of 100 /100
DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA Student Naslov Ods God Inv. Br. Mentor Jozinović, Marijan Analiza kapaciteta i tehnologije rada za zadovoljenje transportnih potreba RO “Natron” – Maglaj CS s.a. 2344 Kapetanović, Safer Tema: Utvrditi perspektivni obim rada na pruzi Čapljina – Dubrovnik Nikšić do 2000. Godine, i za taj obim rada izraditi tehnološki proces rada stanice Čapljina ŽS 1982 2292 Pavlović, Slavko Mogućnosti korišćenja željeznice u prevozu sirovina i gotovih proizvoda za potrebe cementare Kakanj ŽS 1983 2277 Dragić, Drago Prevoz uglja sa površinskog kopa “Vrtlište” rudnika Kakanj u Sloveniju ŽS 1984 550 Hadžalić, Ćamil Program razvoja putne mreže na području Prijepolje CS 1984 375 Obućina, Zorana Društveno-ekonomska opravdanost izgradnje južne zaobilaznice Sarajeva trasom bivše uzane pruge CS 1984 363 Borovčanin, Nenad Analiza i ocjena efikasnosti rada unutrašnje kontrole saobraćaja u SOUR- u “Centrotrans” RO “Teretni saobraćaj” sa stanovišta bezbjednosti i prijedlog mjera za poboljšanje CS 1985 2302 Klašnić, Željko Komparativna analiza ulaganja u AL-Č vagone tipa “Gondola” za prevoz rudače u odnosu na Eas vagone, pri korištenju u blok-vozovima na teritoriji Žto -a Sarajevo do 2005. Godine ŽS 1985 2282 Koldžić, Šefik Bezbednosni aspekti voznog parka u RO “Raketa” Priboj i predlog mera za poboljšanje CS 1985 362 Krnić, Admir Projekcija razvoja željezničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini do 2000. Godine sa posebnim naglaskom na razvoj infrastrukture ŽS 1985 2246 Mučibabić, Dragan Idejno rješenje dislokacije OOUR-a “Transport” RO “Vitezit” Vitez CS 1985 2353 Mujić, Senaid Program razvoja putne mreže na području Tuzle CS 1985 376 Memić, Sead Idejni projekat i modernizacija kolovoza Višegra d-Sjemeć CS 1986 350 Dujmović, Karolina Saobraćajno-tehnološki a spekt povezivanja luke Ploče i željeznice ŽS 1987 2279 Đurđević, Bosa Saobraćajni projekat magistralnog puta br. 6. Ustiprača – Višegra d CS 1987 349 Mršo, Fikret Projekat organi zacije saobraćaja na pruzi Sarajevo Kardeljevo u 2005. Godini ZS 1987 2288 Mahmutović, Namir Prijedlog modernizacije saobraćaja na pruzi Podlugovi Droškovac ŽS 1988 549 Ohranović, Nijaz Organizacija zimske službe na putnoj mreži regiona Goražde CS 1989 2368 Puljić, Želimir Analiza postojećeg stanja u OOUR “Putnički saobraćaj” RO “Autotrans” Vareš i prijedlog mjera za poboljšanje CS 1989 2386

DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DIPLOMSKI RADOVI ZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA …

DIPLOMSKI RADOVIZAVRSNI RADOVI I CIKLUS STUDIJA ZAVRSNI RADOVI II CIKLUS STUDIJA
Student Naslov Ods God Inv. Br.
Mentor
Jozinovi,
Marijan
Analiza kapaciteta i tehnologije rada za zadovoljenje transportnih potreba RO
“Natron” – Maglaj
Kapetanovi, Safer
Tema: Utvrditi perspektivni obim rada na pruzi apljina – Dubrovnik – Nikši do
2000. Godine, i za taj obim rada izraditi tehnološki proces rada stanice apljina
S 1982 2292
Mogunosti korišenja eljeznice u prevozu sirovina i gotovih proizvoda za
potrebe cementare Kakanj
S 1983 2277
Dragi, Drago Prevoz uglja sa površinskog kopa “Vrtlište” rudnika Kakanj u Sloveniju
S 1984 550
CS 1984 375
CS 1984 363
Analiza i ocjena efikasnosti rada unutrašnje kontrole saobraaja u SOUR-
u “Centrotrans” RO “Teretni saobraaj” sa stanovišta bezbjednosti i prijedlog
mjera za poboljšanje
CS 1985 2302
Klašni, eljko Komparativna analiza ulaganja u AL- vagone tipa “Gondola” za prevoz rudae u odnosu na Eas vagone, pri korištenju u
blok-vozovima na teritoriji to-a Sarajevo do 2005. Godine
S 1985 2282
Koldi, Šefik Bezbednosni aspekti voznog parka u RO “Raketa” Priboj i predlog mera za
poboljšanje
CS 1985 362
Krni, Admir Projekcija razvoja eljeznikog saobraaja u Bosni i Hercegovini do
2000. Godine sa posebnim naglaskom na razvoj infrastrukture
S 1985 2246
CS 1985 2353
podruju Tuzle CS 1985 376
Memi, Sead Idejni projekat i modernizacija kolovoza Višegrad-Sjeme
CS 1986 350
S 1987 2279
br. 6. Ustipraa – Višegrad CS 1987 349
Mršo, Fikret Projekat organizacije saobraaja na pruzi Sarajevo – Kardeljevo u 2005. Godini
ZS 1987 2288
S 1988 549
CS 1989 2368
“Putniki saobraaj” RO “Autotrans” Vareš i prijedlog mjera za poboljšanje
CS 1989 2386
Jaki, Katica Organizacija robno-transportnog centra u Mostaru
S 1990 653
jalovine sa prijedlogom mjera za poboljšanje
CS 1990 378
ZS 1990 2287
Bejatovi,
Goran
CS 1991 543
abri, Rifat Tehnološki projekat stanice Modria S 1991 2241
elo, Himzo Studija i potencijalna funkcija prostora Betanije kao urbane cjeline u sklopu jedinstvene teritorije grada Sarajeva
CS 1991 377
CS 1991 2339
Tehniko-tehnološke i organizacione
specifinosti itinerera prevoza u preduzeu “Autoboka” Kotor i prijedlog mjera za poboljšanje poslovanja
CS 1991 2356
”Unatrans” Biha i prijedlog mjera za poboljšanje
CS 1991 2296,
573
Todorovi,
Mlaen
Organizacija odravanja javne istoe na podruju zone 26 opštine Novi Grad
CS 1991 359
Adilovi, Faik Projekat svjetlosne signalizacije na
potezu ulice „29 Novembar“ u Travniku DT 1991 8175 Prof. dr. Fahrudin Kiso
iri, Adem Tehnologija rada i proraun kapaciteta stanice Banjaluka (u 2005-toj godini)
S 1992 2285
“GRAN” skladište Luka Ploe
S 1992 526, 525
CS 1992 352
drumskom saobraaju na podruju opštine Srebrenica i prijedlog mjera za poboljšanje za period 1987-1991 godina
CS 1992 2306
eljeznikog saobraaja u okviru plavih koridora za stanovništvo grada Sarajeva i regiona Centralne Bosne
S 1994 2274,
eljeznike stanice Kreka S 1994 2265,
2236
Katana,
Vasvija
S 1994 652,
površina aerodromskih terminala
Sarajevo
357,
355
Hadi, Admir Uticaj rada u lukama Metkovi i Ploe na obrt kola
S 1995 2273
Tehniko rješenje transporta uglja i prevoz radnika u jami Grahovii
CS 1995 390
mehanizacije za uskladištenje itarica u silos
CS 1995 2363
Tupkovi, Sead Transport rude iz dubinskih dijelova rudnika Olovo primjenom modifikovanih
konvejere
S 1996 2257, 656,
Ferizovi, Azra Prijedlog organizacije za minimalan obim saobraaja na pruzi Sarajevo –
Ploe
Organizacija transporta otpadnog materijala sa zone – Alipašino polje Opština Novi Grad
CS 1996 358
CS 1996 2346
S 1996 2263
S 1996 546,
Buši, Dario Tehnološki proces rada eljeznike
stanice Ploe i luke Ploe u funkciji rada eljeznike pruge Ploe – Vrpolje
S 1996 7977
Ašerija, Ešref Analiza postojeeg stanja prevoza
putnika na podruju opine Vareš i prijedlog mjera za poboljšanje prevoza
CS 1997 385
Vogoša Sarajevo
S 1997 2252
S 1997 2249,
CS 1997 354,
– TPK sa prijedlogom mjera za poboljšanje
CS 1997 2303,
S 1997 544
podruju opštine Travnik sa prijedlogom CS 1997 575,
2304
rješenja
Lukanovi,
Nenad
Analiza tarifnog sistema i sistema naplate karata u JMDD “GSP” Tuzla u Tuzli sa prijedlogom mjera za njihovo
poboljšanje
ZS 1997 659,
Memi, Nedib Organizacija meugradskog i prigradskog prevoza putnika u DP “Autotransport” Sjenica
CS 1997 389, 1312
prijeratnom periodu sa osvrtom na budui rad
ZS 1997 2392,
pokazatelja rada d.o.o. autoprevoz – putniki saobraaj – Mostar
CS 1997 2341
S 1997 2254
tramvajsku liniju na podruju grada Sarajeva
CS 1997 361
CS 1997 2361,
stanice apljina S 1997 2278
Adilovi,
Ramiz
Organizacija teretnog saobraaja na pruzi Zenica-Ploe u funkciji rada eljezare Zenica
S 1998 2238
Agovi, Omer Analiza broja prevezenih putnika i broja
vonji po vrstama karata u JKP ”GRAS” Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje prevoza
CS 1998 2399,
podruju opine ilida sa prijedlogom mjera za poboljšanje
CS 1998 572,
Begi, Mujo Analiza federalnih autobuskih linija, koje odrava d.d. Centrotrans bus – Sarajevo, sa mjerama poboljšanja
CS 1998 2397,
telekomunikacijama PTS 1998 1314,
CS 1998 2347,
CS 1998 2342,
S 1998 2267,
S 1998 2284, 2283,
Kalisi, Mahir ISDN mrea i širokopojasne usluge PTS 1998 1345,
1343
stanice Banovii S 1998 2237
Krnji, Safet Planiranje transportnih potreba na bazi marketing informacija
CS 1998 2369
PTS 1998 2208
S 1998 2240
S 1998 2251
CS 1998 2385
šalterskog poslovanja u okviru centra pošta Mostar
PTS 1998 2198
2281
PTS 1998 2206
1347,
1348
2247
mjera za poboljšanje prevoza na podruju opine Ilijaš
CS 1998 1349,
Tucak, Demo Automatizacija i modernizacija šalterskog poslovanja u okviru pošte
PTS 1998 2472,
Zahirovi, Muris
Posebne usluge u FM podruju RDS kao VAN servis u radio difuziji
PTS 1998 2382, 2383
Srednjebosanskog Kantona
Analiza strukture mree linija i tehniko- eksploatacionih pokazatelja rada JMDD
“GSP” Tuzla
PTS 1999 2229,
S 1999 2261, 2270
PTS 1999 2235,
2223,
2224
raskrsnice. Primjena na raskrsnici “eljeznika stanica” U Sarajevu
CS 1999 2256
posljedice u periodu 1995-1997 godine i prijedlog mjera za poboljšanje
bezbjednosti odvijanja saobraaja na podruju Kantona Sarajevo
CS 1999 1342,
CS 1999 2364,
Krehi, Sadmir Mree i tehnologije prenosa podataka PTS 1999 2233
Kukan,
Muamer
S 1999 2293,
CS 1999 2384
ZS 1999 2272,
CS 1999 2340,
Spahi, Ekrem Analiza bezbjednosti saobraaja na podruju opine Tešanj sa prijedlogom
mjera za poboljšanje
CS 1999 2300
PTS 1999 2225, 2226
“Sarajevske pivare”
1416,
2351
Baši, Almir Primjena digitale pretplatnike linije (DSL) kao nove usluge u telekomunikacijama
PTS 2000 2207 5123
sa posebnim osvrtom primjene grafoanalitike metode. Odreivanje
brzine kretanja vozila u saobraajnim nezgodama
CS 2000 2338,
CS 2000 2574,
organizacije u d.d. “Zenicatrans-teretni saobraaj” – Zenica
CS 2000 2345
S 2000 2264
dokumentacije kod saobraajnih nezgoda CS 2000 2297
Karabeg, Aras Tehnološko-organizacione karakteristike postojeeg stanja u ATP špediciji – Bugojno sa prijedlogom mjera za
poboljšanje
PTS 2000 2218, 2219
2222,
2214,
2578
mjere za poboljšanje PTS 2000 2581
Sejmenovi,
Zijad
PTS 2000 2232
PTS 2001 2220,
Telecommunications-digitalne evropske
S 2001 2242
ozo, Elida Analiza stanja bezbjednosti saobraaja na teritoriji opine Novi Grad sa prijedlogom mjera
CS 2001 2309
“D.D. Sarajevski kiseljak” CS 2001 2372
Hadiavdagi,
Emina
PTS 2001 2203,
CS 2001 2365
PTS 2001 2349, 2350
Jahi, Kemal Rješenja i primjene GPS-a (Global Positioning System / Sistem za globalno
pozicioniranje)
Jai, Nedad Mrea za upravljanje i odravanje telekomunikacione mree – TMN
PTS 2001 2227 2228
S 2001 2259
poštanskih pošiljaka PTS 2001 2221
5194
Skoko, Dejan Analiza preventivnih mjera u zaštiti vozaa i putnika pri eksploataciji putnikih automobila
CS 2001 2401
Šiljdedi, Enes Marketing funkcija u autotransportnom preduzeu ”SANA” Klju – stanje, organizacija i razvoj
CS 2001 2370,
PTS 2001 4090, 5217
PTS 2002 5128
S 2002 2243,
Bili, Bojan Sistem zaštite podataka graana (CIPS) u okviru E-Govermenta
PTS 2002 2211
saobraaju PTS 2002 3324
PTS 2002 5151 8003
Prof. Dr. Nediljko Bili
PTS 2002 2215
CS 2002 2332
PTS 2002 5171
5092
S 2002 2336
javnim gradskim prevozom putnika CS 2002 2334
Lonar, Biljana IPS (International Postal System) – kao tehnološka podrška za evidenciju komunikacija i upravljanje poštanskim
sistemima
PTS 2002 5233 7959
Prof. dr. Nediljko Bili
vozila
PTS 2002 2199
Musi, Nusret Analiza bezbjednosti saobraaja u vojsci Federacije u odnosu na Federaciju BiH
CS 2002 2298
poštanskom saobraaju PTS 2002 5188
Šehi, Adis Identifikacija opasnih mjesta na cestama opine Ilijaš sa prijedlogom mjera
sanacije
CS 2002 2394, 2400
Trti, Mirsad Integracija novanog poslovanja u poštansku mreu JP BH Pošta na bazi informatizacije sistema
PTS 2002 2326,
Koncept uslunog sistema sa analizom poštanskih usluga u JPBH pošte
PTS 2002 5110
PTS 2002 8002 Prof. dr. Nediljko Bili
Bukva, Ferid Bezbjednost i kontrola saobraaja na
eljeznicama Federacije Bosne i Hercegovine
S 2003 2651
elikovi,
Hajrudin
tehnologiji PTS 2003 3466,
PTS 2003 2664
erzi, Edis Uticaj Internet tehnologije i WEB Site-a na poboljšanje poslovanja poštanskih
operatera
PTS 2003 2662
Feli, Damir Stanje cestovne infrastrukture i okoline te njen uticaj na sigurnost cestovnog
saobraaja Unsko-Sanskog Kantona
CS 2003 2333
Fetahagi,
Faris
Uticaj TETRA sistema na rad i kvalitet pruanja usluga u slubama javne bezbjednosti
PTS 2003 2646
PTS 2003 2666
5504
Husika, Azra Analiza nivoa usluge na putnim vorištima na podruju opine Kakanj
CS 2003 2670
2331,
2330
(CRM) u telekomunikacijskom prometu
Karzi, Sanela Kontrola i mjerila za upravljanje kvalitetom poštanskog sistema
PTS 2003 2663
Korzi, Sanela Kontrola i mjerila za upravljanje kvalitetom poštanskog sistema
PTS 2003 5147
sa kolskim pošiljkama stanice Sarajevo Teretna
S 2003 3328
PTS 2003 2668,
S 2003 2669
S 2003 2671,
Lihovac,
Danijar
Analiza projekta “Rolling Shelf” i njegova primjena u Bosni i Hercegovini
CS 2003 2583
automatizovanim procesima rada PTS 2003 2328
Raši, Arslan Tehnologija i sistemi za pruanje lokacijski baziranih usluga
PTS 2003 2609
PTS 2003 2647
5495
telekomunikacionim mreama PTS 2003 2667
Zaimovi, Adnan
PTS 2003 2665
6163
Ahmi,
Muhamed
podruju Federacije Bosne i Hercegovine
S 2004 3446
5505
PTS 2004 5193
PTS 2004 4376,
3475
Cucak, Sead Uloga i uticaj troškova na rad sa kolima S 2004 3579
auševi, Edin Standardizacija tehnologija beinih LAN mrea
PTS 2004 4180 Prof. dr. Nediljko Bili
Dautovi,
Belma
PTS 2004 3576
izgradnjom obilaznica
S 2004 3329
PTS 2004 3483
PTS 2004 3586,
Hajran, Armin Primjena DECT sistema u urbanim i ruralnim podrujima
PTS 2004 3339
poslovanja PTS 2004 3460,
mikrologistikim procesima preduzea KJKP “Sarajevogas”
CS 2004 3452,
5175
8000
analize saobraajnog toka DST 2004 3581
8174
3448
5155
Kahriman,
Sedin
PTS 2004 3471,
5499
5197
usklaivanje sa potrebama stanovništva
CS 2004 3472 4121
PTS 2004 3461
Mujai, Esed Analiza kapaciteta pruge Tuzla-Doboj i perspektivni obim prevoza
S 2004 3577
Nove tehnologije poštanskog saobraaja i njihov uticaj na zaštitu okoliša
PTS 2004 3450
Petrovi,
Mensur
poštanskom saobraaju PTS 2004 3486,
4174
PTS 2004 3462, 4177
CS 2004 3484
telekomunikacione mree PTS 2004 3478,
3477
5219
Semi, Ibro Optika vlakna kao medij prenosa PTS 2004 3587 5226
Sijamija,
Sanjin
4118 5149
saobraaju
CS 2004 3482 6508
Doc. Dr. Fadila Kiso
Šatrovi, Samir Meusobno djelovanje mrea GSM i PTS 2004 3580,
DECT 4175
tehnologija
PTS 2004 5178
prijenosa za globalnu evoluciju PTS 2004 3583,
4176
Zuko, Muhidin Primjena digitalne PMR mree i njen uticaj na privredu i društvo
PTS 2004 3479
PTS 2004 3480 5170
lof, Zoran ParcelCall tehnologija praenja i pronalaenja pošiljaka i njena primjena u
poštanskim organizacijama i korporacijama – poštanskim
integratorima
Gurbeta, Salih Osnovni principi, integracija i usluge u meunarodnom poštanskom saobraaju
PTS 2004 7970 Prof. dr. Enes
Arnautovi
PTS 2005 3611 5119
Doc. Dr. Samir auševi
Agi, Ibrahim Uticaj automatizacije I informatizacije na usluni sistem u JP BH Pošta
PTS 2005 3600
5256
5497
Akšamovi,
Elmir
5381
6591
PTS 2005 3609
Buan, Eldin Uticaj saobraaja na kvalitet zraka na podruju Kantona Sarajevo
CS 2005 3596, 4120
CS 2005 3687,
zraenja GSM infrastrukture I mobilnih aparata na ljude I okoliš
PTS 2005 3698
CS 2005 3603
uslovima strategije razvoja eljeznica BiH
S 2005 3606
Kontrola I standardizacija u funkciji kvaliteta I efikasnosti poštanskog sistema
PTS 2005 3590
mrea PTS 2005 3700
PTS 2005 3593
Durak, Esnaf Uticaj saobraaja na nivo buke u Kantonu Sarajevo
CS 2005 3594,
putnika” D.D. Zenica
CS 2005 3584
Gado, Nedim Perspektive I razvoj telekomunikacijskih mrea na podruju Kantona Sarajevo
PTS 2005 3688
auševi
Goleti, Said Analiza uticaja transporta na okoliš u urbanim sredinama sa posebnim osvrtom
na grad Sarajevo
CS 2005 4171
CS 2005 3605
S 2005 3601
planiranju saobraajno-transportnih sistema”
CS 2005 3699
Harai, Rizah Kapacitivna analiza cestovne mree na uem podruju opine Kakanj
CS 2005 3636
lokomotive sa posebnim osvrtom na potrebe eljeznice Federacije Bosne I
Hercegovine
Karši, Nermin Inteligentne mree (IN) u funkciji izgradnje nove generacije mrea
PTS 2005 3733
CS 2005 3693
CS 2005 3585,
5109
Matoruga,
Nedim
5292
5298
Mehanovi,
Mirza
3780
KOM 2005 3694 4061
Mistri, Šejla Perspektive I razvoj elektronskih medija na podruju Kantona Sarajevo
PTS 2005 3607
4167 5501
KOM 2005 3690,
PTS 2005 3592, 4170
PTS 2005 3610
auševi
Pezo, Muamer Stanje sigurnosti cestovnog saobraaja CS 2005 3686 Prof. Dr. Osman
na podruju BPK-a 6597 Lindov
Poli, Nina Optiki kablovi u telekomunikacionim mreama
PTS 2005 3692
Prli, Ivica Arhitektura I primjena WAP protokola u pokretnim mreama
KOM 2005 3836,
PTS 2005 3598
prenosu I pristupu PTS 2005 3608
5507
Sinanovi,
Safet
PTS 2005 3696
KOM 2005 3685,
KOM 2005 3695
podruju Kantona Sarajevo CS 2005 3604
8158
6359
Šahman,
Jasmin
KOM 2005 4115
Tehnologija SMS usluge u fiksnoj mrei PTS 2005 3597, 4172
5503
CS 2005 3602
CS 2006 4149
Ali, Sanela Specifinosti Ericsson-ovih rješenja za nove generacije mrea
PTS 2006 4080
Komparativna analiza rada stanica Alipašin Most sa aspekta uvoenja savremenih signalno-sigurnosnih ureaja
S 2006 4403
Babi, Selma Digitalni marketing i tehnologije i usluge KOM 2006 5161
5386
4162
Bajramovi,
Adnan
podruju opine Zenica CS 2006 3776
5319
6373
Bari, Safet Uloga saobraajnog inenjera u formiranju saobraajne kulture
S 2006 3772
KOM 2006 4067
CS 2006 4083
Muamer putnika tramvajskog saobraaja na podruju Sarajeva
5320
Franjkovi,
Franco
KOM 2006 4068
zoni Sarajeva CS 2006 3784
Hadi, Anida Uticaj virtualne mobilnosti i dostupnosti na razvoj i poslovanje savremenih kompanija
KOM 2006 4152
4157
5328
Hebibovi,
Suad
I voznog osoblja CS 2006 4081
6660
8005
5394
5755
domai I meunarodni novani promet PTS 2006 3787
Hodi, Amir Ekonomska opravdanost primjene beinih širokopojasnih komunikacija
KOM 2006 4076, 4154
Hodi, Ervin Tehnologija prenosa podataka u mreama sa CISCO RUTERIMA
PTS 2006 4343
uem podruju opine Zavidovii CS 2006 3775
Jusi, Almir Kapacitivna analiza na dionici
magistralnog puta Biha-Bosanska Krupa
Kahriman,
Mirzet
komunikacijama KOM 2006 4164
5509
5145
prema korisnicima usluga u BiH Telecom-u implementacijom konvergentnog billing sistema
KOM 2006 3834,
6655
CS 2006 3768,
PTS 2006 3769,
5199
Lakota, Indira Elektronsko poslovanje i zaštita podataka PTS 2006 4163 5164
Lomigora,
Adnan
Bosne I Hercegovine
S 2006 3778
PTS 2006 4148 5511
Sistemi za elektronsko lociranje I praenje poštanskih pošiljaka-track and trace i sistem IPS
PTS 2006 3785
5148
6661
inteligenciji KOM 2006 4335
6360
Mujkanovi,
Amar
PTS 2006 3773
Stanje i problemi organizacije cestovnog saobraaja u Bosni i Hercegovini
CS 2006 4158 5717
4491
4846
Mušanovi,
Elvedin
Osnovne razlike billing sistema za sisteme 2G, 2.5G i 3G mobilnih komunikacija
KOM 2006 5512
5498
6659
5370
Omerbegovi,
Jasmin
S 2006 4334
KOM 2006 4151
Eurolines d.d.” Sarajevo
CS 2006 3781,
Ploo, Emir Tehnologija poveanja brzine prijenosa podataka na radio dijelu UMTS-a
KOM 2006 4344, 5196
PTS 2006 3835
CS 2006 4077
elektrine vue u Bosni I Hercegovini S 2006 3771
Rizvan, Ervin Sigurnost saobraaja sa osvrtom na cestovne pravce Zeniko-Dobojskog Kantona
CS 2006 3766
magistralnog puta Travnik-Donji Vakuf CS 2006 3774,
4169
PTS 2006 4089
KOM 2006 4084
Salki, Zuhdija Organizacija i funkcionisanje ugovornih pošta u centru pošta Tuzla
PTS 2006 4345
mree nove generacije 5227
PTS 2006 4079
Turki, Damir Tehnološki procesi pretovarnih operacija u Luci Ploe
S 2006 4085
Viša, Emir Širokopojasne usluge u mobilnim mreama – pristup putem WLAN-A
KOM 2006 4159
4847
Alihoda,
Samed
trištu CS 2007 4336
CS 2007 4479 5688
Doc. Dr. Mustafa Mehanovi
Bati, Maja Primjena savremenih TK Tehnologija u HT Mostaru – Eronetu
KOM 2007 4419
KOM 2007 4485
KOM 2007 4414 Doc. Dr. Mugdim
Bublin
komunikacijama PTS 2007 4394
6656
Salihovi
ajdin, Alma Pravci razvoja i uspostavljanja novih odnosa velikih korisnika i poštanskih
preduzea
elik, Amela Tehniki i ekonomski aspekti iskorištenja mobilnih mrea 3. Generacije
KOM 2007 4412
6648
Lindov
Debo,
Almedin
Fiksni radio relejni sistemi prenosa u frekvencijskim opsezima do 10 GH2
PTS 2007 4337
KOM 2007 4413 5772
Doc. Dr. Mugdim Bublin
KOM 2007 4339
5762
4408
7935
Kantonu Sarajevo sa osvrtom na centralnu gradsku zonu
CS 2007 4406
Jašarevi, Emir Analiza eksploatacionih troškova vue teretnih vozova na dionici Blauj-
Bradina
PTS 2007 4338
PTS 2007 4411
5347
Armin poslovanja u poštanski sitem
Kasumagi,
Tarik
5502 7964
KOM 2007 4391
eljeznikom saobraaju S 2007 4401
Medi, Sanjin IP tehnologija za prijenos audio servisa KOM 2007 5396 Prof. Dr. Mesud
Hadiali
Nahodovi,
Irsad
S 2007 4340
KOM 2007 4475 Prof. Dr. Kemo Sokolija
Pando, Nafija Špedicije u razvoju multimodalnog transporta
CS 2007 4395
CS 2007 4404
Salibaši,
Sabira
S 2007 4400
sigurnost saobraaja u gradskim sredinama
CS 2007 4477
poslovanju CS 2007 4482 Prof. Dr. Alija Behmen
Saraevi,
Nejra
KOM 2007 4476
PTS 2007 4478 5385
Prof. Dr. Samir auševi
CS 2007 4418
5823
Spahi, Lamija Cestovni saobraaj kao logistika špediterskog poslovanja
CS 2007 4416 5713
S 2007 4397
4392
Šimunovi,
Renata
PS 2007 4388
Nertvanskog kantona
Šoševi, Lejla LBS – Lokacijski Bazirane Usluge KOM 2007 4409 5400
Trgo, Alma Mehanizmi zaštite u sistemima pokretnih KOM 2007 4480 Prof. Dr. Mujo
programskih agenata 5777 Hebibovi
Tuzovi, Nihad Aspekti poboljšanja tarifnog sistema JPPP u Kantonu Sarajevo
CS 2007 4396
GSM mrei KOM 2007 4410
uni, Tarik Analiza propusne moi jednokolosjene pruge dionice Mostar teretna – apljina
S 2007 4483 5775
Prof. Dr. Sadik Beširevi
eurolines d.d. Sarajevo“
Leko, Alen Inteligentni transportni sistemi u funkciji protoka mree cestovnih saobraajnica
CS 2007 7987 Doc. Dr. Mustafa Mehanovi
Ademovi,
Edina
Planiranje topologije beinih IP mrea KOM 2008 4800 Prof. Dr. Mesud
Hadiali
Adilovi,
Munevera
5327
5104
5130
8171
Hadiali
KOM 2008 4882
KOM 2008 4794 5380
Prof. Dr. Samir auševi
autoceste koridora Vc na podruju Ze-Do Kantona
CS 2008 4897
Bajri, Fuad Neki aspekti Uvoenja UMTS mrea KOM 2008 4801
5316
u razvoju saobraajne infrastrukture KOM 2008 4817
8157
CS 2008 4913 7966
KOM 2008 4839 5821
CS 2008 4875 Doc. Dr. Suada Daci
Berbi, Vedad Analiza kapaciteta parkirališta, strategija upravljanja i kontrola parkiranja
CS 2008 4821
sustave KOM 2008 5687
KOM 2008 4814
osvrtom na signalno-sigurnosne ureaje
Bukva,
Nermana
KOM 2008 4793
KOM 2008 4831
Burina Demal Osnovne karakteristike i nain primjene firewall-a kao zaštite internet mree
KOM 2008 4811
5105
engi, Jasmin Primjena IP-sec-a u VOIP mreama KOM 2008 4910
5235
KOM 2008 5191 4809
Prof. Dr. Samir auševi
pojedinanih korisnika KOM 2008 4903
5153
CS 2008 4912
Demir, Mahir Analiza pješakog saobraaja u uem podruju grada Sarajeva
CS 2008 4806
KOM 2008 5180 6651
Prof. Dr. Kemo Sokolija
Dolovi,
Murat
Hebibovi
pripravnosti
Hadi, Admir Pristupne radio tehnologije za mree sljedee generacije
KOM 2008 4894
KOM 2008 5124
KOM 2008 4827 5378
Prof. Dr. Samir auševi
Hadiselimovi , Jasmin
Statistika analiza TK parametara KOM 2008 4797 Doc. Dr. Mugdim Bublin
Haji, Rijad Uticaj i primjena LPG na tehniko eksplatacione karakteristike cestovnih
vozila
PTS 2008 4902 6365
Prof. Dr. Alija Behmen
5158
mobilnim komunikacijama KOM 2008 5397 Doc. Dr. Mugdim
Bublin
informacionim sistemima preduzea KOM 2008 4833
5230
5348
7963
KOM 2008 4879
Hrusti, Nijaz Potrebne performanse parica u kablovima za prenos digitalnih signala
KOM 2008 5106 5686
KOM 2008 4795 Prof. Dr. Kemo Sokolija
Joldaš, Emir ARQ protokoli – zaštita i optimizacija pri prenosu podataka
KOM 2008 4829
5376
4927
5303
KOM 2008 4885
KOM 2008 4908
CS 2008 4812 Prof. Dr. Samir
auševi
Krali,
Almedina
eksplatacije motornih vozila CS 2008 4874
5393
PS 2008 6774
telekomunikacija KOM 2008 4845 Prof. Dr. Mesud
Hadiali
KOM 2008 5131 5822
PTS 2008 5221 7934
Makota, Nermin
Ekološki aspekti razvoja cestovnih vozila CS 2008 6358 Prof. Dr. Osman Lindov
Masleša,
Belma
KOM 2008 4880
5304
Razvoj hibridnih cestovnih vozila i njihov znaaj sa ekološkog aspekta
CS 2008 4808 Prof. Dr. Osman
Lindov
KOM 2008 5122
KOM 2008 4892
KOM 2008 4900
vezama
EM talasa i optimizacija
Muhi, Edin Prijedlog idejnog rješenja za pokrivanje Zenice WIMAX mreom
KOM 2008 4798 Doc. Dr. Mugdim
Bublin
Muratovi,
Mirsad
KOM 2008 4830
5371
5767
Mustafi,
Muamer
usluge na dijelu magistralnog puta M-17 od Zenice do epa
CS 2008 4873
5366
4887
Nuhanovi, Elvir
CS 2008 4807 5255
Omeragi,
Muamera
5102
Bublin
Opardija,
Esmir
7988
Ostoji, eljko IN usluge fiksne mree bazirane na CTI tehnologiji
KOM 2008 4835
Pali, Admir Analiza zagaujuih materija motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i tehniko
tehnološke mjere za njihovo smanjenje
CS 2008 490779
gateway protocol-BGP)
KOM 2008 4878 5754
Doc. Dr. Mugdim Bublin
KOM 2008 4826
Pekuša, Mirsad Funkcija i struktura govornih portala KOM 2008 4825
5115
Petrovi, eljo Neki aspekti izgradnje pristupnih mrea za nove usluge
KOM 2008 4803
Povezivanje BS GSM-a sa BSC-ovima, na podruju TKC Široki Brijeg
KOM 2008 4898 5222
tehnologiji
KOM 2008 4834
Selimovi,
Armin
KOM 2008 4906
multimodalnog transporta
CS 2008 5384
PTS 2008 4791 5242
Prof. Dr. Nediljko Bili
KOM 2008 5112
Mostar KOM 2008 4893
KOM 2008 4896
PS 2008 4911 Doc. Dr. Enes Arnautovi
Suša, Denan Analiza regulisanja specifinog segmenta u meunarodnom poštanskom saobraaju
PTS 2008 7039
Šahi, Adnan VSAT sistemi i njihova namjena KOM 2008 4907
5365
KOM 2008 4841,
Šikalo, Edin IP rješenja za video nadzor KOM 2008 4891
5159
Šiši, Sejid Zaštita kablova pristupnih TK mrea od uticaja elektroenergetskih vodova
KOM 2008 4886
Trubljanin,
Samir
Saobraajna politika u funkciji razvoja saobraajnog sistema u Bosni i
Hercegovini – modeli telekom trišta
Upotreba adaptivnih algoritama u ITS-u za nadzor i upravljanje saobraajem
KOM 2008 4799 7979
Prof. Dr. Kemo Sokolija
linije javnog gradskog saobraaja
CS 2008 5383 Doc. Dr. Mustafa Mehanovi
Tuzlak, Mirsad Evolucija mobilnih mrea GSM/ GPRS/ EDGE/ WCDMA
KOM 2008 4832 Doc. Dr. Mugdim
Bublin
Uzunovi,
Nermin
KOM 2008 4836 Prof. Dr. Nediljko Bili
Viljuši, Josip Idejni projekat proširenja telekomunikacijske mree Krepši za
naseljeno mjesto Gorice
KOM 2008 4815
Bublin
Zejnirovi,
Ismet
CS 2008 4884
KOM 2008 4824
ivkovi, Pavo Model raunarske mree TKC orašje KOM 2008 4813
5107
5254
KOM 2008 4901
CS 2008 7978 Doc. Dr. Mustafa Mehanovi
Hodi,
Mersad
Analiza vue putnikih vozova na dionici Kakanj – Sarajevo pruge Bosanski
Šamac – Sarajevo
mreama
KOM 2009 4917
PT 2009 5060 5685
KOM
auševi
transportnom i logistikom lancu PT 2009 5039
6361
KT 2009 4957
5779
balansiranom pristupu menadmentu zrakoplovne buke na aerodromima
ZS 2009 5425 Prof. Dr. Osman
Lindov
kontent centra KOM 2009 4926
5095
Begovi,
Ernata
Optimalni model naplate cestarine s osvrtom na stanje u BiH
CS 2009 5076
Razvoj cestovne infrastrukture sa aspekta sigurnosti na podruju opine Gradaac
CS 2009 5419
KOM 2009 5078
mrea KOM 2009 4932
Bjelica, Damir Primjena softverskih aplikacija u analizi sudara cestovnih vozila
CS 2009 5054
6775
cestovnoj mrei kao faktor propusne sposobnosti i nivoa saobraajne usluge
CS 2009 5041
cestama visokog ranga CS 2009 5426 Doc. Dr. Fadila Kiso
alija, Adnan Znaaj tehnike ispravnosti motornog CS 2009 4958
vozila sa aspekta ekoloških i sigurnosnih aspekata
6370
engi, Emir Upotreba GPS, GIS-a u ITS-u KOM 2009 4928 Prof. Dr. Kemo
Sokolija
olakovi,
Alem
kvalitetnijem pokrivanju i usluivanju korisnika
KOM 2009 5080
vonju cestovnih vozila CS 2009 4956
6518
8162
CS 2009 5046
KOM 2009 4925 Prof. Dr. Samir
auševi
opreme u poštanskom saobraaju sa evropskim standardima
PT 2009 5038
Salihovi
orali,
Nermin
Osnova za razvoj aplikacija u pokretnim sustavima temeljen u 3D grafici
KOM 2009 5028
sa posebnim osvrtom na krune raskrsnice
CS 2009 5042
Dautbaši
Adnan
PT 2009 4919
CS 2009 4965
Bosni i Hercegovini CS 2009 5073
8173
Mehanovi
Dzafo Nedim Siroko pojasni pristup preko HfC mreza za nove generacije usluga
PT 2009 4918
Dafo, Nedim Širokopojasni pristup preko HFC mree
za nove generacije usluga PTS 2009 5220 Prof. Dr. Nediljko Bili
Dambasovi, Armin
Prof. Dr. Samir auševi
KOM 2009 5070
5091
5165
Gagula, Fijad „TDM preko ethernet“ u radio prenosu KOM 2009 4988
5295
5247
tree generacije KOM 2009 5408
5415
6497
5349
5703
CS 2009 5058
KOM 2009 5414 5418
Hasi, Ferid Vozovi sa magnetnom levitacijom S 2009 5066 5133
Haskovi,
Adisa
KOM
auševi
vrijednosti vanjskih otpora kretanja motornog vozila
CS 2009 5032 Doc. Dr. Suada Daci
Hodi, Aida Uloga meunarodnog špeditera u organizaciji eljeznikog transporta
S 2009 5056
CS 2009 4967
PT 2009 5430 Doc. Dr. Abidin
Deljanin
Isakovi,
Ibrahim
S 2009 5314
poslovanju CS 2009 5057
pruanje usluge IPTV KOM 2009 5410
5423
6498
CS 2009 5035
KOM 2009 5027 5300
CS 2009 5071 5359
Doc. Dr. Fadila Kiso
sredstva eljeznica sa osvrtom na projekat nabavke teretnih vagona
S 2009 5031
sigurnog sektora u poštanskom sistemu PS 2009 4966 6510
Karasalihovi,
Kemal
Kova, Selmir Analiza emisije ispušnih gasova korištenjem MEET metoda na podruju opine Kakanj
CS 2009 4961 5360
mrea temeljenih na ADSL tehnologiji KOM 2009 4986
5324
5714
registraciju u PTT-u PT 2009 5405 Doc. Dr. Sabira
Salihovi
CS 2009 5062 5352
saobraaja FbiH
pruge Sarajevo-apljina
Prof. Dr. Ešref Gaanin
Kurtovi, Emir Naini prijenosa informacija u ITS-u (GPS, GSM, UMTS, DSRC)
KOM 2009 5075 5184
sistemima
CS 2009 5069
Maci, Enver Primjena radiografske kontrole u
dijagnostici i odravanju šinskih vozila S 2009 5422 Doc. Dr. Sabira
Salihovi
S 2009 5053
Marki, Boo Mjerenje Performansi i analiza na pristupnim optikim mreama
KOM 2009 4923
Zav. II cik.
auševi
Mehii, Adem Uloga marketinga u zadravanju postojeih i pridobijanju novih korisnika
TK operatera
parametre u Bosni i Hercegovini CS 2009 4955
6605
stanica, pruga i putnih prelaza S 2009 5063
6514
6362
KOM 2009 5412
7981
BiH KOM 2009 5085
KOM 2009 5087
5493
6515
Omanovi, Nermin
S 2009 5406 8181
Doc. Dr. Sabira Salihovi
Komparativna analiza troškova dizel- vue i elektro-vue vozova na pruzi
Sarajevo-Zenica
CS 2009 4933 5358
Prof. Dr. Osman Lindov
CS 2009 5049 Prof. Dr. Osman
sigurnosti 8183 Lindov
KOM
KOM 2009 5183
5244
5826
CS 2009 5048
njene primjene na projektu pruge apljina – Nikši
S 2009 5037
Vrtlište-Separacija
KOM 2009 5168
Selimi, Asmir ITS u organizaciji praenja transporta i transportnih organizacija sredstava
CS 2009 4964 6607
Doc. Dr. Mustafa Mehanovi
Sinanovi, Adil Dizajn i optimizacija poštanske mree PT 2009 5052
5705 7973
Arnautovi
Sivro, Melisa Analiza kvaliteta usluge javnog gradskog prevoza sa aspekta osoba umanjenih
sposobnosti
Smailhodi, Vedad
Uporedna analiza stepena sigurnosti magistralnih u odnosu na druge ceste na
podruju FbiH
Smajlovi,
Anes
Principi i metode kategorizacije putne mree sa osvrtom na stanje u BiH
CS 2009 5033
KOM 2009 5029 5392
KOM 2009 4990
sistema za upravljanje evropskom eljeznikom mreom – ERTMS
S 2009 5034
novane usluge preko pošte PT 2009 4929
5377
PT 2009 4920
ZS 2009 5248 6603
Šabi, Admir Usluni potencijal HSPA tehnologije KOM 2009 5079 5182
Šabovi Haris Analiza upravljanja raskrsnicom sa aspekta sigurnosti saobraaja-
CT 2009 4916
5494
CS 2009 5050
zrakoplovstvu i udio potrošnje u transportnom sektoru
ZS 2009 5250
Primjena GS 1 standarda u identifikaciji i praenju poštanskih pošiljki
PT 2009 4960
raskrsnica CS 2009 5074 Doc. Dr. Fadila, Kiso
Šunj, Nermin Upotreba naprednih metoda za upravljanje voznim parkom u cestovnom saobraaju
CS 2009 5072
5251
Tinjak, Demal Robno-transportni centri sa osvrtom na stanje i potrebe RTC Sarajevo
CS 2009 5068
KOM 2009 5090
Doc. Dr. Mustafa Mehanovi
Vejo, Naida Informacioni sistemi kao podrška upravljanju odnosa sa klijentima
KOM 2009 5421
5093
5252
primjenom na projektu poboljšanja pruge Bosanski šamac-Sarajevo
S 2009 4959
raskrsnica u nivou CS 2009 5077
5354
7931
5177
Analiza udjela zranog saobraaja u
ukupnom zagaenju zraka u BiH ZS 2009 5249 Prof. Dr. Osman
Lindov
PT 2009 5416 5427
nezgoda
Zuki, Merima Signalizacijski protokol za uspostavu komunikacije u IP mreama
KOM 2009 5081
KOM
auševi
Alagi, Berina Informatika i elektronika rješenja kao poslovni koncept JP BH Pošte
PT
Zav. I
Zav. I
blokom –APB-om
Avduki, Amila
sigurnosnih ureaja
Avduki,
Ednan
Elementi pasivne sigurnosti motornih vozila i njihova uloga u zaštiti vozaa i
putnika
saobraaja
Badi, Ibrahim Stanje i mogunosti razvoja sistema kontejnerskog transporta u Bosni i
Hercegovini
KT Zav. I
Analiza pješakih tokova i planiranje pješakih zona na ulinoj površini
CS Zav. I
Bajri, Rajif Saobraajni aspekti i njihov uticaj na
razvoj opine Srebrenik i šireg okruenja CS 2010 5516 Prof. Dr. Osman
Lindov
KT
auševi
Bei, Adnan Primjena metoda nadzora i regulacije za upravljanje voznim parkom
CS Zav. I
Beirovi, Amila
KOM 2010 5722 Prof. Dr. Samir auševi
Beirevi,
Armin
Analiza saobraajnih tokova na mree magistralnih cesta Federacije Bosne i
Hercegovine
CS
PT
Zav. I
neustaljenim reimima rada CS
Zav. I cik.
2010 5690 Prof. Dr. Himzo Bajri
Beši, Adnan Primjena metoda nadzora i regulacije za upravljanje voznim parkom
CS
Zav. I
softverskih aplikacija za analizu saobraajne nezgode
CS
Zav. I
Zav. I
prometu CS
Zav. I
Zav. I
usluga PT
Zav. I
Deljanin
auševi,
Melis
Uloga i znaaj sistema za edukaciju vozaa u ukupnom sistemu sigurnosti u saobraaju
CS
PS 2010 5550
Zav. I
S
CS 2010 5515
KT
Zav.
Mag
orbi, Nihad Osiguranje kvaliteta vagon cisterni kao specijalnih eljeznikih kola
S
ustovi, Azra Saobraajna politika i tendencije razvoja zranog saobraaja u Bosni i Hercegovini
ZS 2010 5660 5661
Prof. Dr. Šefkija eki
nadzoru i regulaciji CS
Sokolija
ehovi, Enisa Uticaj procesa europskih integracija i ukljuivanja BiH u EU na razvoj zranog saobraaja
ZS 2010 5591
KT
Zav.
Mag
auševi
Dedi, Sanela Uloga marketing informacionih sistema u procesu donošenja odluka o saobraajnim sistemima
KOM
Deli, Suvad Uloga i znaaj špeditera u funkciji multimodalnog transporta
CS Zav. I
KOM Zav. I
KOM 2010 5582 5682
Prof. Dr. Izudin Kapetanovi
CS
Zav. I
ZS 2010 5593 Prof. Dr. Osman
Lindov
Durakovi,
Emir
podataka u mobilnim telekomunikacijama
Duranovi,
Sead
Evropski i BiH sistemi edukacije vozaa kao segment sigurnosti cestovnog
saobraaja
Duvnjak, Dario Znaaj ekspertnih sistema za ITS KOM 2010 5716
5749
performansama organizacije KOM
Zav. I
sredine CS
Zav. I
Zav. I
uli, Emir Organizovanje remonta pruge na eljeznikoj pruzi pod saobraajem
S
Brankovi
uli, Jasmin Trenutni i prognozirani modeli buke uz saobraajnicu sa elementima uticaja vibracija na okolinu
CS 2010 5663
Projektovanje i uvoenje sistema svjetlosne signalizacije na uem podruju grada
CS
Doc. Dr. Fadila Kiso
Feli, Asmir Znaaj primjene elektronskog programa CS 2010 5649 Doc. Dr. Suada Daci
stabilizacije na stabilnost kretanja vozila Zav. I
cik.
6310
PT 2010 5429 7991
tehnologije
PS 2010 5555
Gegi, Zumka Primjena CRM rješenja u cilju poboljšanja podrške korisnicima
KT
Poboljšanje QoS govorne usluge u 3G mreama uvoenjem WB-AMR kodeka
KT
PS 2010 5548
5759
vrijednosnih i novanih poštanskih pošiljaka
PT 2010 5668
štete na motornom vozilu u funkciji sigurne i pouzdane analize
CS
Zav.
Mag
napadaa KT
Zav. I
Hadiahmetovi
Bosni i Hercegovini i sa drugim zemljama
PT
cilju vještaenja saobraajnih nezgoda CS
Zav. I
elemenata nadzora i regulacije na otvorenim cestama sa centrima za
upravljanje
CS
S
S
Beširevi
Hodi,
Denan
PT 2010 5721
S Zav. I
Zav. I cik.
Prof. Dr. Himzo Bajri
Ibrovi, Mirela Modeli mjerenja u funkciji kvaliteta i PS 2010 571579 Doc. Dr. Enes
kontrole u poštanskom saobraaju 82
8145
Arnautovi
Isanovi, Eldin Uloga i znaaj savremenog odravanja i zaštite cesta u funkciji poveanja stepena
sigurnosti saobraaja
cik.
operatera
KOM 2010 5549
Zapadnog balkana
S Zav. I
Karaman,
Minela
KOM 2010 5585
usluga KOM
Zav. II
Kljaji, Arnela Elektronska pošta kao razvojni koncept
automatizacije poštanskog saobraaja PT
KOM 2010 5554 Prof. Dr. Kemo
Sokolija
Kozi, Anida Ocjena dinamikih karakteristika vozila u zavisnosti od specifine snage,
specifinog momenta i intenziteta koenja
CS
Zav. II
Deljanin
Zav. I
Zav. I
širokopojasnim mreama PT
Zav. I
saobraaja u Bosni i Hercegovini ZS 2010 5586
5664
Zav. I cik.
Zav. I cik.
KOM 2010 6035
praenja u funkciji tehnike zaštite poštanskih vozila
PT
vuno elinom uzadi CS
i tehnologijski razvoj poštanskih operatora
PS 2010 5708
Nadzor i upravljanje u projektima cestovne infrastrukture sa aspekta sigurnosti saobraaja
CS
Zav.
Mag
Lindov
Malibegovi,
Kemal
Analiza transportnih troškova za prijevoz tereta u preduzeu Banjotrans d.o.o. epe
CS
Lindov
Maliki, Sanjin Znaaj automatske obrade podataka i naplate karata u prijevozu putnika
CS
CS Zav. I
Markovi, Igor Perspektive razvoja eljeznikog putnikog saobraaja u Bosni i
Hercegovini
procesa
Mehremi,
Senad
Talasno multipleksirane optike mree KOM 2010 6090 Doc. Dr. Nasuf
Hadiahmetovi
KOM 2010 5824 6030
Prof. Dr. Samir auševi
KT
5492
razvoj zranog prometa u Bosni i Hercegovini
ZS 2010 5588
Zav.
Mag
Zav. I
Hadiali
Muhi, Sanid etvrta generacija mobilnih KT 2010 5629 Prof. Dr. Himzo Bajri
komunikacija Zav. I
over LTE)
KT Zav.
KOM Zav. I
poštanskih pošiljaka
cik.
2010 5809 Prof. Dr. Himzo Bajri
Musi, Jasmin Ekološki aspekti prevoza nafte i naftnih derivata u BiH
S Zav. I
sa posebnim osvrtom na poštanske pošiljke
PT 2010 5675
Istraivanje uslova odvijanja saobraaja I kapaciteta u zonama stanica za naplatu
cestarine na autoputu
S 2010 5417
upravljanju parkiralištima sa osvrtom na „smart park“
CS
Zav. I
uglja s osvrtom na „Staru jamu“ Rudnika Zenica
CS 2010 5723
KT
PS 2010 5590
eljeznicama Federacije BiH S 2010 5677
Olovi, Jasmina
CS Zav. I
PT Zav. I
KOM 2010 5763 Doc. Dr. Mugdim Bublin
Omerovi,
Mujo
ERTMS/GSM-R
S
Beširevi
Omerovi, IP usluge u mobilnim mreama KT 2010 5848 Doc. Dr. Mugdim
Nerma Zav. I
5902 Bublin
Ormanovi, Samed
Evropski propisi u emisiji izduvnih gasova cestovnih vozila sa osvrtom na
propise i mjere u BIH
CS Zav. I
Pali, Nermin Uloga i znaaj planskog odravanja koionih sistema eljeznikih vozila
S Zav. I
CS 2010 5551 Prof. Dr. Abdulah
Ahmi
crnim takama na magistralnim cestama Federacije Bosne i Hercegovine
CS
u telekomunikacijama KOM 2010 6031 Prof. Dr. Samir
auševi
Popovi,
Sanjin
Znaaj i primjena vrhunske senzorske opreme u poboljšanju uslova saobraajnog toka
CS
Zav. I
Zav. I
Roajac, Adis Optimalno koenje kao faktor stabilnosti i upravljivosti vozila
CS
Zav.
Mag
S
Rušukli,
Zlatan
Alternativna vozila sa pogonom na biogoriva u razvoju JGP-a opine Tuzla
CS
CS Zav. I
2010 5642
Saraji, Sanela
Teine i uravnoteenje zrakoplova ZS 2010 5589 Doc. Dr. Boran Pikula
Selimovi,
Dino
KT
KT
transporta
CS
Salihovi
zlonamjernih programa KT
hidraulinim liftovima CS 2010 5803 Prof. Dr. Abdulah
Zav. I
5742 Ahmi
Spahi, Besim Uticaj glavne gradske magistrale na okoliš na podruju opine Zenica
CS Zav. I
cik.
Spaho, Admir Izrada poslovnog plana preduzea javnog gradskog prevoza putnika
CS 2010 5583
CS 2010 5420
CS 2010 5557
Šaki, Mahira Klasifikacija, struktura i podrušje primjene serije standarda ISO 7816
PT 2010 5671
optimizacije JGP CS
PS 2010 5517
primjenom u Kantonu Sarajevo CS 2010 5654
5655
Šerak, Adnan Osnovni aspekti razvoja i primjene sistema intermodalnog transporta „vozilo-vozilo“
S 2010 5657
Šibonji, Aida Tehnologije regeneracije tokova teretnih kola u cilju ouvanja njihove radne sposobnosti
S
CS 2010 5656 5720
CS Zav. I
Hercegovine u funkciji sigurnosnih parametara EU
CS 2010 5594 Prof. Dr. Osman Lindov
Tatarevi,
Selma
kompanija
KOM
auševi
Telalovi,
Denis
CS
S
sigurnosti cestovnog saobraaja CS
Zav. I cik.
KT
Zav. II
buke od cestovnog saobraaja CS 2010 5556
7940
cestovnom saobraaju pomou satelitske navigacije
CS
eljeznicama Federacije Bosne i Hercegovine
S
ZS 2010 5666
Zav. II
S
Beširevi
iga, Denita Sigurnost i zaštita podataka elektronskog poslovanja u poštanskom saobraaju
PT Zav. I
KOM Zav. I
Prof. Dr. Himzo Bajri
Musi, Sanel Uticaj vrste i starosti motornih vozila na ekološku sliku opine Kakanj
CS 2010 7317 Prof. dr. Osman Lindov
Abdovi, Buto Tehnološki proces obrade i pakovanja
poštanskih pošiljaka primjenom modularnog sistema
PT
projektovanje modela organizacije u saobraaju i transportu
CS
(EKV)
Ajanovi,
Semir
6492
Zav. II
Arnautovi
mobilno zdravstvo KT
Eurorap metodologije
Lindov
Arapovi, Analiza uoljivosti i vidljivosti opasnosti CS 2011 6100 Prof. Dr. Osman
Daniela na cestovnoj saobraajnici Zav I
cik.
6124
6172
Lindov
Badi, Ibrahim Strategija razvoja i ukljuivanja Bosne i Hercegovine u saobraajni sistem Evrope
CS Zav. II
servisa/usluga KT
Zav. II
CS
PT
Deljanin
6026
8149
Bei, Muamer Analiza efikasnosti i iskoristivosti avionskog goriva po putnikom kilometru
ZS 2011 6016 8163
Prof. Dr. Osman Lindov
Komparativna analiza metoda za
utvrivanje propusne moi i nivoa usluge na primjeru putnog pravca Klju-Biha
CS
praenje uspješnosti poslovanja u malim i srednjim preduzeima
KOM 2011 6019
Primjena savremenih logistikih metoda
u skladišnim tehnologijama sa posebnim osvrtom na BiH (Teloptic, SWATY i SPRIND)
CS
Zav I
Zav I
perspektiva CS
Zav I
KT
Bublin
Zav I
KT
Zav I
auševi
Briga, Samir Formiranje cijena telekomunikacijskih KOM 2011 6032 Doc. Dr. Feriz Gabela
usluga na liberalizovanom trištu 6493
7976
CS Zav I
vozila sa hibridnim odnosno elektrinim vozilima
CS Zav I
Doc. Dr. Suada Daci
Bruli, Alem Odvezivanje lokalne petlje i uloga regulatornog tijela u BiH
KT
Doc. Dr. Feriz Gabela
Bubi, Adin Naplata usluga u mrei nove generacije KT Zav I
cik.
Prof. Dr. Samir auševi
Bukalo, Edin Tehnološki pristup transporta u sistemu robnih tokova u BiH
CS
Zav I cik.
aspekta tehnologije i sigurnosti saobraaja
CS
Zav II
sigurnosti u cestovnom saobraaju
engi, Muris Istraivanje marketinga u funkciji donošenja poslovnih odluka u zranom
saobraaju
iak, Armin Tehnološka rješenja za implementaciju VoD platformi za ciljano oglašavanje
II Ciklus
CS Zav I
Zav I
S
Zav.
Mag
CS
KOM 2011 6087
KT
dampera na površinskom kopu „Vrtlište“ R.M.U. Kakanj
CS
mrea (Radio Over Fiber KOM 2011 6034
6339
nastradalih u saobraajnim nezgodama kao socio-ekonomska posljedica
cestovnog saobraaja
KT
Efendi, Naida Uloga špeditera u transportu opasnih
materija u cestovnom saobraaju CS
Zav I
raskrsnica
CS
Emini, Haris Navigacioni sistemi za polijetanje i slijetanje na sarajevski aerodrom
ZS
KOM 2011 6338 6506
kompanija
KOM
I ciklus
telekomunikacijskoj kompaniji KT
komunikacijama KOM 2011 6340
S
saobraaja u centralnom dijelu grada Mostara
CS
Zav. I
2011 6037
Doc. Dr. Fadila Kiso
letenja na nivou BiH i njena integracija u jedinstveni evropski sistem
cik. 6039
CS Zav I
saobraaju
Hakanovi,
Asmir
Zav I
S
KT Zav II
operatora
2011 6479 Doc. Dr. Nasuf Hadiahmetovi
Hasagi, Selma Uloga tehnikog odravanja vozila u procesu poveanja aktivne sigurnosti
vozila
II
Ciklus
ZS 2011 6020
i indirektnim pogonom – prednosti i nedostaci
CS
Ahmi
Hasi, Ferid Stabilnost i upravljivost vozila u krivini kao faktor bezbjednosti drumskog
saobraaja
CS
Hasovi, Fikret Homologacija motornih vozila u funkciji poveanja sigurnosti u saobraaju
CS
Lindov
Haznadarevi,
Emina
Sistemi hitnih slubi u smanjenju posljedica saobraajnih nesrea sa posebnim osvrtom na lokalitet i troškove
svih medicinskih institucija
CS
Emisija, naini izraunavanja emisije i emisijski standardi kod cestovnih vozila
CS
Zav.
Mag
S
Brankovi
Hodi,
Almedina
Zav I
2011 6272
S
Salihovi
Huber, Tarik Softverski alati za izradu karte buke na odreenom podruju
CS
Lindov
Huduti, Amir Uticaj droga i drugih opojnih sredstava na eesnike u saobraaju i mjere
prevencije
CS
Zav I
Huseinovi,
Izabela
Zav I
KOM
Transevropskih koridora na problem prometne izolacije Regije Zapadni
Balkan
CS
KOM
Zav I cik.
Doc. Dr. Feriz Gabela
Kalem, Adi Komparativna analiza drvenih i betonskih pragova i njihov uticaj na
brzinu vozova na skretnikom podruju
S
cik.
Kljaji-Duran, Arnela
Zaštita i sigurnost od napada u mrenim sigurnosnim sustavima JP BH pošta sa
primjenom savremenih metoda
PT Zav. II
Doc. Dr. Abidin Deljanin
Kobiljak, Lejla Uloga ATC-a u sigurnosti zranog saobraaja – interakcija ljudi i tehnike
ZS
cik.
Kova. Sabina Primjena transportera sa gumenom trakom u R.M.U. Kakanj
CS
Zav I
novih putnih pravaca
PT
Zav I
KOM
Upravljanje kvalitetom tehnike ispravnosti motornih vozila sa osvrtom na aspekt homologacije
CS Zav I
Lakovi, Haris Tehniko-tehnološke i eksploatacione karakteristike cestovnih vozila u sistemu
intermodalnog transporta
ZS Zav I
mree
CS
Zav I
stanice Konjic S
KT
6467
Mandi,
Valentina
Uloga i znaaj stacionarnih radara za kontrolu brzine sa aspekta sigurnosti saobraaja
CS
Zav.
Mag
CS
Doc. Dr. Fadila Kiso
Markovi, Igor Analiza mogunosti uvoenja ETCS-a na B-H prugama na Koridoru Vc
II
ciklus
Meki, Mirza Analiza strukture elemenata sigurnosti u saobraaju na podruju Kantona Sarajevo
CS
Lindov
Memi, Anel Komparativna analiza troškova dizel i elektro vue na pruzi Doboj-Tuzla
S 2011 6023
KT Zav I
Prof. Dr. Himzo Bajri
Meši, Mihret Zrani koioni sistemi i njihov uticaj na eksploataciju šinskih vozila
S
Zav.
Arnautovi
Muharemovi,
Haris
Ciklus PT
2011 6421
6420 6422
KT
S
Salihovi
Mulaomerovi,
Faruk
ZS 2011 6093
PT Zav. II
KT Zav I
CS Zav I
Zav I cik.
Prof. Dr. Himzo Bajri
Muslija, Admir Znaaj i razvoj savremene logistike i logistikih centara za Bosnu i
Hercegovinu
S Zav. II
S Zav I
CS Zav I
Prof. Dr. Abdulah Ahmi
Okovi, Semir Analiza potreba i mogunosti uvoenja krunih raskrsnica na širem gradskom
podruju Sarajeva
infrastrukture sa aspekta dešavanja saobraajnih nezgoda
CS Zav. II
prostornog plana sa posebnim osvrtom na Kanton Sarajevo
CS
KT Zav I
Padalovi, Nermina
Komparativna analiza BiH i zemalja EU u iznalaenju uzroka i posljedica
saobraajnih nezgoda u cestovnom saobraaju
CS Zav I
Prof. Dr. Osman Lindov
Pali, Nermin Modeliranje ponude i potranje u javnom gradskom prevozu grada Mostara
Zav.
Mehanovi
Pelto, Minela Uloga informacionog sistema u funkciji sigurnosti JP BH Pošte Sarajevo
PT Zav I
Perendija,
Borko
Tehnološki aspekti i analiza sigurnosti transporta opasnih materija u Bosni i
Hercegovini
CS
Plasto, Elma Potrebe i mogunosti razvoja intermodalnog transporta u BiH
CS
CS
ZS
Doc. Dr. Fadila Kiso
Rai, Kristina Tehnološka dostignua eksterne i interne sigurnosti u centru HP Mostar
PT
CS
cik.
Rii, Emir Uticaj saobraaja na zagaivanje ivotne okoline opine Travnik
I ciklus CS
2011 6478 7912
saobraaju
CS
nastalih usljed vanrednih dogaaja
CS
Sagdati, Dalida Carinski propisi i procedure EU u funkciji optimizacije vanjskotrgovinskog prometa
CS
Saki, Boris Primjena LoW-cost mjera za rješavanje mjesta narušene cestovne saobraajne sigurnosti
KT
ZS
Šabi
Sefer, Elma Tendencija razvoja i funkcionisanja TIR sistema u carinskom postupku
CS
Prof. Dr. Alija Behmen
Sefer, Elvedin Analiza podataka o radu motora prikupljenih preko OBD Suelja
CS
CS Zav I
Sijeri, Sanida Mmtel rješenje kao nova faza u razvoju IMS-a
KOM Zav II
Analiza strosti motornih vozila u funkciji aktivnih i pasivnih sigurnosnih sistema
CS 2011 6014,
KT
Spahi,
Denana
ZS Zav I
KOM Zav. II
Doprema uglja u tremoelektranu „Kakanj“ i otprema pepela i šljake
transporterima sa gumenom trakom
KT Zav I
S
Beširevi
Šido, Haris Analiza bezbjednosti cestovnog saobraaja na podruju SBK – a sa mjerama poboljšanja
CS
S
CS
CS
liftovima u firmi Energoinvest CS
Zav I
Zav I
Tatar, Nejra Upravljanje ljudskim resursima u logistikim procesima na trištu Bosne i Hercegovine
CS
CS
Topi,
Muhamed
vozila u funkciji zaštite od polijetanja CS 2011 6017
6018
6343
Zav I
funkciji zaštite pješaka CS
Lindov
kartino poslovanje KOM
auševi
Viša, Namir Operacije u hitnim sluajevima i utjecaj na sigurnost putnika
ZS
Šabi
CS Zav I
CS Zav I
Zeki, Samir Znaaj i uloga specijalnih vozila za odleivanje zrakoplova
ZS 2011 6028 8148
Doc. Dr. Boran Pikula
Zeli, Mirza Izbor lokomotive za vuu teretnih vozova na dionici pruge Bradina –
Konjic
S
Prof. Dr. Ešref Gaanin
Zeljkovi, Adis Sistemi za pomo vozau CS 2011 6092 Prof. Dr. Kemo
6346 Sokolija
Zolj, Adem Analiza sigurnosti saobraaja na prunim prelazima primarne mree saobraajnica
na podruju Kantona Sarajevo
nezgode
Prof. Dr. Osman Lindov
etica, Ajdin Propusna mo pruge i njene perspektive na pruzi Sarajevo-apljina
S
Principi i arhitektura mobilnih mrea sa posebnim osvrtom na GSM
KT Zav. I
KOM 2012 6779 6780
S
KOM
S
Lindov
Alijagi,
Muamera
zimskom periodu CS 2012 6777
6778
7027
Zav. I
infrastrukture i upravljanja eljeznikim saobraajem na podruju Kantona Sarajevo
S
saobraaju CS
Zav. I
CS
osovinskih sklopova eljeznikih vozila S
Zav. I
Salihovi
preduzeima KOM
Zav. I
sistemu cik.
KT
saobraaju
Dipl.
PS
Arnautovi
Bei, Semira Sistemi i analiza odravanja motornih vozila na auto plin
CS Zav. I
ZS
Šabi
Begi, Elvedin Interaktivni odnos sa okolinom i njen uticaj na politiku razvoja aerodroma Sarajevo
ZS Zav. II
ZS
Uloga i znaaj lokalne zajednice u poboljšanju sigurnosti cestovnog saobraaja na primjenu opine Visoko
CS
KT Zav. I
KOM Zav. II
oblasti intermodalnog transporta CS
Beširevi,
Amir
Opremanje, nadzor i upravljanje cestovnom mreom na primjenu opine Sanski most
CS
Zav. II
Zav. I
cik.
cik.
Doc. Dr. Nasuf Hadiahmetovi
Brki, Kenan Uticaj XRD radara na sigurnost cestovnog saobraaja u Zeniko-
dobojskom kantonu
Buan, Faruk Metodologija u istraivanju troškova saobraajnih nezgoda u sistemu
osiguranja od autoodgovornosti na
Bukalo, Edin Sarajevo grad budunosti sa aspekta sigurnog odvijanja saobraaja
CS
Lindov
Bukva, Dalila SIP signalizacija i njegova nadogradnja za budue primjene
KOM Zav. II
Buši, Dario Istraivanje mogunosti ukljuivanja Bosne i Hercegovine u Europske transportne tokove korištenjem
tehnologije HUCKE – PACK transporta
uzrok saobraajnih nesrea CS
Lindov
auševi,
Melis
Analiza uinkovitosti novog sistema
obuke kandidata za vozaa motornog vozila u odnosu na stari sistem
CS
s osvrtom na BiH CS
(EKV)
eho, Amila Redovi vonje javnog linijskog prevoza putnika u cestovnom saobraaju FbiH
CS
KT
auševi
ivi, Eldin Efekti novih tehnologija u sistemu naplate usluga u JKP „Zenicatrans –
prevoz putnika„ D.D. Zenica
Mehanovi
izmi, Jasna Analiza isplativosti usluge IP Centrex KT Zav. I
cik.
olakovi, Nermina
poštanskih slubi
omor, Denita
Rizik i osiguranje u javnom linijskom prevozu putnika u cestovnom saobraaju
u FbiH
orbo, Erdal Elementi sigurnosti cestovnih vozila sa aspekta stradanja u saobraaju
CS
sigurnosti u zranom prostoru ZS
Zav. II
na okolinu ZS
ZS Zav. II
Dedi, Sanela Elektronsko poslovanje i sigurnost KOM Zav. II
cik
Dedi, Semir Sustavi za upravljanje sadrajem – CMS KOM Zav. II
cik.
Dedovi, Azra Uticaj pravne regulative i standardizacije na poslovanje telekom operatora u BiH
KT Zav. I
Dedovi, Elmedin
DIPL S
Deli, Suvad Iznalaenje tehnikog rješenja transporta uglja, materijala i prevoza radnika u jami
Haljinii rudnika mrkog uglja Kakanj
CS
S
KT
CS
cik.
Duranovi, Anida
Motorna vozila sa niskim negativnim utjecajem na okoliš sa posebnim osvrtom
na vodikova hibridna vozila
stanje u Bosni i Hercegovini
CS (EKV)
Zav. II
eševi, Emir Logistiki centar i uvoenje ITS tehnologije
CS
Zav. II
uli, Emir Komparativna analiza troškova vue na osiguranim i neosiguranim eljezniko-
cestovnim prelazima
Efendi, Naida
Analiza ueša pješaka u cestovnom saobraaju sa aspekta sigurnosti i zaštite
CS
KT
Doc. Dr. Feriz Gabela
Fati, Anela Organizacija eljeznikog saobraaja za prevoz uglja od „PK Vrtlište“ do
„pogona separacija“
neminovnost u upotrebi KT
multipleksiranje KT
Zav. I
sistemima KT
Zav. II
Zav. II
Prof. Dr. Himzo Bajri
Gojak, Samra Uvjeti trišnog natjecanja, te prava i obaveze sudionika na trištu
telekomunikacijskih mrea
S
auševi
KT
auševi
Hamzi, Amela Meunarodni i unutrašnji uslovi za pruanje poštanskih usluga
PT
kvaliteta usluga u eljeznikom saobraaju
S
Nedad
Hasanagi,
Tahir
7929
telekomunikacijskoj kompaniji KT
Analiza postojeeg stanja emisije
izduvnih gasova od cestovnog saobraaja sa posebnim osvrtom na opinu Visoko
CS
KOM
Bublin
Hodi, Sanela Znaaj primjene plinskih goriva za pogon cestovnih vozila
CS Zav. I
2012 7138 7352
KOM
cik.
KOM
Huseinovi,
Izabela
KOM
KT
KT
Ismii, Edin Planiranje LTE mree KOM 2012 7033
7034
7037
KT 2012 7294 Prof. Dr. Samir auševi
Jamakovi,
Amira
KT
ZS
zav. I
(Flight Management System) ZS
Šabi
širokopojasni pristup KT
KT
KOM
zranog prometa (ATFCM) unutar europskog zranog prostora
ZS
Šabi
cik.
Karagi, Enes Analiza i ocjena tehniko- eksploatacionih uslova voznog parka u
preduzeu „Bosnaexpres“
CS
CS
autosjedalica CS
Lindov
Kovaevi,
Amela
Potrebe i nain usklaivanja eljeznikog voznog parka sa zahtjevima savremenih
tehnologija
S
Prof. Dr. Fadila Kiso
Kozi, Anida Analiza i odreivanje vanjskih otpora kretanja motornih vozila i njihov uticaj
na dinamike karakteristike vozila
Kreso, Denis Uticaj QoS-a na parametre QoE-a KT Zav. II
cik.
Krivdi, Amel Primjena savremenih metoda i ureaja u projektovanju saobraajne signalizacije na vorištima
CS
Zav. I
sistema za praenje, sigurnost i zaštitu pošiljaka i vozila kurirske organizacije
federall expres
filatelistika djelatnost poštanskih operatora
studija sluaja BH Telecom II
ciklus
KOM
KOM Zav. II
Analiza rada stanica za tehniki pregled
vozila u Kantonu Sarajevo i njihov utjecaj na bezbjednost saobraaja u
periodu 2001 do 2011 godine
CS
Zav. I
CS
Lai, Senid Odravanje i dijagnostika koionih sistema motornog vozila
CS
Lavi, Benin Potencijali razvoja zranog saobraaja jugoistone Evrope sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
ZS Zav. II
Lindov, Melisa Znaaj i primjena standarda za kvalitet univerzalnih poštanskih usluga
PT Zav. I
CS Zav. I
KT
2012 7277 Prof. Dr. Himzo Bajri
Meki, Mirza Primjena programa VISSIM 5.30 u izradi a analizi simulacija saobraajnih tokova
CS
KT Zav. II
mobilnom dijagnostikom
KOM Zav. II
CS
Salihovi
CS Zav. I
Meši, Mihret Organizacija teretnog saobraaja i vrednovanje tehniko-eksploatacionih
karakteristika pruge Brko-Banovii sa proraunom propusne moi
S Zav. II
Miso, Mirsad Aerodromski komunikacijsko- informacijski sistemi sa osvrtom na
aerodrom Sarajevo
zav. I cik.
KOM
Mujan Ermina Pravna regulativa za primjenu beinih tehnologija kratkog dometa
KT
KT
KOM 2012 7031 Prof. Dr. Samir
auševi
Muminovi,
Nusmira
KT
KOM
CS 2012 6776
Zav. II
Mustafi,
Jasmin
CS
pogonom na LPG / TNG CS
Zav. II
Mutapi,
Rijad
(EKV)
površina na aerodromu ZS
eljeznikih putnikih terminala S
Zav. I
Ohran, Amina Odredbe ADR-a za pakovanje opasnog
tereta CS
Zav. I
GSE (Ground Support Equipment) ZS
Zav. I
motornih vozila na kraju ivotnog ciklusa u BiH
CS
Analiza duine zaustavnog puta koenja
kod automobila sa ABS sistemom u funkciji od stanja kolovoza i vremenskih
CS
KOM Zav. II
2012 7016 Prof. Dr. Himzo Bajri
Palali, Aldin Uloga i znaaj performansi motornog ulja na stanje ispravnosti motora SUS
CS Zav. I
CS
KT Zav II
Plasto, Elma Istraivanje potreba i mogunosti prostornog i funkcionalnog usklaivanja
i optimiranja cestovne mree na uem podruju grada Kaknja
CS Zav. II
Poli, Zerina Principi oblikovanja sigurnosnih znakova i oznaka prema standardu ISO 3864-
1:2011
CS
DIPL
S
Pupalovi,
Semir
Zav I
uslugama prevoza roba u eljeznicama FbiH do 2020 godine
S
u cestovnom prometu CS
multimedijalni marketing KT
osposobljavanja vozaa motornih vozila sa primjenom u BiH
CS
Salkanovi,
Sira
Zav I
ekoloških karakteristika usisnih i nadpunjenih TDI motora
CS
Zav. I
Sefer, Alisa Strateško pozicioniranje Bosne i Hercegovine u sistemu upravljanja zranim prometom Srednje Evrope
ZS
Arhitektura GSM mree i uticaj GSM sistema na zdravlje ljudi
KT
auševi
Selman, Edin Mjesto i uloga vještaenja ošteenja CS 2012 7139 Prof. Dr. Osman
putnikog automobila u pogledu sigurnosti cestovnog vozila
Zav. I
KT Zav II
preduzea FBiH
KOM (EKV)
Zav. II
cik.
KT Zav. I
KT
auševi
Smaka, Medina Uloga i znaaj saobraajnih i putnih uslova u analizi kapaciteta i nivoa usluge
CS Zav. II
S
Sabira
Spahi,
Denana
KOM
Spahi, Samir Realizacija Triple play usluga putem
FTTH tehnologije KOM
Sulejmanovi, Edita
Analiza ICAO i BH standarda u funkciji uticaja buke u civilnom zrakoplovstvu sa
posebnim osvrtom na Meunarodni aerodrom Sarajevo
ZS Zav. II
Suljovi, Haris Primjena GSM tehnologije u eljeznikom saobraaju
KT
CS
Zav. II cik.
Šaboti, Amela Raunarske mree i IT trendovi u poštanskim organizacijama
PT 2012 7035
prometnice na kretanje vozila u ITS okruenju
CS
Šeljpi,
Mersiha
KT
Zav. II
Zav. I
Šuta, Jasmin Aspekti uticaja postupka provoenja homologacije vozila na okolinu sa posebnim osvrtom na izduvni sistem
CS
Mustafa
Šuvalija,
Emina
KOM
CS
Lindov
Tatar, Edin Utovar i prijevoz blokova gabra na kamenolomu Jablanica u cilju vršenja industrijske prerade
S Zav. I
2012 7117 Prof. Dr. Abdulah Ahmi
Tatar, Edin Utovar i prijevoz blokova gabra na kamenolomu Jablanica u cilju vršenja
industrijske prerade
CS Zav. II
nezgoda sa posebnim osvrtom na podruje Tuzlanskog kantona
CS
KOM 2012 6771
cestovnom saobraaju
na sigurnost u saobraaju CS
Zav. I
zahtjevi za proizvodnju S
teretnih vizila CS
Zubi, Jasmin Turbo motori cestovnih vozila u funkciji
smanjenja emisije štetnih gasova CS
Zav. I
na zranoj strani aerodroma na meunarodnom aerodromu Sarajevo
ZS
iga, Denita Savremeni elementi sistema elektronike zaštite u funkciji integralne tehnike zaštite u JP BH Pošta
PT
u korporacijskoj raunarskoj mrei KOM
Zav. II
Prof. Dr. Himzo Bajri
ili, Mirela Bar kod i RFID tehnologija u funkciji poštanskog saobraaja
PT
CS
Lindov
CS
simulacijskom okruenju KT
Zav. I
Muratovi,
Semir
CS
Hrustanovi,
Suanita
Zav. I
CS
Salihovi
CS
Zav. I
Abdulah
cik.
Vojnikovi, Ervin
Mjesto i uloga saobraajnog planiranja u izradi prostorno planske dokumentacije
na primjeru opine Sanski most
CS Zav. I
Šiši, Nusmir Pretovarno-transportna mehanizacija luke Ploe i njen znaaj za Bosnu i
Hercegovinu
Sanii, Amer Obiljeavanje manevarskih površina i prepreka
ZS Zav. I
implementacije
KT
Plean, Kemal Revitalizacija i privredni znaaj trebevike iare
CS 2012 7346 Prof. dr. Abdulah
Zav. I
Pleh, Ermin Optimizacija procesa prerade i transporta pošiljki u glavnom poštanskom centru
(GPC-u)
Beiragi, emal
Uticaj koionih i vunih sila na stabilnost i upravljivost vozila
CS Zav. I
2012 7348 Prof. dr. Suada Daci
uhara, Haris Struktura i tehniki zahtjevi standarda BAS EN 15179:2010 za koioni sistem
eljeznikih putnikih kola
Salihovi
ZS
CS
motora sa pticama i drugim stranim predmetima
ZS
PT
Deljanin
kontrolu ZS 2012 7410
Beširevi,
Amir
Opremanje, nadzor i upravljanje cestovnom mreom na primjeru opine Sanski Most
CS
Kahvedi,
Sabahudin
KT
auševi
Imamovi,
Minja
KT
Nikši, Lejla Fizike karakteristike manevarskih površina na aerodromu
ZS Zav. I
Hurti, Velida Strategija razvoja evropskih eljeznikih baznih pravaca pruga za velike b rzine s
osvrtom na Zapadni Balkan
Doli –
Begovi,
Ernata
CS
CS
Foo, Samir Analiza podataka u komunikacijskim sistemima
KT
auševi
Krali,
Nermin
PT
auševi
ZS Zav. II
Omerbegovi,
Hajrudin
na Kanton Sarajevo
Mehanovi
Arapovi,
Daniela
CS
na poboljšanje ekoloških parametara CS
Zav. I
Biši, Adnan
CS
tehnike škole
PT Zav. II
išija, Beir Analiza kapaciteta eljeznike stanice Zenica eljezara
S Zav. II
Deli, Edin Analiza poboljšanja saobraajne signalizacije i opreme u zaštiti pješaka i
nemotorizovanih uesnika u saobraaju sa posebnim osvrtom na urbano podruje Kaknja
CS (EKV)
Zav. II
aspekta sigurnosti na dionici Sarajevo – Doboj
S
Zav. I
eljeznikog sistema transporta uglja sa površinskog kopa „Vrtlište“ DO
„Separacije“ TE Kakanj
CS
Ahmi
Makota,
Nermin
CS
S
inteligentnih transportnih sistema
Deljanin
Padalovi,
Nermina
CS
2013 7107 Prof. Dr. Suada Daci
Vrabac, Adi Savremene transportne tehnologije i CS 2013 7112 Prof. Dr. Abidin
inteligentni transportni sistemi u realizaciji logistike podrške Oruanih snaga BiH
Zav. II
informisanja prema BAS ISO 28564- 1:2012
CS 2013 7313
PS 2013 7314
8506
Pašali, Aldin Primjena savremenih tehnologija u zaštiti i sigurnosti poštanskih objekata sa posebnim osvrtom na upotrebu trezora
PT 2013 7318 Prof. dr. Abidin
Deljanin
internet narudbe do uruenja poštanskih pošiljaka u JP BH Pošta
PT 2013 7319 Prof. dr. Abidin
Deljanin
Kujovi, Aldin Sigurnost i zaštita vozila i poštanskih pošiljaka primjenom ITS tehnologije u
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
PT
Deljanin
magistralnih cesta u FbiH za period 2006-2010
CS
Analiza modela za odreivanje aspekata
okoliša na meunarodnom aerodromu Sarajevo u skladu sa normom ISO 14001:2004
ZS
eljeznikih pruga i njihov uticaj na bezbjednost eljeznikog saobraaja
S
Kukuljac,
Emina
mjestima KT
Zav. II
auševi
Avduki,
Amila
eljeznikim vunim vozilima FBiH i njihov uticaj na sigurnost prevoza
putnika i robe.
PT
Deljanin
Brdari, Jasmin Osnovne znaajke FTTx s posebnim osvrtom na FTTH
KT
KT Zav. II
prostorom Bosne i Hercegovine
Emini, Haris Planovi razvoja i unapreenje navigacione infrastrukture u BiH
ZS Zav. II
DST 2013 7401 Prof. dr. Suada Daci
Kulin, Erol Primjena ERP sistema u modernizaciji
logistikih procesa PT 2013 7403
7404
Prof. dr. Fadila Kiso
Staniši, Indira Elementi zagaenja zraka od zranog saobraaja i uticaj na ljude i prirodu u blizini aerodroma
ZS 2013 7406
buke prema tipu zrakoplova ZS 2013 7407
7408
ZS
Mei, Valdini Vrste i znaaj sistema ispitivanja tehnikog pregleda motornih vozila
CS
Mehmedovi,
Vahdet
Zav. I
Smaji, Mersad Informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju – e - uenje
KT Zav. I
Hodi, Dino Uloga komore za sagorijevanje kod savremenih propulzivnih motora
ZS Zav. I
ZS Zav. I
ZS
CS
Ramljak, Ivana Elektronika plaanja vezana za transport u ITS okruenju
CS
Musi, Nusret Komparativna analiza razlika sistema sigurnosti saobraaja u Kantonu Valais u
Švicarskoj i Tuzlanskom kantonu u Bosni i Hercegovini
CS
Halilovi,
Zlatan
S
Zav. II
Hadiahmetovi
poslovnom okruenju KT
CS
Zav.II
cik.
– prednosti i nedostaci CS
Ahmi
S
Beširevi
cik.
Hasanspahi,
Jasna
KT
Zav. II cik.
parametre vozila
raskrsnicama – sigurnosni aspekt CS
CS
Zav. II
Federacije Bosne i Hercegovine za trišne uslove privreivanja
S
(EKV)
Brankovi
CS
Skuli, Selma Robni terminali kao element savremenog
kombinovanog transporta CS
Seferagi,
Muris
Zav. I
Karasalihovi,
Jasmina
Alihodi,
Zav. I
Mehmedovi,
Samra
Šabi
Bedi, Senad Kontejneri i palete u funkciji optimizacije transportnog procesa
CS
Muji, Amila Planiranje i realizacija stanica za naplatu cestarine
CS
Mandal, Damir Usluge napredne komunikacije za poslovne korisnike
KT
KT Zav. I
KT Zav. I
2013 7447 7547
Zav. I cik.
Muharem
ivojevi,
Irnad
CS
PT
mreama KT
Zav. I
standardu IEEE 802.11 KT
poslovnim aktivnostima korisnika PT
sigurnost u saobraaju CS
Seferovi, Alen Zaštita podataka u raunarskim mreama KT
Zav. I
Zav. I
Gadari, Deni Upravljanje sigurnošu cestovnim saobraajem u BiH prema evropskim direktivama
CS
Imamovi, Asmir
CS Zav. I
Keško, Sanida Obiljeavanje manevarskih površina na aerodromu
ZS Zav. I
Zahirovi, Jasmin
u BH pošti
PT Zav. I
vonje
Maci, Edisa Sigurnosni aspekt primjene LPG autoplina kao alternativnog goriva
CS
Sikira, Ena Prevozne i špediterske tarife u cilju optimizacije transportnih troškova
CS
Kari, Admir Korištenje alternativnih goriva u funkciji smanjenja zagaenja okoliša s posebnim osvrtom na biodizel
CS
Zav. I
Zav. I
KT Zav. I
KT Zav. I
KT Zav. I
KT
aršimamovi
Zili, Sandra Primjena inteligentnih sustava za izbor rute i navigacije u poštanskom
saobraaju
PT
2013 7482 Doc. Dr. Drago Ezgeta
uri, Saša Centri za upravljanje i nadzor tunelima – utjecaj na sigurnost saobraaja
CS
Deljanin, Emir Inteligentno upravljanje cestovnim saobraajem u ITS okruenju
CS
Zav. I
sportsko rekreacionom centru Vlaši CS
Zav. I
Ahmi
eskalatora CS
Zav. I
cestovne infrastrukture – projekt coopers CS
Zav. I
prometom KT
Zav. I
Hadiali
Ibrahimovi,
Irnesa
Zav. I
KT
KT 2013 7495 Doc. Dr. Feriz Gabela
ugovora putem interneta i vrste ugovora zakljuenih putem interneta
Zav. I
Upravljanje zahtjevnim transportnim procesima i integracija JIT (just in time)
koncepta u preduzeima
CS Zav. I
CS Zav. I
CS
teretnih kola
KT
auševi
Lemeš, Senad Komparativna analiza zrakolpva Airbus A320 i Boeing B737
ZS
Muharem
Veispahi,
Aida
Zav. I
(ETCS) u nadzoru i regulisanju eljeznikog saobraaja
S
standardu IEEE 802.11 KT
auševi
emal,
Jasmina
Zav. I
komunikacija KT
Zav. I
CS
Uloga optikih mrea pri prenosu podataka u inteligentnim transportnim sistemima
KT
Zuko, Fahrudin Odravanje i korištenje liftova u BBI centru
CS
ZS
PT Zav. I
PT Zav. I
cik.
KT
Vrški, Maida Razvoj i primjena usluge mobilne trgovine
KT
CS
PT
Deljanin
obezbjeenje kvaliteta poštanske usluge PT
Zav. I
Pehilj, Arnela Pravno ureenje elektronskog poslovanja
i zaštita potrošaa kod elektronskog poslovanja (u svijetu, EU i BiH)
KT
ITU, tijela- organi meunarodne unije za telekomunikacije
KT
telekomunikacionim sustavima etvrte generacije
Opraši, Emir IEEE 802.16e – mobilni WiMAX sistem KT
Zav. I
PT
CS
Zorlak, Nermin Pravni okvir telekomunikacija u EU, direktive EU o telekomunikacijama
KT Zav. I
2013 7533 Doc. Dr. Feriz Gabela
Bakaran, Amra Pravna regulativa koja ureuje pruanje poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini
PT Zav. I
Šabi, Amra Evropski institut za normiranje u telekomunikacijama – ETSI
KT Zav. I
Sali, Irfan ITU – meunarodna unija za telekomunikacije (Struktura ITU – a ,
zakoni, regulative, ustav i drugi akti)
KT Zav. I
Šabanovi,
Lejla
Pravni okvir kompjuterskog kriminala sa osvrtom na BiH i drave regiona
KT
Bekteševi,
Jasmin
Dini, Emir Oprema i signalizacija na otvorenim eljeznikim prugama
S
CS
Kudumovi
Zubaa,
Mersad
S
CS Zav. I
Hadanovi, Elvis
KT Zav. I
Mušinovi, Ajla
ZS Zav. I
Zav. I cik.
evropskoj uniji sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
KT
Deli, Lejla Odravanje vagon cisterni za prijevoz
RID materija klase 3 S
Zav. I
unformacijskih sistema za razvoj savremenih logistikih lanaca
KT
Deljanin
Zav. I
Nukovi,
Admira
Pošte PT
Zav. I
Deljanin
zahtjevi za proizvodnju S
Salihovi
Šehi, Alden Odravanje vagona cisterni za p rijevoz RID materijala klase 2
S
KT
Deljanin
Ahmedovi,
Melisa
Pošta kao logistiki operater i logist ik i procesi u pošti
PT
Deljanin
Spahi, Nova kategorizacija poštanskih usluga u PT 2013 7569 Prof. dr. Abidin
Jasmina Evropskoj uniji Zav. I
cik.
Deljanin
S Zav. I
CS Zav. I
2013 7572 Doc. dr. Drago Ezgeta
Mehi, Esad Organizacija rada stanica za tehniki pregled vozila u Bosni i Hercegovini
CS
Handi,
Hasan
CS
Aganovi,
ejlana
tipa
CS
Šehovac, Milan Uloga CEMT (ECMT) dozvola u meunarodnom cestovnom transportu
CS
Omanovi,
Elmin
praškastih materijala S
sklopova i ureaja eljeznikih vozila S
Zav. I
simulaciju realne raunarske mree KT
Zav. I
CS
Mujakovi,
Damir
CS
Kazaz, Amar Neki aspekti planiranja 4G mobilnih
mrea KT
Zav. I
Strukar, Nijaz Upotreba RFID tehnologije u kontroli pristupa resursima u cestovnom saobraaju
CS
Sigurnost i kvalitet usluga praenja pošiljaka u meunarodnom poštanskom prometu primjenom IPS-a
PT
Deljanin
Meši, Jasmin Satelitsko praenje vozila u cestovnom saobraaju – elektrokem flota
CS
Begi,
Dalminio
ZS
Šabi
Šimi, Edvin Pogodnosti microsoft flight simulato r-a X za edukaciju studenata zrakoplovnog saobraaja
ZS Zav. I
Garaa, Emin Analiza brzinskih i ekoloških karakteristika savremenih motora
CS Zav. I
2013 7596 7844
Cik
Kiselica, Elmar Osnovni ureaji propulzivnog m otora i sistemi na zrakoplovu
ZS
avi, Almir Pretovarno transportna mehanizacija u poštanskom saobraaju i prijedlog mjera
za poboljšanje sigurnosti
Deljanin
Mando, Rijad Perspektive razvoja meunarodnog aerodroma Sarajevo za period 2010 –
2010 godina
Bali, Sandin Savremeni koioni sistemi drumskih motornih vozila i njihovo odravanje
CS
Beganovi,
Ermina
KT
Zubi, Jasmin Uslovi uvoenja i planiranja krunih raskrsnica na primjeru raskrsnice „Ciglane“ u Visokom
CS
Talovi, Damir Izrada prirunika i uputstava za provoenje inspekcije cestovne sigurnosti shodno evropskim direktivama
CS Zav. II
CS Zav. II
CS Zav. II
CS
– Doboj
S
CS
GRID mreama KT
na pruzi Maglaj – Sarajevo S
Zav. II
Beširevi
Karii, Amer Proces inspekcije cestovne sigurnosti
postojeih cesta (RSI) sa posebnim osvrtom na dionicu magistralnog puta M 18 Kladanj – Olovo – Vogoša
CS
S
Zav. II
Zav. II
Kovaevi,
Amela
Propusna mo pruge i njene perspek tive na pruzi Maglaj – Sarajevo
S
Beširevi
S
KOM
Prof. dr. Himzo Bajri
Habota, Kenan Analiza sigurnosti cestovne mree u BiH sa aspekta saobraajne signalizacije i opreme
CS
Zeki, Samir Odleivanje i zaštita od zaleivanja zrakoplova na aerodromu Sarajevo u zimskom periodu
ZS
PROJECT: SAFESPOT
Muratovi, Semir
Evropski standardi i iskustva u izradi karte buke u analizi zagaenja okoliša na
podruju Kantona Sarajevo – pruni pojas
CS Zav. II
KOM 2013 7770 Prof. dr. Šefkija eki
Islamovi,
Ernad
Promjenjiva svjetlosna signalizacija na autocesti sa osvrtom na autocestu na
Koridoru 5-c
Hakanovi, Asmir
Utjecaj umora i pospanosti vozaa na sigurnost saobraaja i mjere prevencije
CS Zav. II
anan, Sladija Pruanje triple play usluge kao dugoroan koncept razvoja operatora
KT Zav. II
KT
Moco, Minela Optimizacija energetske uinkovitosti mobilnih mrea
KT
Primjena softverskog paketa sugar – CRM kao pomonog alata u savremenim
poslovnim procesima
auševi
Omerovi,
Mujo
uvoenja sistema ETCS – nivo 2 na pruzi Bosanski Šamac – Sarajevo
S
KT
auševi
Muminovi,
Mirza
saobraaju KT
Zav. II
mobilnih mrea KT
auševi
dobojskog kantona
2013 7831 Prof. dr. Osman Lindov
Divjan, Indira Mogui koraci u uvoenju televizije ultra visoke definicije – UHDTV
KT
Sadagi, Madida
Implementacija prenosivosti broja u procesu konvergencije fiksno m obiln ih mrea
KT Zav. I
Bogdani, Minela
KT Zav. I
Podrugovi, Irma
CS Zav. I
Kemez, Sanda Izgradnja sistema upravljanja informacionom sigurnošu na osnovu
meunarodnog standarda ISO 27000 serije
KT 2013 7986
osvrtom na eljeznice Bosne i Hercegovine
S
u IP mrei KT
akalovi,
Amina
karte buke u analizi zagaenja okoliša na odreenom podruju – industrijski kompleksi
CS
Briševac,
Marijo
Zav. II
Huduti, Amir Komparacija riversnih logistikih
procesa sa klasinim logistikim procesima sa ciljem smanjenja u t roška
energije i zaštite okoline
Deljanin
Ahmetovi,
Davor
na konkurentnost saobraajne usluge na Koridoru Vc
S
Brankovi
akalovi,
Amina
karte buke u analizi zagaenja okoliša na odreenom podruju – industrijski kompleksi
CS
Cvitanovi,
Olja
ZS
Muharem
olak, Mirela Ekološki uticaj operacija na a erodromu Sarajevo na bliu okolinu
ZS
Muharem
engi, Muris Stanje površine poletno slijetne staze i njen uticaj na performanse zrakoplova u
fazama polijetanja i slijetanja na aerodromu Sarajevo
ZS
Muharem
Koo, Azra Poboljšanje poslovnih procesa telekom KT 2013 8112 Prof. dr. Samir
operatera primjenom poslovne inteligencije
PTS 2013 8142 Prof. dr. Samir auševi
Kurbegovi,
Dino
Mobilne komunikacije u funkciji ITS PTS 2013 8143 Prof. dr. Samir
auševi
saobraajnom sistemu KT 2013 8144
8155
KOM
Tatarevi,
Adnan
Savremene metode analize sigurnosti postojeih cesta na podruju Bosne i Hercegovine
CS
2013 8482 Prof. dr. Osman Lindov
Selman, Edin Analiza kriterija za kategorizaciju javnih puteva sa osvrtom na stanje FbiH
CS
Prof. dr. Fadila Kiso
Omi, Amir Operacije u aerodromskom putnikom terminalu i analiza kretanja putn ika na aerodrom Sarajevo
ZS Zav. II
Sefer, Elma Znaaj inteligentnih transportnih sistema u formiranju savremenog t ra nsportnog lanca
CS
S
2014 8099 Prof. dr. Alija Behmen
Feli, Asmir Homologacija vozila sa posebnim osvrtom na sistem za koenje i em isiju štetnih izduvnih gasova
CS
KT
Merdanovi,
Armina
CS
Prof. dr. Fadila Kiso
Plakalo, Anes Elektrina cestovna vozila i njihov uticaj na ekološke parametre u saobraaju
CS Zav. I
2014 8114 Prof. dr. Osman Lindov
Mehica, Lejla Sigurnost i zaštita podataka na internetu KT Zav. I
cik.
Omerika, Merima
KT Zav. I
Buuk, Enes Razvojni faktori tehnologije eljeznikog saobraaja
S Zav. I
Muratovi,
Aldijana
S
Kudumovi
CS
Redepagi,
Alma
ZS
Memi, Dino Znaaj cestovnih automatskih meteoroloških stanica za upravljanje i sigurno odvijanje saobraaja na autocesti
CS
2014 8132 Prof. dr. Osman Lindov
Kadri, Edvina Znaaj automatske transmisije i n jena primjena na motornim vozilima
CS
Dindo, Emir Razvoj samoorganizirajuih mrea (SON) u mobilnim mreama tree generacije
KT Zav. I
Mustafi, Kemo
KT Zav. I
2014 8135 Prof. dr. Samir auševi
Rahman, Dino Znaaj sistema za oslanjan je vozila na stabilnost i ergonomske parametre vozila
CS Zav. I
Zav. I cik.
Hadiahmetovi
Šušnjar,
Hamdija
Protokoli u IP mobilnim mreama, potrebni za roaming govornih usluga
KT
Bahtanovi,
Admir
PTS 2014 8186 Prof. dr. Abidin
Deljanin
u Zenici CS 2014 8187
8190
Prof. dr. Osman Lindov
Brigi, Enis Analiza organizacije prevoza tereta u Bosni i Hercegovini u meunarodnom transportu – dokumentacija i legislativa
CS
Topalovi,
Anel
CS
CS
elebi, Subha Uslovi formiranja i karakteristike paletnih transpornih lanaca
CS Zav. I
2014 8197 Prof. dr. Fadila Kiso
Malki, Ajdin Podruje rada BAS TC 46: eljeznice i veze sa korespodentnim meunarodnim
evropskim tehnikim komitetima
S Zav. I
Bezdrob, Damir
cestovnih vozila
Karahasanovi, Sabiha
ZS Zav. I
Mujkanovi,
Rasim
CS
Smajkan, Ajdin Analiza uslova odvijanja saobraaja na površinskim raskrsnicama
CS
Dananovi,
Behija
Zav. I
Huseinovi,
Eldin
ZS
Hasanovi,
Minela
CS
Mahmutovi, Denis
Sigurnost u cestovnom saobraaju na podruju lokalne zajednice sa a spekta cestovne mree i saobraajne
signalizacije
2014 8206 Prof. dr. Osman Lindov
Tahmaz, Mahir Oekivane koristi od uvoenja ITS tehnologije u logistike centre u Bosni i
Hercegovini
Maci, Jasmina Potrebe i mogunosti organizacije logistiko-distributivnih centara u Bosni
i Hercegovini
Deljanin
S
Salihovi
Hodi, Admir UN dekada sigurnosti u saobraaju – mjere za sprovedbu
CS
Prof. dr. Osman Lindov
Tuli, Sadbera Znaaj sigurnosti saobraaja u ra zvo ju lokalne zajednice društva
CS
Skrobo,
Muamer
CS
Neimarlija,
Ilhana
LPG CS
Zav. I
Zav. I
Mehanovi
Beirevi,
Mirza
Bosansko-podrinjskom kantonu CS
Mehanovi
integracije logistikih lanaca KT
Deljanin
Avdanovi,
Sabina
CS
Deljanin
Dedi, Medina Vanredni dogaaji na eljezniko- cestovnim prijelazima i njihov utjecaj na bezbjednost eljeznikog saobraaja
S
Salketi
CS
Zajkovi,
Amra
auševi
Zav. I
Mehanovi
Fazlibegovi,
Asmer
Zav. I
Mehanovi
PT
Deljanin
CS Zav. I
2014 8224 Prof. dr. Fadila Kiso
Škulj, Edin Sistem oznaavanja vagon cisterni za prijevoz opasnih materija prema
standardu EN 12561-1
S Zav. I
Rahmanovi, Hasib
Uticaj putnog informisanja vozaa na kretanje vozila u ITS okruenju
CS Zav. I
2014 8226 Doc. Dr. Drago Ezgeta
Mevi, Adnan Funkcije zaštite, spašavanja i pom oi u zrakoplovnom saobraaju
ZS
Šabi
Duri, Rifeta Analiza parametara saobraajnog toka s posebnim osvrtom na brzinu vozila
CS
Hadi, Amir Kompjutersko pravo KT
Zav. I cik.
Muminagi,
Dino
CS
Puriševi,
Zihnija
kretanja vozila CS
Vojvodi,
Erma
Zav. I
Smjeanin,
Kenan
S
Brankovi
Ahmetspahi,
Mujo
Zeki, Mirza Preporuke i smjernice najbolje prakse
EU za prevoz vangabaritnih tereta CS
Zav. I
Ahmetagi,
Emina
Zav. I
Deljanin
Avdagi,
Anesa
od GSM-a do LTE-a KT
Zav. I
auševi
Spahovi,
Sumejja
ZS
Muharem
Selimovi, Utjecaj karakteristika puta i teinskog stanja vozila na granine performanse
CS 2014 8240 Prof. dr. Suada Daci
Rijad vozila Zav. I
cik.
Muzaferija, Amina
/evropskim tehnikim komitetima
KT Zav. I
Skrobo,
Muamer
tehniko-tehnoloških poboljšanja na pogonskom agregatu
CS
Hadiahmetovi
ZS
Muharem
CS
Mehanovi
Zav. I
pogonskim i potrošnim materijalima S
Zav. I
Salihovi
Dizdar,
Muamer
u telekomunikacijama KT
auševi
mreama KT
Zav. I
auševi
telecoma KT
Zav. I