavezan uz ponudu priložiti potpisanu i ovjerenu izjavu o dostavljanju jamstva

za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (obrazac izjave se nalazi u prilogu 10. ove

dokumentacije za nadmetanje

Napomena: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utvrđuje se na razdoblje od 3 (tri)

godine za kvalitetu izvedenih radova, a 10 (deset) godina za stabilnost građevine i počinje teći

od dana primopredaje radova.

5. PODACI O PONUDI

5.1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

1. popunjeni ponudbeni list,

2. tražena jamstva,

3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja,

4. tražene dokaze sposobnosti,

5. popunjeni troškovnik - u tiskanom i elektroničkom obliku (CD ili USB, format: MS Office

Excel),

6. potpisan i ovjeren ugovor o izvođenju radova

7. potvrda o pregledu mjesta izvođenja radova

8. katalozi proizvođača/ tehničke specifikacije/ ostala dokumentacija kojom se dokazuje

jednakovrijednost ponuđenih proizvoda ili kvaliteta ponuđenih proizvoda

5.2. Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda

ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje jamstvenikom na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući

naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti

uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se

dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica

ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći

Page 12: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

12

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako

je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno

numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.

Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik i latinično pismo. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza

traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i

prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja-sudskog tumača.

Ponuda se dostavlja u izvorniku, uvezana jamstvenikom u cjelinu i u jednom primjerku preslike,

uvezane jamstvenikom u cjelinu.

5.3. Način dostave

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja do 20.10.2014. do 10,00 sati na adresu naručitelja:

GASTROCOM d.o.o.

S.S. Kranjčevića 12/I

42 000 Varaždin

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

– naziv i adresa naručitelja,

– naziv i adresa ponuditelja,

– evidencijski broj nabave,

– naziv predmeta nabave,

– naznaka »ne otvaraj«.

Ponude koje pristignu nakon isteka roka za dostavu ponuda, bit će vraćene neotvorene ponuditelju, te

iste neće biti predmetom procjene ponuda.

5.4. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Ponude će biti otvorene istodobno s istekom roka za dostavu ponuda 20.10.2014. u 10,00 sati u

prostorijama Gastrocom d.o.o.

Naručitelj ne provodi javno otvaranje ponuda. Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo

predstavnici Odbora za nabavu, imenovanog od odgovornog tijela Naručitelja.

5.5. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili

dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o

izmjeni i/ili dopuni ponude.

Page 13: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

13

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene

ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o

odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

5.6. Alternativne ponude: Alternativne ponude nisu dopuštene.

5.7. Elektronička dostava ponuda: Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.

5.8. Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Cijena je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Ponuditelj treba ispuniti sve tražene stavke iz troškovnika uključujući i popunjavanje rubrika:

jedinična cijena, ukupna cijena i ukoliko se traži, proizvođač/marka/tip/model proizvoda.

Obzirom da se pojedine stavke u Troškovniku nisu mogle dovoljno precizno i razumljivo opisati,

upućuje se na određeni komercijalni proizvod isključivo kao primjer (uz oznaku “ili jednako tome”),

te se smatraju prihvatljivim ponude drugih proizvoda jednakih njima po specifikacijama i kvaliteti.

Ponuditelj je dužan, na za to predviđenim praznim mjestima Troškovnika, prema odgovarajućim

stavkama, navesti komercijalni proizvod koji nudi (proizvođač, marka, tip, model...), te dokazati

jednakovrijednost nuđenog proizvoda prikladnim sredstvom (katalogom proizvođača/tehničkim

specifikacijama iz kojeg je vidljiva jednakovrijednost proizvoda). Priloženi dokaz jednakovrijednog

proizvoda ponuditelj je dužan označiti brojem priloga te u troškovniku kod mjesta predviđenog za upis

jednakovrijednog proizvoda upisati broj priloga/stranica/stavka kojim to dokazuje.

Proizvod koji je u određenoj troškovničkoj stavci naveden kao primjer smatrat će se ponuđenim, ako

ponuditelj ne navede nikakav drugi proizvod na za to predviđenom mjestu stavke.

Na pojedinim mjestima u troškovniku, naručitelj je odredio minimalne ili prihvatljive zahtjeve po

pitanju kvalitete, a ponuditelju je ostavljena mogućnost da ponudi proizvode veće kvalitete. Kvaliteta

navedenih proizvoda je jedan od elemenata za izračun ekonomski najpovoljnije ponude te ponuditelj

mora dokazati ispunjavanje ovog kriterija sukladno naputku točke 5.9. dokumentacije za nadmetanje

kako bi ostvario dodatne bodove u ocjeni ponude.

Ako ponuditelj promijeni tekst, količine ili ponudi robu sa manjim tehničkim svojstvima od tražene,

naručitelj će ponudu smatrati neprihvatljivom i ponuda će biti isključena.

5.9. Kriterij za odabir ponude:

Ekonomski najpovoljnija ponuda

Page 14: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

14

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. U slučaju da su dvije ili više ponuda

jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će sukladno čl. 96.st.5. ZJN-a, odabrati ponudu

koja je zaprimljena ranije

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem ostvarenih bodova utvrđenim

prema sljedećim kriterijima;

Kriterij odabira ponude ponuditelja određeni su na sljedeći način:

R. br. KRITERIJ Udio u ocjeni

1 Cijena 40 %

2 Rokovi 5 %

3 Kvaliteta 55 %

ukupno 100 %

Način izračuna kriterija:

a) cijena = 40 %

Kriterij cijene= najniža ponuđena cijena x 40

cijena iz ponude

b) Rokovi izvođenja radova = 5 %

Kriterij rokova = najkraći ponuđeni rok x 5

Rok ponude

c) Kvaliteta ponude = 55 %

Kriterij kvalitete = kvaliteta ponude x 55

Najveći broj bodova u kvaliteti ponude

Page 15: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

15

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Način ocjene ponude ponuditelja za kriterij kvalitete određen je na sljedeći način:

R.

br.

Stavka procjene kvalitete Kvalitativni kriterij; Broj

bodova

Način dokazivanja

1. Troškovnik radova;

Građevinsko/obrtnički

radovi

Točka 3. Ventilirane

fasade, fasadne membrane

i krovne membrane

Stavak 3.01; 3.02; 3.03;

3.04; 3.05 i 3.06.

Ponuđena vrsta

čelika koji

korodira –Cor -

Ten A

70

Ponuditelj dokazuje

ovaj kriterij

upisivanjem

ponuđenog materijala

(vrste čelika) na

označenim mjestima u

troškovniku u

navedenim stavkama

troškovnika

2. Troškovnik radova;

Građevinsko/obrtnički

radovi

Točka 3. Ventilirane

fasade, fasadne membrane

i krovne membrane

Stavak 3.01; 3.07; 3.08 i

3.09;

Ponuditelj daje

«long livity»

garanciju na 10

godina(«long

livity garancija).

Garanciju na

postojanost boja i

na kompletan

proizvod HPL

ploča

15

Ponuditelj dokazuje

ovaj kriterij prilogom

«long livity» garancije

za navedeni proizvod,

te upisivanjem naziva

ponuđene vrste HPL

ploče na označenim

mjestima u troškovniku

u navedenim stavkama

troškovnika

3. Troškovnik;

Hidroinstalacije

Točka 3. Betonski radovi

Stavak 3.04.

Ponuditelj nudi

proizvod s

ugrađenim

hidrauličkim

mehanizmom za

otvaranje

5

Ponuditelj dokazuje

ovaj kriterij priloženim

tehničkim

specifikacijama

ponuđenog proizvoda

iz kojeg je vidljiva

specifikacija traženog

elementa (hidrauličkog

mehanizma), te

naznakom u

troškovničkoj stavci o

vrsti ponuđenog

proizvoda

4 Troškovnik;

Građevinsko obrtnički

radovi

4. Bravarski radovi;

stavak 4.09.

Ponuditelj nudi

otirač s jakim

opterećenjem

(preko 250

prelazaka

dnevno), te s

mogućnošću

zamjene sekcije

otirača

5

Ponuditelj dokazuje

ovaj kriterij priloženim

tehničkim

specifikacijama

ponuđenog proizvoda

iz kojeg je vidljiva

specifikacija traženog

elementa (mogućnost

zamjene sekcije otirača,

te garancija kvalitete –

min. Dnevnih

Page 16: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

16

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

prelazaka), te

naznakom u

troškovničkoj stavci o

vrsti ponuđenog

proizvoda

5. Troškovnik;

Unutarnja oprema

Odio «I» Hotelske sobe sa

kupaonicama

Stavak 1.19

Odio «J» Hotelske sobe sa

kupaonicama;

Stavak 1.12; 1.13; i 1.14.

Ponuditelj nudi

proizvod u

izvedbi hrasta

5

Ponuditelj dokazuje

ovaj kriterij

upisivanjem

ponuđenog materijala

(vrste drveta) na

označenim mjestima u

troškovniku u

navedenim stavkama

troškovnika

5.10. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

5.11. Neuobičajeno niska cijena

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična

cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su

predmet nabave, naručitelj može odbiti takvu ponudu. Kod ocjene cijena javni naručitelj uzima u

obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati određeni

ugovor o javnoj nabavi.

Prije odbijanja takve ponude naručitelj mora pisanim putem od ponuditelja zatražiti objašnjenje s

podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora, a ti podaci mogu

se posebice odnositi na:

- ekonomičnost u načinu gradnje, proizvodnom procesu ili pružanju usluga,

- izabrana tehnička rješenja i/ili iznimno povoljne uvjete koji su dostupni ponuditelju pri

izvođenju radova, isporuci robe ili pružanju usluga,

- originalnost radova, robe ili usluga koje nudi ponuditelj,

- pridržavanje odredaba koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, zaštitu radnoga mjesta i radne

uvjete koje su na snazi u mjestu na kojem će se izvoditi radovi, pružati usluge ili isporučivati

roba,

- mogućnost da ponuditelj prima državnu potporu.

Naručitelj mora provjeriti podatke o sastavnim elementima ponude iz objašnjenja ponuditelja,

uzimajući u obzir dostavljene dokaze. Naručitelj provjerava jesu li cijene ekonomski objašnjive i

logične, a osobito može provjeriti jesu li u cijeni bitnih stavki sadržani svi troškovi (osoblja,

materijala, uređaja, usluga itd.) te je li cijena za tržišno vrijednije, odnosno kvalitetnije stavke u

pravilu viša nego za tržišno manje vrijedne, odnosno manje kvalitetne stavke.

Page 17: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

17

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

6. OSTALE ODREDBE

6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

Zajednica ponuditelja može podnijeti zajedničku ponudu po ovom nadmetanju. Ponuda zajednice

ponuditelja mora sadržavati podatke za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana

zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina,

vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća

svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako

zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije

istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Razlozi isključenja Svi članovi zajednice ponuditelja dužni su pojedinačno dokazati da ne

postoje obvezni razlozi isključenja sukladno točki 3.1. Dokumentacije

Uvjeti sposobnosti Svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati pravnu

sposobnost iz točke 4.1.1. Dokumentacije.

Ukoliko je za izvršavanje dijela predmeta nabave potrebno određeno ovlaštenje ili je potrebno

biti član određene organizacije, svoju sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja

koji je u ponudi naveden da će izvršavati taj dio predmeta nabave.

6.2. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više

podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog

subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i

– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u

podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, gore navedeni podaci

moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati

podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge. Odabrani ponuditelj mora

svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je

prethodno potvrdio.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj

nabavi.

Razlozi isključenja Svi podizvoditelji dužni su dokazati da ne postoje obvezni razlozi

isključenja sukladno točki 3.1. Dokumentacije

Dokazi sposobnosti Ukoliko je za izvršavanje dijela predmeta nabave, koji ponuditelj

namjerava dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, potrebno određeno ovlaštenje ili je

Page 18: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

18

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

potrebno biti član određene organizacije, traženi dokument potrebno je dostaviti za onog

podizvoditelja koji je u ponudi naveden da će izvršavati taj dio predmeta nabave.

6.3. Podaci o terminu posjeta gradilištu

Kako bi ponuditelji u potpunosti bili upoznati sa svim činjenicama koje bi mogle utjecati na

formiranje cijene predmeta nabave, obavezni su pregledati mjesto izvođenja radova.

Pregled mjesta izvođenja radova, ponuditelji mogu obaviti, uz prethodnu najavu na telefon +385 42

211 466 ili 099 265 65 26, gđa Martina Cuković, u vremenu od 8-15 h radnim danom. Posjet mjestu

izvođenja radova moguć je samo uz prethodnu najavu, na bazi pojedinačnog posjeta svakog

zainteresiranog gospodarskog subjekta, a svakom subjektu bit će izdana pisana Potvrda o pregledu

mjesta izvođenja radova, uz navođenje njegovih podataka, podataka o vremenu posjete mjesta

izvođenja radova, nazočnih predstavnika naručitelja i ponuditelja te njihovih potpisa.

Potvrda o pregledu mjesta izvođenja radova mora biti priložena uz ponudu. Ponuda uz koju ne

bude priložena Potvrda o pregledu mjesta izvođenja radova će biti odbačena.

6.4. Uradci/dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima

Po završetku postupka javne nabave, ponuditeljima će biti vraćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

6.5. Obavijest o rezultatima

Odluka o odabiru ili odluka o neprihvaćanju bit će poslane svim ponuditeljima koji su podnijeli

ponudu, najkasnije u roku od 20 kalendarskih dana od isteka roka za podnošenje ponuda

6.6. Rok, način i uvjeti plaćanja

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po

nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige. Izvedene i ovjerene radove Izvoditelj će

obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije, te platiti u roku 30 (trideset) dana.

6.6. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje

Dokumentacija za nadmetanje je stavljena na raspolaganje putem internetske adrese naručitelja;

www.gastrocom-ugostiteljstvo.com

Krajnji rok za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje je rok za podnošenje ponuda. Dokumentacija

za nadmetanje se ne naplaćuje.

6.7. Pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene

dokumentacije za nadmetanje, a javni naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim

internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija (www.gastrocom-

ugostiteljstvo.com) bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev

dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom

Page 19: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

19

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen

naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Svi ponuditelji se upućuju da redovito prate objave na stranici naručitelja. Naručitelj ne snosi nikakvu

odgovornost ukoliko ponuditelji nisu pravovremeno preuzeli pojašnjenja dokumentacije za

nadmetanje.

6.8. Izmjene/dopune dokumentacije za nadmetanje

Tijekom roka za dostavu ponuda, Naručitelj može iz bilo kojeg razloga izvršiti izmjene/dopune

dokumentacije za nadmetanje.

Eventualne izmjene/dopune dokumentacije za nadmetanje bit će stavljene na raspolaganje putem

internetske adrese naručitelja; www.gastrocom-ugostiteljstvo.com

Svi ponuditelji se upućuju da redovito prate objave na stranici naručitelja. Naručitelj ne snosi nikakvu

odgovornost ukoliko ponuditelji nisu pravovremeno preuzeli izmjene/dopune dokumentacije za

nadmetanje.

6.9. Uputa o pravnom lijeku

Sukladno propisanim Općim uvjetima korištenja financijskih sredstava iz Strukturnih fondova EU i

Kohezijskog fonda EU, te propisanim uvjetima za provedbu postupaka javne nabave za subjekte koji

nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, čl. 10.7.4., potencijalni pružatelj/dobavljač može podnijeti

prigovor naručitelju na odluku o odabiru ili odluku o neprihvaćanju u roku od 10 kalendarskih dana

od dana primitka odluke. Naručitelj će odgovoriti na prigovor u roku od 10 kalendarskih dana. Ako je

potencijalni pružatelj/dobavljač nezadovoljan s odgovorom na prigovor, može pokrenuti odgovarajući

sudski postupak. Podnošenje tužbe ili pokretanje sudskog postupka ne odlaže okončanje postupka

javne nabave, odnosno sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Page 20: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

20

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRILOG 1 PONUDBENI LIST

1. Naručitelj: GASTROCOM d.o.o., S.S.Kranjčevića 12/I, 42 000 Varaždin

2. Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine - Hotel Park

3. Ponuditelj:

- Zajednica ponuditelja (zaokružiti): DA¹ NE

- Naziv Ponuditelja/ nazivi svih članova Zajednice :

.......................................…………………………………….…………………......……….……….

.......................................…………………………………….…………………......……….……….

.......................................…………………………………….…………………......……….……….

4. Opći podaci o Ponuditelju/članu Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s

Naručiteljem²:

- Naziv Ponuditelja …………………………………….…………………......……….……….

- Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

- OIB:........................................................................

- Broj računa/IBAN: ........................................ kod banke :.................................................................

- Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)

- Adresa za dostavu pošte: ............................................................................................................

- Adresa e-pošte :………………………................................….……………

- Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

- Broj telefona: ………………………… Broj faksa: ………......…………

5. Cijena ponude

Cijena ponude bez PDV-a: …………………………………………………. kn (brojkama)

Iznos PDV -a: ..............................................…………………………………….…. kn (brojkama)

Page 21: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

21

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Cijena ponude s PDV-om: ……………………………………….……………… kn (brojkama)

6. Rok valjanosti ponude

.....................................................................................................................................................

7. Rok izvođenja radova (u danima):

.....................................................................................................................................................

8. Podaci o podizvoditeljima³:

.....................................................................................................................................................

( upisati naziv i sjedište svih podizvoditelja kojima Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Datum …………………2014.g.

Ponuditelj:

_________________________ (potpis ovlaštene osobe)

MP

Napomena:

¹ U slučaju Zajednice ponuditelja obvezno popuniti i Prilog 2 kao obvezni dio Ponudbenog lista.

² U slučaju Zajednice ponuditelja u točku 4. upisuju se samo podaci za člana Zajednice ponuditelja

ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem, a podaci ostalih članova Zajednice ponuditelja upisuju se

u Prilog 2 koji se prilaže uz ovaj Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.

³ U slučaju angažiranja podizvoditelja ostali podaci o podizvoditeljima i dijelu ugovora koji se daje u

podugovor navode se u Prilogu 3 (Podaci o podizvoditeljima) koji se prilaže uz ovaj Ponudbeni list i

čini njegov sastavni dio.

Page 22: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

22

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRILOG 2 - podaci o Zajednici ponuditelja (obavezno priložiti uz Prilog 1, samo u slučaju

zajedničke ponude)

1. Naručitelj: GASTROCOM d.o.o., S.S.Kranjčevića 12/I, 42 000 Varaždin

2. Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine - Hotel Park

3. Opći podaci o članovima Zajednice ponuditelja:

a) Naziv člana Zajednice ponuditelja:........................................................................................................

- Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

- OIB:........................................................................

- Broj računa/IBAN: ........................................ kod banke :.................................................................

- Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)

- Adresa za dostavu pošte: ............................................................................................................

- Adresa e-pošte :………………………................................….……………

- Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

- Broj telefona: ………………………… Broj faksa: ………......…………

b) Naziv člana Zajednice ponuditelja:........................................................................................................

- Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

- OIB:........................................................................

- Broj računa/IBAN: ........................................ kod banke :.................................................................

- Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)

- Adresa za dostavu pošte: ............................................................................................................

- Adresa e-pošte :………………………................................….……………

- Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

- Broj telefona: ………………………… Broj faksa: ………......…………

c) Naziv člana Zajednice ponuditelja:...............................................................................................

- Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

Page 23: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

23

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

- OIB:........................................................................

- Broj računa/IBAN: ........................................ kod banke :.................................................................

- Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)

- Adresa za dostavu pošte: ............................................................................................................

- Adresa e-pošte :………………………................................….……………

- Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

- Broj telefona: ………………………… Broj faksa: ………......…………

4. Član Zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem je:

......................................................................................................................................................

Članovi Zajednice ponuditelja:

a).................................................................................................

(ime i prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

M. P.

.........................................................................................................

( potpis osobe ovlaštene za zastupanje )

b).................................................................................................

(ime i prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

M. P.

.........................................................................................................

( potpis osobe ovlaštene za zastupanje )

c).................................................................................................

(ime i prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

M. P.

.........................................................................................................

( potpis osobe ovlaštene za zastupanje )

Napomena:

* U slučaju Zajednice ponuditelja, Prilog 2 se prilaže uz Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.

* Ponudbenom listu može se priložiti više Priloga 2 ukoliko ima više članova Zajednice ponuditelja

od predviđenih u ovom obrascu.

Page 24: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

24

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRILOG 3 - podaci o podizvoditeljima (obavezno priložiti uz Prilog 1, samo u slučaju ako

ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podizvoditelju)

1. Naručitelj: GASTROCOM d.o.o., S.S.Kranjčevića 12/I, 42 000 Varaždin

2. Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine - Hotel Park

3. Ponuditelj

- Naziv Ponuditelja …………………………………….…………………......……….……….

- Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

4. Podaci o podizvoditelju (ako Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podizvoditelju)

Naziv podizvoditelja: .......................................................................................................................

Sjedište: ............................................................................................................................................

OIB: .............................................................................................

Broj računa/IBAN: ........................................ kod banke :...............................................................

Dio ugovora koji se daje u podugovor: ...........................................................................................

...........................................................................................................................................................

Vrsta radova/roba/usluga: ................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Količina: ...........................................................................................................................................

Vrijednost (kn): ................................................................................................................................

Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor: .....................................................

Mjesto i rok isporuke: ......................................................................................................................

Datum, …………………2014.g.

MP Ponuditelj:

_________________________ (potpis ovlaštene osobe)

Napomene:

*Ponuditelj koji ima namjeru ustupiti dio ugovora podizvoditelju obvezan je ispuniti Prilog 3 za

svakog podizvoditelja te ih priložiti uz Ponudbeni list kao njegov sastavni dio.

Page 25: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

25

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRILOG 4 IZJAVA

Ja____________________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

_______________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt,

nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća

kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin

osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u

gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.),

zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska

prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.),

nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.),

trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko

udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz

Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak

293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom

poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba

položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.),

protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz

Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03.,

105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U ______________, dana___________ MP ____________________________

(potpis odgovorne osobe)

Page 26: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

26

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRILOG 5 IZJAVA

Ja,_____________________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

_______________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja osobno niti gospodarski subjekt

nismo krivi za lažno predstavljanje i pružanje neistinitih informacija koje je naručitelj naveo kao uvjet

za sudjelovanje u postupku javne nabave

U ______________, dana___________ MP ____________________________

(potpis odgovorne osobe)

Page 27: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

27

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRILOG 6 IZJAVA

Ja,_____________________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

_______________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da nad gospodarskim subjektom nije otvoren

stečajni postupak niti je započeo postupak likvidacije, niti njegovim poslovima upravlja sud, niti je

sklopio sporazum s vjerovnicima, niti je obustavio poslovne aktivnosti, niti je predmetom sudskih

postupaka zbog navedenih aktivnosti niti je u analognoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka

predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima zemlje u kojoj imamo poslovni nastan.

U ______________, dana___________ MP ____________________________

(potpis odgovorne osobe)

Page 28: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

28

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRILOG 7 IZJAVA

Ja,_____________________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

_______________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja niti gospodarski subjekt u

posljednje tri godine od dana početka postupka javne nabave nismo osuđeni za neprofesionalno

postupanje.

U ______________, dana___________ MP ____________________________

(potpis odgovorne osobe)

Page 29: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

29

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRILOG 8 IZJAVA

Ja,_____________________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

_______________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da gospodarski subjekt ispunjava obveze

povezane s plaćanjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje i s plaćanjem poreza u skladu sa

zakonskim odredbama u zemlji u kojoj ima poslovni nastan.

U ______________, dana___________ MP ____________________________

(potpis odgovorne osobe)

Page 30: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

30

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRILOG 9 Izjava o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede

ugovornih obveza

Ja,_____________________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

_______________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude

odabrana kao najpovoljnija u postupku javne nabave naručitelja Gastrocom d.o.o. za nabavu radova

rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine - Hotel Park, u roku 8 (osam) dana od dana

potpisa Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u iznosu 10% (deset posto) od

ugovorne cijene radova (bez PDV-a), a u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna

i na prvi poziv, na rok trajanja ugovora.

Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka

ugovoru, iznos i rok valjanosti jamstva će se prilagoditi novonastaloj situaciji.

U ______________, dana___________ MP ____________________________

(potpis odgovorne osobe)

Page 31: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

31

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRILOG 10 Izjava o dostavljanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ja,_____________________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

_______________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude

odabrana kao najpovoljnija u postupku javne nabave naručitelja Gastrocom d.o.o. za nabavu radova

rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine - Hotel Park, u roku od 8 (osam) dana nakon

primopredaje radova, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u iznosu 10 %

(deset posto) od ugovorne cijene radova (bez PDV-a), a u obliku garancije banke koja mora biti

neopoziva, bezuvjetna i na prvi poziv.

U ______________, dana___________ MP ____________________________

(potpis odgovorne osobe)

Page 32: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

32

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRILOG 11 NACRT UGOVORA

Gatrocom d.o.o., Silvija Strahimira Kranjčevića 12, 42000 Varaždin, OIB: 97020558931,

zastupano po direktoru Josipu Baruleku, dipl. oecc. (u daljnjem tekstu: Naručitelj),

i

(Naziv Izvoditelja, adresa), OIB: ____, zastupano po ______,(navesti za svakog člana

zajednice ponuditelja zasebno) (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)

zaključuju sljedeći

UGOVOR

O IZVOĐENJU RADOVA

broj

Predmet ugovora

Članak 1.

(1) Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem Odluke o odabiru br. ________,

donesene u postupku nabave radova rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine

Hotel Park.

(2) Ugovorne strane utvrđuju da su predmet ovog Ugovora radovi rekonstrukcije, dogradnje

i opremanja građevine Hotel Park, u ulici Jurja Habdelića 6, Varaždin, na č.k. broj 1814,

upisana u z.k. uložak broj 10652 k.o. Varaždin (u osnivanju).

Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje izvesti predmetne radove u svemu prema

tehničkoj dokumentaciji koju je izradio “Brakus” d.o.o. Varaždin, pod brojem T.D.

112/08, koja je sastavni dio Potvrde glavnog projekta KLASA: 361-03/13-08/2, URBROJ:

2186/01-12-13-05/CM, od 13. studenoga 2013. godine, s kojom je Izvoditelj detaljno

upoznat, a uz primjenu pravila struke, tehničkih propisa, normativa i standarda koji

vrijede za tu vrstu radova, na temelju Ponude broj ____od _________. godine,

ugovornog Troškovnika i Tehničkih specifikacija, koji čine sastavni dio ovog ugovora.

Page 33: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

33

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ugovorna cijena

Članak 2.

(1) Izvoditelj se obvezuje izvesti predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora za cijenu koja

iznosi:

________________ kuna

bez poreza na dodanu vrijednost.

Porez na dodanu vrijednost nije sadržan u navedenom iznosu, te se obračunava u skladu

s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (N.N. broj 73/2013. i 148/2013.).

(2) Ugovorene jedinične cijene su nepromjenjive, za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

(3) Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora, prema stvarno

izvedenim količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz

ugovornog troškovnika.

(4) Jedinične cijene u ugovornom troškovniku sadrže posredne i neposredne troškove

materijala, radne snage, transporta i troškove društvenih davanja, osim poreza na

dodanu vrijednost. U jediničnim cijenama su također uključeni svi troškovi koji se ne

plaćaju posebno:

- troškovi svih materijala potrebnih za realizaciju proizvoda ili usluge za konačni proizvod, koji je ponudbenim troškovima predviđen,

- troškovi radnika i ostalih sudionika u izvedbi, - sve carinske pristojbe, devizne razlike, posredni troškovi uvoznika za uvozni materijal, - stručna i organizacijska suradnja sa eventualno ostalim sudionicima u izgradnji u cilju

osiguranja kvalitete radova, organizacije i održavanja rokova, - troškovi ispitivanja materijala i konstrukcija u skladu s tehničkim propisima, - amortizacija i najamnina sveg potrebnog inventara, strojeva, opreme i alata, - troškovi utroška električne energije i vode za potrebe građenja, - troškovi korištenja javnih prometnih i drugih površina, te troškovi pribavljanja svih

potrebnih suglasnosti od nadležnih organa, - svi ostali posredni troškovi za pomoćne radove koje je potrebno izvesti za konačni

proizvod, koji je ponudbenim troškovima predviđen, - troškovi stalnog i završnog čišćenja građevine i okoliša, te javnih prometnih i drugih

površina korištenih za realizaciju konačnog proizvoda, koji je ponudbenim troškovima predviđen,

Page 34: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

34

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

- naknada za prekovremeni ili noćni rad, ukoliko dođe do potrebe da se radovi izvode u produženom radu ili pod drugim otežanim okolnostima u cilju održavanja ugovorenih rokova,

- skladišni i garderobni prostor za Izvoditelja radova, - primjereni prostor za voditelja radova, nadzornog inženjera i održavanje manjih

radnih sastanaka na gradilištu, opremljen internetom, telefonom i telefaksom, - troškovi osiguranja radnika i radova, te čuvanja radova za vrijeme građenja, - svi ostali nespomenuti troškovi koji su nastali u vezi realizacije konačnog proizvoda,

koji je ponudbenim troškovima predviđen.

Troškovi priključnih pristojbi (angažirana snaga i vršno opterećenje) nisu predmet ovog

Ugovora, a iste snosi Naručitelj, temeljem posebnih ugovora s distributerima.

Dostatnost ugovorne cijene

Članak 3.

(1) Izvoditelj temelji ugovornu cijenu na podacima, interpretacijama, potrebnim

obavijestima, inspekcijama, ispitivanjima i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje

su navedene u članku 4. ovog Ugovora.

(2) Ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvoditelja iz ovog Ugovora i sve što je potrebno za

izvođenje i završetak ugovorenih radova prema priloženom ugovornom troškovniku i

otklanjanje svih nedostataka.

Članak 4.

(1) Smatra se da je Izvršitelj proučio svu tehničku dokumentaciju TD 112/08, izrađenu po

“Brakus” d.o.o. Varaždin

(2) Smatra se da je Izvoditelj dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim

izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove.

(3) Smatra se da je Izvoditelj pregledao gradilište, njegovu okolicu, gore navedene podatke i

druge raspoložive obavijesti i da je prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim

relevantnim činjenicama, koje obuhvaćaju:

- oblik i prirodu gradilišta; - hidrološke i klimatske uvjete; - obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvođenje i dovršenje radova i

za otklanjanje svih nedostataka;

Page 35: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

35

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

- uvjeta što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih usluga;

- prikladnost i mogućnost pristupnih putova na gradilište. Rokovi i dinamika izvođenja radova

Članak 5.

(1) Izvoditelj se obvezuje započeti s radovima iz članka 1. po potpisu ovog Ugovora te uvođenju u posao od strane Naručitelja i upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, te radove završiti u roku od (upisati period implementacije radova) od dana uvođenja u posao; pod uvjetom da do roka određenog za početak radova bude od strane Naručitelja ispunjeno sljedeće:

- da Naručitelj Izvoditelju preda kompletnu tehničku dokumentaciju i izvedbene nacrte,

- da Naručitelj Izvoditelju preda Potvrdu glavnog projekta, - da Naručitelj Izvoditelju preda slobodno gradilište, te pristupne puteve do

granice gradilišta, za normalan rad radnika, strojeva i transportnih sredstava, - da Naručitelj Izvoditelju omogući priključak na struju i vodu 20 metara od granice

gradilišta, - da Naručitelj Izvoditelju stavi na raspolaganje potreban prostor za deponij

materijala i podizanje pomoćnih objekata (2) Službeni datum početka radova, nakon što svi zahtjevi iz stavka 1. ovog članka budu

ispunjeni, utvrđuje se upisom u građevinski dnevnik.

(3) Završetkom ugovorenih radova smatra se potvrda nadzornog inženjera, kroz upis u građevinski dnevnik da su izvedeni radovi spremni za tehnički pregled.

Članak 6.

(1) Izvoditelj je obvezan u roku 8 (osam) dana od uvođenja u posao dostaviti predstavniku Naručitelja i nadzornom inženjeru detaljan plan izvođenja radova u obliku kako to zatraži predstavnik Naručitelja ili nadzorni inženjer, te shemu organizacije i uređenja gradilišta.

Plan izvođenja radova obuhvaća redoslijed kojim Izvoditelj namjerava izvoditi radove

uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, predviđeni broj

izvršitelja (radna snaga) i planirane sate rada, predviđeni broj mehanizacije i opreme, po

količini i satima rada, kako za Izvoditelja, tako i za svakog podizvoditelja.

Shema organizacije i uređenja gradilišta je tlocrtni grafički prikaz razmještaja svih

sadržaja na gradilištu.

(2) Eventualne izmjene plana izvođenja radova Izvoditelj je u obvezi dostaviti Naručitelju i nadzornom inženjeru na odobrenje u primjerenom roku.

Page 36: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

36

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Članak 7.

(1) Ako Izvoditelj kasni s izvođenjem radova prema planu sukladno članku 6.(1) ovoga

Ugovora, a što je vidljivo iz upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, Izvoditelj je

dužan u roku od 30 (trideset) dana nadoknaditi zaostatke te uskladiti izvođenje radova s

planom.

(2) Ukoliko Izvoditelj u roku iz prethodnog stavka ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi

izvođenje radova s planom, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor na štetu Izvoditelja.

Članak 8.

(1) Ako Izvoditelj ne izvede radove u ugovornom roku iz članka 5.(1) iz neopravdanih

razloga, dužan je Naručitelju platiti iznos od 5 ‰ (pet promila) dnevno od ugovorne

cijene radova i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 10% (deset posto)

ugovorene cijene. Zahtjev za isplatu ugovorne kazne, Naručitelj može postaviti

najkasnije do dana primopredaje građevine, te istu može naplatiti putem jamstva za

uredno ispunjenje ugovora.

(2) Plaćanje ugovorne kazne ne utječe na obveze Izvoditelja.

(3) Ukoliko Naručitelj zbog zakašnjenja pretrpi veću štetu od iznosa ugovorne kazne,

Izvoditelj je dužan nadoknaditi Naručitelju cjelokupnu štetu.

Članak 9.

(1) Rok za izvođenje radova iz članka 5.(1) ovog Ugovora može se produljiti: - u slučajevima u kojima je Izvoditelj zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili

neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ovog ugovora, a čije nastupanje Izvoditelj u trenutku sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Izvoditelj zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvoditelj nije sam uzrokovao.

- u slučaju neuklonjivih smetnji, mjera predviđenih aktima nadležnih tijela, zbog

prirodnih događaja (požar, poplava, potres)

- u slučaju da Naručitelj u toku izvođenja radova izvrši izmjene u tehničkoj dokumentaciji, koje utječu na rok izvođenja radova

- ako Naručitelj izda Izvoditelju pisani nalog o obustavi radova.

(2) U slučaju produljenja roka iz prethodnog stavka, Izvoditelj će u roku od 7 (sedam) dana

od naloga nadzornog inženjera upisanom u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan

iz kojeg će biti vidljiv novi rok završetka radova.

Page 37: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

37

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Obračun i plaćanje izvedenih radova

Članak 10.

(1) Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige.

(2) Izvedene i ovjerene radove Izvoditelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije.

(3) Privremene situacije Izvoditelj ispostavlja do 5-og dana u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Situaciju na gradilištu ovjerava nadzorni inženjer u roku od 5 (pet) dana od dana primitka.

(4) Situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera, Izvoditelj dostavlja predstavniku Naručitelja.

(5) Ukoliko nadzorni inženjer, odnosno Naručitelj ima primjedbe na primljenu situaciju, može ih staviti u roku od 5 (pet) dana po primitku situacije.

(6) Nesporni dio situacije, predstavnik Naručitelja će ovjeriti u roku od 8 (osam) dana od dana ovjere nadzornog inženjera i tako ovjerenu situaciju Naručitelj se obvezuje platiti u roku 30 (trideset) dana od dana ovjere situacije od strane predstavnika Naručitelja.

(7) Naručitelj plaćanja vrši u korist transakcijskog računa Izvoditelja IBAN ____________________, otvorenog kod_____________

(8) Ukoliko Naručitelj kasni s plaćanjem, Izvoditelj ima pravo na zakonsku zateznu kamatu.

(9) Nije predviđen predujam-avans.

(10) Sva plaćanja između ugovornih strana vrše se u kunama (HRK)

(11) Plaćanje članovima zajednice ponuditelja Naručitelj će izvršiti sukladno Sporazumu o poslovnoj suradnji koji su isti sklopili.

(12) Izvoditelj ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom Ugovoru, prenositi na treće osobe.

Tehnički pregled i okončani obračun

Članak 11.

(1) Izvoditelj će odmah po završetku svih radova, a sukladno odredbi članka 5.(2), pisanim putem obavijestiti Naručitelja o završetku radova, a Naručitelj je obvezan u roku 30 (trideset) dana zatražiti obavljanje tehničkog pregleda od nadležnog upravnog tijela. Izvoditelj se obavezuje sudjelovati i surađivati s Naručiteljem kod postupka tehničkog

Page 38: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

38

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

pregleda i ishođenja uporabne dozvole, te osigurati svu potrebnu dokumentaciju i ispitivanja, odnosno atestiranja, za izdavanje uporabne dozvole.

(2) Ugovorne strane su sporazumne da će primopredaju izvedenih radova i okončani obračun radova obaviti u roku 30 (trideset) dana, nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda.

(3) Primopredaju i okončani obračun izvršit će komisija koju će zajedno formirati ugovorne strane, odmah po završetku radova, a sastavu komisije bit će najmanje po jedan predstavnik svake od ugovornih strana, (eventualnih) podizvoditelja, te nadzorni inženjer. Komisiji se po potrebi mogu pridodati i nezavisni stručnjaci/vještaci, koje prihvate obje ugovorne strane.

(4) Izvoditelj je dužan u roku koji mu odredi komisija za primopredaju otkloniti nedostatke nastale njegovom krivnjom ili krivnjom podizvoditelja. Naručitelj je ovlašten primjereno smanjiti cijenu, ako utvrdi da kvaliteta ili kvantiteta izvedenih radova ili upotrijebljenog materijala nije u skladu sa zahtjevima iz ovog ugovora, odnosno da su radovi samo djelomično izvedeni ili uopće nisu izvedeni u skladu s dokumentacijom i zahtjevima Naručitelja. Prije toga će Naručitelj dati Izvoditelju primjeren rok za otklanjanje nedostataka. Ako Izvoditelj ne postupi po osnovanom zahtjevu komisije, Naručitelj je ovlašten nedostatke otkloniti po drugom Izvoditelju, naplatiti garanciju za dobro izvršenje posla, te potraživati naknadu štete. U slučaju spora po odredbama ovog članka, mjerodavno je mišljenje nezavisnog vještaka, kojeg prihvate obje ugovorne strane.

(5) O primopredaji se sastavlja zapisnik u koji se unosi:

jesu li radovi izvedeni prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, ovom ugovoru te propisima i pravilima struke

odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove Izvoditelj treba na svoj trošak doraditi, popraviti ili ponovno izvesti i u kojem roku to treba učiniti,

o kojim pitanjima tehničke naravi nije postignuta suglasnost između ovlaštenih predstavnika ugovornih strana,

konstataciju o primopredaji garantnih listova i atesta u skladu s propisima,

datum završetka radova i datum primopredaje,

U koliko postoje veći nedostaci, koji se ne mogu ukloniti, Naručitelj ima pravo izbora

između izmjene dijela građevine s nedostatkom ili smanjenja cijene sukladno smanjenju

kvalitete, pri čemu istovremeno ima pravo na isplatu naknade štete.

(6) Okončanim obračunom ugovorne strane uredit će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi:

- vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu; - visinu ukupno isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do okončanog

obračuna;

Page 39: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

39

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

- okončani iznos koji Izvoditelj treba primiti od ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova;

- iznos koji je Naručitelj zadržao na ime uklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje radova

- podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi;

- podatak da su utvrđeni nedostaci uklonjeni ili iznos koji se odbija za uklanjanje nedostataka

- da u konačnom obračunu moraju biti navedeni razlozi prekoračenja uslijed nepredviđenih okolnosti.

(7) Po potpisanom okončanom obračunu ugovorne strane nemaju nikakvih daljnjih međusobnih potraživanja, osim onih koji po prirodi ovog ugovora i dalje postoje (npr. pravo na regres zbog popravljanja šteta trećim osobama, otklanjanje nedostataka i sl.)

Obveze Izvoditelja

Članak 12.

(1) Glavnim izvoditeljem radova imenuje se izvoditelj/vodeći član zajednice ponuditelja koji će biti odgovoran za međusobno usklađivanje izvođenja radova izvoditelja/svih izvoditelja i podizvoditelja kao i za izvršenje svih radova u ugovorenom roku te će imenovati glavnog inženjera gradilišta.

(2) Izvoditelj se obvezuje izvoditi radove koji su predmet ovog Ugovora sukladno standardima i tehničkim normama određenima u glavnom projektu, pravilima struke, zakonima i propisima koji se odnose na ugovorene radove i odredbama ovog Ugovora.

(3) Izvoditelj se obvezuje da će se tijekom ispunjenja ugovornih obveza ponašati

profesionalno, neovisno, etički i s pažnjom dobrog stručnjaka.

Članak 13.

(1) Izvoditelj se obvezuje ugovorne radove izvesti prema važećim zakonskim i drugim propisima, običajima i praksi u graditeljstvu i ostaloj mjerodavnoj dokumentaciji uz ovaj Ugovor.

(2) Izvoditelj se obvezuje pridržavati svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zaštita okoliša.

(3) Izvoditelj se obvezuje da će na zahtjev Ministarstva poduzetništva i obrta, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije ili bilo kojeg tijela ovlaštenog za reviziju projekata, predočiti sve fakture vezane uz robu isporučenu Naručitelju.

Članak 14.

(1) Izvoditelj je obvezan ugrađivati novu i nekorištenu opremu i uređaje, te sve radove izvoditi s proizvodima (materijalima) sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za

Page 40: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

40

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN br.80/13, 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o građevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14), i Zakonu o zaštiti okoliša (NN br.80/13, 153/13) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predočiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera.

(2) U cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvoditelj je obvezan obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima te tehničkim normama određenima glavnim projektom.

(3) U slučaju iz prethodnog stavka, Izvoditelj je dužan otkloniti nedostatke u roku koji odredi predstavnik Naručitelja ili Nadzorni inženjer uz suglasnost Naručitelja.

(4) Ukoliko Izvoditelj ne ukloni nedostatak u roku iz prethodnog stavka, Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor.

Članak 15.

(1) Osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene člankom 135. Zakona o

gradnji (NN 153/13), Izvoditelj je obvezan voditi građevinsku knjigu s odgovarajućim

obračunskim crtežima i mjerama u 2 (dva) primjerka. Građevinsku knjigu potpisuju

inženjer gradilišta/ voditelj radova i nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer dužan je

građevinsku knjigu potpisivati svaki dan, a u slučaju opravdanih razloga, najdulje u roku

od tri dana.

(2) Ukoliko iz bilo kojeg razloga dođe do odstupanja od projektne dokumentacije, Izvoditelj

je u obvezi o svom trošku izraditi projekt izvedenog stanja i predati ga Naručitelju u 3

(tri) primjerka i na CD-u, nakon završetka radova, a najkasnije 30 (trideset) dana od

uspješno provedenog tehničkog pregleda. Projekt izvedenih radova su crteži i proračuni

provedenih izmjena i dopuna tehničke dokumentacije, te stvarno izvedenih radova na

temelju tih izmjena i dopuna.

Članak 16.

(1) Izvoditelj je obvezan ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvoditelja ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje

(2) Djelatnici Naručitelja, kao i sam Naručitelj, smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti Izvoditelja za štetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja Izvoditelj, odnosno od njegove opasne stvari.

(3) Izvoditelj je obvezan policu osiguranja vinkulirati u korist Naručitelja u iznosu od 2 % vrijednosti ugovorenih radova, za vrijeme izvođenja radova do uredne primopredaje uz uvjet da se prava u slučaju štetnog događaja prenose na Naručitelja.

(4) Izvoditelj se obvezuje dostaviti predstavniku Naručitelja police, s datumom uvođenja u

Page 41: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

41

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

posao, u roku od 8 (osam) dana od dana uvođenja u posao.

(5) Ukoliko Izvoditelj ne dostavi policu osiguranja u navedenom roku Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor.

Članak 17.

(1) Izvoditelj je obvezan riješiti i provoditi privremenu regulaciju prometa prema elaboratu

izdanom od nadležne komunalne ustanove.

(2) Izvoditelj je obvezan snositi troškove pripremnih radova, troškove svih priključaka, troškove vezane uz prekomjerno opterećenje cesta, troškove pribavljanja suglasnosti i troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih površina.

(3) Ukoliko se zbog načina izvođenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti,

Izvoditelj je dužan o svom trošku izraditi po sudskom vještaku elaborat zatečenog stanja

prije početka radova.

Članak 18.

(1) Izvoditelj je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana prije

izvođenja pojedinih radova, u skladu s planom iz članka 6.(1), proučiti ugovorne

dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatražiti od

Naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na

eventualne uočene nedostatke obvezan je bez odlaganja upozoriti Naručitelja.

(2) Ako se u toku izvedbe radova pojave nejasnoće ili nedorečenosti u tehničkoj

dokumentaciji, a Izvoditelj prije davanja ponude nije zatražio pojašnjenja za navedene

nejasnoće ili nedorečenosti, mjerodavno će biti tumačenje projektanta i nadzora.

Članak 19.

(1) Tijekom izvođenja radova, Izvoditelj će paziti da na gradilištu nema nepotrebnih stvari i

uklonit će svu nepotrebnu mehanizaciju ili višak materijala. Izvoditelj će odstraniti i

odvesti s gradilišta sav otpad, smeće, objekte pripremnih radova i ostatke koji više nisu

potrebni.

(2) Nakon završetka radova, Izvoditelj će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i ukloniti

s gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih

radova. Izvoditelj će gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju. Izvoditelj je obvezan

dostaviti dokaz da je otpad zbrinut na zakonom propisani način.

Page 42: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

42

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naknada štete

Članak 20.

(1) Izvoditelj je dužan sanirati sve nastale štete uslijed građenja uključivo i oštećenja na

mreži javnih i nerazvrstanih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova. Troškovi i

radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već se podrazumijeva da su uključeni u

ukupnu ugovornu cijenu.

Članak 21.

(1) Izvoditelj je u obvezi štititi, obeštetiti, ne smatrati odgovornim i braniti Naručitelja i

njegove djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih šteta, odgovornosti,

materijalnih zahtjeva, traženja, pravnih radnji i pravnih odluka koji su prouzročeni zbog

povrede ugovora po Izvoditelju, njegovim zaposlenicima, predstavnicima, zastupnicima i

podizvoditeljima i dobavljačima te bilo kojih od njihovih obveza prema ovom Ugovoru.

(2) U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema Naručitelju, a koji proizlaze

iz izvršenja obveza Izvoditelj po ovom ugovoru, Izvoditelj se obvezuje takve zahtjeve u

cijelosti preuzeti.

(3) Ukoliko bi Naručitelj popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama po osnovi

provedbe ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg

iznosa od bilo koje situacije koju je ispostavio Izvoditelj, odnosno na Naručitelju drugi

prihvatljivi način.

Članak 22.

(1) Rizik propasti ili oštećenja građevine ili radova iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje

Naručitelju snosi Izvoditelj te nema pravo na naknadu od Naručitelja.

(2) Ukoliko se na radovima ili dijelu građevine dogodi gubitak ili šteta tijekom perioda kada

je Izvoditelj odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku,

Izvoditelj će nadoknaditi gubitak ili ispraviti štetu na svoj rizik i na trošak tako da radovi

ili građevina odgovaraju Ugovoru.

Članak 23.

(1) Izvoditelj je obvezan dostaviti Naručitelju, u roku 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u iznosu 10% (deset posto) od ugovorne cijene radova (bez PDV-a), a u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi pisani poziv, na rok trajanja ugovora. Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja

dodatka ugovoru, iznos i rok valjanosti jamstva mora se prilagoditi novonastaloj situaciji.

Page 43: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

43

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

(2) O dostavljenom jamstvu Izvoditelj će obavijestiti predstavnika Naručitelja.

(3) U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora u roku iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj će raskinuti Ugovor i naplatiti Izvoditeljevo jamstvo za ozbiljnost ponude.

(4) Ukoliko Izvoditelj ne završi ugovorne radove u roku iz članka 5.(1) ovog Ugovora, obvezan je Naručitelju dostaviti novo jamstvo iz stavka 1. ovog članka i to za naredno razdoblje u kojem će završiti ugovorne radove.

(5) Novo jamstvo je Izvoditelj obvezan dostaviti najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka roka važenja jamstva iz stavka 1. ovog članka.

(6) U slučaju da Izvoditelj ne dostavi novo jamstvo iz stavka 4. ovog članka u roku iz stavka 5. ovog članka, Naručitelj može naplatiti jamstvo iz stavka 1. ovog članka, te ima pravo raskinuti Ugovor.

(7) Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vraća se nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, primopredaje i okončanog obračuna radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Članak 24.

(1) Izvoditelj jamči za ugovornu kvalitetu izvedenih radova, odnosno za otklanjanje nedostataka. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utvrđuje se na razdoblje od 3 (tri) godine za kvalitetu izvedenih radova, a 10 (deset) godina za stabilnost građevine i počinje teći od dana primopredaje radova.

(2) Za opremu i gotove ugrađene proizvode, Izvoditelj prenosi na Naručitelja jamstvo proizvođača, u skladu sa uvjetima jamstva koje daje proizvođač.

(3) Izvoditelj se obavezuje da će u jamstvenom roku, bez prava na posebnu naknadu, izvršiti popravke svih nedostataka na građevini i radovima nastalih njegovom krivnjom ili krivnjom podizvoditelja.

(4) Izvoditelj je obvezan Naručitelju, u roku od 8 (osam) dana nakon primopredaje radova, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u iznosu 10 % (deset posto) od ugovorne cijene radova (bez PDV-a), a u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi pisani poziv.

(5) Ukoliko Izvoditelj ne dostavi jamstvo iz stavka 2. ovog članka Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo iz članka 25. ovog Ugovora.

Page 44: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

44

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

(6) Dostavljanjem jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelju, Izvoditelju se vraća jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

(7) Po isteku jamstvenog roka Naručitelj se obvezuje Izvoditelju izvršiti povrat bankarske garancije kao jamstva za otklanjanje nedostataka.

(8) Uvjet za korištenje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku je kvalificirano posluživanje i održavanje građevine od strane Naručitelja. Garancija se ne odnosi na predmete redovite upotrebe, čiji popravci ili izmjena spadaju pod redovito tekuće održavanje.

Članak 25.

(1) Izvoditelj je obvezan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručitelja o svom trošku i na svoj rizik otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja ugovorne namjene i/ili propisane kvalitete.

(2) Ukoliko Izvoditelj na pisani poziv Naručitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku od 8 (osam) dana od prijama pisanog poziva, ili ne otkloni nedostatak u roku koji je određen u pisanom pozivu Naručitelja, Naručitelj ima pravo otkloniti nedostatak na teret Izvoditelja.

Ustupanje dijela Ugovora podizvoditeljima

(ako je primjenjivo)

Članak 26.

(1) Izvoditelj daje dio ovog Ugovora u podugovor sljedećem podizvoditelju:

- ___________________, OIB: ___________, broj žiro računa: _______-__________,

sukladno podacima navedenim u ponudi Izvoditelja, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

(2) Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost Izvoditelja za izvršenje ovog Ugovora.

(3) Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju. Izvoditelj je dužan svom računu priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Page 45: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

45

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

(4) Izvoditelj smije tijekom izvršenja ovog Ugovora mijenjati podizvoditelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, preuzeti izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, uvesti jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, uz pristanak Naručitelja.

(5) Ako se nakon sklapanja ovog Ugovora mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je Naručitelj

pristao na to, Izvoditelj je obvezan Naručitelju u roku 5 (pet) dana od dana pristanka, za

novoga podizvoditelja dostaviti sljedeće podatke:

- radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj,

- predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili

pružanja usluga, i

- podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj

računa).

Raskid ugovora od strane Naručitelja

Članak 27.

(1) Ukoliko Izvoditelj propusti ispuniti neku obvezu iz Ugovora, predstavnik Naručitelja

može putem pisane obavijesti zatražiti od Izvoditelja da popravi nedostatak ili ga ukloni

u odgovarajućem roku.

(2) Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvoditelj:

- ne dostavi zahtijevana jamstva; - ne postupi prema obavijesti za uklanjanje nedostatka sukladno prethodnom stavku; - ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom sukladno članku 7.(2); - ne dostavi policu osiguranja sukladno članku 18.; - prepusti podizvoditelju izvođenje pojedinih radova suprotno odredbama članka 29. - ako se nad njim otvori stečajni postupak; ili - ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija

predviđen raskid ugovora.

Članak 28.

(1) Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svako doba kako mu to odgovara bez obrazloženja uzroka, uz obavijest Izvoditelju o takvom raskidu, uz pridržaj svih prava Izvoditelja koja mu po zakonu pripadaju, osim prava na naknadu troškova uprave koje je

Page 46: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

46

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Izvoditelj prema svojim kalkulacijama trebao naplatiti po osnovi realizacije ovog Ugovora, odnosno iz cijene Ugovora da se isti realizirao.

Raskid će stupiti na snagu 30 (trideset) dana nakon datuma kada Izvoditelj primi takvu

obavijest ili Naručitelj vrati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, prema tome koji je

datum kasniji. Naručitelj neće raskinuti Ugovor prema ovom članku kako bi ugovorne

radove sam izveo ili organizirao da ih izvede drugi Izvoditelj.

Članak 29.

(1) Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Izvoditelju.

(2) U slučaju raskida Ugovora sukladno članku 29. i članku 30. Naručitelj će platiti Izvoditelju samo izvedene radove. Šteta koju Izvoditelj može potraživati zbog raskida Ugovora prema ovom članku i prethodnom članku ovog Ugovora, obuhvaća samo običnu štetu koju je Izvoditelj imao zbog raskida Ugovora (što ne uključuje tzv. troškove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti).

Raskid ugovora od strane Izvoditelja

Članak 30.

(1) Izvoditelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:

- ako Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;

- ako se nad njim otvori stečajni postupak

- u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od

(šest) mjeseci.

Obveze Izvoditelja u slučaju raskida Ugovora

Članak 31.

(1) U slučaju raskida ugovora Izvoditelj je obvezan u primjerenom roku, a najduže u roku od

30 (trideset) dana:

- osloboditi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih podizvoditelja

- izvršiti primopredaju svih radova te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehničkog pregleda nadzornom inženjeru

Page 47: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

47

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

- konzervirati radove, tj. zaštiti ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način

- dovesti cestu i ostalu infrastrukturu u prvobitno stanje, odnosno stanje odgovarajuće za sigurnu upotrebu

- potpisati primopredajni zapisnik - predati – vratiti investitoru glavne projekte temeljem kojih je dobivena potvrda na

glavni projekt, izvedbenu projektnu dokumentaciju temeljem koje je izvodio radove, atestnu dokumentaciju za sve materijale koje je ugradio i ispitivanja koja je proveo, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu ovjerenu po nadzornom inženjeru.

- nacrt iskolčenja i geodetski snimak izvedenog stanja. - dostaviti investitoru izjavu ovjerenu po odgovornoj osobi, a kojom izjavljuje da su

radovi izvedeni po odobrenom projektu i u skladu sa važećim propisima - nakon predaje dokumenata iz ovoga članka, a najkasnije osmi dan nakon raskida

ugovora, napustiti gradilište, oslobođeno od njegovih stvari i ljudi

(2) Ukoliko Izvoditelj ne izvrši u prethodnom stavku navedene obveze u za to određenim

rokovima Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora te, bez

potrebe ishođenja odobrenja Izvoditelja, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve

Izvoditelja ili podizvoditelja na trošak Izvoditelja i pohraniti ih u javno ili drugo skladište

na trošak Izvoditelja.

Članak 32.

(1) Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze, - ako nadležno tijelo uprave zabrani daljnje izvođenje radova, - ako prestane potreba za izvođenjem radova, - u slučaju kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako

posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju druge ugovorne stranke, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora.

- ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje ugovora.

Imenovanje predstavnika Izvoditelja i Naručitelja

Članak 33.

(1) Izvoditelj je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati inžinjera gradilišta te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti Naručitelja, a sukladno važećim propisima.

Page 48: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

48

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

(2) Naručitelj je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu koja će biti predstavnik Naručitelja i u njegovo ime nadgledati izvršenje ovog Ugovora, te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti Izvoditelja.

(3) Predstavnik Naručitelja predstavlja Naručitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog Ugovora te se cjelokupna komunikacija Izvoditelja prema Naručitelju obavlja preko njega.

Stručni nadzor

Članak 34.

(1) Stalni stručni nadzor tijekom izvođenja ugovorenih radova obavljat će Naručitelj putem nadzornog inženjera. Izvoditelj je dužan omogućiti Naručitelju i nadzornom inženjeru stalan nadzor nad

radovima, kontrolom kvalitete i količine upotrijebljenog materijala, opreme i uređaja.

(2) O imenovanju nadzornog inženjera Naručitelj je dužan pisanim putem obavijestiti

Izvoditelja.

Članak 35.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, sukladno čl. 58. Zakona o gradnji (NN br.153/13),

nadzorni inženjer je dužan i ovlašten:

nadzirati građenje u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim

projektom, važećim propisima i pravilima struke

utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine

radove uvjete propisane posebnim zakonom

utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje

poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu

odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu

provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu

i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili

izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu

građevnih proizvoda

bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima

koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku

inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama

sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine

(2) Nadzorni inženjer upućuje primjedbe putem građevinskog dnevnika, te navedene

primjedbe obvezuju Izvoditelja.

Page 49: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

49

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Članak 36.

(1) Ugovorne strane će u izvršavanju ovoga Ugovora međusobno surađivati u dobroj vjeri te se obvezuju potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne radi izvršavanja ovoga Ugovora.

(2) Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi.

Mjere zaštite na radu

Članak 37.

(1) Radnici koji obavljaju ugovorenu vrstu radova moraju posjedovati odgovarajuće kvalifikacije za tu vrstu radova. Radnici moraju biti obučeni i osposobljeni za rad na siguran način na mjestu rada, kao i za rad na siguran način koji se odvija eventualnim korištenjem sredstava sa povećanim opasnostima na mjestima rada.

(2) Radnici moraju posjedovati odgovarajući i ispravan alat kao i dovoljno ispravnih i odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava. Sredstva sa povećanim opasnostima moraju biti ispitana (atestirana) i ispravna. Radnici moraju biti sposobni i osposobljeni za rad na visini u skladu s važećim propisima.

(3) Izvoditelj je dužan u cijelosti se pridržavati općih i posebnih mjera sigurnosti na radu predviđenih pravilima struke i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96,114/03,100/04, 86/08,116/08, 75/09, 143/12), te Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) u pogledu sigurnosti radnika na radilištu, prolaznika, prometa, čuvanja objekata na kojima se izvode radovi, opreme, okoline i susjednih objekata, kao i Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02, 131/02, 126/03). Izvođenje radova mora biti usklađeno sa važećim propisima, pravilima struke i važećim zakonima koji vrijede za izvođenje predmetnih radova. Izvoditelj radova ima posebnu obvezu organizirati rad na siguran način u skladu sa važećim Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12). Mjere zaštite na radu, kao i mjere zaštite od požara predviđene gore navedenim zakonima i pravilnicima, Izvoditelj je dužan provoditi na svoj rizik i o svom trošku.

(4) Za sve eventualne nezgode nastale na gradilištu, materijalnu i kaznenu odgovornost snosi Izvoditelj.

Page 50: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

50

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ostale odredbe

Članak 38.

(1) Sastavni dio ovog Ugovora su: 1. Tehnička dokumentacija koju je izradio “Brakus” d.o.o. Varaždin, pod brojem

T.D. 112/08, koja je sastavni dio Potvrde glavnog projekta KLASA: 361-03/13-08/2, URBROJ: 2186/1-12-13-05/CM, od 13. studenoga 2013. godine

2. Ponuda izvoditelja br.______________od ___________________g. 3. Troškovnik s cijenama 4. Popis nacrta s pripadajućim nacrtima 5. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, 6. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, 7. Vremenski plan izvedbe radova, 8. Svi drugi pismeni sporazumi i zapisničke konstatacije koje se u tijeku izvođenja

radova utvrde, ukoliko su ih potpisali ovlašteni predstavnici ugovornih strana. 9. Sva druga dokumentacija nastala u svezi s predmetom ugovora.

Završne odredbe

Članak 39.

(1) Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, Naručitelj i Izvoditelj će rješavati sporazumno.

(2) U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja spora, ugovorne strane prihvaćaju

nadležnost stvarno nadležnog suda.

Članak 40.

(1) Kontakt osoba Naručitelja je (Josip Barulek, dipl.oec. kontakt telefon 098 446 455).

Kontakt osoba Izvoditelja je (ime i prezime, kontakt podaci).

Članak 41.

(1) Ugovorne strane se moraju bez odlaganja izvještavati o naredbama upravnih organa ili drugim naredbama koje zahtijevaju izmjenu ugovora. Izvoditelj osigurava urednu provedbu svih potrebnih mjera, kontrola, pregovora o gradnji, a koji su potrebni sukladno Zakonu i ostalim propisima, te snosi troškove koji nastanu na taj način.

Page 51: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

51

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Članak 42.

(2) Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne slijednike ugovornih strana.

Članak 43.

(1) Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima te drugih važećih zakonskih i drugih propisa.

Članak 44.

(1) Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaki ima

dokaznu snagu izvornika, i svaka ugovorna strana dobiva po 2 (dva) primjerka.

Članak 45.

(1) Ugovor stupa na snagu danom potpisa (svih) ugovornih strana.

U _________, _______________

(datum potpisa ugovora

upisuje strana koja posljednja potpisuje ugovor)

IZVODITELJ: NARUČITELJ:

Direktor

____________________ _________________

Page 52: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo · montaŽne gk pregrade, obloge i stropovi stolarski radovi parketarski radovi soboslikarsko liČilaČki radovi fasaderski radovi staklarski

52

Europska unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

„Ulaganje u budućnost“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PRILOG 12 TROŠKOVNIK RADOVA

PRILOG 13 TROŠKOVNIK SA SHEMAMA

PRILOG 14 IZVOD IZ GRAFIČKOG DIJELA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE