119
DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01. 2014. god.) R. b. Student Naslov Odsjek Godina Inv. Br. Mentor Abdagić, Fikret Primjena SSL protokola umreţenih komunikacijskih sistema PTS 2005 3611 5119 6598 Doc. Dr. Samir Ĉaušević Abdović, Buto Tehnološki proces obrade i pakovanja poštanskih pošiljaka primjenom modularnog sistema PT Zav I cik. 2011 6155 7922 Doc. Dr. Fadila Kiso Abdurahmanović, Sanja Regulativa i tehnološko- poslovni procesi u meĊunarodnom poštanskom saobraćaju PTS 2002 5128 7969 Prof. dr. Šefkija Ĉekić Abu Laban, Luay Principi i arhitektura mobilnih mreţa sa posebnim osvrtom na GSM KT Zav. I cik. 2012 7217 7218 Prof. Dr. Samir Ĉaušević Ademović, Azra Tehnološki i poslovni aspekti uvoĊenja telemetrijskih rješenja u mobilnim mreţama KOM 2009 5055 5239 Prof. Dr. Samir Ĉaušević Ademović, Azra Multimedijalni broadcast i multicast servisi (MBMS) KOM Zav. II cik. 2010 5817 Prof. Dr. Samir Ĉaušević Ademović, Edina Planiranje topologije beţiĉnih IP mreţa KOM 2008 4800 Prof. Dr. Mesud Hadţialić Adilović, Amir Mjere za poboljšanje telekomunikacijskog saobraćaja regionalne direkcije Travnik i strateški pravci razvoja KOM 2012 6779 6780 7026 Prof. Dr. Himzo Bajrić Adilović, Edin Vuĉno-brzinske karakteristike cestovnih vozila u funkciji eksploatacije CS 2006 4149 5765 Adilović, Munevera SIX SIGMA u funkciji poboljšanja kvaliteta usluge KOM 2008 4822 5327 Prof. Dr. Samir Ĉaušević

DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

  • Upload
    hakhanh

  • View
    347

  • Download
    32

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

DIPLOMSKI RADOVI

ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA

ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA

(10. 01. 2014. god.)

R. b. Student Naslov Odsjek Godina Inv.

Br.

Mentor

Abdagić, Fikret Primjena SSL protokola

umreţenih komunikacijskih

sistema

PTS 2005 3611

5119

6598

Doc. Dr. Samir

Ĉaušević

Abdović, Buto Tehnološki proces obrade i

pakovanja poštanskih

pošiljaka primjenom

modularnog sistema

PT

Zav I

cik.

2011 6155

7922

Doc. Dr. Fadila Kiso

Abdurahmanović,

Sanja

Regulativa i tehnološko-

poslovni procesi u

meĊunarodnom poštanskom

saobraćaju

PTS 2002 5128

7969

Prof. dr. Šefkija

Ĉekić

Abu Laban, Luay Principi i arhitektura mobilnih

mreţa sa posebnim osvrtom na

GSM

KT

Zav. I

cik.

2012 7217

7218

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ademović, Azra Tehnološki i poslovni aspekti

uvoĊenja telemetrijskih

rješenja u mobilnim mreţama

KOM 2009 5055

5239

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ademović, Azra Multimedijalni broadcast i

multicast servisi (MBMS)

KOM

Zav. II

cik.

2010 5817 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ademović, Edina Planiranje topologije beţiĉnih

IP mreţa

KOM 2008 4800 Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Adilović, Amir Mjere za poboljšanje

telekomunikacijskog

saobraćaja regionalne

direkcije Travnik i strateški

pravci razvoja

KOM 2012 6779

6780

7026

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Adilović, Edin Vuĉno-brzinske karakteristike

cestovnih vozila u funkciji

eksploatacije

CS 2006 4149

5765

Adilović,

Munevera

SIX SIGMA u funkciji

poboljšanja kvaliteta usluge

KOM 2008 4822

5327

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Page 2: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

5104

Adilović, Ramiz Organizacija teretnog

saobraćaja na pruzi Zenica-

Ploĉe u funkciji rada ţeljezare

Zenica

ŽS 1998 2238

Agić, Ibrahim Uticaj automatizacije I

informatizacije na usluţni

sistem u JP BH Pošta

PTS 2005 3600

Agović, Omer Analiza broja prevezenih

putnika i broja voţnji po

vrstama karata u JKP ”GRAS”

Sarajevo sa prijedlogom mjera

za poboljšanje prevoza

CS 1998 2399,

2398

Ahmedspahić,

Naser

Dinamiĉko rutiranje

saobraćaja u mreţama sa

komutacijom kanala

KOM 2008 4805

5130

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Ahmetović Emina Realizacija LINUX vatrzida

zasnovana na IP TABLES

NAREDBAMA

KOM 2009 4917

5094

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Ahmetović,

Davor

Operativno upravljanje

saobraćajem na ţeljeznicama

Federacije Bosne i

Hercegovine

ŽS 2002 2243,

2335

Ahmetspahić,

Almir

Video usluge na xDSL

infrastrukturi

PTS 2005 3599

5256

5497

Ahmetspahić,

Almir

Relevantni faktori koji utjeĉu

na projektovanje modela

organizacije u saobraćaju i

transportu

CS

(EKV)

Zav. II

cik.

2011 7104 Prof. Dr. Hilmija

Šemić

Ahmić, Muhamed Organizacija saobraćaja

vozova u vanrednim i

posebnim uslovima na

podruĉju Federacije Bosne i

Hercegovine

ŽS 2004 3446

Ajanović, Semir Analiza primjene i efikasnosti

barijera za smanjivanje

saobraćajne buke

CS 2011 6091

6492

Prof. Dr. Osman

Lindov

Page 3: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Akšamović, Elmir Analiza faktora stabilnosti

kretanja cestovnih vozila kroz

zakrivljenost ceste

CS 2005 3684

5381

6591

Doc. Dr. Suada Dacić

Akšamović, Elvir Prijevoz po standardima

Evropske Unije

CS 2006 3777

Alagić, Berina Informatiĉka i elektroniĉka

rješenja kao poslovni koncept

JP BH Pošte

PT

Zav. I

cik.

2010 5734

6481

6430

6431

6432

7696

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Alagić, Berina Primjena informacionih

tehnologija i organizacija

poštanskih operatora u BiH

PT

Zav. II

cik.

2011 6336 Doc. Dr. Enes

Arnautović

Aliĉić, Aldin Tehnološki proces rada

ţeljezniĉke stanice Lukavac

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7246

7911

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Alić, Aida Telekomunikacije u zaštiti

zdravstva-mobilno zdravstvo

KT

Zav I

cik.

2011 6194

6641

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Alić, Aida Razvoj multimedijskih usluga

u LTE okruţenju

KOM

Zav. II

cik.

2012 7022

7088

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Alić, Sanela Specifiĉnosti Ericsson-ovih

rješenja za nove generacije

mreţa

PTS 2006 4080

5351

5506

Aliefendić, Amir Ţeljezniĉki saobraćaj u

funkciji zaštite okoliša

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7236 Prof. Dr. Osman

Lindov

Alihodţa, Samed Analiza stanja rezervnih

dijelova na BH trţištu

CS 2007 4336

5388

Alijagić,

Muamera

NGN IMS koncepti i usluge KOM

Zav. I

cik.

2010 5808 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Alijagić,

Muamera

UvoĊenje širokopojasne

govorne usluge u LTE mreţi

KT

Zav. II

cik.

2012 7046

7047

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Alikadić, Adnan Planiranje razvoja

nemotorizovanog saobraćaja

na podruĉju grada Sarajeva

CS 2007 4479

5688

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Alikadić, Adnan Procjena sigurnosti saobraćaja

na primarnoj mreţi

saobraćajnica na podruĉju

Kantona Sarajevo primjenom

Eurorap metodologije

CS

(EKV)

Zav. II

cik.

2011 7062

7063

7064

7071

Prof. Dr. Osman

Lindov

Page 4: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Alispahić, Edin Globalna hibridna pošta u

budućnosti poštanskog

sabraćaja

PT 2009 5060

5685

AnĊelić, Ante Arhitektura WIRELESS

interneta

KT

Zav. I

cik.

2010 5846

5847

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Arapović, Damir Komparativna analiza rada

stanica Alipašin Most sa

aspekta uvoĊenja savremenih

signalno-sigurnosnih ureĊaja

ŽS 2006 4403

Arapović, Daniela Analiza uoĉljivosti i

vidljivosti opasnosti na

cestovnoj saobraćajnici

CS

Zav I

cik.

2011 6100

6124

6172

Prof. Dr. Osman

Lindov

Arapović, Daniela Homologacija pojedinaĉnog

motornog vozila s teţištem na

proces homologacije emisije

izduvnih gasova

CS

Zav. II

cik.

2013 7293 Prof. Dr. Osman

Lindov

Arapović, Danijel Analiza i metode odrţavanja

cesta u zimskom periodu

CS 2012 6777

6778

7027

Prof. Dr. Osman

Lindov

Arnautović, Adin IMS (IP Multimedia

Subsystem)

PT

Zav. I

cik.

2012 7171

7291

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Arnautović,

Jasmin

Neki aspekti metodologije

planiranja mreţa

KOM 2008 4802 Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Ašĉerija, Ešref Analiza postojećeg stanja

prevoza putnika na podruĉju

općine Vareš i prijedlog mjera

za poboljšanje prevoza

CS 1997 385

Avdagić, Elma Konvergencija mobilnih

širokopojasnih beţiĉnih

tehnologija

KOM 2008 4882

7962

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Avdagić, Elma Upravljanje poslovnim

procesima pomoću eTOM i

ITIL

KOM

Zav. II

cik.

2009 5432 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Avdić, Galib Regulisanje-upravljanje

saobraćajem vozova na pruzi

Sarajevo-Zenica opremljenom

automatskim pruţnim blokom

–APB-om

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5701 Prof. Dr. Sadik

Beširević

Avdić, Galib Analiza postojećeg stanja ŽS

Zav. II 2012 6903 Prof. Dr. Sadik

Page 5: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

ţeljezniĉke infrastrukture i

upravljanja ţeljezniĉkim

saobraćajem na podruĉju

Kantona Sarajevo

cik. 6904

6908

6909

Bešeirević

Avdukić, Amila Regulisanje saobraćaja vozova

primjenom savremenih

signalno-sigurnosnih ureĊaja

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5651

7727

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Avdukić, Edţnan Elementi pasivne sigurnosti

motornih vozila i njihova

uloga u zaštiti vozaĉa i

putnika

DST 2010 5752

Avdukić, Mirza Mjerni instrumenti za kontrolu

brzine kretanja vozila, njihovo

funkcionisanje, primjena i

uticaj na bezbjednost

saobraćaja

KOM 2010 5658

6352

Prof. Dr. Osman

Lindov

Babić, Mirha Brzina kao faktor sigurnosti u

cestovnom saobraćaju

CS

Zav. I

cik.

2012 7187

7188

Prof. Dr. Suada Dacić

Babić, Selma Digitalni marketing i

tehnologije i usluge

KOM 2006 5161

5386

4162

Badić, Ibrahim Stanje i mogućnosti razvoja

sistema kontejnerskog

transporta u Bosni i

Hercegovini

DST 2010 5584

5662

8011

Doc. Dr. Fadila Kiso

Badić, Ibrahim Strategija razvoja i

ukljuĉivanja Bosne i

Hercegovine u saobraćajni

sistem Evrope

CS

Zav. II

cik.

2011 6801

6802

6803

6804

Doc. Dr. Fadila Kiso

Bajić, Adnan Implementacija sustava za

validaciju mobilnih ulaznica

KT

Zav. I

cik.

2010 5633

5637

5888

5889

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Bajić, Adnan Budućnost novih

komunikacijskih

servisa/usluga

KT

Zav. II

cik.

2011 6330

6427

6428

Doc. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Bajraktarević,

Adin

Analiza pješaĉkih tokova i

planiranje pješaĉkih zona na

uliĉnoj površini

CS

Zav. I

cik.

2010 5894

6298

6456

Doc. Dr. Fadila Kiso

Page 6: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

6457

7728

Bajraktarević,

Adin

Uslovi odvijanja saobraćaja i

kapacitivna analiza

deniveliranih raskrsnica

CS

Zav. II

cik.

2011 6333

7095

Doc. Dr. Fadila Kiso

Bajramović,

Adnan

Analiza nivoa saobraćajne

usluge na podruĉju općine

Zenica

CS 2006 3776

5319

6373

Bajramović,

Sanela

Evolucija DVB – Digital

Broadcasting Handheld

(DVB-H)

KOM 2008 4794

5380

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Bajramović,

Sanjin

Komparativna analiza stupnja

sigurnosti magistralne ceste

M-17 i buduće autoceste

koridora Vc na podruĉju Ze-

Do Kantona

CS 2008 4897 Prof. Dr. Osman

Lindov

Bajrić, Elma Sigurnosni aspekti transporta

opasnih materija cestovnim

saobraćajem

CS 2006 4086

Bajrić, Fuad Neki aspekti UvoĊenja UMTS

mreţa

KOM 2008 4801

5316

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Bajrić, Rajif Saobraćajni aspekti i njihov

uticaj na razvoj općine

Srebrenik i šireg okruţenja

CS 2010 5516 Prof. Dr. Osman

Lindov

Baković, Senad Sigurnost transporta

poštanskih pošiljaka u

drumskom saobraćaju

PT

Zav I

cik.

2011 6153 Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Bakula, Darijo Upravljanje UMTS mreţom PTS 2004 3463,

3453

5505

Balić, Sandin Znaĉaj primjene novih

tehnologija na emisiju štetnih

produkata sagorijevanja od

motornih vozila

CS

Zav. I

cik.

2012 7129

7278

Prof. Dr. Suada Dacić

Balić, Senid Nove strategije standardizacije

u transportnom i logistiĉkom

lancu

PT 2009 5039

6361

Doc. Dr. Fadila Kiso

Banjić, Alem Osnovni zahtjevi za

odrţavanje osovinskih

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7247 Prof. Dr. Sabira

Salihović

Page 7: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

sklopova ţeljezniĉkih vozila

Baraković, Nedim Upravljanje saobraćajem u

inteligentnim transportnim

sistemima korištenjem

horizontalne i vertikalne

signalizacije

KT 2009 4957

6517

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Barĉić, Safet Uloga saobraćajnog inţenjera

u formiranju saobraćajne

kulture

ŽS 2006 3772

Barešić, Karlo QoS mobilnih

komunikacijskih tehnologija

KT

Zav. I

cik.

2010 5849 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Barešić, Marija Utjecaj inteligentnih

transportnih sustava na

poboljšanje ekoloških

parametara

CS

Zav. I

cik.

2013 7290 Doc. Dr. Drago

Ezgeta

Barut, Muhamed Savremeni pravci razvoja

pošte kao elektroniĉkog i

globalnog sistema

PTS 2004 5193

Bašić, Adela Uloga inteligentnih

transportnih sistema u razvoju

saobraćajne infrastrukture

KOM 2008 4817 Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Bašić, Adela Sistemsko inţenjerstvo u ICT

preduzećima

KOM

(EKV)

Zav. II

cik.

2012 7097

7387

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Bašić, Almir Primjena digitale pretplatniĉke

linije (DSL) kao nove usluge u

telekomunikacijama

PTS 2000 2207

5123

Bašić, Ema Analiza bezbjednosti

saobraćaja na podruĉju općine

ilidţa sa prijedlogom mjera za

poboljšanje

CS 1998 572,

2294,

2572

Bašić, Semir Mobilni WIMAX u okruţenju

savremenih mobilnih mreţa

KOM 2009 4989

5779

Bašić,Almir Savremene konstrukcije

zrakoplova

ZS 2011 6025

6026

8149

Doc. Dr. Boran

Pikula

Bašović, Tarik Tehnologijski marketing u

funkciji razvoja novih usluga

u saobraćajnom sistemu

KT

Zav. I

cik.

2012 7131 Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Batić, Maja Primjena savremenih TK KOM 2007 4419

Page 8: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Tehnologija u HT Mostaru –

Eronetu

Batilović, Lejla Nadleţnosti institucija Bosne i

Hercegovine u oblasti

komunikacija

KT

Zav. I

cik.

2012 7146

7253

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Baţdar, Suad Privatno javno partnerstvo u

funkciji finansiranja cestovnog

Koridora Vc

CS 2008 4913

7966

7971

Prof. Dr. Alija

Behmen

Beĉić, Adnan Primjena metoda nadzora i

regulacije za upravljanje

voznim parkom

CS

Zav. I

cik.

2010 5653 Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Beĉić, Muamer Analiza efikasnosti i

iskoristivosti avionskog goriva

po putniĉkom kilometru

ZS 2011 6016 Prof. Dr. Osman

Lindov

Beĉić, Sunita Implementacija ICAO

rezolucija o balansiranom

pristupu menadţmentu

zrakoplovne buke na

aerodromima

ZS 2009 5425 Prof. Dr. Osman

Lindov

Beĉiragić,

Dţevad

Marketing novih PT usluga u

telekomunikacijama na

podruĉju Srednjebosanskog

Kantona

PTS 1999 2234

5111

Beĉirović, Adisa Informacijsko komunikacijska

podrška šalterskom poslovanju

u poštanskom saobraćaju

Dipl.

PS 2012 6504 Doc. Dr. Enes

Arnautović

Beĉirović, Amila Data mining-podrška u

poslovanju telekom operatora

KOM 2010 5722 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Bećić, Semira Sistemi i analiza odrţavanja

motornih vozila na auto plin

CS

Zav. I

cik

2012 7143

7213

7214

7906

Prof. Dr. Osman

Lindov

Bećirević, Armin Analiza saobraćajnih tokova

na mreţe magistralnih cesta

Federacije Bosne i

Hercegovine

CS

Zav. I

cik.

2010 5702

5885

7694

Prof. dr. Fadila Kiso

Bećirević, Armin Komparativna analiza metoda

za utvrĊivanje propusne moći i

nivoa usluge na primjeru

CS

Zav. II

cik.

2011 6327

6388

6419

Doc. Dr. Fadila Kiso

Page 9: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

putnog pravca Kljuĉ-Bihać 7300

Bećirović, Aida Savremeni sistemi integralne

zaštite poštanskih jedinica u

BiH

PT

Zav. I

cik.

2010 5876

8105

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Bećirović, Asmir Balanced scorecard kao

instrument za praćenje

uspješnosti poslovanja u

malim i srednjim preduzećima

KOM 2011 6019

6348

7315

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Bećirović,

Fahreta

Upotreba svjetlosnog

oznaĉavanja na aerodromu

ZS

Zav. I

cik.

2012 7151

7353

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Bećković, Sanela Razvoj i primjena novih

informaciono –

komunikacijskih tehnologija u

TK prometu

KOM 2007 4485

7960

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Beganović, Irhana Zaštita u sistemu javnog

prevoza

CS

Zav. I

cik.

2010 5845

7875

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Beganović, Irhana Primjena savremenih

logistiĉkih metoda u

skladišnim tehnologijama sa

posebnim osvrtom na BiH

(Teloptic, SWATY i SPRIND)

CS

Zav II

cik.

2011 6395

6450

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Beganović, Semir Analiza karakteristika

cestovnih vozila za razliĉite

vrste pogona

CS

Zav I

cik.

2011 6476

7130

Doc. Dr. Suada Dacić

Begić, Sanel Kapacitet parking aplikacije u

okviru kontent centra

KOM 2009 4926

5095

Begić, Elvedin Interaktivni odnos sa

okolinom i njen uticaj na

politiku razvoja aerodroma

Sarajevo

ZS

Zav. II

cik.

2012 6919

6920

6921

6922

Prof. Dr. Ĉekić

Šefkija

Begić, Elvedin Pravci razvoja i modernizacija

aerodroma u Bosni i

Hercegovini

ZS

2009 7029 Prof. Dr. Ĉekić

Šefkija

Begić, Mujo Analiza federalnih autobuskih

linija, koje odrţava d.d.

Centrotrans bus – Sarajevo, sa

mjerama poboljšanja

CS 1998 2397,

2396

Beglerović, Omar Transport opasnih materija u

zrakoplovnom saobraćaju

ZS

Zav. I

cik.

2012 7197

7198

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Page 10: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

7904

Begović, Ernata Optimalni model naplate

cestarine s osvrtom na stanje u

BiH

CS 2009 5076

7775

Prof. dr. Fadila Kiso

Begović, Hamed

F.

Analiza strukture mreţe linija

i tehniĉko-eksploatacionih

pokazatelja rada JMDD

“GSP” Tuzla

CS 1999 2366,

2367

Begović, Harun Uloga i znaĉaj lokalne

zajednice u poboljšanju

sigurnosti cestovnog

saobraćaja na primjenu općine

Visoko

CS

Zav. I

cik.

2012 7119

7243

Prof. Dr. Osman

Lindov

Begović,

Muhamed

Komparacija protokola

transportnog sloja u IP

mreţama

KT

Zav. I

cik.

2012 7145

7241

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Begović, Nedim Razvoj cestovne infrastrukture

sa aspekta sigurnosti na

podruĉju općine Gradaĉac

CS 2009 5419

5758

Prof. Dr. Osman

Lindov

Bejatović, Goran Komparativna analiza

kamionskog i cjevovodnog

sistema transporta pepela u

termoelektrani Gacko

CS 1991 543

Berberović,

Nedţad

Tehnologije komutacija, od

konvencionalnih do softsviĉa

KOM 2008 4839

5821

5186

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Berbić, Muamer Homologacija vozila s

posebnim osvrtom na sistem

za koĉenje

CS 2008 4875 Doc. Dr. Suada Dacić

Berbić, Muamer Energetski arametric vozila

JGPP u neustaljenim reţimima

rada

CS

Zav. II

cik.

2010 5434

6322

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Berbić, Sabina VPN mreţe KOM

Zav. I

cik.

2010 5690 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Berbić, Sabina Istraţivanje trţišta, ţelja i

zadovoljstva korisnika

telekomunikacijskih usluga

KOM

Zav. II

cik.

2012 6717

6718

6719

6720

7303

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Page 11: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Berbić, Vedad Analiza kapaciteta

parkirališta, strategija

upravljanja i kontrola

parkiranja

CS 2008 4821 Doc. Dr. Fadila Kiso

Beribak, Elma GPS i primjena GPS-a na

logistiĉke sustave

KOM 2008 5687

7996

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Beridan, Elvedin Uticaj internet protokola na

kvalitet govornih

telekomunikacionih usluga

PTS 2004 4376,

3475

Berković, Mirza Tehnologija I standardi

multimedijalnih komunikacija

PTS 2005 3691

Berković, Nihad Gigabitne pasivne optiĉke

mreţe (GPON)

KOM 2009 4987

Bešić, Adnan Primjena metoda nadzora i

regulacije za upravljanje

voznim parkom

CS

Zav. I

cik.

2010 5697

5865

5727

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Bešić, Edin Kurirske poštanske usluge PT

Zav. I

cik.

2010 5798

6181

7692

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Bešić, Eldar DB Schenker kao logistiĉki

operator

CS

Zav I

cik.

2011 6113

6296

Prof. Dr. Alija

Behmen

Bešić, Eldar Strateški ciljevi i razvojni

programi EU u oblasti

intermodalnog transporta

CS

Zav. II

cik.

2012 7009 Prof. Dr. Fadila Kiso

Beširević, Amir Kontejnerski sistem transporta

– razvoj i perspektiva

CS

Zav I

cik.

2011 6115

7700

7842

Doc. Dr. Fadila Kiso

Beširević, Amir Opremanje, nadzor i

upravljanje cestovnom

mreţom na primjenu općine

Sanski most

CS

Zav. II

cik.

2012 7017 Prof. Dr. Fadila Kiso

Bibuljica, Haris Modeliranje i simulacija

procesa u TK mreţi

KT

Zav. I

cik.

2011 5905 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Bibuljica, Haris Sigurnost podataka u WLAN

mreţi

KOM

Zav. II

cik.

2012 7111

7393

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Biĉo, Ema TCAS i sigurnost letenja ZS

Zav. I

cik.

2012 7150

7365

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Biĉo, Haris Uloga informacijsko-

komunikacijskog sistema u

KOM 2009 5078

Page 12: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

funkcioniranju inteligentnih

transportnih sistema

Bihorac, Enisa Znaĉaj virtualne logistike za

poštanske operatore

KOM 2008 4814

5101

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Bilić, Bojan Sistem zaštite podataka

graĊana (CIPS) u okviru E-

Govermenta

PTS 2002 2211

Bišić, Adnan Quattro pogon na motornim

vozilima

CS

Zav I

cik.

2011 6147

6235

Doc. Dr. Suada Dacić

Bišić, Adnan

Analiza i ocjena tehniĉko-

tehnoloških i eksploatacionih

karakteristika razliĉitih vrsta

pogona motornih vozila

CS Zav.

II cik. 2013 7298

7304

7298

Prof. Dr. Suada Dacić

Bjelan, Muhamed VDSL tehnologija kao model

pristupnih mreţa

KOM 2009 4932

5293

5167

5367

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Bjelica, Damir Primjena softverskih

aplikacija u analizi sudara

cestovnih vozila

CS 2009 5054

7939

Prof. dr. Osman

Lindov

Bjelica, Damir Metodologija ispitivanja

validnosti softverskih

aplikacija za analizu

saobraćajne nezgode

CS

Zav. II

cik.

2010 5796 Prof. Dr. Osman

Lindov

Bogdanović,

Avdo

Razvoj telekomunikacijskih

mreţa Kantona Sarajevo

PTS 1999 2229,

2205

Bojić, Boris Paketske komutacije KT

Zav. I

cik.

2010 5838

6266

Doc. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Bojić, Boris Video usluge u konvergentnoj

telekomunikacijskoj mreţi

KT

Zav II

cik.

2011 6396

6414

6415

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Bojić, Dţena Mobilno E – poslovanje KT

Zav. I

cik.

2012 7211

7212

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Borovĉanin,

Nenad

Analiza i ocjena efikasnosti

rada unutrašnje kontrole

saobraćaja u SOUR-u

“Centrotrans” RO “Teretni

saobraćaj” sa stanovišta

bezbjednosti i prijedlog mjera

CS 1985 2302

Page 13: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

za poboljšanje

Botulja, Nedim Sigurnost WEB aplikacija KT

Zav. I

cik.

2010 5879

5890

5899

Doc. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Botulja, Nedim Valno multipleksiranje

optiĉkih signala

KOM

Zav. II

cik.

2012 6702

6703

6704

Doc. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Branković, Emir Tehnologija multipleksiranja u

optiĉkim sustavima prijenosa

PTS 2005 3609

Brdarić, Jasmin Arhitekture MPLS-a i VPN-a KT

Zav I

cik.

2011 6279

6293

6382

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Briga, Samir Formiranje cijena

telekomunikacijskih usluga na

liberalizovanom trţištu

KOM 2011 6032

6493

7976

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Briševac, Marijo Vrste i stepen sigurnosti pri

korištenju fasadnih liftova

CS

Zav I

cik.

2011 6238

7877

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Brkić, Elvis Analiza i usporedba

konstruktivnih ekoloških

karakteristika konvencionalnih

vozila sa hibridnim odnosno

elektriĉnim vozilima

CS

Zav I

cik.

2011 6154

7843

Doc. Dr. Suada Dacić

Brkić, Kenan Uticaj XRD radara na

sigurnost cestovnog

saobraćaja u Zeniĉko-

dobojskom kantonu

CS

Zav. I

cik.

2012 7113

7231

Prof. Dr. Osman

Lindov

Brkić, Mehmed Infrastruktura ţeljeznica

Federacije Bosne i

Hercegovine sa posebnim

osvrtom na signalno-

sigurnosne ureĊaje

ŽS 2008 4844 Prof. Dr. Sadik

Beširević

Brulić, Alem Odvezivanje lokalne petlje i

uloga regulatornog tijela u

BiH

KT

Zav I

cik.

2011 6262

6305

6315

7625

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Bubić, Adin Naplata usluga u mreţi nove

generacije

KT

Zav I

cik.

2011 6255

6292

6385

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Buĉan, Eldin Uticaj saobraćaja na kvalitet CS 2005 3596,

Page 14: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

zraka na podruĉju Kantona

Sarajevo

4120

6369

Buĉan, Faruk Prevozniĉke organizacije u

cestovnom prometu

CS

Zav. I

cik.

2010 5874

5896

Prof. Dr. Hilmija

Šemić

Buĉan, Faruk Metodologija u istraţivanju

troškova saobraćajnih nezgoda

u sistemu osiguranja od

autoodgovornosti na podruĉju

FbiH

CS

Zav. II

cik

2012 6750

6751

6752

6993

Prof. Dr. Osman

Lindov

Bukalo, Edin Tehnološki pristup transporta

u sistemu robnih tokova u BiH

CS

Zav I

cik.

2011 6129

6130

6160

Prof. Dr. Osman

Lindov

Bukalo, Edin Sarajevo grad budućnosti sa

aspekta sigurnog odvijanja

saobraćaja

CS

(EKV)

Zav. II

cik.

2012 7068 Prof. Dr. Osman

Lindov

Bukva, Dalila Signalizacija u

komunikacijama

KOM

Zav. I

cik.

2010 5811

5900

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Bukva, Dalila SIP signalizacija i njegova

nadogradnja za buduće

primjene

KOM

Zav. II

cik.

2012 6699

6700

6701

6910

7389

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Bukva, Ferid Bezbjednost i kontrola

saobraćaja na ţeljeznicama

Federacije Bosne i

Hercegovine

ŽS 2003 2651

Bukva, Kenan Ethernet tehnologije i kvalitet

usluga

KT

Zav I

cik.

2011 6276

6379

7624

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Bukva, Nermana Prednosti korišćenja otvorene

servisne platforme u kreiranju

usluga

KOM 2008 4793

5357

5185

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Bukvić, Amir Sigurnost prenosa poštanskih

pošiljki po pojedinim fazama

tehnološkog procesa

PT 2009 4930

6775

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Buljan, Vjekoslav Kvaliteta usluga u

distribuiranim multimedijskim

komunikacijama

KOM 2008 4831

5231

5399

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Buljubašić, Uticaj VOIP-a na poslovanje KOM 2007 4414 Doc. Dr. Mugdim

Page 15: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Saudin klasiĉnih telekom operatora Bublin

Burić, Dţevad Radio-komunikacijski sistemi

u zraĉnom saobraćaju

PTS 2002 3324

Burina Dţemal Osnovne karakteristike i naĉin

primjene firewall-a kao zaštite

internet mreţe

KOM 2008 4811

5129

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Bušić, Dario Istraţivanje mogućnosti

ukljuĉivanja Bosne i

Hercegovine u Europske

transportne tokove

korištenjem tehnologije

HUCKE – PACK transporta

ŽS

Zav. II

cik.

EKV.

2012 6708

6709

6710

7786

Prof. Dr. Fadila Kiso

Buturović, Soraja Transport poštanskih pošiljki PTS 2003 3465

Buţo, Nešad Gravitaciono podruĉje robno-

transportnog centra Sarajevo

ŽS 1996 2257,

656,

2276

Canović, Nusret Modeliranje kljuĉnih

poslovnih procesa u TK

sektoru

KOM 2008 4790

5105

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Cikotić, Haris Specifiĉnost tarifiranja u

mobilnim komunikacijama

PTS 2007 4394

5778

Cinac, Dţemal Eksperimentalni sistem

platoon navigacije i primjene

digitalnih mapa sa aspekta

tehnologije i sigurnosti

saobraćaja

CS

Zav I

cik.

2011 6149

7731

Prof. Dr. Osman

Lindov

Cinac, Dţemal Analiza uslova odvijanja

saobraćaja i propusne

sposobnosti semaforisanih

raskrsnica na primjeru

raskrsnice kod tehniĉke škole

CS

Zav. II

cik.

2013 7110

7305

Prof. Dr. Fadila Kiso

Ciriković, Almir Uticaj sigurnosti na kvalitet

poštanskih usluga

PT

Zav. I

cik.

2010 5872 Doc. Dr. Abidin,

Deljanin

Ciriković, Almir Pravna regulativa

elektronskog potpisa

KT

Zav II

cik.

2011 6399

6411

6412

6413

Prof. Dr. Hilmija

Šemić

Crnomerović,

Alma

Specijalni prijevozi roba CS 2007 4481

6656

Doc. Dr. Sabira

Salihović

Page 16: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Cucak, Sead Uloga i uticaj troškova na rad

sa kolima

ŽS 2004 3579

Ĉabrić, Rifat Tehnološki projekat stanice

Modriĉa

ŽS 1991 2241

Ĉajdin, Alma Pravci razvoja i uspostavljanja

novih odnosa velikih korisnika

i poštanskih preduzeća

PTS 2007 4398

8151

Prof. dr. Enes

Arnautović

Ĉakal, Ermin Primjena RFID standarda u

lancu snabdijevanja

PT

Zav. II

cik.

2013 7272 Prof. Dr. Sabira

Salihović

Ĉakalović, Amina Analiza kvarova cestovnih

vozila kao uzrok saobraćajnih

nesreća

CS

Zav. I

cik.

2012 7250 Prof. Dr. Osman

Lindov

Ĉakar, Kemal Sistemi regulacije saobraćaja

na cestovnoj mreţi kao faktor

propusne sposobnosti i nivoa

saobraćajne usluge

CS 2009 5041

5322

Doc. Dr. Fadila Kiso

Ĉakić, Minela Saobraćajno – tehniĉka

sprema na cestama visokog

ranga

CS 2009 5426 Doc. Dr. Fadila Kiso

Ĉalija, Adnan Znaĉaj tehniĉke ispravnosti

motornog vozila sa aspekta

ekoloških i sigurnosnih

aspekata

CS 2009 4958

6370

Ĉaušević, Edin Standardizacija tehnologija

beţiĉnih LAN mreţa

PTS 2004 4180 Prof. dr. Nediljko

Bilić

Ĉaušević, Melis Uloga i znaĉaj sistema za

edukaciju vozaĉa u ukupnom

sistemu sigurnosti u

saobraćaju

CS

Zav. I

cik.

2010 5881

5882

7695

Prof. Dr. Osman

Lindov

Ĉaušević, Melis Analiza uĉinkovitosti novog

sistema obuke kandidata za

vozaĉa motornog vozila u

odnosu na stari sistem

CS

Zav. II

cik.

2012 6792

6991

6841

6842

Prof. Dr. Osman

Lindov

Ĉavĉić, Fikret Pošta kao logistiĉki operater PS 2006 4342

Ĉavkić, Ernesa Savremeni pristup upravljanja

incidentnim situacijama s

aspekta sigurnosti u

cestovnom saobraćaju

CS

Zav I

cik.

2011 6102

6267

7698

Prof. Dr. Osman

Lindov

Ĉavkić, Ernesa Istraţivanje sigurnosti djece u CS

(EKV) 2012 7082 Prof. Dr. Osman

Page 17: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

saobraćaju s osvrtom na BiH Zav. II

cik. Lindov

Ĉeho, Amila Redovi voţnje javnog

linijskog prevoza putnika u

cestovnom saobraćaju FbiH

CS

Zav. I

cik.

2012 7116

7209

7210

7630

Prof. Dr. Hilmija

Šemić

Ĉelik, Amela Tehniĉki i ekonomski aspekti

iskorištenja mobilnih mreţa 3.

Generacije

KOM 2007 4412

5764

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Ĉeliković,

Hajrudin

Sistemi prenosa bazirani na

SDH tehnologiji

PTS 2003 3466,

2650

8001

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Ĉengić, Armin Analiza kapaciteta ţeljezniĉke

stanice Mostar

ŽS 1999 2261,

2270

Ĉengić, Dţemal Transport opasnih materija u

korelaciji sa standardima ISO

14000

CS 2005 3687,

4063

Ĉengić, Emir Upotreba GPS, GIS-a u ITS-u KOM 2009 4928 Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Ĉengić, Jasmin Primjena IP-sec-a u VOIP

mreţama

KOM 2008 4910

5235

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ĉengić, Mediha Sigurnost elektronskog

bankarstva u poštanskom

saobraćaju

PS 2010 5550

6490

7980

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Ĉengić, Muamer Utjecaj I efekti

elektromagnetnog zraĉenja

GSM infrastrukture I mobilnih

aparata na ljude I okoliš

PTS 2005 3698

5395

Ĉengić, Muris Istraţivanje marketinga u

funkciji donošenja poslovnih

odluka u zraĉnom saobraćaju

ZS 2011 6022

6186

Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Ĉerkezović, Elvir Uloga simulacija i tools-a

matlaba u telekomunikacijama

KOM 2008 5191

4809

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Ĉiĉak, Armin QoS u paketskim mreţama KOM

Zav. I

cik.

2010 5698

5800

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Ĉiĉak, Armin Tehnološka rješenja za

implementaciju VoD platformi

za ciljano oglašavanje

II

Ciklus 2011 6438

6439

6440

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Ĉiĉak, Samir Saobraćajna delinkvencija CS

Zav I 2011 6271 Prof. Dr. Osman

Page 18: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

mladih i sigurnost u

saobraćaju

cik. 6386

6468

7628

Lindov

Ĉišija, Ajla Analiza uĉinkovitosti

uvoĊenja TRIPLE PLAY

usluga

KT

Zav. I

cik.

2012 7120

7358

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ĉišija, Beĉir Operativno upravljanje

saobraćajem na ţeljeznicama

Federacije Bosne i

Hercegovine

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5814

7605

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Ĉišija, Beĉir Analiza kapaciteta ţeljezniĉke

stanice Zenica ţeljezara

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7106

7108

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Ĉivić, Eldin Efekti novih tehnologija u

sistemu naplate usluga u JKP

„Zenicatrans – prevoz

putnika„ D.D. Zenica

CS 2012 7028 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Ĉizmić, Ernad Tehniĉko-tehnološke

karakteristike i organizacija

luĉkih kontejnerskih terminala

CS 2010 5515

6354

Doc. Dr. Fadila Kiso

Ĉizmić, Jasna Analiza isplativosti usluge IP

Centrex

KT

Zav. I

cik.

2012 7175 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ĉolaković, Alem Mjesto i uloga WiFi

tehnologije u kvalitetnijem

pokrivanju i usluţivanju

korisnika

KOM 2009 5080

5760

5146

Ĉolaković, Alem Mehanizmi za osiguranje

mreţnih QoS parametara u IP

mreţi

KT

Zav.

Mag

2010 5935 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Ĉolaković,

Nermina

Sistem upravljanja ţivotnom

sredinom

PT

Zav I

cik.

2011 6097

6159

7617

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ĉolaković,

Nermina

Mogućnosti primjene

mehanizama e-plaćanja u

funkciji unapreĊenja rada

poštanskih sluţbi

PT

Zav. II

cik.

2012 7098 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ĉolić, Suad Znaĉaj elektronskih sistema za

sigurnu voţnju cestovnih

vozila

CS 2009 4956

6518

Prof. Dr. Osman Lindov

Page 19: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Ĉomor, Dţenita Rizik i osiguranje u javnom

linijskom prevozu putnika u

cestovnom saobraćaju u FbiH

CS

Zav. I

cik.

2012 7115

7199

7200

7908

Prof. Dr. Hilmija

Šemić

Ĉomor, Edin Upravljanje – regulisanje

ţeljezniĉkim saobraćajem na

podruĉju Federacije BiH

ŽS

Zav I

cik.

2011 6198

6319

6383

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Ĉorbić, Nihad Osiguranje kvaliteta vagon

cisterni kao specijalnih

ţeljezniĉkih kola

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5813

7396

Doc. Dr. Sabira

Salihović

Ĉorbo, Erdal Elementi sigurnosti cestovnih

vozila sa aspekta stradanja u

saobraćaju

CS

Zav. II

cik

2012 6458

6459

6460

7005

7804

Prof. Dr. Osman

Lindov

Ĉović, Ramiz Primjena NDT-MT metode u

dijagnostici i odrţavanju

šinskih vozila

ŽS 2009 5302 Doc. Dr. Sabira

Salihović

Ĉovrk, Enes Transportne potrebe i

mogućnosti ţeljezniĉkog

saobraćaja u okviru plavih

koridora za stanovništvo grada

Sarajeva i regiona Centralne

Bosne

ŽS 1994 2274,

2275

Ĉustović, Azra Saobraćajna politika i

tendencije razvoja zraĉnog

saobraćaja u Bosni i

Hercegovini

ZS 2010 5660

5661

Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Ĉustović, Azra Tehnologija zraĉnog prometa

sa aspekta sigurnosti u

zraĉnom prostoru

ZS

Zav. II

cik.

2012 7044

7045

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Ĉuturić, Semir Standardizirana dokumenta u

meĊunarodnom transportu

robe

CS 2009 5046

Ĉuturić, Semir Uloga zvaniĉne kontrole

kvaliteta transportujuće robe u

meĊunarodnom transportu

Zav.

Mag

CS

2011 5986

5987

5988

7808

Prof. Dr. Sabira

Salihović

Ĉvrljak Amra Uloga Kampanjskog KOM 2009 4925 Prof. Dr. Samir

Page 20: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

marketinga u zadrzavanju

postojećih korisnika

Ĉaušević

Ćatović, Nihad Konvergencija kao cjelovito

komunikacijsko rješenje

KOM 2011 6087

6356

6341

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ćebo, Alija Analiza utjecaja zrakoplovnog

pristaništa na okolinu

ZS

Zav. I

cik

2012 7133

7195

7196

7634

Prof. Dr. Fadila Kiso

Ćehajić, Zlatan Procedure ocjenjivanja

usklaĊenosti opreme u

poštanskom saobraćaju sa

evropskim standardima

PT 2009 5038

5297

Doc. Dr. Sabira

Salihović

Ćehić, Sedin Telematika u vozilu i njena

primjena u nadzoru i regulaciji

CS

Zav. I

cik.

2010 5736 Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Ćehović, Enisa Uticaj procesa europskih

integracija i ukljuĉivanja BiH

u EU na razvoj zraĉnog

saobraćaja

ZS 2010 5591

5667

5680

Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Ćehović, Enisa Implementacija upravljanja

sigurnošću u zraĉnom prometu

ZS

Zav. II

cik.

2012 7102 Prof. Dr. Steiner

Sanja

Ćelo, Himzo Studija i potencijalna funkcija

prostora Betanije kao urbane

cjeline u sklopu jedinstvene

teritorije grada Sarajeva

CS 1991 377

Ćeranić, Esko IMS over HSPA KOM 2008 4816,

5198

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ćeremida, Haris Galileo – Evropski satelitski

sistem za globalno

pozicioniranje

PTS 2002 5151

8003

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Ćesir, Dţevad Kvalitet saobraćajne usluge na

podruĉju općine Ilidţa

CS 2005 3603

Ćirić, Adem Tehnologija rada i proraĉun

kapaciteta stanice Banjaluka

(u 2005-toj godini)

ŽS 1992 2285

Ćoralić, Nermin Osnova za razvoj aplikacija u

pokretnim sustavima temeljen

u 3D grafici

KOM 2009 5028

5769

5246

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Ćorović, Enver Metode vještaĉenja CS 2000 2338,

Page 21: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

saobraćajnih nezgoda sa

posebnim osvrtom primjene

grafoanalitiĉke metode.

OdreĊivanje brzine kretanja

vozila u saobraćajnim

nezgodama

2337

Ćosibegović,

Muhamed

Analiza raskrsnica sa aspekta

sigurnosti sa posebnim

osvrtom na kruţne raskrsnice

CS 2009 5042

5746

Prof. Dr. Osman

Lindov

Ćosović, Esad CORBA arhitektura KOM 2009 5059

Ćosović, Esad Mobilni virtuelni mreţni

operateri MUNO

KT

Zav.

Mag

2010 5931 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Dautbašić Adnan Organizaciska struktura i

savremeni elementi sigurnosti

u sluţbi unutrašnje zaštite JP

BiH pošta

PT 2009 4919

6364

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Dautović, Belma Primjena raĉunarskih

komunikacija u konceptima

centraliziranog upravljanja

komutacionih sistema

PTS 2004 3576

5121

Dautović, Emir Analiza potreba izdvajanja

tranzitnog saobraćaja sa

gradskih arterija izgradnjom

obilaznica

CS 2004 3449

Dedić, Elvedin Brze ţeljeznice projekti za

budućnost Ţeljeznica BiH

ŽS 2004 3329

Dedić, Sanela Uloga marketing

informacionih sistema u

procesu donošenja odluka o

saobraćajnim sistemima

KOM

Zav. I

cik.

2010 5805

6299

Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Dedić, Sanela Elektronsko poslovanje i

sigurnost

KOM

Zav. II

cik

2012 6829

6830

6831

6832

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Dedić, Semir Trendovi u

telekomunikacijama i novi

sadrţaji

KT

Zav I

cik.

2011 6273

7632

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Dedić, Semir Sustavi za upravljanje

sadrţajem – CMS

KOM

Zav. II

cik.

2012 7008

7385

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Page 22: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Dedović, Azra Uticaj pravne regulative i

standardizacije na poslovanje

telekom operatora u BiH

KT

Zav. I

cik.

2012 7284 Doc. Dr. Feriz

Gabela

Dedović, Elmedin Vrednovanje uvoĊenja ETCS-

a na ţeljezniĉki koridor Vc

DIPL

ŽS 2012 6502 Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Dedović, Mediha Organizovanje i pruţanje

telekomunikacionih usluga

PTS 1999 2235,

5218

Deliahmetović,

Nedim

2008 Doc. Dr. Kemo

Sokolija

Delibašić, Esmer Naĉin pristupa na internet od

strane pojedinaĉnih korisnika

KOM 2008 4903

5153

Prof. Dr. Alija

Behmen

Delić, Amel Upravljanje saobraćajem

vozova u uslovima strategije

razvoja ţeljeznica BiH

ŽS 2005 3606

Delić, Edin Analiza tehniĉko-tehnološkog

procesa transporta rude i

jalovine pomoću dampera na

površinskom kopu „Vrtlište“

R.M.U. Kakanj

CS

Zav I

cik.

2011 6137

6171

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Delić, Edin Analiza poboljšanja

saobraćajne signalizacije i

opreme u zaštiti pješaka i

nemotorizovanih uĉesnika u

saobraćaju sa posebnim

osvrtom na urbano podruĉje

Kaknja

CS

(EKV)

Zav. II

cik.

2013 7069

7391

Prof. Dr. Osman

Lindov

Delić, Jasmin Informacije tehnologije kao

faktor integracije i razvoja

transportnog sistema

CS 2008 4912

7965

Doc. Dr. Fadila Kiso

Delić, Suvad Uloga i znaĉaj špeditera u

funkciji multimodalnog

transporta

CS

Zav. I

cik.

2010 5802

6282

Prof. Dr. Alija

Behmen

Delić, Suvad Iznalaţenje tehniĉkog rješenja

transporta uglja, materijala i

prevoza radnika u jami

Haljinići rudnika mrkog uglja

Kakanj

CS

Zav. II

cik

2012 6759

6760

6761

6762

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Delihasanović,

Lejla

Uticaj internet marketinga na

poslovanje telekom operatora

KOM

Zav. I

cik.

2010 5829

6250

Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Page 23: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Delija, Mirsada Modernizacija poštanskog

saobraćaja putem uvoĊenja

informacionih sistema

PTS 2001 2220,

2216,

2200

5232

Deljanin, Emilija Kontrola I standardizacija u

funkciji kvaliteta I efikasnosti

poštanskog sistema

PTS 2005 3590

Deljković, Denis Perspektiva poštanskog

saobraćaja kroz direktni

marketing (ONE-TO-ONE)

marketing

PTS 2003 2664

Deljković, Selma Internet tehnologije kao

podrška rada Call centra

KOM 2010 5582

5682

Prof. Dr. Izudin

Kapetanović

Demir, Mahir Analiza pješaĉkog saobraćaja

u uţem podruĉju grada

Sarajeva

CS 2008 4806

8153

Doc. Dr. Fadila Kiso

Demirovski,

Zlatko

Ekološke prednosti korištenja

LPG autoplina u motornim

vozilima

CS 2009 4965

Dervišagić, Anis Prenos radio signala preko

optiĉkih mreţa (Radio Over

Fiber

KOM 2011 6034

6339

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Dervišević, Senad Utjecaj koridora Vc na razvoj

turizma u Bosni i Hercegovini

CS 2009 5073

Detlić, Meho Ugovor o osiguranju u

cestovnom prometu

CS

Zav. I

cik.

2010 5632

5704

Prof. Dr. Hilmija

Šemić

Detlić, Meho Metodologija procjene

vrijednosti ţrtava nastradalih u

saobraćajnim nezgodama kao

socio-ekonomska posljedica

cestovnog saobraćaja

CS

Zav II

cik.

2011 6403

6441

6442

6443

7081

Prof. Dr. Osman

Lindov

Dinar, Damir Primjena mikroraĉunara u

upravljanju ţeljezniĉkim

saobraćajem

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7179

7899

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Dinar, Mirza Satelitski sistemi u funkciji

mobilnih mreţa

PTS 2005 3700

Dinarević, Emir Organizacija ţeljezniĉkog

transporta za potrebe

tvorniĉkog kompleksa UNIS-

ŽS 1997 2255,

2260

Page 24: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Vogošća Sarajevo

Divjan, Indira Analiza prometnih modela u

MATLAB okruţenju

KT

Zav. I

cik.

2012 7153

7357

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Dizdar, Dalila Emerency management kao

dio inteligentnih transportnih

sistema

KOM 2008 5180

6651

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Dizdarević,

Adnan

MeĊunarodni i meĊuentitetski

cestovni promet u Bosni i

Hercegovini

CS

Zav. I

cik.

2010 5887

5726

7399

Prof. Dr. Hilmija

Šemić

Dizdarević,

Adnan

Istraţivanje mogućnosti

istovara ruda iz

prekookeanskih brodova

CS

Zav. II

cik.

2012 6833

6834

6835

6836

7085

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Dizdarević, Maja Koncept odrţivog i ekološkog

razvoja budućih generacija

zrakoplovnih motora

ZS 2010 5593 Prof. Dr. Osman

Lindov

Dizdarević,

Mirsad

Usmjeravanje u

telekomunikacijskim mreţama

KOM 2008 4837

5100

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Djedović,

Hajrudin

Tehnološki proces rada

ţeljezniĉke stanice Podlugovi

ŽS 1997 2252

Dragić, Drago Prevoz uglja sa površinskog

kopa “Vrtlište” rudnika

Kakanj u Sloveniju

ŽS 1984 550

Dreca, Halid GMPLS tehnologija I njene

prednosti u

telekomunikacijskom

saobraćaju

PTS 2005 3593

Drina, Tarik Marketing i nove usluge u

telekomunikacijama

PTS 1998 1314,

1313

Drinjak, Fatima Analiza tehnološkog procesa

rada ţeljezniĉke putniĉke

stanice Sarajevo

ŽS 1997 2249,

2262

Drobo, Abid Organizacija tehnoloških

procesa transporta i

distribucije roba humanitarne

pomoći na primjeru opštine

Centar-Sarajevo

CS 1995 356,

357,

355

Drugović, Faruk Metodologija ocjene kvaliteta CST 2009 4931 Doc. Dr. Mustafa

Page 25: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

mreţa gradskih saobraćajnica Mehanović

Dujmović,

Karolina

Saobraćajno-tehnološki aspekt

povezivanja luke Ploĉe i

ţeljeznice

ŽS 1987 2279

Dumanjić, Melća Potrebne DSLAM

funkcionalnosti

KT

Zav. I

cik.

2012 7205

7897

7206

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Dunović, Milan Rješenja i primjene DECT

sistema (Digital European

Cordless

Telecommunications-digitalne

evropske beţiĉne

telekomunikacije)

PTS 2001 2204

Durak, Esnaf Uticaj saobraćaja na nivo buke

u Kantonu Sarajevo

CS 2005 3594,

4119

Duraković, Emir Razvoj usluga baziranih na

prenosu podataka u mobilnim

telekomunikacijama

PTS 2010 5553 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Duraković, Zahid Analiza tehnološko-

eksploatacionih pokazatelja i

mjere za poboljšanje

poslovanja u “Zenicatrans-

prevoz putnika” D.D. Zenica

CS 2005 3584

8008

Prof. Dr. Osman

Lindov

Duranović, Anida Motorna vozila sa niskim

negativnim utjecajem na

okoliš sa posebnim osvrtom na

vodikova hibridna vozila

CS

Zav. I

cik.

2012 7114

7207

7208

7907

Prof. Dr. Osman

Lindov

Duranović, SeĊad Evropski i BiH sistemi

edukacije vozaĉa kao segment

sigurnosti cestovnog

saobraćaja

CS 2010 5659

5828

7767

Prof. Dr. Osman

Lindov

Duvnjak, Dario Znaĉaj ekspertnih sistema za

ITS

KOM 2010 5716

5749

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Duvnjak, Faruk Paketske mreţe za prenos

vremenski osjetljivih

informacija

KOM 2006 4067

Dzafo Nedim Siroko pojasni pristup preko

HfC mreza za nove generacije

usluga

PT 2009 4918

Page 26: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Dzolović Murat Pristuopna tk mreza Hrasno-

Šanac Glavni projekat

KOM 2009 4924

Dţaferović, Samir Savremeni pristup

identifikaciji uzroĉnika

saobraćajnih nesreća u BiH

CS 2007 4417

6648

Prof. Dr. Osman

Lindov

Dţaferović, Samir Savremene tehnologije i

sigurnosni aspekti u

cestovnom prijevozu opasnih

materija Evropske Unije s

osvrtom na stanje u Bosni i

Hercegovini

CS

(EKV)

Zav. II

cik.

2012 7072 Prof. Dr. Osman

Lindov

Dţafo, Nedim Širokopojasni pristup preko

HFC mreţe za nove generacije

usluga

PTS 2009 5220 Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Dţambasović,

Armin

Interaktivna televizija PTS 2009 5040

5238

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Dţananović,

Alma

Baze podataka kao podloga

business inteligenciji

KOM 2009 5070

5091

5165

Dţananović,

Alma

Poslovna inteligencija (BI) i

upravljanje performansama

organizacije

KOM

Zav. II

cik.

2010 5792

5839

7093

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Dţebo, Almedin Fiksni radio relejni sistemi

prenosa u frekvencijskim

opsezima do 10 GH2

PTS 2007 4337

5229

Dţezo Ĉvrljak,

Amra

Uloga kampanjskog

marketinga u zadrţavanju

postojećih korisnika

KOM 2008 5176

Dţinović, Admir Pravna regulativa primjene

elektronskog potpisa

KT

Zav I

cik.

2011 6313 Doc. Dr. Feriz

Gabela

Dţolović, Murat Pristupna TK mreţa Hrasno-

Šanac-glavni projekat

KOM 2008 5169 Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Dţumhur, Saša Komunikacije poslovnim

podacima na nivou direkcije

ţeljeznica Bosne i

Hercegovine

ŽS 2001 2242

5120

Dţuzdanović,

Damira

Koncepcija robno-

transportnog centra u Tuzli

CS 1998 2347,

2348,

2291

Page 27: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Đerzić, Edis Uticaj Internet tehnologije i

WEB Site-a na poboljšanje

poslovanja poštanskih

operatera

PTS 2003 2662

Đešević, Demir Rizici i osiguranje u

saobraćaju

CS

Zav. I

cik.

2010 5634

5860

Đešević, Emir Pravo u transportu i zaštita

ţivotne sredine

CS

Zav. I

cik.

2010 5700

5856

Đešević, Emir Logistiĉki centar i uvoĊenje

ITS tehnologije

CS

Zav. II

cik

2012 6461

6462

6852

6853

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Đokić, Vladimir Tehnologija funkcionisanja

virtualnih privatnih mreţa

PTS 2001 2212

Đonlagić, Aida Wireless internet KT

Zav. I

cik.

2010 5639,

5646

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Đonlagić, Aida Razvoj i primjena WEB 3.0 KOM

Zav. II

cik.

2012 6694

6695

6696

7090

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Đozo, Elida Analiza stanja bezbjednosti

saobraćaja na teritoriji općine

Novi Grad sa prijedlogom

mjera

CS 2001 2309

Đulić, Emir Organizovanje remonta pruge

na ţeljezniĉkoj pruzi pod

saobraćajem

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5830

6251

Doc. Dr. Nedţad

Branković

Đulić, Emir Komparativna analiza

troškova vuĉe na osiguranim i

neosiguranim ţeljezniĉko-

cestovnim prelazima

CS

Zav. II

cik.

2012 6730

6731

6732

7004

Doc. Dr. Nedţad

Branković

Đulić, Jasmin Trenutni i prognozirani modeli

buke uz saobraćajnicu sa

elementima uticaja vibracija

na okolinu

CS 2010 5663

5683

5761

ĐurĊević, Bosa Saobraćajni projekat

magistralnog puta br. 6.

Ustipraĉa – Višegrad

CS 1987 349

Efendić, Naida Uloga špeditera u transportu CS

Zav I 2011 6197 Prof. Dr. Alija

Page 28: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

opasnih materija u cestovnom

saobraćaju

cik. 6297

6240

6247

Behmen

Efendić, Naida

Analiza uĉešća pješaka u

cestovnom saobraćaju sa

aspekta sigurnosti i zaštite

CS

Zav. II

cik.

2012 7105 Prof. Dr. Osman

Lindov

Eljazović, Birsen Projektovanje i uvoĊenje

sistema svjetlosne

signalizacije na uţem

podruĉju grada

CS

Zav. I

cik.

2010 5614

7725

Doc. Dr. Fadila Kiso

Eljazović, Birsen Istraţivanje utjecaja primjene

ITS-a na propusnu sposobnost

površinskih raskrsnica

CS

Zav. II

cik.

2011 6744

6745

6746

Doc. Dr. Fadila Kiso

Eminić, Haris Navigacioni sistemi za

polijetanje i slijetanje na

sarajevski aerodrom

ZS

Zav I

cik.

2011 6261

6280

7619

7730

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Fako, Emir Pravna regulativa

telekomunikacija u Bosni i

Hercegovini

KT

Zav. I

cik.

2012 7160

7173

7176

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Fatić, Anela Organizacija ţeljezniĉkog

saobraćaja za prevoz uglja od

„PK Vrtlište“ do „pogona

separacija“

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7140

7255

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Fazlibašić, Adnan Analiza optiĉke infrastrukture

i njena neminovnost u

upotrebi

KT

Zav. I

cik.

2012 7144

7286

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Fazlić, Amela Segmentiranje podataka i

multipleksiranje

KT

Zav. I

cik.

2012 7137

7245

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Fazlić, Eldin Komparativna analiza LTE i

WIMAX tehnologije

KOM 2011 6338

6506

7927

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Fejzagić, Sead Analiza uticaja cestovnog

saobraćaja na okoliš

CS 2006 4083

Fejzić, Muamer Novi koncept upravljanja u

prevozu putnika tramvajskog

saobraćaja na podruĉju

Sarajeva

ŽS 2006 3767

5320

Felić, Asmir Znaĉaj primjene elektronskog CS

Zav. I 2010 5649 Doc. Dr. Suada Dacić

Page 29: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

programa stabilizacije na

stabilnost kretanja vozila

cik. 6310

Felić, Damir Stanje cestovne infrastrukture

i okoline te njen uticaj na

sigurnost cestovnog

saobraćaja Unsko-Sanskog

Kantona

CS 2003 2333

Ferizović, Azra Prijedlog organizacije za

minimalan obim saobraćaja na

pruzi Sarajevo – Ploĉe

ZS 1996 2271,

2286

Fetahagić, Faris Uticaj TETRA sistema na rad

i kvalitet pruţanja usluga u

sluţbama javne bezbjednosti

PTS 2003 2646

Filandra, Almir Istraţivanje marketinga u

funkciji unapreĊenja

poslovanja saobraćajnih

kompanija

KOM 2011 6027

6182

6185

Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Filipović, Nedţad Primjena telematike u

prevenciji sudara i povećanju

stepena sigurnosne

pripravnosti

KOM 2008 4796 Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Foĉo, Samir Razvoj i nove usluge u

mobilnim telekomunikacijama

KOM

Zav I

cik.

2011 6098

6304

7616

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Foĉo, Samir Analiza protokola u

komunikacijskim sistemima

KT

Zav. II

cik.

2012 6899

6900

6901

6902

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Franjković,

Franco

Tehniĉko-ekonomska analiza

pristupne mreţe temeljene na

ADSL tehnologiji

KOM 2006 4068

Frljak, Mirza Sistem informisanja o

vremenskim prilikama na

cestama

I ciklus

KT 2011 6488

7402

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Gaĉanović, Alma Savremene metode sigurnosti

u tehnološkom procesu

prijema pošiljaka

PT 2010 5429

7991

8150

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Gaĉanović, Fikret Elektronska pošta kao nova

PT usluga

PTS 1999 2210,

2223,

Page 30: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

2224

Gadţo, Nedim Perspektive I razvoj

telekomunikacijskih mreţa na

podruĉju Kantona Sarajevo

PTS 2005 3688

6593

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Gadţo, Senada Saobraćajno trţište u

kontekstu razvoja

meĊunarodnog poštanskog

saobraćaja

PTS 2002 2215

5173

Gagula, Fijad „TDM preko ethernet“ u radio

prenosu

KOM 2009 4988

5295

5172

6604

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Ganić, Amra Menadţersko-funkcijski

elementi strukture MIS-a sa

aspekta raĉunarske tehnologije

KOM 2010 5724

5725

6029

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ganić, Eldin Primjena savremenih

tehnologija u transportu

poštanskih pošiljki

PS 2010 5555

6489

Doc. Dr. Fadila Kiso

Ganić, Mirza Poslovni model

multimedijalnog kontaktnog

(CALL) centra

KOM 2007 4413

5772

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Gegić, Zumka Primjena CRM rješenja u cilju

poboljšanja podrške

korisnicima

KT

Zav. I

cik.

2010 5610

6309

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Gegić, Zumka Implementacija ERP sistema u

telekomunikacijskoj

kompaniji

KT

Zav II

cik.

2011 6387

6417

6418

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Gerdijanović,

Ajdin

Poboljšanje QoS govorne

usluge u 3G mreţama

uvoĊenjem WB-AMR kodeka

KT

Zav. I

cik.

2010 5617

5631

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Gerdijanović,

Ajdin

Razvoj VoIP sistema sa HD

govorom

KOM

Zav. II

cik

2012 6825

6826

6827

6828

7086

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Gojak, Samra Uvjeti trţišnog natjecanja, te

prava i obaveze sudionika na

trţištu telekomunikacijskih

mreţa

KT

Zav. I

cik.

2012 7219

7220

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Page 31: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Goletić, Said Analiza uticaja transporta na

okoliš u urbanim sredinama sa

posebnim osvrtom na grad

Sarajevo

CS 2005 4171

6596

Prof. Dr. Osman

Lindov

Gorani, Etrit Uticaj WIMAX 802.16

tehnologije na razvoj

komunikaciskog saobraćaja

PTS 2004 3483

7968

4117

5150

Prof. dr. Nediljko

Bilić

Grbo, Adnan Mirujući saobraćaj u

centralnoj gradskoj zoni

Sarajeva

CS 2006 3784

Gudelj, Radovan Analiza transportne funkcije u

preduzeću “D.D. Sarajevski

kiseljak”

CS 2001 2372

Gudić, Amir Heterogene mreţe u beţiĉnim

komunikacijama

KOM 2011 6340

6501

6505

7926

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Gugić, Ţeljko Realizacija transportne

djelatnosti u SP Mostar

CS 2000 2574,

2395

Gutić, Muradif Provjera kapaciteta i

tehnologije rada ţeljezniĉke

stanice Kreka

ŽS 1994 2265,

2236

Habib, Dino Uloga OMT operatora u

realizaciji multimodalnog

transporta

ŽS

Zav I

cik.

2011 6133

6141

7614

Doc. Dr. Fadila Kiso

Habibović, Basita Savremene metode sigurnosti

u tehnološkom procesu

uruĉenja pošiljaka

PS 2010 5548

5672

7989

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Habota, Kenan Tehnologija i sistem naplate

mirujućeg saobraćaja u

centralnom dijelu grada

Mostara

CS

Zav I

cik.

2011 6146

6163

7584

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Hadţalić, Ćamil Program razvoja putne mreţe

na podruĉju Prijepolje

CS 1984 375

Hadţiabdić,

Samra

Tehnologija povezivanja

mobilnih terestrijalnih sistema

treće generacije i satelitskih

sistema

PTS 2003 2666

5504

Page 32: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Hadţiavdagić,

Emina

UvoĊenje mehanizacije i

automatizacije u poštanske

centre

PTS 2001 2203,

2209,

2202

Hadţiavdić, Lejla Uloge e-Potpisa u e-

Poslovanju

KOM 2009 5030

5247

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Hadţić, Admir Uticaj rada u lukama

Metković i Ploĉe na obrt kola

ŽS 1995 2273

Hadţić, Admir Pristupne radio tehnologije za

mreţe sljedeće generacije

KOM 2008 4894

5305

5321

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Hadţić, Anel Prijedlog nove metodologije

praćenja nastanka

saobraćajnih nezgoda u

cestovnom saobraćaju

CS 2002 2332

Hadţić, Anida Uticaj virtualne mobilnosti i

dostupnosti na razvoj i

poslovanje savremenih

kompanija

KOM 2006 4152

Hadţić, Edina Internet marketing-tehnike

uspješnog on-line nastupa

PTS 2004 3586,

4179

Hadţić, Eldin Znaĉaj primjene elektronskog

stabilizacijskog sistema na

eksplatacione karakteristike

cestovnih vozila

CS 2005 3605

Hadţić, Emina Karakteristiĉni defekti osovina

kao komponenti osovinskih

sklopova

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7234

7285

Prof. Dr. Sabira

Salihović

Hadţić, Osman Preferirani poslovni model u

sistemima treće generacije

KOM 2009 5408

5415

6497

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Hadţić, Reuf Prognoza prijevozne potraţnje

na podruĉju Srednjebosanskog

kantona

ŽS 2010 5409

5759

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Hadţidamjanović,

Dragan

Uloga ţeljezniĉke stanice

Sarajevo Teretna u ukupnom

radu Sarajevskog ĉvora

ŽS 2005 3601

Hadţiefendić,

Hasim

Istraţivanje mogućnosti

povećanja kapaciteta

unutrašnjeg transporta u

CS 1997 354,

353

Page 33: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

separaciji rudnika Olova u

Olovu

Hadţimahmutovi

ć, Halil

Aktivna i pasivna sigurnost u

inteligentnim transportnim

sistemima

KOM 2008 5124

4888

7984

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Hadţimehmedagi

ć, Samra

Razlike u sistemima naplate

mobilnih komunikacija po

generacijama

KOM 2008 4827

5378

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Hadţimušović,

Edin

Aspekti primjene novih

tehnologija u planiranju

saobraćajno-transportnih

sistema”

CS 2005 3699

Hadţiomerović,

Sanjin

Tehniĉko tehnološki i

organizacioni aspekti

integracije sistema kontrole

letenja na nivou BiH i njena

integracija u jedinstveni

evropski sistem

ZS

Zav. I

cik.

2011 6037

6038

6039

7732

Doc. Dr. Fadila Kiso

Hadţiosmanović,

Arnes

Analiza sigurnosti saobraćaja

na podruĉju Srednjobosanskog

Kantona

CS 2006 4087,

4157

5328

Hadţiselimović,

Jasmin

Statistiĉka analiza TK

parametara

KOM 2008 4797 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Hafizović, Amir Eksploatacija i odrţavanje

pneumatika na vozilu

CS

Zav I

cik.

2011 6099

6302

Doc. Dr. Suada Dacić

Hafizović, Mahira Standardizacija u

kriptografskim sistemima

KT

Zav. I

cik.

2012 6278 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Hajić, Rijad Uticaj i primjena LPG na

tehniĉko eksplatacione

karakteristike cestovnih vozila

CS 2008 4905

5756

Doc. Dr. Suada Dacić

Hajradinović,

Omer

Saobraćajno-ekonomska

opravdanost rekonstrukcije

puta Prijepolje-Sjenica

CS 1998 2342,

2375,

2376

Hajran, Armin Primjena DECT sistema u

urbanim i ruralnim podruĉjima

PTS 2004 3339

Hajrović, Rifat Primjena inteligentnih

transportnih sistema radi

povećanja sigurnosti u

saobraćaju

CS 2011 6088 Prof. Dr. Osman

Lindov

Page 34: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Hakanović, Asmir Crash testovi u analizi sudara

vozila

CS

Zav I

cik.

2011 6179

6236

Prof. Dr. Osman

Lindov

Halilĉević, Selma Špediterska djelatnost kao dio

saobraćajne usluge

PTS 2008 4902

6365

Prof. Dr. Alija

Behmen

Halilović, Lejla Sigurnost i praćenje pri

transportu vrijednosnih i

novĉanih poštanskih pošiljaka

PT 2010 5668

8156

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Halilović, Sedin Zakljuĉivanje i elementi

ugovora o transportnom

osiguranju

CS 2009 5065

5349

5703

Halilović, Sedin Nove metodologije u procesu

procjene štete na motornom

vozilu u funkciji sigurne i

pouzdane analize

CS

Zav.

Mag

2010 5928

7096

Prof. Dr. Osman

Lindov

Halilović, Zlatan Primjena standardne NDT-UT

metode pri procjeni

strukturnog integriteta

materijala za ţeljezniĉke svrhe

ŽS

Zav I

cik.

2011 6196

6233

Prof. Dr. Sabira

Salihović

Halimić, Nedţad Sistemi za privlaĉenje i

detekciju napadaĉa

KT

Zav. I

cik.

2010 5836 Doc. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Halimić, Nedţad Mreţe za upravljanje i procesi

u telekomunikacionim

sistemima

KT

Zav II

cik.

2011 6397

6416

6451

Doc. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Hamza, Semir Analiza mreţnih protokola

korištenjem wiresharka

KT

Zav. I

cik.

2012 6819 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Hamzić, Amela Funkcioniranje poštanskog

prometa u Bosni i Hercegovini

i sa drugim zemljama

PT

Zav. I

cik.

2010 5648

5895

8107

Doc. dr. Feriz Gabela

Hamzić, Amela MeĊunarodni i unutrašnji

uslovi za pruţanje poštanskih

usluga

PT

Zav. II

cik.

2012 6766

6767

6768

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Handabaka, Arif Uticaj dodatnog

instrumentarija usluţnog

marketinga na poslovanje

telekom operatora

PTS 2011 6024

6187

6355

Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Hanjalić, Senad IKT magistrala u Bosni i

Hercegovini

KOM 2008 4810

5158

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Haraĉić, Rizah Kapacitivna analiza cestovne

mreţe na uţem podruĉju

CS 2005 3636

6599

Doc. Dr. Fadila Kiso

Page 35: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

općine Kakanj

Hasagić, Haris Sigurnosni hipertekst transfer

protokol

I ciklus

KT 2011 6479 Doc. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Hasagić, Selma Uloga špeditera u carinskom

posredovanju

CS 2009 5058

6608

Prof. Dr. Alija

Behmen

Hasagić, Selma Uloga tehniĉkog odrţavanja

vozila u procesu povećanja

aktivne sigurnosti vozila

II

Ciklus 2011 6434

6433

6435

Doc. Dr. Suada Dacić

Hasagić, Tarik Infrastrukturni kapaciteti u

funkciji kvaliteta usluga u

ţeljezniĉkom saobraćaju

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7165 Doc. Dr. Branković

Nedţad

Hasagić, Zahid Mjerenje performansi

kablovskih parica u

pristupnim mreţama

KOM 2009 5414

5418

5774

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Hasanagić, Tahir Ekološke prednosti korištenja

alternativnih goriva u

motornim vozilima

CS 2012 6773

7929

Prof. Dr. Osman

Lindov

Hasanbegović,

Anis

Efekti korištenja pametnih

antena u mobilnim

komunikacijama

KOM 2008 5397 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Hasanović,

Adnan

Organizacija transporta

otpadnog materijala sa zone –

Alipašino polje Opština Novi

Grad

CS 1996 358

Hasanović, Edi Uticaj globalizacije i

transnacionalnih korporacija

na svjetsko trţište zraĉnog

saobraćaja

ZS 2011 6020

6021

6184

Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Hasanović,

Elvedin

Univerzalni bluetooth

daljinski upravljaĉ

PTS 2005 3683

Hasanović,

Jasmina

Sigurnost i zaštita podataka

elektronskog poslovanja

PTS 2004 3460,

4116

Hasanović, Nesib Analiza elemenata sudara dva

vozila u cilju vještaĉenja

saobraćajnih nezgoda

CS

Zav. I

cik.

2010 5728

Hasanović, Nesib Analiza hidrauliĉnih liftova sa

direktnim i indirektnim

pogonom – prednosti i

nedostaci

CS

Zav. II

cik.

2011 6332

6402

6448

6449

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Page 36: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Haseĉić, Suad Primjena beţiĉnih lokalnih

mreţa u informacionim

sistemima preduzeća

KOM 2008 4833

5230

5348

7963

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Hasić, Ferid Vozovi sa magnetnom

levitacijom

ŽS 2009 5066

5133

Hasić, Ferid Stabilnost i upravljivost vozila

u krivini kao faktor

bezbjednosti drumskog

saobraćaja

CS

Zav. II

cik.

2011 6060

6061

6062

6063

Doc. Dr. Suada Dacić

Hasković, Adisa ITV-T multimedijalne

preporuke za standard H.32 X

KOM 2008 4879

5768

Hasković, Adisa Nova generacija servisnih

modela u mreţama nove

generacije

KOM

Zav. II

cik.

2009 5433 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Hasović, Fikret Homologacija motornih vozila

u funkciji povećanja sigurnosti

u saobraćaju

CS

Zav I

cik.

2011 6176 Prof. Dr. Osman

Lindov

Haznadarević,

Emina

Naĉin i mogućnosti

komunikacije elemenata

nadzora i regulacije na

otvorenim cestama sa

centrima za upravljanje

CS

Zav. I

cik.

2010 5831

5837

6287

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Haznadarević,

Emina

Sistemi hitnih sluţbi u

smanjenju posljedica

saobraćajnih nesreća sa

posebnim osvrtom na lokalitet

i troškove svih medicinskih

institucija

CS

Zav II

cik.

2011 6393

6452

6453

6998

Prof. Dr. Osman

Lindov

Hebibović, Suad Analiza izmjeritelja rada

voznih jedinica I voznog

osoblja

CS 2006 4081

6660

8005

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Heco, Saida Regulativa u poštanskom i

telekomunikacionom

saobraćaju

PTS 2002 5171

Heganović, Uzeir Informacijski agenti za

prikupljanje podataka

KOM 2007 4339

5356

Heleg, Ernes Analiza rada i mjere za

poboljšanje organizacije u d.d.

CS 2000 2345

Page 37: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

“Zenicatrans-teretni

saobraćaj” – Zenica

Helja, Arnela Uloga i znaĉaj CRM-a u

telekomunikacijskoj

kompaniji

KT

Zav. I

cik.

2012 7161

7354

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Helja, Damir Marketinško-tehnološka

analiza gaminga

KOM 2006 4161

5394

5755

Helja, Rijad Analiza i metode za

odreĊivanje vrijednosti

vanjskih otpora kretanja

motornog vozila

CS 2009 5032 Doc. Dr. Suada Dacić

Hercegovac,

Anisa

Struktura i znaĉaj špeditersko-

informacijskog sistema u

logistiĉkom centru Intereuropa

Sarajevo

CS

Zav I

cik.

2011 6105

6301

6317

Prof. Dr. Alija

Behmen

Hercegovac,

Emina

Emisija, naĉini izraĉunavanja

emisije i emisijski standardi

kod cestovnih vozila

CS

Zav I

cik.

2011 6109

6123

Prof. Dr. Osman

Lindov

Hercegovac,

Emina

Analiza postojećeg stanja

emisije izduvnih gasova od

cestovnog saobraćaja sa

posebnim osvrtom na općinu

Visoko

CS

Zav. II

cik.

2012 6912 Prof. Dr. Osman

Lindov

Hercegovac,

Zehrudin

Organizacija manevarskog

rada u ţeljezniĉkoj stanici

Zenica Teretna

ŽS 1998 2267,

2573

Hindija, Adem Pošta kao finansijska

institucija za domaći I

meĊunarodni novĉani promet

PTS 2006 3787

Hindija, Jasmin SNCP zaštita u SDH mreţi Dipl.

KOM 2012 6503 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Hodţić, Aida Uloga meĊunarodnog

špeditera u organizaciji

ţeljezniĉkog transporta

ŽS 2009 5056

6371

Hodţić, Aida Uticaj modernizacije pruga na

povećanje brzina vozova

Zav.

Mag

ŽS

2011 5983 Doc. Dr. Nedţad

Branković

Hodţić, Almedina E-poslovanje u funkciji brţeg

razvoja

KT

Zav I

cik.

2011 6272

6291

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Page 38: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Hodţić, Amir Ekonomska opravdanost

primjene beţiĉnih

širokopojasnih komunikacija

KOM 2006 4076,

4154

Hodţić, Amira Savremeni ţeljezniĉki sistemi

kao ekološki najpogodniji vid

saobraćaja

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5652

5853

Prof. Dr. Osman

Lindov

Hodţić, Amira Analiza pruge i pruţnih

postrojenja sa aspekta

sigurnosti na dionici Sarajevo

– Doboj

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7274

7394

Prof. Dr. Osman

Lindov

Hodţić, Anela Signalno-sigurnosno

osiguranje stanice Sarajevo

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5858 Prof. Dr. Sadik

Beširević

Hodţić, Dţenan Primjena GS1 identifikacijskih

kljuĉeva kod praćenja

logistiĉkih jedinica

PT 2010 5721

5773

Hodţić, Edin Globalna harmonizacija

kriogenih posuda za transport

ukapljenih gasova

ŽS

Zav I

cik.

2011 6254

7633

Prof. Dr. Sabira

Salihović

Hodţić, Elma Savremeni sistemi

dijagnostike dizel motora

ţeljezniĉkih vozila

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5612

5852

Hodţić, Ervin Tehnologija prenosa podataka

u mreţama sa CISCO

RUTERIMA

PTS 2006 4343

5309

5156

Hodţić, Hasan Definisanje kapaciteta

ţeljezniĉke stanice Ţivinice

ŽS 1998 2284,

2283,

2239

Hodţić, Mensur Analiza izbora Itinerera u

procesu transporta pri prevozu

robe

CS 2001 2365

Hodţić, Rifet Bezbjednosni aspekti

drumskog saobraćaja na

podruĉju Tuzlanske regije –

TPK sa prijedlogom mjera za

poboljšanje

CS 1997 2303,

574

Hodţić, Sanela Znaĉaj primjene plinskih

goriva za pogon cestovnih

vozila

CS

Zav. I

cik.

2012 7138

7352

Prof. Dr. Suada Dacić

Hodţić, Vahid Projektovanje signalnog plana CS 1999 2256

Page 39: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

izolovane raskrsnice. Primjena

na raskrsnici “Ţeljezniĉka

stanica” U Sarajevu

Hodţić-Mehić,

Suad

Model usklaĊivanja redova

voţnje na linijama u

meĊugradskom prevozu

putnika

CS 2009 4967

Horozović, Emir Kapacitivna analiza cestovne

mreţe na uţem podruĉju

općine Zavidovići

CS 2006 3775

Hozić, Armela Preformanse iQoS WiMAX

sistema

KOM

Zav. I

cik.

2010 5810

5901

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Hozić, Armela Usluţne mogućnosti nove

802.11n tehnologije

KOM

Zav. II

cik.

2012 6721

6722

6723

6724

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Hrnjica,

Muhamed

Organizacija procesa spoljnjeg

i unutrašnjeg transporta

kamenoloma “Maskara” kod

Bihaća

CS 1996 2346

Hrustić, Nijaz Potrebne performanse parica u

kablovima za prenos digitalnih

signala

KOM 2008 5106

5686

4840

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Hrvat, Selim Transportna funkcija SKI

centra Bjelašnica – Igman

PTS 2001 2349,

2350

Hrvić, Semir Disperzija u optiĉkim

vlaknima

KT

Zav. I

cik.

2012 7132

7137

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Huber, Tarik Softverski alati za izradu karte

buke na odreĊenom podruĉju

CS

Zav I

cik.

2011 6127

6135

Prof. Dr. Osman

Lindov

Huduti, Amir Uticaj droga i drugih opojnih

sredstava na eĉesnike u

saobraćaju i mjere prevencije

CS

Zav I

cik.

2011 6180

6241

Prof. Dr. Osman

Lindov

Huković, Amir Tehniĉko-tehnološka analiza

saobraćajnih nezgoda i

njihove posljedice u periodu

1995-1997 godine i prijedlog

mjera za poboljšanje

bezbjednosti odvijanja

saobraćaja na podruĉju

CS 1999 1342,

1415

Page 40: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Kantona Sarajevo

Husaković,

Fatima

Razvoj 4G mobilnih sistema KT

Zav I

cik.

2011 6193 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Husaković,

Fatima

Triple play usluge i osiguranje

njihovog kvaliteta

KOM

Zav. II

cik.

2012 7018 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Huseinović,

Izabela

Evolucija mobilnih terminala KT

Zav I

cik.

2011 6161

7598

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Huseinović,

Izabela

Komparacija multimedijskih

usluga u HSPA i LTE

KOM

Zav. II

cik.

2012 7001

7007

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Husić, Almir Analiza transportne funkcije u

mikrologistiĉkim procesima

preduzeća KJKP

“Sarajevogas”

CS 2004 3452,

4122

Husika, Admir Suvremeni trendovi sigurnosti

u centru Pošta Zenica

PT 2009 5430 Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Husika, Azra Analiza nivoa usluge na

putnim ĉvorištima na podruĉju

općine Kakanj

CS 2003 2670

Ibišević, Mersiha Analiza uticaja cestovnog

saobraćaja na ţivotnu sredinu

CS 1999 2364,

4181

Ibrović, Mirela Modeli mjerenja u funkciji

kvaliteta i kontrole u

poštanskom saobraćaju

PS 2010 5715

7982

8145

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Iljazagić, Jasmina Analiza tehniĉko-

eksploatacionih pokazatelja

rada „Transturist“ d.d. Tuzla

CS 2007 4390

5762

4408

7935

Prof. dr. Osman

Lindov

Imamović, Adis Tehniĉko rješenje transporta

uglja i prevoz radnika u jami

Grahovĉići

CS 1995 390

Imamović, Minja MeĊunarodni razvoj i izvori

prava u

telekomunikacijama/komunika

cijama

KT

Zav. I

cik.

2012 7225

7226

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Imširović, Dila Digitalizacija elektronskih

medija

KT

Zav I

cik.

2011 6134

6283

7735

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Imširović, Dila Standard MPEG-7 u oblasti KT

Zav. II 2012 6915 Prof. Dr. Samir

Page 41: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

komunikacijskih tehnologija cik. 6916

6917

6918

6995

7006

Ĉaušević

Isaković, Ibrahim Strukture i tehnološko-

organizacione karakteristike

industrijskog transporta sa

osvrtom na industrijusku zonu

Vogošća

ŽS 2009 5314

6606

Isanović, Eldin Softverska podrška

špeditreskom poslovanju

CS 2009 5057

6516

Prof. Dr. Alija

Behmen

Isanović, Eldin Uloga i znaĉaj savremenog

odrţavanja i zaštite cesta u

funkciji povećanja stepena

sigurnosti saobraćaja

CS

Zav. II

cik.

2010 5791

5794

Prof. Dr. Osman

Lindov

Isanović, Nejra Infrastrukturna i tehnološka

osnova za pruţanje usluge

IPTV

KOM 2009 5410

5423

6498

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Islamagić, Erdal Tehnologija LAN mreţa PTS 2004 3481

5175

8000

Prof. dr. Nediljko

Bilić

Islamović, Amina Evolucija Geran mreţe KT

Zav. I

cik.

2012 7240 Prof. Dr. Bajrić

Himzo

Islamović, Anes Primjena matematiĉkih

modela u funkciji analize

saobraćajnog toka

CS 2004 3581

Ismiĉić, Edin Planiranje LTE mreţe KOM 2012 7033

7034

7037

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Ismić, Samra Usluge bazirane na M2M

komunikaciji

KT

Zav. I

cik.

2013 7288

7289

7742

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ivandić, Jasna Tehnološki proces rada

teretne stanice “Natron”

Maglaj

ŽS 2000 2264

Ivojević, Ahmet Tehnologije prenosa podataka

u radiomobilnim

komunikacijama

PTS 2002 2231

5092

7999

Prof. dr. Nediljko

Bilić

Page 42: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Izetbegović, Adil Upravljanje korisniĉkim

iskustvima u komunikacijskim

tehnologijama

KT 2012 7294 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Jaganjac, Enisa Funkcionalna arhitektura

IPTV

KOM

Zav. I

cik.

2010 5738

Jaganjac, Enisa Uticaj informacijsko-

komunikacijske tehnologije na

poboljšanje ţivotnog

standarda

KOM

Zav. II

cik.

2011 6714

6715

6716

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Jahić, Kemal Rješenja i primjene GPS-a

(Global Positioning System /

Sistem za globalno

pozicioniranje)

PTS 2001 2230

Jakić, Katica Organizacija robno-

transportnog centra u Mostaru

ŽS 1990 653

Jakovac, Ajla Predimplementacijska analiza

uvoĊenja poslovne

inteligencije kod telekom

operatera

KOM 2010 5552

5673

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Jalovĉić, Esad Strategija upravljanja

saobraćajem /prometom u

ITS-u

KOM 2008 4795 Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Jamaković, Amira Znaĉaj i naĉin podrške

korisnicima usluga BH

Telecoma

KT

Zav. I

cik.

2012 7280

7292

Doc. Dr. Baraković-

Husić Jasmina

Jamaković, Edin Organizacija prevoza putnika

u ţeljezniĉkom ĉvoru Sarajevo

ŽS 1997 544

Janković, Saša Analiza tehnologija preduzeća

iz oblasti odrţavanja puteva

CS 2009 5035

5390

Prof. Dr. Osman

Lindov

Japalak, Zehra Uloga savremene TK mreţe u

modernizaciji transporta i

distribucije

PTS 2003 2213,

2331,

2330

Japaur, Asmer Analiza stanja mirujućeg

saobraćaja u Kantonu

Sarajevo sa osvrtom na

centralnu gradsku zonu

CS 2007 4406

7937

Prof. dr. Osman

Lindov

Jašaragić, Mirela Upotreba sekundarnog radara

u navigaciji

ZS

Zav. I

cik.

2012 7223

7224

7917

Doc. Dr. Šabić

Muharem

Page 43: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Jašarević, Emir Analiza eksploatacionih

troškova vuĉe teretnih vozova

na dionici Blaţuj-Bradina

ŽS 2007 4341

6652

Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Jašarević, Ismet Nova generacija mreţa sa

osvrtom na VDSL tehnologiju

KOM 2009 5027

5300

5181

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Jašarević, Rijad Metodologija i naĉin izrade

uviĊajne dokumentacije kod

saobraćajnih nezgoda

CS 2000 2297

Jaţić, Nedţad Mreţa za upravljanje i

odrţavanje telekomunikacione

mreţe – TMN

PTS 2001 2227

2228

5500

Jerlagić, Emir Koncepcije/tehnologije

mobilnih celularnih

komunikacija

PTS 2004 3447,

3448

5155

Jocović, Denis Prenosivost telefonskih

brojeva

KT

zav. I

cik.

2012 7181

7182

7183

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Joldaš, Emir ARQ protokoli – zaštita i

optimizacija pri prenosu

podataka

KOM 2008 4829

5103

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Jonuz, Dţenan Tehnologija distribucije

digitalne TV

PTS 2008 5096

5376

4927

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Jordamović, Sead Implementacija govorne

komunikacije u IP mreţi

KOM 2010 5549

6089

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Jozinović,

Marijan

Analiza kapaciteta i

tehnologije rada za

zadovoljenje transportnih

potreba RO “Natron” – Maglaj

CS s.a. 2344

Jukić, Dino Sistem upravljanja letenjem-

FMS (Flight Management

System)

ZS

Zav. I

cik.

2012 7163 Doc. Dr. Muharem

Šabić

Juljević, Elvir Customer relationship

management (CRM) u

telekomunikacijskom prometu

PTS 2003 2649

Jusić, Almir Kapacitivna analiza na dionici

magistralnog puta Bihać-

Bosanska Krupa

CS 2006 4088

5318

Page 44: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Jusić, Vedad Analiza osnovnih parametara

saobraćajnog toka

CS 2009 5071

5359

Doc. Dr. Fadila Kiso

Jusić, Vedad Istraţivanje utjecaja mreţe

Transevropskih koridora na

problem prometne izolacije

Regije Zapadni Balkan

CS

Zav. II

cik.

2011 6042

6043

6044

7075

7784

Doc. Dr. Fadila Kiso

Jusufbašić, Asim Evropski koncept

intermodalizma u transportu

sa osvrtom na zemlje

Zapadnog balkana

CS 2010 5669

7772

7993

Prof. dr. Fadila Kiso

Jusufović, Amir Ĉovjek kao faktor

bezbjednosti saobraćaja

CS 1990 2305

Jusufspahić,

Ismar

Integracija sistema i

navigacija putnika u

inteligentnim transportnim

sustavima

KOM 2008 4818

5303

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Kabaklić, Asmir Transmisijska mreţa

Telekomunikacijskog Centra

Orašje

KOM 2008 4885

5363

5125

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Kadić, Amel Analiza kriterija za izbor

manevarske lokomotive sa

posebnim osvrtom na potrebe

ţeljeznice Federacije Bosne I

Hercegovine

ŽS 2005 3697

6600

Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Kadribašić,

Damir

WIMAX tehnologija i fiksne

komunikacije

PTS 2007 4338

Kadribašić, Elvin Zraĉni koĉioni sistem I njegov

uticaj na sigurnost kretanja

ţeljezniĉkih vozila

ŽS 2006 3779

Kadrić, Edin Internet u funkciji povećanja

kvaliteta ţeljezniĉkih

saobraćajnih usluga

ŽS 2002 2336

Kadrić, Melisa Protokoli usmjeravanja u

mobilnim mreţama

KOM

Zav I

cik.

2011 6095

6158

6126

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Kadrić, Melisa LTE-nova tehnologija za

mobilni širokopojasni pristup

KT

Zav. II

cik.

2012 6858

6959

6860

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Page 45: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

6996

Kahrić, Aladin Analiza bezbjednosti

saobraćaja na podruĉju opštine

Travnik sa prijedlogom

rješenja

CS 1997 575,

2304

Kahriman, Mirzet Nove tehnologije u mobilnim

celularnim komunikacijama

KOM 2006 4164

Kahriman, Sedin Perspektiva UMTS-a

(univerzalnog mobilnog

telekomunikacijskog sistema)

u Bosni i Hercegovini

PTS 2004 3471,

3470

Kahvedţić,

Jasmin

IPTV over xDSL PTS 2006 4092

5509

Kahvedţić,

Sabahudin

Politika sektora

telekomunikacija u BiH

KOM

Zav I

cik.

2011 6116

7622

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Kahvedţić,

Sabahudin

Uticaj poslovne inteligencije

na kompetitivnost poslovnog

sustava

KT

Zav II

cik.

2012 6843

6845

7002

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Kajtazović, Davor Sigurnost VPN mreţa KT

Zav. I

cik.

2010 5840

6289

5850

6482

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Kajtazović, Davor Analiza i konfigurisanje

sigurnosnih mehanizama na

mreţnim elementima

KOM

Zav. II

cik.

2012 6711

6712

6713

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Kalaba, Alen Kvalitet usluga u

distribuiranim

multimedijalnim

komunikacijama

PTS 2007 4411

Kalem, Adi Uloga telekomunikacijskog

sistema u organizaciji

ţeljezniĉkog saobraćaja

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5815 Doc. Dr. Nedţad

Branković

Kalem, Adi Komparativna analiza drvenih

i betonskih pragova i njihov

uticaj na brzinu vozova na

skretniĉkom podruĉju

ŽS

Zav. II

cik.

2011 6334

6406

6407

6997

Doc. Dr. Nedţad

Branković

Kaliman, Alisa IFR letenje ZS

Zav I

cik.

2011 6118

7705

7886

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Page 46: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Kaliman, Alisa Upravljanje kapacitetom i

protokom zraĉnog prometa

(ATFCM) unutar europskog

zraĉnog prostora

ZS

Zav. II

cik.

2012 7103 Doc. Dr. Muharem

Šabić

Kalisi, Mahir ISDN mreţa i širokopojasne

usluge

PTS 1998 1345,

1343

Kaltak, Mahir Tehnologija VoIP-a PTS 2006 3783

5145

Kaljević, Sakib Savremeni pristup

metodologiji vrednovanja

investicija u transportna

sredstva ţeljeznica sa osvrtom

na projekat nabavke teretnih

vagona

ŽS 2009 5031

5307

6372

Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Kamenjaš, Mirnet Ciljevi, zadaci, struktura i

znaĉaj sigurnog sektora u

poštanskom sistemu

PS 2009 4966 6510

Kaniţa, Samir Modeli optimizacije

saobraćajnih mreţa

CS 2007 4484

5347

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Kapetanović,

Safer

Tema: Utvrditi perspektivni

obim rada na pruzi Ĉapljina –

Dubrovnik – Nikšić do 2000.

Godine, i za taj obim rada

izraditi tehnološki proces rada

stanice Ĉapljina

ŽS 1982 2292

Kapo, Edin Tehnologije pristupa internet

mreţi

PTS 2004 3338

5499

Karabeg, Aras Tehnološko-organizacione

karakteristike postojećeg

stanja u ATP špediciji –

Bugojno sa prijedlogom mjera

za poboljšanje

CS 2000 2390,

2391

Karagić, Enes Analiza i ocjena tehniĉko-

eksploatacionih uslova voznog

parka u preduzeću

„Bosnaexpres“

CS

Zav. I

cik.

2012 7169

7193

7194

Prof. Dr. Suada Dacić

Karahmet, Armin Integracija tehnoloških

procesa novĉanog poslovanja

u poštanski sitem

PS 2007 4399

Page 47: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Karaman, Minela Primjena teorije optimalnih

rješenja u sistemu navigacije

KOM 2010 5585

6351

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Karamatić, Nikica Kapaciteti i tehnologija

ţeljezniĉkog saobraćaja u

terminalu za ţitarice “GRAN”

skladište Luka Ploĉe

ŽS 1992 2266

Karasalihović,

Kemal

Kvalitet usluga u

telekomunikacijama

QOS/QOE

KOM 2009 5088

5240

Karasalihović,

Kemal

Mreţna osnova za pruţanje

Triple-play usluga

KOM

Zav. II

cik.

2010 5820 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Karavdić, Emir Znaĉaj komunikacija u

inteligentnim transportnim

sistemima

KOM 2008 4908

Kardašević,

Armin

Forenziĉka ispitivanja tragova

saobraćajnih nesreća

CS

Zav. I

cik.

2012 6822

7124

Prof. Dr. Osman

Lindov

Kariĉić, Amer Sigurnost saobraćaja na

cestovnim objektima –

mostovima

CS

zav. I

cik.

2012 7167

7242

Prof. Dr. Osman

Lindov

Karić, Haris Tehnološki proces rada

ţeljezniĉke stanice Banovići

ŽS 1998 2237

Karić, Zikret Organizacija ţeljezniĉkog

transporta za potrebe

Termoelektrane Tuzla

ŽS 2001 2259

Karišik, Asad Inteligentne tehnologije u

upravljanju javnim gradskim

prevozom putnika

CS 2002 2334

Karišik, Elvir Komunikacijski sustavi u

inteligentnim transportnim

sustavima

CS 2008 4812 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Karšić, Nermin Inteligentne mreţe (IN) u

funkciji izgradnje nove

generacije mreţa

PTS 2005 3733

7928

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Karzić, Sanela Kontrola i mjerila za

upravljanje kvalitetom

poštanskog sistema

PTS 2003 2663

Kasumagić, Tarik Modeli primjene M-

commercea

PTS 2007 4393

5502

7964

Prof. dr. Nediljko

Bilić

Page 48: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Kasumović,

Edina

Analiza javnog prijevoza

putnika na podruĉju općine

Tuzla

CS 2005 3693

Katana, Vasvija Tehnološki koncept RTC-a

Sarajevo sa aspekta funkcije

saobraćajnog sistema

ŽS 1994 652,

2258

Keĉ, Hana Mobilne komunikacije u

vanrednim situacijama

KOM 2007 4391

5770

Klaĉar, Zamir Tehnologija WAP protokola PTS 2004 3578,

5197

Klašnić, Ţeljko Komparativna analiza

ulaganja u AL-Ĉ vagone tipa

“Gondola” za prevoz rudaĉe u

odnosu na Eas vagone, pri

korištenju u blok-vozovima na

teritoriji Ţto-a Sarajevo do

2005. Godine

ŽS 1985 2282

Kljajić, Arnela Elektronska pošta kao razvojni

koncept automatizacije

poštanskog saobraćaja

PT

Zav. I

cik.

2010 5866

6480

7693

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Kljajić-Duran,

Arnela

Zaštita i sigurnost od napada u

mreţnim sigurnosnim

sustavima JP BH pošta sa

primjenom savremenih

metoda

PT

Zav. II

cik.

2011 6691

6692

6693

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Kobiljak, Lejla Uloga ATC-a u sigurnosti

zraĉnog saobraćaja –

interakcija ljudi i tehnike

ZS

Zav I

cik.

2011 6120

7888

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Kokorović, Boris Prednosti digitalne televizije KT

Zav I

cik.

2011 6277

6474

7627

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Koldţić, Šefik Bezbednosni aspekti voznog

parka u RO “Raketa” Priboj i

predlog mera za poboljšanje

CS 1985 362

Korjenić, Kemal Upotreba elemenata

inteligentnih transportnih

sistema za upravljanje

autocestama

KOM 2010 5554 Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Korora, Elvedin Analiza tehnologija CS 2005 3585,

Page 49: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

odrţavanja motornih vozila sa

aspekta sigurnosti u

saobraćaju

4168

Korzić, Sanela Kontrola i mjerila za

upravljanje kvalitetom

poštanskog sistema

PTS 2003 5147

Kosovac, Amel Marketing podrška

unapreĊenju odnosa prema

korisnicima usluga u BiH

Telecom-u implementacijom

konvergentnog billing sistema

KOM 2006 3834,

5195

Kovaĉ, Almedin Modeli naplate sadrţaja I

usluga u mobilnim paketskim

mreţama

KOM 2006 4064

6655

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Kovaĉ, Elmedin Lizing (easing) poslovi u

špediciji

CS

Zav I

cik.

2011 6245

6246

6121

Prof. Dr. Alija

Behmen

Kovaĉ, Elmedin Analiza sigurnosti testiranja

djeĉjih autosjedalica

CS

(EKV)

Zav. II

cik.

2012 7094 Prof. Dr. Osman

Lindov

Kovaĉ, Rasim Analiza organizacije rada

voznog parka OOUR

“Površinska eksploatacija” RO

“Rudnik” Kakanj na prevozu

uglja i jalovine sa prijedlogom

mjera za poboljšanje

CS 1990 378

Kovaĉ, Sabina Komparativna analiza

cestovnog i ţeljezniĉkog

sistema transporta uglja sa

površinskog kopa „Vrtlište“

DO „Separacije“ TE Kakanj

CS

Zav.II

cik.

2013 7296

7302

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Kovaĉ, Selmir Analiza emisije ispušnih

gasova korištenjem MEET

metoda na podruĉju općine

Kakanj

CS 2009 4961

5360

Kovaĉ. Sabina Primjena transportera sa

gumenom trakom u R.M.U.

Kakanj

CS

Zav I

cik.

2011 6138

7615

7734

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Kovaĉević,

Amela

Potrebe i naĉin usklaĊivanja

ţeljezniĉkog voznog parka sa

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7142

7201

Prof. Dr. Fadila Kiso

Page 50: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

zahtjevima savremenih

tehnologija

7202

7910

Kovaĉević, Aziz Analiza stanja I razvoja

cestovne infrastrukture na

podruĉju Srednjobosanskog

Kantona

CS 2006 3768,

4155

6653

Prof. Dr. Osman

Lindov

Kozić, Anida Ocjena dinamiĉkih

karakteristika vozila u

zavisnosti od specifiĉne snage,

specifiĉnog momenta i

intenziteta koĉenja

CS

Zav. I

cik.

2010 5867

5741

Doc. Dr. Suada Dacić

Kozić, Anida Analiza i odreĊivanje vanjskih

otpora kretanja motornih

vozila i njihov uticaj na

dinamiĉke karakteristike

vozila

CS

Zav. II

cik

2012 6763

6764

6765

7083

Prof. Dr. Suada Dacić

Kozić, Mirsad Specifiĉnosti i eksploatacije

pristupnih mreţa temeljenih

na ADSL tehnologiji

KOM 2009 4986

5324

5714

Krdţalić, Jasmina Tipovi i kontrola upravljanja

liftovima

CS

Zav I

cik.

2011 6128

6144

6148

Prof. Dr. Abdulah

Ahmeć

Krdţalić, Jasmina Analiza hidrauliĉnog lifta

green edition – prednosti i

nedostaci

CS

Zav. II

cik.

2013 7101 Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

KrĊalić,

Almedina

Potrošnja goriva u funkciji

troškova eksplatacije motornih

vozila

CS 2008 4874

5393

KrĊalić,

Almedina

Organizacija I upravljanje

transportom u logistiĉkom

centru Intereuropa Sarajevo

CS

Zav. II

cik.

2010 5520 Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Krehić, Sadmir Mreţe i tehnologije prenosa

podataka

PTS 1999 2233

Krekić, Esad Primjena RFID sistema za

identifikaciju i registraciju u

PTT-u

PT 2009 5405 Doc. Dr. Sabira

Salihović

Kreso, Denis MPLS u simulacijskom

okruţenju

KT

Zav. I

cik.

2010 5644

5859

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Kreso, Denis Uticaj QoS-a na parametre KT

Zav. II 2012 7048 Prof. Dr. Mesud

Page 51: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

QoE-a cik. 7049

7273

7386

Hadţialić

Krišto Goran Tehnološka dostignuća u

sigurnosti poštanskog

saobraćaja

PS 2008 6774

4895

7932

7983

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Krivdić, Amel Inteligentna infrastruktura i

njena upotreba u nadzoru i

regulaciji

CS

Zav. I

cik.

2010 5616

5731

8110

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Krivdić, Amel Primjena savremenih metoda i

ureĊaja u projektovanju

saobraćajne signalizacije na

ĉvorištima

CS

Zav. II

cik.

2012 6727

6728

6729

7301

Doc. Dr. Fadila Kiso

Krivokapa, Nejra Analiza vuĉno-brzinskih

karakteristka cestovnih vozila

CS 2009 5062

5352

Krivokapa, Nejra Postupak utvrĊivanja

saobraćajne i društveno-

ekonomske opravdanosti i

rekonstrukcije postojećih i

izgradnje novih putnih

pravaca

CS

Zav.

Mag

2011 5892

6059

Doc. Dr. Fadila Kiso

Krnić, Admir Projekcija razvoja

ţeljezniĉkog saobraćaja u

Bosni i Hercegovini do 2000.

Godine sa posebnim

naglaskom na razvoj

infrastrukture

ŽS 1985 2246

Krnjić, Safet Planiranje transportnih potreba

na bazi marketing informacija

CS 1998 2369

Kruho, Almir De-icing i anti-icing procedure ZS

Zav. I

cik.

2012 7149

7340

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Kruho, Salko Izbor i osnovni proraĉun

transportne mehanizacije za

uskladištenje ţitarica u silos

CS 1995 2363

Kruškić, Haris ATM i xDSL tehnologije u

širokopojasnim mreţama

PT

Zav. I

cik.

2010 5640

5892

5706

7395

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Page 52: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Kruškić, Haris Primjena inteligentnih

transportnih sistema za

praĉenje, sigurnost i zaštitu

pošiljaka i vozila kurirske

organizacije federall expres

PT

Zav. II

cik.

2012 6747

6748

6749

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Krţalić, Nermin Organizacija poštanskog

saobraćaja u BiH i

organizacijska struktura

operatora

PT

Zav. I

cik.

2010 5799

6644

7916

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Krţalić, Nermin Tehnologija platnog prometa u

BiH i filatelistiĉka djelatnost

poštanskih operatora

PT

Zav. II

cik.

2012 7297

7307

7308

7309

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Kubat, Anela Organizacija putniĉkog

prijevoza i perspektive razvoja

ţeljezniĉkog saobraćaja FbiH

ŽS 2009 5315

5362

Kujović, Aldin Primjena informacijskih

tehnologija u funkciji

optimiziranja aktivnosti

špeditera

PT

Zav I

cik.

2011 6252

6253

7629

Prof. Dr. Alija

Behmen

Kukan, Muamer Organizacija putniĉkog i

teretnog saobraćaja na pruzi

Sarajevo – Doboj

ŽS 1999 2293,

2244

Kukić, Aida Upravljanje odnosima sa

korisnicima studija sluĉaja BH

Telecom

II

ciklus

KOM

2012 6688

6689

6690

6805

6992

Prof. Dr. Asad,

Nuhanović

Kuko, Mirsad Analiza i primjena nekih

bitnih metoda u iznalaţenju

uzroka saobraćajne nezgode sa

prijedlogom mjera za

poboljšanje

CS 1991 2339

Kukuljac, Emina Kvalitet usluga u IP/MPLS

mreţama

KT

Zav I

cik.

2011 6274

6294

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Kulenović,

Mehmed

Pravci razvoja i modernizacija

zraĉnog saobraćaja u Bosni i

Hercegovini

ZS 2010 5586

5664

5678

Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Kulić, Nedim Savremene tehnologije ŽS 2003 3328

Page 53: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

transporta u radu sa kolskim

pošiljkama stanice Sarajevo

Teretna

Kulo, Šejla Elektronski otpad KT

Zav. I

cik.

2010 5854

5855

Kulo, Šejla Društvene mreţe i elektronsko

poslovanje

KOM

Zav. II

cik

2011 6769

6770

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Kulovac, Seida Mjesto xDSL tehnologije u

širokopojasnim pristupnim

mreţama

PTS 2006 3769,

5199

Kuluglić, Banis Savremene tehnologije

prenosa podataka i njihova

primjena

PTS 2003 2668,

5216

Kumro, Amir Vrednovanje mogućnosti

poboljšanja tehniĉko-

eksplatacionih karakteristika

pruge Sarajevo-Ĉapljina

ŽS 2009 5299

6512

Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Kunovac, Irhad GPS sistem i njegova primjena KT

Zav. I

cik.

2010 5638

5707

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Kunovac, Irhad Evolucija mobilnog WIMAX

802.16 standarda

KOM

Zav. II

cik.

2012 6793

6794

6795

6796

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Kunovac, Nejra Uloga fiksne mreţe u

budućnosti telekomunikacija

KOM 2008 4845 Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Kurtanović,

Dţelil

Analiza postojećeg stanja

tramvajskog saobraćaja u

Sarajevu i pravci daljnjeg

djelovanja

ŽS 2003 2669

Kurtanović,

Dţelil

Tehnološki proces rada stanice

Sarajevo Teretna

ŽS 1996 2263

Kurtanović,

Dţevad

Upravljanje kvalitetom

tehniĉke ispravnosti motornih

vozila sa osvrtom na aspekt

homologacije

CS

Zav I

cik.

2011 6114 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Kurtanović,

Dţevad

Analiza rada stanica za

tehniĉki pregled vozila u

Kantonu Sarajevo i njihov

utjecaj na bezbjednost

CS

Zav. II

cik.

2012 7012

7091

Doc. Dr. Mehanović

Mustafa

Page 54: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

saobraćaja u periodu 2001 do

2011 godine

Kurtanović,

Hasan

Analiza prevoznih kapaciteta

na podruĉju Kantona Sarajevo

i usklaĊivanje sa potrebama

stanovništva

CS 2004 3472

4121

Kurtović, Emir Naĉini prijenosa informacija u

ITS-u (GPS, GSM, UMTS,

DSRC)

KOM 2009 5075

5184

Kurtović, Sead Odrţavanje pristupnih mreţa,

od uputstva do modela

KOM 2008 5131

5822

4838

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Kuzma, Tihomir Linearno programiranje i

problem transporta

KOM 2010 6035

6349

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Kvesić, Irena Upotreba NDT metoda u

zrakoplovstvu

ZS

Zav. I

cik.

2012 7170

7184

7350

Prof. Dr. Muharem

Šabić

Laĉić, Senid Odrţavanje i dijagnostika

koĉionih sistema motornog

vozila

CS

Zav. I

cik.

2012 7121 Prof. Dr. Suada Dacić

Laĉić, Senid Odrţavanje i dijagnostika

koĉionih sistema motornog

vozila

CS

Zav. I

cik.

2012 7235 Prof. Dr. Suada Dacić

Lakaĉa, Mirza GPS/GPRS sistem

pozicioniranja i praćenja u

funkciji tehniĉke zaštite

poštanskih vozila

PT

Zav. I

cik.

2010 5843

5862

8108

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Lakota, Indira Elektronsko poslovanje i

zaštita podataka

PTS 2006 4163

5164

Laković, Haris Tehniĉko-tehnološke i

eksploatacione karakteristike

cestovnih vozila u sistemu

intermodalnog transporta

CS

Zav I

cik.

2011 6265

7701

Doc. Dr. Fadila Kiso

Lapo, Laris Elektronske transakcije i

njihova primjena u

inteligentnim transportnim

sistemima

KOM 2009 5407

7985

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Lavić, Benin Priprema leta komercijalnog

zrakoplova ATR-72

ZS

Zav I

cik.

2011 6112

7597

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Page 55: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

7890

Lavić, Benin Potencijali razvoja zraĉnog

saobraćaja jugoistoĉne Evrope

sa osvrtom na Bosnu i

Hercegovinu

ZS

Zav. II

cik.

2012 7099 Doc. Dr. Muharem

Šabić

Ligata, Emina Sigurnost i mjere sigurnosti

liftova sa vuĉno ĉeliĉnom

uzadi

CS

Zav. I

cik.

2010 5694

5695

5804

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Ligata, Emina Istraţivanje uloge pješaĉkih

tokova u dimenzioniranju

gradske saobraćajne mreţe

CS

Zav. II

cik.

2011 6328

6444

6445

6446

7087

Doc. Dr. Fadila Kiso

Lihovac, Damir Funkcija i organizacija rada

bosanskohercegovaĉkog auto-

moto kluba

ŽS 2003 2671,

3464,

2672

Lihovac, Danijar Analiza projekta “Rolling

Shelf” i njegova primjena u

Bosni i Hercegovini

CS 2003 2583

Lindov, Lejla Znaĉaj ljudskih resursa za

funkcionisanje i tehnologijski

razvoj poštanskih operatora

PS 2010 5708

5744

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Lindov, Melisa Znaĉaj i primjena standarda za

kvalitet univerzalnih

poštanskih usluga

PT

Zav. I

cik.

2012 7172

7356

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Lisić, Mirza Optimizacija izrade reda

voţnje u ţeljezniĉkom

saobraćaju

ŽS 2007 4401

Lizde, Smajo Uticaj cestovne infrastrukture

na parametre sigurnosti

saobraćaja na podruĉju grada

Mostara

CS 2009 5069

Lomigora, Adnan Uticaj transportnih troškova

na razvoj ţeljezniĉkog

saobraćaja u Federaciji Bosne

I Hercegovine

ŽS 2006 3778

6662

Prof. Dr. Alija

Behmen

Lonĉar, Biljana IPS (International Postal

System) – kao tehnološka

podrška za evidenciju

PTS 2002 5187

Page 56: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

komunikacija i upravljanje

poštanskim sistemima

Luĉić, Bojan Tehnologija virtualnih

privatnih mreţa u mobilnim

komunikacijama

PTS 2008 5221

7934

8004

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Lujanović, Mirko UnapreĊenje organizaciono-

tehnoloških mjera kod

pruţanja poštanskih usluga

velikim korisnicima

PTS 2000 2218,

2219

Lukanović,

Nenad

Analiza tarifnog sistema i

sistema naplate karata u

JMDD “GSP” Tuzla u Tuzli

sa prijedlogom mjera za

njihovo poboljšanje

CS 1997 2387

7933

Prof. dr. Ibrahim

Jusufranić

Ljatifi, Besim Tehnologija kablovskog

interneta

PTS 2005 3595

5109

Macan, Saša Recikliranje i deponovanje

ICT opreme

KT

Zav I

cik.

2011 6167

7594

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Macić, Elmir Tehnološki proces rada

ţeljezniĉke stanice Konjic

ŽS

Zav I

cik.

2011 6125

6140

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Macić, Enver Primjena radiografske

kontrole u dijagnostici i

odrţavanju šinskih vozila

ŽS 2009 5422 Doc. Dr. Sabira

Salihović

Maglić, Elmir Usluţne platforme u mobilnim

komunikacijama

PTS 2006 4148

5511

5825

Mahmutović,

Mersiha

Analiza saobraćajne nezgode

sa uĉešćem pješaka i vozila

CS

Zav. I

cik

2012 7147

7918

Prof. Dr. Osman

Lindov

Mahmutović,

Namir

Prijedlog modernizacije

saobraćaja na pruzi Podlugovi

– Droškovac

ŽS 1988 549

Mahmutović,

Selma

Kvalitet usluga mobilnih

komunikacija treće generacije

KT

Zav. I

cik.

2012 7277 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Makota, Nermin Ekološki aspekti razvoja

cestovnih vozila

CS 2008 6358 Prof. Dr. Osman

Lindov

Makota, Nermin Razvoj i perspektive sistema

sigurnosti cestovnog

saobraćaja sa aspekta

asistencije vozaĉima motornih

CS

Zav. II

cik.

(EKV)

2013 7271

7306

Prof. Dr. Osman

Lindov

Page 57: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

vozila

Maksumić,

Dţevad

Organizacija rada i

komercijalni aspekti robno-

transportnog centra Mostar

ZS 1997 659,

658,

2290

Maksumić,

Elvana

Tehnološka osnova mobilnih

satelitskih sistema na Leo

orbiti

PTS 2002 5233

7959

Prof. dr. Nediljko

Bilić

Malagić, Maida Planiranje i praćenje opravki u

procesu odrţavanja putniĉkih

kola

ŽS 2009 5053

Malagić, Maida Nadzor i upravljanje u

projektima cestovne

infrastrukture sa aspekta

sigurnosti saobraćaja

CS

Zav.

Mag

2010 5937 Prof. Dr. Osman

Lindov

Malićbegović,

Kemal

Analiza transportnih troškova

za prijevoz tereta u preduzeću

Banjotrans d.o.o. Ţepĉe

CS

Zav. I

cik.

2010 5833

5878

Prof. Dr. Osman

Lindov

Malikić, Sanjin Znaĉaj automatske obrade

podataka i naplate karata u

prijevozu putnika

CS

Zav. I

cik.

2010 5801

6311

7913

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Mandić, Nikola Poboljšanje performansi TCP

protokola pomoću

mehanizama kontrole toka i

zagušenja

KT

Zav I

cik.

2011 6380

6467

Mandić,

Valentina

Uloga i znaĉaj stacionarnih

radara za kontrolu brzine sa

aspekta sigurnosti saobraćaja

CS

Zav I

cik.

2011 6107

7607

7611

Prof. Dr. Osman

Lindov

Mandţuka,

Mugdim

Organizacija transportnih

funkcija u poštanskom centru

71200 Sarajevo

PS 2000 2579,

2222,

2214,

2578

Margeta, Damir Planiranje i uloga

biciklistiĉkog saobraćaja na

gradskoj saobraćajnoj mreţi

CS

Zav. I

cik.

2010 5730

7397

Doc. Dr. Fadila Kiso

Margeta, Damir Istraţivanje mogućnosti za

afirmaciju biciklistiĉkog

saobraćaja na uţem gradskom

podruĉju Sarajeva

Zav.

Mag

CS

2011 5989

5990

5991

5992

7803

Doc. Dr. Fadila Kiso

Page 58: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Markić, Boţo Mjerenje Performansi i analiza

na pristupnim optiĉkim

mreţama

KOM 2009 4923

5237

5368

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Marković, Igor Perspektive razvoja

ţeljezniĉkog putniĉkog

saobraćaja u Bosni i

Hercegovini

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5699

6499

Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Marković, Igor Analiza mogućnosti uvoĊenja

ETCS-a na B-H prugama na

Koridoru Vc

II

ciklus 2011 6455

6425

6454

Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Martić, Nebojša Sistemi za elektronsko

lociranje I praĉenje poštanskih

pošiljaka-track and trace i

sistem IPS

PTS 2006 3785

7990

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Martinović,

Murat

Razvoj usluga beţiĉnih

telekomunikacija JP PTT

Bosne i Hercegovine

PTS 1998 2208

5162

Masleša, Belma Širokopojasna komunikacija u

bakrenoj mreţi

KOM 2008 4880

Masleša, Belma Billing nove generacije

komunikacija

KOM

Zav. II

cik.

2009 5311 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Matoruga, Nedim Billing sistemi kod telekom

operatora

PTS 2005 3682

5292

5298

Mazalović, Armin

Sistem zaštite prijevoza

opasnih materija ţeljeznicom

u cilju spreĉavanja ekoloških

katastrofa

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7248

7729

7859

Prof. Dr. Osman

Lindov

Medić, Sanjin IP tehnologija za prijenos

audio servisa

KOM 2007 5396 Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Medunjanin,

Amela

Ţivotni ciklus razvoja

informacionih sistema (SDLC)

i prototipiranje

KOM 2008 4804

5304

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

MeĊedović,

Senad

Tema metode prikupljanja i

obrada podataka o tokovima

putnika

CS 1999 2384

Mehanić, Amna SCM (Supply Chain

Management) u funkciji

kvaliteta logistiĉko-

ŽS 2010 5592 Prof. Dr. Alija

Behmen

Page 59: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

špediterskih procesa

Mehanović, Lejla Razvoj hibridnih cestovnih

vozila i njihov znaĉaj sa

ekološkog aspekta

CS 2008 4808 Prof. Dr. Osman

Lindov

Mehanović,

Mirza

Tehnologija i primjena smart

kartica

PTS 2005 5157

3780

Mehiĉić, Adem Uloga marketinga u

zadrţavanju postojećih i

pridobijanju novih korisnika

TK operatera

KOM 2009 5404

5424

5665

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Mehmedić, Zijad Mjerenje prenosnih

karakteristika optiĉkih kablova

u komunikacijama

KOM 2008 5122

Mehmedović,

Alma

Dizajniranje tehnoloških

procesa telekomunikacijskih

operatora

KOM 2005 3694

4061

5099

Mehremić, Senad Talasno multipleksirane

optiĉke mreţe

KOM 2010 6090 Doc. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Mehremić, Zijad Mjerenje prenosnih

karakteristika optiĉkih kablova

u komunikacijama

KOM 2008 4892

5368

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Mekić, Mirza Analiza strukture elemenata

sigurnosti u saobraćaju na

podruĉju Kantona Sarajevo

CS

Zav I

cik.

2011 6178

6242

7609

Prof. Dr. Osman

Lindov

Mekić, Mirza Primjena programa VISSIM

5.30 u izradi a analizi

simulacija saobraćajnih tokova

CS

Zav. II

cik.

2012 6913

6914

7388

Prof. Dr. Osman

Lindov

Melić, Alma Mobilne ulaznice sa posebnim

osvrtom na validaciju

KOM 2010 5824

6030

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Memić, Anel Komparativna analiza

troškova dizel i elektro vuĉe

na pruzi Doboj-Tuzla

ŽS 2011 6023

6345

Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Memić, Belmira Razvoj usluga 3G mobilnih

sistema

KT

Zav I

cik.

2011 6156

7589

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Memić, Belmira Inteligentna kuća i potrebna

telekomunikacijska

infrastruktura

KT

Zav. II

cik.

2012 6905

6906

6907

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Memić, Nedţib Organizacija meĊugradskog i

prigradskog prevoza putnika u

CS 1997 389,

1312

Page 60: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

DP “Autotransport” Sjenica

Memić, Sead Idejni projekat i modernizacija

kolovoza Višegrad-Sjemeć

CS 1986 350

Memiš, Munir Neki aspekti implementacije

WIMAX tehnologija u

prisustvu razvijenih ADSL

mreţa

KOM 2008 4900

5364

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Memišević, Edo Uticaj kvalitete goriva na

ekološke parametre u Bosni i

Hercegovini

CS 2009 4955

6605

Prof. Dr. Osman

Lindov

Memišević, Edo Ispitivanje elemenata

cestovnih motornih vozila i

njihovog tehniĉkog stanja

mobilnom dijagnostikom

CS

Zav. II

cik.

2012 7050

7051

7052

7053

Prof. Dr. Osman

Lindov

Merdan Anida Simulacijske procjene QoS-a

u paketskim mreţama

KOM

Zav. II

cik

2012 6756

6757

6758

7080

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Merdan, Anida ADSL pristupne mreţe u

simulacijskom okruţenju

KT

Zav. I

cik.

2010 5841

5891

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Merdan, Enisa Primjena ATM tehnologije na

širokopojasnu

telekomunikacionu mreţu B-

ISDN

PTS 2004 3461

5189

6657

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Merdanović,

Armina

Oznaĉavanje bojom

prenosivih plinskih boca

prema standardu 1089-3:2011

CS

Zav. I

cik.

2012 7155 Prof. Dr. Sabira

Salihović

Merdanović,

Armina

Oznaĉavanje bojom

prenosivih plinskih boca

prema standardu 1089-3:2011

CS

Zav. I

cik.

2012 7249 Prof. Dr. Sabira

Salihović

Mešanović, Nino Roaming u beţiĉnim mreţama KOM 2010 5437

5492

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Mešić, Anela UreĊaj elektronskog sistema

osiguranja stanica, pruga i

putnih prelaza

ŽS 2009 5063

6514

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Mešić, Mihret Zraĉni koĉioni sistemi i njihov

uticaj na eksploataciju šinskih

vozila

ŽS

Zav I

cik.

2011 6094

6269

Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Mešić, Mihret Organizacija teretnog ŽS

Zav. II 2012 7310 Prof. Dr. Sadik

Page 61: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

saobraćaja i vrednovanje

tehniĉko-eksploatacionih

karakteristika pruge Brĉko-

Banovići sa proraĉunom

propusne moći

cik. Beširević

Mešinović, Alem Mogućnosti primjene

telematskih sistema u

transportnim preduzećima

CS 2006 4150

5148

6661

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Migić, Sanela Baze podataka kao podloga

bussines inteligenciji

KOM 2006 4335

5382

5190

Milić, Jasmin Terminali intermodalnog

transporta

CS 2009 5044

6362

Doc. Dr. Fadila Kiso

Miso, Mirsad Uticaj prometa „Low cost

carrier“ na razvoj zraĉnog

prometa u Bosni i Hercegovini

ZS 2010 5588

5681

6601

Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Miso, Mirsad Aerodromski komunikacijsko-

informacijski sistemi sa

osvrtom na aerodrom Sarajevo

ZS

Zav. II

cik.

2012 7056 Prof. Dr. Fadila Kiso

Mistrić, Šejla Perspektive I razvoj

elektronskih medija na

podruĉju Kantona Sarajevo

PTS 2005 3607

5329

6595

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Moco, Minela Tehnologije beţiĉnih

pristupnih mreţa

KT

zav. I

cik.

2012 7185

7186

7846

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Moćević, Kemal Servisno orijentirana

arhitektura i njen doprinos

poslovanju telekom operatera

KOM 2009 5412

6496

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Moćević, Kemal Arhitektura metodologije i

strategije modernog IT

preduzeća

KOM

Zav. II

cik

2012 6837

6838

6839

6840

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Moranjkić,

Nedim

Model investicionog

planiranja u tehniĉka sredstva

poštanskog saobraćaja

PT 2009 5036

7981

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Moranjkić,

Nedim

Liberalizacija usluga

poštanskog saobraćaja u Bosni

i Hercegovini

Zav.

Mag

PT

2011 5985 Doc. Dr. Enes

Arnautović

Moštro, Azra Evolucija telekomunikacija u KOM 2009 5085

Page 62: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

svijetu i u BiH 5166

Moštro, Azra Mobilna trgovina-M-

commerce

KT

Zav.

Mag

2010 5934

5936

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Mrkonjić, Samir Povezivanje GSM i UMTC

baznih stanica sa kontrolerima

radio-relejnim vezama

KOM 2008 4843

5224

5827

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Mršo, Fikret Projekat organizacije

saobraćaja na pruzi Sarajevo –

Kardeljevo u 2005. Godini

ZS 1987 2288

Muĉibabić,

Dragan

Idejno rješenje dislokacije

OOUR-a “Transport” RO

“Vitezit” Vitez

CS 1985 2353

Muĉibabić, Tanja IP telefonija KOM 2005 3689

4167

5501

Muftić, Nedţib Komparativna regulativa

(meĊunarodna i domaća) u

oblasti ispitivanja drumskih

vozila

CS 2002 2388

Muharemović,

Ermin

Logistiĉka skladišta u Bosni i

Hercegovini, projektovanje

logistiĉkih skladišta uz

primjenu savremenih metoda

inteligentnih transportnih

sistema

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7295 Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Muharemović,

Haris

Informacioni sistem JP BH

Pošte

PT

Zav. I

cik.

2010 5834

5835

7914

8111

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Muharemović,

Haris

Rutiranje i konfiguracija

ruting protokola

II

Ciklus

PT

2011 6421

6420

6422

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Muharemović,

Ibrahim

Primjena neuronskih mreţa u

planiranju telekom mreţa.

Modeliranje prostiranja EM

talasa i optimizacija

KOM 2008 4876

5719

Muhić, Edin Prijedlog idejnog rješenja za

pokrivanje Zenice WIMAX

KOM 2008 4798 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Page 63: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

mreţom

Muhić, Sanid Ĉetvrta generacija mobilnih

komunikacija

KT

Zav. I

cik.

2010 5629 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Muhić, Sanid Mjerenje zadovoljstva

korisnika telekomunikacijskih

usluga

KT

Zav. II

cik.

2011 6053

6054

6055

6192

7807

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Muhović, Armin Sistem kontrole i nadzora

voznih T7G garnitura

ŽS

Zav I

cik.

2011 6111 Prof. Dr. Sabira

Salihović

Mujaĉić, Esed Analiza kapaciteta pruge

Tuzla-Doboj i perspektivni

obim prevoza

ŽS 2004 3577

Mujak, Nihad Evolucija mobilnih

komunikacija nakon HSPA

tehnologije

KOM 2009 5087

5508

Mujak, Nihad Multimedijalne usluge preko

LTE mobilne tehnologije

(MULTIMEDIA over LTE)

KT

Zav.

Mag

2010 5926

5933

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Mujan Ermina Pravna regulativa za primjenu

beţiĉnih tehnologija kratkog

dometa

KT

zav. I

cik.

2012 7166

7366

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Mujan, Suno Analiza rada stanice Alipašin

Most u prijeratnom periodu sa

osvrtom na budući rad

ZS 1997 2392,

2393

Mujanović,

Amela

Uloga menadţmenta u

kompjuterski baziranim

informacionim sistemima

KOM 2006 4066

6360

Mujezin, Edita Pravna infrastruktura

prenošenja podataka i

informacija u

telekomunikacijskom sistemu

KT

zav. I

cik.

2012 7164

7254

7901

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Mujezinović,

Zijah

Optimizacija procesa prerade

transporta pošiljki poštanskog

Centra Sarajevo

PTS 2002 2199

Mujić, Nejra Znaĉaj IP telefonije za

poslovanje kompanije

KOM 2012 7031 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Mujić, Senaid Program razvoja putne mreţe

na podruĉju Tuzle

CS 1985 376

Page 64: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Mujkanović,

Amar

Primjena I tehnologija MMS-a

kao nove telekomunikacione

usluge (CD)

PTS 2006 3773

5510

4062

Mujnović, Haris Organizacija saobraćaja na

pruzi Bosanski Novi – Knin

ŽS 1992 526,

525

Mulabdić, Senada Organizacija putniĉkog

saobraćaja na pruzi Sarajevo-

Ploĉe

ŽS 1998 2240

Mulahasanović,

Ermin

Upravljanje virtualnom

logistikom

KOM 2009 5411

5493

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Mulaomerović,

Faruk

OdleĊivanje i zaštita pista i

manevarskih površina

ZS 2011 6093

6357

6344

Prof. Dr. Boran

Pikula

Mulić, Hajrija Umreţavanje komunikacijskih

mreţa kroz funkciju

marketinga

KOM

Zav. I

cik.

2010 5806

6173

Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Muminović,

Nusmira

Standardizacija i mjerenje

QOS parametara

KT

Zav. I

cik.

2012 6820

7156

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Muratagić,

Mirsad

Primjena inteligentnih

transportnih sistema u

intermodalnom transportu

KOM 2008 4820 Doc. Dr. Fadila Kiso

Muratagić, Samir Primjena sistema za globalno

pozicioniranje u koncentraciji

i difuziji poštanskih pošiljaka

PT

Zav. I

cik.

2010 5615

5641

7706

8103

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Muratagić, Samir Racionalizacija transporta

poštanskih pošiljaka pomoću

GPS/RFID sistema

PT

Zav. II

cik.

2011 6337

6447

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Muratović, Mirela Budućnost MMS usluga KOM

Zav. I

cik.

2010 5809 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Muratović, Mirela Simulacijski alati u

telekomunikacijskim mreţama

KT

Zav I

cik.

2011 6469

6470

6471

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Muratović, Mirela Nove usluge u LTE mobilnim

komunikacijama

KOM

Zav. II

cik.

2012 7014

7801

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Muratović,

Mirsad

Programiranje, planiranje i

izvoĊenje pristupnih mreţa

KOM 2008 4830

5116

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Murselović,

Semir

Istovar rasutih tereta sa

brodova u luci Brĉko

CS

Zav I

cik.

2011 6103

6314

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Page 65: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Murtić Dţenana Sigurnost pješaka i biciklista u

saobraćaju

CS 2012 6776 Prof. Dr. Osman

Lindov

Murtić, Fahira Organizacija putniĉkog

saobraćaja na pruzi Sarajevo-

Doboj

ŽS 1998 2251

Musemić, Kemal Implementacija

širokopojasnog pristupa

internetu – HDSL

KOM 2008 4877

5371

5767

Musić, Jasmin Ekološki aspekti prevoza nafte

i naftnih derivata u BiH

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5729

6308

Musić, Nusret Analiza bezbjednosti

saobraćaja u vojsci Federacije

u odnosu na Federaciju BiH

CS 2002 2298

Muslić, Selma Evolucija 3G od WCDMA do

HSPA+

KT

Zav I

cik.

2011 6199

6640

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Muslić, Selma Realizacija multimedijalnih

usluga u 3G

KOM

Zav. II

cik.

2012 7000 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Muslija, Admir Znaĉaj i razvoj savremene

logistike i logistiĉkih centara

za Bosnu i Hercegovinu

CS 2011 6033

6183

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Mustafić, Amer Tehnološke i organizacione

karakteristike zraĉnog robnog

transporta sa posebnim

osvrtom na poštanske pošiljke

PT 2010 5675

7777

Doc. Dr. Fadila Kiso

Mustafić, Jasmin Znaĉaj primjene savremenih

elektronskih sistema na

tehniĉko eksploatacione

karakteristike vozila

CS

Zav. I

cik.

2012 7287 Prof. Dr. Dacić Suada

Mustafić, Menaf Stanje i problemi organizacije

cestovnog saobraćaja u Bosni i

Hercegovini

CS 2006 4158

5717

4491

4846

Mustafić,

Muamer

Ispitivanje kapaciteta i nivoa

saobraćajne usluge na dijelu

magistralnog puta M-17 od

Zenice do Ţepĉa

CS 2008 4873

5373

Mustafić,

Muamer

Istraţivanje uslova odvijanja

saobraćaja I kapaciteta u

zonama stanica za naplatu

CS

Zav. II

cik.

2010 5436

5496

7384

Doc. Dr. Fadila Kiso

Page 66: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

cestarine na autoputu

Mustapić, Nikica Beţiĉna lokalna mreţa

telekomunikacijskog centra u

Ĉapljini

KOM 2008 5126

5366

4887

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Mustedanagić,

Emir

Racionalizacija tehnologije

loko-rada u stanici Bihać

ZS 1990 2287

Mušanović,

Elvedin

Osnovne razlike billing

sistema za sisteme 2G, 2.5G i

3G mobilnih komunikacija

KOM 2006 5512

Mušić, Adnan Tehnološki proces rada

ţeljezniĉke stanice Zavidovići

ŽS 2010 5417

6494

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Mušić, Emin Primjena metoda nadzora i

regulacije u upravljanju

parkiralištima sa osvrtom na

„smart park“

CS

Zav. I

cik.

2010 5650

5863

5868

5696

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Mušić, Emin Homologacija pojedinaĉnog

vozila sa pogonom na LPG /

TNG

CS

Zav. II

cik.

2012 7055 Prof. Dr. Suada Dacić

Mušović, Jasmina Bluetooth tehnologija u

telekomunikacijskim

sistemima

KOM 2005 3690,

4173

5228

5317

Mutapĉić, Harun Kvalitet usluga u mobilnim

komunikacijama treće

generacije

KOM 2008 4881

Mutapĉić, Harun Mpeg-4/H.264 standard KOM

Zav. II

cik.

2009 5312

6320

Prof. dr. Himzo

Bajrić

Mutapĉić, Rijad Analiza sigurnosti cestovnog

saobraćaja u cestovnim

objektima – tunelima

CS

Zav. I

cik.

2010 5877

5732

5739

Prof. Dr. Osman

Lindov

Mutapĉić, Rijad Izgradnja sistema sigurnosti u

cestovnim tunelima prema EU

metodologiji

CS

(EKV)

Zav. II

cik.

2012 7089 Prof. Dr. Osman

Lindov

Nadţak, Emina Tehniĉko rješenje vertikalnog

transporta uglja s osvrtom na

„Staru jamu“ Rudnika Zenica

CS 2010 5723

5766

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Nahodović, Irsad Metode kod proraĉuna

troškova u ţeljezniĉkom

saobraćaju

ŽS 2007 4340

6367

6650

Prof. Dr. Alija

Behmen

Page 67: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Naimkadić,

Nedim

Razvoj I primjena mobilnog

poslovanja

KOM 2006 3770

5498

6659

Doc. Dr. Nediljko

Bilić

Nalbantić, Sabina Prijenosni mediji lokacijsko-

navigacijskih sustava

KT

Zav. I

cik.

2010 5851

6175

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Nefić, Ismet Metode u sigurnosti

poštanskog saobraćaja

PS 2010 5590

8012

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Nikšić, Lejla Fiziĉke karakteristike

manevarskih površina na

aerodromu

ZS

Zav. I

cik.

2012 7141

7191

7192

Prof. Dr. Fadila Kiso

Novalić, Belmina Transportno osiguranje kao

posao meĊunarodnog

špeditera

ŽS 2009 5047

6515

Prof. Dr. Alija

Behmen

Novalić, Belmina Uticaj modernizacije

ţeljezniĉko cestovnih prijelaza

na upravljanje ţeljezniĉkim

saobraćajem

ŽS

Zav. II

cik.

2011 6331

6436

6437

Doc. Dr. Nedţad

Branković

Novalić, Irna Modeli prognoziranja buke u

ţeljezniĉkom saobraćaju

ŽS

Zav I

cik.

2011 6268

6378

6119

Prof. Dr. Osman

Lindov

Novalić, Irna Uticaj interoperabilnosti na

razvoj ţeljezniĉkih putniĉkih

terminala

ŽS

Zav. II

cik.

2012 6463

6464

6849

6850

6851

Doc. Dr. Nedţad

Branković

Novkinić, Senad Unutrašnji transport u

proizvodnim pogonima

CS

Zav I

cik.

2011 6195

6375

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Nuhanović, Elvir Analiza crnih taĉaka na

cestama Tuzlanskog kantona

CS 2008 4807

5255

7997

Prof. Dr. Osman

Lindov

Numanović, Enes UnapreĊenje poslovanja

telekomunikacijskih operatora

primjenom arhitekture

usmjerene uslugama

PTS 2008 4819 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Obad, Sanja Analiza tehniĉko –

exploatacionih pokazatelja

rada d.o.o. autoprevoz –

putniĉki saobraćaj – Mostar

CS 1997 2341

Obućin Fuad Sistemi za izbjegavanje sudara KOM 2009 4921

Page 68: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

aviona Airborne collision

aviodistance system

Obućina, Zorana Društveno-ekonomska

opravdanost izgradnje juţne

zaobilaznice Sarajeva trasom

bivše uzane pruge

CS 1984 363

Odić, Denis Dimenzioniranje prevoznih

kapaciteta i površina

aerodromskih terminala

CS 1994 2362

Odţak, Amina AD HOC mreţe PT

Zav. I

cik.

2012 7233 Doc. Dr. Drago

Ezgeta

Ohran, Amina Odredbe ADR-a za pakovanje

opasnog tereta

CS

Zav. I

cik.

2012 7189

7190

Prof. Dr. Salihović

Sabira

Ohranović, Nijaz Organizacija zimske sluţbe na

putnoj mreţi regiona Goraţde

CS 1989 2368

Okanović, Senad Tehniĉko-tehnološke

karakteristike vodova u

komunikacionom saobraćaju

PTS 2005 3592,

4170

Oković, Semir Bezbjednost i kontrola

saobraćaja na ţeljeznicama

Federacije BiH

ŽS 2010 5677

Oković, Semir Analiza potreba i mogućnosti

uvoĊenja kruţnih raskrsnica

na širem gradskom podruĉju

Sarajeva

CS

Zav. II

cik.

2011 6329

6423

6424

7079

Doc. Dr. Fadila Kiso

Olovĉić, Jasmina Znaĉaj dijagnostike za

odrţavanje vozila i njegove

sigurnosti

CS

Zav. I

cik.

2010 5635

6284

Olovĉić, Jasmina Socio-ekonomska analiza

troškova i koristi projekata

transportne infrastrukture sa

aspekta dešavanja

saobraćajnih nezgoda

CS

Zav. II

cik.

2011 6046

6047

6048

Prof. Dr. Osman

Lindov

Omanović,

Nermin

Primjena ultrazvuĉne metode

u dijagnostici i odrţavanju

šinskih vozila

ŽS 2009 5406 Doc. Dr. Sabira

Salihović

Omeragić,

Merima

Komparativna analiza

troškova dizel-vuĉe i elektro-

vuĉe vozova na pruzi

ŽS 2009 5308

6511

Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Page 69: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Sarajevo-Zenica

Omeragić,

Muamera

Ethernet tehnologija KOM 2008 4823

5102

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Omerbašić, Almir Informaciono-komunikacijske

tehnologije kao osnov reformi

poštanskog saobraćaja

PT

Zav. I

cik.

2010 5873

6174

7400

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Omerbašić, Edin Nove tehnologije poštanskog

saobraćaja i njihov uticaj na

zaštitu okoliša

PTS 2004 3450

7974

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Omerbegović,

Belma

Analiza kapaciteta I nivoa

usluge na dionici autoputa

Podlugovi-Visoko

CS 2006 3782

5370

Omerbegović,

Dina

Tehnološki fondovi u

beţiĉnim mreţama i evolucija

ka 4G

KOM 2010 5763 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Omerbegović,

Elvira

Analiza kapaciteta ţeljezniĉke

stanice Zenica

ŽS 1998 2268,

2245

Omerbegović,

Hajrudin

Modeli planiranja

saobraćajno-transportnih

sistema za potrebe prostornog

plana sa posebnim osvrtom na

Kanton Sarajevo

CS

Zav. II

cik.

EKV

2011 6789

6790

6791

7073

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Omerbegović,

Jasmin

Osiguranje kvaliteta

ţeljezniĉkih vozila u

eksploataciji

ŽS 2006 4334

Omerbegović,

Lejla

Organizacija ţeljezniĉkog

prevoza potrebe RMK Zenica

do 2005. Godine

ZS 1999 2272,

2250

Omerhodţić,

Adnan

Metodologija rangiranja

magistralnih cesta u FbiH sa

asprkta sigurnosti

CS 2009 4933

5358

Prof. Dr. Osman

Lindov

Omerhodţić,

Dţejna

Primjena ITS-a na cestovnim

saobraćajnicama

KOM 2007 4475 Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Omerović, Adnan Elektronsko bankarstvo u

funkciji razvoja poštanskog

saobraćaja

PTS 2004 3473

Omerović, Edita Prednosti mobilnog interneta KT

Zav. I

cik.

2012 7275 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Omerović, Maid Problemi beţiĉnog interneta KOM 2008 4909 Doc. Dr. Mugdim

Page 70: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Bublin

Omerović, Mujo Upravljanje ţeljezniĉkih

sistema kroz primjenu

savremenih tehnologija

ERTMS/GSM-R

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5643

5870

6500

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Omerović, Nerma IP usluge u mobilnim

mreţama

KT

Zav. I

cik.

2010 5848

5902

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Omerović,

Nermin

Širokopojasni pristup

telekomunikacija preko

energetske mreţe

PTS 2005 3610

6594

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Omerović, Omer Razvoj mreţe lokalnih

(seoskih) puteva na podruĉju

opštine Zvornik

CS 1992 352

351

8152

Prof. dr. Fahrudin

Kiso

Omić, Amir Sredstva za opsluţivanje

zrakoplova- GSE (Ground

Support Equipment)

ZS

Zav. I

cik.

2012 7152

7351

7889

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Opardija, Esmir Znaĉaj marketing

informacijskog sustava za

poštanske operatore

PS 2008 4789

7988

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ormanović,

Samed

Evropski propisi u emisiji

izduvnih gasiva cestovnih

vozila sa osvrtom na propise i

mjere u BIH

CS

Zav. I

cik.

2010 5740

7874

Doc. Dr. Suada Dacić

Ormanović,

Samed

Analiza i ocjena sistema

reciklaţe motornih vozila na

kraju ţivotnog ciklusa u BiH

CS

Zav. II

cik

2012 6753

6754

6755

6990

Prof. Dr. Suada Dacić

Osmanović, Amra Analiza duţine zaustavnog

puta koĉenja kod automobila

sa ABS sistemom u funkciji

od stanja kolovoza i

vremenskih uvjeta

CS

Zav. I

cik.

2012 7126

7252

7919

Prof. Dr. Osman

Lindov

Osmanović,

Jasmin

Organizacija informacionog

sistema ţeljeznica Bosne i

Hercegovine

ŽS 1997 2254

Ostojić, Andrija Inteligentne usluge u fiksnoj

mreţi kod telekom operatora

KT

Zav I

cik.

2011 6306

7626

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ostojić, Andrija Arhitektura i principi

funkcionisanja inteligentnih

KOM

Zav. II

cik.

2012 7016 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Page 71: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

mreţa

Ostojić, Ţeljko IN usluge fiksne mreţe

bazirane na CTI tehnologiji

KOM 2008 4835

5097

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Padalović,

Nermina

Komparativna analiza BiH i

zemalja EU u iznalaţenju

uzroka i posljedica

saobraćajnih nezgoda u

cestovnom saobraćaju

CS

Zav I

cik.

2011 6101

6122

Prof. Dr. Osman

Lindov

Padalović,

Nermina

Istraţivanje utjecaja

koeficijenta prijanjanja na

aktivnu sigurnost vozila

CS

Zav. II

cik.

2013 7107 Prof. Dr. Suada Dacić

Palalić, Aldin Uloga i znaĉaj performansi

motornog ulja na stanje

ispravnosti motora SUS

CS

Zav. I

cik.

2012 7244

7600

Prof. Dr. Suada Dacić

Palić, Admir Analiza zagaĊujućih materija

motora sa unutrašnjim

sagorijevanjem i tehniĉko

tehnološke mjere za njihovo

smanjenje

CS 2008 4907

7995

Doc. Dr. Suada Dacić

Palić, Nermin Uloga i znaĉaj planskog

odrţavanja koĉionih sistema

ţeljezniĉkih vozila

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5893

Palić, Nermin Modeliranje ponude i

potraţnje u javnom gradskom

prevozu grada Mostara

Zav.

Mag

ŽS

2011 5993

5994

5995

6321

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Pamuk, Elvedin Usluge dodatne vrijednosti

bazirane na mreţnoj

inteligenciji

KOM 2006 4151

5234

5750

Pandţo, Amir Analiza vertikalnog transporta

u poslovnom centru UNITIC

CS 2010 5551 Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Pandţo, Nafija Špedicije u razvoju

multimodalnog transporta

CS 2007 4395

5387

5771

Paradţik, Marijo Familija protokola TCP/IP,

routing u internetu (autonomni

sistemi interior gateway

protocol-rip/OSPF, exterior

gateway protocol-BGP)

KOM 2008 5108

4890

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Page 72: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Parić, Saudin Osnove metodologije revizije

cestovne sigurnosti i

inspekcije cestovne sigurnosti

CS 2009 5049

Parić, Saudin Metodološki pristup analizi i

upravljanju crnim taĉkama na

magistralnim cestama

Federacije Bosne i

Hercegovine

CS

Zav. II

cik.

2010 5795

5797

Prof. Dr. Osman

Lindov

Pašajlić, Davor Razvoj inovativnih

višemedijskoh usluga u

telekomunikacijama

KOM 2010 6031 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Pašić, Alma Tehniĉko-tehnološke i

organizacione karakteristike

ro-ro transporta

CS

Zav. I

cik.

2012 7136

7215

7216

7703

Prof. Dr. Fadila Kiso

Pavlović, Slavko Mogućnosti korišćenja

ţeljeznice u prevozu sirovina i

gotovih proizvoda za potrebe

cementare Kakanj

ŽS 1983 2277

Pavlović, Zdenko Idejno tehnološko rješenje

RTC-a Sarajevo

CS 1996 2373,

655

Pehlivanović,

Alida

IMS u mreţama sljedeće

generacije i PSTN/ISDN

emulacija

KOM 2008 4878

5754

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Pehlivanović,

Alida

MMS usluga u mobilnim

komunikacijama

KOM

Zav. II

cik.

2009 5313

6324

6325

Prof. dr. Himzo

Bajrić

Pehlivanović,

Naida

Optimiranje parametara

WLAN mreţe korištenjem

mreţnog simulatora NS2

KOM 2008 4826

5346

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Pekuša, Mirsad Funkcija i struktura govornih

portala

KOM 2008 4825

5115

Pelto Dedić,

Minela

Promjena uloge poštanskog

regulatora u uslovima

liberaliziranog trţišta

KT

Zav II

cik.

2012 6844 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Pelto, Minela Uloga informacionog sistema

u funkciji sigurnosti JP BH

Pošte Sarajevo

PT

Zav I

cik.

2011 6152

6164

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Perendija, Borko Tehnološki aspekti i analiza CS

Zav I 2011 6465 Prof. Dr. Osman

Page 73: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

sigurnosti transporta opasnih

materija u Bosni i Hercegovini

cik. 6466 Lindov

Petrović, Mensur Bar kod i njegova primjena u

poštanskom saobraćaju

PTS 2004 3486,

4174

Petrović, Ţeljo Neki aspekti izgradnje

pristupnih mreţa za nove

usluge

KOM 2008 4803

5389

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Pezo, Muamer Stanje sigurnosti cestovnog

saobraćaja na podruĉju BPK-a

CS 2005 3686

6597

Prof. Dr. Osman

Lindov

Piknjaĉ-Jaganjac

Elma

Opravdanost uvoĊenja

autobuskih linija u

meĊunarodnom i unutrašnjem

saobraćaju

CS 1998 2385

Planinĉić, Samir Tehnološko-eksploatacione

mjere za efikasnije poslovanje

“Centrotrans Eurolines d.d.”

Sarajevo

CS 2006 3781,

4165

Plasto, Elma Potrebe i mogućnosti razvoja

intermodalnog transporta u

BiH

CS

Zav I

cik.

2011 6110

7608

7849

Doc. Dr. Fadila Kiso

Plasto, Elma Istraţivanje potreba i

mogućnosti prostornog i

funkcionalnog usklaĊivanja i

optimiranja cestovne mreţe na

uţem podruĉju grada Kaknja

CS

Zav. II

cik.

2012 7015

7799

Prof. Dr. Fadila Kiso

Ploĉo, Emir Tehnologija povećanja brzine

prijenosa podataka na radio

dijelu UMTS-a

KOM 2006 4344,

5196

Podbiĉanin,

Ahmedin

Sigurnost kao mjera kvaliteta

telekomunikacijske mreţe

PTS 2004 3462,

4177

Polić, Nina Optiĉki kablovi u

telekomunikacionim mreţama

PTS 2005 3692

5225

8146

Prof. dr. Nediljko

Bilić

Polić, Zerina Principi oblikovanja

sigurnosnih znakova i oznaka

prema standardu ISO 3864-

1:2011

CS

Zav. I

cik.

2012 7281

7601

Prof. Dr. Sabira

Salihović

Poljak, Amira Uloga interneta u povećanju

usluga u poštanskom

PTS 2002 5188

Page 74: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

saobraćaju

Poljĉić, Draţen Karakteristike savremenih

vuĉnih motora pri vuĉi u

eksploatacijama na ţeljeznici

DIPL

ŽS 2012 6509 Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Popović, Sanjin QoS orijentisane paketske

tehnologije (QoS – oriented

Packet Technologies)

KOM 2009 5183

5086

Popović, Sanjin Multimedijalne poslovne

mreţe

KT

Zav.

Mag

2010 5930

6191

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Poraĉanin, Amra Sigurnost prenošenja podataka

i informacija u UMTS sistemu

KOM 2009 5026

5244

5826

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Poraĉanin, Elbis Optimalno koĉenje vozila sa

stanovišta efikasnosti,

stabilnosti i upravljivosti

CS 2004 3484

6507

Doc. Dr. Suada Dacić

Prevljak, Adnan Znaĉaj i primjena vrhunske

senzorske opreme u

poboljšanju uslova

saobraćajnog toka

CS

Zav. I

cik.

2010 5886

7915

Prevljak, Adnan Analiza funkcija oblikovanja

puteva u prostoru

CS

Zav II

cik.

2011 6391

6392

6400

6429

6994

Doc.dr. Fadila Kiso

Prlić, Ivica Arhitektura I primjena WAP

protokola u pokretnim

mreţama

KOM 2005 3836,

4058

5098

Prlić, Stipe Automatizacija i

modernizacija šalterskog

poslovanja u okviru centra

pošta Mostar

PTS 1998 2198

Proho, Osman Tehniĉko-tehnološke

karakteristike i perspektive

razvoja Cargo terminala

Sarajevo

ZS

Zav I

cik.

2011 6263

6318

7620

Doc. Dr. Fadila Kiso

Puljić, Ţelimir Analiza postojećeg stanja u

OOUR “Putniĉki saobraćaj”

RO “Autotrans” Vareš i

prijedlog mjera za poboljšanje

CS 1989 2386

Page 75: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

poslovanja i racionalnije

korištenje transportnih

sredstava

Pupalović, Semir Uticaj kontejnerskog terminala

luke Ploĉe na ţeljezniĉki

koridor Vc

ŽS

Zav I

cik.

2012 6472

6473

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Purišić, Emil Interfejsi mreţnih usluga u

telekomunikacijskom

saobraćaju

PTS 2006 3835

4160

5753

Pušĉul, Sanel Metode i programi odrţavanja

telekomunikacione mreţe

PTS 2004 3478,

3477

Puzić, Nijaz Planiranje potraţnje i ponude

za uslugama prevoza roba u

ţeljeznicama FbiH do 2020

godine

ŽS

Zav. II

cik.

2012 7010

7092

Doc. Dr. Mehanović

Mustafa

Radišić, Radoslav Povezivanje BS GSM-a sa

BSC-ovima, na podruĉju TKC

Široki Brijeg

KOM 2008 4898

5222

5709

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Radonĉić, Dţavid Analiza i organizacija rada

saobraćaja na pruzi Skoplje –

Kiĉevo

ŽS 1998 2280,

2281

Radoš, Miroslav Tehniĉko-ekonomska analiza

uvoĊenja pristupnih mreţa

temeljenih na ADSL

tehnologiji

KOM 2008 4889

5160

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

RaĊo, Hajrudin Primjena marketing

koncepcije u poštanskom

saobraćaju JP PTT saobraćaja

BiH

PTS 1998 2206

Raiĉ, Kristina Tehnološka dostignuća

eksterne i interne sigurnosti u

centru HP Mostar

PT

Zav I

cik.

2011 6275

8109

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Raiĉ, Ţeljko Jedan pristup rješavanja

problema povećane

penetracije DSL korisnika

KOM 2008 4834

5375

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Rajkić, Dţevdet Analiza tehniĉke ispravnosti

vozila sa aspekta sigurnosti

saobraćaja

CS 2006 4077

5748

Ramezić, Sanin Informaciono-komunikaciona PTS 2005 3598 Prof. dr. Samira

Page 76: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

mreţa Univerziteta u Sarajevu 7998 Ĉaušević

Ramić, Alen Tehnike I tehnologije zaštite

podataka u prenosu I pristupu

PTS 2005 3608

5507

Ramić, Armin Analiza sigurnosti kretanja

motociklom u saobraćaju

CS 2007 4404

8154

Prof. dr. Osman

Lindov

Ramljak, Ivana Uĉestalost prometnih nezgoda

na podruĉju grada Mostara

CS

Zav I

cik.

2011 6234

6376

7623

Prof. Dr. Osman

Lindov

Ramusović,

Bilgena

Model prerade poštanskih

pošiljaka u automatizovanim

procesima rada

PTS 2003 2328

Rašĉić, Arslan Tehnologija i sistemi za

pruţanje lokacijski baziranih

usluga

PTS 2003 2609

5253

Rejhan, Sulejman Nova generacija IPTV usluga KOM

Zav. I

cik.

2010 5691

5692

5693

5864

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Rezaković,

Merima

Znaĉaj i mogućnosti primjene

biogoriva u cestovnom

prometu

CS

Zav. I

cik.

2012 7127

7360

Prof. Dr. Suada Dacić

Rezaković, Selma Uticaj eksploatacionih i

konstruktivnih faktora na

potrošnju goriva

CS

Zav. I

cik.

2010 5875

5733

Doc. Dr. Suada Dacić

Ribić, Merima Uloga optike u

telekomunikacijama

KOM

Zav I

cik.

2011 6096

6295

7699

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Ribić, Merima Upravljanje odnosima sa

korisnicima i multimedijalni

marketing

KT

Zav. II

cik.

2012 6856

6857

6923

7084

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

RiĊić, Emir Uticaj saobraćaja na

zagaĊivanje ţivotne okoline

općine Travnik

I ciklus

CS 2011 6478

7912

Prof. Dr. Osman

Lindov

RiĊić, Ţeljko Stanje I perspektive

ţeljezniĉke elektriĉne vuĉe u

Bosni I Hercegovini

ŽS 2006 3771

Rizvan, Ervin Sigurnost saobraćaja sa

osvrtom na cestovne pravce

CS 2006 3766

5747

Page 77: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Zeniĉko-Dobojskog Kantona

Rizvić, Dajana Analiza osnovnih

karakteristika saobraćajnog

toka u cestovnom saobraćaju

CS

Zav I

cik.

2011 6132

6142

7590

Doc. Dr. Fadila Kiso

Rovĉanin, Elma CRM u funkciji povećanja

prihoda Telecom operatora

PTS 2007 4407

Roţajac, Adis Tehniĉko-eksploatacione

karakteristike cesta kao faktor

propusne sposobnosti i nivoa

saobraćajne usluge

CS 2009 5048

6363

5350

Roţajac, Adis Optimalno koĉenje kao faktor

stabilnosti i upravljivosti

vozila

CS

Zav.

Mag

2010 5929

7383

Doc. Dr. Suada Dacić

Ruhotina, Damir Modernizacija u procesu

odrţavanja ţeljezniĉkih

vuĉnih vozila

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5743

Ruhotina, Damir Analiza sigurnosti

ţeljezniĉkog saobraćaja u

FbiH sa aspekta troškova

nastalih usljed vanrednih

dogaĊaja

ŽS

Zav. II

cik.

2011 6705

6706

6707

Prof. Dr. Osman

Lindov

Rujanac, Adis Kapacitivna analiza na dionici

magistralnog puta Travnik-

Donji Vakuf

CS 2006 3774,

4169

Rušĉukić, Edis Plovna sredstva kao faktor

razvoja sistema intermodalnog

transporta

CS

Zav I

cik.

2011 6108

7612

Doc. Dr. Fadila Kiso

Rušĉukić, Edis Optimlni višefazni model

osposobljavanja vozaĉa

motornih vozila sa primjenom

u BiH

CS

Zav. II

cik.

2012 7011 Prof. Dr. Suada Dacić

Rušĉuklić, Zlatan Alternativna vozila sa

pogonom na biogoriva u

razvoju JGP-a općine Tuzla

CS

Zav. I

cik.

2010 5861

6288

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Sadiković, Đenan Savremeni pristup

metodologiji vrednovanja

projekata ţeljezniĉke

infrastrukture sa osvrtom na

mogućnosti njene primjene na

ŽS 2009 5037

5306

6366

Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Page 78: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

projektu pruge Ĉapljina –

Nikšić

Sagdati, Dalida Carinski propisi i procedure

EU u funkciji optimizacije

vanjskotrgovinskog prometa

CS

Zav I

cik.

2011 6256

6257

Prof. Dr. Alija

Behmen

Sakić, Boris Znaĉaj ispitivanja pasivnih

elemenata sigurnosti cestovnih

vozila prema evropskim

standarsdima

CS

Zav. I

cik.

2010 5642

Sakić, Boris Primjena LoW-cost mjera za

rješavanje mjesta narušene

cestovne saobraćajne

sigurnosti

KT

Zav. II

cik.

2011 6056

6057

6058

7076

Prof. Dr. Osman

Lindov

Sakić, Emir Analitiĉki prilaz kablovskim

medijima prijenosa

PTS 2006 4089

Salamadija,

Veselin

Tehniĉko-tehnološke i

organizacione specifiĉnosti

itinerera prevoza u preduzeću

“Autoboka” Kotor i prijedlog

mjera za poboljšanje

poslovanja

CS 1991 2356

Salibašić, Sabira Špediter u funkciji

meĊunarodnog ţeljezniĉkog

operatera

ŽS 2007 4400

5712

4405

6649

Prof. Dr. Alija

Behmen

Salihagić, Senad OdreĊivanje tehniĉkih

karakteristika lokomotive za

rad na industrijskoj pruzi

Vrtlište-Separacija

ŽS 2009 5379

7967

Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Salihović, Mujo Uloga i znaĉaj centra za

upravljanje na sigurnost

saobraćaja u gradskim

sredinama

CS 2007 4477

7924

Prof. Dr. Osman

Lindov

Salkanović, SiraĊ Neki aplikacijski aspekti

upotrebe AD HOC i

senzorskih mreţa

KT

Zav I

cik.

2012 6477

7122

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Salkić, Miralem Neuronske mreţe I primjena

algoritama u optimizaciji

planiranja mreţa

KOM 2006 4084

5391

4153

Page 79: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Salkić, Zuhdija Organizacija i funkcionisanje

ugovornih pošta u centru pošta

Tuzla

PTS 2006 4345

4848

6654

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Salman, Lejla Kljuĉni protokoli u realizaciji

multimedijalnih usluga

KOM 2009 5168

4968

5325

Sandţaktarević,

Vesna

2008 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Santraĉ, Radmila Analiza bezbjednosti

saobraćaja u DP ”Unatrans”

Bihać i prijedlog mjera za

poboljšanje

CS 1991 2296,

573

Saraĉ, Adis Organizacija portala GPRS

sistema

PTS 2004 3451,

5219

Saraĉ, Tarik Softverska podrška

špediterskom poslovanju

CS 2007 4482 Prof. Dr. Alija

Behmen

Saraĉević, Nejra Razvoj konkurentnosti TK

operatera primjenom eTOM

mape

KOM 2007 4476

7961

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Sarajĉić, Sanela Teţine i uravnoteţenje

zrakoplova

ZS 2010 5589 Doc. Dr. Boran

Pikula

Sarajlić, Mirzet Komparativna analiza

brzinskih i ekoloških

karakteristika usisnih i

nadpunjenih TDI motora

CS

Zav. I

cik.

2012 7128

7361

Prof. Dr. Suada Dacić

Sarić, Šefik Analiza kvaliteta poštanskog

saobraćaja i mjere za

poboljšanje

PTS 2000 2581

Sarvan, Emir SIP protokol za konferencijske

pozive

KT

Zav. I

cik.

2012 7157

7903

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Sefer, Alisa Upotreba GPS sistema u

vazduhoplovstvu (FMS,

GNSS)

ZS

Zav I

cik.

2011 6145

7610

7726

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Sefer, Alisa Strateško pozicioniranje

Bosne i Hercegovine u

sistemu upravljanja zraĉnim

prometom Srednje Evrope

ZS

Zav. II

cik.

2012 7100

7392

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Sefer, Elma Tendencija razvoja i

funkcionisanja TIR sistema u

CS

Zav I

cik.

2011 6258

6259

Prof. Dr. Alija

Behmen

Page 80: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

carinskom postupku

Sefer, Elvedin Analiza podataka o radu

motora prikupljenih preko

OBD Suĉelja

CS

Zav I

cik.

2011 6475

7123

Doc. Dr. Suada Dacić

Seferović, Ismir Širokopojasne usluge u

beţiĉnim komunikacijama

PTS 2007 4478

5385

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Sejfić, Fikreta Automatizacija i mehanizacija

prerade poštanskih pošiljaka

PTS 2001 2221

5194

Sejmenović, Zijad Organizacija telefonske mreţe

ZE-DO Kantona

PTS 2000 2232

Selimbegović,

Edin

Konstrukcione karakteristike,

eksploatacija i odrţavanje

ţiĉara za prijevoz skijaša

CS

Zav I

cik.

2011 6237

7876

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Selimi, Asmir ITS u organizaciji praćenja

transporta i transportnih

organizacija sredstava

CS 2009 4964

6607

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Selimović, Adisa Arhitektura GSM mreţe i

uticaj GSM sistema na

zdravlje ljudi

KT

Zav. I

cik.

2012 7154

7238

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Selimović, Armin Tehnološki razvoj usluga u

mobilnim komunikacijama

KOM 2008 4906

5710

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Selimović, Dino Integrisani servisi u

simulacijskom okruţenju

KT

Zav. I

cik.

2010 5645

6285

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Selimović, Rizo Analiza bezbjednosti aspekata

u drumskom saobraćaju na

podruĉju opštine Srebrenica i

prijedlog mjera za poboljšanje

za period 1987-1991 godina

CS 1992 2306

Selman, Edin Mjesto i uloga vještaĉenja

oštećenja putniĉkog

automobila u pogledu

sigurnosti cestovnog vozila

CS

Zav. I

cik.

2012 7139

7891

Prof. Dr. Osman

Lindov

Semić, Ibro Optiĉka vlakna kao medij

prenosa

PTS 2004 3587

5226

Sijamija, Sanjin Tehnologija i primjena

sistema Bluetooth

PTS 2004 3582

4118

5149

Sijerĉić, Sanida IMS koncept i usluge u

mobilnim komunikacijama

KT

Zav. I

cik.

2010 5613

6249

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Page 81: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

5647

Sijerĉić, Sanida Mmtel rješenje kao nova faza

u razvoju IMS-a

KOM

Zav II

cik.

2011 6188

6189

6190

6326

6806

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Silajdţija, Sanel Uporedna analiza klasiĉnih

tehnologija robnog transporta i

sistema multimodalnog

transporta

KOM 2008 4883

Silajdţija, Sanel Identificiranje I ocjena

transportnih okolinskih uticaja

u funkciji kvaliteta transporta

CS

Zav. II

cik.

2010 5521 Doc. Dr. Sabira

Salihović

Silnović, Mirela Mobilna televizija KT

Zav I

cik.

2011 6166

6642

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Silnović, Mirela Razvoj televizije bazirane na

internet protokolu

KT

Zav II

cik.

2012 6846

6847

6848

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Simić, Borjan Tehnike detekcije i odbrane od

zlonamjernih programa

KT

Zav. I

cik.

2010 6040

6041

6036

Doc. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Sinanović, Adil Dizajn i optimizacija

poštanske mreţe

PT 2009 5052

5705

7973

Prof. dr. Enes

Arnautović

Sinanović, Safet Tehniĉko-tehnološko rješenje

poštanskog šaltera za prijem

paketa I korespodencije

PTS 2005 3696

4060

Sinanović, Safet Potreba razvoja integriranog

komunikacijskog sistema

javnog preduzeća ŢFBiH

KOM

(EKV)

Zav. II

cik.

2012 7058

7074

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Sinanović, Zijad Razvoj gradsko-prigradskog

prijevoza putnika na podruĉju

općine Zavidovići do 2005.

Godine

CS 1999 2340,

2389

Sivro, Melisa Analiza kvaliteta usluge

javnog gradskog prevoza sa

aspekta osoba umanjenih

sposobnosti

CS 2009 4962

5372

Skeledţija, Alma Pravna infrastruktura u KOM 2005 3685,

Page 82: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

informacionom društvu Bosne

I Hercegovine

4166

Skenderagić,

Almir

Prilog izuĉavanju finansiranja

cestovne infrastrukture putem

cestarine

CS 2008 5384

5684

Prof. Dr. Alija

Behmen

Skenderović,

Ermina

Sistemi zaštite novih

poštanskih usluga

PT

Zav. I

cik.

2012 6733

6734

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Skoko, Dejan Analiza preventivnih mjera u

zaštiti vozaĉa i putnika pri

eksploataciji putniĉkih

automobila

CS 2001 2401

Đanan, Sladija Znaĉaj uvoĊenja Triple Play

usluga za operatora

KT

Zav. I

cik.

2012 6824

7221

7222

7704

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Sloboda,

Moamer

Uloga Data Mining-a u okviru

koncepta poslovne

inteligencije

KT

Zav. I

cik.

2012 7232

7279

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Smailhodţić,

Vedad

Uporedna analiza stepena

sigurnosti magistralnih u

odnosu na druge ceste na

podruĉju FbiH

CS 2009 4963

Smajić, Dţenan Strukturiranje baza podataka i

njihova primjena u

telekomunikacijskom

saobraćaju

PTS 2004 3485

4059

Smajić, Muhamed Ethernet preko SDH (Sinhrone

Digitalne Hijerarhije)

PTS 2008 4791

5242

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Smajlagić, Admir Analiza strosti motornih

vozila u funkciji aktivnih i

pasivnih sigurnosnih sistema

CS 2011 6014,

6015

6342

Prof. Dr. Osman

Lindov

Smajlović, Anes Principi i metode

kategorizacije putne mreţe sa

osvrtom na stanje u BiH

CS 2009 5033

5345

Doc. Dr. Fadila Kiso

Smajlović,

Muamer

Analiza strukture cijene

usluge javnog gradskog

prijevoza

CS 2007 4418

5310

Smaka, Medina Sigurnost vertikalnog prevoza

putnika u hidrauliĉnim

CS

Zav. I

cik.

2010 5803

5742

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Page 83: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

liftovima

Smaka, Medina Uloga i znaĉaj saobraćajnih i

putnih uslova u analizi

kapaciteta i nivoa usluge

CS

Zav. II

cik.

2012 6741

6742

6743

7003

7299

Doc. Dr. Fadila Kiso

Sofić, Amra Specifiĉnosti Siemens-ovih

rješenja mreţe nove generacije

PTS 2006 4078

5227

Softić, Mirnesa All – IP mreţe KOM 2007 4486

5823

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Sojkić, Emir Karakteristiĉni defekti na

toĉkovima osovinskih

sklopova

ŽS

Zav. I

cik.

2012 6821 Prof. Dr. Salihović

Sabira

Sojkić, Nijaz Elektronsko poslovanje I

sigurnost poštanskog prometa

PTS 2006 4079

Sokolija, Faruk Planiranje mreţa kod

alternativnih i dominantnih

telekom operatera

KOM 2009 5029

5392

5241

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Solak, Sabahudin IP Multimedijski Podsistem PTS 2007 4402

Spahić, Aida Aspekt primjene WIMAX

tehnologije u urbanim

sredinama

KOM 2009 4990

Spahić, Alena DiffServ model osiguranja

kvaliteta usluga.

KT

Zav I

cik.

2011 6200 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Spahić, Besim Uticaj glavne gradske

magistrale na okoliš na

podruĉju općine Zenica

CS

Zav. I

cik.

2010 5832

5883

7909

Prof. Dr. Osman

Lindov

Spahić, Dţenana Mobilni ured KT

Zav I

cik.

2011 6165

7604

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Spahić, Dţenana Koraci u evoluciji korisniĉkog

komunikacijskog terminala

KOM

Zav. II

cik.

2012 6999 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Spahić, Ekrem Analiza bezbjednosti

saobraćaja na podruĉju općine

Tešanj sa prijedlogom mjera

za poboljšanje

CS 1999 2300

Spahić, Lamija Cestovni saobraćaj kao

logistika špediterskog

poslovanja

CS 2007 4416

5713

Page 84: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Spahić, Nurko Planiranje savremenog

komunikacijskog sistema za

upravljanje evropskom

ţeljezniĉkom mreţom –

ERTMS

ŽS 2009 5034

5245

5745

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Spahić, Samir Fiber to the Home KT

Zav. I

cik.

2010 5880

6290

Doc. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Spahić, Samir Realizacija Triple play usluga

putem FTTH tehnologije

KOM

Zav. II

cik.

2012 6797

6798

6799

6800

7805

Prof. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Spahić, Senad Elektroniĉko-informatiĉka

rješenja za novĉane usluge

preko pošte

PT 2009 4929

5377

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Spaho, Admir Izrada poslovnog plana

preduzeća javnog gradskog

prevoza putnika

CS 2010 5583

5670

8010

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Spaho, Mirza Primjena sistema u

upravljanju sigurnošću

informacija

KOM 2008 5112

7930

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Spahović, Kenan Analiza bezbjednosti putnih

prelaza u federaciji BiH

ŽS 2007 4397

5757

Srna, Selma Novi tehnološko-informatiĉki

koncept poštanskih operatora

PS 2007 4389

4392

Starĉević, Dţenan Definisanje izmjeritelja

relevantnih za upravljanje

masovnim prevozom putnika

CS 2010 5420 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Stefanović, Dţana CALL Center u portalu

Telecom operatera

PTS 2003 2647

Stjepanović,

Nadţida

Modeliranje strukture

poštanske mreţe uz

optimizaciju transporta

PTS 1998 1346,

1347,

1348

Stoĉanin, Elmir Tehnologija beţiĉnog pristupa

Internetu

PTS 2003 3327

5495

Stojiĉić, Mario MPLS Tehnologija sa osvrtom

na HT Mostar

KOM 2008 4893

5127

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Strik, Jasminka Definisanje i analiza reda

voţnje za tramvajsku liniju na

CS 1997 361

Page 85: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

podruĉju grada Sarajeva

Strojil Senad Organizacija manevarskog

rada na podruĉju operativne

sluţbe Sarajevo

ŽS 1996 546,

548,

2248,

547

Sućeska Dzenan Upravljanje ljudskim

resursima u postanskom

sustavu

PT 2009 4920

5711

Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Sulejmanović,

Edita

Analiza ICAO standarda u

funkciji smanjenja zagaĊenja

bukom

ZS 2009 5248

6603

7030

Prof. Dr. Osman

Lindov

Sulejmanović,

Edita

Analiza ICAO i BH standarda

u funkciji uticaja buke u

civilnom zrakoplovstvu sa

posebnim osvrtom na

MeĊunarodni aerodrom

Sarajevo

ZS

Zav. II

cik.

2012 7109 Prof. Dr. Osman

Lindov

Suljević, Muamer Savremeni pristup modeliranja

i dimenzionisanja kruţnih

raskrsnica

CS 2004 3482

6508

Doc. Dr. Fadila Kiso

Suljević,

Sabahudin

Mehanizmi sigurnosti u

beţiĉnim WLAN mreţama

KOM 2008 4896

6368

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Suljević, Samir Organizacija manevarskog

rada u ţeljezniĉkoj stanici

Rajlovac

ŽS 1998 2253,

2247

Suljić, Kadrija Analiza prevoza putnika i

prijedlog mjera za poboljšanje

prevoza na podruĉju općine

Ilijaš

CS 1998 1349,

1350,

2374

Suljović, Haris Primjena GSM tehnologije u

ţeljezniĉkom saobraćaju

KT

Zav. I

cik.

2012 7168

7177

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Suljović, Nedţad Tehnološko organizacijski

model prerade korespodencije

PS 2008 4911 Doc. Dr. Enes

Arnautović

Suša, Dţenan Analiza regulisanja

specifiĉnog segmenta u

meĊunarodnom poštanskom

saobraćaju

PTS 2008 7039

7936

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Šabanović,

Jasmina

Mobilni marketing u

prometnim sistemima

KOM 2005 3695

6592

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Page 86: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Šabanović,

Samira

Faktori sigurnosti cestovnog

saobraćaja u USK-u prema

policijskim izvještajima

CS

Zav. I

cik.

2012 7135

7282

Prof. Dr. Osman

Lindov

Šabaredţović,

Mersad

Stepen sigurnosti u saobraćaju

na podruĉju Kantona Sarajevo

CS 2005 3604

Šabić, Admir Usluţni potencijal HSPA

tehnologije

KOM 2009 5079

5182

Šabić, Admir Korisniĉki aspekti triple play

usluge

KT

Zav. II

cik.

2012 7054 Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Šabić, Muharem Operacije u hitnim

sluĉajevima i utjecaj na

sigurnost putnika

ZS

Zav I

cik.

2011 6139

Šabotić, Amela Raĉunarske mreţe i IT

trendovi u poštanskim

organizacijama

PT 2012 7035

7036

7771

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Šabović Haris Analiza upravljanja

raskrsnicom sa aspekta

sigurnosti saobraćaja-

CT 2009 4916

5353

Prof. Dr. Osman

Lindov

Šahić, Adnan VSAT sistemi i njihova

namjena

KOM 2008 4907

5365

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Šahić, Adnan Kapaciteti telekomunikacijske

mreţe i optimizacija vremena

proširenja

KOM

Zav. II

cik

2011 6738

6739

6740

Doc. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Šahinagić, Faruk Tehnološko organizacijski

model prenosa pošiljaka

integratora I agenata

PTS 2005 3786

6359

Šahinović, Aziz Doprema uglja u

tremoelektranu „Kakanj“ i

otprema pepela i šljake

transporterima sa gumenom

trakom

CS

Zav I

cik.

2011 6248

6381

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Šahinpašić,

Vahidin

Analiza transportnih troškova

s posebnim osvrtom na

preduzeće „Sarajevska pivara“

CS 2010 5557

5751

Prof. Dr. Osman

Lindov

Šahman, Jasmin Tehnologija IP i MPLS

virtualnih privatnih mreţa

KOM 2005 4115

3591

5154

Šahman, Zinajda Ekološki aspekti u TK

prometu

KOM 2009 5413

5494

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Page 87: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

6495

Šakambet, Edin Monitoring cestovnih

saobraćajnih tokova

CS 2009 5043

5301

6513

Doc. Dr. Fadila Kiso

Šakić, Mahira Klasifikacija, struktura i

podrušje primjene serije

standarda ISO 7816

PT 2010 5671

6350

Šakić, Mario Utjecaj funkcionalnosti

inteligentne prometnice na

kretanje vozila u ITS

okruţenju

CS

Zav. I

cik.

2012 7134 Doc. Dr. Drago

Ezgeta

Šarić, Elfrida Novi trendovi u špediterskom

poslovanju – logistiĉka

špedicija

CS 2009 5050

Šarić, Elfrida Jedinstveni tarifni sistem kao

faktor optimizacije JGP

CS

Zav.

Mag

2010 5927 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Šatrović, Samir MeĊusobno djelovanje mreţa

GSM i DECT

PTS 2004 3580,

4175

5118

Šehić, Adis Identifikacija opasnih mjesta

na cestama općine Ilijaš sa

prijedlogom mjera sanacije

CS 2002 2394,

2400

Šehović, Mersad Savremene metode sigurnosti

u tehnološkom procesu

prerade poštanskih pošiljaka u

JP BH Pošta

PS 2010 5517

5674

6491

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Šehović, Mirzeta Analiza svjetske potrošnje

goriva u zrakoplovstvu i udio

potrošnje u transportnom

sektoru

ZS 2009 5250

6602

Prof. Dr. Osman

Lindov

Šehović, Salko Izbor sistema naplate u JGPP

sa primjenom u Kantonu

Sarajevo

CS 2010 5654

5655

Doc. Dr. Mehanović

Mustafa

Šehović, Vedran Primjena GS 1 standarda u

identifikaciji i praćenju

poštanskih pošiljki

PT 2009 4960

Šeljpić, Mersiha Razvoj informacionih sistema

za poslovanje transportnog

preduzeća

KT

Zav. I

cik

2012 7148

7180

7858

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Page 88: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Šeper, Minela IntServ model osiguranja

kvaliteta usluga

KT

Zav I

cik.

2011 6162

6643

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Šeper, Minela IMS bazirani na IPTV sistem KT

Zav. II

cik.

2012 6854

6855

6911

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Šerak, Adnan Osnovni aspekti razvoja i

primjene sistema

intermodalnog transporta

„vozilo-vozilo“

ŽS 2010 5657

5689

7992

Doc. Dr. Fadila Kiso

Šeremet, Bruno Specifiĉnosti uspostavljanja i

eksploatacije WIMAX

tehnologije

KOM 2008 4841,

4842

5243

5676

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Šibonjić, Aida Tehnologije regeneracije

toĉkova teretnih kola u cilju

oĉuvanja njihove radne

sposobnosti

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5871

Šibonjić, Aida Modeli za utvrĊivanje

tehniĉke moći ţeljezniĉkih

pruga

ŽS

Zav. II

cik.

2011 6335

6404

6405

6398

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Šido, Haris Analiza bezbjednosti

cestovnog saobraćaja na

podruĉju SBK – a sa mjerama

poboljšanja

CS

Zav I

cik.

2011 6117

6143

Prof. Dr. Osman

Lindov

Šikalo, Edin IP rješenja za video nadzor KOM 2008 4891

5159

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Šikalo, Hajro Internet u funkciji marketinga

i njegova uloga u prodaji

saobraćajnih usluga

PTS 2001 2201

Šiljdedić, Enes Marketing funkcija u

autotransportnom preduzeću

”SANA” Kljuĉ – stanje,

organizacija i razvoj

CS 2001 2370,

2355,

2371

Šimunović, Dejan Telekomunikacijska

tehnologija VDSL

KOM 2006 4065

Šimunović,

Renata

Specifiĉne usluge u

poštanskom saobraćaju

PS 2007 4388

Šišić, Almedina Evolucija javnih i mobilnih KT

Zav. I 2012 7251 Prof. Dr. Samir

Page 89: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

servisa cik. 7363 Ĉaušević

Šišić, Sejid Zaštita kablova pristupnih TK

mreţa od uticaja

elektroenergetskih vodova

KOM 2008 4886

5223

5374

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Škrijelj, Elvedin Uticaj rada EAS kola na

troškove eksploatacije ŢFBiH

ŽS

Zav I

cik.

2011 6150

6168

Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Škulj, Samir Oblikovanje i kapacitet

ktruţnih raskrsnica

CS 2009 5074 Doc. Dr. Fadila, Kiso

Šoljanin,

Fahrudin

Bezbjednost saobraćaja u

planiranju i projektovanju

puteva

CS

Zav I

cik.

2011 6243

6316

6260

7621

Prof. Dr. Osman

Lindov

Šoljić, Alija Utjecaj koridora Vc na razvoj

saobraćajnica Hercegovaĉko-

Nertvanskog kantona

CS 2007 4487

6658

7925

Doc. Dr. Fadila Kiso

Šošević, Lejla LBS – Lokacijski Bazirane

Usluge

KOM 2007 4409

5400

Šuman, Adnan 2008 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Šunj, Nermin Upotreba naprednih metoda za

upravljanje voznim parkom u

cestovnom saobraćaju

CS 2009 5072

5326

Šunj, Nermin Projektovanje semaforisane

raskrsnice sa detekcionim

elementima

CS

Zav. II

cik.

2011 6050

6051

6052

7390

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Šurković, Salko Tehnološka primjena raĉunara

u šalterskom poslovanju pošta

PTS 1999 2225,

2226

5174

Šuta, Jasmin Mjere sigurnosti pri prijevozu

radnika liftovima u firmi

Energoinvest

CS

Zav I

cik.

2011 6131

6170

7613

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Šuta, Jasmin Aspekti uticaja postupka

provoĊenja homologacije

vozila na okolinu sa posebnim

osvrtom na izduvni sistem

CS

Zav. II

cik.

2012 7019 Doc. Dr. Mehanović

Mustafa

Šuvalija, Emina Oblak raĉunarstva i

menadţment sigurnosti oblaka

KOM

Zav. I

cik.

2012 7118

7283

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Talić, Mersad Privatnost i sigurnost internet KT

Zav I 2011 6281 Doc. Dr. Feriz

Page 90: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

korisnika cik. 6307

6384

Gabela

Talović, Damir Sigurnost odvijanja cestovnog

saobraćaja u zimskim

uslovima

CS

Zav. I

cik.

2012 7239 Prof. Dr. Osman

Lindov

Talović, Rusmir Tehnologija SMS usluge u

fiksnoj mreţi

PTS 2005 3597,

4172

5503

Tanjo, Amer Nove tehnologije u pristupnim

telekomunikacionim mreţama

PTS 2003 2667

Taslidţan, Amela Tehniĉko-tehnološke mjere u

promociji uticaja transporta na

okoliš

CS 2010 5656

5720

6353

Tatar, Edin Utovar i prijevoz blokova

gabra na kamenolomu

Jablanica u cilju vršenja

industrijske prerade

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7117 Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Tatar, Edin Utovar i prijevoz blokova

gabra na kamenolomu

Jablanica u cilju vršenja

industrijske prerade

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7158

7178

Prof. Dr. Ahmić

Abdulah

Tatar, Nejra Osnovni znaĉaj i izvedbe

transmisije motornih vozila

CS

Zav. I

cik.

2010 5636

5735

Doc. Dr. Suada Dacić

Tatar, Nejra Upravljanje ljudskim

resursima u logistiĉkim

procesima na trţištu Bosne i

Hercegovine

CS

Zav II

cik.

2011 6394

6408

6409

6410

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Tatarević, Adnan Analiza ţeljezniĉko-cestovnih

prijelaza na podruĉju

Federacije Bosne i

Hercegovine u funkciji

sigurnosnih parametara EU

CS 2010 5594 Prof. Dr. Osman

Lindov

Tatarević, Selma Širokopojasne satelitske

komunikacije

KOM 2009 5061

5251

Tatarević, Selma Upravljanje ukupnim

kvalitetom kao sistemska

perspektiva telekom

kompanija

KOM

Zav. II

cik.

2010 5818 Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Telalović, Denis Uticaj saobraćaja na okoliš u CS

Zav. I 2010 5884 Prof. Dr. Osman

Page 91: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

opštini Novi Grad cik. 6286 Lindov

Telalović, Denis Case-study o prednostima

direktive o regulisanju

autootpada (ELV direktiva)

CS

Zav. II

cik.

2012 7021

7078

Prof. Dr. Osman

Lindov

Teletović, Arnes Planiranje MAN mreţa KT

Zav. I

cik.

2010 5844

5903

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Teletović, Sanel Analiza višekriterijskog

modeliranja i vremenskih

serija u istraţivanju podataka

saobraćajnih nesreća

CS

Zav I

cik.

2011 6239

6244

7702

Prof. Dr. Osman

Lindov

Teskeredţić, Sead Idejno tehnološko rješenje

kontejnerskog terminala u

okviru RTC-a Sarajevo

CS 1997 2361,

654

Timarac,

Slobodan

Saobraćajni projekat

osiguranja ţeljezniĉke stanice

Prijedor

ŽS 1990 2289

Tinjak, Dţemal Robno-transportni centri sa

osvrtom na stanje i potrebe

RTC Sarajevo

CS 2009 5068

Todorović,

MlaĊen

Organizacija odrţavanja javne

ĉistoće na podruĉju zone 26

opštine Novi Grad

CS 1991 359

Tomiĉić, Marijo Tehniĉko-eksploatacione

karakteristike savremenih

koĉionih ureĊaja pri vuĉi

putniĉkih vozova

ŽS 2011 6086 Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Topić, Muhamed Analiza sigurnosnih sistema

kod teretnih vozila u funkciji

zaštite od polijetanja

CS 2011 6017

6018

6343

Prof. Dr. Osman

Lindov

Toskić, Sibela Razvoj novih poštanskih

usluga integracijom

telekomunikacijskih

tehnologija

PTS 2004 3330

Trgo, Alma Mehanizmi zaštite u

sistemima pokretnih

programskih agenata

KOM 2007 4480

5777

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Trgovĉević,

Bojana

Telekomunikacijski sistemi na

ţeljeznicama Federacije BiH

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5857

6300

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Trtić, Mirsad Integracija novĉanog PTS 2002 2326,

Page 92: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

poslovanja u poštansku mreţu

JP BH Pošta na bazi

informatizacije sistema

2327

5179

Trubljanin, Samir Saobraćajna politika u funkciji

razvoja saobraćajnog sistema

u Bosni i Hercegovini –

modeli telekom trţišta

KOM 2008 4792

5294

Prof. Dr. Šefkija

Ĉekić

Trumić, Edin Korektivne metode

poboljšanja sigurnosti

cestovnog saobraćaja

CS

Zav. I

cik.

2010 5630

Trumić, Edin Metodološke osnove uticaja

cestovne infrastrukture na

nastanak saobraćajnih nezgoda

sa posebnim osvrtom na

podruĉje Tuzlanskog kantona

CS

Zav. II

cik.

2012 7057

7381

Prof. Dr. Osman

Lindov

Tucak, Dţemo Automatizacija i

modernizacija šalterskog

poslovanja u okviru pošte

PTS 1998 2472,

2582

Tucaković, Lejla Identifikacija i podjela usluga

izmeĊu poštanskog i

telekomunikacijskog

saobraćaja

PTS 2004 5178

7972

Prof. dr. Enes

Arnautović

Tucaković, Sanjin Upotreba adaptivnih

algoritama u ITS-u za nadzor i

upravljanje saobraćajem

KOM 2008 4799

7979

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Tufek, Arnes Optimizacija baznih stanica KOM

Zav. I

cik.

2010 5807

5897

7344

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Tunović, Adi Implementacija inteligentnih

skladišta u prometnoj logistici

KOM 2012 6771

6772

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Tunović, Fehma Osnove i aktivnosti nadzora

nad izgradnjom pristupnih

mreţa

KOM 2009 5090

5296

5776

5152

Tupković, Sead Transport rude iz dubinskih

dijelova rudnika Olovo

primjenom modifikovanih

konvejere

ŽS 1995 360,

651

Turanović, Admir Svjetlosna signalizacija na CS

Zav I 2011 6106 Prof. Dr. Osman

Page 93: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

vozilima i cestama kao faktor

sigurnosti

cik. 6169 Lindov

Turanović, Admir Utjecaj aerodinamiĉkih

karakteristika cestovnog

vozila na sigurnost kretanja u

cestovnom saobraćaju

CS

Zav. II

cik.

2012 7020

7382

Prof. Dr. Suada Dacić

Turĉinović, Emir Diferencirani servis u

simulacijskom okruţenju

KT

Zav. I

cik.

2010 5869

5904

Prof. Dr. Mesud

Hadţialić

Turić, Selmir Metodologija izraĉunavanja

varijabilnih troškova u

funkciji statiĉkih elemenata

linije javnog gradskog

saobraćaja

CS 2008 4899 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Turkić, Damir Tehnološki procesi

pretovarnih operacija u Luci

Ploĉe

ŽS 2006 4085

4156

Tuzlak, Adnan Model modernizacije voznog

parka u preduzećima JGPP-a

CS 2008 5383 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Tuzlak, Mirsad Evolucija mobilnih mreţa

GSM/ GPRS/ EDGE/

WCDMA

KOM 2008 4832 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Tuzović, Adis Savremeni sistemi na

automobilu u funkciji zaštite

pješaka

CS

Zav I

cik.

2011 6177 Prof. Dr. Osman

Lindov

Tuzović, Nihad Aspekti poboljšanja tarifnog

sistema JPPP u Kantonu

Sarajevo

CS 2007 4396

Udovĉić, Merima Geografski informacioni

sistem u ITS-u

CS 2009 5067

5132

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Uzunović,

Nermin

Tehnologije beţiĉnih

personalnih mreţa

(WIRELESS Personal area

Network – WPAN)

KOM 2008 4836 Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Vehabović, Alija Kapacitet I nivo usluge na

dionici autoputa Jošanica –

Podlugovi

CS 2005 3602

Vejo, Naida Informacioni sistemi kao

podrška upravljanju odnosa sa

klijentima

KOM 2009 5421

5428

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Page 94: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Velić, Lejla Tehnologije pristupa internetu KOM 2009 5051

5093

5252

Velić, Lejla Definisani algoritmi i QoS u

HSDPA

KOM

Zav. II

cik.

2010 5793

5938

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Vidović, Bojan PCI DSS Sigurnosni standardi

za kartiĉno poslovanje

KOM

2011 6136

6347

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Viljušić, Josip Idejni projekat proširenja

telekomunikacijske mreţe

Krepšić za naseljeno mjesto

Gorice

KOM 2008 4815

5117

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Višća, Emir Širokopojasne usluge u

mobilnim mreţama – pristup

putem WLAN-A

KOM 2006 4159

Višća, Namir Operacije u hitnim

sluĉajevima i utjecaj na

sigurnost putnika

ZS

Zav I

cik.

2011 6270 Doc. Dr. Muharem

Šabić

Višća, Nedţad Modeli i metodologija

izraĉunavanja buke od

cestovnog saobraćaja

CS 2010 5556

7940

Prof. Dr. Osman

Lindov

Viteškić, Ensar Savremena metodologija

vrjednovanja sa primjenom na

projektu poboljšanja pruge

Bosanski šamac-Sarajevo

ŽS 2009 4959

8147

Prof. dr. Ešref

Gaĉanin

Voloder, Haris Modeliranje sistema

upravljanja raskrsnica u nivou

CS 2009 5077

5354

7931

Prof. dr. Fadila Kiso

Voljevica, Nihad Analiza uticaja savremenih

sigurnosnih sistema motornih

vozila na evidentiranje

podataka i tragova

saobraćajnih nesreća

CS

Zav I

cik.

2011 6264

6303

7631

Prof. Dr. Osman

Lindov

Vrabac, Adi Tehniĉko-tehnološki aspekt

organizacije transporta

eksplozivnih sredstava

CS

Zav I

cik.

2011 6104

7618

7741

Prof. Dr. Osman

Lindov

Vrabac, Adi Savremene transportne

tehnologije i inteligentni

transportni sistemi u realizaciji

logistiĉke podrške Oruţanih

CS

Zav. II

cik.

2013 7112 Prof. Dr. Abidin

Deljanin

Page 95: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

snaga BiH

Zahirović, Muris Posebne usluge u FM

podruĉju RDS kao VAN

servis u radio difuziji

PTS 1998 2382,

2383

Zaimović, Adnan Elektronska trgovina u

funkciji povećanja trţišta

poštanskog prometa

PTS 2003 2665

Zejnilagić, Alena Planiranje WLAN mreţa KOM 2008 4828 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Zejnilagić, Senad Savremene elektronske usluge

u poštanskom saobraćaju

PTS 2001 4090,

5217

Zejnirović, Ismet Analiza mjeritelja brzine

kretanja kod cestovnih vozila

CS 2008 4884

5398

8006

Prof. Dr. Osman

Lindov

Zejnirović, Ismet Analiza i upravljanje crnim

taĉkama u cestovnom

saobraćaju pomoću satelitske

navigacije

CS

Zav. II

cik.

2010 5435

5816

6401

Prof. Dr. Osman

Lindov

Zekić, Samir Znaĉaj i uloga specijalnih

vozila za odleĊivanje

zrakoplova

ZS 2011 6028

8148

Doc. Dr. Boran

Pikula

Zekotić, Elmin Utjecaj ergonomskih

parametara vozila na sigurnost

u saobraćaju

CS

Zav. I

cik.

2012 7159

7162

7256

Prof. Dr. Suada Dacić

Zelenturović,

Sulejman

EDGE kao tehnologija

poboljšane brzine prijenosa za

globalnu evoluciju

PTS 2004 3583,

4176

Zelić Frano Softswich kao komutacioni

element u novoj generaciji

mreţa NGN

KOM 2009 4922

5177

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Zelić, Adnel Organizacija prijevoza

opasnih materija Ţeljeznicama

Federacije Bosne i

Hercegovine

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5842

6312

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Zelić, Mirza Izbor lokomotive za vuĉu

teretnih vozova na dionici

pruge Bradina – Konjic

ŽS

Zav I

cik.

2011 6151

6157

Prof. Dr. Ešref

Gaĉanin

Zeljković, Adis Sistemi za pomoć vozaĉu CS 2011 6092

6346

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Page 96: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Zenunović, Aid Europski standard EN 13262-

Toĉkovi-zahtjevi za

proizvodnju

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7227

7228

7229

Prof. Dr. Sabira

Salihović

Zijadić, Nermin Analiza udjela zraĉnog

saobraćaja u ukupnom

zagaĊenju zraka u BiH

ZS 2009 5249 Prof. Dr. Osman

Lindov

Zilić, Kemo Proraĉun staniĉnih kapaciteta

graniĉne stanice Ĉapljina

ŽS 1997 2278

Zjajo, Emir Prednosti m-commerca u

odnosu na e-comerc

PT 2009 5416

5427

5679

Prof. Dr. Nediljko

Bilić

Zloušić,

Margarita

QoS i internet KT

Zav. I

cik.

2012 7174

7336

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Zolota, Remhad Savremeni koĉioni sistemi kod

teških teretnih vizila

CS

Zav. I

cik.

2012 6823 Prof. Dr. Suada Dacić

Zolj, Adem Analiza sigurnosti saobraćaja

na pruţnim prelazima

primarne mreţe saobraćajnica

na podruĉju Kantona Sarajevo

ŽS

(EKV)

Zav. II

cik.

2011 7065

7066

7067

7070

Prof. Dr. Osman

Lindov

Zovko, Dario Metodologija izrade uviĊajne

dokumentacije kod uviĊaja

prometnih nezgoda

CS 2009 5064

Zovko, Dario Analiza tragova u funkciji

provjere vjerodostojnosti

nastanka prometne nezgode

Zav.

Mag

CS

2011 5984

6323

Prof. Dr. Osman

Lindov

Zubĉević, Jasmin Uticaj metoda pozicioniranja

na primjenu LBS-a

KOM 2008 4824

5236

Doc. Dr. Nediljko

Bilić

Zubić, Jasmin Turbo motori cestovnih vozila

u funkciji smanjenja emisije

štetnih gasova

CS

Zav. I

cik.

2012 7276

7599

Prof. Dr. Suada Dacić

Zukanović,

Jasmin

Koncept usluţnog sistema sa

analizom poštanskih usluga u

JPBH pošte

PTS 2002 5110

Zukanović,

Vahidin

OdreĊivanje koeficijenta

trenja na pisti aerodroma

Sarajevo

ZS 2010 5666

5587

8005

Doc. Dr. Boran

Pikula

Zukanović,

Vahidin

Analiza ciljeva i pokazatelja

sigurnosti na zraĉnoj strani

aerodroma na meĊunarodnom

ZS

Zav. II

cik.

2012 7013 Prof. Dr. Sanja

Steiner

Page 97: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

aerodromu Sarajevo

Zukić, Merima Signalizacijski protokol za

uspostavu komunikacije u IP

mreţama

KOM 2009 5081

5361

5089

Zukić, Merima UnapreĊenje CRM-a

upotrebom EDW-a

KOM

Zav. II

cik.

2010 5819

5932

Prof. Dr. Samir

Ĉaušević

Zuko, Muhidin Primjena digitalne PMR

mreţe i njen uticaj na privredu

i društvo

PTS 2004 3479

5192

Zuko, Vahidin Analiza usklaĊenosti

tehnoloških zahtjeva i

integralnih sistema transporta

“Sarajevske pivare”

ZS 1999 1417,

1418,

1416,

2351

Zulum, Amel Koncept i implementacija

servisa VPN u GSM mreţi

KOM 2007 4410

ZunĊa, Melis Usluge u mobilnim

telekomunikacijama

PTS 2003 2648

6163

Ţetica, Ajdin Tehnološki proces rada

ţeljezniĉke stanice Mostar

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5737 Prof. Dr. Sadik

Beširević

Ţetica, Ajdin Propusna moć pruge i njene

perspektive na pruzi Sarajevo-

Ĉapljina

ŽS

Zav II

cik.

2011 6389

6390

6426

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Ţiga, Dţenita Sigurnost i zaštita podataka

elektronskog poslovanja u

poštanskom saobraćaju

PT

Zav. I

cik.

2010 5611

7398

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Ţiga, Dţenita Savremeni elementi sistema

elektroniĉke zaštite u funkciji

integralne tehniĉke zaštite u JP

BH Pošta

PT

Zav. II

cik.

2012 6735

6736

6737

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Ţilić, Ivan Videokompresijski standardi u

3G mreţama

KOM

Zav. I

cik.

2010 5812

5898

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Ţilić, Ivan Specifiĉnosti primjene

802.11n standarda u

korporacijskoj raĉunarskoj

mreţi

KOM

Zav. II

cik.

2012 6697

6698

6725

6726

Prof. Dr. Himzo

Bajrić

Ţilić, Mirela Bar kod i RFID tehnologija u

funkciji poštanskog saobraćaja

PT

Zav. I

cik.

2012 7203

7204

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Ţivalj, Fahrudin ADSL mreţa i njena primjena PTS 2004 3480

Page 98: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

u komunikacijskom

saobraćaju

5170

Ţivković, Pavo Model raĉunarske mreţe TKC

orašje

KOM 2008 4813

5107

5254

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Ţivojević,

Mediha

Tehnološki proces rada

ţeljezniĉke stanice Sarajevo

ŽS 2006 4082

4847

Ţiţak, Mirsada Izgradnja skladišta podataka i

poslovna inteligencija

KOM 2008 4901

7769

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Ţlof, Zoran ParcelCall tehnologija

praćenja i pronalaţenja

pošiljaka i njena primjena u

poštanskim organizacijama i

korporacijama – poštanskim

integratorima

PTS 2004 3454,

4178

Ţunić, Aladin Analiza pogodnosti teretnog

vozila za prijevoz specijalnog

tereta za definisanu dionicu

puta

CS

Zav. I

cik.

2012 7230 Prof. Dr. Osman

Lindov

Ţunić, Tarik Analiza propusne moći

jednokolosjeĉne pruge dionice

Mostar teretna – Ĉapljina

ŽS 2007 4483

5775

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Imamović, Riad Oblikovanje oznaka u sistemu

javnog informisanja prema

BAS ISO 28564-1:2012

CS 2013 7313

7923

Prof. dr. Sabira

Salihović

Bulbulušić, Alma Problem sigurnosti i zaštita

podataka beţiĉnog

komuniciranja

PS 2013 7314

7773

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Kozarević,

Ahmedin

Efekti uvoĊenja raskrsnica

kruţnog toka u Sarajevu

CS 2013 7316 Doc. dr. Mustafa

Mehanović

Musić, Sanel Uticaj vrste i starosti motornih

vozila na ekološku sliku

općine Kakanj

CS 2010 7317 Prof. dr. Osman

Lindov

Pašalić, Aldin Primjena savremenih

tehnologija u zaštiti i

sigurnosti poštanskih objekata

sa posebnim osvrtom na

upotrebu trezora

PT 2013 7318 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Gadţo, Mirza Mjere sigurnosti u EDI-ju od PT 2013 7319 Prof. dr. Abidin

Page 99: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

online internet narudţbe do

uruĉenja poštanskih pošiljaka

u JP BH Pošta

Deljanin

Kujović, Aldin Sigurnost i zaštita vozila i

poštanskih pošiljaka

primjenom ITS tehnologije u

JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo

PT

Zav. II

cik.

2013 7320 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Rizvić, Dajana Uporedna analiza

karakteristika saobraćajnih

tokova na mreţi magistralnih

cesta u FbiH za period 2006-

2010

CS

Zav. II

cik.

2013 7321 Prof. dr. Fadila Kiso

Dizdarević, Maja Analiza modela za

odreĊivanje aspekata okoliša

na meĊunarodnom aerodromu

Sarajevo u skladu sa normom

ISO 14001:2004

ZS

Zav. II

cik.

2013 7322 Prof. dr. Osman

Lindov

Macić, Elmir Savremene izvedbe gornjeg

stroja ţeljezniĉkih pruga i

njihov uticaj na bezbjednost

ţeljezniĉkog saobraćaja

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7323 Prof. dr. Ešref

Gaĉanin

Kukuljac, Emina Sigurnost beţiĉnih mreţa na

javnim mjestima

KT

Zav. II

cik.

2013 7324 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Avdukić, Amila Modernizovani koĉioni

sistemi na ţeljezniĉkim

vuĉnim vozilima ŢFBiH i

njihov uticaj na sigurnost

prevoza putnika i robe.

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7325

7783

Prof. dr. Sadik

Beširević

Jusić, Almir Analiza mogućnosti

otklanjanja uskih grla na

dionicama magistralnih cesta

USK-a

CS

Zav. II

cik.

2012 7326

7780

Prof. dr. Fadila Kiso

AnĊelić, Ante Mreţni sigurnosni mehanizmi

u simulacijskom okruţenju

KT

Zav. II

cik.

2012 7327

7798

Prof. dr. Himzo

Bajrić

Šahman, Asmir On board dijagnostika

motornih vozila

CS

Zav. I

cik.

2012 7331 Prof. dr. Osman

Lindov

Muratović, Semir Analiza utjecaja saobraćaja na

produkciju buke u Kantonu

Sarajevo za vremenski period

CS

Zav. I

cik.

2012 7332 Prof. dr. Osman

Lindov

Page 100: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

2005-2012

Hrustanović,

Suanita

Modulacione tehnike xDSL

tehnologije

KT

Zav. I

cik.

2012 7333

7335

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Ahmedspahić,

Mirzeta

Uloga i znaĉaj standardizacije

u savremenim transportnim

lancima

CS

Zav. I

cik.

2012 7334 Prof. dr. Sabira

Salihović

Puĉić, Vahid Znaĉaj, uloga i osnovna

tehnološka svojstva

industrijskog transporta

CS

Zav. I

cik.

2012 7337

7900

Prof. dr. Ahmić

Abdulah

Vehabović, Senad Transport i pretovar

specijalnih tereta

CS

Zav. I

cik.

2012 7338 Prof. dr. Ahmić

Abdulah

Cvitanović, Olja KS-instrument landing System ZS

Zav. I

cik.

2012 7339 Doc. dr. Muharem,

Šabić

Vojniković, Ervin Mjesto i uloga saobraćajnog

planiranja u izradi prostorno

planske dokumentacije na

primjeru općine Sanski most

CS

Zav. I

cik.

2012 7341

7896

Prof. dr. Fadila Kiso

Šišić, Nusmir Pretovarno-transportna

mehanizacija luke Ploĉe i njen

znaĉaj za Bosnu i

Hercegovinu

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7342 Prof. dr. Abdulah

Ahmić

Saniĉić, Amer Obiljeţavanje manevarskih

površina i prepreka

ZS

Zav. I

cik.

2012 7343

7902

Doc. dr. Muharem

Šabić

Hasanspahić,

Jasna

Mobilne komunikacije ĉetvrte

generacije, proces

standardizacije i

implementacije

KT

Zav. I

cik.

2012 7345 Prof. dr. Himzo

Bajrić

Plećan, Kemal Revitalizacija i privredni

znaĉaj trebeviĉke ţiĉare

CS

Zav. I

cik.

2012 7346

7864

Prof. dr. Abdulah

Ahmić

Pleh, Ermin Optimizacija procesa prerade i

transporta pošiljki u glavnom

poštanskom centru (GPC-u)

PT

Zav. I

cik.

2012 7347 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Beĉiragić, Đemal Uticaj koĉionih i vuĉnih sila

na stabilnost i upravljivost

vozila

CS

Zav. I

cik.

2012 7348 Prof. dr. Suada Dacić

Baljeta, Azemina Primjena koncepta sljedivosti

u poštanskom saobraćaju

PT

Zav. I

cik.

2013 7349 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Ćuhara, Haris Struktura i tehniĉki zahtjevi

standarda BAS EN

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7355 Prof. dr. Sabira

Salihović

Page 101: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

15179:2010 za koĉioni sistem

ţeljezniĉkih putniĉkih kola

Ĉolak, Mirela Postupci djelovanja na

aerodromima u vanrednim

situacijama

ZS

Zav. I

cik.

2012 7359

7867

7898

Doc. dr. Muharem

Šabić

Gabeljić, Samir Metodološki pristup

ispitivanju i ocjenjivanju

pasivne sigurnosti vozila

prema Euro NCAP-u, US

NCAP-u, ANCAP-u i JNCAP-

u

CS

Zav. I

cik.

2012 7362 Prof. dr. Osman

Lindov

Hadţić, Hanin Kolizija zrakoplova i

propulzivnih motora sa

pticama i drugim stranim

predmetima

ZS

Zav. I

cik.

2012 7364

7602

Prof. dr. Boran Pikula

Brdarić, Jasmin Osnovne znaĉajke FTTx s

posebnim osvrtom na FTTH

KT

Zav. II

cik

2013 7367

7788

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Simić, Borjan Elementi upravljanja

odnosima sa korisnicima u

digitalnim korporacijama na

podruĉju Bosne i Hercegovine

KT

Zav. II

cik

2013 7368 Prof. dr. Asad

Nuhanović

Kobiljak, Lejla Kompleksnost procesa

implementacije nacionalnog

sistema upravljanja zraĉnim

prostorom Bosne i

Hercegovine

ZS

Zav. II

cik.

2013 7369 Doc. dr. Muharem

Šabić

Eminić, Haris Planovi razvoja i unapreĊenje

navigacione infrastrukture u

BiH

ZS

Zav. II

cik.

2013 7370 Doc. dr. Muharem

Šabić

Pašić, Almir Tehniĉko-tehnološke i

eksploatacione karakteristike

DST 2013 7401 Prof. dr. Suada Dacić

Kulin, Erol Primjena ERP sistema u

modernizaciji logistiĉkih

procesa

PT 2013 7403

7404

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Muratović, Ismir Primjena multimodalnosti u

poštanskom saobraćaju

PT 2013 7405 Prof. dr. Fadila Kiso

Stanišić, Indira Elementi zagaĊenja zraka od

zraĉnog saobraćaja i uticaj na

ljude i prirodu u blizini

ZS 2013 7406

7768

Prof. dr. Osman

Lindov

Page 102: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

aerodroma

Dţemidţić, Elma Elementi, izvori i mjerenje

pojedinaĉne buke prema tipu

zrakoplova

ZS 2013 7407

7408

Prof. dr. Osman

Lindov

Alihodţić, Edin Sigurnost transporta novĉanih

sredstava izmeĊu poštanskih

centaraBH Pošte u Bosni i

Hercegovini

PT

Zav. I

cik.

2012 7409 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Bušić, Nikolina Aerodromski sistem za

planiranje i kontrolu

ZS 2012 7410

7774

Prof. dr. Boran Pikula

Sitnić, Faris Odrţavanje i zimska

eksploatacija manevarskih

površina na aerodromu

ZS

Zav. I

cik

2013 7411 Prof. dr. Fadila Kiso

MeĊić, Valdini Vrste i znaĉaj sistema

ispitivanja tehniĉkog pregleda

motornih vozila

CS

Zav. I

cik.

2013 7412 Prof. dr. Osman

Lindov

Mehmedović,

Vahdet

Lokacijaaerodroma i utjecaj

na okoliš

ZS

Zav. I

cik

2013 7413 Prof. dr. Fadila Kiso

Smajić, Mersad Informacijsko-komunikacijske

tehnologije u obrazovanju – e

- uĉenje

KT

Zav. I

cik.

2013 7414 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Hodţić, Dino Uloga komore za

sagorijevanje kod savremenih

propulzivnih motora

ZS

Zav. I

cik

2013 7415

7857

Prof. dr. Boran Pikula

Brkić, Aida Obrazovanje potiska kod

savremenih propulzivnih

motora

ZS

Zav. I

cik

2013 7416

7873

Prof. dr. Boran Pikula

Hodţić, Armin Znaĉaj odrţavanja zrakoplova

u povećanju sigurnosti

zraĉnog prometa

ZS

Zav. I

cik

2013 7417

7880

Prof. dr. Boran Pikula

Buljubašić, Zijad Vremenski uvjeti kao

ĉimbenik sigurnosti saobraćaja

CS

Zav. I

cik

2013 7418 Prof. dr. Osman

Lindov

Ramljak, Ivana Elektroniĉka plaćanja vezana

za transport u ITS okruţenju

CS

Zav. II

cik.

2013 7419 Doc. dr. Drago

Egzeta

Musić, Nusret Komparativna analiza razlika

sistema sigurnosti saobraćaja

u Kantonu Valais u Švicarskoj

i Tuzlanskom kantonu u Bosni

i Hercegovini

CS

Zav. II

cik.

2013 7420

7790

Prof. dr. Osman

Lindov

Page 103: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Omerović, Edita Virtualne LAN mreţe KT

Zav. II

cik.

2013 7421 Prof. dr. Himzo

Bajrić

Halilović, Zlatan Eksploatacioni zahtjevi

odrţavanja osovinskih

sklopova prema standardu EN

15313:2010

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7422

7794

Prof. dr. Sabira

Salihović

Mujić, Nejra Aspekti sigurnosti i zaštite

IKS-a

KT

Zav. II

cik.

2013 7423 Doc. dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Ĉišija, Ajla Prijetnje sigurnosti

WIRELESS-a u poslovnom

okruţenju

KT

Zav. II

cik.

2013 7424

7814

Doc. dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Rezaković, Selma Doprinos primjene savremenih

aktivnih sistema na cestovnim

vozilima na sigurnost

saobraćaja

CS

Zav.II

cik.

2013 7425

7800

Prof. dr. Suada Dacić

Krdţalić, Jasmina Analiza hidrauliĉnog lifta

Green edition – prednosti i

nedostaci

CS

Zav. II

cik.

2013 7426 Prof. dr. Abdulah

Ahmić

Ĉišija, Beĉir Analiza kapaciteta ţeljezniĉke

stanice Zenica ţeljezara

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7427 Prof. dr. Sadik

Beširević

Beširević, Amir Opremanje, nadzor i

upravljanje cestovnom

mreţom na primjeru općine

Sanski Most

CS

Zav. II

cik.

2012 7428 Prof. dr. Fadila Kiso

Kahvedţić,

Sabahudin

Uticaj poslovne inteligencije

na kompetitivnost poslovnog

sustava u prometu

KT

Zav. II

cik

2012 7429 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Hasanspahić,

Jasna

Ugovor o kvalitetu usluge kao

alat prodajnog nastupa

KT

Zav. II

cik.

2013 7430 Prof. dr. Himzo

Bajrić

Talić, Mersad Multimedijski cloud

computing

KT

Zav. II

cik.

2013 7431

7779

Prof. dr. Himzo

Bajrić

Murselović,

Semir

Analiza uticaja tehnike voţnje

na ekonomske, ekološke i

sigurnosne parametre vozila

CS

Zav. II

cik.

2013 7432

7802

Prof. dr. Suada Dacić

Palalić, Aldin Poboljšanje protoka vozila na

raskrsnicama – sigurnosni

aspekt

CS

Zav. II

cik.

2013 7433

7782

Prof. dr. Osman

Lindov

Brkić, Kenan Izrada priruĉnika i uputstava

za provoĊenje revizije

CS

Zav. II

cik.

2013 7434

7785

Prof. dr. Osman

Lindov

Page 104: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

cestovne sigurnosti shodno

evropskim direktivama

Šahinović, Aziz Uloga i znaĉaj osvjetljenja

saobraćajnice

CS

Zav. II

cik.

2013 7435

7781

Prof. dr. Osman

Lindov

Filipović, Vaso Koncept restrukturiranja

ţeljeznica Federacije Bosne i

Hercegovine za trţišne uslove

privreĊivanja

ŽS

(EKV)

Zav. II

cik.

2013 7436 Prof. dr. Nedţad

Branković

Savić, Dejan Znaĉaj odrţavanja

upravljaĉkih i koĉionih

sistema na smanjenje

saobraćajnih nezgoda

CS

Zav. I

cik.

2013 7437 Prof. dr. Osman

Lindov

Skulić, Selma Robni terminali kao element

savremenog kombinovanog

transporta

CS Zav.

I cik. 2013 7438 Prof. dr. Fadila Kiso

Seferagić, Muris Tehnologija Vangabaritnog

transporta sa osvrtom na

praksu u Bosni i Hercegovini

CS

Zav. I

cik.

2013 7439 Prof. dr. Osman

Lindov

Karasalihović,

Jasmina

Cestovna vozila u

savremenom kombinovanom

transportu

CS

Zav. I

cik.

2013 7440 Prof. dr. Fadila Kiso

Alihodţić, Abdul

Kerim

Uticaj broja motornih vozila

sa većom eko normom na

zagaĊenje okoliša

CS

Zav. I

cik.

2013 7441 Prof. dr. Osman

Lindov

Mehmedović,

Samra

Istraţivanje zrakoplovnih

nesreća

ZS

Zav. I

cik.

2013 7442 Doc. dr. Muharem

Šabić

Bedić, Senad Kontejneri i palete u funkciji

optimizacije transportnog

procesa

CS

Zav. I

cik.

2013 7443 Prof. dr. Fadila Kiso

Mujić, Amila Planiranje i realizacija stanica

za naplatu cestarine

CS

Zav. I

cik.

2013 7444 Prof. dr. Fadila Kiso

Mandal, Damir Usluge napredne

komunikacije za poslovne

korisnike

KT

Zav. I

cik.

2013 7445

7459

7737

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Beglerović,

Adnan

Poslovna inteligencija u

funkciji reinţenjeringa

poslovnih procesa telekom

operatera

KT

Zav. I

cik.

2013 7446

7546

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Brĉić, Arnela Evolucija tehnologija KT

Zav. I 2013 7447 Prof. dr. Samir

Page 105: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

pristupnih telekomunikacionih

mreţa

cik. 7547 Ĉaušević

Abdović, Enes Avionika zrakoplova ATR –

72

ZS

Zav. I

cik.

2013 7448 Doc. dr. Šabić

Muharem

Ţivojević, Irnad Analiza sigurnosnih sistema

na autoputevima

CS

Zav. I

cik.

2013 7449

7542

7740

Prof. dr. Osman

Lindov

Ahmetović,

Emina

Uticaj direktnog marketinga

na hibridnu poštu

PT

Zav. I

cik.

2013 7450

7545

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Salĉinović, Adina Statiĉko i dinamiĉko rutiranje

u IP mreţama

KT

Zav. I

cik.

2013 7451

7894

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Mušanović,

Muhamed

Lokalne beţiĉne mreţe

izraĊene po standardu IEEE

802.11

KT

Zav. I

cik.

2013 7452

7884

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Imamović, Minja MeĊunarodni razvoj i izvori

prava u

telekomunikacijama/komunika

cijama

KT

Zav. I

cik.

2012 7453 Doc. dr. Feriz Gabela

Sinanović, Maida Usluge poštansko-logistiĉkog

servisa JP BH Pošte

PT

Zav. I

cik.

2013 7454

7548

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Medić, Jasmina Modeli logistiĉke podrške

pošte u poslovnim

aktivnostima korisnika

PT

Zav. I

cik.

2013 7455

7456

7457

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Hodţić, Amina Znaĉaj i uloga lokalne

zajednice na sigurnost u

saobraćaju

CS

Zav. I

cik.

2013 7458 Prof. dr. Osman

Lindov

Seferović, Alen Zaštita podataka u

raĉunarskim mreţama

KT

Zav. I

cik

2013 7460

7537

7738

Prof. dr. Osman

Lindov

Dţananović,

Armin

Umreţavanje primjenom WiFi

tehnologije

KT

Zav. I

cik.

2013 7461

7551

7733

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Teofilović,

Mladen

Umreţavanje u LINUX

okruţenju

KT

Zav. I

cik.

2013 7462

7514

7848

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Gadarić, Deni Upravljanje sigurnošću

cestovnim saobraćajem u BiH

prema evropskim direktivama

CS

Zav. I

cik.

2013 7463 Prof. dr. Osman

Lindov

Imamović, Asmir Uticaj saobraćaja na kvalitet CS

Zav. I 2013 7464 Prof. dr. Osman

Page 106: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

zraka na podruĉju tuzlanskog

kantona

cik. Lindov

Keško, Sanida Obiljeţavanje manevarskih

površina na aerodromu

ZS

Zav. I

cik.

2013 7465 Prof. dr. Fadila Kiso

Zahirović, Jasmin Sigurnost zatvorenog

poštanskog transporta i

tehnološka dostignuća zaštite

u BH pošti

PT

Zav. I

cik.

2013 7466

7591

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Smailagić, Samir Analiza sistema edukacije

vozaĉa poĉetnika sa aspekta

elemenata sigurne voţnje

CS

Zav. I

cik.

2013 7467 Prof. dr. Osman

Lindov

Macić, Edisa Sigurnosni aspekt primjene

LPG autoplina kao

alternativnog goriva

CS

Zav. I

cik.

2013 7468

7739

7853

Prof. dr. Osman

Lindov

Sikira, Ena Prevozne i špediterske tarife u

cilju optimizacije transportnih

troškova

CS

Zav. I

cik.

2013 7469 Prof. dr. Alija

Behmen

Karić, Admir Korištenje alternativnih goriva

u funkciji smanjenja

zagaĊenja okoliša s posebnim

osvrtom na biodizel

CS

Zav. I

cik.

2013 7470

7834

Prof. dr. Osman

Lindov

Gušmirović,

Adnan

Zaštitne ograde na putevima CS

Zav. I

cik.

2013 7471

7833

Prof. dr. Osman

Lindov

Tufo, Amar IP adresiranje u raĉunarskim

mreţama

KT

Zav. I

cik.

2013 7472

7892

7529

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Gvozden,

Elvedina

Analiza prijetnji i sigurnosni

mehanizmi u mobilnim

mreţama

KT

Zav. I

cik.

2013 7476

7856

7479

Doc. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Begović, Amina Pravni okvir regulatorne

agencije za komunikacije

KT

Zav. I

cik.

2013 7477

7492

Prof. dr. Šemić

Hilmija

Gogić, Amra Standardima definirana

sigurnost beţiĉnih mreţa

KT

Zav. I

cik.

2013 7478

7480

7872

Doc. Dr. Nasuf

Hadţiahmetović

Jaţić, Tarik Primjena informacionih

sistema na razvoj menadţment

funkcija

KT

Zav. I

cik.

2013 7481

7855

Doc. Dr. Tarik

Ĉaršimamović

Zilić, Sandra Primjena inteligentnih sustava

za izbor rute i navigacije u

PT

Zav. I

cik.

2013 7482 Doc. Dr. Drago

Ezgeta

Page 107: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

poštanskom saobraćaju

Đurić, Saša Centri za upravljanje i nadzor

tunelima – utjecaj na sigurnost

saobraćaja

CS

Zav. I

cik

2013 7483 Prof. dr. Osman

Lindov

Deljanin, Emir Inteligentno upravljanje

cestovnim saobraćajem u ITS

okruţenju

CS

Zav. I

cik.

2013 7484

7559

Doc. Dr. Drago

Ezgeta

Skalonjić,

Benjamin

Uloge i znaĉaj inteligentnih

vozila

CS

Zav. I

cik.

2013 7485 Doc. Dr. Drago

Ezgeta

Adilović, Amra Upotreba vertikalnog

transporta na sportsko

rekreacionom centru Vlašić

CS

Zav. I

cik.

2013 7486 Prof. dr. Abdulah

Ahmić

Bešić, Mirnes Daljinsko upravljanje i

praćenje rada eskalatora

CS

Zav. I

cik.

2013 7487

7852

Prof. dr. Abdulah

Ahmić

Herić, Asima Kooperativni sistemi

interakcije vozila i cestovne

infrastrukture – projekt

coopers

CS

Zav. I

cik.

2013 7488

7837

Doc. Dr. Drago

Ezgeta

Devedţić, Midhat Konvergencija u

telekomunikacijama

KT

Zav. I

cik.

2013 7489

7490

Prof. dr. Himzo

Bajrić

Velić, Ammar MPLS mehanizmi za

upravljanje prometom

KT

Zav. I

cik.

2013 7491 Prof. dr. Mesud

Hadţialić

Ibrahimović,

Irnesa

Razvoj sistema za prilagodbe

informacija temeljenih na

lokaciji korisnika

KT

Zav. I

cik.

2013 7493

7890

Prof. dr. Himzo

Bajrić

Redţović, Dţana Razmjena multimedije u

mobilnim mreţama

KT

Zav. I

cik.

2013 7494

7851

Prof. dr. Himzo

Bajrić

Kurtić, Jasmin Internet pravno – normativno

ureĊenje elektronskih

komunikacija, zakljuĉivanje

ugovora putem interneta i

vrste ugovora zakljuĉenih

putem interneta

KT

Zav. I

cik.

2013 7495 Doc. Dr. Feriz

Gabela

Ĉaušević, Ajdin Upravljanje zahtjevnim

transportnim procesima i

integracija JIT (just in time)

koncepta u preduzećima

CS

Zav. I

cik.

2013 7496

7511

Prof. dr. Osman

Lindov

Redţić, Tarik Savremene transmisije na

cestovnim vozilima

CS

Zav. I

cik.

2013 7497

7845

Prof. dr. Suada Dacić

Page 108: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Ahmetović,

Dalila

Karakteristike sistema

transporta barţi rijeĉnog

transporta

CS

Zav. I

cik.

2013 7498

7576

Prof. dr. Fadila Kiso

Hercegovac,

Amina

Ĉišćenje, pranje, dezinfekcija,

dezinsekcija i deratizacija

(DDD) teretnih kola

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7499

7878

Prof. dr. Sabira

Salihović

Salĉinović, Adina Statiĉko i dinamiĉko rutiranje

u IP mreţama

KT

Zav. I

cik.

2013 7500 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Lemeš, Senad Komparativna analiza

zrakolpva Airbus A320 i

Boeing B737

ZS

Zav. I

cik.

2013 7501 Doc. Dr. Šabić

Muharem

Veispahić, Aida Razvoj baze podataka u

funkciji unaprijeĊenja rada

fakultetske biblioteke

KT

Zav. I

cik.

2013 7502

7840

Doc. Dr. Jasmina

Baraković Husić

Kašić, Benjamin Komparacija klasiĉnih i novih

sistema (ETCS) u nadzoru i

regulisanju ţeljezniĉkog

saobraćaja

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7503

7879

Prof. dr. Dţafer

Kudumović

Mališević, Mujo Opći kriteriji kontrolnih

pregleda ţeljezniĉkih vozila

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7504

7893

Prof. dr. Sabira

Salihović

Mušanović,

Muhamed

Lokalne beţiĉne mreţe

izraĊene po standardu IEEE

802.11

KT

Zav. I

cik.

2013 7505 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Ćemal, Jasmina Razvoj CRM-a i uspjeh

operatora

KT

Zav. I

cik.

2013 7506

7868

Prof. dr. Himzo

Bajrić

Baruĉija, Emina Razvoj MBMS usluga kod 3G

mobilnih komunikacija

KT

Zav. I

cik.

2013 7507

8106

Prof. dr. Himzo

Bajrić

Glavić, Dalila Kontrola i upravljanje

saobraćajnim tokovima

CS

Zav. I

cik

2013 7508

7513

Prof. dr. Fadila Kiso

Kunić, Muamer Uloga optiĉkih mreţa pri

prenosu podataka u

inteligentnim transportnim

sistemima

KT

Zav. I

cik.

2013 7509 Doc. Dr. Drago

Ezgeta

Zuko, Fahrudin Odrţavanje i korištenje liftova

u BBI centru

CS

Zav. I

cik.

2013 7510

7564

Prof. dr. Abdulah

Ahmić

Selimović,

Mirnesa

Analiza saobraćajnih tokova

na aerodromu Sarajevo

ZS

Zav. I

cik.

2013 7512

7575

Prof. dr. Fadila, Kiso

Begović,

Abdusamed

Optimiranje procesa u

poštanskom saobraćaju

PT

Zav. I

cik.

2013 7515

7516

Doc. Dr. Drago

Ezgeta

Page 109: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

primjenom funkcionalnosti

ITS-a

Bradić, Mersid Poboljšanje tehnologije

dostave pošiljaka u ITS

okruţenju

PT

Zav. I

cik.

2013 7517 Doc. Dr. Drago

Ezgeta

Radonĉić, Adis Veza subjektivnih QoE i

objektivnih QoS parametara

KT

Zav. I

cik.

2013 7518 Prof. dr. Himzo

Bajrić

Vrškić, Maida Razvoj i primjena usluge

mobilne trgovine

KT

Zav. I

cik.

2013 7519

7838

Prof. dr. Himzo

Bajrić

MeĊuseljac,

Nesib

Analiza aspekta ekološke

voţnje motornih vozila

CS

Zav. I

cik.

2013 7520

7563

7869

Prof. dr. Osman

Lindov

Brajlović, Dino Organizacija pretovarno-

transportnih operacija i

pretovarno-transportna

mehanizacija u poštanskom

saobraćaju

PT

Zav. I

cik.

2013 7521 Prof. dr. Abidn

Deljanin

Babić, Naida Modeli logistiĉke podrške za

obezbjeĊenje kvaliteta

poštanske usluge

PT

Zav. I

cik.

2013 7522

7523

Prof. dr. Abidn

Deljanin

Pehilj, Arnela Pravno ureĊenje elektronskog

poslovanja i zaštita potrošaĉa

kod elektronskog poslovanja

(u svijetu, EU i BiH)

KT

Zav. I

cik.

2013 7524

7835

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Ĉaušević, Merima Direktive EU u

telekomunikacijama, odnosno

elektronskim komunikacijama

KT

Zav. I

cik.

2013 7525

7863

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Hodo, Aldin MeĊunarodna unija za

telekomunikacije ITU, tijela-

organi meĊunarodne unije za

telekomunikacije

KT

Zav. I

cik.

2013 7526

7862

Doc. Dr. Feriz

Gabela

Dedagić, Alma Migracija ka mobilnim

telekomunikacionim

sustavima ĉetvrte generacije

KT

Zav. I

cik.

2013 7527 Prof. dr. Himzo

Bajrić

Oprašić, Emir IEEE 802.16e – mobilni

WiMAX sistem

KT

Zav. I

cik.

2013 7528

7552

7736

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Alajmović, Arnel Komparacija operativnih

sistema mobilnih telefona

PT

Zav. I

cik.

2013 7530

7532

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Page 110: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

7839

Sultanić, Ajla Osnovni zahtjevi i specifiĉnost

mirujućeg saobraćaja

CS

Zav. I

cik.

2013 7531 Prof. dr. Fadila Kiso

Zorlak, Nermin Pravni okvir telekomunikacija

u EU, direktive EU o

telekomunikacijama

KT

Zav. I

cik.

2013 7533 Doc. Dr. Feriz

Gabela

Bakaran, Amra Pravna regulativa koja ureĊuje

pruţanje poštanskih usluga u

Bosni i Hercegovini

PT

Zav. I

cik.

2013 7534 Doc. Dr. Feriz

Gabela

Šabić, Amra Evropski institut za

normiranje u

telekomunikacijama – ETSI

KT

Zav. I

cik.

2013 7535 Doc. Dr. Feriz

Gabela

Salić, Irfan ITU – meĊunarodna unija za

telekomunikacije (Struktura

ITU – a, zakoni, regulative,

ustav i drugi akti)

KT

Zav. I

cik.

2013 7536 Doc. Dr. Feriz

Gabela

Šabanović, Lejla Pravni okvir kompjuterskog

kriminala sa osvrtom na BiH i

drţave regiona

KT

Zav. I

cik.

2013 7538 Doc. Dr. Feriz

Gabela

Bektešević,

Jasmin

Pravno regulisanje interneta KT

Zav. I

cik.

2013 7539 Doc. Dr. Feriz

Gabela

Dţinić, Emir Oprema i signalizacija na

otvorenim ţeljezniĉkim

prugama

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7540

7871

Prof. dr. Dţafer

Kudumović

Muharemović,

Zemira

Tehniĉko odrţavanje liftova

na podruĉju Kantona Sarajevo

CS

Zav. I

cik.

2013 7541 Prof. dr. Dţafer

Kudumović

Zubaĉa, Mersad Tehnologija i organizacija

rada unutar ţeljezniĉkih

stanica

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7543

7885

Prof. dr. Dţafer

Kudumović

Sultanić, Silma Analiza saobraćajne

signalizacije u cestovnom

saobraćaju

CS

Zav. I

cik.

2013 7544 Prof. dr. Fadila Kiso

Hadţanović, Elvis Pravno reguliranje

meĊunarodnih satelitskih

organizacija

KT

Zav. I

cik.

2013 7549 Doc. Dr. Feriz

Gabela

Mušinović, Ajla Karakteristike i elementi

sistema zraĉnog saobraćaja

ZS

Zav. I

cik.

2013 7550

7606

Prof. dr. Fadila Kiso

Pajazetović,

Amela

Standardizacija u

telekomunikacijama

KT

Zav. I

cik.

2013 7553

7881

Prof. dr. Sabira

Salihović

Page 111: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Sirćo, Jasna Beţiĉne senzorske mreţe KT

Zav. I

cik.

2013 7554

7866

Prof. dr. Himzo

Bajrić

Mulaosmanović,

Sanel

Dozvola za obavljanje

telekomunikacione djelatnosti

u evropskoj uniji sa osvrtom

na Bosnu i Hercegovinu

KT

Zav. I

cik.

2013 7555 Prof. dr. Hilmija

Šemić

Delić, Lejla Odrţavanje vagon cisterni za

prijevoz RID materija klase 3

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7556

7860

Prof. dr. Sabira

Salihović

Lepara, Azra Primjena servisno orjentirane

arhitekture unformacijskih

sistema za razvoj savremenih

logistiĉkih lanaca

KT

Zav. I

cik.

2013 7557 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Beĉar, Anes Upravljanje incidentima u

cilju povećanja sigurnosti u

ITS okruţenju

CS

Zav. I

cik.

2013 7558

7562

Doc. dr. Drago

Ezgeta

Omanović, Admir Karakteristiĉni uzroĉnici

saobraćajnih nezgoda u BiH

CS

Zav. I

cik.

2013 7560 Prof. dr. Osman

Lindov

Nuković, Admira Razvoj novih poštanskih

usluga JP BH Pošte

PT

Zav. I

cik.

2013 7561 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Koprdţa, Irnes Evropski standard EN 13261-

osnovni zahtjevi za

proizvodnju

ŽS

Zav. I

cik

2013 7565

7883

Prof. dr. Sabira

Salihović

Šehić, Alden Odrţavanje vagona cisterni za

prijevoz RID materijala klase

2

ŽS

Zav. I

cik

2013 7566

7570

7882

Prof. dr. Sabira

Salihović

Kerić, Admira Znaĉaj RFID Tehnologije u

funkciji unaprijeĊenja

logistiĉkih procesa i aktivnosti

KT

Zav. I

cik.

2013 7567 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Ahmedović,

Melisa

Pošta kao logistiĉki operater i

logistiĉki procesi u pošti

PT

Zav. I

cik.

2013 7568 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Spahić, Jasmina Nova kategorizacija

poštanskih usluga u Evropskoj

uniji

PT

Zav. I

cik.

2013 7569 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Selimović, Selma Tehnološki proces redovnih

opravki elektro i dizel

lokomotiva

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7571

7861

Prof. dr. Sabira

Salihović

Hrelja, Edis Dinamiĉko upravljanje

saobraćajnim tokovima u ITS

okruţenju

CS

Zav. I

cik.

2013 7572 Doc. dr. Drago

Ezgeta

Page 112: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Mehić, Esad Organizacija rada stanica za

tehniĉki pregled vozila u

Bosni i Hercegovini

CS

Zav. I

cik.

2013 7573 Prof. dr. Osman

Lindov

Handţić, Hasan Naĉin i mogućnosti sigurnog

kretanja kroz kruţnu

raskrsnicu

CS

Zav. I

cik.

2013 7574 Prof. dr. Osman

Lindov

Aganović,

Đejlana

PoreĊenje tehniĉko-

eksploatacionih karakteristika

dva teretna vozila istog tipa

CS

Zav. I

cik.

2013 7577

7865

Prof. dr. Suada Dacić

Šehovac, Milan Uloga CEMT (ECMT)

dozvola u meĊunarodnom

cestovnom transportu

CS

Zav. I

cik.

2013 7578 Prof. dr. Osman

Lindov

Omanović, Elmin Odrţavanje vagon cisterni za

prijevoz praškastih materijala

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7579

7887

Prof. dr. Sabira

Salihović

Šehić, Mirnesa Kontrola i ispitivanje kvaliteta

dijelova sklopova i ureĊaja

ţeljezniĉkih vozila

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7580

7870

Prof. dr. Sabira

Salihović

Šeremet, Irena Primjena Packet Tracer

programa za simulaciju realne

raĉunarske mreţe

KT

Zav. I

cik.

2013 7581

7895

Doc. dr. Jasmina

Baraković Husić

Halkić, Dino Uticaj alkohola na sigurnost

cestovnog saobraćaja i

preventivne mjere za

smanjenje alkohola

CS

Zav. I

cik.

2013 7582 Prof. dr. Osman

Lindov

Mujaković,

Damir

Znaĉaj transformacije

klasiĉnog špeditera u

špediterskog logistiĉkog

operatora

CS

Zav. I

cik.

2013 7583 Prof. dr. Alija

Behmen

Kazaz, Amar Neki aspekti planiranja 4G

mobilnih mreţa

KT

Zav. I

cik.

2013 7585

7854

Prof. dr. Mesud

Hadţialić

Strukar, Nijaz Upotreba RFID tehnologije u

kontroli pristupa resursima u

cestovnom saobraćaju

CS

Zav. I

cik.

2013 7586

7836

Doc. dr. Drago

Ezgeta

Selimović, Alisa Sigurnost i kvalitet usluga

praćenja pošiljaka u

meĊunarodnom poštanskom

prometu primjenom IPS-a

PT

Zav. I

cik.

2013 7587 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Mešić, Jasmin Satelitsko praćenje vozila u

cestovnom saobraćaju –

CS

Zav. I

cik.

2013 7588 Doc. dr. Drago

Ezgeta

Page 113: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

elektrokem flota

Begić, Dalminio Razvoj aerodromske mreţe u

Federaciji Bosne i

Hercegovine

ZS

Zav. I

cik.

2013 7592

7593

Doc. dr. Muharem

Šabić

Šimić, Edvin Pogodnosti microsoft flight

simulator-a X za edukaciju

studenata zrakoplovnog

saobraćaja

ZS

Zav. I

cik.

2013 7595 Doc. dr. Muharem

Šabić

Garaĉa, Emin Analiza brzinskih i ekoloških

karakteristika savremenih

motora

CS

Zav. I

Cik

2013 7596

7844

Prof. dr. Suada Dacić

Kiselica, Elmar Osnovni ureĊaji propulzivnog

motora i sistemi na zrakoplovu

ZS

Zav. I

cik.

2013 7603 Prof. dr. Boran Pikula

Ĉavić, Almir Pretovarno transportna

mehanizacija u poštanskom

saobraćaju i prijedlog mjera za

poboljšanje sigurnosti

PTS 2013 7635 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Mandţo, Rijad Perspektive razvoja

meĊunarodnog aerodroma

Sarajevo za period 2010 –

2010 godina

ZS 2013 7636 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Balić, Sandin Savremeni koĉioni sistemi

drumskih motornih vozila i

njihovo odrţavanje

CS

Zav. II

cik.

2013 7655 Prof. dr. Suada Dacić

Beganović,

Ermina

Znaĉaj uvoĊenja sistema

kvalitete u

telekomunikacionim

kompanijama

KT

Zav. II

cik.

2013 7656

7657

7813

Prof. dr. Asad

Nuhanović

Zubić, Jasmin Uslovi uvoĊenja i planiranja

kruţnih raskrsnica na primjeru

raskrsnice „Ciglane“ u

Visokom

CS

Zav. II

cik.

2013 7684

7796

Prof. dr. Fadila Kiso

Talović, Damir Izrada priruĉnika i uputstava

za provoĊenje inspekcije

cestovne sigurnosti shodno

evropskim direktivama

CS

Zav. II

cik.

2013 7685

7792

Prof. dr. Osman

Lindov

Kardašević,

Armin

Znaĉaj sistema osiguranja

vozila sa aspekta sigurnosti

cestovnog saobraćaja

CS

Zav. II

cik.

2013 7686

7806

Prof. dr. Osman

Lindov

Page 114: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Vojniković, Ervin Istraţivanje potreba i

mogućnosti prostornog i

funkcionalnog usklaĊivanja

cestovne mreţe na uţem

podruĉju općine Sanski Most

CS

Zav. II

cik.

2013 7687

7896

Prof. dr. Fadila Kiso

Ahmedspahić,

Mirzeta

Istraţivanje kriterija za izbor

tipa kontrole i geometrije

raskrsnice

CS

Zav. II

cik.

2013 7688

7816

Prof. dr. Fadila Kiso

Aliĉić, Aldin Organizacija ţeljezniĉkog

saobraćaja i mogućnost

elektrifikacije na pruzi Tuzla –

Doboj

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7689

7691

Prof. dr. Sadik

Beširević

Zolota, Remhad Kapacitivna analiza i nivo

usluge dionice puta Travnik –

Vitez

CS

Zav. II

cik.

2013 7690

7812

Prof. dr. Fadila Kiso

Nikšić, Lejla Fiziĉke karakteristike

manevarskih površina na

aerodromu

ZS

Zav. I

cik.

2012 7697 Prof. dr. Fadila Kiso

Dumanjić, Melća Primjena M2M komunikacije

u smart GRID mreţama

KT

Zav. II

cik.

2013 7707

7897

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Kovaĉević,

Amela

Propusna moć pruge i njene

perspektive na pruzi Maglaj –

Sarajevo

ŽS

Zav. II

cik

2013 7708 Prof. dr. Sadik

Beširević

Kariĉić, Amer Proces inspekcije cestovne

sigurnosti postojećih cesta

(RSI) sa posebnim osvrtom na

dionicu magistralnog puta M

18 Kladanj – Olovo –

Vogošća

CS

Zav. II

cik.

2013 7709

7722

7810

Prof. dr. Osman

Lindov

Aliefendić, Amir Analiza redovnog i vanrednog

odrţavanja pruga sa aspekta

sigurnosti u incidentnim

situacijama

ŽS

Zav. II

cik

2013 7710

7793

7920

Prof. dr. Osman

Lindov

Šeljpić, Mersiha Iskustva u implementaciji

CRM-a u BiH

KT

Zav. II

cik.

2013 7711

7817

Doc. dr. Tarik

Ĉaršimamović

Mahmutović,

Mersiha

Istraţivanje faktora i kriterija

preglednosti na cestovnoj

mreţi

CS

Zav. II

cik.

2013 7712

7797

Prof. dr. Fadila Kiso

Kovaĉević, Propusna moć pruge i njene ŽS

Zav. II 2013 7713 Prof. dr. Sadik

Page 115: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Amela perspektive na pruzi Maglaj –

Sarajevo

cik. Beširević

Fatić, Anela Interoperabilnost europskog

ţeljezniĉkog sistema

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7714

7715

7811

Prof. dr. Sadik

Beširević

Omerović, Nerma Protokolarna arhitektura i

signalizacijski protokoli u IP

telefoniji

KOM

Zav. II

cik.

2013 7716

7717

7718

7719

Prof. dr. Himzo

Bajrić

Habota, Kenan Analiza sigurnosti cestovne

mreţe u BiH sa aspekta

saobraćajne signalizacije i

opreme

CS

Zav. II

cik.

2013 7720

7789

Prof. dr. Osman

Lindov

Zekić, Samir OdleĊivanje i zaštita od

zaleĊivanja zrakoplova na

aerodromu Sarajevo u

zimskom periodu

ZS

Zav. II

cik.

2013 7721

7795

Doc. dr. Šabić

Muharem

Šakić, Mario Interakcija inteligentnog

vozila i prometne

infrastrukture u funkciji

spreĉavanja prometnih nesreća

– PROJECT: SAFESPOT

CS

Zav. II

cik.

2013 7723 Doc. dr. Drago

Ezgeta

Muratović, Semir Evropski standardi i iskustva u

izradi karte buke u analizi

zagaĊenja okoliša na podruĉju

Kantona Sarajevo – pruţni

pojas

CS

Zav. II

cik.

2013 7724

7825

7921

Prof. dr. Osman

Lindov

Kevrić, Mirza Primjena direktnog

marketinga u IT kompanijama

KOM 2013 7770 Prof. dr. Šefkija

Ĉekić

Hurtić, Velida Strategija razvoja evropskih

ţeljezniĉkih baznih pravaca

pruga za velike brzine s

osvrtom na Zapadni Balkan

ŽS 2012 7776 Prof. dr. Fadila Kiso

Islamović, Ernad Promjenjiva svjetlosna

signalizacija na autocesti sa

osvrtom na autocestu na

Koridoru 5-c

CS 2013 7778 Prof. dr. Osman

Lindov

Dolić – Begović,

Ernata

Interoperabilnost u

informacijskim sustavima za

CS

Zav. II

cik.

2012 7787 Prof. dr. Fadila Kiso

Page 116: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

naplatu cestarine

Mandić,

Valentina

Identifikacija visokoriziĉnih

dionica magistralnoj putnoj

mreţi shodno direktivi

2008/96

CS

Zav. II

cik.

2012 7791 Prof. dr. Osman

Lindov

Hakanović, Asmir Utjecaj umora i pospanosti

vozaĉa na sigurnost saobraćaja

i mjere prevencije

CS

Zav. II

cik.

2013 7809 Prof. dr. Osman

Lindov

Đanan, Sladija Pruţanje triple play usluge kao

dugoroĉan koncept razvoja

operatora

KT

Zav. II

cik.

2013 7819

7828

Prof. dr. Himzo

Bajrić

Muminović,

Nusmira

Digerencirani servisi kao

model kvaliteta u IP mreţi

KT

Zav. II

cik.

2013 7820 Prof. dr. Himzo

Bajrić

Moco, Minela Optimizacija energetske

uĉinkovitosti mobilnih mreţa

KT

Zav. II

cik.

2013 7821

7829

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Rejhan, Sulejman Primjena softverskog paketa

sugar – CRM kao pomoćnog

alata u savremenim poslovnim

procesima

KT

Zav. II

cik.

2013 7822 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Omerović, Mujo Savremeni sistemi upravljanja

saobraćajem vozova sa

analizom uvoĊenja sistema

ETCS – nivo 2 na pruzi

Bosanski Šamac – Sarajevo

ŽS

Zav. II

cik

2013 7823

7824

Prof. dr. Ešref

Gaĉanin

Hrustanović,

Suanita

Implementacija RFID

tehnologije u logistiĉke i

supply chain aktivnosti

maloprodaje

KT

Zav. II

cik.

2013 7826 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Muminović,

Mirza

GPS i implementacija GPS-a u

saobraćaju

KT

Zav. II

cik.

2013 7827

7830

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Moco, Minela Optimizacija energetske

uĉinkovitosti mobilnih mreţa

KT

Zav. II

cik.

2013 7829 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Hasagić, Tarik Analiza uticaja lokalne

zajednice na sigurnost na

ţeljezniĉko-cestovnim

prijelazima na podruĉju

Zeniĉko-dobojskog kantona

ŽS

Zav. II

cik

2013 7831 Prof. dr. Osman

Lindov

Divjan, Indira Mogući koraci u uvoĊenju

televizije ultra visoke

KT

Zav. II

cik.

2013 7832 Prof. dr. Himzo

Bajrić

Page 117: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

definicije – UHDTV

Sadagić, Madţida Implementacija prenosivosti

broja u procesu konvergencije

fiksno mobilnih mreţa

KT

Zav. I

cik.

2013 7841

8104

Doc. Dr. Jasmina

Baraković Husić

Bogdanić, Minela MPLS kao podršla

saobraćajnom inţinjeringu

KT

Zav. I

cik.

2013 7847 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Podrugović, Irma Misija FIATA-e u globalnom

špediterskom sistemu

CS

Zav. I

cik

2013 7905 Prof. dr. Alija

Behmen

Kurtović, Kanita Analiza uticaja odrţavanja

voznog parka na efikasnost

poslovanja „Centrotrans –

eurolines d.d. Sarajevo“

CS 2007 7938 Prof. dr. Osman

Lindov

Gurbeta, Salih Osnovni principi, integracija i

usluge u meĊunarodnom

poštanskom saobraćaju

PTS 2004 7970 Prof. dr. Enes

Arnautović

Bušić, Dario Tehnološki proces rada

ţeljezniĉke stanice Ploĉe i

luke Ploĉe u funkciji rada

ţeljezniĉke pruge Ploĉe –

Vrpolje

ŽS 1996 7977

Kamenjašević,

Nedim

Upravljanje sistemom

kvaliteta u preduzećima za

prevoz putnika

CS 2008 7978 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Kemez, Sanda Izgradnja sistema upravljanja

informacionom sigurnošću na

osnovu meĊunarodnog

standarda ISO 27000 serije

CS 2013 7986

8139

Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Leko, Alen Inteligentni transportni sistemi

u funkciji protoka mreţe

cestovnih saobraćajnica

CS 2007 7987 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Hodţić, Mersad Analiza vuĉe putniĉkih

vozova na dionici Kakanj –

Sarajevo pruge Bosanski

Šamac – Sarajevo

ŽS 2008 7994 Prof. dr. Ešref

Gaĉanin

Hodţić, Jasmin Tehniĉko – tehnološka

rješenja pristupne mreţe u

UMTS-u

PTS 2002 8002 Prof. dr. Nediljko

Bilić

Sarić, Zoran Istraţivanje modela

optimiziranja kapaciteta

ŽS

Zav. II

cik.

2013 8085 Prof. dr. Fadila Kiso

Page 118: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

ţeljezniĉke pruge sa posebnim

osvrtom na ţeljeznice Bosne i

Hercegovine

Selman, Edin Analiza kriterija za

kategorizaciju javnih puteva

sa osvrtom na stanje FbiH

CS

Zav. II

cik.

2014 8086 Prof. dr. Fadila Kiso

Muminović,

Nusmira

Diferencirani servisi kao

model kvaliteta u IP mreţi

KT

Zav. II

cik.

2013 8087 Prof. dr. Himzo

Bajrić

Ĉakalović, Amina Evropski standardi i iskustva u

izradi karte buke u analizi

zagaĊenja okoliša na

odreĊenom podruĉju –

industrijski kompleksi

CS

Zav. II

cik.

2013 8088 Prof. dr. Osman

Lindov

Briševac, Marijo Transportna telematika u

mirujućem saobraćaju na

podruĉju grada Sarajeva

CS

Zav. II

cik.

2013 8089 Prof. dr. Fadila Kiso

Omić, Amir Operacije u aerodromskom

putniĉkom terminalu i analiza

kretanja putnika na aerodrom

Sarajevo

ZS

Zav. II

cik.

EKV

2014 8090 Doc. dr. Šabić,

Muharem

Huduti, Amir Komparacija riversnih

logistiĉkih procesa sa

klasiĉnim logistiĉkim

procesima sa ciljem smanjenja

utroška energije i zaštite

okoline

CS

Zav. II

cik.

EKV

2013 8091 Prof. dr. Abidin,

Deljanin

Ahmetović,

Davor

Uticaj remonta pruge Sarajevo

– Ĉapljina na konkurentnost

saobraćajne usluge na

Koridoru Vc

ŽS

Zav. II

cik.

EKV

2013 8092 Doc. dr. Nedţad

Branković

Ĉakalović, Amina Evropski standardi i iskustva u

izradi karte buke u analizi

zagaĊenja okoliša na

odreĊenom podruĉju –

industrijski kompleksi

CS

Zav. II

cik.

EKV

2013 8093 Prof. dr. Osman

Lindov

Sefer, Elma Znaĉaj inteligentnih

transportnih sistema u

formiranju savremenog

transportnog lanca

CS

Zav. II

cik.

EKV

2014 8094 Prof. dr. Fadila Kiso

Page 119: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

Cvitanović, Olja Prilaz dizajnu daljinski

upravljanih mikro letjelica za

optiĉki nadzor

ZS

Zav. II

cik.

2013 8095

8096

Doc. dr. Šabić,

Muharem

Ĉolak, Mirela Ekološki uticaj operacija na

aerodromu Sarajevo na bliţu

okolinu

ZS

Zav. II

cik.

2013 8097 Doc. dr. Šabić,

Muharem

Ĉengić, Muris Stanje površine poletno

slijetne staze i njen uticaj na

performanse zrakoplova u

fazama polijetanja i slijetanja

na aerodromu Sarajevo

ZS

Zav. II

cik.

2013 8098 Doc. dr. Šabić,

Muharem

Trgovĉević,

Bojana

Modeli finansiranja

revitalizacije i izgradnje

industrijskih kolosjeka u

Bosni i Hercegovini

ŽS

Zav. II

cik

2014 8099 Prof. dr. Alija

Behmen

Felić, Asmir Homologacija vozila sa

posebnim osvrtom na sistem

za koĉenje i emisiju štetnih

izduvnih gasova

CS

Zav. II

cik.

2014 8100 Prof. dr. Suada Dacić

Koĉo, Azra Poboljšanje poslovnih procesa

telekom operatera primjenom

poslovne inteligencije

KT

Zav. I

cik.

2013 8112 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Delibašić, Edin MeĊunarodno reguliranje

kompjuterskog kriminala

KT

Zav. I

cik.

2014 8113 Prof. dr. Hilmija

Šemić

Hodţić, Sanela Mjerenje performansi

UMTS/HSDPA mreţe

PTS 2013 8142 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Kurbegović, Dino Mobilne komunikacije u

funkciji ITS

PTS 2013 8143 Prof. dr. Samir

Ĉaušević

Fidani, Safet Primjena bluetooth marketinga

u saobraćajnom sistemu

KT 2013 8144

8155

Prof. dr. Šefkija

Ĉekić