100
DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA Student Naslov Ods God Inv. Br. Mentor Jozinović, Marijan Analiza kapaciteta i tehnologije rada za zadovoljenje transportnih potreba RO “Natron” – Maglaj CS s.a. 2344 Kapetanović, Safer Tema: Utvrditi perspektivni obim rada na pruzi Čapljina – Dubrovnik Nikšić do 2000. Godine, i za taj obim rada izraditi tehnološki proces rada stanice Čapljina ŽS 1982 2292 Pavlović, Slavko Mogućnosti korišćenja željeznice u prevozu sirovina i gotovih proizvoda za potrebe cementare Kakanj ŽS 1983 2277 Dragić, Drago Prevoz uglja sa površinskog kopa “Vrtlište” rudnika Kakanj u Sloveniju ŽS 1984 550 Hadžalić, Ćamil Program razvoja putne mreže na području Prijepolje CS 1984 375 Obućina, Zorana Društveno-ekonomska opravdanost izgradnje južne zaobilaznice Sarajeva trasom bivše uzane pruge CS 1984 363 Borovčanin, Nenad Analiza i ocjena efikasnosti rada unutrašnje kontrole saobraćaja u SOUR- u “Centrotrans” RO “Teretni saobraćaj” sa stanovišta bezbjednosti i prijedlog mjera za poboljšanje CS 1985 2302 Klašnić, Željko Komparativna analiza ulaganja u AL-Č vagone tipa “Gondola” za prevoz rudače u odnosu na Eas vagone, pri korištenju u blok-vozovima na teritoriji Žto -a Sarajevo do 2005. Godine ŽS 1985 2282 Koldžić, Šefik Bezbednosni aspekti voznog parka u RO “Raketa” Priboj i predlog mera za poboljšanje CS 1985 362 Krnić, Admir Projekcija razvoja željezničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini do 2000. Godine sa posebnim naglaskom na razvoj infrastrukture ŽS 1985 2246 Mučibabić, Dragan Idejno rješenje dislokacije OOUR-a “Transport” RO “Vitezit” Vitez CS 1985 2353 Mujić, Senaid Program razvoja putne mreže na području Tuzle CS 1985 376 Memić, Sead Idejni projekat i modernizacija kolovoza Višegra d-Sjemeć CS 1986 350 Dujmović, Karolina Saobraćajno-tehnološki a spekt povezivanja luke Ploče i željeznice ŽS 1987 2279 Đurđević, Bosa Saobraćajni projekat magistralnog puta br. 6. Ustiprača – Višegra d CS 1987 349 Mršo, Fikret Projekat organi zacije saobraćaja na pruzi Sarajevo Kardeljevo u 2005. Godini ZS 1987 2288 Mahmutović, Namir Prijedlog modernizacije saobraćaja na pruzi Podlugovi Droškovac ŽS 1988 549 Ohranović, Nijaz Organizacija zimske službe na putnoj mreži regiona Goražde CS 1989 2368 Puljić, Želimir Analiza postojećeg stanja u OOUR “Putnički saobraćaj” RO “Autotrans” Vareš i prijedlog mjera za poboljšanje CS 1989 2386

DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

DIPLOMSKI RADOVI

ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA

Student Naslov Ods God Inv. Br.

Mentor

Jozinović,

Marijan

Analiza kapaciteta i tehnologije rada za zadovoljenje transportnih potreba RO

“Natron” – Maglaj

CS s.a. 2344

Kapetanović, Safer

Tema: Utvrditi perspektivni obim rada na pruzi Čapljina – Dubrovnik – Nikšić do

2000. Godine, i za taj obim rada izraditi tehnološki proces rada stanice Čapljina

ŽS 1982 2292

Pavlović,

Slavko

Mogućnosti korišćenja željeznice u prevozu sirovina i gotovih proizvoda za

potrebe cementare Kakanj

ŽS 1983 2277

Dragić, Drago Prevoz uglja sa površinskog kopa “Vrtlište” rudnika Kakanj u Sloveniju

ŽS 1984 550

Hadžalić,

Ćamil

Program razvoja putne mreže na području Prijepolje

CS 1984 375

Obućina,

Zorana

Društveno-ekonomska opravdanost

izgradnje južne zaobilaznice Sarajeva trasom bivše uzane pruge

CS 1984 363

Borovčanin,

Nenad

Analiza i ocjena efikasnosti rada unutrašnje kontrole saobraćaja u SOUR-

u “Centrotrans” RO “Teretni saobraćaj” sa stanovišta bezbjednosti i prijedlog

mjera za poboljšanje

CS 1985 2302

Klašnić, Željko Komparativna analiza ulaganja u AL-Č vagone tipa “Gondola” za prevoz rudače u odnosu na Eas vagone, pri korištenju u

blok-vozovima na teritoriji Žto-a Sarajevo do 2005. Godine

ŽS 1985 2282

Koldžić, Šefik Bezbednosni aspekti voznog parka u RO “Raketa” Priboj i predlog mera za

poboljšanje

CS 1985 362

Krnić, Admir Projekcija razvoja željezničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini do

2000. Godine sa posebnim naglaskom na razvoj infrastrukture

ŽS 1985 2246

Mučibabić,

Dragan

Idejno rješenje dislokacije OOUR-a “Transport” RO “Vitezit” Vitez

CS 1985 2353

Mujić, Senaid Program razvoja putne mreže na

području Tuzle CS 1985 376

Memić, Sead Idejni projekat i modernizacija kolovoza Višegrad-Sjemeć

CS 1986 350

Dujmović,

Karolina

Saobraćajno-tehnološki aspekt povezivanja luke Ploče i željeznice

ŽS 1987 2279

Đurđević, Bosa Saobraćajni projekat magistralnog puta

br. 6. Ustiprača – Višegrad CS 1987 349

Mršo, Fikret Projekat organizacije saobraćaja na pruzi Sarajevo – Kardeljevo u 2005. Godini

ZS 1987 2288

Mahmutović, Namir

Prijedlog modernizacije saobraćaja na pruzi Podlugovi – Droškovac

ŽS 1988 549

Ohranović,

Nijaz

Organizacija zimske službe na putnoj mreži regiona Goražde

CS 1989 2368

Puljić, Želimir Analiza postojećeg stanja u OOUR

“Putnički saobraćaj” RO “Autotrans” Vareš i prijedlog mjera za poboljšanje

CS 1989 2386

Page 2: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

poslovanja i racionalnije korištenje transportnih sredstava

Jakić, Katica Organizacija robno-transportnog centra u Mostaru

ŽS 1990 653

Jusufović,

Amir

Čovjek kao faktor bezbjednosti

saobraćaja CS 1990 2305

Kovač, Rasim Analiza organizacije rada voznog parka OOUR “Površinska eksploatacija” RO “Rudnik” Kakanj na prevozu uglja i

jalovine sa prijedlogom mjera za poboljšanje

CS 1990 378

Mustedanagić,

Emir

Racionalizacija tehnologije loko-rada u stanici Bihać

ZS 1990 2287

Timarac,

Slobodan

Saobraćajni projekat osiguranja

željezničke stanice Prijedor ŽS 1990 2289

Bejatović,

Goran

Komparativna analiza kamionskog i cjevovodnog sistema transporta pepela u termoelektrani Gacko

CS 1991 543

Čabrić, Rifat Tehnološki projekat stanice Modriča ŽS 1991 2241

Ćelo, Himzo Studija i potencijalna funkcija prostora Betanije kao urbane cjeline u sklopu jedinstvene teritorije grada Sarajeva

CS 1991 377

Kuko, Mirsad Analiza i primjena nekih bitnih metoda u

iznalaženju uzroka saobraćajne nezgode sa prijedlogom mjera za poboljšanje

CS 1991 2339

Salamadija,

Veselin

Tehničko-tehnološke i organizacione

specifičnosti itinerera prevoza u preduzeću “Autoboka” Kotor i prijedlog mjera za poboljšanje poslovanja

CS 1991 2356

Santrač,

Radmila

Analiza bezbjednosti saobraćaja u DP

”Unatrans” Bihać i prijedlog mjera za poboljšanje

CS 1991 2296,

573

Todorović,

Mlađen

Organizacija održavanja javne čistoće na području zone 26 opštine Novi Grad

CS 1991 359

Adilović, Faik Projekat svjetlosne signalizacije na

potezu ulice „29 Novembar“ u Travniku DT 1991 8175 Prof. dr. Fahrudin Kiso

Ćirić, Adem Tehnologija rada i proračun kapaciteta stanice Banjaluka (u 2005-toj godini)

ŽS 1992 2285

Karamatić,

Nikica

Kapaciteti i tehnologija željezničkog saobraćaja u terminalu za žitarice

“GRAN” skladište Luka Ploče

ŽS 1992 2266

Mujnović, Haris

Organizacija saobraćaja na pruzi Bosanski Novi – Knin

ŽS 1992 526, 525

Omerović,

Omer

Razvoj mreže lokalnih (seoskih) puteva na području opštine Zvornik

CS 1992 352

351

8152

Prof. dr. Fahrudin Kiso

Selimović,

Rizo

Analiza bezbjednosti aspekata u

drumskom saobraćaju na području opštine Srebrenica i prijedlog mjera za poboljšanje za period 1987-1991 godina

CS 1992 2306

Čovrk, Enes Transportne potrebe i mogućnosti

željezničkog saobraćaja u okviru plavih koridora za stanovništvo grada Sarajeva i regiona Centralne Bosne

ŽS 1994 2274,

2275

Gutić, Muradif Provjera kapaciteta i tehnologije rada

željezničke stanice Kreka ŽS 1994 2265,

2236

Katana,

Vasvija

Tehnološki koncept RTC-a Sarajevo sa aspekta funkcije saobraćajnog sistema

ŽS 1994 652,

2258

Odić, Denis Dimenzioniranje prevoznih kapaciteta i CS 1994 2362

Page 3: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

površina aerodromskih terminala

Drobo, Abid Organizacija tehnoloških procesa transporta i distribucije roba humanitarne pomoći na primjeru opštine Centar-

Sarajevo

CS 1995 356,

357,

355

Hadžić, Admir Uticaj rada u lukama Metković i Ploče na obrt kola

ŽS 1995 2273

Imamović,

Adis

Tehničko rješenje transporta uglja i prevoz radnika u jami Grahovčići

CS 1995 390

Kruho, Salko Izbor i osnovni proračun transportne

mehanizacije za uskladištenje žitarica u silos

CS 1995 2363

Tupković, Sead Transport rude iz dubinskih dijelova rudnika Olovo primjenom modifikovanih

konvejere

ŽS 1995 360,

651

Bužo, Nešad Gravitaciono područje robno-transportnog centra Sarajevo

ŽS 1996 2257, 656,

2276

Ferizović, Azra Prijedlog organizacije za minimalan obim saobraćaja na pruzi Sarajevo –

Ploče

ZS 1996 2271, 2286

Hasanović,

Adnan

Organizacija transporta otpadnog materijala sa zone – Alipašino polje Opština Novi Grad

CS 1996 358

Hrnjica,

Muhamed

Organizacija procesa spoljnjeg i

unutrašnjeg transporta kamenoloma “Maskara” kod Bihaća

CS 1996 2346

8177

Prof. dr. Fahrudin Kiso

Kurtanović,

Dželil

Tehnološki proces rada stanice Sarajevo Teretna

ŽS 1996 2263

Pavlović,

Zdenko

Idejno tehnološko rješenje RTC-a

Sarajevo CS 1996 2373,

655

Strojil Senad Organizacija manevarskog rada na području operativne službe Sarajevo

ŽS 1996 546,

548,

2248,

547

Bušić, Dario Tehnološki proces rada željezničke

stanice Ploče i luke Ploče u funkciji rada željezničke pruge Ploče – Vrpolje

ŽS 1996 7977

Aščerija, Ešref Analiza postojećeg stanja prevoza

putnika na području općine Vareš i prijedlog mjera za poboljšanje prevoza

CS 1997 385

Dinarević,

Emir

Organizacija željezničkog transporta za potrebe tvorničkog kompleksa UNIS-

Vogošća Sarajevo

ŽS 1997 2255,

2260

Djedović, Hajrudin

Tehnološki proces rada željezničke stanice Podlugovi

ŽS 1997 2252

Drinjak,

Fatima

Analiza tehnološkog procesa rada željezničke putničke stanice Sarajevo

ŽS 1997 2249,

2262

Hadžiefendić,

Hasim

Istraživanje mogućnosti povećanja

kapaciteta unutrašnjeg transporta u separaciji rudnika Olova u Olovu

CS 1997 354,

353

Hodžić, Rifet Bezbjednosni aspekti drumskog saobraćaja na području Tuzlanske regije

– TPK sa prijedlogom mjera za poboljšanje

CS 1997 2303,

574

Jamaković,

Edin

Organizacija prevoza putnika u željezničkom čvoru Sarajevo

ŽS 1997 544

Kahrić, Aladin Analiza bezbjednosti saobraćaja na

području opštine Travnik sa prijedlogom CS 1997 575,

2304

Page 4: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

rješenja

Lukanović,

Nenad

Analiza tarifnog sistema i sistema naplate karata u JMDD “GSP” Tuzla u Tuzli sa prijedlogom mjera za njihovo

poboljšanje

CS 1997 2387

7933

Prof. dr. Ibrahim

Jusufranić

Maksumić,

Dževad

Organizacija rada i komercijalni aspekti robno-transportnog centra Mostar

ZS 1997 659,

658,

2290

Memić, Nedžib Organizacija međugradskog i prigradskog prevoza putnika u DP “Autotransport” Sjenica

CS 1997 389, 1312

Mujan, Suno Analiza rada stanice Alipašin Most u

prijeratnom periodu sa osvrtom na budući rad

ZS 1997 2392,

2393

Obad, Sanja Analiza tehničko – exploatacionih

pokazatelja rada d.o.o. autoprevoz – putnički saobraćaj – Mostar

CS 1997 2341

Osmanović,

Jasmin

Organizacija informacionog sistema željeznica Bosne i Hercegovine

ŽS 1997 2254

Strik, Jasminka Definisanje i analiza reda vožnje za

tramvajsku liniju na području grada Sarajeva

CS 1997 361

Teskeredžić,

Sead

Idejno tehnološko rješenje kontejnerskog terminala u okviru RTC-a Sarajevo

CS 1997 2361,

654

Zilić, Kemo Proračun staničnih kapaciteta granične

stanice Čapljina ŽS 1997 2278

Adilović,

Ramiz

Organizacija teretnog saobraćaja na pruzi Zenica-Ploče u funkciji rada željezare Zenica

ŽS 1998 2238

Agović, Omer Analiza broja prevezenih putnika i broja

vožnji po vrstama karata u JKP ”GRAS” Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje prevoza

CS 1998 2399,

2398

Bašić, Ema Analiza bezbjednosti saobraćaja na

području općine ilidža sa prijedlogom mjera za poboljšanje

CS 1998 572,

2294,

2572

Begić, Mujo Analiza federalnih autobuskih linija, koje održava d.d. Centrotrans bus – Sarajevo, sa mjerama poboljšanja

CS 1998 2397,

2396

Drina, Tarik Marketing i nove usluge u

telekomunikacijama PTS 1998 1314,

1313

Džuzdanović,

Damira

Koncepcija robno-transportnog centra u Tuzli

CS 1998 2347,

2348,

2291

Hajradinović,

Omer

Saobraćajno-ekonomska opravdanost rekonstrukcije puta Prijepolje-Sjenica

CS 1998 2342,

2375,

2376

Hercegovac,

Zehrudin

Organizacija manevarskog rada u željezničkoj stanici Zenica Teretna

ŽS 1998 2267,

2573

Hodžić, Hasan Definisanje kapaciteta željezničke stanice Živinice

ŽS 1998 2284, 2283,

2239

Kalisi, Mahir ISDN mreža i širokopojasne usluge PTS 1998 1345,

1343

Karić, Haris Tehnološki proces rada željezničke

stanice Banovići ŽS 1998 2237

Krnjić, Safet Planiranje transportnih potreba na bazi marketing informacija

CS 1998 2369

Page 5: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Martinović,

Murat

Razvoj usluga bežičnih telekomunikacija JP PTT Bosne i Hercegovine

PTS 1998 2208

5162

Mulabdić, Senada

Organizacija putničkog saobraćaja na pruzi Sarajevo-Ploče

ŽS 1998 2240

Murtić, Fahira Organizacija putničkog saobraćaja na pruzi Sarajevo-Doboj

ŽS 1998 2251

Omerbegović,

Elvira

Analiza kapaciteta željezničke stanice

Zenica ŽS 1998 2268,

2245

Piknjač-

Jaganjac Elma

Opravdanost uvođenja autobuskih linija u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju

CS 1998 2385

Prlić, Stipe Automatizacija i modernizacija

šalterskog poslovanja u okviru centra pošta Mostar

PTS 1998 2198

Radončić,

Džavid

Analiza i organizacija rada saobraćaja na

pruzi Skoplje – Kičevo ŽS 1998 2280,

2281

Rađo, Hajrudin Primjena marketing koncepcije u

poštanskom saobraćaju JP PTT saobraćaja BiH

PTS 1998 2206

Stjepanović,

Nadžida

Modeliranje strukture poštanske mreže

uz optimizaciju transporta PTS 1998 1346,

1347,

1348

Suljević, Samir Organizacija manevarskog rada u

željezničkoj stanici Rajlovac ŽS 1998 2253,

2247

Suljić, Kadrija Analiza prevoza putnika i prijedlog

mjera za poboljšanje prevoza na području općine Ilijaš

CS 1998 1349,

1350,

2374

Tucak, Džemo Automatizacija i modernizacija šalterskog poslovanja u okviru pošte

PTS 1998 2472,

2582

Zahirović, Muris

Posebne usluge u FM području RDS kao VAN servis u radio difuziji

PTS 1998 2382, 2383

Bečiragić,

Dževad

Marketing novih PT usluga u telekomunikacijama na području

Srednjebosanskog Kantona

PTS 1999 2234

5111

Begović, Hamed F.

Analiza strukture mreže linija i tehničko-eksploatacionih pokazatelja rada JMDD

“GSP” Tuzla

CS 1999 2366, 2367

Bogdanović,

Avdo

Razvoj telekomunikacijskih mreža Kantona Sarajevo

PTS 1999 2229,

2205

Čengić, Armin Analiza kapaciteta željezničke stanice Mostar

ŽS 1999 2261, 2270

Dedović,

Mediha

Organizovanje i pružanje telekomunikacionih usluga

PTS 1999 2235,

5218

Gačanović,

Fikret

Elektronska pošta kao nova PT usluga PTS 1999 2210,

2223,

2224

Hodžić, Vahid Projektovanje signalnog plana izolovane

raskrsnice. Primjena na raskrsnici “Željeznička stanica” U Sarajevu

CS 1999 2256

Huković, Amir Tehničko-tehnološka analiza saobraćajnih nezgoda i njihove

posljedice u periodu 1995-1997 godine i prijedlog mjera za poboljšanje

bezbjednosti odvijanja saobraćaja na području Kantona Sarajevo

CS 1999 1342,

1415

Ibišević,

Mersiha

Analiza uticaja cestovnog saobraćaja na životnu sredinu

CS 1999 2364,

4181

Krehić, Sadmir Mreže i tehnologije prenosa podataka PTS 1999 2233

Page 6: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Kukan,

Muamer

Organizacija putničkog i teretnog saobraćaja na pruzi Sarajevo – Doboj

ŽS 1999 2293,

2244

Međedović, Senad

Tema metode prikupljanja i obrada podataka o tokovima putnika

CS 1999 2384

Omerbegović,

Lejla

Organizacija željezničkog prevoza potrebe RMK Zenica do 2005. Godine

ZS 1999 2272,

2250

Sinanović,

Zijad

Razvoj gradsko-prigradskog prijevoza

putnika na području općine Zavidovići do 2005. Godine

CS 1999 2340,

2389

Spahić, Ekrem Analiza bezbjednosti saobraćaja na području općine Tešanj sa prijedlogom

mjera za poboljšanje

CS 1999 2300

Šurković, Salko

Tehnološka primjena računara u šalterskom poslovanju pošta

PTS 1999 2225, 2226

5174

Zuko, Vahidin Analiza usklađenosti tehnoloških zahtjeva i integralnih sistema transporta

“Sarajevske pivare”

ZS 1999 1417, 1418,

1416,

2351

Bašić, Almir Primjena digitale pretplatničke linije (DSL) kao nove usluge u telekomunikacijama

PTS 2000 2207 5123

Ćorović, Enver Metode vještačenja saobraćajnih nezgoda

sa posebnim osvrtom primjene grafoanalitičke metode. Određivanje

brzine kretanja vozila u saobraćajnim nezgodama

CS 2000 2338,

2337

Gugić, Željko Realizacija transportne djelatnosti u SP Mostar

CS 2000 2574,

2395

Heleg, Ernes Analiza rada i mjere za poboljšanje

organizacije u d.d. “Zenicatrans-teretni saobraćaj” – Zenica

CS 2000 2345

Ivandić, Jasna Tehnološki proces rada teretne stanice “Natron” Maglaj

ŽS 2000 2264

Jašarević,

Rijad

Metodologija i način izrade uviđajne

dokumentacije kod saobraćajnih nezgoda CS 2000 2297

Karabeg, Aras Tehnološko-organizacione karakteristike postojećeg stanja u ATP špediciji – Bugojno sa prijedlogom mjera za

poboljšanje

CS 2000 2390,

2391

Lujanović, Mirko

Unapređenje organizaciono-tehnoloških mjera kod pružanja poštanskih usluga velikim korisnicima

PTS 2000 2218, 2219

Mandžuka,

Mugdim

Organizacija transportnih funkcija u

poštanskom centru 71200 Sarajevo PS 2000 2579,

2222,

2214,

2578

Sarić, Šefik Analiza kvaliteta poštanskog saobraćaja i

mjere za poboljšanje PTS 2000 2581

Sejmenović,

Zijad

Organizacija telefonske mreže ZE-DO Kantona

PTS 2000 2232

Delija, Mirsada Modernizacija poštanskog saobraćaja putem uvođenja informacionih sistema

PTS 2001 2220,

2216, 2200

5232

Dunović, Milan

Rješenja i primjene DECT sistema (Digital European Cordless

Telecommunications-digitalne evropske

PTS 2001 2204

Page 7: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

bežične telekomunikacije)

Džumhur, Saša Komunikacije poslovnim podacima na nivou direkcije željeznica Bosne i Hercegovine

ŽS 2001 2242

5120

Đokić,

Vladimir

Tehnologija funkcionisanja virtualnih

privatnih mreža PTS 2001 2212

Đozo, Elida Analiza stanja bezbjednosti saobraćaja na teritoriji općine Novi Grad sa prijedlogom mjera

CS 2001 2309

Gudelj,

Radovan

Analiza transportne funkcije u preduzeću

“D.D. Sarajevski kiseljak” CS 2001 2372

Hadžiavdagić,

Emina

Uvođenje mehanizacije i automatizacije u poštanske centre

PTS 2001 2203,

2209,

2202

Hodžić,

Mensur

Analiza izbora Itinerera u procesu transporta pri prevozu robe

CS 2001 2365

Hrvat, Selim Transportna funkcija SKI centra Bjelašnica – Igman

PTS 2001 2349, 2350

Jahić, Kemal Rješenja i primjene GPS-a (Global Positioning System / Sistem za globalno

pozicioniranje)

PTS 2001 2230

Jažić, Nedžad Mreža za upravljanje i održavanje telekomunikacione mreže – TMN

PTS 2001 2227 2228

5500

Karić, Zikret Organizacija željezničkog transporta za potrebe Termoelektrane Tuzla

ŽS 2001 2259

Sejfić, Fikreta Automatizacija i mehanizacija prerade

poštanskih pošiljaka PTS 2001 2221

5194

Skoko, Dejan Analiza preventivnih mjera u zaštiti vozača i putnika pri eksploataciji putničkih automobila

CS 2001 2401

Šikalo, Hajro Internet u funkciji marketinga i njegova

uloga u prodaji saobraćajnih usluga PTS 2001 2201

Šiljdedić, Enes Marketing funkcija u autotransportnom preduzeću ”SANA” Ključ – stanje, organizacija i razvoj

CS 2001 2370,

2355,

2371

Zejnilagić, Senad

Savremene elektronske usluge u poštanskom saobraćaju

PTS 2001 4090, 5217

Abdurahmanov

ić, Sanja

Regulativa i tehnološko-poslovni procesi u međunarodnom poštanskom saobraćaju

PTS 2002 5128

7969

Prof. dr. Šefkija Čekić

Ahmetović,

Davor

Operativno upravljanje saobraćajem na

željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine

ŽS 2002 2243,

2335

Bilić, Bojan Sistem zaštite podataka građana (CIPS) u okviru E-Govermenta

PTS 2002 2211

Burić, Dževad Radio-komunikacijski sistemi u zračnom

saobraćaju PTS 2002 3324

Ćeremida, Haris

Galileo – Evropski satelitski sistem za globalno pozicioniranje

PTS 2002 5151 8003

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Gadžo, Senada Saobraćajno tržište u kontekstu razvoja međunarodnog poštanskog saobraćaja

PTS 2002 2215

5173

Hadžić, Anel Prijedlog nove metodologije praćenja

nastanka saobraćajnih nezgoda u cestovnom saobraćaju

CS 2002 2332

Heco, Saida Regulativa u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju

PTS 2002 5171

Ivojević,

Ahmet

Tehnologije prenosa podataka u

radiomobilnim komunikacijama PTS 2002 2231

5092

Prof. dr. Nediljko Bilić

Page 8: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

7999

Kadrić, Edin Internet u funkciji povećanja kvaliteta željezničkih saobraćajnih usluga

ŽS 2002 2336

Karišik, Asad Inteligentne tehnologije u upravljanju

javnim gradskim prevozom putnika CS 2002 2334

Lončar, Biljana IPS (International Postal System) – kao tehnološka podrška za evidenciju komunikacija i upravljanje poštanskim

sistemima

PTS 2002 5187

Maksumić, Elvana

Tehnološka osnova mobilnih satelitskih sistema na Leo orbiti

PTS 2002 5233 7959

Prof. dr. Nediljko Bilić

Muftić, Nedžib Komparativna regulativa (međunarodna i domaća) u oblasti ispitivanja drumskih

vozila

CS 2002 2388

Mujezinović, Zijah

Optimizacija procesa prerade transporta pošiljki poštanskog Centra Sarajevo

PTS 2002 2199

Musić, Nusret Analiza bezbjednosti saobraćaja u vojsci Federacije u odnosu na Federaciju BiH

CS 2002 2298

Poljak, Amira Uloga interneta u povećanju usluga u

poštanskom saobraćaju PTS 2002 5188

Šehić, Adis Identifikacija opasnih mjesta na cestama općine Ilijaš sa prijedlogom mjera

sanacije

CS 2002 2394, 2400

Trtić, Mirsad Integracija novčanog poslovanja u poštansku mrežu JP BH Pošta na bazi informatizacije sistema

PTS 2002 2326,

2327

5179

Zukanović,

Jasmin

Koncept uslužnog sistema sa analizom poštanskih usluga u JPBH pošte

PTS 2002 5110

Hodžić, Jasmin Tehničko – tehnološka rješenja pristupne mreže u UMTS-u

PTS 2002 8002 Prof. dr. Nediljko Bilić

Bukva, Ferid Bezbjednost i kontrola saobraćaja na

željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine

ŽS 2003 2651

Buturović,

Soraja

Transport poštanskih pošiljki PTS 2003 3465

Čeliković,

Hajrudin

Sistemi prenosa bazirani na SDH

tehnologiji PTS 2003 3466,

2650

8001

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Deljković,

Denis

Perspektiva poštanskog saobraćaja kroz

direktni marketing (ONE-TO-ONE) marketing

PTS 2003 2664

Đerzić, Edis Uticaj Internet tehnologije i WEB Site-a na poboljšanje poslovanja poštanskih

operatera

PTS 2003 2662

Felić, Damir Stanje cestovne infrastrukture i okoline te njen uticaj na sigurnost cestovnog

saobraćaja Unsko-Sanskog Kantona

CS 2003 2333

Fetahagić,

Faris

Uticaj TETRA sistema na rad i kvalitet pružanja usluga u službama javne bezbjednosti

PTS 2003 2646

Hadžiabdić,

Samra

Tehnologija povezivanja mobilnih

terestrijalnih sistema treće generacije i satelitskih sistema

PTS 2003 2666

5504

Husika, Azra Analiza nivoa usluge na putnim čvorištima na području općine Kakanj

CS 2003 2670

Japalak, Zehra Uloga savremene TK mreže u

modernizaciji transporta i distribucije PTS 2003 2213,

2331,

2330

Juljević, Elvir Customer relationship management PTS 2003 2649

Page 9: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

(CRM) u telekomunikacijskom prometu

Karzić, Sanela Kontrola i mjerila za upravljanje kvalitetom poštanskog sistema

PTS 2003 2663

Korzić, Sanela Kontrola i mjerila za upravljanje kvalitetom poštanskog sistema

PTS 2003 5147

Kulić, Nedim Savremene tehnologije transporta u radu

sa kolskim pošiljkama stanice Sarajevo Teretna

ŽS 2003 3328

Kuluglić, Banis Savremene tehnologije prenosa podataka i njihova primjena

PTS 2003 2668,

5216

Kurtanović,

Dželil

Analiza postojećeg stanja tramvajskog

saobraćaja u Sarajevu i pravci daljnjeg djelovanja

ŽS 2003 2669

Lihovac,

Damir

Funkcija i organizacija rada bosanskohercegovačkog auto-moto kluba

ŽS 2003 2671,

3464, 2672

Lihovac,

Danijar

Analiza projekta “Rolling Shelf” i njegova primjena u Bosni i Hercegovini

CS 2003 2583

Ramusović,

Bilgena

Model prerade poštanskih pošiljaka u

automatizovanim procesima rada PTS 2003 2328

Raščić, Arslan Tehnologija i sistemi za pružanje lokacijski baziranih usluga

PTS 2003 2609

5253

Stefanović, Džana

CALL Center u portalu Telecom operatera

PTS 2003 2647

Stočanin, Elmir Tehnologija bežičnog pristupa Internetu PTS 2003 3327

5495

Tanjo, Amer Nove tehnologije u pristupnim

telekomunikacionim mrežama PTS 2003 2667

Zaimović, Adnan

Elektronska trgovina u funkciji povećanja tržišta poštanskog prometa

PTS 2003 2665

Zunđa, Melis Usluge u mobilnim telekomunikacijama PTS 2003 2648

6163

Ahmić,

Muhamed

Organizacija saobraćaja vozova u vanrednim i posebnim uslovima na

području Federacije Bosne i Hercegovine

ŽS 2004 3446

Bakula, Darijo Upravljanje UMTS mrežom PTS 2004 3463, 3453

5505

Barut, Muhamed

Savremeni pravci razvoja pošte kao elektroničkog i globalnog sistema

PTS 2004 5193

Beridan,

Elvedin

Uticaj internet protokola na kvalitet govornih telekomunikacionih usluga

PTS 2004 4376,

3475

Cucak, Sead Uloga i uticaj troškova na rad sa kolima ŽS 2004 3579

Čaušević, Edin Standardizacija tehnologija bežičnih LAN mreža

PTS 2004 4180 Prof. dr. Nediljko Bilić

Dautović,

Belma

Primjena računarskih komunikacija u

konceptima centraliziranog upravljanja komutacionih sistema

PTS 2004 3576

5121

Dautović, Emir Analiza potreba izdvajanja tranzitnog saobraćaja sa gradskih arterija

izgradnjom obilaznica

CS 2004 3449

Dedić, Elvedin Brze željeznice projekti za budućnost Željeznica BiH

ŽS 2004 3329

Gorani, Etrit Uticaj WIMAX 802.16 tehnologije na razvoj komunikaciskog saobraćaja

PTS 2004 3483

7968 4117

5150

Prof. dr. Nediljko Bilić

Page 10: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Hadžić, Edina Internet marketing-tehnike uspješnog on-line nastupa

PTS 2004 3586,

4179

Hajran, Armin Primjena DECT sistema u urbanim i ruralnim područjima

PTS 2004 3339

Hasanović,

Jasmina

Sigurnost i zaštita podataka elektronskog

poslovanja PTS 2004 3460,

4116

Husić, Almir Analiza transportne funkcije u

mikrologističkim procesima preduzeća KJKP “Sarajevogas”

CS 2004 3452,

4122

Islamagić,

Erdal

Tehnologija LAN mreža PTS 2004 3481

5175

8000

Prof. dr. Nediljko Bilić

Islamović,

Anes

Primjena matematičkih modela u funkciji

analize saobraćajnog toka DST 2004 3581

8174

Prof. dr. Fadila Kiso

Jerlagić, Emir Koncepcije/tehnologije mobilnih

celularnih komunikacija PTS 2004 3447,

3448

5155

Kahriman,

Sedin

Perspektiva UMTS-a (univerzalnog mobilnog telekomunikacijskog sistema) u Bosni i Hercegovini

PTS 2004 3471,

3470

Kapo, Edin Tehnologije pristupa internet mreži PTS 2004 3338

5499

Klačar, Zamir Tehnologija WAP protokola PTS 2004 3578,

5197

Kurtanović, Hasan

Analiza prevoznih kapaciteta na području Kantona Sarajevo i

usklađivanje sa potrebama stanovništva

CS 2004 3472 4121

Merdan, Enisa Primjena ATM tehnologije na širokopojasnu telekomunikacionu mrežu B-ISDN

PTS 2004 3461

5189

6657

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Mujačić, Esed Analiza kapaciteta pruge Tuzla-Doboj i perspektivni obim prevoza

ŽS 2004 3577

Omerbašić,

Edin

Nove tehnologije poštanskog saobraćaja i njihov uticaj na zaštitu okoliša

PTS 2004 3450

7974

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Omerović,

Adnan

Elektronsko bankarstvo u funkciji

razvoja poštanskog saobraćaja PTS 2004 3473

Petrović,

Mensur

Bar kod i njegova primjena u

poštanskom saobraćaju PTS 2004 3486,

4174

Podbičanin, Ahmedin

Sigurnost kao mjera kvaliteta telekomunikacijske mreže

PTS 2004 3462, 4177

Poračanin,

Elbis

Optimalno kočenje vozila sa stanovišta efikasnosti, stabilnosti i upravljivosti

CS 2004 3484

6507

Doc. Dr. Suada Dacić

Puščul, Sanel Metode i programi održavanja

telekomunikacione mreže PTS 2004 3478,

3477

Sarač, Adis Organizacija portala GPRS sistema PTS 2004 3451,

5219

Semić, Ibro Optička vlakna kao medij prenosa PTS 2004 3587 5226

Sijamija,

Sanjin

Tehnologija i primjena sistema Bluetooth PTS 2004 3582

4118 5149

Smajić,

Dženan

Strukturiranje baza podataka i njihova primjena u telekomunikacijskom

saobraćaju

PTS 2004 3485

4059

Suljević, Muamer

Savremeni pristup modeliranja i dimenzionisanja kružnih raskrsnica

CS 2004 3482 6508

Doc. Dr. Fadila Kiso

Šatrović, Samir Međusobno djelovanje mreža GSM i PTS 2004 3580,

Page 11: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

DECT 4175

5118

Toskić, Sibela Razvoj novih poštanskih usluga integracijom telekomunikacijskih

tehnologija

PTS 2004 3330

Tucaković,

Lejla

Identifikacija i podjela usluga između poštanskog i telekomunikacijskog saobraćaja

PTS 2004 5178

7972

Prof. dr. Enes

Arnautović

Zelenturović,

Sulejman

EDGE kao tehnologija poboljšane brzine

prijenosa za globalnu evoluciju PTS 2004 3583,

4176

Zuko, Muhidin Primjena digitalne PMR mreže i njen uticaj na privredu i društvo

PTS 2004 3479

5192

Živalj, Fahrudin

ADSL mreža i njena primjena u komunikacijskom saobraćaju

PTS 2004 3480 5170

Žlof, Zoran ParcelCall tehnologija praćenja i pronalaženja pošiljaka i njena primjena u

poštanskim organizacijama i korporacijama – poštanskim

integratorima

PTS 2004 3454,

4178

Gurbeta, Salih Osnovni principi, integracija i usluge u međunarodnom poštanskom saobraćaju

PTS 2004 7970 Prof. dr. Enes

Arnautović

Abdagić, Fikret Primjena SSL protokola umreženih komunikacijskih sistema

PTS 2005 3611 5119

6598

Doc. Dr. Samir Čaušević

Agić, Ibrahim Uticaj automatizacije I informatizacije na uslužni sistem u JP BH Pošta

PTS 2005 3600

Ahmetspahić,

Almir

Video usluge na xDSL infrastrukturi PTS 2005 3599

5256

5497

Akšamović,

Elmir

Analiza faktora stabilnosti kretanja

cestovnih vozila kroz zakrivljenost ceste CS 2005 3684

5381

6591

Doc. Dr. Suada Dacić

Berković,

Mirza

Tehnologija I standardi multimedijalnih

komunikacija PTS 2005 3691

Branković,

Emir

Tehnologija multipleksiranja u optičkim sustavima prijenosa

PTS 2005 3609

Bučan, Eldin Uticaj saobraćaja na kvalitet zraka na području Kantona Sarajevo

CS 2005 3596, 4120

6369

Čengić,

Džemal

Transport opasnih materija u korelaciji sa standardima ISO 14000

CS 2005 3687,

4063

Čengić,

Muamer

Utjecaj I efekti elektromagnetnog

zračenja GSM infrastrukture I mobilnih aparata na ljude I okoliš

PTS 2005 3698

5395

Ćesir, Dževad Kvalitet saobraćajne usluge na području općine Ilidža

CS 2005 3603

Delić, Amel Upravljanje saobraćajem vozova u

uslovima strategije razvoja željeznica BiH

ŽS 2005 3606

Deljanin,

Emilija

Kontrola I standardizacija u funkciji kvaliteta I efikasnosti poštanskog sistema

PTS 2005 3590

Dinar, Mirza Satelitski sistemi u funkciji mobilnih

mreža PTS 2005 3700

Dreca, Halid GMPLS tehnologija I njene prednosti u telekomunikacijskom saobraćaju

PTS 2005 3593

Durak, Esnaf Uticaj saobraćaja na nivo buke u Kantonu Sarajevo

CS 2005 3594,

4119

Page 12: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Duraković,

Zahid

Analiza tehnološko-eksploatacionih pokazatelja i mjere za poboljšanje poslovanja u “Zenicatrans-prevoz

putnika” D.D. Zenica

CS 2005 3584

8008

Prof. Dr. Osman

Lindov

Gadžo, Nedim Perspektive I razvoj telekomunikacijskih mreža na području Kantona Sarajevo

PTS 2005 3688

6593

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Goletić, Said Analiza uticaja transporta na okoliš u urbanim sredinama sa posebnim osvrtom

na grad Sarajevo

CS 2005 4171

6596

Prof. Dr. Osman

Lindov

Hadžić, Eldin Značaj primjene elektronskog stabilizacijskog sistema na eksplatacione karakteristike cestovnih vozila

CS 2005 3605

8161

Prof. dr. Suada Dacić

Hadžidamjano

vić, Dragan

Uloga željezničke stanice Sarajevo

Teretna u ukupnom radu Sarajevskog čvora

ŽS 2005 3601

Hadžimušović,

Edin

Aspekti primjene novih tehnologija u

planiranju saobraćajno-transportnih sistema”

CS 2005 3699

Haračić, Rizah Kapacitivna analiza cestovne mreže na užem području općine Kakanj

CS 2005 3636

6599

Doc. Dr. Fadila Kiso

Hasanović,

Elvedin

Univerzalni bluetooth daljinski upravljač PTS 2005 3683

Kadić, Amel Analiza kriterija za izbor manevarske

lokomotive sa posebnim osvrtom na potrebe željeznice Federacije Bosne I

Hercegovine

ŽS 2005 3697

6600

Prof. Dr. Ešref Gačanin

Karšić, Nermin Inteligentne mreže (IN) u funkciji izgradnje nove generacije mreža

PTS 2005 3733

7928

Prof. dr. Samir

Čaušević

Kasumović, Edina

Analiza javnog prijevoza putnika na području općine Tuzla

CS 2005 3693

Korora,

Elvedin

Analiza tehnologija održavanja motornih vozila sa aspekta sigurnosti u saobraćaju

CS 2005 3585,

4168

Ljatifi, Besim Tehnologija kablovskog interneta PTS 2005 3595

5109

Matoruga,

Nedim

Billing sistemi kod telekom operatora PTS 2005 3682

5292

5298

Mehanović,

Mirza

Tehnologija i primjena smart kartica PTS 2005 5157

3780

Mehmedović, Alma

Dizajniranje tehnoloških procesa telekomunikacijskih operatora

KOM 2005 3694 4061

5099

Mistrić, Šejla Perspektive I razvoj elektronskih medija na području Kantona Sarajevo

PTS 2005 3607

5329 6595

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Mučibabić,

Tanja

IP telefonija KOM 2005 3689

4167 5501

Mušović,

Jasmina

Bluetooth tehnologija u telekomunikacijskim sistemima

KOM 2005 3690,

4173 5228

5317

Okanović, Senad

Tehničko-tehnološke karakteristike vodova u komunikacionom saobraćaju

PTS 2005 3592, 4170

Omerović,

Nermin

Širokopojasni pristup telekomunikacija preko energetske mreže

PTS 2005 3610

6594

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Pezo, Muamer Stanje sigurnosti cestovnog saobraćaja CS 2005 3686 Prof. Dr. Osman

Page 13: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

na području BPK-a 6597 Lindov

Polić, Nina Optički kablovi u telekomunikacionim mrežama

PTS 2005 3692

5225 8146

Prof. dr. Nediljko Bilić

Prlić, Ivica Arhitektura I primjena WAP protokola u pokretnim mrežama

KOM 2005 3836,

4058 5098

Ramezić, Sanin Informaciono-komunikaciona mreža Univerziteta u Sarajevu

PTS 2005 3598

7998

Prof. dr. Samira

Čaušević

Ramić, Alen Tehnike I tehnologije zaštite podataka u

prenosu I pristupu PTS 2005 3608

5507

Sinanović,

Safet

Tehničko-tehnološko rješenje poštanskog šaltera za prijem paketa I korespodencije

PTS 2005 3696

4060

8179

Prof. dr. Enes

Arnautović

Skeledžija,

Alma

Pravna infrastruktura u informacionom društvu Bosne I Hercegovine

KOM 2005 3685,

4166

Šabanović,

Jasmina

Mobilni marketing u prometnim sistemima

KOM 2005 3695

6592

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Šabaredžović,

Mersad

Stepen sigurnosti u saobraćaju na

području Kantona Sarajevo CS 2005 3604

8158

Prof. dr. Osman Lindov

Šahinagić,

Faruk

Tehnološko organizacijski model

prenosa pošiljaka integratora I agenata PTS 2005 3786

6359

Šahman,

Jasmin

Tehnologija IP i MPLS virtualnih privatnih mreža

KOM 2005 4115

3591

5154

Talović, Rusmir

Tehnologija SMS usluge u fiksnoj mreži PTS 2005 3597, 4172

5503

Vehabović, Alija

Kapacitet I nivo usluge na dionici autoputa Jošanica – Podlugovi

CS 2005 3602

Adilović, Edin Vučno-brzinske karakteristike cestovnih vozila u funkciji eksploatacije

CS 2006 4149

5765

Akšamović,

Elvir

Prijevoz po standardima Evropske Unije CS 2006 3777

Alić, Sanela Specifičnosti Ericsson-ovih rješenja za nove generacije mreža

PTS 2006 4080

5351

5506

Arapović,

Damir

Komparativna analiza rada stanica Alipašin Most sa aspekta uvođenja savremenih signalno-sigurnosnih uređaja

ŽS 2006 4403

Babić, Selma Digitalni marketing i tehnologije i usluge KOM 2006 5161

5386

4162

Bajramović,

Adnan

Analiza nivoa saobraćajne usluge na

području općine Zenica CS 2006 3776

5319

6373

Bajrić, Elma Sigurnosni aspekti transporta opasnih

materija cestovnim saobraćajem CS 2006 4086

Barčić, Safet Uloga saobraćajnog inženjera u formiranju saobraćajne kulture

ŽS 2006 3772

Čavčić, Fikret Pošta kao logistički operater PS 2006 4342

Duvnjak, Faruk Paketske mreže za prenos vremenski osjetljivih informacija

KOM 2006 4067

Fejzagić, Sead Analiza uticaja cestovnog saobraćaja na okoliš

CS 2006 4083

Fejzić, Novi koncept upravljanja u prevozu ŽS 2006 3767

Page 14: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Muamer putnika tramvajskog saobraćaja na području Sarajeva

5320

Franjković,

Franco

Tehničko-ekonomska analiza pristupne mreže temeljene na ADSL tehnologiji

KOM 2006 4068

Grbo, Adnan Mirujući saobraćaj u centralnoj gradskoj

zoni Sarajeva CS 2006 3784

Hadžić, Anida Uticaj virtualne mobilnosti i dostupnosti na razvoj i poslovanje savremenih kompanija

KOM 2006 4152

Hadžiosmanovi

ć, Arnes

Analiza sigurnosti saobraćaja na

području Srednjobosanskog Kantona CS 2006 4087,

4157

5328

Hebibović,

Suad

Analiza izmjeritelja rada voznih jedinica

I voznog osoblja CS 2006 4081

6660

8005

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Helja, Damir Marketinško-tehnološka analiza gaminga KOM 2006 4161

5394

5755

Hindija, Adem Pošta kao finansijska institucija za

domaći I međunarodni novčani promet PTS 2006 3787

Hodžić, Amir Ekonomska opravdanost primjene bežičnih širokopojasnih komunikacija

KOM 2006 4076, 4154

Hodžić, Ervin Tehnologija prenosa podataka u mrežama sa CISCO RUTERIMA

PTS 2006 4343

5309

5156

Horozović,

Emir

Kapacitivna analiza cestovne mreže na

užem području općine Zavidovići CS 2006 3775

Jusić, Almir Kapacitivna analiza na dionici

magistralnog puta Bihać-Bosanska Krupa

CS 2006 4088

5318

Kadribašić,

Elvin

Zračni kočioni sistem I njegov uticaj na

sigurnost kretanja željezničkih vozila ŽS 2006 3779

Kahriman,

Mirzet

Nove tehnologije u mobilnim celularnim

komunikacijama KOM 2006 4164

Kahvedžić,

Jasmin

IPTV over xDSL PTS 2006 4092

5509

Kaltak, Mahir Tehnologija VoIP-a PTS 2006 3783

5145

Kosovac, Amel Marketing podrška unapređenju odnosa

prema korisnicima usluga u BiH Telecom-u implementacijom konvergentnog billing sistema

KOM 2006 3834,

5195

Kovač,

Almedin

Modeli naplate sadržaja I usluga u

mobilnim paketskim mrežama KOM 2006 4064

6655

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Kovačević,

Aziz

Analiza stanja I razvoja cestovne infrastrukture na području Srednjobosanskog Kantona

CS 2006 3768,

4155

6653

Prof. Dr. Osman

Lindov

Kulovac, Seida Mjesto xDSL tehnologije u širokopojasnim pristupnim mrežama

PTS 2006 3769,

5199

Lakota, Indira Elektronsko poslovanje i zaštita podataka PTS 2006 4163 5164

Lomigora,

Adnan

Uticaj transportnih troškova na razvoj željezničkog saobraćaja u Federaciji

Bosne I Hercegovine

ŽS 2006 3778

6662

Prof. Dr. Alija Behmen

Maglić, Elmir Uslužne platforme u mobilnim komunikacijama

PTS 2006 4148 5511

5825

Page 15: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Martić,

Nebojša

Sistemi za elektronsko lociranje I pračenje poštanskih pošiljaka-track and trace i sistem IPS

PTS 2006 3785

7990

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Mešinović,

Alem

Mogućnosti primjene telematskih

sistema u transportnim preduzećima CS 2006 4150

5148

6661

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Migić, Sanela Baze podataka kao podloga bussines

inteligenciji KOM 2006 4335

5382

5190

Mujanović,

Amela

Uloga menadžmenta u kompjuterski

baziranim informacionim sistemima KOM 2006 4066

6360

Mujkanović,

Amar

Primjena I tehnologija MMS-a kao nove telekomunikacione usluge (CD)

PTS 2006 3773

5510

4062

Mustafić, Menaf

Stanje i problemi organizacije cestovnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini

CS 2006 4158 5717

4491

4846

Mušanović,

Elvedin

Osnovne razlike billing sistema za sisteme 2G, 2.5G i 3G mobilnih komunikacija

KOM 2006 5512

Naimkadić,

Nedim

Razvoj I primjena mobilnog poslovanja KOM 2006 3770

5498

6659

Doc. Dr. Nediljko Bilić

Omerbegović,

Belma

Analiza kapaciteta I nivoa usluge na

dionici autoputa Podlugovi-Visoko CS 2006 3782

5370

Omerbegović,

Jasmin

Osiguranje kvaliteta željezničkih vozila u eksploataciji

ŽS 2006 4334

Pamuk,

Elvedin

Usluge dodatne vrijednosti bazirane na mrežnoj inteligenciji

KOM 2006 4151

5234 5750

Planinčić,

Samir

Tehnološko-eksploatacione mjere za efikasnije poslovanje “Centrotrans

Eurolines d.d.” Sarajevo

CS 2006 3781,

4165

Pločo, Emir Tehnologija povećanja brzine prijenosa podataka na radio dijelu UMTS-a

KOM 2006 4344, 5196

Purišić, Emil Interfejsi mrežnih usluga u telekomunikacijskom saobraćaju

PTS 2006 3835

4160 5753

Rajkić,

Dževdet

Analiza tehničke ispravnosti vozila sa aspekta sigurnosti saobraćaja

CS 2006 4077

5748

Riđić, Željko Stanje I perspektive željezničke

električne vuče u Bosni I Hercegovini ŽS 2006 3771

Rizvan, Ervin Sigurnost saobraćaja sa osvrtom na cestovne pravce Zeničko-Dobojskog Kantona

CS 2006 3766

5747

Rujanac, Adis Kapacitivna analiza na dionici

magistralnog puta Travnik-Donji Vakuf CS 2006 3774,

4169

Sakić, Emir Analitički prilaz kablovskim medijima prijenosa

PTS 2006 4089

Salkić,

Miralem

Neuronske mreže I primjena algoritama u optimizaciji planiranja mreža

KOM 2006 4084

5391 4153

Salkić, Zuhdija Organizacija i funkcionisanje ugovornih pošta u centru pošta Tuzla

PTS 2006 4345

4848 6654

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Sofić, Amra Specifičnosti Siemens-ovih rješenja PTS 2006 4078

Page 16: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

mreže nove generacije 5227

Sojkić, Nijaz Elektronsko poslovanje I sigurnost poštanskog prometa

PTS 2006 4079

Šimunović,

Dejan

Telekomunikacijska tehnologija VDSL KOM 2006 4065

Turkić, Damir Tehnološki procesi pretovarnih operacija u Luci Ploče

ŽS 2006 4085

4156

Višća, Emir Širokopojasne usluge u mobilnim mrežama – pristup putem WLAN-A

KOM 2006 4159

Živojević,

Mediha

Tehnološki proces rada željezničke

stanice Sarajevo ŽS 2006 4082

4847

Alihodža,

Samed

Analiza stanja rezervnih dijelova na BH

tržištu CS 2007 4336

5388

Alikadić, Adnan

Planiranje razvoja nemotorizovanog saobraćaja na području grada Sarajeva

CS 2007 4479 5688

Doc. Dr. Mustafa Mehanović

Batić, Maja Primjena savremenih TK Tehnologija u HT Mostaru – Eronetu

KOM 2007 4419

Bećković,

Sanela

Razvoj i primjena novih informaciono –

komunikacijskih tehnologija u TK prometu

KOM 2007 4485

7960

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Buljubašić,

Saudin

Uticaj VOIP-a na poslovanje klasičnih telekom operatora

KOM 2007 4414 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Cikotić, Haris Specifičnost tarifiranja u mobilnim

komunikacijama PTS 2007 4394

5778

Crnomerović,

Alma

Specijalni prijevozi roba CS 2007 4481

6656

Doc. Dr. Sabira

Salihović

Čajdin, Alma Pravci razvoja i uspostavljanja novih odnosa velikih korisnika i poštanskih

preduzeća

PTS 2007 4398 8151

Prof. dr. Enes Arnautović

Čelik, Amela Tehnički i ekonomski aspekti iskorištenja mobilnih mreža 3. Generacije

KOM 2007 4412

5764

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Džaferović,

Samir

Savremeni pristup identifikaciji

uzročnika saobraćajnih nesreća u BiH CS 2007 4417

6648

Prof. Dr. Osman

Lindov

Džebo,

Almedin

Fiksni radio relejni sistemi prenosa u frekvencijskim opsezima do 10 GH2

PTS 2007 4337

5229

Ganić, Mirza Poslovni model multimedijalnog kontaktnog (CALL) centra

KOM 2007 4413 5772

Doc. Dr. Mugdim Bublin

Heganović,

Uzeir

Informacijski agenti za prikupljanje podataka

KOM 2007 4339

5356

Iljazagić,

Jasmina

Analiza tehničko-eksploatacionih

pokazatelja rada „Transturist“ d.d. Tuzla CS 2007 4390

5762

4408

7935

Prof. dr. Osman Lindov

Japaur, Asmer Analiza stanja mirujućeg saobraćaja u

Kantonu Sarajevo sa osvrtom na centralnu gradsku zonu

CS 2007 4406

7937

Prof. dr. Osman Lindov

Jašarević, Emir Analiza eksploatacionih troškova vuče teretnih vozova na dionici Blažuj-

Bradina

ŽS 2007 4341

6652

Prof. Dr. Ešref Gačanin

Kadribašić,

Damir

WIMAX tehnologija i fiksne komunikacije

PTS 2007 4338

Kalaba, Alen Kvalitet usluga u distribuiranim multimedijalnim komunikacijama

PTS 2007 4411

Kaniža, Samir Modeli optimizacije saobraćajnih mreža CS 2007 4484

5347

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Karahmet, Integracija tehnoloških procesa novčanog PS 2007 4399

Page 17: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Armin poslovanja u poštanski sitem

Kasumagić,

Tarik

Modeli primjene M-commercea PTS 2007 4393

5502 7964

Prof. dr. Nediljko Bilić

Keč, Hana Mobilne komunikacije u vanrednim situacijama

KOM 2007 4391

5770

Lisić, Mirza Optimizacija izrade reda vožnje u

željezničkom saobraćaju ŽS 2007 4401

Medić, Sanjin IP tehnologija za prijenos audio servisa KOM 2007 5396 Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Nahodović,

Irsad

Metode kod proračuna troškova u željezničkom saobraćaju

ŽS 2007 4340

6367 6650

8167

Prof. Dr. Alija Behmen

Omerhodžić, Džejna

Primjena ITS-a na cestovnim saobraćajnicama

KOM 2007 4475 Prof. Dr. Kemo Sokolija

Pandžo, Nafija Špedicije u razvoju multimodalnog transporta

CS 2007 4395

5387 5771

Ramić, Armin Analiza sigurnosti kretanja motociklom u saobraćaju

CS 2007 4404

8154

Prof. dr. Osman Lindov

Rovčanin,

Elma

CRM u funkciji povećanja prihoda

Telecom operatora PTS 2007 4407

Salibašić,

Sabira

Špediter u funkciji međunarodnog željezničkog operatera

ŽS 2007 4400

5712

4405

6649

Prof. Dr. Alija Behmen

Salihović,

Mujo

Uloga i značaj centra za upravljanje na

sigurnost saobraćaja u gradskim sredinama

CS 2007 4477

7924

Prof. Dr. Osman

Lindov

Sarač, Tarik Softverska podrška špediterskom

poslovanju CS 2007 4482 Prof. Dr. Alija Behmen

Saračević,

Nejra

Razvoj konkurentnosti TK operatera primjenom eTOM mape

KOM 2007 4476

7961

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Seferović, Ismir

Širokopojasne usluge u bežičnim komunikacijama

PTS 2007 4478 5385

Prof. Dr. Samir Čaušević

Smajlović,

Muamer

Analiza strukture cijene usluge javnog gradskog prijevoza

CS 2007 4418

5310

Softić, Mirnesa All – IP mreže KOM 2007 4486

5823

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Solak,

Sabahudin

IP Multimedijski Podsistem PTS 2007 4402

Spahić, Lamija Cestovni saobraćaj kao logistika špediterskog poslovanja

CS 2007 4416 5713

Spahović,

Kenan

Analiza bezbjednosti putnih prelaza u federaciji BiH

ŽS 2007 4397

5757

Srna, Selma Novi tehnološko-informatički koncept

poštanskih operatora PS 2007 4389

4392

Šimunović,

Renata

Specifične usluge u poštanskom saobraćaju

PS 2007 4388

Šoljić, Alija Utjecaj koridora Vc na razvoj saobraćajnica Hercegovačko-

Nertvanskog kantona

CS 2007 4487 6658

7925

Doc. Dr. Fadila Kiso

Šošević, Lejla LBS – Lokacijski Bazirane Usluge KOM 2007 4409 5400

Trgo, Alma Mehanizmi zaštite u sistemima pokretnih KOM 2007 4480 Prof. Dr. Mujo

Page 18: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

programskih agenata 5777 Hebibović

Tuzović, Nihad Aspekti poboljšanja tarifnog sistema JPPP u Kantonu Sarajevo

CS 2007 4396

Zulum, Amel Koncept i implementacija servisa VPN u

GSM mreži KOM 2007 4410

Žunić, Tarik Analiza propusne moći jednokolosječne pruge dionice Mostar teretna – Čapljina

ŽS 2007 4483 5775

Prof. Dr. Sadik Beširević

Kurtović,

Kanita

Analiza uticaja održavanja voznog parka na efikasnost poslovanja „Centrotrans –

eurolines d.d. Sarajevo“

CS 2007 7938 Prof. dr. Osman Lindov

Leko, Alen Inteligentni transportni sistemi u funkciji protoka mreže cestovnih saobraćajnica

CS 2007 7987 Doc. Dr. Mustafa Mehanović

Ademović,

Edina

Planiranje topologije bežičnih IP mreža KOM 2008 4800 Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Adilović,

Munevera

SIX SIGMA u funkciji poboljšanja

kvaliteta usluge KOM 2008 4822

5327

5104

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Ahmedspahić,

Naser

Dinamičko rutiranje saobraćaja u

mrežama sa komutacijom kanala KOM 2008 4805

5130

8171

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Arnautović,

Jasmin

Neki aspekti metodologije planiranja

mreža KOM 2008 4802 Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Avdagić, Elma Konvergencija mobilnih širokopojasnih bežičnih tehnologija

KOM 2008 4882

7962

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Bajramović, Sanela

Evolucija DVB – Digital Broadcasting Handheld (DVB-H)

KOM 2008 4794 5380

Prof. Dr. Samir Čaušević

Bajramović,

Sanjin

Komparativna analiza stupnja sigurnosti magistralne ceste M-17 i buduće

autoceste koridora Vc na području Ze-Do Kantona

CS 2008 4897

8180

Prof. Dr. Osman

Lindov

Bajrić, Fuad Neki aspekti Uvođenja UMTS mreža KOM 2008 4801

5316

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Bašić, Adela Uloga inteligentnih transportnih sistema

u razvoju saobraćajne infrastrukture KOM 2008 4817

8157

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Baždar, Suad Privatno javno partnerstvo u funkciji finansiranja cestovnog Koridora Vc

CS 2008 4913 7966

7971

Prof. Dr. Alija Behmen

Berberović, Nedžad

Tehnologije komutacija, od konvencionalnih do softsviča

KOM 2008 4839 5821

5186

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Berbić, Muamer

Homologacija vozila s posebnim osvrtom na sistem za kočenje

CS 2008 4875 Doc. Dr. Suada Dacić

Berbić, Vedad Analiza kapaciteta parkirališta, strategija upravljanja i kontrola parkiranja

CS 2008 4821

8169

Doc. Dr. Fadila Kiso

Beribak, Elma GPS i primjena GPS-a na logističke

sustave KOM 2008 5687

7996

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Bihorac, Enisa Značaj virtualne logistike za poštanske operatore

KOM 2008 4814

5101

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Brkić, Mehmed Infrastruktura željeznica Federacije Bosne i Hercegovine sa posebnim

osvrtom na signalno-sigurnosne uređaje

ŽS 2008 4844 Prof. Dr. Sadik Beširević

Bukva,

Nermana

Prednosti korišćenja otvorene servisne platforme u kreiranju usluga

KOM 2008 4793

5357

5185

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Buljan,

Vjekoslav

Kvaliteta usluga u distribuiranim multimedijskim komunikacijama

KOM 2008 4831

5231

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Page 19: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

5399

Burina Džemal Osnovne karakteristike i način primjene firewall-a kao zaštite internet mreže

KOM 2008 4811

5129

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Canović,

Nusret

Modeliranje ključnih poslovnih procesa

u TK sektoru KOM 2008 4790

5105

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Čengić, Jasmin Primjena IP-sec-a u VOIP mrežama KOM 2008 4910

5235

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Čerkezović, Elvir

Uloga simulacija i tools-a matlaba u telekomunikacijama

KOM 2008 5191 4809

8159

Prof. Dr. Mujo Hebibović

Ćeranić, Esko IMS over HSPA KOM 2008 4816, 5198

Prof. Dr. Samir Čaušević

Deliahmetović,

Nedim

2008 Doc. Dr. Kemo

Sokolija

Delibašić,

Esmer

Način pristupa na internet od strane

pojedinačnih korisnika KOM 2008 4903

5153

Prof. Dr. Alija Behmen

Delić, Jasmin Informacione tehnologije kao faktor integracije i razvoja transportnog sistema

CS 2008 4912

7965

8176

Doc. Dr. Fadila Kiso

Demir, Mahir Analiza pješačkog saobraćaja u užem području grada Sarajeva

CS 2008 4806

8153

Doc. Dr. Fadila Kiso

Dizdar, Dalila Emerency management kao dio inteligentnih transportnih sistema

KOM 2008 5180 6651

Prof. Dr. Kemo Sokolija

Dizdarević,

Mirsad

Usmjeravanje u telekomunikacijskim mrežama

KOM 2008 4837

5100

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Džezo Čvrljak,

Amra

Uloga kampanjskog marketinga u

zadržavanju postojećih korisnika KOM 2008 5176

Džolović,

Murat

Pristupna TK mreža Hrasno-Šanac-glavni projekat

KOM 2008 5169 Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Filipović, Nedžad

Primjena telematike u prevenciji sudara i povećanju stepena sigurnosne

pripravnosti

KOM 2008 4796 Prof. Dr. Kemo Sokolija

Hadžić, Admir Pristupne radio tehnologije za mreže sljedeće generacije

KOM 2008 4894

5305

5321

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Hadžimahmuto

vić, Halil

Aktivna i pasivna sigurnost u inteligentnim transportnim sistemima

KOM 2008 5124

4888

7984

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Hadžimehmedagić, Samra

Razlike u sistemima naplate mobilnih komunikacija po generacijama

KOM 2008 4827 5378

Prof. Dr. Samir Čaušević

Hadžiselimović, Jasmin

Statistička analiza TK parametara KOM 2008 4797 Doc. Dr. Mugdim Bublin

Hajić, Rijad Uticaj i primjena LPG na tehničko eksplatacione karakteristike cestovnih

vozila

CS 2008 4905

5756

Doc. Dr. Suada Dacić

Halilčević, Selma

Špediterska djelatnost kao dio saobraćajne usluge

PTS 2008 4902 6365

Prof. Dr. Alija Behmen

Hanjalić,

Senad

IKT magistrala u Bosni i Hercegovini KOM 2008 4810

5158

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Hasanbegović,

Anis

Efekti korištenja pametnih antena u

mobilnim komunikacijama KOM 2008 5397 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Hasečić, Suad Primjena bežičnih lokalnih mreža u

informacionim sistemima preduzeća KOM 2008 4833

5230

5348

7963

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Page 20: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Hasković,

Adisa

ITV-T multimedijalne preporuke za standard H.32 X

KOM 2008 4879

5768

Hrustić, Nijaz Potrebne performanse parica u kablovima za prenos digitalnih signala

KOM 2008 5106 5686

4840

Prof. Dr. Samir Čaušević

Jalovčić, Esad Strategija upravljanja saobraćajem /prometom u ITS-u

KOM 2008 4795 Prof. Dr. Kemo Sokolija

Joldaš, Emir ARQ protokoli – zaštita i optimizacija pri prenosu podataka

KOM 2008 4829

5103

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Jonuz, Dženan Tehnologija distribucije digitalne TV PTS 2008 5096

5376

4927

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Jusufspahić,

Ismar

Integracija sistema i navigacija putnika u

inteligentnim transportnim sustavima KOM 2008 4818

5303

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Kabaklić,

Asmir

Transmisijska mreža Telekomunikacijskog Centra Orašje

KOM 2008 4885

5363

5125

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Karavdić, Emir Značaj komunikacija u inteligentnim transportnim sistemima

KOM 2008 4908

Karišik, Elvir Komunikacijski sustavi u inteligentnim transportnim sustavima

CS 2008 4812 Prof. Dr. Samir

Čaušević

Krđalić,

Almedina

Potrošnja goriva u funkciji troškova

eksplatacije motornih vozila CS 2008 4874

5393

Krišto Goran Tehnološka dostignuća u sigurnosti poštanskog saobraćaja

PS 2008 6774

4895

7932

7983

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Kunovac,

Nejra

Uloga fiksne mreže u budućnosti

telekomunikacija KOM 2008 4845 Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Kurtović, Sead Održavanje pristupnih mreža, od uputstva do modela

KOM 2008 5131 5822

4838

Prof. Dr. Samir Čaušević

Lučić, Bojan Tehnologija virtualnih privatnih mreža u mobilnim komunikacijama

PTS 2008 5221 7934

8004

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Makota, Nermin

Ekološki aspekti razvoja cestovnih vozila CS 2008 6358 Prof. Dr. Osman Lindov

Masleša,

Belma

Širokopojasna komunikacija u bakrenoj mreži

KOM 2008 4880

Medunjanin,

Amela

Životni ciklus razvoja informacionih

sistema (SDLC) i prototipiranje KOM 2008 4804

5304

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Mehanović,

Lejla

Razvoj hibridnih cestovnih vozila i njihov značaj sa ekološkog aspekta

CS 2008 4808 Prof. Dr. Osman

Lindov

Mehmedić, Zijad

Mjerenje prenosnih karakteristika optičkih kablova u komunikacijama

KOM 2008 5122

Mehremić,

Zijad

Mjerenje prenosnih karakteristika optičkih kablova u komunikacijama

KOM 2008 4892

5368

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Memiš, Munir Neki aspekti implementacije WIMAX

tehnologija u prisustvu razvijenih ADSL mreža

KOM 2008 4900

5364

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Mrkonjić,

Samir

Povezivanje GSM i UMTC baznih stanica sa kontrolerima radio-relejnim

vezama

KOM 2008 4843

5224 5827

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Muharemović,

Ibrahim

Primjena neuronskih mreža u planiranju telekom mreža. Modeliranje prostiranja

EM talasa i optimizacija

KOM 2008 4876

5719

Page 21: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Muhić, Edin Prijedlog idejnog rješenja za pokrivanje Zenice WIMAX mrežom

KOM 2008 4798 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Muratagić, Mirsad

Primjena inteligentnih transportnih sistema u intermodalnom transportu

KOM 2008 4820 Doc. Dr. Fadila Kiso

Muratović,

Mirsad

Programiranje, planiranje i izvođenje pristupnih mreža

KOM 2008 4830

5116

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Musemić,

Kemal

Implementacija širokopojasnog pristupa

internetu – HDSL KOM 2008 4877

5371

5767

Mustafić,

Muamer

Ispitivanje kapaciteta i nivoa saobraćajne

usluge na dijelu magistralnog puta M-17 od Zenice do Žepča

CS 2008 4873

5373

8168

Prof. dr. Fadila Kiso

Mustapić,

Nikica

Bežična lokalna mreža

telekomunikacijskog centra u Čapljini KOM 2008 5126

5366

4887

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Mutapčić,

Harun

Kvalitet usluga u mobilnim

komunikacijama treće generacije KOM 2008 4881

Nuhanović, Elvir

Analiza crnih tačaka na cestama Tuzlanskog kantona

CS 2008 4807 5255

7997

Prof. Dr. Osman Lindov

Numanović, Enes

Unapređenje poslovanja telekomunikacijskih operatora

primjenom arhitekture usmjerene uslugama

PTS 2008 4819 Prof. Dr. Samir Čaušević

Omeragić,

Muamera

Ethernet tehnologija KOM 2008 4823

5102

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Omerović,

Maid

Problemi bežičnog interneta KOM 2008 4909 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Opardija,

Esmir

Značaj marketing informacijskog sustava

za poštanske operatore PS 2008 4789

7988

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Ostojić, Željko IN usluge fiksne mreže bazirane na CTI tehnologiji

KOM 2008 4835

5097

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Palić, Admir Analiza zagađujućih materija motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i tehničko

tehnološke mjere za njihovo smanjenje

CS 2008 490779

95

Doc. Dr. Suada Dacić

Paradžik,

Marijo

Familija protokola TCP/IP, routing u internetu (autonomni sistemi interior gateway protocol-rip/OSPF, exterior

gateway protocol-BGP)

KOM 2008 5108

4890

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Pehlivanović, Alida

IMS u mrežama sljedeće generacije i PSTN/ISDN emulacija

KOM 2008 4878 5754

Doc. Dr. Mugdim Bublin

Pehlivanović,

Naida

Optimiranje parametara WLAN mreže korištenjem mrežnog simulatora NS2

KOM 2008 4826

5346

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Pekuša, Mirsad Funkcija i struktura govornih portala KOM 2008 4825

5115

Petrović, Željo Neki aspekti izgradnje pristupnih mreža za nove usluge

KOM 2008 4803

5389

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Radišić, Radoslav

Povezivanje BS GSM-a sa BSC-ovima, na području TKC Široki Brijeg

KOM 2008 4898 5222

5709

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Radoš, Miroslav

Tehničko-ekonomska analiza uvođenja pristupnih mreža temeljenih na ADSL

tehnologiji

KOM 2008 4889 5160

Prof. Dr. Samir Čaušević

Raič, Željko Jedan pristup rješavanja problema povećane penetracije DSL korisnika

KOM 2008 4834

5375

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Sandžaktarević, Vesna

2008 Prof. Dr. Samir Čaušević

Page 22: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Selimović,

Armin

Tehnološki razvoj usluga u mobilnim komunikacijama

KOM 2008 4906

5710

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Silajdžija, Sanel

Uporedna analiza klasičnih tehnologija robnog transporta i sistema

multimodalnog transporta

KOM 2008 4883

Skenderagić,

Almir

Prilog izučavanju finansiranja cestovne infrastrukture putem cestarine

CS 2008 5384

5684

Prof. Dr. Alija Behmen

Smajić, Muhamed

Ethernet preko SDH (Sinhrone Digitalne Hijerarhije)

PTS 2008 4791 5242

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Spaho, Mirza Primjena sistema u upravljanju sigurnošću informacija

KOM 2008 5112

7930

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Stojičić, Mario MPLS Tehnologija sa osvrtom na HT

Mostar KOM 2008 4893

5127

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Suljević,

Sabahudin

Mehanizmi sigurnosti u bežičnim WLAN mrežama

KOM 2008 4896

6368

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Suljović, Nedžad

Tehnološko organizacijski model prerade korespodencije

PS 2008 4911 Doc. Dr. Enes Arnautović

Suša, Dženan Analiza regulisanja specifičnog segmenta u međunarodnom poštanskom saobraćaju

PTS 2008 7039

7936

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Šahić, Adnan VSAT sistemi i njihova namjena KOM 2008 4907

5365

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Šeremet, Bruno Specifičnosti uspostavljanja i eksploatacije WIMAX tehnologije

KOM 2008 4841,

4842

5243

5676

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Šikalo, Edin IP rješenja za video nadzor KOM 2008 4891

5159

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Šišić, Sejid Zaštita kablova pristupnih TK mreža od uticaja elektroenergetskih vodova

KOM 2008 4886

5223

5374

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Šuman, Adnan 2008 Prof. Dr. Samir Čaušević

Trubljanin,

Samir

Saobraćajna politika u funkciji razvoja saobraćajnog sistema u Bosni i

Hercegovini – modeli telekom tržišta

KOM 2008 4792

5294

Prof. Dr. Šefkija Čekić

Tucaković, Sanjin

Upotreba adaptivnih algoritama u ITS-u za nadzor i upravljanje saobraćajem

KOM 2008 4799 7979

Prof. Dr. Kemo Sokolija

Turić, Selmir Metodologija izračunavanja varijabilnih troškova u funkciji statičkih elemenata

linije javnog gradskog saobraćaja

CS 2008 4899

8170

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Tuzlak, Adnan Model modernizacije voznog parka u preduzećima JGPP-a

CS 2008 5383 Doc. Dr. Mustafa Mehanović

Tuzlak, Mirsad Evolucija mobilnih mreža GSM/ GPRS/ EDGE/ WCDMA

KOM 2008 4832 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Uzunović,

Nermin

Tehnologije bežičnih personalnih mreža

(WIRELESS Personal area Network – WPAN)

KOM 2008 4836 Prof. Dr. Nediljko Bilić

Viljušić, Josip Idejni projekat proširenja telekomunikacijske mreže Krepšić za

naseljeno mjesto Gorice

KOM 2008 4815

5117

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Zejnilagić,

Alena

Planiranje WLAN mreža KOM 2008 4828 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Zejnirović,

Ismet

Analiza mjeritelja brzine kretanja kod cestovnih vozila

CS 2008 4884

5398 8006

Prof. Dr. Osman

Lindov

Zubčević,

Jasmin

Uticaj metoda pozicioniranja na primjenu LBS-a

KOM 2008 4824

5236

Doc. Dr. Nediljko Bilić

Page 23: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Živković, Pavo Model računarske mreže TKC orašje KOM 2008 4813

5107

5254

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Žižak, Mirsada Izgradnja skladišta podataka i poslovna inteligencija

KOM 2008 4901

7769

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Kamenjašević, Nedim

Upravljanje sistemom kvaliteta u preduzećima za prevoz putnika

CS 2008 7978 Doc. Dr. Mustafa Mehanović

Hodžić,

Mersad

Analiza vuče putničkih vozova na dionici Kakanj – Sarajevo pruge Bosanski

Šamac – Sarajevo

ŽS 2008 7994

8172

Prof. dr. Ešref Gačanin

Ademović, Azra

Tehnološki i poslovni aspekti uvođenja telemetrijskih rješenja u mobilnim

mrežama

KOM 2009 5055 5239

Prof. Dr. Samir Čaušević

Ahmetović

Emina

Realizacija LINUX vatrzida zasnovana na IP TABLES NAREDBAMA

KOM 2009 4917

5094

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Alispahić, Edin Globalna hibridna pošta u budućnosti poštanskog sabraćaja

PT 2009 5060 5685

Avdagić, Elma Upravljanje poslovnim procesima pomoću eTOM i ITIL

KOM

Zav. II

cik.

2009 5432 Prof. Dr. Samir

Čaušević

Balić, Senid Nove strategije standardizacije u

transportnom i logističkom lancu PT 2009 5039

6361

Doc. Dr. Fadila Kiso

Baraković,

Nedim

Upravljanje saobraćajem u inteligentnim

transportnim sistemima korištenjem horizontalne i vertikalne signalizacije

KT 2009 4957

6517

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Bašić, Semir Mobilni WIMAX u okruženju

savremenih mobilnih mreža KOM 2009 4989

5779

Bečić, Sunita Implementacija ICAO rezolucija o

balansiranom pristupu menadžmentu zrakoplovne buke na aerodromima

ZS 2009 5425 Prof. Dr. Osman

Lindov

Begić, Sanel Kapacitet parking aplikacije u okviru

kontent centra KOM 2009 4926

5095

Begić, Elvedin Pravci razvoja i modernizacija

aerodroma u Bosni i Hercegovini ZS

2009 7029 Prof. Dr. Čekić Šefkija

Begović,

Ernata

Optimalni model naplate cestarine s osvrtom na stanje u BiH

CS 2009 5076

7775

Prof. dr. Fadila Kiso

Begović,

Nedim

Razvoj cestovne infrastrukture sa aspekta sigurnosti na području općine Gradačac

CS 2009 5419

5758

Prof. Dr. Osman

Lindov

Berković,

Nihad

Gigabitne pasivne optičke mreže

(GPON) KOM 2009 4987

Bičo, Haris Uloga informacijsko-komunikacijskog

sistema u funkcioniranju inteligentnih transportnih sistema

KOM 2009 5078

Bjelan,

Muhamed

VDSL tehnologija kao model pristupnih

mreža KOM 2009 4932

5293

5167 5367

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Bjelica, Damir Primjena softverskih aplikacija u analizi sudara cestovnih vozila

CS 2009 5054

7939

Prof. dr. Osman Lindov

Bukvić, Amir Sigurnost prenosa poštanskih pošiljki po

pojedinim fazama tehnološkog procesa PT 2009 4930

6775

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Čakar, Kemal Sistemi regulacije saobraćaja na

cestovnoj mreži kao faktor propusne sposobnosti i nivoa saobraćajne usluge

CS 2009 5041

5322

Doc. Dr. Fadila Kiso

Čakić, Minela Saobraćajno – tehnička sprema na

cestama visokog ranga CS 2009 5426 Doc. Dr. Fadila Kiso

Čalija, Adnan Značaj tehničke ispravnosti motornog CS 2009 4958

Page 24: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

vozila sa aspekta ekoloških i sigurnosnih aspekata

6370

Čengić, Emir Upotreba GPS, GIS-a u ITS-u KOM 2009 4928 Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Čolaković,

Alem

Mjesto i uloga WiFi tehnologije u

kvalitetnijem pokrivanju i usluživanju korisnika

KOM 2009 5080

5760

5146

Čolić, Suad Značaj elektronskih sistema za sigurnu

vožnju cestovnih vozila CS 2009 4956

6518

Prof. Dr. Osman

Lindov

Čović, Ramiz Primjena NDT-MT metode u dijagnostici

i održavanju šinskih vozila ŽS 2009 5302

8162

Doc. Dr. Sabira

Salihović

Čuturić, Semir Standardizirana dokumenta u međunarodnom transportu robe

CS 2009 5046

Čvrljak Amra Uloga Kampanjskog marketinga u zadrzavanju postojećih korisnika

KOM 2009 4925 Prof. Dr. Samir

Čaušević

Ćehajić, Zlatan Procedure ocjenjivanja usklađenosti

opreme u poštanskom saobraćaju sa evropskim standardima

PT 2009 5038

5297

Doc. Dr. Sabira

Salihović

Ćoralić,

Nermin

Osnova za razvoj aplikacija u pokretnim sustavima temeljen u 3D grafici

KOM 2009 5028

5769

5246

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Ćosibegović,

Muhamed

Analiza raskrsnica sa aspekta sigurnosti

sa posebnim osvrtom na kružne raskrsnice

CS 2009 5042

5746

Prof. Dr. Osman

Lindov

Ćosović, Esad CORBA arhitektura KOM 2009 5059

Dautbašić

Adnan

Organizaciska struktura i savremeni

elementi sigurnosti u službi unutrašnje zaštite JP BiH pošta

PT 2009 4919

6364

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Demirovski,

Zlatko

Ekološke prednosti korištenja LPG autoplina u motornim vozilima

CS 2009 4965

Dervišević,

Senad

Utjecaj koridora Vc na razvoj turizma u

Bosni i Hercegovini CS 2009 5073

8173

Prof. dr. Fadila Kiso

Drugović,

Faruk

Metodologija ocjene kvaliteta mreža gradskih saobraćajnica

CST 2009 4931 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Dzafo Nedim Siroko pojasni pristup preko HfC mreza za nove generacije usluga

PT 2009 4918

Dzolović

Murat

Pristuopna tk mreza Hrasno-Šanac

Glavni projekat KOM 2009 4924

Džafo, Nedim Širokopojasni pristup preko HFC mreže

za nove generacije usluga PTS 2009 5220 Prof. Dr. Nediljko Bilić

Džambasović, Armin

Interaktivna televizija PTS 2009 5040 5238

Prof. Dr. Samir Čaušević

Džananović,

Alma

Baze podataka kao podloga business inteligenciji

KOM 2009 5070

5091

5165

Gagula, Fijad „TDM preko ethernet“ u radio prenosu KOM 2009 4988

5295

5172 6604

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Hadžiavdić,

Lejla

Uloge e-Potpisa u e-Poslovanju KOM 2009 5030

5247

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Hadžić, Osman Preferirani poslovni model u sistemima

treće generacije KOM 2009 5408

5415

6497

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Halilović,

Sedin

Zaključivanje i elementi ugovora o

transportnom osiguranju CS 2009 5065

5349

5703

Page 25: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Hasagić, Selma Uloga špeditera u carinskom posredovanju

CS 2009 5058

6608

Prof. Dr. Alija Behmen

Hasagić, Zahid Mjerenje performansi kablovskih parica u pristupnim mrežama

KOM 2009 5414 5418

5774

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Hasić, Ferid Vozovi sa magnetnom levitacijom ŽS 2009 5066 5133

Hasković,

Adisa

Nova generacija servisnih modela u mrežama nove generacije

KOM

Zav. II

cik.

2009 5433 Prof. Dr. Samir

Čaušević

Helja, Rijad Analiza i metode za određivanje

vrijednosti vanjskih otpora kretanja motornog vozila

CS 2009 5032 Doc. Dr. Suada Dacić

Hodžić, Aida Uloga međunarodnog špeditera u organizaciji željezničkog transporta

ŽS 2009 5056

6371

Hodžić-Mehić,

Suad

Model usklađivanja redova vožnje na

linijama u međugradskom prevozu putnika

CS 2009 4967

Husika, Admir Suvremeni trendovi sigurnosti u centru Pošta Zenica

PT 2009 5430 Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Isaković,

Ibrahim

Strukture i tehnološko-organizacione

karakteristike industrijskog transporta sa osvrtom na industrijusku zonu Vogošća

ŽS 2009 5314

6606

Isanović, Eldin Softverska podrška špeditreskom

poslovanju CS 2009 5057

6516

Prof. Dr. Alija Behmen

Isanović, Nejra Infrastrukturna i tehnološka osnova za

pružanje usluge IPTV KOM 2009 5410

5423

6498

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Janković, Saša Analiza tehnologija preduzeća iz oblasti održavanja puteva

CS 2009 5035

5390

Prof. Dr. Osman

Lindov

Jašarević, Ismet

Nova generacija mreža sa osvrtom na VDSL tehnologiju

KOM 2009 5027 5300

5181

Prof. Dr. Samir Čaušević

Jusić, Vedad Analiza osnovnih parametara saobraćajnog toka

CS 2009 5071 5359

Doc. Dr. Fadila Kiso

Kaljević, Sakib Savremeni pristup metodologiji vrednovanja investicija u transportna

sredstva željeznica sa osvrtom na projekat nabavke teretnih vagona

ŽS 2009 5031

5307

6372

Prof. Dr. Ešref Gačanin

Kamenjaš,

Mirnet

Ciljevi, zadaci, struktura i značaj

sigurnog sektora u poštanskom sistemu PS 2009 4966 6510

Karasalihović,

Kemal

Kvalitet usluga u telekomunikacijama

QOS/QOE KOM 2009 5088

5240

Kovač, Selmir Analiza emisije ispušnih gasova korištenjem MEET metoda na području općine Kakanj

CS 2009 4961 5360

Kozić, Mirsad Specifičnosti i eksploatacije pristupnih

mreža temeljenih na ADSL tehnologiji KOM 2009 4986

5324

5714

Krekić, Esad Primjena RFID sistema za identifikaciju i

registraciju u PTT-u PT 2009 5405 Doc. Dr. Sabira

Salihović

Krivokapa, Nejra

Analiza vučno-brzinskih karakteristka cestovnih vozila

CS 2009 5062 5352

8313

Doc. Dr. Fadila Kiso

Kubat, Anela Organizacija putničkog prijevoza i perspektive razvoja željezničkog

saobraćaja FbiH

ŽS 2009 5315 5362

Page 26: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Kumro, Amir Vrednovanje mogućnosti poboljšanja tehničko-eksplatacionih karakteristika

pruge Sarajevo-Čapljina

ŽS 2009 5299

6512

Prof. Dr. Ešref Gačanin

Kurtović, Emir Načini prijenosa informacija u ITS-u (GPS, GSM, UMTS, DSRC)

KOM 2009 5075 5184

Lapo, Laris Elektronske transakcije i njihova primjena u inteligentnim transportnim

sistemima

KOM 2009 5407

7985

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Lizde, Smajo Uticaj cestovne infrastrukture na parametre sigurnosti saobraćaja na području grada Mostara

CS 2009 5069

Macić, Enver Primjena radiografske kontrole u

dijagnostici i održavanju šinskih vozila ŽS 2009 5422 Doc. Dr. Sabira

Salihović

Malagić, Maida

Planiranje i praćenje opravki u procesu održavanja putničkih kola

ŽS 2009 5053

Markić, Božo Mjerenje Performansi i analiza na pristupnim optičkim mrežama

KOM 2009 4923

5237 5368

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Masleša,

Belma

Billing nove generacije komunikacija KOM

Zav. II cik.

2009 5311 Prof. dr. Samir

Čaušević

Mehičić, Adem Uloga marketinga u zadržavanju postojećih i pridobijanju novih korisnika

TK operatera

KOM 2009 5404

5424

5665

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Memišević,

Edo

Uticaj kvalitete goriva na ekološke

parametre u Bosni i Hercegovini CS 2009 4955

6605

Prof. Dr. Osman

Lindov

Mešić, Anela Uređaj elektronskog sistema osiguranja

stanica, pruga i putnih prelaza ŽS 2009 5063

6514

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Milić, Jasmin Terminali intermodalnog transporta CS 2009 5044

6362

Doc. Dr. Fadila Kiso

Moćević,

Kemal

Servisno orijentirana arhitektura i njen doprinos poslovanju telekom operatera

KOM 2009 5412

6496

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Moranjkić,

Nedim

Model investicionog planiranja u

tehnička sredstva poštanskog saobraćaja PT 2009 5036

7981

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Moštro, Azra Evolucija telekomunikacija u svijetu i u

BiH KOM 2009 5085

5166

Mujak, Nihad Evolucija mobilnih komunikacija nakon HSPA tehnologije

KOM 2009 5087

5508

Mulahasanović

, Ermin

Upravljanje virtualnom logistikom KOM 2009 5411

5493

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Mutapčić,

Harun

Mpeg-4/H.264 standard KOM

Zav. II

cik.

2009 5312

6320

Prof. dr. Himzo Bajrić

Novalić,

Belmina

Transportno osiguranje kao posao

međunarodnog špeditera ŽS 2009 5047

6515

Prof. Dr. Alija Behmen

Obućin Fuad Sistemi za izbjegavanje sudara aviona

Airborne collision aviodistance system KOM 2009 4921

Omanović, Nermin

Primjena ultrazvučne metode u dijagnostici i održavanju šinskih vozila

ŽS 2009 5406 8181

Doc. Dr. Sabira Salihović

Omeragić,

Merima

Komparativna analiza troškova dizel-vuče i elektro-vuče vozova na pruzi

Sarajevo-Zenica

ŽS 2009 5308

6511

Prof. Dr. Ešref Gačanin

Omerhodžić, Adnan

Metodologija rangiranja magistralnih cesta u FbiH sa asprkta sigurnosti

CS 2009 4933 5358

Prof. Dr. Osman Lindov

Parić, Saudin Osnove metodologije revizije cestovne sigurnosti i inspekcije cestovne

CS 2009 5049 Prof. Dr. Osman

Page 27: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

sigurnosti 8183 Lindov

Pehlivanović,

Alida

MMS usluga u mobilnim komunikacijama

KOM

Zav. II cik.

2009 5313

6324 6325

Prof. dr. Himzo Bajrić

Popović,

Sanjin

QoS orijentisane paketske tehnologije (QoS – oriented Packet Technologies)

KOM 2009 5183

5086

Poračanin,

Amra

Sigurnost prenošenja podataka i

informacija u UMTS sistemu KOM 2009 5026

5244

5826

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Rožajac, Adis Tehničko-eksploatacione karakteristike

cesta kao faktor propusne sposobnosti i nivoa saobraćajne usluge

CS 2009 5048

6363

5350

Sadiković,

Đenan

Savremeni pristup metodologiji

vrednovanja projekata željezničke infrastrukture sa osvrtom na mogućnosti

njene primjene na projektu pruge Čapljina – Nikšić

ŽS 2009 5037

5306

6366

Prof. Dr. Ešref Gačanin

Salihagić,

Senad

Određivanje tehničkih karakteristika lokomotive za rad na industrijskoj pruzi

Vrtlište-Separacija

ŽS 2009 5379

7967

Prof. Dr. Ešref Gačanin

Salman, Lejla Ključni protokoli u realizaciji multimedijalnih usluga

KOM 2009 5168

4968

5325

Selimi, Asmir ITS u organizaciji praćenja transporta i transportnih organizacija sredstava

CS 2009 4964 6607

Doc. Dr. Mustafa Mehanović

Sinanović, Adil Dizajn i optimizacija poštanske mreže PT 2009 5052

5705 7973

Prof. dr. Enes

Arnautović

Sivro, Melisa Analiza kvaliteta usluge javnog gradskog prevoza sa aspekta osoba umanjenih

sposobnosti

CS 2009 4962

5372

Smailhodžić, Vedad

Uporedna analiza stepena sigurnosti magistralnih u odnosu na druge ceste na

području FbiH

CS 2009 4963

Smajlović,

Anes

Principi i metode kategorizacije putne mreže sa osvrtom na stanje u BiH

CS 2009 5033

5345

Doc. Dr. Fadila Kiso

Sokolija, Faruk Planiranje mreža kod alternativnih i dominantnih telekom operatera

KOM 2009 5029 5392

5241

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Spahić, Aida Aspekt primjene WIMAX tehnologije u urbanim sredinama

KOM 2009 4990

Spahić, Nurko Planiranje savremenog komunikacijskog

sistema za upravljanje evropskom željezničkom mrežom – ERTMS

ŽS 2009 5034

5245

5745

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Spahić, Senad Elektroničko-informatička rješenja za

novčane usluge preko pošte PT 2009 4929

5377

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Sućeska

Dzenan

Upravljanje ljudskim resursima u postanskom sustavu

PT 2009 4920

5711

Prof. Dr. Šefkija Čekić

Sulejmanović, Edita

Analiza ICAO standarda u funkciji smanjenja zagađenja bukom

ZS 2009 5248 6603

7030

Prof. Dr. Osman Lindov

Šabić, Admir Uslužni potencijal HSPA tehnologije KOM 2009 5079 5182

Šabović Haris Analiza upravljanja raskrsnicom sa aspekta sigurnosti saobraćaja-

CT 2009 4916

5353

Prof. Dr. Osman

Lindov

Šahman,

Zinajda

Ekološki aspekti u TK prometu KOM 2009 5413

5494

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Page 28: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

6495

Šakambet,

Edin

Monitoring cestovnih saobraćajnih tokova

CS 2009 5043

5301 6513

8178

Doc. Dr. Fadila Kiso

Šarić, Elfrida Novi trendovi u špediterskom poslovanju – logistička špedicija

CS 2009 5050

Šehović,

Mirzeta

Analiza svjetske potrošnje goriva u

zrakoplovstvu i udio potrošnje u transportnom sektoru

ZS 2009 5250

6602

Prof. Dr. Osman

Lindov

Šehović,

Vedran

Primjena GS 1 standarda u identifikaciji i praćenju poštanskih pošiljki

PT 2009 4960

Škulj, Samir Oblikovanje i kapacitet kružnih

raskrsnica CS 2009 5074 Doc. Dr. Fadila, Kiso

Šunj, Nermin Upotreba naprednih metoda za upravljanje voznim parkom u cestovnom saobraćaju

CS 2009 5072

5326

Tatarević,

Selma

Širokopojasne satelitske komunikacije KOM 2009 5061

5251

Tinjak, Džemal Robno-transportni centri sa osvrtom na stanje i potrebe RTC Sarajevo

CS 2009 5068

Tunović,

Fehma

Osnove i aktivnosti nadzora nad izgradnjom pristupnih mreža

KOM 2009 5090

5296 5776

5152

Udovčić, Merima

Geografski informacioni sistem u ITS-u CS 2009 5067 5132

Doc. Dr. Mustafa Mehanović

Vejo, Naida Informacioni sistemi kao podrška upravljanju odnosa sa klijentima

KOM 2009 5421

5428

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Velić, Lejla Tehnologije pristupa internetu KOM 2009 5051

5093

5252

Viteškić, Ensar Savremena metodologija vrjednovanja sa

primjenom na projektu poboljšanja pruge Bosanski šamac-Sarajevo

ŽS 2009 4959

8147

Prof. dr. Ešref Gačanin

Voloder, Haris Modeliranje sistema upravljanja

raskrsnica u nivou CS 2009 5077

5354

7931

Prof. dr. Fadila Kiso

Zelić Frano Softswich kao komutacioni element u

novoj generaciji mreža NGN KOM 2009 4922

5177

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Zijadić,

Nermin

Analiza udjela zračnog saobraćaja u

ukupnom zagađenju zraka u BiH ZS 2009 5249 Prof. Dr. Osman

Lindov

Zjajo, Emir Prednosti m-commerca u odnosu na e-comerc

PT 2009 5416 5427

5679

Prof. Dr. Nediljko Bilić

Zovko, Dario Metodologija izrade uviđajne dokumentacije kod uviđaja prometnih

nezgoda

CS 2009 5064 8184

Prof. Dr. Osman Lindov

Zukić, Merima Signalizacijski protokol za uspostavu komunikacije u IP mrežama

KOM 2009 5081

5361

5089

Ademović,

Azra

Multimedijalni broadcast i multicast servisi (MBMS)

KOM

Zav. II

cik.

2010 5817 Prof. Dr. Samir

Čaušević

Alagić, Berina Informatička i elektronička rješenja kao poslovni koncept JP BH Pošte

PT

Zav. I

cik.

2010 5734

6481

6430

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Page 29: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

6431

6432

7696

Alijagić,

Muamera

NGN IMS koncepti i usluge KOM

Zav. I

cik.

2010 5808 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Anđelić, Ante Arhitektura WIRELESS interneta KT

Zav. I

cik.

2010 5846

5847

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Avdić, Galib Regulisanje-upravljanje saobraćajem vozova na pruzi Sarajevo-Zenica opremljenom automatskim pružnim

blokom –APB-om

ŽS Zav. I

cik.

2010 5701 Prof. Dr. Sadik Beširević

Avdukić, Amila

Regulisanje saobraćaja vozova primjenom savremenih signalno-

sigurnosnih uređaja

ŽS Zav. I

cik.

2010 5651 7727

Prof. Dr. Sadik Beširević

Avdukić,

Edžnan

Elementi pasivne sigurnosti motornih vozila i njihova uloga u zaštiti vozača i

putnika

DST 2010 5752

Avdukić,

Mirza

Mjerni instrumenti za kontrolu brzine kretanja vozila, njihovo funkcionisanje, primjena i uticaj na bezbjednost

saobraćaja

KOM 2010 5658

6352

Prof. Dr. Osman

Lindov

Badić, Ibrahim Stanje i mogućnosti razvoja sistema kontejnerskog transporta u Bosni i

Hercegovini

DST 2010 5584 5662

8011

Doc. Dr. Fadila Kiso

Bajić, Adnan Implementacija sustava za validaciju mobilnih ulaznica

KT Zav. I

cik.

2010 5633 5637

5888

5889

Prof. Dr. Samir Čaušević

Bajraktarević, Adin

Analiza pješačkih tokova i planiranje pješačkih zona na uličnoj površini

CS Zav. I

cik.

2010 5894 6298

6456

6457

7728

Doc. Dr. Fadila Kiso

Bajrić, Rajif Saobraćajni aspekti i njihov uticaj na

razvoj općine Srebrenik i šireg okruženja CS 2010 5516 Prof. Dr. Osman

Lindov

Barešić, Karlo QoS mobilnih komunikacijskih tehnologija

KT

Zav. I

cik.

2010 5849 Prof. Dr. Samir

Čaušević

Bečić, Adnan Primjena metoda nadzora i regulacije za upravljanje voznim parkom

CS Zav. I

cik.

2010 5653 Prof. Dr. Kemo Sokolija

Bečirović, Amila

Data mining-podrška u poslovanju telekom operatora

KOM 2010 5722 Prof. Dr. Samir Čaušević

Bećirević,

Armin

Analiza saobraćajnih tokova na mreže magistralnih cesta Federacije Bosne i

Hercegovine

CS

Zav. I cik.

2010 5702

5885 7694

Prof. dr. Fadila Kiso

Bećirović,

Aida

Savremeni sistemi integralne zaštite poštanskih jedinica u BiH

PT

Zav. I cik.

2010 5876

8105

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Beganović,

Irhana

Zaštita u sistemu javnog prevoza CS

Zav. I

cik.

2010 5845

7875

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Berbić,

Muamer

Energetski arametric vozila JGPP u

neustaljenim režimima rada CS

Zav. II

2010 5434

6322

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Page 30: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Berbić, Sabina VPN mreže KOM

Zav. I cik.

2010 5690 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Bešić, Adnan Primjena metoda nadzora i regulacije za upravljanje voznim parkom

CS

Zav. I cik.

2010 5697

5865 5727

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Bešić, Edin Kurirske poštanske usluge PT

Zav. I

cik.

2010 5798

6181

7692

Doc. Dr. Feriz Gabela

Bjelica, Damir Metodologija ispitivanja validnosti

softverskih aplikacija za analizu saobraćajne nezgode

CS

Zav. II

cik.

2010 5796

8312

Prof. Dr. Osman

Lindov

Bojić, Boris Paketske komutacije KT

Zav. I

cik.

2010 5838

6266

Doc. Dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Botulja, Nedim Sigurnost WEB aplikacija KT

Zav. I

cik.

2010 5879

5890

5899

Doc. Dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Bučan, Faruk Prevozničke organizacije u cestovnom

prometu CS

Zav. I

cik.

2010 5874

5896

Prof. Dr. Hilmija Šemić

Bukva, Dalila Signalizacija u komunikacijama KOM

Zav. I

cik.

2010 5811

5900

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Ciriković,

Almir

Uticaj sigurnosti na kvalitet poštanskih

usluga PT

Zav. I

cik.

2010 5872 Doc. Dr. Abidin,

Deljanin

Čaušević,

Melis

Uloga i značaj sistema za edukaciju vozača u ukupnom sistemu sigurnosti u saobraćaju

CS

Zav. I

cik.

2010 5881

5882

7695

Prof. Dr. Osman

Lindov

Čengić,

Mediha

Sigurnost elektronskog bankarstva u poštanskom saobraćaju

PS 2010 5550

6490

7980

8160

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Čičak, Armin QoS u paketskim mrežama KOM

Zav. I

cik.

2010 5698

5800

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Čišija, Bečir Operativno upravljanje saobraćajem na željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5814

7605

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Čizmić, Ernad Tehničko-tehnološke karakteristike i organizacija lučkih kontejnerskih terminala

CS 2010 5515

6354

8185

Doc. Dr. Fadila Kiso

Čolaković,

Alem

Mehanizmi za osiguranje mrežnih QoS parametara u IP mreži

KT

Zav.

Mag

2010 5935 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Čorbić, Nihad Osiguranje kvaliteta vagon cisterni kao specijalnih željezničkih kola

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5813

7396

Doc. Dr. Sabira

Salihović

Čustović, Azra Saobraćajna politika i tendencije razvoja zračnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini

ZS 2010 5660 5661

Prof. Dr. Šefkija Čekić

Ćehić, Sedin Telematika u vozilu i njena primjena u

nadzoru i regulaciji CS

Zav. I

cik.

2010 5736 Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Page 31: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Ćehović, Enisa Uticaj procesa europskih integracija i uključivanja BiH u EU na razvoj zračnog saobraćaja

ZS 2010 5591

5667

5680

Prof. Dr. Šefkija Čekić

Ćosović, Esad Mobilni virtuelni mrežni operateri MUNO

KT

Zav.

Mag

2010 5931 Prof. Dr. Samir

Čaušević

Dedić, Sanela Uloga marketing informacionih sistema u procesu donošenja odluka o saobraćajnim sistemima

KOM

Zav. I

cik.

2010 5805

6299

Prof. Dr. Šefkija Čekić

Delić, Suvad Uloga i značaj špeditera u funkciji multimodalnog transporta

CS Zav. I

cik.

2010 5802 6282

Prof. Dr. Alija Behmen

Delihasanović, Lejla

Uticaj internet marketinga na poslovanje telekom operatora

KOM Zav. I

cik.

2010 5829 6250

Prof. Dr. Šefkija Čekić

Deljković, Selma

Internet tehnologije kao podrška rada Call centra

KOM 2010 5582 5682

Prof. Dr. Izudin Kapetanović

Detlić, Meho Ugovor o osiguranju u cestovnom prometu

CS

Zav. I

cik.

2010 5632

5704

Prof. Dr. Hilmija Šemić

Dizdarević,

Adnan

Međunarodni i međuentitetski cestovni

promet u Bosni i Hercegovini CS

Zav. I

cik.

2010 5887

5726

7399 8329

Prof. Dr. Hilmija Šemić

Dizdarević,

Maja

Koncept održivog i ekološkog razvoja budućih generacija zrakoplovnih motora

ZS 2010 5593 Prof. Dr. Osman

Lindov

Duraković,

Emir

Razvoj usluga baziranih na prenosu

podataka u mobilnim telekomunikacijama

PTS 2010 5553 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Duranović,

Seđad

Evropski i BiH sistemi edukacije vozača kao segment sigurnosti cestovnog

saobraćaja

CS 2010 5659

5828 7767

Prof. Dr. Osman

Lindov

Duvnjak, Dario Značaj ekspertnih sistema za ITS KOM 2010 5716

5749

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Džananović,

Alma

Poslovna inteligencija (BI) i upravljanje

performansama organizacije KOM

Zav. II

cik.

2010 5792

5839

7093

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Đešević, Demir Rizici i osiguranje u saobraćaju CS

Zav. I

cik.

2010 5634

5860

Đešević, Emir Pravo u transportu i zaštita životne

sredine CS

Zav. I

cik.

2010 5700

5856

Đonlagić, Aida Wireless internet KT

Zav. I

cik.

2010 5639,

5646

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Đulić, Emir Organizovanje remonta pruge na željezničkoj pruzi pod saobraćajem

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5830

6251

Doc. Dr. Nedžad

Branković

Đulić, Jasmin Trenutni i prognozirani modeli buke uz saobraćajnicu sa elementima uticaja vibracija na okolinu

CS 2010 5663

5683

5761

Eljazović,

Birsen

Projektovanje i uvođenje sistema svjetlosne signalizacije na užem području grada

CS

Zav. I

cik.

2010 5614

7725

Doc. Dr. Fadila Kiso

Felić, Asmir Značaj primjene elektronskog programa CS 2010 5649 Doc. Dr. Suada Dacić

Page 32: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

stabilizacije na stabilnost kretanja vozila Zav. I

cik.

6310

Gačanović, Alma

Savremene metode sigurnosti u tehnološkom procesu prijema pošiljaka

PT 2010 5429 7991

8150

Doc. Dr. Abidin Deljanin

Ganić, Amra Menadžersko-funkcijski elementi strukture MIS-a sa aspekta računarske

tehnologije

KOM 2010 5724 5725

6029

Prof. Dr. Samir Čaušević

Ganić, Eldin Primjena savremenih tehnologija u transportu poštanskih pošiljki

PS 2010 5555

6489 8164

Doc. Dr. Fadila Kiso

Gegić, Zumka Primjena CRM rješenja u cilju poboljšanja podrške korisnicima

KT

Zav. I cik.

2010 5610

6309

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Gerdijanović,

Ajdin

Poboljšanje QoS govorne usluge u 3G mrežama uvođenjem WB-AMR kodeka

KT

Zav. I cik.

2010 5617

5631

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Habibović,

Basita

Savremene metode sigurnosti u tehnološkom procesu uručenja pošiljaka

PS 2010 5548

5672

7989

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Hadžić, Reuf Prognoza prijevozne potražnje na

području Srednjebosanskog kantona ŽS 2010 5409

5759

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Halilović, Lejla Sigurnost i praćenje pri transportu

vrijednosnih i novčanih poštanskih pošiljaka

PT 2010 5668

8156

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Halilović,

Sedin

Nove metodologije u procesu procjene

štete na motornom vozilu u funkciji sigurne i pouzdane analize

CS

Zav.

Mag

2010 5928

7096

Prof. Dr. Osman

Lindov

Halimić,

Nedžad

Sistemi za privlačenje i detekciju

napadača KT

Zav. I

cik.

2010 5836 Doc. Dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Hamzić, Amela Funkcioniranje poštanskog prometa u

Bosni i Hercegovini i sa drugim zemljama

PT

Zav. I

cik.

2010 5648

5895

8107

Doc. dr. Feriz Gabela

Hasanović,

Nesib

Analiza elemenata sudara dva vozila u

cilju vještačenja saobraćajnih nezgoda CS

Zav. I

cik.

2010 5728

Haznadarević,

Emina

Način i mogućnosti komunikacije

elemenata nadzora i regulacije na otvorenim cestama sa centrima za

upravljanje

CS

Zav. I

cik.

2010 5831

5837

6287

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Hodžić, Amira Savremeni željeznički sistemi kao ekološki najpogodniji vid saobraćaja

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5652

5853

Prof. Dr. Osman

Lindov

Hodžić, Anela Signalno-sigurnosno osiguranje stanice Sarajevo

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5858 Prof. Dr. Sadik

Beširević

Hodžić,

Dženan

Primjena GS1 identifikacijskih ključeva kod praćenja logističkih jedinica

PT 2010 5721

5773

Hodžić, Elma Savremeni sistemi dijagnostike dizel motora željezničkih vozila

ŽS Zav. I

cik.

2010 5612 5852

Hozić, Armela Preformanse iQoS WiMAX sistema KOM

Zav. I cik.

2010 5810

5901

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Ibrović, Mirela Modeli mjerenja u funkciji kvaliteta i PS 2010 571579 Doc. Dr. Enes

Page 33: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

kontrole u poštanskom saobraćaju 82

8145

Arnautović

Isanović, Eldin Uloga i značaj savremenog održavanja i zaštite cesta u funkciji povećanja stepena

sigurnosti saobraćaja

CS Zav. II

cik.

2010 5791 5794

Prof. Dr. Osman Lindov

Jaganjac, Enisa Funkcionalna arhitektura IPTV KOM Zav. I

cik.

2010 5738

Jakovac, Ajla Predimplementacijska analiza uvođenja poslovne inteligencije kod telekom

operatera

KOM 2010 5552

5673

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Jordamović,

Sead

Implementacija govorne komunikacije u IP mreži

KOM 2010 5549

6089

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Jusufbašić,

Asim

Evropski koncept intermodalizma u transportu sa osvrtom na zemlje

Zapadnog balkana

CS 2010 5669

7772 7993

Prof. dr. Fadila Kiso

Kajtazović,

Davor

Sigurnost VPN mreža KT

Zav. I cik.

2010 5840

6289 5850

6482

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Kalem, Adi Uloga telekomunikacijskog sistema u organizaciji željezničkog saobraćaja

ŽS Zav. I

cik.

2010 5815 Doc. Dr. Nedžad Branković

Karaman,

Minela

Primjena teorije optimalnih rješenja u sistemu navigacije

KOM 2010 5585

6351

Prof. Dr. Mujo

Hebibović

Karasalihović,

Kemal

Mrežna osnova za pružanje Triple-play

usluga KOM

Zav. II

cik.

2010 5820 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Kljajić, Arnela Elektronska pošta kao razvojni koncept

automatizacije poštanskog saobraćaja PT

Zav. I

cik.

2010 5866

6480

7693

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Korjenić,

Kemal

Upotreba elemenata inteligentnih

transportnih sistema za upravljanje autocestama

KOM 2010 5554 Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Kozić, Anida Ocjena dinamičkih karakteristika vozila u zavisnosti od specifične snage,

specifičnog momenta i intenziteta kočenja

CS

Zav. I cik.

2010 5867

5741

Doc. Dr. Suada Dacić

Krđalić,

Almedina

Organizacija I upravljanje transportom u

logističkom centru Intereuropa Sarajevo CS

Zav. II

cik.

2010 5520 Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Kreso, Denis MPLS u simulacijskom okruženju KT

Zav. I

cik.

2010 5644

5859

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Krivdić, Amel Inteligentna infrastruktura i njena

upotreba u nadzoru i regulaciji CS

Zav. I

cik.

2010 5616

5731

8110

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Kruškić, Haris ATM i xDSL tehnologije u

širokopojasnim mrežama PT

Zav. I

cik.

2010 5640

5892

5706

7395

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Kržalić,

Nermin

Organizacija poštanskog saobraćaja u

BiH i organizacijska struktura operatora PT

Zav. I

cik.

2010 5799

6644

7916

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Kulenović,

Mehmed

Pravci razvoja i modernizacija zračnog

saobraćaja u Bosni i Hercegovini ZS 2010 5586

5664

Prof. Dr. Šefkija Čekić

Page 34: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

5678

Kulo, Šejla Elektronski otpad KT

Zav. I cik.

2010 5854

5855

Kunovac, Irhad GPS sistem i njegova primjena KT

Zav. I cik.

2010 5638

5707

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Kuzma,

Tihomir

Linearno programiranje i problem transporta

KOM 2010 6035

6349

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Lakača, Mirza GPS/GPRS sistem pozicioniranja i

praćenja u funkciji tehničke zaštite poštanskih vozila

PT

Zav. I

cik.

2010 5843

5862

8108

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Ligata, Emina Sigurnost i mjere sigurnosti liftova sa

vučno čeličnom uzadi CS

Zav. I

cik.

2010 5694

5695

5804

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Lindov, Lejla Značaj ljudskih resursa za funkcionisanje

i tehnologijski razvoj poštanskih operatora

PS 2010 5708

5744

8182

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Malagić,

Maida

Nadzor i upravljanje u projektima cestovne infrastrukture sa aspekta sigurnosti saobraćaja

CS

Zav.

Mag

2010 5937 Prof. Dr. Osman

Lindov

Malićbegović,

Kemal

Analiza transportnih troškova za prijevoz tereta u preduzeću Banjotrans d.o.o. Žepče

CS

Zav. I

cik.

2010 5833

5878

Prof. Dr. Osman

Lindov

Malikić, Sanjin Značaj automatske obrade podataka i naplate karata u prijevozu putnika

CS

Zav. I

cik.

2010 5801

6311

7913

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Margeta, Damir

Planiranje i uloga biciklističkog saobraćaja na gradskoj saobraćajnoj mreži

CS Zav. I

cik.

2010 5730 7397

Doc. Dr. Fadila Kiso

Marković, Igor Perspektive razvoja željezničkog putničkog saobraćaja u Bosni i

Hercegovini

ŽS Zav. I

cik.

2010 5699 6499

Prof. Dr. Ešref Gačanin

Mehanić, Amna

SCM (Supply Chain Management) u funkciji kvaliteta logističko-špediterskih

procesa

ŽS 2010 5592 Prof. Dr. Alija Behmen

Mehremić,

Senad

Talasno multipleksirane optičke mreže KOM 2010 6090 Doc. Dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Melić, Alma Mobilne ulaznice sa posebnim osvrtom na validaciju

KOM 2010 5824 6030

Prof. Dr. Samir Čaušević

Merdan, Anida ADSL pristupne mreže u simulacijskom okruženju

KT

Zav. I

cik.

2010 5841

5891

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Mešanović,

Nino

Roaming u bežičnim mrežama KOM 2010 5437

5492

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Miso, Mirsad Uticaj prometa „Low cost carrier“ na

razvoj zračnog prometa u Bosni i Hercegovini

ZS 2010 5588

5681

6601

Prof. Dr. Šefkija Čekić

Moštro, Azra Mobilna trgovina-M-commerce KT

Zav.

Mag

2010 5934

5936

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Muharemović,

Haris

Informacioni sistem JP BH Pošte PT

Zav. I

cik.

2010 5834

5835

7914

8111

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Muhić, Sanid Četvrta generacija mobilnih KT 2010 5629 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Page 35: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

komunikacija Zav. I

cik.

Mujak, Nihad Multimedijalne usluge preko LTE mobilne tehnologije (MULTIMEDIA

over LTE)

KT Zav.

Mag

2010 5926 5933

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Mulić, Hajrija Umrežavanje komunikacijskih mreža kroz funkciju marketinga

KOM Zav. I

cik.

2010 5806 6173

Prof. Dr. Šefkija Čekić

Muratagić,

Samir

Primjena sistema za globalno pozicioniranje u koncentraciji i difuziji

poštanskih pošiljaka

PT

Zav. I cik.

2010 5615

5641 7706

8103

Doc. Dr. Enes

Arnautović

Muratović, Mirela

Budućnost MMS usluga KOM Zav. I

cik.

2010 5809 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Musić, Jasmin Ekološki aspekti prevoza nafte i naftnih derivata u BiH

ŽS Zav. I

cik.

2010 5729 6308

Mustafić,

Amer

Tehnološke i organizacione karakteristike zračnog robnog transporta

sa posebnim osvrtom na poštanske pošiljke

PT 2010 5675

7777

Doc. Dr. Fadila Kiso

Mustafić,

Muamer

Istraživanje uslova odvijanja saobraćaja I kapaciteta u zonama stanica za naplatu

cestarine na autoputu

CS

Zav. II cik.

2010 5436

5496 7384

Doc. Dr. Fadila Kiso

Mušić, Adnan Tehnološki proces rada željezničke stanice Zavidovići

ŽS 2010 5417

6494

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Mušić, Emin Primjena metoda nadzora i regulacije u

upravljanju parkiralištima sa osvrtom na „smart park“

CS

Zav. I

cik.

2010 5650

5863

5868

5696

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Mutapčić,

Rijad

Analiza sigurnosti cestovnog saobraćaja

u cestovnim objektima – tunelima CS

Zav. I

cik.

2010 5877

5732

5739

Prof. Dr. Osman

Lindov

Nadžak, Emina Tehničko rješenje vertikalnog transporta

uglja s osvrtom na „Staru jamu“ Rudnika Zenica

CS 2010 5723

5766

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Nalbantić,

Sabina

Prijenosni mediji lokacijsko-navigacijskih sustava

KT

Zav. I cik.

2010 5851

6175

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Nefić, Ismet Metode u sigurnosti poštanskog saobraćaja

PS 2010 5590

8012

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Oković, Semir Bezbjednost i kontrola saobraćaja na

željeznicama Federacije BiH ŽS 2010 5677

Olovčić, Jasmina

Značaj dijagnostike za održavanje vozila i njegove sigurnosti

CS Zav. I

cik.

2010 5635 6284

Omerbašić, Almir

Informaciono-komunikacijske tehnologije kao osnov reformi poštanskog saobraćaja

PT Zav. I

cik.

2010 5873 6174

7400

Doc. Dr. Enes Arnautović

Omerbegović, Dina

Tehnološki fondovi u bežičnim mrežama i evolucija ka 4G

KOM 2010 5763 Doc. Dr. Mugdim Bublin

Omerović,

Mujo

Upravljanje željezničkih sistema kroz primjenu savremenih tehnologija

ERTMS/GSM-R

ŽS

Zav. I cik.

2010 5643

5870 6500

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Omerović, IP usluge u mobilnim mrežama KT 2010 5848 Doc. Dr. Mugdim

Page 36: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Nerma Zav. I

cik.

5902 Bublin

Ormanović, Samed

Evropski propisi u emisiji izduvnih gasova cestovnih vozila sa osvrtom na

propise i mjere u BIH

CS Zav. I

cik.

2010 5740 7874

Doc. Dr. Suada Dacić

Palić, Nermin Uloga i značaj planskog održavanja kočionih sistema željezničkih vozila

ŽS Zav. I

cik.

2010 5893

Pandžo, Amir Analiza vertikalnog transporta u poslovnom centru UNITIC

CS 2010 5551 Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Parić, Saudin Metodološki pristup analizi i upravljanju

crnim tačkama na magistralnim cestama Federacije Bosne i Hercegovine

CS

Zav. II

cik.

2010 5795

5797

Prof. Dr. Osman

Lindov

Pašajlić, Davor Razvoj inovativnih višemedijskoh usluga

u telekomunikacijama KOM 2010 6031 Prof. Dr. Samir

Čaušević

Popović,

Sanjin

Multimedijalne poslovne mreže KT

Zav.

Mag

2010 5930

6191

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Prevljak,

Adnan

Značaj i primjena vrhunske senzorske opreme u poboljšanju uslova saobraćajnog toka

CS

Zav. I

cik.

2010 5886

7915

Rejhan,

Sulejman

Nova generacija IPTV usluga KOM

Zav. I

cik.

2010 5691

5692

5693

5864

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Rezaković,

Selma

Uticaj eksploatacionih i konstruktivnih

faktora na potrošnju goriva CS

Zav. I

cik.

2010 5875

5733

Doc. Dr. Suada Dacić

Rožajac, Adis Optimalno kočenje kao faktor stabilnosti i upravljivosti vozila

CS

Zav.

Mag

2010 5929

7383

Doc. Dr. Suada Dacić

Ruhotina,

Damir

Modernizacija u procesu održavanja željezničkih vučnih vozila

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5743

Ruščuklić,

Zlatan

Alternativna vozila sa pogonom na biogoriva u razvoju JGP-a općine Tuzla

CS

Zav. I

cik.

2010 5861

6288

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Sakić, Boris Značaj ispitivanja pasivnih elemenata sigurnosti cestovnih vozila prema evropskim standarsdima

CS Zav. I

cik.

2010 5642

Sarajčić, Sanela

Težine i uravnoteženje zrakoplova ZS 2010 5589 Doc. Dr. Boran Pikula

Selimović,

Dino

Integrisani servisi u simulacijskom okruženju

KT

Zav. I cik.

2010 5645

6285

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Sijerčić, Sanida IMS koncept i usluge u mobilnim komunikacijama

KT

Zav. I cik.

2010 5613

6249 5647

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Silajdžija,

Sanel

Identificiranje I ocjena transportnih okolinskih uticaja u funkciji kvaliteta

transporta

CS

Zav. II

cik.

2010 5521 Doc. Dr. Sabira

Salihović

Simić, Borjan Tehnike detekcije i odbrane od

zlonamjernih programa KT

Zav. I

cik.

2010 6040

6041

6036

Doc. Dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Smaka, Medina Sigurnost vertikalnog prevoza putnika u

hidrauličnim liftovima CS 2010 5803 Prof. Dr. Abdulah

Page 37: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Zav. I

cik.

5742 Ahmić

Spahić, Besim Uticaj glavne gradske magistrale na okoliš na području općine Zenica

CS Zav. I

cik.

2010 5832 5883

7909

Prof. Dr. Osman Lindov

Spahić, Samir Fiber to the Home KT Zav. I

cik.

2010 5880 6290

Doc. Dr. Nasuf Hadžiahmetović

Spaho, Admir Izrada poslovnog plana preduzeća javnog gradskog prevoza putnika

CS 2010 5583

5670 8010

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Starčević,

Dženan

Definisanje izmjeritelja relevantnih za upravljanje masovnim prevozom putnika

CS 2010 5420

8165

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Šahinpašić,

Vahidin

Analiza transportnih troškova s

posebnim osvrtom na preduzeće „Sarajevska pivara“

CS 2010 5557

5751

Prof. Dr. Osman

Lindov

Šakić, Mahira Klasifikacija, struktura i podrušje primjene serije standarda ISO 7816

PT 2010 5671

6350

Šarić, Elfrida Jedinstveni tarifni sistem kao faktor

optimizacije JGP CS

Zav.

Mag

2010 5927

8314

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Šehović,

Mersad

Savremene metode sigurnosti u

tehnološkom procesu prerade poštanskih pošiljaka u JP BH Pošta

PS 2010 5517

5674

6491

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Šehović, Salko Izbor sistema naplate u JGPP sa

primjenom u Kantonu Sarajevo CS 2010 5654

5655

Doc. Dr. Mehanović

Mustafa

Šerak, Adnan Osnovni aspekti razvoja i primjene sistema intermodalnog transporta „vozilo-vozilo“

ŽS 2010 5657

5689

7992

Doc. Dr. Fadila Kiso

Šibonjić, Aida Tehnologije regeneracije točkova teretnih kola u cilju očuvanja njihove radne sposobnosti

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5871

Taslidžan, Amela

Tehničko-tehnološke mjere u promociji uticaja transporta na okoliš

CS 2010 5656 5720

6353

Tatar, Nejra Osnovni značaj i izvedbe transmisije motornih vozila

CS Zav. I

cik.

2010 5636 5735

Doc. Dr. Suada Dacić

Tatarević, Adnan

Analiza željezničko-cestovnih prijelaza na području Federacije Bosne i

Hercegovine u funkciji sigurnosnih parametara EU

CS 2010 5594 Prof. Dr. Osman Lindov

Tatarević,

Selma

Upravljanje ukupnim kvalitetom kao sistemska perspektiva telekom

kompanija

KOM

Zav. II cik.

2010 5818 Prof. Dr. Samir

Čaušević

Telalović,

Denis

Uticaj saobraćaja na okoliš u opštini Novi Grad

CS

Zav. I cik.

2010 5884

6286

Prof. Dr. Osman

Lindov

Teletović,

Arnes

Planiranje MAN mreža KT

Zav. I cik.

2010 5844

5903

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Trgovčević,

Bojana

Telekomunikacijski sistemi na željeznicama Federacije BiH

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5857

6300

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Trumić, Edin Korektivne metode poboljšanja

sigurnosti cestovnog saobraćaja CS

Zav. I

2010 5630

Page 38: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Tufek, Arnes Optimizacija baznih stanica KOM

Zav. I cik.

2010 5807

5897 7344

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Turčinović,

Emir

Diferencirani servis u simulacijskom okruženju

KT

Zav. I cik.

2010 5869

5904

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Velić, Lejla Definisani algoritmi i QoS u HSDPA KOM

Zav. II

cik.

2010 5793

5938

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Višća, Nedžad Modeli i metodologija izračunavanja

buke od cestovnog saobraćaja CS 2010 5556

7940

Prof. Dr. Osman

Lindov

Zejnirović,

Ismet

Analiza i upravljanje crnim tačkama u

cestovnom saobraćaju pomoću satelitske navigacije

CS

Zav. II

cik.

2010 5435

5816

6401

Prof. Dr. Osman

Lindov

Zelić, Adnel Organizacija prijevoza opasnih materija

Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5842

6312

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Zukanović,

Vahidin

Određivanje koeficijenta trenja na pisti aerodroma Sarajevo

ZS 2010 5666

5587

8005

Doc. Dr. Boran Pikula

Zukić, Merima Unapređenje CRM-a upotrebom EDW-a KOM

Zav. II

cik.

2010 5819

5932

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Žetica, Ajdin Tehnološki proces rada željezničke stanice Mostar

ŽS

Zav. I

cik.

2010 5737 Prof. Dr. Sadik

Beširević

Žiga, Dženita Sigurnost i zaštita podataka elektronskog poslovanja u poštanskom saobraćaju

PT Zav. I

cik.

2010 5611 7398

Doc. Dr. Abidin Deljanin

Žilić, Ivan Videokompresijski standardi u 3G mrežama

KOM Zav. I

cik.

2010 5812 5898

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Musić, Sanel Uticaj vrste i starosti motornih vozila na ekološku sliku općine Kakanj

CS 2010 7317 Prof. dr. Osman Lindov

Abdović, Buto Tehnološki proces obrade i pakovanja

poštanskih pošiljaka primjenom modularnog sistema

PT

Zav I

cik.

2011 6155

7922

Doc. Dr. Fadila Kiso

Ahmetspahić,

Almir

Relevantni faktori koji utječu na

projektovanje modela organizacije u saobraćaju i transportu

CS

(EKV)

Zav. II

cik.

2011 7104 Prof. Dr. Hilmija Šemić

Ajanović,

Semir

Analiza primjene i efikasnosti barijera za

smanjivanje saobraćajne buke CS 2011 6091

6492

Prof. Dr. Osman

Lindov

Alagić, Berina Primjena informacionih tehnologija i

organizacija poštanskih operatora u BiH PT

Zav. II

cik.

2011 6336 Doc. Dr. Enes

Arnautović

Alić, Aida Telekomunikacije u zaštiti zdravstva-

mobilno zdravstvo KT

Zav I

cik.

2011 6194

6641

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Alikadić,

Adnan

Procjena sigurnosti saobraćaja na

primarnoj mreži saobraćajnica na području Kantona Sarajevo primjenom

Eurorap metodologije

CS

(EKV)

Zav. II

cik.

2011 7062

7063

7064

7071

8381

Prof. Dr. Osman

Lindov

Arapović, Analiza uočljivosti i vidljivosti opasnosti CS 2011 6100 Prof. Dr. Osman

Page 39: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Daniela na cestovnoj saobraćajnici Zav I

cik.

6124

6172

Lindov

Badić, Ibrahim Strategija razvoja i uključivanja Bosne i Hercegovine u saobraćajni sistem Evrope

CS Zav. II

cik.

2011 6801 6802

6803

6804

8396

Doc. Dr. Fadila Kiso

Bajić, Adnan Budućnost novih komunikacijskih

servisa/usluga KT

Zav. II

cik.

2011 6330

6427

6428

Doc. Dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Bajraktarević,

Adin

Uslovi odvijanja saobraćaja i kapacitivna analiza deniveliranih raskrsnica

CS

Zav. II

cik.

2011 6333

7095

8438

Doc. Dr. Fadila Kiso

Baković, Senad Sigurnost transporta poštanskih pošiljaka u drumskom saobraćaju

PT

Zav I

cik.

2011 6153 Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Bašić,Almir Savremene konstrukcije zrakoplova ZS 2011 6025

6026

8149

Doc. Dr. Boran Pikula

Bečić, Muamer Analiza efikasnosti i iskoristivosti avionskog goriva po putničkom kilometru

ZS 2011 6016 8163

Prof. Dr. Osman Lindov

Bećirević,

Armin

Komparativna analiza metoda za

utvrđivanje propusne moći i nivoa usluge na primjeru putnog pravca Ključ-Bihać

CS

Zav. II

cik.

2011 6327

6388

6419

7300

8398

Doc. Dr. Fadila Kiso

Bećirović,

Asmir

Balanced scorecard kao instrument za

praćenje uspješnosti poslovanja u malim i srednjim preduzećima

KOM 2011 6019

6348

7315

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Beganović,

Irhana

Primjena savremenih logističkih metoda

u skladišnim tehnologijama sa posebnim osvrtom na BiH (Teloptic, SWATY i SPRIND)

CS

Zav II

cik.

2011 6395

6450

8326

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Beganović,

Semir

Analiza karakteristika cestovnih vozila

za različite vrste pogona CS

Zav I

cik.

2011 6476

7130

Doc. Dr. Suada Dacić

Bešić, Eldar DB Schenker kao logistički operator CS

Zav I

cik.

2011 6113

6296

Prof. Dr. Alija Behmen

Beširević,

Amir

Kontejnerski sistem transporta – razvoj i

perspektiva CS

Zav I

cik.

2011 6115

7700

7842

Doc. Dr. Fadila Kiso

Bibuljica,

Haris

Modeliranje i simulacija procesa u TK mreži

KT

Zav. I

cik.

2011 5905 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Bišić, Adnan Quattro pogon na motornim vozilima CS

Zav I

cik.

2011 6147

6235

Doc. Dr. Suada Dacić

Bojić, Boris Video usluge u konvergentnoj telekomunikacijskoj mreži

KT

Zav II

cik.

2011 6396

6414

6415

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Brdarić, Jasmin Arhitekture MPLS-a i VPN-a KT

Zav I

cik.

2011 6279

6293

6382

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Briga, Samir Formiranje cijena telekomunikacijskih KOM 2011 6032 Doc. Dr. Feriz Gabela

Page 40: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

usluga na liberalizovanom tržištu 6493

7976

Briševac, Marijo

Vrste i stepen sigurnosti pri korištenju fasadnih liftova

CS Zav I

cik.

2011 6238 7877

Prof. Dr. Abdulah Ahmić

Brkić, Elvis Analiza i usporedba konstruktivnih ekoloških karakteristika konvencionalnih

vozila sa hibridnim odnosno električnim vozilima

CS Zav I

cik.

2011 6154 7843

Doc. Dr. Suada Dacić

Brulić, Alem Odvezivanje lokalne petlje i uloga regulatornog tijela u BiH

KT

Zav I cik.

2011 6262

6305 631576

25

Doc. Dr. Feriz Gabela

Bubić, Adin Naplata usluga u mreži nove generacije KT Zav I

cik.

2011 6255 6292

6385

Prof. Dr. Samir Čaušević

Bukalo, Edin Tehnološki pristup transporta u sistemu robnih tokova u BiH

CS

Zav I cik.

2011 6129

6130 6160

Prof. Dr. Osman

Lindov

Bukva, Kenan Ethernet tehnologije i kvalitet usluga KT

Zav I cik.

2011 6276

6379 7624

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Cinac, Džemal Eksperimentalni sistem platoon navigacije i primjene digitalnih mapa sa

aspekta tehnologije i sigurnosti saobraćaja

CS

Zav I cik.

2011 6149

7731

Prof. Dr. Osman

Lindov

Ciriković,

Almir

Pravna regulativa elektronskog potpisa KT

Zav II

cik.

2011 6399

6411

6412 6413

Prof. Dr. Hilmija Šemić

Čavkić, Ernesa Savremeni pristup upravljanja incidentnim situacijama s aspekta

sigurnosti u cestovnom saobraćaju

CS

Zav I cik.

2011 6102

6267 7698

Prof. Dr. Osman

Lindov

Čengić, Muris Istraživanje marketinga u funkciji donošenja poslovnih odluka u zračnom

saobraćaju

ZS 2011 6022

6186

Prof. Dr. Šefkija Čekić

Čičak, Armin Tehnološka rješenja za implementaciju VoD platformi za ciljano oglašavanje

II Ciklus

2011 6438 6439

6440

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Čičak, Samir Saobraćajna delinkvencija mladih i sigurnost u saobraćaju

CS Zav I

cik.

2011 6271 6386

6468

7628

Prof. Dr. Osman Lindov

Čolaković,

Nermina

Sistem upravljanja životnom sredinom PT

Zav I

cik.

2011 6097

6159

7617

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Čomor, Edin Upravljanje – regulisanje željezničkim saobraćajem na području Federacije BiH

ŽS

Zav I

cik.

2011 6198

6319

6383

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Čuturić, Semir Uloga zvanične kontrole kvaliteta transportujuće robe u međunarodnom transportu

Zav.

Mag

CS

2011 5986

5987

5988

7808

Prof. Dr. Sabira

Salihović

Ćatović, Nihad Konvergencija kao cjelovito komunikacijsko rješenje

KOM 2011 6087

6356

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Page 41: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

6341

Dedić, Semir Trendovi u telekomunikacijama i novi sadržaji

KT

Zav I cik.

2011 6273

7632

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Delić, Edin Analiza tehničko-tehnološkog procesa transporta rude i jalovine pomoću

dampera na površinskom kopu „Vrtlište“ R.M.U. Kakanj

CS

Zav I cik.

2011 6137

6171

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Dervišagić,

Anis

Prenos radio signala preko optičkih

mreža (Radio Over Fiber KOM 2011 6034

6339

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Detlić, Meho Metodologija procjene vrijednosti žrtava

nastradalih u saobraćajnim nezgodama kao socio-ekonomska posljedica

cestovnog saobraćaja

CS

Zav II

cik.

2011 6403

6441

6442

6443 7081

Prof. Dr. Osman

Lindov

Džinović,

Admir

Pravna regulativa primjene elektronskog potpisa

KT

Zav I

cik.

2011 6313 Doc. Dr. Feriz Gabela

Efendić, Naida Uloga špeditera u transportu opasnih

materija u cestovnom saobraćaju CS

Zav I

cik.

2011 6197

6297

6240 6247

Prof. Dr. Alija Behmen

Eljazović,

Birsen

Istraživanje utjecaja primjene ITS-a na propusnu sposobnost površinskih

raskrsnica

CS

Zav. II cik.

2011 6744

6745 6746

8394

Doc. Dr. Fadila Kiso

Eminić, Haris Navigacioni sistemi za polijetanje i slijetanje na sarajevski aerodrom

ZS

Zav I cik.

2011 6261

6280 7619

7730

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Fazlić, Eldin Komparativna analiza LTE i WIMAX tehnologije

KOM 2011 6338 6506

7927

Prof. Dr. Samir Čaušević

Filandra, Almir Istraživanje marketinga u funkciji unapređenja poslovanja saobraćajnih

kompanija

KOM 2011 6027 6182

6185

Prof. Dr. Šefkija Čekić

Fočo, Samir Razvoj i nove usluge u mobilnim telekomunikacijama

KOM

Zav I cik.

2011 6098

6304 7616

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Frljak, Mirza Sistem informisanja o vremenskim prilikama na cestama

I ciklus

KT

2011 6488

7402

Prof. Dr. Kemo

Sokolija

Gegić, Zumka Implementacija ERP sistema u

telekomunikacijskoj kompaniji KT

Zav II

cik.

2011 6387

6417

6418

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Gudić, Amir Heterogene mreže u bežičnim

komunikacijama KOM 2011 6340

6501

6505 7926

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Habib, Dino Uloga OMT operatora u realizaciji multimodalnog transporta

ŽS

Zav I

cik.

2011 6133

6141

7614

Doc. Dr. Fadila Kiso

Habota, Kenan Tehnologija i sistem naplate mirujućeg

saobraćaja u centralnom dijelu grada Mostara

CS

Zav I

cik.

2011 6146

6163

7584

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Hadžiomerović

, Sanjin

Tehničko tehnološki i organizacioni

aspekti integracije sistema kontrole ZS

Zav. I

2011 6037

6038

Doc. Dr. Fadila Kiso

Page 42: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

letenja na nivou BiH i njena integracija u jedinstveni evropski sistem

cik. 6039

7732

Hafizović, Amir

Eksploatacija i održavanje pneumatika na vozilu

CS Zav I

cik.

2011 6099 6302

Doc. Dr. Suada Dacić

Hajrović, Rifat Primjena inteligentnih transportnih sistema radi povećanja sigurnosti u

saobraćaju

CS 2011 6088 Prof. Dr. Osman Lindov

Hakanović,

Asmir

Crash testovi u analizi sudara vozila CS

Zav I

cik.

2011 6179

6236

Prof. Dr. Osman

Lindov

Halilović,

Zlatan

Primjena standardne NDT-UT metode pri procjeni strukturnog integriteta materijala za željezničke svrhe

ŽS

Zav I

cik.

2011 6196

6233

Prof. Dr. Sabira

Salihović

Halimić, Nedžad

Mreže za upravljanje i procesi u telekomunikacionim sistemima

KT Zav II

cik.

2011 6397 6416

6451

Doc. Dr. Nasuf Hadžiahmetović

Handabaka, Arif

Uticaj dodatnog instrumentarija uslužnog marketinga na poslovanje telekom

operatora

PTS 2011 6024 6187

6355

Prof. Dr. Šefkija Čekić

Hasagić, Haris Sigurnosni hipertekst transfer protokol I ciklus KT

2011 6479 Doc. Dr. Nasuf Hadžiahmetović

Hasagić, Selma Uloga tehničkog održavanja vozila u procesu povećanja aktivne sigurnosti

vozila

II

Ciklus

2011 6434

6433

6435

Doc. Dr. Suada Dacić

Hasanović, Edi Uticaj globalizacije i transnacionalnih

korporacija na svjetsko tržište zračnog saobraćaja

ZS 2011 6020

6021

6184

Prof. Dr. Šefkija Čekić

Hasanović,

Nesib

Analiza hidrauličnih liftova sa direktnim

i indirektnim pogonom – prednosti i nedostaci

CS

Zav. II

cik.

2011 6332

6402

6448 8311

6449

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Hasić, Ferid Stabilnost i upravljivost vozila u krivini kao faktor bezbjednosti drumskog

saobraćaja

CS

Zav. II cik.

2011 6060

6061 6062

6063

8479

Doc. Dr. Suada Dacić

Hasović, Fikret Homologacija motornih vozila u funkciji povećanja sigurnosti u saobraćaju

CS

Zav I

cik.

2011 6176 Prof. Dr. Osman

Lindov

Haznadarević,

Emina

Sistemi hitnih službi u smanjenju posljedica saobraćajnih nesreća sa posebnim osvrtom na lokalitet i troškove

svih medicinskih institucija

CS

Zav II

cik.

2011 6393

6452

6453

6998

Prof. Dr. Osman

Lindov

Hercegovac,

Anisa

Struktura i značaj špeditersko-informacijskog sistema u logističkom centru Intereuropa Sarajevo

CS

Zav I

cik.

2011 6105

6301

6317

Prof. Dr. Alija Behmen

Hercegovac,

Emina

Emisija, načini izračunavanja emisije i emisijski standardi kod cestovnih vozila

CS

Zav I

cik.

2011 6109

6123

Prof. Dr. Osman

Lindov

Hodžić, Aida Uticaj modernizacije pruga na povećanje brzina vozova

Zav.

Mag

ŽS

2011 5983 Doc. Dr. Nedžad

Branković

Hodžić,

Almedina

E-poslovanje u funkciji bržeg razvoja KT

Zav I

2011 6272

6291

Doc. Dr. Feriz Gabela

Page 43: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Hodžić, Edin Globalna harmonizacija kriogenih posuda za transport ukapljenih gasova

ŽS

Zav I cik.

2011 6254

7633

Prof. Dr. Sabira

Salihović

Huber, Tarik Softverski alati za izradu karte buke na određenom području

CS

Zav I cik.

2011 6127

6135

Prof. Dr. Osman

Lindov

Huduti, Amir Uticaj droga i drugih opojnih sredstava na ečesnike u saobraćaju i mjere

prevencije

CS

Zav I

cik.

2011 6180

6241

Prof. Dr. Osman

Lindov

Husaković,

Fatima

Razvoj 4G mobilnih sistema KT

Zav I

cik.

2011 6193 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Huseinović,

Izabela

Evolucija mobilnih terminala KT

Zav I

cik.

2011 6161

7598

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Imširović, Dila Digitalizacija elektronskih medija KT

Zav I

cik.

2011 6134

6283

7735

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Jaganjac, Enisa Uticaj informacijsko-komunikacijske

tehnologije na poboljšanje životnog standarda

KOM

Zav. II

cik.

2011 6714

6715

6716

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Jusić, Vedad Istraživanje utjecaja mreže

Transevropskih koridora na problem prometne izolacije Regije Zapadni

Balkan

CS

Zav. II

cik.

2011 6042

6043

6044

7075 7784

8444

Doc. Dr. Fadila Kiso

Kadrić, Melisa Protokoli usmjeravanja u mobilnim mrežama

KOM

Zav I cik.

2011 6095

6158 6126

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Kahvedžić,

Sabahudin

Politika sektora telekomunikacija u BiH KOM

Zav I cik.

2011 6116

7622

Doc. Dr. Feriz Gabela

Kalem, Adi Komparativna analiza drvenih i betonskih pragova i njihov uticaj na

brzinu vozova na skretničkom području

ŽS

Zav. II cik.

2011 6334

6406 6407

6997

8309

Doc. Dr. Nedžad

Branković

Kaliman, Alisa IFR letenje ZS Zav I

cik.

2011 6118 7705

7886

Doc. Dr. Muharem Šabić

Kljajić-Duran, Arnela

Zaštita i sigurnost od napada u mrežnim sigurnosnim sustavima JP BH pošta sa

primjenom savremenih metoda

PT Zav. II

cik.

2011 6691 6692

6693

8324

Doc. Dr. Abidin Deljanin

Kobiljak, Lejla Uloga ATC-a u sigurnosti zračnog saobraćaja – interakcija ljudi i tehnike

ZS

Zav I

cik.

2011 6120

7888

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Kokorović,

Boris

Prednosti digitalne televizije KT

Zav I

cik.

2011 6277

6474

7627

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Kovač, Elmedin

Lizing (easing) poslovi u špediciji CS Zav I

cik.

2011 6245 6246

6121

Prof. Dr. Alija Behmen

Page 44: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Kovač. Sabina Primjena transportera sa gumenom trakom u R.M.U. Kakanj

CS

Zav I

cik.

2011 6138

7615

7734

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Krdžalić,

Jasmina

Tipovi i kontrola upravljanja liftovima CS

Zav I

cik.

2011 6128

6144

6148

Prof. Dr. Abdulah

Ahmeć

Krivokapa,

Nejra

Postupak utvrđivanja saobraćajne i društveno-ekonomske opravdanosti i rekonstrukcije postojećih i izgradnje

novih putnih pravaca

CS

Zav.

Mag

2011 5892

6059

Doc. Dr. Fadila Kiso

Kujović, Aldin Primjena informacijskih tehnologija u funkciji optimiziranja aktivnosti špeditera

PT

Zav I

cik.

2011 6252

6253

7629

Prof. Dr. Alija Behmen

Kukuljac,

Emina

Kvalitet usluga u IP/MPLS mrežama KT

Zav I

cik.

2011 6274

6294

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Kulo, Šejla Društvene mreže i elektronsko poslovanje

KOM

Zav. II

cik

2011 6769

6770

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Kurtanović, Dževad

Upravljanje kvalitetom tehničke ispravnosti motornih vozila sa osvrtom na aspekt homologacije

CS Zav I

cik.

2011 6114 Doc. Dr. Mustafa Mehanović

Laković, Haris Tehničko-tehnološke i eksploatacione karakteristike cestovnih vozila u sistemu

intermodalnog transporta

CS Zav I

cik.

2011 6265 7701

Doc. Dr. Fadila Kiso

Lavić, Benin Priprema leta komercijalnog zrakoplova ATR-72

ZS Zav I

cik.

2011 6112 7597

7890

Doc. Dr. Muharem Šabić

Ligata, Emina Istraživanje uloge pješačkih tokova u dimenzioniranju gradske saobraćajne

mreže

CS

Zav. II cik.

2011 6328

6444 6445

6446

7087

8406

Doc. Dr. Fadila Kiso

Macan, Saša Recikliranje i deponovanje ICT opreme KT

Zav I

cik.

2011 6167

7594

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Macić, Elmir Tehnološki proces rada željezničke

stanice Konjic ŽS

Zav I

cik.

2011 6125

6140

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Mandić, Nikola Poboljšanje performansi TCP protokola pomoću mehanizama kontrole toka i zagušenja

KT

Zav I

cik.

2011 6380

6467

Mandić,

Valentina

Uloga i značaj stacionarnih radara za kontrolu brzine sa aspekta sigurnosti saobraćaja

CS

Zav I

cik.

2011 6107

7607

7611

Prof. Dr. Osman

Lindov

Margeta,

Damir

Istraživanje mogućnosti za afirmaciju biciklističkog saobraćaja na užem gradskom području Sarajeva

Zav.

Mag

CS

2011 5989

5990

5991

5992

7803 8443

Doc. Dr. Fadila Kiso

Marković, Igor Analiza mogućnosti uvođenja ETCS-a na B-H prugama na Koridoru Vc

II

ciklus

2011 6455

6425

6454

Prof. Dr. Ešref Gačanin

Page 45: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Mekić, Mirza Analiza strukture elemenata sigurnosti u saobraćaju na području Kantona Sarajevo

CS

Zav I

cik.

2011 6178

6242

7609

Prof. Dr. Osman

Lindov

Memić, Anel Komparativna analiza troškova dizel i elektro vuče na pruzi Doboj-Tuzla

ŽS 2011 6023

6345

Prof. Dr. Ešref Gačanin

Memić, Belmira

Razvoj usluga 3G mobilnih sistema

KT Zav I

cik.

2011 6156 7589

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Mešić, Mihret Zračni kočioni sistemi i njihov uticaj na eksploataciju šinskih vozila

ŽS

Zav I cik.

2011 6094

6269

Prof. Dr. Ešref Gačanin

Moranjkić,

Nedim

Liberalizacija usluga poštanskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini

Zav.

Mag PT

2011 5985 Doc. Dr. Enes

Arnautović

Muharemović,

Haris

Rutiranje i konfiguracija ruting protokola II

Ciklus PT

2011 6421

6420 6422

8335

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Muhić, Sanid Mjerenje zadovoljstva korisnika telekomunikacijskih usluga

KT

Zav. II cik.

2011 6053

6054 6055

6192

7807

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Muhović,

Armin

Sistem kontrole i nadzora voznih T7G garnitura

ŽS

Zav I

cik.

2011 6111 Prof. Dr. Sabira

Salihović

Mulaomerović,

Faruk

Odleđivanje i zaštita pista i manevarskih površina

ZS 2011 6093

6357

6344

Prof. Dr. Boran Pikula

Muratagić, Samir

Racionalizacija transporta poštanskih pošiljaka pomoću GPS/RFID sistema

PT Zav. II

cik.

2011 6337 6447

Doc. Dr. Enes Arnautović

Muratović, Mirela

Simulacijski alati u telekomunikacijskim mrežama

KT Zav I

cik.

2011 6469 6470

6471

Doc. Dr. Mugdim Bublin

Murselović, Semir

Istovar rasutih tereta sa brodova u luci Brčko

CS Zav I

cik.

2011 6103 6314

Prof. Dr. Abdulah Ahmić

Muslić, Selma Evolucija 3G od WCDMA do HSPA+ KT

Zav I cik.

2011 6199

6640

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Muslija, Admir Značaj i razvoj savremene logistike i logističkih centara za Bosnu i

Hercegovinu

CS 2011 6033

6183

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Novalić, Belmina

Uticaj modernizacije željezničko cestovnih prijelaza na upravljanje željezničkim saobraćajem

ŽS Zav. II

cik.

2011 6331 6436

6437

Doc. Dr. Nedžad Branković

Novalić, Irna Modeli prognoziranja buke u željezničkom saobraćaju

ŽS Zav I

cik.

2011 6268 6378

6119

Prof. Dr. Osman Lindov

Novkinić, Senad

Unutrašnji transport u proizvodnim pogonima

CS Zav I

cik.

2011 6195 6375

Prof. Dr. Abdulah Ahmić

Oković, Semir Analiza potreba i mogućnosti uvođenja kružnih raskrsnica na širem gradskom

području Sarajeva

CS Zav. II

cik.

2011 6329 6423

6424

Doc. Dr. Fadila Kiso

Page 46: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

7079

8395

Olovčić, Jasmina

Socio-ekonomska analiza troškova i koristi projekata transportne

infrastrukture sa aspekta dešavanja saobraćajnih nezgoda

CS Zav. II

cik.

2011 6046 6047

6048

Prof. Dr. Osman Lindov

Omerbegović,

Hajrudin

Modeli planiranja saobraćajno-transportnih sistema za potrebe

prostornog plana sa posebnim osvrtom na Kanton Sarajevo

CS

Zav. II cik.

EKV

2011 6789

6790 6791

7073

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Ostojić, Andrija

Inteligentne usluge u fiksnoj mreži kod telekom operatora

KT Zav I

cik.

2011 6306 7626

Prof. Dr. Samir Čaušević

Padalović, Nermina

Komparativna analiza BiH i zemalja EU u iznalaženju uzroka i posljedica

saobraćajnih nezgoda u cestovnom saobraćaju

CS Zav I

cik.

2011 6101 6122

Prof. Dr. Osman Lindov

Palić, Nermin Modeliranje ponude i potražnje u javnom gradskom prevozu grada Mostara

Zav.

Mag ŽS

2011 5993

5994 5995

6321

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Pelto, Minela Uloga informacionog sistema u funkciji sigurnosti JP BH Pošte Sarajevo

PT Zav I

cik.

2011 6152 6164

Doc. Dr. Abidin Deljanin

Perendija,

Borko

Tehnološki aspekti i analiza sigurnosti transporta opasnih materija u Bosni i

Hercegovini

CS

Zav I cik.

2011 6465

6466

Prof. Dr. Osman

Lindov

Plasto, Elma Potrebe i mogućnosti razvoja intermodalnog transporta u BiH

CS

Zav I cik.

2011 6110

7608 7849

Doc. Dr. Fadila Kiso

Prevljak,

Adnan

Analiza funkcija oblikovanja puteva u prostoru

CS

Zav II cik.

2011 6391

6392 6400

6429

6994

8405

Doc.dr. Fadila Kiso

Proho, Osman Tehničko-tehnološke karakteristike i perspektive razvoja Cargo terminala Sarajevo

ZS

Zav I

cik.

2011 6263

6318

7620

Doc. Dr. Fadila Kiso

Raič, Kristina Tehnološka dostignuća eksterne i interne sigurnosti u centru HP Mostar

PT

Zav I

cik.

2011 6275

8109

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Ramljak, Ivana Učestalost prometnih nezgoda na području grada Mostara

CS

Zav I

cik.

2011 6234

6376

7623

Prof. Dr. Osman

Lindov

Ribić, Merima Uloga optike u telekomunikacijama KOM Zav I

cik.

2011 6096 6295

7699

Prof. Dr. Samir Čaušević

Riđić, Emir Uticaj saobraćaja na zagađivanje životne okoline općine Travnik

I ciklus CS

2011 6478 7912

Prof. Dr. Osman Lindov

Rizvić, Dajana Analiza osnovnih karakteristika saobraćajnog toka u cestovnom

saobraćaju

CS

Zav I cik.

2011 6132

6142 7590

Doc. Dr. Fadila Kiso

Ruhotina,

Damir

Analiza sigurnosti željezničkog saobraćaja u FbiH sa aspekta troškova

nastalih usljed vanrednih događaja

ŽS

Zav. II cik.

2011 6705

6706 6707

Prof. Dr. Osman

Lindov

Page 47: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Ruščukić, Edis Plovna sredstva kao faktor razvoja sistema intermodalnog transporta

CS

Zav I

cik.

2011 6108

7612

Doc. Dr. Fadila Kiso

Sagdati, Dalida Carinski propisi i procedure EU u funkciji optimizacije vanjskotrgovinskog prometa

CS

Zav I

cik.

2011 6256

6257

Prof. Dr. Alija Behmen

Sakić, Boris Primjena LoW-cost mjera za rješavanje mjesta narušene cestovne saobraćajne sigurnosti

KT

Zav. II

cik.

2011 6056

6057

6058

7076

Prof. Dr. Osman

Lindov

Sefer, Alisa Upotreba GPS sistema u vazduhoplovstvu (FMS, GNSS)

ZS

Zav I

cik.

2011 6145

7610

7726

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Sefer, Elma Tendencija razvoja i funkcionisanja TIR sistema u carinskom postupku

CS

Zav I

cik.

2011 6258

6259

Prof. Dr. Alija Behmen

Sefer, Elvedin Analiza podataka o radu motora prikupljenih preko OBD Sučelja

CS

Zav I

cik.

2011 6475

7123

Doc. Dr. Suada Dacić

Selimbegović, Edin

Konstrukcione karakteristike, eksploatacija i održavanje žičara za prijevoz skijaša

CS Zav I

cik.

2011 62377876

Prof. Dr. Abdulah Ahmić

Sijerčić, Sanida Mmtel rješenje kao nova faza u razvoju IMS-a

KOM Zav II

cik.

2011 6188 6189

6190

6326

6806

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Silnović,

Mirela

Mobilna televizija KT

Zav I

cik.

2011 6166

6642

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Smajlagić,

Admir

Analiza strosti motornih vozila u funkciji aktivnih i pasivnih sigurnosnih sistema

CS 2011 6014,

6015

6342

Prof. Dr. Osman

Lindov

Spahić, Alena DiffServ model osiguranja kvaliteta usluga.

KT

Zav I

cik.

2011 6200 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Spahić,

Dženana

Mobilni ured KT

Zav I

cik.

2011 6165

7604

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Šabić, Muharem

Operacije u hitnim slučajevima i utjecaj na sigurnost putnika

ZS Zav I

cik.

2011 6139

Šahić, Adnan Kapaciteti telekomunikacijske mreže i optimizacija vremena proširenja

KOM Zav. II

cik

2011 6738 6739

6740

Doc. Dr. Nasuf Hadžiahmetović

Šahinović, Aziz

Doprema uglja u tremoelektranu „Kakanj“ i otprema pepela i šljake

transporterima sa gumenom trakom

CS Zav I

cik.

2011 6248 6381

Prof. Dr. Abdulah Ahmić

Šeper, Minela IntServ model osiguranja kvaliteta usluga

KT Zav I

cik.

2011 6162 6643

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Šibonjić, Aida Modeli za utvrđivanje tehničke moći željezničkih pruga

ŽS

Zav. II cik.

2011 6335

6404 6405

6398

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Page 48: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Šido, Haris Analiza bezbjednosti cestovnog saobraćaja na području SBK – a sa mjerama poboljšanja

CS

Zav I

cik.

2011 6117

6143

Prof. Dr. Osman

Lindov

Škrijelj,

Elvedin

Uticaj rada EAS kola na troškove eksploatacije ŽFBiH

ŽS

Zav I

cik.

2011 6150

6168

Prof. Dr. Ešref Gačanin

Šoljanin,

Fahrudin

Bezbjednost saobraćaja u planiranju i projektovanju puteva

CS

Zav I

cik.

2011 6243

6316

6260

7621

Prof. Dr. Osman

Lindov

Šunj, Nermin Projektovanje semaforisane raskrsnice sa detekcionim elementima

CS

Zav. II

cik.

2011 6050

6051

6052

7390

Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Šuta, Jasmin Mjere sigurnosti pri prijevozu radnika

liftovima u firmi Energoinvest CS

Zav I

cik.

2011 6131

6170

7613

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Talić, Mersad Privatnost i sigurnost internet korisnika KT

Zav I

cik.

2011 6281

6307

6384

Doc. Dr. Feriz Gabela

Tatar, Nejra Upravljanje ljudskim resursima u logističkim procesima na tržištu Bosne i Hercegovine

CS

Zav II

cik.

2011 6394

6408

6409

6410

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Teletović,

Sanel

Analiza višekriterijskog modeliranja i

vremenskih serija u istraživanju podataka saobraćajnih nesreća

CS

Zav I

cik.

2011 6239

6244

7702

Prof. Dr. Osman

Lindov

Tomičić,

Marijo

Tehničko-eksploatacione karakteristike

savremenih kočionih uređaja pri vuči putničkih vozova

ŽS 2011 6086 Prof. Dr. Ešref Gačanin

Topić,

Muhamed

Analiza sigurnosnih sistema kod teretnih

vozila u funkciji zaštite od polijetanja CS 2011 6017

6018

6343

Prof. Dr. Osman

Lindov

Turanović,

Admir

Svjetlosna signalizacija na vozilima i

cestama kao faktor sigurnosti CS

Zav I

cik.

2011 6106

6169

Prof. Dr. Osman

Lindov

Tuzović, Adis Savremeni sistemi na automobilu u

funkciji zaštite pješaka CS

Zav I

cik.

2011 6177 Prof. Dr. Osman

Lindov

Vidović, Bojan PCI DSS Sigurnosni standardi za

kartično poslovanje KOM

2011 6136

6347

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Višća, Namir Operacije u hitnim slučajevima i utjecaj na sigurnost putnika

ZS

Zav I

cik.

2011 6270 Doc. Dr. Muharem

Šabić

Voljevica, Nihad

Analiza uticaja savremenih sigurnosnih sistema motornih vozila na evidentiranje podataka i tragova saobraćajnih nesreća

CS Zav I

cik.

2011 6264 6303

7631

Prof. Dr. Osman Lindov

Vrabac, Adi Tehničko-tehnološki aspekt organizacije transporta eksplozivnih sredstava

CS Zav I

cik.

2011 6104 7618

7741

Prof. Dr. Osman Lindov

Zekić, Samir Značaj i uloga specijalnih vozila za odleđivanje zrakoplova

ZS 2011 6028 8148

Doc. Dr. Boran Pikula

Zelić, Mirza Izbor lokomotive za vuču teretnih vozova na dionici pruge Bradina –

Konjic

ŽS

Zav I cik.

2011 6151

6157

Prof. Dr. Ešref Gačanin

Zeljković, Adis Sistemi za pomoć vozaču CS 2011 6092 Prof. Dr. Kemo

Page 49: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

6346 Sokolija

Zolj, Adem Analiza sigurnosti saobraćaja na pružnim prelazima primarne mreže saobraćajnica

na području Kantona Sarajevo

ŽS

(EKV) Zav. II

cik.

2011 7065

7066 7067

7070

Prof. Dr. Osman

Lindov

Zovko, Dario Analiza tragova u funkciji provjere vjerodostojnosti nastanka prometne

nezgode

Zav. Mag

CS

2011 5984 6323

Prof. Dr. Osman Lindov

Žetica, Ajdin Propusna moć pruge i njene perspektive na pruzi Sarajevo-Čapljina

ŽS

Zav II cik.

2011 6389

6390 6426

8310

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Abu Laban, Luay

Principi i arhitektura mobilnih mreža sa posebnim osvrtom na GSM

KT Zav. I

cik.

2012 7217 7218

Prof. Dr. Samir Čaušević

Adilović, Amir Mjere za poboljšanje telekomunikacijskog saobraćaja

regionalne direkcije Travnik i strateški pravci razvoja

KOM 2012 6779 6780

7026

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Aličić, Aldin Tehnološki proces rada željezničke stanice Lukavac

ŽS

Zav. I cik.

2012 7246

7911

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Alić, Aida Razvoj multimedijskih usluga u LTE okruženju

KOM

Zav. II cik.

2012 7022

7088

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Aliefendić,

Amir

Željeznički saobraćaj u funkciji zaštite okoliša

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7236 Prof. Dr. Osman

Lindov

Alijagić,

Muamera

Uvođenje širokopojasne govorne usluge

u LTE mreži KT

Zav. II

cik.

2012 7046

7047

8472

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Arapović,

Danijel

Analiza i metode održavanja cesta u

zimskom periodu CS 2012 6777

6778

7027

Prof. Dr. Osman

Lindov

Arnautović,

Adin

IMS (IP Multimedia Subsystem) PT

Zav. I

cik.

2012 7171

7291

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Avdić, Galib Analiza postojećeg stanja željezničke

infrastrukture i upravljanja željezničkim saobraćajem na području Kantona Sarajevo

ŽS

Zav. II

cik.

2012 6903

6904

6908

6909

Prof. Dr. Sadik

Bešeirević

Babić, Mirha Brzina kao faktor sigurnosti u cestovnom

saobraćaju CS

Zav. I

cik.

2012 7187

7188

Prof. Dr. Suada Dacić

Balić, Sandin Značaj primjene novih tehnologija na

emisiju štetnih produkata sagorijevanja od motornih vozila

CS

Zav. I

cik.

2012 7129

7278

Prof. Dr. Suada Dacić

Banjić, Alem Osnovni zahtjevi za održavanje

osovinskih sklopova željezničkih vozila ŽS

Zav. I

cik.

2012 7247 Prof. Dr. Sabira

Salihović

Bašić, Adela Sistemsko inženjerstvo u ICT

preduzećima KOM

(EKV)

Zav. II

cik.

2012 7097

7387

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Bašović, Tarik Tehnologijski marketing u funkciji

razvoja novih usluga u saobraćajnom KT

Zav. I

2012 7131 Prof. Dr. Šefkija Čekić

Page 50: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

sistemu cik.

Batilović, Lejla Nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine u oblasti komunikacija

KT

Zav. I cik.

2012 7146

7253

Doc. Dr. Feriz Gabela

Bečirović,

Adisa

Informacijsko komunikacijska podrška šalterskom poslovanju u poštanskom

saobraćaju

Dipl.

PS

2012 6504 Doc. Dr. Enes

Arnautović

Bećić, Semira Sistemi i analiza održavanja motornih vozila na auto plin

CS Zav. I

cik

2012 7143 7213

7214

7906

Prof. Dr. Osman Lindov

Bećirović,

Fahreta

Upotreba svjetlosnog označavanja na aerodromu

ZS

Zav. I

cik.

2012 7151

7353

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Begić, Elvedin Interaktivni odnos sa okolinom i njen uticaj na politiku razvoja aerodroma Sarajevo

ZS Zav. II

cik.

2012 6919 6920

6921

6922

Prof. Dr. Čekić Šefkija

Beglerović,

Omar

Transport opasnih materija u zrakoplovnom saobraćaju

ZS

Zav. I

cik.

2012 7197

7198

7904

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Begović,

Harun

Uloga i značaj lokalne zajednice u poboljšanju sigurnosti cestovnog saobraćaja na primjenu općine Visoko

CS

Zav. I

cik.

2012 7119

7243

Prof. Dr. Osman

Lindov

Begović, Muhamed

Komparacija protokola transportnog sloja u IP mrežama

KT Zav. I

cik.

2012 7145 7241

Prof. Dr. Samir Čaušević

Berbić, Sabina Istraživanje tržišta, želja i zadovoljstva korisnika telekomunikacijskih usluga

KOM Zav. II

cik.

2012 6717 6718

6719

6720

7303

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Bešić, Eldar Strateški ciljevi i razvojni programi EU u

oblasti intermodalnog transporta CS

Zav. II

cik.

2012 7009

8437

Prof. Dr. Fadila Kiso

Beširević,

Amir

Opremanje, nadzor i upravljanje cestovnom mrežom na primjenu općine Sanski most

CS

Zav. II

cik.

2012 7017

8467

Prof. Dr. Fadila Kiso

Bibuljica,

Haris

Sigurnost podataka u WLAN mreži KOM

Zav. II

cik.

2012 7111

7393

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Bičo, Ema TCAS i sigurnost letenja ZS

Zav. I

cik.

2012 7150

7365

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Bojić, Džena Mobilno E – poslovanje KT Zav. I

cik.

2012 7211 7212

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Botulja, Nedim Valno multipleksiranje optičkih signala KOM Zav. II

cik.

2012 6702 6703

6704

Doc. Dr. Nasuf Hadžiahmetović

Brkić, Kenan Uticaj XRD radara na sigurnost cestovnog saobraćaja u Zeničko-

dobojskom kantonu

CS Zav. I

cik.

2012 7113 7231

Prof. Dr. Osman Lindov

Bučan, Faruk Metodologija u istraživanju troškova saobraćajnih nezgoda u sistemu

osiguranja od autoodgovornosti na

CS Zav. II

cik

2012 6750 6751

6752

Prof. Dr. Osman Lindov

Page 51: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

području FbiH 6993

Bukalo, Edin Sarajevo grad budućnosti sa aspekta sigurnog odvijanja saobraćaja

CS

(EKV) Zav. II

cik.

2012 7068 Prof. Dr. Osman

Lindov

Bukva, Dalila SIP signalizacija i njegova nadogradnja za buduće primjene

KOM Zav. II

cik.

2012 6699 6700

6701

6910

7389

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Bušić, Dario Istraživanje mogućnosti uključivanja Bosne i Hercegovine u Europske transportne tokove korištenjem

tehnologije HUCKE – PACK transporta

ŽS

Zav. II

cik.

EKV.

2012 6708

6709

6710

7786

8480

Prof. Dr. Fadila Kiso

Čakalović,

Amina

Analiza kvarova cestovnih vozila kao

uzrok saobraćajnih nesreća CS

Zav. I

cik.

2012 7250 Prof. Dr. Osman

Lindov

Čaušević,

Melis

Analiza učinkovitosti novog sistema

obuke kandidata za vozača motornog vozila u odnosu na stari sistem

CS

Zav. II

cik.

2012 6792

6991

6841

6842

Prof. Dr. Osman

Lindov

Čavkić, Ernesa Istraživanje sigurnosti djece u saobraćaju

s osvrtom na BiH CS

(EKV)

Zav. II cik.

2012 7082

8380

Prof. Dr. Osman

Lindov

Čeho, Amila Redovi vožnje javnog linijskog prevoza putnika u cestovnom saobraćaju FbiH

CS

Zav. I cik.

2012 7116

7209 7210

7630

Prof. Dr. Hilmija Šemić

Čišija, Ajla Analiza učinkovitosti uvođenja TRIPLE PLAY usluga

KT

Zav. I cik.

2012 7120

7358

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Čivić, Eldin Efekti novih tehnologija u sistemu naplate usluga u JKP „Zenicatrans –

prevoz putnika„ D.D. Zenica

CS 2012 7028 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Čizmić, Jasna Analiza isplativosti usluge IP Centrex KT Zav. I

cik.

2012 7175 Prof. Dr. Samir Čaušević

Čolaković, Nermina

Mogućnosti primjene mehanizama e-plaćanja u funkciji unapređenja rada

poštanskih službi

PT Zav. II

cik.

2012 7098 Prof. Dr. Samir Čaušević

Čomor, Dženita

Rizik i osiguranje u javnom linijskom prevozu putnika u cestovnom saobraćaju

u FbiH

CS Zav. I

cik.

2012 7115 7199

7200

7908

Prof. Dr. Hilmija Šemić

Čorbo, Erdal Elementi sigurnosti cestovnih vozila sa aspekta stradanja u saobraćaju

CS

Zav. II

cik

2012 6458

6459

6460

7005

7804

Prof. Dr. Osman

Lindov

Čustović, Azra Tehnologija zračnog prometa sa aspekta

sigurnosti u zračnom prostoru ZS

Zav. II

cik.

2012 7044

7045

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Ćebo, Alija Analiza utjecaja zrakoplovnog pristaništa

na okolinu ZS

Zav. I

2012 7133

7195

Prof. Dr. Fadila Kiso

Page 52: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik 7196

7634

Ćehović, Enisa Implementacija upravljanja sigurnošću u zračnom prometu

ZS Zav. II

cik.

2012 7102 Prof. Dr. Steiner Sanja

Dedić, Sanela Elektronsko poslovanje i sigurnost KOM Zav. II

cik

2012 6829 6830

6831

6832

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Dedić, Semir Sustavi za upravljanje sadržajem – CMS KOM Zav. II

cik.

2012 7008 7385

Prof. Dr. Samir Čaušević

Dedović, Azra Uticaj pravne regulative i standardizacije na poslovanje telekom operatora u BiH

KT Zav. I

cik.

2012 7284 Doc. Dr. Feriz Gabela

Dedović, Elmedin

Vrednovanje uvođenja ETCS-a na željeznički koridor Vc

DIPL ŽS

2012 6502 Prof. Dr. Ešref Gačanin

Delić, Suvad Iznalaženje tehničkog rješenja transporta uglja, materijala i prevoza radnika u jami

Haljinići rudnika mrkog uglja Kakanj

CS

Zav. II

cik

2012 6759

6760

6761 6762

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Dinar, Damir Primjena mikroračunara u upravljanju željezničkim saobraćajem

ŽS

Zav. I cik.

2012 7179

7899

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Divjan, Indira Analiza prometnih modela u MATLAB okruženju

KT

Zav. I cik.

2012 7153

7357

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Dizdarević,

Adnan

Istraživanje mogućnosti istovara ruda iz prekookeanskih brodova

CS

Zav. II

cik.

2012 6833

6834

6835 6836

7085

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Dumanjić, Melća

Potrebne DSLAM funkcionalnosti KT Zav. I

cik.

2012 7205 789772

06

Prof. Dr. Samir Čaušević

Duranović, Anida

Motorna vozila sa niskim negativnim utjecajem na okoliš sa posebnim osvrtom

na vodikova hibridna vozila

CS Zav. I

cik.

2012 7114 7207

7208

7907

Prof. Dr. Osman Lindov

Džaferović, Samir

Savremene tehnologije i sigurnosni aspekti u cestovnom prijevozu opasnih materija Evropske Unije s osvrtom na

stanje u Bosni i Hercegovini

CS (EKV)

Zav. II

cik.

2012 7072 Prof. Dr. Osman Lindov

Đešević, Emir Logistički centar i uvođenje ITS tehnologije

CS

Zav. II

cik

2012 6461

6462

6852

6853

8330

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Đonlagić, Aida Razvoj i primjena WEB 3.0 KOM

Zav. II

cik.

2012 6694

6695

6696 7090

8474

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Đulić, Emir Komparativna analiza troškova vuče na osiguranim i neosiguranim željezničko-

cestovnim prelazima

CS

Zav. II cik.

2012 6730

6731 6732

Doc. Dr. Nedžad

Branković

Page 53: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

7004

Efendić, Naida

Analiza učešća pješaka u cestovnom saobraćaju sa aspekta sigurnosti i zaštite

CS

Zav. II cik.

2012 7105

8368

Prof. Dr. Osman

Lindov

Fako, Emir Pravna regulativa telekomunikacija u Bosni i Hercegovini

KT

Zav. I cik.

2012 7160

7173 7176

Doc. Dr. Feriz Gabela

Fatić, Anela Organizacija željezničkog saobraćaja za prevoz uglja od „PK Vrtlište“ do

„pogona separacija“

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7140

7255

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Fazlibašić,

Adnan

Analiza optičke infrastrukture i njena

neminovnost u upotrebi KT

Zav. I

cik.

2012 7144

7286

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Fazlić, Amela Segmentiranje podataka i

multipleksiranje KT

Zav. I

cik.

2012 7137

7245

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Fočo, Samir Analiza protokola u komunikacijskim

sistemima KT

Zav. II

cik.

2012 6899

6900

6901

6902

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Gerdijanović,

Ajdin

Razvoj VoIP sistema sa HD govorom KOM

Zav. II

cik

2012 6825

6826

6827 6828

7086

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Gojak, Samra Uvjeti tržišnog natjecanja, te prava i obaveze sudionika na tržištu

telekomunikacijskih mreža

KT Zav. I

cik.

2012 7219 7220

Doc. Dr. Feriz Gabela

Hadžić, Emina Karakteristični defekti osovina kao komponenti osovinskih sklopova

ŽS

Zav. I cik.

2012 7234

7285

Prof. Dr. Sabira

Salihović

Hafizović,

Mahira

Standardizacija u kriptografskim sistemima

KT

Zav. I cik.

2012 6278 Prof. Dr. Samir

Čaušević

Hamza, Semir Analiza mrežnih protokola korištenjem wiresharka

KT

Zav. I cik.

2012 6819 Prof. Dr. Samir

Čaušević

Hamzić, Amela Međunarodni i unutrašnji uslovi za pružanje poštanskih usluga

PT

Zav. II

cik.

2012 6766

6767

6768

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Hasagić, Tarik Infrastrukturni kapaciteti u funkciji

kvaliteta usluga u željezničkom saobraćaju

ŽS

Zav. I

cik.

2012 7165 Doc. Dr. Branković

Nedžad

Hasanagić,

Tahir

Ekološke prednosti korištenja

alternativnih goriva u motornim vozilima CS 2012 6773

7929

Prof. Dr. Osman

Lindov

Helja, Arnela Uloga i značaj CRM-a u

telekomunikacijskoj kompaniji KT

Zav. I

cik.

2012 7161

7354

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Hercegovac,

Emina

Analiza postojećeg stanja emisije

izduvnih gasova od cestovnog saobraćaja sa posebnim osvrtom na općinu Visoko

CS

Zav. II

cik.

2012 6912

8375

Prof. Dr. Osman

Lindov

Hindija, Jasmin SNCP zaštita u SDH mreži Dipl.

KOM

2012 6503 Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Hodžić, Sanela Značaj primjene plinskih goriva za pogon cestovnih vozila

CS Zav. I

2012 7138 7352

Prof. Dr. Suada Dacić

Page 54: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Hozić, Armela Uslužne mogućnosti nove 802.11n tehnologije

KOM

Zav. II cik.

2012 6721

6722 6723

6724

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Hrvić, Semir Disperzija u optičkim vlaknima KT Zav. I

cik.

2012 7132 7137

Prof. Dr. Samir Čaušević

Husaković,

Fatima

Triple play usluge i osiguranje njihovog kvaliteta

KOM

Zav. II cik.

2012 7018 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Huseinović,

Izabela

Komparacija multimedijskih usluga u HSPA i LTE

KOM

Zav. II cik.

2012 7001

7007

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Imamović,

Minja

Međunarodni razvoj i izvori prava u telekomunikacijama/komunikacijama

KT

Zav. I cik.

2012 7225

7226

Doc. Dr. Feriz Gabela

Imširović, Dila Standard MPEG-7 u oblasti komunikacijskih tehnologija

KT

Zav. II

cik.

2012 6915

6916

6917 6918

6995

7006

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Islamović,

Amina

Evolucija Geran mreže KT

Zav. I

cik.

2012 7240 Prof. Dr. Bajrić Himzo

Ismičić, Edin Planiranje LTE mreže KOM 2012 7033

7034

7037

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Izetbegović, Adil

Upravljanje korisničkim iskustvima u komunikacijskim tehnologijama

KT 2012 7294 Prof. Dr. Samir Čaušević

Jamaković,

Amira

Značaj i način podrške korisnicima usluga BH Telecoma

KT

Zav. I cik.

2012 728072

92

Doc. Dr. Baraković-

Husić Jasmina

Jašaragić,

Mirela

Upotreba sekundarnog radara u navigaciji

ZS

Zav. I cik.

2012 7223

7224 7917

Doc. Dr. Šabić

Muharem

Jocović, Denis Prenosivost telefonskih brojeva KT

zav. I

cik.

2012 7181

7182

7183

Doc. Dr. Feriz Gabela

Jukić, Dino Sistem upravljanja letenjem- FMS

(Flight Management System) ZS

Zav. I

cik.

2012 7163 Doc. Dr. Muharem

Šabić

Kadrić, Melisa LTE-nova tehnologija za mobilni

širokopojasni pristup KT

Zav. II

cik.

2012 6858

6959

6860 6996

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Kahvedžić,

Sabahudin

Uticaj poslovne inteligencije na kompetitivnost poslovnog sustava

KT

Zav II cik.

2012 6843

6845 7002

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Kajtazović,

Davor

Analiza i konfigurisanje sigurnosnih mehanizama na mrežnim elementima

KOM

Zav. II

cik.

2012 6711

6712

6713

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Kaliman, Alisa Upravljanje kapacitetom i protokom

zračnog prometa (ATFCM) unutar europskog zračnog prostora

ZS

Zav. II

2012 7103 Doc. Dr. Muharem

Šabić

Page 55: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Karagić, Enes Analiza i ocjena tehničko-eksploatacionih uslova voznog parka u

preduzeću „Bosnaexpres“

CS

Zav. I cik.

2012 7169

7193 7194

Prof. Dr. Suada Dacić

Kardašević,

Armin

Forenzička ispitivanja tragova saobraćajnih nesreća

CS

Zav. I cik.

2012 6822

7124 8369

Prof. Dr. Osman

Lindov

Karičić, Amer Sigurnost saobraćaja na cestovnim objektima – mostovima

CS

zav. I

cik.

2012 7167

7242

Prof. Dr. Osman

Lindov

Kovač,

Elmedin

Ana liza sigurnosti testiranja dječjih

autosjedalica CS

(EKV)

Zav. II cik.

2012 7094 Prof. Dr. Osman

Lindov

Kovačević,

Amela

Potrebe i način usklađivanja željezničkog voznog parka sa zahtjevima savremenih

tehnologija

ŽS

Zav. I cik.

2012 7142

7201 7202

7910

Prof. Dr. Fadila Kiso

Kozić, Anida Analiza i određivanje vanjskih otpora kretanja motornih vozila i njihov uticaj

na dinamičke karakteristike vozila

CS

Zav. II cik

2012 6763

6764 6765

7083

Prof. Dr. Suada Dacić

Kreso, Denis Uticaj QoS-a na parametre QoE-a KT Zav. II

cik.

2012 7048 7049

7273

7386

Prof. Dr. Mesud Hadžialić

Krivdić, Amel Primjena savremenih metoda i uređaja u projektovanju saobraćajne signalizacije na čvorištima

CS

Zav. II

cik.

2012 6727

6728

6729

7301

8397

Doc. Dr. Fadila Kiso

Kruho, Almir De-icing i anti-icing procedure ZS

Zav. I

cik.

2012 7149

7340

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Kruškić, Haris Primjena inteligentnih transportnih

sistema za pračenje, sigurnost i zaštitu pošiljaka i vozila kurirske organizacije

federall expres

PT

Zav. II

cik.

2012 6747

6748

6749

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Kržalić,

Nermin

Tehnologija platnog prometa u BiH i

filatelistička djelatnost poštanskih operatora

PT

Zav. II

cik.

2012 7297

7307

7308

7309

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Kukić, Aida Upravljanje odnosima sa korisnicima

studija slučaja BH Telecom II

ciklus

KOM

2012 6688

6689

6690 6805

6992

Prof. Dr. Asad,

Nuhanović

Kunovac, Irhad Evolucija mobilnog WIMAX 802.16 standarda

KOM Zav. II

cik.

2012 6793 6794

6795

6796

8337

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Kurtanović,

Dževad

Analiza rada stanica za tehnički pregled

vozila u Kantonu Sarajevo i njihov utjecaj na bezbjednost saobraćaja u

periodu 2001 do 2011 godine

CS

Zav. II

cik.

2012 7012

7091

Doc. Dr. Mehanović

Mustafa

Page 56: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Kvesić, Irena Upotreba NDT metoda u zrakoplovstvu ZS

Zav. I

cik.

2012 7170

7184

7350

Prof. Dr. Muharem

Šabić

Lačić, Senid Održavanje i dijagnostika kočionih sistema motornog vozila

CS

Zav. I

cik.

2012 7121 Prof. Dr. Suada Dacić

Lačić, Senid Održavanje i dijagnostika kočionih sistema motornog vozila

CS

Zav. I

cik.

2012 7235 Prof. Dr. Suada Dacić

Lavić, Benin Potencijali razvoja zračnog saobraćaja jugoistočne Evrope sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

ZS Zav. II

cik.

2012 7099 8459

Doc. Dr. Muharem Šabić

Lindov, Melisa Značaj i primjena standarda za kvalitet univerzalnih poštanskih usluga

PT Zav. I

cik.

2012 7172 7356

Prof. Dr. Samir Čaušević

Mahmutović, Mersiha

Analiza saobraćajne nezgode sa učešćem pješaka i vozila

CS Zav. I

cik

2012 7147 7918

Prof. Dr. Osman Lindov

Mahmutović,

Selma

Kvalitet usluga mobilnih komunikacija treće generacije

KT

Zav. I cik.

2012 7277 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Mekić, Mirza Primjena programa VISSIM 5.30 u izradi a analizi simulacija saobraćajnih tokova

CS

Zav. II cik.

2012 6913

6914 738883

74

Prof. Dr. Osman

Lindov

Memić, Belmira

Inteligentna kuća i potrebna telekomunikacijska infrastruktura

KT Zav. II

cik.

2012 6905 6906

6907

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Memišević,

Edo

Ispitivanje elemenata cestovnih motornih vozila i njihovog tehničkog stanja

mobilnom dijagnostikom

CS

Zav. II cik.

2012 7050

7051 7052

7053

Prof. Dr. Osman

Lindov

Merdan Anida Simulacijske procjene QoS-a u paketskim mrežama

KOM Zav. II

cik

2012 6756 6757

6758

7080

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Merdanović,

Armina

Označavanje bojom prenosivih plinskih boca prema standardu 1089-3:2011

CS

Zav. I

cik.

2012 7155 Prof. Dr. Sabira

Salihović

Merdanović, Armina

Označavanje bojom prenosivih plinskih boca prema standardu 1089-3:2011

CS Zav. I

cik.

2012 7249 Prof. Dr. Sabira Salihović

Mešić, Mihret Organizacija teretnog saobraćaja i vrednovanje tehničko-eksploatacionih

karakteristika pruge Brčko-Banovići sa proračunom propusne moći

ŽS Zav. II

cik.

2012 7310 Prof. Dr. Sadik Beširević

Miso, Mirsad Aerodromski komunikacijsko-informacijski sistemi sa osvrtom na

aerodrom Sarajevo

ZS Zav. II

cik.

2012 7056 8391

Prof. Dr. Fadila Kiso

Moco, Minela Tehnologije bežičnih pristupnih mreža KT

zav. I cik.

2012 7185

7186 7846

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Moćević,

Kemal

Arhitektura metodologije i strategije modernog IT preduzeća

KOM

Zav. II cik

2012 6837

6838 6839

6840

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Page 57: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Mujan Ermina Pravna regulativa za primjenu bežičnih tehnologija kratkog dometa

KT

zav. I

cik.

2012 7166

7366

Doc. Dr. Feriz Gabela

Mujezin, Edita Pravna infrastruktura prenošenja podataka i informacija u telekomunikacijskom sistemu

KT

zav. I

cik.

2012 7164

7254

7901

Doc. Dr. Feriz Gabela

Mujić, Nejra Značaj IP telefonije za poslovanje kompanije

KOM 2012 7031 Prof. Dr. Samir

Čaušević

Muminović,

Nusmira

Standardizacija i mjerenje QOS parametara

KT

Zav. I cik.

2012 6820

7156

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Muratović,

Mirela

Nove usluge u LTE mobilnim komunikacijama

KOM

Zav. II cik.

2012 7014

7801

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Murtić

Dženana

Sigurnost pješaka i biciklista u saobraćaju

CS 2012 6776

8166

Prof. Dr. Osman

Lindov

Muslić, Selma Realizacija multimedijalnih usluga u 3G KOM

Zav. II

cik.

2012 7000 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Mustafić,

Jasmin

Značaj primjene savremenih elektronskih

sistema na tehničko eksploatacione karakteristike vozila

CS

Zav. I

cik.

2012 7287 Prof. Dr. Dacić Suada

Mušić, Emin Homologacija pojedinačnog vozila sa

pogonom na LPG / TNG CS

Zav. II

cik.

2012 7055 Prof. Dr. Suada Dacić

Mutapčić,

Rijad

Izgradnja sistema sigurnosti u cestovnim

tunelima prema EU metodologiji CS

(EKV)

Zav. II

cik.

2012 7089

8379

Prof. Dr. Osman

Lindov

Nikšić, Lejla Fizičke karakteristike manevarskih

površina na aerodromu ZS

Zav. I

cik.

2012 7141

7191

7192

Prof. Dr. Fadila Kiso

Novalić, Irna Uticaj interoperabilnosti na razvoj

željezničkih putničkih terminala ŽS

Zav. II

cik.

2012 6463

6464

6849

6850 6851

Doc. Dr. Nedžad

Branković

Odžak, Amina AD HOC mreže PT

Zav. I

cik.

2012 7233 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Ohran, Amina Odredbe ADR-a za pakovanje opasnog

tereta CS

Zav. I

cik.

2012 7189

7190

Prof. Dr. Salihović

Sabira

Omerović,

Edita

Prednosti mobilnog interneta KT

Zav. I

cik.

2012 7275 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Omić, Amir Sredstva za opsluživanje zrakoplova-

GSE (Ground Support Equipment) ZS

Zav. I

cik.

2012 7152

7351

7889

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Ormanović,

Samed

Analiza i ocjena sistema reciklaže

motornih vozila na kraju životnog ciklusa u BiH

CS

Zav. II

cik

2012 6753

6754

6755

6990

Prof. Dr. Suada Dacić

Osmanović,

Amra

Analiza dužine zaustavnog puta kočenja

kod automobila sa ABS sistemom u funkciji od stanja kolovoza i vremenskih

CS

Zav. I

2012 7126

7252

Prof. Dr. Osman

Lindov

Page 58: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

uvjeta cik. 7919

Ostojić, Andrija

Arhitektura i principi funkcionisanja inteligentnih mreža

KOM Zav. II

cik.

2012 7016 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Palalić, Aldin Uloga i značaj performansi motornog ulja na stanje ispravnosti motora SUS

CS Zav. I

cik.

2012 7244 7600

Prof. Dr. Suada Dacić

Pašić, Alma Tehničko-tehnološke i organizacione karakteristike ro-ro transporta

CS

Zav. I cik.

2012 7136

7215 7216

7703

Prof. Dr. Fadila Kiso

Pelto Dedić, Minela

Promjena uloge poštanskog regulatora u uslovima liberaliziranog tržišta

KT Zav II

cik.

2012 6844 Prof. Dr. Samir Čaušević

Plasto, Elma Istraživanje potreba i mogućnosti prostornog i funkcionalnog usklađivanja

i optimiranja cestovne mreže na užem području grada Kaknja

CS Zav. II

cik.

2012 7015 7799

8392

Prof. Dr. Fadila Kiso

Polić, Zerina Principi oblikovanja sigurnosnih znakova i oznaka prema standardu ISO 3864-

1:2011

CS

Zav. I cik.

2012 7281

7601

Prof. Dr. Sabira

Salihović

Poljčić, Dražen Karakteristike savremenih vučnih motora pri vuči u eksploatacijama na željeznici

DIPL

ŽS

2012 6509 Prof. Dr. Ešref Gačanin

Pupalović,

Semir

Uticaj kontejnerskog terminala luke

Ploče na željeznički koridor Vc ŽS

Zav I

cik.

2012 6472

6473

Prof. Dr. Sadik

Beširević

Puzić, Nijaz Planiranje potražnje i ponude za

uslugama prevoza roba u željeznicama FbiH do 2020 godine

ŽS

Zav. II

cik.

2012 7010

7092

Doc. Dr. Mehanović

Mustafa

Rezaković,

Merima

Značaj i mogućnosti primjene biogoriva

u cestovnom prometu CS

Zav. I

cik.

2012 7127

7360

Prof. Dr. Suada Dacić

Ribić, Merima Upravljanje odnosima sa korisnicima i

multimedijalni marketing KT

Zav. II

cik.

2012 6856

6857

6923

7084

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Ruščukić, Edis Optimlni višefazni model

osposobljavanja vozača motornih vozila sa primjenom u BiH

CS

Zav. II

cik.

2012 7011 Prof. Dr. Suada Dacić

Salkanović,

Sirađ

Neki aplikacijski aspekti upotrebe AD

HOC i senzorskih mreža KT

Zav I

cik.

2012 6477

7122

Prof. Dr. Mesud

Hadžialić

Sarajlić, Mirzet Komparativna analiza brzinskih i

ekoloških karakteristika usisnih i nadpunjenih TDI motora

CS

Zav. I

cik.

2012 7128

7361

Prof. Dr. Suada Dacić

Sarvan, Emir SIP protokol za konferencijske pozive KT

Zav. I

cik.

2012 7157

7903

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Sefer, Alisa Strateško pozicioniranje Bosne i Hercegovine u sistemu upravljanja zračnim prometom Srednje Evrope

ZS

Zav. II

cik.

2012 7100

7392

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Selimović,

Adisa

Arhitektura GSM mreže i uticaj GSM sistema na zdravlje ljudi

KT

Zav. I

cik.

2012 7154

7238

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Selman, Edin Mjesto i uloga vještačenja oštećenja CS 2012 7139 Prof. Dr. Osman

Page 59: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

putničkog automobila u pogledu sigurnosti cestovnog vozila

Zav. I

cik.

7891 Lindov

Silnović, Mirela

Razvoj televizije bazirane na internet protokolu

KT Zav II

cik.

2012 6846 6847

6848

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Sinanović, Safet

Potreba razvoja integriranog komunikacijskog sistema javnog

preduzeća ŽFBiH

KOM (EKV)

Zav. II

cik.

2012 7058 7074

Prof. Dr. Samir Čaušević

Skenderović, Ermina

Sistemi zaštite novih poštanskih usluga PT Zav. I

cik.

2012 6733 6734

Doc. Dr. Abidin Deljanin

Đanan, Sladija Značaj uvođenja Triple Play usluga za operatora

KT Zav. I

cik.

2012 6824 7221

7222

7704

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Sloboda,

Moamer

Uloga Data Mining-a u okviru koncepta poslovne inteligencije

KT

Zav. I

cik.

2012 7232

7279

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Smaka, Medina Uloga i značaj saobraćajnih i putnih uslova u analizi kapaciteta i nivoa usluge

CS Zav. II

cik.

2012 6741 6742

6743

7003

7299

8404

Doc. Dr. Fadila Kiso

Sojkić, Emir Karakteristični defekti na točkovima osovinskih sklopova

ŽS

Zav. I cik.

2012 6821 Prof. Dr. Salihović

Sabira

Spahić,

Dženana

Koraci u evoluciji korisničkog komunikacijskog terminala

KOM

Zav. II

cik.

2012 6999 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Spahić, Samir Realizacija Triple play usluga putem

FTTH tehnologije KOM

Zav. II

cik.

2012 6797

6798

6799 6800

7805

Prof. Dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Sulejmanović, Edita

Analiza ICAO i BH standarda u funkciji uticaja buke u civilnom zrakoplovstvu sa

posebnim osvrtom na Međunarodni aerodrom Sarajevo

ZS Zav. II

cik.

2012 7109 Prof. Dr. Osman Lindov

Suljović, Haris Primjena GSM tehnologije u željezničkom saobraćaju

KT

Zav. I cik.

2012 7168

7177

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Šabanović,

Samira

Faktori sigurnosti cestovnog saobraćaja u USK-u prema policijskim izvještajima

CS

Zav. I cik.

2012 7135

7282

Prof. Dr. Osman

Lindov

Šabić, Admir Korisnički aspekti triple play usluge KT

Zav. II cik.

2012 7054 Prof. Dr. Himzo Bajrić

Šabotić, Amela Računarske mreže i IT trendovi u poštanskim organizacijama

PT 2012 7035

7036

7771

Doc. Dr. Mugdim

Bublin

Šakić, Mario Utjecaj funkcionalnosti inteligentne

prometnice na kretanje vozila u ITS okruženju

CS

Zav. I

cik.

2012 7134 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Page 60: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Šeljpić,

Mersiha

Razvoj informacionih sistema za poslovanje transportnog preduzeća

KT

Zav. I

cik

2012 7148

7180

7858

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Šeper, Minela IMS bazirani na IPTV sistem KT

Zav. II

cik.

2012 6854

6855

6911

8473

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Šišić,

Almedina

Evolucija javnih i mobilnih servisa KT

Zav. I

cik.

2012 7251

7363

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Šuta, Jasmin Aspekti uticaja postupka provođenja homologacije vozila na okolinu sa posebnim osvrtom na izduvni sistem

CS

Zav. II

cik.

2012 7019 Doc. Dr. Mehanović

Mustafa

Šuvalija,

Emina

Oblak računarstva i menadžment sigurnosti oblaka

KOM

Zav. I

cik.

2012 7118

7283

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Talović, Damir Sigurnost odvijanja cestovnog saobraćaja u zimskim uslovima

CS

Zav. I

cik.

2012 7239 Prof. Dr. Osman

Lindov

Tatar, Edin Utovar i prijevoz blokova gabra na kamenolomu Jablanica u cilju vršenja industrijske prerade

ŽS Zav. I

cik.

2012 7117 Prof. Dr. Abdulah Ahmić

Tatar, Edin Utovar i prijevoz blokova gabra na kamenolomu Jablanica u cilju vršenja

industrijske prerade

ŽS Zav. I

cik.

2012 7158 7178

Prof. Dr. Ahmić Abdulah

Telalović, Denis

Case-study o prednostima direktive o regulisanju autootpada (ELV direktiva)

CS Zav. II

cik.

2012 7021 7078

8367

Prof. Dr. Osman Lindov

Trumić, Edin Metodološke osnove uticaja cestovne infrastrukture na nastanak saobraćajnih

nezgoda sa posebnim osvrtom na područje Tuzlanskog kantona

CS

Zav. II cik.

2012 7057

7381

Prof. Dr. Osman

Lindov

Tunović, Adi Implementacija inteligentnih skladišta u prometnoj logistici

KOM 2012 6771

6772 8191

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Turanović,

Admir

Utjecaj aerodinamičkih karakteristika cestovnog vozila na sigurnost kretanja u

cestovnom saobraćaju

CS

Zav. II

cik.

2012 7020

7382

Prof. Dr. Suada Dacić

Zekotić, Elmin Utjecaj ergonomskih parametara vozila

na sigurnost u saobraćaju CS

Zav. I

cik.

2012 715971

62

7256

Prof. Dr. Suada Dacić

Zenunović, Aid Europski standard EN 13262-Točkovi-

zahtjevi za proizvodnju ŽS

Zav. I

cik.

2012 7227

7228

7229

Prof. Dr. Sabira

Salihović

Zloušić,

Margarita

QoS i internet KT

Zav. I

cik.

2012 7174

7336

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Zolota,

Remhad

Savremeni kočioni sistemi kod teških

teretnih vizila CS

Zav. I

cik.

2012 6823 Prof. Dr. Suada Dacić

Zubić, Jasmin Turbo motori cestovnih vozila u funkciji

smanjenja emisije štetnih gasova CS

Zav. I

cik.

2012 7276

7599

Prof. Dr. Suada Dacić

Zukanović,

Vahidin

Analiza ciljeva i pokazatelja sigurnosti

na zračnoj strani aerodroma na međunarodnom aerodromu Sarajevo

ZS

Zav. II

cik.

2012 7013 Prof. Dr. Sanja Steiner

Page 61: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Žiga, Dženita Savremeni elementi sistema elektroničke zaštite u funkciji integralne tehničke zaštite u JP BH Pošta

PT

Zav. II

cik.

2012 6735

6736

6737

8323

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Žilić, Ivan Specifičnosti primjene 802.11n standarda

u korporacijskoj računarskoj mreži KOM

Zav. II

cik.

2012 6697

6698

6725

6726 8475

Prof. Dr. Himzo Bajrić

Žilić, Mirela Bar kod i RFID tehnologija u funkciji poštanskog saobraćaja

PT

Zav. I

cik.

2012 7203

7204

Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Žunić, Aladin Analiza pogodnosti teretnog vozila za

prijevoz specijalnog tereta za definisanu dionicu puta

CS

Zav. I

cik.

2012 7230 Prof. Dr. Osman

Lindov

Jusić, Almir Analiza mogućnosti otklanjanja uskih

grla na dionicama magistralnih cesta USK-a

CS

Zav. II

cik.

2012 7326

7780

8400

Prof. dr. Fadila Kiso

Anđelić, Ante Mrežni sigurnosni mehanizmi u

simulacijskom okruženju KT

Zav. II

cik.

2012 7327

7798

Prof. dr. Himzo Bajrić

Šahman, Asmir On board dijagnostika motornih vozila CS

Zav. I

cik.

2012 7331 Prof. dr. Osman Lindov

Muratović,

Semir

Analiza utjecaja saobraćaja na

produkciju buke u Kantonu Sarajevo za vremenski period 2005-2012

CS

Zav. I

cik.

2012 7332 Prof. dr. Osman Lindov

Hrustanović,

Suanita

Modulacione tehnike xDSL tehnologije KT

Zav. I

cik.

2012 7333

7335

Prof. dr. Samir

Čaušević

Ahmedspahić,

Mirzeta

Uloga i značaj standardizacije u savremenim transportnim lancima

CS

Zav. I

cik.

2012 7334 Prof. dr. Sabira

Salihović

Pučić, Vahid Značaj, uloga i osnovna tehnološka svojstva industrijskog transporta

CS

Zav. I

cik.

2012 7337

7900

Prof. dr. Ahmić

Abdulah

Vehabović,

Senad

Transport i pretovar specijalnih tereta CS

Zav. I

cik.

2012 7338 Prof. dr. Ahmić

Abdulah

Cvitanović, Olja

KS-instrument landing System ZS Zav. I

cik.

2012 7339 Doc. dr. Muharem, Šabić

Vojniković, Ervin

Mjesto i uloga saobraćajnog planiranja u izradi prostorno planske dokumentacije

na primjeru općine Sanski most

CS Zav. I

cik.

2012 7341 7896

Prof. dr. Fadila Kiso

Šišić, Nusmir Pretovarno-transportna mehanizacija luke Ploče i njen značaj za Bosnu i

Hercegovinu

ŽS Zav. I

cik.

2012 7342 Prof. dr. Abdulah Ahmić

Saničić, Amer Obilježavanje manevarskih površina i prepreka

ZS Zav. I

cik.

2012 7343 7902

Doc. dr. Muharem Šabić

Hasanspahić,

Jasna

Mobilne komunikacije četvrte generacije, proces standardizacije i

implementacije

KT

Zav. I cik.

2012 7345 Prof. dr. Himzo Bajrić

Plećan, Kemal Revitalizacija i privredni značaj trebevičke žičare

CS 2012 7346 Prof. dr. Abdulah

Page 62: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Zav. I

cik.

7864 Ahmić

Pleh, Ermin Optimizacija procesa prerade i transporta pošiljki u glavnom poštanskom centru

(GPC-u)

PT Zav. I

cik.

2012 7347 Prof. dr. Samir Čaušević

Bečiragić, Đemal

Uticaj kočionih i vučnih sila na stabilnost i upravljivost vozila

CS Zav. I

cik.

2012 7348 Prof. dr. Suada Dacić

Ćuhara, Haris Struktura i tehnički zahtjevi standarda BAS EN 15179:2010 za kočioni sistem

željezničkih putničkih kola

ŽS

Zav. I cik.

2012 7355 Prof. dr. Sabira

Salihović

Čolak, Mirela Postupci djelovanja na aerodromima u vanrednim situacijama

ZS

Zav. I cik.

2012 7359

78677898

Doc. dr. Muharem

Šabić

Gabeljić, Samir Metodološki pristup ispitivanju i ocjenjivanju pasivne sigurnosti vozila

prema Euro NCAP-u, US NCAP-u, ANCAP-u i JNCAP-u

CS

Zav. I cik.

2012 7362 Prof. dr. Osman Lindov

Hadžić, Hanin Kolizija zrakoplova i propulzivnih

motora sa pticama i drugim stranim predmetima

ZS

Zav. I

cik.

2012 7364

7602

Prof. dr. Boran Pikula

Alihodžić,

Edin

Sigurnost transporta novčanih sredstava

između poštanskih centaraBH Pošte u Bosni i Hercegovini

PT

Zav. I

cik.

2012 7409 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Bušić, Nikolina Aerodromski sistem za planiranje i

kontrolu ZS 2012 7410

7774

Prof. dr. Boran Pikula

Beširević,

Amir

Opremanje, nadzor i upravljanje cestovnom mrežom na primjeru općine Sanski Most

CS

Zav. II

cik.

2012 7428 Prof. dr. Fadila Kiso

Kahvedžić,

Sabahudin

Uticaj poslovne inteligencije na kompetitivnost poslovnog sustava u prometu

KT

Zav. II

cik

2012 7429 Prof. dr. Samir

Čaušević

Imamović,

Minja

Međunarodni razvoj i izvori prava u telekomunikacijama/komunikacijama

KT

Zav. I

cik.

2012 7453 Doc. dr. Feriz Gabela

Nikšić, Lejla Fizičke karakteristike manevarskih površina na aerodromu

ZS Zav. I

cik.

2012 7697 Prof. dr. Fadila Kiso

Hurtić, Velida Strategija razvoja evropskih željezničkih baznih pravaca pruga za velike b rzine s

osvrtom na Zapadni Balkan

ŽS 2012 7776 Prof. dr. Fadila Kiso

Dolić –

Begović,

Ernata

Interoperabilnost u informacijskim sustavima za naplatu cestarine

CS

Zav. II

cik.

2012 7787

8439

Prof. dr. Fadila Kiso

Mandić,

Valentina

Identifikacija visokorizičnih dionica magistralnoj putnoj mreži shodno direktivi 2008/96

CS

Zav. II

cik.

2012 7791 Prof. dr. Osman Lindov

Fočo, Samir Analiza podataka u komunikacijskim sistemima

KT

Zav. II

cik.

2012 8279 Prof. dr. Samir

Čaušević

Kržalić,

Nermin

Tehnologija platnog prometa u BiH i filatelistička djelatnost poštanskih operatora

PT

Zav. II

cik.

2012 8280 Prof. dr. Samir

Čaušević

Zijadić, Nermin

Idejno rješenje za monitoring buke zrakoplova na aerodromu Sarajevo

ZS Zav. II

cik.

2012 8281 Doc. Dr. Muharem Šabić

Page 63: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Omerbegović,

Hajrudin

Modeli planiranja saobraćajno-transportnih sistema za potrebe prostornog plana sa posebnim osvrtom

na Kanton Sarajevo

CS

(EKV)

Zav. II

cik.

2012 8282 Prof. dr. Mustafa

Mehanović

Arapović,

Daniela

Homologacija pojedinačnog motornog

vozila s težištem na proces homologacije emisije izduvnih gasova

CS

Zav. II

cik.

2013 7293

8366

Prof. Dr. Osman

Lindov

Barešić, Marija Utjecaj inteligentnih transportnih sustava

na poboljšanje ekoloških parametara CS

Zav. I

cik.

2013 7290 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Bišić, Adnan

Analiza i ocjena tehničko-tehnoloških i eksploatacionih karakteristika različitih vrsta pogona motornih vozila

CS

Zav. II

cik.

2013 7298

7304

7298

Prof. Dr. Suada Dacić

Cinac, Džemal Analiza uslova odvijanja saobraćaja i propusne sposobnosti semaforisanih raskrsnica na primjeru raskrsnice kod

tehničke škole

CS

Zav. II

cik.

2013 7110

7305

8401

Prof. Dr. Fadila Kiso

Čakal, Ermin Primjena RFID standarda u lancu snabdijevanja

PT Zav. II

cik.

2013 7272 Prof. Dr. Sabira Salihović

Čišija, Bečir Analiza kapaciteta željezničke stanice Zenica željezara

ŽS Zav. II

cik.

2013 7106 7108

Prof. Dr. Sadik Beširević

Delić, Edin Analiza poboljšanja saobraćajne signalizacije i opreme u zaštiti pješaka i

nemotorizovanih učesnika u saobraćaju sa posebnim osvrtom na urbano područje Kaknja

CS (EKV)

Zav. II

cik.

2013 7069 7391

Prof. Dr. Osman Lindov

Hodžić, Amira Analiza pruge i pružnih postrojenja sa

aspekta sigurnosti na dionici Sarajevo – Doboj

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7274

7394

8373

Prof. Dr. Osman

Lindov

Ismić, Samra Usluge bazirane na M2M komunikaciji KT

Zav. I

cik.

2013 7288

7289

7742

Prof. Dr. Samir

Čaušević

Kovač, Sabina Komparativna analiza cestovnog i

željezničkog sistema transporta uglja sa površinskog kopa „Vrtlište“ DO

„Separacije“ TE Kakanj

CS

Zav.II

cik.

2013 7296

7302

Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Krdžalić,

Jasmina

Analiza hidrauličnog lifta green edition – prednosti i nedostaci

CS

Zav. II

cik.

2013 7101 Prof. Dr. Abdulah

Ahmić

Makota,

Nermin

Razvoj i perspektive sistema sigurnosti cestovnog saobraćaja sa aspekta asistencije vozačima motornih vozila

CS

Zav. II

cik.

(EKV)

2013 7271

7306

8370

Prof. Dr. Osman

Lindov

Mazalović,

Armin

Sistem zaštite prijevoza opasnih materija željeznicom u cilju sprečavanja ekoloških katastrofa

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7248

7729

7859

Prof. Dr. Osman

Lindov

Muharemović,

Ermin

Logistička skladišta u Bosni i Hercegovini, projektovanje logističkih skladišta uz primjenu savremenih metoda

inteligentnih transportnih sistema

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7295 Doc. Dr. Abidin

Deljanin

Padalović,

Nermina

Istraživanje utjecaja koeficijenta prijanjanja na aktivnu sigurnost vozila

CS

Zav. II cik.

2013 7107 Prof. Dr. Suada Dacić

Vrabac, Adi Savremene transportne tehnologije i CS 2013 7112 Prof. Dr. Abidin

Page 64: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

inteligentni transportni sistemi u realizaciji logističke podrške Oružanih snaga BiH

Zav. II

cik.

Deljanin

Imamović,

Riad

Oblikovanje oznaka u sistemu javnog

informisanja prema BAS ISO 28564-1:2012

CS 2013 7313

7923

Prof. dr. Sabira

Salihović

Bulbulušić,

Alma

Problem sigurnosti i zaštita podataka bežičnog komuniciranja

PS 2013 7314

7773

Prof. dr. Samir

Čaušević

Kozarević,

Ahmedin

Efekti uvođenja raskrsnica kružnog toka

u Sarajevu CS 2013 7316

8506

Doc. dr. Mustafa

Mehanović

Pašalić, Aldin Primjena savremenih tehnologija u zaštiti i sigurnosti poštanskih objekata sa posebnim osvrtom na upotrebu trezora

PT 2013 7318 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Gadžo, Mirza Mjere sigurnosti u EDI-ju od online

internet narudžbe do uručenja poštanskih pošiljaka u JP BH Pošta

PT 2013 7319 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Kujović, Aldin Sigurnost i zaštita vozila i poštanskih pošiljaka primjenom ITS tehnologije u

JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo

PT

Zav. II cik.

2013 7320 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Rizvić, Dajana Uporedna analiza karakteristika saobraćajnih tokova na mreži

magistralnih cesta u FbiH za period 2006-2010

CS

Zav. II

cik.

2013 7321

8408

Prof. dr. Fadila Kiso

Dizdarević,

Maja

Analiza modela za određivanje aspekata

okoliša na međunarodnom aerodromu Sarajevo u skladu sa normom ISO 14001:2004

ZS

Zav. II

cik.

2013 7322 Prof. dr. Osman Lindov

Macić, Elmir Savremene izvedbe gornjeg stroja

željezničkih pruga i njihov uticaj na bezbjednost željezničkog saobraćaja

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7323 Prof. dr. Ešref Gačanin

Kukuljac,

Emina

Sigurnost bežičnih mreža na javnim

mjestima KT

Zav. II

cik.

2013 7324 Prof. dr. Samir

Čaušević

Avdukić,

Amila

Modernizovani kočioni sistemi na

željezničkim vučnim vozilima ŽFBiH i njihov uticaj na sigurnost prevoza

putnika i robe.

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7325

7783

Prof. dr. Sadik

Beširević

Baljeta,

Azemina

Primjena koncepta sljedivosti u poštanskom saobraćaju

PT

Zav. I

cik.

2013 7349 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Brdarić, Jasmin Osnovne značajke FTTx s posebnim osvrtom na FTTH

KT

Zav. II

cik

2013 7367

7788

Prof. dr. Samir

Čaušević

Simić, Borjan Elementi upravljanja odnosima sa korisnicima u digitalnim korporacijama na području Bosne i Hercegovine

KT Zav. II

cik

2013 7368 8338

Prof. dr. Asad Nuhanović

Kobiljak, Lejla Kompleksnost procesa implementacije nacionalnog sistema upravljanja zračnim

prostorom Bosne i Hercegovine

ZS Zav. II

cik.

2013 7369 8461

Doc. dr. Muharem Šabić

Eminić, Haris Planovi razvoja i unapređenje navigacione infrastrukture u BiH

ZS Zav. II

cik.

2013 7370 Doc. dr. Muharem Šabić

Pašić, Almir Tehničko-tehnološke i eksploatacione karakteristike

DST 2013 7401 Prof. dr. Suada Dacić

Kulin, Erol Primjena ERP sistema u modernizaciji

logističkih procesa PT 2013 7403

7404

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Muratović,

Ismir

Primjena multimodalnosti u poštanskom

saobraćaju PT 2013 7405

8503

Prof. dr. Fadila Kiso

Page 65: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Stanišić, Indira Elementi zagađenja zraka od zračnog saobraćaja i uticaj na ljude i prirodu u blizini aerodroma

ZS 2013 7406

7768

Prof. dr. Osman Lindov

Džemidžić,

Elma

Elementi, izvori i mjerenje pojedinačne

buke prema tipu zrakoplova ZS 2013 7407

7408

Prof. dr. Osman Lindov

Sitnić, Faris Održavanje i zimska eksploatacija manevarskih površina na aerodromu

ZS

Zav. I

cik

2013 7411 Prof. dr. Fadila Kiso

Međić, Valdini Vrste i značaj sistema ispitivanja tehničkog pregleda motornih vozila

CS

Zav. I

cik.

2013 7412 Prof. dr. Osman Lindov

Mehmedović,

Vahdet

Lokacija aerodroma i utjecaj na okoliš ZS

Zav. I

cik

2013 7413 Prof. dr. Fadila Kiso

Smajić, Mersad Informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju – e - učenje

KT Zav. I

cik.

2013 7414 Doc. Dr. Mugdim Bublin

Hodžić, Dino Uloga komore za sagorijevanje kod savremenih propulzivnih motora

ZS Zav. I

cik

2013 7415 7857

Prof. dr. Boran Pikula

Brkić, Aida Obrazovanje potiska kod savremenih propulzivnih motora

ZS Zav. I

cik

2013 7416 7873

Prof. dr. Boran Pikula

Hodžić, Armin Značaj održavanja zrakoplova u povećanju sigurnosti zračnog prometa

ZS

Zav. I cik

2013 7417

7880

Prof. dr. Boran Pikula

Buljubašić,

Zijad

Vremenski uvjeti kao čimbenik sigurnosti saobraćaja

CS

Zav. I cik

2013 7418 Prof. dr. Osman Lindov

Ramljak, Ivana Elektronička plaćanja vezana za transport u ITS okruženju

CS

Zav. II cik.

2013 7419 Doc. dr. Drago Egzeta

Musić, Nusret Komparativna analiza razlika sistema sigurnosti saobraćaja u Kantonu Valais u

Švicarskoj i Tuzlanskom kantonu u Bosni i Hercegovini

CS

Zav. II

cik.

2013 7420

7790

Prof. dr. Osman Lindov

Omerović,

Edita

Virtualne LAN mreže KT

Zav. II

cik.

2013 7421 Prof. dr. Himzo Bajrić

Halilović,

Zlatan

Eksploatacioni zahtjevi održavanja

osovinskih sklopova prema standardu EN 15313:2010

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7422

7794

Prof. dr. Sabira

Salihović

Mujić, Nejra Aspekti sigurnosti i zaštite IKS-a KT

Zav. II

cik.

2013 7423 Doc. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Čišija, Ajla Prijetnje sigurnosti WIRELESS-a u

poslovnom okruženju KT

Zav. II

cik.

2013 7424

7814

Doc. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Rezaković,

Selma

Doprinos primjene savremenih aktivnih

sistema na cestovnim vozilima na sigurnost saobraćaja

CS

Zav.II

cik.

2013 7425

7800

Prof. dr. Suada Dacić

Krdžalić,

Jasmina

Analiza hidrauličnog lifta Green edition

– prednosti i nedostaci CS

Zav. II

cik.

2013 7426 Prof. dr. Abdulah

Ahmić

Čišija, Bečir Analiza kapaciteta željezničke stanice Zenica željezara

ŽS

Zav. II

2013 7427 Prof. dr. Sadik

Beširević

Page 66: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Hasanspahić,

Jasna

Ugovor o kvalitetu usluge kao alat prodajnog nastupa

KT

Zav. II cik.

2013 7430 Prof. dr. Himzo Bajrić

Talić, Mersad Multimedijski cloud computing KT

Zav. II cik.

2013 7431

7779

Prof. dr. Himzo Bajrić

Murselović,

Semir

Analiza uticaja tehnike vožnje na ekonomske, ekološke i sigurnosne

parametre vozila

CS

Zav. II

cik.

2013 7432

7802

Prof. dr. Suada Dacić

Palalić, Aldin Poboljšanje protoka vozila na

raskrsnicama – sigurnosni aspekt CS

Zav. II

cik.

2013 7433

7782

Prof. dr. Osman Lindov

Brkić, Kenan Izrada priručnika i uputstava za

provođenje revizije cestovne sigurnosti shodno evropskim direktivama

CS

Zav. II

cik.

2013 7434

7785

Prof. dr. Osman Lindov

Šahinović,

Aziz

Uloga i značaj osvjetljenja saobraćajnice CS

Zav. II

cik.

2013 7435

7781

Prof. dr. Osman Lindov

Filipović, Vaso Koncept restrukturiranja željeznica

Federacije Bosne i Hercegovine za tržišne uslove privređivanja

ŽS

(EKV)

Zav. II

cik.

2013 7436 Prof. dr. Nedžad

Branković

Savić, Dejan Značaj održavanja upravljačkih i

kočionih sistema na smanjenje saobraćajnih nezgoda

CS

Zav. I

cik.

2013 7437 Prof. dr. Osman Lindov

Skulić, Selma Robni terminali kao element savremenog

kombinovanog transporta CS

Zav. I

cik.

2013 7438 Prof. dr. Fadila Kiso

Seferagić,

Muris

Tehnologija Vangabaritnog transporta sa

osvrtom na praksu u Bosni i Hercegovini CS

Zav. I

cik.

2013 7439 Prof. dr. Osman Lindov

Karasalihović,

Jasmina

Cestovna vozila u savremenom

kombinovanom transportu CS

Zav. I

cik.

2013 7440 Prof. dr. Fadila Kiso

Alihodžić,

Abdul Kerim

Uticaj broja motornih vozila sa većom

eko normom na zagađenje okoliša CS

Zav. I

cik.

2013 7441 Prof. dr. Osman Lindov

Mehmedović,

Samra

Istraživanje zrakoplovnih nesreća ZS

Zav. I

cik.

2013 7442 Doc. dr. Muharem

Šabić

Bedić, Senad Kontejneri i palete u funkciji optimizacije transportnog procesa

CS

Zav. I

cik.

2013 7443 Prof. dr. Fadila Kiso

Mujić, Amila Planiranje i realizacija stanica za naplatu cestarine

CS

Zav. I

cik.

2013 7444 Prof. dr. Fadila Kiso

Mandal, Damir Usluge napredne komunikacije za poslovne korisnike

KT

Zav. I

cik.

2013 7445

7459

7737

Prof. dr. Samir

Čaušević

Beglerović, Adnan

Poslovna inteligencija u funkciji reinženjeringa poslovnih procesa telekom operatera

KT Zav. I

cik.

2013 7446 7546

Prof. dr. Samir Čaušević

Brčić, Arnela Evolucija tehnologija pristupnih telekomunikacionih mreža

KT Zav. I

2013 7447 7547

Prof. dr. Samir Čaušević

Page 67: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Abdović, Enes Avionika zrakoplova ATR – 72 ZS

Zav. I cik.

2013 7448 Doc. dr. Šabić

Muharem

Živojević,

Irnad

Analiza sigurnosnih sistema na autoputevima

CS

Zav. I cik.

2013 7449

7542 7740

Prof. dr. Osman Lindov

Ahmetović,

Emina

Uticaj direktnog marketinga na hibridnu poštu

PT

Zav. I

cik.

2013 7450

7545

Prof. dr. Samir

Čaušević

Salčinović,

Adina

Statičko i dinamičko rutiranje u IP

mrežama KT

Zav. I

cik.

2013 7451

7894

Prof. dr. Samir

Čaušević

Mušanović,

Muhamed

Lokalne bežične mreže izrađene po

standardu IEEE 802.11 KT

Zav. I

cik.

2013 7452

7884

Prof. dr. Samir

Čaušević

Sinanović,

Maida

Usluge poštansko-logističkog servisa JP

BH Pošte PT

Zav. I

cik.

2013 7454

7548

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Medić, Jasmina Modeli logističke podrške pošte u

poslovnim aktivnostima korisnika PT

Zav. I

cik.

2013 7455

7456

7457

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Hodžić, Amina Značaj i uloga lokalne zajednice na

sigurnost u saobraćaju CS

Zav. I

cik.

2013 7458 Prof. dr. Osman Lindov

Seferović, Alen Zaštita podataka u računarskim mrežama KT

Zav. I

cik

2013 7460

7537

7738

Prof. dr. Osman Lindov

Džananović,

Armin

Umrežavanje primjenom WiFi tehnologije

KT

Zav. I

cik.

2013 7461

7551

7733

Prof. dr. Samir

Čaušević

Teofilović,

Mladen

Umrežavanje u LINUX okruženju KT

Zav. I

cik.

2013 7462

7514

7848

Prof. dr. Samir

Čaušević

Gadarić, Deni Upravljanje sigurnošću cestovnim saobraćajem u BiH prema evropskim direktivama

CS

Zav. I

cik.

2013 7463 Prof. dr. Osman Lindov

Imamović, Asmir

Uticaj saobraćaja na kvalitet zraka na području tuzlanskog kantona

CS Zav. I

cik.

2013 7464 Prof. dr. Osman Lindov

Keško, Sanida Obilježavanje manevarskih površina na aerodromu

ZS Zav. I

cik.

2013 7465 Prof. dr. Fadila Kiso

Zahirović, Jasmin

Sigurnost zatvorenog poštanskog transporta i tehnološka dostignuća zaštite

u BH pošti

PT Zav. I

cik.

2013 7466 7591

Prof. dr. Abidin Deljanin

Smailagić, Samir

Analiza sistema edukacije vozača početnika sa aspekta elemenata sigurne

vožnje

CS Zav. I

cik.

2013 7467 Prof. dr. Osman Lindov

Macić, Edisa Sigurnosni aspekt primjene LPG autoplina kao alternativnog goriva

CS

Zav. I cik.

2013 7468

7739 7853

Prof. dr. Osman Lindov

Sikira, Ena Prevozne i špediterske tarife u cilju optimizacije transportnih troškova

CS

Zav. I cik.

2013 7469 Prof. dr. Alija Behmen

Page 68: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Karić, Admir Korištenje alternativnih goriva u funkciji smanjenja zagađenja okoliša s posebnim osvrtom na biodizel

CS

Zav. I

cik.

2013 7470

7834

Prof. dr. Osman Lindov

Gušmirović,

Adnan

Zaštitne ograde na putevima CS

Zav. I

cik.

2013 7471

7833

Prof. dr. Osman Lindov

Tufo, Amar IP adresiranje u računarskim mrežama KT

Zav. I

cik.

2013 7472

7892

7529

Prof. dr. Samir

Čaušević

Gvozden, Elvedina

Analiza prijetnji i sigurnosni mehanizmi u mobilnim mrežama

KT Zav. I

cik.

2013 7476 785674

79

Doc. Dr. Nasuf Hadžiahmetović

Begović, Amina

Pravni okvir regulatorne agencije za komunikacije

KT Zav. I

cik.

2013 7477 7492

Prof. dr. Šemić Hilmija

Gogić, Amra Standardima definirana sigurnost bežičnih mreža

KT Zav. I

cik.

2013 7478 7480

7872

Doc. Dr. Nasuf Hadžiahmetović

Jažić, Tarik Primjena informacionih sistema na razvoj menadžment funkcija

KT

Zav. I cik.

2013 7481

7855

Doc. Dr. Tarik

Čaršimamović

Zilić, Sandra Primjena inteligentnih sustava za izbor rute i navigacije u poštanskom

saobraćaju

PT

Zav. I cik.

2013 7482 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Đurić, Saša Centri za upravljanje i nadzor tunelima – utjecaj na sigurnost saobraćaja

CS

Zav. I cik

2013 7483 Prof. dr. Osman Lindov

Deljanin, Emir Inteligentno upravljanje cestovnim saobraćajem u ITS okruženju

CS

Zav. I

cik.

2013 7484

7559

Doc. Dr. Drago Ezgeta

Skalonjić,

Benjamin

Uloge i značaj inteligentnih vozila CS

Zav. I

cik.

2013 7485 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Adilović, Amra Upotreba vertikalnog transporta na

sportsko rekreacionom centru Vlašić CS

Zav. I

cik.

2013 7486 Prof. dr. Abdulah

Ahmić

Bešić, Mirnes Daljinsko upravljanje i praćenje rada

eskalatora CS

Zav. I

cik.

2013 7487

7852

Prof. dr. Abdulah

Ahmić

Herić, Asima Kooperativni sistemi interakcije vozila i

cestovne infrastrukture – projekt coopers CS

Zav. I

cik.

2013 7488

7837

Doc. Dr. Drago Ezgeta

Devedžić,

Midhat

Konvergencija u telekomunikacijama KT

Zav. I

cik.

2013 7489

7490

Prof. dr. Himzo Bajrić

Velić, Ammar MPLS mehanizmi za upravljanje

prometom KT

Zav. I

cik.

2013 7491 Prof. dr. Mesud

Hadžialić

Ibrahimović,

Irnesa

Razvoj sistema za prilagodbe informacija

temeljenih na lokaciji korisnika KT

Zav. I

cik.

2013 7493

7890

Prof. dr. Himzo Bajrić

Redžović,

Džana

Razmjena multimedije u mobilnim mrežama

KT

Zav. I

cik.

2013 7494

7851

Prof. dr. Himzo Bajrić

Kurtić, Jasmin Internet pravno – normativno uređenje elektronskih komunikacija, zaključivanje

KT 2013 7495 Doc. Dr. Feriz Gabela

Page 69: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

ugovora putem interneta i vrste ugovora zaključenih putem interneta

Zav. I

cik.

Čaušević, Ajdin

Upravljanje zahtjevnim transportnim procesima i integracija JIT (just in time)

koncepta u preduzećima

CS Zav. I

cik.

2013 7496 7511

Prof. dr. Osman Lindov

Redžić, Tarik Savremene transmisije na cestovnim vozilima

CS Zav. I

cik.

2013 7497 7845

Prof. dr. Suada Dacić

Ahmetović,

Dalila

Karakteristike sistema transporta barži riječnog transporta

CS

Zav. I cik.

2013 7498

7576

Prof. dr. Fadila Kiso

Hercegovac,

Amina

Čišćenje, pranje, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD)

teretnih kola

ŽS

Zav. I cik.

2013 7499

7878

Prof. dr. Sabira

Salihović

Salčinović,

Adina

Statičko i dinamičko rutiranje u IP mrežama

KT

Zav. I cik.

2013 7500 Prof. dr. Samir

Čaušević

Lemeš, Senad Komparativna analiza zrakolpva Airbus A320 i Boeing B737

ZS

Zav. I

cik.

2013 7501 Doc. Dr. Šabić

Muharem

Veispahić,

Aida

Razvoj baze podataka u funkciji

unaprijeđenja rada fakultetske biblioteke KT

Zav. I

cik.

2013 7502

7840

Doc. Dr. Jasmina

Baraković Husić

Kašić,

Benjamin

Komparacija klasičnih i novih sistema

(ETCS) u nadzoru i regulisanju željezničkog saobraćaja

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7503

7879

Prof. dr. Džafer

Kudumović

Mališević,

Mujo

Opći kriteriji kontrolnih pregleda

željezničkih vozila ŽS

Zav. I

cik.

2013 7504

7893

Prof. dr. Sabira

Salihović

Mušanović,

Muhamed

Lokalne bežične mreže izrađene po

standardu IEEE 802.11 KT

Zav. I

cik.

2013 7505 Prof. dr. Samir

Čaušević

Ćemal,

Jasmina

Razvoj CRM-a i uspjeh operatora KT

Zav. I

cik.

2013 7506

7868

Prof. dr. Himzo Bajrić

Baručija,

Emina

Razvoj MBMS usluga kod 3G mobilnih

komunikacija KT

Zav. I

cik.

2013 7507

8106

Prof. dr. Himzo Bajrić

Glavić, Dalila Kontrola i upravljanje saobraćajnim tokovima

CS

Zav. I

cik

2013 7508

7513

Prof. dr. Fadila Kiso

Kunić,

Muamer

Uloga optičkih mreža pri prenosu podataka u inteligentnim transportnim sistemima

KT

Zav. I

cik.

2013 7509 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Zuko, Fahrudin Održavanje i korištenje liftova u BBI centru

CS

Zav. I

cik.

2013 7510

7564

Prof. dr. Abdulah

Ahmić

Selimović,

Mirnesa

Analiza saobraćajnih tokova na aerodromu Sarajevo

ZS

Zav. I

cik.

2013 7512

7575

Prof. dr. Fadila, Kiso

Begović, Abdusamed

Optimiranje procesa u poštanskom saobraćaju primjenom funkcionalnost i ITS-a

PT Zav. I

cik.

2013 7515 7516

Doc. Dr. Drago Ezgeta

Bradić, Mersid Poboljšanje tehnologije dostave pošiljaka u ITS okruženju

PT Zav. I

2013 7517 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Page 70: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Radončić, Adis Veza subjektivnih QoE i objektivnih QoS parametara

KT

Zav. I cik.

2013 7518 Prof. dr. Himzo Bajrić

Vrškić, Maida Razvoj i primjena usluge mobilne trgovine

KT

Zav. I cik.

2013 7519

7838

Prof. dr. Himzo Bajrić

Međuseljac,

Nesib

Analiza aspekta ekološke vožnje motornih vozila

CS

Zav. I

cik.

2013 7520

7563

7869

Prof. dr. Osman Lindov

Brajlović, Dino Organizacija pretovarno-transportnih

operacija i pretovarno-transportna mehanizacija u poštanskom saobraćaju

PT

Zav. I

cik.

2013 7521 Prof. dr. Abidn

Deljanin

Babić, Naida Modeli logističke podrške za

obezbjeđenje kvaliteta poštanske usluge PT

Zav. I

cik.

2013 7522

7523

Prof. dr. Abidn

Deljanin

Pehilj, Arnela Pravno uređenje elektronskog poslovanja

i zaštita potrošača kod elektronskog poslovanja (u svijetu, EU i BiH)

KT

Zav. I

cik.

2013 7524

7835

Doc. Dr. Feriz Gabela

Čaušević,

Merima

Direktive EU u telekomunikacijama,

odnosno elektronskim komunikacijama KT

Zav. I

cik.

2013 7525

7863

Doc. Dr. Feriz Gabela

Hodo, Aldin Međunarodna unija za telekomunikacije

ITU, tijela- organi međunarodne unije za telekomunikacije

KT

Zav. I

cik.

2013 7526

7862

Doc. Dr. Feriz Gabela

Dedagić, Alma Migracija ka mobilnim

telekomunikacionim sustavima četvrte generacije

KT

Zav. I

cik.

2013 7527 Prof. dr. Himzo Bajrić

Oprašić, Emir IEEE 802.16e – mobilni WiMAX sistem KT

Zav. I

cik.

2013 7528

7552

7736

Prof. dr. Samir

Čaušević

Alajmović,

Arnel

Komparacija operativnih sistema mobilnih telefona

PT

Zav. I

cik.

2013 7530

7532

7839

Prof. dr. Samir

Čaušević

Sultanić, Ajla Osnovni zahtjevi i specifičnost mirujućeg saobraćaja

CS

Zav. I

cik.

2013 7531 Prof. dr. Fadila Kiso

Zorlak, Nermin Pravni okvir telekomunikacija u EU, direktive EU o telekomunikacijama

KT Zav. I

cik.

2013 7533 Doc. Dr. Feriz Gabela

Bakaran, Amra Pravna regulativa koja uređuje pružanje poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini

PT Zav. I

cik.

2013 7534 Doc. Dr. Feriz Gabela

Šabić, Amra Evropski institut za normiranje u telekomunikacijama – ETSI

KT Zav. I

cik.

2013 7535 Doc. Dr. Feriz Gabela

Salić, Irfan ITU – međunarodna unija za telekomunikacije (Struktura ITU – a ,

zakoni, regulative, ustav i drugi akti)

KT Zav. I

cik.

2013 7536 Doc. Dr. Feriz Gabela

Šabanović,

Lejla

Pravni okvir kompjuterskog kriminala sa osvrtom na BiH i države regiona

KT

Zav. I cik.

2013 7538 Doc. Dr. Feriz Gabela

Bektešević,

Jasmin

Pravno regulisanje interneta KT

Zav. I cik.

2013 7539 Doc. Dr. Feriz Gabela

Page 71: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Džinić, Emir Oprema i signalizacija na otvorenim željezničkim prugama

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7540

7871

Prof. dr. Džafer

Kudumović

Muharemović,

Zemira

Tehničko održavanje liftova na području Kantona Sarajevo

CS

Zav. I

cik.

2013 7541 Prof. dr. Džafer

Kudumović

Zubača,

Mersad

Tehnologija i organizacija ra da unu tar željezničkih stanica

ŽS

Zav. I

cik.

2013 7543

7885

Prof. dr. Džafer

Kudumović

Sultanić, Silma Analiza saobraćajne signalizacije u cestovnom saobraćaju

CS Zav. I

cik.

2013 7544 Prof. dr. Fadila Kiso

Hadžanović, Elvis

Pravno reguliranje međunarodnih satelitskih organizacija

KT Zav. I

cik.

2013 7549 Doc. Dr. Feriz Gabela

Mušinović, Ajla

Karakteristike i elementi sistema zračnog saobraćaja

ZS Zav. I

cik.

2013 7550 7606

Prof. dr. Fadila Kiso

Pajazetović,

Amela

Standardizacija u telekomunikacijama KT

Zav. I cik.

2013 7553

7881

Prof. dr. Sabira

Salihović

Sirćo, Jasna Bežične senzorske mreže KT

Zav. I cik.

2013 7554

7866

Prof. dr. Himzo Bajrić

Mulaosmanovi

ć, Sanel

Dozvola za obavljanje telekomunikacione djelatnosti u

evropskoj uniji sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

KT

Zav. I cik.

2013 7555 Prof. dr. Hilmija Šemić

Delić, Lejla Održavanje vagon cisterni za prijevoz

RID materija klase 3 ŽS

Zav. I

cik.

2013 7556

7860

Prof. dr. Sabira

Salihović

Lepara, Azra Primjena servisno orjentirane arhitekture

unformacijskih sistema za razvoj savremenih logističkih lanaca

KT

Zav. I

cik.

2013 7557 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Bečar, Anes Upravljanje incidentima u cilju

povećanja sigurnosti u ITS okruženju CS

Zav. I

cik.

2013 7558

7562

Doc. dr. Drago Ezgeta

Omanović,

Admir

Karakteristični uzročnici saobraćajnih

nezgoda u BiH CS

Zav. I

cik.

2013 7560 Prof. dr. Osman Lindov

Nuković,

Admira

Razvoj novih poštanskih usluga JP BH

Pošte PT

Zav. I

cik.

2013 7561 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Koprdža, Irnes Evropski standard EN 13261-osnovni

zahtjevi za proizvodnju ŽS

Zav. I

cik

2013 7565

7883

Prof. dr. Sabira

Salihović

Šehić, Alden Održavanje vagona cisterni za p rijevoz RID materijala klase 2

ŽS

Zav. I

cik

2013 7566

7570

7882

Prof. dr. Sabira

Salihović

Kerić, Admira Značaj RFID Tehnologije u funkciji unaprijeđenja logističkih procesa i aktivnosti

KT

Zav. I

cik.

2013 7567 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Ahmedović,

Melisa

Pošta kao logistički operater i logist ičk i procesi u pošti

PT

Zav. I

cik.

2013 7568 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Spahić, Nova kategorizacija poštanskih usluga u PT 2013 7569 Prof. dr. Abidin

Page 72: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Jasmina Evropskoj uniji Zav. I

cik.

Deljanin

Selimović, Selma

Tehnološki proces redovnih opravki elektro i dizel lokomotiva

ŽS Zav. I

cik.

2013 7571 7861

Prof. dr. Sabira Salihović

Hrelja, Edis Dinamičko upravljanje saobraćajnim tokovima u ITS okruženju

CS Zav. I

cik.

2013 7572 Doc. dr. Drago Ezgeta

Mehić, Esad Organizacija rada stanica za tehnički pregled vozila u Bosni i Hercegovini

CS

Zav. I cik.

2013 7573 Prof. dr. Osman Lindov

Handžić,

Hasan

Način i mogućnosti sigurnog kretanja kroz kružnu raskrsnicu

CS

Zav. I cik.

2013 7574 Prof. dr. Osman Lindov

Aganović,

Đejlana

Poređenje tehničko-eksploatacionih karakteristika dva teretna vozila istog

tipa

CS

Zav. I cik.

2013 7577

7865

Prof. dr. Suada Dacić

Šehovac, Milan Uloga CEMT (ECMT) dozvola u međunarodnom cestovnom transportu

CS

Zav. I

cik.

2013 7578 Prof. dr. Osman Lindov

Omanović,

Elmin

Održavanje vagon cisterni za prijevoz

praškastih materijala ŽS

Zav. I

cik.

2013 7579

7887

Prof. dr. Sabira

Salihović

Šehić, Mirnesa Kontrola i ispitivanje kvaliteta d ijelova

sklopova i uređaja željezničkih vozila ŽS

Zav. I

cik.

2013 7580

7870

Prof. dr. Sabira

Salihović

Šeremet, Irena Primjena Packet Tracer programa za

simulaciju realne računarske mreže KT

Zav. I

cik.

2013 7581

7895

Doc. dr. Jasmina

Baraković Husić

Halkić, Dino Uticaj alkohola na sigurnost cestovnog

saobraćaja i preventivne mjere za smanjenje alkohola

CS

Zav. I

cik.

2013 7582 Prof. dr. Osman Lindov

Mujaković,

Damir

Značaj transformacije klasičnog

špeditera u špediterskog logističkog operatora

CS

Zav. I

cik.

2013 7583 Prof. dr. Alija Behmen

Kazaz, Amar Neki aspekti planiranja 4G mobilnih

mreža KT

Zav. I

cik.

2013 7585

7854

Prof. dr. Mesud

Hadžialić

Strukar, Nijaz Upotreba RFID tehnologije u kontroli pristupa resursima u cestovnom saobraćaju

CS

Zav. I

cik.

2013 7586

7836

Doc. dr. Drago Ezgeta

Selimović,

Alisa

Sigurnost i kvalitet usluga praćenja pošiljaka u međunarodnom poštanskom prometu primjenom IPS-a

PT

Zav. I

cik.

2013 7587 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Mešić, Jasmin Satelitsko praćenje vozila u cestovnom saobraćaju – elektrokem flota

CS

Zav. I

cik.

2013 7588 Doc. dr. Drago Ezgeta

Begić,

Dalminio

Razvoj aerodromske mreže u Federacij i Bosne i Hercegovine

ZS

Zav. I

cik.

2013 7592

7593

Doc. dr. Muharem

Šabić

Šimić, Edvin Pogodnosti microsoft flight simulato r-a X za edukaciju studenata zrakoplovnog saobraćaja

ZS Zav. I

cik.

2013 7595 Doc. dr. Muharem Šabić

Garača, Emin Analiza brzinskih i ekoloških karakteristika savremenih motora

CS Zav. I

2013 7596 7844

Prof. dr. Suada Dacić

Page 73: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Cik

Kiselica, Elmar Osnovni uređaji propulzivnog m otora i sistemi na zrakoplovu

ZS

Zav. I cik.

2013 7603 Prof. dr. Boran Pikula

Čavić, Almir Pretovarno transportna mehanizacija u poštanskom saobraćaju i prijedlog mjera

za poboljšanje sigurnosti

PTS 2013 7635 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Mandžo, Rijad Perspektive razvoja međunarodnog aerodroma Sarajevo za period 2010 –

2010 godina

ZS 2013 7636 Prof. dr. Samir Čaušević

Balić, Sandin Savremeni kočioni sistemi drumskih motornih vozila i njihovo održavanje

CS

Zav. II

cik.

2013 7655 Prof. dr. Suada Dacić

Beganović,

Ermina

Značaj uvođenja sistema kvalitete u telekomunikacionim kompanijama

KT

Zav. II

cik.

2013 7656

7657

7813

Prof. dr. Asad

Nuhanović

Zubić, Jasmin Uslovi uvođenja i planiranja kružnih raskrsnica na primjeru raskrsnice „Ciglane“ u Visokom

CS

Zav. II

cik.

2013 7684

7796

8403

Prof. dr. Fadila Kiso

Talović, Damir Izrada priručnika i uputstava za provođenje inspekcije cestovne sigurnosti shodno evropskim direktivama

CS Zav. II

cik.

2013 7685 7792

8484

Prof. dr. Osman Lindov

Kardašević, Armin

Značaj sistema osiguranja vozila sa aspekta sigurnosti cestovnog saobraćaja

CS Zav. II

cik.

2013 7686 7806

Prof. dr. Osman Lindov

Vojniković, Ervin

Istraživanje potreba i mogućnosti prostornog i funkcionalnog usklađivanja

cestovne mreže na užem području općine Sanski Most

CS Zav. II

cik.

2013 7687 7896

8440

Prof. dr. Fadila Kiso

Ahmedspahić,

Mirzeta

Istraživanje kriterija za izbor tipa kontrole i geometrije raskrsnice

CS

Zav. II cik.

2013 7688

7816 8402

Prof. dr. Fadila Kiso

Aličić, Aldin Organizacija željezničkog sa obraćaja i mogućnost elektrifikacije na pruzi Tuzla

– Doboj

ŽS

Zav. II cik.

2013 7689

7691

Prof. dr. Sadik

Beširević

Zolota,

Remhad

Kapacitivna analiza i nivo usluge dionice puta Travnik – Vitez

CS

Zav. II

cik.

2013 7690

7812

8441

Prof. dr. Fadila Kiso

Dumanjić,

Melća

Primjena M2M komunikacije u smart

GRID mrežama KT

Zav. II

cik.

2013 7707

7897

Prof. dr. Samir

Čaušević

Kovačević,

Amela

Propusna moć pruge i njene perspek tive

na pruzi Maglaj – Sarajevo ŽS

Zav. II

cik

2013 7708 Prof. dr. Sadik

Beširević

Karičić, Amer Proces inspekcije cestovne sigurnosti

postojećih cesta (RSI) sa posebnim osvrtom na dionicu magistralnog puta M 18 Kladanj – Olovo – Vogošća

CS

Zav. II

cik.

2013 7709

7722

7810

Prof. dr. Osman Lindov

Aliefendić,

Amir

Analiza redovnog i vanrednog

održavanja pruga sa aspekta sigurnosti u incidentnim situacijama

ŽS

Zav. II

cik

2013 7710

7793

7920

Prof. dr. Osman Lindov

Šeljpić,

Mersiha

Iskustva u implementaciji CRM-a u BiH KT

Zav. II

cik.

2013 771178

17

Doc. dr. Tarik

Čaršimamović

Mahmutović,

Mersiha

Istraživanje faktora i kriterija

preglednosti na cestovnoj mreži CS

Zav. II

cik.

2013 7712

7797

8468

Prof. dr. Fadila Kiso

Page 74: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Kovačević,

Amela

Propusna moć pruge i njene perspek tive na pruzi Maglaj – Sarajevo

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7713 Prof. dr. Sadik

Beširević

Fatić, Anela Interoperabilnost europskog željezničkog sistema

ŽS

Zav. II

cik.

2013 7714

7715

7811

Prof. dr. Sadik

Beširević

Omerović,

Nerma

Protokolarna arhitektura i signalizacijsk i protokoli u IP telefoniji

KOM

Zav. II

cik.

2013 7716

7717

7718

7719

Prof. dr. Himzo Bajrić

Habota, Kenan Analiza sigurnosti cestovne mreže u BiH sa aspekta saobraćajne signalizacije i opreme

CS

Zav. II

cik.

2013 7720

7789

8378

Prof. dr. Osman Lindov

Zekić, Samir Odleđivanje i zaštita od zaleđivanja zrakoplova na aerodromu Sarajevo u zimskom periodu

ZS

Zav. II

cik.

2013 7721

7795

Doc. dr. Šabić

Muharem

Šakić, Mario Interakcija inteligentnog vozila i prometne infrastrukture u funkciji sprečavanja prometnih nesreća –

PROJECT: SAFESPOT

CS

Zav. II

cik.

2013 7723 Doc. dr. Drago Ezgeta

Muratović, Semir

Evropski standardi i iskustva u izradi karte buke u analizi zagađenja okoliša na

području Kantona Sarajevo – pružni pojas

CS Zav. II

cik.

2013 7724 7825

7921

8483

Prof. dr. Osman Lindov

Kevrić, Mirza Primjena direktnog marketinga u IT kompanijama

KOM 2013 7770 Prof. dr. Šefkija Čekić

Islamović,

Ernad

Promjenjiva svjetlosna signalizacija na autocesti sa osvrtom na autocestu na

Koridoru 5-c

CS 2013 7778 Prof. dr. Osman Lindov

Hakanović, Asmir

Utjecaj umora i pospanosti vozača na sigurnost saobraćaja i mjere prevencije

CS Zav. II

cik.

2013 7809 8376

Prof. dr. Osman Lindov

Đanan, Sladija Pružanje triple play usluge kao dugoročan koncept razvoja operatora

KT Zav. II

cik.

2013 7819 7828

Prof. dr. Himzo Bajrić

Muminović,

Nusmira

Digerencirani servisi kao model kvaliteta u IP mreži

KT

Zav. II cik.

2013 7820 Prof. dr. Himzo Bajrić

Moco, Minela Optimizacija energetske učinkovitosti mobilnih mreža

KT

Zav. II cik.

2013 7821

7829 8331

Prof. dr. Samir

Čaušević

Rejhan,

Sulejman

Primjena softverskog paketa sugar – CRM kao pomoćnog alata u savremenim

poslovnim procesima

KT

Zav. II cik.

2013 7822 Prof. dr. Samir

Čaušević

Omerović,

Mujo

Savremeni sistemi upravljanja saobraćajem vozova sa analizom

uvođenja sistema ETCS – nivo 2 na pruzi Bosanski Šamac – Sarajevo

ŽS

Zav. II

cik

2013 7823

7824

Prof. dr. Ešref Gačanin

Hrustanović,

Suanita

Implementacija RFID tehnologije u

logističke i supply cha in aktivnosti maloprodaje

KT

Zav. II

cik.

2013 7826 Prof. dr. Samir

Čaušević

Muminović,

Mirza

GPS i implementacija GPS-a u

saobraćaju KT

Zav. II

cik.

2013 7827

7830

Prof. dr. Samir

Čaušević

Moco, Minela Optimizacija energetske učinkovitosti

mobilnih mreža KT

Zav. II

cik.

2013 7829 Prof. dr. Samir

Čaušević

Page 75: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Hasagić, Tarik Analiza uticaja lokalne zajednice na sigurnost na željezničko-cestovnim prijelazima na području Zeničko-

dobojskog kantona

ŽS

Zav. II

cik

2013 7831 Prof. dr. Osman Lindov

Divjan, Indira Mogući koraci u uvođenju televizije ultra visoke definicije – UHDTV

KT

Zav. II

cik.

2013 7832 Prof. dr. Himzo Bajrić

Sadagić, Madžida

Implementacija prenosivosti broja u procesu konvergencije fiksno m obiln ih mreža

KT Zav. I

cik.

2013 7841 8104

Doc. Dr. Jasmina Baraković Husić

Bogdanić, Minela

MPLS kao podršla saobraćajnom inžinjeringu

KT Zav. I

cik.

2013 7847 Prof. dr. Samir Čaušević

Podrugović, Irma

Misija FIATA-e u globalnom špediterskom sistemu

CS Zav. I

cik

2013 7905 Prof. dr. Alija Behmen

Kemez, Sanda Izgradnja sistema upravljanja informacionom sigurnošću na osnovu

međunarodnog standarda ISO 27000 serije

KT 2013 7986

8139

Prof. dr. Samir

Čaušević

Sarić, Zoran Istraživanje modela optimiziranja kapaciteta željezničke pruge sa posebnim

osvrtom na željeznice Bosne i Hercegovine

ŽS

Zav. II cik.

2013 8085

8393

Prof. dr. Fadila Kiso

Muminović,

Nusmira

Diferencirani servisi kao model kvaliteta

u IP mreži KT

Zav. II

cik.

2013 8087 Prof. dr. Himzo Bajrić

Čakalović,

Amina

Evropski standardi i iskustva u izradi

karte buke u analizi zagađenja okoliša na određenom području – industrijski kompleksi

CS

Zav. II

cik.

2013 8088 Prof. dr. Osman Lindov

Briševac,

Marijo

Transportna telematika u mirujućem

saobraćaju na području grada Sarajeva CS

Zav. II

cik.

2013 8089

8407

Prof. dr. Fadila Kiso

Huduti, Amir Komparacija riversnih logističkih

procesa sa klasičnim logističkim procesima sa ciljem smanjenja u t roška

energije i zaštite okoline

CS

Zav. II

cik.

EKV

2013 8091 Prof. dr. Abidin,

Deljanin

Ahmetović,

Davor

Uticaj remonta pruge Sarajevo – Čapljina

na konkurentnost saobraćajne usluge na Koridoru Vc

ŽS

Zav. II

cik.

EKV

2013 8092 Doc. dr. Nedžad

Branković

Čakalović,

Amina

Evropski standardi i iskustva u izradi

karte buke u analizi zagađenja okoliša na određenom području – industrijski kompleksi

CS

Zav. II

cik. EKV

2013 8093 Prof. dr. Osman Lindov

Cvitanović,

Olja

Prilaz dizajnu daljinski upravljanih mikro letjelica za optički nadzor

ZS

Zav. II cik.

2013 8095

8096 8458

Doc. dr. Šabić,

Muharem

Čolak, Mirela Ekološki uticaj operacija na a erodromu Sarajevo na bližu okolinu

ZS

Zav. II cik.

2013 8097 Doc. dr. Šabić,

Muharem

Čengić, Muris Stanje površine poletno slijetne staze i njen uticaj na performanse zrakoplova u

fazama polijetanja i slijetanja na aerodromu Sarajevo

ZS

Zav. II

cik.

2013 8098 Doc. dr. Šabić,

Muharem

Kočo, Azra Poboljšanje poslovnih procesa telekom KT 2013 8112 Prof. dr. Samir

Page 76: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

operatera primjenom poslovne inteligencije

Zav. I

cik.

Čaušević

Hodžić, Sanela Mjerenje performansi UMTS/HSDPA mreže

PTS 2013 8142 Prof. dr. Samir Čaušević

Kurbegović,

Dino

Mobilne komunikacije u funkciji ITS PTS 2013 8143 Prof. dr. Samir

Čaušević

Fidani, Safet Primjena bluetooth marketinga u

saobraćajnom sistemu KT 2013 8144

8155

Prof. dr. Šefkija Čekić

Hodžić, Amir Tehno-ekonomska analiza implementacije pristupa nove generacije

KOM

Zav. II

cik.

2013 8102 Prof. dr. Himzo Bajrić

Tatarević,

Adnan

Savremene metode analize sigurnosti postojećih cesta na području Bosne i Hercegovine

CS

Zav. II

Cik.

2013 8482 Prof. dr. Osman Lindov

Selman, Edin Analiza kriterija za kategorizaciju javnih puteva sa osvrtom na stanje FbiH

CS

Zav. II

cik.

2014 8086

8465

Prof. dr. Fadila Kiso

Omić, Amir Operacije u aerodromskom putničkom terminalu i analiza kretanja putn ika na aerodrom Sarajevo

ZS Zav. II

cik.

EKV

2014 8090 Doc. dr. Šabić, Muharem

Sefer, Elma Značaj inteligentnih transportnih sistema u formiranju savremenog t ra nsportnog lanca

CS

Zav. II

cik.

EKV

2014 8094

8466

Prof. dr. Fadila Kiso

Trgovčević,

Bojana

Modeli finansiranja revitalizacije i

izgradnje industrijskih kolosjeka u Bosni i Hercegovini

ŽS

Zav. II

cik

2014 8099 Prof. dr. Alija Behmen

Felić, Asmir Homologacija vozila sa posebnim osvrtom na sistem za kočenje i em isiju štetnih izduvnih gasova

CS

Zav. II

cik.

2014 8100

Prof. dr. Suada Dacić

Delibašić, Edin Međunarodno reguliranje kompjuterskog kriminala

KT

Zav. I

cik.

2014 8113 Prof. dr. Hilmija Šemić

Merdanović,

Armina

Metode višekriterijumske analize odlučivanja u projek tima sa obraćajne infrastrukture

CS

Zav. II

cik.

2014 8101

8409

8410

Prof. dr. Fadila Kiso

Plakalo, Anes Električna cestovna vozila i njihov uticaj na ekološke parametre u saobraćaju

CS Zav. I

cik.

2014 8114 Prof. dr. Osman Lindov

Mehica, Lejla Sigurnost i zaštita podataka na internetu KT Zav. I

cik.

2014 8115 Doc. Dr. Mustafa Mehanović

Omerika, Merima

Sigurnost u savremenom elek t ronskom poslovanju

KT Zav. I

cik.

2014 8116 Doc. Dr. Mustafa Mehanović

Bučuk, Enes Razvojni faktori tehnologije željezničkog saobraćaja

ŽS Zav. I

cik.

2014 8117 Prof. dr. Džafer Kudumović

Muratović,

Aldijana

Organizacija željezničkog t ransporta u rudnicima

ŽS

Zav. I cik.

2014 8118 Prof. dr. Džafer

Kudumović

Ćosić, Azra Tehnološke promjene u savremenom transportnom sistemu

CS

Zav. I cik.

2014 8119 Prof. dr. Fadila Kiso

Page 77: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Redžepagić,

Alma

Utjecajni faktori pri izboru lokacije aerodroma

ZS

Zav. I

cik.

2014 8120 Prof. dr. Fadila Kiso

Memić, Dino Značaj cestovnih automatskih meteoroloških stanica za upravljanje i sigurno odvijanje saobraćaja na autocesti

CS

Zav. I

cik.

2014 8132 Prof. dr. Osman Lindov

Kadrić, Edvina Značaj automatske transmisije i n jena primjena na motornim vozilima

CS

Zav. I

cik.

2014 8133 Prof. dr. Suada Dacić

Džindo, Emir Razvoj samoorganizirajućih mreža (SON) u mobilnim mrežama treće generacije

KT Zav. I

cik.

2014 8134 Doc. Dr. Tarik Čaršimamović

Mustafić, Kemo

Tehnički propisi prostorija za smještaj servera i pomoćna postrojenja

KT Zav. I

cik.

2014 8135 Prof. dr. Samir Čaušević

Rahman, Dino Značaj sistema za oslanjan je vozila na stabilnost i ergonomske parametre vozila

CS Zav. I

cik.

2014 8136 Prof. dr. Suada Dacić

Pačariz, Ermin Sigurnost bežičnih mreža KT

Zav. I cik.

2014 8137 Doc. Dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Šušnjar,

Hamdija

Protokoli u IP mobilnim mrežama, potrebni za roaming govornih usluga

KT

Zav. I cik.

2014 8138 Prof. dr. Himzo Bajrić

Bahtanović,

Admir

Sigurnost i uloga poštanskog sektora u procesu finansijske inkluzije

PTS 2014 8186 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Poljo, Admir Sigurnost kružnih raskrsnica na GGM -u

u Zenici CS 2014 8187

8190

Prof. dr. Osman Lindov

Brigić, Enis Analiza organizacije prevoza tereta u Bosni i Hercegovini u međunarodnom transportu – dokumentacija i legislativa

CS

Zav. I

cik.

2014 8193 Prof. dr. Osman Lindov

Topalović,

Anel

Homologacija vozila prema praviln iku ECE51 i ECE59

CS

Zav. I

cik.

2014 8194

8195

Prof. dr. Suada Dacić

Nalić, Berina Analiza kontejnerskog transportnog lanca

CS

Zav. I

cik.

2014 8196 Prof. dr. Fadila Kiso

Čelebić, Subha Uslovi formiranja i karakteristike paletnih transpornih lanaca

CS Zav. I

cik.

2014 8197 Prof. dr. Fadila Kiso

Malkić, Ajdin Područje rada BAS TC 46: Željeznice i veze sa korespodentnim međunarodnim

evropskim tehničkim komitetima

ŽS Zav. I

cik.

2014 8198 Prof. dr. Sabira Salihović

Bezdrob, Damir

Analiza i mogućnosti primjene LPG autoplina kao pogonskog goriva

cestovnih vozila

CS Zav. I

cik.

2014 8199 Prof. dr. Osman Lindov

Karahasanović, Sabiha

Karakteristike kombinovanog zračno-kopnenog saobraćaja

ZS Zav. I

cik.

2014 8200 Prof. dr. Fadila Kiso

Mujkanović,

Rasim

ITS funkcije nadzora i upravljanje saobraćajem u tunelu

CS

Zav. I cik.

2014 8201 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Smajkan, Ajdin Analiza uslova odvijanja saobraćaja na površinskim raskrsnicama

CS

Zav. I cik.

2014 8202 Prof. dr. Fadila Kiso

Page 78: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Džananović,

Behija

Skladište i skladišni sistemi CS

Zav. I

cik.

2014 8203 Prof. dr. Fadila Kiso

Huseinović,

Eldin

Kompresor kao sastavni dio propulzivnih motora zrakoplova

ZS

Zav. I

cik.

2014 8204 Prof. dr. Boran Pikula

Hasanović,

Minela

Analiza tehničko eksploatacijskih karakteristika cestovnih saobraćajnica

CS

Zav. I

cik.

2014 8205 Prof. dr. Fadila Kiso

Mahmutović, Dženis

Sigurnost u cestovnom saobraćaju na području lokalne zajednice sa a spekta cestovne mreže i saobraćajne

signalizacije

CS Zav. I

cik.

2014 8206 Prof. dr. Osman Lindov

Tahmaz, Mahir Očekivane koristi od uvođenja ITS tehnologije u logističke centre u Bosni i

Hercegovini

CS Zav. I

cik.

2014 8207 Prof. dr. Abidin Deljanin

Macić, Jasmina Potrebe i mogućnosti organizacije logističko-distributivnih centara u Bosni

i Hercegovini

CS

Zav. I cik.

2014 8208 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Kalkan, Edin Uloga špeditera u transportu opasnih materija željezničkim saobraćajem

ŽS

Zav. I cik.

2014 8209 Prof. dr. Sabira

Salihović

Hodžić, Admir UN dekada sigurnosti u saobraćaju – mjere za sprovedbu

CS

Zav. I cik.

2014 8210

8511

Prof. dr. Osman Lindov

Tulić, Sadbera Značaj sigurnosti saobraćaja u ra zvo ju lokalne zajednice društva

CS

Zav. I

cik.

2014 8211 Prof. dr. Osman Lindov

Skrobo,

Muamer

Mogući pravci smanjenja emisije

zagađujućih materija primjenom tehničko-tehnoloških poboljšanja na pogonskom agregatu

CS

Zav. I

cik.

2014 8212 Prof. dr. Suada Dacić

Neimarlija,

Ilhana

Sistem dobave goriva sa pogonom na

LPG CS

Zav. I

cik.

2014 8213 Prof. dr. Suada Dacić

Džajić, Nihad Sigurnost VPN mreže KT

Zav. I

cik.

2014 8214 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Bećirević,

Mirza

Aspekt poboljšanja javnog prevoza u

Bosansko-podrinjskom kantonu CS

Zav. I

cik.

2014 8215 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Gološ, Dalila Komunikacijski procesi u funkciji

integracije logističkih lanaca KT

Zav. I

cik.

2014 8216 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Avdanović,

Sabina

Uticaj informacione tehnologije na integraciju logističkih procesa

CS

Zav. I

cik.

2014 8217 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Dedić, Medina Vanredni događaji na željezničko-cestovnim prijelazima i njihov utjecaj na bezbjednost željezničkog saobraćaja

ŽS

Zav. I

cik.

2014 8218 Doc. Dr. Smajo

Salketić

Sikira, Sadan Sistemi za monitoring cestovnih saobraćajnih tokova

CS

Zav. I

cik.

2014 8219 Prof. dr. Fadila Kiso

Zajković,

Amra

Mogućnosti primjene bluetooth tehnologije

KT

Zav. I

cik.

2014 8220 Prof. dr. Samir

Čaušević

Page 79: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Pašalić, Rabina Sigurnost mobilnih uređaja KT

Zav. I

cik.

2014 8221 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Fazlibegović,

Asmer

Terminali javnog gradskog prevoza CS

Zav. I

cik.

2014 8222 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Delić, Danira Uvođenje savremenih metoda rješavanja problema sigurnosti poštanskih objekta i način njihove primjene

PT

Zav. I

cik.

2014 8223 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Glavić, Amna Analiza mogućnosti primjene I TS-a na raskrsnicama

CS Zav. I

cik.

2014 8224 Prof. dr. Fadila Kiso

Škulj, Edin Sistem označavanja vagon cisterni za prijevoz opasnih materija prema

standardu EN 12561-1

ŽS Zav. I

cik.

2014 8225 Prof. dr. Sabira Salihović

Rahmanović, Hasib

Uticaj putnog informisanja vozača na kretanje vozila u ITS okruženju

CS Zav. I

cik.

2014 8226 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Mević, Adnan Funkcije zaštite, spašavanja i pom oći u zrakoplovnom saobraćaju

ZS

Zav. I cik.

2014 8227 Doc. Dr. Muharem

Šabić

Durić, Rifeta Analiza parametara saobraćajnog toka s posebnim osvrtom na brzinu vozila

CS

Zav. I cik.

2014 8228 Prof. dr. Fadila Kiso

Hadžić, Amir Kompjutersko pravo KT

Zav. I cik.

2014 8229 Prof. dr. Hilmija Šemić

Muminagić,

Dino

Primjena električnih vozila i EU direktive za električna vozila

CS

Zav. I

cik.

2014 8230 Prof. dr. Suada Dacić

Purišević,

Zihnija

Značaj mjera za smanjenje otpora

kretanja vozila CS

Zav. I

cik.

2014 8231 Prof. dr. Suada Dacić

Vojvodić,

Erma

Organizacija svjetske poštanske unije PT

Zav. I

cik.

2014 8233 Prof. dr. Hilmija Šemić

Smječanin,

Kenan

Tehničko-eksplatacioni zahtjevi za

skretnice kod vozova u saobraćaju na konvencionalnim prugama

ŽS

Zav. I

cik.

2014 8234 Prof. dr. Nedžad

Branković

Ahmetspahić,

Mujo

Fizičke karakteristike manevarskih

površina na aerodromu ZS

Zav. I

cik.

2014 8235 Prof. dr. Fadila Kiso

Zekić, Mirza Preporuke i smjernice najbolje prakse

EU za prevoz vangabaritnih tereta CS

Zav. I

cik.

2014 8236 Prof. dr. Suada Dacić

Ahmetagić,

Emina

Međunarodni poštanski saobraćaj sa

specifičnostima u Bosni i Hercegovini PT

Zav. I

cik.

2014 8237 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Avdagić,

Anesa

Razvoj i infrastruktura mobilne m reže,

od GSM-a do LTE-a KT

Zav. I

cik.

2014 8238 Prof. dr. Samir

Čaušević

Spahović,

Sumejja

Značaj upotrebe sistema TCAS u civilnom zrakoplovstvu

ZS

Zav. I

cik.

2014 8239 Doc. Dr. Šabić

Muharem

Selimović, Utjecaj karakteristika puta i težinskog stanja vozila na granične performanse

CS 2014 8240 Prof. dr. Suada Dacić

Page 80: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Rijad vozila Zav. I

cik.

Slatina, Mirza Vojna primjena satelitske komunikacije KT Zav. I

cik.

2014 8241 Prof. dr. Himzo Bajrić

Muzaferija, Amina

Područje rada BAS TC/5 i veza sa korespodentnim međunarodnim

/evropskim tehničkim komitetima

KT Zav. I

cik.

2014 8242 Prof. dr. Sabira Salihović

Skrobo,

Muamer

Mogući pravci smanjenja emisije zagađujućih materija primjenom

tehničko-tehnoloških poboljšanja na pogonskom agregatu

CS

Zav. I cik.

2014 8243 Prof. dr. Suada Dacić

Hadžiahmetovi

ć, Nermin

Uređaji za slijetanje zrakoplova na aerodromu

ZS

Zav. I cik.

2014 8244 Doc. Dr. Šabić

Muharem

Lavić, Anela Modeli utvrđivanja cijena u cestovnom prevozu

CS

Zav. I

cik.

2014 8245 Prof. dr. Mustafa

Mehanović

Tokalić, Mirela Izbor i održavanje pneumatika CS

Zav. I

cik.

2014 8246 Prof. dr. Suada Dacić

Turak, Sevdah Tehničko opsluživanje vučnih vozila

pogonskim i potrošnim materijalima ŽS

Zav. I

cik.

2014 8247 Prof. dr. Sabira

Salihović

Dizdar,

Muamer

Uloga i značaj optičkih pristupnih mreža

u telekomunikacijama KT

Zav. I

cik.

2014 8248 Prof. dr. Samir

Čaušević

Kero, Arnel Upravljanje mobilnošću u VANET

mrežama KT

Zav. I

cik.

2014 8249 Prof. dr. Samir

Čaušević

Hot, Nihad Call centri kao podrška korisnicima BH

telecoma KT

Zav. I

cik.

2014 8250 Prof. dr. Samir

Čaušević

Tahirović,

Elvedin

Polaganje kablova u mjesnoj i

međumjesnoj mreži KT

Zav. I

cik.

2014 8251 Prof. dr. Samir

Čaušević

Šahbaz, Admir Razvoj klijent – server aplikacija za mobilne uređaje

KT

Zav. I

cik.

2014 8252 Prof. dr. Samir

Čaušević

Fišek,

Muhamed

Uloga tekstualnih poruka u mobilnim komunikacijama

KT

Zav. I

cik.

2014 8253 Prof. dr. Samir

Čaušević

Šabić, Amra IP CENTREX – usluga savremenih telekom operatora

KT

Zav. I

cik.

2014 8254 Prof. dr. Samir

Čaušević

Velagić, Selma Mobilni uređaji i mogućnosti položajno vezanih usluga

KT Zav. I

cik.

2014 8255 Prof. dr. Himzo Bajrić

Berbić, Jasmina

Sigurnost prenosa podataka u mobiln im komunikacijama

KT Zav. I

cik.

2014 8256 Prof. dr. Himzo Bajrić

Mačković, Aida

Razvoj i implementacija 4G mobilnih komunikacija

KT Zav. I

cik.

2014 8257 Prof. dr. Himzo Bajrić

Korjenić, Amela

Arhitektura i sigurnost u bežičnoj WiFi mreži IEEE 802.11n

KT Zav. I

2014 8258 Prof. dr. Himzo Bajrić

Page 81: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Hadžiosmić,

Alica

Servisiranje i održavanje liftova ŽS

Zav. I cik.

2014 8259 Doc. Dr. Ahmed Ahmić

Patak, Armin Uloga logističkog špeditera u zrakoplovnom saobraćaju

ZS

Zav. I cik.

2014 8260 Prof. dr. Fadila Kiso

Helać, Zerina Savremene metode sigurnosti u tehnološkom procesu transporta pošiljaka

JP BH Pošte

PT

Zav. I

cik.

2014 8261 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Đulović, Edin Identifikacija skrivenih defekata

sastavnih dijelova željezničkih vozila ŽS

Zav. I

cik.

2014 8262 Prof. dr. Sabira

Salihović

Šunj, Adi Numeričko rješavanje strujanja zraka

oko krila zrakoplova ZS

Zav. I

cik.

2014 8263 Prof. dr. Boran Pikula

Divjan, Nedim Primjena alternativnih pogona u

zrakoplovstvu ZS

Zav. I

cik.

2014 8264 Prof. dr. Boran Pikula

Bojičić,

Nedžad

Analiza saobraćajno-tehničke opreme na

izgrađenim dionicama autoceste na Koridoru Vc

DST 2014 8188

8502

Prof. dr. Fadila Kiso

Musić, Jasmin Mobile TV i WEB TV platforma KOM 2014 8189 Prof. dr. Samir

Čaušević

Omeragić,

Emir

IMS u funkciji poboljšanja kvaliteta

IPTV-a KOM 2014 8192 Prof. dr. Samir

Čaušević

Mujan, Ermina Sigurnost i informacija i zaštita od DOS (DDOS) napada

KT

Zav. II

cik.

2014 8265

8266

Prof. dr. Samir

Čaušević

Selimović,

Adisa

NAT translacija u informacijskom i komunikacijskom sistemu

KT

Zav. II

cik.

2014 8267

8268

Prof. dr. Samir

Čaušević

Čizmić, Jasna

Uticaj CRM-a na poboljšanje efikasnosti poslovanja savremenog preduzeća

KT Zav. II

cik.

2014 8269 Prof. dr. Samir Čaušević

Hafizović, Mahira

Implementacija M2M rješenja kao faktor uspješnog poslovanja savremene

kompanije

KT Zav. II

cik.

2014 8270 Prof. dr. Samir Čaušević

Fazlić, Amela Filtriranje prometa pristupnim lista ma u svrhu zaštite informacijskih i

komunikacijskih sistema

KT Zav. II

cik.

2014 8271 8332

Prof. dr. Samir Čaušević

Raič, Kristina Zadovoljstvo korisnika poštanskih usluga PT

Zav. II cik.

2014 8272 Prof. dr. Samir

Čaušević

Šišić,

Almedina

Tehničke detekcije i odbrane od zlonamjernih programa

KT

Zav. II cik.

2014 8273

8333

Prof. dr. Samir

Čaušević

Islamović,

Amina

Osvrt na standardizaciju sigurnosti IT Tehnologija sa aspektom na bežične

mreže

KT

Zav. II cik.

2014 8274 Prof. dr. Samir

Čaušević

Hamza, Semir Tranzicija sa IPV4 na IPV6 adresiranje i njihova međusobna kompatibilnost

KT

Zav. II cik.

2014 8275 Prof. dr. Samir

Čaušević

Bogdanić,

Minela

Mehanizmi realizacije QoS u različit im tehnologijama

KT

Zav. II

cik.

2014 8276 Prof. dr. Samir

Čaušević

Page 82: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Begović,

Muhamed

Primjena aplikacija baziranih na android operativnom sistemu

KT

Zav. II

cik.

2014 8277 Prof. dr. Samir

Čaušević

Hrvić, Semir Baze podataka zasnovane na SqL jeziku i primjena MS visual fox pro alata

KT

Zav. II

cik.

2014 8278 Prof. dr. Samir

Čaušević

Hadžić, Emina Korištenje šinskih i ostalih transportnih kapaciteta u stanici Kakanj za po trebe TE Kakanj

ŽS

Zav. II

cik.

2014 8315 Doc. Dr. Salketić

Smajo

Sojkić, Emir Tehnološka analiza rada željezničkog čvora Zenica u funkciji pružanja usluga kompaniji Arcelor Mittal Zenica

ŽS Zav. II

cik.

2014 8316 Doc. Dr. Salketić Smajo

Zubača, Mersad

Elementi izrade i usklađenosti evropskih redova vožnje između različitih

željezničkih uprava

ŽS Zav. II

cik.

2014 8317 Doc. Dr. Salketić Smajo

Pupalović, Semir

Standardizacija u području označavanja i identifikacije teretnih jedinica

ŽS Zav. II

cik.

2014 8318 Prof. dr. Salihović Sabira

Lindov, Melisa Tehnološki proces prerade korespondencije i paketskih pošiljaka

primjenom rješenja ITS-a u sorting centru GPC-a Sarajevo

PT

Zav. II cik.

2014 8319

8322

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Sarajlić, Mirzet Planiranje i organizacija pružanja logističkih usluga u kompaniji DB

Schenker Sarajevo sa fokusom na „Fast Fashion Industry“

CS

Zav. II cik.

2014 8320 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Đešević, Demir Podizanje kvaliteta putničkih terminala

uz primjenu ITS-a i osvrt na komparaciju putničkih terminala BiH i zemalja regiona

CS

Zav. II

cik.

2014 8321 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Hasović, Fikret Uticaj Geo-prometnog položaja na razvoj

City-logistike i logističko distribucionih centara u Kantonu Sarajevo

CS

Zav. II

cik.

2014 8325 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Bećić, Semira Primjena ITS tehnologija u sistemu

logističke podrške u okviru skladišnih sistema sa osvrtom na BiH

CS

Zav. II

cik.

2014 8327

8328

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Džinović,

Admir

Razvoj mobilnih informacijskih sistema KT

Zav. II

cik.

2014 8327

8328

Prof. dr. Samir

Čaušević

Odžak, Amina Primjena WEB tehnologije za razvoj

poslovnog informacionog sistema u svrhu korisničke podrške

KT

Zav. II

cik.

2014 8339

8340

8341

Prof. dr. Himzo Bajrić

Zloušić,

Margarita

Multimedijske usluge koje integriraju tekst, audio i video kao forma medija

KT

Zav. II

cik.

2014 8342 Prof. dr. Himzo Bajrić

Fazlibašić,

Adnan

Uloga društvenih mreža u izgradnji kontakt centara kao podrške upravljanju odnosima sa korisnicima u sektoru

telekomunikacija

KT

Zav. II

cik.

2014 8346

8347

Prof. dr. Asad

Nuhanović

Mahmutović,

Selma

Autentifikacija kao sigurnosni mehanizam u GSM-u i internetu

KT

Zav. II

cik.

2014 8349

8350

Prof. dr. Himzo Bajrić

Batilović, Lejla Značaj motivacije zaposlenika za stvaranje dobrih odnosa s korisnicima u telekomunikacionom sektoru Bosne i

Hercegovine

KT Zav. II

cik.

2014 8351 8352

Prof. dr. Asad Nuhanović

Mulić, Hajrija Eksterno komuniciranje u javnom i KT 2014 8353 Prof. dr. Asad

Page 83: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

privatnom sektoru telekomunikacija u Bosni i Hercegovini

Zav. II

cik.

8354 Nuhanović

Žilić, Mirela Uspostavljanje dugoročnih odnosa sa korisnicima i stvaranje lojalnosti kao

ključ uspješnosti kompanije

PT Zav. II

cik.

2014 8357 8358

Prof. dr. Asad Nuhanović

Helja, Arnela Upravljanje odnosima s korisnicima i njihovo zadovoljstvo u odnosu na

kvalitet proizvoda

KT Zav. II

cik.

2014 8359 8360

8361

Prof. dr. Asad Nuhanović

Smailagić,

Samir

Značaj tehničke cestovne inspekcije i ispravnosti putničkih vozila na sigurnost

saobraćaja

CS

Zav. II cik.

2014 8362

8363

Prof. dr. Suada Dacić

Bešlija, Edin Izrada priručnika za mjere zaštite i spašavanja u saobraćajnim nezgodama u

cestovnom saobraćaju

CS

Zav. II cik.

2014 8371 Prof. dr. Osman Lindov

Radončić, Adis Uvođenje IPTV usluge u Bosni i Hercegovini

KT

Zav. II cik.

2014 8372 Prof. dr. Himzo Bajrić

Šido, Haris Razvoj i analiza cestovne infrastrukture općine Jajce u funkciji sigurnosti

saobraćaja

CS

Zav. II

cik.

2014 8377 Prof. dr. Osman Lindov

Ohran, Amina Projektovanje i realizacija saobraćajno-

zehničke opreme u uslovima novogradnje rekonstrukcije i rehabilitacije saobraćajne infrastrukture

CS

Zav. II

cik.

2014 8382 Prof. dr. Osman Lindov

Novkinić,

Senad

Komparativna analiza sigurnosti

odvijanja saobraćaja u zimskim i u ljetnim uslovima sa posebnim osvrt om na izgrađeni dio Koridora Vc

CS

Zav. II

cik.

2014 8383 Prof. dr. Osman Lindov

Bešlija, Edin Izrada priručnika za mjere zaštite i

spašavanja u saobraćajnim nezgodama u cestovnom saobraćaju

CS

Zav. II

cik.

2014 8384 Prof. dr. Osman Lindov

Bečić, Sunita Analiza primjene domaće i međunarodne

regulative o sigurnosti prevoza opasnih materija zračnim putem sa posebnim

osvrtom na prevoz opasnih materija u putničkom prtljagu preko međunarodnog aerodroma Sarajevo.

ZS

Zav. II

cik.

2014 8385

8386

Prof. dr. Osman Lindov

Dinar, Damir Dubinska analiza aktivne zaštite na

željezničko-cestovnim prijelazima u funkciji sigurnosti odvijanja saobraćaja na prugama ŽFBiH

ŽS

Zav. II

cik.

2014 8387

8388

Prof. dr. Osman Lindov

Šahman, Asmir On board dijagnostika u funkciji

povećanja sigurnosti u saobraćaju i zaštite životne sredine na teritoriji Bosne

i Hercegovine

CS

Zav. II

cik.

2014 8389

8390

Prof. dr. Osman Lindov

Malikić, Sanjin Analiza cestovne mreže na području općine Banovići sa stanovišta p ropusne sposobnosti i prostornog razmještaja

CS

Zav. II

cik.

2014 8399

8436

Prof. dr. Fadila Kiso

Šabanović,

Samira

Principi i mjere za smirenje sa obraćaja na gradskoj i prigradskoj mreži

CS

Zav. II

cik.

2014 8411

8412

Prof. dr. Fadila Kiso

Mustafić,

Jasmin

Kapacitivna analiza nesemaforisane raskrsnice s konkretnim primjerom raskrsnice na području grada Mostara

CS

Zav. II

cik.

2014 8413

8414

Prof. dr. Fadila Kiso

Pašić, Alma Analiza potreba i opravdanosti izdvajanja tranzitnog saobraćaja sa gradskih arterija izgradnjom obilaznica

CS Zav. II

cik.

2014 8415 8416

Prof. dr. Fadila Kiso

Page 84: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Bičo, Ema Analiza kombinovanog kopneno-zračnog robnog transporta

ZS

Zav. II

cik.

2014 8417

8418

Prof. dr. Fadila Kiso

Ćehić, Sedin Saobraćajno-tehnička oprema na cestama visokog ranga sa posebnim osvrtom na izgrađene dionice u Koridoru Vc

CS

Zav. II

cik.

2014 8419

8420

Prof. dr. Fadila Kiso

Hadžić, Hanin Uzroci i posljedice zrakoplovnih nesreća u fazi polijetanja i slijetanja sa a spekta tehničko-tehnološke i organizacijske

osposobljenosti aerodroma

ZS

Zav. II

cik.

2014 8421

8422

Prof. dr. Fadila Kiso

Rezaković, Merima

Funkcionalno vrednovanje putnih dionica sa specifičnim tehničko-

eksploatacionim karakteristikama

CS Zav. II

cik.

2014 8423 8424

Prof. dr. Fadila Kiso

Bešić, Adnan Analiza propusne moći stanica za naplatu cestarine primjenom različitih

tehnologija

CS Zav. II

cik.

2014 8425 8426

Prof. dr. Fadila Kiso

Macić, Edisa Istraživanje uslova odvijanja saobraćaja na semaforisanim raskrsnicama

CS

Zav. II cik.

2014 8427

8428 8429

Prof. dr. Fadila Kiso

Čeho, Amila Analiza uputstava i preporuka za izradu studija opravdanosti cestovnih objekata

CS

Zav. II cik.

2014 843084

31 8432

Prof. dr. Fadila Kiso

Ćebo, Alija Sistemski pristup planiranju infrastrukturnih elemenata na aerodromu

CS

Zav. II cik.

2014 8433

8434 8435

Prof. dr. Fadila Kiso

Strukar, Nijaz Primjena RFID tehnologije u inteligentnom kargu

CS

Zav. II

cik.

2014 8446 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Barešić, Marija Prometni modeli za ocjenu učinka ITS-a

na smanjenje emisije štetnih plinova CS

Zav. II

cik.

2014 8447 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Zilić, Sandra Optimiranje procesa dostave pošiljaka u

ITS okruženju PT

Zav. II

cik.

2014 8448 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Kvesić, Irena Primjena ITS-a za poboljšanje sigurnosti

saobraćaja na aerodromu pomoću jedinstvenog sustava za vođenje po manevarskim površinama – SUSTAV:

A-SM GCS

ZS

Zav. II

cik.

2014 8449

8450

Doc. Dr. Drago Ezgeta

Omerović, Dženita

Utjecaj inteligentnih transportnih sistema na povećanje učinkovitosti kurirskih

službi u poštanskom saobraćaju

PT Zav. II

cik.

2014 8451 8452

Doc. Dr. Drago Ezgeta

Jukić, Dino Idejno rješenje aerodroma Golubić ZS Zav. II

cik.

2014 8453 8454

Doc. Dr. Muharem Šabić

Višća, Namir Faktori nastanka incidenata i zrakoplovnih nesreća i korištenje novih

tehnologija u sprječavanju zrakoplovnih nesreća

ZS

Zav. II cik.

2014 8455

8456 8457

Doc. Dr. Muharem

Šabić

Bećirović,

Fahreta

Sistem automatske kontrole leta zrakoplova AIRBUS 320

ZS

Zav. II cik.

2014 8460 Doc. Dr. Muharem

Šabić

Jašaragić,

Mirela

Operativni i ekonomski aspekti planiranja ruta u zračnom saobraćaju

ZS

Zav. II cik.

2014 8462 Doc. Dr. Muharem

Šabić

Luay,

Abulaban

Komparativna analiza 4G tehnologije WIMAX i LTE mobilnih mreža

KT

Zav. II

2014 8470 Prof. dr. Samir

Čaušević

Page 85: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Babić, Mirha Analiza uticajnih faktora na stabilnos t i upravljivost motornog vozila u

cestovnom saobraćaju

CS

Zav. II Cik.

2014 8476 Prof. dr. Suada Dacić

Polić, Zerina Primjena AHP metode kao alata za optimalan izbor vozila u prevoznom

preduzeću

CS

Zav. II Cik.

2014 8477 Prof. dr. Suada Dacić

Skalonjić,

Benjamin

Analiza parametara prohodnosti vozila CS

Zav. II

Cik.

2014 8478 Prof. dr. Suada Dacić

Rašidović,

Sedin

Najznačajnije tehnike za poboljšanje

performansi LTE Advanced mreže KT

Zav. I

cik.

2014 8509 Prof. dr. Himzo, Bajrić

Kristić, Mateo

Ivan

Subjektivne metode tehničke

dijagnostike ŽS

Zav. I

cik.

2014 8510 Prof. dr. Sabira

Salihović

Duratbegović,

Amel

Zahtjevi za kvalitet osovina osovinskih

sklopova prema standardu BAS EN 13261: 2010

ŽS

Zav. I

cik.

2014 8512 Prof. dr. Sabira

Salihović

Baralić, Senka Razvojni pravci kontrole letenja u Bosni

i Hercegovini ZS

Zav. I

cik.

2014 8513 Prof. dr. Muharem

Šabić

Gljiva, Adis Razvoj WEB portala primjenom Joomla

SMS-a KT

Zav. I

cik.

2014 8514 Prof. dr. Samir

Čaušević

Delić, Harun Administracija LAN mreža KT

Zav. I

cik.

2014 8515 Prof. dr. Samir

Čaušević

Rekanović,

Haris

Primjena bežičnih komunikacija u području elektroničkog plaćanja ITS-a

KT

Zav. I

cik.

2014 8516 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Branković,

Munir

E-home koncept i internet KOM 2014 8535 Prof. dr. Himzo Bajrić

Hodo, Aldin Interna komunikacija poslovnih subjekata u sektoru telekomunikacija u

Bosni i Hercegovini

KT Zav. II

cik.

2014 8600 8731

Prof. dr. Asad Nuhanović

Sagdati, Dalida Utjecaj savremenih tehnologija transporta na liberalizaciju tržišta i

unapređenje trgovinske razmjene sa osvrtom na Zapadni Balkan

CS

Zav. II cik.

2015 8336

8442

Prof. dr. Fadila Kiso

Selimović,

Mirnesa

Međunarodni standardi za sigurnost i zaštitu aerodroma sa posebnim osvrtom

na BiH

ZS

Zav. II cik.

2015 8343 Prof. dr. Fadila Kiso

Glavić, Dalila Stacionarni saobraćaj na području općine Ilidža sa aspekta funkcionalnog i

ekološkog vrednovanja

CS

Zav. II

cik.

2015 8344 Prof. dr. Fadila Kiso

Hadžiosmić,

Alica

Primjena savremenih tehnologija u

putničkom saobraćaju na prugama Bosne i Hercegovine

ŽS

Zav. II

cik.

2015 8345 Prof. dr. Džafer

Kudumović

Deljanin, Emir Optimiranje logističkih procesa

integriranjem informacijskih tokova platforma SAP HANA

CS

Zav. II

cik.

2015 8348 Prof. dr. Drago Ezgeta

Čehajić, Amira Pasivne optičke mreže sa posebnim

akcentom na GPON KT

Zav. II

cik.

2015 8355

8356

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Sloboda, Koncept poslovne inteligencije i njegova KT 2015 8364 Prof. dr. Asad

Page 86: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Moamer primjena u cilju unaprjeđenja CRM-a u sektoru telekomunikacija

Zav. II

cik.

8365 Nuhanović

Peco, Bekir Funkcije upravljanja incidentima ITS-a u cilju povećanja protočnosti

KT Zav. II

cik.

2015 8445 Doc. Dr. Drago Ezgeta

Čomor, Dženita

Uloga i tretman bezbjednosti saobraćaja u procesu planiranja i projektovanja

cestovne infrastrukture

CS Zav. II

cik.

2015 8463 Prof. dr. Fadila Kiso

Ahmetović,

Dalila

Strateško planiranje saobraćajne infrastrukture na području jugo istočne

Evrope sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

CS

Zav. II cik.

2015 8464 Prof. dr. Fadila Kiso

Bakaran, Amra Primjena RFID tehnologije u logistici distribucije

PT

Zav. II cik.

2015 8469 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Mališević,

Mujo

Aspekti metodologije istraživanja prevoznih tokova robe u Bosni i

Hercegovini

CS

Zav. II

Cik.

2015 8471 Doc. Dr. Mustafa

Mehanović

Šoljanin,

Fahrudin

Problemi mladih vozača sa aspekta

bezbjednosti saobraćaja CS

Zav. II

Cik.

2015 8481 Prof. dr. Osman Lindov

Kerić, Admira Sigurnosni nedostaci i zaštita u mobilnim

bežičnim mrežama KT

Zav. II

cik.

2015 8485

8486

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Šeremet, Irena Simulacija sigurnosne konfiguracije u

GNS3 simulatoru, CCP-u i ASI KT

Zav. II

cik.

2015 8487

8488

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Karagić, Enes Značaj primjene autonomnih sistema za

podršku vozača sa aspekta smanjenja saobraćajnih nezgoda

CS

Zav. II

cik.

2015 8489 Prof. dr. Suada Dacić

Savić, Dejan Planski i projektni elementi autoceste

kao tehničko-tehnološkog sistema CS

Zav. II

cik.

2015 8490 Prof. dr. Fadila, Kiso

Teskeredžić,

Adnan

Microsoft dynamics aplikacija za

praćenje odnosa sa korisnicima KOM 2015 8504 Prof. dr. Samir

Čaušević

Salihbegović, Amila

Kompatibilnost standarda ISO 901, I SO 14001 i OHSAS 18001 u integrisanom sistemu upravljanja

PTS 2015 8505 Prof. dr. Sabira Salihović

Hamzić,

Sabaheta

Organizacija sigurnosti u službi

unutrašnje zaštite u JP BiH Pošta PTS 2015 8507

8508

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Mujaković, Damir

Primjena višekriterijumske analize kao izbora lokacije robno-transoirtnih centara

CS Zav. II

cik.

2015 8517 Prof. dr. Fadila kiso

Spahić, Jasmina

Primjena inteligentnih transportnih sistema i njihov značaj pri

funkcionisanju kurirskih službi i kvalitetnijem pračenju pošiljaka sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

PT Zav. II

cik.

2015 8519 Prof. dr. Abidin Deljanin

Džinić, Emir Analiza opremljenosti pruge u Federaciji

Bosne i Hercegovine i mjere za njeno unaprijeđenje

ŽS

Zav. II

cik.

2015 8520 Prof. dr. Džafer

Kudumović

Šehić, Mirnesa Tehnološka analiza rada željezničke

stanice Podlugovi sa prijedlogom m jera za unapređenje

ŽS

Zav. II

cik.

2015 8521 Doc. dr. Smajo Salketić

Keško, Sanida EU standardi i preporuke za zaštitne

ograde kao elemenat sigurnosti cesta, sa analizom cesta na području općine

CS

Zav. II

cik.

2015 8522 Prof. dr. Osman Lindov

Page 87: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Kakanj

Šimić, Edvin Održavanje stajnog trapa Zrakoplova ATR-72

ZS

Zav. II

cik.

2015 8523

8524

Doc. dr. Muharem

Šabić

Hodžić, Amina Uticaj savremenih aktivnih elektronsk ih sistema na eksploatacione karakterist ike teretnih vozila

CS

Zav. II

cik.

2015 8525 Prof. dr. Suada Dacić

Ahmedović,

Melisa

Uticaj standarda kvaliteta na p ružanje poštanskih usluga u liberalizovanom poštanskom tržištu

PT

Zav. II

cik.

2015 8526 Prof. dr. Sabira

Salihović

Hrelja, Edis Metode modeliranja i analize podataka o ransportnim tokovima primjenom programskih alata

CS Zav. II

cik.

2015 8527 Prof. dr. Mustafa Mehanović

Lemeš, Senad Održavanje hidrosisteme i komande leta zrakoplova ATR-72

ZS Zav. II

cik.

2015 8528 Doc. dr. Muharem Šabić

Hodžić, Armin Održavanje avionike zrakoplova ATR-72 ZS

Zav. II

cik.

2015 8529 Doc. dr. Muharem

Šabić

Đurić, Saša Poboljšanje aktivne sigurnosti pružanjem podrške vozaču u ITS okruženju

CS

Zav. II

cik.

2015 8530 Doc. dr. Drago Ezgeta

Herić, Asima Mogućnosti poboljšanja interakcije vozila i cestovne infrastrukture – projek t COOPERS

CS 2015 8531 Doc. dr. Drago Ezgeta

Šehić, Alden Modeliranje automatiziranih procesa

kretanja inteligentnog vozila Zav. II

cik.

2015 8532

8533

Doc. dr. Drago Ezgeta

Sikira, Ena Povećanje učinkovitosti transporta robe u ITS okruženju

CS

Zav. II

cik.

2015 8534 Doc. dr. Drago Ezgeta

Šehić, Haris Centri za daljinsko upravljanje željezničkim saobraćajem

ŽS 2015 8536 Doc. dr. Smajo Salketić

Sinanović,

Maida

Tehnološka i softverska podršla integraciji materijalnog i informacionog

toka u GPC Sarajevo

PR

Zav. II cik

2015 8537 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Duranović,

Anida

Primjena i uvođenje savremenih tehnologija i inteligentnih transportnih

sistema u logističke centre i perspek tive implementacije u Bosni i Hercegovini

CS

Zav. II

cik.

2015 8538 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Skulić, Selma Unaprijeđenje primjene inteligentnih

transportnih sistema u logističkim lancima kompanije Goriciana Doboj – Jug

CS

Zav. II

cik.

2015 8539 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Sinanović, Adil Komparativna analiza logističkih procesa

javnog poštanskog operatora i kurirsk ih službi

PT

Zav. II

cik.

2015 8540 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Selimović,

Mirnesa

Međunarodni standardi za sigurnost i

zaštitu aerodroma sa posebnim osvrtom na BiH

ZS

Zav. II

cik

2015 8541 Prof. dr. Fadila Kiso

Mehmedović,

Samra

Istraživanje utjecaja meteoroloških

uslova na lokaciju i kapacitet zrakoplovnih pristaništa

ZS

Zav. II

cik

2015 8542

8543

Prof. dr. Fadila Kiso

Mević, Adnan Dimenzioniranje kolovoznih

konstrukcija manevarskih površina na aerodromu

ZS

Zav. II

cik

2015 8544 Prof. dr. Fadila Kiso

Page 88: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Hadžić, Haris Analiza uskih grla na mreži gradskih saobraćajnica na primjeru raskrsnice „Španski trg“ u Mostaru

CS

Zav. II

cik

2015 8545 Prof. dr. Fadila Kiso

Šabanović,

Lejla

Mobilni marketing kao sredstvo za postizanje poslovne uspješnosti.

KT

Zav. II

cik.

2015 8547 Prof. dr. Samir

Čaušević

Seferović, Alen Metodologija razvoja WEB orijentiranih aplikacija u NET okruženju

KT

Zav. II

cik.

2015 8548 Prof. dr. Samir

Čaušević

Luay, Abulaban

Komparativna analiza 4G tehnologije WIMAX i LTE mobilnih mreža

KT Zav. II

cik.

2015 8549 Prof. dr. Samir Čaušević

Mandal, Damir Analiza i sigurnost Cloud tehnologije KT Zav. II

cik.

2015 8550 8726

Prof. dr. Samir Čaušević

Salić, Irfan Modeliranje realne LAN mreže i kreiranje baze podataka na serveru

KT Zav. II

cik.

2015 8551 8716

8723

8724

Prof. dr. Samir Čaušević

Seferović, Alen Metodologija razvoja WEB orijentiranih aplikacija u NET okruženju

KT Zav. II

cik.

2015 8552 8717

Prof. dr. Samir Čaušević

Pajazetović, Amela

Sigurnost i zaštita mobilnog poslovanja KT Zav. II

cik.

2015 8553 Prof. dr. Nasuf Hadžiahmetović

Vrškić, Maida Pregled i analiza dostupnih alata za odbranu od zloćudnih programa

KT Zav. II

cik.

2015 8555 8556

Prof. dr. Nasuf Hadžiahmetović

Hadžanović,

Elvis

Sigurnost i zaštita pametnih telefona i njihova primjena u lokacijski baziranim

servisima

KT

Zav. II cik.

2015 8557

8558 8559

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Rekanović,

Haris

Analiza sigurnosnih protokola u WLAN mrežama

KT

Zav. II cik.

2015 8560 Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Pajazetović,

Amela

Sigurnost i zaštita mobilnog poslovanja KT

Zav. II cik.

2015 8561

8562

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Jocović, Denis Neki aspekti sigurnosti mobilnih uređaja KT

Zav. II

cik.

2015 8563

8564

8565

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Gvozden,

Elvedina

Postavke sigurnosti i simulacija wireless

mreža KT

Zav. II

cik.

2015 8566

8567

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Sirćo, Jasna Sigurnosni propusti i analiza alata za

ispitivanje sigurnosti WEB aplikacija KT

Zav. II

cik.

2015 8568

8569

8570 8844

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Vojvodić, Erna Zaštita od mrežnih napada u sigurnosnim sistemima primjenom savremenih

metoda JPBH pošta Zenica

PT

Zav. II cik.

2015 8622

8857

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Dedagić, Alma Sistemi za detekciju neovlaštenih upada (IDS) i tehnike za njihovo zaobilaženje

KT

Zav. II

cik.

2015 8630

8631

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Bukva, Kenan Sigurnosni aspekti sistema za upravljanje

bazama podataka KT

Zav. II

2015 8634

8635

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Page 89: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik. 8843

Rekanović,

Haris

Analiza sigurnosnih protokola u WLAN mrežama

KT

Zav. II cik.

2015 8636 Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Čehajić, Amira Pasivne optičke mreže sa posebnim akcentom na GPON

KT

Zav. II cik.

2015 8637 Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Dedagić, Alma Sistemi za detekciju neovlaštenih upada (IDS) i tehnike za njihovo zaobilaženje

KT

Zav. II

cik.

2015 8638 Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Sultanić, Silma Sigurnost odvijanja saobraćaja u

tunelima na magistralnoj cesti M17, dionica Sarajevo – Doljani – granica BiH

CS

Zav. II

cik.

2015 8639

8640

Prof. dr. Osman Lindov

Gadarić, Deni Savremeno održavanje i zašt ita cesta u

funkciji povećanja stepena sigurnosti saobraćaja

CS

Zav. II

cik.

2015 8641 Prof. dr. Osman Lindov

Sultanić, Ajla Sigurnosni aspekt regulisanja saobraćaja

za vrijeme izvođenja radova na cesti CS

Zav. II

cik.

2015 8644 Prof. dr. Osman Lindov

Čičak, Samir Metodologija vrednovanja sigurnosnih

sistema u vozilima sa osvrtom na prisutnost sigurnosnih sistema u vozilima registrovanim u BiH

CS

Zav. II

cik.

2015 8645 Prof. dr. Osman Lindov

Međić, Valdini Vrste i karakteristike turbo rotor kružnih

raskrsnica i mogućnost primjene na Ilidži CS

Zav. II

cik.

2015 8647 Prof. dr. Osman Lindov

Brkić, Aida Modeli identifikacije i analize opasnih mjesta u saobraćaju na području općine Visoko sa prijedlogom rješenja

CS

Zav. II

cik.

2015 8649 Prof. dr. Osman Lindov

Keško, Sanida EU standardi i preporuke za zaštitne ograde kao elemenat sigurnosti cesta, sa analizom cesta na području općine

Konjic

CS

Zav. II

cik.

2015 8650 Prof. dr. Osman Lindov

Pupalović, Semir

Značaj primjene EU direktiva kod homologacije motornih vozila u BiH sa aspekta zaštite okoliša

CS Zav. II

cik.

2015 8651 Prof. dr. Osman Lindov

Gabeljić, Samir Analiza saobraćajnih nezgoda uz korištenje softverskih aplikacija

CS Zav. II

cik.

2015 8652 Prof. dr. Osman Lindov

Handžić, Hasan

Modeli optimizacije transportnih troškova uvođenjem tehnologija praćenja

i nadzora putem GPS-a

CS Zav. II

cik.

2015 8653 Prof. dr. Osman Lindov

Devedžić,

Midhat

Razvoj i primjeri primjene internet televizije

KT

Zav. II cik.

2015 8658

8659 8660

Ćemal,

Jasmina

Multimedijske usluge i softveri KT

Zav. II cik.

2015 8661

8662

Prof. dr. Himzo Bajrić

Brčić, Arnela Aspekti usmjeravanja u savremenim telekomunikacijskim mrežama usklađeni

sa zahtjevima za kvalitetom usluga

KT

Zav. II cik.

2015 8663

8664

Prof. dr. Himzo Bajrić

Salčinović,

Adina

Umrežavanje multimedijskih sadržaja u multimedijskim komunikacijama

KT

Zav. II cik.

2015 8667

8668

Prof. dr. Himzo Bajrić

Šabić, Amra Ostvarivanje odgovarajućeg QoS-a primjenom MPLS tehnologije

KT

Zav. II

2015 8671

8672

Prof. dr. Himzo Bajrić

Page 90: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Gljiva, Adis Pozicioniranje korisnika u lokalnim mrežama primjenom WIRELESS

tehnologija

KT

Zav. II cik.

2015 8674

8799

Prof. dr. Himzo Bajrić

Mačković,

Aida

Razrada i primjena IoT koncepta u okviru pametne kuće

KT

Zav. II cik.

2015 8675 Prof. dr. Himzo Bajrić

Salkanović,

Sirađ

Formati videa i digitalni televizijski standardi

KT

Zav. II

cik.

2015 8678

8801

Prof. dr. Himzo Bajrić

Mušanović,

Muhamed

FTTH tehnologija zasnovana na GPON

platformi KT

Zav. II

cik.

2015 8697

8727

Prof. dr. Samir

Čaušević

Mandal, Damir Analiza i sigurnost cloud tehnologije KT

Zav. II

cik.

2015 8699 Prof. dr. Samir

Čaušević

Hadžić, Amir Iskustva u implementaciji play usluge i

sprovođenje Moja TV usluge u Bosni i Hercegovini

KT

Zav. II

cik.

2015 8700

8718

Prof. dr. Samir

Čaušević

Bubić, Adin Sigurnost mobilnih komunikacionih

uređaja KT

Zav. II

cik.

2015 8701

8721

Prof. dr. Samir

Čaušević

Džananović,

Armin

Lokacijsko-navigacijska primjena 2D

kodova kroz razvoj mobilnih aplikacija KT

Zav. II

cik.

2015 8702 Prof. dr. Samir

Čaušević

Mujezin, Edita Istraživanje tržišne strukture

telekomunikacijskih usluga u Bosni i Hercegovini

KT

Zav. II

cik.

2015 8703 Prof. dr. Samir

Čaušević

Beglerović,

Adnan

Temeljne značajke GIS-a i njegova uloga u funkciji poboljšanja poslovanja JP Autoceste Federacije BiH

KT

Zav. II

cik.

2015 8704 Prof. dr. Samir

Čaušević

Teofilović,

Mladen

Razvoj informacionog sistema podrške korisnicima telekom operatera

KT

Zav. II

cik.

2015 8705

8730

Prof. dr. Samir

Čaušević

Mustafić,

Kemo

Realizacija M2M usluga putem open-source platformi

KT

Zav. II

cik.

2015 8707

8708

Prof. dr. Samir

Čaušević

Brajlović, Dino Uticaj interneta i uvođenje novih tehnologija na poboljšanje usluga u poštanskom saobraćaju

PT Zav. II

cik.

2015 8709 Prof. dr. Samir Čaušević

Ahmetović, Emina

Značaj rezervisane poštanske usluge za javne poštanske operatere u Bosni i

Hercegovini

PT Zav. II

cik.

2015 8710 8722

Prof. dr. Samir Čaušević

Smajić, Mersad Specijalizovani telekomunikacioni sistem za automatsko praćenje vozila

KT Zav. II

cik.

2015 8711 8725

Prof. dr. Samir Čaušević

Oprašić, Emir Dizajniranje savremenih poslovnih računarskih mreža

KT Zav. II

cik.

2015 8712 Prof. dr. Samir Čaušević

Šabanović,

Lejla

Mobilni marketing kao sredstvo za postizanje poslovne uspješnosti

KT

Zav. II cik.

2015 8713 Prof. dr. Samir

Čaušević

Velić, Ammar Numeracija kao ključni faktor konkurentnosti na telekomunikacijskom

tržištu

KT

Zav. II cik.

2015 8714 Prof. dr. Samir

Čaušević

Page 91: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Baručija,

Emina

Elektronska razmjena podataka (EDI) sa posebnim osvrtom na razmjenu podataka u zdravstvenom sistemu

KT

Zav. II

cik.

2015 8728 Prof. dr. Samir

Čaušević

Ibrahimović,

Irnesa

Fiksne radijske širokopojasne pristupne tehnologije i njihova primjena

KT

Zav. II

cik.

2015 8788 Prof. dr. Himzo Bajrić

Begović,

Amina

Mjesto i uloga elektronskog recepta u E – zdravstvu

KT

Zav. II

cik.

2015 8792 Prof. dr. Himzo Bajrić

Lepara, Azra Postizanje kvaliteta usluga p rim jenom mehanizama diferenciranih usluga

KT Zav. II

cik.

2015 8793 8794

Prof. dr. Himzo Bajrić

Šabić, Amra Sigurnost IP centrex sistema KT Zav. II

cik.

2015 8795 8796

Prof. dr. Himzo Bajrić

Redžović, Džana

Razvoj mobilnih aplikacija na p rim jeru android aplikacije – organizator za

studente FSK

KT Zav. II

cik.

2015 8798 Prof. dr. Himzo Bajrić

Delić, Lejla Poboljšanje aktivne sigurnosti u cestovnom prometu ITS

funkcionalnostima

CS

Zav. II cik.

2015 8859 Doc. dr. Drago Ezgeta

Hadžić, Refik Uvođenje savremenih metoda pregleda vozila i njihov uticaj na vrijeme traja nja

tehničkog pregleda vozila

CS

(EKV) Zav. II

cik.

2016 8518 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Abdović, Enes Tehnološki organizacijski i sigurnosni aspekt poslovanja niskotarifnih

zrakoplovnih kompanija

ZS Zav. II

cik.

2016 8546 Prof. dr. Fadila Kiso

Kerić, Admira Sigurnosni nedostaci i zaštita u mobilnim i bežičnim mrežama

KT

Zav. II cik.

2016 8554 Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Đulović, Edin Organizacija teretnog saobraćaja i vrednovanje tehničko-eksploatacionih

karakteristika pruge rudnik Banovići – termoelektrana Tuzla sa proračunom propusne moći

ŽS

Zav. II cik.

2016 8595

8784

Prof. dr. Džafer

Kudumović

Selimović,

Selma

Organizacija teretnog saobraćaja i

vrednovanje tehničko-eksploatacionih karakteristika pruge Sarajevo – Ploče sa

proračunom propusne moći

ŽS

Zav. II

cik.

2016 8596 Prof. dr. Džafer

Kudumović

Turak, Sevdah Održavanje vučenih željezničkih kapaciteta u funkciji gotovosti željezničkog saobraćaja

ŽS

Zav. II

cik.

2016 8597

8598

8783

Prof. dr. Džafer

Kudumović

Muslić, Alma Modeliranje učinka ITS servisa u urbanom području na smanjenje štetnih utjecaja na okoliš

CS

Zav. II

cik.

2016 8599 Doc. dr. Drago Ezgeta

Huber, Tarik Autonomna vozila i njihov društveno-ekonomski utjecaj u svijetu i u BiH

CS Zav. II

cik.

2016 8601 Prof. dr. Suada Dacić

Sefer, Elvedin Analiza opravdanosti primjene OBD tehnologije u procesu obavljanja tehničkog pregleda

CS Zav. II

cik.

2016 8602 8603

8785

Prof. dr. Suada Dskroboacić

Kalkan, Edin Procjena i upravljanje rizikom u funkcij i optimiziranja bezbjednosti željezničkog

saobraćaja

ŽS Zav. II

cik.

2016 8604 Doc. dr. Smajo Salketić

Smječanin, Vanredni događaji u željezničkom ŽS 2016 8605 Doc. dr. Smajo Salketić

Page 92: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Kenan saobraćaju i njihov uticaj na sigurnost prevoza

Zav. II

cik.

Muzaferija, Amina

Primjena RFC standarda u implementaciji MPLS VPN tehnologije u

mreži internet servis provajdera

KT Zav. II

cik.

2016 8606 8782

Prof. dr. Salihović Sabira

Topalović, Anel

Upravljanje procesima u cestovnom prevozu u funkciji inteligentnih

upravljačkih sistema

CS Zav. II

cik.

2016 8607 Prof. dr. Mustafa Mehanović

Selimović,

Rijad

Analiza potražnje za uslugama prevoza putnika u međugradskom prevozu u

Bosni i Hercegovini

CS

Zav. II cik.

2016 8608 Prof. dr. Mustafa

Mehanović

Tokalić, Mirela Značaj mjera za upravljanje brzinom na sigurnost saobraćaja

CS

Zav. II cik.

2016 8609 Prof. dr. Suada Dacić

Skrobo,

Muamer

Značaj primjene direktive 2010/48 na tehničku ispravnost elektronskih

sigurnosnih sistema na vozilu u BiH

CS

Zav. II cik.

2016 8610

8786

Prof. dr. Mustafa

Mehanović

Muratović,

Aldijana

Primjena direktiva u Bosni i Hercegovini i njihov uticaj na restrukturiranje

željeznica

ŽS

Zav. II

cik.

2016 8611 Doc. dr. Smajo Salketić

Veispahić,

Aida

Kvaliteta korisničkog iskustva za uslugu

video poziva putem tehnologije WEBRTC

KT

Zav. II

cik.

2016 8612

8613

8732

Prof. dr. Jasmina

Baraković – Husić

Babić, Naida Benchmarking i logistika u poslovnim

procesima u Bosni i Hercegovini PT

Zav II

cik.

2016 8614

8615

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Begović,

Nedim

Transportni sistem Bosne i Hercegovine i

analiza logističkih tokova u međunarodnom lancu snabdijevanja

CS

(EKV)

Zav. II

cik.

2016 8616

8617

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Pleh, Ermin Racionalizacija i optimizacija

transportnih procesa u poštanskom saobraćaju primjenama I TS rješenja u glavnom poštanskom centru (GPC-u)

Sarajevo

PT

Zav. II

cik.

2016 8618

8619

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Spahović,

Sumejja

Modeliranje inovativnog koncepta funkcije logističkog špeditera u zračnom saobraćaju

ZS

Zav. II

cik

2016 8620 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Sirbubalo, Aldina

Quality management system kao temeljni pristup savremenog razvoja automatizacije i informatizacije u

poštanskom sistemu

PT Zav. II

cik.

2016 8621 Prof. dr. Abidin Deljanin

Hadžić, Refik Uvođenje savremenih metoda pregleda vozila i njihov uticaj na vrijeme trajanja

tehničkog pregleda vozila

CS Zav. II

cik.

2016 8623 Prof. dr. Abidin Deljanin

Nuković,

Admira

Primjena savremenih informacijsko-komunikacijskih sistema u orga nizacij i

rada kurirske službe u Bosni i Hercegovini

PT

Zav. II cik.

2016 8624 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Gološ, Dalila Implementacija poslovne inteligencije u funkciji upravljanja lancem

snabdijevanja

KT

Zav. II cik.

2016 8625 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Avdagić,

Anesa

Sigurnosni problemi i zaštita korisničkih podataka na mobilnim uređajima sa

android operativnim sistemom

KT

Zav. II cik.

2016 8626

8627

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Šahbaz, Admir Penetracijsko testiranje bežične mreže KT

Zav. II

2016 8628

8629

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Page 93: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Pačariz, Ermin Implementacija VPN mreže na LINUX operativnom sistemu

KT

Zav. II cik.

2016 8632

8633

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Mehmedović,

Almir

Uticaj i značaj globalnih strategija sigurnosti cestovnog saobraćaja na

lokanu zajednicu

CS

Zav. II cik.

2016 8642

8860

Prof. dr. Osman Lindov

Hercegovac,

Amina

Značaj RSI-inspekcija cestovne sigurnosti cesta u Bosni i Hercegovin i –

studija slučaja

CS

Zav. II

cik.

2016 8643 Prof. dr. Osman Lindov

Delibašić, Edin Značaj primjene elektronskih sistema na

cestovnim vozilima u funkciji aktivne sigurnosti

CS

Zav. II

cik.

2016 8646 Prof. dr. Osman Lindov

Lavić, Anela Značaj sigurnosnih sistema vozila za

ocjenu visine osiguranja procjene štete CS

Zav. II

cik.

2016 8648 Prof. dr. Osman Lindov

Hrustemović,

Alem

Analiza mjera za poboljšanje tehničke

ispravnosti vozila tokom životnog ciklusa

CS

Zav. II

cik.

2016 8654 Prof. dr. Osman Lindov

Hadžić, Anel Analiza stanja sistema sigurnosti

cestovnog saobraćaja sa prijedlogom mjera zaštite na području Unsko-sanskog kantona

CS

Zav. II

cik.

2016 8655 Prof. dr. Osman Lindov

Mujkanović,

Rasim

Kriterij za kategorizaciju javnih puteva u

Bosni i Hercegovini sa osvrtom na sigurnosne parametre

CS

Zav. II

cik.

2016 8656 Prof. dr. Osman Lindov

Sojkić, Almin Smjernice za sigurnosne i zaštitne ograde sa posebnim osvrtom na EU direk t ive – općina Zavidovići

CS

Zav. II

cik.

2016 8657 Prof. dr. Osman Lindov

Čaušević,

Merima

Usluge 4. Generacije i mjerenje njihovog kvaliteta

KT

Zav. II

cik.

2016 8665

8666

8802

Prof. dr. Himzo Bajrić

Omerika,

Merima

CRM kao ključ poslovnog uspjeha u sektoru telekomunikacija

KT

Zav. II

cik.

2016 8669

8670

Prof. dr. Himzo Bajrić

Suljaković, Amela

Implementacija QoS-a u IPv6 mrežama KT Zav. II

cik.

2016 86738787

Prof. dr. Himzo Bajrić

Džajić, Nihad Pregled VOICE OVER LTE tehnologije i problematika signalizacije

KT Zav. II

cik.

2016 8676

Prof. dr. Himzo Bajrić

Zajković, Amra

Kvalitet i konvergencija mreže nove generacije i njena komparacija sa

postojećim mrežama

KT Zav. II

cik.

2016 8677 Prof. dr. Himzo Bajrić

Karasalihović,

Jasmina

Analiza uslova odvijanja saobraćaja na području općine Kiseljak sa posebnim

osvrtom na dionicu magistralne ceste M5

CS

Zav. II cik.

2016 8679

8680

Prof. dr. Fadila Kiso

Šunj, Adi Biometrijski sistemi i tehnologije identifikacije i kontrole tokova putnika

ZS

Zav. II cik.

2016 8681

8682

Prof. dr. Fadila Kiso

Divjan, Nedim Analiza procedura za opsluživanje zrakoplova na pristanišnoj platformi

ZS

Zav. II cik.

2016 8683

8684 8812

Prof. dr. Fadila Kiso

Hodžić, Admir Savremene metode u upravljanju projektom i rizicima projekta u

saobraćaju

CS

Zav. II cik.

2016 8685

Prof. dr. Fadila Kiso

Page 94: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Avdanović,

Sabina

Analiza okolinskog uticaja saobraćajne infrastrukture u fazi planiranja, eksploatacije i realizacije

CS

Zav. II

cik.

2016 8686 Prof. dr. Fadila Kiso

Macić, Jasmina Kapacitivna analiza cestovnih dionica sa specifičnim putnim uslovima

CS

Zav. II

cik.

2016 8687 Prof. dr. Fadila Kiso

Memić, Dino Ispitivanje potreba i opravdanosti za preoblikovanje raskrsnice ulica: Dubrovačka, Kralja Tomislava i Splitska

u Mostaru primjenom višekriterijske analize

CS

Zav. II

cik.

2016 8688

8867

Prof. dr. Fadila Kiso

Mušinović,

Ajla

Faktori i perspektive razvoja CARGO

transporta sa posebnim osvrtom na međunarodni aerodrom Sarajevo

ZS

Zav. II

cik.

2016 8689

8805

Prof. dr. Fadila Kiso

Tulić, Sadbera Kritička analiza uslova odvijanja

saobraćaja nakon rekonstrukcije i izmjene režima kretanja vozila na užem području općine Kakanj

CS

Zav. II

cik.

2016 8690

8815

Prof. dr. Fadila Kiso

Ćosić, Azra Istraživanje uslova odvijanja saobraćaja

na raskrsnici Trg državnosti - Alija Izetbegović primjenom komparat ivn ih metoda

CS

Zav. II

cik.

2016 8691

8811

Prof. dr. Fadila Kiso

Čaušević,

Ajdin

Savremene metode upravljanja la ncima

snabdijevanja sa fokusom na automobilsku industriju

CS

Zav. II

cik.

2016 8692 Prof. dr. Fadila Kiso

Rovčanin, Ines Analiza utjecajnih faktora i kriterija sigurnosti i zaštite aerodroma

ZS

Zav. II

cik.

2016 8693 Prof. dr. Fadila Kiso

Dedić, Medina Pravilnici i smjernice za projektovanje i izgradnju kružnih raskrsnica

CS

Zav. II

cik.

2016 8694 Prof. dr. Fadila Kiso

Mahmutović,

Dženis

Varijantna rješenja rekonstrukcije raskrsnice Ante Babića i Adija Mulabegovića

CS

Zav. II

cik.

2016 8695

8810

Prof. dr. Fadila Kiso

Glavić, Amna Analiza uslova odvijanja pješačkog saobraćaja na području opštine I lidža – Centar

CS Zav. II

cik.

2016 8696 8806

Prof. dr. Fadila Kiso

Medić, Jasmina LEAN metodologija i informacijsko-komunikacijska tehnologija u razvoju

poštanske tehnologije

PT Zav. II

cik.

2016 8698 8719

8720

Prof. dr. Samir Čaušević

Fišek, Muhamed

Primjena RFID tehnologije u realizacij i internet of things

KT Zav. II

cik.

2016 8706 8715

Prof. dr. Samir Čaušević

Tahirović,

Elvedin

Primjena informacionih sistema za upravljanje ljudskim resursima u telekom

kompaniji

KT

Zav. II cik.

2016 8729 Prof. dr. Samir

Čaušević

Velagić, Selma Razvoj WEB aplikacije za sla nje SMS poruka u ASP.NET-u (MVC)

KT

Zav. II cik.

2016 8797 Prof. dr. Himzo Bajrić

Mehmedović,

Vahdet

Istraživanje metoda ekološkog vrednovanja saobraćajnih projekata

CS

Zav. II cik.

2016 8808 Prof. dr. Fadila Kiso

Purišević,

Zihnija

Analiza putnih i saobraćajnih uslova u zonama mostova

CS

Zav. II cik.

2016 8813

8866

Prof. dr. Fadila Kiso

Nalić, Berina Značaj preglednosti u sigurnom odvijanju saobraćaja na autoputu

CS

Zav. II

2016 8816

8817

Prof. dr. Fadila Kiso

Page 95: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Sikira, Sadan Analiza cestovnih terminala sa osvrtom na autobusku stanicu Kakanj

CS

Zav. II cik.

2016 8818

8819

Prof. dr. Fadila Kiso

Mehić, Esad Uloga i značaj dokumenata u međunarodnom transportu robe sa

aspekta sigurnosti i zaštite

CS

Zav. II cik.

2016 8847 Prof. dr. Osman Lindov

Helać, Zerina Sigurnost elektronskog bankarstva kao faktor razvoja elektronskog poslovan ja

poštanskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini

PT

Zav. II

cik.

2016 8854

8856

Prof. dr. Abidin

Deljanin

Avdanović,

Sabina

Analiza okolinskog uticaja saobraćajne

infrastrukture u fazi planiranja, eksploatacije i realizacije

CS

Zav. II

cik

2016 8963 Prof. dr. Fadila Kiso

Hot, Nihad Lokacijski bazirani servisi zasnovani na

mobilnim mrežama KT

Zav. II

cik.

2017 8789 Prof. dr. Himzo Bajrić

Trakić, Nejra Uvođenje VOLTE i RCS usluga – nova

paradigma u razvoju NGN KT

Zav. II

cik.

2017 8790 Prof. dr. Himzo Bajrić

Skaka, Lamija Performanse spiht algoritma u odnosu na

druge algoritme za kompresiju 2-D slike u multimediji

KT

Zav. II

cik.

2017 8791 Prof. dr. Himzo Bajrić

Ivković, Dina Protokoli dinamičkog rutiranja u IP

mrežama i parametri kvaliteta KT

Zav. II

cik.

2017 8800 Prof. dr. Himzo Bajrić

Milošević,

Nikola

Utjecaj europske transportne politike na pravce razvoja prometne infrastrukture u Bosni i Hercegovini

CS

Zav. II

cik.

2017 8803 Prof. dr. Nedžad

Branković

Avdagić, Aid Uticaj zakonske regulative i p reporuka EU na aspekt sigurnosti upravljanja saobraćaja u savremenim tunelima na

autocesti A1 u Federaciji BiH

CS

Zav. II

cik.

2017 8804 Prof. dr. Nedžad

Branković

Hasanović, Minela

Analiza efekata izgradne kružnih raskrsnica na području Kantona Sarajevo

CS Zav. II

cik.

2017 8807 Prof. dr. Fadila Kiso

Bajramović, Zejna

Cost/benefit analiza u multikriterij skom procesu odlučivanja

CS Zav. II

cik.

2017 8809 Prof. dr. Fadila Kiso

Hasović, Amila Lokacija i zaštićene zone u području aerodroma sa posebnim osvrtom na

aerodrom Sarajevo

ZS Zav. II

cik.

2017 8814 Prof. dr. Fadila Kiso

Čorbo, Aiša Kolovozne rekonstrukcije poletno-slijetnih staza sa posebnim osvrtom na

praćenje trenja

ZS

Zav. II cik.

2017 8820

8821 8822

Prof. dr. Fadila Kiso

Klepo, Ida Uticaj hiperproduktivnog razvoja informacionih tehnologija na sigurnost u

okvirima cestovnog saobraćaja

CS

Zav. II cik.

2017 8845 Prof. dr. Osman Lindov

Šekerija,

Martin

Opasne dionice i crne tačke na magistralnoj mreži Srednjobosanskog

kantona

CS

Zav. II cik.

2017 8846 Prof. dr. Osman Lindov

Škoro, Tea Analiza strateških pravaca razvoja lokalnih i nekategorisanih puteva općine

Kiseljak za razdoblje 2017. do 2022. godine

CS

Zav. II cik.

2017 8848 Prof. dr. Osman Lindov

Hadžialić,

Sabina

Analiza centraliziranog SDN rut ira n ja i

njegove prednosti u odnosu na klasično KT

Zav. II

2017 8849

8850

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Page 96: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

rutiranje cik.

Pračić, Zerina Komparacija tehnologija i metoda pozicioniranja mobilnih mreža novih

generacija

KT

Zav. II cik.

2017 8851

8852

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Sarač, Ismail Korištenje suvremenih tehnologija u upravljanju skladišnim poslovanjem

CS

Zav. II cik.

2017 8853 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Kuliš, Klaudija Izbor lokacije logističko-distribucijskog centra općine Kreševo uz primjenu

suvremenih metoda

CS

Zav. II

cik.

2017 8855 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Čorbić, Nihad Upravljanje logistikom kompanije za

proizvodnju robe široke potrošnje sa posebnim osvrtom na proces distributivnih proizvoda

CS

Zav. II

cik.

2017 8858 Prof. dr. Abidin

Deljanin

Memić, Amra Utjecaj funkcionalnosti ITS personalne

komunikacijske stanice na učinkovitost ITS servisa

KT

Zav. II

cik.

2017 8861 Doc. dr. Drago Ezgeta

Kačar, Ayla Komunikacijski zahtjevi i perf o rmanse

ITS komunikacijske stanice vozila KT

Zav. II

cik.

2017 8862 Doc. dr. Drago Ezgeta

Karahasanović,

Sabiha

Upravljanje sigurnošću u zračnom

prijevozu opasnih materija ZS

Zav. II

CIK.

2017 8863

8864

Prof. dr. Sabira

Salihović

Alihodžić,

Armin

Uloga i značaj željezničke stanice Zenica

željezara u logističkoj podršci kompanij i Arcelor Mittal

ŽS

Zav. II

cik.

2017 8865 Doc. dr. Smajo Salketić

Česa, Jasna Tehnološka rješenja i oprema za operacije odleđivanja zaštite od zaleđivanja zrakoplova

ZS

Zav. II

cik.

2017 8868 Prof. dr. Fadila Kiso

Omerović,

Haris

Analiza putnih uslova i saobraćajno-tehničke opreme izvan saobraćajnog profila putnih dionica

CS

Zav. II

cik.

2017 8869 Prof. dr. Fadila Kiso

Hasić, Delila Optimizacija elemenata za projektovanje autobuskih stajališta na području općine Visoko

CS

Zav. II

cik.

2017 8870 Prof. dr. Mustafa

Mehanović

Džigal, Džemal Određivanje emisije izduvnih gasova saobraćajnog toka na dionici ceste

CS Zav. II

cik.

2017 8871 Prof. dr. Mustafa Mehanović

Muminović, Amel

Optimizacija kretanja vozila u cestovnoj mreži sa aspekta minimizacije emisije

izduvnih gasova

CS Zav. II

cik.

2017 8872 Prof. dr. Mustafa Mehanović

Lazarević, Maja

Informacioni sistem u funkciji dostupnosti javnog gradskog prevoza

licima umanjene sposobnosti

CS Zav. II

cik.

2017 8873 Prof. dr. Mustafa Mehanović

Mostić,

Medina

Optimizacija lokacija parkinga u sistemu park and ride u Sarajevu

CS

Zav. II cik.

2017 8874 Prof. dr. Mustafa

Mehanović

Biogradlija,

Izmira

Optimizacija reda vožnje u gradskom prevozu putnika

CS

Zav. II cik.

2017 8875 Prof. dr. Mustafa

Mehanović

Muratagić,

Armin

Analiza stacionarnog saobraćaja na području Kantona Sarajevo i

projektovanje parking prostora na lokaciji „Narodno pozorište“ u Sarajevu

CS

Zav. II cik.

2017 8876 Prof. dr. Mustafa

Mehanović

Pašalić, Rabina Razvoj WEB aplikacija za poređenje cijena i usluga telekom operatera u Bosni

KT

Zav. II

2017 8911 Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Page 97: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

i Hercegovini cik.

Sadagić,

Madžida

Upotreba sigurnosne stijene i mjere zaštite privatnosti korisnika internet

mreže

KT

Zav. II cik.

2017 8912

8926

Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Tolo, Katarina Utjecaj stvarnog vremena nadziran ja i praćenja pošiljki na učinkovitost

poštanskih usluga u ITS okruženju

PT

Zav. II cik.

2017 8913 Doc. dr. Drago Ezgeta

Smaka, Anesa Utjecaj IZS servisa na sustav upravljanja odnosom sa klijentima – CRM

poštanskih usluga

PT

Zav. II

cik.

2017 8914 Doc. dr. Amel Kosovac

Hadžajlić,

Almeid

Primjena novih tehnologija u procesu

prihvata i otpreme zrakoplova ZS

Zav. II

cik

2017 8915 Prof. dr. Fadila Kiso

Fazlibegović,

Asmer

Analiza i vrednovanje projektnog

rješenja saobraćaja u naselju „Poljine Hills“

CS

Zav. II

cik.

2017 8916 Prof. dr. Fadila Kiso

Korlat, Azra Razvoj i implementacija lokacijskih

baziranih servisa zasnovani na IP protokolu

KT

Zav. II

cik.

2017 8917

8960

Prof. dr. Himzo Bajrić

Dumanjić,

Fahira

Značaj multimedijalnih komunikacija u

savremenom naučnom obrazovanju KT

Zav. II

cik.

2017 8918 Prof. dr. Himzo Bajrić

Fišo, Asmer Fizičke karakteristike manevarskih

površina sa osvrtom na BiH aerodrome ZS

Zav. II

cik

2017 8922 Prof. dr. Fadila Kiso

Kazić, Emir Sistemi za monitoring saobraćajnih

tokova na mreži magistralnih cesta ZS

Zav. II

cik

2017 8923 Prof. dr. Fadila Kiso

Šabić, Amel Analiza metodološkog pristupa u izra d i master plana aerodroma sa posebnim osvrtom na Međunarodni aerodrom

Sarajevo

ZS

Zav. II

cik

2017 8924 Prof. dr. Fadila Kiso

Delmanović,

Lejla

Internet televizija – novi korak u razvoju globalne televizije

KT

Zav. II

cik.

2017 8925 Prof. dr. Himzo Bajrić

Hodžić, Medina

Ekološki aspekti zračnog saobraćaja ZS Zav. II

cik

2017 8927 Prof. dr. Fadila Kiso

Zorlak, Eldin Aspekti uvođenja sistema elektronske naplate usluge prevoza i saobraćaja

CS Zav. II

cik.

2017 8928 Prof. dr. Mustafa Mehanović

Subašić, Amir Značaj upravljanja javnim gradskim prevozom sa aspekta očuvanja okoliša na

području Tuzle

CS Zav. II

cik.

2017 8929 Prof. dr. Mustafa Mehanović

Lizdek,

Nemanja

Analiza i povećanje sigurnosti saobraćaja na cestovnoj mreži sarajevsko-

romanijske regije sa posebnim osvrtom na opasne dionice na pomenutoj mreži

CS

Zav. II cik.

2017 8930 Prof. dr. Mustafa

Mehanović

Kero, Arnel Razvoj informacionog sisema za praćenje voznog parka

KT

Zav. II cik.

2017 8952 Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Korić, Lemana Kapaciteti luke Ploče u funkciji po treba privrede Bosne i Hercegovine

ŽS

Zav. II cik.

2017 8953 Doc. dr. Smajo Salketić

Kero, Arnel Razvoj informacionog sistema za praćenje voznog parka

KT

Zav. II

2017 8954 Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Page 98: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

cik.

Vrce, Dino Planerske osnove i ITS rješenja u funkciji organizacije stacionarnog

saobraćaja

CS

Zav. II cik.

2017 8955 Doc. dr. Drago Ezgeta

Pejaković,

Vedran

Uticaj inteligentnog vozila na percepciju vozača i sigurnost u saobraćaju

CS

Zav. II cik.

2017 8956 Doc. dr. Drago Ezgeta

Kalbić,

Vildana

Mobilni marketing – prilike i opasnosti KT

Zav. II

cik.

2017 8959 Prof. dr. Himzo Bajrić

Kljajić, Samira Dosadašnji razvoj i mogućnost mobilnog

poslovanja KT

Zav. II

cik.

2017 8961 Prof. dr. Himzo Bajrić

Ivičević, Tanja Održavanje i rehabilitacija cestovnih

dionica u funkciji podizanja nivoa usluga CS

Zav. II

cik

2017 8965 Prof. dr. Fadila Kiso

Semić, Sajra Nove poštanske usluge u funkciji

povećanja zadovoljstva korisnika s posebnim osvrtom na novu PICK-UP POINT DROP OFF POINT uslugu u

BiH

PT

Zav. II

cik.

2018 8907 Doc. dr. Amel Kosovac

Mahalbašić, Ajla

Primjena nove mobilne aplikacije u funkciji poboljšanja zadovoljstva

korisnika JPBH Pošta

PT Zav. II

cik.

2018 8908 8909

Doc. dr. Amel Kosovac

Brkić, Džemal Upravljanje sigurnosti u zračnom saobraćaju s posebnim osvrtom na

Međunarodni aerodrom Sarajevo

ZS Zav. II

cik.

2018 8910 Prof. dr. Fadila Kiso

Ahmetović,

Almir

Fizičke karakteristike i obilježavanje manevarskih površina aerodroma u cilju

poboljšanja sigurnosti obavljanja operacija polijetanja i slijetanja zrakoplova

ZS

Zav. II cik

2018 8919 Prof. dr. Fadila Kiso

Kamenjašević,

Maida

Eksploatacija i održavanje kolovoza na

manevarskim površinama aerodroma (Doc 9/37 Part 2)

ZS

Zav. II

cik

2018 8920 Prof. dr. Fadila Kiso

Kahrović,

Mirza

Optimizacija lokacija baza prevoznika u

javnom gradskom prevozu putnika u Kantonu Sarajevo

CS

Zav. II

cik.

2018 8921 Prof. dr. Mustafa

Mehanović

Novalić,

Belmina

Analiza sistema valnog multipleksiranja i njegova primjena u optičkim mrežama

KT

Zav. II

cik.

2018 8957 Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Mešić, Mirza Etičko hakiranje KT

Zav. II

cik.

2018 8958 Prof. dr. Nasuf

Hadžiahmetović

Korjenić,

Amela

Lokacijski bazirani servisi i aplikacije društvenih mreža

KT

Zav. II

cik.

2018 8962 Prof. dr. Himzo Bajrić

Hasanović,

Nermina

Instrumenti i oprema savremenih zrakoplova u funkciji sigurnosti zračnog saobraćaja

ZS

Zav. II

cik

2018 8964 Prof. dr. Fadila Kiso

Ahmetović, Almir

Fizičke karakteristike i obilježavanje manevarskih površina aerodroma u cilju poboljšanja sigurnosti obavljanja

operacija polijetanja i slijetanja zrakoplova

ZS Zav. II

cik

2018 8966 Prof. dr. Fadila Kiso

Page 99: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

Balta, Adna Značaj usvajanja direktive o

cestovnoj sigurnosti i izrade

pravilnika RSA za sigurnost cesta u

BiH

CS

Zav. II

cik

2017 8993 Prof. dr. Osman

Lindov

Salihović,

Midhat

Značaj analize opasnih mjesta i

vještačenja saobraćajnih nezgoda za

poboljšanje sigurnosti na cestama

CS

Zav. II

cik

2017 8994 Prof. dr. Osman

Lindov

Pajt, Emina Uzroci nastanka saobraćajnih

nesreća i pasivni elementi sigurnosti

kao mjera ublažavanja saobraćajnih

nesreća na području FbiH

CS

Zav. II

cik

2017 8995 Prof. dr. Osman

Lindov

Bezdrob,

Damir

Valorizacija i značaj cestovne

infrastrukture u segmentu sigurnog

odvianja saobraćaja – BPK područje

CS

Zav. II

cik

2017 8996 Prof. dr. Osman

Lindov

Malkić, Ajdin Specifične mjere za smanjenje buke

cestovnih vozila

CS

Zav. II

cik

2017 8997 Prof. dr. Osman

Lindov

Bošnjak,

Robert

Optimizacija voznog parka sa

posebnim osvrtom na poduzeće „IM

Transport“

CS

Zav. II

cik

2018 8998 Prof. dr. Osman

Lindov

Halilović,

Amar

Analiza i značaj sigurnosnog aspekta

izgradnje gradskih obilaznica sa

osvrtom na planirane obilaznice na

Unsko-sanskom kantonu

CS

Zav. II

cik

2017 9000 Prof. dr. Osman

Lindov

Abaz, Almir Sigurnosni aspekt prevoza nafte i

naftnih derivata cestovnim vozilima

u kompaniji HIFA – oil

CS

Zav. II

cik

2017 9001 Prof. dr. Osman

Lindov

Filipović,

Gabrijel

Značaj RSA – revizije cestovne

infrastrukture cesta u Bosni i

Hercegovini – studija slučaja

CS

Zav. II

cik

2017 9002 Prof. dr. Osman

Lindov

Šehić, Adela Analiza uticaja tehničkog pregleda

motornih vozila na smanjenje

saobraćajnih nezgoda na području

FBiH

CS

Zav. II

cik

2017 Prof. dr. Osman

Lindov

Sofić, Aldin Kvalitativna i kvantitativna analiza

prikupljenih podataka saobraćajnih

nezgoda u BiH u korelaciji sa

analizama EZ

CS

Zav. II

cik

2017 Prof. dr. Osman

Lindov

Lindov,

Osman

Raspodjela kočionih sila sa

stanovišta optimalne stabilnosti

vozila

DST 1991 Prof. dr. Ranko Dučić

Page 100: DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …