of 52 /52
Europska unija Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o. „Ulaganje u budućnost“ Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Radovi rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine - Hotel Park 4*

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo...TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI VANJSKO UREĐENJE RADOVI NA EKSPLOATACIJI PODZEMNE VODE OBRTNIČKI RADOVI LIMARSKI RADOVI ALU STOLARIJA

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Ugostiteljstvo...TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI VANJSKO UREĐENJE...

 • 1

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

  Radovi rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine -

  Hotel Park 4*

 • 2

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  UPUTE PONUDITELJIMA

  1. OPĆI PODACI;

  1.1. Opći podaci o Naručitelju;

  Naziv i sjedište naručitelja: GASTROCOM d.o.o., S.S.Kranjčevića 12/I, 42 000 Varaždin

  OIB; 97020558931

  Internetska adresa; www.gastrocom-ugostiteljstvo.com/

  Adresa elektroničke pošte; [email protected]

  Telefon; +385 42 211 466

  Fax; +385 42 211 467

  Naručitelj je upisan u registar obveznika PDV-a.

  1.2. Osoba ili služba zadužena za kontakt;

  Osoba zadužena za komunikaciju s

  gospodarskim subjektima za pojašnjenja

  dokumentacije za nadmetanje;

  Senka Vranić, dipl.oec.

  Ovlaštena savjetnica za provedbu postupaka javne

  nabave

  Osoba zadužena za komunikaciju s

  gospodarskim subjektima za pojašnjenja

  tehničkog dijela dokumentacije;

  Darinka Brakus, dipl.ing. arh.

  Osoba za kontakt s ponuditeljima od strane

  Naručitelja;

  Martina Cuković, mag. oec.

  Projektni asistent

  Telefon/fax; 099 265 65 26

  042 211-466

  042 211 -467

  e-mail adresa; [email protected]

  1.3. Evidencijski broj nabave;

  Sukladno Planu nabave, evidencijski broj nabave je 07/2014

  1.4. Navod o sukobu interesa:

  Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o

  javnoj nabavi.

  1.5. Vrsta postupka javne nabave:

  Sukladno propisanim uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz strukturnih fondova i

  kohezijskog fonda EU u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost za razdoblje 2007 –

  2013., te pravilima propisanim za provedbu postupaka javne nabave za subjekte koji nisu obveznici

  Zakona o javnoj nabavi.

  1.6. Vrsta ugovora o javnoj nabavi:

  Sklapa se ugovor o javnoj nabavi: ugovor o javnim radovima

  http://www.gastrocom-ugostiteljstvo.com/mailto:[email protected]:[email protected]

 • 3

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  1.7. Procijenjena vrijednost nabave: 21.460.000,00 kn bez PDV-a

  1.8. Navod o elektroničkoj dražbi: Elektronička dražba se ne provodi.

  2. PODACI O PREDMETU NABAVE

  2.1. Opis predmeta nabave

  Rekonstrukcije ulične građevine, te kompletno opremanje i izgradnja zamjenske građevine na mjestu

  prostora Restoran "PARK", u ulici Jurja Habdelića broj 6, Varaždin, na č.k. broj 1814 upisana u z.k.

  uložak broj 10652 k.o. Varaždin (u osnivanju), veličine ≈ 2,500 m2, prema tehničkoj dokumentaciji

  koju je izradio “Brakus” d.o.o. Varaždin, koja je sastavni dio Potvrde glavnog projekta klasa: 361-

  03/13-08/2, urbroj: 2186/01-12-13-05/CM, od 13. studenoga 2013. godine – sukladno prilogu br.12 i

  13 Dokumentacije za nadmetanje (troškovniku radova i opreme). Napomena; Građevina koja je

  predmetom investicije je zaštićena kao kulturno dobro.

  2.2. Mjesto izvođenja radova:

  Lokacija predmetne građevine je u ulici Jurja Habdelića broj 6, Varaždin, na č.k. broj 1814 upisana u

  z.k. uložak broj 10652 k.o. Varaždin (u osnivanju) vidjeti grafičke priloge dokumentacije za

  nadmetanje.

  2.3. Rok izvođenja radova ili trajanje ugovora

  Maksimalni rok izvođenja radova je 390 dana, od dana uvođenja u posao. Ponuditelji mogu ponuditi

  kraći rok izvođenja radova (podaci se navode u ponudbenom listu). Rok izvođenja radova je jedan od

  elemenata za izračun ekonomski najpovoljnije ponude (vidi točku 5.9. dokumentacije za nadmetanje).

  2.4. Tehničke specifikacije predmeta nabave:

  Sukladno prilogu br. 11 Dokumentacije za nadmetanje, predmet nabave obuhvaća sljedeće radove:

  GRAĐEVINSKI RADOVI

  PRIPREMNI RADOVI

  RUŠENJA I DEMONTAŽE

  ZEMLJANI RADOVI

  BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

  ZIDARSKI RADOVI

  IZOLATERSKI RADOVI

  TESARSKI RADOVI

  POKRIVAČKI RADOVI

  VANJSKO UREĐENJE

  RADOVI NA EKSPLOATACIJI PODZEMNE VODE

  OBRTNIČKI RADOVI

  LIMARSKI RADOVI

  ALU STOLARIJA

  VENTILIRANA FASADA, FASADNA i KROVNA

  MEMBRANA

  BRAVARSKI RADOVI

  KERAMIČARSKI RADOVI

  PODOPOLAGAČKI RADOVI

 • 4

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  MONTAŽNE GK PREGRADE, OBLOGE I STROPOVI

  STOLARSKI RADOVI

  PARKETARSKI RADOVI

  SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

  FASADERSKI RADOVI

  STAKLARSKI RADOVI

  DRVENI PODOVI TERASA

  DIZALO

  HIDROINSTALACIJE

  KANALIZACIJSKI PRIKLJUČAK 1

  KANALIZACIJSKI PRIKLJUČAK 2

  VANJSKA KANALIZACIJA

  VODOVOD I KANALIZACIJA UNUTAR GRAĐEVINE

  GRAĐEVINSKI RADOVI - ViK

  VODOVOD

  KANALIZACIJA

  SANITARIJE

  ELEKTROINSTALACIJE

  RAZDJELNICI I NAPOJNI KABLOVI

  RASVJETA I UTIČNICE

  TELEFONSKA I KOMPJUTERSKA INSTALACIJA

  ANTENSKA INSTALACIJA

  NAPAJANJE TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA

  INSTALACIJA DOJAVE POŽARA

  INSTALACIJA INTELIGENTNE SOBE

  GRIJANJE VODOLOVNIH GRLA

  GRIJANJE STAZE GOSPODARSKOG DVORIŠTA

  OZVUČENJE

  GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE MET.

  MASA

  PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

  MJERENJA I ISPITIVANJA

  TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

  SUSTAV PRIPREME PODZEMNE VODE

  KOTLOVNICA I STROJARNICA

  RADIJATORSKO GRIJANJE

  VENTILOKONVEKTORI ZA GRIJANJE I HLAĐENJE

  ZRAČNA ZAVJESA

  INSTALACIJE CJEVOVODA

  KOMORE ZA VENTILACIJU, GRIJANJE I HLAĐENJE

  ELEMENTI DISTRIBUCIJE ZRAKA

  KANALI ZA ZRAK

  LOKALNA ODSISNA VENTILACIJA

  VENTILACIJA PUŠAČKOG PROSTORA

  CENTRALNI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV

  PLINSKA INSTALACIJA

 • 5

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  OPREMA KUHINJE

  PODRUM

  SKLADIŠTE PIĆA

  SKLADIŠTE VINA

  KOMORA OTPADA

  GRUBA PRIPREMA POVRĆA

  HLADNA KUHINJA

  FINA PRIPREMA POVRĆA

  KOMORA POVRĆA

  SKLADIŠTE KOMADNE ROBE

  PRIPREMA MESA

  RASHLADNE KOMORE

  PRIPREMA RIBE

  SKLADIŠTE KOMADNE ROBE

  PRIPREMA UZ MULTIFUNKCIONALNU DVORANU

  BLAGOVAONICA ZAPOSLENI

  PRIZEMLJE

  GOSPODARSKI ULAZ

  SKLADIŠTE

  SLASTIČARNA

  PRANJE CRNOG SUĐA

  PRANJE BIJELOG SUĐA

  CENTRALNA TERMIČKA OBRADA

  ŠEF KUHINJE

  IZDAVANJE

  KONOBARSKI OFFICE

  TEHNOLOGIJA ŠANKA

  UNUTARNJA OPREMA

  MULTIFUNKCIONALNA DVORANA

  BLAGOVAONICA ZA ZAPOSLENE

  GARDEROBA ZA ZAPOSLENE

  SPREMIŠTE ČISTAČICE

  ULAZNI HALL, URED VODITELJA

  HOTELSKE SOBE SA KUPAONICAMA (postojeća kuća-

  priz. 01-04)

  KAVANA, RESTORAN I PRATEĆI SADRŽAJI

  TERASA

  HOTELSKE SOBE SA KUPAONICAMA (dogradnja, br.01-

  11)

  HOTELSKE SOBE SA KUPAONICAMA (postojeća kuća,

  br.12-15)

  PROSTOR SAUNE

  HODNIK UZ HOTELSKE SOBE

 • 6

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Troškovi priključnih pristojbi (angažirana snaga i vršno opterećenje) nisu predmet ponude, a iste snosi

  Naručitelj, temeljem posebnih ugovora s distributerima.

  Predmet nabave nije podijeljen u grupe, obavezno nuditi cjelokupan predmet nabave.

  3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

  3.1. Ponuditelj će biti isključen iz sudjelovanja u postupku nabave u bilo kojoj fazi:

  - ako je osuđen za kazneno djelo ili je osuđen zbog svog profesionalnog ponašanje, na temelju

  zakonskih odredbi u zemlji u kojoj ima poslovni nastan

  Dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da nisu u situaciji za isključenje: Izjava (prilog 4

  dokumentacije)

  - ako je kriv za lažno predstavljanje i pružanje neistinitih informacija koje je naručitelj naveo

  kao uvjet za sudjelovanje u postupku javne nabave

  Dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da nisu u situaciji za isključenje: Izjava (prilog

  5 dokumentacije)

  - ako nad njim se otvori stečajni postupak ili započne postupak likvidacije, ili ako njegovim

  poslovima upravlja sud, ili ako je sklopio sporazum s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne

  aktivnosti, ako je predmetom sudskih postupaka zbog navedenih aktivnosti ili je u analognoj

  situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili

  propisima zemlje u kojoj ima poslovni nastan

  Dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da nisu u situaciji za isključenje: Izjava (prilog

  6 dokumentacije)

  - ako je u posljednje je tri godine od dana početka postupka javne nabave osuđen za

  neprofesionalno postupanje, što naručitelj može dokazati nekim sredstvom

  Dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da nisu u situaciji za isključenje: Izjava (prilog 7

  dokumentacije)

  - ako ne ispuni obvezu povezanu s plaćanjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje ili

  s plaćanjem poreza u skladu sa zakonskim odredbama u zemlji u kojoj ima poslovni nastan.

  Dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da nisu u situaciji za isključenje: Izjava (prilog 8

  dokumentacije)

  U slučaju zajednice ponuditelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice

  pojedinačno.

  Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više

  podizvoditelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve podizvoditelje.

  4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

  4.1. Pravna i poslovna sposobnost

  Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza pravne i poslovne sposobnosti:

  1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

  države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a

 • 7

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može

  dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od

  tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

  U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju

  sposobnost iz točke 4.1.1.

  2. a) Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje djelatnosti

  građenja minimalno za skupinu F, sukladno odredbama Zakona o arhitektonskim i

  inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11 i

  25/13) i Pravilnika o suglasnostima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN

  43/09),

  ili

  b) Izvođač koji ima sjedište u drugoj državi članici Europske unije, odnosno koji je njezin

  državljanin, može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnost građenja građevine, odnosno

  izvođenja pojedinih radova one složenosti i vrste koje je, prema propisima zemlje u kojoj ima

  prebivalište odnosno sjedište, ovlašten izvoditi, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo

  graditeljstva i prostornog uređenja, tj. temeljem potvrde koju nakon primitka uredne obavijesti

  izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Za potrebe dokazivanja, takvi

  ponuditelji u svojoj ponudi dostavljaju ekvivalentne dokumente iz matične države i ponudi

  prilažu obavijest upućenu Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja radi dokazivanja da

  su započeli formalni postupak izdavanja potvrde od strane nadležnog hrvatskog Ministarstva

  graditeljstva i prostornog uređenja, kojom se dokazuje da imaju pravo obavljanja djelatnosti

  građenja građevina za traženu skupinu F. - Ukoliko potvrda ne bude izdana do trenutka

  potpisivanja ugovora sa odabranim ponuditeljem, naručitelj će odbiti ponudu navedenog

  ponuditelja te ponovo izvršiti rangiranje ponuda.

  ili

  c) Izvođač koji ima sjedište u stranoj zemlji, odnosno koji državljanin strane države koja nije

  članica Europske unije, a koji u toj državi ima pravo obavljati djelatnost građenja, ima pravo u

  Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati djelatnost građenja pod

  istim uvjetima kao i izvođač koji ima prebivalište, odnosno sjedište u Republici Hrvatskoj.

  Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na stranog izvođača koji ima sjedište u državi

  članici Svjetske trgovinske organizacije, odnosno koji je njezin državljanin.

  3. a) Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za poslove:

  izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru, izdano od strane Ministarstva kulture,

  sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03,

  157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13) i Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne

  osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

  (NN 74/03, 44/10),

  ili

  b) Odgovarajući dokument zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za izvršenje

  predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene

  organizacije

 • 8

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  4. Suglasnost Državne geodetske uprave, temeljem čl. 10. stavka 1. Zakona o obavljanju

  geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11, 56/13) za obavljanje stručnih geodetskih poslova za

  djelatnosti: iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevina, geodetsko praćenje

  građevine u izgradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, izrada geodetskog situacijskog

  nacrta izgrađene građevine.

  ili

  b) Odgovarajući dokument zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za izvršenje

  predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene

  organizacije

  Ukoliko je za izvršavanje dijela predmeta nabave potrebno određeno ovlaštenje ili je potrebno

  biti član određene organizacije, svoju sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja

  koji je u ponudi naveden da će izvršavati taj dio predmeta nabave.

  Ukoliko je za izvršavanje dijela predmeta nabave, koji ponuditelj namjerava dati u podugovor

  jednom ili više podizvoditelja, potrebno određeno ovlaštenje ili je potrebno biti član određene

  organizacije, traženi dokument potrebno je dostaviti za onog podizvoditelja koji je u ponudi

  naveden da će izvršavati taj dio predmeta nabave.

  4.2. Financijska sposobnost

  Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza financijske sposobnosti:

  1. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost

  gospodarskog subjekta. Dokaz se prilaže u obliku financijske dokumentacije BON2/SOL2.

  Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti navedeni

  dokument, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom kojeg

  naručitelj smatra prikladnim.

  Minimalna razina financijske sposobnosti: Gospodarski subjekt mora dokazati da mu račun/računi u

  posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio blokiran/i više od 7 (sedam) dana neprekidno, te ne više od 15

  (petnaest) dana ukupno.

  Procjena je naručitelja da neprekidna blokada računa u trajanju dužem od 7 (sedam) dana, odnosno

  ukupno trajanje blokade računa od 15 (petnaest) dana u razdoblju od 6 (šest) mjeseci može ugroziti

  ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih

  procesa, a pretpostavka su kontinuiranog izvođenja predmeta nabave u razdoblju trajanja ugovora.

  Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih

  subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski

  subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem

  obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na

  sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

  4.3. Tehnička i stručna sposobnost

  Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza tehničke i stručne sposobnosti:

 • 9

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  1. Popis ugovora o radovima izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i

  tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum,

  mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem

  izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni

  u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno

  od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde

  Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti: Potrebno je dostaviti dokaze o izvršenju istih ili

  sličnih ugovora kao što je predmet nabave, i to:

  - dokaz/i o izvršenju ugovora za izgradnju/rekonstrukciju i opremanje turističkih smještajnih

  kapaciteta, minimalne ukupne vrijednosti od 20.000.000,00 kn (bez PDV-a);

  i

  - dokaz/i o izvršenju ugovora za izvođenje radova na objektu koji ima status zaštićenog

  nepokretnog kulturnog dobra, minimalne ukupne vrijednosti od 1.000.000,00 kn (bez PDV-a)

  Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih

  subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski

  subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje

  ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje

  gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost

  članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

  Danom početka postupka javne nabave smatra se dan objave Obavijesti o nabavi u Narodnim

  novinama Republike Hrvatske.

  4.4. Pravila dostavljanja dokumenata

  Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva kao dokaze da ne postoje razlozi za isključenje te dokumente

  kojima ponuditelji dokazuju svoju sposobnost, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

  Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

  Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru,

  naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti izjave br. 4. - 7.(iz točke 3.1. Dokumentacije za

  nadmetanje), s ovjerom potpisa od strane javnog bilježnika, te potvrdu Porezne uprave o stanju duga

  koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili važeći

  jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje

  potvrda Porezne uprave, ili izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu

  ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika

  ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s

  ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka

  postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne

  uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta; kojom

  ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i

  zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili

  je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),

 • 10

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni

  naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi

  zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi sukladno

  točki 4.1., 4.2. i 4.3. dokumentacije za nadmetanje. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio

  određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

  Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim

  preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima

  gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni naručitelj odredio u

  postupku javne nabave.

  4.5. Vrsta sredstvo i uvjeti jamstva

  Naručitelj od gospodarskih subjekata zahtjeva sljedeće vrste jamstava:

  1. Jamstvo za ozbiljnost ponude - Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti izvornu garanciju

  banke, plativu „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u iznosu od 1.000.000,00 kn s važenjem do

  isteka roka valjanosti ponude, kao jamstvo za ozbiljnost ponude tj. za slučaj odustajanja

  ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u

  smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 143/13, 83/13),

  nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj

  nabavi (NN 90/11,83/13, 143/13), odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno

  nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

  Dokaz se dostavlja u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude uvezane

  u cjelinu. Dokaz ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična

  folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice

  ponude.

  Umjesto navedenog jamstva, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani

  polog uplaćuje se u korist Gastrocom d.o.o. sa sljedećim podacima:

  IBAN: HR5223400091510670309

  Model: 02

  Poziv na broj: (OIB ponuditelja)

  Svrha uplate: jamstvo za ozbiljnost ponude - ev. broj nabave 7/14

  2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza - Odabrani

  izvoditelj je obvezan dostaviti Naručitelju, u roku 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora

  jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u iznosu 10% (deset posto) od ugovorne cijene radova

  (bez PDV-a), a u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi poziv,

  na rok trajanja ugovora. Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa,

  odnosno zaključivanja dodatka ugovoru, iznos i rok valjanosti jamstva će se prilagoditi

  novonastaloj situaciji.

  Ponuditelj je obavezan uz ponudu priložiti potpisanu i ovjerenu izjavu o dostavljanju jamstva

  za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza (obrazac izjave se nalazi u

  prilogu 9. ove dokumentacije za nadmetanje)

 • 11

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Odabrani izvoditelj je obvezan

  Naručitelju, u roku od 8 (osam) dana nakon primopredaje radova, dostaviti jamstvo za

  otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u iznosu 10 % (deset posto) od ugovorne cijene

  radova (bez PDV-a), a u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi

  poziv.

  Ponuditelj je obavezan uz ponudu priložiti potpisanu i ovjerenu izjavu o dostavljanju jamstva

  za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (obrazac izjave se nalazi u prilogu 10. ove

  dokumentacije za nadmetanje

  Napomena: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utvrđuje se na razdoblje od 3 (tri)

  godine za kvalitetu izvedenih radova, a 10 (deset) godina za stabilnost građevine i počinje teći

  od dana primopredaje radova.

  5. PODACI O PONUDI

  5.1. Sadržaj ponude

  Ponuda mora sadržavati:

  1. popunjeni ponudbeni list,

  2. tražena jamstva,

  3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja,

  4. tražene dokaze sposobnosti,

  5. popunjeni troškovnik - u tiskanom i elektroničkom obliku (CD ili USB, format: MS Office

  Excel),

  6. potpisan i ovjeren ugovor o izvođenju radova

  7. potvrda o pregledu mjesta izvođenja radova

  8. katalozi proizvođača/ tehničke specifikacije/ ostala dokumentacija kojom se dokazuje

  jednakovrijednost ponuđenih proizvoda ili kvaliteta ponuđenih proizvoda

  5.2. Način izrade ponude

  Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda

  ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

  Ponuda se uvezuje jamstvenikom na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

  Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući

  naknadno vađenje ili umetanje listova.

  Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti

  uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

  Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se

  dijelova ponuda sastoji.

  Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica

  ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći

 • 12

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako

  je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno

  numerirati.

  Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.

  Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

  Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik i latinično pismo. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza

  traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i

  prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja-sudskog tumača.

  Ponuda se dostavlja u izvorniku, uvezana jamstvenikom u cjelinu i u jednom primjerku preslike,

  uvezane jamstvenikom u cjelinu.

  5.3. Način dostave

  Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja do 20.10.2014. do 10,00 sati na adresu naručitelja:

  GASTROCOM d.o.o.

  S.S. Kranjčevića 12/I

  42 000 Varaždin

  Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

  – naziv i adresa naručitelja,

  – naziv i adresa ponuditelja,

  – evidencijski broj nabave,

  – naziv predmeta nabave,

  – naznaka »ne otvaraj«.

  Ponude koje pristignu nakon isteka roka za dostavu ponuda, bit će vraćene neotvorene ponuditelju, te

  iste neće biti predmetom procjene ponuda.

  5.4. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

  Ponude će biti otvorene istodobno s istekom roka za dostavu ponuda 20.10.2014. u 10,00 sati u

  prostorijama Gastrocom d.o.o.

  Naručitelj ne provodi javno otvaranje ponuda. Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo

  predstavnici Odbora za nabavu, imenovanog od odgovornog tijela Naručitelja.

  5.5. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

  Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili

  dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o

  izmjeni i/ili dopuni ponude.

 • 13

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene

  ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o

  odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

  5.6. Alternativne ponude: Alternativne ponude nisu dopuštene.

  5.7. Elektronička dostava ponuda: Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.

  5.8. Način određivanja cijene ponude

  Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.

  Cijena ponude piše se brojkama.

  U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

  Cijena je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

  Ponuditelj treba ispuniti sve tražene stavke iz troškovnika uključujući i popunjavanje rubrika:

  jedinična cijena, ukupna cijena i ukoliko se traži, proizvođač/marka/tip/model proizvoda.

  Obzirom da se pojedine stavke u Troškovniku nisu mogle dovoljno precizno i razumljivo opisati,

  upućuje se na određeni komercijalni proizvod isključivo kao primjer (uz oznaku “ili jednako tome”),

  te se smatraju prihvatljivim ponude drugih proizvoda jednakih njima po specifikacijama i kvaliteti.

  Ponuditelj je dužan, na za to predviđenim praznim mjestima Troškovnika, prema odgovarajućim

  stavkama, navesti komercijalni proizvod koji nudi (proizvođač, marka, tip, model...), te dokazati

  jednakovrijednost nuđenog proizvoda prikladnim sredstvom (katalogom proizvođača/tehničkim

  specifikacijama iz kojeg je vidljiva jednakovrijednost proizvoda). Priloženi dokaz jednakovrijednog

  proizvoda ponuditelj je dužan označiti brojem priloga te u troškovniku kod mjesta predviđenog za upis

  jednakovrijednog proizvoda upisati broj priloga/stranica/stavka kojim to dokazuje.

  Proizvod koji je u određenoj troškovničkoj stavci naveden kao primjer smatrat će se ponuđenim, ako

  ponuditelj ne navede nikakav drugi proizvod na za to predviđenom mjestu stavke.

  Na pojedinim mjestima u troškovniku, naručitelj je odredio minimalne ili prihvatljive zahtjeve po

  pitanju kvalitete, a ponuditelju je ostavljena mogućnost da ponudi proizvode veće kvalitete. Kvaliteta

  navedenih proizvoda je jedan od elemenata za izračun ekonomski najpovoljnije ponude te ponuditelj

  mora dokazati ispunjavanje ovog kriterija sukladno naputku točke 5.9. dokumentacije za nadmetanje

  kako bi ostvario dodatne bodove u ocjeni ponude.

  Ako ponuditelj promijeni tekst, količine ili ponudi robu sa manjim tehničkim svojstvima od tražene,

  naručitelj će ponudu smatrati neprihvatljivom i ponuda će biti isključena.

  5.9. Kriterij za odabir ponude:

  Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • 14

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. U slučaju da su dvije ili više ponuda

  jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će sukladno čl. 96.st.5. ZJN-a, odabrati ponudu

  koja je zaprimljena ranije

  Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem ostvarenih bodova utvrđenim

  prema sljedećim kriterijima;

  Kriterij odabira ponude ponuditelja određeni su na sljedeći način:

  R. br. KRITERIJ Udio u ocjeni

  1 Cijena 40 %

  2 Rokovi 5 %

  3 Kvaliteta 55 %

  ukupno 100 %

  Način izračuna kriterija:

  a) cijena = 40 %

  Kriterij cijene= najniža ponuđena cijena x 40

  cijena iz ponude

  b) Rokovi izvođenja radova = 5 %

  Kriterij rokova = najkraći ponuđeni rok x 5

  Rok ponude

  c) Kvaliteta ponude = 55 %

  Kriterij kvalitete = kvaliteta ponude x 55

  Najveći broj bodova u kvaliteti ponude

 • 15

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Način ocjene ponude ponuditelja za kriterij kvalitete određen je na sljedeći način:

  R.

  br.

  Stavka procjene kvalitete Kvalitativni kriterij; Broj

  bodova

  Način dokazivanja

  1. Troškovnik radova;

  Građevinsko/obrtnički radovi

  Točka 3. Ventilirane fasade, fasadne membrane

  i krovne membrane

  Stavak 3.01; 3.02; 3.03; 3.04; 3.05 i 3.06.

  Ponuđena vrsta čelika koji

  korodira –Cor -

  Ten A

  70

  Ponuditelj dokazuje

  ovaj kriterij

  upisivanjem

  ponuđenog materijala

  (vrste čelika) na

  označenim mjestima u

  troškovniku u

  navedenim stavkama

  troškovnika

  2. Troškovnik radova;

  Građevinsko/obrtnički radovi

  Točka 3. Ventilirane fasade, fasadne membrane

  i krovne membrane

  Stavak 3.01; 3.07; 3.08 i 3.09;

  Ponuditelj daje «long livity»

  garanciju na 10

  godina(«long

  livity garancija).

  Garanciju na

  postojanost boja i

  na kompletan

  proizvod HPL

  ploča

  15

  Ponuditelj dokazuje

  ovaj kriterij prilogom

  «long livity» garancije

  za navedeni proizvod,

  te upisivanjem naziva

  ponuđene vrste HPL

  ploče na označenim

  mjestima u troškovniku

  u navedenim stavkama

  troškovnika

  3. Troškovnik;

  Hidroinstalacije Točka 3. Betonski radovi Stavak 3.04.

  Ponuditelj nudi proizvod s

  ugrađenim

  hidrauličkim

  mehanizmom za

  otvaranje

  5

  Ponuditelj dokazuje

  ovaj kriterij priloženim

  tehničkim

  specifikacijama

  ponuđenog proizvoda

  iz kojeg je vidljiva

  specifikacija traženog

  elementa (hidrauličkog

  mehanizma), te

  naznakom u

  troškovničkoj stavci o

  vrsti ponuđenog

  proizvoda

  4 Troškovnik;

  Građevinsko obrtnički radovi

  4. Bravarski radovi; stavak 4.09.

  Ponuditelj nudi otirač s jakim

  opterećenjem

  (preko 250

  prelazaka

  dnevno), te s

  mogućnošću

  zamjene sekcije

  otirača

  5

  Ponuditelj dokazuje

  ovaj kriterij priloženim

  tehničkim

  specifikacijama

  ponuđenog proizvoda

  iz kojeg je vidljiva

  specifikacija traženog

  elementa (mogućnost

  zamjene sekcije otirača,

  te garancija kvalitete –

  min. Dnevnih

 • 16

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  prelazaka), te

  naznakom u

  troškovničkoj stavci o

  vrsti ponuđenog

  proizvoda

  5. Troškovnik;

  Unutarnja oprema Odio «I» Hotelske sobe sa

  kupaonicama

  Stavak 1.19 Odio «J» Hotelske sobe sa

  kupaonicama;

  Stavak 1.12; 1.13; i 1.14.

  Ponuditelj nudi proizvod u

  izvedbi hrasta

  5

  Ponuditelj dokazuje

  ovaj kriterij

  upisivanjem

  ponuđenog materijala

  (vrste drveta) na

  označenim mjestima u

  troškovniku u

  navedenim stavkama

  troškovnika

  5.10. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

  5.11. Neuobičajeno niska cijena

  Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična

  cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su

  predmet nabave, naručitelj može odbiti takvu ponudu. Kod ocjene cijena javni naručitelj uzima u

  obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati određeni

  ugovor o javnoj nabavi.

  Prije odbijanja takve ponude naručitelj mora pisanim putem od ponuditelja zatražiti objašnjenje s

  podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora, a ti podaci mogu

  se posebice odnositi na:

  - ekonomičnost u načinu gradnje, proizvodnom procesu ili pružanju usluga,

  - izabrana tehnička rješenja i/ili iznimno povoljne uvjete koji su dostupni ponuditelju pri

  izvođenju radova, isporuci robe ili pružanju usluga,

  - originalnost radova, robe ili usluga koje nudi ponuditelj,

  - pridržavanje odredaba koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, zaštitu radnoga mjesta i radne

  uvjete koje su na snazi u mjestu na kojem će se izvoditi radovi, pružati usluge ili isporučivati

  roba,

  - mogućnost da ponuditelj prima državnu potporu.

  Naručitelj mora provjeriti podatke o sastavnim elementima ponude iz objašnjenja ponuditelja,

  uzimajući u obzir dostavljene dokaze. Naručitelj provjerava jesu li cijene ekonomski objašnjive i

  logične, a osobito može provjeriti jesu li u cijeni bitnih stavki sadržani svi troškovi (osoblja,

  materijala, uređaja, usluga itd.) te je li cijena za tržišno vrijednije, odnosno kvalitetnije stavke u

  pravilu viša nego za tržišno manje vrijedne, odnosno manje kvalitetne stavke.

 • 17

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  6. OSTALE ODREDBE

  6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

  Zajednica ponuditelja može podnijeti zajedničku ponudu po ovom nadmetanju. Ponuda zajednice

  ponuditelja mora sadržavati podatke za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana

  zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

  U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina,

  vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća

  svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako

  zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije

  istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi

  Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

  Razlozi isključenja Svi članovi zajednice ponuditelja dužni su pojedinačno dokazati da ne

  postoje obvezni razlozi isključenja sukladno točki 3.1. Dokumentacije

  Uvjeti sposobnosti Svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati pravnu

  sposobnost iz točke 4.1.1. Dokumentacije.

  Ukoliko je za izvršavanje dijela predmeta nabave potrebno određeno ovlaštenje ili je potrebno

  biti član određene organizacije, svoju sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja

  koji je u ponudi naveden da će izvršavati taj dio predmeta nabave.

  6.2. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

  Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više

  podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

  – naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog

  subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i

  – predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u

  podugovor.

  Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, gore navedeni podaci

  moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati

  podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge. Odabrani ponuditelj mora

  svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je

  prethodno potvrdio.

  Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj

  nabavi.

  Razlozi isključenja Svi podizvoditelji dužni su dokazati da ne postoje obvezni razlozi

  isključenja sukladno točki 3.1. Dokumentacije

  Dokazi sposobnosti Ukoliko je za izvršavanje dijela predmeta nabave, koji ponuditelj

  namjerava dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, potrebno određeno ovlaštenje ili je

 • 18

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  potrebno biti član određene organizacije, traženi dokument potrebno je dostaviti za onog

  podizvoditelja koji je u ponudi naveden da će izvršavati taj dio predmeta nabave.

  6.3. Podaci o terminu posjeta gradilištu

  Kako bi ponuditelji u potpunosti bili upoznati sa svim činjenicama koje bi mogle utjecati na

  formiranje cijene predmeta nabave, obavezni su pregledati mjesto izvođenja radova.

  Pregled mjesta izvođenja radova, ponuditelji mogu obaviti, uz prethodnu najavu na telefon +385 42

  211 466 ili 099 265 65 26, gđa Martina Cuković, u vremenu od 8-15 h radnim danom. Posjet mjestu

  izvođenja radova moguć je samo uz prethodnu najavu, na bazi pojedinačnog posjeta svakog

  zainteresiranog gospodarskog subjekta, a svakom subjektu bit će izdana pisana Potvrda o pregledu

  mjesta izvođenja radova, uz navođenje njegovih podataka, podataka o vremenu posjete mjesta

  izvođenja radova, nazočnih predstavnika naručitelja i ponuditelja te njihovih potpisa.

  Potvrda o pregledu mjesta izvođenja radova mora biti priložena uz ponudu. Ponuda uz koju ne

  bude priložena Potvrda o pregledu mjesta izvođenja radova će biti odbačena.

  6.4. Uradci/dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima

  Po završetku postupka javne nabave, ponuditeljima će biti vraćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

  6.5. Obavijest o rezultatima

  Odluka o odabiru ili odluka o neprihvaćanju bit će poslane svim ponuditeljima koji su podnijeli

  ponudu, najkasnije u roku od 20 kalendarskih dana od isteka roka za podnošenje ponuda

  6.6. Rok, način i uvjeti plaćanja

  Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po

  nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige. Izvedene i ovjerene radove Izvoditelj će

  obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije, te platiti u roku 30 (trideset) dana.

  6.6. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje

  Dokumentacija za nadmetanje je stavljena na raspolaganje putem internetske adrese naručitelja;

  www.gastrocom-ugostiteljstvo.com

  Krajnji rok za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje je rok za podnošenje ponuda. Dokumentacija

  za nadmetanje se ne naplaćuje.

  6.7. Pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje

  Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene

  dokumentacije za nadmetanje, a javni naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim

  internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija (www.gastrocom-

  ugostiteljstvo.com) bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev

  dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom

  http://www.gastrocom-ugostiteljstvo.com/http://www.gastrocom-ugostiteljstvo.com/http://www.gastrocom-ugostiteljstvo.com/

 • 19

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen

  naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

  Svi ponuditelji se upućuju da redovito prate objave na stranici naručitelja. Naručitelj ne snosi nikakvu

  odgovornost ukoliko ponuditelji nisu pravovremeno preuzeli pojašnjenja dokumentacije za

  nadmetanje.

  6.8. Izmjene/dopune dokumentacije za nadmetanje

  Tijekom roka za dostavu ponuda, Naručitelj može iz bilo kojeg razloga izvršiti izmjene/dopune

  dokumentacije za nadmetanje.

  Eventualne izmjene/dopune dokumentacije za nadmetanje bit će stavljene na raspolaganje putem

  internetske adrese naručitelja; www.gastrocom-ugostiteljstvo.com

  Svi ponuditelji se upućuju da redovito prate objave na stranici naručitelja. Naručitelj ne snosi nikakvu

  odgovornost ukoliko ponuditelji nisu pravovremeno preuzeli izmjene/dopune dokumentacije za

  nadmetanje.

  6.9. Uputa o pravnom lijeku

  Sukladno propisanim Općim uvjetima korištenja financijskih sredstava iz Strukturnih fondova EU i

  Kohezijskog fonda EU, te propisanim uvjetima za provedbu postupaka javne nabave za subjekte koji

  nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, čl. 10.7.4., potencijalni pružatelj/dobavljač može podnijeti

  prigovor naručitelju na odluku o odabiru ili odluku o neprihvaćanju u roku od 10 kalendarskih dana

  od dana primitka odluke. Naručitelj će odgovoriti na prigovor u roku od 10 kalendarskih dana. Ako je

  potencijalni pružatelj/dobavljač nezadovoljan s odgovorom na prigovor, može pokrenuti odgovarajući

  sudski postupak. Podnošenje tužbe ili pokretanje sudskog postupka ne odlaže okončanje postupka

  javne nabave, odnosno sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

  http://www.gastrocom-ugostiteljstvo.com/

 • 20

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  PRILOG 1 PONUDBENI LIST

  1. Naručitelj: GASTROCOM d.o.o., S.S.Kranjčevića 12/I, 42 000 Varaždin

  2. Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine - Hotel Park

  3. Ponuditelj:

  - Zajednica ponuditelja (zaokružiti): DA¹ NE

  - Naziv Ponuditelja/ nazivi svih članova Zajednice :

  .......................................…………………………………….…………………......……….……….

  .......................................…………………………………….…………………......……….……….

  .......................................…………………………………….…………………......……….……….

  4. Opći podaci o Ponuditelju/članu Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s

  Naručiteljem²:

  - Naziv Ponuditelja …………………………………….…………………......……….……….

  - Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

  - OIB:........................................................................

  - Broj računa/IBAN: ........................................ kod banke :.................................................................

  - Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)

  - Adresa za dostavu pošte: ............................................................................................................

  - Adresa e-pošte :………………………................................….……………

  - Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

  - Broj telefona: ………………………… Broj faksa: ………......…………

  5. Cijena ponude

  Cijena ponude bez PDV-a: …………………………………………………. kn (brojkama)

  Iznos PDV -a: ..............................................…………………………………….…. kn (brojkama)

 • 21

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Cijena ponude s PDV-om: ……………………………………….……………… kn (brojkama)

  6. Rok valjanosti ponude

  .....................................................................................................................................................

  7. Rok izvođenja radova (u danima):

  .....................................................................................................................................................

  8. Podaci o podizvoditeljima³:

  .....................................................................................................................................................

  ( upisati naziv i sjedište svih podizvoditelja kojima Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora)

  .................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................

  Datum …………………2014.g.

  Ponuditelj:

  _________________________ (potpis ovlaštene osobe)

  MP

  Napomena:

  ¹ U slučaju Zajednice ponuditelja obvezno popuniti i Prilog 2 kao obvezni dio Ponudbenog lista.

  ² U slučaju Zajednice ponuditelja u točku 4. upisuju se samo podaci za člana Zajednice ponuditelja

  ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem, a podaci ostalih članova Zajednice ponuditelja upisuju se

  u Prilog 2 koji se prilaže uz ovaj Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.

  ³ U slučaju angažiranja podizvoditelja ostali podaci o podizvoditeljima i dijelu ugovora koji se daje u

  podugovor navode se u Prilogu 3 (Podaci o podizvoditeljima) koji se prilaže uz ovaj Ponudbeni list i

  čini njegov sastavni dio.

 • 22

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  PRILOG 2 - podaci o Zajednici ponuditelja (obavezno priložiti uz Prilog 1, samo u slučaju

  zajedničke ponude)

  1. Naručitelj: GASTROCOM d.o.o., S.S.Kranjčevića 12/I, 42 000 Varaždin

  2. Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine - Hotel Park

  3. Opći podaci o članovima Zajednice ponuditelja:

  a) Naziv člana Zajednice ponuditelja:........................................................................................................

  - Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

  - OIB:........................................................................

  - Broj računa/IBAN: ........................................ kod banke :.................................................................

  - Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)

  - Adresa za dostavu pošte: ............................................................................................................

  - Adresa e-pošte :………………………................................….……………

  - Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

  - Broj telefona: ………………………… Broj faksa: ………......…………

  b) Naziv člana Zajednice ponuditelja:........................................................................................................

  - Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

  - OIB:........................................................................

  - Broj računa/IBAN: ........................................ kod banke :.................................................................

  - Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)

  - Adresa za dostavu pošte: ............................................................................................................

  - Adresa e-pošte :………………………................................….……………

  - Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

  - Broj telefona: ………………………… Broj faksa: ………......…………

  c) Naziv člana Zajednice ponuditelja:...............................................................................................

  - Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

 • 23

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  - OIB:........................................................................

  - Broj računa/IBAN: ........................................ kod banke :.................................................................

  - Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE (zaokružiti)

  - Adresa za dostavu pošte: ............................................................................................................

  - Adresa e-pošte :………………………................................….……………

  - Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

  - Broj telefona: ………………………… Broj faksa: ………......…………

  4. Član Zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem je:

  ......................................................................................................................................................

  Članovi Zajednice ponuditelja:

  a).................................................................................................

  (ime i prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

  M. P.

  .........................................................................................................

  ( potpis osobe ovlaštene za zastupanje )

  b).................................................................................................

  (ime i prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

  M. P.

  .........................................................................................................

  ( potpis osobe ovlaštene za zastupanje )

  c).................................................................................................

  (ime i prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

  M. P.

  .........................................................................................................

  ( potpis osobe ovlaštene za zastupanje )

  Napomena:

  * U slučaju Zajednice ponuditelja, Prilog 2 se prilaže uz Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.

  * Ponudbenom listu može se priložiti više Priloga 2 ukoliko ima više članova Zajednice ponuditelja

  od predviđenih u ovom obrascu.

 • 24

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  PRILOG 3 - podaci o podizvoditeljima (obavezno priložiti uz Prilog 1, samo u slučaju ako

  ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podizvoditelju)

  1. Naručitelj: GASTROCOM d.o.o., S.S.Kranjčevića 12/I, 42 000 Varaždin

  2. Predmet nabave: Radovi rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine - Hotel Park

  3. Ponuditelj

  - Naziv Ponuditelja …………………………………….…………………......……….……….

  - Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

  4. Podaci o podizvoditelju (ako Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podizvoditelju)

  Naziv podizvoditelja: .......................................................................................................................

  Sjedište: ............................................................................................................................................

  OIB: .............................................................................................

  Broj računa/IBAN: ........................................ kod banke :...............................................................

  Dio ugovora koji se daje u podugovor: ...........................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

  Vrsta radova/roba/usluga: ................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

  Količina: ...........................................................................................................................................

  Vrijednost (kn): ................................................................................................................................

  Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor: .....................................................

  Mjesto i rok isporuke: ......................................................................................................................

  Datum, …………………2014.g.

  MP Ponuditelj:

  _________________________ (potpis ovlaštene osobe)

  Napomene:

  *Ponuditelj koji ima namjeru ustupiti dio ugovora podizvoditelju obvezan je ispuniti Prilog 3 za

  svakog podizvoditelja te ih priložiti uz Ponudbeni list kao njegov sastavni dio.

 • 25

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  PRILOG 4 IZJAVA

  Ja____________________________________________________________________________

  (ime i prezime, adresa, OIB)

  kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

  _______________________________________________________________________________

  (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

  pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt,

  nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća

  kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin

  osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

  a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u

  gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.),

  zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska

  prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.),

  nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.),

  trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko

  udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz

  Kaznenog zakona,

  b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak

  293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom

  poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba

  položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.),

  protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz

  Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03.,

  105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

  U ______________, dana___________ MP ____________________________

  (potpis odgovorne osobe)

 • 26

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  PRILOG 5 IZJAVA

  Ja,_____________________________________________________________________________

  (ime i prezime, adresa, OIB)

  kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

  _______________________________________________________________________________

  (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

  pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja osobno niti gospodarski subjekt

  nismo krivi za lažno predstavljanje i pružanje neistinitih informacija koje je naručitelj naveo kao uvjet

  za sudjelovanje u postupku javne nabave

  U ______________, dana___________ MP ____________________________

  (potpis odgovorne osobe)

 • 27

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  PRILOG 6 IZJAVA

  Ja,_____________________________________________________________________________

  (ime i prezime, adresa, OIB)

  kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

  _______________________________________________________________________________

  (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

  pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da nad gospodarskim subjektom nije otvoren

  stečajni postupak niti je započeo postupak likvidacije, niti njegovim poslovima upravlja sud, niti je

  sklopio sporazum s vjerovnicima, niti je obustavio poslovne aktivnosti, niti je predmetom sudskih

  postupaka zbog navedenih aktivnosti niti je u analognoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka

  predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima zemlje u kojoj imamo poslovni nastan.

  U ______________, dana___________ MP ____________________________

  (potpis odgovorne osobe)

 • 28

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  PRILOG 7 IZJAVA

  Ja,_____________________________________________________________________________

  (ime i prezime, adresa, OIB)

  kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

  _______________________________________________________________________________

  (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

  pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja niti gospodarski subjekt u

  posljednje tri godine od dana početka postupka javne nabave nismo osuđeni za neprofesionalno

  postupanje.

  U ______________, dana___________ MP ____________________________

  (potpis odgovorne osobe)

 • 29

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  PRILOG 8 IZJAVA

  Ja,_____________________________________________________________________________

  (ime i prezime, adresa, OIB)

  kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

  _______________________________________________________________________________

  (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

  pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da gospodarski subjekt ispunjava obveze

  povezane s plaćanjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje i s plaćanjem poreza u skladu sa

  zakonskim odredbama u zemlji u kojoj ima poslovni nastan.

  U ______________, dana___________ MP ____________________________

  (potpis odgovorne osobe)

 • 30

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  PRILOG 9 Izjava o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede

  ugovornih obveza

  Ja,_____________________________________________________________________________

  (ime i prezime, adresa, OIB)

  kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

  _______________________________________________________________________________

  (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

  izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude

  odabrana kao najpovoljnija u postupku javne nabave naručitelja Gastrocom d.o.o. za nabavu radova

  rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine - Hotel Park, u roku 8 (osam) dana od dana

  potpisa Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u iznosu 10% (deset posto) od

  ugovorne cijene radova (bez PDV-a), a u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna

  i na prvi poziv, na rok trajanja ugovora.

  Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka

  ugovoru, iznos i rok valjanosti jamstva će se prilagoditi novonastaloj situaciji.

  U ______________, dana___________ MP ____________________________

  (potpis odgovorne osobe)

 • 31

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  PRILOG 10 Izjava o dostavljanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

  Ja,_____________________________________________________________________________

  (ime i prezime, adresa, OIB)

  kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

  _______________________________________________________________________________

  (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

  izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude

  odabrana kao najpovoljnija u postupku javne nabave naručitelja Gastrocom d.o.o. za nabavu radova

  rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine - Hotel Park, u roku od 8 (osam) dana nakon

  primopredaje radova, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u iznosu 10 %

  (deset posto) od ugovorne cijene radova (bez PDV-a), a u obliku garancije banke koja mora biti

  neopoziva, bezuvjetna i na prvi poziv.

  U ______________, dana___________ MP ____________________________

  (potpis odgovorne osobe)

 • 32

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  PRILOG 11 NACRT UGOVORA

  Gatrocom d.o.o., Silvija Strahimira Kranjčevića 12, 42000 Varaždin, OIB: 97020558931,

  zastupano po direktoru Josipu Baruleku, dipl. oecc. (u daljnjem tekstu: Naručitelj),

  i

  (Naziv Izvoditelja, adresa), OIB: ____, zastupano po ______,(navesti za svakog člana

  zajednice ponuditelja zasebno) (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)

  zaključuju sljedeći

  UGOVOR

  O IZVOĐENJU RADOVA

  broj

  Predmet ugovora

  Članak 1.

  (1) Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem Odluke o odabiru br. ________,

  donesene u postupku nabave radova rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine

  Hotel Park.

  (2) Ugovorne strane utvrđuju da su predmet ovog Ugovora radovi rekonstrukcije, dogradnje

  i opremanja građevine Hotel Park, u ulici Jurja Habdelića 6, Varaždin, na č.k. broj 1814,

  upisana u z.k. uložak broj 10652 k.o. Varaždin (u osnivanju).

  Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje izvesti predmetne radove u svemu prema

  tehničkoj dokumentaciji koju je izradio “Brakus” d.o.o. Varaždin, pod brojem T.D.

  112/08, koja je sastavni dio Potvrde glavnog projekta KLASA: 361-03/13-08/2, URBROJ:

  2186/01-12-13-05/CM, od 13. studenoga 2013. godine, s kojom je Izvoditelj detaljno

  upoznat, a uz primjenu pravila struke, tehničkih propisa, normativa i standarda koji

  vrijede za tu vrstu radova, na temelju Ponude broj ____od _________. godine,

  ugovornog Troškovnika i Tehničkih specifikacija, koji čine sastavni dio ovog ugovora.

 • 33

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Ugovorna cijena

  Članak 2.

  (1) Izvoditelj se obvezuje izvesti predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora za cijenu koja

  iznosi:

  ________________ kuna

  bez poreza na dodanu vrijednost.

  Porez na dodanu vrijednost nije sadržan u navedenom iznosu, te se obračunava u skladu

  s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (N.N. broj 73/2013. i 148/2013.).

  (2) Ugovorene jedinične cijene su nepromjenjive, za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

  (3) Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora, prema stvarno

  izvedenim količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz

  ugovornog troškovnika.

  (4) Jedinične cijene u ugovornom troškovniku sadrže posredne i neposredne troškove

  materijala, radne snage, transporta i troškove društvenih davanja, osim poreza na

  dodanu vrijednost. U jediničnim cijenama su također uključeni svi troškovi koji se ne

  plaćaju posebno:

  - troškovi svih materijala potrebnih za realizaciju proizvoda ili usluge za konačni proizvod, koji je ponudbenim troškovima predviđen,

  - troškovi radnika i ostalih sudionika u izvedbi, - sve carinske pristojbe, devizne razlike, posredni troškovi uvoznika za uvozni materijal, - stručna i organizacijska suradnja sa eventualno ostalim sudionicima u izgradnji u cilju

  osiguranja kvalitete radova, organizacije i održavanja rokova, - troškovi ispitivanja materijala i konstrukcija u skladu s tehničkim propisima, - amortizacija i najamnina sveg potrebnog inventara, strojeva, opreme i alata, - troškovi utroška električne energije i vode za potrebe građenja, - troškovi korištenja javnih prometnih i drugih površina, te troškovi pribavljanja svih

  potrebnih suglasnosti od nadležnih organa, - svi ostali posredni troškovi za pomoćne radove koje je potrebno izvesti za konačni

  proizvod, koji je ponudbenim troškovima predviđen, - troškovi stalnog i završnog čišćenja građevine i okoliša, te javnih prometnih i drugih

  površina korištenih za realizaciju konačnog proizvoda, koji je ponudbenim troškovima predviđen,

 • 34

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  - naknada za prekovremeni ili noćni rad, ukoliko dođe do potrebe da se radovi izvode u produženom radu ili pod drugim otežanim okolnostima u cilju održavanja ugovorenih rokova,

  - skladišni i garderobni prostor za Izvoditelja radova, - primjereni prostor za voditelja radova, nadzornog inženjera i održavanje manjih

  radnih sastanaka na gradilištu, opremljen internetom, telefonom i telefaksom, - troškovi osiguranja radnika i radova, te čuvanja radova za vrijeme građenja, - svi ostali nespomenuti troškovi koji su nastali u vezi realizacije konačnog proizvoda,

  koji je ponudbenim troškovima predviđen.

  Troškovi priključnih pristojbi (angažirana snaga i vršno opterećenje) nisu predmet ovog

  Ugovora, a iste snosi Naručitelj, temeljem posebnih ugovora s distributerima.

  Dostatnost ugovorne cijene

  Članak 3.

  (1) Izvoditelj temelji ugovornu cijenu na podacima, interpretacijama, potrebnim

  obavijestima, inspekcijama, ispitivanjima i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje

  su navedene u članku 4. ovog Ugovora.

  (2) Ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvoditelja iz ovog Ugovora i sve što je potrebno za

  izvođenje i završetak ugovorenih radova prema priloženom ugovornom troškovniku i

  otklanjanje svih nedostataka.

  Članak 4.

  (1) Smatra se da je Izvršitelj proučio svu tehničku dokumentaciju TD 112/08, izrađenu po

  “Brakus” d.o.o. Varaždin

  (2) Smatra se da je Izvoditelj dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim

  izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove.

  (3) Smatra se da je Izvoditelj pregledao gradilište, njegovu okolicu, gore navedene podatke i

  druge raspoložive obavijesti i da je prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim

  relevantnim činjenicama, koje obuhvaćaju:

  - oblik i prirodu gradilišta; - hidrološke i klimatske uvjete; - obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvođenje i dovršenje radova i

  za otklanjanje svih nedostataka;

 • 35

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  - uvjeta što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih usluga;

  - prikladnost i mogućnost pristupnih putova na gradilište. Rokovi i dinamika izvođenja radova

  Članak 5.

  (1) Izvoditelj se obvezuje započeti s radovima iz članka 1. po potpisu ovog Ugovora te uvođenju u posao od strane Naručitelja i upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, te radove završiti u roku od (upisati period implementacije radova) od dana uvođenja u posao; pod uvjetom da do roka određenog za početak radova bude od strane Naručitelja ispunjeno sljedeće:

  - da Naručitelj Izvoditelju preda kompletnu tehničku dokumentaciju i izvedbene nacrte,

  - da Naručitelj Izvoditelju preda Potvrdu glavnog projekta, - da Naručitelj Izvoditelju preda slobodno gradilište, te pristupne puteve do

  granice gradilišta, za normalan rad radnika, strojeva i transportnih sredstava, - da Naručitelj Izvoditelju omogući priključak na struju i vodu 20 metara od granice

  gradilišta, - da Naručitelj Izvoditelju stavi na raspolaganje potreban prostor za deponij

  materijala i podizanje pomoćnih objekata (2) Službeni datum početka radova, nakon što svi zahtjevi iz stavka 1. ovog članka budu

  ispunjeni, utvrđuje se upisom u građevinski dnevnik.

  (3) Završetkom ugovorenih radova smatra se potvrda nadzornog inženjera, kroz upis u građevinski dnevnik da su izvedeni radovi spremni za tehnički pregled.

  Članak 6.

  (1) Izvoditelj je obvezan u roku 8 (osam) dana od uvođenja u posao dostaviti predstavniku Naručitelja i nadzornom inženjeru detaljan plan izvođenja radova u obliku kako to zatraži predstavnik Naručitelja ili nadzorni inženjer, te shemu organizacije i uređenja gradilišta.

  Plan izvođenja radova obuhvaća redoslijed kojim Izvoditelj namjerava izvoditi radove

  uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, predviđeni broj

  izvršitelja (radna snaga) i planirane sate rada, predviđeni broj mehanizacije i opreme, po

  količini i satima rada, kako za Izvoditelja, tako i za svakog podizvoditelja.

  Shema organizacije i uređenja gradilišta je tlocrtni grafički prikaz razmještaja svih

  sadržaja na gradilištu.

  (2) Eventualne izmjene plana izvođenja radova Izvoditelj je u obvezi dostaviti Naručitelju i nadzornom inženjeru na odobrenje u primjerenom roku.

 • 36

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Članak 7.

  (1) Ako Izvoditelj kasni s izvođenjem radova prema planu sukladno članku 6.(1) ovoga

  Ugovora, a što je vidljivo iz upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, Izvoditelj je

  dužan u roku od 30 (trideset) dana nadoknaditi zaostatke te uskladiti izvođenje radova s

  planom.

  (2) Ukoliko Izvoditelj u roku iz prethodnog stavka ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi

  izvođenje radova s planom, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor na štetu Izvoditelja.

  Članak 8.

  (1) Ako Izvoditelj ne izvede radove u ugovornom roku iz članka 5.(1) iz neopravdanih

  razloga, dužan je Naručitelju platiti iznos od 5 ‰ (pet promila) dnevno od ugovorne

  cijene radova i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 10% (deset posto)

  ugovorene cijene. Zahtjev za isplatu ugovorne kazne, Naručitelj može postaviti

  najkasnije do dana primopredaje građevine, te istu može naplatiti putem jamstva za

  uredno ispunjenje ugovora.

  (2) Plaćanje ugovorne kazne ne utječe na obveze Izvoditelja.

  (3) Ukoliko Naručitelj zbog zakašnjenja pretrpi veću štetu od iznosa ugovorne kazne,

  Izvoditelj je dužan nadoknaditi Naručitelju cjelokupnu štetu.

  Članak 9.

  (1) Rok za izvođenje radova iz članka 5.(1) ovog Ugovora može se produljiti: - u slučajevima u kojima je Izvoditelj zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili

  neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ovog ugovora, a čije nastupanje Izvoditelj u trenutku sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Izvoditelj zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvoditelj nije sam uzrokovao.

  - u slučaju neuklonjivih smetnji, mjera predviđenih aktima nadležnih tijela, zbog prirodnih događaja (požar, poplava, potres)

  - u slučaju da Naručitelj u toku izvođenja radova izvrši izmjene u tehničkoj dokumentaciji, koje utječu na rok izvođenja radova

  - ako Naručitelj izda Izvoditelju pisani nalog o obustavi radova.

  (2) U slučaju produljenja roka iz prethodnog stavka, Izvoditelj će u roku od 7 (sedam) dana

  od naloga nadzornog inženjera upisanom u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan

  iz kojeg će biti vidljiv novi rok završetka radova.

 • 37

  Europska unija

  Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Gastrocom d.o.o.

  „Ulaganje u budućnost“

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Obračun i plaćanje izvedenih radova

  Članak 10.

  (1) Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige.

  (2) Izvedene i ovjerene radove Izvoditelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije.

  (3) Privremene situacije Izvoditelj ispostavlja do 5-og dana u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Situaciju na gradilištu ovjerava nadzorni inženjer u roku od 5 (pet) dana od dana primitka.

  (4) Situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera, Izvoditelj dostavlja predstavniku Naručitelja.

  (5) Ukoliko nadzorni inženjer, odnosno Naručitelj ima primjedbe na primljenu situaciju, može ih staviti u roku od 5 (pet) dana po primitku situacije.

  (6) Nesporni dio situacije, predstavnik Naručitelja će ovjeriti u roku od 8 (osam) dana od dana ovjere nadzornog inženjera i tako ovjerenu situaciju Naručitelj se obvezuje platiti u roku 30 (trideset) dana od dana ovjere situacije od strane predstavnika Naručitelja.

  (7) Naručitelj plaćanja vrši u korist transakcijskog računa Izvoditelja IBAN ____________________, otvorenog kod_____________

  (8) Ukoliko Naručitel