of 119 /119
DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01. 2014. god.) R. b. Student Naslov Odsjek Godina Inv. Br. Mentor Abdagić, Fikret Primjena SSL protokola umreţenih komunikacijskih sistema PTS 2005 3611 5119 6598 Doc. Dr. Samir Ĉaušević Abdović, Buto Tehnološki proces obrade i pakovanja poštanskih pošiljaka primjenom modularnog sistema PT Zav I cik. 2011 6155 7922 Doc. Dr. Fadila Kiso Abdurahmanović, Sanja Regulativa i tehnološko- poslovni procesi u meĊunarodnom poštanskom saobraćaju PTS 2002 5128 7969 Prof. dr. Šefkija Ĉekić Abu Laban, Luay Principi i arhitektura mobilnih mreţa sa posebnim osvrtom na GSM KT Zav. I cik. 2012 7217 7218 Prof. Dr. Samir Ĉaušević Ademović, Azra Tehnološki i poslovni aspekti uvoĊenja telemetrijskih rješenja u mobilnim mreţama KOM 2009 5055 5239 Prof. Dr. Samir Ĉaušević Ademović, Azra Multimedijalni broadcast i multicast servisi (MBMS) KOM Zav. II cik. 2010 5817 Prof. Dr. Samir Ĉaušević Ademović, Edina Planiranje topologije beţiĉnih IP mreţa KOM 2008 4800 Prof. Dr. Mesud Hadţialić Adilović, Amir Mjere za poboljšanje telekomunikacijskog saobraćaja regionalne direkcije Travnik i strateški pravci razvoja KOM 2012 6779 6780 7026 Prof. Dr. Himzo Bajrić Adilović, Edin Vuĉno-brzinske karakteristike cestovnih vozila u funkciji eksploatacije CS 2006 4149 5765 Adilović, Munevera SIX SIGMA u funkciji poboljšanja kvaliteta usluge KOM 2008 4822 5327 Prof. Dr. Samir Ĉaušević

DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA (10. 01

 • Author
  hakhanh

 • View
  313

 • Download
  32

Embed Size (px)

Text of DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS …fsk.unsa.ba/dokumenti/zavrsni_radovi.pdf · DIPLOMSKI...

 • DIPLOMSKI RADOVI

  ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA

  ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA

  (10. 01. 2014. god.)

  R. b. Student Naslov Odsjek Godina Inv.

  Br.

  Mentor

  Abdagi, Fikret Primjena SSL protokola umreenih komunikacijskih

  sistema

  PTS 2005 3611

  5119

  6598

  Doc. Dr. Samir

  auevi

  Abdovi, Buto Tehnoloki proces obrade i pakovanja potanskih

  poiljaka primjenom

  modularnog sistema

  PT

  Zav I

  cik.

  2011 6155

  7922

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Abdurahmanovi, Sanja

  Regulativa i tehnoloko-

  poslovni procesi u

  meunarodnom potanskom

  saobraaju

  PTS 2002 5128

  7969

  Prof. dr. efkija

  eki

  Abu Laban, Luay Principi i arhitektura mobilnih mrea sa posebnim osvrtom na

  GSM

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7217

  7218

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Ademovi, Azra Tehnoloki i poslovni aspekti uvoenja telemetrijskih

  rjeenja u mobilnim mreama

  KOM 2009 5055

  5239

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Ademovi, Azra Multimedijalni broadcast i multicast servisi (MBMS)

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2010 5817 Prof. Dr. Samir

  auevi

  Ademovi, Edina Planiranje topologije beinih IP mrea

  KOM 2008 4800 Prof. Dr. Mesud

  Hadiali

  Adilovi, Amir Mjere za poboljanje telekomunikacijskog

  saobraaja regionalne

  direkcije Travnik i strateki

  pravci razvoja

  KOM 2012 6779

  6780

  7026

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Adilovi, Edin Vuno-brzinske karakteristike cestovnih vozila u funkciji

  eksploatacije

  CS 2006 4149

  5765

  Adilovi, Munevera

  SIX SIGMA u funkciji

  poboljanja kvaliteta usluge

  KOM 2008 4822

  5327

  Prof. Dr. Samir

  auevi

 • 5104

  Adilovi, Ramiz Organizacija teretnog saobraaja na pruzi Zenica-

  Ploe u funkciji rada eljezare

  Zenica

  S 1998 2238

  Agi, Ibrahim Uticaj automatizacije I informatizacije na usluni

  sistem u JP BH Pota

  PTS 2005 3600

  Agovi, Omer Analiza broja prevezenih putnika i broja vonji po

  vrstama karata u JKP GRAS

  Sarajevo sa prijedlogom mjera

  za poboljanje prevoza

  CS 1998 2399,

  2398

  Ahmedspahi, Naser

  Dinamiko rutiranje

  saobraaja u mreama sa

  komutacijom kanala

  KOM 2008 4805

  5130

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibovi

  Ahmetovi Emina Realizacija LINUX vatrzida zasnovana na IP TABLES

  NAREDBAMA

  KOM 2009 4917

  5094

  Prof. Dr. Nediljko

  Bili

  Ahmetovi, Davor

  Operativno upravljanje

  saobraajem na eljeznicama

  Federacije Bosne i

  Hercegovine

  S 2002 2243,

  2335

  Ahmetspahi, Almir

  Video usluge na xDSL

  infrastrukturi

  PTS 2005 3599

  5256

  5497

  Ahmetspahi, Almir

  Relevantni faktori koji utjeu

  na projektovanje modela

  organizacije u saobraaju i

  transportu

  CS

  (EKV)

  Zav. II

  cik.

  2011 7104 Prof. Dr. Hilmija

  emi

  Ahmi, Muhamed Organizacija saobraaja vozova u vanrednim i

  posebnim uslovima na

  podruju Federacije Bosne i

  Hercegovine

  S 2004 3446

  Ajanovi, Semir Analiza primjene i efikasnosti barijera za smanjivanje

  saobraajne buke

  CS 2011 6091

  6492

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

 • Akamovi, Elmir Analiza faktora stabilnosti kretanja cestovnih vozila kroz

  zakrivljenost ceste

  CS 2005 3684

  5381

  6591

  Doc. Dr. Suada Daci

  Akamovi, Elvir Prijevoz po standardima Evropske Unije

  CS 2006 3777

  Alagi, Berina Informatika i elektronika rjeenja kao poslovni koncept

  JP BH Pote

  PT

  Zav. I

  cik.

  2010 5734

  6481

  6430

  6431

  6432

  7696

  Doc. Dr. Enes

  Arnautovi

  Alagi, Berina Primjena informacionih tehnologija i organizacija

  potanskih operatora u BiH

  PT

  Zav. II

  cik.

  2011 6336 Doc. Dr. Enes

  Arnautovi

  Alii, Aldin Tehnoloki proces rada eljeznike stanice Lukavac

  S

  Zav. I

  cik.

  2012 7246

  7911

  Prof. Dr. Sadik

  Beirevi

  Ali, Aida Telekomunikacije u zatiti zdravstva-mobilno zdravstvo

  KT

  Zav I

  cik.

  2011 6194

  6641

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Ali, Aida Razvoj multimedijskih usluga u LTE okruenju

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2012 7022

  7088

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Ali, Sanela Specifinosti Ericsson-ovih rjeenja za nove generacije

  mrea

  PTS 2006 4080

  5351

  5506

  Aliefendi, Amir eljezniki saobraaj u funkciji zatite okolia

  S

  Zav. I

  cik.

  2012 7236 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Alihoda, Samed Analiza stanja rezervnih dijelova na BH tritu

  CS 2007 4336

  5388

  Alijagi, Muamera

  NGN IMS koncepti i usluge KOM Zav. I

  cik.

  2010 5808 Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Alijagi, Muamera

  Uvoenje irokopojasne

  govorne usluge u LTE mrei

  KT

  Zav. II

  cik.

  2012 7046

  7047

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Alikadi, Adnan Planiranje razvoja nemotorizovanog saobraaja

  na podruju grada Sarajeva

  CS 2007 4479

  5688

  Doc. Dr. Mustafa

  Mehanovi

  Alikadi, Adnan Procjena sigurnosti saobraaja na primarnoj mrei

  saobraajnica na podruju

  Kantona Sarajevo primjenom

  Eurorap metodologije

  CS

  (EKV)

  Zav. II

  cik.

  2011 7062

  7063

  7064

  7071

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

 • Alispahi, Edin Globalna hibridna pota u budunosti potanskog

  sabraaja

  PT 2009 5060

  5685

  Aneli, Ante Arhitektura WIRELESS interneta

  KT

  Zav. I

  cik.

  2010 5846

  5847

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Arapovi, Damir Komparativna analiza rada stanica Alipain Most sa

  aspekta uvoenja savremenih

  signalno-sigurnosnih ureaja

  S 2006 4403

  Arapovi, Daniela Analiza uoljivosti i vidljivosti opasnosti na

  cestovnoj saobraajnici

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6100

  6124

  6172

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Arapovi, Daniela Homologacija pojedinanog motornog vozila s teitem na

  proces homologacije emisije

  izduvnih gasova

  CS

  Zav. II

  cik.

  2013 7293 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Arapovi, Danijel Analiza i metode odravanja cesta u zimskom periodu

  CS 2012 6777

  6778

  7027

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Arnautovi, Adin IMS (IP Multimedia Subsystem)

  PT

  Zav. I

  cik.

  2012 7171

  7291

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Arnautovi, Jasmin

  Neki aspekti metodologije

  planiranja mrea

  KOM 2008 4802 Prof. Dr. Mesud

  Hadiali

  Aerija, Eref Analiza postojeeg stanja prevoza putnika na podruju

  opine Vare i prijedlog mjera

  za poboljanje prevoza

  CS 1997 385

  Avdagi, Elma Konvergencija mobilnih irokopojasnih beinih

  tehnologija

  KOM 2008 4882

  7962

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Avdagi, Elma Upravljanje poslovnim procesima pomou eTOM i

  ITIL

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2009 5432 Prof. Dr. Samir

  auevi

  Avdi, Galib Regulisanje-upravljanje saobraajem vozova na pruzi

  Sarajevo-Zenica opremljenom

  automatskim prunim blokom

  APB-om

  S

  Zav. I

  cik.

  2010 5701 Prof. Dr. Sadik

  Beirevi

  Avdi, Galib Analiza postojeeg stanja S Zav. II 2012 6903 Prof. Dr. Sadik

 • eljeznike infrastrukture i

  upravljanja eljeznikim

  saobraajem na podruju

  Kantona Sarajevo

  cik. 6904

  6908

  6909

  Beeirevi

  Avduki, Amila Regulisanje saobraaja vozova primjenom savremenih

  signalno-sigurnosnih ureaja

  S

  Zav. I

  cik.

  2010 5651

  7727

  Prof. Dr. Sadik

  Beirevi

  Avduki, Ednan Elementi pasivne sigurnosti motornih vozila i njihova

  uloga u zatiti vozaa i

  putnika

  DST 2010 5752

  Avduki, Mirza Mjerni instrumenti za kontrolu brzine kretanja vozila, njihovo

  funkcionisanje, primjena i

  uticaj na bezbjednost

  saobraaja

  KOM 2010 5658

  6352

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Babi, Mirha Brzina kao faktor sigurnosti u cestovnom saobraaju

  CS

  Zav. I

  cik.

  2012 7187

  7188

  Prof. Dr. Suada Daci

  Babi, Selma Digitalni marketing i tehnologije i usluge

  KOM 2006 5161

  5386

  4162

  Badi, Ibrahim Stanje i mogunosti razvoja sistema kontejnerskog

  transporta u Bosni i

  Hercegovini

  DST 2010 5584

  5662

  8011

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Badi, Ibrahim Strategija razvoja i ukljuivanja Bosne i

  Hercegovine u saobraajni

  sistem Evrope

  CS

  Zav. II

  cik.

  2011 6801

  6802

  6803

  6804

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Baji, Adnan Implementacija sustava za validaciju mobilnih ulaznica

  KT

  Zav. I

  cik.

  2010 5633

  5637

  5888

  5889

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Baji, Adnan Budunost novih komunikacijskih

  servisa/usluga

  KT

  Zav. II

  cik.

  2011 6330

  6427

  6428

  Doc. Dr. Nasuf

  Hadiahmetovi

  Bajraktarevi, Adin

  Analiza pjeakih tokova i

  planiranje pjeakih zona na

  ulinoj povrini

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5894

  6298

  6456

  Doc. Dr. Fadila Kiso

 • 6457

  7728

  Bajraktarevi, Adin

  Uslovi odvijanja saobraaja i

  kapacitivna analiza

  deniveliranih raskrsnica

  CS

  Zav. II

  cik.

  2011 6333

  7095

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Bajramovi, Adnan

  Analiza nivoa saobraajne

  usluge na podruju opine

  Zenica

  CS 2006 3776

  5319

  6373

  Bajramovi, Sanela

  Evolucija DVB Digital

  Broadcasting Handheld

  (DVB-H)

  KOM 2008 4794

  5380

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Bajramovi, Sanjin

  Komparativna analiza stupnja

  sigurnosti magistralne ceste

  M-17 i budue autoceste

  koridora Vc na podruju Ze-

  Do Kantona

  CS 2008 4897 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Bajri, Elma Sigurnosni aspekti transporta opasnih materija cestovnim

  saobraajem

  CS 2006 4086

  Bajri, Fuad Neki aspekti Uvoenja UMTS mrea

  KOM 2008 4801

  5316

  Prof. Dr. Mesud

  Hadiali

  Bajri, Rajif Saobraajni aspekti i njihov uticaj na razvoj opine

  Srebrenik i ireg okruenja

  CS 2010 5516 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Bakovi, Senad Sigurnost transporta potanskih poiljaka u

  drumskom saobraaju

  PT

  Zav I

  cik.

  2011 6153 Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Bakula, Darijo Upravljanje UMTS mreom PTS 2004 3463, 3453

  5505

  Bali, Sandin Znaaj primjene novih tehnologija na emisiju tetnih

  produkata sagorijevanja od

  motornih vozila

  CS

  Zav. I

  cik.

  2012 7129

  7278

  Prof. Dr. Suada Daci

  Bali, Senid Nove strategije standardizacije u transportnom i logistikom

  lancu

  PT 2009 5039

  6361

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Banji, Alem Osnovni zahtjevi za odravanje osovinskih

  S

  Zav. I

  cik.

  2012 7247 Prof. Dr. Sabira

  Salihovi

 • sklopova eljeznikih vozila

  Barakovi, Nedim Upravljanje saobraajem u inteligentnim transportnim

  sistemima koritenjem

  horizontalne i vertikalne

  signalizacije

  KT 2009 4957

  6517

  Doc. Dr. Mustafa

  Mehanovi

  Bari, Safet Uloga saobraajnog inenjera u formiranju saobraajne

  kulture

  S 2006 3772

  Barei, Karlo QoS mobilnih komunikacijskih tehnologija

  KT

  Zav. I

  cik.

  2010 5849 Prof. Dr. Samir

  auevi

  Barei, Marija Utjecaj inteligentnih transportnih sustava na

  poboljanje ekolokih

  parametara

  CS

  Zav. I

  cik.

  2013 7290 Doc. Dr. Drago

  Ezgeta

  Barut, Muhamed Savremeni pravci razvoja pote kao elektronikog i

  globalnog sistema

  PTS 2004 5193

  Bai, Adela Uloga inteligentnih transportnih sistema u razvoju

  saobraajne infrastrukture

  KOM 2008 4817 Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Bai, Adela Sistemsko inenjerstvo u ICT preduzeima

  KOM

  (EKV)

  Zav. II

  cik.

  2012 7097

  7387

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Bai, Almir Primjena digitale pretplatnike linije (DSL) kao nove usluge u

  telekomunikacijama

  PTS 2000 2207

  5123

  Bai, Ema Analiza bezbjednosti saobraaja na podruju opine

  ilida sa prijedlogom mjera za

  poboljanje

  CS 1998 572,

  2294,

  2572

  Bai, Semir Mobilni WIMAX u okruenju savremenih mobilnih mrea

  KOM 2009 4989

  5779

  Bai,Almir Savremene konstrukcije zrakoplova

  ZS 2011 6025

  6026

  8149

  Doc. Dr. Boran

  Pikula

  Baovi, Tarik Tehnologijski marketing u funkciji razvoja novih usluga

  u saobraajnom sistemu

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7131 Prof. Dr. efkija

  eki

  Bati, Maja Primjena savremenih TK KOM 2007 4419

 • Tehnologija u HT Mostaru

  Eronetu

  Batilovi, Lejla Nadlenosti institucija Bosne i Hercegovine u oblasti

  komunikacija

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7146

  7253

  Doc. Dr. Feriz

  Gabela

  Badar, Suad Privatno javno partnerstvo u funkciji finansiranja cestovnog

  Koridora Vc

  CS 2008 4913

  7966

  7971

  Prof. Dr. Alija

  Behmen

  Bei, Adnan Primjena metoda nadzora i regulacije za upravljanje

  voznim parkom

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5653 Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Bei, Muamer Analiza efikasnosti i iskoristivosti avionskog goriva

  po putnikom kilometru

  ZS 2011 6016 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Bei, Sunita Implementacija ICAO rezolucija o balansiranom

  pristupu menadmentu

  zrakoplovne buke na

  aerodromima

  ZS 2009 5425 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Beiragi, Devad

  Marketing novih PT usluga u

  telekomunikacijama na

  podruju Srednjebosanskog

  Kantona

  PTS 1999 2234

  5111

  Beirovi, Adisa Informacijsko komunikacijska podrka alterskom poslovanju

  u potanskom saobraaju

  Dipl.

  PS 2012 6504 Doc. Dr. Enes

  Arnautovi

  Beirovi, Amila Data mining-podrka u poslovanju telekom operatora

  KOM 2010 5722 Prof. Dr. Samir

  auevi

  Bei, Semira Sistemi i analiza odravanja motornih vozila na auto plin

  CS

  Zav. I

  cik

  2012 7143

  7213

  7214

  7906

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Beirevi, Armin Analiza saobraajnih tokova na mree magistralnih cesta

  Federacije Bosne i

  Hercegovine

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5702

  5885

  7694

  Prof. dr. Fadila Kiso

  Beirevi, Armin Komparativna analiza metoda za utvrivanje propusne moi i

  nivoa usluge na primjeru

  CS

  Zav. II

  cik.

  2011 6327

  6388

  6419

  Doc. Dr. Fadila Kiso

 • putnog pravca Klju-Biha 7300

  Beirovi, Aida Savremeni sistemi integralne zatite potanskih jedinica u

  BiH

  PT

  Zav. I

  cik.

  2010 5876

  8105

  Doc. Dr. Mustafa

  Mehanovi

  Beirovi, Asmir Balanced scorecard kao instrument za praenje

  uspjenosti poslovanja u

  malim i srednjim preduzeima

  KOM 2011 6019

  6348

  7315

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Beirovi, Fahreta

  Upotreba svjetlosnog

  oznaavanja na aerodromu

  ZS

  Zav. I

  cik.

  2012 7151

  7353

  Doc. Dr. Muharem

  abi

  Bekovi, Sanela Razvoj i primjena novih informaciono

  komunikacijskih tehnologija u

  TK prometu

  KOM 2007 4485

  7960

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibovi

  Beganovi, Irhana Zatita u sistemu javnog prevoza

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5845

  7875

  Doc. Dr. Mustafa

  Mehanovi

  Beganovi, Irhana Primjena savremenih logistikih metoda u

  skladinim tehnologijama sa

  posebnim osvrtom na BiH

  (Teloptic, SWATY i SPRIND)

  CS

  Zav II

  cik.

  2011 6395

  6450

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Beganovi, Semir Analiza karakteristika cestovnih vozila za razliite

  vrste pogona

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6476

  7130

  Doc. Dr. Suada Daci

  Begi, Sanel Kapacitet parking aplikacije u okviru kontent centra

  KOM 2009 4926

  5095

  Begi, Elvedin Interaktivni odnos sa okolinom i njen uticaj na

  politiku razvoja aerodroma

  Sarajevo

  ZS

  Zav. II

  cik.

  2012 6919

  6920

  6921

  6922

  Prof. Dr. eki

  efkija

  Begi, Elvedin Pravci razvoja i modernizacija aerodroma u Bosni i

  Hercegovini

  ZS

  2009 7029 Prof. Dr. eki

  efkija

  Begi, Mujo Analiza federalnih autobuskih linija, koje odrava d.d.

  Centrotrans bus Sarajevo, sa

  mjerama poboljanja

  CS 1998 2397,

  2396

  Beglerovi, Omar Transport opasnih materija u zrakoplovnom saobraaju

  ZS

  Zav. I

  cik.

  2012 7197

  7198

  Doc. Dr. Muharem

  abi

 • 7904

  Begovi, Ernata Optimalni model naplate cestarine s osvrtom na stanje u

  BiH

  CS 2009 5076

  7775

  Prof. dr. Fadila Kiso

  Begovi, Hamed F.

  Analiza strukture mree linija

  i tehniko-eksploatacionih

  pokazatelja rada JMDD

  GSP Tuzla

  CS 1999 2366,

  2367

  Begovi, Harun Uloga i znaaj lokalne zajednice u poboljanju

  sigurnosti cestovnog

  saobraaja na primjenu opine

  Visoko

  CS

  Zav. I

  cik.

  2012 7119

  7243

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Begovi, Muhamed

  Komparacija protokola

  transportnog sloja u IP

  mreama

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7145

  7241

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Begovi, Nedim Razvoj cestovne infrastrukture sa aspekta sigurnosti na

  podruju opine Gradaac

  CS 2009 5419

  5758

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Bejatovi, Goran Komparativna analiza kamionskog i cjevovodnog

  sistema transporta pepela u

  termoelektrani Gacko

  CS 1991 543

  Berberovi, Nedad

  Tehnologije komutacija, od

  konvencionalnih do softsvia

  KOM 2008 4839

  5821

  5186

  Prof. Dr. Nediljko

  Bili

  Berbi, Muamer Homologacija vozila s posebnim osvrtom na sistem

  za koenje

  CS 2008 4875 Doc. Dr. Suada Daci

  Berbi, Muamer Energetski arametric vozila JGPP u neustaljenim reimima

  rada

  CS

  Zav. II

  cik.

  2010 5434

  6322

  Doc. Dr. Mustafa

  Mehanovi

  Berbi, Sabina VPN mree KOM Zav. I cik.

  2010 5690 Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Berbi, Sabina Istraivanje trita, elja i zadovoljstva korisnika

  telekomunikacijskih usluga

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2012 6717

  6718

  6719

  6720

  7303

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

 • Berbi, Vedad Analiza kapaciteta parkiralita, strategija

  upravljanja i kontrola

  parkiranja

  CS 2008 4821 Doc. Dr. Fadila Kiso

  Beribak, Elma GPS i primjena GPS-a na logistike sustave

  KOM 2008 5687

  7996

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Beridan, Elvedin Uticaj internet protokola na kvalitet govornih

  telekomunikacionih usluga

  PTS 2004 4376,

  3475

  Berkovi, Mirza Tehnologija I standardi multimedijalnih komunikacija

  PTS 2005 3691

  Berkovi, Nihad Gigabitne pasivne optike mree (GPON)

  KOM 2009 4987

  Bei, Adnan Primjena metoda nadzora i regulacije za upravljanje

  voznim parkom

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5697

  5865

  5727

  Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Bei, Edin Kurirske potanske usluge PT Zav. I cik.

  2010 5798

  6181

  7692

  Doc. Dr. Feriz

  Gabela

  Bei, Eldar DB Schenker kao logistiki operator

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6113

  6296

  Prof. Dr. Alija

  Behmen

  Bei, Eldar Strateki ciljevi i razvojni programi EU u oblasti

  intermodalnog transporta

  CS

  Zav. II

  cik.

  2012 7009 Prof. Dr. Fadila Kiso

  Beirevi, Amir Kontejnerski sistem transporta razvoj i perspektiva

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6115

  7700

  7842

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Beirevi, Amir Opremanje, nadzor i upravljanje cestovnom

  mreom na primjenu opine

  Sanski most

  CS

  Zav. II

  cik.

  2012 7017 Prof. Dr. Fadila Kiso

  Bibuljica, Haris Modeliranje i simulacija procesa u TK mrei

  KT

  Zav. I

  cik.

  2011 5905 Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Bibuljica, Haris Sigurnost podataka u WLAN mrei

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2012 7111

  7393

  Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Bio, Ema TCAS i sigurnost letenja ZS Zav. I cik.

  2012 7150

  7365

  Doc. Dr. Muharem

  abi

  Bio, Haris Uloga informacijsko-komunikacijskog sistema u

  KOM 2009 5078

 • funkcioniranju inteligentnih

  transportnih sistema

  Bihorac, Enisa Znaaj virtualne logistike za potanske operatore

  KOM 2008 4814

  5101

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Bili, Bojan Sistem zatite podataka graana (CIPS) u okviru E-

  Govermenta

  PTS 2002 2211

  Bii, Adnan Quattro pogon na motornim vozilima

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6147

  6235

  Doc. Dr. Suada Daci

  Bii, Adnan

  Analiza i ocjena tehniko-

  tehnolokih i eksploatacionih

  karakteristika razliitih vrsta

  pogona motornih vozila

  CS Zav.

  II cik. 2013 7298

  7304

  7298

  Prof. Dr. Suada Daci

  Bjelan, Muhamed VDSL tehnologija kao model pristupnih mrea

  KOM 2009 4932

  5293

  5167

  5367

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Bjelica, Damir Primjena softverskih aplikacija u analizi sudara

  cestovnih vozila

  CS 2009 5054

  7939

  Prof. dr. Osman

  Lindov

  Bjelica, Damir Metodologija ispitivanja validnosti softverskih

  aplikacija za analizu

  saobraajne nezgode

  CS

  Zav. II

  cik.

  2010 5796 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Bogdanovi, Avdo

  Razvoj telekomunikacijskih

  mrea Kantona Sarajevo

  PTS 1999 2229,

  2205

  Boji, Boris Paketske komutacije KT Zav. I cik.

  2010 5838

  6266

  Doc. Dr. Nasuf

  Hadiahmetovi

  Boji, Boris Video usluge u konvergentnoj telekomunikacijskoj mrei

  KT

  Zav II

  cik.

  2011 6396

  6414

  6415

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Boji, Dena Mobilno E poslovanje KT Zav. I cik.

  2012 7211

  7212

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Borovanin, Nenad

  Analiza i ocjena efikasnosti

  rada unutranje kontrole

  saobraaja u SOUR-u

  Centrotrans RO Teretni

  saobraaj sa stanovita

  bezbjednosti i prijedlog mjera

  CS 1985 2302

 • za poboljanje

  Botulja, Nedim Sigurnost WEB aplikacija KT Zav. I cik.

  2010 5879

  5890

  5899

  Doc. Dr. Nasuf

  Hadiahmetovi

  Botulja, Nedim Valno multipleksiranje optikih signala

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2012 6702

  6703

  6704

  Doc. Dr. Nasuf

  Hadiahmetovi

  Brankovi, Emir Tehnologija multipleksiranja u optikim sustavima prijenosa

  PTS 2005 3609

  Brdari, Jasmin Arhitekture MPLS-a i VPN-a KT Zav I cik.

  2011 6279

  6293

  6382

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Briga, Samir Formiranje cijena telekomunikacijskih usluga na

  liberalizovanom tritu

  KOM 2011 6032

  6493

  7976

  Doc. Dr. Feriz

  Gabela

  Brievac, Marijo Vrste i stepen sigurnosti pri koritenju fasadnih liftova

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6238

  7877

  Prof. Dr. Abdulah

  Ahmi

  Brki, Elvis Analiza i usporedba konstruktivnih ekolokih

  karakteristika konvencionalnih

  vozila sa hibridnim odnosno

  elektrinim vozilima

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6154

  7843

  Doc. Dr. Suada Daci

  Brki, Kenan Uticaj XRD radara na sigurnost cestovnog

  saobraaja u Zeniko-

  dobojskom kantonu

  CS

  Zav. I

  cik.

  2012 7113

  7231

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Brki, Mehmed Infrastruktura eljeznica Federacije Bosne i

  Hercegovine sa posebnim

  osvrtom na signalno-

  sigurnosne ureaje

  S 2008 4844 Prof. Dr. Sadik

  Beirevi

  Bruli, Alem Odvezivanje lokalne petlje i uloga regulatornog tijela u

  BiH

  KT

  Zav I

  cik.

  2011 6262

  6305

  6315

  7625

  Doc. Dr. Feriz

  Gabela

  Bubi, Adin Naplata usluga u mrei nove generacije

  KT

  Zav I

  cik.

  2011 6255

  6292

  6385

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Buan, Eldin Uticaj saobraaja na kvalitet CS 2005 3596,

 • zraka na podruju Kantona

  Sarajevo

  4120

  6369

  Buan, Faruk Prevoznike organizacije u cestovnom prometu

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5874

  5896

  Prof. Dr. Hilmija

  emi

  Buan, Faruk Metodologija u istraivanju trokova saobraajnih nezgoda

  u sistemu osiguranja od

  autoodgovornosti na podruju

  FbiH

  CS

  Zav. II

  cik

  2012 6750

  6751

  6752

  6993

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Bukalo, Edin Tehnoloki pristup transporta u sistemu robnih tokova u BiH

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6129

  6130

  6160

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Bukalo, Edin Sarajevo grad budunosti sa aspekta sigurnog odvijanja

  saobraaja

  CS

  (EKV)

  Zav. II

  cik.

  2012 7068 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Bukva, Dalila Signalizacija u komunikacijama

  KOM

  Zav. I

  cik.

  2010 5811

  5900

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Bukva, Dalila SIP signalizacija i njegova nadogradnja za budue

  primjene

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2012 6699

  6700

  6701

  6910

  7389

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Bukva, Ferid Bezbjednost i kontrola saobraaja na eljeznicama

  Federacije Bosne i

  Hercegovine

  S 2003 2651

  Bukva, Kenan Ethernet tehnologije i kvalitet usluga

  KT

  Zav I

  cik.

  2011 6276

  6379

  7624

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Bukva, Nermana Prednosti korienja otvorene servisne platforme u kreiranju

  usluga

  KOM 2008 4793

  5357

  5185

  Prof. Dr. Nediljko

  Bili

  Bukvi, Amir Sigurnost prenosa potanskih poiljki po pojedinim fazama

  tehnolokog procesa

  PT 2009 4930

  6775

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Buljan, Vjekoslav Kvaliteta usluga u distribuiranim multimedijskim

  komunikacijama

  KOM 2008 4831

  5231

  5399

  Prof. Dr. Nediljko

  Bili

  Buljubai, Uticaj VOIP-a na poslovanje KOM 2007 4414 Doc. Dr. Mugdim

 • Saudin klasinih telekom operatora Bublin

  Buri, Devad Radio-komunikacijski sistemi u zranom saobraaju

  PTS 2002 3324

  Burina Demal Osnovne karakteristike i nain primjene firewall-a kao zatite

  internet mree

  KOM 2008 4811

  5129

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Bui, Dario Istraivanje mogunosti ukljuivanja Bosne i

  Hercegovine u Europske

  transportne tokove

  koritenjem tehnologije

  HUCKE PACK transporta

  S

  Zav. II

  cik.

  EKV.

  2012 6708

  6709

  6710

  7786

  Prof. Dr. Fadila Kiso

  Buturovi, Soraja Transport potanskih poiljki PTS 2003 3465

  Buo, Nead Gravitaciono podruje robno-transportnog centra Sarajevo

  S 1996 2257,

  656,

  2276

  Canovi, Nusret Modeliranje kljunih poslovnih procesa u TK

  sektoru

  KOM 2008 4790

  5105

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Cikoti, Haris Specifinost tarifiranja u mobilnim komunikacijama

  PTS 2007 4394

  5778

  Cinac, Demal Eksperimentalni sistem platoon navigacije i primjene

  digitalnih mapa sa aspekta

  tehnologije i sigurnosti

  saobraaja

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6149

  7731

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Cinac, Demal Analiza uslova odvijanja saobraaja i propusne

  sposobnosti semaforisanih

  raskrsnica na primjeru

  raskrsnice kod tehnike kole

  CS

  Zav. II

  cik.

  2013 7110

  7305

  Prof. Dr. Fadila Kiso

  Cirikovi, Almir Uticaj sigurnosti na kvalitet potanskih usluga

  PT

  Zav. I

  cik.

  2010 5872 Doc. Dr. Abidin,

  Deljanin

  Cirikovi, Almir Pravna regulativa elektronskog potpisa

  KT

  Zav II

  cik.

  2011 6399

  6411

  6412

  6413

  Prof. Dr. Hilmija

  emi

  Crnomerovi, Alma

  Specijalni prijevozi roba CS 2007 4481

  6656

  Doc. Dr. Sabira

  Salihovi

 • Cucak, Sead Uloga i uticaj trokova na rad sa kolima

  S 2004 3579

  abri, Rifat Tehnoloki projekat stanice Modria

  S 1991 2241

  ajdin, Alma Pravci razvoja i uspostavljanja novih odnosa velikih korisnika

  i potanskih preduzea

  PTS 2007 4398

  8151

  Prof. dr. Enes

  Arnautovi

  akal, Ermin Primjena RFID standarda u lancu snabdijevanja

  PT

  Zav. II

  cik.

  2013 7272 Prof. Dr. Sabira

  Salihovi

  akalovi, Amina Analiza kvarova cestovnih vozila kao uzrok saobraajnih

  nesrea

  CS

  Zav. I

  cik.

  2012 7250 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  akar, Kemal Sistemi regulacije saobraaja na cestovnoj mrei kao faktor

  propusne sposobnosti i nivoa

  saobraajne usluge

  CS 2009 5041

  5322

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  aki, Minela Saobraajno tehnika sprema na cestama visokog

  ranga

  CS 2009 5426 Doc. Dr. Fadila Kiso

  alija, Adnan Znaaj tehnike ispravnosti motornog vozila sa aspekta

  ekolokih i sigurnosnih

  aspekata

  CS 2009 4958

  6370

  auevi, Edin Standardizacija tehnologija beinih LAN mrea

  PTS 2004 4180 Prof. dr. Nediljko

  Bili

  auevi, Melis Uloga i znaaj sistema za edukaciju vozaa u ukupnom

  sistemu sigurnosti u

  saobraaju

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5881

  5882

  7695

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  auevi, Melis Analiza uinkovitosti novog sistema obuke kandidata za

  vozaa motornog vozila u

  odnosu na stari sistem

  CS

  Zav. II

  cik.

  2012 6792

  6991

  6841

  6842

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  avi, Fikret Pota kao logistiki operater PS 2006 4342

  avki, Ernesa Savremeni pristup upravljanja incidentnim situacijama s

  aspekta sigurnosti u

  cestovnom saobraaju

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6102

  6267

  7698

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  avki, Ernesa Istraivanje sigurnosti djece u CS (EKV) 2012 7082 Prof. Dr. Osman

 • saobraaju s osvrtom na BiH Zav. II cik.

  Lindov

  eho, Amila Redovi vonje javnog linijskog prevoza putnika u

  cestovnom saobraaju FbiH

  CS

  Zav. I

  cik.

  2012 7116

  7209

  7210

  7630

  Prof. Dr. Hilmija

  emi

  elik, Amela Tehniki i ekonomski aspekti iskoritenja mobilnih mrea 3.

  Generacije

  KOM 2007 4412

  5764

  Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  elikovi, Hajrudin

  Sistemi prenosa bazirani na

  SDH tehnologiji

  PTS 2003 3466,

  2650

  8001

  Doc. Dr. Enes

  Arnautovi

  engi, Armin Analiza kapaciteta eljeznike stanice Mostar

  S 1999 2261,

  2270

  engi, Demal Transport opasnih materija u korelaciji sa standardima ISO

  14000

  CS 2005 3687,

  4063

  engi, Emir Upotreba GPS, GIS-a u ITS-u KOM 2009 4928 Prof. Dr. Kemo Sokolija

  engi, Jasmin Primjena IP-sec-a u VOIP mreama

  KOM 2008 4910

  5235

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  engi, Mediha Sigurnost elektronskog bankarstva u potanskom

  saobraaju

  PS 2010 5550

  6490

  7980

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  engi, Muamer Utjecaj I efekti elektromagnetnog zraenja

  GSM infrastrukture I mobilnih

  aparata na ljude I okoli

  PTS 2005 3698

  5395

  engi, Muris Istraivanje marketinga u funkciji donoenja poslovnih

  odluka u zranom saobraaju

  ZS 2011 6022

  6186

  Prof. Dr. efkija

  eki

  erkezovi, Elvir Uloga simulacija i tools-a matlaba u telekomunikacijama

  KOM 2008 5191

  4809

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibovi

  iak, Armin QoS u paketskim mreama KOM Zav. I cik.

  2010 5698

  5800

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  iak, Armin Tehnoloka rjeenja za implementaciju VoD platformi

  za ciljano oglaavanje

  II

  Ciklus 2011 6438

  6439

  6440

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  iak, Samir Saobraajna delinkvencija CS Zav I 2011 6271 Prof. Dr. Osman

 • mladih i sigurnost u

  saobraaju

  cik. 6386

  6468

  7628

  Lindov

  iija, Ajla Analiza uinkovitosti uvoenja TRIPLE PLAY

  usluga

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7120

  7358

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  iija, Beir Operativno upravljanje saobraajem na eljeznicama

  Federacije Bosne i

  Hercegovine

  S

  Zav. I

  cik.

  2010 5814

  7605

  Prof. Dr. Sadik

  Beirevi

  iija, Beir Analiza kapaciteta eljeznike stanice Zenica eljezara

  S

  Zav. II

  cik.

  2013 7106

  7108

  Prof. Dr. Sadik

  Beirevi

  ivi, Eldin Efekti novih tehnologija u sistemu naplate usluga u JKP

  Zenicatrans prevoz

  putnika D.D. Zenica

  CS 2012 7028 Doc. Dr. Mustafa

  Mehanovi

  izmi, Ernad Tehniko-tehnoloke karakteristike i organizacija

  lukih kontejnerskih terminala

  CS 2010 5515

  6354

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  izmi, Jasna Analiza isplativosti usluge IP Centrex

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7175 Prof. Dr. Samir

  auevi

  olakovi, Alem Mjesto i uloga WiFi tehnologije u kvalitetnijem

  pokrivanju i usluivanju

  korisnika

  KOM 2009 5080

  5760

  5146

  olakovi, Alem Mehanizmi za osiguranje mrenih QoS parametara u IP

  mrei

  KT

  Zav.

  Mag

  2010 5935 Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  olakovi, Nermina

  Sistem upravljanja ivotnom

  sredinom

  PT

  Zav I

  cik.

  2011 6097

  6159

  7617

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  olakovi, Nermina

  Mogunosti primjene

  mehanizama e-plaanja u

  funkciji unapreenja rada

  potanskih slubi

  PT

  Zav. II

  cik.

  2012 7098 Prof. Dr. Samir

  auevi

  oli, Suad Znaaj elektronskih sistema za sigurnu vonju cestovnih

  vozila

  CS 2009 4956

  6518

  Prof. Dr. Osman Lindov

 • omor, Denita Rizik i osiguranje u javnom linijskom prevozu putnika u

  cestovnom saobraaju u FbiH

  CS

  Zav. I

  cik.

  2012 7115

  7199

  7200

  7908

  Prof. Dr. Hilmija

  emi

  omor, Edin Upravljanje regulisanje eljeznikim saobraajem na

  podruju Federacije BiH

  S

  Zav I

  cik.

  2011 6198

  6319

  6383

  Prof. Dr. Sadik

  Beirevi

  orbi, Nihad Osiguranje kvaliteta vagon cisterni kao specijalnih

  eljeznikih kola

  S

  Zav. I

  cik.

  2010 5813

  7396

  Doc. Dr. Sabira

  Salihovi

  orbo, Erdal Elementi sigurnosti cestovnih vozila sa aspekta stradanja u

  saobraaju

  CS

  Zav. II

  cik

  2012 6458

  6459

  6460

  7005

  7804

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  ovi, Ramiz Primjena NDT-MT metode u dijagnostici i odravanju

  inskih vozila

  S 2009 5302 Doc. Dr. Sabira

  Salihovi

  ovrk, Enes Transportne potrebe i mogunosti eljeznikog

  saobraaja u okviru plavih

  koridora za stanovnitvo grada

  Sarajeva i regiona Centralne

  Bosne

  S 1994 2274,

  2275

  ustovi, Azra Saobraajna politika i tendencije razvoja zranog

  saobraaja u Bosni i

  Hercegovini

  ZS 2010 5660

  5661

  Prof. Dr. efkija

  eki

  ustovi, Azra Tehnologija zranog prometa sa aspekta sigurnosti u

  zranom prostoru

  ZS

  Zav. II

  cik.

  2012 7044

  7045

  Doc. Dr. Muharem

  abi

  uturi, Semir Standardizirana dokumenta u meunarodnom transportu

  robe

  CS 2009 5046

  uturi, Semir Uloga zvanine kontrole kvaliteta transportujue robe u

  meunarodnom transportu

  Zav.

  Mag

  CS

  2011 5986

  5987

  5988

  7808

  Prof. Dr. Sabira

  Salihovi

  vrljak Amra Uloga Kampanjskog KOM 2009 4925 Prof. Dr. Samir

 • marketinga u zadrzavanju

  postojeih korisnika

  auevi

  atovi, Nihad Konvergencija kao cjelovito komunikacijsko rjeenje

  KOM 2011 6087

  6356

  6341

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  ebo, Alija Analiza utjecaja zrakoplovnog pristanita na okolinu

  ZS

  Zav. I

  cik

  2012 7133

  7195

  7196

  7634

  Prof. Dr. Fadila Kiso

  ehaji, Zlatan Procedure ocjenjivanja usklaenosti opreme u

  potanskom saobraaju sa

  evropskim standardima

  PT 2009 5038

  5297

  Doc. Dr. Sabira

  Salihovi

  ehi, Sedin Telematika u vozilu i njena primjena u nadzoru i regulaciji

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5736 Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  ehovi, Enisa Uticaj procesa europskih integracija i ukljuivanja BiH

  u EU na razvoj zranog

  saobraaja

  ZS 2010 5591

  5667

  5680

  Prof. Dr. efkija

  eki

  ehovi, Enisa Implementacija upravljanja sigurnou u zranom prometu

  ZS

  Zav. II

  cik.

  2012 7102 Prof. Dr. Steiner

  Sanja

  elo, Himzo Studija i potencijalna funkcija prostora Betanije kao urbane

  cjeline u sklopu jedinstvene

  teritorije grada Sarajeva

  CS 1991 377

  erani, Esko IMS over HSPA KOM 2008 4816, 5198

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  eremida, Haris Galileo Evropski satelitski sistem za globalno

  pozicioniranje

  PTS 2002 5151

  8003

  Prof. Dr. Nediljko

  Bili

  esir, Devad Kvalitet saobraajne usluge na podruju opine Ilida

  CS 2005 3603

  iri, Adem Tehnologija rada i proraun kapaciteta stanice Banjaluka

  (u 2005-toj godini)

  S 1992 2285

  orali, Nermin Osnova za razvoj aplikacija u pokretnim sustavima temeljen

  u 3D grafici

  KOM 2009 5028

  5769

  5246

  Prof. Dr. Nediljko

  Bili

  orovi, Enver Metode vjetaenja CS 2000 2338,

 • saobraajnih nezgoda sa

  posebnim osvrtom primjene

  grafoanalitike metode.

  Odreivanje brzine kretanja

  vozila u saobraajnim

  nezgodama

  2337

  osibegovi, Muhamed

  Analiza raskrsnica sa aspekta

  sigurnosti sa posebnim

  osvrtom na krune raskrsnice

  CS 2009 5042

  5746

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  osovi, Esad CORBA arhitektura KOM 2009 5059

  osovi, Esad Mobilni virtuelni mreni operateri MUNO

  KT

  Zav.

  Mag

  2010 5931 Prof. Dr. Samir

  auevi

  Dautbai Adnan Organizaciska struktura i savremeni elementi sigurnosti

  u slubi unutranje zatite JP

  BiH pota

  PT 2009 4919

  6364

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Dautovi, Belma Primjena raunarskih komunikacija u konceptima

  centraliziranog upravljanja

  komutacionih sistema

  PTS 2004 3576

  5121

  Dautovi, Emir Analiza potreba izdvajanja tranzitnog saobraaja sa

  gradskih arterija izgradnjom

  obilaznica

  CS 2004 3449

  Dedi, Elvedin Brze eljeznice projekti za budunost eljeznica BiH

  S 2004 3329

  Dedi, Sanela Uloga marketing informacionih sistema u

  procesu donoenja odluka o

  saobraajnim sistemima

  KOM

  Zav. I

  cik.

  2010 5805

  6299

  Prof. Dr. efkija

  eki

  Dedi, Sanela Elektronsko poslovanje i sigurnost

  KOM

  Zav. II

  cik

  2012 6829

  6830

  6831

  6832

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Dedi, Semir Trendovi u telekomunikacijama i novi

  sadraji

  KT

  Zav I

  cik.

  2011 6273

  7632

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Dedi, Semir Sustavi za upravljanje sadrajem CMS

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2012 7008

  7385

  Prof. Dr. Samir

  auevi

 • Dedovi, Azra Uticaj pravne regulative i standardizacije na poslovanje

  telekom operatora u BiH

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7284 Doc. Dr. Feriz

  Gabela

  Dedovi, Elmedin Vrednovanje uvoenja ETCS-a na eljezniki koridor Vc

  DIPL

  S 2012 6502 Prof. Dr. Eref

  Gaanin

  Dedovi, Mediha Organizovanje i pruanje telekomunikacionih usluga

  PTS 1999 2235,

  5218

  Deliahmetovi, Nedim

  2008 Doc. Dr. Kemo

  Sokolija

  Delibai, Esmer Nain pristupa na internet od strane pojedinanih korisnika

  KOM 2008 4903

  5153

  Prof. Dr. Alija

  Behmen

  Deli, Amel Upravljanje saobraajem vozova u uslovima strategije

  razvoja eljeznica BiH

  S 2005 3606

  Deli, Edin Analiza tehniko-tehnolokog procesa transporta rude i

  jalovine pomou dampera na

  povrinskom kopu Vrtlite

  R.M.U. Kakanj

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6137

  6171

  Prof. Dr. Abdulah

  Ahmi

  Deli, Edin Analiza poboljanja saobraajne signalizacije i

  opreme u zatiti pjeaka i

  nemotorizovanih uesnika u

  saobraaju sa posebnim

  osvrtom na urbano podruje

  Kaknja

  CS

  (EKV)

  Zav. II

  cik.

  2013 7069

  7391

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Deli, Jasmin Informacije tehnologije kao faktor integracije i razvoja

  transportnog sistema

  CS 2008 4912

  7965

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Deli, Suvad Uloga i znaaj peditera u funkciji multimodalnog

  transporta

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5802

  6282

  Prof. Dr. Alija

  Behmen

  Deli, Suvad Iznalaenje tehnikog rjeenja transporta uglja, materijala i

  prevoza radnika u jami

  Haljinii rudnika mrkog uglja

  Kakanj

  CS

  Zav. II

  cik

  2012 6759

  6760

  6761

  6762

  Prof. Dr. Abdulah

  Ahmi

  Delihasanovi, Lejla

  Uticaj internet marketinga na

  poslovanje telekom operatora

  KOM

  Zav. I

  cik.

  2010 5829

  6250

  Prof. Dr. efkija

  eki

 • Delija, Mirsada Modernizacija potanskog saobraaja putem uvoenja

  informacionih sistema

  PTS 2001 2220,

  2216,

  2200

  5232

  Deljanin, Emilija Kontrola I standardizacija u funkciji kvaliteta I efikasnosti

  potanskog sistema

  PTS 2005 3590

  Deljkovi, Denis Perspektiva potanskog saobraaja kroz direktni

  marketing (ONE-TO-ONE)

  marketing

  PTS 2003 2664

  Deljkovi, Selma Internet tehnologije kao podrka rada Call centra

  KOM 2010 5582

  5682

  Prof. Dr. Izudin

  Kapetanovi

  Demir, Mahir Analiza pjeakog saobraaja u uem podruju grada

  Sarajeva

  CS 2008 4806

  8153

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Demirovski, Zlatko

  Ekoloke prednosti koritenja

  LPG autoplina u motornim

  vozilima

  CS 2009 4965

  Derviagi, Anis Prenos radio signala preko optikih mrea (Radio Over

  Fiber

  KOM 2011 6034

  6339

  Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Dervievi, Senad Utjecaj koridora Vc na razvoj turizma u Bosni i Hercegovini

  CS 2009 5073

  Detli, Meho Ugovor o osiguranju u cestovnom prometu

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5632

  5704

  Prof. Dr. Hilmija

  emi

  Detli, Meho Metodologija procjene vrijednosti rtava nastradalih u

  saobraajnim nezgodama kao

  socio-ekonomska posljedica

  cestovnog saobraaja

  CS

  Zav II

  cik.

  2011 6403

  6441

  6442

  6443

  7081

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Dinar, Damir Primjena mikroraunara u upravljanju eljeznikim

  saobraajem

  S

  Zav. I

  cik.

  2012 7179

  7899

  Prof. Dr. Sadik

  Beirevi

  Dinar, Mirza Satelitski sistemi u funkciji mobilnih mrea

  PTS 2005 3700

  Dinarevi, Emir Organizacija eljeznikog transporta za potrebe

  tvornikog kompleksa UNIS-

  S 1997 2255,

  2260

 • Vogoa Sarajevo

  Divjan, Indira Analiza prometnih modela u MATLAB okruenju

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7153

  7357

  Prof. Dr. Mesud

  Hadiali

  Dizdar, Dalila Emerency management kao dio inteligentnih transportnih

  sistema

  KOM 2008 5180

  6651

  Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Dizdarevi, Adnan

  Meunarodni i meuentitetski

  cestovni promet u Bosni i

  Hercegovini

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5887

  5726

  7399

  Prof. Dr. Hilmija

  emi

  Dizdarevi, Adnan

  Istraivanje mogunosti

  istovara ruda iz

  prekookeanskih brodova

  CS

  Zav. II

  cik.

  2012 6833

  6834

  6835

  6836

  7085

  Prof. Dr. Abdulah

  Ahmi

  Dizdarevi, Maja Koncept odrivog i ekolokog razvoja buduih generacija

  zrakoplovnih motora

  ZS 2010 5593 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Dizdarevi, Mirsad

  Usmjeravanje u

  telekomunikacijskim mreama

  KOM 2008 4837

  5100

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibovi

  Djedovi, Hajrudin

  Tehnoloki proces rada

  eljeznike stanice Podlugovi

  S 1997 2252

  Dragi, Drago Prevoz uglja sa povrinskog kopa Vrtlite rudnika

  Kakanj u Sloveniju

  S 1984 550

  Dreca, Halid GMPLS tehnologija I njene prednosti u

  telekomunikacijskom

  saobraaju

  PTS 2005 3593

  Drina, Tarik Marketing i nove usluge u telekomunikacijama

  PTS 1998 1314,

  1313

  Drinjak, Fatima Analiza tehnolokog procesa rada eljeznike putnike

  stanice Sarajevo

  S 1997 2249,

  2262

  Drobo, Abid Organizacija tehnolokih procesa transporta i

  distribucije roba humanitarne

  pomoi na primjeru optine

  Centar-Sarajevo

  CS 1995 356,

  357,

  355

  Drugovi, Faruk Metodologija ocjene kvaliteta CST 2009 4931 Doc. Dr. Mustafa

 • mrea gradskih saobraajnica Mehanovi

  Dujmovi, Karolina

  Saobraajno-tehnoloki aspekt

  povezivanja luke Ploe i

  eljeznice

  S 1987 2279

  Dumanji, Mela Potrebne DSLAM funkcionalnosti

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7205

  7897

  7206

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Dunovi, Milan Rjeenja i primjene DECT sistema (Digital European

  Cordless

  Telecommunications-digitalne

  evropske beine

  telekomunikacije)

  PTS 2001 2204

  Durak, Esnaf Uticaj saobraaja na nivo buke u Kantonu Sarajevo

  CS 2005 3594,

  4119

  Durakovi, Emir Razvoj usluga baziranih na prenosu podataka u mobilnim

  telekomunikacijama

  PTS 2010 5553 Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Durakovi, Zahid Analiza tehnoloko-eksploatacionih pokazatelja i

  mjere za poboljanje

  poslovanja u Zenicatrans-

  prevoz putnika D.D. Zenica

  CS 2005 3584

  8008

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Duranovi, Anida Motorna vozila sa niskim negativnim utjecajem na

  okoli sa posebnim osvrtom na

  vodikova hibridna vozila

  CS

  Zav. I

  cik.

  2012 7114

  7207

  7208

  7907

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Duranovi, Sead Evropski i BiH sistemi edukacije vozaa kao segment

  sigurnosti cestovnog

  saobraaja

  CS 2010 5659

  5828

  7767

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Duvnjak, Dario Znaaj ekspertnih sistema za ITS

  KOM 2010 5716

  5749

  Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Duvnjak, Faruk Paketske mree za prenos vremenski osjetljivih

  informacija

  KOM 2006 4067

  Dzafo Nedim Siroko pojasni pristup preko HfC mreza za nove generacije

  usluga

  PT 2009 4918

 • Dzolovi Murat Pristuopna tk mreza Hrasno-anac Glavni projekat

  KOM 2009 4924

  Daferovi, Samir Savremeni pristup identifikaciji uzronika

  saobraajnih nesrea u BiH

  CS 2007 4417

  6648

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Daferovi, Samir Savremene tehnologije i sigurnosni aspekti u

  cestovnom prijevozu opasnih

  materija Evropske Unije s

  osvrtom na stanje u Bosni i

  Hercegovini

  CS

  (EKV)

  Zav. II

  cik.

  2012 7072 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Dafo, Nedim irokopojasni pristup preko HFC mree za nove generacije

  usluga

  PTS 2009 5220 Prof. Dr. Nediljko

  Bili

  Dambasovi, Armin

  Interaktivna televizija PTS 2009 5040

  5238

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Dananovi, Alma

  Baze podataka kao podloga

  business inteligenciji

  KOM 2009 5070

  5091

  5165

  Dananovi, Alma

  Poslovna inteligencija (BI) i

  upravljanje performansama

  organizacije

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2010 5792

  5839

  7093

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Debo, Almedin Fiksni radio relejni sistemi prenosa u frekvencijskim

  opsezima do 10 GH2

  PTS 2007 4337

  5229

  Dezo vrljak, Amra

  Uloga kampanjskog

  marketinga u zadravanju

  postojeih korisnika

  KOM 2008 5176

  Dinovi, Admir Pravna regulativa primjene elektronskog potpisa

  KT

  Zav I

  cik.

  2011 6313 Doc. Dr. Feriz

  Gabela

  Dolovi, Murat Pristupna TK mrea Hrasno-anac-glavni projekat

  KOM 2008 5169 Prof. Dr. Mujo

  Hebibovi

  Dumhur, Saa Komunikacije poslovnim podacima na nivou direkcije

  eljeznica Bosne i

  Hercegovine

  S 2001 2242

  5120

  Duzdanovi, Damira

  Koncepcija robno-

  transportnog centra u Tuzli

  CS 1998 2347,

  2348,

  2291

 • erzi, Edis Uticaj Internet tehnologije i WEB Site-a na poboljanje

  poslovanja potanskih

  operatera

  PTS 2003 2662

  eevi, Demir Rizici i osiguranje u saobraaju

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5634

  5860

  eevi, Emir Pravo u transportu i zatita ivotne sredine

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5700

  5856

  eevi, Emir Logistiki centar i uvoenje ITS tehnologije

  CS

  Zav. II

  cik

  2012 6461

  6462

  6852

  6853

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  oki, Vladimir Tehnologija funkcionisanja virtualnih privatnih mrea

  PTS 2001 2212

  onlagi, Aida Wireless internet KT Zav. I cik.

  2010 5639,

  5646

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  onlagi, Aida Razvoj i primjena WEB 3.0 KOM Zav. II cik.

  2012 6694

  6695

  6696

  7090

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  ozo, Elida Analiza stanja bezbjednosti saobraaja na teritoriji opine

  Novi Grad sa prijedlogom

  mjera

  CS 2001 2309

  uli, Emir Organizovanje remonta pruge na eljeznikoj pruzi pod

  saobraajem

  S

  Zav. I

  cik.

  2010 5830

  6251

  Doc. Dr. Nedad

  Brankovi

  uli, Emir Komparativna analiza trokova vue na osiguranim i

  neosiguranim eljezniko-

  cestovnim prelazima

  CS

  Zav. II

  cik.

  2012 6730

  6731

  6732

  7004

  Doc. Dr. Nedad

  Brankovi

  uli, Jasmin Trenutni i prognozirani modeli buke uz saobraajnicu sa

  elementima uticaja vibracija

  na okolinu

  CS 2010 5663

  5683

  5761

  urevi, Bosa Saobraajni projekat magistralnog puta br. 6.

  Ustipraa Viegrad

  CS 1987 349

  Efendi, Naida Uloga peditera u transportu CS Zav I 2011 6197 Prof. Dr. Alija

 • opasnih materija u cestovnom

  saobraaju

  cik. 6297

  6240

  6247

  Behmen

  Efendi, Naida

  Analiza uea pjeaka u

  cestovnom saobraaju sa

  aspekta sigurnosti i zatite

  CS

  Zav. II

  cik.

  2012 7105 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Eljazovi, Birsen Projektovanje i uvoenje sistema svjetlosne

  signalizacije na uem

  podruju grada

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5614

  7725

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Eljazovi, Birsen Istraivanje utjecaja primjene ITS-a na propusnu sposobnost

  povrinskih raskrsnica

  CS

  Zav. II

  cik.

  2011 6744

  6745

  6746

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Emini, Haris Navigacioni sistemi za polijetanje i slijetanje na

  sarajevski aerodrom

  ZS

  Zav I

  cik.

  2011 6261

  6280

  7619

  7730

  Doc. Dr. Muharem

  abi

  Fako, Emir Pravna regulativa telekomunikacija u Bosni i

  Hercegovini

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7160

  7173

  7176

  Doc. Dr. Feriz

  Gabela

  Fati, Anela Organizacija eljeznikog saobraaja za prevoz uglja od

  PK Vrtlite do pogona

  separacija

  S

  Zav. I

  cik.

  2012 7140

  7255

  Prof. Dr. Sadik

  Beirevi

  Fazlibai, Adnan Analiza optike infrastrukture i njena neminovnost u

  upotrebi

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7144

  7286

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Fazli, Amela Segmentiranje podataka i multipleksiranje

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7137

  7245

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Fazli, Eldin Komparativna analiza LTE i WIMAX tehnologije

  KOM 2011 6338

  6506

  7927

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Fejzagi, Sead Analiza uticaja cestovnog saobraaja na okoli

  CS 2006 4083

  Fejzi, Muamer Novi koncept upravljanja u prevozu putnika tramvajskog

  saobraaja na podruju

  Sarajeva

  S 2006 3767

  5320

  Feli, Asmir Znaaj primjene elektronskog CS Zav. I 2010 5649 Doc. Dr. Suada Daci

 • programa stabilizacije na

  stabilnost kretanja vozila

  cik. 6310

  Feli, Damir Stanje cestovne infrastrukture i okoline te njen uticaj na

  sigurnost cestovnog

  saobraaja Unsko-Sanskog

  Kantona

  CS 2003 2333

  Ferizovi, Azra Prijedlog organizacije za minimalan obim saobraaja na

  pruzi Sarajevo Ploe

  ZS 1996 2271,

  2286

  Fetahagi, Faris Uticaj TETRA sistema na rad i kvalitet pruanja usluga u

  slubama javne bezbjednosti

  PTS 2003 2646

  Filandra, Almir Istraivanje marketinga u funkciji unapreenja

  poslovanja saobraajnih

  kompanija

  KOM 2011 6027

  6182

  6185

  Prof. Dr. efkija

  eki

  Filipovi, Nedad Primjena telematike u prevenciji sudara i poveanju

  stepena sigurnosne

  pripravnosti

  KOM 2008 4796 Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Foo, Samir Razvoj i nove usluge u mobilnim telekomunikacijama

  KOM

  Zav I

  cik.

  2011 6098

  6304

  7616

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Foo, Samir Analiza protokola u komunikacijskim sistemima

  KT

  Zav. II

  cik.

  2012 6899

  6900

  6901

  6902

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Franjkovi, Franco

  Tehniko-ekonomska analiza

  pristupne mree temeljene na

  ADSL tehnologiji

  KOM 2006 4068

  Frljak, Mirza Sistem informisanja o vremenskim prilikama na

  cestama

  I ciklus

  KT 2011 6488

  7402

  Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Gaanovi, Alma Savremene metode sigurnosti u tehnolokom procesu

  prijema poiljaka

  PT 2010 5429

  7991

  8150

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Gaanovi, Fikret Elektronska pota kao nova PT usluga

  PTS 1999 2210,

  2223,

 • 2224

  Gado, Nedim Perspektive I razvoj telekomunikacijskih mrea na

  podruju Kantona Sarajevo

  PTS 2005 3688

  6593

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Gado, Senada Saobraajno trite u kontekstu razvoja

  meunarodnog potanskog

  saobraaja

  PTS 2002 2215

  5173

  Gagula, Fijad TDM preko ethernet u radio prenosu

  KOM 2009 4988

  5295

  5172

  6604

  Prof. Dr. Nediljko

  Bili

  Gani, Amra Menadersko-funkcijski elementi strukture MIS-a sa

  aspekta raunarske tehnologije

  KOM 2010 5724

  5725

  6029

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Gani, Eldin Primjena savremenih tehnologija u transportu

  potanskih poiljki

  PS 2010 5555

  6489

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Gani, Mirza Poslovni model multimedijalnog kontaktnog

  (CALL) centra

  KOM 2007 4413

  5772

  Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Gegi, Zumka Primjena CRM rjeenja u cilju poboljanja podrke

  korisnicima

  KT

  Zav. I

  cik.

  2010 5610

  6309

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Gegi, Zumka Implementacija ERP sistema u telekomunikacijskoj

  kompaniji

  KT

  Zav II

  cik.

  2011 6387

  6417

  6418

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Gerdijanovi, Ajdin

  Poboljanje QoS govorne

  usluge u 3G mreama

  uvoenjem WB-AMR kodeka

  KT

  Zav. I

  cik.

  2010 5617

  5631

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Gerdijanovi, Ajdin

  Razvoj VoIP sistema sa HD

  govorom

  KOM

  Zav. II

  cik

  2012 6825

  6826

  6827

  6828

  7086

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Gojak, Samra Uvjeti trinog natjecanja, te prava i obaveze sudionika na

  tritu telekomunikacijskih

  mrea

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7219

  7220

  Doc. Dr. Feriz

  Gabela

 • Goleti, Said Analiza uticaja transporta na okoli u urbanim sredinama sa

  posebnim osvrtom na grad

  Sarajevo

  CS 2005 4171

  6596

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Gorani, Etrit Uticaj WIMAX 802.16 tehnologije na razvoj

  komunikaciskog saobraaja

  PTS 2004 3483

  7968

  4117

  5150

  Prof. dr. Nediljko

  Bili

  Grbo, Adnan Mirujui saobraaj u centralnoj gradskoj zoni

  Sarajeva

  CS 2006 3784

  Gudelj, Radovan Analiza transportne funkcije u preduzeu D.D. Sarajevski

  kiseljak

  CS 2001 2372

  Gudi, Amir Heterogene mree u beinim komunikacijama

  KOM 2011 6340

  6501

  6505

  7926

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Gugi, eljko Realizacija transportne djelatnosti u SP Mostar

  CS 2000 2574,

  2395

  Guti, Muradif Provjera kapaciteta i tehnologije rada eljeznike

  stanice Kreka

  S 1994 2265,

  2236

  Habib, Dino Uloga OMT operatora u realizaciji multimodalnog

  transporta

  S

  Zav I

  cik.

  2011 6133

  6141

  7614

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Habibovi, Basita Savremene metode sigurnosti u tehnolokom procesu

  uruenja poiljaka

  PS 2010 5548

  5672

  7989

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Habota, Kenan Tehnologija i sistem naplate mirujueg saobraaja u

  centralnom dijelu grada

  Mostara

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6146

  6163

  7584

  Prof. Dr. Abdulah

  Ahmi

  Hadali, amil Program razvoja putne mree na podruju Prijepolje

  CS 1984 375

  Hadiabdi, Samra

  Tehnologija povezivanja

  mobilnih terestrijalnih sistema

  tree generacije i satelitskih

  sistema

  PTS 2003 2666

  5504

 • Hadiavdagi, Emina

  Uvoenje mehanizacije i

  automatizacije u potanske

  centre

  PTS 2001 2203,

  2209,

  2202

  Hadiavdi, Lejla Uloge e-Potpisa u e-Poslovanju

  KOM 2009 5030

  5247

  Prof. Dr. Nediljko

  Bili

  Hadi, Admir Uticaj rada u lukama Metkovi i Ploe na obrt kola

  S 1995 2273

  Hadi, Admir Pristupne radio tehnologije za mree sljedee generacije

  KOM 2008 4894

  5305

  5321

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Hadi, Anel Prijedlog nove metodologije praenja nastanka

  saobraajnih nezgoda u

  cestovnom saobraaju

  CS 2002 2332

  Hadi, Anida Uticaj virtualne mobilnosti i dostupnosti na razvoj i

  poslovanje savremenih

  kompanija

  KOM 2006 4152

  Hadi, Edina Internet marketing-tehnike uspjenog on-line nastupa

  PTS 2004 3586,

  4179

  Hadi, Eldin Znaaj primjene elektronskog stabilizacijskog sistema na

  eksplatacione karakteristike

  cestovnih vozila

  CS 2005 3605

  Hadi, Emina Karakteristini defekti osovina kao komponenti osovinskih

  sklopova

  S

  Zav. I

  cik.

  2012 7234

  7285

  Prof. Dr. Sabira

  Salihovi

  Hadi, Osman Preferirani poslovni model u sistemima tree generacije

  KOM 2009 5408

  5415

  6497

  Prof. Dr. Nediljko

  Bili

  Hadi, Reuf Prognoza prijevozne potranje na podruju Srednjebosanskog

  kantona

  S 2010 5409

  5759

  Doc. Dr. Mustafa

  Mehanovi

  Hadidamjanovi, Dragan

  Uloga eljeznike stanice

  Sarajevo Teretna u ukupnom

  radu Sarajevskog vora

  S 2005 3601

  Hadiefendi, Hasim

  Istraivanje mogunosti

  poveanja kapaciteta

  unutranjeg transporta u

  CS 1997 354,

  353

 • separaciji rudnika Olova u

  Olovu

  Hadimahmutovi, Halil

  Aktivna i pasivna sigurnost u

  inteligentnim transportnim

  sistemima

  KOM 2008 5124

  4888

  7984

  Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Hadimehmedagi, Samra

  Razlike u sistemima naplate

  mobilnih komunikacija po

  generacijama

  KOM 2008 4827

  5378

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Hadimuovi, Edin

  Aspekti primjene novih

  tehnologija u planiranju

  saobraajno-transportnih

  sistema

  CS 2005 3699

  Hadiomerovi, Sanjin

  Tehniko tehnoloki i

  organizacioni aspekti

  integracije sistema kontrole

  letenja na nivou BiH i njena

  integracija u jedinstveni

  evropski sistem

  ZS

  Zav. I

  cik.

  2011 6037

  6038

  6039

  7732

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Hadiosmanovi, Arnes

  Analiza sigurnosti saobraaja

  na podruju Srednjobosanskog

  Kantona

  CS 2006 4087,

  4157

  5328

  Hadiselimovi, Jasmin

  Statistika analiza TK

  parametara

  KOM 2008 4797 Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Hafizovi, Amir Eksploatacija i odravanje pneumatika na vozilu

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6099

  6302

  Doc. Dr. Suada Daci

  Hafizovi, Mahira Standardizacija u kriptografskim sistemima

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 6278 Prof. Dr. Samir

  auevi

  Haji, Rijad Uticaj i primjena LPG na tehniko eksplatacione

  karakteristike cestovnih vozila

  CS 2008 4905

  5756

  Doc. Dr. Suada Daci

  Hajradinovi, Omer

  Saobraajno-ekonomska

  opravdanost rekonstrukcije

  puta Prijepolje-Sjenica

  CS 1998 2342,

  2375,

  2376

  Hajran, Armin Primjena DECT sistema u urbanim i ruralnim podrujima

  PTS 2004 3339

  Hajrovi, Rifat Primjena inteligentnih transportnih sistema radi

  poveanja sigurnosti u

  saobraaju

  CS 2011 6088 Prof. Dr. Osman

  Lindov

 • Hakanovi, Asmir Crash testovi u analizi sudara vozila

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6179

  6236

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Halilevi, Selma pediterska djelatnost kao dio saobraajne usluge

  PTS 2008 4902

  6365

  Prof. Dr. Alija

  Behmen

  Halilovi, Lejla Sigurnost i praenje pri transportu vrijednosnih i

  novanih potanskih poiljaka

  PT 2010 5668

  8156

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Halilovi, Sedin Zakljuivanje i elementi ugovora o transportnom

  osiguranju

  CS 2009 5065

  5349

  5703

  Halilovi, Sedin Nove metodologije u procesu procjene tete na motornom

  vozilu u funkciji sigurne i

  pouzdane analize

  CS

  Zav.

  Mag

  2010 5928

  7096

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Halilovi, Zlatan Primjena standardne NDT-UT metode pri procjeni

  strukturnog integriteta

  materijala za eljeznike svrhe

  S

  Zav I

  cik.

  2011 6196

  6233

  Prof. Dr. Sabira

  Salihovi

  Halimi, Nedad Sistemi za privlaenje i detekciju napadaa

  KT

  Zav. I

  cik.

  2010 5836 Doc. Dr. Nasuf

  Hadiahmetovi

  Halimi, Nedad Mree za upravljanje i procesi u telekomunikacionim

  sistemima

  KT

  Zav II

  cik.

  2011 6397

  6416

  6451

  Doc. Dr. Nasuf

  Hadiahmetovi

  Hamza, Semir Analiza mrenih protokola koritenjem wiresharka

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 6819 Prof. Dr. Samir

  auevi

  Hamzi, Amela Funkcioniranje potanskog prometa u Bosni i Hercegovini

  i sa drugim zemljama

  PT

  Zav. I

  cik.

  2010 5648

  5895

  8107

  Doc. dr. Feriz Gabela

  Hamzi, Amela Meunarodni i unutranji uslovi za pruanje potanskih

  usluga

  PT

  Zav. II

  cik.

  2012 6766

  6767

  6768

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Handabaka, Arif Uticaj dodatnog instrumentarija uslunog

  marketinga na poslovanje

  telekom operatora

  PTS 2011 6024

  6187

  6355

  Prof. Dr. efkija

  eki

  Hanjali, Senad IKT magistrala u Bosni i Hercegovini

  KOM 2008 4810

  5158

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Harai, Rizah Kapacitivna analiza cestovne mree na uem podruju

  CS 2005 3636

  6599

  Doc. Dr. Fadila Kiso

 • opine Kakanj

  Hasagi, Haris Sigurnosni hipertekst transfer protokol

  I ciklus

  KT 2011 6479 Doc. Dr. Nasuf

  Hadiahmetovi

  Hasagi, Selma Uloga peditera u carinskom posredovanju

  CS 2009 5058

  6608

  Prof. Dr. Alija

  Behmen

  Hasagi, Selma Uloga tehnikog odravanja vozila u procesu poveanja

  aktivne sigurnosti vozila

  II

  Ciklus 2011 6434

  6433

  6435

  Doc. Dr. Suada Daci

  Hasagi, Tarik Infrastrukturni kapaciteti u funkciji kvaliteta usluga u

  eljeznikom saobraaju

  S

  Zav. I

  cik.

  2012 7165 Doc. Dr. Brankovi

  Nedad

  Hasagi, Zahid Mjerenje performansi kablovskih parica u

  pristupnim mreama

  KOM 2009 5414

  5418

  5774

  Prof. Dr. Nediljko

  Bili

  Hasanagi, Tahir Ekoloke prednosti koritenja alternativnih goriva u

  motornim vozilima

  CS 2012 6773

  7929

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Hasanbegovi, Anis

  Efekti koritenja pametnih

  antena u mobilnim

  komunikacijama

  KOM 2008 5397 Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Hasanovi, Adnan

  Organizacija transporta

  otpadnog materijala sa zone

  Alipaino polje Optina Novi

  Grad

  CS 1996 358

  Hasanovi, Edi Uticaj globalizacije i transnacionalnih korporacija

  na svjetsko trite zranog

  saobraaja

  ZS 2011 6020

  6021

  6184

  Prof. Dr. efkija

  eki

  Hasanovi, Elvedin

  Univerzalni bluetooth

  daljinski upravlja

  PTS 2005 3683

  Hasanovi, Jasmina

  Sigurnost i zatita podataka

  elektronskog poslovanja

  PTS 2004 3460,

  4116

  Hasanovi, Nesib Analiza elemenata sudara dva vozila u cilju vjetaenja

  saobraajnih nezgoda

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5728

  Hasanovi, Nesib Analiza hidraulinih liftova sa direktnim i indirektnim

  pogonom prednosti i

  nedostaci

  CS

  Zav. II

  cik.

  2011 6332

  6402

  6448

  6449

  Prof. Dr. Abdulah

  Ahmi

 • Hasei, Suad Primjena beinih lokalnih mrea u informacionim

  sistemima preduzea

  KOM 2008 4833

  5230

  5348

  7963

  Prof. Dr. Mesud

  Hadiali

  Hasi, Ferid Vozovi sa magnetnom levitacijom

  S 2009 5066

  5133

  Hasi, Ferid Stabilnost i upravljivost vozila u krivini kao faktor

  bezbjednosti drumskog

  saobraaja

  CS

  Zav. II

  cik.

  2011 6060

  6061

  6062

  6063

  Doc. Dr. Suada Daci

  Haskovi, Adisa ITV-T multimedijalne preporuke za standard H.32 X

  KOM 2008 4879

  5768

  Haskovi, Adisa Nova generacija servisnih modela u mreama nove

  generacije

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2009 5433 Prof. Dr. Samir

  auevi

  Hasovi, Fikret Homologacija motornih vozila u funkciji poveanja sigurnosti

  u saobraaju

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6176 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Haznadarevi, Emina

  Nain i mogunosti

  komunikacije elemenata

  nadzora i regulacije na

  otvorenim cestama sa

  centrima za upravljanje

  CS

  Zav. I

  cik.

  2010 5831

  5837

  6287

  Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Haznadarevi, Emina

  Sistemi hitnih slubi u

  smanjenju posljedica

  saobraajnih nesrea sa

  posebnim osvrtom na lokalitet

  i trokove svih medicinskih

  institucija

  CS

  Zav II

  cik.

  2011 6393

  6452

  6453

  6998

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Hebibovi, Suad Analiza izmjeritelja rada voznih jedinica I voznog

  osoblja

  CS 2006 4081

  6660

  8005

  Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Heco, Saida Regulativa u potanskom i telekomunikacionom

  saobraaju

  PTS 2002 5171

  Heganovi, Uzeir Informacijski agenti za prikupljanje podataka

  KOM 2007 4339

  5356

  Heleg, Ernes Analiza rada i mjere za poboljanje organizacije u d.d.

  CS 2000 2345

 • Zenicatrans-teretni

  saobraaj Zenica

  Helja, Arnela Uloga i znaaj CRM-a u telekomunikacijskoj

  kompaniji

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7161

  7354

  Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Helja, Damir Marketinko-tehnoloka analiza gaminga

  KOM 2006 4161

  5394

  5755

  Helja, Rijad Analiza i metode za odreivanje vrijednosti

  vanjskih otpora kretanja

  motornog vozila

  CS 2009 5032 Doc. Dr. Suada Daci

  Hercegovac, Anisa

  Struktura i znaaj peditersko-

  informacijskog sistema u

  logistikom centru Intereuropa

  Sarajevo

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6105

  6301

  6317

  Prof. Dr. Alija

  Behmen

  Hercegovac, Emina

  Emisija, naini izraunavanja

  emisije i emisijski standardi

  kod cestovnih vozila

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6109

  6123

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Hercegovac, Emina

  Analiza postojeeg stanja

  emisije izduvnih gasova od

  cestovnog saobraaja sa

  posebnim osvrtom na opinu

  Visoko

  CS

  Zav. II

  cik.

  2012 6912 Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Hercegovac, Zehrudin

  Organizacija manevarskog

  rada u eljeznikoj stanici

  Zenica Teretna

  S 1998 2267,

  2573

  Hindija, Adem Pota kao finansijska institucija za domai I

  meunarodni novani promet

  PTS 2006 3787

  Hindija, Jasmin SNCP zatita u SDH mrei Dipl. KOM 2012 6503 Doc. Dr. Mugdim Bublin

  Hodi, Aida Uloga meunarodnog peditera u organizaciji

  eljeznikog transporta

  S 2009 5056

  6371

  Hodi, Aida Uticaj modernizacije pruga na poveanje brzina vozova

  Zav.

  Mag

  S

  2011 5983 Doc. Dr. Nedad

  Brankovi

  Hodi, Almedina E-poslovanje u funkciji breg razvoja

  KT

  Zav I

  cik.

  2011 6272

  6291

  Doc. Dr. Feriz

  Gabela

 • Hodi, Amir Ekonomska opravdanost primjene beinih

  irokopojasnih komunikacija

  KOM 2006 4076,

  4154

  Hodi, Amira Savremeni eljezniki sistemi kao ekoloki najpogodniji vid

  saobraaja

  S

  Zav. I

  cik.

  2010 5652

  5853

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Hodi, Amira Analiza pruge i prunih postrojenja sa aspekta

  sigurnosti na dionici Sarajevo

  Doboj

  S

  Zav. II

  cik.

  2013 7274

  7394

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Hodi, Anela Signalno-sigurnosno osiguranje stanice Sarajevo

  S

  Zav. I

  cik.

  2010 5858 Prof. Dr. Sadik

  Beirevi

  Hodi, Denan Primjena GS1 identifikacijskih kljueva kod praenja

  logistikih jedinica

  PT 2010 5721

  5773

  Hodi, Edin Globalna harmonizacija kriogenih posuda za transport

  ukapljenih gasova

  S

  Zav I

  cik.

  2011 6254

  7633

  Prof. Dr. Sabira

  Salihovi

  Hodi, Elma Savremeni sistemi dijagnostike dizel motora

  eljeznikih vozila

  S

  Zav. I

  cik.

  2010 5612

  5852

  Hodi, Ervin Tehnologija prenosa podataka u mreama sa CISCO

  RUTERIMA

  PTS 2006 4343

  5309

  5156

  Hodi, Hasan Definisanje kapaciteta eljeznike stanice ivinice

  S 1998 2284,

  2283,

  2239

  Hodi, Mensur Analiza izbora Itinerera u procesu transporta pri prevozu

  robe

  CS 2001 2365

  Hodi, Rifet Bezbjednosni aspekti drumskog saobraaja na

  podruju Tuzlanske regije

  TPK sa prijedlogom mjera za

  poboljanje

  CS 1997 2303,

  574

  Hodi, Sanela Znaaj primjene plinskih goriva za pogon cestovnih

  vozila

  CS

  Zav. I

  cik.

  2012 7138

  7352

  Prof. Dr. Suada Daci

  Hodi, Vahid Projektovanje signalnog plana CS 1999 2256

 • izolovane raskrsnice. Primjena

  na raskrsnici eljeznika

  stanica U Sarajevu

  Hodi-Mehi, Suad

  Model usklaivanja redova

  vonje na linijama u

  meugradskom prevozu

  putnika

  CS 2009 4967

  Horozovi, Emir Kapacitivna analiza cestovne mree na uem podruju

  opine Zavidovii

  CS 2006 3775

  Hozi, Armela Preformanse iQoS WiMAX sistema

  KOM

  Zav. I

  cik.

  2010 5810

  5901

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Hozi, Armela Uslune mogunosti nove 802.11n tehnologije

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2012 6721

  6722

  6723

  6724

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Hrnjica, Muhamed

  Organizacija procesa spoljnjeg

  i unutranjeg transporta

  kamenoloma Maskara kod

  Bihaa

  CS 1996 2346

  Hrusti, Nijaz Potrebne performanse parica u kablovima za prenos digitalnih

  signala

  KOM 2008 5106

  5686

  4840

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Hrvat, Selim Transportna funkcija SKI centra Bjelanica Igman

  PTS 2001 2349,

  2350

  Hrvi, Semir Disperzija u optikim vlaknima

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7132

  7137

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Huber, Tarik Softverski alati za izradu karte buke na odreenom podruju

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6127

  6135

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Huduti, Amir Uticaj droga i drugih opojnih sredstava na eesnike u

  saobraaju i mjere prevencije

  CS

  Zav I

  cik.

  2011 6180

  6241

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Hukovi, Amir Tehniko-tehnoloka analiza saobraajnih nezgoda i

  njihove posljedice u periodu

  1995-1997 godine i prijedlog

  mjera za poboljanje

  bezbjednosti odvijanja

  saobraaja na podruju

  CS 1999 1342,

  1415

 • Kantona Sarajevo

  Husakovi, Fatima

  Razvoj 4G mobilnih sistema KT Zav I

  cik.

  2011 6193 Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Husakovi, Fatima

  Triple play usluge i osiguranje

  njihovog kvaliteta

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2012 7018 Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Huseinovi, Izabela

  Evolucija mobilnih terminala KT Zav I

  cik.

  2011 6161

  7598

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Huseinovi, Izabela

  Komparacija multimedijskih

  usluga u HSPA i LTE

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2012 7001

  7007

  Prof. Dr. Himzo

  Bajri

  Husi, Almir Analiza transportne funkcije u mikrologistikim procesima

  preduzea KJKP

  Sarajevogas

  CS 2004 3452,

  4122

  Husika, Admir Suvremeni trendovi sigurnosti u centru Pota Zenica

  PT 2009 5430 Doc. Dr. Abidin

  Deljanin

  Husika, Azra Analiza nivoa usluge na putnim voritima na podruju

  opine Kakanj

  CS 2003 2670

  Ibievi, Mersiha Analiza uticaja cestovnog saobraaja na ivotnu sredinu

  CS 1999 2364,

  4181

  Ibrovi, Mirela Modeli mjerenja u funkciji kvaliteta i kontrole u

  potanskom saobraaju

  PS 2010 5715

  7982

  8145

  Doc. Dr. Enes

  Arnautovi

  Iljazagi, Jasmina Analiza tehniko-eksploatacionih pokazatelja

  rada Transturist d.d. Tuzla

  CS 2007 4390

  5762

  4408

  7935

  Prof. dr. Osman

  Lindov

  Imamovi, Adis Tehniko rjeenje transporta uglja i prevoz radnika u jami

  Grahovii

  CS 1995 390

  Imamovi, Minja Meunarodni razvoj i izvori prava u

  telekomunikacijama/komunika

  cijama

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7225

  7226

  Doc. Dr. Feriz

  Gabela

  Imirovi, Dila Digitalizacija elektronskih medija

  KT

  Zav I

  cik.

  2011 6134

  6283

  7735

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Imirovi, Dila Standard MPEG-7 u oblasti KT Zav. II 2012 6915 Prof. Dr. Samir

 • komunikacijskih tehnologija cik. 6916

  6917

  6918

  6995

  7006

  auevi

  Isakovi, Ibrahim Strukture i tehnoloko-organizacione karakteristike

  industrijskog transporta sa

  osvrtom na industrijusku zonu

  Vogoa

  S 2009 5314

  6606

  Isanovi, Eldin Softverska podrka peditreskom poslovanju

  CS 2009 5057

  6516

  Prof. Dr. Alija

  Behmen

  Isanovi, Eldin Uloga i znaaj savremenog odravanja i zatite cesta u

  funkciji poveanja stepena

  sigurnosti saobraaja

  CS

  Zav. II

  cik.

  2010 5791

  5794

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Isanovi, Nejra Infrastrukturna i tehnoloka osnova za pruanje usluge

  IPTV

  KOM 2009 5410

  5423

  6498

  Prof. Dr. Nediljko

  Bili

  Islamagi, Erdal Tehnologija LAN mrea PTS 2004 3481 5175

  8000

  Prof. dr. Nediljko

  Bili

  Islamovi, Amina Evolucija Geran mree KT Zav. I cik.

  2012 7240 Prof. Dr. Bajri

  Himzo

  Islamovi, Anes Primjena matematikih modela u funkciji analize

  saobraajnog toka

  CS 2004 3581

  Ismii, Edin Planiranje LTE mree KOM 2012 7033 7034

  7037

  Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Ismi, Samra Usluge bazirane na M2M komunikaciji

  KT

  Zav. I

  cik.

  2013 7288

  7289

  7742

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Ivandi, Jasna Tehnoloki proces rada teretne stanice Natron

  Maglaj

  S 2000 2264

  Ivojevi, Ahmet Tehnologije prenosa podataka u radiomobilnim

  komunikacijama

  PTS 2002 2231

  5092

  7999

  Prof. dr. Nediljko

  Bili

 • Izetbegovi, Adil Upravljanje korisnikim iskustvima u komunikacijskim

  tehnologijama

  KT 2012 7294 Prof. Dr. Samir

  auevi

  Jaganjac, Enisa Funkcionalna arhitektura IPTV

  KOM

  Zav. I

  cik.

  2010 5738

  Jaganjac, Enisa Uticaj informacijsko-komunikacijske tehnologije na

  poboljanje ivotnog

  standarda

  KOM

  Zav. II

  cik.

  2011 6714

  6715

  6716

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Jahi, Kemal Rjeenja i primjene GPS-a (Global Positioning System /

  Sistem za globalno

  pozicioniranje)

  PTS 2001 2230

  Jaki, Katica Organizacija robno-transportnog centra u Mostaru

  S 1990 653

  Jakovac, Ajla Predimplementacijska analiza uvoenja poslovne

  inteligencije kod telekom

  operatera

  KOM 2010 5552

  5673

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Jalovi, Esad Strategija upravljanja saobraajem /prometom u

  ITS-u

  KOM 2008 4795 Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Jamakovi, Amira Znaaj i nain podrke korisnicima usluga BH

  Telecoma

  KT

  Zav. I

  cik.

  2012 7280

  7292

  Doc. Dr. Barakovi-

  Husi Jasmina

  Jamakovi, Edin Organizacija prevoza putnika u eljeznikom voru Sarajevo

  S 1997 544

  Jankovi, Saa Analiza tehnologija preduzea iz oblasti odravanja puteva

  CS 2009 5035

  5390

  Prof. Dr. Osman

  Lindov

  Japalak, Zehra Uloga savremene TK mree u modernizaciji transporta i

  distribucije

  PTS 2003 2213,

  2331,

  2330

  Japaur, Asmer Analiza stanja mirujueg saobraaja u Kantonu

  Sarajevo sa osvrtom na

  centralnu gradsku zonu

  CS 2007 4406

  7937

  Prof. dr. Osman

  Lindov

  Jaaragi, Mirela Upotreba sekundarnog radara u navigaciji

  ZS

  Zav. I

  cik.

  2012 7223

  7224

  7917

  Doc. Dr. abi

  Muharem

 • Jaarevi, Emir Analiza eksploatacionih trokova vue teretnih vozova

  na dionici Blauj-Bradina

  S 2007 4341

  6652

  Prof. Dr. Eref

  Gaanin

  Jaarevi, Ismet Nova generacija mrea sa osvrtom na VDSL tehnologiju

  KOM 2009 5027

  5300

  5181

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Jaarevi, Rijad Metodologija i nain izrade uviajne dokumentacije kod

  saobraajnih nezgoda

  CS 2000 2297

  Jai, Nedad Mrea za upravljanje i odravanje telekomunikacione

  mree TMN

  PTS 2001 2227

  2228

  5500

  Jerlagi, Emir Koncepcije/tehnologije mobilnih celularnih

  komunikacija

  PTS 2004 3447,

  3448

  5155

  Jocovi, Denis Prenosivost telefonskih brojeva

  KT

  zav. I

  cik.

  2012 7181

  7182

  7183

  Doc. Dr. Feriz

  Gabela

  Jolda, Emir ARQ protokoli zatita i optimizacija pri prenosu

  podataka

  KOM 2008 4829

  5103

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibovi

  Jonuz, Denan Tehnologija distribucije digitalne TV

  PTS 2008 5096

  5376

  4927

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Jordamovi, Sead Implementacija govorne komunikacije u IP mrei

  KOM 2010 5549

  6089

  Doc. Dr. Mugdim

  Bublin

  Jozinovi, Marijan

  Analiza kapaciteta i

  tehnologije rada za

  zadovoljenje transportnih

  potreba RO Natron Maglaj

  CS s.a. 2344

  Juki, Dino Sistem upravljanja letenjem- FMS (Flight Management

  System)

  ZS

  Zav. I

  cik.

  2012 7163 Doc. Dr. Muharem

  abi

  Juljevi, Elvir Customer relationship management (CRM) u

  telekomunikacijskom prometu

  PTS 2003 2649

  Jusi, Almir Kapacitivna analiza na dionici magistralnog puta Biha-

  Bosanska Krupa

  CS 2006 4088

  5318

 • Jusi, Vedad Analiza osnovnih parametara saobraajnog toka

  CS 2009 5071

  5359

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Jusi, Vedad Istraivanje utjecaja mree Transevropskih koridora na

  problem prometne izolacije

  Regije Zapadni Balkan

  CS

  Zav. II

  cik.

  2011 6042

  6043

  6044

  7075

  7784

  Doc. Dr. Fadila Kiso

  Jusufbai, Asim Evropski koncept intermodalizma u transportu

  sa osvrtom na zemlje

  Zapadnog balkana

  CS 2010 5669

  7772

  7993

  Prof. dr. Fadila Kiso

  Jusufovi, Amir ovjek kao faktor bezbjednosti saobraaja

  CS 1990 2305

  Jusufspahi, Ismar

  Integracija sistema i

  navigacija putnika u

  inteligentnim transportnim

  sustavima

  KOM 2008 4818

  5303

  Prof. Dr. Kemo

  Sokolija

  Kabakli, Asmir Transmisijska mrea Telekomunikacijskog Centra

  Oraje

  KOM 2008 4885

  5363

  5125

  Prof. Dr. Mujo

  Hebibovi

  Kadi, Amel Analiza kriterija za izbor manevarske lokomotive sa

  posebnim osvrtom na potrebe

  eljeznice Federacije Bosne I

  Hercegovine

  S 2005 3697

  6600

  Prof. Dr. Eref

  Gaanin

  Kadribai, Damir

  WIMAX tehnologija i fiksne

  komunikacije

  PTS 2007 4338

  Kadribai, Elvin Zrani koioni sistem I njegov uticaj na sigurnost kretanja

  eljeznikih vozila

  S 2006 3779

  Kadri, Edin Internet u funkciji poveanja kvaliteta eljeznikih

  saobraajnih usluga

  S 2002 2336

  Kadri, Melisa Protokoli usmjeravanja u mobilnim mreama

  KOM

  Zav I

  cik.

  2011 6095

  6158

  6126

  Prof. Dr. Samir

  auevi

  Kadri, Melisa LTE-nova tehnologija za mobilni irokopojasni pristup

  KT

  Zav. II

  cik.

  2012 6858

  6959

  6860

  Prof. Dr. Samir

  auevi

 • 6996

  Kahri, Aladin Analiza bezbjednosti saobraaja na podruju optine

  Travnik sa prijedlogom

  rjeenja

  CS 1997 575,

  2304

  Kahriman, Mirzet Nove tehnologije u mobilnim celularnim komunikacijama

  KOM 2006 4164

  Kahriman, Sedin Perspektiva UMTS-a (univerzalnog mobilnog

  telekomunikacijskog sistema)

  u Bosni i Hercegovini